Manuscript 0008

Y0:
Y0.3:
e. raϑβe. yasnāica. vahmāic a. xšnaōϑrāica. frasastaiiaēc a. fe mān-e ātašān āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. tauua. ātariš. puϑra. a hurahe. mazdā̊. xšnaōϑra. yasn āica. v. x. f. fe mān-e vehān tauua. ā tarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnaōϑra. yasnāica. v. x. f. agar ke zud ḫištan yašt sāḫte bid yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā⸳mē. mrīt ī. aϑā. ratuš tā ǧāy goftan agar rāsfi yašt sāḫte bid zud yaϑā. ahī. vairii ō. yō. zaōtā. frā⸳mē. mrītē. rāsfi aϑā. ratuš vīδuuā̊. mraō
Y0.4:
zud miyāne-ye ādišt andar gereftan va fe se aṣ̌əm. vo avāǧ oʿe koste-ye dodigar šostan kaš šost dast fe pādyāv avāǧ kardan
Y0.5:
pas y ō do andar rāh goftan va fe š́iiaōϑananąm pāy-e rāst andar zudgāh nahādan va tarsgāhe istādan yazdān oʿe yazešn ḫāstan
Y0Header:
.yašt bon kardan.
Y0.6:
frastuiiē. humatōibiiascā. hīx tōibiiascā. huuarəštōibiiascā. m ąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varəštβōibiiascā. aibī⸳gairii ā. daitī. vīspā̊. humatācā. hīxtācā. huuarəštācā. pait ī⸳riciiā̊. daiϑī. vīspā̊. duš matācā. dužīxtācā. dužuuarə štācā.
Y0.7:
frā. vīrāhī. aməṣ̌ā̊ spəṇtā̊. yasnəmcā. vahməmcā frā. manaŋhā. frā. vacaŋhā frā. š́iiaōϑanā. frā. aŋhā̊ iiā. frā. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊ uštnīm
Y0.8:
sitaōmī. sataōmī. sitaōmī. sataōmī. aṣ̌əm. barsam az māhruye ol estānešn
Y0.9:
aṣ̌əm. vohī se bār goftan
Y0.10:
frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑušt rəš. vaēdaēuuō. ahura⸳t̰kaēšō. uuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. sāuuaŋhə̄e. v īsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. raϑβąm. aiiara nąmca. asniianąmca. māhiianąmc a. yāiriianąmca. sarəδanąmca. yasnāica. v. x. f. ahurahe. maz dā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌a nąm. spəṇtanąm. miϑrahe. vouru. gaōiiaōitaōiš. rāmanasca. xᵛā strahe. huuarəxšaētahe. amə šahe. raēuuahe. auruuat̰⸳aspahe e. vaiiaōiš. uparō⸳kairiiehe taraδātō. ańiiāiš. dāmąn. ī⸳ta t̰. tē. vaiiō. yat̰. tē. aste. sp əṇtō⸳maińiiōm. razištaiiā. c istaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aō niiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. mā zdaiiasnōiš. mąϑrahe. spəṇt ahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dā tahe. vīdaēuuahe. dātahe. za raϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiiana iiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiasnōiš. zarazdātōiš. mą ϑrahe. spəṇtahe. uši⸳darəϑ rəm. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. vaēiδīm. mąϑrahe. spəṇtahe. āsnahe. xraϑβō. mazdaδātah e. gšō.srītahe. xraϑβō. mazdaδātahe. āϑrō. ahurahe. mazdā. puϑra. tauua ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaēibiiō. āϑrəbiiō. garōi š. uši⸳darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a⸳xᵛāϑrahe. vīspaēšąm. y azatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. aṣ̌āunąm. frauuašin ąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōirii ō⸳t̰kaēšanąm. frauuašanąm. na bānazdištanąm. frauuašanąm. x šnaōϑra. y. v. x. f. zud goftan yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā⸳mē mrītē rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. yō. zaōtā. frā⸳mē. mrītē zud goftan aϑā. ratuš tā ǧāy
Y0.11:
aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y0.12:
va barsam be barsamdān nahādan naōϑra. aahura he. mazdā̊. tarōidītī aŋrahe maińə̄uš. haiϑiiāvarəštəm iiat̰. hiiat̰. iiat̰. hiiat̰. vasnā. frašōtəməm.
Y0.13:
pas barsam bālā estānešn aṣ̌əm. vohī se goftan
Y0.14:
yaϑā. ahī. vairiiō čahār goftan in ǧāy sāzešn zur va hamā ḫub be nehešn va esm va buy be ātaš dahešn
Y1:
Y1.1:
fe ńiuuaēδa iiemi esm va buy be ātaš dahešn va ḫešniman fe manešn dār va yazdān be yazešn ḫānešn ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. m azištaheca. vahištaheca. s raēštaheca. xraōždištahec a. xraϑβištaheca. xraϑβištaheca. hukərəptamaheca. hukərəptəmaheca. hukərəptamaheca. hukərəptəmaheca. aṣ̌āt̰. apanaōtamaheca. apanaōtəmaheca. apanaōtamaheca. apanaōtəmaheca. huδā̊.manō. vouru⸳rafnaŋhō. yō. nō. daδa. yō. tataša. yō. tuϑruiiē. y ō. maińiiuš. spəṇtōtəmō.
Y1.2:
ńiiuu ēδaiiemi. ńiuu aēδaiiemi. ńiiuuēδaiiemi. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. v aŋhauue. manaŋhe. aṣ̌āi. vah ištāi. xšaϑriiāi. xšaϑrāi. xšaϑriiāi. xšaϑrāi. vairiiāi. spəṇtaiiāi. ārmaitə̄e. ārmatōiš⸳ə̄e. ārmaitə̄e. ārmatōiš⸳ə̄e. hauruua t̰⸳biia. amərətat̰biia. gə̄uš. ta šne. gə̄uš. urune. āϑre. ahura he. mazdā̊. yaētuštimāi. amə ṣ̌anąm. spəṇtanąm.
Y1.3:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. asniiaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. sāuuaŋᵛhə̄e. vīsii āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. miϑrahe. vouru⸳gaōiiaōitōiš. hazaŋrō⸳gaōšahe. baēuuarə⸳ca šmanō. aōxtō⸳nāmanō. yazatah e. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y1.4:
ńiuuaēδ aiiemi. haṇkāraiiemi. rapiϑuu anāi. rapiϑuu iənāi. rapiϑuuanāi. rapiϑuuiənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. frādat̰⸳fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. ašahe. raϑβe. ńiuuaēδ aiiemi. haṇkāraiiemi. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
Y1.5:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraii emi. uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. frādat̰⸳vīrāi. dax́ii umāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. bərəz atō. ahurahe. nafəδrō. apąm. a pasca. mazdaδātaiiā̊.
Y1.6:
ńiuuaē δaiiemi. haṇkāraiiemi. aiβis rīϑrəmāi. aibigiiāi. aṣ̌aōne. a šahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. h aṇkāraiiemi. frādat̰⸳vīspąm.hujiiātə̄e. frādat̰⸳vīspąm.hujiiāitə̄e. frādat̰⸳vīspąm⸳hujiiātə̄e. frādat̰⸳vīspąm⸳hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtimāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδ aiiemi. haṇkāraiiemi. aṣ̌āun ąm. frauuašanąm. γə̄nąnąmca. vī rō⸳vąϑβanąm. yāiriiā̊sca. yāiriiaiiā̊sca. yāiriiā̊sca. yāiriiaiiā̊sca. h ušitōiš. amaheca. hutāšt ahe. huraōδahe. vərəϑraγnahec a. ahuraδātahe. vanaiṇtaiiā̊ sca. uparatātō.
Y1.7:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. ušahināi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδa iiemi. haṇkāraiiemi. bərəjiiā i. nmāńiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. ha ṇkāraiiemi. sraōšahe. aṣ̌aii ehe. aṣ̌iuuatō. aṣ̌iauuatō. aṣ̌iuuatō. aṣ̌iauuatō. vərəϑrājanō. frādat̰⸳gaēϑahe. rašnōiš. ra zištahe. arəštātasca. frādat̰. gaēϑaiiā̊. vərədat̰⸳gaēϑaiiā̊.
Y1.8:
ń iuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. mā hiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇ tarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraii emi. pərənō⸳mā̊ŋhāi. vīšaptaϑ āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e.
Y1.9:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōzarəmaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. maiδiiōšmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. paitišahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaē δaiiemi. haṇkāraiiemi. aiiāϑ rəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəšni. harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāra iiemi. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδaiiemi. h aṇkāraiiemi. hamaspasmaēδiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńiuuaēδa iiemi. haṇkāraiiemi. sarəδaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y1.10:
ńiuuaēδaii emi. haṇkāraiiemi. vīspaēibii ō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇt i. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš. hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ ahe. yat̰. vahištahe. mazdō. frasāsta. zaraϑuštrō⸳fraōxta.
Y1.11:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzəṇ biia. aiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auu anaēibiia. stārąmca. spəṇtō. maińiiauuanąm. dāmanąm. tištrii eheca. stārō. raēuuatō. xᵛarən aŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑra he. huuarəca. xšaētahe. auruu at̰⸳aspahe. dōiϑrahe. ahurah e. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daiŋ́hupatōiš.
Y1.12:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi ruz va māh ke bid goftan
Y1.13:
ńiuuaē δaiiemi. haṇkāraiiemi. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. ma t̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. ńiuuaē δaiiemi. haṇkāraiiemi. aiβiiō. vaŋhībiiō. vīspanąmca. apąm. ma zdaδātanąm. vīspanąmca. uruuara nąm. mazdaδātanąm.
Y1.14:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. mąϑrahe. spəṇta he. aṣ̌aōnō. varəzaiiaŋhahe. dāt ahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuš trōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daē naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y1.15:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. ga rōiš. uši⸳darənahe. mazdaδāta he. aṣ̌a⸳xᵛāϑrahe. vīspaēšą mca. gairinąm. aṣ̌a⸳xᵛāϑranąm. p ouru⸳xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kā uuaiieheca. xᵛarənaŋᵛhō. mazdaδā tahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋᵛhō. mazdaδātahe. ńiuuaēδaiiemi. h aṇkāraiiemi. aṣ̌aōiš. vaŋhuii ā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. va ŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋ́hō. mazdaδāta he.
Y1.16:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγrahe ca. taxmahe. dāmōiš. upamanah e. yazatahe.
Y1.17:
ńiuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. š ōiϑranąmca. gaōiiaōitananąmca. gaōiiaōitanąmca. gaōiiaōitananąmca. gaōiiaōitanąmca. maē ϑananąmca. auuō⸳xᵛarənanąmca. apą mca. zəmąmca. uruuaranąmca. aiŋ́ hā̊sca. zəmō. auuaiŋ́heca. a šnō. vātaheca. aṣ̌aōnō. st rąm. mā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanąm. vīspaną mca. spəṇtahe. maińə̄uš. dā manąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y1.18:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmc a. asniianąmca. māhiianąmca. y āiriianąmca. sarəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuan ōiš. raϑβō.
Y1.19:
ńiuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi⸳ϑīranąm. paōiriiō. t̰kaēšanąm. frauuašanąm. nabān azdištanąm. frauuaṣ̌anąm. hauua he. urunō. frauuašə̄e.
Y1.20:
ńiuuaēδa iiemi. haṇkāraiiemi. vīspaē ibiiō. ašahe. ratubiiō. ńiuuaē δaiiemi. haṇkāraiiemi. vīsp aēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataē ibiiō. maińiiōibiiascā. gaēϑii aēibiiascā. yōi. həṇti. yasnii āica. vahmiiāica. aṣ̌āt̰. h aca. yat̰. vahištāt̰.
Y1.21:
hāuuan ə̄e. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. sāuuaŋhə̄e. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ra tauuō. rapiϑβina. aṣ̌āum. aṣ̌ah e. ratauuō. uzaiieirina. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. aiβi⸳srīϑrəma. aibi⸳gaiia. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ra tauuō. ušahina. aṣ̌āum. aṣ̌ah e. ratauuō.
Y1.22:
yezi. ϑβā. dəduuaē ša. yezi. manaŋha. yezi. vac aŋha. yezi. š́iiaōϑana. yezi. zaōša. yezi. azaōša. ā⸳tē. aŋ́he. fraca. stuiiē. nī⸳tē. v aēδaiiemi. yezi. tē. aiŋ́he. auuā⸳urīraōta. yat̰. yasnahec a. vahmaheca.
Y1.23:
ratauuō. vīspe. maziša. aṣ̌āum ašahe. ratauuō. ratauuō. vīspe. maziša. aṣ̌āum aṣ̌ahe. ratauuō. yezi. vō. didəuuaēša. yezi. vō. didəuuaēša. yezi. manaŋha. yez yezi. manaŋha. yez
Y2:
Y2.0:
frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. vīdaē uuō. ahura⸳t̰kaēšō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnā ica. v. x. f. sāuuaŋhə̄e. vīsiiā ica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. raϑβąm. aiia ranąmca. asniianąmca. māhiianą mca. yāiriianąmca. sarəδanąmca. yasnāica. v. x. f..
Y2.1:
zaōϑra. āiiese. yešti. barəs ma. āiiese. yešti. barəsma. āiiese. yešti. zaōϑra. āiie se. yešti. zaōϑra. haδa⸳barə sma. āiiese. yešti. barəsma. haδa⸳zaōϑrəm. āiiese. yešt i. ahmiia. zaōϑre. imat̰. barəs ma. āiiese. yešti. ana⸳barəs mana. imąm. zaōϑrąm. āiiese. y ešti. haδa⸳zaōϑrəm. imat̰. barəsm a. āiiese. yešti. imat̰. barəsma. in ǧāy barsam avar māhruy nahādan haδa⸳zaōϑrəm. h aδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. fra starətəm. āiiese. yešti.
Y2.2:
ahm iia. zaōϑre. barəsmanaēca. ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratīm āiiese. yešti. aməṣ̌ā̊. spəṇ tā̊. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ā iiese. yešti.
Y2.3:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. asniia. aṣ̌auuana. a ṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešt i. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. sāuuaŋ hə̄m. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. āiiese. yešti. ah miia. zaōϑre. barəsmanaēca⸳miϑrə m. vouru⸳gaōiiaōitīm. hazaŋra. gaōšəm. baēuuarə⸳cašmanəm. aōxt ō⸳nāmanəm. yazatəm. āiiese. yešti. rāma. xᵛāstrəm. āiies e. yešti.
Y2.4:
aɱiia. zaōϑre. barəsma naēca. rapaϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. āiiese. yešti. frādat̰⸳fšōm. zaṇtuməmca. aṣ̌ auuanəm. ašahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəsman aēca. aṣ̌əm. vahištəm. āϑrəm ca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ā iiese. yešti.
Y2.5:
ahmiia. zaōϑ ra. barəmanaēca. uzaiieirinəm. a ṣ̌auuanəm. ašahe. ratīm. āii ese. yešti. frādat̰⸳vīrəm. dax́ iiuməmca. aṣ̌auuanəm. ašahe. ra tīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. bərəzəṇtəm. ah urəm. xšaϑrəm. xšaētəm. apąm. nap ātəm. auruuat̰⸳aspəm. āiiese. y ešti. apmca. apąmca. apmca. apąmca. mazdaδātm. mazdaδātąm. mazdaδātm. mazdaδātąm. aṣ̌aō nīm. āiiese. yešti.
Y2.6:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aiβisrīϑrəm əm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. frādat̰⸳vīspąm⸳h ujiiāitīm. zaraϑuštrōtəməmca. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aṣ̌ aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇt ā̊. frauuašaiiō. ā. y. γnā̊sca. vīrō⸳vąϑβā̊. ā. y. yāiriią mca. hušitīm. ā. y. aməmca. hutāštəm. huraōδəm. ā. y.rəϑraγnəmca. ahuraδātəm. ā. y. vanaiṇtīmca. uparatātəm. ā. y.
Y2.7:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. uša hinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrā janəm. frādat̰⸳gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. rašnīm. ra zištəm. ā. y. arəštātəmca. frādat̰. gaēϑəm. frādat̰. gaēϑąm. frādat̰. gaēϑəm. frādat̰. gaēϑąm. varədat̰⸳gaēϑəm. varədat̰⸳gaēϑąm. varədat̰⸳gaēϑəm. varədat̰⸳gaēϑąm. . ā. y.
Y2.8:
aɱ. z. b. māhiia. aṣ̌auu ana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. aṇ tarə⸳mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. pərənō⸳mā̊ŋhəm. v īšaptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y.
Y2.9:
ahmiia. zaōϑre. barə smanaēca. yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. maiδiiōza rəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. maiδiiōšəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. ahmiia. zaōϑre. barəs manaēca. paitišahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. ahmiia. zaō ϑre. barəsmanaēca. aiiāϑrəməm. fraō uruuaēštrəməm. varəšniharəštəməm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. hamaspaϑmaēdīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rata uuō. ā. y.
Y2.10:
ahmiia. zaōϑre. barəs manaēca. vīspe. aṣ̌ahe. ratauu ō. ā. y. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. na zdišta. pairiš⸳hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahišt ahe. mazdō⸳frasāsta. zaraϑušt rō⸳fraōxta.
Y2.11:
aɱiia. zaōϑre. barəsma naēca. ahura. miϑra. bərəzəṇta. a iϑiiejaŋha. aṣ̌auuana. ā. y. strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhu. paiti. barəsmańiiāhu. miϑrəm. vīspanąm. dax́iiunąm. daiŋ́h upaitīm. ā. y.
Y2.12:
aɱiia. zaōϑre. barəsmanaēca. ruz va māh bāyad goft
Y2.13:
ϑβąm. āϑ rəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. aɱii a. zaōϑre. barəsmanaēca. āpō. vaŋh īš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌ aōnīš. ā. y. vīspā̊. āpō. ma zdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā. y. vīs pā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnī š. ā. y.
Y2.14:
aɱ. z. b. mąϑrəm. spəṇ təm. aṣ̌axᵛarənaŋhəm. ā. y. dātəm. vīdōiium. ā. y. dātəm. zaraϑuštrə m. ā. y. darəγąm. upaiianąm. ā. y. daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. ā. y.
Y2.15:
aɱ. z. b. gairīm. uši⸳darə nəm. mazdaδātəm. aṣ̌a⸳xᵛāϑrəm. y azatəm. ā. y. vīspā̊ garaiiō. aṣ̌a⸳xᵛāϑrā̊. pouru⸳xᵛāϑrā̊. mazda δātā̊. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rata uuō. ā. y. uγrəm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. uγrəm. axᵛarətə m. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. iia. zaōϑre. barəsmanaēca. aṣ̌īm. v aŋhīm. ā. y. xšōiϑnīm. barəzaṇt īm. amauuaitīm. huraōδąm. xᵛāparą m. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. sa uuō. mazdaδātəm. ā. y.
Y2.16:
aɱ. z. b. dahmąm. vaŋhīm. āfritīm. ā. y. dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. ā. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. y azatəm. ā. y.
Y2.17:
aɱ. z. b. imā̊. ap asca. zəmasca. uruuarā̊sca. ā. y. imā̊. asā̊sca. šōiϑrā̊sca. gaōiiaōitīšca. maēϑanaiiā̊sca. auuō⸳xᵛarənā̊sca. ā. y. iməmca. šōiϑrahe. paitīm. ā. y. yim. ahurəm. mazdąm.
Y2.18:
aɱiia. zaōϑre. ba rəsmanaēca. ratauuō. vīspe. ma zišta. ā. y. aiiara. asniia. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y2.19:
aɱiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aṣ̌aōnąm. va ŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaša iiō. ā. y.
Y2.20:
aɱ. z. b. vīspe. aṣ̌ auuanō. yazata. yazata. ā. y. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. hāuuanīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhīm. vīsīmca. pa iti. ratīm. ratauuō. vīspe. ma zišta. paiti. ratīm.
Y3:
Y3Header:
soruš darun bon kardan
Y3.1:
barəsmana. paiti.bə rəta. haδa.zaōϑra. hāuuanōiš. raϑβō. xᵛarəϑəm. miiazdəm. āiiese. yešti. hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. xšnīmaine. ahurah e. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. xšnīmaine. sraōšahe. aṣ̌aiie he. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰. gaēϑahe.
Y3.2:
haōməmca. para.haōmə mca. ā. y. xšnīmaine. zaraϑušt rahe. spətāmahe. aṣ̌aōnō. frauu aṣ̌ə̄e. aēsmą. ā. y. baōiδi. xš nīmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. ma zdā̊. puϑra.
Y3.3:
haōmą. ā. y. xšnī maine. aiβiiō. vaŋhībiiō. apąm. v aŋhīnąm. mazdaδātanąm. āpəm. h aōmiiąm. ā. y. gąm. jīuuiiąm. ā. y. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌ aiia. uzdātąm. ā. y. xšnīmain e. apąm. mazdaδātanąm.
Y3.4:
imat̰. barə sma. haδa.zaōϑrəm. haδa.aiβii ā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. ā. y. xšnīmaine. aməṣ̌anąm. spəṇ tanąm. vāca. humata. hīxta. huuarəšta. ā. y. gāϑanąmca. sraō ϑrəm. ā. y. huuarəštā̊. mąϑrā̊. ā. y. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufritīmca. ā. y. x šnīmaine. yazatanąm. aṣ̌aōnąm. m aińiiauuanąm. gaēϑiianąm. xšnīmai ne. hauuaheca. urunō.
Y3.5:
ā. y. asnii aēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuan ə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. miϑra he. vouru.gaōiiaōitōiš. hazaŋ rō.gaōšahe. baēuuarə.cašmanō. a ōxtō.nāmanō. yazatahe. rāma nō. xᵛāstrahe.
Y3.6:
ā. y. rapiϑβinā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
Y3.7:
ā. y. uzaiie irināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.vīrāi. dax́iiumā ica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. ap ąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y3.8:
ā. y. aiβisrīϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.vīspąm.hujiiāitə̄e. za raϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌aōnąm. f rauuašanąm. γənąnąa. vīrō.vą ϑβanąm. yāiriiaā̊sca. huš itōiš. amaheca. hutāštah e. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ah uraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca. upa ratātō.
Y3.9:
ā. y. ušahināi. aṣ̌a ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. bərəjii āi. nmāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ā. y. sraōšahe. aṣ̌ aiiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. rašnaōiš. razi štahe. arəštātasca. frādat̰.g aēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y3.10:
ā. y.māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubii ō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ā. y. pərənō.mā̊ŋhā i. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe.
Y3.11:
ā. y. yāiriiēibii ō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōiza rəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ā. y. maiδiiōišmāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. pai tišahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. ā. y.aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēš trəmāi. varəšniharəštāica. aṣ̌ aōne. ašahe. raϑβe. ā. y. ma iδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ā. y. hamaspaϑmaēidiiāi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. s arəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y3.12:
ā. y. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrii asca. ϑrisąsca. nazdišta. pairi š.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ ahe. yat̰. vahištahe. mazdā̊. frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y3.13:
ā. y. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. aiϑiiejaŋᵛhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇt ō.maińiiauuanąm. dāmanąm. tištrii eheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. h uuarəca. xšaētahe. auruuat̰.aspah e. daōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daiŋ́hupatōi š.
Y3.14:
ā. y. ruz va māh goftan
Y3.15:
ā. y. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. ma t̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. ā. y. aiβiiō. vaŋhīibiiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspanąmc a. uruuaranąm. mazdaδātanąm.
Y3.16:
ā. y.mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aō nō. vərəziiaŋᵛhahe. dātahe. vī daēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y3.17:
ā. y. garōiš. uši.darənahe. mazdaδāt ahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēš ąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. ma ma kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazda δātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋh ō. mazdaδātahe. ā. y. ašaōi š. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuii ā̊. ərətə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstāt ō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋ hō. mazdaδātahe.
Y3.18:
ā. y. dah miiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγra heca. taxmahe. dāmōiš. upa manahe. yazatahe.
Y3.19:
ā. y. ā̊ŋh ąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaōiiaōitananąmca. gaōiiaōitanąmca. gaōiiaōitananąmca. gaōiiaōitanąmca. maēϑananąmca. auuō. xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruua ranąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋ́hec a. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. str ąm. mā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋ hąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spəṇ tahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y3.20:
ā. y. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑ βąm. aiiaranąmca. asniianąmca. mā hiianąmca. yāiriianąmca. sarəδan ąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauu ō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y3.21:
xᵛarəϑəm. miiazdəm. ā. y. hauruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnīmai ne. sraōšahe. aṣ̌iiehe. taxm ahe. tanu.mąϑrahe. darši.draōš. āhīiriiehe. aōxtō.nāmanō. ya zatahe.
Y3.22:
haōməmca. para.haōməm ca. ā. y.xšnīmaine. zaraϑuštrah e. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauua ṣ̌ə̄e. aōxtō.nāmanō. yazatahe. aēsmąn. ā. y. baōiδi. xšnīmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatahe
Y3.23:
in viǧast do bār goftan
Y3.24:
ā. y. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌ anąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriiō. t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌anąm. nabānazdiš tanąm. frauuaṣ̌anąm.
Y3.25:
ā. y. vīspaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ā. y. vīsp aēibiiō. vaŋhuδābiiō. yazataēibiiō. maińiiōibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yasniiāica. vahmii āica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahišt āt̰.
Y4:
Y4.0:
frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑu štrəš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēšō. h āuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y asnāica. v. x. f.sāuuaŋhə̄e. vīsii āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas nāica. v. x. f. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriian ąmca. sarəδanąmca. yasnāica. v. x. f. zud zud yaϑā. ahī. vairiiō. yō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. rāspfi yaϑā. ahī. v airiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. zud aϑā. ratuš. tā ǧāy
Y4.1:
ima. humatāca. hīxtāca. huuarəštāca. imą. haō mąsca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barə smaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. hauruuata. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm. haōməmca. pa ra.haōməmca. aēsmąsca. baōiδīmca. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌iiąmca. raϑβ ąmca. ratufritīmca. gāϑanąmca. s raōϑrəm. huuarəštā̊. mąϑrā̊. pairic a. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe.
Y4.2:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ahurā ica. mazdāi. sraōšāica. aṣ̌iiāi. aməṣ̌aēibiiasca. spəṇtaēibiiō. aṣ̌a ōnąmca. frauuaṣ̌aēibiiō. aṣ̌aōnąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzaiti. vīspaiiā̊. s ącat̰ca. aṣ̌aōnō. staōiš. yasnā ica. v. x. f.
Y4.3:
āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahe. ima. humatāca. hīxtā ca. huuarəštāca. imą. haōmąs ca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barə smaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąm ca. huδā̊ŋhəm. hauruuata. amərətā ta. gąmca. huδā̊ŋhəm. haōməmca. para.haōməmca. aēsmąsca. baōiδīm ca. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌iiąmca. raϑβąmca. ratufritīmca. gāϑanąmca. sraōϑrəm. huuarəštā̊. mąϑrā̊. pairic a. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe.
Y4.4:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aməṣ̌aē ibiiō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδā̊biiō. yauuaējibiiō. yauuaēsubii ō. yōi. vaŋhə̄uš. ā. manaŋhō. š́ii eiṇti. yā̊sca. uiti.
Y4.5:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. frāiiehīš. ahe. nmānahe. fradaϑāi. ahe. nmānahe. pasuuąmca. narąmca. zātanąmca. ząh iiamnanąmca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́hē. aēm. həṇti.
Y4.6:
āat̰. dīš. āuuaēδaii amahe. aṣ̌aōnąm. vaŋhaēibiiō. fra uuaṣ̌aēibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑī rā̊sca. aṣ̌aōnąm. auuaŋhē.
Y4.7:
āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahe. daϑušō. ahurah e. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mai ńiiə̄uš. maińiiōiiehe. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. yasnāica. v. x. f.
Y4.8:
āa t̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. asńiiaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. ā at̰. dīš. āuu. miϑrahe. vouru.gaō iiaōitōiš. hazaŋrō.gaōšahe. baē uuarə.cašmanō. aōxtō.nāmanō. yaz atahe. rāmanō. xᵛāstrahe. yasnā ica. v. x. f.
Y4.9:
āat̰. dīš. āuuaēδaii amahe. rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. yasnāica. v. x. āat̰. dī š. āuu. frādat̰.fšuue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. aṣ̌ahe. vahi štahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. yasnāica. v. x. f.
Y4.10:
āat̰. dīš. āuu. uz aiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. frādat̰.vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. ā. d. ā. ā. d. ā. bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm. ap asca. mazdaδātaiiā̊. yasnāica. v. x. f.
Y4.11:
āat̰. dīš. āuu. aiβisrīϑ rəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. frādat̰.vīspąm. hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌anąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑβ anąm. yāiriiaiiā̊sca. hušitōiš. amaheca. hutāštahe. huraōδah e. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō. ya snāica. v. x. f.
Y4.12:
āat̰. dīš. āuu. ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. bərəjiiāi. nmāńiiāica. aṣ̌aōn e. ašahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrāja nō. frādat̰.gaēϑahe. rašnaōiš. razištahe. arəštātasca. frādat̰. gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊. y asnāica. v. x. f.
Y4.13:
āat̰. dīš. āuu. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dī š. āuu. pərənō.mā̊ŋhāi. vīšapt aϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f.
Y4.14:
āat̰. dīš. āuu. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. m aiδiiōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. ā.dīš. āuu. maiδiiōišəmāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. paiti.šhahii āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas nāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. a iiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varə šni.harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. hamaspaϑmaēdiiā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnā ica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. sarə δaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. yasnā ica. v. x. f.
Y4.15:
āat̰. dīš. āuu. v īspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrəsā̊sca. nazdišta. pairiš.hā uuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ya t̰. vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta. yasnāica. v. x. f.
Y4.16:
āat̰. dīš. āuu. ahuraē ibiia. miϑraēibiia. bərəzəṇbiia. aiϑ iiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō.maińiiauuaną m. dāmanąm. tištriieheca. stā rō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋha heca. gaōciϑrahe. huuarəca. xš aētahe. auruuat̰.aspahe. dōiϑrah e. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́ iiunąm. daŋhupatōiš. yasnāica. v. x. f.
Y4.17:
āat̰. dīš. āuu. ruz va māh bāyad goft
Y4.18:
ā.dīš. āuu. tauua. āϑrō. ahu rahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīsp aēibiiō. ātərəbiiō. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. aiβiiō. vaŋ haēibiiō. vīspanąmca. apąm. maz daδātanąm. vīspanąmca. uruuara nąm. mazdaδātanąm. yasnāica. v. x. f.
Y4.19:
ā. d. āuu. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhah e. dātahe. vīdaēuuahe. dātah e. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiia naiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzda iiasnōiš. yasnāica. v. x. f.
Y4.20:
āa t̰. dīš. āuu. garōiš. uši.darəna he. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑra he. vīspaēšąmca. gairinąm. aṣ̌ a.xᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑranąm. mazda δātanąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋh ō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. yasnāic a. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. ašōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋ huiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. ma zdaδātahe. yasnāica. v. x. f.
Y4.21:
āat̰. dīš. āuu. daɱiiā̊. vaŋhuii ā̊. āfritōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dā mōiš. upamanahe. yazatahe. y asnāica. v. x. f.
Y4.22:
āat̰. dīš. āuu. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaōiiaōitinąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmc a. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəm ō. auuaŋ́heca. aṣ̌nō. vātahe ca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hī rō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδāt anam. vīspanąmca. spəṇtahe. ma ińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌ aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm. yas nāica. v. x. f.
Y4.23:
āat̰. dīš. āuu. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑ βąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarə δanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ra tauuō. hāuuanōiš. raϑβō. yasnā ica. v. x. f.
Y4.24:
āat̰. dīš. āuu. sraō šahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanu. mąϑrahe. darši.draōš. āhīirii ehe. xšnaōϑra. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuašə̄e. xšnaōϑra. yasnāica. v. x. f. āa t̰. dīš. āuu. tauua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnaōϑra. yasn āica. v. x. f.
Y4.25:
ā. d. āuu. aṣ̌ aōnąm. frauuaṣ̌anąm. uγranąm. aiβi. ϑīranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. fra uuašanąm. nabānazdištanąm. frauuaš anąm. yasnāica. v. x. f.
Y4.26:
āat̰. dīš. āuu. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. yasnāica. v. x. f. ā. d. āuu.spaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataēi biiō. maińiiōibiiascā. gīϑiiaēibii ascā. yōi. həṇti. yasniiāica. vahmiiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰. namāz bordan aməṣ̌ā̊. spəṇt ā̊. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. yaz.
Y4.27:
yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesne. pa iti. vaŋhō. mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā. tąsc ā. tā̊scā. yaz.
Y5:
Y5.1:
iϑā. āat̰. y. ahurəm. mazdąm. yə̄. gąmcā. aṣ̌əm cā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruuarā̊ scā. vaŋhīš. raōcā̊scā. dāt̰. bīmīmcā. vīspācā. vohī. ah iiā. xšaϑrācā. mazə̄nācā. huua paŋhāišcā.
Y5.2:
tə̄m. at̰. yasnanąm. pauruuatātā. y. yōi. gə̄uš. ha cā. š́iieiṇtī.
Y5.3:
tə̄m. at̰. āhīirii ā. nāmə̄ne. mazdā.varā. spəṇtō. tə̄mā. y. tə̄m. ahmākāiš. azdibī šcā. uštānāišcā. y. tə̄m. a ṣ̌aōnąm. frauuašanąm. narąmcā. nā irinąmcā. y.
Y5.4:
aṣ̌əm. at̰. vahištə m. y. hiiat̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌əm. hiiat̰. raōcōŋᵛh auuat̰. hiiat̰. vīspā. vohī.
Y5.5:
vo hucā. manō. y. vohucā. xšaϑrəm. vaŋhīmcā. daēnąm. vaŋhīmcā . fsaratīm. vaŋhīmcā. ārmaitī m.
Y5.6:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y6:
Y6.1:
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y. am əṣ̌ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā. huδā̊ ŋhō. y.
Y6.2:
asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ah e. ratauuō. y. hāuuanīm. aṣ̌auuan əm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sāuuaŋhī m. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. miϑrəm. vouru.gaōiiaōitī m. hazaŋra. gaōšəm. baēuuarə.caš manəm. aōxtō.nāmanəm. yazatəm. y. rāma. xᵛāstrəm. y.
Y6.3:
rapiϑβinəm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. f rādat̰.fəšum. zaṇtuməmca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌əm. vahištəm. āϑrəmca. ahurahe. ma zdā. pāϑrəm. y.
Y6.4:
uzaiieirənəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. yaz. f rādat̰.vīrīm. dax́iiuməmca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəzaṇ təm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaētəm. a pąm. napātəm. auruuat̰.aspəm. y. apəmca. mazdaδātəm. aṣ̌aōnīm. y.
Y6.5:
aiβisrīϑrəməm. aibigāim. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰.v īspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtəm əmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y. γanā̊ sca. vīrō.vąϑβā̊. y. yāirii ąmca. hušatīm. y. aməmca. h utāštəm. huraōδəm. y. vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm. y. vanaiṇtīmca. uparatātəm. y.
Y6.6:
ušahinəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tīm. y. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. huraōδə m. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. rašn īm. razištəm. y. arəštātəmca. frā dat̰.gaēϑąm. vərədat̰.gaēϑąm. y.
Y6.7:
m āhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauu ō. y. aṇtarə.mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y. pərənō.mā̊ŋhəm. vīšaptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tīm. y.
Y6.8:
yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. y. maiδiiōizarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. mai δiiōišəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tīm. y. paitišahhīm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm. y. aiiāϑrəməm. fraōuruuaēštrəməm. varəšni.harəš təməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y. maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y. hamaspaϑmaēdīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sarə δa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y.
Y6.9:
vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrəiiasc a. ϑrəsąsca. nazdišta. pairiš. hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ah e. yat̰. vahištahe. mazdō.f rasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y6.10:
ahura. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiieja ŋha. aṣ̌auuana. y. strə̄ušca. m ā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhu. pa iti. barəsmańiiāhu. miϑrəm. vīspa nąm. dax́iiunąm. dhu.paitīm. y.
Y6.11:
ruz va māh bāyad goft
Y6.12:
ϑβąm. ātrəm. ahura he. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. y. mat̰. vīspaēibiiō. ā tərəbiiō. āpō. vaŋhīš vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y. vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y. v īspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aō nīš. y.
Y6.13:
mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌a.xᵛa rənaŋhəm. y. dātəm. vīdōiium. y. dātəm. zaraϑuštrəm. y. darəγąm. upaii anąm. y. daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasn īm. y.
Y6.14:
gairīm. uši.darənəm. mazdaδ ātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazatəm. y. vīspā̊. garaiiō. aṣ̌a.xᵛāϑrā̊. po uru.xᵛāϑrā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. uγrəm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. uγrəm. axᵛarə təm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. aṣ̌ īm. vaŋhīm. y. xšōiϑnīm. bərəza itīm. amauuaitīm. huraōδąm. xᵛā parąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. sa uuō. mazdaδātəm. y.
Y6.15:
daɱąm. vaŋh īm. āfritīm. y. dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. y. uγrəm. taxməm. dāmō iš. upamanəm. yazatəm. y.
Y6.16:
imā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. y. imā̊. asāsca.šōiϑrā̊sca. gaō iiōitīšca. maēϑanaiiā̊sca. auu ō.xᵛarənā̊sca. y. iməmca. šōiϑrah e. paitīm. y. yim. ahurəm. mazdą m.
Y6.17:
ratauuō. vīspe. mazišta. y. aiiara. asniia. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y6.18:
hauruuata. amərətāta. y. gāuš. hudā̊. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaē ϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.19:
haōməmca. para.haōməmca. y. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌ īmca. y. aēsmąsca. baōiδīmca. y. ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.20:
aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spə ṇtā̊. frauuašaiiō. y.
Y6.21:
vīspe. a ṣ̌auuanō. yazata. y. vīspe. aṣ̌ ahe. ratauuō. y. hāuuanīm. pait i. ratīm. sāuuaŋhīm. vīsəmca. paiti. ratīm. ratauuō. vīspe. ma zišta. paiti. ratīm.
Y6.22:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan
Y7:
Y7.0:
va rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mī. mrī tē. zud guyad aϑā. ratuš tā ǧāy kardan
Y7.1:
aṣ̌əm. v ohī se goftan
Y7.2:
aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑ əm. miiazdəm. hauruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnīmaine. ahura he. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtan ąm. xšnīmaine. sraōšahe. aṣ̌ iiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. f rādat̰.gaēϑahe.
Y7.3:
aṣ̌aiia. daδąmi. haōməmca. para.haōməmca. xšnīm aine. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuašə̄e. aṣ̌aiia. daδą mi. aēsmi. baōiδi. xšnīmaine. ta uua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
Y7.4:
aṣ̌aiia. daδąmi. haōmi. xšnīma ine. aiβiiō. vaŋhībiiō. apąm. v aŋhīnąm. mazdaδātanąm. aṣ̌aiia. daδąmi. āpəm haōmiiąm. aṣ̌aiia. daδąmi. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. daδąmi. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. dātąm. uzdātąm. dātąm. uzdātąm. xšnīmaine. apą m. mazdaδātanąm.
Y7.5:
aṣ̌aiia. daδąm i. imat̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. h aδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. fra starətəm. xšnīmaine. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. aṣ̌aiia. daδąmi. vā ca. humata. hīxta. huuarəšta. aṣ̌ aiia. daδąmi. gāϑanąmca. sraōϑrəm. aṣ̌aiia. daδąmi. huuarəštā̊. mąϑrā̊. aṣ̌aiia. daδąmi. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufiritīm ca. xšnīmaine. yazatanąm. aṣ̌aōn ąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. xš nīmaine. hauuaheca. urunō.
Y7.6:
aṣ̌aii a. daδąmi. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. s āuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. miϑrahe. vouru.gaōiiaōitōiš. h azaŋrō.gaōšahe. baēuuarə.cašmanō. aōxtō.nāmanō. yazatahe. rāma nō. xᵛāstrahe.
Y7.7:
aṣ̌aiia. daδąmi. ra piϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.fšuue. z aṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌ahe. va hištahe. āϑrasca. ahurahe. maz dā̊.
Y7.8:
aṣ̌aiia. daδąmi. uzaiieirin āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. a ṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y7.9:
aṣ̌aiia. daδąmi. aiβisrīϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąm i. frādat̰.vīspąm.hujiiāitə̄e. za raϑuštrōtimāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aōną m. frauuaṣ̌anąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vą ϑβanąm. yāiriiaiiā̊sca. hušitō iš. amaheca. hutāštahe. huraō δahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātah e. vanaiṇtaiiā̊sca. uparatātō.
Y7.10:
aṣ̌aiia. daδąmi. ušahināi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąm i. bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auua tō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑah e. rašnaōiš. razištahe. arəšt ātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. vərə dat̰.gaēϑaiiā̊.
Y7.11:
aṣ̌aiia. daδąmi. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. pərənō. mā̊ŋhāi. vīšaptaϑāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y7.12:
aṣ̌aiia. daδą mi. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratu. biiō. maiδiiōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiōšəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. paiti. šahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. aṣ̌ aiia. daδąmi. aiiāϑrə māi. fraōuruuaēštrəmāi. varəšni. harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiā iriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. hamaspaϑmaēidii āi aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌ aiia. daδąmi. sarəδaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō.
Y7.13:
aṣ̌aiia. daδąmi. v īspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. y ōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑ rəiiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pa iriš.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. ma zdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraō xta.
Y7.14:
aṣ̌aiia. daδąmi. ahuraēi biia. miϑraēibiia. bərəzəṇbiia. aiϑ iiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō.maińiiauuanąm. dāmanąm. tištriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhahec a. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaētah e. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ah urahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daiŋ́hupatōiš.
Y7.15:
aṣ̌aiia. daδąmi. ruz va māh goftan va namāž be ātaš bordan
Y7.16:
aṣ̌aiia. daδą mi. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbii ō. aṣ̌aiia. daδąmi. aiβiiō. vaŋh aēibiiō. vīspanąmca. apąm. maz daδātanąm. vīspanąmca. uruuaran ąm. mazdaδātanąm.
Y7.17:
aṣ̌aiia. daδą mi. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aō nō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vī daēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y7.18:
aṣ̌a iia. daδąmi. garōiš. uši.darənah e. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrah e. vīspaēšąmca. gairinąm. aṣ̌ a.xᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑraṇam. maz daδātanąm. kāuuaiieheca. xᵛa rənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətah eca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. aṣ̌aiia. daδąmi. ašōiš. vaŋh uiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātah e.
Y7.19:
aṣ̌aiia. daδąmi. daɱiiā̊. vaŋ huiiā̊. āfiritōiš. daɱaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxma he. dāmōiš. upamanahe. yaza tahe.
Y7.20:
aṣ̌aiia. daδąmi. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. maēϑananąmca. auuō. xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruu uuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. a uuaŋ́heca. aṣ̌nō. vātaheca. a ṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīrō. ana γranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanąm. vīs panąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dā manąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ ahe. raϑβąm.
Y7.21:
aṣ̌aiia. daδąmi. raϑ βō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβą m. aiiaranąm. aiiaranąmca. aiiaranąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhii anąmca. yāiriianąmca. sarəδanąm ca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauu ō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y7.22:
aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərətāta. gāuš. h udā̊. xšnīmaine. sraōšahe. aṣ̌ iiehe. taxmahe. tanu.mąϑrah e. darəši.draōš. āhīiriiehe. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.23:
aṣ̌a iia. daδąmi. haōməmca. para.haōmə mca. xšnīmaine. zaraϑuštrahe. spə ṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aō xtō.nāmanō. yazatahe. aṣ̌aiia. daδąmi. aēsmi. baōiδi. xšnīmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.24:
aṣ̌aii a. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. haur uuata. amə.rətāta. gāuš. hudā̊. xšnīmaine. sraōšahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanu.mąϑrahe. darši.draō š. āhīiriiehe. aōxtō.nāmanō. yazatahe. aṣ̌aiia. daδąmi. h aōməmca. para.haōməmca. xšn īmaine. zaraϑuštrahe. spəṇtām ahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxt ō.nāmanō. yazatahe. aṣ̌aiia. daδąmi. aēsmi. baōiδi. xšnīmai ne. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.25:
aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌āunąm. frauu ašanąm. uγranąm. aiβi.ϑīranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuašanąm. nabānazdištanąm. frauuašanąm.
Y7.26:
a ṣ̌aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yaza taēibiiō. maińiiōibiiascā. gaēϑii aēibiiascā. yōi. həṇti. yasnii āica. vahmiiāica. aṣ̌āt̰. hac a. yat̰. vahištāt̰.
Y7.27:
aṣ̌aiianō. paiti. jamiiāt̰. yehiiā. sauuā. išā̊ṇtē. rādaŋhō. ϑβōi. staōtarascā. mąϑranascā. ahurā.mazdā. aōgəmadaēcā. usmah ecā. vīsāmadaēcā. hiiat̰. mī ždəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. daēnā biiō. mazdā. ahurā in viǧast do bār goftan.
Y7.28:
ahiiā. huuō. nə̄. dāidī. ahmāicā. ahuiiē. manax́iiāca. tat̰. ahiiā. yātat̰. upājamiiāmā. tauuacā. sarəm. aṣ̌ax́iiācā. vīspāi. yaōuuē.
Y7.29:
yaϑā. ahī. vairiiō do goftan va fe har š́iiaōϑənanąm esm va buy be ātaš dahešn
Y7.30:
ahunəm. vairīm. y. aršuxδəm. vā cim. y. dahmąm. vaŋhīm. āfritī m. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. up amanəm. yazatəm. y. hauruuata. amərətāta. y. gāuš. huδā̊. y. haōməmca. para.haōməmca. y. aēsmąsca. baōiδīmca. y. frasasti. daɱiiā̊. vaŋhuiiā̊. ā firitōiš.
Y7.31:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y8:
Y8.0:
rāsfi yaϑā. ahī. vair iiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrīt ē. zud guyad aϑā. ratuš. tā ǧāy kardan
Y8.1:
aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y8.2:
aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛa rəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərət āta. gāuš. huδā̊. haōməmca. para.haōməmca. aēsąsca aēsmąsca aēsąsca aēsmąsca in ǧāy esm va buy beātaš barešn baōiδīmca. frasast a. ahurahe. mazdā̊. ahunahe. vairiiehe. aršuxδahe. vāxš daɱiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfiritōiš. uγrāi. dāmōiš. upamanāi. haōma heca. mąϑraheca. aṣ̌aōnaēca. zaraϑuštrahe. aṣ̌aiianō. paiti. j amiiāt̰
Y8.3:
rāsfi fe gāh-e hāvanān xᵛarəta. narō. aē təm. miiazdəm. yōi. dəm. haṇghā na. aṣ̌āca. frə̄rətica.
Y8.4:
zud guyad aməṣ̌ a. spəṇta. daēne. māzdaiiasne. vaŋhauuasca. vaŋhīšca. zaōϑrā̊ sca. yōi. aēšauua. mazdaiiasn a.aēšauua. mazdaiiasnō. aōjanō. aṣ̌ahe. rāϑma. jaēštaiiamnō. y āϑβa. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγəṇ ta. aōi. tī. dəm. disiiata. y ā̊. apasca. uruuarā̊sca. zaōϑrā̊ sca.
Y8.5:
yasca. aētaēšąm. mazda iiasnanąm. pərənāiiunąm. aiβi.zīz uiianąm. imą. vacō. nōit̰. vīs aiti. framrīiti. aētąm. āiiā tąm.nahe. jasaite.
Y8.6:
aṣ̌əm. vohī se goftan va dast az barsam ol heštan va sar-e zur nahoftan va soruš darun ḫordan va dahān pāk kardan va dast bepādyāb kardan dast avar barsam nahādan aṣ̌əm. vohī. čahār goftan
Y8.7:
yaϑā. ahī. vairiiō. do goftan
Y8.8:
vas asca. tī. ahurahe.mazdā̊. u štāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vīspa. vohu. aṣ̌a.cīϑra. xšaiiamnəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. axšaiiamnəm. druuaṇtəm.
Y8.9:
vasō.xšaϑ rō. hiiāt̰. aṣ̌auua. auuasō.xšaϑ rō. hiiāt̰. druua. gatō. hamistō. nižbərətō. aheca. spəahe. ma ińiiə̄uš. dāmabiiō. var avas ō.xšaϑrō.
Y8.10:
haxšaiia. azəmcīt̰. yō. zaraϑuštrō. fratəmąm. nmānaną mca. vīsąmca. zaṇtunąmca. dax́ iiunąmca. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. anu. mataiiaēca. anu.uxδaiiaēca. anu. varəštaiiaēca. yā̊. āhīiriš. z araϑuštrəš.
Y8.11:
rauuasca. xᵛāϑrəmca. ā frīnāmi. vīspaiiā̊. aṣ̌aōnō. staō iš. ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. staōiš.
Y8.12:
aṣ̌ əm. vohī. se bār goftan
Y8.13:
haōmahe. aṣ̌a uuazaŋhō. xšnaōϑra. yasnāica. v. x. f.
Y9:
Y9.0:
zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaō tā. frā.mē. mrītē. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.m ē. mrītē. zud aϑā. ratuš kardan tā ǧāy. .
Y9Header:
.homast bon fe yazdān kām bād.
Y9.1:
hāuuanīm. ā. ratīm. ā. haōmō. upāit̰. zaraϑuštrəm. ātərəm. pairi. yaōždaϑəṇtəm. gāϑā̊sca. srā uuaiiaṇtəm. ādəm. pərəsat̰. zaraϑu štrō. kō. narə. ahe. yim. azəm. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō. s raēštəm. dādarəsa. xᵛahe. ga iiahe. xᵛanauuatō. aməṣ̌ahe.
Y9.2:
ā at̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haō mō. aṣ̌auua. dīraōšō. azəm. ah mi. zaraϑuštra. haōmō. aṣ̌auu a. dīraōšō. ā.mąm. yāsaŋha. spətama. frāmąm. hunauuaŋha. xᵛ arətə̄e. aōui. mąm. staōmaine stīiδe. yaϑa. mā. aparacit̰ saōš́iiaṇtō. stauuąn.
Y9.3:
āat̰ aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmāi. kasa.ϑβąm. paōiriiō. haōma. ma š́iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. g aēϑaiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌əš. ərə nāuue. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiap təm.
Y9.4:
āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. vīuuaŋ hā̊. mąm. paōiriiō. maš́iiō. ast uuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. h ā. ahāi. ahmāi. ahāi. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑrō. us.zaiiata. yō. yi mō. xšaētō. huuąϑβō. xᵛarənaŋ hastəmō. zātanąm. huuarə.darəsō. maš́iiānąm. yat̰. kərənaōit̰. aŋ́h ē. xšaϑrāδa. amərəšaṇta. p asā βīra. aŋhaōšəmne. āpa. uruuairi. xᵛairiiąn. xᵛarəϑəm. ajii amnəm.
Y9.5:
yimahe. xšaϑrəm. auruu ahe. nōit̰. aōxtəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zauruuā̊ŋha. nōit̰. marəϑiiāiš. nōit̰. araskō. daēuu ō.dātō. paṇca.dasa. fracaraō ite. paiti. puϑrasca. raōδaēšuu a. katarascit̰. yauuata. xšaiiō it̰. huuąϑβō. yəmō. vīuuaŋhatō. puϑrō.
Y9.6:
kasiϑβąm. bitiiō. haōma. maš́iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue cit̰. aɱāi. jasat̰. ā iiaptəm.
Y9.7:
āat̰. mē. aēm. paitiiaō xta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. āϑβiiō. mąm. bitiiō. maš́iiō. ast uuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑii. h ā. aɱāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. h ē. puϑrō. us.zaiiata. vīsō. sī raiiā̊. ϑraētōnō.
Y9.8:
yō. janat̰. ažī m. dahākəm. ϑrə.zafanəm. ϑrə.kam rəδəm. xšauuaš.aṣ̌īm. hazaŋ ra.yōxštīm. aṣ̌aōjaŋhəm. daē uuəm. drujəm. aγəm. gaēϑāuuaiiō. druuaṇtəm. yąm. aṣ̌aōjastamąm. drujəm. fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. maińii ə̄uš. aōui. yąm. astuuaitīm. gaēϑ ąm. mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm.
Y9.9:
kasi.ϑβąm. ϑrətiiō. haōma. maš́ iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑ iiāi. kā. aɱāi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.10:
āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haō mō. aṣ̌auua. dīraōšō. ϑrətō. s āmanąm. səuuištō. ϑritiiō. mąm. maš́iiō. astuuaitiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āii aptəm. yat̰. hē. puϑra. us.zaiiaōi ϑi. uruuāxšaiiō. kərəsāspasca. t̰k aēšō. ańiiō. dātō.rāzō. āat̰. ań iiō. uparō.kairiiō. yauuat̰. gaēsu š. gaδauuarō.
Y9.11:
yō. janat̰. ažīm. sruuarəm. yim. aspō.garəm. nairi.ga rəm. yim. vīšauuaṇtəm. zairitəm. yim. upairi. vəšaraōδat̰. ārəšta iiō.barəza. zairitəm. yim. upai ri. kərəsāspō. aiiaŋha. paitī m. pacata. ā. rapiϑβanəm. zaur uuānəm. tafsat̰ca hō. mairiiō xᵛīsat̰ca. frąšaiiaŋhō. frasp arat̰. yaeš́iiaṇtīm. āpəm. parā̊ ŋhāt̰. prąštarštō. apatacit̰. nai rimanā̊. kərəsāspō.
Y9.12:
kasi.ϑβąm. t īiriiō. haōma. maš́iiō. astuuai ϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ahmā i. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.13:
āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dī raōšō. paōurušaspō. mąm. tīirii ō. maš́iiō. astuuaiϑiiāi. hunīt a. gaēϑiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiia ptəm. yat̰. hə̄. tə̄m. us.zaiiaŋha. tīm. ərəzuuō. zaraϑuštra. nmānahe. p aōuru.šaspahe. vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēšō.
Y9.14:
srītō. airiieni. vaējahe. tīm. paōiriiō. zaraϑuštra. ahunəm. vairīm. frasrāuuaiiō. və̄.bərəϑβəṇ təm. āxtīirīm. aparəm. xraōžda iiehiiā. frasrīiti.
Y9.15:
tīm. zəmarəg īzō. ākərənuuō. vīspe. daēuua. za raϑuštra. yōi. para. ahmāt̰. vīrō. raōδa. apataiiən. paiti. āiiazəmā. yō. aōjištō. yō. taṇcištō. yō. ϑβaxšištō. yō. āsištō. y ō. as. vərəϑrająstəmō. abauuat̰. mai ńiiauuā̊. dāmąn.
Y9.16:
āat̰. aōxta. za raϑuštrō. nəmō. haōmāi. vaŋhuš. haōmō. huδātō. haōmō. arəš.dā tō. vaŋhə̄uš. dātō. baēšaziiō. hukərəfš. huuarəš. vərəϑrajā̊. zai ri.gaōnō. nąmiiąsuš. yaϑa. xᵛarə ṇtī. vahištō. urunaēca. pāϑmaē ńiiōtəmō.
Y9.17:
nī.tī. zāiri. maδəm. m ruiiē. nī. aməm. nī. vərəϑraγnəm. nī. dasuuarəm. nī. baēšazəm. nī. fradaϑəm. nī. varədaϑəm. nō. aōjō. vīspō. tanīm. nī. mastīm. vīspō.paē saŋhəm. nī. tat̰. yaϑa. gaēϑā̊.h uua. vasō.xšaϑrō. fracarānē. t̰ baēšō. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.18:
tī. nī. tī. nī. tat̰. yaϑa. tauruuaiieni. vīspanąm. t̰baēšuuatąm. t̰baēšā̊. daēuuanąm. ma š́iiānąmca. yāϑβąm. pairikanąmca. sāϑrąm. kōiiąm. karapanąmca. ma iriianąmca. bəzaṇgaranąm. aṣ̌əmō γanąmca. bəzaṇgaranąm. vəhrkanąmc a. ciϑβarə.zaṇgaranąm. hə̄niiā̊s ca. pərəϑō.ainikaiiā̊. dauuąniϑii ā patąniϑiiā.
Y9.19:
əməm. ϑβąm. paōir īm. yānəm. haōma. jaiδiiama. dīraōša. vahištəm. ahīm. aṣ̌ aōnąm. raōcaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm. iməm. ϑβąm. bitīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. druuatātəm. aŋ́hā̊sa.tanuuō. iməm. ϑβąm. ϑrə tīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. darəγō.jītīm. uštāna he.
Y9.20:
iməm. ϑβąm. tīirīm. yānə m. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. yaϑa. aēšō. amauuā̊. ϑrąfəδō. fra xštāne. zəmā̊. paiti. t̰baēšō. t auruuā̊. drujəm. vanō. iməm. ϑβąm. puxδəm. yānəm. haōma. jaiδiiem i. dīraōša. yaϑa. vərəϑrajā. va nat̰.pəšanō. fraxštā nē. zəmā̊. paiti. t̰baēšā̊. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.21:
iməm. ϑβąm. xštīm. yānə m. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. pauruuatāiium. pauruua. gaδəm. pa uruua. vəhrkəm. bīiδiiōi.maiδi. ciš. paōuruuō. baēδiiaēta. nō. vī spə̄. paōuruua. baēiδiiōi.maiδi.
Y9.22:
haōma. aēibiš. yōi. uruuaṇtō. h ita. taxšəṇte. arənāum. zāuuarə. aōjāsca. baxšaiti. haōmō. āzī zanāiti.bišdaδāiti. xšaētō. puϑrīm. uta. aṣ̌auua.frazaṇtīm. haōmō. taēcit̰. yōi. kataiiō. nas kō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhaṇtī. spān ō. mastīmca. baxšaiti.
Y9.23:
haōm ō. tā̊sci. yā. kainīnō. ā̊ŋ hairi. darəγəm. aγrauuō. haiϑīm. rā dəmca baxšaiti. mušō. jaiδiia mnō. huxratuš.
Y9.24:
haōmō. təmcit̰. yim. kərəsānīm. apa.xšaϑrəm. niš āδaiiat̰. yō. raōsta. xšaϑrō. kāmaiia. yō. dauuata. nōit̰. mē. a pąm. āϑrauua. aiβištiš. vərəδiiē. daŋhauua. carāt̰. hō. vīspə̄. vərəδ anąm. vanāt̰. nī. vī spə̄. vərəδanąm. janāt̰.
Y9.25:
ušta.tə̄. yō. xᵛā̊. aōjaŋh a. vasō.xšaϑrō. ahe. haōma. ta.tə̄. apauuatahe. paōuru.va cąm. ərəžuxδanąm. ušta.tə̄. nōi t̰. pairi.frāsa. ərəžuxδəm. pərəs ahe. vācəm.
Y9.26:
frātə̄. mazdā̊. ba rat̰. paōuruuanīm. aiβiiā̊ŋhanəm. stəhrpaēsaŋhəm. maińiiu.tāštəm. vaŋᵛhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm. ā at̰. aŋ́hē. ahe. aiβiiāstō. barə šnuš. paiti. gairinąm. drājaŋha. aiβiδāitīšca. garīsca. mąϑ rahe.
Y9.27:
haōmō. nmānō.paitī. vī spaiti. zaṇtu.paiti. daŋ́hu.pa iti. spanaŋha. vaiδiiā. paitī. aɱāica. ϑβā. vərəϑraγnāica. mā uuōiia. upa.mruiiē. tanuiiē. ϑrəmā ica. yat̰. paōuru.baōxšnahe.
Y9.28:
vī. nōit̰. t̰baēšauuatąm. t̰baēšaēbiš. vī. manō. bara. gara.maṇtąmąm. yō. cišca. aɱi. nmāne. yō. aŋ́ . vīsē. yō. aɱi. zaṇtauuō. y ō. aŋ́hē. daŋ́huuō. aēnaŋhā̊. ast i. maš́iiō. gə̄uruuaiia.hē. pāδa uua. zāuuarə. pairišə̄. ušə̄. vərənī iδi. skaṇdəm.šə̄. manō. karənīiδe.
Y9.29:
māzbarətaēibiia. fratuiiā̊. mā̊. gauuaēibiia. aiβi.tī.tuiiā̊. m ā. ząm. vī.nōit̰. aṣ̌ibiia. mā. gąm. vī.nōit̰. aṣ̌ibiia. yō. aē naŋhaite. nō. manō. yō. aēnaŋhai te. nō. kəhrpəm.
Y9.30:
paiti. ažōiš. zairitahe. səmahe. vīšō.vīp ahe. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aō ne. haōma. zāiri. vadarəjəiδe. p aiti. gaδahe. vīuuarəzdauuatō. x rauuīšaiiatō. zazarānō. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe.
Y9.31:
paiti. maš́iiehe. druuatō. sāstarəš. aiβiuuaōižda iiaṇtahe kamrəδəm. kəhrpəm. n āšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zā iri vadarəjaiδe. paiti aṣ̌maōγ ahe. ana.aṣ̌aōnō. ahumərəcō aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. mąs. vaca. daϑ ānahe. nōit̰. š́iiaōϑanāiš. apaii aṇtahe. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌ aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe.
Y9.32:
pa iti. jahe.kaiiāi. yātu.maitiiā i. mōδanō.kairiiāi. upaštā.bair iiāi. yeŋ́hē. frafrauuaite. man ō. yaϑa. aβrəm. vātō.šītəm. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe. yat̰. hē. kəh rpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. z āiri. vadarəjaiδe.
Y10:
Y10.1:
in ǧāy buy be ātaš dahešn . viš. apąm. iδa. patəṇtō. v īdaēuuā̊ŋhō. vīdaēuuaiiō. vaŋhuš. sraōšō. m taiiatu. aṣ̌əš. vaŋhē. iδa. maϑanatō. aṣ̌əš. vaŋhē. rām aiiat̰. iδa. upa. imat̰. nmānəm. yat̰. āhīiriš. yat̰. haōmahe. aṣ̌a uuazaŋhō.
Y10.2:
fratarəmcit̰. tē. hauua nəm. vaca. upa.staōmi. huxra tauuō. yō. ąsuš. haṇgə̄uruuaiie ite. uparəmcit̰. tē. hauuanəm. va ca. upa.staōmi. huxratauuō. y aɱi. niγne. narš. aōjaŋhi.
Y10.3:
staōm a. maēγəmca. vārəmca. yā.tē. .kəhrpəm. vaxšaiiatō. barəšnuš. paiti. gairinąm. staōmi. garaii ō. bərəzaṇtąm. yaϑra. haōma. urī ruδuša.
Y10.4:
staōmi. ząm. pərəϑβīm. p aϑanąm. varəzi.aŋhuuąm. xᵛāparą m. bərəϑrīm. tē. haōma. aṣ̌aōm. staōma. zəmō. yaϑa. raōδahe. hubaōδiš. auruuō. carānəm. āta mazdāi. huruϑma. haōma. rōsa gara. paiti. uta. frāδaēša. vi š.paϑa. haēϑīmca. aṣ̌ahe. xᵛā̊. ahe.
Y10.5:
vərəδiiaŋha. mana. va ca. vīspə̄sca. paiti. varəšacīš. vīspə̄sca. paiti. frasparəγə̄. vī spə̄sca. paiti. frauuāxšə̄. do bār goftan va har do bār rāsfi avā zud be govešn va buy be ātaš dahešn
Y10.6:
haōmō. uxšiieiti. stauuanō. aϑa. nāiiōdəm. staōiti. vərəϑrająstarō. bauuaiti. nətamacit̰. haōma. hīit iš. nətamacit̰. haōma. stīiti š. nətamacit̰. haōma. xᵛarəitiš. hazaŋraγniiāi. asti. daēuuanąm.
Y10.7:
n asiieiti. haϑra. frā.kərəsta. a ɱat̰. haca. nmānāt̰. āhaitiš. yaϑra. bāδa. upa.zaiti. yaϑ ra. bāδa. upastaōiti. haōmah e. baēšaziiehe. ciϑrəm. dasuua rə. baēšazəm. ahe. vīse. uta. maēϑanəm.
Y10.8:
vīspe. zē. ańiiē. ma δā̊ŋhō. aēšma. hacaṇtē. xr uuīdruuō. āat̰. hō. yō. haōmahe. maδō. aṣ̌a. hacaiti. uruuā̊smana. rəṇjaiti. haōmahe. maδō. yō. ya ϑa. puϑrəm. taurunəm. haōməm. vəṇdai ti. maš́iiō. frābiiō. tanubiiō. h aōmō. vīsaiti. baēšazāi.
Y10.9:
haōma. dazde.mē. baēšazanąm. yābiiō. ah e. baēšazaδā̊. haōma. dazda.mē. vārəϑraγnanąm. yābiiō. ahe. vərəϑra. tauruuā̊. frātē. vīsāi. auruuaϑō staōta. uruuaϑəm. staōtārəm. v aŋhəm. daδō. aōxta. ahurō. mazdā yaϑa. aṣ̌əm. yat̰. vahištəm.
Y10.10:
auruu aṇtəm. ϑβā. dāmaδātəm. baγō. t atašat̰. huuāpā̊. auruuaṇtəm. ϑβ ā. dāmaδātəm. baγō. nidaϑat̰. huu āpā̊. haraitiiō. paiti. barəziiā̊.
Y10.11:
āat̰. ϑβā. aϑra. spəṇta. fradax šta. mərəγa. vīžuuaṇca. vī.barən. a ōui. š́iiata. upairi.saēna. aōi. staēra. staērō.sāra. aōi. kusrā δa. kusrō.patāδa. aōi. paβrāna. viš.paϑa. aōi. spəta.gaōna. g airi.
Y10.12:
āat̰. ā.huua. pauruuatāhuua. paōuru.sarəδō. vaērōδahe. haōmō. gaōma. zairi.gaōnō. ātē. baēša za. irīrəϑre. vaŋhə̄uš. manaŋh ō. miiābiiō. āat̰. mē. ahe. dušs aŋhahe frāca. vaēpaiia. manō. āat̰. ahe. nī. manō. manō. yō. m ē. dušsaŋhō. hištaiti.
Y10.13:
nəmō. haōmāi. yat̰. kərənōiti. darəγaōš. hauuat̰.masō. manō. yaϑa. raēuua stəm.ahecit̰. nəmō. haōmāi. y at̰. kərənōiti. darəγaōš. hauuat̰. masō. manō. yat̰. usnąm. aēiti. vaēiδaiia. paōuru.narəm. tīm. kərənī iši. spańiiaŋhəm. cistiuuastarəm. yasə.tē. bāδa. haōma. zāiri. gauua. iristahe. baxšaiti.
Y10.14:
me. yaϑa. gāuš. drafšō. āsit ō. vārəm. cairi. fraša. fraiia tō. tē. maδō. vərəziiaŋhā̊ŋ. j asəṇtō. pairi. tē. haōma. aṣ̌ aōm. aṣ̌auuāzō. daδąmi. imąm. ta nīm. yā. mē. vīnōiti. hārōδ a.
Y10.15:
auuaŋharə.zāmē. jaińiiaōš. ī nąm. mairiiaiiā̊. əuuītō.xᵛarəδaii ā̊. yā. maińiiaṇta. dauuaiiəṇti. āϑrauuanəmca. haōməmca. hāiiā. dapta. apanasiieiti. yātat̰. ya t̰. haōmahe. draōnō. nigā̊ŋhəṇti. nišhaδaiti. nōit̰. tąm. āϑrauua. puϑrīm. naēδa. dasti. hupuϑrīm.
Y10.16:
pa ṇcanąm. ahmi. paṇcanąm. nōit̰. aɱi. humatahe. aɱi. dušmatahe. nōit̰. aɱi. hīxtahe. aɱi. dužīxtahe. nōit̰. aɱi. huuarəštahe. aɱi. duž uuarəštahe. nōit̰. ahmi. sraōšah e. aɱi. asraōštōiš. nōit̰. ahmi. aṣ̌aōnō. ahmi druuatō. nōit̰. ahm e at̰cit̰. ahmāt̰ yaϑa. apəməm. ma ińiuuā. aŋhat̰. nauuāitəš.
Y10.17:
āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmā i. mazdaδātāi. vaŋhə̄uš. haō mō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi. vī spe. haōma. upa.staōmi yat̰ t̰cit̰. barəšnušuua. gairinąm. yat̰ cit̰. jąfnušuua. raōnąm. yīcit̰. ązahu. dərətā̊ŋhō. jaininąm. upa. dərəzāhu. ərəzataēnahaca. tašta. zaranaēna. aōi. taxšē. mā.mē. nərə. zimi. paiti. iϑa. raēuuaṇt ō. arəjahe.
Y10.18:
imā̊setē. haōma. gāϑā̊. imā̊. həṇti. staōmōii ō. imā̊. həṇti. cīcaṣ̌ānā̊. imi. həṇti. arušuxδa. vācō. dāsm ainiš. vārəϑraγniš. paiti.baē šəš. baēšaziia.
Y10.19:
imā̊si. tī mcit̰. māuuōiia. fraša. fraii ṇtō. tē. maδō. raōxšna. fraii aṇtō. tē. maδō. rəṇjiiō. vazai ti. maδō. vārəϑraγniš. həṇtəm. āstaōiti. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20:
gauue. nəmō. gauue. nəmō. gauue. uxδəm. gauue. vərəϑrəm. ga uue. xᵛarəϑəm. gauue. vastarəm. g auue. vərəziiātąm. tąm. nə̄. xᵛarə ϑāi. fšuiiō.
Y10.21:
haōməm. zāirīm. bərəzaṇtəm. y. haōməm. frāšm īm. frādat̰.gaēϑəm. y. haōmə m. dīraōšəm. y. vīspe. haōm a. y. zaraϑuštrahe. spətāma he. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. f rauuaṣ̌īmca. y.
Y10.22:
yeŋ́hē. h ātąm tā sar goftan va buy be ātaš dahešn.
Y11:
Y11.1:
ϑrāiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanō. āfra uuacaŋhō. zauuaṇte. gāušca. aspasca. haōmasca. gāuš. z aōtārəm. zauuaiti. uta. buiiā̊. a frazaṇtuš. uta. də̄uš.srauuā̊. hacəmnō. yō. mąm. xᵛāstąm. nō it̰. baxšahe. āat̰. mąm. tīm. fšunaiiehe. nāiriiā̊. vā. pu ϑrahe. vā̊. haōmiiā̊. vā̊. ma rəšuiiā̊.
Y11.2:
aspō. bāšārəm. zauua iti. mā. buiiā̊. auruuatąm. yī xta. mā. auruuatąm. aiβiša sta. mā. auruuatąm. niϑaxta. yō. mąm. zāuuarə. nōit̰. jaiδiie he. paōuru.maiti. haṇjamai ni. paōuru.naraiiā̊. karašaiiā̊.
Y11.3:
haōmō. xᵛāšārəm. zauuaiti. ut a. buiiā̊. afrazaṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. hacimnō. yō. mą m. aiβiš.hutəm. dāraiiehe. yaϑa. tāiiīm. pišōsārəm. nauua. ami. pišōsārō. azəm. yō. haōmō. ašauua. dīraōšō.
Y11.4:
us.mē. paiti. haōmāi. draōnō. frə̄rənōit̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋharəne. mat̰.h izuuō. hōiiumca. dōiϑrəm.
Y11.5:
yō. mą m. tat̰. draōnō. zināt̰. vātarə.fii āt̰. vā. apa. vā. yāsāiti. y at̰. mē. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌ auua. haŋharəne. mat̰.hizuuō. hō iiumca. dōiϑrəm.
Y11.6:
nōit̰. aɱi. nmān e. zānāiti. āϑrauua. naēδa. raϑ aēštā̊. naēδa. vāstriiō. fšuiią s. āat̰. ahmi. nmāne. zaiiā̊ṇti. dahakāca. mīrakāca. pōuru.sa rəδō. varəšnāca.
Y11.7:
ϑβāšəm. ā. gə̄uš. frāϑβarəsō. taṇcištāi. haōmāi. draōnō. mā.ϑβā. haōm ō. baṇdaiiāt̰. yaϑa. mairīm. baṇda iiat̰. yim. tīirīm. fraŋharəsiiānəm. maδemi. ϑrəšuua. aŋ́hā̊. zəmō. p airiš.xᵛaxtəm. aiiaŋhahe
Y11.8:
in ǧāy rāsfi avā zud begovešn āat̰. aōxta. zaraϑ uštrō. nəmō. haōmāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. haōmō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi.
Y11.9:
rāsfi farāhim fe dast-e čap bargereftan va fe gāh-e ferabare tārān barešn va andar čahār angošt barsam dārešn va begovešn. yō. nō. aēuuō. at̰. tē. uiiē. ϑ rāiiōidiiāi. tīrahe. məṇdāidii āi. xšuuaēdəm. haptāždiiāi. na uua. dasəmē. yōi. və̄. yaēϑma.
Y11.10:
farāhim bedast-e rāst-e zud nehešn va zud guyad. zōtpairi.tē. h aōma. aṣ̌āum. aṣ̌auuāzō. daδąmi. imąm. tanīm. yā. mē. vaēnaite. huraōδa. ϑβaxšāi. haōmāi. maδāi. hauuaŋhāi. aṣ̌auuastāi. pairi.mə̄. tə̄mcit̰. daiiā̊. haōm ō. aṣ̌auua. dīraōšō. vahištəm. a hīm. aṣ̌aōnąm. raōcaŋhəm. vīspō. xᵛāϑrəm.
Y11.11:
aṣ̌əm. vohī. se ḫārtar goftan va farāhim fe se bār ḫordan va har bār rāsfi aṣ̌əm. vohī. do goftan va buy beātaš dādan. zud dahān pāk kardan va har do dast fe pādyāb kardan va dast-e čab bar barsam nahādan
Y11.12:
aṣ̌əm. vo hī. čahār goftan
Y11.13:
yaϑā. ahī. vairiiō do goftan
Y11.14:
vasasca. tī. ahura.mazda. uštā ca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vīspa. vohi. aṣ̌a.ciϑra. xšaii amnəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. axša iiamnəm. druuaṇtəm.
Y11.15:
vasō.xšaϑrō. hiiāt̰. aṣ̌auua. auuasō.xšaϑrō. h iiāt̰. druua. gatō. hamistō. nižbərət ō. aheca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmabiiō. varatō. avasō.xšaϑrō.
Y11.16:
haxšaiia. azəmcīt̰. yōi. zaraϑušt rō. fratəmąm. nmānanąmca. vīsąmca. zaṇtanąmca. dax́iiunąmca. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. anu.mataiiaēca. anu.uxδ aiiaēca. anu.varəštaiiaēca. yā̊. āhīirəš. zaraϑuštrəš.
Y11.17:
zōt u rāspīrauuasca. xᵛ āϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. a ṣ̌aōnō. staōiš. ązasca. dužāϑrəm ca. āfrīnāmi vīspaiiā̊. druua tō. staōiš.
Y12:
Y12.0:
aṣ̌əm vāhī se goftan
Y12.1:
frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑušt š. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēšō. h āuuanə̄e. aṣ̌aōne. raϑβe. yasnā ica. v⁛ x⁛ f⁛ sāuuaŋhə̄e. vīsii āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛ raϑβąm. aiia ranąmca. asniianąmca. māhiianąm ca. yāiriianąmca. sarəδanąmca. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛ zud guyad yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. m rītē. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. zud āratuš kardan⁛
Y12.2:
frastuiiē. humatōi biiascā. hīxtōibiiascā. huuarə štβōibiiascā. mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varəštβōibiias cā. aibi.gairiiā. daiϑə̄. vīsp ā. humatācā. hīxtācā. huu arəštācā paitīriciiā. daiϑə̄. vīspā. dušmatācā. dužīxtā cā. dužuuarəštācā.
Y12.3:
frāuuīrāhī. aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. yasnəmcā. va məmcā. frā. manaŋhā. frā. vaca ghā. frā. š́iiaōϑanā. frā. aŋh ā̊iiā. frā. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm.
Y12.4:
staōmī. aṣ̌əm⁛
Y12.5:
aṣ̌əm. vohī. yek goftan
Y12.6:
nāisīmī. daēuuō. frauu arāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēšō. staōt ā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. yašt ā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ahurā i. mazdāi. vaŋhauue. vohī.mai dē. vīspā̊. vohī. cinahmī. a ṣ̌aōne. raēuuaite. xᵛarənaŋhaite. yāzī. cīcā. vahištā. yeŋ́ hē. gāuš. yeŋ́hē. aṣ̌əm eŋ́hē. raōcā. yeŋ́hē. raōcə̄bī š. raōiϑβən. xᵛāϑrā.
Y12.7:
spəṇtąm. vī. ārmaitīm. vaŋhīm. vərəne. hā.m ōi. astī. us. gə̄uš. stuiiē. tā iiā.at̰cā. hazaŋhat̰cā. us. m āzdaiiasnanąm. vīsąm. ziiāniiaēca vīuuāpat̰cā.
Y12.8:
frā. manaēibiiō. raō ŋhē. vasə̄.yāitīm. vasə̄.šaē itīm yāiš. upairi. āiiazəmā. gaōbīš. š́iiaṇtī. nəmaŋhā. a ṣ̌āi. uzdātā̊. paitī. auuat̰. stu iiē. nōit̰. ahmāt̰. āziiā̊.yenī m. nōit̰. vīuuāpəm. xštā. māz daiiasnīš. aōui. vīsō. nōit̰. as tō. nōit̰. uštānahe. cinmānə̄e.
Y12.9:
vīdaēuuāiš. aγāiš. auuaŋhə̄š. anarətāiš. akōdābīš. sarəm. mru iiē. hātąm. draōjištāiš. hāt ąm. paōšištāiš. hātąm. a uuaŋhutəmāiš. vīdīuuāiš. vīdī uuauuat̰bīš. vī. yātuš. vī. yāt umat̰.bīš. vī. kahiiācīt̰. hāt ąm. ātarāiš. vī. manībīš. vī. vacībīš. vī. š́iiaōϑanāiš. vī. ciϑrāiš. vī. zī. anā. sarəm. mruii ē. yaϑanā. drəguuātā. raōxšaiia ṇtā.
Y12.10:
aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. ma zdā̊. zaraϑuštrəm. aδāxšaiiaētā. vīspaēšī. frašnaēšī. vīspaēš ī. haṇjamanaēšī. yāiš. apə rəsiiatəm. mazdā̊scā. zaraϑuštras cā.
Y12.11:
aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daēuuāiš. srəm. vīiiāmruuaētā. vīspaēšī. frašnīš́e. vīspaēš ī. haṇjamanaēšī. yāiš. apərə siiatəm. mazdā̊scā. zaraϑuštrasc ā. aϑā. azəmcīt̰. yōi. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. daēuuāiš. sarəm. vīm ruiiī. yaϑā. anāiš. vīiiāmrauuī tā. yə̄. aṣ̌auuā. zaraϑuštrō.
Y12.12:
yā. uuarənā̊. āpō. yāuuarənā̊. uruuarā̊. y āuuarənā̊. gāuš. huδā̊. yāuuarənō. ahurō. mazdā̊. yə̄. gąm. daδā. yə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. yāuuarənō. as. zaraϑ uštrō. yāuuarənō. kauuā. vištā spō. yāuuarənō. frašōštrā. jām āspā. yāuuarənō. kascīt̰. saōš́ iiaṇtąm. haiϑiiāuuarəząm. aṣ̌aō nąm. .
Y12.13:
tāuuarənācā. t̰kaēšācā. mazdaiiasnō. ahmī. mazdaiiasnō. za raϑuštrəš. frauuarāne. āstīitasc a. frauuarətasca āstuiiē. hum atəm. manō. āstuiiē. hīxtəm. vacō. āstuiiē. huuarəštəm. š́ iiaōϑanəm.
Y12.14:
āstuiiē. daēnąm. mā zdaiiasnīm. fraspāi.yō.xəδran ąm. niδā.snaiϑišąm. xᵛaētuua daϑąm. aṣ̌aōnīm. yā. haiϑanąm ca. bīš́iiaṇtanąmca. mazištā ca. vahištāca. sraēštāca. yā. āhīiriš. zaraϑuštrəš. a hurā. mazdā̊. vīspā̊. vohī. cinahmī. aēšā. asti. daēnąm. māzdaiiasnīm. āstīitiš.
Y13:
Y13.1:
ahur rəm. mazdąm. āmruiiē. nmānahe. nəmānōpatōiš. ratīm. ā. v īsō. vīspatōiš. ratīm. āzaṇ tə̄uš. zaṇtupatōiš. ratīm. ā daŋ́hə̄uš. daŋ́hupatōiš. ratī m. ā γə̄nąnąm. ratīm. āmruiiē. daēnąm. māzdaiiasnīm. aṣ̌īm. vaŋhīm. pa rə̄ṇdīm. yąmcā. bipaitištanąm. aṣ̌aōnīm. imąmcā. ząm. yānā̊. baraiti.
Y13.2:
fraiiehe. vāzištahe. astōiš. ratīm. āmruiiē. ātrə̄m. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌əϑβō.zigatə mąm. gauuāstriiāuuarəštəmąm. narą m. aṣ̌aōnąm. vāstriiehe. fšuii aṇtō. ratīm. āmruiiē. hastəmąm. aṣ̌ahe. imąm. raϑaēštā. ratīm. ā.mruiiē
Y13.3:
mazištāiš. vaēδii āiš. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑaurunō. ratīm. āmruiiē. cašān ąmcā. aēšąmcīt̰. ratīm. ā.mru iiē. ratīš. ā.staōiiā. aməṣ̌ą scā. spəṇtąm. saōš́iiaṇta scā. dąhištąm. arəš.uuacastə mąm. aiβiiāmatąm. aiβiiāmatəmąm. aiβiiāmatąm. aiβiiāmatəmąm. aṣ̌.xrā. xᵛanutəmąm mazištąn. amą. ā.m ruiiē. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑa.urunąsca. raϑaēštā̊sca. vā striiąscā. fšuiiaṇtō
Y13.4:
pairī. v ī. aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm. pairī. vīspā̊. hujītaiiō. aϑā. maińiiə̄. mama nāitē. iϑā. vaōcā.tarə̄. iϑ ā. vāuuarə.zātarə̄.
Y13.5:
āat̰. yaϑā. tī.ī. ahurā.mazdā. mə̄ṇŋhā cā. vaōcascā. dā̊scā. varəš cā. yā. vohī. aϑā. tōi. dadəmahī. aϑā. cīšmahī aϑā ϑβā. āiš. y⁛ aϑā. nəmax́ii āmahī. aϑā. išīidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. yaϑā. tī.ī. ahurā.mazdā. mə̄ṇŋhāc ā. vaōcascā. dā̊scā. varəšc ā. yā. vohī. aϑā. tōi. dadəma hī. aϑā. cīšmahī. aϑā. ϑβā. āiš. y⁛ aϑā. nəmax́iiāmahī. a ϑā. išīidiiāmahī. ϑβā. maz dā. ahurā⁛ ⁛
Y13.6:
vaŋhə̄uš. xᵛ aētə̄uš. xᵛaētātā̊. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairi.jasām aidē. vaŋhuiiā̊. fəsarətauuō. vaŋ huiiā̊. ārmatōiš.
Y13.7:
gə̄ušcā. h uδā̊ŋhō. gaiiax́iiācā. marəϑnō. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑušt rahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌aō nō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛
Y13.8:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan
Y13.9:
yaϑā. ahī. vairiiō. čahār goftan va fe har šiiaōϑ ananąm. gere-ye barsam ǧonbānidan
Y13.10:
aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y13.11:
ahunəm. vairīm. y⁛ aṣ̌ə m. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. y⁛ fraōiritīm. hāitī m. y⁛ fraōiritīmca. āstōϑβanəmc a. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. y⁛
Y13.12:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan ※⁛
Y14:
Y14.1:
vīsāi. vī. aməṣ̌ā. spəṇtā. staōtā. zaōtā. zbātā. yaš tā. framərətā. aibī.jarətā. y īšmākəm. yasnāica. vahmāica. yat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ah mākəm. hauuaŋhāica. aṣ̌auuastā ica. yat̰. saōš́iiaṇtąm aṣ̌aō nąm.
Y14.2:
pairi. və̄. aməṣ̌ā̊. spəṇt ā̊. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδą mi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. ušta nəm. pairi. vīspā̊. hujītaiiō.
Y14.3:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. v īse. v īspe. vīse. vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. āiie se. yešti. vīspe. aṣ̌ahe. ra tauuō. āiiese. yešti. hāuua nīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhīm. vīsə̄mca. paiti. ratīm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratīm.
Y15:
Y15.0:
frauuarāne⁛‖ hāuuanə̄e⁛‖ sāuu hə̄e⁛‖ raϑβąm tā ǧāy⁛ zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. m rītē. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. zud aϑā. ratuš. kardan
Y15.1:
sastica⁛ zud va rāsfi har do begovešn va buy be ātaš dahešn va barsam yeki rāsttar seṭabrtar fe datoš konešn va be afrāzešn va barsam bandešn vaṇtāca. rafnaŋhāca. a məṣ̌ə̄. spəṇtə̄. vaŋhīš. srīrāiš. nāmąn. āzbiia. frāiiazi. bərəji. va ŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəje. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš
Y15.2:
yeŋ́ hē. mē. aṣ̌āt̰. hacā. vahištə m. yesne. paiti. vīdā̊. mazdā̊. ahurō. yōi. ā̊ŋharəcā. hiṇtic ā. tąn. yazāi. xᵛāiš. nāmə̄nī š. pairicā. jasāi. vaṇtā. vohī. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī.bairištəm. farāgām va ǧām oʿe var-e gereh-e barsam bordan
Y15.3:
sraōšō. iδā. astī. ahura he. mazdā̊. yasnāi. səuuīšta he. aṣ̌aōnō. yə̄.nā̊. ištō. iiat̰. paōuruuīm. tat̰. ustəməmcit̰. auuaϑāt̰. iδā. sraōšō. astī. ah urahe. mazdā̊. yasnāi. səuuīštah e. aṣ̌aōnō. yə̄.nā̊. ištō⁛
Y16:
Y16.0:
yaϑā. ahī. vairiiō. ātrauuaxšō. frā.m ē. mrītē. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. haca. frā.aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraōtī.
Y16.1:
ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ huδā̊ŋhəm. mazištəm. y azatəm. yim. səuuištəm. frādat̰.g aēϑəm. dātārəm. vohunąm. dāmanąm. ābiiō. rātābiiō. zaōϑrābiiō. arəšu xδaēibiiasca. vāγžaēibiiō. vīsp əmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaōm. yaza təm. y⁛
Y16.2:
zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm y⁛ ābiiō. rātābii ō. zōϑrābiiō. arəšuxδaēibiiasca. vāγžibiiō. vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. yazatəm. y⁛ zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ zaraϑuštrahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ īm. y⁛ zaraϑuštrahe. srauuā̊. y⁛ zaraϑuštrahe. daēnąm. y⁛ zaraϑušt rahe. varənəmca. t̰kaēšəmca. y⁛
Y16.3:
aŋᵛhuiiaōš. aṣ̌acinaŋhō. paōuruuā̊. dātā̊. dāmąn. aṣ̌aōnīš. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋ hatō. y⁛ vohu. manō. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. y⁛ xšaϑrəm. vairīm. y⁛ spəṇtąm. vaŋhīm. ārmaitīm. y⁛ hauruuatātəm. y⁛ amərətatātəm. y⁛
Y16.4:
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ ātrə̄m. ahurahe. mazdā. puϑ rəm. y⁛ āpō. vaŋhīš. mazdaδ ātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ huuarəxšaē təm. auruuat̰.aspəm. y⁛ mā̊ŋhəm. g aōciϑrəm. y⁛ tištarə̄m. stārəm. raē uuaṇtəm. xᵛarənaŋhəṇtəm. y⁛ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. y⁛
Y16.5:
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ miϑrəm. vouru.g aōiiōitīm. y⁛ sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. y⁛ rašnīm. razištəm. y⁛ aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauu ašaiiō. y⁛ vərəϑraγnəm. ahuraδā təm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y⁛ vātə m. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. y⁛
Y16.6:
daδuuā̊ ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ daēnąm. v aŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ aṣ̌īm. vaŋhīm. y⁛ arəštātəm. y⁛ asman əm. y⁛ ząm huδā̊ŋhəm. y⁛ mąϑrəm. spəṇtəm. y anaγra. raōcā̊. xᵛaδā tā̊. y⁛
Y16.7:
xᵛanauuaitīš. aṣ̌ahe. vərəzō. y⁛ yāhu. ərəstanąm. uruuąn ō. ṣ̌āiieiṇti. yā̊. aṣ̌aōnąm. frāuuašaiiō. vahištəm. ahīm. aṣ̌aōnąm. y⁛ raōcaŋhəm. vīspō. xᵛāϑrəm.
Y16.8:
xšuuīδa. āzīiti. y⁛ t acat̰.āpō. uxšaiiat̰.uruuara. āz ōiš. daēuuō.dātahe. hamōistri. auuaŋ́hā̊.mīš. auuaŋhā̊. pairi. kaiiāi. paitištātaiiaēca. pai ti.sicapataiiaēca. paiti.ta rataiiaēca. paiti.yōgət̰.t̰baē šahiiaēca. aṣ̌mōγaheca. ana. aṣ̌aōnō. sāstraheca. paōuru.ma hrkahe.
Y16.9:
y⁛ vīspā̊. āpō. y⁛spā̊. uruuarā̊. y⁛ vīspā̊. vaŋha uuō. y⁛ vīspā̊. vaŋhīš. y⁛ vīspā̊. maińiiauuaca. yazata. gaēϑiiāca. yō. vaŋhuδā̊ŋhō. a ṣ̌auuanō.
Y16.10:
y⁛ϑβąm. maēϑanəm. yą m. ārmaitīm. spəṇtąm. y⁛ ϑβąm. maēϑanahe. paiti. aṣ̌āum. ahura. mazda. druuafšōiš. druuō.uuīrah e. druuō.aṣ̌aciϑrahe. yaɱī. zī. kācit̰. tanunąm. drājištəm. hāmī. maēϑaēne. maēϑanāt̰. at̰. hama. at̰. zaiiene.
Y17:
Y17.1:
ahurəm. mazdąm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā̊. huδā̊ŋhō. y⁛
Y17.2:
asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rat auuō. y⁛hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sāuuaŋhə̄m. v aēsīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y⁛ miϑrəm. vouru.gaōiiaōitīm. hazaŋra.gaōšəm. baēuuarə.cašma nəm. aōxtō.nāmanəm. yazatəm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y⁛
Y17.3:
rapiϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ f rādat̰.fšum. zaṇtuməmca. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aṣ̌əm. va hištəm. āϑrəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.y⁛
Y17.4:
uzaiieirinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ frādat̰.vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ bərəzaṇtəm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaētəm. apąm. napātəm. auruuat̰.aspəm. y⁛ apəmca. mazda δātąm. aṣ̌aōnīm. y⁛
Y17.5:
aiβisrīϑrəm əm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ frādat̰.vīspąm.hu jiiāitīm. zaraϑuštrōtəməmca. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y⁛ aṣ̌a ōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y⁛ γanā̊sca. vīrō. vąϑβā. y⁛ yāiriiąmca. hušat īm. y⁛ aməmca. hutāštəm. huraō δəm. y⁛vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm. y⁛ vanaiṇtīmca. uparatātəm. y⁛
Y17.6:
ušahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm.y⁛ bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑ əm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ rašnīm. razištəm. y⁛ arəštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. vərədat̰.gaēϑąm. y⁛
Y17.7:
māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ra tauuō. y⁛ aṇtarə.mā̊ŋhəm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ pərənō.mā̊ŋh əm. vīšaptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y⁛
Y17.8:
yāiriia. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ mai δiiōizarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ maiδiiōšəməm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ paitiš ahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛. aiiāϑrəməm. fraōuruuaēštrəməm. v arəšni.harəštəməm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y⁛ maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ h amaspaϑmaēdīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ sarəδa. aṣ̌auuana. a ṣ̌ahe. ratauuō. y⁛
Y17.9:
vīspe. aṣ̌a he. ratauuō. y⁛ yōi. həṇti aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrəsą sca. nazdišta. pairiš.hāuuan aiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. y at̰. vahištahe. mazdō.frasāst a. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y17.10:
ahura. m iϑra. bərəzəṇta. aiϑiiejaŋha. a ṣ̌auuana. y⁛ strə̄ušca. mā̊ŋhəmc a. huuarəca. uruuarāhu. paiti. barə smańiiāhu. miϑrəm. vīspanąm. da x́iiunąm. daŋhu.paitīm. y⁛⁛⁛
Y17.11:
ruz va māh aš andar istid goftan
Y17.12:
ϑβąm. āϑrəm. ah urahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ātrəm. bərəzasauuahəm. bərəzasauuaŋhəm. bərəzasauuahəm. bərəzasauuaŋhəm. y⁛ ātrəm. vohu.fraii ānəm. y⁛ ātrəm. uruuāzištəm. y⁛ ā trəm. vāzištəm. y⁛ ātrəm. spə̄niš təm. y⁛ xšaϑrəm. nafəδrəm. nairiiō.s aŋhəm. yazatəm. y⁛ ātrəm. vīspaną m. nimānanąm. nmānō.paitīm. mazdaδ ātəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō.
Y17.13:
āpō. v aŋhīš. vahištā̊. mazdaδāt ā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ vīspā̊. āp ō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. a ṣ̌aōnīš. y⁛
Y17.14:
mąϑrəm. spəṇtəm. a ša.xᵛarənaŋhəm. y⁛ dātəm. vīdō iium. y⁛ dātəm. zaraϑuštrəm. y⁛ darəγąm. upaiianąm. y⁛ daēnąm. vaŋ hīm. māzdaiiasnīm. y⁛
Y17.15:
gairīm. u š́i.darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛ āϑrəm. yazatəm. y⁛ vīspā̊. ga raiiō. aṣ̌a.xᵛāϑrā̊. paōuru.xᵛāϑrā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe ratauuō. y⁛ uγrəm. kauuaēm. xᵛaranō. mazdaδātəm. y⁛ uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm.y⁛ aṣ̌īm. vaŋ hə̄m. y⁛ xšōiϑnīm. bərəzaitīm. a mauuaitīm. huraōδąm. xᵛāparąm. xᵛ arənō. mazdaδātəm. y⁛ sauuō. mazda δātəm. y⁛
Y17.16:
dahmąm. vaŋhīm. āfri tīm. y⁛ daɱəmca. narəm. aṣ̌auuanəm. y⁛ uγrəm. taxməm. dāmōiš. upama nəm. yazatəm. y⁛
Y17.17:
imā̊. apasca. zəm asca. uruuarā̊sca. y⁛ imā̊. asā̊ sca.šōiϑrā̊sca. gaōiiaōitīš ca. maēϑanaiiā̊sca. auuō.xᵛarənā̊ sca. y⁛ iməmca. šōiϑrahe. pa itīm. y⁛ yim. ahurəm. mazdąm.
Y17.18:
ratauuō. vīspe. mazišta. y⁛ aiiara. asniia. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y17.19:
aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sī rā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō.st aōmi⁛ zbaiiemi. ufiiemi. y⁛ n mānaiiā̊. vīsiiā̊. zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y17.20:
vīs pe. aṣ̌auuanō. yazata. y⁛ vīs pe. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ hāuuan īm. paiti. ratīm. sāuuaŋhə̄m. v īsəmca. paiti. ratīm.ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratīm⁛
Y17.21:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan⁛
Y18:
Y18.1:
aṣ̌əm. vohī se bār goftan
Y18.2:
dāidī. mōi. yə̄. gąm. tašō. apascā. uruuarā̊scā. amə rətātā. hauruuatātā. spə̄niš tā. maińiiə̄. mazdā. təuuīšī. utaiiīitī. manaŋhā̊. vohī. s ə̄ŋhē⁛※ ⁛ ※⁛※
Y18.3:
spəṇtā. maińiiī. vahištācā. manaŋhā. hacā. aṣ̌āt̰. š́iiaō ϑanācā. vacaŋhācā. aɱāi. dṇn. hauruuātā. amərətātā. m azdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. in viǧast do bār goftan※
Y18.4:
ahiiā. maińiiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahištəm. hiz uuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānī. manaŋhō. ārmatōiš. zastōibii ā. š́iiaōϑanā. vərəziiāt̰. ōii ā. cistī. huuō. patā. aṣ̌ah iiā. mazdā̊.
Y18.5:
ahiiā. maińiiə̄uš. tuuə̄m. ahītā. spəṇtō. yə̄. a ɱāi. gąm. rańiiō. skərəitīm. hə̄ m.tašat̰. at̰. hōi. vāstrāi. rāmā.dā̊. ārmaitīm. hiiat̰. h ə̄m. vohī. mazdā̊. hə̄mi.frašt ā. manaŋhā.
Y18.6:
ahmāt̰. maińiiə̄uš. rārəš́iiaṇtī. drəguuatō. drəguuaṇtō. drəguuatō. drəguuaṇtō. mazdā̊. spəṇtā̊. nōit̰. aϑā. aṣ̌aōnō. k asə̄ušcīt̰. nā. aṣ̌aōnō. kā.ϑə̄. aŋhat̰. əsauuācīt̰. hąs. parōiš. akō. drəgauuāiti.
Y18.7:
tācā. spəṇ tā. maińiiī. mazdā̊. ahurā. a ṣ̌aōne. cōiš. yāzī. cīcā. vahištā. hanarə̄. ϑβahmāt̰. z aōšāt̰. drəgauuā̊. baxšaiti. a hiiā. š́iiaōϑanāiš. akāt̰. ā š́iiąs. manaŋhō.
Y18.8:
tā̊. dā̊. spə ṇtā̊. maińiiī. mazdā̊. ahurā. āϑrā. vaŋhā̊. vīdāitīm. rā nōibiiā. ārmatōiš. dibązaŋhā. aṣ̌ax́iiācā. hāzī. paōurīš. i šəṇtō. vāurāitē. ⁛※⁛※⁛
Y18.9:
spəṇtā. maińi. vahištācā. manaŋhā. hacā. aṣ̌āt̰. š́ii aōϑanācā. vacaŋhācā. aɱāi. dṇn. hauruuātā. amərətātā. m azdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. in viǧast do bār goftan
Y18.10:
aṣ̌əm. vohī se goftan※
Y18.11:
spəṇtā.maińiiīm. hāitīm. y⁛
Y18.12:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan
Y18.13:
yaϑā. a hī. vairiiō čahār fe bolnd bāng goftan va farāgām afrāstan
Y18.14:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y18.15:
ahunəm. vairī m. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. sraēš təm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. y⁛
Y18.16:
ye ŋ́hē. hātąm tā sar goftan ⁛⁛⁛⁛
Y19:
Y19Header:
⁛※⁛bkʾm bwn krtn'⁛※⁛
Y19.1:
pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. maz dąm. ahura.mazda. maińiiō. spə̄ ništa. dātarə. gaēϑanąm. astuuai tinąm. aṣ̌āum cit̰. auuat̰. vac ō. ās. ahura.mazda. yat̰. mē. frāuuaōcō.
Y19.2:
fara. asməm. fra. āpəm. fra. ząm. fra. gąm. fra. uruuarąm. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑ rəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xrafstrāiš. maš́ii āišca. para. vīspəm. ahīm. ast uuaṇtəm. para. vīspa. vohu. ma zdaδāta. aṣ̌a.ciϑra⁛
Y19.3:
āat̰. m raōt̰. ahurō. mazdā̊. baγa. aēša. ās. ahurahe. vairiiehe. spəta ma. zaraϑuštra. yat̰. tē. frāuuaō cim.
Y19.4:
para. asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruu arąm. para. ātrəm. ahurahe. maz dā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanə m. para. daēuuāišca. xrafstrāi š. maš́iiāišca. para. vīspəm. ahīm. astuuaṇtəm. para. vīspa vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra.
Y19.5:
h ā.mē. baγa. ahunahe. vairiiehe. spətama. zaraϑuštra. ana.piiīxδ a. ana.pišīta. srāuuaiiamna. sa təm. paiti. ańiiaēšąm. raϑβąm. g āϑanąm. ana.piiīxδanąm. ana.piš ītanąm. srāuuaiiamnanąm. āat̰. ai piiīxδa. anapišīta. srāuuaiiam na. dasa. paiti. ańiiī. ratauuō.
Y19.6:
y asca. mē. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti. spətama. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. vairiiehe. mrāt̰. frā.vā. mraō. draṇjaiiāt̰. frā. vā. draṇjaiiō. srāuuaiiāt̰. frā. vā. srāuuaiiō. yazāiti. ϑrīšc it̰. tarō. pərətīmcit̰. hē. uruuānəm. vahištəm. ahīm. frapāraiiene. azəm. yō. ahurō. mazdā̊. ā. vahi štāt̰. aŋhaōt̰. ā. vahištāt̰. a ṣ̌āt̰. ā. vahištibiiō. raōcaēibii ō.
Y19.7:
yasca. mē. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti. spətama. zaraϑu štra. baγąm. ahunahe. vairiieh e. draṇjaiiō. apa.raōδaiieiti. y at̰. vā. naēməm. yat̰. vā. ϑrəšum. yat̰. vā. ciϑrušum. yat̰. vā. p aṇgtaŋᵛhąm. pairi.dəm. tanuua. az əm. yō. ahurō. mazdā̊. uruuānəm. ha ca. vahištāt̰. aŋhōt̰. auuauuai tiia. bązasca. fraϑasca. pairi. tanuiia. yaϑa. īm. zā̊. astica. īm. zā̊. auuaiti. bązō. yauuait i. fraϑascit̰.
Y19.8:
fraca. aētat̰. va vaōci. yat̰. ahumat̰. yat̰. ratum at̰. para. auuaŋhe. aṣ̌nō. dā̊ŋhōi t̰. para. āpō. para. zəmō. para. uruu araiiā̊. para. gə̄uš. ciϑβarə.pai tištāniiā̊. dā̊ŋhōit̰. para. narš. aṣ̌aōnō. bipaitištānahe. ząϑβāt̰. para. auuaŋhe. hīϑβarəštō. kih ərpaiia. ape. aməṣ̌anąm. spəṇtan ąm. dāhīm.
Y19.9:
frā.mē. spəńiiā̊. ma ńiuuā̊. vauuaca. vīspąm. aṣ̌aōnō. stīm. haitīmca. bauuaṇtīmca. bīš́iiaṇtīmca. š́iiaōϑanō.tāi tiia. š́iiaōϑananąm. aŋhə̄uš. maz dāi.
Y19.10:
aētat̰ca. aēšąm. uxδanąm. uxδōtəməm. yāiš. yauua. fraca. vōci. fraca. mruiiē. fraca. vax šaiieiti. asti. zī. ana. auuauu at̰. uxδata. yaϑa. yat̰. dim. vīspō. aŋhə̄uš. astuuā̊. āsax šat̰. sašąm. dadarānō. nī. pai rī. iriϑiiąs.tātat̰. haraiti.
Y19.11:
aētat̰ca. nō. vacō. frāuuaōce. sixšīmca. hišmārīmca. yaϑa nā. kaɱāicit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y19.12:
yaϑa. frā.iδa. āmraōt̰. yat̰. dəm. ahīmca. ratīmca. ādadat̰. iϑa. dəm. para.cinasti. yəm. ahi rəm. mazdąm. manas.paōiriiaēibii ō. dāmabiiō. yaϑa. aēm. vīspa nąm. mazištəm. cinasti. aϑa. ah māi. dąmąm. cinasti
Y19.13:
yaϑa. ma zdā̊. hujītiš. vaŋhə̄uš. i δa. ϑrətīm. t̰kaēšəm. ādrəṇjaii eiti. dazda. manaŋhō. para. ī mi. iδa. manaŋhe. cinasti. ya ϑa. fradaxštārəm. manaŋhē. ma naŋhō. aētauuaitiia. īm. kāra iieiti. š́iiaōϑənanąm. iδa. ah īm. kāraiieiti.
Y19.14:
yat̰. dəm. dāma biiō. cinasti. mazda. iϑa. dəm. y at̰. ahmāi. dāmąm. xšaϑrəm. ahu rā. cinasti. tat̰. mazda. tauua. xšaϑrəm. drəgubiiō. vāstārəm. ci nasti. yaϑa. uruuatəm. spəṇtamā i. paṇca. t̰kaēša. vīspəm. va cō frauuākəm. ahurəm. vacō. ahu rahe. mazdā̊.
Y19.15:
vahištō. ahurō. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frāmraō t̰. vahištō. hāmō. kāraiiat̰. h βat̰. akō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. ārīta. āmrīta. ārīta. āmrīta. aiiaṇtarə.ux δa. nōit̰. nāmanō. nōit̰. sə̄ŋhā. nōit̰. xratauuō. naēδā. varanā. nō it̰. uxδā. naēδā. š́iiaōϑanā. it̰. daēnā. nōit̰. uruuąnō. haciṇ ti.
Y19.16:
aētat̰ca. vacō. mazdō.uxδəm. ϑrə.aβsməm. caϑru.pištrəm. paṇc a.ratu. rāiti. haṇkərətəm. kāi š. hē. aβasmąm. humatəm. h īxtəm. huuarəštəm.
Y19.17:
kāiš. paštrā iš. āϑrauua. raϑaēštā. vāstriiō. fšuiiąs. huitiš. vīspaiia. arə na. hacimna. nairi. aṣ̌aōne. arə š.manaŋha. arəš.vacaŋha. arəš. š́iiaōϑana. ratuš. mərəta. daēnō. sāca. yeŋ́hē. š́iiaōϑanāiš. gaēϑā. aṣ̌a. frādaṇte.
Y19.18:
kaiia. ratauuō. nmānaiiō. vīsiiō. zaṇtu mō. dax́iiumō. zaraϑuštrō. puxδō. ā̊ ŋhąm. dax́iiunąm. yā̊. yā̊. ańiiā̊. rajōit̰. zaraϑuštrōit̰. caϑru.ratuš. raγa. zaraϑuštrəš. kaiia. aŋ́hā̊. rata uuō. nmāniiasca. vīsiiasca. zaṇ tumasca. dax́iiumasca. zaraϑuštrō. tīiriiō.
Y19.19:
kat̰. humatəm. aṣ̌auuanəm. manas.paōiriiō. kat̰. hīxtəm. mą ϑrō. spəṇtō. kat̰. huuarəštəm. s taōtāišca. aṣ̌a.paōiriiāišca. dāmə̄bīš.
Y19.20:
mazdā̊. frāmraōt̰. cī m. frāmraōt̰. aṣ̌auuanəm. maińiiaō mca. gaēϑə̄mca. cuuąs. frāmraōt̰. frauuākəm. vahištō. xšaiiamnō. cuuaṇ̣təm. aṣ̌auuanəm. vahištəmc a. auuasō.xšaϑrəmca.
Y19.21:
baγam. ahunahe. vairiiehe. y⁛ ahun ahe. vairiiehe. y⁛ frasraōϑ rəmca. framərəϑrəmca. fragāϑrəmca. frāiiaštīmca⁛
Y19.22:
yeŋ́hē. hāt ąm. tā sar goftan
Y20:
Y20.1:
frāmraōt̰. ahurō. m azdā̊. aṣ̌əm. vohī. vahištə m. asti. para. ahmāi. vohī. vahištəm. cinasti. yaϑa. xᵛaēt auue. xᵛaētātəm. vohī. vahi štəm. asti. aϑa. t̰kaēšəm. kā raiieiti.
Y20.2:
uštā. asti. ušta. ahmāi. ušta.tāitiia. vī spəm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌ aōnō. para.cinasti. yaϑanā. stāitiia. vīsm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌aōne. para.cinasti.
Y20.3:
yat̰. aṣ̌āi. vahtāi. aṣ̌əm para.cinasti. vīspəm. mąϑrəm. v īspəm. mąϑrāi. yaϑa. aṣ̌āī. x šaϑrəm. cinasti. yaϑaca. zbaiiəṇ ti. aṣ̌aōne. aṣ̌əm. cinasti. yaϑa ca. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinasti. y at̰. saōš́iiaṇtaēibiiō. ϑrāiiō. t̰ kaēša. vīspəm. vacō. frauuākəm. a hurəm. vacō. ahurahe. mazdā̊.
Y20.4:
maz dā̊. frāmraōt̰. cīm. frāmraōt̰. a ṣ̌auuanəm. maińiiaōmca. gaēϑīmca. cauuąs. frāmraōt̰. frauuākəm. vah ištō. xšaiiamnō. cauuaṇtəm. aṣ̌ auuanəm. vahištəmca. auuasō.xšaϑ rəmca.
Y20.5:
baγəm. aṣ̌ahe. vahištah e. y⁛ aṣ̌ahe. vahištahe. y⁛ frasraōϑrəmca. framərəϑrəmca. f ragāϑrəmca. frāiiaštīmca※
Y20.6:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan※⁛
Y21:
Y21.1:
yesnīm. vacō. aṣ̌aōnō. zaraϑu štrahe. yeŋ́hē. hātąm. āa t̰. yense. paiti. yeŋ́hē. i δa. mazdāi. yasnəm. cinasti. yaϑa. dāta. ahurāi. hātąm. yasnəm. cinasti.
Y21.2:
yaϑa. haδbīš. jījīšąm. yā̊ŋhąm. iδa. aṣ̌ aōninąm. ārmaiti.paōiriianąm. y asnəm. para.cinasti. yaϑa. vahm əm. aməṣ̌aēibiiō. ϑrāiiō. t̰kaēša. vīspəm. vacō. yesnīm. cīm. aō i. yasnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. paiti. yasnahe.
Y21.3:
āat̰. mraōt̰. ahurō. ma zdā̊. ušta. ahmāi. yahi. ušta. kahmāicīt̰. vasə̄.xšaii ąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō.
Y21.4:
cīm aētaiia. paiti.vaca. paitii āmraōt̰. uštatātəm. paitiiām raōt̰. uštatāitiiaca. vīspəm. aṣ̌auuanəm. həṇtəmca. buuaṇtəmca. bīš́iiaṇtəmca. vahištəm. vah ištō. paitiiāmraōt̰. vahištə m. mazdā̊. paitiiāmraōt̰. vahi štəm. aṣ̌auuanəm. vahištāi. aṣ̌aōne.
Y21.5:
baγąm. yeŋ́hē.hātą m. hufrāiiaštąm. aṣ̌aōnīm. y⁛
Y21.6:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan
Y22:
Y22.1:
va esm va buy yek tāg nahādan va him fe kamaste se tāg orvarām riše nahādan aṣ̌əm. vohī. se goftan.
Y22Header:
hwmʾst' bwn krtn'.
Y22.2:
barəsmana. paiti.bərəta. haδa. zaōϑra. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌aną m. spəṇtanąm. iməm. haōməm. a ṣ̌aiia. uzdātąm. āiiese. ye šte. imąmcā. gąm. jīuuiiąm. a ṣ̌aiia. uzdātąm. āiiese. ye šte. imąmcā. uruuarąm. haδānaē patąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. āiie se. yešti.
Y22.3:
aiβiiō. vaŋhaēbii ō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuaitīš. haδānaēpatauua itīš. aṣ̌aiia. uzdātąm. āiie se. yešti. aiβiiō. vaŋhaēbii ō. apəmca. haōmiiąm. āiiese. y ešti. asmanaca. hāuuana. āiie se. yešti. aiiaŋhaēnaca. hā uuana. āiiese. yešti.
Y22.4:
imąmcā. uruuarąm. barəsmainīm.jaγmīšīmca. ratufritīm. marəϑrəmcavarəzīmca daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasn ōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγm īšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑ βō. ratufritīm. imą. aēsmąsca. baōiδīmca. āiiese. yešti. t auua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑ ra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. ā⁛ y⁛
Y22.5:
xšnīmaine. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇ tanąm. sraōšahe. aṣ̌iiehe. ā ϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑβō. bərəz atō. yō. aṣ̌ahe.
Y22.6:
ā⁛ y⁛ asniiaē ibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuan ə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ miϑrahe. vouru.gaōiiaōitōiš. hazaŋᵛrō.gaōšahe. baēuuarə.caš manō. aōxtō.namanō. yazatah e. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y22.7:
ā⁛ y⁛ rapiϑβənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ā⁛ y⁛frādat̰.fšuue. zaṇ tumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. ā⁛ y⁛aṣ̌ahe. vahištah e. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
Y22.8:
ā⁛ y⁛uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ā⁛ y⁛frādat̰.vīr āi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛bərəzatō. ah urahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y22.9:
ā⁛ y⁛aiβisrī ϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛frādat̰.v īspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštrō təmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. ā⁛ y⁛aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑβanąm. yā iriiaiiā̊sca. hušitōiš. amah eca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. v anaiṇtiiā̊sca. uparatātō.
Y22.10:
ā⁛ y⁛ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛bərəjiiāi. nmānii āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛sraōšahe. aṣ̌iiehe. h h aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.g aēϑahe. rašnaōiš. razištahe. a rəštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y22.11:
ā⁛ y⁛ māh iiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇt arə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ pərənō.mā̊ŋhāi. v īšaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y22.12:
ā⁛ y⁛ yāiriiaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. maiδiiōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. raϑβe ā⁛ y⁛maiδiiōiṣ̌əmāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ paitišahii āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. v arəšniharəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ā⁛ y⁛ maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ hamaspaϑmaēδiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ā⁛ y⁛ sarəδaēibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō.
Y22.13:
ā⁛ y⁛ vīspaēi biiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇ ti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš.h āuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō. frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y22.14:
ā⁛ y⁛ ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəza ṇbiia. aiϑiiejaŋᵛhaēibiia. aṣ̌auuan aēibiia. stārąmca. spəṇtō.maińii auuanąm. dāmanąm. tištriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ ŋhaheca. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.aspahe. daōi ϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš.
Y22.15:
ā⁛ y⁛ ruz va māh aš andar istid goftan
Y22.16:
tauua. āϑrō. ah urahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēi biiō. ātərəbiiō. ā⁛ y⁛ aiβiiō. va ŋhaēibiiō. vīspanąmca. apąm. maz daδātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm.
Y22.17:
ā⁛ y⁛ mąϑrahe. s pəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑ uštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daē naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y22.18:
ā⁛ y⁛ garōiš. uši.darənahe. mazdaδā tahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēšąmc a. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. paōuru. xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiieh eca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛa rətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātah e. ā⁛ y⁛ aṣ̌aōiš. vaŋhuiiā̊. cis tōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. s auuaŋhō. mazdaδātahe.
Y22.19:
ā⁛ y⁛da hmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. dah maheca. narš. aṣ̌aōnō. uγrahec a. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yazatahe.
Y22.20:
ā⁛ y⁛ ā̊ŋhąm. asaŋhą mca. šōiϑranąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́ hā̊sca. zəmō. auuaŋ́heca. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋ hō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spəṇtah e. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y22.21:
ā⁛ y⁛ raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑ βąm. aiiaranąmca. asnaiianąmca. m āhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδ anąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. rat auuō. hāuuanōiš. raϑβō※
Y22.22:
iməm. haō məm. aṣ̌aiia. uzdātəm. ā⁛ y⁛ imą mcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. uzdātəm. uzdātąm. uzdātəm. ā⁛ y⁛ imąmcā. uruuarąm. h aδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā⁛ y⁛
Y22.23:
aiβiiō. vaŋhaēibiiō. imā̊. z aōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuai tīš. haδānaēptauuaitīš. aṣ̌ aiia. uzdātā̊. ā⁛ y⁛ aiβiiō. va ŋhaēibiiō. apəmca. haōmiiąm. ā⁛ y⁛ asmanaca. hāuuana. ā⁛ y⁛ a iiaŋhaēnaca. hāuuana. ā⁛ y⁛
Y22.24:
imą mcā. uruuarąm. barəsmainīm. jaγmīšī mca. ratufritīm. marəϑrəmca. vərəz əmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzda iiasnōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. j aγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑ βō. ratufritīm. imąm. aaēsmąs ca. baōiδīmca. ā⁛ y⁛ tauua. āϑ rō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīs paca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.c iϑra. ā⁛ y⁛ xšnīmaine. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌ anąm. spəṇtanąm. miϑrahe. vouru.g aōiiōitōiš. rāmanasca. xᵛāstra he. huuaraxšaētahe. aməṣ̌ahe. raēuuahe. auruuat̰.aspahe. vaiiaō iš. uparō.kairiiehe. taraδātō. ańiiāiš. dāmąn. aētat̰. tē. va iiō. yat̰. tē. asti. spəṇtō.mai ńiiōm. razištaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aōńiiā̊. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. ϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. v ərəziiaŋhe dātahe. vīdaēuua he. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daē naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. zarazdātōiš. mąϑrahe. spəṇtah e. uši.darəϑrəm. daēnaiiā̊. māz daiiasnōiš. vīdaēm. mąϑrahe. spəṇtahe. āsnahe. xraϑβō. ma zdaδātahe. gaōšō.srītahe. x raϑβō. mazdaδātahe. āϑrō. ahu rahe. mazdā̊. puϑra. taua āt arš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. garōiš. i.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēšąm. y azatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriiō.t̰k aēšanąm. frauuašanąm. nabānazdi štanąm. frauua šanąm. aō xtō.nāmanō. yazatahe.⁛※※
Y22.25:
iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. ā⁛ y⁛ imąmcā. gąm. jīuuiiąm. a ṣ̌aiia. uzdātąm. ā⁛ y⁛ čenānke nevešt avāyed ḫāndan tā aōxtō.nāmanō. yazat ahe.
Y22.26:
ā⁛ y⁛ auuaŋ́hā̊. frauuaša iiō. yā̊. paōiriia. ā̊ŋharə. nmāna nąmca. vīsąmca. zaṇtunąmca. dax́ iiunąmca. yā̊. asmanəm. vīδāra iiən. yā̊. āpəm. vīδāraiiən. yā̊. ząm. vīδāraiiən. yā̊. gąm. vīδā raiiən. yā̊. bərəϑrəšuua. puϑre. vī δāraiiən. paiti.vərətə̄. apara.ə rəϑəṇtō.
Y22.27:
ā⁛ y⁛āfrauuašə̄. ah urahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇt anąm. mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aōn ibiiō. frauuašibiiō. yā̊. maińii auuanąm. yazatanąm. ā⁛ y⁛ā frauuašə̄e. gaiiehe. marəϑnō. z araϑuštrahe. spəṇtāmahe. kauu ōiš. vīštāspahe. isat̰.vā strahe. zaraϑuštrōiš. mat̰. v īspābiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌i biiō. yā̊. paōiriianąm. t̰kaēšan ąm.
Y22.28:
ā⁛ y⁛ vīspaiie. aṣ̌auuane. frauuašə̄e. kə. asti. kuuat̰cit̰. a ŋ́hā̊. zəmō. para.ərəsta. dah mi. nāirika. apərənāiiīke. kaini ke. vāstriiā̊.uuarəze. upašaēi te. haca. aɱāt̰. nəmānāt̰. izii eite. yā̊. paitišmarəṇte. y ā̊. aiβi.səṇti. vaŋhīš. y asnąsca. vahmąsca.
Y22.29:
ā⁛ y⁛ aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriiō.t̰kaēša nąm. frauuašanąm. nabānazdištaną m. frauuašanąm. hauuahe. urunō. f rauuaṣ̌ə̄e.
Y22.30:
ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō. ā⁛ y⁛ vīspaēi biiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataēibiiō. maińiiōibiiasca. gaēϑiiaēibiiasca. gaēiϑiiaēibiiasca. gaēϑiiaēibiiasca. gaēiϑiiaēibiiasca. yōi. həṇti. yasniiāica. vaɱii āica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahi štāt̰.
Y23:
Y23.0:
frauuarāne.‖ hāuuanə̄e.‖ sāuuaŋhə̄e. ‖ raϑβąm. tā sar goftan. zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. f rā.mē. mrītē rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrī e. zud aϑā. ratuš kardan.
Y24:
Y24.1:
ah urāi. mazdāi. haōmąn. āuuaēδa iiamahe imąn. haōmąnsca. mii azdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. h uδā̊ŋhəm. imąmcā. gąm. jīuuiią m. aṣ̌aiia. uzdātąm. imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm.
Y24.2:
aiβiiō. vaŋhīibiiō. i mā̊. zaōϑrā̊̊. haōmauuaitīš. g aōmauuaitīš. haδānaēpatauuai tīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβii ō. vaŋhaēibiiō. apəmca. haōmii ąm. asmanaca. hāuuana. aiiaŋh aēnaca. hāuuana.
Y24.3:
imąmca. uruuarą m. barəsmainīm. jaγmīšīmca. ra tufrətīm. marəϑrəmca. varəzəmca. daē naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīm ca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratu fritīm. imą. aēsmąsca. baōiδīm ca. tauua. āϑrō. ahurahe. maz dā̊. puϑra. vīspaca. vohu. maz daδāta. aṣ̌a.ciϑra. pairica. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe.
Y24.4:
ahu rāica. mazdāi. sraōšāica. aṣ̌ iiāi. aməṣ̌aēibiiascā. spəṇtaēi biiō. aṣ̌aōnąmcā. frauuaṣ̌ə̄biiō. aṣ̌aōninąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. a hurahe. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzai ti. vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aō nō. staōiš. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛
Y24.5:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. zaraϑ uštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuašə̄. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛ aŋhii aōiš. aṣ̌acinaŋhō. mat̰. vīspā biiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. irəīrəϑušąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. j auuaṇtąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. na rąm. azātanąm. frašō.caraϑrąm. s aōš́iiaṇtąm.
Y24.6:
imą. haōmąsca. m iiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. hu δā̊ŋhəm. imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. imąmcā. uruua rąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uz dātąm.
Y24.7:
aiβiiō. vaŋhaēibiiō. i mā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitiš. g aōmauuaitīš. haδānaēpatauuait īš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋhaēbiiō. vaŋhaēibiiō. vaŋhaēbiiō. vaŋhaēibiiō. apəmca. haōmiiąm. asmanaca. hāuuana. aiiaŋhaēna ca. hāuuana.
Y24.8:
imąmca. uruuarąm. barəsmainīm.jaγmīšīmca. ratufri tīm. marəϑrəmca. varəzəmca. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīm ca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ra tufritīm. imą. aēsmąsca. baōiδī mca. tauua. āϑrō. ahurahe. maz dā̊. puϑra. vīspaca. vohu. maz daδāta. aṣ̌a.ciϑra. pairica. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe.
Y24.9:
amə ṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑ raēibiiō. huδā̊biiō. yauuaējibii ō. yauuaēsubiiō. yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iiaṇti. yā̊sca. uti uiti uti uiti
Y24.10:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. frāiiehīš. ahe. nmānahe. f radaϑāi. ahe. nmānahe. pasuuą mca. narąmca. zātanąmca. ząh iiamnanąmca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́hē. aēm. həṇti.
Y24.11:
āat̰. dīš. āuu⁛ aṣ̌aōnąm. vaŋhaēibiiō. frauuaš ə̄ibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑ īrā̊sca. aṣ̌aōnąm. auuaŋ́he.
Y24.12:
ā⁛ dī⁛ āuu⁛ daϑušō. ahurahe. m azdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mai ńiiə̄uš. maińiiōiiehe. aməṣ̌a nąm. spəṇtanąm. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.13:
ā⁛ d⁛ āuu⁛asńiiaēibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛sāuuaŋhə̄e. vīsii āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛miϑra he. vouru.gaōiiaōitōiš. ha zaŋrō.gaōšahe. baēuuarə.cašm anō. aōxtō.nāmanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.14:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ rapiϑβināi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛aṣ̌ ahe. vahištahe. āϑrasca. ah urahe. mazdā̊. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.15:
ā⁛ d⁛ āuu⁛uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛frādat̰.vīrāi. dax́iiumāic c a. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ bərəzatō. ahu rahe. nafəδrō. apąm. apasca. ma zdaδātaiiā̊. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.16:
ā⁛ d⁛ āuu⁛aiβisrīϑrəmāi. aibigaii āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ frādat̰.vīs pąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtəmā ica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑ βanąm. yāiriiaiiā̊sca. huši tōiš. amaheca. hutāštah e. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ah uraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca. u paratātō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.17:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛sraōšahe. aṣ̌aii ehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frāda t̰.gaēϑahe. rašnaōiš. razištah e. arəštātasca. frādat̰.gaēϑaii ā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.18:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ māhiiaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ pərənō.mā̊ŋhāi. vīša ptaϑā̊sca. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.19:
ā⁛ d⁛ āuu⁛y āiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe.y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ maiδiiōišmāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ paitišahiiāi. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ aiiāϑrəmāi. fraōuruuaē štrəmāi. varəšniharəštāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ maiδiiāiriiāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ hamaspaϑmaēidiiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ sarəδaēibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.20:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubii ō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. rata uuō. ϑriiasca. ϑrasąsca. nazdiš ta. pairəš.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahišt ahe. mazdā̊.frasāsta. zaraϑušt rō.fraōxta. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.21:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərə zaṇbiia. aiϑiiejaŋᵛhaēibiia. aṣ̌ auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō. maińiiauuanąm. dāmanąm. tištriie heca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋᵛha tō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. h uuarəca. xšaētahe. auruuat̰.asp ahe. daōiϑrahe. ahurahe. maz dā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hu patōiš. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.22:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ ruz va māh goftan
Y24.23:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ tauua. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. v īspaēibiiō. ātərəbiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ aiβiiō. vaŋhaēi biiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδ ātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.24:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ mąϑrahe. spəṇtahe. a ṣ̌aōnō. vərəziiaŋᵛhahe. dātah e. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuš trōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasn ōiš. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.25:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ g arōiš. uši.darənahe. mazdaδā tahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaē šąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑra nąm. pouru.xᵛāϑranąm. mazdaδāt anąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛ arənaŋhō. mazdaδātahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ ašaōiš. vaŋ huiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərətə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. v aŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.26:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfiri tōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌ aōnō. uγraheca. taxmahe. dā mōiš. upamanahe. yazatahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.27:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ ā̊ŋhąm. asaŋhąmca.šōiϑranąm. gaōiiaōitananąmca. gaōiiaōitanąmca. gaōiiaōitananąmca. gaōiiaōitanąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmc a. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zə mō. auuaŋ́heca. aṣ̌nō. vā taheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋ hō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanam. vīspanąmca. spə ṇtahe. maińə̄uš. maińiiə̄uš. maińə̄uš. maińiiə̄uš. dāmanąm. a ṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ah e. raϑąm. raϑβąm. raϑąm. raϑβąm. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛
Y24.28:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ raϑβō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asnii anąmca. māhiianąmca. yāiriianą mca. sarəδanąmca. yōi. həṇti. a ṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβ ō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.29:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ ahu rahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. miϑ rahe. miϑrahe. vouru.gaōiiaō itōiš. rāmanasca. xᵛāstrahe. huuarəxšaētahe. aməṣ̌ahe. raē uuahe. auruuat̰.aspahe. vaiiaōi š. uparō.kairiiehe. taraδā tō. ańiiāiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaiiō. ya. tē. asti. s pəṇtō.maińiiōm. razištaiiā̊. ci staiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aō ńiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. mā zdaiiasnōiš. mąϑrahe. spəṇta he. aṣ̌aōnō. vərəzaiiaŋhahe. dā tahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiia naiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. mā zdaiiasnōiš. zarazdātōiš. mą ϑrahe. spəṇtahe. uši.darəϑrəm. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. vīdaē m. mąϑrahe. spəṇtahe. āsnah e. xraϑβō. mazdaδātahe. gaō šō.srītahe. xraϑβō. mazda δātahe. āϑrō. ahurahe. maz dā̊. puϑra. taua ātarš. pu ϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīs paēibiiō. ātərəbiiō. garōiš. u ši.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēšąm. y azatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauua nąm. gaēϑiianąm. aṣ̌aōnąm. frauu ašanąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. p aōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuašan ąm. nabānazdištanąm. frauuašanąm. xšnaōϑra. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.30:
ā⁛ d⁛ āuu⁛ aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβi. ϑīranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. f rauuašanąm. nabānazdištanąm. fra uuašanąm. hauuahe. urunō. frauua ṣ̌ə̄e. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.31:
ā⁛ d⁛ āuu⁛spaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā⁛ d⁛ āuu⁛ vīβaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataēbiiō. mai ńiiōibiiascā. gaēiiaēibiiascā. gaēiϑiiaēibiiascā. gaēiiaēibiiascā. gaēiϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yasniiāica. vah miiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.⁛
Y25:
Y25.1:
aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā̊. huδā̊ŋhō. yazamaide. iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. y⁛ imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌a iia. uzdātąm. y⁛ imąmcā. uruuarą m. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdā tąm. y⁛
Y25.2:
aiβiiō. vaŋhaēibiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōma uuaitīš. haδānaēptauuaitīš. a ṣ̌aiia. uzdātąm. y⁛ aiβiiō. vaŋhaēibiiō. apəmca. haōmiiąm. y⁛ asmanaca. hāuuana. y⁛ aiia haēnaca. hāuuana. y⁛
Y25.3:
imąmcā. uruuarąm. barasmainīm. jaγmīšīmca. ratufritīm. mərəϑrəmca. varəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγm īšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβ ō. ratufritīm. imą. aēsąsca. baōiδīmca. y⁛ tauua. āϑrō. ah urahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. v ohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. y⁛
Y25.4:
ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋ həṇtəm. aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. hu xšaϑrā. huδā̊ŋhō. y⁛ miϑrəm. vouru.gaōiiaōatīm. y⁛ rāma. xᵛ āstrəm. y⁛ huuarəxšaētəm. aməṣ̌ əm. raēm. auruuat̰.aspəm. y⁛ vaē m. aṣ̌auuanəm. y⁛ vaēm. uparō.k airīm. y⁛ taraδātō. ańiiāiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaiiō. y yat̰. tē. asti. spəṇtō.maińiiaō m. razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. māz daiiasnīm. y⁛mąϑrəm. spəṇtəm. a ṣ̌a.xᵛarənaŋhəm. y⁛ dātəm. vīdōii um. y⁛ dātəm. zaraϑuštrəm. y⁛ darəγą m. upaiiańiinąm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. m āzdaiiasnīm. y⁛ zarazdāitīm. mąϑ rəm. spəṇtəm. y⁛ uši.darəϑrəm. daē nąm. māzdaiiasnīm. y⁛ vīδaēm. mąϑ rəm. spəṇtəm. y⁛ āsnəm. xratīm. m azdaδātəm. y⁛ gaōšō.srītəm. xratīm. mazdaδātəm. y⁛ ātrə̄m. ah urahe. puϑrəm. y⁛ ϑąm. ϑβąm. ϑąm. ϑβąm. ātrəm. a hurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ vīspe. āta . y⁛ gairə̄m. uši.darənəm. mazda δātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaōm. yazatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. yazatəm. y⁛ aṣ̌aōnąm. v aŋhīš. sīrā̊. spə̄ntā̊. frauua šaiiō. staōmi ⁛ zbaiiemi. ufaii emi. y⁛ nmāniiā̊. vīsaiiā̊. zaṇ tumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y26:
Y26.1:
vīspanąmca. ā̊ŋhąm. paōiriianąm. frauuaṣ̌anąm. iδa. y⁛ frauuaṣ̌īm. a uuąm. yąm. ahurahe. mazdā̊. mazi štąmca. vahištąmca. sraēštąm ca. xraōždištąmca. xraϑβištąm ca. hukərəptəmąmca. aṣ̌āt̰. apa nōtəmąmca.
Y26.2:
aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y⁛ yā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. xšaētanąm. vərəzidaōiϑranąm. bərəza tąm. aiβiiāmanąm. taxmanąm. āh īiriianąm. yōi. aiϑiiejaŋhō. a ṣ̌auuanō.
Y26.3:
paōiriianąm. t̰kaēšanąm. p aōiriianąm. sāsnō.gīšąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ahīmca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. fra uuaṣ̌īmca. y⁛ yōi. aṣ̌āi. vaōna rə. gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. y⁛
Y26.4:
yōi. aṣ̌āi. vaōnarə. gaiiehe. ma rəϑnō. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑ uštrahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌aōn ō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ ka uuōiš. vīštāspahe. aṣ̌aōnō. f rauuaṣ̌īm. y⁛ isat̰.uuāstrahe. zaraϑuštrōiš. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛
Y26.5:
nabānazdištanąm. iδa. aṣ̌aōną m. aṣ̌aōninąmca. ahīmca. daēną mca. baōδasca. uruuānəmca. frauu aṣ̌īmca. y⁛ yōi. aṣ̌āi. vaōn arə. mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. irə̄ritušąm. a ṣ̌aōnąm. yā̊sca. jauuaṇtąm. a ṣ̌aōnąm. yā̊sca. narąm. azātan ąm. frašōcarəϑrąm. saōš́iiaṇtąm.
Y26.6:
iδa. ərəstanąm. uruuąnō. y⁛ yā̊. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. vīspanąm. aɱiia. nmāne. nabānazdištanąm. pa ra.iristanąm. aēϑrapaitanąm. aē ϑraiianąm. narąm. nāirinąm. iδa. a ṣ̌aōnąm. aṣ̌aōnanąm. frauuašaiiō. y⁛
Y26.7:
vīspanąm. aēϑrapaitinąm. aṣ̌ aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ vīspaną m. aēϑraiianąm. aṣ̌aōnąm. frauua šaiiō. y⁛ vīspanąm. narąm. aṣ̌aōną m. frauuašaiiō. y⁛ vīspanąm. nāi riianąm. aṣ̌aōninąm. frauuašaiiō. y⁛
Y26.8:
vīspanąm. apərənāiiīkanąm. dahmō.kə rətanąm. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ ādax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ uzdax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauua šaiiō. y⁛
Y26.9:
narąmca. aṣ̌aōnąm. frauu ašaiiō. y⁛ nāirinąmca. aṣ̌aōninąm. frauuašaiiō. y⁛ vīspā̊. aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauua šaiiō. y⁛yā̊. haca. gaiiāt̰. m arəϑnāt̰. ā.saōš́iiaṇtāt̰. vərəϑraγ nāt̰.
Y26.10:
vīspā̊. frauuašaiiō. aṣ̌aō nąm. y⁛ arəstanąm. uruuąnō. y⁛ yā̊. ašāunąm. frauuašaiiō.
Y26.11:
yeŋ́hē. goftan va esm va buy be ātaš barešn.
Y27:
Y27.0:
va. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. z aōtā. frā.mē. mrītē. zud aϑā. ratuš. kardan
Y27.1:
aētat̰. dəm. vīspanąm. mazištəm. dazdiiāi. ahīmca. rat īmca. yim. ahurəm. mazdąm. sinaϑā i. aṇgrahe. maińiiə̄uš. duruuatō. snaϑāi. aēšmahe. xrauuī.drōiš. snaϑāi. māzaińiianąm. daēuuanąm. snaϑāi. vīspanąm. daēuuanąm. varən iianąmca. druuatąm⁛
Y27.2:
fradaϑāi. ahu rahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. fradaϑāi. aməṣ̌anąm. spəṇtan ąm. fradaϑāi. tištriiehe. stā rō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. fradaϑāi. narš. aṣ̌aōnō. fradaϑāi. vīspan ąm. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāma nąm. aṣ̌aōnąm.⁛⁛※ fe har fradaϑāi daste čahār angošt be afrāzešn va fe rāst guš bālā avar dārešn.
Y27.3:
yaϑā. ahī. vairiiō⁛ čahār goftan.
Y27.4:
mazdā̊. at̰. mōi. vahiš tā. srauuā̊scā. š́iiaōϑanācā. vaōcā. tātī. vohī. manaŋhā. aṣ̌āicā. išudəm. stītō. xšmā kā. xšaϑrā. ahurā. fərašə̄m. vasn ā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahīm čahār bār goftan.
Y27.5:
ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. ja ṇtī. nərəbiiascā. nāiribiiascā. z araϑuštrahe. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. ma naŋhō. yā. daēnā. vairə̄m. han āt̰. mīždəm. aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm. yąm. iš́iiąm. ahurō. mas atā. mazdā čahār bār goftan va him va orvarām kuftan va hāvan šekāft
Y27.6:
ṣ̌əm. v se bār goftan
Y27.7:
haō ma. pairi.harəšaiieṇti. mazda. xšaϑra. aṣ̌a.ratauuō. vaŋhə̄uš. sraōšō. yōi. aṣ̌ahe. hacai ti. mązaraiia. hə̄ca. iδa. yōi. ϑβā. asti.
Y27.8:
humaiia. upaŋhā. cīšmaiδi. ahunahe. vairiieh e. aṣ̌aiia. frasrītahe. hāuua naiiā̊sca. aṣ̌aiia. frašītaii ā̊. arəšuxδanąmca. vacąm. aϑā. zə̄.nī. humāiiō.tara. aŋhən⁛
Y27.9:
yaϑā. ahī. vairiiō čahār goftan.
Y27.10:
yə̄. səuuištō. ahurō. mazdā̊scā̊. ārmaitišcā. aṣ̌əmcā. frādat̰. gaēϑəm. manascā. vohī. xšaϑrə cā. sraōtā̊.mōi. marəždātā̊. mōi. ādāi. kahiiāicīt̰. pait ī se bār goftan
Y27.11:
usmoi. uzārəšuuā. ah urā. urmaitīm. təuuīšīm. da suuā. spə̄ništā. maińiiə̄. mazdā̊. vaŋhuiiā̊. zauuōi. ādā. aṣ̌ā. hazō. ə̄mauuat̰. vohī. manaŋhā. fəsiratīm.
Y27.12:
rafəδrāi. vaōuru.ca šāne. daōšə̄.mōi. yā.və̄. a bifrā. tā. xšaϑrahiiā. ahu rā. yā. vaŋhə̄uš. aṣ̌əš. man aŋhō. frō. spəṇtā. ārmaitē. ašā. daēnā. fradaxšaiiā̊.
Y27.13:
at̰. rātąm. zaraϑuštrō. tanuuascīt̰. xᵛ ax́iiā̊. uštanəm. dadāitī. paō uruuatātəm. manaŋhascā. vaŋhə̄u š. mazdā̊. š́iiaōϑanahiiā. a ṣ̌ā. yācā. uxδax́iiācā. sraō ṣ̌əm. xšaϑrəmcā.
Y28:
Y28.0:
aṣ̌əm. vohī. goftan
Y28.1:
frauuarāne.⁛ ‖ hāuuanə̄e.⁛‖ ā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. mrītē rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē zud aϑā. ratuš kardan.
Y28Header:
.yʾnymn' bwn.
Y28.2:
yānīm. manō. yānīm. vacō. y ānīm. š́iiaōϑanəm. aṣ̌aōnō. z araϑuštrahe. fərā. aməṣ̌ā. sp əṇtā. gāϑā̊. gə̄uruuānəm. nmō. v ə̄. gāϑā. aṣ̌aōnīš.• ※ ⁛※⁛
Y28.3:
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā. us tā.nazastō. rafəδrahiiā. mai ńiiə̄uš. mazdā̊. puruuīm. spəṇ tahiiā. aṣ̌ā. vīsə̄ṇg. š́ii aōϑanā. vaŋhə̄uš. xratīm. ma naŋhō. yā. xšnauuīšā. gə̄uš cā. uruuānəm. do bār goftan
Y28.4:
yə̄. vā. maz dā. ahurā. pairi.jasāi. vo hī. manaŋhā. maēibiiō. dāuuō i. ahuuā̊. astuuatascā. hii at̰cā. manaŋhō. āiiaptā. a ṣ̌āt̰. hacā. yāiš. rapaṇt ō. daidīt̰. xᵛāϑrə̄.
Y28.5:
yə̄. vā. aṣ̌ā. ufiiānə̄. manascā. vohī. apaō uruuīm. mazdąmcā. ahurəm. yaēi biiō. xšaϑrəmcā. aγžōnauuamnəm. varədaitī. ārmaitiš. ā.mōi. rafəδrāi. zauuə̄ṇg. jasatā.
Y28.6:
y ə̄. uruuānəm. mə̄ąṇ. gairī. vohī. daidē. haϑrā. manaŋhā. aṣ̌īš cā. š́iiaōϑənanąm. vīduš. maz dā̊. ahurahiiā. yauuat̰. isāi. tauuācā. auuat̰. xsāi. aēšē. aṣ̌aahiiā.
Y28.7:
aṣ̌ā. kat̰. ϑβā. darəsānī. mascā. manascā. mascā. manascā. vohī. vīdə mnō. gātīmcā. ahurāi. siuu ištāi. sīraōšəm. mazdāi. a nā. mąϑrā. mazištəm. vārōi.m aidi. xrafstrā. hizuuā.
Y28.8:
vo hī. gaidī. manaŋhā. dāidī. aṣ̌ā.dā̊. dərəgāiiī. ərəšuuā iš. tī. uxδāiš. mazdā. zaraϑ uštrāi. aōjaōaŋhauuat̰. rafənō. ahmāibiiācā. ahurā. yā. daibišuuatō. daēuuaēšā̊. tauruu aiiāmā.
Y28.9:
dāitī. aṣ̌ā. tąm. aṣ̌īm. vaŋhə̄uš. āiiaptā. m anaŋhō. dāidī. tī. ārmaitē. vīštāspāi. īšəm. maibiiāc ā. dā̊stī. mazdā̊. xšaiiāc ā. yā. və̄. mąϑrā. sruuī.m ā rādā̊.
Y28.10:
vahištəm. ϑβā. vahiš tā. yə̄m. aṣ̌ā. vahištā. h azaōšəm. ahurəm. yāsā. vāu nuš. narōi. frašōštrāi. maibii ācā. yə̄.aēibiiascā. īt̰. rā̊ŋ haŋhōi. vīspā. yaōuuē. vaŋ hə̄uš. manaŋhō.
Y28.11:
anāiš. vaōnōit̰. ahura. mazdā̊. aṣ̌əmcā. yānāi š. zaranaēmā. manascā. hiiat̰. vahištəm. yōi. və̄. yōi.ϑəmā. dasəmē. stītąm. yīžəm. zəuuī štaiiā̊ŋhō. īšō. xšaϑrəmcā. sauuaŋhąm.
Y28.12:
at̰. yə̄ṇg. aṣ̌ā.at̰ cā. vaōistā. vaŋhə̄ušcā. dāϑ ə̄ṇg. manaŋhō. ərəϑβə̄ṇg. mazdā. ahurā. aēibiiō. pərənā. āpanā iš. kāməm. at̰. və̄. xšmaibiiā. asīnā. vaēδā. xᵛarəϑaiiā. va ṇtiiā. srauuā̊.
Y28.13:
yə̄. āiš. a ṣ̌əm. npā̊ŋhē. manascā. vohī. yauuaētāitī. tauuaēm. mazdā. ahurā. fraōmā. sīšā. ϑβah māt̰. vaōcaŋhē. maińiiə̄uš. ha cā. ϑβā. ə̄ā̊ŋhā. yāiš. ā. aŋhə̄uš. paōiriiō. bauuat̰. ⁛※
Y28.14:
ah iiā. yāsā⁛ do bār gofštan.
Y28.15:
yaϑā. ah ī. vairiiō čahār goftan
Y28.16:
aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y28.17:
ahiiā.yāsąm. hāitīm. y⁛
Y28.18:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y29:
Y29Header:
hšmybyʾ bwn.
Y29.1:
xšmaibiiā. gə̄uš. uruuā. gərəž dā. kahmāi. mā. ϑβaraōiždīm kə̄mā.tašat̰. āmā. aīšmō. h azascā. rəmō. ā. hīšāiiā. dərə šcā. təuuišcā. nōit̰. mōi. v āstrā. xšmat̰. ańiiō. aϑā. mō i. sąstā. vohī. vāstāt̰.
Y29.2:
adā. tašā. gə̄uš. pərəsat̰. a ṣ̌əm. kaϑā. tōi. gauuōi. ratuš. hiiat̰. hə̄m. dātā. xšaiiaṇt ō. hadā. vāstrā. gaōdāiiō. ϑβaxšō. kə̄m. hōi. uštā. ahu rəm. yə̄. drəgauuō.dəbīš. aēšəmə m. vādā.yōit̰.
Y29.3:
aɱāi. aṣ̌ā. n ōit̰. sarəjā. aduuaēšō. gauuōi. paitī.mrauuat̰. auuaēšąm. nōit̰. vīduiiē. yā.šauuaitē. ā.drə̄ṇ g. ərəšuuā̊ŋhō. hātąm. hauuōi. ōjištō. yahmāi. zauuə̄ṇg. jəm ā. kərədišā.
Y29.4:
mazdā̊. saxᵛārə̄. mai rəšt yā.zī. vāuuarəzōi. pai rī.ciϑrīt̰. pai rī.ciϑīt̰. pairī.ciϑrīt̰. pairī.ciϑīt̰. daēuuāišcā. maš́ii āišcā. yācā. varəšaitē. ai picϑīt̰. huuō. vīcrō. vīcirō. vīcrō. vīcirō. ahurō. aϑ ā.nə̄. aŋhat̰. yaϑā. huuō. vas at̰.
Y29.5:
at̰. vā. ustānāiš. ahuuā. zastāiš. frə̄nīmnā. ahurāi. ā. mē. uruuā. gə̄ušcā. aziiā̊. hiiat̰. mazdąm. duuaēdī. fərasā biiō. nōit̰. ərəžijiiōi. frajiiāi tiš. nōit̰. fšuiiəṇtī. drəguuasī. pairī.
Y29.6:
at̰. ī. vaōcat̰. ahurō. ma zdā̊. vīduuā̊. vafīš. vaiiāna iiā. nōit̰. aēuuā. ahī. vistō. naēδā̊. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. ha cā. at̰. zī. ϑβā fšuiiaṇtaē cā vāstriiīcā. ϑβōirəštā. ta tašā.
Y29.7:
tə̄m. ā.zītōiš. ahu urō. mąϑrəm. tašat̰. aṣ̌ā. haz aōšō. mazdā̊. gauuōi. xšuuaēdə mcā. huuō. urušaēibiiō. spəṇtō. sāsnaiiā. kastī. vohī. mana ŋhā. yə̄.ī. dāiiāt̰. ə̄āuuā. m arətaēibiiō.
Y29.8:
aēm. mōi. idā. vis tō. yə̄.nī. aēuuō. sāsnā̊. gī šatā. zaraϑuštrō. spəṇtāmō. huuō. nə̄. mazdā̊. vaštə̄e. aṣ̌ā icā. carəkərəϑra. srāuuaiiaŋhə̄e. hiiat̰. hōi. hudəmə̄m. daiiāi. vaxəδraiiā.
Y29.9:
at̰cā. gə̄uš. uruu ā. raōstā. yə̄. anaēšəm. xš ąnmaine. rādəm. vācəm. narəš. a īrahiiā. yə̄m. āuuasəmə̄. aēš ā. xšaϑrə̄m. kadā. yauuā. h auuō. aŋhat̰. yə̄. hōi. dadāt̰ zastauuat̰. auuō.
Y29.10:
yīžīm. aēibiiō. ahurā. aōgō. dātā. aṣ̌ā. x šaϑrəmcā. auuat̰. vohī. manaŋh ā. yā. hušitiš. rāmąmcā. dāt̰. azə̄mcit̰. ahiiā. mazdā̊. ϑ βąm. mə̄ŋhē. paōuruuīm. vaēdəm.
Y29.11:
kudā. aṣ̌əm. vohucā. manō. xš aϑrəmcā. at̰. mā. mašā. žə̄m. mazdā̊. fraxšnə̄nə̄. mazōi. magāi. āpaiti.zānatā. ahu ahu rā. nī.nā. auuarə̄. īhmā. rātōiš. yīšmāuuatą m⁛
Y29.12:
ahiiā. yāsā. tā sar goftan
Y29.13:
yaϑā. a hī. vairiiō. čahār
Y29.14:
aṣ̌əm. vohī se
Y29.15:
xšmāuuiia.gə̄uš.uruuąm. hāitī m. y⁛
Y29.16:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan
Y30:
Y30.1:
at̰. tā. vaxšaiiā. išəṇtō. yā̊. mazdāϑā. hiiat̰.cīt̰. vīdu šē. staōtācā. ahurāi. yes niiāicā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. hu mązdrā. aṣ̌ā. yaēcā. yā. raōc aēbīš. darəsatā. uruuāzā.
Y30.2:
sraōt ā. gə̄uš.āiš. vahištāiš. auuaēnatā. sīcā. manaŋhā. ā uuarənā̊. vīciϑahiiā. narə̄m. narəm. xᵛax́iiāi. tanuiiē. parā. mazē. yā̊ŋh ō ahmāi. nə̄. sazdiiāi. baōδəṇtō. paitē.
Y30.3:
at̰. tā. maiń iiə̄. pōiruiiē. yā. yə̄hmā. xᵛa pənā asrauuātəm. manahecā. vac ahecā. š́iiaōϑanōi. hī. vahii ō. akəmcā. ā̊scā. hudā̊ŋhō. ə rəš. vīšiiātā. nōit̰. duždā̊ŋhō.
Y30.4:
atcā. hiiat̰. tā. hīm. maińii ī. jasaitəm. paōuruuīm. dazdī. g īmcā. ajiiāitīmcā. yaϑācā. aŋhat̰. apə̄məm. aŋhə̄uš. acištō. drəguuatąm. at̰. aṣ̌aōnō. vahiš təm. manō.
Y30.5:
aiiā. mańiuuā̊. va ratā. yə̄. drəgauuā̊. acištā. vərəzaiiō. aṣ̌əm. maińiiuš. sp ə̄ništō. yə̄. xraōždištə̄ṇg. a sə̄nō. vastī. yə̄cā. xšnaōšən. ahurəm. haiϑiiāiš. š́iiaōϑanā iš. fraōrət̰. mazdąm.
Y30.6:
aiiā̊. nōit̰. ərəš. vīš́iiātā. daēuuāicinā. hiat̰. īš. ādəbaōmā. pərəsman ə̄ṇg. upājasat̰. hiiat̰. vərənātā acištəm. manō. at̰. aēšəməm. h ə̄ṇdauuārəṇtā. yā. baōnaiiən. ahīm. marətānō.
Y30.7:
ahmāicā. xšaϑ rəm. jasat̰. manaŋhā. vohī. aṣ̌ā cā. at̰. kəhərpəm. utaiiīitiš. dadāt̰. ārmaitiš. aṇmā. aēšą m. tōi. ā̊ŋhat̰. yaϑā. aiiaŋhā. ādānāiš. paōuruō. paōuriiō. paōuruō. paōuriiō.
Y30.8:
at̰cā. ya dā. aēšąm. kə̄nā. jamaitī. aē naŋhąm. at̰. mazdā̊. taēibiiō. x šaϑrəm. vohī. manaŋhā. vōi.v aēdaitī. aēibiiō. sastə̄. ahurā. yōi. aṣ̌āi. dadən. zastaiiō. dru jəm⁛
Y30.9:
at̰cā. tōi. vaēm. x́iiām ā. yōi. īm. frašə̄m. kərənāun. a hīm. mazdā̊scā. ahurā̊ŋhō. ā. mōiiastrā. baranā. aṣ̌ācā. h iiat̰. haϑrā. manā̊. bauuat̰. yaϑ rā. cistaš. aŋhat̰. maēϑā.
Y30.10:
adā. zī. auuā. drījō. auuō. bauuaiti. səkəṇdō. spaiiaϑrahiiā. at̰. a sištā. yōjaṇtē. ā.hušitōi š. vaŋhə̄uš. manaŋhō. mazdā̊. aṣ̌ax́iiācā. yōi. zazaṇtē. v aŋhā. srāuuahē.
Y30.11:
hiiat̰. tā. u ruuātā. sašaϑā. yā. mazdā̊. dadāt̰. maš́iiā̊ŋhō. xᵛə̄ticā. ə̄n iti. hiiat̰cā. darəgə̄m. drəguuō. dəbiiō. rašō. sauuacā. aṣ̌auua biiō. at̰. aipī. tāiš. aŋhait i. uštā⁛⁛
Y30.12:
ahiiā. yāsā⁛ do bār gofta.
Y30.13:
yaϑā. ahīvairīii※ čahār
Y30.14:
aṣ̌əm. vohaē※ se bār.
Y30.15:
at̰ tā.vaxṣ̌iiąm hāitīm. y※
Y30.16:
yeŋ́hē hātąm. tā sar
Y31:
Y31.1:
tā. və̄. uruuātā. marəṇtō. ag uštā. vacā̊. sə̄ŋhāmahī. aēi biiō. yōi. uruuātāiš. drījō. a ṣ̌ahiiā. gaēϑā̊. vī.marəṇcaitē. at̰cīt̰. aēibiiō. vahištā. yōi. zarazdā̊. aŋhən. mazdā̊.
Y31.2:
yezī. āiš. nōit̰. uruuānē. adauuā̊. ai bī.dərəštā. vaxiiā̊. at̰. vā̊. v īspə̄ṇg. āiiō. yaϑā. ratīm. ahurō. vaēδā. mazdā̊. aiiā̊. ąs aiiā̊. yā. aṣ̌āt̰. hacā. jauuā mahē.
Y31.3:
yąm. dā̊. maińiiī. āϑ rācā. aṣ̌ācā. cōiš. rānōibiiā. xšnītəm. hiiat̰. uruuātəm. cazdō. aṇghauua.dəbiiō. tat̰. nə̄. mazdā̊. vīdauuanōi. vaōcā. hizuuā̊. ϑβ ahiiā. ā̊ŋhō. yā. jauuaṇtō. vīspə̄ṇg. vāuraiiāi.
Y31.4:
yadā. aṣ̌əm. ziuuīm. aŋhən. mazdā̊scā. ahurā̊ŋhō. aṣ̌icā. ārmaitī. v ahištā. išasā. manaŋhā. maēibiiō. xšaϑrəm. aōjōaŋhauuat̰. yehiiā. vərədā. vanaēmā. drujə m⁛
Y31.5:
tat̰. mōi. vīcidiiāi. vaō cā. hiiat̰. mōi. aṣ̌ā. dātā. vahiiō. vīduiiē. vohī. manaŋh ā. mə̄ṇcā. daidiiāi. yehiiā. mā. ərəšuš. tācīt̰. mazdā. ahu rā. yā. nōit̰. vā. aŋhat̰. aŋha itī. vā.
Y31.6:
ahmāi. aŋhat̰. vahi štəm. yə̄. mōi. vīduuā̊. vaōcat̰. haitīm. mąϑrəm. yim. hauruuatā tō. aṣ̌ahiiā. amərətātascā. mazdā̊. auuat̰. xšaϑrəm. hiiat̰. h ōi. vohī. vaxšat̰. manaŋhā.
Y31.7:
yastā. maṇtā. paōuruiiō. raōc ə̄bīš. raōiϑβən. xᵛāϑrā. huuō. x raϑβā. dąmiš. aṣ̌əm. yā. dā raiiat̰. vahištəm. manō. tā. maz dā. maińiiī. uxšiiō. yə̄. ā. nə̄ rīmcīt̰. ahurā. hāmō.
Y31.8:
at̰. ϑβ ā. mə̄ṇghī. paōuruuīm. mazdā. y ezīm. staōi. manaŋhā. vaŋhə̄uš. patarə̄m. manaŋhō. hiiat̰. ϑβā. h ə̄m. cašmainī. hə̄ṇgarəbəm. hai ϑīm. aṣ̌ahiiā. dąmīm. aŋhə̄uš. ahurəm. š́iiaōϑanīšə̄•
Y31.9:
ϑβōi. as. ārmaitiš. ϑβə̄. āgə̄uš. tašā. as. xratuš. maińiiuš. mazdā. ahurā. hiiat̰. ax́iiāi dadāt̰. paϑąm. vāstriiāt̰. vā āiti. yə̄. vā. nōit̰. aŋhat̰. vāstrii ō.
Y31.10:
at̰. hə̄. aiiā̊. frauuarətā. v āstrīm. ax́iiāi. fšuiiəṇtəm. ahurəm. aṣ̌auuanəm. vaŋhə̄uš. fš uiiə̄ṇghī. manaŋhō. nōit̰. mazdā. auuāstriiō. dauuąscinā. hōmərətō iš. baxštā.
Y31.11:
hiiat̰. nə̄. mazdā. paōuruuīm. gaēϑā̊scā. tašō. daēnā̊scā. ϑβā. manaŋhā. x ratīšcā. hiiat̰. astuuaṇtəm. da dā̊. uštanəm. hiiat̰. š́iiaōϑanā cā. sə̄ṇghąscā. yaϑrā. varənə̄ṇ g. vasā̊. dāiietē.
Y31.12:
aϑrā. vāc im. braiti. miϑahuuacā̊. vā. ə rəš.vacā̊. vā. vīduuā̊. vā əuuīduuā̊. vā ahiiā. zarəzdāc ā. manaŋhācā. ānuš.haxš ārmaitiš. maińiiə̄. pərəsaitī. yaϑrā. maēϑā.
Y31.13:
yā. frasā. āuuīš́iiā. yā. vā. mazdā. pərəsaiti. taiiā. yə̄. vā. kasə̄u š. aēnaŋhō. ā. mazištąm. aiia maitē. bījəm. tā. cašmə̄ṇg. ϑ βisrā. hārō. aibī. aṣ̌ā. aibī. vaēnahe. vīspā.
Y31.14:
tā.ϑβā. pərə sā. ahurā. yā.zī. āiti. jə̄ ṇghaticā. yā̊. išudō. dadaṇ tē. dāϑranąm. haca. aṣ̌aōnō. y āscā. mazdā. drəgauuō.dəbiiō. yaϑā. tā̊. aŋhən. hə̄ṇgkərətā. h iiat̰.
Y31.15:
pərəsā. auuat̰. yā. maenuš. yə̄. drəgauuāitē. xšaϑrəm. hunāi duš.š́iiaōϑanāiš. ahurā. yə̄. n ōit̰. jiiōtīm. hanarə̄. uuīnas tī. striiehiiā. aēnaŋhō. pa sə̄uš. vīrāat̰cā. adrəjaiiaṇt ō.
Y31.16:
pərəsā. auuat̰. yaϑā. huuō. yə̄. aŋhat̰ aŋhat̰ hudānōiš. dəmānahiiā. x šaϑrəm. šōiϑrahiiā. vā. dax́iiə̄ uš. vā. aṣ̌ā. fradaϑāi. aspərəz atā. ϑβāuuąs. mazdā. ahurā. yadā. huuō. aŋhat̰. yā.š́ii aōϑanascā.
Y31.17:
kaϑārə̄m. aṣ̌auuā. v ā. dərəgauuā̊. vā. vərənauuaite. maziiō. vīduuā̊. vīdušē. mraōtī. mā. īuuīduuā̊. aipī.dībāuuaiia t̰. zdīnē. mazdā. ahurā. vaŋh ə̄uš. fradaxštā. manaŋhō.
Y31.18:
ciš. at̰. və̄. drəgauuatō. mąϑrąsc ā. gīštā. sāsnā̊scā. āzī. dim ānəm. vīsəm. vā.šōiϑrəm. vā dax́iiə̄m. vā. ādāt̰. dušitācā marəkaēcā. aϑā. īš. sāzdīm. snaiϑəšā.
Y31.19:
gīštā. yə̄. maṇt ā. aṣ̌əm. ahīm.biš. vīduuā̊. ahurā. ərəžuxδāi. vacaŋhąm. x šaiiamnō. hizuuō. vasō. ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā̊. vaŋhā̊. vīdātā. rąnaiiā̊.
Y31.20:
yə̄. āiiāt̰. aṣ̌auuanəm. dauuamnəm. hōi. aparəm. xšaiiō. drəgə̄m. āiiī. təmaŋhō. duš.xaraϑə̄m. auuaētās. vacō. tə̄m. vā̊. ahīm. drəgauuaṇtō. š́ iiaōϑanāiš. xᵛāiš. daēnā. naē šat̰.
Y31.21:
mazdā̊. dadāt̰. ahurō. haur uuatō. amərətātascā. bīrōiš. ā. aṣ̌ax́iiācā. xᵛā.paiϑiiāt̰. xšaϑrahiiā. sarō. vaŋhə̄uš. va ŋhə̄uš. vazdauuarə̄ vazdauuarə̄ manaŋhō. yə̄. hōi. maiń iiī. š́iiaōϑanāišcā. auruua tō.
Y31.22:
ciϑrā. ī. hudā̊ŋhē. y aϑənā. vīdəmnāi. manaŋhā. v ohī. huuō. xšaϑrā. aṣ̌əm. v acaŋhā. š́iiaōϑanācā. hapt ī. huuō. tōi. mazdā̊. ahurā. vāzištō. aŋhaitī. astiš⁛
Y31.23:
⁛ahiiā. yāsā⁛ do bār goftan.
Y31.24:
yaϑā. ahī. vairiiō. čahār goftan
Y31.25:
aṣ̌ə m. vohī se bār goftan
Y31.26:
tā.və̄.uruuātą m. hāitīm. y⁛
Y31.27:
yeŋ́hē. h ātąm tā sar goftan.
Y32:
Y32.1:
ax́iiācā. xᵛaētuš. yāsat̰. a hiiā. vərəzainəm. mat̰. airiiam nā. ahiiā. daēuuā. mahmī. manōi. ahurahiiā. uruuā.zimā. mazdā. ϑβōi. tītā̊ŋhō. ā̊ŋ hāmā. tə̄ṇg. dāraiiō. yōi. vā. daibišəṇtī.
Y32.2:
aēibiiō. maz dā̊. ahurō. sārəmnō. vohī. ma naŋhā. xšaϑrāt̰. hacā. paitī. mraōt̰. aṣ̌ā. huš.haxā. xᵛə̄ni uuātā. spəṇtąm. vī. ārmaitīm. vaŋhīm. varəmaidē. hānə̄. aŋha t̰.
Y32.3:
at̰. yīš. daēuuā. vīspā̊ŋh ō. akāt̰. manaŋhō. stā. ciϑrəm. yascā. vā. maš. yazaiti. drī jascā. pairi.matōišcā. šōm ąm. aipī. daibitānā. yāiš. asrīdīm. asrīdjīm. asrīdīm. asrīdjīm. bīmaiiā̊. haptaiϑē.
Y32.4:
y āt̰. yīštā̊. framī.maϑā. y ā. maš́iiā. acištā. daṇtō. vaxšṇtī. daēuuō.zuštā. vaŋ hə̄uš. sījdaiiəmnā. manaŋhō. mazdā̊. ahurahiiā. xratə̄uš. n asiiaṇtō. aṣ̌ā.at̰cā.
Y32.5:
tā. dibinōtā. maṣ̌īm. hujiiātō iš. amərətātascā. hiiat̰. vā. akā. manaŋhā. yə̄ṇg daēuuə̄ṇg. akascā. maińiiuš. akā. š́iiaōϑa nəm. vacaŋhā. yā. fracinas. drəg uuaṇtəm. xšaiiō.
Y32.6:
paōurī.aēnā. aēnāxštā. yāiš. srāuuaiieit i. yezi. tāiš. aϑā. hātā.m arānē. ahurā. vahištā. vōi stā. manaŋhā. ϑβahmī. vī. mazdā. xšaϑrōi. aṣ̌aēcā. sə̄ṇ ŋhō. vīdąm.
Y32.7:
aēšąm. aēnaŋhąm. n aēcīt̰. vīduuā̊. aōjōi. hādrōii ā. yā. jōiiā. sə̄ṇgaiti. y āiš. srāuuī. xᵛīnā̊. aiiaŋhā yaēšąm. tī. ahurā. ərəxtəm. maz dā. vaēdištō. ahī.
Y32.8:
aēšąm. aē naŋhąm. vīuuaŋhušō. srāuuī. yəm. ascit̰. yə̄m. maš́iiə̄ṇg. cixšnušō. ahmāi.kə̄ṇg. gāuš. bagā. xᵛ ārəmnō. aēšąmcīt̰. ā. aɱī. ϑβa hmī. mazdā̊. vīciϑōi. aipī.
Y32.9:
du š.sastiš. sruuā̊. mōirəṇdat̰. huuō. jiiātə̄uš. sə̄ṇghanāiš. xratīm. apō. mā. īštīm. apaii aṇtā. bərəxδąm. hāitīm. vah ə̄uš. manaŋhō. tā. uxδā. maińə̄u š. maińiiə̄uš. maińə̄uš. maińiiə̄uš. mahiiā. mazdā. aṣ̌āicā. y īšmaibiiā. gərəzdī.
Y32.10:
huuō. mānā. sirauuā. mōirəṇdat̰. yə̄. acištəm. vaēinaŋ́hē. aōgədā. gąm. aš́ibiiō. huuarəcā. yascā. dāϑə̄ṇg. dərəg uuatō. dadāt̰. yascā. vāstrā. və̄uuāpat̰. yascā. vadarə̄. vaōi ždat̰. aṣ̌aōne.
Y32.11:
taēcīt̰. mā. mō rəṇdaṇn. jiiōtīm. yōi. dərəguuat ō. mazibīš. cikōiϑrīš. aŋᵛhīš cā. aŋhauuascā. apaiieitī. raē xnaŋhō. vaēdəm. yōi. vahištā t̰. aṣ̌aōne. mazdā. rārəš́iiąn. ma naŋhō.
Y32.12:
yā. rā̊ŋhaiiən. srāuuaŋhā. vahištāt̰. š́iiaōϑanāt̰. marətān ō. aēibiiō. mazdā. akā. mraōt̰. y ōi. gə̄uš. mōirəṇdṇn. uruuāxš.u xtī. jiiōtīm. yāiš. gərə̄hmā. aṣ̌āt̰. varətā. karapā. xšaϑrəmc ā. aēšanąm. durujəm.
Y32.13:
yā. xšaϑ rā. gərə̄hmō. hīšasat̰. acištah iiā. dəmānē. manaŋhō. aŋhə̄uš. marəxtārō. ahiiā. yaēcā. mazdā. jīgərəzat̰. kāmē. ϑβahiiā. mąϑ rānō. dītəm. yī.īš. pāt̰. darə sāt̰. aṣ̌ahiiā.
Y32.14:
ahiiā. ahiiā. gərə̄hmō. āhōi. tōi. nī. kāuuaiiascīt̰. xratīš. nī. dadat̰. varacā̊. hīcā. frai diuuā̊. hiiat̰. vīsaṇtā. dərəgauu aṇtō. auuō. hiiat̰cā. gāuš. j aidiiāi. marōī. yə̄. dīraōṣ̌əm. s aōcaiiat̰. auuō.
Y32.15:
anāiš. ā. və̄nə̄nā sā. yā. karapōtā̊scā. kiuuīt ā̊scā. auuāiš. aibī. yə̄ṇg. da ṇtī. nōit̰. jiiātə̄uš. xšaiiəmn ə̄ṇg. vasō. tōi. ābiiā. bairiiā̊. aṇtī. vaŋhə̄uš. ādəmānē. manaŋ .
Y32.16:
haməm. tat̰. vahištācīt̰. yə̄. ušārāiiī siiascī. dah iiā̊. xšaiiąs. mazdā. ahurā. yehiiā.mā. aiϑišcit̰. duu aēϑā. hiiat̰. aēnaŋhē. drəguua tō. ə̄əānē. iš́iiə̄ṇg. aŋhaii ā⁛⁛
Y32.17:
ahiiā. do bār goftan
Y32.18:
y aϑā. ahī. vairiiō čahār goftan
Y32.19:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y32.20:
xᵛaētumaiϑiiə̄m. hāi tīm. y⁛
Y32.21:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan
Y33:
Y33Header:
.ytʾyš hʾt bwn.
Y33.1:
yaϑā.āiš. iϑā. varəšaitē. yā. dātā. aŋhə̄uš. paōuruii ehiiā. ratīš. š́iiaōϑanā. ra zištā. drəguuataēcā. hiiat̰cā. aṣ̌aōne. yex́iiācā hə̄m.maii ā.saitē miϑahiiā. yāc ā. hōi. ārəzuuā.
Y33.2:
at̰. yə̄. ak əm. drəgauuaēitī. vacaŋhā. v ā. at̰. vā. manaŋhā. zastōibiiā. vāuuarəšaēitī. vaŋhā̊. vā. saitē. tiaitē. cōsaitē. cōtiaitē. astīm. tōi. vārāi. rā daṇtə̄. ahurahiiā. zaōšə̄. mazdā̊.
Y33.3:
yə̄. aṣ̌aōne. vahištō. xᵛaētī. vā. at̰. vā. vərəzaińiiō. airiia manā. vā. ahurā. vīdąs. vā. ϑβaxšaŋhā. gauuōi. at̰. huuō. ahiiā. aṣ̌ahiiā. ahiiā. aṣ̌ahiiā. aŋhat̰. vaŋhə̄ušcā. vā starə̄. manaŋhō.
Y33.4:
yaē. ϑβat̰. maz dā̊. asruštīm. akəmcā. manō. yazāi. apā. xᵛaētə̄ušcā. t rəmaitīm. vərəzaēnax́iiācā. na zdišm. drujəm⁛ airiiamanascā. nadiṇtō. gə̄ušcā. vāstrāt̰. a ciṣ̌δim. maṇtə̄m.
Y33.5:
yastē. vī spī. mazištəm. sraōṣ̌əm. zbaii ā. auuaŋhānē. apāne. drəgōj iiāitə̄m. āxšaϑrəm. vaŋhə̄uš. m anaŋhō. aṣ̌āt̰. ā. ərəzīš. paϑ ō. yaēšī. mazdā̊. ahurō. šaē itī.
Y33.6:
yə̄. zaōtā. aṣ̌ā. ərəzuš. huuō. maińiiuš. ā. vahištā t̰. kaiiā. aɱāt̰. auuā. manaŋh ā. yā. vərəzaidiiāi. maṇtā. vāstriiā. tātōi. iziiāi. ah urā. mazdā. darəštōišcā. hə̄m. parəštōišcā.
Y33.7:
āmā. āidīm. v ahištā. ā.xᵛaiϑiiācā. maz dā. darəšat̰cā. aṣ̌ā. vohī. manaŋhā. yā. suruiiē. parə̄mag aōnō. āuuišnā̊. aṇtarəhəṇ nəmaxᵛaitiš. ciϑrā. rātaiiō.
Y33.8:
frōmōi. frauuōizdīm. arəϑā. ϑā yā. vohī. šuuāi. manaŋhā. yasnəm. mazdā. xšmāuuatō. at̰. vā̊. aṣ̌ā. staōmiiā. vacā̊. tā. vī. amərətā̊scā. utaiiī itī. hauruuatās. draōnō.
Y33.9:
at̰. t ōi. mazdā. tə̄m. maińiiī. aṣ̌ aōxšaiiaṇtā̊. sarədiiaiiā̊. xᵛ āϑrā. maēϑā. maiiā. vahišt ā. bərətī. manaŋhā. aiiā̊. ār ōi. hākurunəm. yaiiā̊. hacaṇ ti. uruuąnō.
Y33.10:
vīspā̊.stōi. huj ītaiiō. yā̊.zə̄. ā̊ŋharə̄. yā̊ scā. həṇtī. yā̊scā. mazdā̊. bauuaṇtī. ϑβahmī. hīš. zaō šō ābϑšōhuuā. vohī. uxš́ aiiā. manaŋhā. xšaϑrā. aṣ̌ā cā. uštātanīm⁛
Y33.11:
yə̄. siuuišt ō. ahurō. mazdā̊scā. ārmaiti šcā. aṣ̌əmcā. frādat̰.gaēϑəm. manascā. vohī. xšaϑrəmcā. s raōtā.mōi. marəždātā.mōi. ā dāi. kahiiāicīt̰. paitī si. bār gwptn'
Y33.12:
usmōi. uzārəšuuā. ahurā. ārmaitī. təuuīšəm. dasuuā. spə̄n ištā. maińiiī. mazdā. vaŋhuii ā̊. zauuōi. ādā. aṣ̌ā. hazō. ə̄ mauuat̰. vohī. manaŋhā. fəsarə tīm.
Y33.13:
rafəδrāi. vaōuru.cašānē. daōšī.mōi. yāuuī. abəfrā. t ā. xšaϑrahiiā. ahurā. yā. vaŋhə̄uš. aṣ̌iš. manaŋhō. fr ō. spəṇtā. ārmaitīš. aṣ̌ā. daēnā̊. fradaxšaiiā.
Y33.14:
at̰. rātą m. zaraϑuštrō zaraϑuštrō tanuuascīt̰. xᵛax́ iiā̊. uštanəm. dadāitē. paōuruu atātəm. manaŋhascā. vaŋhə̄uš. m azdā. š́iiaōϑanahiiā. aṣ̌āi. yācā. uxδax́iiācā. sraōṣ̌əm. xšaϑrəmcā⁛⁛
Y33.15:
ahiiā. yāsā. do bār goftan
Y33.16:
yaϑā. ahī. vairiiō čahār goftan
Y33.17:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y33.18:
yaϑāiš.iϑą m. hāitīm. y⁛
Y33.19:
yeŋ́hē. hā tąm. tā sar goftan.
Y34:
Y34.1:
※⁛yā. š́iiaōϑanā. y ā. vacaŋhā. yā. yasnā. am ərətatātəm. aṣ̌əmcā. taēibiiō. dā̊ŋhā. mazdā. xšaϑrəmcā. ha uruuatātō. aēšąm. tōi. ahurā. ə̄ɱā. paōurutəmāiš. dastē.
Y34.2:
at̰ cā. ī.tōi. manaŋhā. maińiiu šcā. vaŋhə̄uš. vīspā. dāt. ā. spəṇtax́iiācā. narəš. š́ iiaōϑanā. yehiiā. uruuā. a ṣ̌ā. hacaiti. pairigaēϑə̄. x šmāuuatō. vahmī. mazdā. g arōibīš. stītąm.
Y34.3:
at̰. tōi. m iiazdəm. ahurā. nəmaŋhā. aṣ̌ā icā. dāmā. gaēϑā̊. vīspā̊. ā.xšaϑrōi. yā̊. vohī. ϑraō štā. manaŋhā. ārōi.zī. hu dā̊ŋhō. vīspāiš. mazdā. x šmāuuasə̄. sauuō.
Y34.4:
at̰. tōi. ā trə̄m. ahurā. aōjōaŋhauuaṇtə m. aṣ̌ā. usīmahī. asīštī m. ə̄mauuaṇtəm. stoi rapaṇ tə̄m. ciϑrā.auuaŋhəm. at̰. maz dā̊. daibišaṇtī. zastāiš. tāiš. dərəštā.īnaŋhəm.
Y34.5:
kat̰. və̄. xšaϑrəm. kā. īštiš. š́iiaōϑanāiš. mazdā̊. yaϑā. v ā̊. ahmī. aṣ̌ā. vohī. manaŋ hā. ϑrāiiōidiiāi. darəgə̄m. y īšmākəm. parə̄.vā̊. vīspāiš. parə̄uuaōxmā. daēuuāišcā. xraf strāiš. maš́iiāišcā.
Y34.6:
yez ī. aϑā. stā. haiϑə̄m. mazdā̊. aṣ̌ā. vohī. manaŋhā. at̰. ta t̰. mōi. daxštəm. dātā. ahiiā. aŋhə̄uš. vīspā. maēϑā. yaϑā. vā̊. yazəm.nascā. uruuīdaiiā̊. uruuāidaiiā̊. uruuīdaiiā̊. uruuāidaiiā̊. stauuas. aiienī. paitī.
Y34.7:
kuϑrā. tōi. arədrā. mazdā̊. yōi. vaŋh ə̄uš. vīdəmnāi. manaŋhō. sə̄ŋh īš. raēxnā̊. aspə̄ṇcīt̰. sādrā cīt̰. caxraiiō. ušuruiiī. naēcīm. tīm. ańiiaēm. yīšmat̰. vaēδ ā. aṣ̌ā. aϑā.nā̊. ϑrāzdīm.
Y34.8:
tāiš. zə̄.nā̊. š́iiaōϑanāiš. buiiaṇti. yīšī. aspairī. p aōurubiiō. iϑiiejō. hiiat̰. asaō jaiiā. nāidiiā̊ŋhəm. ϑβahii ā. mazdā. ąstā. uruuātahii ā. yōi. nōit̰. aṣ̌əm. maińiiaṇ tā. aēibiiō. dīirē. vohī. asm anō.
Y34.9:
yōi. spəṇtąm. ārmaitīm. ϑβahiiā. mazdā. bərəuxδąm. vī dušō. duš.š́iiaōϑanā. auuaza zat̰. vaŋhə̄uš. iuuistī. manaŋhō. aēibiiō. maš. aṣ̌ā. siiazdat̰ yauuat̰. aɱat̰. urunā. xrafastrā.
Y34.10:
ahiiā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. š́ iiaōϑanā. vaōcat̰. gərəbąm. hux ratuš. spəṇtąmcā. ārmaitī m. dąmīm. vīduuā̊. haiϑąm. aṣ̌a hiiā. tācā. vīspā. ahurā. ϑβahmī. mazdā. xšaϑrōi. āuu ōiiastrā.
Y34.11:
at̰. tōi. ubī. haur uuā̊scā. xᵛarəϑāi. ā. amərəta tāscā. vaŋhə̄uš. xšaϑrā. ma naŋhō. aṣ̌ā. mat̰. ārmaitiš. vaxštā. utaiiīitī. tauuīš ī. tāiš. ā. mazdā. vīduuaē šąm. ϑβōi. ahī.
Y34.12:
kat̰. tōi. rā zarə̄. kat̰. vašə̄. kat̰. vā. stī tąm. kat̰. vā. yasnahiiā. srī idiiāi. mazdā. frāuuaōcā. y ā. və̄.dāiiāt̰. ašīš. rāša nąm. sīšānā̊. aṣ̌ā. paϑō. v aŋhə̄uš xᵛaētə̄ṇg. manaŋhō.
Y34.13:
tə̄m. aduuānəm. ahurā. yə̄m. m ōi. maraōš. vaŋhə̄uš. manaŋhō. daēnā. saōš́iiaṇtąm. yā. hī. karatā. aṣ̌ācīt̰. uruuāxša t̰. hiiat̰. ciuuištā. hudā̊biiō. mīždəm. mazdā. yehiiā. tī. daϑrəm.
Y34.14:
tat̰. zī. mazdā. vairīm. astuuaitē. uštānāi. dātā. v aŋhə̄uš. š́iiaōϑanāi. manaŋhō. yōi. zī. gə̄uš. vərəzaēnaē. vərəzaēnā̊. vərəzaēnaē. vərəzaēnā̊. azii āi. xšmākąm. hucistīm. ah urā. xratə̄uš. aṣ̌ā. frādō. v ərəzə̄nā⁛※
Y34.15:
mazdā. at̰. mōi. va hištā. srauuā̊scā. š́iiaōϑ anācā. vaōcā. tā.tī. voh ē manaŋhā. aṣ̌āicā. išu dəm. stītō. xšmā. x šaϑrā. ahurā. frašə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahīm. čahār bār goftan.
Y34.16:
ahiiā. yāsā. do bār goftan.
Y34.17:
yaϑā. ah ī. vairiiō čahār bār goftan
Y34.18:
aṣ̌əm. vohī se goftan.
Y34.19:
yā.š́iiaōϑananąm. hāitīm.y⁛ ahunauuaitīm. gāϑąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ ahunauuaitii ā̊. gāϑiiā̊. haṇdātā. y⁛
Y34.20:
y eŋ́hē. hātąm. tā sar goftan va in ǧāy farārešn-e ravānhā-ye ašavāň kardan va petati engārdan .
Y35:
Y35Header:
ysn' bwn krtn'.
Y35.1:
ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. y⁛ vīspą m. aṣ̌aōnō. stīm. y⁛ maińiia cā. gaēϑiiąmcā. bərəjā. v aṣ̌ahe. bərəja. daēnaii. vaŋh iiā̊. māzdaiiasnōiš.•⁛※
Y35.2:
huma tanąm. mahī. do bār goftan
Y35.3:
tat̰. a t̰. vairimaide. ahurā. mazdā. a ṣ̌ā. srīrā. hiiat̰. ī. mai ńi.madicā. vaōcōmācā. varə zimācā. yā. hātąm. š́iiaōϑan anąm. vahištā. x́iiāt̰. ubōibii ā. ahubiiā.
Y35.4:
gauuōi. adāiš. t āiš. š́iiaōϑanāiš. yāiš. v ahištāiš. fraēš́iiāmahī. mācā. vāstrəmcā dazdiiāi. srunuuātascā. srunuuāatascā. srunuuātascā. srunuuāatascā. asurunuuatascā. xš́iiṇtascā. axšiiṇt ascā•
Y35.5:
huxšatrōtə māi. se
Y35.6:
yaϑā. āt̰. utā. nā.v ā. nāirīm.vā. vīdā. haiϑīm aϑā. hat̰. vohī. tat̰. ə̄əādī. vərəziiaō tīcā. īt̰. aɱāi. fracā. vāt ōiiōitī. īt̰. aēibiiō. yōi. īt̰. a ϑā. vərəziiąn. yaϑā. īt̰. astī.
Y35.7:
ahurahiiā.zə̄. at̰. və̄. mazdā̊. yasnəmcā. vaɱəmcā. vahištəm. amīhmaidī. gə̄ušcā. vāstrəm. t at̰. at̰. və̄. vərəziiāmahī. fracā. vātiiāmahī. yā.tē. isāmai dē⁛※⁛
Y35.8:
aṣ̌ahiiā. āat̰. sairī. aṣ̌ahiiā. vərəzainə̄. kahmāicīt̰. hātąm. jījišąm. vahištąm. ā dā. ubōibiiā. ahubiiā do bār goftan.
Y35.9:
imā. āat̰. uxδā. vacā. ahurā. azdā̊. aṣ̌əm. maińiiā. vahiiā. frāuuōcāmā. ϑβąm. at̰. aēšąm. faitiia paitiia faitiia paitiia stārəmcā. fradaxštārəmcā. dadəmaidē
Y35.10:
aṣ̌ā.at̰cā. hacā. vaŋhə̄ušcā. manaŋhō. vaŋhə̄uš cā. xšaϑrāt̰. staōtāiš. ϑβ āt̰. ahurā. saōtōibiiō. staōtōibiiō. saōtōibiiō. staōtōibiiō. aibī. uxδā̊. ϑβāt̰. uxδōibiiō. yasnā. ϑ βāt̰. yasnōi.biiō.⁛⁛
Y35.11:
yeŋ́hē. hā tąm. tā sar do bār goftan.
Y36:
Y36.1:
ahiiā. ϑβā. āϑrō. vərəzə̄nā. paōuruiiē. pairi. jasāmaidē. mazdā. ahurā. ϑβā. ϑβā. maińiiī. spə̄ništā. yə̄. ā. axtiš. aɱāi. yə̄m. axtōiiō i. dā̊ŋhē.
Y36.2:
uruuāzištō. huuō. nā̊. yā̊.tā.yā. paitī.jamiiā̊. ā tarə̄. mazdā̊. ahurahiiā. uruuāziš tahiiā. uruuāziiā. nąmištahiiā. nəmaŋhā.nā̊. mazištāi. yā̊ŋ hąm. paitī.jamiiā̊.
Y36.3:
ātarəš ōe. mazdā̊. ahurahiiā. ahī ma aińiiə̄uš. vōi. ahiiā. spə̄ništ ō. ahī. hiiat̰. vā.tōi. nāma nąm. vāzištəm. ātarə. mazdā̊. ahu rahiiā. tā.ϑβā. pairəjasāmai dē.
Y36.4:
vohī. ϑβā. manaŋhā. vohī. ϑβā. aṣ̌ā. vaŋhuiiā̊. ϑβā. ci stōiš. š́iiaōϑanāišcā. vacə̄ bīšcā. pairəjasāmaidē.
Y36.5:
nəmax́ii āmahī. išīidiiāmahī. ϑβā. m azdā. ahurā. vīspāiš. ϑβā. humatāiš. vīspāiš. hīxtā iš. vīspāiš. huuarəštāiš. pairəjasāmaidē.
Y36.6:
sraēštąm. at̰. tōi. kəhrpə̄m. kəhrpə̄m. āuuaēdii āmahī. mazdā ahurā. imā. raō cā̊. barəzištəm. barəzimanąm. auu at̰. yā.at̰. hauuarə̄. a uuācə̄.
Y36.7:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan.
Y37:
Y37.1:
iϑā. āat̰. y⁛ ahurəm. mazdąm vīspācā. vohī⁛
Y37.2:
ahiiā. xš aϑrācā. mazə̄nācā. huuapaŋhāiš cā. tə̄m. at̰. yasnanąm. paōuruuat ātā. y⁛ yōi. gə̄uš. hacā. š́ iiaṇtī.
Y37.3:
tə̄m. at̰. āhīiriiā. nā mə̄nī. mazdā.varā. spəṇtō.tə̄m ā. y⁛ tə̄m. ahmākāiš. azdəbī šcā. uštānāišcā. y⁛ tə̄m. a ṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌īm. narąmcā. n āirinąmcā. y⁛
Y37.4:
aṣ̌əm. at̰. vahi štəm. y⁛ hiiat̰. sraēštəm. hii at̰. spəṇtəm. aməṣ̌əm. hiiat̰. raō cōaŋhauuat̰. hiiat̰. vīspā. vo hī.
Y37.5:
vohucā. manō. y⁛ vōhuc ā. xšaϑrīm. vaŋhīmcā. daēnąm. vaŋhīmcā. fəsaratīm. vaŋhīm cā. ārmaitīm※
Y37.6:
yeŋ́hē. hā tąm tā sar goftan.
Y38:
Y38.1:
imąm. ā at̰. ząm. gənābīš. haϑrā. y⁛ y ānā̊. baraiti. yā̊scā. tōi. gənā̊. ahura. mazdā. aṣ̌āt̰. hacā. v airiiā̊. tā̊. y⁛
Y38.2:
īžā̊. yōštaii ō. fəraštaiiō. ārmaitaiiō. vaŋh īm. ābiš. aṣ̌īm. vaŋhīm. īšīm. vaŋhīm. āzīitīm. vaŋhīm. fəra sastīm. vaŋhīm. pārəṇdīm. y⁛
Y38.3:
apō. at̰. y⁛ maēkaiṇtīšcā. hə̄ bauuaiṇtīšcā. frauuazaŋhō. ah urānīš. ahurahiiā. hauuapaŋh ā̊. hupərəϑβā̊scā. vā̊. huuōγža tā̊scā. hīšnāϑrā̊scā. ubōibii ā.ahubiiā. cagəmā.
Y38.4:
nāitī. yā. vī. vaŋhīš. ahurō. maz dā̊. nāmąn. dadāt̰. vaŋhudā̊. hiiat̰. vā̊. dadāt̰. tāiš. v ā̊. y⁛ tāiš. friiąnmahī. tāiš. nəmax́iiāmahī. tāiš. i šīidiiāmahī.
Y38.5:
apascā. vā̊. az īšcā. vā̊. mātrąšcā. vā̊. a gəniiā̊. darəgō.dāiiaŋhō. vīs pō.paitiš. auuōcāmā. vah ištā. sraēštā̊. auuā. və̄. vaŋ hīš. rātōiš. darəgō.bāzāu š. nāšī. paitī.viiādā̊. pa itī.sə̄ṇdā̊. mātarō. jītaii ō⁛
Y38.6:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y39:
Y39.1:
iϑā. āt̰. y⁛ gə̄uš. uruuānəmc ā. tašānəmcā. ahmāikə̄ṇe. ā at̰. urunō. pasukanąmcā. yō. nā. jīžišaṇtī. yō. nā. jīžišaṇtī. yaēibiiascā yaēibiiascā tōi. ā yaēcā. aēibiiō. ā. aŋhən.
Y39.2:
dait ikanąmcā. aidiiīnąm. hiiat̰. urun ō. y⁛ aṣ̌āunąm. āat̰. urunō. y⁛ kudō.zātanąmcīt̰. narąmcā. nā irinąmcā. y⁛ y⁛ yīšąm. vahihī š. daēnā̊. vanaiṇtī. vā. vīṇ ghən. vā. vaōnarə. vā.
Y39.3:
āat̰. iϑ ā. y⁛ vaŋhə̄ušcā. īt̰. vaŋhə̄uš cā. īt̰. spəṇtə̄ṇg. aməṣ̌ə̄ṇg. yauuaējiiō. yauuaēsuuō. yōi. v aŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iiaṇte. yā̊sca. īitī.•※※※⁛
Y39.4:
yaϑā. tī.ī. ahura. mazdā̊. mə̄ṇ ŋhācā. vaōcascā. dā̊scā. va rəšcā. yā. vohī. aϑā. tōi. dadəmahī. aϑā. cīšmahī. aϑā. ϑβā. āiš. y⁛ aϑā nəmax́iiā mahī. aϑā. išīidiiāmahī. ϑ βā. mazdā. ahurā.• do bār goftan.
Y39.5:
vaŋhə̄uš. xᵛaētə̄uš. xᵛaētātā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pai rī.jasāmaidē. vaŋhuiiā. fsə ratauuō. vaŋhuiiā. ārmatōiš.•
Y39.6:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar do bār do bār goftan.
Y40:
Y40.1:
āhī. at̰. paitī. adāhī. mazdā̊. ahurā. mazdąmcā. bīiricā. kərə šuuā. rāitē. tōi. xrapaitī. aɱat̰. hiiat̰. aibī. hiiat̰. mī ždəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. daēn ābiiō. mazdā⁛ ahurā⁛
Y40.2:
ahiiā huuō. nī. dāidī. ahmāicā. a huiiē. manax́iiācā. tat̰. ahiiā. yātat̰. upā.jamiiāmā. tauua cā. haxəmā. aṣ̌ax́iiācā. vīsp āi. yōuuē⁛
Y40.3:
dāidī. at̰. narąš. mazdā. ahurā. aṣ̌aōnō. aṣ̌ac inaŋhō. aidiiīš. vāstrə̄ṇg. darə gā̊. īžaiiāi. bizauuaitī. hax maine. aɱaibiiācā. aɱaibiiā. aɱaibiiācā. aɱaibiiā. ahmāi.raf naŋhō.
Y40.4:
aϑā. xᵛaētīš. aϑā. vərə zə̄nā. aϑā. haxə̄mąm. hiiāt̰. y āiš. hišjišmaide. aϑā. və̄. u tā. x́iiāmā. mazdā. ahurā. a ṣ̌auuanō. ərəšiiāištīm. rāitī⁛
Y40.5:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y41:
Y41.1:
stītō. garō. vahmə̄ṇg. ahurāi. mazdāi. aṣ̌āicā. vahištāi. dadəmahecā. cīšmahecā. āc ā. āuuaēdaiiamahī.
Y41.2:
vohī. xš ϑrəm. tōi. mazdā. ahurā. apaēm ā. vīspāi. yaōuuē. huxxšaϑra stē.nə̄nā.vā. nāirī.vā. xšaētā. ubaōiiō. aŋhuuō. h ātąm. hudāstəmā.•※※
Y41.3:
MN humāīm. ϑβā. īžəm. yazat əm. aṣ̌aŋhācəm. dadəmaidē. ā. tə̄.nə̄. gaiiascā. astəṇtā scā. x́iiāt̰. ubaōiiō. aŋhuuō. hātąm. hudāstəmā. in viǧast do bār goftan.
Y41.4:
hanaēmācā. zaēmācā. m azdā. ahurā. ϑβahmī. rafənahī. darəgaiiā̊. aēšācā. ϑβā. aē mauuaṇtascā. buiiamā. rapōiš cā. tə̄m.nə̄. darəgəmcā. uštācā. hātąm. hudāstəmā.•⁛※⁛※
Y41.5:
MN ϑβōi. staōtarascā. mąϑranascā. ahurā. mazdā. aōgəmadaēcā. us mahecā. vīsāmadaēcā. hiiat̰ mīždəm. mauuaēϑəm. fradadātā. daēnābiiō. mazdā. ahurā.• do bār goftan .
Y41.6:
ahiiā. huuō.nə̄. dāidī. ahm āicā. ahuiiē. manax́iiācā. tat̰. ahiiā. yātat̰. upājamii āmā. tauuacā. sarəm. aṣ̌ax́ii ācā. vīspāi. yōuuē※
Y41.7:
yeŋ́h ē. hātąm tā sar do bār goftan.
Y41.8:
humatan ąm. do bār goftan
Y41.9:
yaϑā. ahī. vairiiō. čahār bār goftan
Y41.10:
aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y41.11:
yasnəm. sīrəm. haptaŋhāitīm. aṣ̌auuan əm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛
Y41.12:
yeŋ́h ē. hātąm. tā sar goftan
Y42:
Y42.1:
y⁛və̄. aməšā. spəṇtā. yasnahe. haptaŋhā tōiš. haṇdātā. apąmcā. xā̊. y⁛ apąmcā. pərətīš. y⁛ patą mcā. vīcarənā̊. y⁛ paϑąmcā. h aṇjamanā̊. y⁛
Y42.2:
gairaēšcā. afštacanō. y⁛ vairaēšcā. a iβiždānā̊ŋhō. y⁛ aspənācā. yeuuīnō. y⁛ pāiiīšcā. ϑβōi rəštārā. y⁛ mazdąmcā. zaraϑuš trəmcā. y⁛
Y42.3:
ząmcā. asmanəmcā. y⁛ vātə̄mcā. darəšīm. mazdaδā təm. y⁛ taēirīmcā. haraitiiā̊. bərəzō. y⁛ bīmīmcā. vīspācā. vohī. y⁛
Y42.4:
manō. vohī. urunasc ā. aṣ̌aōnąm. y⁛ vāsīmcā. yąm. paṇcā.saδuuarąm. y⁛ xarəmcā. yim. aṣ̌auuanəm. y⁛ yō. hištai te. maiδəm. zaraiiaŋhō. vouru.kaš ahe. zaraiiō. vouru.kaṣ̌əm. y
Y42.5:
haōməm. zāirīm. bərəzaṇtəm. y⁛ haōməm frāšmīm. fradat̰.gaē ϑəm. y⁛ haōməm. dīraōšəm. y⁛
Y42.6:
a pąmcā. frašōštrəm. y⁛ vaiiąm cā. frafraōtrəm. y⁛ aϑaurunąmcā. paiti.ająstrəm. y⁛ yōi. yaṇn. dīrāt̰. aṣ̌aō.īšō. dax́iiunąm. v īspąscā. aməṣ̌ą. spəṇtą.• y⁛
Y42.7:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y43:
Y43.1:
nəmō. və̄. gāϑā. aṣ̌aōnīš.※
Y43.2:
uštā. ahmāi. yahmāi. ušt ā. kahmāicīt̰. vasə̄.xšaiiąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō. utaiiī itī. tauuīšīm. gat̰. tōi. vasə mī. aṣ̌əm. dərədiiāi. tat̰. mōi. dā̊. ārmaitī. rāiiō. aṣ̌īš. v aŋᵛhə̄uš. gə̄m. manaŋhō. do bār goftan.
Y43.3:
at̰cā. aɱāi. vīspanąm. vahi štəm. xᵛāϑrōiiā. na. xᵛāϑrəm. dāi dītā. ϑβā. cicī.ϑβā. sp ə̄ništā. maińiiī. mazdā̊. yā̊. dā̊. aṣ̌ā. vaŋhə̄uš. maiiā̊. manaŋhō. vīspā. aiiarə̄. drəgō. jiiātōiš. uruuādaŋhā.
Y43.4:
at̰. huuō. vaŋhə̄uš. vahiiō. nā. aibī.jamiiāt̰. yə̄. nā̊. ərəzīš. sauuaŋhō. paϑō. sīšōit̰. ah iiā. aŋhə̄uš. astuuatō. manaŋ hascā. haiϑiiə̄ṇg. āstīš. y ə̄ṇg. āšaētī. ahurō. arədrō. ϑβāuuąs. huzaṇtə̄uš. spəṇtō mazdā.
Y43.5:
at̰. ϑβā. mə̄ŋhāi. t axməmcā. spəṇtəm. mazdā. h iiat̰. tā. zastā. yātī ha. ap fšī . auuā. yādā. ašīš. drəguuāitī. ašāunēcā. ϑβa hiiā. garəmā. āϑrō. aṣ̌ā. aōjaŋhō. hiiat̰. hiiat̰. mōi. vaŋhə̄uš. hazə̄. jimat̰. manaŋhō.
Y43.6:
spəṇtəm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ṇŋhī. ahurā. hiiat̰. ϑβā. aŋhə̄uš. ząϑōi. darə səm. paōuruuīm. hiiat̰. kā̊. š́ii aōϑanā. mīždəm.auuąn. yācā. uxδā. akə̄m. akāi. vaŋhīm. aṣ̌ īm. vaŋhaōuuē. ϑβā. hunarā. dāmōiš. uruuaēsə̄. apə̄mə̄.
Y43.7:
yahmī. spəṇtā. ϑβā. maińiiī. uruuaē sə̄. jasō. mazdā. xšaϑrā. aɱī. vohī. manaŋhā. yehiiā. š́ iiaōϑanāiš. gaēϑā. aṣ̌ā. f rādaṇtī. aēibiiō. ratīš. saŋ haitī. ārmaitiš. ϑβahiiā. xratə̄uš. yīm. nīciš. dāba iieitī.
Y43.8:
spəṇtəm. at̰. ϑβā. m azdā. mə̄ŋhī. ahurā. hiiat̰. mā. vohī. pairi.jasat̰. man aŋhā. pərəsat̰cā. māciš. ah ī. kahiiā. ahī. kaϑā. aiiarə̄. daxšārā. fərasiiāi. dīšā. aibī. ϑβāhī. gaēϑāhī. tan ušcā.
Y43.9:
at̰. hōi. aōjī. zaraϑ uštrō. paōuruuīm. haiϑiiō. duu aēšā̊. hiiat̰. isaōiiā. drəguu āitī. at̰. aṣ̌aōne. rafənō. x́ii ə̄m. aōjōaŋhauuat̰. hiiat̰. ābī štiš. vasasə̄. xšaϑrahi. diiā. yauuat̰. ā. ϑβā. mazdā̊. staōmī. ufiiācā.
Y43.10:
spəṇtəm. a t̰. ϑβā. mazdā. mə̄ṇŋhī. ahurā hiiat̰. . vohī. pairī. jasa manaŋhā. ahiiā. frasə̄m. kaɱ āi. vīuuīduiiē. vašə̄. at̰. at̰. at̰. ā. ϑβahmāi. āϑrə̄. rātąm. nəmaŋhō. aṣ̌ahiiā.mā. yauua t̰. isāi. maińiiāi.
Y43.11:
at̰. tī. mō i. dāiš. aṣ̌əm. hiiat̰. mā. zaō zaōmī. ārmaitī. hacamnō. īt̰. ārəm. pərəsācā. nā̊. yā. tōi. ə̄hmā. parəštā. parəštīm. zī. ϑ βā. yaϑənā. tat̰. aēmauuaṇ tąm. hiiat̰. ϑβā. xšaiiąs. aēšəm. dāiiāt̰. ə̄mauuaṇtəm⁛•
Y43.12:
spəṇtəm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ŋh ī. ahurā. hiiat̰. mā. vohī. pairī.jasat̰. manaŋhā. hiiat̰. xšmā. uxδāiš. daidaŋhī. p aōuruuīm. sādrā.mōi. sąs. ma š́iiaēšī. zarazdāitiš. ta t̰. vərəzaēidiiāi. hiiat̰. mōi. maraōtā. vahištəm.
Y43.13:
hiiat̰cā. mōi. mraōš. aṣ̌əm. jasō. frā xšnə̄nə̄. at̰. tī.mōi. nōit̰. as ruštā. paōuruuaiiōγžā. pauraiiōγžā. paōuruuaiiōγžā. pauraiiōγžā. uzairi diiāi. parā. hiiat̰. mōi. ā.j imat̰. sə̄raōšō. aṣ̌īš. mązā.raiiā. hacimnō. mązā.raiiā. hacimnō. yā vī. ašīš yā vī. ašīš rānōi biiā. sauuōi. vīdāiiāt̰⁛
Y43.14:
spəṇ təm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ṇŋhī. ahurā. hiiat̰. mā. vohī. pairī. jasat̰. manaŋhā. arəϑā. vōizdii āi. kāmā.ahiiā. tə̄m. mōi. dātā. darəgahiiā. yaōš. y ə̄. vā̊. naēciš. dārəštaitē. v airiiā̊. staōiš. yā. ϑβah mī. xšaϑrōi. vacī.
Y43.15:
haiiat̰. nā fraiiāi. vīdəmnō. isauuā. daidī t̰. maibiiō. mazdā. tauuā. rafən ō. frāxšnə̄nəm. hiiat̰. ϑβā. xšaϑ rā. aṣ̌āt̰. hacā. frąštā. uzi rəidiiāi. azəm. sarədanā̊. sə̄ŋhah iiā. mat̰. tāiš. vīspāiš. y ōi.tōi. mąϑrā. marəṇtī.
Y43.16:
spəṇt əm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ṇŋhī. ah urā. hiiat̰. mā. vohī. pairi.ja sat̰. manaŋhā. daxšat̰. uš́iiāi. tušnāmītīš. vahištā. nōit̰. nā. paōurīš. drəguuatō. x́iiāt̰. ca xšnušō. at̰. tōi. vīspə̄ṇg. aṇ grə̄ṇg. aṣ̌aōnō. ādarə̄.
Y43.17:
at̰. ahu rā. huuō. maińiiə̄m. zaraϑuštrō. rəṇtī. mazdā. yestī. cišcā. spə̄ništō. astuuat̰. aṣ̌əm. x́iiā t̰. uštānā. aōjōaŋhauuat̰. xᵛ ə̄ṇg. darəsōi. xšaϑrōi. x́iiāt̰. ārmaitiš. aṣ̌īm. š́iiaōϑanā iš. vohī. daidīt̰. manaŋhā.
Y43.18:
uštā. aɱāi. yaɱāi do bār goftan
Y43.19:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y43.20:
uštauuaitīm. hāitīm. y⁛
Y43.21:
yeŋ́hē. hātą m. tā sar goftan.
Y44:
Y44Header:
.tttwʾpls bwn.
Y44.1:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. v aōcā. ahurā. nəmaŋhō. ā. yaϑā. nəmə̄. xšmāuuatō. mazdā̊. fraiiā i. ϑβąāuuąs. ϑβāuuąs. ϑβąāuuąs. ϑβāuuąs. sax́iiāt̰. mauuai tē. at̰. nə̄. aṣ̌ā. fraiiā. da zdiiāi. hākurunā. yaϑā.nə̄. ā. vohī. jimat̰. manaŋhā.
Y44.2:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ər.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. aŋhə̄uš. vahištahiiā. paōuruuīm. kāϑə̄. sīidiiāi. yī.ī. dāiiāt̰. pai tišāt̰. huuō. zī. aṣ̌ā. spəṇ tō. ərəxtəm. vīspōibiiō. rō. maińiiī. ahīm.biš. uruuaϑō. mazdā.
Y44.3:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərə š.mōi. vaōcā. ahurā. kasnā. ząϑā. paϑā. aṣ̌ahiiā. paōi riiō. kasnā. xᵛə̄ṇg. stārə̄mcā. dāt̰. aduuānəm. kə̄. yā. mā̊. uxšiieitī. nərəfsaitī. ϑβat̰. tācīt̰. mazdā. vasəmē ańii ācā. vaēduiiē. vaēduiiē.
Y44.4:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi. vaōcā. ahurā. kasnā. də rətā. ząmcā. adə̄nabāscā. auu a.pastōiš. kə̄. āpō. uruua rā̊scā. kə̄. vātāi. dauuaṇmaibiiascā. dauuaąṇmaibiiascā. dauuaṇmaibiiascā. dauuaąṇmaibiiascā. yōi.gət̰. āsī. kasnā. vaŋhə̄uš. mazdā. dąmiš. manaŋ hō.
Y44.5:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi. vaōcā. ahurā. kə̄. hauu āpā̊. raōcā̊scā. dāt̰. təmā̊ scā. kə̄. hauuāpā̊. xᵛafnəmcā. dāt̰. zaēmācā. kə̄. yā. ušā. ārə̄m.piϑβā. xšapācā. yā̊. manōϑrīš. cazdōaŋhauuaṇtəm. a rəϑahiiā.
Y44.6:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ə rəš.mōi. vaōcā. ahurā. yā. frauuaxšaiiā. yezī. tā. a ϑā. haitiiā. aṣ̌əm. š́iiaōϑ anāiš. dəbązaiti. ārmaitiš. taibiiō. xšaϑrəm. vohī. cana s. manaŋhā. kaēibiiō. azə̄m. rā ńiiō.skərəitīm. gąm. tašō.
Y44.7:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kə̄. bərəxδąm. tā št. xšaϑrā. mat̰. ārmaitiš. k ə̄. uzəmə̄m. cōrət̰. vaiiāńiiā. pu ϑrəm. puϑre. azə̄m. tāiš. ϑβā. frāxšnə̄ne. auuāmī. mazdā. spə ṇtā. maińiiī. vīspanąm. dātā rəm.
Y44.8:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi ōi. vaōcā. ahurā. maṇdāiδii āi. yā.tōi. mazdā̊. ādištə š. yācā. vohī. vohī. uxδā. frašī. m anaŋhā. yācā. aṣ̌ā. aŋhə̄u š. arə̄m. vaēidiiāi. kāmī. uruu ā. vohī. uruuāxšat̰. āgəm at̰. tā.
Y44.9:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ə .mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. mōi. yąm. yaōš. daēnąm. yaōž dāne. yąm. hudānuš. paitišē. saxiiāt̰. xšaϑrahiiā. iršuuā̊. xštrā. iršuuā̊. xštrā. ϑβāuuąs. asīštiš. mazdā. hadīmōi. aṣ̌ ā. vohucā. š́iiąs. manaŋhā.
Y44.10:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaō cā. ahurā. tąm. daēnąm. yā̊. hā tąm. vahištā. yā.mōi. gaēϑā̊. aṣ̌ā. frādōit̰. hacə̄mnā. ārmat ōiš. uxδāiš. š́iiaōϑanāiš. ə rəš. daidiiāt̰. max́iiā̊. cistōi š. ϑβā. īštiš. usīn. mazdā.
Y44.11:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaō cā. ahurā. kaϑā. tə̄ṇg.ā. və̄ jamiiāt̰. ārmaitiš. yaēibiiō. maz dā̊. ϑβōi. vašaēi. daēnā. azəm. tōi. āiš. pōuruiiē. frauuōivīdī vīspə̄ṇg. ańiiə̄ṇg. maińiiuš. s pasiiāi. dauuaēšaŋhā.
Y44.12:
tat̰. ϑβ ā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ah urā. kə̄. aṣ̌auuā. yāiš. pərəsāi. drəgauuā̊. vā. katārə̄m. vā. aŋ rō. vā. huuō. vā. aŋrō. yə̄.mā. drəgauuā̊. ϑβā. sauuā. paiti. ərətī. caiiaṇŋhat̰. huuō. nōit̰. a iiə̄m. aŋrō. maińiiēiṇtē.
Y44.13:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. a hurā. kaϑā. drujəm. nīš. aɱāt̰. ā. nīš. nāšāmā. tə̄ṇg.ā. a uua. yōi. asruštōiš. pərənā̊ŋhō. it̰. aṣ̌ahiiā. ādaēuuaiiaṇtī. hcəmnā. nōit̰. frasiiā. vaŋhə̄uš. cāxᵛanarī. manaŋhō
Y44.14:
tat̰. ϑβā. pə rəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. aṣ̌āi. drujəm. diiąm. z astaiiō. nī. hīm. mərąždiiāi. ϑβahiiā. mąϑrāiš. sə̄ṇgh ahiiā. ə̄mauuaitə̄m. sinąm. dā uuōi. drəgauuastī. ā.īš. dauua fšə̄ṇg. mazdā. anāšə̄. ąstąs cā.
Y44.15:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi. vaōcā. ahurā. yezī. ah iiā. aṣ̌ā. pōi. mat̰. mat̰. mat̰. xš aiiehī. hiiat̰. hə̄m. spādā. anōcaŋhā. jamaitē. auuāiš. uruuātāiš. yā.tī. mazdā. dī dərəγžō. kuϑrā. aiiā̊. kaɱāi. vananąm. dadā̊.
Y44.16:
tat̰. ϑβā. pərəs ā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kə̄ vərəϑrə̄mjāϑβā. pōi. sə̄ṇghā yōi. həṇtī. caϑrā. mōidąm ahīm.biš. ratīm. cīždī. at̰. hōi. vohī. sraōšō. jaṇtī. manaŋhā. mazdā. aɱāi. yaɱ āi. vašī. kaɱāicīt̰.
Y44.17:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. mazdā̊. zarəmcarānə̄. hacā. xšmat̰. āskəitīm. xšmā kąm. hiiat̰cā. mōi. x́iiāt̰. vāx šaēšō. sarōi. bīždaiiāi. hauruu ātā. amərətātā. auuā. mąϑrā. yə̄. rāϑəmō. aṣ̌āt̰. hacā.
Y44.18:
ta t̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaō cā. ahurā. kaϑā. aṣ̌ā. tat̰. mīždəm. hanānī. dasā. aspā. arəšnuuaitīš. uštarəmcā. hiia mōi. mazdā. apauuaiti⁛ hauruu ātā. amərətātā. yaϑā. hē. taēibiiō. dā̊ŋhā
Y44.19:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahu rā. yastat̰. mīždəm. hanaṇt ē. nōit̰. dāidī. yə̄.īt̰. ahm āi. ərəžuxδāi. nā. dāitə̄e. k ātə̄m. ahiiā. maēniš. aŋhat̰. paōuruiiē. vīduuā̊. auuąm. yā. īm. aŋhat̰. apə̄mā.
Y44.20:
ciϑənā. ma zdā. huxšaϑrā. daēuuā. ā̊ŋ harə̄. at̰. īt̰. pərəsā. yōi. paitiiaṇtī. paiš́iiaṇtī. paitiiaṇtī. paiš́iiaṇtī. aēibiiō. kąm. yāi š. gąm. karapā. usixšcā. aēšmāi. dātā. yācā. kauu ā. ąnmə̄nī. urīdōiiātā. nōi t̰. hə̄m. mazə̄n. aṣ̌ā. vāst rəm. frādaṇtē•⁛⁛
Y44.21:
uštā. aɱāi do bār goftan
Y44.22:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y44.23:
tat̰.ϑ βā.pərəsąm. hāitīm. y⁛
Y44.24:
y eŋ́hē. hātąm tā sar goftan.
Y45:
Y45Header:
.ʾtplwhš hʾt bwn.
Y45.1:
āt̰. frauuaxšiiā. nī. gaēš ōdīm. nī. sraōtā. yaēcā. as nāt̰. yaēcā. dīrāt̰. išaϑā. nī. īm. vīspā. ciϑrə̄m. zī. mazdā̊ŋ hō.dīm. nōit̰. daibitīm. duš. sastiš. ahīm. mrąš́iiāt̰. ākā. akā. ākā. akā. varanā. drəgauuā̊. hizauuā̊. hizuuā̊. hizauuā̊. hizuuā̊. āuuərətō.
Y45.2:
at̰. frauuaxšiiā. aŋ hə̄uš. maińiiə̄uš. paōuruiiē. y aiiā̊. spanaiiā̊. uitī. marauua t̰. yə̄m. aŋrəm. nōit̰. nāmanā̊. nō it̰. sə̄ṇŋhā. nōit̰. xratauuō. n aēδā. varanā̊. nōit̰. uxδā. naē dā. š́iiaōϑanā. nōit̰. daēnā̊. nōit̰. uruuąnō. hacaṇtī.
Y45.3:
at̰. frauuaxšaiiā. aŋhə̄uš. ahii ā. paōuruuīm. yąm. mōi. vīduu ā̊. mazdā̊. vaōcat̰. ahurō. i. īm. və̄. nōit̰. iϑā. mąϑrəm. varəšəṇtī. yaϑā. īm. mə̄nā icā. vaōcacā. aēibiiō. aŋh ə̄uš. auuōi. aŋhat̰. apə̄məm⁛
Y45.4:
at̰. frauuaxšaiiā. aŋhə̄uš. ahiiā. vahištəm. aṣ̌āt̰. h acā. mazdā̊. vaēdā. yə̄. īm. dāt̰. patarə̄m. vaŋhə̄uš. vərəz iiaṇtō. manaŋhō. at̰. hōi. dugədā̊. š́iiaōϑanā. huš́iiaōϑanā. š́iiaōϑanā. huš́iiaōϑanā. ārmaiti š. nōit̰. diβižaidiiāi. vīs pā.hišas. ahurō.
Y45.5:
at̰. frauu axšiiā. hiiat̰. mōi. maraō spəṇtōtəmō. vacī. srīidiiāi. hiiat̰. marətaēibiiō. vahištəm. yōi. mōi. ahmāi. sīraōṣ̌əm sīraōṣ̌əm dąn. caiias cā. upājamən. hauruuātā. am ərətātā. vaŋhə̄uš. maińiiə̄uš. š́iiaōϑanāiš. mazdā̊. ahurō.
Y45.6:
at̰. frauuaxšiiā. vīspanąm. mazištəm. stauuas. aṣ̌ā. yə̄. hudā̊. yōi. həṇtī. spəṇtā. maińiiī. sraōtī. mazdā̊. ahurō. yehiiā. vahmī. vohī. fra šə̄. manaŋhā. ahiiā. xratə̄m. fraōmā. sāstī. vahištā.
Y45.7:
yehiiā. sauuā̊. išā̊ṇtī. rādaŋhō. yōi.zī. jauuā. ā̊ŋh arəcā. bauuaṇticā. amərətāit ə̄. aṣ̌aōnō. uruuā. aēšō. uta iiīitā. yā. narąš. sādrā. drəgauuaṇtō. tācā. xšaϑrā. mazdā̊. dąmiš. ahurō.
Y45.8:
tə̄m. nə̄. staōtāiš. nəmaŋhō. ā. vīuua rəšō. nī.zīt̰. nī.zī. nī.zīt̰. nī.zī. cašmaine. vaii ādarəsəm. vaŋhə̄uš. maińiiə̄uš. š́iiaōϑanaheiiā. uxδax́iiāc ā. vīduš. aṣ̌ā. yə̄. mazdą m. ahurəm. at̰. hōi. vahmə̄ṇg. dəmānē. garō. nədāmā.
Y45.9:
tə̄m. nə̄. vohī. mat̰. mat̰. manaŋhā. caxšnušō. y ə̄.nə̄. usə̄n. cōrət̰. spə̄ṇcā. asp ə̄ncā. mazdā. xšaϑrā. varəzai nā̊. dāiiāt̰. ahurō. pasə̄uš. v īrə̄ṇg. ahmāi.kə̄ṇg. fradaϑāi ā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ā. hōząnϑβāt̰ ā. manaŋhō.
Y45.10:
tīm. nə̄. yasnā iš. ārmatōiš. mimaγžō. yə̄. ąnmə̄nə̄. mazdā. srāuuī. ahurō. hiiat̰. hōi. aṣ̌ā. vohucā. c ōišt. manaŋhā. xšaϑrōi. hōi. hauruuātā. amərətātā. aɱāi. stōi. dṇn. təuuīšī. utaiiīit ī.
Y45.11:
yastā. daēuuə̄ṇg. aparō. ma š́iiąscā. tarə̄mąstā. yōi. ī m. tarə̄m.maińiiātā. tarə̄m.maińiiṇtā. tarə̄m.maińiiātā. tarə̄m.maińiiṇtā. ańiiə̄ṇg. aɱāt̰. yə̄. hōi. arə̄m. maińiiā tā. saōš́iiaṇtō. daiŋ́hupat ōiš. spəṇtā. daēnā. uruuaϑō. barātā. patā. vā. mazdā. ah urā•⁛⁛
Y45.12:
uštā. aɱāi. do bār goftan.
Y45.13:
aṣ̌ə m. vohī se goftan.
Y45.14:
at̰.frauuaxš iiąm. hāitīm. y⁛
Y45.15:
yeŋ́hē. tan.
Y46:
Y46Header:
kymnmyc' hʾt' bwn.
Y46.1:
kām. nəmōi. ząm. kuϑrā. nəmōi. a iienī. pairī. xᵛaētə̄uš. airiia manascā. dadaitī. nōit̰. mā. x šnāuš. yā. vərəzaēnā. haēcā. naēδā. dax́iiə̄uš. yōi. sāstā rō. drəgauuaṇtō. kaϑā. ϑβā. mazdā. xšnaōšāi. ahurā.
Y46.2:
vaēdā. tat̰. yā. ahmī. mazdā. ańaēšō. kəmnafšuuā. hiiat̰cā. kamnānā. ahmī. gərəzōi. tōi. ā.īt̰. a uuaēnā. ahurā. rafəδrəm. cagəuu ā̊. hiiat̰. friiō. fraiiāi. dai dīt̰. āxsō. vaŋhə̄uš. aṣ̌āi. īštīm. manaŋhō.
Y46.3:
kadā. mazdā̊. yōi. uxšānō. asnąm. aŋhə̄uš darəϑrāi. frō. aṣ̌ahiiā. frā rəṇtī. vərəzdāiš. sə̄ŋhāiš. saōš́iiaṇtąm. xratauuō. kaēibii ō. īϑāi. vohī. jimat̰. manaŋ hā. maibiiō. ϑβā. sąstrāiš. vərənə̄. ahurā. at̰.
Y46.4:
tə̄ṇg. drəgauu ā̊. yə̄ṇg. aṣ̌ahiiā. važdrə̄ṇ g. pāt̰. gā̊. fraōritōiš.šō iϑrahiiā. vā. dax́iiə̄uš. vā. dužazōbā. hąs. xᵛāiš. š́iiaō ϑanāiš. ahīm.ustō. yastīm. xšaϑrāt̰. mazdā. mōiϑat̰. jiiā tə̄uš. vā. huuō. tə̄ṇg. frō.gā̊. paϑmə̄ṇg. hucistōiš. carāt̰.
Y46.5:
yə̄. vā. xšaiiąs. adąs. drī tā. aiiaṇtəm. uruuātōiš. v ā hazaṇtuš. miϑrubiiō. vā. rašnā. jauuąs. yə̄. aṣ̌auuā. drəgauuaṇtəm. vīcirō. hąs. t at̰. frō. xᵛaētauuē. mruiiāt̰. u zīiϑiiō. īm. mazdā. xrīnuiiāt̰. ahurā.
Y46.6:
at̰. yastīm. nō. nōit̰. nō. nōit̰. nā. i simnō. āiiāt̰. drījō. huuō. dāmąn. haēϑahiiā. gāt̰. huu ō. zī. darəgauuā̊. yə̄. darəgauuā iti. vahištō. huuō. aṣ̌auuā. yaɱāi. aṣ̌auuā. fraiiō. hiia t̰. daēnā̊. paōuruiiā̊. dā̊. ahu rā⁛
Y46.7:
kə̄manā. mazdā. mauuaitē. pāiiīm. dadā̰̊. hiiat̰. mā. drəg auuā̊. dīdarəštā. dīdarəšatā. dīdarəštā. dīdarəšatā. aēnaŋhē. ań iiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋ hascā. yaiiā̊. š́iiaōϑanāi š. aṣ̌əm. ϑraōštā. ahurāi. tąm. mōi. dōstuuąn. daēnaiiā frāuuaōcā̊. •
Y46.8:
yə̄. vā. mōi. yā̊. gaēϑā̊. dazdē. aēnaŋhē. nōit̰. ahiiā.mā. āϑrəš. š́iiaōϑanā iš. fraōsiiāt̰. paitiiaōgət̰. tā. ahmāi. jasōit̰. duuaēšaŋ hā. tanuuə̄m. ā. yā. īm. hujii ātōiš. pāiiāt̰. nōit̰. duž ātə̄uš. kācīt̰. mazdā. duuaēš aŋhā.
Y46.9:
kə̄. huuō. yə̄.mā. arədrō. cōiϑat̰. paōuruiiō. yaϑā. ϑβā. ziuuīštīm. uzīmōhī. š́ii aōϑa nōi. spəṇtəm. ahurəm. aṣ̌auuanəm. yā.tōi. aṣ̌ā. . aṣ̌āi. aṣ̌āi. gə̄uš. tašā. mraōt̰. iṣ̌əṇtī. mātā tōi. vohī. manaŋhā.
Y46.10:
yə̄. vā. mōi. nā. gə. vā. mazdā. ahurā. dāiiā. aŋhə̄uš. yā. tōi. vōistā. vahištā. aṣ̌ īm. aṣ̌āi. vohī. xšaϑrəm. m anaŋhā. yąscā. haxšāi. xmāuuatąm. xšmāuuatąm. xmāuuatąm. xšmāuuatąm. vahmāi. ā āfrōtā iš. vīspāiš. cinuuatō. fraf rā. pərətīm.
Y46.11:
xšaϑrāiš. yə̄jīn. karapanō. kāuuaiiascā. akāiš. š́iiaōϑanāiš. ahīm. mərəṇga idiiāi. maš́ə̄m. yə̄ṇg. xᵛə̄. uruu ā. xᵛaēcā. xraōdat̰. daēnā. hii at̰. aibī.gəmən. yaϑrā. cinuua tō. pərətīš. yauuōi. vīspāi. drījō. dəmānāi. astaiiō.
Y46.12:
hii at̰. us. aṣ̌ā. naptaiiaēšī. nafšucā. tīrahiiā. uzjə̄n. fra iiānahiiā. aōjaiiaēšī. ārma tōiš. gaēϑā̊. frādō. ϑβaxš at̰. īš. vohī. hə̄m. ai bī.mōist. manaŋhā. aēibiiō. rafəδrāi. mazdā̊. sastī. ahu rō.
Y46.13:
yə̄. spəṇtāməm. zaraϑuštrəm. rādaŋhō. mərətaēšī. xšnāuš. huuō.nā. frasrīidiiāi. ərəϑβō. at̰. hōi. mazdā̊. ahīm. dadāt̰. ahurō. aɱāi. gaēϑā̊. vohī. frādat̰. manaŋhā. tə̄m. vī. a ṣ̌ā. mə̄hmaidē. huš.haxā im.
Y46.14:
zaraϑuštrāi. kastə̄. aṣ̌auu ā. uruua mazōi magāi. kə̄. v ā. frasrīidiiāi. vahištə̄e. a t̰. huuō. kauuā. vīštāspō y āhī. yə̄ṇg.stī. mazdā̊ h dīmōi. maińiiuš. ahurā. tə̄ṇ g. zabaiiā vaŋhə̄uš uxδāiš. manaŋhō.
Y46.15:
haēcat̰.aspā. vax šiiā. və̄. spətamā̊ŋhō. hii at̰. dāϑə̄ṇg. vīcaiiaϑā. adāϑ ąscā. tāiš. īš. yīš. īš. yīš. š́iiaōϑan āiš. aṣ̌əm. xšmaibiiā. daduii ē. yāiš. dātāiš. paōirii āiš. ahurahiiā.
Y46.16:
frašōštrāi. aϑrā.tī. arədrāiš. aidī. h uuō.guuā̊. tāiš. yə̄ṇg. us uuahī. uštā.stōi. yaϑrā. a ṣ̌ā. hacaitē. ārmaitiš. yaϑ rā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. īštā. xšaϑrəm. yaϑrā. mazdā̊. varəzdimąm m.šaēitə̄. ahurō
Y46.17:
yaϑā vaē afšmānə̄. sə̄ṇghānə̄. nōit̰. an afšmąm. daējāmāspā. huuō.g auuā. hadā. vistā. vahmīiṇg sraōšā. rādaŋhō. yə̄. vīcin ōit̰. dāϑəmcā. adāϑəmcā. daṇ grā. maṇtī. aṣ̌ā. mazdā̊. ah urō.
Y46.18:
yə̄. maibiiā. yōš. aɱāi. ascīt̰. vahištā. max́iiā̊. išt ōiš. vohī. cōišt. manaŋhā. ąstə̄ṇg. aɱāi. yə̄. nā̊. ąstāi. daidītā. mazdā. aṣ̌ā. xṣ̌mā kəm. vārəm. xšnaōšəmnō. at̰. tō i. xratə̄uš. manaŋhascā. vīciϑ əm.
Y46.19:
yə̄m.mōi. aṣ̌āt̰. haiϑəm. ha cā. varəšaēitī. zaraϑuštrā. h iiat̰. vasnā. frašōtəməm. ahmāi. mīždəm. hanaṇte. parāhīm. man ə̄.vistāiš. mat̰. vīspāiš. g auuā at̰. azī. cīt̰. mōi. sąs. tuu īm. mazdā. və̄.dištō.
Y46.20:
uštā. a māi do bār goftan.
Y46.21:
aṣ̌əm. vohī se goftan.
Y46.22:
kamnamaēząm. hāitīm. y⁛ ušta uuaitīm. gāϑąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ ahe. ratīm. y⁛ uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā. y⁛
Y46.23:
ye ŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y47:
Y47Header:
.spndrmt' bwn.
Y47.1:
nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.※
Y47.2:
MN spəṇtā. maińiiī. vahištā cā. manaŋhā. hacā. aṣ̌āt̰. š́iiaōϑanācā. vacaŋhācā. a ɱāi. daṇn. hauruuātā. amərətā tā. mazdā. xšaϑrā. ārmait ī. ahurō. do bār goftan.
Y47.3:
ahiiā. mai ńiiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahišt əm. hazuuā. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānī manaŋhō. ārmatōiš. zastōibiiā. z z stōibiiā. stōibiiā. š́iiaōϑanā. vərəziiā t̰. aōiiā. cistī. huuō. ptā. aṣ̌ahiiā. mazdā.
Y47.4:
ahiiā. maińə̄uš. maińiiə̄uš. maińə̄uš. maińiiə̄uš. tuuə̄m. ahī. tā. spəṇtō. yə̄. aɱāi. gąm. rāńiiō.səkərəitī m. hə̄m.tašat̰. at̰. hōi. vāst rāi. rāmā.dā̊. ārmaitīm. hiia t̰. hə̄m. vohī. mazdā. hə̄mi.f raštā. manaŋhā.
Y47.5:
ahmāt̰. maiń iiə̄uš. rārəš́iiaṇtī. drəguuaṇ tō. mazdā. spəṇtāt̰. nōit̰. aϑ ā. aṣ̌aōnō. kasə̄ušcīt̰. nā. a ṣ̌aōnē. kāϑə̄. aŋhat̰. isuuācī t̰. hąs. parōiš. akō. darəgauuā itē.
Y47.6:
tācā. spəṇtā. maińiiī. mazdā. ahurā. aṣ̌aōnē. cōiš. yāzī cīcā. vahištā. hana rə. ϑβahmāt̰. zaōšāt̰. drəgauu ā̊. baxšaiti. ahiiā. š́iiaō ϑanāiš. akāt̰. ā.š́iiąs. m anaŋhō.
Y47.7:
tā̊. dā̊. spəṇtā. mai ńiiī. mazdā. ahurā. āϑrā. v aŋhā̊. vīdāitīm. rānōibiiā. ārmatōiš. dəbązaŋhā. aṣ̌ax́ iiācā. hāzī. paōurīš. iša ṇtō. vāurāitē.⁛⁛
Y47.8:
spəṇtā. maińiiī do bār goftan
Y47.9:
aṣ̌əm. vohī. se bār goftan
Y47.10:
spəṇtā.maińiiə̄m. hā itīm. y⁛
Y47.11:
yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan.
Y48:
Y48Header:
yzyd ʾtʾyšhʾt' bwn.
Y48.1:
yezī. adāiš. aṣ̌ā. drujiəm. v ə̄.aŋhatē. hiiat̰. hiiat̰. ąsašutā. yā. dai bitānā. froxtā. a mərətāitī. daēuuāišcā. maš́ iiāišcā. at̰. tōi. sauuāiš. vaɱəm. vaxšat̰. ahurā.
Y48.2:
vaōc ā.mōi. yā. tuuə̄m. vīduuā̊. ah urā. parā. hiiat̰. mā. yā. mə̄ ṇg. pərətā. jamaitē. kat̰. aṣ̌ auuā. mazdā. və̄ṇghat̰. drəgauuaṇ təm. hā.zī. aŋhə̄uš. vaŋhīm. vistā. ākərəitiš.
Y48.3:
at̰. vīdəmn āi. vahištā. sāsnanąm. yąm. hudā. sāstī. aṣ̌ā. ahurō. spəṇtō. vīduuā̊. yaēcīt̰. gī zrā. sə̄ŋhā̊ŋhō. ϑβāuuąs. mazd ā. vaŋhə̄uš. xraϑβā. manaŋhō.
Y48.4:
yə̄. dāt̰. manō. vahiiō. maz dā. aṣ̌iiascā. huuō daēnąm. š́ iiōϑanānāiš. š́ iiōϑanānācā. š́iiōϑanānāiš. š́iiōϑanānācā. ŋhācā. ahii ā. zaōšə̄ṇg. uštiš. varənə̄ ṇg. hacaitē. ϑβahmī. xrat ā̊. apə̄məm. nanā. aŋhat̰.
Y48.5:
hux šaϑrā. xšə̄ṇtąm. mānī. dušə. xšaϑrā. xšə̄ṇtā. vaŋhuiiā̊. cistōiš. š́iiaōϑanāiš. ārma itē. yaōždā̊. maš́iiāi. aip ī. ząϑəm. vahištā. gauuōi. vərəziiātąm. tąm. nə̄. xᵛarəϑāi. fšuiiō.
Y48.6:
hā.zə̄.nī. ušōiϑəmā. hā.nə̄. utaiiīitīm. dāt̰. tiuuī šīm. vaŋhə̄uš. manaŋhō. bərəuxδ e. at̰. ax́iiāi. aṣ̌ā. mazdā. uruuarā̊. vaxšat̰. ahurō. aŋhə̄uš. ząϑōi. paōuruiiehiiā.
Y48.7:
nə̄. aēšə mō. nə̄. diiātąm. paiti. rəməm. p aiti. siiōdīm. yōi. ā. vaŋh ə̄uš. manaŋhō. dədərəγžō.duiiē. aṣ̌ā. vaiiąm. yehiiā. haiϑ āiš. nā. spəṇtō. at̰. hōi. dāmąm. ϑβahmī. ā.dąm. ahu rā.
Y48.8:
kā.tōi. vaŋhə̄uš. mazdā. xšaϑrā. xšaϑrāahiiā. xšaϑrā. xšaϑrāahiiā. hiiāt̰, hiiāt̰. īštiš. kāt ōi. aṣ̌aōiš. ϑβahiiā. maibii ō. ahurā. kāϑβōi. aṣ̌ā. ākā̊. arədrə̄ṇg. iš́iiā. vaŋhə̄uš. mańii ə̄uš. š́iiaōϑananąm. jauuarō.
Y48.9:
kaϑā. vaēdā. yezī. cahiiā. xšaiiaϑ ā. mazdā. aṣ̌ā. yehiiā.mā. āϑəš. duuaēϑā. ərəš.mōi. ərəžīc ąm. vaŋhə̄uš. vafuš. manaŋhō. v īdiiāt̰. saōš́iiąs. yaϑā. hōi. aṣ̌iš. aŋhat̰.
Y48.10:
kadā. mazdā. mąn. narōiš. narō. vīsaṇtī. kadā. aj ə̄n. mīϑrəm. ahiiā. madahiiā. yā. aṇŋrahiiā. karapnō. urīpa iieṇtī. yācā. xratī. duš.x šaϑrā. dax́iiunąm.
Y48.11:
kadā. mazdā̊. aṣ̌ā. mat̰. ārmaitiš. jəmat̰. xš aϑrā. hušitiš. vāstrauuaiti. k ōi. drəguuō.dəbīš. xrīrāiš. rā mąm. dā̊ṇtə̄. kə̄ṇg. ā. vaŋhə̄uš. jimat̰. manaŋhō. cistōiš. cistiš. cistōiš. cistiš.
Y48.12:
at̰. t ōi. aŋhən. saōš́iiaṇtō. dax́iiun ąm. yōi. xšnīm. vohī. manaŋhā. hacəṇtī. š́iiaōϑanāiš. aṣ̌ā. ϑβahiiā. mazdā. sə̄ṇŋhahiiā. tōi.zī. dātā. hamə̄stārō. aē šəm. mahiiā⁛⁛
Y48.13:
spəṇtā. maiń iiī du. bār gwptn'
Y48.14:
aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y48.15:
yeziδąm āitīm. y
Y48.16:
yē. hātąm. tā sar goftan.
Y49:
Y49Header:
ʾtmʾywk bwn.
Y49.1:
at̰. mā. yauuā. bə̄ṇdauuō. paf rē. mazištō. yə̄. duš.ərəϑrīš. c axšnušā. aṣ̌ā. mazdā. vaŋhī. ādā. gaidī. mōi. āmōi. arapā. ahiiā. vohī. aōšō. vīdā. manaŋhā.
Y49.2:
at̰. ahiiā.mā. bə̄ṇ dauuahiiā. māńiieitī. t̰kaēšō. drəgauuā̊. daibitā. aṣ̌āt̰. rārəš ō. nōit̰. spəṇtąm. dōirəštā. aɱ āi. stōi. ārmaitīm. naēdā. vo hī. mazdā. fraštā. manaŋhā.
Y49.3:
at̰ cā. aɱāi. varənāi. mazdā. nadā təm. aṣ̌əm. sīiždiiāi. t̰kaēšāi. rāšaiiaŋhē. druxš. tā. vaŋhə̄uš. sarəidiiāi. manaŋhō. aṇtarə. vīsp ə̄ṇg. drəgauuatō. haxmə̄ṇg. aṇta rə̄. mruiiē.
Y49.4:
yōi. duš.xraϑβā. aē šəməm. varədən. rāməmcā. xᵛāiš. hizibiš. fšuiiasī. afšuiiaṇt ō. yaēšąm. nōit̰. huuarəštāiš. vąs. dužuuarəštāiš. tōi. daēuu ə̄ṇg. daṇiiā. drəgauuatō. daēnā.
Y49.5:
at̰. huuō. mazdā. īžācā. āzī itišcā. yē. daēnąm. vohī. sā rəštā. manaŋhō. ārmatōiš. kas cit̰. aṣ̌ā. huzaṇtuš. tāiš cā. vīspā. vīspāiš. vīspā. vīspāiš. ϑβahmī. xšaϑrō i. ahurā.
Y49.6:
frōuuā̊. fraēš́iiā. mazdā. aṣ̌əmcā. mrīitē. yā. və̄. xratə̄uš. xšmākahiiā. ā. manaŋhā. ərəš. vīcidiiāi. y ā.ī. srāuuaiiaēmā. tąm. daē nąm. yā. xšmāuuatō. ahurā.
Y49.7:
tat̰cā. vohī. mazdā. sraōtī. manaŋhā. sraōtī. aṣ̌ā. gīš. ahuuā.tī. ahurā. kə̄. airiiamnā. kə̄. xᵛaētuš. dātāiš. aŋhat̰. və̄. yə̄. və̄. yə̄. vərəzaināi. vaŋhīm. dāt̰. fras astīm.
Y49.8:
frašōštrāi. uruuāzištąm. aṣ̌ahiiā. dā̊. sarəm. tat̰. ϑβā. mazdā. yāsā. ahurā. maibiiāc ā. yąm. va īhā̊. ϑβahmī. ā.x šaϑrō i. y auuōi. vīspāi. fraēš tā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā.
Y49.9:
sra ītī. sā snā̊. fšə̄ŋhiiō. suiiē. taštō. nōit̰. ərəš.vacā̊. sarəm. didąs. drəgauuā. hiiat̰. daēnā̊. vahi štē. yə̄jīn. mīždəm. aṣ̌ā. y uxtā̊. yā̊.hī. də̄jāmāspā.
Y49.10:
t at̰cā. vohī. mazdā. ϑβaɱī. ādąm. nipā̊ŋhē. manō. vohī. u runascā. aṣ̌aōnąm. nəmascā. y ā̊. ārmaitiš. īžācā. mązā. xšaϑrā. vazdaŋhā. auuə̄mīrā.
Y49.11:
at̰. duš.xšaϑrə̄ṇg. duš.š́iiaō ϑanə̄ṇg. duš.vacaŋhō. duš.daē nə̄ṇg. duš.manaŋhō. drəgauuatō. a kāiš. xᵛarəϑāiš. paitī. uruuąnō. paitiiaṇtī. drījō. dəmānē. ha iϑiiā. aŋhən. astiiō.
Y49.12:
kat̰. tō i. aṣ̌ā. zabaiiaṇtī. auuaŋhō. zaraϑuštrāi. ka. tōi. vohī. m anaŋhā. yə̄.və̄. staōtāiš. m azdā. frə̄nāi. ahurā. auuat sąs. hiiat̰. və̄ . ištā vahištəm. təm⁛
Y49.13:
spəṇtā. maińiiī
Y49.14:
aṣ̌əm. vohī. se bār goftan
Y49.15:
at̰.mā.y auuąm. hāitīm.y⁛
Y49.16:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan.
Y50:
Y50Header:
.ktmwʾwlwyd hʾt' bwn.
Y50.1:
kat̰. mōi. uruuā. isē. cahiiā. a uuaŋhō. kə̄.mōi. pasə̄uš. kə̄. mə̄. nāϑ rātā. vistō. ańiiō. aṣ̌āt̰. ϑβa t̰cā. mazdā. ahurā. azdā. zītā. vahištā.at̰cā. manaŋhō.
Y50.2:
kaϑ ā. mazdā. rāńiiō.səkərətīm. gą m. išasōit̰. yə̄.haēm. aɱāi. vāstrauuaitīm. stōi. usiiāt̰. ərəžjīš. aṣ̌ā. paōurušī. huu arə̄. pišiiasī. ākā.stə̄ṇg. mānišąsahiiā. dāϑə̄m. dāhuuā.
Y50.3:
at̰cīt̰. ahmāi. mazdā. aṣ̌ā. aŋhaitī. yąm hōi. aϑrā. vohucā. cōišt. manaŋhā. yə̄. nā. aṣ̌aōiš. aōjaŋhā. varə δaiiaētā. yąm. nazdištąm. gaē ϑąm. drəgauuā̊. baxšaitē.
Y50.4:
at̰. vā. yazāi. stauuas. maz dā̊. ah urā. hadā. aṣ̌ā. vahištācā. manaŋhā. xšaϑrācā. . aēš ō. stā̊ŋhat̰. āpaitə̄. ākā̊. arəd rə̄ṇg. dəmānē. garō. sraōšānē.
Y50.5:
ārōi.zī. xšmā. mazdā. aṣ̌ā. ahurā. hiiat̰. yīšmākāi. mą ϑrānī. vōrā.zaϑā. aibī.darəšt ā. āuuīš́iiā. auuaŋhā. zast āištā. yānā̊. xᵛāϑrə̄. dāiiāt̰.
Y50.6:
yə̄. mąrā. mąϑrā. mąrā. mąϑrā. vācim. mazdā̊. barait e. uruuātō. aṣ̌ā. nəmaŋhā. zaraϑu štrō. dātā. xratə̄uš. hizuuō. rāitīm. stōi. mahiiā. rāzə̄ṇg. vohī. sāhīt̰. manaŋhā.
Y50.7:
at̰. və̄. yaōjā. ziuuīštaiiə̄ṇg. aur uuatō. jiiāiš. pərətīš. vahma hiiā. yīšmākahiiā. mazdā. aṣ̌ā. ugrə̄ṇg. vohī. manaŋhā. yāiš. azātā. mahmāi. x́ii ātā. auuaŋ́hē.
Y50.8:
mat̰. vā̊. pad āiš. yā̊. frasrītā. īžaiiā̊. pairijasāi. mazdā. ustā.naza stō. at̰. vā. aṣ̌ā. arədrax́iiā cā. nəmaŋhā. at̰. vā̊. vaŋhə̄u š.manaŋhō. hunarətātā.
Y50.9:
tāi š. vā̊. yasnāiš. paitī. st auuas. aiienī. mzdā. aṣ̌ā. vaŋhə̄uš. š́iiaōϑanāiš. manaŋ hō. yadā̊. ašōiš. max́iiā. vasə̄. xšaiiā̊. xšaiiā̊t̰. xšaiiā̊. xšaiiā̊t̰. at̰. hudānaōiš. iš́iiąs. gərəzdā. x́iiə̄m.
Y50.10:
at̰. y ā. varašā. yācā. pairī. ā iš. š́iiaōϑanā. yācā. voh ī. cašmąm. arəjat̰. manaŋhā. raō cā. xᵛə̄ṇg. asnąm. uxšā. aēuru š. xšmākāi. aṣ̌ā. vahmāi. mazdā. ahurā.
Y50.11:
at̰. və̄. staō tā. aōjāi. mazdā. aŋhācā. yauuat̰. aṣ̌āi. tauuācā. isāi cā. dātā. aŋhə̄uš. arədat̰. v ohī. manaŋhā. haiϑiiāuuarəštą m. hiiat̰. vasnā. frašōtəməm⁛⁛
Y50.12:
spəṇtā. maińī du.bār.guptən
Y50.13:
aṣ̌ə m. vohī se goftan
Y50.14:
kat̰.mōi.uruuąm. h āitīm y⁛ spəṇtā.maińiiīm. gāϑąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ahe. rat īm. y⁛ spəṇtā.maińiiə̄uš. gāϑii ā̊. haṇdātā. y⁛
Y50.15:
yeŋ́hē. h ātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y51:
Y51Header:
.whwhštl hʾt' bwn.
Y51.1:
nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.⁛※
Y51.2:
MN vohī. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī.bairištəm. vīdīšəmnāiš. īžācīt̰. aṣ̌ā. aṇtarə.carait ē. š́iiaōϑanāiš. mazdā. vah ištəm. tat̰. nə̄. nə̄cīt̰. varəšā nē.• 2 bʾl gwptn'
Y51.3:
tā.və̄. mazdā. paō uruuīm. ahurā. aṣ̌āi. yaēcā. taibiiācā. ārmaitē. dōšā.mōi. dōišā.mōi. dōšā.mōi. dōišā.mōi. ištōiš. xšaϑrəm. xšmā kəm. vohī. manaŋ. vahmāi. dāidī sauuaŋhō.
Y51.4:
āuuə̄. gə̄uš. āhīmiiaṇ tī. yōi. və̄ gə̄uṣ̌iiaō ϑanāiš. gə̄ušiiaō ϑanāiš. gə̄uṣ̌iiaōϑanāiš. gə̄ušiiaōϑanāiš. sārəṇtī. ahurō. aṣ̌ ā.hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄u š. manaŋhō. yaēšąm. tī. paō uruiiō. mazdā. fradaxštā. ah ī.
Y51.5:
kuϑrā. ārōiš. āfəsəratuš. kuϑrā. mərəždikāi. axštat̰. k uϑrā. yasō. x́iiə̄n. aṣ̌əm. kə̄. spəṇtā. ārmaitiš. kuϑrā. m anō. vahištəm. kuϑrā. ϑβā. xšaϑrā. mazdā.
Y51.6:
vīspā.tā. pərəsąs. yaϑā. aṣ̌āt̰. hacā. gąm. vīdat̰. vāstriiō. š́iiaōϑ anāiš. ərəšuuō. hąs. huxratu š. nəmaŋhā. yē. dāϑaēibiiō. ərəš.ratīm. xšaiiąs. aṣ̌auu ā. cistā
Y51.7:
yē. vahiiō. vaŋ hə̄uš azdē. yascā. hōi. vārāi. rādat̰. ahurō. xšaϑrā. mazdā̊. at̰. aɱāi. akāt̰. aš́iiō. yə̄. hōi. nōit̰ nōit̰ vīdāitī. apə̄mə̄. aŋ hə̄uš. uruuaēsə̄⁛
Y51.8:
dāidī.mōi. y ə̄. gąm. tašō. apascā. uruuarā̊ scā. amərətātā. hauruuātā. s pə̄ništā. maińiiī. mazdā. təuuī šī. utaiiīitī. manaŋhā. voh ī. sə̄ŋhī.⁛
Y51.9:
at̰. zī. tōi. vaxša iiāi. mazdā. vīdušē. zī.nā̊. mruiiāt̰. hiiat̰. akōiiā. drəgauu āitē. uštā. yə̄. aṣ̌əm. dādarə̄e. huuō. zī. mąϑrā. š́iiātō. y ə̄. vīdušē. marauuaitē.
Y51.10:
yąm. x šnītəm. rānōibiiā. dā̊. ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā. aiiaŋhā. xšustā. aibī. ahuuāhī. daxštəm. dāuuōi. rāš́iiaŋhē. drəgauuaṇtəm. sauuaiiō. aṣ̌auu anəm.
Y51.11:
at̰. yə̄. mānā. marəxš aitē. ańiiātā. aɱāt̰. mazdā. huuō. dāmōiš. drījō. hunušt ā. duždā̊. yōi. həṇtī. mai biiō. zbaiiā. aṣ̌əm. vaŋhuiiā. aṣ̌ə̄. gat̰. tē.
Y51.12:
kə̄. uruuaϑō. sp əṇtamāi. zaraϑuštrāi. nā. m azdā. kə̄. vā. aṣ̌ā. fraštā. āfraštā. fraštā. āfraštā. kā. spəṇtā. ārmaitiš. kə̄. vā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. acis tā. magāi. ərəšuuō.
Y51.13:
nōit̰. t ā.īm. xšnāōš. vaēpaiiō. k əuuīnō. pərətā̊. zəmō. zaraϑušt rəm. spətāməm. hiia. aɱī urīraōst. aštō hiia. hō īm. carətascā. aōdarəšcā. zaōšānē. zaōišānē. zaōšānē. zaōišānē. vāzāi.
Y51.14:
tā. drəgauuatō. marədaitē. daēnā. ərəzāuš. haiϑ īm. yehiiā. uruuā. xraōdaiϑə̄. cinauuatō. pərətō. ākā̊. xᵛāiš. š́iiaōϑanāiš. hazauuascā. aṣ̌ ahiiā. nąsauuā̊. paϑō.
Y51.15:
nōit̰. u ruuātā. dātōibiiascā. karapan ō. vāstrāt̰. arəm. gauuōi. ārōiš. āsə̄ṇdā. xᵛāiš. š́iiaōϑanāiš cā. sə̄ŋhāišcā. yī.īš. sə̄ṇ ŋhō. apə̄məm. drījō. dəmānē. ā dāt̰.
Y51.16:
hiiat̰. mīždəm. zaraϑušt rō. magauuaēibiiō. cōišt. parā. garō. dəmānē. ahurō. mazdā̊. jas at̰. paōuruiiō. tā. və̄. vohī. manaŋhā. aṣ̌āicā. sauuāiš. cauuīšī.
Y51.17:
tąm. kauuā. vīštā spō. magahiiā. xšaϑrā. nąs at̰. vaŋhə̄uš. padəbīš. manaŋ hō. yąm. cistīm. aṣ̌ā. maṇ tā. spəṇtō. mazdā. ahurō. aϑā.nə̄. sazdiiāi. uštā.
Y51.18:
bərə xδąm. mōi. frašōštrō. huuō.g auuō. daēdōišt. kəhərpə̄m. daēna iiāi. vaŋhuiiāi. yąm. hōi. iš́iiąm. dāϑə̄. xšaiiąs. mazdā̊. ahurō. aṣ̌ahiiā. āždiiāi. gə rəzdīm.
Y51.19:
tąm. cistīm. də̄jāmāsp ō. huuō.gauuō. ištōiš. xᵛarən ā̊. aṣ̌ā. varəṇtī. tat̰. xšaϑ rəm. manaŋhō. vaŋhə̄. vīdō. tat̰. mōi. dāidī. ahurā. hiia t̰. mazdā̊. rapə̄n. tauuā.
Y51.20:
huuō at̰. nā. maiδiiō.mā̊ŋhā. spəṇ tamāi. dazdē. daēnaiiā. və̄dəm nō. yə̄. hə̄m. iš́ąs. iš́iiąs. iš́ąs. iš́iiąs. aibī. maz dā̊. dātā. mraōt̰. gaiiehiiā. š́iiaōϑanāiš. vahiiō.
Y51.21:
tat̰. v ə̄.nī. hazaōšā̊ŋhō. vīspā̊ŋhō. daidiiāi. sauuō. aṣ̌əm. vohī. manaŋhā. uxδāiš. ārmaitiš. yazəmnā̊ŋhō. nəmaŋhā. mazdā̊. rafəδrāi. cagədō.
Y51.22:
ārmaitiš. nā. spəṇtō. huuō. cistīm. uxδāi š. š́iiaōϑanāiš. daēnā. aṣ̌əm. spə̄nauuat̰. vohī. xšaϑrəm. mana ŋhā. mazdā̊. dadāt̰. ahurō. tə̄m. vaŋhīm. yāsā. aṣ̌īm.
Y51.23:
yeh iiā. mōi. aṣ̌āt̰. hacā. vah ištəm. yesne. paitī. vaēdā̊. mazdā̊. ahurō. yōi. ā̊ŋharəcā. haṇticā. tąn. yazāi. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pairəcā. jasāi. va ṇtā.•※
Y51.24:
MN vohī. xšaϑrəm. vai rīm. bāgəm. aibī.bairištəm. dīšəmnāiš. īžācīt̰. aṣ̌ā. a ṇtarə.caraite. š́iiaōϑanāiš. m azdā. vahištəm. tat̰. nə̄. nīcə̄t̰. varəšāne.• do bār goftan
Y51.25:
aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y51.26:
vohuxšaϑrąm. hāitīm. y⁛ vohuxšaϑrąm. gāϑąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ vohuxšaϑraii ā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā. y⁛
Y51.27:
yeŋ́hē. hātąm. tā. sar gwptn'
Y52:
Y52.1:
yaϑā. ahī. vairiiō. do goftan. āyaft ḫāstāri kardan va farārešn-e ravān gereftan va yazdān be yazešn ḫāstan.
Y52Header:
wngwhck' hʾt bwn.
Y52.2:
vaŋhuca. vaŋhā̊sca. āfrīnām i. vīspaiiā̊ aṣ̌aōnō. staōiš. haiϑiiāica. bauuąiϑiiāica. bīš́ iiąiϑiiāica. aṣ̌īm. rāsaṇtīm. darəγō.vāraϑmanəm. mišācim. huu ō.aiβišācim. mišācim. āfra sā̊ŋhaitīm.
Y52.3:
barəṇtīm. vīspā̊. baēšazā̊. apąmca. gauuąmca. u ruuaranąmca. tauruuaiiaṇtīm. vī spā̊. t̰baēšā̊. daēuuanąm. maš́ii ānąmca. arəš́iiaṇtąm. ahmāic a. nəmānāi. ahmāica. nmānah e. nəmānō.paitī.
Y52.4:
vaŋhə̄ušcā. iδā̊. vaŋhə̄ušcā. aš́iiō. hupa uruuā̊. vahihīš. aparā̊. rāsa ṇtīš. darəγō.vārəϑmanō. yaϑā nō. mazištā̊sca. vahištā̊s ca. sraēštā̊sca. aš́iiō. ərəna uuaṇtəm.
Y52.5:
aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛ fradaϑāi. ahe. nəmānahe. fradaϑāi. vīs paiiā̊. aṣ̌aōnō. staōiš. him istə̄e. vīspaiiā̊. druuatō. st aoiš. stauuas. aṣ̌ā. yə̄. hudā̊. yōi. həṇtī.•⁛
Y52.6:
vasasca.tī. tā. aōi.
Y52.9:
druuatō. staōiš.⁛※⁛
Y53:
Y53.1:
nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.※⁛
Y53.2:
MN vahištā. īštiš. srāuuī. zaraϑuštrahe. spətāmahiiā. y ezī. hōi. dāt̰. āiiaptā. aṣ̌ āt̰. hacā. ahurō. mazdā̊. yauuō vīspāi. ā. hauuaŋhauuīm. yaē cā. hōi. dabən. sašəncā. n iiā̊. vaŋhuiiā. uxδā. š́iiaōϑa nācā.• do bār goftan
Y53.3:
at̰.cā. hōi. sac ṇtī. manaŋhā. uxδāiš. š́ii aōϑanāišcā. xšnə̄m. mazdā̊. va ɱāi. ā. fraōrət̰. yasnąscā. kauua cā. vīštāspō. zaraϑuštrəš. s pəṇtāmō. frašōštarascā. dā̊ŋh ō. ərəzīš. paϑō. yąm. daēnąm. ah urō. saōš́iiaṇtō. dadāt̰.
Y53.4:
tīmc ā.tī. pōuru.cistā. hīcat̰. aspānā. spəṇtāmī. yezī.vī yezuuī.vī yezī.vī yezuuī.vī dugəδrąm. zaraϑuštrahe. vaŋhə̄uš. paiϑiiāstə̄m. manaŋhō. aṣ̌ahiiā. mazdā̊scā. taēibiiō. dāt̰. sarəm. aϑā. hə̄m. frašuuā. ϑβā. xraϑβ ā. spə̄ništā. ārmatōiš. hudā uuarəšuuā.•
Y53.5:
tə̄m. zī. vī spərədā nə̄. varəšānə̄. yā. fəδrōi. vī dāt̰. paiϑiiaēcā. vāstraēibii ō. at̰cā. xᵛaētauuē. aṣ̌aōne. aṣ̌auuabiiō. manaŋhō. vaŋhə̄uš. xᵛə̄nuuat̰. haŋhuš. mə̄m. bə̄iduš. mazdā̊. dadāt̰. ahurō. daēnaii āi. vaŋhuiiāi. yauuōi. vīsp āi.ā.•
Y53.6:
sā.xᵛaēnə̄e. vazaiiamnā biiō. kaēnībiiō. maraōmī. xšmai biiācā. vīdəmnō. mə̄ṇcā.ī mą zdazdīm. vīdōdīm. daēnābiš. aibiiascā. ahīm. yōi. vaŋhə̄u š. manaŋhō. aṣ̌ā. və̄. ańiiō. ai nə̄m. vī.vaṇghatī. vī.vaṇghaitī. vī.vaṇghatī. vī.vaṇghaitī. tat̰. zī. hōi. hušə̄nəm. aŋhat̰.
Y53.7:
iϑā.hī m. haiϑiiō. narō. aϑā. janiiō. drījō. hacā. rāϑəmō. yə̄.mə̄ spašudā. frāi.dīm. drījō. ā iiese. hōiš. paϑā. tanuuō. parā. vaiiī.bərədōbiiō. duš. xᵛarəϑə̄m.nąsat̰. xᵛāϑrəm. drəgauuō. dəbiiō. daējīt̰.arətaēibiiō. ań āiš. ā. manahīm. ahīm. mərəṇ gəduiiē.
Y53.8:
at̰cā. vī. mīždəm. aŋ hat̰. ahiiā. magahiiā. yauua t̰. āžuš. zarazdištō. bīnōi. h axtaiiā̊. paracā. mraōcs. mraōcąs. mraōcs. mraōcąs. rācā. yaϑrā. maińiiuš. drəguuat ō. anąsat̰. parā. ivəzaiiaϑā. ma gə̄m. tə̄m. at̰. və̄. vaiiōi. aŋh aiti. apə̄məm. vacō.
Y53.9:
anāiš. ā. dužuuarəšnaŋhō. dafšniiā. hə̄ṇt ī. zax́iiācā. vīspā̊ŋhō. xraō səṇtąm. upā. huxšaϑrāiš. jə̄nirąm. xrīnirąmcā. rāmąmcā. āiš. dadātī. šiieitibiiō. vīžibiiō. ī.ratī. īš. duua fšō. huuō. dərəzā. maraiϑiiāu š. mazištō. mošucā. astī. •※⁛
Y53.10:
MN dužuuarənāiš. vīšō. rāstī. tōi. narəpīš. rajīš. aēšas ā. dījīt̰.arətā. pəšō.tan uuō. kī. aṣ̌auuā. ahurō. yə̄. īš. jiiātə̄uš. hīmaiϑiiāt̰. vas ə̄.itōišcā. tat̰. mazdā. ta uuā. xšaϑrəm. yā. ərəžijiiōi. dāhī. drəgaōuuī. vahiiō. 3 bʾl gwptn'
Y53.11:
vahištā. īštiš uxδ ā. š́iiaōϑanācā. do bār goftan
Y53.12:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y53.13:
vahištōištīm. hā itīm. y⁛ vahištōištīm. gāϑ ąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ vahištōištōiš. gāϑaii ā̊. haṇdātā. y⁛
Y53.14:
yeŋ́hē. h ātąm tā sar goftan
Y54:
Y54.1:
ā. airiiə̄mā. iš́ iiō. rafəδrāi. jaṇtī. nərəbiiasc ā. nāiribiiascā. zaraϑuštrahe. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō. y ā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīž dəm. aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm. yąm. iš́iiąm. ahurō. masatā. mazdā̊. 4 bʾl gwptn'
Y54.2:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y54.3:
airiiamanəm. aṣ̌īm. y⁛ amauuaṇtəm. vərəϑrājanəm. vət̰baēšaŋhəm. maziš təm. aṣ̌ahe. srauuaŋhąm. gāϑā̊. spəṇtā̊. ratuxšaϑrā̊. aṣ̌aōnī š. y⁛ staōta. yesna. y⁛ y ā. dātā. aŋhə̄ u u paōuruiiehii ā⁛
Y54.4:
yeŋ́hē. hātąm OD LOYŠE goftan
Y55:
Y55.1:
vīspā̊. gaēϑā̊scā. tanuuascā. azdəbīšcā. uštānąscā. kəhrpa scā. təuuīšīšcā. baōδasca. u ruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. pairica. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. gāϑ ābiiō. spəṇtābiiō. ratuxšaϑrā biiō. aṣ̌aōnibiiō⁛
Y55.2:
yaōnō. yā̊.nō. yaōnō. yā̊.nō. həṇti. gāϑā̊. harəϑrauuaitīšca. pāϑra uuaitīšca. maińiiuš.xᵛarəϑā̊sc a. yōnō. həṇti. urune. vaēm. xᵛ arəϑəmca. vastrəmca. tā̊.nō. h əṇti. gāϑā. harəϑrauuaitīšca. pāϑrauuaitīšca. maińiiuš.xᵛa rəϑā̊sca. tā̊.nō. həṇti. urune. uuaēm. xᵛarəϑəmca. vastrəmca. tā̊. nō. buiiąn. humiždā̊. aṣ̣̌miždā̊. aṣ̌aō.miždā̊. parō.asnāi. aŋh ē. pasca. astasca. baōδaŋhas ca. və̄.uruuaēštīm⁛
Y55.3:
tā̊.nō. ama. tā̊. vərəϑraγna. tā̊. dasuuara. t ā̊. baēšaza. tā̊. fradaϑa. tā̊. vərədaϑa. tā̊. hauuaŋha. tā̊. ai βiiāuuaŋha. tā. huδā̊ŋha. tā. aṣ̌auuasta. tā. frārāitē. tā. vīdušē⁛ uzjamiiąn. yā. staōta. yesniia. yaϑa.hīš. fradaϑat̰. mazdā̊. yə̄. siuuištō. vərəϑrajā̊. frādat̰.gaēϑō. pāϑrāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm. harəϑrāi. aṣ̌ahe. gaē ϑanąm. suiiəmnanąmca. saōš́iiaṇt ąmca. vīspaiiā̊sca. aṣ̌aōnō. staōiš⁛
Y55.4:
vīspəm. aṣ̌auuanəm. aii a. ratufrita. huuāuuaiiaŋhəm. jasaṇtəm. paiti.barāhē. hu matāišca. hīxtāišca. huua rəštāišca.
Y55.5:
aṣ̌əmca. vohuca. manō. y⁛ gāϑā. spəṇtā. ratu xšaϑrā. aṣ̌aōnīš. y⁛
Y55.6:
staōta. yesniia. y⁛ yā. dātā. aŋ hə̄uš. paōuruiiehiiā. marəmna. v arəzəmna. saxšəmna. sācaiiamna. dadrāna. paitišāna. paitiš. marəmna. framarəmna. frāiiazəmna. f rašəm. vasna. ahīm. daϑāna⁛
Y55.7:
baγ ąm. staōtanąm. yesniianąm. y⁛ staōϑanąm. yesniianąm. y⁛ fra sraōϑrəmca. framarəϑrəmca. frag āϑrəmca. frāiitīmca⁛
Y55.8:
yeŋ́ hē. hātąm sar goftan.
Y56:
Y56Header:
.slwš yšt' ks bwn.
Y56.1:
sraōšō. iδā. astī. ahurahe. mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌ aōnō. yə̄.nā̊. ištō. hiiat̰. paōur uuīm. tat̰. ustəməmcit̰. auuaϑāt̰. i δā. sraōšō. astī. ahurahe. maz dā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌ aōnō. yə̄.nā̊. ištō.
Y56.2:
səraōšō. i δā. astī. apąm. vaŋhīnąm. yasn āi. aṣ̌āunąmcā. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊.nō. ištā. uruuōbiiō. hiiat̰. paōuruuīm. tat̰. ustəməmcit̰. auuaϑ āt̰. iδā. səraōšō. astī. apąm. vaŋhīnąm. yasnāi. aṣ̌āunąmcā. frauuašibiiō. yā̊.nā̊. ištā̊. u ruuōibiiō⁛
Y56.3:
sraōšō. iδā. astī. a pąm. vaŋīnąm. yasnāi. vaŋhə̄uš. vaŋhīnąm. aməṣ̌anąmcā. spəṇ tanąm. xšaϑranąm. huxšaϑranąm. xšaϑranąm. huxšaϑranąm. huδā̊ŋhąm. vohunąmcā. vaŋhuiiā̊scā. a ṣ̌aōiš. yasnāi. yā.nə̄. ārə̄c ā. ərənuuataēcā. aṣ̌aŋhāxš. səraōšascā. iδā. astī. apą m. vaŋhīnąm. yasnāi. vaŋhə̄uš. aṣ̌iuuā̊. hiiat̰. paōuruuīm. tat̰. ustəməmcit̰⁛
Y56.4:
auuaϑāt̰. iδā. səraō šō. astī. apąm. vaŋhīnąm. y asnāi. vaŋhuš. vaŋhīnąm. amə ṣ̌anąmcā. spəṇtanąm. huxšaϑ ranąm. huδā̊ŋhąm. vohunąmcā. vaŋhuiiā̊scā. aṣ̌aōiš. yasnā i. yā.nə̄. āraēcā. ərənauuataē cā. aṣ̌aŋhāxš. sraōšas iδā. astī. apąm. vŋhīnąm yasnāi. vaŋhə̄uš. aṣ̌iuuā̊⁛
Y56.5:
yaϑā. ahī. vairiiō 4 gwptn'.
Y56.6:
aṣ̌ə m. vohī 3 gwptn'
Y56.7:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. h uraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.g aēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛
Y56.8:
yeŋ́hē. hātąm tā sar goftan.
Y57:
Y57Header:
.slwš ysn'-Y ms bwn.
Y57.1:
aṣ̌əm. vohī se goftan
Y57.2:
sraōšahe. a ṣ̌iiehe. taxmahe. tanu.mąϑrah e. darši.draōš. āhīiriiehe. xšnaōϑra. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y57.3:
zaōt̰ yaϑ ā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā mē. mrītē rāsfi yaϑā. ahī. vai riiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrīt ē. zud aϑā. ratuš kardan.
Y57.4:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frā dat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe.