Manuscript 0006

Y0:
Y0.1:
xšnaōϑra. ahurahe. mazdā. aṣ̌ əm. vohī. yaϑā. ahī. vairii ō. panǧ har bār tā sar ḫundan xšnaōϑra. ahurah e. mazdā. aṣ̌əm. vohī. se bār nem astī. āϑraš. mazdā. ahurahe hudā. mazišta. yəzeta. xš naōϑra. ahurahe. mazdā.
Y0.2:
aṣ̌əm. vohī.
Y0.3:
frauuarāne. āϑraō. ahu rahe. mazdā. puϑra. tauua. āϑrš. uϑra. ahurahe. mazdā. xāšnō y. v. x. f. tauua. āϑrš. puϑ ra. ahurahe. mazdā. xšnaōϑra. y. v. x. f. yaϑā. ahī. vairiiō. zaōϑ ā. yaϑā. ahī. vairiiō. yō.
Y0.4:
aṣ̌əm. voahī. vahī. voahī. vahī. aṣ̌əm. voh vohī voh vohī
Y0.5:
yaϑā. ahī. vairiiō.
Y0.6:
frasϑāiie.
Y0.8:
s taō⸳mē. aṣ̌əm.
Y0.9:
aṣ̌əm. vohī.
Y0.10:
frauu arāne. raϑβąm. tā sar f. ahurahe. ma mdā. raēuuatō. xranaŋhatō. aməṣ̌ anąm. spəṇtanąm. miϑrahe. vōuru .gaōiiaōitōiš. rāmanasca. xᵛās trahe. huuarəšaētahe. aməšahe . raēuuahe. auruuat̰⸳aspahe. vaii aōiš. uparō⸳kairiiehe. ttraδā tō. ttaraδā tō. ttraδātō. ttararδātō. ańiiāiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaiiō. yat̰. tē. asti. spəṇtō⸳m aińiiō. razištaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātiiā̊. aṣ̌aōnaiiā̊. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdiiasnōiš. mą ϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəzii aŋahe. dātahe. vīdaēuuahe. dā tahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. up aiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. m āzdaiiasnōiš. zarazdātōiš. mąϑ rahe. spəṇtahe. uši⸳darəϑrəm. daēnaiiā. māzdaiiasnōiš. vīδ īm. mąϑrahe. spəṇtahe. ās nahe. xraϑβō. mazdaδātahe. aōšō⸳srītahe. xraϑβō. mazda dātahe. āϑrō. ahurahe. mazdā. puϑra. taua ātarš. puϑra. ahu rahe. mazdā̊. mat̰. vīspaēibii ō. ātərəbiiō. garōibiš. uši⸳da rənahe. madaδātahe. mazdaδātahe. madaδātahe. mazdaδātahe. aṣ̌a⸳xᵛ āϑrahe. vīspaēšąm. yazata nąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. aṣ̌aōnąm. frauuaša nąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōir iiō⸳t̰kaēšanąm. frauuašanąm. nabānazdištanąm. frauuašanąm. x. y. v. x. f. yaϑā. ahī. va iriiō. mzaōtā. zaōtā. mzaōtā. zaōtā. yaϑā. ahī. airiiō. yō. zaōtā. aϑā. rat uš.
Y0.11:
aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl
Y0.12:
xšnōϑra . ahurahe. mazdā̊. tarōdaētī. a ŋrahe. maińiiə̄uš. haiϑiiā. va rštąm. hiiat̰. vasnā. frašōtəm əm.
Y0.13:
aṣ̌əm. vohī
Y0.14:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 bʾl
Y1:
Y1.1:
ńiuuaēδaiiemi. ha ṇkāraiiemi. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. m azištaheca. vahištaheca. sraēštaheca. xraōžδištahe ca. xraϑβištaheca. hukərəptəm aheca. aṣ̌āt̰. apanōtəmahe ca. huδā⸳manō. vurā⸳rafnaŋhō yō. nō. dada. yō. tataša. yō. tuϑruiiē. yō. maińiiuš. spəṇt ōtəmō.
Y1.2:
ń h vaŋhauue. manaŋh e. aṣ̌āi. vahištāi. xšatrāi . vairiiāi. spəṇtaiiāi. urmai tə̄i. hauruuat̰biia. amərətat̰bii a. gə̄uš. tašne. gə̄uš. urune. ā ϑre. ahurahe. mazdā. yaētšt əmāi. aməṣ̌anąm. spəṇtnąm. spəṇtanąm. spəṇtnąm. spəṇtanąm.
Y1.3:
ń h asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratu biiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ń h sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń h miϑrahe. vōuru⸳ga ōiiaōtōiš. hazaŋrō⸳gaōṣ̌ahe . baēuuarə⸳cašmanō. aōxtō⸳nāmanō . yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y1.4:
ń h rapiϑβənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ń h frādat̰fšauue. zaṇtāmuica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ń h aṣ̌ahe. vahiš tahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊
Y1.5:
ń h uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ń h frādat̰⸳vīrā i. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ń h bərəzatō. ahu rahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y1.6:
ń h aiβisrī ϑrəmāi. abigaiiāi. aibigaiiāi. abigaiiāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. ń h frādat̰⸳v īspąm⸳hujiiātə̄e. zaraϑuštr ōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe. ń h aṣ̌aōnąm. frauuašan ąm. γə̄nąnąmca. vīrō⸳vīrō⸳vąϑ βanąm. vīrō⸳vąϑ βanąm. vīrō⸳vīrō⸳vąϑβanąm. vīrō⸳vąϑβanąm. yāiriiaiiusca. huš itōiš. amaheca. hutāštah e. hurōδahe. vərəϑraγnaheca. a huraδātahe. vanaṇtaiiasca. uparatātō.
Y1.7:
ń h ušahināi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń h brəj iiāi. nmāńiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ń h sraōṣ̌ahe. aṣ̌ iiehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰⸳gaēϑahe. rašnaōiš. ra zištahe. arəštātasca. frāda t̰⸳gaēϑaiiā̊. vərədat̰⸳gaēϑa iiā̊.
Y1.8:
ń h māhiiaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. aṇtarəmā̊ŋhā̊i. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń h pərənō⸳mā̊ŋhā̂i. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y1.9:
ń h y āiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. mai δiiōizaramiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe raϑβe. ń h maiδiiōišəmāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń h paiti .šahiiāi aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. ń h aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēšt rəmāi. varəšni⸳harəštāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń h mai δiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ń h hamaspaϑ maēidiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń h sarəδaēbiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō.
Y1.10:
ń h iiemi. ha āraiiemi. vīspaēibii . aēibiiō. ratubiiō. yōi. haṇti. aṣ̌ah . ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. nazdi ta. pairəš⸳hāuuanaiiō. yōi. haṇ i. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō. rasāsta. zaraϑuštrō⸳fraōxta.>
Y1.11:
ńiuuaē aiiemi. haṇkāraiiemi. ahuraēibiia. iϑraēibiia. bərəzaiṇbiia. aiϑiiejaŋhaēi ia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇ ō⸳maińiiauuanąm. dāmanąm. tištrii heca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huuarəc a. xšaētahe. auruuat̰⸳aspahe. dōi rahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. ax́iiunąm. daiŋ́hupatōiš.
Y1.12:
ńiuuaē iiemi. haṇkāraiiemi. YWM W BYRH gwptn'
Y1.13:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāiiemi. haṇkāraiiemi. haṇkāiiemi. haṇkāraiiemi. tauu āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vī spaēibiiō. ātərəbiiō. ńiuuaēδaiiemi. h aṇkāraiiemi. aiβiiō. vaŋhībiiō. v spanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδāta nąm.
Y1.14:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. varəziia ŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaii ā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiias nō š.
Y1.15:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. g rōiš. uši⸳darənahe. mazdaδātah ṣ̌a⸳xᵛāϑrahe. vīspaēšąmca. ga aṣ̌a⸳xᵛāϑranąm. pouru⸳xᵛāϑranąm. δātanąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋᵛ mazdaδātahe. axᵛarətaheca. ŋhō. mazdaδātahe. ńiuuaēδaiie haṇkāraiiemi. aṣ̌aōiš. vaŋhuii cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhu . rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarəna sauuaŋhō. mazdaδātahe.
Y1.16:
ńiuuaē emi. haṇkāraiiemi. dahmiiā̊. huiiā̊. āfritōiš. dahmaheca. . aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. mōiš. upamanahe. yazatahe.
Y1.17:
aaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. ā̊ŋh asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaō ōitinąmca. maēϑananąmca. auuō. xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuara nąmca. aiŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋheca aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋ hō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. mā̊ŋ mā̊ŋ xᵛδātanąm. vīspanąmca. spəṇtahe maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aō ninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y1.18:
zōt u rāspī ńiuuaēδaii emi. haṇkāraiiemi. raϑβō. bərəzatō yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca asniianąmca. māhiianąmca. yā̊irii anąmca. sarəδanąmca. yōi. hanti aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō
Y1.19:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. aṣ̣̌ unąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi⸳tī ranąm. paōiriiō⸳t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌a nąm. nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. ha uuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y1.20:
ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. vīspaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. ńiuuaēδaiiemi. haṇkāra iiemi. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̂biiō. yazataēibiiō. maińiiaōibiiascā. gaē ϑiiaēibiiascā. yōi. haṇti. yesn iiāica. vahmiiāica. aṣ̌āt̰. ha ca. yat̰. vahištāt̰.
Y1.21:
hāuuanə̄e. a ṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. sauuaŋhe. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. rapiϑβini. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. uzaiierəna. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. aiβi⸳šrīϑ rəma. aibi⸳gaiia. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō.
Y1.22:
yezi. ϑβā. dəduuaēša. yezi. manaŋha. yezi. vacaŋha. yezi. š́ii aōϑna. yezi. zaōša. yezi. azaōša. ā⸳tē. aŋ́he. fraca. stuiiē. nī⸳tē. vaēδaiiemi. yezi. tē. aiŋ́he. auuā .urīraōta. yat̰. yasnaheca. vahm āica.
Y1.23:
ratauuō. vīspe. mazišta. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. yezi. vō. diduuaēša. diduuaēšuua. diduuaēša. diduuaēšuua. yezi. manaŋha. yezi. va caŋha. yezi. š́iiaōϑana. yezi. zaōša. yezi. azaōša. ā⸳vō. ai ŋ́he. fraca. stuiiē. nī⸳vō. vaēδa iiema. yezi. vō. aiŋ́hi. auuā urīraōta. yat̰. yasnaheca. vahm aheca
Y2:
Y2.0:
frauuarāni. hāuuanə̄e. sāuuaŋ hə̄e. raϑβąm. OL gywʾk' gwptn'
Y2.1:
zaōϑra. āii ese. yešti. barəsma. āiiese. ye šti. barəsma. āiiese. yešti. zaōϑ re. āiiese. yešti. zaōϑre. haδa. barəsmna. āiiese. yešti. barəsma. ha δa⸳zaōϑrəm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. imat̰. barəsma. āiiese. ye šti. ana⸳barəsmana. imąm. zaōϑrąm. ā̂iiese. yešti. haδa⸳zaōϑrəm. imat̰. barəsma. āiiese. yešti. imat̰ barəsma ẔNE gywʾk' blsm QDM mʾhlwy HNHTWNtn' haδa⸳zaōϑrəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. a ṣ̌aiia. frastarətəm. āiiese. yeš ti.
Y2.2:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. ah urəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. āiiese. yešti. aməṣ̌ā̊. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. āiiese. yešti.
Y2.3:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. sāuuaŋhīm. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəs manaēca. miϑrəm. vouru⸳gaōiiaōitīm hazaŋra⸳gaōšəm. baēuuarə⸳caṣ̌manəm. aōx tō⸳nāmanəm. yazatəm. āiiese. yešt i. rāma. xᵛāstrəm. āiiese. yešti.
Y2.4:
ah miia. zaōϑre. barəsmanaēca. rapiϑβinəm aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese yešti. frādat̰⸳fšōm. zaṇtuməmca aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. y ešti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aṣ̌əm. vahištəm. āϑrəmca. ahurahe. maz dā̊. puϑrəm. āiiese. yešti.
Y2.5:
ahmiia. zaōϑre. barəmanaēca. uzaiieirenəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. ye šti. frādat̰⸳vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. ye šti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. bərəz aṇtəm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaētəm. apą m. napātəm. auruuat̰⸳aspəm. āiiese. y ešti. apąmca. mazdaδātąm. aṣ̌aōnī m. āiiese. yešti.
Y2.6:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aiβisrīϑrəməm. aibigā im. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiie se. yešti. frādat̰⸳vīspąm⸳hujiiā itīm. zaraϑuštrōtəməm. zaraϑuštrōtəməmca. zaraϑuštrōtəməm. zaraϑuštrōtəməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aṣ̌āunąm. vaŋ hīš. sīrā̊ spəṇtā̊. frauuašaiiō. āiiese. yešti. γnā̊sca. vīrō. vąϑβā̊. āiiese. yešti. yāiriią mca. hušitīm. āiiese. yešti. aməmca. hutāštəm. huraōδəm. āiie se. yešti. vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm āiiese. yešti. vaniṇtə̄mca. upa ratātəm. āiiese. yešti.
Y2.7:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. ušahenəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. ye šti. bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmii a. zaōϑre. barəsmanaēca. sraōṣ̌əm. aṣ̌ī m. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰⸳g aēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā iiese. yešti. rašnīm. razištəm. āiie se. yešti. arəštātəmca. frādat̰. gaē ϑąm. varədat̰⸳gaēϑąm. āiiese. ye šti.
Y2.8:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. mā hiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā iiese. yešti. aṇtarə⸳mā̊ŋhəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. y ešti. pərənō⸳mā̊ŋhəm. vīšaptatəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti.
Y2.9:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti. maiδiiōizarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. maiδiiōišiməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmii a. zaōϑre. barəsmanaēca. paitiš⸳hahī m. paitiš⸳ahī m. paitiš⸳hahīm. paitiš⸳ahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aiiāϑrəməm. fraōuruuīštrəməm. varəšne. harəštəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəs manaēca. maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. hamaspaϑmaēdīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āiiese. yešti. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti.
Y2.10:
ahmiia. zaōϑre. barə smanaēca. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrə iiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairəš. hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. y at̰. vahištahe. mazdō⸳frasāsta. za raϑuštrō⸳fraōxta.
Y2.11:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. ahura. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋha. aṣ̌auuana. ā. y. st rə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarā hu. paiti. barəsmaniiāhu. miϑrəm. vī spanąm. dax́iiunąm. daiŋ́hu⸳paitīm. ā. y.
Y2.12:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. YWM W BYRH gwptn' ā. y.
Y2.13:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm.ā. y. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbii ō. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. āp ō. vaŋhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā. y. vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā. y. vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā. y. vīspā̊. uruuarā̊. m azdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā. y.
Y2.14:
ahmii a. zaōϑre. barəsmanaēca. mąϑrəm. spəṇ təm. aṣ̌.xᵛarənaŋhəm. ā. y. dātəm. vīdōiium. ā. y. dātəm. zaraϑuštrəm ā. y. darəγąm. upaiianąm. ā. y. daē nąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. ā. y.
Y2.15:
ah miia. zaōϑre. barəsmanaēca. gairīm. uši⸳daranəm. mazdaδātəm. aṣ̌a. xᵛāϑrəm. yazatəm. ā. y. vīspā̊ garaiiō. aṣ̌a⸳xᵛāϑrā̊. pouru⸳xᵛāϑ rā̊. mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ah e. ratauuō. ā. y. uγrəm. kauuīm. xᵛa rənō. mazdaδātəm. ā. y. uγrəm. axᵛarətə m. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aṣ̌īm. vaŋhī m. ā. y. xšōiϑnīm. bərəzaitīm. ama uuaitīm. huraōδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. sauuō. mazdaδātə m. ā. y.
Y2.16:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. dahmąm. vaŋhīm. āfritīm. ā. y. dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. ā. y. rəm. taxməm. dāmōiš. upmanəm. yaz atəm. ā. y.
Y2.17:
ahmiia. zaōϑre. barəsma naēca. imā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊s ca. ā. y. imā̊. asāsca. šōiϑrā̊sca. gaōiiaōitīšca. maēϑanaiiā̊sca. auu ō⸳xᵛarənā̊sca. ā. y. iməmca. šōiϑrah e. paitīm. ā. y. yim. ahurəm. mazdąm.
Y2.18:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. ratauuō. vīspe. mazišta. ā. y. aiiara. asnii a. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y2.19:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. aṣ̌āunąm. vaŋ hīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašiiō. ā. y.
Y2.20:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. v īspe. aṣ̌auuanō. yazata. ā. y. v īspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. hāuua nīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhīm. vī sīmca. paiti. ratīm. ratauuō. vī spe. mazišta. paiti. ratīm.
Y3:
Y3.1:
slwš dlwn' bwn krtn' . barəsmana. paiti.bərəta. haδa. zaōϑra. hāuuanōiš. raϑβō. xᵛarətəm. miiazdəm.ā. y. hauruuata. amərətā ta. gāuš. huδā̊. xšnīmaine. ahura he. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. xšnīmaine. sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌ auuanō. aṣ̌ auuatō. aṣ̌auuanō. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y3.2:
haōməmca. para.haōməmca. para.haō m əmca. para.haōməmca. ā. y. xšnīmaine. zaraϑuštra he. spətāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aēsmą. ā. y. baōiδi. xšnīmaine. ta uua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
Y3.3:
haō mą. ā. y. xšnīmaine. aiβiiō. vaŋh ībiiō. apąm. vaŋhīnąm. mazdaδāta nąm. āpəm. haōmiiąm. ā. y. gąm. jī uuiiąm. ā. y. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā. y. xšnīmaine. apąm. mazdaδātanąm.
Y3.4:
imat̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋha nəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. ā. y. xšnī maine. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. vāca. humata. hīxta. huuarəšta. ā. y. gāϑanąmca. sraōϑrəm. ā. y. huuarəšt ā̊. mąϑrā̊. ā. y. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufrətīmca. ā. y. xšnīmaine. yazatanąm. aṣ̌ā unąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. xš nīmaine. hauuahe. hauuaheca. hauuahe. hauuaheca. urunō.
Y3.5:
ā. y. asniiaē biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌ ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. sāuuaŋhə̄e. vī siiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. miϑrahe. vouru.gaōiiaōitōiš. hazaŋrō.gaōšahe. baēuuarə.cašmanō. aōxtō.nāmanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y3.6:
ā. y. rapiϑβināi. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
Y3.7:
ā. y. uzaiieirənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.vīrāi. dax́iiu māica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y3.8:
ā. y. aiβisrīϑrəmāi. aibigiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.vīspąm.hujiiātə̄e. zaraϑu štrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑβanąm. yāiriiaiiā̊sca. huš atōiš. amaheca. hutāštahe. huraō δahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.
Y3.9:
ā. y. ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. sraōšah e. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. rašnaōiš. razištahe. arəštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. və rədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y3.10:
ā. y. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. pərənō.mā̊ŋhāi. vīšaptaϑāi. vīšaptaϑāica. vīšaptaϑāi. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y3.11:
ā. y. yāiriiēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōizaramiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. maiδiiōišəmāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. paiti.šah iiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəšni harštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ā. y. hamaspaϑmaēidiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. sarəδ aēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y3.12:
ā. y. vīs paēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrəsąsca. nizdišta. pairəš.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdā̊.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y3.13:
ā. y. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇ biia. aiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēi biia. stārąmca. spəṇtō.maińiiauua nąm. dāmanąm. tištriieheca. stā rō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhaheca . gaōciϑrahe. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hup atōiš.
Y3.14:
ā. y. YWM W BYRH gwptn' .
Y3.15:
ā. y. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vaēibiiō. vīspaēibiiō. vaēibiiō. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. ā. y. aiβii ō. vaŋhaēibiiō. vīspanąmca. ap ąm. mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm.
Y3.16:
ā. y.ϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziia ŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātah e. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiia naiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. mazda iiasnōiš.
Y3.17:
ā. y. garōiš. uši.darə nahe. mazdaδātahe. aṣ̌axᵛāϑrahe. vīspaēšąmca. gairanąm. aṣ̌a.xᵛā ϑranąm. pouru.xᵛāϑranąm. mazdaδāta nąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. maz daδātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋh ō. mazdaδātahe. ā. y. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛa rənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.
Y3.18:
ā. y. dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš. daɱaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. ya zatahe.
Y3.19:
ā. y. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́ hā̊sca. zəmō. auuaŋhica. aṣ̌nō. vā taheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδāt anąm. vīspanąmca. spəṇtahe. ma ińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōne nąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y3.20:
ā. y. raϑβō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiia ranąmca. asniianąmca. māhiianąm ca. yāiriianąmca. sarəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hā uuanōiš. raϑβō.
Y3.21:
MN . xᵛarəϑəm. miiaz dəm. ā. y. hauruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnīmaine. sraōšah e. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanu.mąϑ rahe. darši.draōš. āhīiriiehe. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y3.22:
haōmə mca. para.haōməmca. ā. y. xšnī maine. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxtō.nāmanō. yazatahe. aēsmą. ā. y. baōiδi. xšnīmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. maz dā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatah e. ẔNE npst 2 bʾl gwptn' .
Y3.24:
ā. y. aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuašanąm. na bānazdištanąm. frauuašanąm.
Y3.25:
ā. y. v īspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ā. y.spaēibiiō. vaŋhuδābiiō. yazataēibii ō. maińiiōibiiasca. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yesniiāica. vahmiiā ica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahišt āt̰.
Y4:
Y4.0:
frauuarāne. hāuuanə̄e. sā uuaŋhə̄e. raϑβąm. zwt'. yaϑā. ahī vairiiō. zaōtā. frā.mē. mrītē. lʾspyk . yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. zwt'. aϑā. ratuš. krtn' .
Y4.1:
ima. humatāca. hīxtāca. huuarə štāca. imą. haōmąsca. miiazdąs ca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. hauruu ata. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm. haōməmca. para. para.haōməmca. para. para.haōməmca. aēsmąsca. baōiδīm ca. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌iiąmca. raϑβąmca. ratufratīmca. gāϑanąmca. sraōϑrəm. huuarəštā̊. mąϑrā̊. pairica. daδəmahe. āca. vaēδaiiamahe.
Y4.2:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ahurāica. mazdāi. sraōšāica. aṣ̌iiāi. amə ṣ̌aēibiiasca. spəṇtaēibiiō. aṣ̌aōną mca. frauuaṣ̌aēibiiō. aṣ̌aōnąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. mazdā̊. raϑ βaēca. bərəzaiti. vīspaiiā̊. sącat̰ ca. aṣ̌aōnō. staōiš. yasnāica. vahm āca. xšnaōϑrāica. frasastaiiaēca.
Y4.3:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe . ima. humatāca. hīxtāca. huuarəštāc a. imą. haōmąsca. miiazdąsca. OD OL Y. huuarəštā̊. mąϑrā̊. pairəca. dadəmahe. āca. vaēδaiiemahe.
Y4.4:
āat̰. dīš. ā uuaēδaiiamahe. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaē ibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδā̂biiō. ya uuaējibiiō. yauuaēsubiiō. yōi. vaŋhə̄u š. ā. manaŋhō. š́iiaṇtə̄e. yāsca. uiti.
Y4.5:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. frāiiehīš. ahe. nmānahe. fradaϑāi. ahe. nmānahe. pasuuąmca. narąmca. zātanąmca. ząhiiamnanąmca. aṣ̌aō nąm. yeŋ́hē. aēm. həṇti.
Y4.6:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aṣ̌aōnąm. vaŋhaēibii ō. frauuaṣ̌aēbiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβ iϑīrā̊sca. aṣ̌aōnąm. auuaŋ́hē.
Y4.7:
ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahe . daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhat ō. maińiiə̄uš. maińiiaōiiehe. aməša nąm. spəṇtanąm. yasnāica. vaɱā ica. xšnaōϑrāica. frastaiiaēca.
Y4.8:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. asniiaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌a ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. miϑrahe. vaōuru.gaōiiaōitōiš. haz aŋrō.gaōšahe. baēuuarə.cašmanō. aō xtō.nāmanō. yazatahe. rāmanō. xᵛ āstrahe. y. v. x. f.
Y4.9:
āat̰. dīš. āuuaēδ aiiamahe. rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. ā uuaēδaiiamahe. frādat̰.fšuue. zaṇtu māica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aṣ̌ ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. puϑra. puϑra. y. v. x. f.
Y4.10:
āat̰. dīš. ā uuaēδaiiamahe. uziieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. dīš. āuuaē δaiiamahe. frādat̰.vīrāi. dax́iiumāi ca. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazda δātaiiā̊. y. v. x. f.
Y4.11:
āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahe. aiβisrīϑrəmāi. abigaiiā i. aibigaiiā i. abigaiiāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. frādat̰.vī spąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtəmāi ca. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑβa nąm. yāiriiaiiā̊sca. hušitōiš. amaheca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. va naiṇtiiā̊sca. uparatātō. y. v. x. f.
Y4.12:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ušahe nāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. bərəjiiā i. nmāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. rājanō. frādat̰.gaēϑahe. raš naōiš. razištahe. arəštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑa iiā̊. y. v. x. f.
Y4.13:
āat̰. dīš. āuuaēδa iiamahe. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. pərənō.mā̊ŋh āi. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. y. v. x. f.
Y4.14:
āat̰. dīš. āuu aēδaiiamahe. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. maiδiiōizarəmiiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. maiδiiōišə māi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēiδaiiamahe. āat̰. dīš. āuuaēiδaiiamahe. paiti.šahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuu aēδaiiamahe. aiiāϑrəmāi. fraōuruu ēštrəmāi. varəšni.harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. maiδii āiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. hamaspaϑmaēdiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδa iiamahe. sarəδaēbiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. y. v. x. f. sarəδaēbiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. y. v. x. f.
Y4.15:
āat̰dīš. āuuaēδaiiamahe. āat̰dīš. āuuaēδaiiamahe. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubii biiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrəsąsca. nazdišta. pairəš. hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta. y. v. x. f.
Y4.16:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. aiϑiiejaŋh aēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō.maińiiauuanąm. dāmanąm. tištriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛa rənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋhupatōiš. y. v. x. f.
Y4.17:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe .YWM W BYRH gwptn'.
Y4.18:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe.tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. v īspaēibiiō. ātərəbiiō. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aiβiiō. vaŋ haēibiiō. vīspanąmca. apąm. maz daδātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm. y. v. x. f.
Y4.19:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. mąϑrahe. spəṇta he. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātah e. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštrō iš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. y. v. x. f.
Y4.20:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. garōiš. uši.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēšąmca. ga iranąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑranąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiiehe ca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛa rətahe. axᵛa rətaheca. axᵛarətahe. axᵛarətaheca. xᵛarətaheca. xᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. maz daδātahe. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuu. āuu. aṣ̌aōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. va huiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstāt ō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe. y. v. x. f.
Y4.21:
āat̰. dīš. āuu. āuu. dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš. dah maheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yazatahe. y. v. x. f.
Y4.22:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ā̊ŋhąm. asaŋhąm ca. šōiϑranąmca. gaōiiaōitananą mca. gaōiiaōitaną mca. gaōiiaōitananąmca. gaōiiaōitanąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąm ca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmc a. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋᵛheca. aṣ̌naō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strą m. mā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋᵛ hąm. xᵛaδātanam. vīspanąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌ aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβ ąm. y. v. x. f.
Y4.23:
āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahe. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarə δanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. rata uuō. hāuuanōiš. raϑβō. y. v. x. f.
Y4.24:
ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. sraōšah e. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanu.mąϑ rahe. darəš.draōš. āhīriiehe. xšnaōϑra. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahe. zaraϑuštrahe. spəṇtā mahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. xšnaōϑra. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiama he. tauua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnaōϑra. y. v. x. f.
Y4.25:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑīranąm paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuašanąm. nabānazdištanąm. frauuašanąm. y. v. x. f.
Y4.26:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. y. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataē ibiiō. maińiiaōibiiascā. gaiϑiiaēibii ascā. yōi. həṇti. yasniiāica. vahmiiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰. aməṣ̌ā̊. spəṇ tā̊. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. yazama ide .
Y4.27:
yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesne. paitī. vaŋhō. mazdā̊. ahurō. vaēt ā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmca. tą scā. tā̊scā̂. yaz.
Y5:
Y5.1:
iϑāt̰. āat̰. y. ahurəm. mazdąm. yə̄. gąmcā. aṣ̌ə mcā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruuarā̊scā. vaŋhīš. raōcā̊scā. dāt̰. bīmīmcā. vīspācā. vohī . ahiiā. xšaϑ rācā. mazə̄nācā. huuapaŋhācā. huuapaŋhāišcā. huuapaŋhācā. huuapaŋhāišcā.
Y5.2:
m. at̰. yasnanąm. pauruuatātā̊. y. i. gə̄uš. hacā. š́iiaṇtə̄.
Y5.3:
tīm. at̰. āhīiriiā. nāmə̄ni. mazdā.varā. sp əṇtō.tə̄mā. y. tīm. aɱākāiš. azdibīšcā. uštānāišca. y. tīm. aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. frauuašīš. frauuašanąm. frauuašīš. narąmcā. nā.i rənąmcā. y.
Y5.4:
aṣ̌əm. at̰. vahištəm. y. hiiat̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇtə m. aməṣ̌əm. hiiat̰. raōcaōŋᵛhauuat̰. hiiat̰. vīspā. vohī.
Y5.5:
vohucā. manō. y. vohucā. xšaϑrəm. vaŋhīm cā. daēnąm. vaŋhīmcā. fsarətīm. vaŋhīmcā. ārmaitīm .
Y5.6:
yeŋ́hē. hā tąm. OD LOYŠE gwptn' .
Y6:
Y6.1:
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y. aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā̊. huδā̊ŋhō. y.
Y6.2:
asniia. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sāuuaŋᵛ hīm. vīsə̄mca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y. miϑrəm. vaōuru.gaōiiaōit īm. hazaŋra.gaōšəm. baēuuarə.camanəm. baēuuarə.cašmanəm. baēuuarə.camanəm. baēuuarə.cašmanəm. aōxtō.nāmanəm. yazatəm. y. rāma . xᵛāstrəm. y.
Y6.3:
rapiϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰.fšum. zaṇ tuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌əm. vahištəm. ātrəmca. ahura he. mazdā̊. puϑrəm. y.
Y6.4:
uzaiieirənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰. vīrīm. dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəzaṇtəm. ahurə m. xšaϑrəm. xšaētəm. apąm. napātəm. auruuat̰.aspəm. y. apəmca. mazdaδāt əm. aṣ̌aōnīm. y.
Y6.5:
aiβisrə̄ϑrəməm. ai bigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰.vīspąm.hujiiāitīe. zaraϑuštrōtəmca. zaraϑuštrōtəməmca. zaraϑuštrōtəmca. zaraϑuštrōtəməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌aōnąm. vaŋhə̄š. sī rā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y. γanā̊ sca. vīrō.vąϑβā̊. y. yāiriiąm ca. hušatīm. y. aməmca. hutā štəm. huraōδəm. y. vərəϑraγnəmca. ahu δātəm. ahura δātəm. ahuδātəm. ahuraδātəm. y. vanaiṇtīmca. uparatā təm. y.
Y6.6:
ušahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəjīm. nmānə̄mca. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frā dat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. rašnīm. razištəm. y. arə štātəmca. frādat̰.gaēϑąm. varədat̰. gaēϑąm. y.
Y6.7:
māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. y. aṇtarə.mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. pərənō. mā̊ŋhəm. vīšaptaϑəm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.8:
yāiriia. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. maiδii ōizarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y. maiδiiōišəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. paitišhahīm. paitišahīm. paitišhahīm. paitišahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aiiāϑ rəməm. fraōuruuaēštrəməm. varəšni.harəštəm əm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. mai δiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y. hamaspaϑmaēdīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sarəδa. aṣ̌auua na. aṣ̌ahe. ratauuō. y.
Y6.9:
vīspe. aṣ̌ ahe. ratauuō. y. yōi. həṇti. aṣ̌ah e. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrəsąsca. nazd išta. pairəš.hāuuanaiiō. yōi. hə̦ṇ ti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazd ō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y6.10:
ahu ra. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋha. aṣ̌auuana. y. strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhu. paiti. barəsmainii āhu. miϑrəm. vīspanąm. dax́iiunąm. daŋ́hu.paitīm. y. YWM W BYRH gwptn' .
Y6.12:
ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.mat̰. v īspaēibiiō. ātərəbiiō. āpō. vaŋhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y. vīspā̊. āpō. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y. vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y.
Y6.13:
mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌a. xᵛarənaŋhəm. y. dātəm. vīdōiium. y. dātəm. zaraϑuštrəm. y. darəγąm. upaii anaiiąm. y. daēnąm. vaŋhīm. māz daiiasnīm. y.
Y6.14:
gairīm. uši.darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazat y. vīspā̊. garaiiō. aṣ̌a.xᵛāϑrā̊. paōuru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌auua na. aṣ̌ahe. ratauuō. y. uγrəm. kauuaē m. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. uγrəm. axᵛ arətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. aṣ̌ īm. vaŋhīm. y. xšōiϑnīm. bərəz aitīm. amauuaitīm. huraōδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. sauuō. mazdaδātəm. y.
Y6.15:
daɱąm. va ŋhīm. āfritīm. y. dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. y. uγrəm. taxməm. dāmō iš. upamanəm. yazatəm. y.
Y6.16:
imā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. y. imā̊. asāsca.šōiϑrā̊sca. gaōii aōitīšca. maēϑaniiāsca. auuō. xᵛarənā̊sca. y. iməmca. šōiϑrahe. paitīm. y. yim. ahurəm. mazdąm.
Y6.17:
rat auuō. vīspe. mazišta. y. aiiara. asniia. māhiia. yāiriia. sarəδa .
Y6.18:
hauruuata. amərətāta. y. gāuš. hudā̊. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδə m. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. m. y.
Y6.19:
haōməmca. para.haōməmca. y. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y. aēsmąsca. baōiδīmca. y. ϑ βąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑ rəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.20:
aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y.
Y6.21:
vīspe. aṣ̌auuanō. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanō. aṣ̌auuanəm. yazata. y. vīspe. aṣ̌ahe. rata uuō. ratauuō. y. hāuuanīm. pati. paiti. pati. paiti. ratīm. sā̊uuaŋhīm. vīsīmca. pai ti. ratīm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratīm .
Y6.22:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' .
Y7:
Y7.0:
lʾspyk . yaϑā. ahī. vairii ō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. zwt'. aϑā. ratuš. krtn' .
Y7.1:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn' .
Y7.2:
aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərətātā. gāuš. hu dā̊. xšnīmaini. ahurahe. mazdā̊. a məšanąm. spəṇtanąm. xšnīmaini. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇta nąm. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auua tō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y7.3:
aṣ̌aiia. daδąmi. haōməmca. para. haōməmca. xšnīmaini. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aṣ̌aiia. daδąmi. aēsmi. baōiδe. x šnīmaini. tauua. āϑrō. ahurahe. maz dā̊. puϑra.
Y7.4:
aṣ̌aiia. daδąmi. haōmi. xšnīmaini. aiβiiō. vaŋhaeibiiō. ap ąm. vaŋhīnąm. mazdaδātanąm. aṣ̌a iia. daδąmi. āpəm. haōmiiąm. aṣ̌ aiia. daδąmi. gąm. jīuuąm. jīuuiiąm. jīuuąm. jīuuiiąm. aṣ̌aii a. daδąmi. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. xšnīmaini. apą m. mazdaδātanąm.
Y7.5:
aṣ̌aiia. daδąmi. imat̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. haδa. aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. xšnīmaini. aməšanąm. spəṇtanąm. aṣ̌aiia. daδąmi. vāca. humata. hīxta. huuarəšta. aṣ̌aiia. daδą mi. gāϑanąmca. sraōϑrəm. aṣ̌aiia. daδąmi. huuarəštā̊. mąϑrā̊. aṣ̌aii a. daδąmi. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌ aiiąmca. raϑβąmca. ratufrətīmca. xšnīmaini. yazatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuanąm. gaiϑiianąm. xšnī maini. hauuaheca. urunō.
Y7.6:
aṣ̌aiia. daδąmi. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubii ō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. sāuuaŋh ə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. miϑrahe. vaōuru.gaōiiaōitōiš. hazaŋrō.g aōšahe. baēuuarə.cašmanō. aōxtō. nāmanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstra he.
Y7.7:
aṣ̌aiia. daδąmi. rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδ ąmi. frādat̰.fšuue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑra sca. ahurahe. mazdā̊.
Y7.8:
aṣ̌aiia. daδ ąmi. uzaiieirənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.vī rāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. bərəzat ō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y7.9:
aṣ̌aiia. daδąmi. aiβisrīϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.vīspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑ uštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌anąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑ βanąm. yāiriiaiiā̊sca. hušətōi š. amaheca. hutāštahe. uraōδ ahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō
Y7.10:
aṣ̌a iia. daδąmi. ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. bərəj iiāi. nmānaiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. sraōšah e. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrāja nō. frādat̰.gaēϑahe. rašnōiš. raziš tahe. arəštātasca. frādat̰.gaēϑa iiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y7.11:
aṣ̌aiia. daδąmi. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. pə rənō.mā̊ŋhāi. vīšaptaϑāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y7.12:
aṣ̌aiia. daδą mi. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiōi šəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌ aiia. daδąmi. paitišahiiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəšni. harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiāiriiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. hamaspaϑmaēdiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y7.13:
aṣ̌aiia. daδąmi. v īspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. hə ṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrəs ąsca. nazdišta. pairəš.hāuuana iiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vah ištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō. fraōxta.
Y7.14:
aṣ̌aiia. daδąmi. ahuraēi biia. miϑraēiia. bərəzaṇbiia. aiϑiie jaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąm ca. spəṇtō.maińiiauuanąm. dāma nąm. tištriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑ rahe. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.a spahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hu.patōiš.
Y7.15:
aṣ̌aiia. daδąmi. YWM W BYRH ZKš ḆYN YKOYMWNd gwptn' .
Y7.16:
aṣ̌aiia. daδąmi. tauua. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. aṣ̌aiia. daδąmi. aiβiiō. vaŋhaēibiiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruuara nąm. mazdaδātanąm.
Y7.17:
aṣ̌aiia. daδą mi. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y7.18:
aṣ̌aiia. daδąmi. g arōiš. uši.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēšąmca. g airənąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. paōuru.xᵛā ϑraṇam. mazdaδātanąm. kāuuaiie heca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδā tahe. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄e. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋᵛ huiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazda δātahe.
Y7.19:
aṣ̌aiia. daδąmi. daɱiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš. daɱaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yazatahe.
Y7.20:
aṣ̌aiia. daδąmi. ā̊ŋhąm. asaŋhąm ca. šōiϑranąmca. gaōiiaōitanąm ca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąm ca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmc a. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋ́heca. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhōm. mā̊ŋhō. mā̊ŋhōm. mā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋh ąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spə ṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aō nąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y7.21:
aṣ̌aiia. daδąmi. raϑβō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāi riianąmca. sarəδanąmca. yōi. həṇ ti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō .
Y7.22:
aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. mii azdəm. hauruuata. amərətāta. gā uš. hudā̊. xšnīmaini. sraōšahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanu.mąϑrah e. darš.draōš. āhīiriiehe. aō xtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.23:
aṣ̌aii a. daδąmi. haōməmca. para.haōm əmca. xšnīmaini. zaraϑuštrahe. sp əṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxtō.nāmanō. yazatahe. aṣ̌ aiia. daδąmi. aēsmi. baōiδi. xšnī maini. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.24:
MN. aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuata. ODaōxtō.nāmanō. yaza tahe. 2 bʾl gwptn" .
Y7.25:
aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌a ōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑīra nąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuašaną m. nabānazdištanąm. frauuašanąm.
Y7.26:
aṣ̌ aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataēibiiō. maińiiō ibii sca. gaēϑiiaēibiiasca. yōi. həṇ ti. esniiāica. vaɱiiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y7.27:
aṣ̌ aiianō. paitī. jamiiāt̰. yehiiā̊. sauuā̊. išā̊ṇtī. rāδaŋhō. MN ϑβō i. staōtarascā. mąϑranascā. ahurā. mazdā. aōgəmadaēcā. usmahecā. vīsāmadaēcā. hiiat̰. mīždəm. ma uuaēϑəm. fradadāϑā. daēnābiiō. mazdā. ahurā. 2 bʾl gwptn' .
Y7.28:
ahiiā. huuō. nə̄. dā idī. ahmāica. ahuiiē. manax́iiācā. tat̰. ahiiā. yātat̰. upājamiiā mā. tauuacā. sarəm. aṣ̌ax́iiācā. >vīspā̊. yaōuuē.
Y7.29:
yaϑā. ahī. vai riiō 2 gwptn' . PWN KRA . š́iiaōϑinanąm. ʾywk ʾšm bwd OL Y ʾthš blšn' .
Y7.30:
ahunəm. vairīm. y. arəšuxδəm. vācəm. y. dah m. vaŋhīm. āfritīm. y. uγrəm. taxmə m. dāmōiš. upamanəm. yatəm. yazatəm. yatəm. yazatəm. y. hauruuata. amərətātā. y. gāuš. hudā̊. y. haōməmca. para.haōməmca y. aēsmąsca. baōiδīmca. y. frasas ti. daɱiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš.
Y7.31:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' .
Y8:
Y8.0:
lʾspyk. yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā. mē. mrītē. zwt' . aϑā. ratuš. krtn' .
Y8.1:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y8.2:
aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑ əm. miiazdəm. hauruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. haōməmca. para.haō məmca. aēsmąsca. ʾšm W bwd OL Y ʾthš blšn'. baōiδīmca. frasasti. ahurahe. mazdā̊. ahunahe. vairiiehe. arəšuxδahe. vāxš. dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrō tōiš. uγrāi. dāmōiš. upamanāi. haōmaheca. mąϑraheca. aṣ̌aōnaēca. zaraϑuštrahe. aṣ̌aiianō. paitī. jamiiāt̰ . lʾspyk PWN gʾs hʾwnʾn .
Y8.3:
xᵛarəta. narō. aētəm. miiazdəm. yōi. dəm. haṇghāna. aṣ̌āca. frə̄rətica. zwt' .
Y8.4:
aməša. spəṇ ta. daēne. mā̊zdaiiasne. vaŋhuuasca. vaŋhīšca. zaōϑrā̊sca. yōi. aēša uua. mazdaiiasna. aēšauua. mazdaiiasn ō. aōjanō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštaii amnō. yāϑβa. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγ əṇta. aōui. tī. dəm. disiiata. yā̊. apasca. uruuarā̊sca zaōϑrā̊sca.
Y8.5:
yasca. aētaēšąm. mazdaiiasnanąm. pərənāiiunąm. aiβi.zīzuiianąm. imą. vacō. nōit̰. vīsaiti. framrīiti. aē tąm. āiiā. tąmnahe. jasaitiē .
Y8.6:
aṣ̌ əm. vohī. 3 gwptn' W YDE MN blsm LALA ŠḆKWNtn' LOYŠE zwhl nhwptn' slwšdlwn' OŠTENtn' W PWME pʾk' krtn' W YDE PWN pʾtyʾp krtn' W YDE QDM blswm HNHTWNtn' . aṣ̌əm. vohī. 4 gwptn'.
Y8.7:
yaϑā. ahī. vairiiō. 2 gwptn'.
Y8.8:
vasasca. tī. ahura. mazda. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. vasō. āpō. vasō. uruua rā̊. vasō. vīspa. vohī. aṣ̌a. ciϑra. xšaiiamnəm. aṣ̌auuanəm. dāiia ta. axšaiiamnəm. druuaṇtəm.
Y8.9:
vasō. xšaϑrō. hiiāt̰. aṣ̌auua. auuasō.xš aϑrō iiā. druuā̊. gatō. hamistō. nəžbərətō. aheca. spəṇtahe. maińiiə̄ uš. dāmabiiō. varatō. avasō.xšaϑr
Y8.10:
haxšiiazəmcit̰. yōi. zaraϑuštrō. fra təmąm. nmānanąmca. vīsąmca. ziṇ tunąmca. dax́iiunąmca. aŋ́hā̊. daēna iiā̊. anu.mataiiaēca. anu.uxtaiiaē ca. anu.varəštaiiaēca. yā̊. āhīi rəš. zaraϑuštrəš.
Y8.11:
rauuasca. xᵛāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aṣ̌aōnō. st aōiš. ązasca. dižāϑrəmca. āfrīnā mi. vīspaiiā̊. druuatō. staōiš .
Y8.12:
aṣ̌ əm. vohī. 3 gwptn' .
Y8.13:
haōmahe. aṣ̌auua zaŋhō. xšnaōϑra. y. v. x. f.
Y9:
Y9.0:
zwt' . yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. mrītē. spyk . yaϑā. ahī.vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. . aϑā. ratuš. krtn'.
Y9Header:
hwmst' bwn
Y9.1:
hā̊uuanīm. ā. ratīm. ā. haōmō. upā it̰. zaraϑuštrəm. ātərəm. pairi.yaōžda ϑəṇtəm. gāϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm. ādəm. pərəsat̰. zaraϑuštrō. kō. narə. ahi. yim. azəm. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō. sraēštəm. dādarəsa. xᵛahe. gaiiehe. xᵛanauuatō. aməṣ̌ahe.
Y9.2:
āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. azəm. ahmi. za ra ϑuštrō haōmō. aṣ̌auua. dīraōš ō. ā.mąm. yāsaŋha. spətama. frā.mąm. hunauuaŋha. xᵛarətə̄e. aōui. mąm. staōmaińi. stīit̰e. stīit̰δe. stīit̰e. stīit̰δe. yaϑa. mā. aparacit̰. saōš́iiaṇtō.sta uuąn.
Y9.3:
āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmā̊i. kasəϑβąm. paōiriiō. haō ma. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌əm. ərənā uui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.4:
āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōm ō. aṣ̌auua. dīraōšō. vīuuaŋhā̊. m ąm. paōiriiō. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əm. aṣ̌əš. aṣ̌əm. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑrō. us.zaii ata. yō. yəmō. xšaētō. huuąϑβ xᵛarənaŋhastəmō. zātanąm. huuarə.darə sō. maṣ̌iiām. yat̰. kərənaōt̰. aŋ́ he xšaϑrāδa. amərəšaṇta. pasu. vīra. aŋhaōšəmne. āpa. uruuaire. xᵛairiiąn. xᵛarəϑəm. ajaiiamnəm.
Y9.5:
yəmahe. xšaϑre. auruuahe. nōit̰. aōtəm. aōxtəm. aōtəm. aōxtəm. ā̊ŋha. nōit̰. gərəməm. nōit̰. zauruuā̊ŋha. nōit̰ marəϑiiāuš. nōit̰. araskō. daēuuō.dā tō. paṇca.dasa. fracaraōiϑe. pita. puϑrasca. raōδaēšuua. katarasca. yauuata. xšaiiōit̰. huuąϑβō. yəm ō. vīuuaŋhatō. puϑrō.
Y9.6:
kasiϑβąm. bitiiō. haōma. maš́iiō. astuuaiϑiiā i. hunīta. gaēϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ahmāi. jasat̰. ā̊iiaptəm.
Y9.7:
āat̰. mē. aēm. paitiiaō xta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. āϑ βiiō. mąm. bitiiō. maṣ̌iiō. astuuaiϑ iiāi. huīta. gaēϑiiāi. hā. ahm āi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑrō. us. zaiiata. vīsō. sīraiiā̊. ϑraētaō nō.
Y9.8:
yō. janat̰. ažīm. dahākəm. ϑrə. zafanəm. ϑrə.kamrəδəm. xšauuaš.aṣ̌ī m. hazaŋra.yōxštīm. aṣ̌aōjaŋhəm. daēuuəm. drujəm. aγəm. gaēϑāiiō. gaēϑāuuaiiō. gaēϑāiiō. gaēϑāuuaiiō. druu aṇtəm. yąm. aṣ̌aōjastəmąm. drujəm. fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. maińiiə̄uš. aōui. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm. mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm.
Y9.9:
kasi. ϑβąm. ϑrətiiō. hama. maṣ̌iiō. stuu aitiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.10:
āat̰. mē. aēm. pa iti.aōxta. haōmō. aṣ̌auua. dī raōšō. ϑrətō. sāmanąm. səuuištō. ϑritiiō. mąm. maš́iiō. astuuaitiiā i. hunīta. gaēϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑra. us.za iiōiϑe. uruuāxšaiiō. kərəsāspasca. t̰kaēšō. ańiiō. dātō.rāzō. āat̰. ańiiō. uparō.kairiiō. yauuat̰. gaē suš. gaδauuarō.
Y9.11:
yō. janat̰. ažə̄m. sruuarəm. yim. aspō.garəm. nəri.ga rəm. yim. vīšauuaṇtəm. zairətəm. yim. upairi. vəšaraōδat̰. ārəšta iiō.barəza. zairitəm. yim. upairi. kə rəsāspō. aiiaŋha. paitīm. pacat a. ā. rapiϑβanəm. zauruuānəm. tafs at̰ca. hō. mairiiō. xᵛīsat̰ca. frą šaiiaŋhō. frasparat̰. yaeš́iiaṇtī m. āpəm. parā̊ŋhāt̰. prąštaršta. a patacit̰. nairəmanā̊. kərəsāspō .
Y9.12:
kasi. ϑβąm. tīiriiō. haōma. maš́iiō. a stuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑaiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌əš. ərənāuui. cit̰. aɱ āi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.13:
āat̰. mē. aē m. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. paōurušaspō. mąm. tīiriiō. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌əš. ərənā uue. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiapt əm. yat̰. hē. tə̄m. us.zaiiaŋha. tī m. ərəzuuō. zaraϑuštra. nmānahe. paō uru.šaspahe. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēš42r ō.
Y9.14:
srītō. airiieni. vījahe. tīm. paōiriiō. zaraϑuštra. ahunəm. vairīm. frasrāuuaiiō. və̄.bərəϑβaṇtəm. āht īirīm. āxᵛt īirīm. āhtīirīm. āxᵛtīirīm. aparəm. xraōždaiiehiia. frasrīite.
Y9.15:
tīm. zəmarəgīzō. ākərəna uuō. vīspe. daēuua. zaraϑuštra. y ōi. para. aɱāt̰. vīrō.raōδa. apataiiən. paiti. āiiazəmā. yō. aōjəštō. yō. taṇcištō. yō. ϑβ axšištō. yō. āsištō. yō. as. v ərəϑrająstəmō. abauuat̰. maińiuuā̊. dāmąn.
Y9.16:
āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmāi. vaŋhuš. haōmō. hu δātō. haōmō. arəš.dātō. vaŋhuš. dātō. baēšaziiō. hukərəfš. huuarəš. vərəϑrajā̊. zairi.gaōnō. nąmiiąsu š. yaϑa. xᵛarəṇtī. vahištō. uru naēca. pāϑmaēniiōtəmō.
Y9.17:
nī.tī. zāi ri. maδəm. mruiiē. nī. aməm. nī. vərəϑ raγnəm. nī. dasuuarəm. nī. baēšazəm. nī. fradaϑəm. nī. varədaϑəm. nī. aōjō. v īspō.tanīm. nī. mastīm. vīspō. paēsaŋhəm. nī. tat̰. yaϑa gaēϑā̊ huua. vasō.xšaϑrō. fracaranē. t̰baē šō. tauruuā̊. drujəm. vanō
Y9.18:
nī. tat̰. yaϑa. tauruuaiieni. vīspanąm. t̰baēšuuatąm. t̰baēšā̊. daēuuanąm. maṣ̌iiā̊nąmca. yāϑβąm. pairika nąmca. sāϑrąm. kōiiąm. karapaną mca. mairiianąmca. bəzaṇgaranąm. aṣ̌əmaōγanąmca. bəzaṇgaranąm. vəhrəkanąmca. ciϑβarə.zaṇgara nąm. hə̄niiā̊sca. pərəϑō.aińi.ka iiā̊. dauuąniϑiiā̊. patąiϑiiā̊ .
Y9.19:
əm əm. ϑβąm. pōirīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. vahištəm. ahīm. aṣ̌aōnąm. raōcaŋhəm. vī spō.xᵛāϑrəm. iməm. ϑβąm. bitīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraō ša. druuatātəm. aŋ́hā̊̊sa.tanuuō. iməm. ϑβąm. ϑrətīm. yānəm. haō ma. jaiδiiemi. dīraōša. darəγō. jītīm. uštānahe.
Y9.20:
iməm. ϑβąm. irīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. yaϑa. aēšō. amauuā̊. ϑrąm fəδō. fraxštāne. zəmā̊. paiti. t̰baē šō. tauruuā̊. drujō. drujəm. drujō. drujəm. vanō. iməm. ϑβą m. puxδəm. yānəm. haōma. jaiδiie mi. dīraōša. yaϑa. vərəϑrajā̊. va nat̰.pəšanō. fraxštānə̄. zəmā̊. pait i. t̰baēšō. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.21:
iməm. ϑβąm. xštīm. yānəm. haōma. jai δiiemi. dīraōša. pauruuatāiium. p aruua. gaδəm. pauruua. vhrkəm. bīiδ iiōi.maiδe. māciš. paōuruuō. baēδii aēta. nō. vīspə̄. paōuruua. bīiδiiōi. maiδe.
Y9.22:
haōma. aēibiš. yōi. uruuaṇ tō. hita. taxšəṇti. arənāum. zā uuarə. aōjā̊sca. baxšaiti. haōmō. āzīzanāite.bišdaδāiti. xšaētō. puϑrīm. uta. aṣ̌auua.frazaṇtīm. haōmō. taēcit̰. yōi. kataiiō. nask ō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhaṇtī. spānō. m astīmca. baxšaiti.
Y9.23:
haōmō. tā̊sc it̰. yā. kainīnō. ā̊ŋhairi. darəγəm. aγrauuō. haiϑīm. rāδəmca. baxšai baxšaiti. baxšai baxšaiti. mōšō. mušō. mōšō. mušō. jaiδiiamnō. huxratuš.
Y9.24:
haō mō. təmcit̰. yəm. kərəsānīm. apa. xšaϑrəm. nāδaiiat̰. yō. raōsta. xš ϑrō.kāmaiia. yō. dauuata. nō it̰. mē. apąm. āϑrauua. aiβištiš. vərəδiiē. daŋhauua. carāt̰. hō. vīsp ə̄. vərəδanąm. vanāt̰. nī. vīspē. vərəi δanąm. janāt̰.
Y9.25:
uštatə̄. yō. xᵛā̊. aōj aŋha. vasō.xšaϑrō. ahe. haōma. ušta.tə̄. apauuatahe. paōuru.vacą m. ərəžuxδanąm. ušta.tə̄. nōit̰. pairi. frāsa. ərəžuxδəm. pərəsahe. vācim.
Y9.26:
frātə̄. mazdā̊. barat̰. paōuruuanīm. aiβiiā̊ŋhanəm. stəhrpaēsaŋhəm. mai ńiiu.tāštəm. vaŋhīm. daēnąm. māz daiiasnīm. āat̰. aŋ́hē. ahe. aiβii āstō. barəšnuš. paiti. gairinąm. drājaŋhə. aiβiδāitīšca. garīs ca. mąϑrahe.
Y9.27:
haōmō. nmānō.pit ī. vīspaitī. zaṇtu.paitī. daŋ́ hu.paitī. spanaŋha. vaiδiiā. paitī. aɱāica. ϑβā. vərəϑraγ nāica. māuuōiia. upa.mruiiē.ta nuiiē. ϑrimāica. yat̰. paōuru.baōx šnahe.
Y9.28:
vī.nōit̰. t̰baēšauuatąm. t̰baēšaēbiš. vī. manō. bara. gara. maṇtąm. yō. cišca. ahmi. nmāne. yō. aŋ́hē. vīsē. yō. aɱi. zaṇt uuō. yō. aŋ́hē. daŋ́huuō. aēnaŋhā̊. asti. maš́iiō. gə̄uruuaiia.hə̄. pāδ auua. zāuuarə. pairišə̄. ušə̄. vərənīi δe. skaṇdəm.šə̄. manō. kərənīiδe.
Y9.29:
māzbarəϑaēibiia. fratuiiā̊. mā̊. g auuaēibii. aiβi.tī.tuiiā̊. mā. ząm. vīōit̰. aṣ̌ibiiōa. aṣ̌ibiia. aṣ̌ibiiōa. aṣ̌ibiia. mā. g ąm. vī.nōit̰. aṣ̌ibiia. yō. aēnaŋha ite. nōit̰. nō. nōit̰. nō. manō. yō. aēnaŋhaiti. nō. kəhrpəm.
Y9.30:
paiti. ažōiš. zairi tahe. səmahe. vīšō.vīpahe. kəh rəpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōmahe. haōma. haōmahe. haōma. zāiri. vadarəjaiδe. paiti. gaδahe. vīuuarəzdauuatō. xrauuīšaiiatō. zazarānō. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aō ne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe.
Y9.31:
paiti. maš́iiehe. druuatō. sā starəš. aiβiuuaōždaiiaṇtahe. kamrəδəm. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌ aōne. haōma. zāiri. va arəjaiδe. paiti. aṣ̌əmōγahe. anaṣ̌aōnō. ahumərətō. ahumərəcō. ahumərətō. ahumərəcō. aŋ́hā̊. daēiiā̊. mąs. vaca. daϑānahe. nōi. š́iiaōϑ anāiš. apaiiaṇtahe. kəhrpəm. nā̊šəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe.
Y9.32:
paiti. jahe.kaiiā i. yātumaitiiāi. mōδanō.kairii āi. upaštā.bairiiāi. yeŋ́hē. frafrauuaiti. manō. yaϑa. aβrəm. vātō.šīitəm. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjai δe. yat̰. hē. kəhrpəm. nāšəmnāi. a ṣ̌ne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe.
Y10:
Y10.1:
bwd OL Y ʾthš YHBWNšn' . .viš. apąm. iδa. patəṇtō. vīdaēuuā̊ŋhō. vī daēuuaiiō. vaŋhuš. sraōšō. mita iiatu. aṣ̌əš. vaŋhē. iδa. maϑa natō. aṣ̌əš. vaŋhē. rāmiiat̰. iδa. upa. imat̰. mānəm. yat̰. ā hīiriš. ya. hmahe. aṣ̌ uua zaŋhō.
Y10.2:
fratarəmcit̰. tē. hauuanəm. vaca. upa.staōmi. huxratauuō. y ō. ąsuš. haṇgə̄uruuaiieite. uparəm cit̰. tē. hauuanəm. vaca. upa.staō mi. huxratauuō. yaɱi. niγne. narš. aōjaŋhi.
Y10.3:
staōma. maēγəmca. vārəm ca. yā.tē. kəhrpəm. vaxšaiiatō. barəšnuš. paiti. gairinąm. staōmi. garaiiō. barəzaṇtō. yaϑra. haōma. urīruδuša.
Y10.4:
staōmi. ząm. pərəϑβīm. paϑanąm. vərəzi.aŋ́huuąm. xᵛāparą m. bərəϑrīm. tē. haōma. aṣ̌aōm. st aōma. zəmō. yaϑa. raōδahe. hubaō δiš. auruuō. carānəm. uta. mazdā̊. ma. haōma. raōse. gara. paiti. uta. frāδaēša. viš.paϑa. haēϑī mca. aṣ̌ahe. xā̊. ahe.
Y10.5:
varəδiiaŋ ha. mana. vaca. MN . vīspə̄sca. paiti. varšacīš. vīspə̄sca. pai ti. frasparəγə̄. vīspə̄sca. paiti. fra uuāxšə̄ . 2 bʾl gwptn' KRA 2 bʾl lʾspyk-c LWTE zwt' BRA gwbšn' bwd OL Y ʾthš YHBWNšn' .
Y10.6:
haōmō. uxša iieite. stauuanō. aϑa. nāiiōdəm. staōiti. vərəϑrająstarō. bauuaiti. nətəmacit̰. haōma. hīitiš. nətə macit̰. hōma. stīitiš. nətəma cit̰. haōma. xᵛarəitiš. hazaŋraγ niiāi. asti. daēuuanąm.
Y10.7:
nasiieiti. haϑra. frā.kərəsta. aɱat̰. haca. nmānāt̰. āhitiš. yaϑra. bāδa upa.zaiti. yaϑra. bāδa. upastaō iti. haōmahe. baēšaziiehe. ciϑrəm. dasuuarə. baēšazəm. ahe. vīse. uta. maēϑanəm.
Y10.8:
vīspe. zī. ańiiē. maδā̊ŋ hō. aēšma. hacaṇtī. xruuīdruuō. āat̰. hō. yō. haōmahe. maδō. aṣ̌a. hacaiti. uruuā̊smana. rəṇja iti. haōmahe. maδō. yō. yaϑa. puϑrəm. taurunəm. haōməm. vəṇdaita. maš́iiō. frābiiō. frā. ābiiō. frābiiō. frā. ābiiō. tanubii. haōmō vīsaiti. baēšazāi.
Y10.9:
hma. dazde. mē. baēšazanąm. yābiiō. ah baēša zaδā̊. haōma. dazda.mē. vāraϑraγ nąm. yābiiō. ahe. vərəϑra.tauruuā̊. frātē. vīsāi. auruuaϑō. staōta. uruuaϑəm. staōtārəm. vaŋhaŋhəm. daδ ō. aōxta. ahurō. mazdā̊. yaϑa. aṣ̌ əm. yat̰. vahištəm.
Y10.10:
auruuaṇtəm. ϑβā. dāmaδātəm. baγō. tataša t̰. huuāpā̊. auruuaṇtəm. ϑβā. dā maδātəm. baγō. nidaδat̰. huuāpā̊. haraiϑiiō. paiti. barəziiā̊.
Y10.11:
āat̰. ϑβā. aϑra. spəṇta. fradaxšta. mərəγa. vīžuuaṇca. vī.barən. aōui. š́iiata. upairi.saēna. aōi. staē ra. staērō.sāra. aōi. kusrāδa. kusrō. patāδa. aōi. paβrāna. viš .paϑa. aōi. spəta.gaōna. gairi.
Y10.12:
āat̰. ā.huua. pauruuatāhuua. pa uru.sarəδō. vīraōδahe. haōmō. gaōma. zairi.gaōnō. ātē. baēšaza. irīrəϑre. vaŋhə̄uš. manaŋhō. miiābii ō. āat̰. mē. ahe. dušsaŋhahe. parāca. vaēpaiia. manō. āat̰. ah e. nī. manō. manō. yō. mē. dušsaŋ hō. hištaiti.
Y10.13:
nəmō. haōmāi. yat̰. kərənōiti. darəγaōš. hauuat̰.masō. manō. yaϑa. raēuuastəm.ahecit̰. nəm ō. haōmāi. yat̰. kərənaōiti. darəγ š. hauuat̰.masō. manō. yat̰. usnąm aēiti. vaēiδaiia. paōuru.narəm. tīm kərənīiši. spaniiaŋhəm. cistiuuastarəm. yasə.tē. bāδa. haōma. zāiri. gauua. ərəstahe. baxšaiti.
Y10.14:
māme. yaϑa. gaōš. drafšō. āsitō. vārəm. cairi. fraša. fraiiaṇtō. tē. maδō. vərəzi. aŋhā̊ŋhō. jasəṇtō. pairi.tē. haō ma. aṣ̌aōm. aṣ̌auuāzō. daδąmi. imą m. tanīm. yā. mē. vaēnaiti. huraōδ a.
Y10.15:
auuaŋharə.zāmē. jaińiiaōš. īnąm. mairiiaiiā̊. əuuītō.xarəδaiiā̊. y ā. maińiiaṇti. dauuaiiaṇti. āϑrauua nəmca. haōməmca. hāiiā. dapta. apanasiieiti. yātat̰. yat̰. haōm ahe. draōnō. nigā̊ŋhəṇti. nišhaδai ti. nōit̰. tąm. āϑrauua.puϑrīm. naēδa. dasti. hupuϑrīm.
Y10.16:
paṇcanąm. ahmi. pacanąm. nōit̰. ahmi. huma tahe. ahmi. dušmatahe. nōit̰. a hīxtahe. ahmi. dužīxtah ahmi. huuarəštahe. ahmi. dužuuarəšt ahe. nōit̰. ahmi. sraōšahe. ahmi. asraōštōiš. nōit̰. ahmi. aṣ̌aōnō. ahmi. druuatō. nōit̰. ahmi. at̰cit̰. ahmāt̰. yaϑa. apəməm. mańiuuā̊. aŋ hat̰. nauuāitiš.
Y10.17:
āat̰. aōxta. zaraϑ uštrō. nəmō. haōmāi. mazdaδātāi. vaŋhə̄uš. haōmō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi. vīspe. haōma. upa.st aōmi. yat̰cit̰. barəšnušuua. gairənąm. yat̰cit̰. jąfnušuua. raōnąm. yaēcit̰. ązahi. dərətā̊ŋhō. jaininąm. upa. dərəzāhu. ərəzataēca. ərəzataēna. ərəzataēca. ərəzataēna. haca. tašt zaranaēnəm. aōi. taxšē. mā.mē. mi. paiti. iϑa. raēuuaṇtō. arəjahe.
Y10.18:
imā̊se.tē. haōma. gāϑ ā̊. imā̊. həṇti. staōmaōiiō. imā̊. həṇti. cīcašānā̊. imi. həṇti. a rəšuxδa. vācō. dāsmaińiš. vāraϑ raγniš. paiti.baēšəš. baēšaziia.
Y10.19:
imā̊si. tīmcit̰. māuuōiia. fraša. fraiiaṇtō. tē. maδō. raōxšna. fra iiaṇtō. tē. maδō. rəṇjiiō. vazai ti. maδō. vāraϑraγniš. həṇtəm. āstaōiti. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20:
gauue. nəmō. gauue. nəmō. gauue.uxδəm. gauue. vərəϑrəm. ga uue. xᵛarəϑəm. gauue. vastrəm. ga uue. vərəziiātąm. tąm. nə̄. xᵛrəϑāi. xᵛarəϑāi. xᵛrəϑāi. xᵛarəϑāi. fšuiiō.
Y10.21:
haōməm. zāirīm. bərəzṇtəm. y. haōməm. frāšmīm. frādat̰.gaēϑ əm. y. haōməm. dīraōšəm. y. vīsp e. haōma. y. zaraϑuštrahe. spətā mahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. fra uuaṣ̌īmca. y.
Y10.22:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' .
Y11:
Y11.1:
bwd OL Y ʾthš YHBWNšn'. zōt u rāspī ϑrāiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanō. āfrauuacaŋhō. zauuaṇti. gāušca. aspasca. haōmasca. gāuš. zaōtārəm. za uuaiti. uta. buiiā̊. afrazaṇtuš. uta. dīuš.sruuā̊. hacimnō. yō. mąm. xᵛāstąm. nōit̰. baxšahe. āat̰. m ąm. tīm. fšunaiiehe. nāiriiā̊. vā̊. puϑrahe. vā. haōiiā̊. vā. marəšuiiā̊.
Y11.2:
aspō. bāšārəm. zauuai ti. mā. buiiā̊. auruuatąm. yīxta. mā. auruuatąm. aiβišasta. mā. a uruuatąm. niϑaxta. yō. mąm. zā uuarə. nōit̰. jaiδiiehe. paōuru.mai ti. haṇjamaini. paōuru.naraiiā̊. ka rašaiiā̊.
Y11.3:
haōmō. xᵛāšārəm. zauuai ti. uta. buiiā̊. afrazaṇtiš. uta. də̄uš.sruuā̊. hacimnō. yō. mąm. ai βišhutəm. dāraiiehe. yaϑa. tā iiīm. pišōsārəm. nauue. aɱi. piš ō.sārō. azəm. yō. haōmō. aṣ̌a uua. dīraōšō.
Y11.4:
us.mē. paiti. haōmā i. draōnō. frə̄rənaōt̰. ahurō. mazdā̊. a ṣ̌auua. haŋharəne. mat̰.hizuuō. hōiiumca. dōiϑrəm.
Y11.5:
yō. mąm. tat̰. draōnō. zināt̰. vātrə.fiiāt̰. vā. apa. vā. yāsāiti. yat̰. mē. daϑ at̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋha rəni. mat̰.hizuuō. hōiiumca. dōiϑ rəm.
Y11.6:
nōit̰. aɱi. nmāni. zānāiti. āϑ rauua. naēδa. raϑaēštā̊. naēδa. vāst riiō. fšuiiąs. āat̰. ahmi. nmāne. zaiiā̊ṇti. dahakāca. mīrakā ca. paōuru.sarəδa. varəšnāa.
Y11.7:
ϑβāšəm. ā. gə̄uš. frāϑβarəsō. t aṇcištāi. haōmāi. draōnō. mā. ϑβā. haōmō. bəṇdaiiāt̰. yaϑa. mairīm. baṇdaiiāt̰. yim. tīirīm. fraŋharəsiiānəm. maδəme. ϑrišuue. aŋ́hā̊. əmō. zəmō. əmō. zəmō. pairəš.xᵛaxtəm. aiiaŋhahe.
Y11.8:
ẔNE gywʾk' lʾspyk LWTE zwt' BRA gwbšn' . āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmāi. mazdat̰ātāi. mazdaδātāi. mazdat̰ātāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. haō mō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi.
Y11.9:
lʾspyk plʾhwm PWN YDE hwy QDM OHDWNtn' PWN gʾs plbyltʾlʾn' W YḆLWNšn' ḆYN 4 ʾngwst' blsm YHSNNšn' BRA gwbšn'. yō. nō. aēuuō. at̰. tē. uiiē. ϑrāiiōidiiāi. tīirahe. məṇdāidiiāi. xšuuaēdəm. haptāždiiāi. nauua. dasəmē. yōi. və̄. yaēϑma.
Y11.10:
plʾhwm LALA OL Y YDE dšn' Y zwt' HNHTWN-šn' zwt' YMRRWN-yt' . zōtpairi.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌auuāzō. daδąmi. imąm. tanīm. yā. mē. vaēnaiti. haōraōδ a. ϑβaxšāi. haōmāi. maδāi. hauuaŋhāi. aṣ̌auuastāi. airi.mə̄. tīmcit̰. daiiā̊. haōmō. aṣ̌auua. dīraōša. vahištəm. ahīm. aṣ̌aō nąm. raōcaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm.
Y11.11:
aṣ̌ə m. vohī. 3 ANALTL gwptn'. plʾhwm PWN 2 W 2 W 2 LAWHL OŠTEN-tn' KRA bʾl lʾspyk ʾšmwhwk 2 gwptn' bwd OL Y ʾtš YHBWNšn' bwd OL Y ʾtš YHBWN-šn' zwt' PWME pʾk krtn' KRA 2 YDE PWN pʾtyʾp krtn' YDE hwy QDM blsm HNHTWN-tn'
Y11.12:
aṣ̌əm. vohī. 4 gwptn'.
Y11.13:
yaϑā. ahī. vairiiō. 2 gwptn'.
Y11.14:
vasa sca. tī. ahura.mazda. uštāca. xšaēša. OD
Y11.17:
druuatō. staōiš.
Y12:
Y12.0:
aṣ̌əm. vohī⁛ 3 gwptn'⁛
Y12.1:
frauuarāne. ‖ hāuua nə̄e. ‖ sāuuaŋhə̄e. ‖ raϑβąm. ⁛ zwt'⁛ yaϑ ā. ahī. vairiiō. zaōta. frā.mē. mrīte.⁛ lʾspyk⁛ yaϑā. ahī. vairiiō. y ō. zaō. ā.mē. mrīte⁛ zwt'. aϑā. ratuš. krtn'⁛
Y12.2:
frastuiiē. humatōibiias cā. hīxtōibiiascā. huuarəštōi biiascā. mąϑβōibiiascā. vaxəδβ ōibiiascā. varəštuuōibiiascā. aibi. gairiiā. daiϑī. vīspā. du du hum atācā. hīxtācā. huuarəštā cā. paitīrəciiā. daiϑī. vīspā. dušmatācā. dužīxtācā. duž uuarəštācā.
Y12.3:
fərāuuīrāhī. aməṣ̌ā̊. spəṇtā. yasnəmcā. vaɱəmcā. frā. manaŋhā. frā. vacaŋhā. frā. š́iiϑanā. frā. aŋhā̊iiā. frā. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm.
Y12.4:
staō mī. aṣ̌əm⁛
Y12.5:
aṣ̌əm. vohī. ʾywk gwptn'⁛※⁛
Y12.6:
nāisī mī. daēuuō. frauuarānē. mazda iiasnō. zaraϑuštrōiš. vīdaēuuō. ahu ra.t̰kaēšō. staōtā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. yaštā. aməṣ̌anąm. spə ṇtanąm. ahurāi. mazdāi. vaŋhauue. vohī.maidē. vīspā̊. vohī. cina hmī. aṣ̌aōne. raēuuaiti. xᵛarənaŋhaēi ti. yā.zī. cīcā. vahištā. y eŋ́hē. gāuš. yeŋ́hē. aṣ̌əm. y eŋ́hē. raōcā̊. yeŋ́hē. raōcə̄bīš. raōiϑβən. xᵛāϑrā.
Y12.7:
spəṇtąm. vī. ā rmaitīm. vaŋhīm. vərəne. hā.mō i. astī. us. gə̄uš. stuiiē. tāiiā. at̰cā. hazaŋhat̰cā. us. mazdaiias nanąm. vīsąm. ziiānaiiaēcā. vīuuā pat̰cā.
Y12.8:
frā. manaēibiiō. raŋhē. vasə̄. yaitīm. vasə̄.šaēitīm. yāiš. upairi. āiiazəmā. gaōbīš. š́iiaṇt ī. nəmaŋhā. aṣ̌āi. uzdātā̊. pai tī. auuat̰. stūiiē. nōit̰. aɱāt̰. ā ziiā̊.yenīm. nōit̰. vīuuāpəm. xš tā. māzdaiiasnīš. aōui. vīsō. nōit̰. astō. nōit̰. uštānahē. cinmā nə̄e.
Y12.9:
vīdaēuuāiš. aγāiš. auuaŋhə̄š. anarətāiš. akōdābīš. sarəm. mruiiē. hātąm. draōjištāiš. hā tąm. paōištāiš. paōšištāiš. paōištāiš. paōšištāiš. hātąm. auuaŋhu təmāiš. vīdaēuuāiš. vīdīuua t̰bīš. vī. yātuš. ī. yātumat̰ bīš. vī. kahiiācīt̰. hātąm. ātarā̊iš. vī. manbaēš. və̄. v cə̄bīš. vī. š́iiaōϑanāiš. vī. ciϑ rāiš. vī. zī. anā. sarəm. mruiiē. yaϑanā. drəgauuātā. raōxšaiiaṇ tā.
Y12.10:
aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrəm. aδaxšaiiaētā. spaēšī. frašnaēšī. vīspaēšī. ha ṇjamanaēšī. yāiš. apərəsiiatəm. mazdā̊scā. zaraϑuštrascā.
Y12.11:
aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daēuuāiš. sa rəm. vīiiāmruuītā. vīspaēšī. fə rašnaēšī. vīspaēšī. haṇjamanaēš ī. yāiš. apərəsiiatəm. mazdā̊scā. aϑā. azə̄mc . yō. mazdaiiasnō. za raϑuštrəš. daēuuāiš. sarəm. vīmruii ī. yaϑā. anāiš. viiāmruuītā. yə̄. aṣ̌auuā. zaraϑuštrō.
Y12.12:
yāuuarənā̊. āpō. yāuuarənā. uruuarā̊. yāuuarəā. gāuš. hudā̊. yāuuarənō. ahurō. mazd ā̊. yə̄. gąm. dadā. yə̄. narəm. aṣ̌a uuanəm. yāuuarənō. as. zaraϑuštrō. yā uuarənō. kauuā. vištāspō. yāuuarən ā. frašōštrā. jāmāspā. yā uuarənō. cascīt̰. kascīt̰. cascīt̰. kascīt̰. saōš́iiaṇtąm. ha iϑiiāuuarəząm. aṣ̌aōnąm. tāuuarənā cā. t̰kaēšācā⁛
Y12.13:
mazdaiiasnō. ahm ī. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. frauuā rāne. āstīitascā. frauuarətascā. OD OL Y ⁛
Y12.14:
asīitiš ⁛
Y13:
Y13.1:
ahurəm. mazdąm. ā mruiiē. nəmānahē. nəmānō.patōiš. ratīm. ā. vīsō. vīspatōiš. ratīm. āzaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš. ratīm. ādaŋ́hə̄uš. daŋ́hupatōiš. ratīm. ā γə̄nąnąm. ratīm. āmruiiē. d aēnąm. māzdaiiasnīm. aṣ̌īm. vaŋhī m. parə̄ṇdīm. yąmcā. bipaitišta nąm. aṣ̌aōnīm. imąmcā. ząm. yā. nā̊. baraiti.
Y13.2:
fraiiehe. vāzištahe. astaōiš. ratīm. ā.mruiiē. ātrə̄m. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌əϑβō.zigatəm ąm. gauuāstriiāuuarəštəmąm. narąm. aṣ̌āunąm. vāstriiehe. fšuiiaṇtō. ratīm. ā.mruiiē. hastəmąm. aṣ̌ah e. amą. raēϑaēštā̊. ratīm. ā.mru iiē.
Y13.3:
mazištāiš. vaēδiiāiš. daē naiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑaurunō. ratīm. āmruiiē. cašānąscā. aēšąm. cīt̰. ratīš. ā.mruiiē. ratīš. ā. saōiiā. aməṣ̌ąscā. spəṇtąm. saōš́iiaṇtascā. dąhištąm. arəš. vacastəmą. aiβiiāmatəmąm. aš. xrā.xᵛanutəmąm. mazištą. amą. ā. mruiiē. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑa. urunąscā. raϑaēštąscā. vāstriiąs cā. fšuiiaṇtō.
Y13.4:
pairī. vī. aməṣ̌ ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋh ō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm. pairī. vīspā̊. hujītā iiō. iϑā. maińiiī. mamanāitē. iϑ ā. vaōcā tarə̄. iϑā. vāuuarə. zātarə̄.
Y13.5:
āat̰. MN⁛ yaϑā. tī.ī. ahura.mazdā. mə̄ṇəhācā. vaōcascā. dā̊scā. varəšcā. yā. vohī. aϑā. tōi. dadimahī. aϑā. cīšmah ē. aϑā. ϑβā. āiš.y⁛ aϑā. nəma x́iiāmahī. aϑā. išīidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. 2 bʾl gwptn'⁛
Y13.6:
vaŋ hə̄uš. xᵛaētə̄uš. xᵛaētātā. vaŋhə̄u š. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairi. jasā maidē. vaŋhuiiā̊. fəsarətaiiō. vaŋ huiiā̊. ārmatōiš.
Y13.7:
gə̄ušcā. huδ ā̊ŋhō. gāiiax́iiācā. marəϑnō. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštrahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌anō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛
Y13.8:
yeŋ́hē. hātąm OD LOYŠE gwptn'⁛
Y13.9:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn' PWN KRA š́iiaōϑananąm glyh blswm ywmbynytn'⁛
Y13.10:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'⁛
Y13.11:
ahunəm. vairīm. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. sraēšt əm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. y⁛ fraōiriitīm. hāitīm. y⁛ fraōirətīmcā. āstaōi ϑβanəmcā. daēnaiiā̊. māzdaiiasnō iš. y⁛
Y13.12:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'⁛
Y14:
Y14.1:
vīsāi. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. st aōtā. zaōtā. zbātā. yaštā. framarətā. aibī. jarətā. yīšmā kəm. yasnā. vaɱāica. yat̰. aməanąmpəṇtanąm. ahmākəm. hauuaŋhāica. aṣ̌auuastāica. y at̰. saōš́iiṇtąm. aṣ̌aōnąm.
Y14.2:
pairi. və̄. aməṣ̌ā spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmī. tanuuascīt̰. xᵛa x́iiā̊. uštanəm. pairī. vīspā̊. hujī taiiō.
Y14.3:
ahmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. āiiese. yešti. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā iiese. yešti. hāuuanīm. paiti. rat īm. sāuuaŋhə̄m. vīspe. mazišta. pai ti. ratīm.⁛
Y15:
Y15.0:
frauuarāne. ‖ hāuuanə̄e. ‖ sāuuaŋhə̄e. ‖ raϑβąm ⁛ zwt'⁛ yaϑā. ah ī. vairiiō. zaōta. frā.mē. mrīte. lʾspyk⁛ yaϑā. ahī. vairii. yō. ō ta. frā.mē. mrīte. zwt'⁛ aϑā. ratuš. krtn'⁛
Y15.1:
sastica⁛ zwt W lʾ pyk BRA bšn' bwd OL Y ʾthš HNHTWN-tn' blsm PWN dwʾnk ʾk' Y stl MN dšn' ʾwšmwltn' OL Y dtwšʾk lʾst krtn' W glyyh ʾytw cygwn hwpyhʾ LAWHL krtn' blsm OL Y mʾhlwk ASLWN-šn' YDE Q̱DM blsm HNHTWN-tn'⁛ vaṇtāca. rapnaŋhāca. amə ṣ̌ə̄. spəṇtə̄. vaŋhīš. srīrāiš. nā mąn. āzbaiia. frāiiazi. bərəja. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəja. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš⁛⁛
Y15.2:
yeŋ́hē. m ē. aṣ̌āt̰. hacā. vahištəm. yesn ē. paitī. vaēdā. mazdā̊. ahurō. y ōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yaz āi. xᵛāiš. mə̄nə̄š. pairicā. jasā i. vaṇtā. vohī. xšaϑrəm. vairī m. bāgəm. ai i. bairəštəm⁛ plʾgʾm W yʾm OL Y wl glyyh Y blsm bwltn'⁛
Y15.3:
srōšō. iδā. astī. ahu rahe. mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌aōnō. yənā̊. ištō. haiiat̰. paō uruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰. ⁛ auuaϑāt̰. i δā. sraōšō. astī. ahurahe. maz dā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌aōnō. yə̄.nā̊. ištō.
Y16:
Y16.0:
yaϑā. ahī. vairii ō. yō. yō. ātrauuxšō. frā.mē. mrītē. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā. fra. aṣ̌auuā. viδuuā̊. mraōtī⁛
Y16.1:
ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ hūδā̊ŋhəm. mazištəm. yazatəm. yim. səuuištəm. frādat̰.g aēϑəm. dātārəm. vohunąm. dāmaną m.ābiiō. rātābiiō. zaōϑrābiiō. arə šuxδaēibiiasca. vāγžaēibiiō. vīs pəmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaōm. yazatəm. y⁛
Y16.2:
zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y⁛ ābiiō. rātābiiō. zaōϑrā biiō. arəšuxδaēibiiasca. vāγžibiiō. vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. y azatəm. y⁛ zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ zaraϑuštrahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštrah e. srauuā̊. y⁛ zaraϑuštrahe. daēnąm. y⁛ zaraϑuštrahe. varənəmca. t̰kaēšə mca. y⁛
Y16.3:
aŋhuiiaōš. aṣ̌acaŋhō. aṣ̌acinaŋhō. aṣ̌acaŋhō. aṣ̌acinaŋhō. p auruuā. dātā̊. dāmąn. aṣ̌aōnīš. ⁛daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. y⁛ vohumanō. y⁛ aṣ̌ə m. vahištəm. y⁛ xšaϑrəm. vairīm. y⁛ spəṇtąm. vaŋhīm. ārmaitīm. y⁛ hauruuatātəm. y⁛ amərətatātəm. y⁛
Y16.4:
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ āpō. vaŋ hīš. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš.y⁛ huuarəxšaētəm. auruuat̰.aspəm. y⁛ mā̊ŋh əm. gaōciϑrəm. y⁛ tištarə̄m. stārəm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋhəṇtəm. y⁛ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. y⁛
Y16.5:
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ miϑrəm. vaouru.gaō iiaōitīm. y⁛ sraōšəm. aṣ̌īm. y⁛ rašnīm. razištəm. y⁛ aṣ̌āōnąm. vaŋhī š. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y⁛ vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. y⁛ rāma. xᵛāst rəm. y⁛ vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. y⁛
Y16.6:
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ daēną m. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ aṣ̌īm. vaŋhīm. y⁛ arəštātəm. y⁛ asmanəm. y⁛ ząm. huδā̊ŋhəm. y⁛ mąϑrəm. spəṇt əm. y⁛ anaγra. raōcā̊. xᵛaδātā̊. y⁛
Y16.7:
xᵛanauuaitīš. aṣ̌ahe. vərəzō. y⁛ y āhu. ərəstanąm. uruuąnō. š́āiieṇti. yā̊. aṣ̌āōnąm. frāuuaṣ̌aiiō. vahišt əm. ahīm. aṣ̌aōnąm. y⁛ raōcaŋhəm. v īspō.xᵛāϑrəm.
Y16.8:
xšuuīδa. āzīita. y⁛ tacat̰.āpō. uxšiiat̰.uruuara. āzōiš. daēuuō.datahe. hamōistri. auuaŋhā̊.mīš. auuaŋhā̊. pairi.ka iiāi. paitištātaiiaēca. paiti. sacaptaiiaēca. paiti.tarəta iiaēca. paiti.yōgət̰.t̰baēšahiiaē ca. aṣ̌əmaōγaheca. ana.aṣ̌aōnō. ana.ṣ̌aōnō. ana.aṣ̌aōnō. ana.ṣ̌aōnō. s āstraheca. paōuru.mahrkahe⁛
Y16.9:
y⁛spā̊. āpō. y⁛ vīspā̊. uruuarā̊. y⁛ vīspā̊. vaŋhauuō. y⁛ vīspā̊. vaŋhīš. y⁛ vīspā̊. maińiiauuaca. yazata. gaēϑiiāca. yō. vaŋhuδā ̊ŋhō. aṣ̌auuanō.
Y16.10:
y⁛ ϑβąm. maēϑanəm. yąm. ārmaitīm. spəṇtąm. y⁛ ϑβą m. maēϑanahe. paiti. aṣ̌āum. ahura. mazda. druuafšōiš. druuō.uuīrahe. druu a.aṣ̌a.ciϑrahe. yaɱi. zī. kā cit̰. tanunąm. drājištəm. hāmī. maēϑaēne. maēϑanāt̰. at̰. hama. at̰. zaiiene⁛⁛
Y17:
Y17.1:
ahurəm. mazdąm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aməṣ̌ā. spəṇ ta. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. y⁛
Y17.2:
asniia. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuana. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ hāuua nīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ uuaŋhə̄m. vīsə̄mca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ miϑrəm. vouru.gaōiiaō itīm. hazaŋra.gaōšəm. baēuuarə.caš manəm. aōxtō.nāmanəm. yazatəm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y⁛
Y17.3:
rapiϑβinəm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ frādat̰.fšum. zaṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat m. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. āϑrəmca. ahu rahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛
Y17.4:
uzaiieirənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ frādat̰. vīrīm. dāx́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y⁛ bərəzaṇtəm. ahurəm. xšaϑ rəm. xšaētəm. apąm. napātəm. auruuat̰. aspəm. y⁛ apəmca. mazdaδātąm. aṣ̌aōnī m. y⁛
Y17.5:
aiβisrīϑrəməm. aibigāim. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ frādat̰.vī spąm.hujiiāitīm. zaraϑuštrōtəməmc a. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aṣ̌ āōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. fra uuaṣ̌aiiō. y⁛ γanā̊sca. vīrō.vąϑ βā̊. y⁛ yāiriiąmca. hušatīm. y⁛ aməmca. hutaštəm. huraōδəm. y⁛ vərə ϑraγnəmca. ahuraδātəm. y⁛ vanaiṇt īmca. uparatātəm.y⁛
Y17.6:
ušahenəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ y⁛ bərəjīm. nmānəmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y⁛ sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. və rəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ rašnīm. razištəm. y⁛ arəštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. vərədat̰.gaēϑąm. y⁛
Y17.7:
māhiia. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ aṇtarə. mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ pərənō.mā̊ŋhəm. vīšaptaϑəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛
Y17.8:
yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ mai δiiōizarmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ maiδiiaōšəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ y⁛ paitišahīm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aiiāϑrəmə m. fraōuruuīštrəməm. varəšni.harəštə məm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y⁛ hamaspaϑmaēdīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sarəδa. aṣ̌auua na. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛
Y17.9:
vīspe. aṣ̌ ahe. ratauuō. y⁛ yōi. həṇti. aṣ̌ah e. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrəsąsca. naz išta. pairəš.hāuuanaiiō. yōi. həṇ ti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. maz dō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y17.10:
ahura. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋ ha. aṣ̌auuana. yazata. y⁛ strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhu. pai ti. barəsmaińiiāhu. miϑrəm. vīspa nąm. dax́iiunąm. daŋ́hu.paitīm. y⁛ YWM W BYRH ZK-š ḆYN YKOYMWN-d gwptn'⁛
Y17.12:
ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ātrəm. bərəzasauuaŋhəm. y⁛ ātrəm. vohu.fraiiānəm. y⁛ ātrəm. uruuāzišt əm. y⁛ ātrəm. vāzištəm. y⁛ ātrəm. spə̄ništəm. y⁛ xšaϑrəm. nafəδrəm. nairiiō. saŋhəm. yazatəm. y⁛ ātrəm. vīsp anąm. nmānanąm. nmānō.paitīm. maz daδātəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ mat̰. v īspaēibiiō. ātərəbiiō.
Y17.13:
āpō. vaŋ hīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌ aōnīš. y⁛ vīspō. vīspā̊. vīspō. vīspā̊. pō. pō. mazdaδātā̊. a ṣ̌aōnīš. y⁛ vīspā̊. uruuarā̊. maz daδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛
Y17.14:
mąϑrəm. sp əṇtəm. aša.xᵛarənaŋhəm. y⁛ dātəm. vīdōiium. y⁛ dātəm. zaraϑuštra. y⁛ darəγąm. upaiianąm. y⁛ daēnąm. vaŋhī m. māzdaiiasnīm. y⁛
Y17.15:
gairīm. uši.da rənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yaz atəm. y⁛ vīspā̊. garaiiō. aṣ̌a. xᵛāϑrā̊. paōuru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ uγrəm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y⁛ uγrəm. axᵛaratəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y⁛ aṣ̌īm. vaŋhīm. y⁛ xšōiϑanīm. xšōiϑnīm. xšōiϑanīm. xšōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuaitīm. huraōδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y⁛ sa uuō. mazdaδātəm. y⁛
Y17.16:
dahmąn. vaŋh īm. āfritīm. y⁛ daɱəmca. narəm. aṣ̌auuanəm. y⁛ uγrəm. taxməm. dāmōiš upamanəm. yazatəm. y⁛
Y17.17:
imā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. y⁛ imā̊. asā̊ sca.šōiϑrā̊sca. gaōiiaōitīšca. maēϑanaiiā̊sca. auuō.xᵛarənā̊sca. y⁛ iməmca. šōiϑrahe. paitīm. y⁛ yim. ahurəm. mazdąm.
Y17.18:
ratauuō. vīsp e. mazišta. y⁛ aiiara. asniia. mā hiia. yāiriia. sarəδa.
Y17.19:
aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauua ṣ̌aiiō. staōmi⁛ zbaiiemi. ufiiemi. y⁛ nmānaiiā̊. vīsaiiā̊. zaṇtu mā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y17.20:
vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. y⁛ vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ hāuu anīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhə̄m. vīsəmca. paiti. ratīm. ratauuō. vī spe. mazišta. paiti. ratīm.
Y17.21:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'⁛
Y18:
Y18.1:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'⁛
Y18.2:
dāidīmōi. yə̄. gąm. tašō. apas cā. uruuarā̊scā. amərətātā. hauruu ātā. spə̄ništā. maińiiī. mazdā. təuuīšī. utaiiīitī. manaŋhā. vo hī. sə̄ŋhē⁛MN⁛
Y18.3:
spəṇtā. maińiiī. vahištācā. manaŋhā. hacā. aṣ̌ āt̰. š́iiaōϑanācā. vaŋhācā. vacaŋhācā. vaŋhācā. vacaŋhācā. aɱāi. dṇn. hauruuātā. amərətātā. mazdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. 2 bʾl gwptn'⁛
Y18.4:
ahiiā. maińiiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahištəm. hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānī. manaŋhō. ārmatōiš. zastōibiiā. š́iiaōϑanā. vərəziiat̰. aōiiā. cist ī. huuō. patā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊.
Y18.5:
ahiiā. mańiiə̄uš. tuuə̄m. ahītā. sp əṇtō. yə̄. aɱāi. gąm. rāniiō. skərət īm. hə̄m.tašat̰. at̰. hōi. vāstrāi. rāmā.dā̊. ārmaitīm. hiiat̰. hīm. vohī. mazdā. hə̄mi.fraštā. manaŋhā.
Y18.6:
amāt̰. maińiiə̄uš. rārəš́iiaṇtī. drəga uuaṇtō. mazdā̊. spəṇtā̰. nōit̰. aϑā. aṣ̌aōnō. kasə̄ušcīt̰. nā. aṣ̌āōnō. kā ϑə̄. aŋhat̰. suuācīt̰. hąs. parōiš. akō. drəgauuāiti.
Y18.7:
tācā. spəṇtā. maińiiī. mazdā. ahurā. aṣ̌aōune. cōiš. yāzī. cīcā. vahištā. hanarə̄. ϑβahmāt̰. zaōšāt̰. drəgauuā̊. bax šaiti. ahiiā. š́iiaōϑanāiš. akāt̰. āš́iiąs. manaŋhō.
Y18.8:
tā. dā̊. spəṇtā. maińiiī. mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhā̊. vīdāitīm. rānōibiiā. ārmatōiš. dibązaŋhā. aṣ̌ax́iiācā. hāzī. paōu rīš. išəṇtō. vāurāitē⁛
Y18.9:
spəṇtā. maińiiī. OD⁛ ahurō. 2 bʾl gwptn'⁛
Y18.10:
aṣ̌əm. voh ī⁛ 3 gwptn'⁛
Y18.11:
spəṇtā.maińiiīm. hāi tīm. y⁛
Y18.12:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'⁛ LOYŠE zwhl YNSḆWN-x2⁛
Y18.13:
yaϑā. ahī. vairiiō⁛ 4 PWN blnd KALA gwptn' W plʾgʾʾm ʾplʾtn'⁛
Y18.14:
aṣ̌əm. v ohī⁛ 3 gwptn'⁛
Y18.15:
ahunəm. vairīm. y⁛ aṣ̌ əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. əṇtəm. y⁛
Y18.16:
yeŋ́hē. hātąm. LOYŠE gwptn'⁛⁛
Y19:
Y19Header:
bkʾm bwn⁛※⁛
Y19.1:
pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm. ahura.mazda. maińiiō. spə̄ništa. dāta rə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum. cit̰. auuat̰. vacō. ās. ahura.mazda. yat̰. mē. frāuuaōcō.
Y19.2:
para. asməm. pa ra. āpəm. para. ząm. para. gąm. pa ra. uruuarąm. para. ātrəm. ahurahe. maz dā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xrafstrāiš. ma ṣ̌iiāišca. para. vīspəm. ah astuuaṇtəm. para. vīspa. vohu. maz daδāta. aṣ̌a.ciϑra⁛
Y19.3:
āat̰. mraōt̰. ahurō. mazdā̊. baγa. aēša. ās. ahurahe. vairiiehe. spətama. zaraϑuštra. ya t̰. tē. frāuuaōcim.
Y19.4:
para. asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruu arąm. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. p uϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuu āišca. xrafstrāiš. maṣ̌iiāišca. para. vīspəm. ahīm. astuuaṇtəm. pa ra. vīspa. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra.
Y19.5:
hā.mē. baγa. ahunahe. vairiiehe. spətama. zaraϑuštra. ana.piiīxδa. ana.pišīta. srāuuaiiamna. satə ti. ańiiaēšąm. raϑβąm. gāϑa nąm. ana.piiīxδanąm. ana.pišīta nąm. srāuuaiiamnanąm. āat̰. aipiiī xδa. aiapišīta. srāuuaiiamna. dasa. paiti. ańiiī. ratauuō.
Y19.6:
yasca. mē. aētaɱi. aŋhuuō. yat̰. astuuaṇti. spətama. zaraϑuštra⁛ baγąm. ahunahe. vairiiehe. marāt̰. frā.vā. marō. d raṇjaiiāt̰. frā.vā. drəṇjaiiō. s rāuuaiiāt̰. frā.vā. srāuuaiiō. yaz āiti. ϑrīšcit̰. tarō. pərətīmcit̰. hē. uruuānəm. vahištəm. ahīm. frapā raiiene. azəm. yō. ahurō. mazdā̊. ā. vahištāt̰. aŋhaōt̰. ā. vahištāt̰. aṣ̌āt̰. ā. vahištaibiiō. raōcaēibiiō.
Y19.7:
yasca. mē. aētahmi. aŋhuuō. yat̰ astuuaiṇti. spətama. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. vairiiehe. draṇja iiō. apa.raōδaiieiti. yat̰. vā. naē məm. yat̰. vā. ϑrəšum. yat̰. vā. ciϑrušum. yat̰. vā. paŋgtaŋᵛhąm. pairi.dəm. tanuua. azəm. yō. ahurō. mazdā̊. uruuānəm. haca. vahištāt̰. aŋhaōt̰. auuauuaitiia. bązasca. fra ϑasca. pairi.tańuiia. yaϑa. īm. zā̊. astica. īm. zā̊. auuaiti. bąz ō. yauuaiti. fraϑascat̰. fraϑascit̰. fraϑascat̰. fraϑascit̰.
Y19.8:
fraca. aēta t̰. vacō. vaōce. yat̰. ahumat̰. y at̰. ratumat̰. para. auuaŋ́he. ašnō. dā̊ŋhōit̰. para. āpō. para. zəmō. p ara. uruuaraiiā̊. para. gə̄uš. ciϑβarə. paitištāniiā̊. dā̊ŋhōit̰. para. na rš. aṣ̌aōnō. bipaitištānahe. ząϑ āt̰. para. auuaŋhe. hīϑβarəštō. kəh rəpaiia. ape. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. dāhīm.
Y19.9:
frā.mē. spəńiiā̊. maniuuā̊. vauuaca. vīspąm. aṣ̌aōnō. stīm. paitīmca. bauuaṇtīmca. bīš́iiaṇ tīmca. š́iiaōϑanō.tāitiia. š́iiaōϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Y19.10:
aēt at̰ca. aēšąm. uxδanąm. uxδōtəməm. yāiš. yauua. fraca. vaōcē. fra ca. mruiiē. fraca. vaxšiieiti. ast i. zī. ana. auuauuat̰. uxδata. yaϑa. yat̰. dim. vīspō. aŋhə̄uš. astuuā̊. āsaxšat̰. sašąs. dadarānō. nī pairī. iriϑiiąs.tātat̰. haraite.
Y19.11:
aētat̰ca. nō. vacō. frāuuaōce. six šīmca. hišmāirīmca. yaϑana. kaɱāicit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y19.12:
yaϑa. frāiδa. āmraōt̰. yat̰. dəm. ahīmca. ratī mca. ādadat̰. iϑa. dəm. para.cinast i. yim. ahurəm. mazdąm. manas.paōiriiaē ibiiō. dāmabiiō. yaϑa. īm. vīspa nąm. mazištəm. cinasti. aϑa. ahmāi. dāmąm. cinasti.
Y19.13:
yaϑa. mazdā̊. hujī tīš. vaŋhə̄uš. iδa. ϑrətīm. t̰kaēšəm. ādrəṇjaiieiti. dazda. panaŋhō. para. īmi. iδa. manaŋhe. cinasti. yaϑa. fradaxštārəm. manaŋhē. manaŋhō. aēta uuaitiia. īm. kāraiieitī. š́iiaōϑa nanąm. iδa. ahīm. kāraiieiti.
Y19.14:
yat̰. dəm. dāmabiiō. cinasti. mazda. iϑa. t əm. yat̰. aɱāi. dāmąm. xšaϑrəm. ahu rāi cinasti. tat̰. mazda. tauua. xša ϑrəm. drəgubiiō. vāstārəm. cinasti. y aϑa. uruuaϑəm. spəṇtamāi. paṇca. t̰kaēša. vīspəm. vacō. frauuākəm. haurəm. vacō. ahurahe. mazdā̊.
Y19.15:
v ahištō. ahurō. mazdā̊. mazdā. mazdā̊. mazdā. ahunəm. vairī m. frāmraōt̰. vahištō. hāmō. kā raiiat̰. hiϑβat̰. auuō. akō. auuō. akō. abauuat̰. aṇ tarəca. druuaṇtəm. āmrīta. aiia. ṇtarə.uxδa. nōit̰. nāmanā̊. nōit̰. sə̄ŋha. nōit̰. xratauuō. naēdā. vara nā. nōit̰. uxδa. naēdā. š́iiaōϑanā. nōit̰. daēnā̊. nōit̰. uruuąnō. haciṇti.
Y19.16:
aētat̰ca. vacō. mazdō.uxδəm. ϑri. a βsməm. caϑru.pišt̐arəm. paṇca.ratu. rāiti. haṇkərəϑəm. kāiš. hē. aβasm ąm. humatəm. hīxtəm. huuarəštəm.
Y19.17:
k āiš. paštrāiš. āϑrauua. raϑaēštā̊. vāstriiō. fšuiiąs. hūitiš. vīspa iie. arəne. arəna. arəne. arəna. hacimna. naire. aṣ̌aōne. arəš.manaŋha. arəš.vacaŋha. a rəš.š́iiaōϑana. ratuš. mərəta. daē nō.sāca. yeŋ́he. š́iiaōϑanā iš. gaēϑā̊. aṣ̌a. frādaṇte.
Y19.18:
ka iia. ratauuō. nmānaiiō. vīsiiō. z aṇtumō. dax́iiumō. zaraϑuštrō. pux δō. ā̊ŋhąm. dax́iiunąm. yā̊. ańiiā̊. rajōit̰. zaraϑuštrōit̰. caϑru.ratuš. raγa. zaraϑuštrəš. kaiia. aŋ́hā̊. ratauuō. nmāniiasca. vīsiiasca. zaṇtumasca. zaraϑuštrō. tīiriiō.
Y19.19:
kat̰. humatəm. aṣ̌auuanəm. manas.paō iriiō. kat̰. hīxtəm. mąϑrō. spəṇt ō. kat̰. huuarəštəm. staōtāiš. aṣ̌a.paōiriiāišca. dāmə̄bīš.
Y19.20:
maz dā̊. frāmraōt̰. cīm. frāmraōt̰. aṣ̌a uuanəm. maińiiaōmca. gaēϑiiə̄mca. cauuąs. frāmraōt̰. frauuākəm. vahiš tō. xšaiiamnō. cauuaṇtəm. aṣ̌a uuanəm. vahištəmca. auuasō.xšaϑrə mca.
Y19.21:
baγąm. ahunahe. vairiieh y⁛ ahunahe. vairiiehe. y⁛ frasraōϑ rəmca. framərəϑrəmca. fragāϑrəmca. frā iiaštīmca⁛
Y20:
Y20.1:
frāmraōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. vo hu. vahištəm. asti. para. aɱāi. vohu. vahištəm. cinasti. yaϑa. xᵛaētaōuuē. x́aētātəm. vohī. vah ištəm. asti. aϑa. t̰kaēšəm. kāra iieiti.
Y20.2:
ušta. asti. ušta. ahmāi. uštatāitiia. vīspəm. aṣ̌auua nəm. vīspāi. aṣ̌aōne. para.cina sti. yaϑanā. stāitiia. vīsp əm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌aōne. para.cinasti.
Y20.3:
yat̰. aṣ̌āi. vahiš tāi. aṣ̌əm. para.cinasti. vīspəm. mąϑrəm. vīspəm. mąϑrāi. yaϑa. aṣ̌āi. xšaϑrəm. cinasti. y aϑaca. zbaiiəṇti. aṣ̌aōne. aṣ̌əm. cinasti. yaϑaca. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinasti. yat̰. saōš́iiaṇtaē biiō. ϑrāiiō. t̰kaēša. vīspəm. v acō. frauuākəm. haurəm. vacō. ahurah e. mazdā̊⁛
Y20.4:
mazdā̊. frāmraōt̰. cīm. frā mraōt̰. aṣ̌auuanəm. maińiiaōmca. gaē ϑīmca. cauuąs. frāmraōt̰. frauuākəm. vahištō. xšaiiamnō. cauuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahištəmca. auuasō.x šaϑrəmca⁛
Y20.5:
baγąm. aṣ̌ahe. vahišta he. y⁛ aṣ̌ahe vahištahe y⁛ frasraōϑrəmca. framərəϑrəmca. fragāϑrə mca. frāiiaštīmca⁛
Y20.6:
yeŋ́hē. hāt ąm. OD LOYŠE gwptn⁛ stykl kltk' bwn⁛
Y21:
Y21.1:
yesnīm. vacō. aṣ̌aōnō. zaraϑušt rahe. yeŋ́hē. hātąm. āat̰. y esne. paiti. yeŋ́hē. iδa. mazdāi. yasnəm. cinasti. yaϑa. dāta. ahu rāi. hātąm. yasnəm. cinasti.
Y21.2:
yaϑ a. haδbīš. cīcišąm. yā̊ŋhąm. iδa. aṣ̌aōninąm. ārmaitī.paōi riianąm. yasnəm. para.cinasti. y ϑa. vaɱəm. aməṣ̌ə̄biiō. ϑrāiiō. t̰kaēša. vīspəm. vacō. yesnī m. cīm. aōui. yesnō. amiṣ̌ə̄e. spəṇtī. spəṇtī. spəṇtī. spəṇtī. pai ti. yasnahe.
Y21.3:
āat̰. mraōt̰. ahurō. mazdā̊. ušta. aɱāi. yaɱāi. ušta. kamāicīt̰. vasa.xšaiiąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō.
Y21.4:
cīm. aētaiia. pai ti.vaca. paitiiāmraōt̰. uštatāt əm. paitiiāmraōt̰. uštatāitiiaca. vīspəm. aṣ̌auuanəm. həṇtəmca. bauua ṇtəmca. bīš́iiaṇtəmca. vahišt əm. vahištō. paitiiāmraōt̰. vahi ō. mazdā̊. paitiiāmraōt̰. vahiš təm. aṣ̌auuanəm. vahištāi. aṣ̌aō ne.
Y21.5:
baγąm. yeŋ́hē.hātąm. hufrā iiaštąm. aṣ̌aōnīm. y⁛
Y21.6:
yeŋ́hē. h ātąm⁛ OD LOYŠE gwptn⁛
Y22:
Y22.1:
aṣ̌əm. vohi⁛ 3 gwptn' ⁛
Y22.2:
ʾsm W bwd ʾywk tʾk HNHTWN-tn'⁛ barəsmana. paiti.bərəta. haδa.zaōϑ ra. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌anąm. spəṇtaną m⁛ iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm āiiese. seyešti. yešti. seyešti. yešti. imąmcā. g ąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm āiiese. yešti. imąmcā. uruuarą m. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdāt m. ā⁛ y⁛
Y22.3:
aiβiiō. vaŋaēibiiō. im . zaōϑrā̊. haōmauuaitīš⁛ gaōm uuaitīš. haδānaēpatauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. ā⁛ y⁛ aiβiiō vaŋhaēibii. apəmca. haōmiiąm ā⁛ y asmanaca. hāuuana. ā⁛ y⁛ aiiaŋhaēnaca. hāuuana. ā⁛ y⁛
Y22.4:
i ąmca.. uruuarąm. brasmańīm.jaγma šīmca. ratufrətīm. mərəϑrəmca. marəϑrəmca. mərəϑrəmca. marəϑrəmca. rəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiasnōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrətīm. imą. aēsmąsca. baōiδīmca. ā⁛ y⁛ tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. ā⁛ y⁛
Y22.5:
xšnīmaini. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. sraōšahe. aṣ̌iiehe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑ βō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. hamā čizhā ḫub be negareš hamā čizhā ḫub be negareš
Y22.6:
ā⁛ y⁛ asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hā uuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ miϑrahe. vouru.gaōiiaōitōiš. hazaṇgrō. gaōšahe. baēuuarō.cašmanō. baēuuarə.cašmanō. baēuuarō.cašmanō. baēuuarə.cašmanō. aōx tō.nāmanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y22.7:
ā⁛ y⁛ rapiϑβənāi. rapiϑβanāi. rapiϑβənāi. rapiϑβanāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ frāda t̰.fšuua. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ aṣ̌ahe. va hištahe. āϑrasca. ahurahe. maz dā̊.
Y22.8:
ā⁛ y⁛ uziieirənāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ frādat̰.vī rāi. dāx́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ā⁛ y⁛ bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδāt aiiā̊.
Y22.9:
ā⁛ y⁛ aiβisrīϑrəmāi. ai bigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ frādat̰.vīspąm.hujiiāi tə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne . aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ ašaōnąm. frauuašanąm. γə̄nąnąmca. vīrō. vąϑβanąm. yāiriiaiiā̊sca. huš itōiš. amaheca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahura δātahe. vanaiṇtiiā̊sca. upa ratātō.
Y22.10:
ā⁛ y⁛ ušahenāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ bərəjiiāi. nmāniiāca. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ā⁛ y⁛ sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.g aēϑahe. rašnōiš. razištahe arəštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. və rədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y22.11:
ā⁛ y⁛ māhiiaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛rənō.mā̊ŋhāi. vīšapϑatāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y22.12:
ā⁛ y⁛ yāiriiaē ibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōizarə miiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe ā⁛ y⁛ maiδiiōišimāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ā⁛ y⁛ paitišhahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ aiiāϑ rəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəšni.harəš tāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ hamaspasmaēdiiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ sarəδaēib iiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y22.13:
ā⁛ y⁛ vīspaē ibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrəsąsc a. nazdišta. pairəš.hāuuanaiiō. y ōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahišta he. mazdā̊.frasāsta. zaraϑuštrō.f raōxta.
Y22.14:
ā⁛ y⁛ ahuraēibiiō. miϑraēibii a. bərəzaṇbiia. aiϑiiejaŋᵛhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇt ō.maińiiauuanąm. dāmanąm. tištrii eheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋh atō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.aspa he. daōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš.
Y22.15:
ā⁛ y⁛ YWM W BYRH ZK-š ḆYN YKYMWN-d gwptn'⁛⁛
Y22.16:
ā⁛ y⁛ tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. ā⁛ y⁛ aiβiiō. vaŋhaēibiiō. vīsp anąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδāt anąm.
Y22.17:
ā⁛ y⁛ mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštraherōiš. zaraϑuštrōiš. zaraϑuštraherōiš. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daē naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y22.18:
ā⁛ y⁛ garōiš. uše.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīs paēšąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑra nąm. paōuru.xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδā tahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. ā⁛ y⁛ aṣ̌ōiš. va ŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋᵛhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.
Y22.19:
ā⁛ y⁛ dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrət ōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγ raheca. taxmahe. dāmōiš. upama nahe. yazatahe.
Y22.20:
ā⁛ y⁛ ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. gaōiiōitananąmca. gaōiiōitanąmca. maēϑananąmca. auuō. xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋ́heca. ašnō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīrō. a naγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātaną m. vīspanąmca. spəṇtahe. mai ńiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌ aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y22.21:
ā⁛ y⁛ raϑβō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. raϑβą m. aiiaranąmca. asniianąmca. mā hiianąmca. yāiriianąmca. sa rəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. ⁛
Y22.22:
iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. ā⁛ y⁛ imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā⁛ y⁛ imąmc ā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌ aiia. uzdātąm. ā⁛ y⁛
Y22.23:
aiβiiō. v aŋhaēibiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōma uuaitīš. gaōmauuaitīš. haδānaēpatąmauuaitīš. haδānaēpatąmauuaitīš. haδānaēpatauuaitīš. haδānaēpatauuaitīš. aṣ̌aiia. uz dātā̊. ā⁛ y⁛ aiβiiō. vaŋhaēibii ō. apəmca. haōmiiąm. ā⁛ y⁛ asma naca. hāuuana. ā⁛ y⁛ aiiaŋhaēna ca. hāuuana. ā⁛ y⁛
Y22.24:
imąmcā. uruu arąm. barəsmanīm. jaγmīšīmca. ratufritīm. marəϑrəmca. vərəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγm aēšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. imąm. aēsmąmsca. aēsmąsca. aēsmąmsca. aēsmąsca. baōiδīmca. ā⁛ y⁛ tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. ā⁛ y⁛ xšnīmaine. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. amə šanąm. spəṇtanąm. miϑrahe. vou ru.gaōiiaōitōiš. rāmanasca. xᵛā strahe. huuarəxšaētahe. aməšah e. raēuuahe. auruuat̰.aspahe. va iiaōiš. uparō.kairiiehe. tara δātō. ańiiāiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaiiō. yat̰. tē. asti. spəṇtaheō. spəṇtō. spəṇtaheō. spəṇtō. maińiiō. razištaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aō naiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiasnōiš. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋᵛhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. zarazd ātōiš. mąϑrahe. spəṇtahe. uš i.darəϑrəm. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōi š. vīδīm. mąϑrahe. spəṇtahe. āsnahe. xraϑβō. mazdaδātahe. gaōšō.srītahe. xraϑβō. mazdaδā tahe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑ ra. taua ātarš. puϑra. ahurah e. mazdā̊. mat̰. vīspaēibiiō. ātə rəbiiō. garōiš. uši.darənahe. maz daδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe⁛ vīs paēšąm. yazatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. aṣ̌aō nąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑī ranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauua šanąm. nabānazdištanąm. frauuaša nąm. aōxtō.nāmanō. yazatahe⁛
Y22.25:
iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. ā⁛ y⁛ cygwn npšt' OD ⁛ aōxtō.nāmanō. yazatahe⁛
Y22.26:
⁛āiiese. y ešti⁛ auuaŋ́hā̊. frauuašaiiō. yā̊. paōiriia. ā̊ŋharə. nmānanąmca. v īsąmca. zaṇtunąmca. dax́iiunąm ca. yā̊. asmanəm. vīδāraiiən. y ā̊. āpəm. vīδāraiiən. yā̊. ząm. vīδāraiiən. yā̊. gąm. vīδāra iiən. yā̊. bərəϑrəšuua. puϑre. vīδā iiən. paitī.vərətə̄. apara.ərəϑəṇ ō.
Y22.27:
ā⁛ y⁛ āfrauuašə̄. ahurahe. maz ā̊. aməšanąm. spəṇtanąm. mat̰. v spābiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuašibii . yā̊. maińiiauuanąm. yazatanąm. y⁛ āfrauuaṣ̌e. gaiiehe. ma ϑnō. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. uuōiš. vīštāspahe. isat̰.vā rahe. zaraϑuštrōiš. mat̰. vīspā ō. aṣ̌anibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. ōiriianąm. t̰kaēšanąm.
Y22.28:
ā⁛ y⁛ paii. aṣ̌auuane. frauuaṣ̌ə̄e. kə. a i. kuuacit̰. aŋ́hā̊. zəmō. para. rsta. dahmi. nāiriki. apərənāiiī e. kainike. vāstriiā̊.uuarəze. upašaēite. haca. aɱāt̰. nəmā nāt̰. iziieite. yā̊. paiti.š marəṇtī. yā̊. aiβi.nāsəṇti. v aŋhīš. yasnąsca. vahmąsca.
Y22.29:
ā⁛ y⁛ aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriiō. t̰kaēšanąm. frauuašanąm⁛ ha uuahe urunō. frauuāṣ̌ə̄e.
Y22.30:
ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. aṣ̌ahe ratubiiō. ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. ŋhuδā̊ biiō. yazataēibiiō. ińiiōibii asca. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yasniiāica. vaɱiiāic a. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahiš tāt̰⁛
Y23:
Y23.0:
frauuarāne.‖ hāuuanə̄e.‖ s āuuaŋhə̄e.‖ raϑβąm⁛ zwt' ⁛ yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frāmē. mrī tē⁛ lʾspyk ⁛ yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frāmē. mrītē⁛ zwt' ⁛ aϑā. ratuš. krtn' ⁛※⁛
Y24:
Y24.1:
ahurāi. mazdāi. haōmą. āuuaēδaiiamahe. imą. haōmąsca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aii a. uzdātąm. imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdā tąm.
Y24.2:
aiβiiō. vaŋhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōma mauuaitīš. haδānaēpatauuaitī š. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋ haēibiiō. apəmca. haōmiiąm. asma naca. hāuuana. aiiaŋhaēnaca. hā uuana.
Y24.3:
imąmcā. uruuarąm. barəsma ińīm. jaγmīšīmca. ratufrətīm. marəϑrəmca. varəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑa nąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrətī m. imą. aēsmąsca. baōiδīmca. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑ ra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. pairica. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe.
Y24.4:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ahurāica. mazd āi. sraōšāica. aṣ̌iiāi. aməṣ̌ aēibiiascā. spəṇtaēibiiō. aṣ̌aōną mca. frauuaṣ̌ə̄biiō. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌aōnąmca. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌aōnąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. maz dā̊. raϑβaēca. bərəzaiti. vīspa iiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aōnō. staōiš. yasnāica. vahmāi. vahmāica. vahmāi. vahmāica. xšnaōϑrāi ca. frasastaiiaēca.
Y24.5:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛ aŋhiiaōš. aṣ̌a.cənaŋhō. mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌əbiiō. yā̊. irīrəϑušąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. jauuaṇtąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. narąm. azātanąm. frašōcaraϑrą m. saōš́iiaṇtąm⁛
Y24.6:
imą. haōm ąsca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. imąmcā. g ąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatą m. aṣ̌aiia. uzdātąm.
Y24.7:
aiβiiō. vaŋhaēibiiō. imā̊. zaōϑrā̊. OD OL Y⁛
Y24.8:
vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. pairica. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe.
Y24.9:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aməṣ̌ə̄i biiō. spəṇtaēibiiō . huxšaϑraēibii ō. huδā̊ibiiō. huδā̊ibiiō. yauuaējibiiō. yauuaēsubiiō. yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́ii aṇti. yā̊sca. uiti.
Y24.10:
āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahe. frāiiehī š. ahe. nmānahe. fradaϑāi. ah e. nmānahe. pasuuąmca. narąm ca. zātanąmca. ząhiiamnanąm ca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́he. aēm. həṇti.
Y24.11:
āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahe. aṣ̌aōnąm. vaŋhaēibiiō. frauuaṣ̌aēibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑīrā̊sca. aṣ̌aōnąm. vaəhaēibiiō. vaəhaēibiiō. auuaŋ́he⁛
Y24.12:
āat̰. dīš. āuuaēiδaiiamahe⁛ daϑušō. ahura he. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. maińiiə̄uš. maińiiaōiiehe. aməšanąm. spəṇtanąm. yas⁛ v⁛ x⁛ f⁛ goste keš-e hum o ururām andar fe daneš avāǧ nahešn fe uruis be nahešn hāvan az goste čap u rāst āvarešn goste keš-e hum o ururām andar fe daneš avāǧ nahešn fe uruis be nahešn hāvan az goste čap u rāst āvarešn
Y24.13:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. asńiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hā uuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. āuuaēδaiiama he. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. miϑra he. vouru.gaōiiaōitīš. hazaŋ rō.gaōšahe. baēuuarə.cašmanō. aōxtō.namanō. yazatahe. rāma nō. xᵛāstrahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.14:
āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahe. rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. cygwn⁛ npšt' OD OL Y⁛
Y24.21:
miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.22:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe ⁛ YWM W BYRH gwptn'⁛
Y24.23:
⁛āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aiβiiō. vaŋhaēibiiō. vīspa nąmca. apąm. mazdaδātanąm. cygwn pyš npšt' OD OL Y ⁛
Y24.27:
aṣ̌aōninąmc a. aṣ̌ahe. raϑβąm. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.28:
āat̰. dīš āuuaēδaiiamahe. raϑ βō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarə δanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.29:
āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe⁛ ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋh atō. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. miϑrahe. vouru.gaōiiaōitōiš. rāmanasca. xᵛāstrahe.huuarəxšaē tahe. aməšahe. raēuuahe. cygwn PWN⁛ āiiese. yešti⁛ npšt'. OD OL Y⁛ nabānazdištanąm. frauuašanąm⁛ xšnaōϑra. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.30:
āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahe⁛ aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβitīra nąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauua šanąm. nabānazdištanąm. frauua šanąm⁛ hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ ə̄e. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.31:
āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahe. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe⁛ vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataēibiiō. maiń iiōibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yasnāica. vahm iiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛⁛
Y25:
Y25.1:
aməṣ̌ā̊. spəṇtā. hāvan avāǧ vardinešn hāvan avāǧ vardinešn huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. yazamaide⁛ iməm. haōməm. hum va orvarām andar hāvan afkanešn hum va orvarām andar hāvan afkanešn aṣ̌a iia. uzdātəm. yazamaide. imąm cā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. y⁛ imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdā tąm. y⁛
Y25.2:
aiβiiō. vaŋhaēibiiō. i mā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuaitīš. haδānaēpata uuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātąm. y⁛ aiβiiō. vaŋhaēibiiō. aməm ca. haōmiiąm. y⁛ asmanaca hāuuana. y⁛ aiiaŋhaēca. aiiaŋhaēnaca. aiiaŋhaēca. aiiaŋhaēnaca. hāuua na. y⁛
Y25.3:
imąmcā. uruuarąm. barəsmai nīm. jaγmīšīmca. ratufrətīm. mərəϑrəmca. varəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑa nąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrət īm. imą. aēsmąsca. baōiδīmca. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑ ra. vīspaca. vōhī. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra⁛ y⁛
Y25.4:
⁛ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋhaṇt əm. y⁛ aməšā̊. spəṇtā̊. huxšaϑ rā. huδā̊ŋhō. y⁛ miϑrəm. vaōuru. gaōiiōitīm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y⁛ huuarəxšaētəm. aməṣ̌əm. raēm. auruuat̰.aspəm. y⁛ vaēm. aṣ̌auu anəm. y⁛ vaēm. uparō.kairiiīm. y⁛ taraδātō. ańiiāiš. dām ąn. aētat̰. tē. vaiiō. y⁛ y at̰. tē. asti. spəṇtō.maińiiaōm. razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ mąϑrəm. spəṇtə m. aša.xᵛarənaŋhəm. y⁛ dātəm. vīdōiium. y⁛ dātəm. zaraϑušt rəm. y⁛ darəγąm. upaiiańaiiąm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasn īm. y⁛ zarazdāitīm. mąϑrəm. spəṇtəm. y⁛ uši.darəϑrəm. daēnąm. māzdaiiasnīm. y⁛ vaēδīm. mąϑ rəm. spəṇtəm. y⁛ āsnəm. xratīm. mazdaδātəm. y⁛ gaōšō.srītəm. xratīm. mazdaδātəm. y⁛ ātrə̄m. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ vīspe. ātarō. y⁛ gairīm. uši. darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌a uuanəm. maińiiaōm. yazatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaiϑīm. yazatəm. y⁛ aṣ̌aōnąm. vaŋhī š. sīrā̊. spə̄ntā̊. frauuašaiiō. staōmi⁛ zbiiemi. ufiiemi. y⁛ nmānaiiā̊. vīsaiiā̊. zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y26:
Y26.1:
vīs panąmca. ā̊ŋhąm. paōiriianąm. frauuašanąm. iδa. y⁛ frauuaṣ̌īm. auuąm. yąm. ahurahe. mazdā̊. mazištąmca. vahištąmca. sraēštąmca. xraōždištąmca. xraϑ βištąmca. hukərətəmąmca. aṣ̌āt̰. apanōtəməmca.
Y26.2:
aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y⁛ y ā̊. aməšanąm. spəṇtanąm. xšaēt anąm. vərəzidaōϑranąm. bərəzatąm. aiβiiāmanąm. taxmanąm. āhīirii anąm. yōi. aiϑiiejaŋhō. aṣ̌a uuanō.
Y26.3:
paōiriianąm. t̰kaēšanąm. paōiriianąm. sāsnō.gīšąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ahīmca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ y ōi. aṣ̌āi. vaōnarə. gə̄uš. huδā̊ ŋhō. uruuānəm. y⁛
Y26.4:
yōi. aṣ̌āi. vaōnarə. gaiiehe. marəϑənō. aṣ̌ aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštrahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əm ca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ kauuōiš. vīštāspahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ī m. y⁛ isat̰uuāstrahe. zaraϑuštrōi š. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛
Y26.5:
nabā tanąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌ aōninąmca. ahīmca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. frauuaṣ̌īmūca. frauuaṣ̌īmca frauuaṣ̌īmūca frauuaṣ̌īmca y⁛ yōi. aṣ̌āi. vaōnarə. mat̰. vūspābiiō. aṣ̌aōnibiiō. f rauuašibiiō. yā̊. irə̄rəϑuṣ̌ąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. jauuaṇtąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. narąm. azā tanąm. frašcaraϑąm. frašōcaraϑąm. frašcaraϑąm. frašōcaraϑąm. saōš́iiaṇt m.
Y26.6:
iδa. ərəstanąm. uruuąnō. y⁛ yā̊. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. vīspaną m. aɱiia. nmāni. nabānazdištaną m. para.irəstanąm. aēϑrapaita nąm. aēϑraiianąm. narąm. nāirəną m. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąm. frauuašaiiō. y⁛
Y26.7:
vīspanąm. aēϑ rapaitinąm. aṣ̌aōnąm. frauuaša iiō. y⁛ vīspanąm. aēϑraiianąm. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ spanąm. narąm. aṣ̌aōnąm. frauua šaiiō. y⁛ vīspanąm. nāirinąm. aṣ̌aōninąm. frauuašaiiō. y⁛
Y26.8:
spanąm. apərənāiiīkanąm. daɱō. kərətanąm. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ ādax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ uzdax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛
Y26.9:
narąm a. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ irənąmca. aṣ̌aōninąm. frauuaša ō. y⁛ vīspā̊. aṣ̌aōnąm. vaŋ š. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaša ō. y⁛ yā̊. haca. gaiiāt̰. rəϑnat̰. ā.saōš́iiaṇtāt̰. rəϑraγnat̰.
Y26.10:
vīspā̊. frauuaša iiō. aṣ̌aōnąm. y⁛⁛⁛ irəsta nąm. uruuąnō. y⁛ yā̊. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō.
Y26.11:
yeŋ́hē. hātąm⁛ OD LOYŠE gwptn' ⁛ ʾsm W bwd OL Y ʾthš YḆLWN-šn'⁛
Y27:
Y27.0:
lʾspyk⁛ yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē⁛ zwt'⁛ aϑā. ratuš. krtn'⁛
Y27.1:
aētat̰. dəm. vīspanąm. mazištəm. dazdiiāi. ahīmca. ratī mca. yim. ahurəm. mazdąm. sanaϑā i. aṇgrahe. maińiiə̄uš. druuatō. s naϑāi. aēšmahe. xrauuī.drōiš. s naϑāi. māzainanąm. daēuuanąm. s naϑāi. vīspanąm. m. v rəniianąmca. druuatąm.
Y27.2:
ϑāi ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋ atō. fradaϑāi. aməṣ̌.anąm. spəṇ tanąm. fradaϑāi. tištriiehe. s tārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. fra daϑāi. narš. aṣ̌aōnō. fradaϑāi. īspanam. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. PWN KRA fradaϑāi fradaϑāi ʾp̄lhʾwn 4 ʾngwst BRA ʾp̄lʾcynšn' ʾktwn PWN pnc gwš bʾlʾ Q̱DM YHSNN-šn'⁛
Y27.3:
yaϑā. ahī. vairii ō. 4 gwptn'⁛
Y27.4:
mazdā̊. at̰. mōi. vahi štā̊. srauuā̊scā. š́iiaōϑanācā. vaōcā. tātī. vohī. manaŋhā. aṣ̌āicā. išudəm. stītō. mākā. xšaϑrā. ahurā. fərašə̄m. snā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahīm. wycst' 4 bʾl gwptn'⁛
Y27.5:
ā. airiiə̄mā. i ō. rafəδrāi. jaṇtī. nərəbiiascā. iribiiascā. zaraϑuštrahe. va ə̄uš. rδrāi. manaŋhō. yā. daē vairīm. hanāt̰. mīždəm. aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm. yąm. iš́ iiąm. ahurō. masatā. mazdā. 4 bʾl gwptn' hwm W ʾwlwlʾm kwptn' W PWN hʾwn škʾptn'※
Y27.6:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'※
Y27.7:
haōma. pairi.harəš́iia ṇti. mazda.xšaϑra. aṣ̌a.ratauuō. vaŋhə̄uš. sraōšō. yōi. aṣ̌ahe. ha caiti. mązraiia. hūca. iδa. yōi. ϑβ ā. astu.
Y27.8:
humaiia. upaŋhā. cūšmaiδi. ahunahi. vairiiehi. aṣ̌aiia. frašrūtaiiā. frašrūthe. frašrūtaiiā. frašrūthe. hāuuanaiiā̊sca. aṣ̌aiia. fraš́ūtaiiā. hāuuanaiiā̊sca. aṣ̌aiia. fraš́ūtaiiā. arəšuxδanąmcā. vacąm. aϑā. zū.nī. humāiiō.tara. aŋhən ⁛
Y27.9:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'⁛
Y27.10:
yə̄. səuuištō. ah urō. mazdāscā̊. ārmaitišcā. aṣ̌əmcā. frādat̰.gaēϑəm. manascā. vohī. x aϑrəmcā. srōtā̊.mōi. mərəždātā̊. mōi. ādāi. kahiiāicīt̰. paitī⁛ 3 bʾl gwptn'⁛
Y27.11:
usmoi. uzārəšuuā. ahu rā. ārmaitī. tiuuīšīm. dasuuā. spə̄ništā. maińiiī. mazdā̊. vaŋ huiiā̊. zauuōi. ādā. aṣ̌ā. haz ō. ə̄mauuat̰. vohī. manaŋhā. fəsi ratīm.
Y27.12:
rafəδrāi. vaouru.cašāne. daōšī.mōi. yā.və̄. abifrā. tā. xšaϑrahiiā. ahurā. yā. vaŋhə̄uš. aṣ̌əš. manaŋhō. frō. spəṇtā. aṣ̌ā. daē nā̊. frada
Y27.13:
zaraϑuštrō. t x́iiā̊. uštanəm. dadāitī uruuatātəm. manaŋhascā. vaŋhūuš mazdā. š́iiaōϑanahiiā. aṣ̌āi. yācā. uxδax́iiācā. sraōšəm. xšaϑrəmcā⁛
Y28:
Y28.0:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y28.1:
frauuarāne. hāuuanə̄e. sāuuaŋhə̄e. raϑβąm. zwt'. yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. mrītē. lʾspyk. yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.ē. mrītē. zwt' aϑā. ratuš. krtn'
Y28Header:
yʾnʾm bwn.
Y28.2:
yānīm. manō. yānīm. vacō. yā nīm. š́iiaōϑanəm. aṣ̌aōnō. zaraϑu štrahe. fərā. aməšā̊. spəṇtā. gāϑā̊. gə̄uruuānəm. nəmō. və̄. gā ϑā̊. aṣ̌aōnīš. MN.
Y28.3:
ahiiā. yās ā. nəmaŋhā. ustā.nazastō. rafəδ rahiiā. maińiiə̄uš. mazdā. paōu ruuīm. spəṇtahiiā. aṣ̌ā. vī spə̄ṇg. š́iiaōϑanā. vaŋhə̄uš. xratīm. manaŋhō. yā. xšənuuī šā. gə̄ušcā. uruuānəm. 2 bʾl gwptn'
Y28.4:
yə̄. vā̊. mazdā. ahurā. pairi. jasāi. vohī. manaŋhā. maēibii ō. dāuuōi. ahuuā̊. astuuatascā. hiiat̰cā. manaŋhō. āiiaptā. aṣ̌āt̰. hacā. yāiš. rapaṇ tō. daidīt̰. xᵛāϑrə̄.
Y28.5:
yə̄. vā. aṣ̌ā. ufiiānī. manascā. vohī. apaō uruuīm. mazdąmcā. ahurəm. yaēibii ō. xšaϑrəmcā. aγžōnauuanəm. va rədaitī. ārmaitiš. ā.mōi. ra fəδrāi. zauuə̄ṇg. jasatā.
Y28.6:
yə̄. uruuānəm. mə̄ąn. gairī. vohī. dai dē. haϑrā. manaŋhā. aṣ̌īšcā. š́iiaōϑananąm. vīduš. mazdā̊. ahurahiiā. yauuat̰. isāi. tauu ācā. auuat̰. xsāi. aēšē. aṣ̌a hiiā.
Y28.7:
aṣ̌ā. kat̰. ϑβā. darəsā nī. manascā. vohī. vīdəmnō. g ātīmcā. ahurāi. siuuištāi. sraōšəm. mazdāi. anā. mąϑrā. mazištəm. vārōi.maidi. xrafəstrā. hizuuā.
Y28.8:
vohī. gaidī. manaŋhā. dāidī. aṣ̌ā.dā̊. dərəgāiiī. ərəš uuāiš. tī. uxδāiš. mazdā. za raϑuštrāi. aōjaōaŋhauuat̰. rafənō. ahmābiiācā. ahurā. yā. daibiš uuatō. daēuuaēšā̊. tauruuaiiāmā.
Y28.9:
dāidī. aṣ̌ā. tąm. aṣ̌īm. va ŋhə̄uš. āiiaptā. manaŋhō. dāidī. tī. ārmaitē. vīštāspāi. ī šəm. maibiiācā. dā̊.stī. maz dā̊. xšaiiāca. yā. və̄. mąϑ rā. sruuī. mārādā̊.
Y28.10:
vahištəm. ϑβā̊. vahištā. yə̄m. aṣ̌ā. vahištā. hazaōšəm. ahurəm. yāsā. vāunuš. narōi. frašōšta rāi. maibiiācā. yə̄.aēibiiascā. īt̰. rā̊ŋhaŋhōi. vīspā. yaōuu ē. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
Y28.11:
anāiš. vaōnōit̰. ahura. mazdā̊. aṣ̌əmcā. yānāiš. zaranaēmā. manascā. hiiat̰. vahištəm. yōi. və̄. yōi ϑimā. dasəmē. stītąm. yīžə̄ m. zəuuīštaiiā̊ŋhō. īšō. xšaϑrə mcā. sauuaŋhąm.
Y28.12:
at̰. yə̄ṇg. aṣ̌ ā.at̰cā. vaōstā. vaŋhə̄ušcā. dāϑə̄ṇg. manaŋhō. ərəϑβə̄ṇg. mazdā. ahurā. aēibiiō. pərənoōā. pərənā. pərənōā. pərənā. āpanāiš. kāməm. at̰. və̄. xšmaibiiā. asī nā. vaēδā. xᵛarəϑaiiā. vaṇtii ā. srauuā̊.
Y28.13:
yə̄. āiš. aṣ̌əm. nipā̊ŋhē. manascā. vohī. ya uuaētāitī. tauuaēm. mazdā. ahu rā. fraōmā. sīšā. ϑβahmā t̰. vaōcaŋhē. mańiiə̄uš. hacā. ϑβā. ə̄ā̊ŋhā̊. yāiš. ā. aŋhə̄uš. paōiriiō. bauuat̰.
Y28.14:
ahiiā. yāsā. OD. uruuānəm. 2 bʾl gwptn'.
Y28.15:
yaϑā. ahī. vairiiō. 3 gwptn'.
Y28.16:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y28.17:
ahiiā.sąm. ahiiāiiā.sąm. ahiiā.sąm. ahiiāiiā.sąm. hātīm. hāitīm. hātīm. hāitīm. y.
Y28.18:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y29:
Y29.1:
xšmaibiiā. gə̄uš. uruuā. gərəždā. kaɱāi. mā. ϑβaraōiždīm. kə̄m ā.tašat̰. āmā. aēšəmō. hazascā. rəmō. āhišāiiā. dərəš cā. təuuišcā. nōit̰. mōi. vāstrā. xšmat̰. ańiiō. aϑā. mōi. sąstā. vohī. vāstriiā.
Y29.2:
adā. tašā. gə̄uš. pərəsat̰. aṣ̌əm. kaϑā. tōi. gauuōi. ratuš. hiiat̰. hī m. dātā. xšaiiaṇtō. hadā. vāstrā. gaōdāiiō. ϑβaxšō. kə̄m. hōi. uštā. ahurəm. yə̄. drəg auuō.dəbīš. aēšəməm. vādā.y ōit̰.
Y29.3:
aɱāi. aṣ̌ā. nōit̰. sarə jā. aduuaēšō. gauuōi. paitī. mrauuat̰. auuaēšąm. nōit̰. vīdō iiē. yā.šuuaitē. ā.drə̄ṇg. ərəš uuā̊ŋhō. hātąm. hauuōi. aōjišt ō. yahmāi. zauuə̄ṇg. jəmā. kərə dušā.
Y29.4:
mazdā̊. saxᵛārə̄. mairəštō. yā.zī. vāuuərəzōi. pairī.ciϑ īt̰. daēuuāišcā. maš́iiāišcā. yācā. varəšaitē. aipiciϑīt̰. huuō. vīcirō. ahurō. aϑā.nə̄. aŋha t̰. yaϑā. huuō. vasat̰.
Y29.5:
at̰. vā. uštānāiš. ahuuā. zastāiš. frə̄nīmnā. ahurāi.ā. mə̄. uruuā. gə̄ušcā. ahiiā̊. aziiā̊. ahiiā̊. aziiā̊. hiiat̰. mazdąm. duuaēdī. fərəsābiiō. nōit̰. ərəjiiōi. ərəžəjiiōi. ərəjiiōi. ərəžəjiiōi. frajiiāitiš. nōit̰. fšuiiaṇtī. drəg. pairī.
Y29.6:
at̰. ə̄. vaōcat̰. ah mazdā. vīduuā̊. vafīš. vnaiiā. nōit̰. aēuuā. ahī. vistō. naēdā̊. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā. at̰. zī. ϑβā. fšuiiaṇtaē cā. vāstriiācā. ϑβōirəštā. tatašā.
Y29.7:
tə̄m. āzītōiš. ahu rō. mąϑrəm. tašat̰. aṣ̌ā. haz aōšō. mazdā̊. gauuōi. xšuuaēdəm cā. huuō. urušaēibiiō. spəṇtō. sāsnaiiā. kastī. vohī. manaŋᵛ hā. yə̄.ī. dāiiāt̰. ə̄əauuā. ma rətaēibiiō.
Y29.8:
aēm. mōi. idā. vist ō. yə̄.nə̄. aēuuō. sāsnā̊. gīšat ā. zaraϑuštrō. spəṇtāmō. huuō. nə̄. mazdā. vaštə̄e. aṣ̌āicā. carəkəraϑra. srāuuaiiaŋhē. hiiat̰. hōi. hudəmə̄m. daiiāi. vaxəδra iiā.
Y29.9:
at̰cā. gə̄uš. uruuā. raōst ā. yə̄. anaēšəm. xšąnmainē. rādəm. vācim. narš. asīrahiiā. yə̄m. āuuasəmə̄. aēšā. xšaϑrīm. kadā. yauuā. huuō. aŋhat̰. y ōi. hōi. dadat̰. zastauuat̰. auuō.
Y29.10:
yīžə̄m. aēibiiō. ahurā. aōgō. dātā. aṣ̌ā. xšaϑrəmcā. auu at̰. vohī. manaŋhā. yā. hu šətiš. rāmąmcā. dāt̰. azə̄m cīt̰. ahiiā. mazdā. ϑβąm. mə̄ŋ hē. pm. vaēdəm.
Y29.11:
kudā. a ṣ̌əm. vohucā. manō. xšaϑrəmc ā. at̰. mā. mašā. yīžīm. mazdā. fraxšnə̄nə̄. mazōi. magāi. āpaitī.zānatā. ahurā. nīnā̊. auuarə̄. aēhmā. rātōiš. yīšmāuu atąm.
Y29.12:
ahiiā. yāsā. 2 bʾl gwptn'.
Y29.13:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'.
Y29.14:
aṣ̌ əm. vohī. 3 gwptn'.
Y29.15:
xšmāuuaiia. gə̄uš.uruuąm. hāitīm. y.
Y29.16:
yeŋ́ hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y30:
Y30.1:
at̰. tā. vaxšaiiā. išəṇtō. y ā̊. mazdāϑā. hiiat̰.cīt̰. vī. dušē. staōtācā. ahurāi. yes niiācā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. humą zdrā. aṣ̌ā. yaēcā. yā. raōcē bīš. darəsātā. uruuāzā.
Y30.2:
sraōt ā. gə̄uš.āiš. vahištāiš. a uuaēnatā. sīcā. manaŋhā. āuua rənā̊. vīciϑahiiā. narə̄m. narəm. xᵛa x́iiāi. tanuiiē. parā. mazə̄. yā̊ŋ hō. ahmāi. nə̄. sazdiiāi. baōdaṇt ō. paitī.
Y30.3:
at̰. tā. maińiiī. paōuruiiē. yā. yə̄mā. xᵛafənā. asruuātəm. manahecā. vacahic ā. š́iiaōϑanōi. hī. vahiiō. a kəmcā. ā̊scā. hudā̊ŋhō. ərəš. vīš́iiātā. nōit̰. duždā̊ŋhō.
Y30.4:
at̰ cā. hiiat̰. tā. hīm. maińiiī. jasaitəm. paōuruuīm. dazdē gīm cā. ajiiāitīmcā. yaϑācā. at̰. apə̄məm. aŋhuš. acišt ōgauuōtąm. at̰. aṣ̌aōne. vštəm. manō.
Y30.5:
aiiā. mańiuuā̊. varatā. yə̄. drəgauuā̊. acištā. vərəziiō. aṣ̌əm. maińiiuš. spə̄niš tō. yə̄. xraōždištə̄ṇg. asə̄nō. vas tə̄. yə̄cā. xšnaōṣ̌ən. ahurəm. hai ϑiiāiš. š́iiaōϑanāiš. fraōrət̰. maz dąm.
Y30.6:
aiiā̊. nōit̰. ərəš. vīš́iiātā. daēuuāicinā. hiiat̰. īš. ādəbaōm ā. pərəsmanə̄ṇg. upājasat̰. hiiat̰. vərənātā. acištəm. manō. at̰. aē šəməm. hə̄ṇdauuārəṇtā. yā. baōna iiən. ahīm. marətānō.
Y30.7:
ahmāicā. xšaϑrəm. jasat̰. manaŋhā. vohī. aṣ̌ācā. at̰. kəhrəpə̄m. utaiiīit iš. dadāt̰. ārmaitiš. aṇmā. aēšąm. tōi. ā̊ŋhat̰. yaϑā. aiiaŋhā. ādānāiš. paōuruuō.
Y30.8:
at̰ cā. yadā. aēšąm. ə̄nā. aə̄nā. ə̄nā. aə̄nā. jamai tē. ēnaŋhąm. at̰. mazdā. taēibiiō. xšaϑrəm. vohī. manaŋhā. vōi. vaēditī. aēibiiō. sastə̄. ahurā. yaṣ̌āi. dadən. zastaiiō. drujə
Y30.9:
at̰cā. tōi. vaēm. x́ii āā. yōi. īm. frašə̄m. kərənāun. ahm. mazdā̊scā. ahurā̊ŋhō. ā. miiastrā̊. baranā. aṣ̌ācā. hiiat̰. haϑrā. manā̊. bauuat̰. ya ϑrā. cistiš. aŋhat̰. maēϑā̊.
Y30.10:
ādā.zī. auuā. drījō. auuō. ba uuaiti. skəṇdō. ϑraheiiā. spaiiaϑrahiiā. ϑraheiiā. spaiiaϑrahiiā. at̰. asištā. jaṇtē. ā.hušə tōiš. vaŋhə̄uš. manaŋhō. mazdā̊. aṣ̌ax́iiācā. yōi. zazaṇtē. va ŋhā. srauuahē.
Y30.11:
hiiat̰. tā. uruuā tā. sašaϑā. yā. mazdā̊. dadā t̰. maš́iiā̊ŋhō. xᵛīticā. ə̄niti. hiiat̰cā. darəgə̄m. drəguuō.dəbiiō. rašō. sauuacā. aṣ̌auuabiiō. at̰. aipī. tāiš. aŋhaiti. uštā.
Y30.12:
ahiiā. yāsā. 2 bʾl gwptn'.
Y30.13:
yaϑ. ahī. vairiiō. 4 gwptn'
Y30.14:
ṣ̌ə vo hī. 3 gwptn'.
Y30.15:
at̰.tā.vaxšiiąm. hāitīm. y.
Y30.16:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y31:
Y31.1:
tā. və̄. uruuā tā. marəṇtō. aguštā. vacā. sə̄ŋhāmahē. aēibiiō. yōi. uruuāt iš. drījō. aṣ̌ahiiā. gaēϑā̊. vī.mərəṇcaitē. at̰cīt̰. aēibiiō. vahištā. yōi. zarazdā̊. aŋhən. mazdā̊.
Y31.2:
yezī. āiš. nōit̰. uruuā nē. aduuā̊. aibī.dərəštā. vaxii ā̊. at̰. vā̊. vīspə̄ṇg. āiiō. yaϑā. ratīm. ahurō. vaēdā. mazdā̊. aiiā̊. ąsaiiā̊. yā. aṣ̌āt̰. hacā. jauuāmahī.
Y31.3:
yąm. dā̊. maińiiī. āϑrācā. aṣ̌ācā. cōiš. rānōibiiā. xš nītəm. hiiat̰. uruuatəm. cazdō. aṇghauua.dəbiiō. tat̰. nə̄. mazdā̊. vīdauuanōi. vaōcā. hzuuā. ϑ βahiiā. ā̊ŋhō. yā. jauuaṇtō. vīspə̄ṇg. vāuraiiāi.
Y31.4:
yadā. aṣ̌əm. ziuuīm. aŋhən. mazdā̊scā . ahurā̊ŋhō. aṣ̌icā. ārmaitī. vahištā. išasā. manaŋhā. maibiiō. xšaϑrəm. aōjaōŋhauuat̰. yehiiā. vərədā. vanaēmā. dru jəm.
Y31.5:
tat̰. mōi. vīcidiiāi. vaōcā. hiiat̰. mōi. aṣ̌ā. dā tā. vahiiō. vī.duiiē. vohī. manaŋhā. mə̄ṇcā. daidiiāi. yeh iiā.mā. ərəšuš. tācīt̰. mazdā. ahurā. yānōit̰. vā. aŋhat̰. aŋ haitē. vā.
Y31.6:
ahmāi. ahat̰. aŋhat̰. ahat̰. aŋhat̰. va hištəm. yə̄. mōi. vīduuā̊. vaō cāt̰. haitīm. mąϑrəm. yim. ha uruuatātō. aṣ̌ahiiā. amərətāt ascā. mazdā̊. auuat̰. xšaϑrəm. hii at̰. hōi. vohī. vaxšat̰. manaŋ hā.
Y31.7:
yastā. maṇtā. paōuruiiō. raōcə̄bīš. raōiϑβən. xᵛāϑrā. huuō. xraϑβā. dąməš. aṣ̌əm. yā. dā raiiat̰. vahištəm. manō. tā. mazdā. maińiiī. uxšiiō. yə̄. ā. nīrə̄mcīt̰. ahurā. haōmō.
Y31.8:
at̰. ϑ βā. mə̄ṇghī. paōuruuīm. mazdā. yezīm. staōi. manaŋhā. vaŋ hə̄uš. patarə̄m. manaŋhō. hiiat̰. ϑβā. hə̄m. cašmaine. hə̄ṇgarə bəm. haiϑīm. aṣ̌ahiiā. dąmīm. aŋhə̄uš. ahurəm. š́iiaōϑanīṣ̌ə̄
Y31.9:
ϑβōi. as. ārmaitīš. ϑβə̄. āgə̄u š. tašā. as. xratuš. maińiiuš. mazdā. ahurā. hiiat̰. ax́iiāi. dadāt̰. paϑąm. vāstriiāt̰. vā. āiti. yə̄. vā. nōit̰. aŋhat̰. vā striiō.
Y31.10:
at̰. hə̄. aiiā̊. frauuarətā. vāstrīm. ax́iiāi. fšuiiəṇtəm. ahurəm. aṣ̌auuanəm. vaŋhə̄uš. fšuiiə̄ṇghə̄. manaŋhō. nōit̰. maz dā. auuāstriiō. dauuąscinā. hōmərətōiš. baxštā.
Y31.11:
hiiat̰. nə̄. mazdā. paōuruuīm. gaēϑā̊s cā. tašō. daēnā̊scā. ϑβā. manaŋhā. xratīšcā. hiiat̰. a stuuaṇtəm. dadā̊. uštanəm. hiiat̰. š́iiaōϑanācā. sə̄ṇghąscā. yaϑrā. varənə̄ṇg. vasā̊. dāiie tē.
Y31.12:
aϑrā. vācim. baraiti. miϑah uuacā̊. vā. ərəš.vacā̊. vā. vīduuā̊. vā. əuuīduuā̊. vā. ahii ā. zarədācā. manaŋhācā. ānuš.haxuš. ārmaitiš. maiń iiī. pərəsaiti. yaϑrā. maēϑā.
Y31.13:
yā. frasā. āuuīš́iiā. yā. vā. mazdā. pərəsāiti. taiiā. y ə̄. vā. kasə̄uš. aēnaŋhō. ā. mazi štąm. aiiamaitē. bījəm. tā. cašmə̄ṇg. ϑβisrā. hārō. aibī. aṣ̌ā. aibī. vaēnahe. vīspā
Y31.14:
t ā.ϑβā. pərəsā. ah rā̊. yā. zī. āiti. jə̄ṇghaiticā. yā̊. išudō. dadaṇtē. dāϑranąm. hacā. aṣ̌aōnō. yāscā. mazdā. drəga uuō.dəbiiō. yaϑā. tā̊. aŋhən. hə̄ṇ gkərətā. hiiat̰.
Y31.15:
pərəsā. auuat̰. yā. maēnīš. yə̄. drəgauuāitē. xšaϑrəm. hunāiti. duš.š́iiaōϑ anāiš. ahurā. yə̄. nōit̰. jiiōt īm. hanarə̄uuīnastī. vāstriiehii ā. aēnaŋhō. pasə̄uš. vīrāat̰cā. adrəujiiaṇtō.
Y31.16:
pərəsā. auuat̰. y aϑā. huuō. yə̄. hudāunuš. dəma nahiiā. xšaϑrəm. šōiϑrahiiā. vā. dax́iiə̄uš. vā. aṣ̌ā. frada ϑāi. aspərəzatā. ϑβāuuąs. maz dā. ahurā. yadā. huuō. aŋhat̰. yā.š́iiaōϑanascā.
Y31.17:
kaϑārə̄m. aṣ̌auua. vā. drəgauuā̊. vā. vərənauuaite. maziiō. vīduuā̊. vī dušē. mraōtē. mā. īuuīduuā̊. aip ī.dībāuuaiiat̰. zdīnē. mazdā. ahurā. vaŋhə̄uš. fradaxštā. ma naŋhō.
Y31.18:
māciš. at̰. vī. drəgauua tō. mąϑrąscā. gīštā. sās nā̊scā. āzī. dəmānəm. vīsəm. vā.šōiϑr. vā. dax́iiə̄m. vā. ādāt̰. dušitācā. marəkaēcā. aϑā. īš. sāzdīm. snaiϑəšā.
Y31.19:
gīštā. yə̄. ma ṇtā. aṣ̌əm ahīm.biš. vīduuā̊. ahrā̊. ərəjuγ δāi. vacaŋhąm. xšaiiamnō. hi zauuō. vasō. ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā. vaŋhā̊. vīdātā. rąna iiā̊.
Y31.20:
yə̄. āiiat̰. aṣ̌auuanəm. da uuamnəm. hōi. aparəm. xšaiiō. darəgə̄m. āiiī. təmaŋhō. duš.xraϑə̄m. duš.xarəϑə̄m. duš.xraϑə̄m. duš.xarəϑə̄m. auuaētās. vacō. tə̄m. vā. vā̊. ahīm. drəgauuaṇtō. š́iiaō ϑanāiš. xᵛāiš. daēnā. naēšat̰.
Y31.21:
mazdā̊. dadāt̰. ahurō. hauruuatō. amərətātascā. bīš. ā. aṣ̌ ax́iiācā. xᵛā.paiϑiiāt̰. x šaϑrahiiā. sarō. vaŋhə̄uš. vaz duuarə̄. manaŋhō. yə̄. hōi. maińiiī. šiiōϑanāišcā. auruuatō.
Y31.22:
ciϑ rā. ī. hudā̊ŋhē. yaϑənā. vīdə mnāi. manaŋhō. manaŋhā. manaŋhō. manaŋhā. vohī. huuō. xšaϑrā. aṣ̌əm. vacaŋhā. š́ii aōϑanācā. haptī. huuō. tōi. mazdā. ahurā. vāzištō. aŋha itī. astiš.
Y31.23:
ahiiā. yāsā. 2 bʾl gwptn'.
Y31.24:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'.
Y31.25:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y31.26:
tā. vī.uruuātąm. hāitīm. y.
Y31.27:
ye ŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y32:
Y32.1:
ax́iiācā. xᵛaētuš. yāsat̰. ahii ā. vərəzīnəm. mat̰. airiiamnā. ahiiā. uuā. mahmī. manō ahurahiiā. uruuā.zəmā. mazdā̊. ϑβōi. dītā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā. tə̄ ṇg. dāraiiō. yōi. vā̊. daibišə ṇtī.
Y32.2:
aēibiiō. mazdā̊. ahurō. sārə mnō. vohī. manaŋhā. xšaϑrāt̰ . hacā. paitī.maraōt̰. aṣ̌ā. huš.haxā. xᵛə̄niuuātā. spəṇ tąm. və̄. ārmaitīm. vaŋhīm. varəmaidī. hānə̄. aŋhat̰.
Y32.3:
at̰. yīš. daēuuā. vīspā̊ŋhō. akāt̰. manaŋhō. stā. ciϑrəm. yascā. vā̊. maš. yazaiti. drījascā. paiti.matōišcā. šōmąm. aipī. daibiānā. yāiš. asrīdəm. bīmiā̊. haptaiϑē.
Y32.4:
yāt̰. yīštā̊. fra mī.maϑā. yā. maṣ̌iiā. aci štā. daṇtō. vaxšəṇtī. daē uō.zuštā. vaŋhə̄uš. sīždaii amnā. manaŋhō. mazdā̊. ahurahiiā. xratə̄uš. nasiiaṇtō. aṣ̌ā.at̰c .
Y32.5:
tā. dəbinōtā. mašīm. maṣ̌īm. mašīm. maṣ̌īm. hu jiiātōiš. amərətātascā. hii at̰. vā. akā. manaŋhā. yə̄ṇ g daēuuə̄ṇg. akascā. maińiiuš. akā. š́iiaōϑanəm. vacaŋhā. yā. fracinas. drəguuaṇtəm. xša iiō.
Y32.6:
paourī.aēnā. aēnāxštā. yāiš. srāuuahiieiti. yezi. tāiš. aϑā. hātā.marānē. ahurā. vahištā. vōi manaŋhā. ϑβahmī. vī. mazdā. xšaϑrōi. aṣ̌aēcā. sə̄ṇghō. vī dąm.
Y32.7:
aēšąm. aēnaŋhąm. naēcīē. naēcīt̰. naēcīē. naēcīt̰. vīduuā̊. aōjōi. hādrōiiā. yā. jōiiā. sə̄ṇgaiti. yāiš. srā uuī. xᵛīnā̊. aiiaŋhā. yaēšąm. tī. ahurā. ərəxtəm. mazdā. vīdi štō. ahī.
Y32.8:
aēšąm. aēnaŋhąm. vī uuaŋhušō. srāuuī. yim. scīt̰. yə̄m. maṣ̌iiə̄ṇg. cixšnušō. ahmā i.kə̄ṇg. gāuš. bagā. xᵛārəm nō. aēšąmcīt̰. ā. aɱī. ϑβah mī. mazdā̊. vīciϑōi. aipī.
Y32.9:
duš sastiš. sruuā̊. mōirəṇdat̰. huuō. uš. sə̄ṇghanāiš xratīm. apō. mā. īštīm. apaiiaṇtā. bərəxδąm. bərəuxδąm. bərəxδąm. bərəuxδąm. hāitī. vaŋhə̄uš. manaŋh ō. tā. uxδā. maińiiuš. mahiiā. mazdā. aṣ̌āicā. yīšmaibiiā. gərəzde.
Y32.10:
huuō. mānā. sruuā̊. mōi rəṇdat̰. yə̄. acištəm. vaēnaŋhē aōgədā. gąm. aṣ̌ibiiā. huuarəcā. yascā. dāϑə̄ṇg. drəgauuatō. da dāt̰. yascā. vāstrā. vīuuā pat̰. yascā. vadarə̄. vaōiždat̰. aṣ̌aōnē.
Y32.11:
taēcīt̰. mā. mōirəṇd ṇn. jiiōtīm. yōi. drəguuatō. mazbīš. cikōtarəš. aŋhīšcā. aŋhauuascā. apaiieiti. raēx naŋhō. vaēdim. yōi. vahištāt̰. aṣ̌aōnō. mazdā. rārəš́iiąn. manaŋ
Y32.12:
yā. rā̊ŋhaiiən. srāuuaŋhā. vah štāt̰. š́iiaōϑanāt̰. marətānō aēibiiō. mazdā̊. akā. mraōt̰. y gə̄uš. mōirəṇdaṇn. uruuāxš.ux . jiiōtīm. yāiš. gərəhmā. ṣ̌āt̰. varatā. karəpā. xšaϑrə cā. aēšanąm. drujəm.
Y32.13:
xšaϑrā. gərə̄hmō. hīšasat̰. a ištahiiā. dəmānē. manaŋhō. aŋh uš. marəxtārō. ahiiā. yaēcā mazdā. jīgərəzat̰. kāmē. ϑβah ā. mąϑrānō. dītīm. yī.ī pāt̰. darəsāt̰. aṣ̌ahiiā.
Y32.14:
ahii gərəhmō. āhōi.tōi. nī. kāuua iiat̰cīt̰. xratīš. nī. dadat̰. varacā̊. hīcā. fradiuuā̊. hiia t̰. vīsəṇtā. drəgauuaṇtəm. auuō. hiiat̰cā. gāuš. jaidii āi. mraōī. yə̄. dīraōṣ̌əm. saō caiiat̰. auuō.
Y32.15:
anāiš. ā. vī. nə̄nasā. yā. karapōtā̊scā. kiuuītā̊scā. auuāiš. aibī. yə̄ṇg. daiṇti. nōit̰. jiiātə̄uš. xšaiiamnə̄ṇg. vasō. tōi. ābiiā. bairiiā̊.aṇtī. vaŋhə̄uš. ādəmā nə̄. manaŋhō.
Y32.16:
haməm. tat̰. vahiš tācī. yə̄. ušuruiiē. siiascīt̰. dah mahiiā. xšaiiąs. mazdā. ahurā. yehiiā.mā. aϑīšcīt̰. duuaēϑā. hiiat̰. aēnaŋhē. drəgauuatō. ə̄əānī. iš́iiə̄ṇg. aŋhaiiā.
Y32.17:
ahiiā. yāsā 2 bʾl gwptn'.
Y32.18:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'.
Y32.19:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y32.20:
xᵛaētumaiϑiiə̄m. hāitīm. y.
Y32.21:
ye ŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y33:
Y33.1:
yaϑā.āiš. iϑā. varəšaitē. yā. dātā. aŋhə̄uš. paōuruiiehii ā. ratīš. š́iiaōϑanā. razištā. drəgauuataēcā. hiiat̰cā. aṣ̌aō ne. yaēx́iiācā. hə̄m.miiā. saitē. miϑahiiā. yācā. hōi. ārəzuuā.
Y33.2:
at̰. yə̄. akəm. drəgaēit ə̄. vacaŋhā. vā. at̰. vā. ma naŋhā. zastōibiiā. vāuuarəšaitī vaŋhā. vā̊. cōiϑaitī. astīm. tōi. vārāi. rādəṇtə̄. ahurahiiā. zaōšē. mazdā̊.
Y33.3:
yə̄. aṣ̌aōne. va hištō. xᵛaētī. vā. at̰. vā. vərəzainō. airiiamnā. vā. ahur ā. vīdąs. vā. ϑβaxšaŋhō. ϑβaxšaŋhā. ϑβaxšaŋhō. ϑβaxšaŋhā. g auuōi. at̰. huuō. aṣ̌ahiiā. aŋha t̰. vaŋhə̄ušcā. vāstarə̄. manaŋhō.
Y33.4:
yə̄. ϑβat̰. mazdā̊. asruštīm. akə mcā. manō. yāzāi. apā. xᵛaēt ə̄ušcā. tarəmaitīm. vərəzaēnax́ii ācā. nazdištəm. drujəm. airii anasc. nadaṇtō. gə̄ušcā. vāstrāt̰. acištəm. maṇī.
Y33.5:
y astē. vīspe.mazištəm. sə̄raō zbaiiā̊. auuaŋhānə̄. apānē. drəgō. jiiāitīm. ā.xšaϑrəm. vaŋhə̄u š. manaŋhō. aṣ̌āt̰. ā. ərəzīš. paϑō. yaēšī. mazdā̊. ahurō. šaē iti.
Y33.6:
yə̄. zaōtā. aṣ̌ā. ərəzuš. huuō. maińiiuš. ā. vahištāt̰. kaiiā. ahmāt̰. auuā. manaŋhā. yā. vərəzaidiiāi. maṇtā. v āstriiā. tātōi. iziiāi. ahurā. mazdā. darəštōišcā. hə̄m.pa rəštōišcā.
Y33.7:
āmā. āidīm. vahištā. ā.xᵛaiϑiiācā. mazdā. darəšat̰cā. aṣ̌ā̊. vo ī. manaŋhā.yā. suruiiē. parə̄mag . āuuišnā̊. aṇtarə. həṇtī. nəmaxᵛaitiš. ciϑrā. rātaiiō.
Y33.8:
f raōmōi. frauuōizdīm. arəϑā. tā iiā. vohī. šuuāi. manaŋhā. yasnəm. mazdā. xšmāuuatō. at̰. vā. aṣ̌ā. staōmiiā. vacā̊. dātā. vī. amərətā̊scā. uta iiīitī. hauruuatā̊s. draōnō.
Y33.9:
a t̰. tōi. mazdā. tə̄m. maińiiī. a ṣ̌aō.xšaiiaṇtā̊. sarədaiiaii ā̊. xᵛāϑrā̊. maēϑā̊. maiiā. va hištā. bərətī. manaŋhā. aiiā̊. arōi. hākurənəm. yaiiā̊. ha ciṇtī. uruuąnō.
Y33.10:
vīspā̊.stōi. hujītaiiō. yā̊.zī. ā̊ŋharə̄. yā̊scā. həṇtī. yā̊scā̊. mazdā. bauuaṇtē. ϑβahmī. hīš. zaōšō. baxšō.huuā. ābaxšō.huuā. baxšō.huuā. ābaxšō.huuā. vohī. uxš́ii ā. manaŋhā. xšaϑrā. aṣ̌ācā. uštā. tanīm. MN.
Y33.11:
yə̄. səuuištō. ahurō. mazdā̊scā. OD OL Y. paitī. 3 bʾl gwptn'.
Y33.12:
usmōi. uzārəšuuā. ahurā. OD.
Y33.14:
sraōšəm. xšaϑrəmcā.
Y33.15:
ahiiā. y āsā. 2 bʾl gwptn'.
Y33.16:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'.
Y33.17:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y33.18:
yaϑā. ištąm. hāitīm. y.
Y33.19:
yeŋ́hē. h ātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y34:
Y34.1:
yā. š́iiaōϑanā. yā. vacaŋh ā. yā. yasnā. amərətatātəm. aṣ̌əmcā. taēibiiō. dā̊ŋhā. mazdā. xšaϑrəmcā. hauruuatātō. aēšąm. tōi. ahurā. ə̄ɱā. paōurutəmāiš. dastī.
Y34.2:
at̰cā. ī.tōi. manaŋhā. maińiiušcā. vaŋhə̄uš. vīspā. dātā. spəṇtax́iiācā. narəš. š́iiaōϑanā. yehiiā. uruuā. aṣ̌ā. hacaiti. pairi.gaiϑe. xšmāuuatō. vahmī. mazdā. ga rōibīš. stītąm.
Y34.3:
at̰. tōi. mii azdəm. ahurā. nəmaŋhā. aṣ̌āicā. dāmā. gaēϑā̊. vīspā̊. ā.x šaϑrōi. yā. vohī. ϑraōštā. manaŋhā. ārōi.zī. hudā̊ŋhō. vīspāiš. m dā. xšmāuuasī. sauuō.
Y34.4:
at̰. tōi. ātrə̄m. ahurā. aōjōaŋhuuaṇtəm. aṣ̌ā. usə̄mahī. asīštīm. aēmauuaṇtəm. staōi. ra pəṇtə̄. ciϑrā.auuaŋhəm. at̰. mazdā. daibišaṇti. zastāiš.tāiš. dərə štā.aēnaŋhəm.
Y34.5:
kat̰. və̄. xšaϑrəm. kā. īštəš. š́iiaōϑanā. mazdā. yaϑā. vā. haxmī. aṣ̌ā. vo hī. manaŋhō. ϑrāiiōidiiāi. drəgī m. yīšmākə̄m. parə̄.vā. vīs pāiš. parə̄uuaōxmā. daēuuāišc ā. xrafstrāiš. maṣ̌iiāišcā.
Y34.6:
yezī. aϑā. stā. haiϑīm. mazdā. aṣ̌ā. vohī. manaŋhā. at̰. tat̰. mōi. daxštəm. dātā. ahiiā. aŋhə̄uš. vīspā. maēϑā. yaϑā. vā. yazəmanascā. uruuī daiiā̊. stauuas. aiienī. paiti.
Y34.7:
kuϑrā. tōi. arədrā. mazdā. yōi. vaŋhə̄uš. vīdənā. manaŋhō. sə̄ṇŋ hīš. raēϑənā̊. aspə̄ṇcīt̰. sādrā cīt̰. caxraiiō. ušəurī. naēcīt̰. tə̄m. ańiiə̄m. yīšmat̰. vaēdā. aṣ̌ā. aϑānā̊. ϑrāzdīm.
Y34.8:
tāiš. zī.nā̊. š́iiaōϑanāiš. baiiaṇt i. yīšī. as. pairī. paōurubiiō. aϑiiaējō. hiiat̰. asaōjaiiā̊. nāi diiā̊ŋhəm. ϑβahiiā. mazdā. ąstā. uruuā.tahiiā̊. yōi. nōit̰. aṣ̌əm. maińiiaṇtā. ēibiiō. dīirē. voh ī. asmanō.
Y34.9:
yōi. spəṇtąm. ārmai tīm. ϑβahiiā. mazdā. bərəuxδąm. vīdušō. duš.š́iiaōϑanā. auuaza zat̰. vaŋhə̄uš. iuuistī. manaŋhō. aēibiiō. maš. aṣ̌ā. siiazdat̰. yauuat̰. amat̰. aurunā. xrafstrā
Y34.10:
ahiiā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. š́iiaō ϑanā. vōcat̰. gərəbąm. huxratu š. spəṇtąmca. ārmaitīm. dą mīm. vīduuā̊. haiϑīm. haiϑąm. haiϑīm. haiϑąm. aṣ̌ah iiā. tācā. vīspā. ahurā. ϑβahmī. mazdā. xšaϑrōi. āuuōii astrā.
Y34.11:
at̰. tōi. ube. hauruuā̊sc ā. xᵛarəϑāi. ā. amərətā̊scā. amərətatā̊scā. amərətā̊scā. amərətatā̊scā. vaŋhə̄uš. xšaϑrā. manaŋhō. aṣ̌ mat̰. ārmaitiš. vaxšt. utaiiī itī. tiuuīšī. tāiš. ā. mazdā̊. vīduuaēšąm. ϑβōi. ahī.
Y34.12:
kat̰. t ōi. rāzarə̄. kat̰. vašə̄. kat̰. vā. stītō. kat̰. vā. stītō. kat̰. vā. yasnahiiā. srīidiiāi. mazdā. frā uuōcā. yā. vī.dāiiāt̰. aṣ̌ī š. rāšanąm. sīšānā̊. aṣ̌ā. pa ϑō. vaŋhə̄uš. xᵛaētə̄ṇg. manaŋhō.
Y34.13:
tīm. adauuānəm. ahurā. yə̄m. mōi. maraōš. vaŋhə̄uš. manaŋhō. daēnā̊. saōš́iiaṇtąm. yā. hī.kara tā. aṣ̌āt̰cīt̰. uruuāxšat̰. h iiat̰. ciuuištā. hudā̊biiō. mīž dəm mazdā. yehiiā̊. tī. daϑrəm.
Y34.14:
tat̰ zī. mazdā. vairīm. astuu aiti. uštānāi. dātā. vaŋhə̄u š. š́iiōϑnā. manaŋhō. yā. zī. gə̄uš. gə̄uš. vərəzaēnē. aziiā̊. xšmākąm. huci stīm. ahurā. xratə̄uš. aṣ̌ā. frā dō. vərəzaēnā. MN.
Y34.15:
mazdā̊. at̰. mōi. vahištā. srauuāscā. š́iiaōϑanācā. vocā. srauuāscā. š́iiaōϑanācā. vocā. OD OL Y. dā̊. ahīm. 4 bʾl gwptn'.
Y34.16:
ahiiā. yāsā. 2 bʾl gwptn'.
Y34.17:
y aϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'.
Y34.18:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y34.19:
yā.š́iiaōϑanąm. hāitīm. y. ahunauuaitīm. gāϑ ąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ahe. ratīm. y. ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. haṇdā tā. y.
Y34.20:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwp tn'. ẔNE plhlšn' lwbʾn' HYA krtn' W ptykyh hnltn'.
Y35:
Y35Header:
ysn' bwn.
Y35.1:
ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y. aməṣ̌ā̊. spəṇtā. huxšaϑrā̊. uδā̊ŋhō. y. vīspąm. aṣ̌aōnō. s īm. y. maińiiauuīmcā. gaēϑiią cā. bərəjā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahē. jā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzda asnōiš.
Y35.2:
humatanąm. hīxtanąm. vohunąm. mahī. 2 bʾl gwptn'.
Y35.3:
tat̰. t̰. vari.maide. ahurā. mazdā. aṣ̌ . srīrā̊. hiiat̰. ī. maińiimadic . vōcōimācā. vərəzaimācā. yā. hātąm. š́iiaōϑananąm. vah ištā. xiiāt̰. ubōibiiā. ahubii ā.
Y35.4:
gauuoi. adāiš. tāiš. š́iiaō ϑanāiš. yāiš. vahištāiš. fraēš́iiāmahī. rāmācā. vāstrəm cā. dazdiiāi. srunuuascā. asr tascā. xšaiiaṇtascā. axšaiia ṇtascā.
Y35.5:
huxšaϑrōrətəmāi. bāt̰. x šaϑrəm OD. aṣ̌āhecā. vahištāi. 3 bʾ .
Y35.6:
yaϑā. āt̰. utā. nā. vā. nāiri.vā. vaēdā̊. haiϑīm. aϑā. hat̰. vohī. tat̰. ə̄əādī. vərəziiō.tə̄cā. īt̰. ahmāi. frā cā. vātōiiōitī. īt̰. aēibiiō. yōi. īt̰. aϑā. vərəziiąn. yaϑā īt̰. astī.
Y35.7:
ahurahiiā.zī. at̰. v ə̄. mazdā̊. yasnəmcā. vahməmcā. vahištəm. amə̄ahmaidī. amə̄hmaidī. amə̄ahmaidī. amə̄hmaidī. gə̄ušcā. vāstrəm. vāstrəm. tat̰. at̰. və̄. vərəziiāmahī. fracā vā.tiiāmahī. yā.tī. isāma . MN.
Y35.8:
aṣ̌ahiā. āat̰. sairī. aṣ̌ahiiā. vərəzainī. kahmāicīt̰. hātąm. jījišąm. vahištąm. hātąm. hātąm. ādā. ubōibiiā. ahubiiā. 2 bʾl gwptn'.
Y35.9:
imā. āt̰. uxδā. vacā̊. ahurā. mazdā. aṣ̌əm. maińiiā. vah iiā. frauuōcāmā. ϑβąm. at̰. aē šąm. paitiiāstārəmcā. fradaxšt ārəmcā. dadəmaide.
Y35.10:
aṣ̌ā.at̰cā. hacā. vaŋhə̄ušcā. manaŋhō. vaŋhšcā. manaŋhō. vaŋh šcā. manaŋhō. vaŋhə̄ušcā. xšaϑrāt̰. staōtāiš. ϑβāt̰. ah rā. stōtōibiiō. aibī. uxδā. ϑβ āt̰. uxδōibiiō. yasnā. ϑβāt̰. ya snōibiiō.
Y35.11:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE 2 bʾl gwp
Y36:
Y36.1:
ahiiā. ϑβā. āϑrō. vərəzai nā. paōuruiiē. pairī.jasāmaide. mazdā. ahurā. ϑβā. ϑβā. maińiiī. spə̄ništā. yə̄. ā. axštiš. aɱāi. yə̄m. axtō.yōi. dā̊ŋhē.
Y36.2:
uruuāzišt ō. huuō. nā̊. yā.tāiiā. paiti. jamiiā̊. ātarə̄. mazdā̊. ahurahiiā. uruuāzištahiiā. uruuāziiā. nąmišt ahiiā. nəmaŋhānā̊. mazištāi. y ā̊ŋhąm. paiti.jamiiā̊.
Y36.3:
ātarš. vōi. mazdā̊. ahurahiiā̊. ahī. mai ńiiə̄uš. vōi. ahiiā. spə̄ništō. ahī. hiiat̰. vā.tōi. nāmanąm. ziš təm. ātarə. mazdā. ahurahiiā. tā. ϑβā. pairə.jasāmaide.
Y36.4:
voh. ϑβā. manaŋhā. vohī. ϑβā ṣ̌ā . vaŋhuiiā̊. ϑβā. cistōiš. š́iiaō ϑanāišcā. vacə̄bīšcā. pairī. jasāmaide.
Y36.5:
nəmax́iiāmahī. išīi diiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. v īspāiš. ϑβā. humatāiš. vīs pāiš. ϑβā. ϑβā. hīxtāiš. vīsp āiš. huuarəštāiš. pairījasā maidē.
Y36.6:
sraēštąm. at̰. tōi. kəhrəpə̄ m. kəhrpąm. āuuaēdiiāmahī. mazdā. ahurā. imā̊. raōcā̊. barəzištəm. barəzimanąm. auuat̰. yā.at̰. huua rə̄. auuācə̄.
Y36.7:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE
Y37:
Y37.1:
.iϑā. āt̰. y. ahurəm. mazdąm. yaēgąmcā. OD OL Y. spāc vohī.
Y37.2:
ahiiā. xšaϑrā cā. mazə̄nācā. huuapaŋhāišcā. tīm. at̰. yasnnąm. yasnanąm. yasn nąm. yasnanąm. OD OL Y.
Y37.5:
vaŋhī mcā. fsiritīm. vaŋhīmcā. ārm aitīm.
Y37.6:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y38:
Y38.1:
imąm. āat̰. ząm. gənābīš. haϑrā. y. yānā̊. baraite. yā̊scā. tōi. gənā̊. ahurā. mazdā. aṣ̌āt̰. hacā. vairiiā̊. tā̊. y.
Y38.2:
īžā̊. yōišta iiō. fəraštaiiō. ārmaitaiiō. vaŋh īm. ābiš. aṣ̌əm. vaŋhm. īšīm. vaŋhīm. āzītīm. vaŋhīm. frasa stīm. vaŋhīm. parə̄ṇdīm. y.
Y38.3:
āpō. at̰. y. maikaṇtīšcā. hə̄bauuaiṇ tīmcā. frauuazaŋhō. ahurānīš. ahurahiiā. hauuapaŋhā̊. hupərətuuās cā. vā̊. huuōγžaϑā̊scā. hīšnā ϑrā̊scā. ubōibiiā. ahubiiā. cagə mā.
Y38.4:
uiti. yā. və̄. vaŋhə̄uš. ahu rō. mazdā̊. nāmąn. dadāt̰. vaŋhudā̊. hiiat̰. vā̊. dadāt̰. tāiš. vā̊. y. tāiš. fraiiąnmahī. tāiš. nəmax́iiāmahī. tāiš. išīidiiā mahī.
Y38.5:
apascā. vā̊. azīšcā. vā̊. mātrąšcā. vā̊. agəniiā̊. drəgō.dāiiaŋhō. vīspō.paitiš. auuōcāmā. vahištā̊. sraēštā̊. auuā və̄. vaŋhə̄uš. rātōš. darə gō.bāzuš. nāšī. paitī.vaii ādā̊. paitī.sə̄ṇdā̊. mātarō. j ītaiiō.
Y38.6:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y39:
Y39.1:
iϑā. āt̰. y. gə̄uš. uruuā nəmcā. tašānəmcā. aɱāikə̄ṇg. āat̰. urunō. pasukanąmcā. yōi. nā̊. jījišaṇtī. yaēibiiascā. tōi. ā. yaēcā. aēibiiō. ā. aŋhən.
Y39.2:
daitik anąmcā. aidiiīnąm. hiiat̰. urunō. y. aṣ̌aōnąm. āat̰. urunō. y. kudō. zātanąmcīt̰. narąmcā. nāirənąmcā. yaēšąm. vahihīš. daēnā̊. vanai ṇtī. vā. və̄ṇghən. v. vaōnarə̄. vā.
Y39.3:
āat̰. iϑā. y. vhīšcā. īt̰. vašcā. īt̰ spəṇtə̄ṇg. aməṣ̌ə̄ṇg. yauuaējiiō. yauuaēasa iiō. yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́ iiaṇtī. yā̊scā. īitī.
Y39.4:
yaϑā. tī.ī. ahurā. mazdā. mə̄ŋhācā. mə̄ṇg. mə̄ŋhācā. mə̄ṇg. vaōcascā. dā̊scā. varəšcā. yā. vohī. aϑā. tōi. dadəmahī. aϑā. cīšmahī. aϑā. ϑβā. āiš. y. aϑā. nəmax́iiāmahī. aϑā. išī idiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. y aϑā. tī.ī. OD OL Y. mazdā. ahurā. 2 bʾl gwptn'.
Y39.5:
vaŋhə̄uš. xᵛaētə̄uš. xᵛaētāt ā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pai ri.jasāmaide. vaŋhuiiā̊. fsərata uuō. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš.
Y39.6:
yeŋ́ hē. hātąm.OD LOYŠE 2 bʾl gwptn'.
Y40:
Y40.1:
āhī. at̰. paitī. adāhī. mazdā̊. ahu rā. mazdąmcā. bīiricā. kərəšuuā. rāitī. tōi. xrapaitī. aɱat̰. hiiat̰. aibi. hiiat̰. mīždəm. ma uuaiϑəm. fradadāϑā. daēnābiiō. mazd ā̊. ahurā.
Y40.2:
ahiiā. huuō. nə̄. dāidī. ahmāicā. ahuiiē. manax́iiāicā. tat̰. ahiiā. yā. tat̰. upā. jamiiamā̊. tauuacā. haxəmā. aṣ̌ax́iiācā. vīspā̊. yauuē.
Y40.3:
dāidī. at̰. narąš. mazdā. ahurā. aṣ̌aōnō. aṣ̌acinaŋhō. aidiiīš. vāstriiə̄ṇg. darəgā̊. īžiiāi. bizuu aitī. haxmaini. aɱaibiiā. ahmā i.rafnaŋhō.
Y40.4:
aϑā. xᵛaētīš. aϑā. vərəzə̄nā. aϑā. haxə̄mąm. x́iiāt̰. yāiš. hišcimaidē. aϑā. və̄. utā. x́iiāmā. mazdā. ahurā. aṣ̌a uuanō. ərəš́iiā. ištə̄m. rāitə̄.
Y40.5:
yeŋ́hē. hāt ąm.OD LOYŠE gwptn'.
Y41:
Y41.1:
stītō. garō. vaɱə̄ṇg. ahurāi. mazdāi. aṣ̌āicā. vahištāi. da dəmahecā. cīšmahecā. ācā. āuuaē diiāmahī.
Y41.2:
vōhī. xšaϑrəm. tōi. mazdā. ah urā. apaēmā. vīspāi. yōuuē. huxšaϑrast ī.nə̄. nā.vā. nāirī.vā. xšaētā. ubaōiiō. aŋhuuō. hātąm. hudāstəmā.
Y41.3:
humā.ī m. ϑβā. īžīm. yazatəm. aṣ̌aŋhācəm. dadəmaidē. aϑā. tī.nə̄. gaiiascā. astəṇtāscā. x́iiāt̰. ubaōiiō. aŋhuu ō. hātąm. hudastəmā. humā.īm. OD s mā. 2 bʾl gwptn'.
Y41.4:
hanaēmācā. zac mazdā. ahurā̊. ϑβahmī. raī. darəgāiiā̊. aēšācā̊. ϑβā. aēmauuaṇtascā. buiiamā̊. rapōišcā. tīm.nə̄. darəgəmcā. uš tācā. hātąm. hudāstəmā. MN.
Y41.5:
ϑβōi. staōtarascā. mąϑranascā. mąϑranascā. mąϑranascā. ahura. mazdā. aōgəma daēcā. usmahecā. vīsāmadaē cā. hiiat̰. mīždəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. daēnābiiō. mazdā. ahurā. 2 bʾl gwptn'.
Y41.6:
ahiiā. huuō.nī. dāidī. aɱāicā. ahuiiē. mańahiiācā. tat̰. ahiiā. yā. tat̰. upā.ja miiāmā. tauuacā. sarəm. aṣ̌ ax́iiācā. vīspāi. yaōuuē.
Y41.7:
y eŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE 2 bʾl gwptn'.
Y41.8:
hum atanąm. OD gywʾk' 2 bʾl gwptn'.
Y41.9:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'.
Y41.10:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y41.11:
yasnəm. sīrəm. haptaŋhāit īm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y41.12:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y42:
Y42.1:
yazamaidē. vī. aməšā̊. spəṇtā̊. yasnahe. haptaŋhātōiš. haṇdā tā. apąmcā. xā̊. y. apąmcā. pərətīš. y. paϑąmcā. vīcarənā̊. y. paϑąmcā. haṇjamanā̊. y.
Y42.2:
gairīšcā. afštacənō. y. vai ā. aiβiždānā̊ŋhō. y. aspənā cā. yeuuē.nō. y. pāiiīcā. pāiiīšcā. pāiiīcā. pāiiīšcā. ϑβō irəštārə. y . mazdąmcā. zaraϑušt rəmc y.
Y42.3:
mcā. asmanəmcā. y. ātə̄mcā. darəšīm. mazdadātəm y. tī.rīmcā. haraiϑiiā̊. bərəzō. y. bīmīmcā. vīspācā. vohī. y.
Y42.4:
manō. vohī. urunascā. aṣ̌aōnąm. y. vāsīmcā. yąm. paṇcā. saδuuarąm. y. xarəmcā. yim. aṣ̌auuanəm. y. yōi. hištaiti. maiδəm. zaraiiaŋhō. vaōurukašah ē. zaraiiō. vaōuru.kaṣ̌əm. y. h h
Y42.5:
hōməmcā. zāirīm. bərəztəm. y. haōməm. frāšmə̄m. frāgaē ϑəm. y. haōməm. dīraōṣ̌əm. y.
Y42.6:
apąmcā. fraxšōštarəm. y. va iiąmcā. fəra.fraōϑrəm. y. aϑauruną mcā. paiti.ająstrəm. y. yōi. yaṇn. dīrāt̰. aṣ̌ō.aēšō. dax́iiu nąm. vīspąscā. aməṣ̌ą. spəṇtą. y.
Y42.7:
yeŋ́hē. hātąm.
Y43:
Y43.0:
nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.
Y43.1:
ušt ā. ahmāi. yahmāi. uštā. kah māicīt̰. vasə̄.xšaiiąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō. utaiiīitī. təuuī šīm. gat̰. tōi. vasəmī. aṣ̌əm. dərədiiāi. tat̰. mōi. dā̊. ārmaitī. rāiiō. aṣ̌īš vaŋhə̄uš. gə̄m. manaŋ . gwp
Y43.2:
at̰cā. ahmāi. vī spanąm. vahištəm. xᵛāϑrōiiā. nā. xᵛāϑrə. daidī tā. ϑβā. cicī ϑβā. spə̄ništā. maińii yā. dā̊. aṣ̌ā. vŋ manaŋhō. vīspā̊. aiiarə̄. drəgō. jiiātōiš. uruuādaŋhā.
Y43.3:
at̰. huuō. vaŋhə̄uš. vahiiō. nā. aibī.jam iiāt̰. yə̄. nā̊. ərəzīš. sauuaŋhō. paϑō. sišōit̰. ahiiā. aŋhə̄uš. astauuatō. manaŋhascā. haiϑii ə̄ṇg. āstīš. yə̄ṇg. āšaētē. ahu rō. arədrō. ϑβāuuąs. huzaiṇtuš. spəṇtō. mazdā̊.
Y43.4:
at̰. ϑβā. mə̄ŋhā i. taxməmcā. spəṇtəm. azdā. hiiat̰. tā. zastā. yātū. h afšī. auuā̊. yā̊. dā̊. aṣ̌ūš. rəgauuāiti. aṣ̌aōnīcā. ϑβahiiā. ϑrō. aṣ̌ā.aōjaŋhaō. vaŋhə̄uš. azī. jəm at̰. manaŋhō.
Y43.5:
spəṇtəm. at̰. ϑβ ā. mazdā. mə̄ṇghī. ahurā. hii at̰. ϑβā. aŋhə̄uš. ząϑōi. darəs əm. paōuruuīm. hiiat̰. dā̊. kā̊. dā̊. kā̊. š́iiaō ϑanā̊. mīždiuuąn. yācā. uxδā. akəm. akāi. vaŋuhīm. aṣ̌īm. vaŋhaōuuē. ϑβā. hunarā. dāmōi š. uruuaēsə̄. apə̄mə̄.
Y43.6:
yaɱī. spəṇ ϑβā. maińiiī. uruuaēsī. ja sō. mazdā. xšaϑrā. ahmī. vo hī. ma ŋhā. yehiiā. š́iiaō ϑanāiš. gaēϑā̊. aṣ̌ā. frādəṇ tē. aēibō. ratiuš. saŋhaiti. ā rmaiti ϑβahiiā. xratuš. yaē m. naēci dā.baiieiti.
Y43.7:
spəṇtəm at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ŋhē. ahurā. h iiat̰. mā. vohī. pairi.jasat̰. manaŋhā. pərəsat̰cā. māciš. ahī kahiiā. ahī. kaϑā. aiiarə̄. dax šārā. fərasiiāi. dīšā. aibī. ϑβā hī. gaēϑāhī. tanušcā.
Y43.8:
at̰. haō i. aōjī. zaraϑuštrō. paōuruuīm. ha iϑiiō. daēuuaēšā̊. hiiat̰. isōiiā. drəgauuāiti. at̰. aṣ̌aōne. rfənō. x́iiə̄m. aōjaōŋhuuat̰. hiiat̰. ābīi tiš. vasasə̄. xšaϑrahiiā. diiā yauuat̰. āϑβā. mazdā. staōmī. ufiiācā.
Y43.9:
spəṇtəm. at̰. ϑβā. maz dā̊. mə̄ŋhī. ahurā. hiiat̰. mā. vo ī. pairi.jasat̰. manaŋha. ahiiā. frasə̄m. kaɱāi. vīuuaēduiiē. višī. vašī. višī. vašī. at̰. ā. ϑβahmāi. āϑrə̄. rātąm. nəma ŋhō. aṣ̌ahiiā.mā. yauuat̰. isā i. maińiiāi.
Y43.10:
at̰. tī. mōi. dāiš. aṣ̌əm. hiiat̰. mā. zaōzaōmī. ārmaitī. hacimnō. īt̰. ārəm. rəsācā. nā̊. yātōi. ə̄ɱā. parəš tā. parəštīm. zī. ϑβā̊. yaϑənā. tat̰. aēmauuaṇtąm. hiiat̰. ϑβā. xšaiiąs. ēšəm. dāiiāt̰. ə̄mauuaṇt əm.
Y43.11:
spəṇtəm. t̰. at̰. t̰. at̰. ϑβā. mazdā. m ə̄ŋ́hē. ahurā. hiiat̰. mā. vohī. pairū.jasat̰. manaŋhā. hiiat̰. xšmā. uxδāiš. daidaŋhē. paōuruu īm. sādrā.mōi. sąs. maṣ̌iiaēšī. zarazdāitiš. tat̰ vərəzaidiiāi. hiiat̰. mōi. mraōtā. vahištəm.
Y43.12:
hiiat̰cā. mōi. mraōš. aṣ̌əm. ja sō. frāxšnə̄nə̄. at̰. tī.mōi. nōit̰. asruštā. paōuruuiiōγžā. uzairid iiāi. parā. hiiat̰. mōi. ājəma t̰. sə̄raōšō. aṣ̌īm. mązā.raiiā i. hacimnō. yā. və̄. aṣ̌īš. rānōibiiō. sauuōi. vī.dāiiāt̰.
Y43.13:
spəṇtəm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ṇŋ hī. ahurā. hiiat̰. mā vohī. pairī.jasat̰. manaŋhā. arəϑā. vōizdiiāi. kāmahiiā. tə̄m. mōi. dātā. darəgahiiā. yaōš. y ə̄. vā̊. naēciš. dārəštait. va iriiāi. staōiš. yā. ϑβahmī. xšaϑrōi. vācī.
Y43.14:
hiiat̰. nā. fra iiāi. vīdəmnō. isauuā. daid īt̰. maibiiō. mazdā. tauuā. rafənō. frāxšnə̄nə̄m. hiiat̰. ϑβā. xšaϑrā. aṣ̌āt̰. hacā. frąšt ā. uzairidiiāi. azəm. sarədanā̊. sə̄ṇghahiiā. mat̰. tāiš. vī spāiš. yōi.tōi. mąϑrā. ma rəṇtī
Y43.15:
spəṇtəm. at̰. ϑβā. maz dā. m ŋ́h ahurā. hiiat̰. m ā. v ohiairi.jasat̰. ma naŋhā. dašat̰. uš́iiāi. tu šnā. mtəš. vahištā. nōit̰. nā. paōirīš. dərəgauuaṇtō. x́ii āt̰. cixšnušō. at̰. tōi. vīsp ə̄ṇg. aṇgrə̄ṇg. aṣ̌aōnō. ādarə̄.
Y43.16:
at̰. ahurā. huuō. maińiiīm. zaraϑuštrō. vərəṇtī. mazdā. yestə̄. cišcā. spə̄ništō. astuuat̰. aṣ̌əm. x́iiāt̰. uštānā. aōjōaŋhauuat̰. xᵛə̄ṇg. darəsōi. xšaϑrōi. x́iiāt̰. ārmai tiš. aṣ̌əm. š́iiaōϑanāiš. vo hī. daidīt̰. manaŋhā. MN
Y43.17:
utā. ahmāi. OD. manaŋhō. 2 bʾl gwptn'.
Y43.18:
aṣ̌ əm. vohī. 3 gwptn'
Y43.19:
tauuitīm. hāitīm. y.
Y43.20:
yeŋ́. htąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y44:
Y44.1:
tat̰. ϑβ ā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. nəmaŋhō. ā. yaϑā. nəmī. xšmāuuatō. mazdā. fraiiāi. ϑβāuuąs. sax́iiāt̰. mauuaitə̄. at̰. nə̄. aṣ̌ā. fraiiāi. dazdiiāi. hākurənā. yaϑānə̄. ā. vohī. jə mat̰. manaŋhā.
Y44.2:
tat̰. ϑβā. pə rəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. aŋhə̄uš. vahištahiiā. paōuruuīm. kāϑə̄. sīidiiāi. yə̄. ī. dāit̰. paitišāt̰. huuō. z ī. uštā. spəṇtō. ərəxtəm. v īspōibiiō. hārō. maińiiī. ahī m.biš. uruuaϑō. .
Y44.3:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəšmōi. vaōcā. ahurā. kasnā. ząϑā. patā. aṣ̌ahiiā. paōiriiō. kasnā̊. xᵛə̄ṇ stārəmcā. dāt̰. adauuānəm. kə̄. yā̊. mā̊. uxšaiieiti. nərəfsai ti. ϑβat̰. tācīt̰. mazdā. v asəmī. ańiiācā. vīduiiē.
Y44.4:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kasnā. dərətā. ząmcā. adaēnabāscā. auua. pastōiš. kə̄. apō. uruuarā̊scā. kə̄. vātāi. duuaṇmaibiascā. yōgət̰. yaōgət̰. yōgət̰. yaōgət̰. āsī. kasnā. aŋhə̄uš. mazdā. dąmiš. manaŋh.
Y44.5:
ta t̰. ϑβā. p. ərəš.mōi. vaō cā. ahurā. kə̄. hau. raō cāuscā. dāt̰. təmā̊scā. kə̄. huuāpā̊. xᵛafnəmcā. dāt̰. zaē mācā. kə̄. yā. ušā̊. arə̄m. piϑβā. xšapācā. yā̊. ma naōϑrīš. cazdōŋhuuaṇtəm. arəϑ ahiiā.
Y44.6:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. yā. frauuaxšiiā. yezī. tā. aϑā. haiϑiiā. aṣ̌əm. š́iiaōϑanāiš. dəbązaiti. ārmaitiš. taibiiō. xšaϑrəm. vohī. cinas. manaŋhā. kaēibiiō rāńiiō.skərəitī m. gą .
Y44.7:
tat̰. ϑβā. pərəsārəš.mō. vaōcā. ahurā. kə̄. bərəąm. tāšt. xšaϑrā. mat̰. ārmaitīm kə̄. uzəmə̄m. cō rət̰. viiā.naiiā. puϑrəm. piϑrī. azəm. tāiš. ϑβā. fraxšnī. auuāmī. mazdā. spəṇtā. maiń iiī. vīspanąm. dātārəm.
Y44.8:
t at̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaō cā. ahurā. məṇdaidiiāi. yā. tōi. mazdā. ādištiš. yācā. vohī. uxδā. frašī. manaŋhā. yācā. aṣ̌ā. aŋhə̄uš. arə̄m. vaēdiiāi. kā.mə̄. uruuā. voh ī. uruuāxšat̰. āgəmat̰. tā.
Y44.9:
.tat̰. ϑβā. pərəsārəš.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑāōi. y ąm. yaōš. daēnąm. yždānē. yąm. hudā̊naōš. paitiše. saxx́iiāt̰. xšaϑrahiiā. ərəšuuā. xšaϑrā. ϑβāuuąs. asīštiš. mazdā. hadīmōi. aṣ̌ā. vohuc ā. š́iiąs. manaŋhā.
Y44.10:
tat̰. ϑ βā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. tąm. daēnąm. yā. hātąm. vahištā. yā.mōi. gaēϑā̊. aṣ̌ā. frādōit̰. hacə̄mnā. ārm atōiš. uxδāiš. š́iiaōϑanā. ərəš. daidiiat̰. max́iiā̊. cistōi š. ϑβā. īštiš. usə̄n. mazdā.
Y44.11:
.tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mō i. vaōp. ahurā. kaϑā. tə̄ṇg. ā. vī.jəmiiāt̰. ārmaitiš. yaēibiiō. mazdā. ϑβōi. vaš́iie tē. daēnā. azə̄m. tōi. āina. po uruiiō. frauuōi.vīdē. vīspə̄ṇg. ańiiə̄ṇg. maińiiə̄uš. spasiiā. duuaē šaŋhā.
Y44.12:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kə̄. aṣ̌ auuā. yāiš. pərəsāi. drəguuā̊. vā̊. katārə̄m. ā. aṇgrō. vā̊. huuō. vā. aṇgrō. yə̄mā. drəguu ā̊. ϑβā. sauuā̊. paitī.ərətē. ciieŋuhat̰. huuō. nōit̰iiə̄m. a ṇgrō. maińiieite.
Y44.13:
t̰. ϑβā. fərəsā. pərəsā. fərəsā. pərəsā. ərəš.mōi. vaō ahurā. kaϑā. drujəm. nīš. ahmat̰. ā. nīš. nāšāmā. tə̄ṇg.ā. auua. yōi. asruštōiš. pərənā̊ŋhō. nōit̰. aṣ̌ahiiā. ādaēuuiieiṇtī. hacə̄ nā. nōit̰. frasaiiā. vaŋhə̄uš. cāxnarə̄. manaŋhō.
Y44.14:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. aṣ̌ā. drujə̄m. diiąm. za staiiō. nī. hīm. mərąždiiāi. ϑβahiiā. mąϑrāiš. sə̄ŋhahiiā. ə̄mauuaṇtīm. sənąm. dāuuōi. drə gauuasī. ā.īš. duuafšə̄ṇg. mazdā. anāšē. ąstąscā.
Y44.15:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəsā.mōi. ərəš.mōi. ərəsā.mōi. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. yezī. ahiiā. aṣ̌ā. ā. pōimat̰. xšaiiehī. hiiat̰ hə̄m. spādā. anaōcaŋh ā. jamaētē. auuāiš. uruuātā iš. yā.tī. mazdā. dīdərəžō. kuϑrā. aiiā̊. kahmā. vananąm. dadā̊.
Y44.16:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kə̄. vərəϑ rə̄m.jāϑβā. pōi. sə̄ŋhā. yōi. hə ṇtī. ciϑrā. mōi. dąm. ahīm. biš. ratīm. cīždī. at̰. hōi. vohī. səraōšō. jaṇtī. manaŋ hā. mazdā. ahmāi. yahmāi. v išī. kahmāicīt̰.
Y44.17:
tat̰. ϑβ ā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahu rā. kaϑā. mazdā. zrəm. carānē. hacā̊ xšmat̰. uskəitm. xš mākąm. hiiat̰cā. x́iiāt̰ vā.xšaēšō. sarōi. būždiiāi. hauruuātā. amərətātā. auuā. mąϑrā. yə̄. rāϑəmō. aṣ̌āt̰. hacā.
Y44.18:
. tat̰. ϑβā. pərəsā pərəsā ərəš.mōi. vaōc ā. ahurā. kaϑā. aṣ̌ā. tat̰. mīždəm. hanānī. dasā. aspā̊. aršnauuaitīš. uštrəmcā. hiiat̰. mōi. mazdā̊. apauuaitī. hauruuā ātā. amərətātā. yaϑā. h ī. taēibiiō. dā̊ŋhā.
Y44.19:
tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. y tat̰. mīždəm. hanəṇ . nōit̰. itī. īt̰. ahm āi. ərəžu . nā. dāitē. tə̄m. ahii maēniš. aŋhat̰. pa uruiiē. ā̊ ąm. yā. īm. aŋhat̰mā.
Y44.20:
ciϑənā mazdā. huxšaϑrā. daēuuā. ā.aŋh arə̄. at̰. īt̰. pərəsā. yōi. piš́iie iṇtī. aēibiiō. kəṇm. yāiš. g ąm. karapā. usixšcā. aēšm āi. dātā. yācā. kauuā. ṇmə̄nī. urīdōiiātā. nōit̰. hīm. mīzə̄n. aṣ̌ā. vāstrəm. frā.daŋ́ hē.
Y44.21:
uštā. ahmāi. yahmāi. OD gywʾk' 2 bʾl gwptn'.
Y44.22:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y44.23:
tat̰.ϑβā.pərəsąm. hātīm. y.
Y44.24:
yeŋ́hē. hātąm tā sʾr gwptn'.
Y45:
Y45.1:
āt̰. frauuaxšiiā. nī. gūšōdīm. nī. sraōtā. yaēcā. asnāt̰. cā. dīrāt̰. išaϑā. nī. īm. vīspā. ciϑrə̄. zī. mazdā̊ŋhō.dī m. nōit̰. daibitīm. duš.sastiš. ahīm. mərąš́iiāt̰. akā. vara nā. drəguuā̊. hizuuā̊. āuuarətō.
Y45.2:
at̰. frauuaxšiiā. aŋhə̄uš. maiń iiī. pauruiiē. yaiiā̊. spańiiā̊. uitī. mruuat̰. yə̄m. aṇgrəm. nōit̰. nā. manā̊. nōit̰. sə̄ŋhā. nōit̰. xratauuō. naēdā. varanā. nōit̰. uxδā. naēdā. š́iiaōϑanā. nōit̰. daēnā. nōit̰. uruuąnō. hacaṇtī.
Y45.3:
at̰. frauuxšiiā. ŋhə̄uš. ahii. paōuruuīm. yąm. mōi. vīduuā̊. mazdā̊. vaōcat̰. ahurō. yōi. īm. və̄. nōit̰. iϑā. mąϑrəm. varəšəṇ tī. yaϑā. īm. mə̄nāicā. vaōca cā. aēibiiō. aŋhə̄uš. auuōi. aŋha t̰. apə̄məm.
Y45.4:
at̰. frauuaxšiiā. aŋ hə̄uš. ahiiā. vahištəm. aṣ̌ā t̰. hacā. mazdā. vīdā. yə̄. īm dāt̰. patarə̄m. vaŋhə̄uš. varəza iiaṇtō. manaŋhō. at̰. hōi. dugi dā. huš́iiaōϑanā. ārmaitiš. nōit̰. diβžaidiiāi. vīspā.hiš as. ahurō.
Y45.5:
at̰. frauuaxš́iiā. hii t̰. mōi. mraōt̰. spəṇ tōtəmō. v acī. srīidiāi. hiiat̰ marətaə̄ibii ō. vahištəm. yə̄. mō . ahmāi. səraōšəm. dąn. caiiascā. upā. jimən. hauruuātā. amərətātā. vaŋhə̄uš. maińiiuš. š́iiaōϑanā iš. mazdā̊. ahurō.
Y45.6:
at̰. frauuaxš iiā. vīspanąm. mazištəm. sta uuas. aṣ̌ā. yə̄. hudā̊. yōi. həṇ tā. spəṇtā. maińiiī. sraōtī. mazdā̊. ahurō. yehiiā. vahmī. vohī. frašī. manaŋhā. ahiiā. xratī. frōmā. sāstī. vahišt ā.
Y45.7:
yehiiā. sauuā. išā̊ṇ tī. daŋhō. yōi.zī. juuā. ā̊ŋ harəā. buuaṇticā. amərətā tī. aaōnō. uruuā. aēšō. uta iiītā. yā. nərš. sādrā. dri guuaō. tācā. xšaϑrā. mazdā̊. dąmiš. ahurō.
Y45.8:
tə̄m. nə̄. staōtāiš. nəmaŋhō. ā. vī.varəšō. nī.zīt̰. cašmainī. viiā.darəsəm. vaŋ hə̄uš. maińiiə̄uš. š́iiaōϑanahiiā. uxδā.x́iiācā. vīduš. aṣ̌ā. yə̄m. mazdąm. ahurəm. at̰. hōi. v ahmə̄ṇg. dəmānē. garō. nədāmā.
Y45.9:
t ə̄m. nə̄. vohī. mat̰. manaŋhā. cix šnušō. yə̄. usə̄n. cōrət̰. spə̄ncā. aspə̄ncā. mazdā̊. xšaϑrā. vərəzə̄nii ā̊. daiiāt̰. ahurō. pasīš. vīrə̄ ṇg. ahmā.kə̄ṇg. fradaϑāi. ā. vaŋ hə̄uš. aṣ̌ā. haōząϑβāt̰. ā. manaŋhō.
Y45.10:
tə̄m. . y siā. ār matōiš. mimaγžō. yə̄. ąmə̄nī. mazdā̊. srāuuī. ahurō. hiiat̰. hōi. aṣ̌ā. vohucā. cōišt. manaŋ hā. xšaϑrōi. hōi. hauruuātā. amərətātā. ahmāi. staōi. dṇ. daṇ. dṇ. daṇ. təuuīšī. utaiiīitī.
Y45.11:
yastā. daēuuə̄ṇg. aparō. maš́iiąscā. ta rə̄m.mąstā. yōi. īm. tarə̄.mańii aṇtā. ańiiə̄ŋ. ahmāt̰. yə̄. hōi. arəm. mańiiṇtā. saōš́iiaṇtō. də̄ŋpatōiš. spəṇtā. daēnā. uruu atō. rtā. ptā. vā. mazdā. ahurā.
Y45.12:
uštā. ahmāi. 2 bʾl gwptn'.
Y45.13:
aṣ̌əm. hī. 3 gwptn'.
Y45.14:
at̰.frauuax šiiąm. āitīm. y.
Y45.15:
yeŋ́hē. h ātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y46:
Y46.1:
kām. nəmōi. ząm. kuϑrā. nəmōi. a iienī. pairī. xᵛaētaēuš. airiia mnascā. dadaitī. nōit̰. mā. xš nāuš. yā. vərəzə̄nā. hə̄cā. naēdā. dax́iiə̄uš. yōi. sāstārō. drəguua ṇtō. kuϑā. ϑβā. mazdā. xšnaō šāi. ahurā.
Y46.2:
vaēdā. tat̰. yā. ahmī. mazdā. anaēšō. mā. kamna fšuuā. hiiat̰. kamnānā. ahmī. gərəzōi. tōi. ā.īt̰. auuaēnā. ahurā. rafəδrəm. caguuā̊. hiiat̰. friiō. friiāi. daidīt̰. āxsō. va ŋhə̄uš. aṣ̌ā. īštīm. manaŋhō. manaŋh manaŋh
Y46.3:
kadā. mazdā. yōi. ux šānō. asnąm. aŋhə̄uš. darəϑrāi. f rōi. aṣ̌ahiiā. frārəṇtē. vərəzdāiš. sə̄ŋhāiš. saōšiiaṇtąm. xrata uuō. kaēibiiō. īϑāi. vohī. jimat̰. naŋhā. manaŋhā. naŋhā. manaŋhā. maibiiō. ϑβā. sąstrāi. vərənē. ahurā.
Y46.4:
at̰. tə̄ṇg. drəguuā̊. yə̄ṇg. aṣ̌ahiiā. varəždarə̄ŋ. pā t̰. gā̊. fraōrətōiš.šōiϑrahiiā. vā. dax́iiə̄uš. vā. dužāzōbā̊. hąs. xᵛāiš. š́iiaōϑanāiš. ah ə̄m.ustō. yastə̄m. xšaϑrāt̰. maz dā. mōi.ϑat̰. jiiātə̄uš. vā. huuō. tə̄ṇg. frō.gā̊. paϑmə̄ṇg. hucistōiš. carat̰.
Y46.5:
yə̄. vā. aiiąs. adąs. drītā. aiiaṇ m. uruuāiš. vā. huzə̄ṇtuš. miϑrōibiiō. vā. rašnā. juuąs. yə̄. aṣ̌auuā. drəguuaṇtəm. cirō. hąs. tat̰. frō. xᵛaētauuē. mruiiāt̰. zīiϑiiō. īm. mazdā. x rīniiāt̰. ahurā.
Y46.6:
at̰. yastə̄m. nōit̰. nā. isəmnō. āiiāt̰. drījō. huuō. dāmąm. haiϑahiiā. gāt̰. huuō. zī. drəguuō. yə̄. drəguuāitē. vahištō. huuō. aṣ̌auuā. yahm āi. aṣ̌auuā. friiō. hiiat̰. daēn . paōiriiā̊. dā̊. ahurā.
Y46.7:
kə̄mn mazdā. mauuaitē. pāiīm. dadā̊. hiiat̰. mā. drəguuā̊ darəša tā. aēnaŋhē. ańii ϑuuaht̰. āϑrascā. manaŋhascā. yiiā̊. š́iiaōϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraōštā. ahurā. tąm. mōi. dōstuuąm. daēna iiāi. frāuuaōcā.
Y46.8:
yə̄. vā. mōi. yā̊. gaēϑā̊. dazde. aēnaŋhē. it̰. ahiiā.mā. āϑrəš. š́iiaōϑa nāiš. frōsiiāt̰. paitiiaōgət̰. tā. ahmāi. jasōit̰. duuaēšaŋhā. tanuuə̄m. āiiā. īm. hujiiāt ōiš. pāiiāt̰. nōit̰. dužjiiātō iš. cīt̰. mazdā. duuaēšaŋhā.
Y46.9:
kə̄. h uuō. yə̄.mā. arədrō. cōiϑat̰. paōuruiiō. yaϑā. ϑβā. zəuuīš tīm uzmōhə̄. š́iaōϑanaō. spəṇ təm. ahurəm. aṣ̌auuanəm. yā.tōi. aṣ̌ā. yā. aṣ̌āuui. gə̄uš. tašā. mraōt̰. išaṇtīm. mā. tā. tōi. vohī. manaŋhā.
Y46.10:
yə̄. vā. mōi. nā. gənā. vā. mazdā. ahurā. dāiiā t̰. aŋhə̄uš. yā.tī. vōistā. vahištā. aṣ̌īm. aṣ̌āi. voh ī. xšaϑrəm. manaŋhā. yąscā. haxšāi. xšmāuuatąm. vahmā i. ā frō.tāiš. vīspāiš. cin uuatō. fra.frā. pərətīm.
Y46.11:
xšaϑrā iš. yī.jə̄n. karapanō. kāuua iiascā. akāiš. š́iiaōϑanāiš. ahīm. mərəṇgəidiiāi. maṣ̌īm. yə̄ṇg. xᵛə̄. uruuā. xᵛaēcā xraō dat̰. daēnā. hiiat̰. aibīgəən. y aϑrā. cinuuatō. pərətuš. yauuōi. vīspāi. drījō. dəmānāi. ast aiiō.
Y46.12:
hiiat̰. us. aṣ̌ā. napta iiaēšī. nafšucā. tīrahiiā. uzjə̄n. friiānahiiā. aōjiiaēšī. ārmatōiš. gaēϑā̊. frādō. ϑβa xšaŋhā. at̰. īš. vohī. hī m. aibī.mōistā. manaŋhā. aēibiiō. rafəδrāi. mazdā. sastī. ahurō.
Y46.13:
yə̄. spətāməm. zaraϑušt rəm. rādaŋhā. marətaēšī. xš naōš. huuō.nā. frasrīidiiāi. ərəδβō. at̰. hōi. mazdā. ahīm. dadāt̰. ahurō. ahmāi. gaēϑā̊. vohī. f rādat̰. manaŋhā. tə̄m. və̄. aṣ̌ā. mə̄hmaidē. huš.hax šāim.
Y46.14:
zaraϑuštrā. kastē. aṣ̌a uuā. uruuaϑō. mazōi. magāi. kə̄. vā. fərasrīidiiāi. vaštī. at̰. huuō. kauuā. vīštāspō. yā. hī. yə̄ṇg.stī. mazdā. hadəm ōi. minaš. ahurā. tə̄ṇg. zbaiiā. vaŋhə̄uš. uxδāiš. manaŋhō.
Y46.15:
haē cat̰.aspā. vaxšiiāi. və̄. spə tamā̊ŋhō. hiiat̰. dāϑə̄ṇg. vīca iiaϑā. adāϑąscā. tāiš. yī š. š́iiaōϑanāiš. aṣ̌əm. xš maibiiā. daduiiī. yāiš. dāt āiš. paōiriiāiš. ahurahiiā.
Y46.16:
fərašōaōštrāi. aϑrātī. arədrā iš. idī. huuō.gauuā. tāiš. yə̄ṇg. usuuahī. uštā.stōi. yaϑrā. aṣ̌ā. hacaite. ārma itiš. yaϑrā. vaŋhə̄uš. manaŋh ō. īštā. xšaϑrəm. yaϑrā. maz dā. varədəmąm.šaētī. varədəmąm.šaēitī. varədəmąm.šaētī. varədəmąm.šaēitī. ahurō.
Y46.17:
y aϑrā. və̄. afšmānī. sə̄ṇg.hā nī. nōit̰. anafšmąm. dījāmās pā. huuō.guuā. hadā. və̄stā. vahmə̄ṇg. səraōšā. rādaŋhō. y ə̄. vīcinaōit̰. dāϑəmcā. adāϑəm . daŋgrā. maṇtī. aṣ̌ā. mazdā̊ hurō.
Y46.18:
yə̄. maibiiā. yaō š. ahmāi. ascī vahištā. max́iiā̊. ištōiš. vohī. t. manaŋhā. ąstə̄ṇg. ahmāi. yə̄nā̊. ąstāi. daidītā. mazdā. aṣ̌ā. xšmākəm. vārəm. xšnaō šəmnō. tat̰. mōi. xratə̄uš. manaŋ hascā. vīcaϑəm.
Y46.19:
yə̄m.mōi. aṣ̌ āt̰. haiϑīm. hacā. varəšai tī. zaraϑuštrāi. hiiat̰. vasnā. fərašōtəməm. ahmāi. mīždəm. hanəṇtē. parāhīm. manə̄.vist āiš. mat̰. vīspāiš. gāuuā. azī. tācīt̰. mōi. sąs. tuuī m. mazdā. vīdištō.
Y46.20:
uštā. ahmāi. 2 bʾl gwptn'.
Y46.21:
vohī. 3 gwptn'.
Y46.22:
kamnamaē.ząmāitīm. y. uštauuaitīm. gāϑąm. aṣ̌aō nīm. aṣ̌ahe. ratīm. y. uštauu aitiiā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā. y.
Y46.23:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y47:
Y47.0:
nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.
Y47.1:
spə ṇtā. maińiiī. vahištācā. manaŋhā. hacā. aṣ̌āt̰. š́iiaō ϑanācā. vacaŋhācā. ahmāi. dṇ. hauruuātā. amərətātā. mazdā. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. 2 bʾl gwptn'.
Y47.2:
ahiiā. maińiiə̄uš. spə̄ni štahiiā. vahištəm. hizuuā̊. ux δāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānī. manaŋhō. ārəmatōiš. zastōibiiā. š́iiaōϑ anā. rəziiat̰. aōiiā. cistī. huuō. patā. aṣ̌ahi. mazdā.
Y47.3:
ah iiā. maińiiə̄uš. tuuə̄m. ahī. tā. spəṇtō. yə̄. ahmāi. gąm. rāińii ō.skərətīm. hīm.tašat̰. at̰. hōi. vāstrāi. rāmā.dā̊. ārmai tī. hiiat̰. hə̄m. vohī. mazdā. hə̄mī.fraštā. manaŋhā.
Y47.4:
ahmāt̰. maińiiə̄uš. rārəš́iieiṇtī. drəguuaṇ tō. mazdā̊. spəṇtāt̰. nōit̰. iϑā. aṣ̌aōnō. kasə̄ušcīt̰. nā. aṣ̌āunē. kāϑə̄. aŋhat̰. isuuācīt̰. hąm. parōiš. akō. drəguuāitē.
Y47.5:
tācā. spəṇtā. maińiiī. mazdā. ahurā. aṣ̌āunē. cōiš. yāzī. cīcā. vahištā. hanarə. ϑβahmāt̰. zaō šāt̰. drəguuā̊. baxšaitī. ahiiā. š́iiaōϑanāiš. akāt̰. ā.š́iiąs. manaŋhō.
Y47.6:
tā. dā. spəṇtā. maińii ī. mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhā. vīdāitīm. rānōbiiā. ārmatōiš. dəbązaŋhā. aṣ̌ax́iiācā. hāzī. pourīš. išəṇtō. vāurāitē.
Y47.7:
spəṇ tā. maińiiī. 2 bʾl gwptn'.
Y47.8:
aṣ̌əm. voh ī. 3 gwptn'.
Y47.9:
spəṇtā.maińiiīm. hā itīm. y.
Y47.10:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y48:
Y48Header:
yzyd bwn.
Y48.1:
yezī. adāiš. aṣ̌ā. drujəm. və̄ŋhai tī. hiiat̰. ąsašutā. yā. dai bitānā. fraōxtā. amərətāitī. daēuuāišcā. maṣ̌iiāišcā. at̰. tōi. sauuāiš. vahməm. va xšat̰. ahurā.
Y48.2:
vaōcā.mōi. yā. tuuə̄m. vīduuā̊. ahurā. para. hiiat̰. mā. yā. mə̄ṇg. pərəsā. jamaitī kat̰. aṣ̌auuā. mazdā. və̄.aŋhat̰. drəguuaṇtəm. hā.zī. aŋhə̄uš. vaŋ hī. vistā. ākərətiš.
Y48.3:
at̰. vaēdəm nāi. vahištā. sāsnanąm. yąm. hudā̊. sāstī. aṣ̌ā. ahurō. spəṇ tō. vīduuā̊. yaēcīt̰. gīzrā. sə̄ŋhā̊ŋhō. ϑβāuuąs. mazdā. vaŋ hə̄uš. xraϑβā. manaŋhō.
Y48.4:
yə̄. dāt̰. manō. vahiiō. mazdā̊. aṣ̌iiascā. huuō. daēnąm. š́iiaōϑanāc. va caŋhācā. ahiiā. zaōšə̄g. ušt iš. varənə̄ṇg. hacaitē. ϑvahmī xratā̊. apə̄məm. nanā. aŋhat̰.
Y48.5:
huxšaϑrā. xšə̄ṇtąm. mānē. dušə xšaϑrā. xšə̄ṇtā. vaŋhuiiā̊. cistōiš. š́iiaōϑanāiš. ārmai tī. yaōždā. maš́iiāi. aipī. ząϑəm. vahištā. gauuōi. vərəzii ātąm. tąm. nə̄. xᵛarəϑāi. fšuiiō.
Y48.6:
hā.zī.nə̄. ušōiϑəmā. hā.nə̄. utaiiīitīm. dāt̰. təuuīšīm. vaŋhə̄uš. manaŋhō. bərəxδē. at̰. ax́iiāi. aṣ̌ā. mazdā̊. uruuarā̊. vaxša t̰. ahurō. aŋhə̄uš. ząϑōi. pauruiiēhiiā.
Y48.7:
nī. aēšəmō. nī. diiātąm. paitī. rəməm. paitī. siiōidīm. i. ā. vaŋhə̄uš. iamnaŋhō. manaŋhō. iamnaŋhō. manaŋhō. diδraγžō.duiiē. aṣ̌ā. viiąm. yehiiā. hiϑāiš. nā. spəṇtō. at̰. hōi. dāmąm. ϑβah mī. ādąm. ahurā.
Y48.8:
kā.tōi. v aŋhə̄uš. mazdā̊. xšaϑrahiiā. īšt iš. kātōi. aṣ̌ōiš. ϑβax́iiā̊. maibiiō. ahurā. kā.ϑβōi. aṣ̌ā. ākā. arədrə̄ṇg. iš́iiā. vaŋhə̄uš. vaŋhə̄uš. vaŋhə̄uš. maińiiə̄uš. š́iiaōϑana nąm. jauuarō.
Y48.9:
kadā. vīdā. ye zī. cahiiā. xšaiiaϑā. mazdā. aṣ̌ā. yehiiā.mā. āiϑiš. duuaēϑā. ərəš.mōi. ərəžūcąm. vaŋhə̄uš. vafuš. manaŋhō. vīdii āt̰. saōšiiąs. yaϑā. hōi. a ṣ̌iš. aŋhat̰.
Y48.10:
kadā. mazdā. mą narōiš. narō. vīsəṇtē. kadā. a jə̄n. mīϑrəm. ahiiā. madahiiā. yā. aṇgrahiiā. karapanō. urī paiieiṇtī. yācā. xratī. du šəxšaϑrā. dax́iiunąm.
Y48.11:
kadā. maz dā. aṣ̌ā. mat̰. ārmaitiš. jim at̰. xšaϑrā. hušitiš. vāstrauua itī. kōi. drəguuō.dəbīš. xrīrā iš. r ąm. dā̊ṇtī. kə̄ṇg. ā. vaŋ hə̄ušmat̰. manaŋhō. cistiš.
Y48.12:
at̰. . aŋhən. s ōš́iiaṇtō. da x́iiunąm. yōi. xšnə̄m. vohī. manaŋhī. manaŋhā. manaŋhī. manaŋhā. hacā̊ṇtē. š́iiaōϑanā iš. aṣ̌ā ϑβahiiā. mazdā. sə̄ŋ haiiā. tōi.zī. dātā. hamaē stārō. aēšəm. mahiiā.
Y48.13:
spəṇtā. maińiiī. 2 bʾl gwptn'.
Y48.14:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y48.15:
yeziδąm. hāitīm. y.
Y48.16:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y49:
Y49.1:
at̰. mā. yauuā. bə̄ṇduuō. pafrē. mazištō. yə̄. dušərəϑrīš. cixšnu šā. aṣ̌ā. mazdā. vaŋhī. ā dā. gaidī. mōi. ā.mōi. arapā. ahiiā. vohī. aōšō. vīdā. manaŋhā.
Y49.2:
at̰. ahiiā. . bə̄ṇ duuahiiā. mānaiieitī. kaēš ō. drəguuā̊. daibitā aṣ̌āt̰. rā rəšō. nōit̰. spəṇtąm. dōrišt. ah māi. stōi. ārmaitīm. naē. vohī. mazdā. fraštā. manaŋhā.
Y49.3:
at̰cā. ahmāi. varənā. mazdā. nidātəm. aṣ̌əm. sīidiiāi. t̰kaēš āi. rāšaiieiŋ́he. druxš tā. v aŋhə̄uš. sarə̄. iziiā. manaŋhō. aṇtarə. vīspə̄ṇg. drəguuatō. ha xmə̄ṇg. aṇtarə. mruiiē.
Y49.4:
yōi. duš xraϑβā. aēšəməm. varədən. rāməm cā. xᵛāiš. hizubīš. fšiiasī. afšāiiṇtō. yaēšąm. nōit̰. h uuarəšiš. vąm. dužuuarəštā. tōi. daēuuə̄ṇg. dṇ. yā. drəguua tō. daēnā.
Y49.5:
at̰. huuō. mazdā. īž ācā. āzīitišcā. yə̄. daēnąm. vohī. sārəštā. manaŋhā. ār matōiš. kascīt̰. aṣ̌ā. huzə̄ṇt uš. tāišcā. vīspāiš. ϑβah mī. xšaϑrōi. ahurā.
Y49.6:
frō. vā̊. fə raēšiiā. mazdā. aṣ̌əmcā. mrīitē. yā. və̄. xratə̄uš. xšmākahiiā. ā.manaŋhōā. ā.manaŋhā. ā.manaŋhōā. ā.manaŋhā. ərəš. vīcidiiāi. yaϑā.ī. srāuuaiiaēmā. tąm. daēnąm. yā. xšmāuuatō. ahurā.
Y49.7:
tat̰cā. vohī. mazdā. srōtī. manaŋhā. sraōtī. aṣ̌ā. īš. ahuuā.tī. ahurā. kə̄. airiamnā. kə̄. xᵛaētuš. dātāiš. aŋhat̰. y ə̄. vərəzə̄nāi. vaŋhīm. dāt̰. frasa stīm.
Y49.8:
fərašōštrāi. uruuāzištąm. aṣ̌ahiiā. dā̊. sarəm. tat̰. ϑβā. mazdā. yāsā. ahurā. maibiiācā. yąm. vaŋhu. ϑβahmī. ā.xšaϑrō i. yauuōi. vīspāi. fraēštā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā.
Y49.9:
sraōtī. sāsnā̊. fšə̄ŋ́ hiiō. suiietaštō. nōit̰. ərəš.v acā̊. sarə̄m. didąs. drəguuātā. h iiat̰. daēnā̊. vahištē. yījə̄n. mī žde. aṣ̌ā. yuxδā. yāhī. də̄jąmāspā.
Y49.10:
tat̰cā. mazdā. ϑ βahmē. ādąm. nipā̊ŋhē. manō. vohī. urunascā. aṣ̌aōnąm. nəmas cā. yā. ārmaitiš. īžācā. mązā. xšaϑrā. vazdaŋhā. auuə̄m īrā.
Y49.11:
at̰. dušə.xšaϑrə̄ṇg. duš.š́ii aōϑanə̄ṇg. dužuuacaŋhō. duždaēnə̄ṇg. dužmanaŋhō. drəguuatō. akāiš. xᵛarəϑāiš. paiti. uruuąnō. paitii eiṇtī. drījō. dəmānē. haiϑiiā . aŋhən. astaiiō.
Y49.12:
kat̰. tōi. aṣ̌ā. zbaiieṇtē. auuaŋhō. zaraϑuštrāi. kat̰. tōi. vohī. manaŋhā. yə̄. və̄. staōtāiš. mazdā. frīnāi. ahurā. auuat̰. yā.sąs. hiiat̰. və̄. īštā. vahištəm.
Y49.13:
spəṇtā. maińiiī. 2 bʾl gwptn'.
Y49.14:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y49.15:
at̰.mā.yauuąm. hām. y.
Y49.16:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y50:
Y50.1:
kat̰. mōi. uruuā. isē. cahiiā. auu aŋhō. kə̄.mōi. pasə̄uš. kə̄. mē. nāϑ rātā. vistō. ańiiō. aṣ̌āt̰. ϑβ at̰cā. mazdā. ahurā. azdā. zī tā. vahištā.at̰cā. manaŋhō.
Y50.2:
kaϑā. mazdā. rāńiiō.skərətīm. rāńiiō.skərəitīm. rāńiiō.skərətīm. rāńiiō.skərəitīm. gąm. išasōit̰. yə̄.hīm. ahmāt̰. vāstrauuaitīm. stōi. usiiāt̰. ərə žəjīš. aṣ̌ā. pourušī. hauuarə̄. pišiiasī. ākā.stə̄ṇg. mā. nišą siiā. dāϑə̄m. dāhuuā.
Y50.3:
at̰.cīt̰. ahm i. mazdā. aṣ̌ā. aŋhaitī. yąm. hōi. xšaϑrā. vohucā. cō išt. maŋhā. yə̄.. aṣ̌ōiš. aōjaŋhā. varədaiiaētā. yąm. nazdištąm. gaēϑąm. drəguuā̊. bax šaitī.
Y50.4:
at̰. vā̊. yazāi. stauuas. mazdā. ahurā. hadā. aṣ̌ā. vah ištācā. manaŋhā. xšaϑrācā. yā. īšō. stā̊ŋhat̰. āpaiϑī. ākā̊. arədrə̄ŋṇg. arədrə̄ṇg. arədrə̄ŋṇg. arədrə̄ṇg. dəmānē. garō. sə raōšānē.
Y50.5:
ārōi.zī. xšmā. mazdā. aṣ̌ā. ahurā. hiiat̰. yīšmākā i. mąϑrānē. vaōrāzaϑā. aibī.də rəštā. āuuīšiiā. auuaŋhā. zastāištā. yā.nā̊. xᵛāϑrī. dāiiā̊.
Y50.6:
yə̄. mąϑrā. vācim. maz dā. baraitī. uruuaϑō. aṣ̌ā. nəmaŋ hā. zaraϑuštrō. dātā. xratə̄uš. hizuuō. raiϑīm. stōi. mahiiā. rāzə̄ṇg. vohī. sāhīt̰. mana ā.
Y50.7:
at̰. və̄. yaōjā. zəuuīšta iiə̄ṇg. uruuatō. jaiiāiš. pərəϑīš. vahmahiiā. yīšmākahiiā. mazdā. aṣ̌ā. ugrə̄ṇg. vohī. ma naŋhā. yāiš. azāϑā. mahmāi. x́iiātā. auuaŋhē.
Y50.8:
mat̰. vā̊. padāiš. yā. frasrītā. īža iiā̊. pairi.jasāi. mazdā. ustā. nazastō. at̰. vā̊. aṣ̌ā. arədra x́iiācā nəmaŋhā. at̰. vā. vaŋ hə̄uš. m naŋhō. hunaratātā.
Y50.9:
iš. vā̊. yasnāiš. paiti. sta uuas. aienī. mazdā. aṣ̌ā. vaŋ hə̄uš. š́iiaōϑanāiš. manaŋhō. y adā. aṣ̌ōiš. max́iiā̊. vasə̄. xš aiiā̊. at̰. hudānaōš. iš́iiąs. gərəzdā. x́iiə̄m.
Y50.10:
at̰. yā. varəšā. yācā. pairī. āiš. š́iiaōϑa nā̊. yācā. vohī. cašmąm. ərəjat̰. manaŋhā. raōcā̊. xᵛə̄ṇg. as nąm. uxšā. aēurušō. xšmākāi. aṣ̌ā. vahmāi. mazdā. ahurā.
Y50.11:
at̰. və̄. staōtā. aōjā. mazdā. aŋhā cā. yauuat̰. aṣ̌ā. tauuācā. isāicā. dātā. aŋhə̄uš. arəda t̰. vohī. maŋhā. manaŋhā. maŋhā. manaŋhā. haiϑiiā.va rəštąm. hiiat̰. vasnā. frašōtəm əm.
Y50.12:
spəṇtā. maińiiī. 2 bʾl gwptn'.
Y50.13:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y50.14:
kat̰.mōi.uruu ąm. hāitīm. y. spəṇtā.maiń iiīm. gāϑąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ahe. ratīm. y. spəṇtā.maińiiə̄uš. gāϑaiiā̊. haṇdātā. y.
Y50.15:
ye ŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y51:
Y51.0:
nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.
Y51.1:
voh ī. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī. bairəštəm. vīdušəmnāiš. īžā cīt̰. aṣ̌ā. aṇtarə.caraitī. š́ iiaōϑanāiš. mazdā. vahištəm. tat̰. nə̄. nūcīt̰. varəšānē. 2 bʾl gwptn'.
Y51.2:
tā.və̄. mazdā. paōuruuīm. ahurā. aṣ̌āi. yecā. taibiiācā. ārmaite. dōišāmōi . ištōiš. xšaϑrəm. xšmā kəm. vohī. manaŋhā. vahmāi. dāidī. sauuaŋh
Y51.3:
ā.və̄. gə̄uš. hə̄maiiaṇtī. yōi. və̄. š́iiaōϑanāiš. sārəṇtē. ahurō. aṣ̌ā.hizuuā̊. uxδāiš. v aŋhə̄uš. manaŋhō. yaēšąm. tī. paōuruiiō. mazdā. fradaxštā. ahī.
Y51.4:
kuϑrā. ārōiš. āfsəratuš. kuϑrā. mərəždikāi. axštat̰. kuϑrā. ya sō. x́iiə̄n. aṣ̌əm. kī. spəṇtā. ārmaitiš. kuϑrā. manō. vahišt əm. kuϑrā. ϑβā. xšaϑrā. mazdā.
Y51.5:
vīspā.tā. pərəsąs. yaā. yatā. yaā. yatā. aṣ̌āt̰. hacā. gąmdat̰. v āstriiō. š́iiaōϑanāiš šuuō. hąs. huxratuš. nəma yē. dāϑaēibiiō. ərəš.ratīm. xšaiią s. aṣ̌iuuā̊. cistā̊.
Y51.6:
yə̄. vahiiō. vaŋhə̄uš. dazdaē. yascā. hōi. vārāi. rādat̰. ahurō. xšaϑrā. m azdā̊. at̰. ahmāi. akāt̰. aš́ii ō. yə̄. hōi. nōit̰. vīdāitī. apə̄mə̄. aŋhə̄uš. uruuaēsē.
Y51.7:
dāidī. mōi. yə̄. gąm. tašō. apascā. uruuarā̊scā. amərətātā. hauruu ātā. spə̄ništā. maińiiī. mazdā. təuuīšī. utaiiīitī. manaŋhā. vohī. sə̄ŋ́hē.
Y51.8:
at̰. zī. tōi. vax š́iiā. mazdā. vīdušē. zī.nāmruii āt̰. hiiat̰. akōiiā. driguuāitē. uštā. y aṣ̌əm. dādrē. huuō. zī. mąϑ . š́iiātō. yə̄. v dušē. marauuaitī.
Y51.9:
yąm. xšnītəm. rānōibiiā. dā̊. ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā. aiiaŋhā. xšustā. aibī. ahuuāhī. daxštəm. dāuuōi. rāšiie ŋ́hē. drəguuaṇtəm. sauuaiiō. aṣ̌ auuanəm.
Y51.10:
at̰. yə̄. mānā. marəxša itē. ańiiāϑā. ahmāt̰. mazdā. huu ō. dāmōiš. drījō. hunuštā. duž dā. yōi. həṇtī. maibiiō. zbaiiā. aṣ̌əm. vaŋhuiiā. aṣ̌ī. gat̰. tē.
Y51.11:
kə̄. uruuaϑō. spətamāi. zaaϑuštrāi. nā. mazdā. kə̄. vā. aṣ̌. āfra štā. kā. spəṇtā. ārmaitiš. kə̄. vā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. acist ā. magāi. ərəšuuō.
Y51.12:
nōit̰. tā.īm. xšnāuš. vaēpaiiō. kəuuīnō. pərətāu. zəmō. zaraϑuštrəm. spətāməm. hii at̰. ahmī. urīraōst. aštō. hiiat̰. hōi. īm. carətascā. aōdərəšcā. zōišənī. vāizāi.
Y51.13:
tā. drəguuatō. marədaitī. daēnā. ərəzāuš. haiϑī m. yehiiā. uruuā. xraōdaitīm. cinuuatō. pərətīm. akā̊. xᵛāiš. š́iiōϑanāiš. hizuuascā. aṣ̌a hiiā. nąsuuā̊. paϑō.
Y51.14:
nōit̰. uruuā tā. dātōibiiascā. karapanō. vāstrāt̰. arə̄m. gauuōi. ārōiš āsə̄ṇdā xᵛāiš. š́iiaōϑanā cā. sə̄ṇ ghāišcā. yə̄.īš. sə̄ṇŋhō apə̄məm. drījō. dəmānē. adāt̰.
Y51.15:
hiiat̰. mīždəm. zaraϑuštro magauuabiiō. cōišt. parā. garō dəmānē. ahurō. mazdā̊. jasat̰. paōu riiō. tā. və̄. vohī. manaŋhā. aṣ̌ācā. sauuāiš. ciuuīšī.
Y51.16:
t ąm. kauuā. vīštāspō. magahiiā xšaϑrā. nąsat̰. vaŋhə̄uš. padibīš manaŋhō. yąm. cistīm. aṣ̌ā. maṇtā. spəṇtō. mazdā̊. ahurō. aϑā.nə̄. sadiiāi. uštā.
Y51.17:
bərəxδą m. mōi. frašōštrō. huuō.guuō. daēdōišt. kəhrpə̄m. daēnaiiāi. vaŋ huiiāi. yąm. hōi. išiiąm. huiiā. tū. dāhuiiā. dātū. xšaiiąs. mazdā̊. ahurō. aṣ̌ ahiiā. āždiiāi. gərədīm.
Y51.18:
tąm. cistūm. də̄jāmāspō. huuō.guuō. ištōiš. xᵛarənā̊. aṣ̌ā. vərəṇtē. tat̰. xšaϑrəm. manaŋhō. vaŋhə̄uš. vīdō. tat̰. mōi. dādī. ahurā. hiiat̰. mazdā. rapə̄n. tauuā.
Y51.19:
huuō. at̰. tat̰. nā. maiδiiōimā̊ŋhā. spə itamāi. ahmāi. dazdī. daēnaiiā. vaēdəmnō. yə̄. ahīm. iš́iiąs. aibī. mazdā. tā. mraōt̰. gaiieh iiā. š́iiaōϑanāiš. vahiiō.
Y51.20:
t at̰. və̄.n hazaōšā̊ŋhō. vīspā̊ŋ hō. d i. sauuō. aṣ̌əm. vo hī. ma ā. uxδā. yāiš. ā rmait azəmaā̊ŋhō. azəmanā̊ŋhō. azəmaā̊ŋhō. azəmanā̊ŋhō. nəmaŋhā. mazdārəm. cadədō. cagədō. cadədō. cagədō.
Y51.21:
ārmat ōiš. na pəṇtō. huuō. cistīm uxδāiš. š́iiaōϑanā. daēnā. aṣ̌ə m. spə̄nuuat̰. vohī. xšaϑrəm. mana ŋhā. mazdā̊. dadāt̰. ahurō. tə̄m. vaŋhīm. yāsā. aṣ̌īm.
Y51.22:
yeh iiā. mōi. aṣ̌āt̰. hacā. vahiš təm. yesne. paiti. vīdā. maz dā̊. ahurō. yōi. ā̊ŋharəcā. həṇt icā. tąm. tą. tąm. tą. yazāi. xᵛāiš. nā mə̄nīš. pairicā. jasā. vaṇtā.
Y51.23:
.vohī. xšaϑrəm. OD. varəšānē. 2 bʾl gwptn'.
Y51.24:
aṣ̌əm. vohī.
Y51.25:
vohuxšaϑrąm. haitīm. y. vo huxšaϑrąm. gāϑąm. aṣ̌aōnīm. ṣ̌ahe. ratīm. y. vohuxšaϑra ā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā. y.
Y51.26:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y52:
Y52.1:
yaϑ ā. ahī. vairiiō. II gwptn'. bwd W OL Y ʾthš YHBWNtn’ plʾlšn' lwbʾn' HYA krtn'.
Y52.2:
vaŋhuca. vaŋhā̊sca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊ aṣ̌aōnō. stōiš. ha iϑiiāica. bauuąiϑiiāica. bīšii ąiϑiiāica. aṣ̌īm. rāsiiaṇtīm. darəγō.vārəϑmanəm. mišācim. h uuō.aiβišācīm. āfrasā̊ŋhuuāi tīm.
Y52.3:
barəṇtīm. vīspā̊. baē šazā̊. apąmca. gauuąmca. uruuaranąmca. tauruuaiiaṇtīm. v īspā̊. baēšzā̊. daēuuanąm. maš́ iiānąmca. arəšiiaṇtąm. ahmāi ca. nmānāi. ahmāica. nmānahe nmānō.patə̄e.
Y52.4:
vaŋhə̄šca. aδā̊. vaŋhə̄ušca. aṣ̌aiiō. hupaōuruuā̊. vahihīš. aparā̊. rāsaṇtīš. darəγō.vārəϑmanō. yaϑānō. mazišt ā̊sca. vahištā̊sca. sraēštā̊ sca. aṣ̌aiiō. ərənuuaṇte.
Y52.5:
aməṣ̌aną m. spəṇtanąm. yasnāica. v. x. f. fradaϑāi. ahe. nmānahe. fradaϑāi. vīspaiiā̊. aṣ̌aōnō. stōiš. ha mistə̄e. vīspaiiā̊. drtō. st ōiš. stauuas. aṣ̌ā. udā̊. yōi. həṇti.
Y52.6:
vasasca.tē ra. mazda. OD OL Y.
Y52.9:
āfrīnāmi. v aiiā̊. ratō. staōiš.
Y53:
Y53.0:
nəmō. və̄. ā̊. aṣ̌aōnīš.
Y53.1:
vaištā. īštiš. srāuuī. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahiiā. yezī. hōi. dā t̰. āiiaptā. aṣ̌āt̰. hacā. ahurō. mazdā̊. yauuōi. vīspāi. ā. huuaŋhəuuīm. yaēcā. hōi. dabən. sašəncā. daēnaiiā̊. vaŋhu iiā̊. uxδā. š́iiaōϑanācā. 2 bʾl gwptn'.
Y53.2:
at̰cā. hōi. scaiṇtī. manaŋhā. uxδāiš. š́iiaōϑanā išcā. xšnə̄m. mazdā̊. vahmāi. ā. fraōrət̰. yasnąscā. kauuacā. vīštāspō zaraϑuštriš. spitā mō. frašōštrascā. dā̊ŋhō. ərəzuš. paϑō. yąm. nazdaēnąm. daēnąm. nazdaēnąm. daēnąm. ahurō. saōš iiaṇtō. daδāt̰.
Y53.3:
tə̄mcā.tī. pouru.cistā. hə̄cat̰.aspānā. spitāmi. yazuuī. dugəδrąm. z araϑuštrahe. vaŋhə̄uš. paitiiā stə̄m. manaŋhō. aṣ̌ahiiā. mazd ā̊scā. taibiiō. dāt̰. sarəm. a ϑā. hə̄m. frašuuā. ϑβā. xraϑβ ā. spə̄ništā. ārmatōiš. hud ānuuarəšuuā.
Y53.4:
tīm. zī. və̄. spərə dāni. varānī. yā. fəδrōi. vī dāt̰. paiϑiiaēcā. vāstriiaēibii ō. at̰cā. xᵛaētaōuue. aṣ̌aōne. aštauuabiiō. manaŋhō. vaŋhə̄uš. xᵛə̄nuuat̰. haŋhuš. mə̄m. bə̄ət̰uš. mazdā̊. dadāt̰. ahurō. daēnaiiā̊i. vaŋhuiiāi. yauuōi. vīspāi. ā
Y53.5:
sā.xᵛə̄nī. vaziiamnābiiō. kaini biiō. mraōmi. xšmaibiiācā. va dəmnō. mə̄ṇcā.ī. mązdazdīm. vaēdōdīm. daēnābīš. abiiascā. ahīm. yōi. vaŋhə̄uš. manaŋhō. aṣ̌ā. və̄. ańiiō. ainīm. və̄vī ṇg.hatī. tat̰. zī. hōi. huš ə̄nəm. aŋhat̰.
Y53.6:
iϑā.ī. haiϑiiā. narō. aϑā. jə̄naiiō. drījō. ha cā. rāϑəmō. yə̄m. spašuϑā. frāidīm. drījō. āiiesē. hō iš. piϑā. tanuuō. parā. vaiiī. bərədubiiō. duš.xᵛarəϑəm.nąsat̰. xᵛāϑrəm. drəguuō.dəbiiō. də̄jīt̰.arə taēibiiō. anāiš. ā. manahīm. ahīm. mərəṇduiiē.
Y53.7:
at̰cā. və̄. m īždəm. at̰. aŋhat̰. at̰. aŋhat̰. ahiiā. magahiiā. yauuat̰. āžuš. zarazdištō. bīnōi. haxtaiiā̊. paracā. mraōcąs. aōrācā. yaϑrā. maińiiuš. drəg uuatō. anąsat̰. parā. ivə̄zaiia ϑā. magə̄m. at̰. və̄. vaiiōi. aŋhaiti. apə̄məm. vacō.
Y53.8:
anāiš. ā. dužuuarəšnaŋhō. dafšniiā. hə ṇtī. zax́iiācā. vīspā̊ŋhō. xraōsəṇtąm. upā. huxšaϑrāiš. jə̄nərąm. xrīnərąmcā. rāmmcā. āiš. dadātī. š́iieitibō. vī žibiiō. ī.ratī. īš. duuafšō. huuō. dərəzrā maraiϑiiāuš. maziš tō. mošucā. astī. MN.
Y53.9:
dužuua rənāiš. vaēšō. rāstī. tōi. na rəpīš. rajīš. aēšasā. daējīt̰. arətā. pəšō.tanuuō. kī. aṣ̌a uuā. ahurō. yə̄. īš. jiiātə̄uš. hə̄miϑiiāt̰. vasə̄.itōišcā. tat̰. mazdā. tauua. xšaϑrəm. yā. ərəži jiiōi. dāhī. drəgaōuue. vahiiō. 3 bʾl gwptn'.
Y53.10:
vahištāīštiš.OD. š́ii aōϑanācā. 2 bʾl gwptn'.
Y53.11:
aṣ̌əm. vo hī.
Y53.12:
vahištōištīm. hā itīm. y. vahištōištīm. gāϑ ąm. aṣ̌anīm. aṣ̌ahe. ratīm. y. vahištōištōiš. gāϑaiiā̊. haṇdāϑā. y
Y53.13:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y54:
Y54.1:
ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. jaṇtī. nərəbiiasc ā. nāiribiiascā. zaraϑuštrahe. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō. yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm. aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm. yą m. iš́iiąm. ahurō. masatā. maz dā̊. 3 bʾl gwptn'
Y54.2:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y54.3:
airiiamanəm. ašūm. yaz. amauuaṇtəm. vərəϑrājanəm. vət̰baēšaŋhəm. mazištəm. aṣ̌ahe. srauuaŋhąm. gāϑā. spaṇtā. ratuxšaϑrā̊. aṣ̌aōnīš. y. staōta. yesniia. yaz. yādātā. aŋhə̄uš. paō uruiiehiiā.
Y54.4:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y55:
Y55.1:
vīspā̊. gaēϑā̊sca. tanasca. tanuuasca. tanasca. tanuuasca. azdibīšca. uštānąsca. kəhr pascā. təuuīššca. təuuīšīšca. təuuīššca. təuuīšīšca. baōδasca. uruuānəm ca. frauuašīmca. pairica. dadəmahe. āc a. vaēδaiiamahe. āat̰. dīš. āuuaēδamahe. āuuaēδaiiamahe. āuuaēδamahe. āuuaēδaiiamahe. gāϑābiiō. spəṇtābiiō. ratuxšaϑ rābiiō. aṣ̌aōnibiiō.
Y55.2:
yōnō. həṇti. gāϑā̊ . harəϑrauuaitīšca. pāϑrauuaitīšca. maińuš.xᵛarəϑā̊sca. yaōnō. həṇti. ur une. vaēm. xᵛariϑəmca. vastrəmca. tā̊nō. həṇti. gāϑā̊. harəϑrauuaitīšca. pāϑra uuaitīšca maińiiuš.xᵛarəϑā̊sca. tā̊nō. həṇ i urunō . uuaēm. xᵛarəϑəmca. vastrəm ca. tō. tā̊nō. tō. tā̊nō. buiiąn. humiždā̊. aṣ̌miždā̊. aṣ̌ō.miždā̊. parōi.asnāi. aŋᵛhē. pasc a. astasca. baōδasca. vī.uruuaēštīm.
Y55.3:
tānō. ama. tā̊. vərəϑraγna. tā̊. dasuuara. tā̊. baēšaza. tā̊. fradaϑa. tā̊. vərədaϑa. tā̊. huuaŋha. tā̊. aiβii āuuaŋha. tā̊. huδā̊ŋha. tā. aṣ̌ auuasta. tā. frārāitē. tā̊. v īdušē. uzjaiiąn. yā. staōta. yesniia. yaϑa.hīš. fradaϑat̰ mazdā̊. yə̄̊. suuištō. vərəϑrajā̊. frādat̰.gaēϑō. pāϑrāi aṣ̌ahe. gaēϑanąm. harəϑrāi. aṣ̌ahē. gaēϑanąm. suiiamnanąmca. saōš́ iiaṇtąmca. vīspaiiā̊sca. aṣ̌ aōnō. staōiš.
Y55.4:
vīspəm. aṣ̌auua nəm. aiia. ratufrita. huuāuuaiiaŋ əm. jasaṇtəm. paiti.barāhē. umatāišca. hīxtāišca. uuarəštāišca.
Y55.5:
aṣ̌əmca. vohu . manō. y. gāϑā̊. spəṇtā̊. r tuxšaϑrā̊. aṣ̌aōnō. y.
Y55.6:
staōta. esniia. y. yā. dātā. aŋh š. paōuruiiehiiā̊. marəmna. va zəmna. saxšəmna. sācaiiamna. darāna. paitišāna. paitiš arəmna. framarəmna. frāiiazəmna. rašəm. vasna īm. daϑāna.
Y55.7:
baγąm. staąm. yesniianąm. y. staōtanąm. yesniianąm. y. staōtanąm. yesniianąm. y. frasraōϑrə. framarəϑrəmca. fragāϑrəmca. frāiiaštīmca.
Y55.8:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'. ※ .
Y56:
Y56Header:
※ . slwš Y ks bwn . ※
Y56.1:
səraōšō. iδā. astī. ahurahē. mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌ aōnō. yə̄.nā̊. ištō. hiiat̰. paō uruuīm. tat̰. ustəməmcit̰. auuaϑāt̰. iδā. sraōšō. astī. ahurahe. maz dā̊. yasnāi. səuuīštahē. aṣ̌aō nō. yə̄.nā̊. ištō.
Y56.2:
sraōšō. iδā. astī. apąm. vaŋhīnąm. yasnāi. aṣ̌aōnąmcā. frauuašibiiō. yā̊. nō. ištā̊. uruuōbiiō. hiiat̰. paōuruu īm. tat̰. ustəməmcit̰. auuaϑāt̰. iδ ā. səraōšō. astī. apąm. vaŋhī nąm. yasnāi. aṣ̌āunąmcā rauua šibiiō. yā̊nō. ištā̊. uruuō ō.
Y56.3:
sraōšō. iδā. astī. apąm. vaŋhī nąm. yasnāi. vaŋhuš. vaŋhīnąm. aməṣ̌anąmcā. spəṇtanąm. huxšaϑ ranąm. huδā̊ŋhąm. vohunąmcā. vaŋhuiiā̊scā. aṣ̌aōnō aṣ̌aōiš. aṣ̌aōnō aṣ̌aōiš. yas nāi. yā.nə̄. ārə̄cā. ərənuuataēcā. aṣ̌aŋhāxš. səraōšascā. iδā. astī. apąm. vaŋhīnąm. yasnā i. vaŋhuš. aṣ̌auuā̊. hiiat̰. p aōuruuīm. tat̰. ustəməmcit̰.
Y56.4:
auua ϑāt̰. iδā. səraōšō. astī. ap ąm. vaŋhīnąm. yasnāi. vaŋhu š. vaŋhīnąm. aməṣ̌anąmcā. spəṇtanąm. huxšaϑranąm. huδā̊ŋ hąm. vohunąmcā. vaŋhuiiā̊s cā. aṣ̌aōiš. yasnāi. yā.nə̄. āraēcā. ərənauuataēcā. aṣ̌aŋhāx š. sraōšascā iδā. astī. apą m. vaŋhīnąm. yasnāi. vaŋhuš. aṣ̌iuuā̊.
Y56.5:
yaϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn'.
Y56.6:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y56.7:
sraōṣ̌ə m. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y.
Y56.8:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' . ※ .
Y57:
Y57Header:
slwš ysn' Y ms bwn .
Y57.1:
aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'.
Y57.2:
sraōš hē. aš́iiehe. taxmahe. tanumąϑra he. darši.draōš. āhīiri ehe. xšnaōϑra. yas. v. x. f.
Y57.3:
zwt' YMRRWN-t'. aϑā. ahī. vairiiō. zaōtā frā mē. mrītē. lʾspyk pshw' YHBWN-yt'. yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōϑā. frāmē. mrītē. zwt'. aϑā. ratuš. krtn'.
Y57.4:
sraō šəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrāja nəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y. yō. paōiriiō. m azdā̊. dāmąn. frastarətāt̰. paiti. barəsmən. yazata. ahurəm. mazdąm. yazata. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yaza ta. pāiiīm. ϑβōirəštāra. y ā. vīspa. ϑβarəsatō. dāmąn.
Y57.5:
ahe. raiia. xᵛarənaŋhaca. aŋ́hi. ama. vərəϑraγnaca. ahe. yasnae. yasna. yasne. yasna. yazatanąm. təm. yazāi. surunuu ata. yasna. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. zaōϑrābiiō. aṣ̌īmca. vaŋhīm. bərəzaitīm. nairəmca. saŋhəm. huraōδəm. ācanō. jamiiāt̰. a uuaŋ́he. vərəϑrajā̊. sraōšō. aṣ̌ iiō.
Y57.6:
sraōṣ̌əm. y. ratīm. bərəzaṇ təm. y. yim. ahurəm. mazdąm. y ō. aṣ̌ahe. apanōtəmō. yō. aṣ̌ah e. jaγmīštəmō. vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. y. vīspaca. huuarəšta. š́iiaōϑna. y. varštaca. varəš́ii amnaca.
Y57.7:
yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y57Header:
dtyḵl krtk' bwn.
Y57.8:
sraōšəm. aṣ̌īm. OD. y. yō. paōiriiō. barsma. frastərənata. ϑri.yaxštīšca. paṇca.yaxštīšca. hapta. yaxštīšca. nauua.yaxštīš ca. āxšnīšca. maiδiiōi.pai tištānąsca. aməṣ̌anąm. spəṇ tanąm. yas. v. x. f.
Y57.9:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
stygl krtk' bwn.
Y57.11:
sraōṣ̌əm. aṣ̌ īm. OD. y. yō. paōiriiō. gāϑā̊. frasrāuuaiiat̰. yā̊. paṇca. spə tāmahe. aṣ̌aōnō. zaraϑuštrahe. afsmańiuuąm. vacastaštiuuat̰. mat̰.āzaiṇtīš. mat̰.paiti. frasā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. y. v. x. f.
Y57.12:
ahe. raiia. OD gywʾk' .
Y57Header:
chʾlwm krtk' bwn.
Y57.14:
sraōṣ̌əm. OD. y. yō. driγaōšca. driuuaiiā̊sca. amauuat̰. nmm. hṇm.tāšta. pasca. hī. frāšmō.dāitīm. yō. aēšəməm. stərəϑβata. snaiϑiša. vīxrī məṇtəm. xᵛarəm. jaiṇti. at̰ca. hē. bāδa. kamərəδəm. jaγnuuā̊. pa iti. xᵛaŋhaiti. xᵛaŋhaiieiti. xᵛaŋhaiti. xᵛaŋhaiieiti. yaϑa. aōjā̊. nāidiiaŋhəm.
Y57.15:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
pʾncm krtk' bwn.
Y57.17:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. taxməm. āsīm. aōjaŋh uṇtəm. darəšitəm. sīrəm. bərəzaiaēdīm. bərəzaidīm. bərəzaiaēdīm. bərəzaidīm. yō. vīspaēibiiō. haca. arəδaēibiiō. vauuanuuā̊. paiti. jasaite. viiaxma. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
Y57.18:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
ššwm krtk' bwn.
Y57.20:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. yīnąm. aōjištəm. yīnąm. taṇ cištəm. yīnąm. ϑβaxšištəm. y īnąm. āsištəm. yīnąm. parōka tarəštəm. paiti.šata. mazdaiia sna. sraōšahe. aṣ̌iiehe. yasnəm. dīrāt̰. haca. ahmāt̰. nmānāt̰. dīrāt̰. haca. aŋ́hāt̰. vīsat̰. dīrāt̰. haca. ahmāt̰. zaṇtaōt̰. dīrāt̰. haca. aŋ́hāt̰. daŋ́hō t̰. aγā̊ iiejā̊. vōiγnā̊. y eiṇti. yeŋ́hē. nmānaiia. sraō šō. aṣ̌iiaō. vərəϑrajā̊. ϑrąfəδō. asti. paiti.zaṇtō. nāca. aṣ̌a uua. frāiiō.humatō. fraiiō.hī xtō. frāiiō.huuarəštō.
Y57.21:
ahe. ra iiō. OD gywʾk'.
Y57Header:
hptwm krtk' bwn.
Y57.23:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. yō. vananō. kaiia δahe. yō. vananō. kāiδiiehe. yō. jaṇta. daēuuaiiā̊. drujō. aṣ̌.aōjaŋhō. ahīm.mərəṇcō. y ō. harəta. aiβiiāxštaca. vī spaiiā̊. frauuōiš. gaēϑaiiā̊.
Y57.24:
yō. anauuaŋᵛha.bdəmnō. zaēnaŋha. nipāi ti. mazdā̊. dāmąn. yō. anauuaŋha. bdəmnō. zaēnaŋha. niš.hauruuaite. mazdā̊. dāmąn. yō. vīspəm. ahī m. ahīm. . ahīm. . astuuaṇtəm. ərəδβa. snai ϑiša. nipāiti. pasca. hīfrāmō.dāitīm. hīfrāšmō.dāitīm. hīfrāmō.dāitīm. hīfrāšmō.dāitīm.
Y57.25:
yō. nōit̰. pascaēta. huš xᵛafa. yat̰. maińiiu. dāmąn. dai δītəm. yasca. spəṇtō. maińiiuš. yasca. aṇgrō. hišārō. aṣ̌ahe. gaēϑā̊. yō. vīspāiš. aiiąnca. xšafnasca. yīiδiieiti. māzaniiaē ibiiō. haδa. daēuuaēibiiō. hō. nōit̰. tarštō. frānāmāite. ϑβaēšā t̰. parō. daēuuaēibiiō. frā. ahmāt̰. parō. vīspe. daēuua. anusō. ta ršta. nəmaṇte. taršta. təmaŋ ō. duuarəṇte.
Y57.26:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
hštwm krtk' bwn.
Y57.28:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. yim. yazata. hāmō. frāš miš. baēšaziiō. srīrō. xšaϑriiō. zairi.dōiϑrō. barəzištəm. paiti. barəzahe. haraiϑiiō. paiti. ba rəziiā̊. huvacā. pāpō.vacā̊. pairi.gā. vacā̊. paitimnō. vī spō.paēsīm. mastīm. yąm. pouru. āzaiṇtīm. mąϑraheca. pauruuat ātəm.
Y57.29:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
nhwm krtk'.
Y57.31:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. yeŋ́hē. nmānəm. vārəϑraγni. hazaŋrō.stī nəm. vīδātəm. barəzištə. paiti. barəzahe. haraiϑiiō. paiti. barəza iiā̊. xᵛāraōxšnəm. aṇtarə.naēmāt̰. stəhrpaēsəm. ništara.naēmāt̰. ye ŋ́hē. ahunō. vairiiō. snaiϑiš. vīsata. vərəϑrajā̊. yasnasca. haptṇŋhāitīm. haptṇŋhāitīš. haptṇŋhāitīm. haptṇŋhāitīš. fšīšasca. mąϑrō. yō. vārəϑraγniš. vīspā̊ sca. yasnō.kərətaiiō.
Y57.32:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
dʾhwm krtk'.
Y57.34:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. yeŋ́hē. amaca. vərəϑraγnaca. haōząϑβaca. vaēδiiāca. vaēδiiāica. vaēδiiāca. vaēδiiāica. auuā in. aməṣ̌ā̊. spəṇtā. aōui. hap tō.karšuuairīm. ząm. yō. daēnō. disō. daēnaiiāi.
Y57.35:
vasō.xšaϑrō. fra carāiti. aōui. yąm. astuuaitī m. gaēϑąm. aiia. daēnaiia. fraōrəṇ ta. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. f rā. vohu. manō. frā. aṣ̌əm. vah ištəm. frā. xšaϑrəm. vairīm. frā. spəṇta. ārmaitiš. frā. hauruu atā̊s frā. amərətatās. frā. āhu irəš. frašnō. frā. āhīiriš. t̰kaēšō.
Y57.36:
frā. aδa. uuaēibi ubiia. uuibiia. nō. ahubiia. nipaiiā̊. āi. sraōša. aṣ̌aiia. huraōδa. aheca. aŋhə̄uš. yō. astuuatō. yasca. asti. ma nahiiō. pairi. druuatat̰. mahrkāt̰. pairi. druuatat̰. aēšmāt̰. pairi. druu at̰.aēibiiō. hə̄naēbiiō. yā̊us. xrī rəm. drafšəm. gərəβnąn. aēšmahe. pa rō. draōmə̄biiō. yō. aēšmō. duždā̊. drāuuaiiāt̰. mat̰. vīδātaōt̰. daēuuō.dātāt̰.
Y57.37:
aδa.nōtīm. sraō ša. aṣ̌aiia. huraōδa. zāuuarə. da iiā̊. hitaēibiiō. druuatəm. druuatātəm. druuatəm. druuatātəm. tanubii ō. pouru.spaxštīm. t̰biš iiatą m. paiti.jaitīm. dušmaińiiunąm. haxrā.niuuāitīm. hamərəϑanąm. aōuruuaϑanąm. t̰bišaiiaṇtąm.
Y57.38:
ah e. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
yʾcdwm krtk'.
Y57.40:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. yim. caϑβārō. auruuaṇ tō. auruša. raōxšna. frādərəsra. spə ṇta. vīδuuā̊ŋhō. asaiia. maińiuu a.saŋhō. vazəṇtəm. sruuaēna. aēšąm. safā̊ŋhō. zaraniia. paiti. ϑβarštā̊ŋhō. āsiiaŋha. aspaēibii a. āsiiaŋha. vātaēibiia. āsiiaŋha. vātaēibiia. āsiiaŋha. vāraēibiia. āsiiaŋh a. maēγaēibiia. āsiiaŋha. vaiiaēi biia. patarətaēibiia.āsiiaŋha. huuastaiiā̊. aiŋ́hi.manaiiā̊.
Y57.41:
yōi. vīspə̄. tī. apaiiaṇti. yą. aōi. paskāt̰. vaiiaṇti. nōit̰. aōi. paskāt̰ vaiiaṇti. nōit̰. aōi. paskāt̰ āfəṇte. yōi. uuaēibii a. snaiϑīšbiia. frāiiataiieiṇti. vazəmna. yim. vohī. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. yat̰cit̰. ušastaire. hiṇd uuō. āgəuruuaiieite. yat̰cit̰. daō šataire. niγne.
Y57.42:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
dwʾcdʾhwm krtk'.
Y57.44:
sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. yō. bərəzō. bərəzi.yā̊stō. mazdā̊. dāmąn. nišaŋhasti. yōi. āϑritīm. hamahe. aiiąn. hamaiiā̊. vā. xšapō. imat̰. karšuuarə. auuazaiti. yat̰. xᵛańiraϑəm. bāmīm. snaiϑiš. zastaiia. dražəmnō. brōiϑrō.taēž əm. huuāuuaēγəm. kamərəδe. paiti. daē uuanąm.
Y57.45:
snaϑāi. aŋrahe. maińiiə̄uš. druuatō. snaϑāi. aēšamahe. xruuīd raōš. snaϑāi. māzaińiianąm. daēuua nąm. snaϑāi. vīspanąm. daēuuanąm.
Y57.46:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57Header:
sycdʾhwm krtk'.
Y57.48:
sraō ṣ̌əm. aṣ̌īm. OD. y. iδat̰ca. ainiδ at̰ca. aδat̰ca. vīspąmca. aipi. imąm. ząm. vīspā̊. sraō šahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanu. mąϑrahe. taxmahe. hąm.varəi tiuuatō. bāzuš.aōjaŋhō. raϑaēš tā̊. kamərəδō.janō. daēuuanąm. vanatō. vanaitiš. vanaitiuua tō. aṣ̌aōnō. vanatō. vanaitīš. vaiṇtīmca. uparatātō. y. yimca. sraōšahe. aṣ̌iiehe. yimca arəštōiš. yazatahe. vīs. nmāna. sraōšō.pāta y. yeŋ́hāδa. sraōšō. aṣ̌iiō. friiō. fritō. paiti.zaṇtō. nāca. aṣ̌auua. frāiiō.humatō. frāiiō. hīxtō. frāiiō.huuarəštō.
Y57.49:
ahe. raiia. OD gywʾk'.
Y57.51:
yaϑā. ahī. vairiiō. 2 gwptn'.
Y57.52:
yasnəmca. vahməmca. aōza sca. zauuarəca. āfrīnāmi. sraō šahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. ta numąϑrahe. darši.draōš. āhuiriie he. HT' šnwmn slwš YHWWN-yt ytʾʾhwwk ylyw i 2 yasnəmca. OD LOYŠE wʾc slwš BRA LA gwbšn'.
Y58:
Y58.1:
tat̰. saōiδiš. tat̰. vərəϑrəm. dadəmaidī. hiiat̰. nəmə̄. huciϑrəm. aṣ̌īš.hāgət̰. ārmaitiš.hā gət̰. yeŋ́he. nəmaŋhō. ciϑrəm. humatə mca. hīxtəmca. hauuarštəmca.
Y58.2:
tat̰. nə̄. nəmē. nəpātē. pairī. daēuuā.at̰cā. t̰baēš aŋhat̰. maš́iiā.at̰cā. ahmāi. nəmaŋhē. āuuaēdiiāmaidē. gaēϑā̊scā. tanuuasc ā. nipātaiiaēca. nišaŋharətaiiaēca. harəϑrāica. aiβiiāxštrāica.
Y58.3:
nəmahī. iš́iiāmā. ahurā. mazdā. nəmahī. usmahī. usə̄mahī. usmahī. usə̄mahī. nəmaŋhē. vīsāmaidē. nəmaŋ́hē. āuu aēdaiiāmaidē. gaēϑāscā. tanuuascā. nipātaiiaēca. nišaŋharətaiiaēca. harəϑrā ica. aiβiiāxštrāca. aiβiiāxštrāica. aiβiiāxštrāca. aiβiiāxštrāica. nəmaŋhō. ā. y aϑā. nəmē. xšmāuuatō.
Y58.4:
fšīmā̊. astī. aṣ̌ā. vərəϑrajā̊. vahištō. fšīš ē. carəkərəmahē. hə̄ptā. gə̄ušcā. aṣ̌aŋhācā. aṣ̌aōnascā. aṣ̌ā.vair iiā̊scā. stōiš. haiϑiiō. vaŋhudā. yeŋ́hē. və̄. masānascā. vaŋhānascā. sraiianascā. carəkərəmahī. hə̄cā.nā. fš īmā̊. nišaŋharaitī. hə̄. aiβiiāxšaiia tī. hadā. aṣ̌ācā. vāstrācā. frārā iticā. vīdīšiiācā. ainiticā. āϑrā cā. ahurahe. mazdā̊.
Y58.5:
yaϑā.nə̄. dātā. aməṣ̌ā. spəṇtā̊. aϑā.nā̊. ϑrāzdīm. ϑrā zdīm. nə̄. vaŋhauuō. ϑrāzdīm. nə̄. vaŋhīuš . ϑrāzdīm. nə̄. aməšā. spəṇtā̊. huxšaϑrā . huδā̊ŋhō. naēcim. tə̄m. ańiiīm. yīšm at̰. vaēdā. aṣ̌ā. aϑā.nā̊. ϑrāzdīm.
Y58.6:
pairī. manā̊. pairī. vacā̊. airī. š́ii aōϑanā. pairī. pasīš. pa . vīrə̄ṇ g. spəṇtāi. maińiiaōuuē. dadəmahī. ha uruuafšauuō. druuō.gaēϑā̊. druuafšii druuafšuuō. druuafšii druuafšuuō. druuō.vīrā. druuā. hauruuā. aṣ̌auuaṇt ō. daϑušō. dadušō. dadužbīš. raōcə̄bīš . hąm.vaēnōimaidī. yāiš. ahurahe. m azdā̊.
Y58.7:
nəmasə.tōi. ātarə. ahurahe. mazdā̊. mazištāi. yā̊ŋhąm. paiti.jamiiā̊. mazə̄. auuax́iiāi. mazə̄. rafənō.xᵛiiāi. dāidī. hauruuātā̊. amərətātā̊.
Y58.8:
haur uuąm. haṇdāitīm. staōtanąm. yesn iianąm. y. apanōtəmaiia. paiti. va castaštā.
Y58.9:
sraēštąm. at̰. tōi. kəhrp ąm. āuuaēdiiamahī. mazdā̊. ahurā. im ā̊. raōcā̊. barəzištəm. barəzimanąm. auuat̰. yā.at̰. huuarə̄. auuācə̄.
Y58.10:
staō ta. yesniia. y. yādātā. aŋhə̄uš. paōur uiiehiiā. ※ .
Y59:
Y59.1:
ahurəm. ma zdąm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratīm. y. a məšā. spəṇā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. y.
Y59.2:
asn iia. aṣ̌auuənəm. aṣ̌auuana. aṣ̌auuənəm. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. hāuua nīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sāuu aŋhaēm. vīsiiāmca. vīsīmca. vīsiiāmca. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. miϑrəm. vouru.gaōiiaōitīm. hazaṇgra.gaōšəm. baēuuarə.cašmanəm. aōxtō.nāmanəm. yazatəm. y. rāma. xᵛās trəm. y.
Y59.3:
rapiϑβinəm. aṣ̌auuanəm. ašahe . ratīm. y. frādat̰.fšīm. zaṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratīm. y. aṣ̌əm. va hištəm. āϑrəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm . y.
Y59.4:
uzaiieirinəm. aṣ̌auuanəm. aše.
asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sāuuaŋhīm. vīsīm ca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. miϑrəm. vouru.gaōiiaōitīmc ṣ̌auuanəm.u vouru.gaōiiaōitīm vouru.gaōiiaōitīmc ṣ̌auuanəm. u vouru.gaōiiaōitīm hazaŋra.gaōšəm. baēuu arə.cašmanəm. aōxtō.nāmanəm. yazatəm. y. rāma. xᵛāstrəm. y.
rapiϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y. frādat̰.fšąm. zaztuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌əm. vahištəm. āϑrəmca. ahu rahe. mazdā. puϑrəm. y.
uzaiieirənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰.vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəzaṇtəm. ahurəm xšaϑrəm. xšaēϑəm. apąm. nipātəm. auruuat̰.as pəm. y. apəmca. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. y.
aiβi srīϑrəməm. aibi.gāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰.vīspąm.hujiiāitīm. zaraϑuštrō təməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌āunąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā. frauuašaiiō. y. γinā̊ sca. vīrō.vąϑβā̊. y. yāiriiąmca. hušət īm. y. aməmca. hutuštəm. huraōδəm. y. vərəϑr aγnəmca. ahuraδātəm. y. vanaiṇt.mca. uparatāt vanaiṇt.mca. uparatāt
ušahənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəjīm. nəmān . aṣ̌auua aṣ̌ahe. ratīm. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraō δəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm. y. rašnīm. razištəm. y. arəštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. vərədat̰.gaēϑą m. y.
māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. aṇtarə.mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tīm. y. pərənō.mā̊ŋhəm. vīšaptaϑəm. aṣ̌auuan. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuan. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratauuō ratīm ratauuō ratīm y.
yāiriia. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuana. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratīm. ratauuō. ratīm. ratauuō. y. maiδiiōišəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. maiδiiō.zaramīm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratīm. y. maiδiiō.zaramīm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratīm. y. paitišha hīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aiiāsrəm əm. fraouruuīštarəməm. varəšni.harəštəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. hamaspasmaē dīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sarəδa. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y.
vīspe. aṣ̌ahe. ra tauuō. y. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiia sca. ϑrəsąsca. nazdišta. pairiš.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō. frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
ahura. miϑra. bərəzaṇbiia. bərəzaṇta. bərəzaṇbiia. bərəzaṇta. iiϑiia.jaŋha. aṣ̌auuana. y. strə̄ ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhu. paiti. bərəsmaiiuhu. miϑrəm. vīspanąm. dax́iiunąm. da ŋ́hu.paitīm. y.
ruz māh ḫᵛāndan
ϑβąm. ātrəm. ahurah e. mazdā̊. puϑrəm. y. ātrəm. bərəzsauuaŋhəm. bərəzasauuaŋhəm. bərəzsauuaŋhəm. bərəzasauuaŋhəm. y. ā trəm. vohu.frāiiānəm. y. ātrəm. uruuāzišt əm. y. ātrəm. vāzištəm. y. ātrəm. spə̄ništəm y. xšaϑrəm. nafiδrəm. nairiiō.saŋhəm. yazatəm. y. ātrəm. vīspanąm. nmānanąm. nmānō.paitīm. m azdaδātəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəb iiō.
āpō. vaŋhīš. vahištā̊. mazdaδātā. aṣ̌ō nīš. y. vīspā. āpō. mazdaδātā. aṣ̌aōnīš. y. vīspā. uruuarā̊. mazdaδātā. aṣ̌aōnīš. y.
mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌.xᵛarənaŋhəm. y. dātəm. vīdō iium. y. dātəm. zaraϑuštrəm. y. darəγąm. upaiianąm. y. daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y.
gairīm. uš́i darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazatəm. y. spā. gairiiō. aṣ̌a.xᵛāϑra. pouru.xᵛāϑrā̊. maz daδātā̊. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. uγrəm. kauuī m. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazda δātəm. y. aṣ̌īm. vaŋhīm. y. xšōiϑnīm. bərəzai tīm. amauuaitīm. huraōδəm. xᵛāparąm. xᵛarənō. maz dadātəm. y. sauuō. mazdaδātəm. y.
dahmąn. vaŋ hīm. āfritīm. y. dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. y.