Manuscript: 0677
Y:
Y1:
Y1.6: Sanskrit ae. Sanskrit aṣ̌āuną̇m. frauua iną̇m. γənāną̇m.ca. vīrō.vą̇ϑβaną̇m.⁛ Sanskrit ẏāiriiaiiā̊sca. ušitōiš⁛ Sanskrit amahe.ca. utāštahe. huraoδahe⁛ Sanskrit Sanskrit vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe⁛ Sanskrit vanaṇtaiiā̊sca. upara tātō. Sanskrit
Y1.7: niuuae. Sanskrit ušahe.nāi. aṣ̌aone. aṣ̌a aϑβe. Sanskrit Sanskrit bərəziiāi⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit nmāniiāica⁛ aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe⁛ Sanskrit Sanskrit ni ae. Sanskrit sraošahe. aṣ̌īehe. ašiuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.ġaeϑa he. Sanskrit Sanskrit rašnaošrazištahe⁛ Sanskrit Sanskrit arštātasca. frādat̰.ġae ā̊. vərədat̰.ġaēϑaiiā̊⁛ Sanskrit Sanskrit
Y1.8: niuuaē. Sanskrit aēibiiō. ašahe. ratubiiō⁛ Sanskrit aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. ašahe. ra Sanskrit niuuaē. Sanskrit Sanskrit pərənō.mā̊ŋh aṣ̌a. aṣ̌a. vīsptaϑāica. aṣ̌aōne. aša Sanskrit Sanskrit
Y1.9: niuuaē. Sanskrit Sanskrit ẏairiiaēibiiō. ašahe. ratu Sanskrit Sanskrit maiδiiōi.zarəmaiiāi. ašaone. e. raϑβe⁛ Sanskrit Sanskrit niuuaē. Sanskrit m i.šəmāi. ašaone. ašahe. raϑβe⁛ Sanskrit ē. Sanskrit paitiš.hahiiāi. e. ašhe. ašahe. ašhe. ašahe. raϑβe⁛ Sanskrit Sanskrit niuuaē. Sanskrit āϑrimāi⁛ Sanskrit raoruuaēštrəmāi⁛ Sanskrit varšniharštāica⁛ Sanskrit Sanskrit ašaone. ašahe. raϑβ e⁛ Sanskrit niuuaē. Sanskrit m aiδiiāriiāi. ašaone. ašahe. raϑβe⁛ Sanskrit Sanskrit ni uuaē. • Sanskrit hamaspaϑmaēdaii ašaōne. aṣ̌ahe. raϑβe⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit niuuaē. • Sanskrit Sanskrit sarəδaēibiiō. ašahe. ratubiiō. Sanskrit Sanskrit
Y1.10: niuuaē. • Sanskrit vīspaē ō. aēibiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. ašahe. auuō⁛ Sanskrit ϑraiiasca. ϑrəsą̇sca⁛ Sanskrit nazdišta. pairišhā ō⁛ Sanskrit ẏōi. həṇti. ṣ̌ahe. ẏat̰. vahestahe. mazdō.frasāst a Sanskrit Sanskrit zaraϑuštrō.fraoxta⁛ Sanskrit Sanskrit
Y1.11: niuuaē. • Sanskrit ahuraēi . miϑraēibiia. bərəzan.biia. aiϑiia.jaŋ ēibiia. ašauuanaēibiia⁛ Sanskrit Sanskrit stārą̇m.ca. spəṇtō.mainiiauuaną̇m. aną̇m⁛ Sanskrit ti iieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō⁛ Sanskrit mā̊ŋhaheca. iϑrahe⁛ Sanskrit huuarəca. xšaētahe. t̰.aspahe⁛ Sanskrit dōiϑrah ahe. mazdā̊⁛ Sanskrit mi ϑrahe. daxᵛiiuną̇m. daŋhupatōiš⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y1.12: niuuaē. • Sanskrit
Y1.13: niuuaē Sanskrit tauua. āϑrō. ahurahe. maz puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō⁛ Sanskrit niuuaē. • Sanskrit Sanskrit aiβiiō. vaŋhibiiō⁛ vaŋuhibiiō⁛ vaŋhibiiō⁛ vaŋuhibiiō⁛ Sanskrit Sanskrit vīspaną̇m.ca. apą̇m. ma δātaną̇m⁛ Sanskrit s ną̇mca. auruuaraną̇m. mazdaδātanam⁛ Sanskrit Sanskrit
Y1.14: niuuaē. • Sanskrit mą̇ϑ spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋhahe⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit dātahe. vīdaēuuahe⁛ Sanskrit tahe. zaraϑuštrōiš⁛ Sanskrit darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊⁛ Sanskrit Sanskrit daēnaiiā̊. vaŋhūiiā̊. māzdaiiasnōi š⁛ Sanskrit
Y1.15: niuuaē. • Sanskrit Sanskrit garōiš. ušidarənahe. mazdaδāt he. ašaxᵛāϑrahe. Sanskrit Sanskrit vīspaēsą̇m a. gairiną̇m. ašaxᵛāϑraną̇m. pōuru.xᵛāϑraną̇ mazdaδātaną̇m⁛ Sanskrit Sanskrit kāuuaiiaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδāt ahe⁛ Sanskrit axᵛarətaheca. xᵛarənaŋh ō. mazdaδātahe⁛ Sanskrit Sanskrit niuuaē. • Sanskrit ašōiš. vaŋuhiiā̊⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit cistōiš. vaŋuhii ā̊⁛ Sanskrit ərəϑə̄. vaŋhiiā̊⁛ vaŋuhiiā̊⁛ vaŋhiiā̊⁛ vaŋuhiiā̊⁛ Sanskrit rasą̇stātō. vaŋuhiiā̊⁛ Sanskrit xᵛarə naŋhō. sauuuaŋhō. sauuaŋhō. sauuuaŋhō. sauuaŋhō mazdaδātahe⁛ Sanskrit Sanskrit
Y1.16: niuuaē. • Sanskrit dahmaiiā̊. vaŋuh iiā̊. āfritōiš⁛ Sanskrit dahmah ca. naraš. ašaonō⁛ Sanskrit uγra eca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yaz tahe⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y1.17: niuuaē. Sanskrit ā̊ŋhą̇m. asaŋhą̇m.ca⁛ Sanskrit šōiϑraną̇m.ca⁛ Sanskrit gaōiiaōi iną̇mca⁛ Sanskrit maeiϑananą̇m.ca⁛ Sanskrit Sanskrit auuō.xᵛarənaną̇mca. Sanskrit apą̇m.ca. zəmą̇m.ca. uruuaraną̇m.ca⁛ Sanskrit aŋ́hā̊.sca. zəmō⁛ Sanskrit auuaŋ́heca. snō⁛ Sanskrit vātaheca. aṣ̌aōnō⁛ Sanskrit Sanskrit stārą̇m.ca. mā̊ŋhō. hūrō. Sanskrit anaγaraną̇m. raocaŋhą̇m. xᵛaδātaną̇m. Sanskrit Sanskrit Sanskrit vīspaną̇mca. spəṇtahe. mainiiēuš. dā aṣ̌aōną̇m. ašaniną̇m.ca. ašahe. raϑβ ą̇m⁛ Sanskrit
Y1.18: niuuaē. • Sanskrit raϑβō. bərəzatō. ẏō. šahe⁛ Sanskrit raϑβą̇m. aiiaraną̇m.ca. asniianą̇m.ca. māhiianą̇m.ca. ẏāiriianą̇m.c sarəδaną̇m.ca⁛ Sanskrit Sanskrit ẏōi. həṇti. ašahe. ratauuō. h āuuanōiš. raϑβō⁛ Sanskrit Sanskrit
Y1.19: niuuaē. • Sanskrit aṣ̌āuną̇m. frauua ą̇m. uγraną̇m. aiβiϑūraną̇m⁛ Sanskrit Sanskrit paoiriiō.t̰kaešaną̇m. frauuaš m⁛ Sanskrit nabānazdistaną̇m. frauuas m⁛ Sanskrit hauuahe. urunō. frauua ə̄ē⁛ Sanskrit
Y1.20: niuuaē. • Sanskrit v spaēibiiō. ašahe. ratubiiō⁛ Sanskrit ē. • Sanskrit vīspaēibiiō. vaŋha ā̊biiō. ẏazataēibiiō. mainiiōibiiascā. ēiϑiiaēibiiascā⁛ Sanskrit Sanskrit ẏōi. həṇti. ẏasniiāca. miiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahestāt̰⁛ Sanskrit
Y1.21: hāuuan e. ṣ̌aūm. ašahe. ratauuō⁛ Sanskrit Sanskrit sāuuaŋhe. aṣ̌aūm. ašahe. ratauuō⁛ Sanskrit rapīϑ a. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ratauuō⁛ Sanskrit Sanskrit uzaierina. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ra ō⁛ Sanskrit ai ϑrima. aibigaiia. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ratuu Sanskrit Sanskrit ušahina. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō⁛ Sanskrit Sanskrit
Y1.22: ẏezi. ϑβā. d aēša⁛ Sanskrit ẏezi. manaŋha. ẏezi. vaca a. ẏezi. š́iiaoϑna⁛ Sanskrit Sanskrit ẏezi. zaoša. ẏezi. azaoša⁛ Sanskrit Sanskrit ātē. aŋhe. fraca. stuii Sanskrit nītē. vaeδaiemi⁛ Sanskrit Sanskrit ẏezitē. aŋh auuāurūϑraoϑa. ẏat̰. ẏasnaheca. vahma ca⁛ Sanskrit
Y1.23: rat vīspe. mazista. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō⁛ Sanskrit ẏezi. diduuaēša⁛ Sanskrit ẏezi. manaŋha zi. vacaŋha. yezi. š́iiaōϑna⁛ Sanskrit Sanskrit ẏezi. zaoša. ẏezi. azaoša⁛ Sanskrit ā.vō. aŋhe. f astuiie⁛ Sanskrit nīvō. va aiiemi⁛ Sanskrit Sanskrit ẏezi. vō. aŋhe. auuāurūraōϑaiiat̰. snaheca. vaɱaheca⁛ Sanskrit Sanskrit
Y2:
Y2.0: frauuarāne. mazdaiiasnō. aϑuštriš. vīδaēuuō. ahurat̰kaēšō⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit hāuuanə̄ē. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. βe. ẏasnāica. vahmāica. xšnaoϑrā . frasastaiiaēca⁛ Sanskrit Sanskrit āuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe⁛ raϑβe. ẏasnāica. vahmāica. xšnaō ca. frasastaiiaēca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit raϑβą̇m. araną̇m.ca. asniianą̇m.ca. māhiianą̇mca. ẏāiriianą̇mca. sarəδaną̇m.ca⁛ Sanskrit Sanskrit ẏasnā vaɱāica. xšnaoϑrāica. frasasta ca⁛ Sanskrit
Y2.1: Sanskrit zaϑra. zaoϑra. zaϑra. zaoϑra. āiiese. ẏasti⁛ Sanskrit barəsma. āiiese. yasti⁛ Sanskrit barəsma. āiiese. ẏasti⁛ Sanskrit əsma. āiieseẏesti. Sanskrit za ra. āiiese. ẏesti. Sanskrit zaōϑra. aδa.barəsmana. āiiese. ẏesti. Sanskrit Sanskrit barəsma. haδa.zaoϑra. āiiese. esti. Sanskrit ahmiia. aoϑra. imat̰. barəsma. āiiese. ẏasti⁛ Sanskrit Sanskrit anabarəsmana. imą̇m. zao rą̇m. āiiese. ẏasti⁛ Sanskrit Sanskrit haδa.zaōϑrəm. imat̰. barəsma. āiiese. ẏa i⁛ Sanskrit imat̰. barəsma. aδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia⁛ astarətəm. āiiese. ẏasti⁛ Sanskrit Sanskrit
Y2.2: ahmiia. oϑre. barəsmanaēca. ahurəm. mazdą̇m. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. āiiese. ẏasti⁛ Sanskrit aməšā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. āiie se. ẏasti. Sanskrit
Y2.3: aɱiia. Sanskrit asniia. aṣ̌auuana aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese• Sanskrit Sanskrit hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat m. āiie. Sanskrit Sanskrit sāuuaŋhəm. vīsīm.ca⁛ Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌auuanəm. a ahe. ratūm. āiise.• āiiese.• āiise.• āiiese.• Sanskrit Sanskrit aɱiia.• miϑrəm. vōuru.gaoiiaōitīm. h aŋhra.gaošəm. baēuuarə.cašmanəm. aōxtō.n manəm. ẏazatəm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit rāma. xᵛāstrəm. āiiese. Sanskrit Sanskrit
Y2.4: aɱiia.• rapīϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit frādat̰.fšaom. zaṇtu məm.ca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit aɱiia.• aṣ̌əm. v ahestəm. ātarəm.ca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit
Y2.5: aɱiia.• uzaiie rinəm. aṣ̌ahe aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit frādat̰.vīrəm. daxᵛuiməm. ca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit aɱiia.• bərəzaṇtəm. ahurəm. xšaϑrīm. xšaet əm. apą̇m. napātəm. auruuat̰.aspəm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit apəm.ca. mazdaδātą̇m. ašaonīm. āiiese. Sanskrit Sanskrit
Y2.6: aɱiia.• aiβisrūϑriməm. aibigāim. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit frādat̰.vīspą̇m.hujīāitīm. za raϑustrō.təməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratū m. āiiese.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit aɱiia.• aṣ̌āuną̇m. vaŋhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaš aiiō. āiiese. Sanskrit Sanskrit γnā̊sca. vī rō.vą̇ϑβā̊. āiiese. Sanskrit āiriią̇mca. hušaitīm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit aməmca. hutastəm. huraōδəm. āiiese. Sanskrit vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. āiiese.• Sanskrit Sanskrit vanaiṇtīm.ca. uparatātą̇m āiiese. Sanskrit Sanskrit Sanskrit yą̇m.ca. arastōiš. ẏazatahe.
Y2.7: aɱiia. ušahenəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. Sanskrit Sanskrit bərəjīm. namā nīm.ca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiie.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskirt Sanskrit aɱiia. sraōšəm. ṣ̌īm. haraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaeϑəm. ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiie.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit rasnūm. razistəm. iie. Sanskrit Sanskrit arštātəm.ca. frādat̰.gaēϑą̇m. vrədat̰. aēϑą̇m. āiie. Sanskrit Sanskrit
Y2.8: aɱiia. māhiia. aṣ̌auuana. ṣ̌ahe. ratauuō. āiie.• Sanskrit Sanskrit aṇtarəmā̊ŋhəm. aṣ̌ anəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiie.• Sanskrit Sanskrit pərənō.mā̊ vīšaptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āii Sanskrit Sanskrit
Y2.9: iia. yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauu āiie.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit maiδiiōi.zarəmaem. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratū āiie.• Sanskrit Sanskrit aɱiia.• maiδiiōi.šəməm. aṣ̌auu nəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiie.• Sanskrit Sanskrit Sanskrit ahmiia. paitiš.hahə̄m. aṣ̌auuanəm. aš he. ratūm. āiie.• Sanskrit Sanskrit aɱiia. aiiāϑrəməm⁛ Sanskrit Sanakrit fraouruuaēstrəməm Sanskrit varšni.harštəm. Sanskrit Sanskrit aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. iiese. Sanskrit aɱiia. maiδiiāirī aṣ̌uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiise• Sanskrit Sanskrit Sanskrit aɱiia. hamaspaϑmaēdaem. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ he. ratūm. āiiese• Sanskrit Sanskrit Sanakrit Sanskrit aɱiia.• sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratuuō. āiiese• Sanskrit
Y2.10: iia. vīspe. ašahe. ratuuō. āiiese• Sanskrit Sanskrit ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. auuō. ϑraiiasca. ϑrisą̇sca. nazdišta. pairiš⁛ ōaiiō. Sanskrit Sanskrit ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahestahe. m ō.frasāšta. Sanskrit Sanskrit zaraϑuštrō.fraoxta. Sanskrit Sanskrit
Y2.11: aɱiia. ahura. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiajaŋha. aṣ̌auu āiiese. Sanskrit strēšca. mā̊ŋhəm.ca. huuarəca. Sanskrit Sanskrit uruuarāhu. paiti. barəsmaniiāhu. miϑrəm. vīspaną̇m. x́iiuną̇m. daŋhu.paitīm. āiiese. Sanskrit Sanskrit
Y2.12: aɱiia. Sanskrit Sanskrit
Y2.13: aɱiia. ϑβą̇m. ātarəm. ahurah e. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese• Sanskrit Sanskrit mat̰. vīspaēibiiō. ātərəibiiō. Sanskrit Sanskrit aɱiia. āpō. vaŋhīš. vaŋuhīš. vaŋhīš. vaŋuhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊ ašaonīš. āiiese. Sanskrit Sanskrit vīsp āpō. mazdaδātā̊. ašaonīš. āiiese. Sanskrit Sanskrit vīspā̊. uruuarā̊. maz ātā̊. ašaonīš. āiiese. Sanskrit Sanskrit
Y2.14: aɱiia. mą̇ϑrəm. spəṇtəm. aša.xᵛarənaŋhəm.āiiese• Sanskrit dāt oiium. āiiese• Sanskrit dātəm. uštrəm. āiiese. Sanskrit ą̇m. upaiianą̇m. āiiese. Sanskrit Sanskrit daēną̇m. vaŋuhīm.māzdaiiasnīm.āiiese. Sanskrit
Y2.15: aɱiia. gairiim. darənəm. mazdaδātəm. aša.xᵛāϑrəm. ẏazatəm. āiiese. Sanskrit Sanskrit vīsp araiiō. aṣ̌a.xᵛāϑrā̊. pōuru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. uuana. ašahe. ratauuō. āiie. Sanskrit Sanskrit uγrəm. kauu xᵛarənō. mazdaδātəm. āiie. Sanskrit Sanskrit γrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. āiie. Sanskrit Sanskrit aɱiia. ašīm. vaŋuhīm. āiie. Sanskrit ōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuaitīm. huraoδą̇m. xᵛāpar xᵛarənō. mazdaδātəm. āiie. Sanskrit Sanskrit sauuō. mazdaδātəm Sanskrit
Y2.16: aɱiia. dahmą̇m. vaŋhīm. vaŋuhīm. vaŋhīm. vaŋuhīm. ā m. āiie. Sanskrit Sanskrit dahməm.ca. narəm. aṣ̌auuanəm. āiie. Sanskrit Sanskrit uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. ẏa āiie. Sanskrit Sanskrit
Y2.17: aɱiia ā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊.sca. āiie. Sanskrit Sanskrit imā̊. a sca. šōiϑrā̊.sca. ġaoiiaōitīsca. maēϑaniiā̊.s auuō.xᵛarənā̊sca. āiie. Sanskrit Sanskrit iməm.ca. šōiϑrahe. pa m. āiie. ẏim. ahurəm. mazdą̇m. Sanskrit Sanskrit
Y2.18: aɱiia. ra ō. vīsp. mazišta. āiie. aiiara. asniia. māhiia. sarəδa. Sanskrit Sanskrit
Y2.19: aɱiia. aṣ̌āuną̇m. īš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. āiie. Sanskrit Sanskrit
Y2.20: . vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. āiie. Sanskrit Sanskrit vīspe. ašah tauuō. āiie. Sanskrit hāuuanīm. i. ratūm. Sanskrit sāuuaŋham. vīs a. paiti. ratūm. Sanskrit ra ō. vīspe. mazista. paiti. ratūm. Sanskrit Sanskrit
Y3:
Y3.1: an. paiti.bərəta. haδa.zaoϑra. hāuuanōiš. raϑβō. Sanskrit Sanskrit xᵛarəϑəm. miiazdəm. āiie. Sanskrit Sanskrit haouruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. Sanskrit Sanskrit xšnū . ahurahe. mazdā̊. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. Sanskrit Sanskrit xšnūm sraošahe. ašiiehe. ašiuuatō. vərəϑrājanō. gaeϑahe. Sanskrit Sanskrit
Y3.2: haoməm.ca. para.haoməm.ca. āiie. Sanskrit xšnūmaine. z štrahe. spitāmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄ē. Sanskrit Sanskrit aēsmą̇m. āiie. bao Sanskrit xšnūmaine. tauua. āϑrō. ahur mazdā̊. puϑra. Sanskrit
Y3.3: haōm āiie. Sanskrit xšnūmaine. aiβiiō. vaŋhubi Sanskrit apą̇m huną̇m. mazdaδātaną̇m. Sanskrit haōmiią̇m. āiie. Sanskrit gą̇m. baoir āiie. Sanskrit gą̇m. jīuuiią̇m. āiie. Sanskrit Sanskrit uruuarą̇m. haδānaē.patą̇m. ašaiiauzd āiie. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. apą̇m. mazdaδātaną̇m. Sanskrit Sanskrit
Y3.4: imat̰. barəsma. haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβ iā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. āiie. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. aməšaną̇m. spəṇtaną̇m. Sanskrit vāca. humata. hūxta. huuarəsta. āiie. Sanskrit Sanskrit gāϑaną̇m.ca. sraoϑrəm. āiie. Sanskrit Sanskrit huuarəstā̊. mą̇ϑrā̊. āiie. Sanskrit Sanskrit imą̇m. aŋhuiią̇m.ca. ašaiią̇m.ca. Sanskrit Sanskrit raϑβą̇m.ca. Sanskrit ratufritīm. Sanskrit āiie. Sanskrit xšnū maine. ẏazataną̇m. aṣ̌aoną̇m. mainiiauuaną̇m. gaeϑiianą̇ m. Sanskrit nūmaine. hauuaheca. urunō. Sanskrit
Y3.5: ā iie. Sanskrit Sanskrit asniiaēibiiō. ašahe. ratubiiō. Sanskrit Sanskrit hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit sāuuaŋhə̄ē. vīsiiāica. aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit Sanskrit miϑrahe. vōuru.gaoiiaōitiš. hazaŋahra.gao šahe. baeuuarə.cašmanō. aōxtō.nāmanō. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit rāmanō. xᵛāstrahe. Sanskrit
Y3.6: āiie. Sanskrit rapīϑβanāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit frādat̰.fšauue. Sanskrit Sanskrit zaṇt umāica. aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit aṣ̌ahe. vahestahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. Sanskrit
Y3.7: āiie. Sanskrit uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit frādat̰.vīrāi. Sanskrit Sanskrit dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apą̇m. Sanskrit Sanskrit apasca. mazdaδātaiiā̊. Sanskrit Sanskrit
Y3.8: āiie. Sanskrit aiβisrūϑrəmāi. aibigairiiā aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit ādat̰.vīspą̇m.huziiāitə̄ē. Sanskrit Sanskrit za ϑuštrō.təmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit aṣ̌ ą̇m. frauuašiną̇m. γināną̇m.ca. vīrō.vą̇ϑβaną̇m. Sanskrit ẏāiriiaiiā̊sca. hu itōiš. Sanskrit amahe.ca. hutāstah huraōδahe. Sanskrit vərəϑraγ eca. ahuraδātahe. Sanskrit vanaiṇt ā̊sca. uparatātō. Sanskrit
Y3.9: āiie. Sanskrit ušahināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑ e. Sanskrit āiie. Sanskrit bərəziiāi. Sanskrit Sanskrit Sanskrit nmāniiāica. aṣ̌aone. ašahe. raϑβ Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit sraošahe. aši ehe. ašiuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaeϑahe Sanskrit Sanskrit rasnaoš. razistahe. Sanskrit ara tasca. frādat̰.gaeϑaiiā̊. varədat̰.gaeϑaiiā̊. Sanskrit Sanskrit
Y3.10: āiie. Sanskrit Sanskrit māhiiaēibiiō. ašahe. ratubiiō. Sanskrit Sanskrit aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aone. ašahe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit pərənō.mā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit
Y3.11: āiie. Sanskrit ẏāiriiēibiiō. aṣ̌ahe. ratubii ō. Sanskrit maiδiiōi zarəmaiiāi. aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit maiδiiōišmāi. aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit Sanskrit paitiš.hahiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit āiie. Sanskrit aiiāϑrəmāi. Sanskrit Sanskrit fraouruuaēstrəmāi. Sanskrit varšni.harštāica. Sanskrit Sanskrit aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. Sanskrit āiie. Sanskrit maδiiāiriiāi. aṣ̌aone. ašah e. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit hamaspaϑmaē δaiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit sarə δaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Sanskrit
Y3.12: āiie. Sanskrit vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. Sanskrit Sanskrit ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiia sca. ϑrisą̇sca. Sanskrit nazdista. pairiš.hāuuanaiiō. Sanskrit ōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahestahe. mazdō.fras āsta. Sanskrit Sanskrit zaraϑuštrō.fraōxta. Sanskrit Sanskrit
Y3.13: āiie. Sanskrit ahurahēibiia. miϑraēibiia. bərəzənbiia. aiϑiiaejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanabiia. Sanskrit stārą̇m.ca. spəṇtō.mainiiauuaną̇m. dāmaną̇m. Sanskrit Sanskrit tištriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. Sanskrit mā̊ŋhaeca. gao ciϑrahe. Sanskrit huuarəca. šaētahe. auruu at̰.aspahe. Sanskrit dōiϑrahe. ahu rahe. mazdā̊. Sanskrit miϑrahe. d ax́iiuną̇m. daŋhupatōiš. Sanskrit Sanskrit
Y3.14: āiie. Sanskrit
Y3.15: āiie. Sanskrit tauuāϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ā tarəbiiō. Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit aiβiiō. vaŋhuibiiō. vaŋuhibiiō. Sanskrit Sanskrit vīspaną̇m.ca. apą̇m. mazdaδāt aną̇m. Sanskrit vīspaną̇m.ca. uruuaraną̇m. mazdaδātaną̇m. Sanskrit
Y3.16: āiie. Sanskrit mą̇ϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. v ərəziiaŋuhahe. Sanskrit Sanskrit dātahe. vīδaē uuahe. Sanskrit dātahe. zaraϑuštrōiš. Sanskrit Sanskrit darəγaiiā̊. upainaiiā̊. Sanskrit Sanskrit daenaiiā̊. vaŋhuiiā̊. mā zdaiiasnōiš. Sanskrit
Y3.17: āiie. Sanskrit garōiš. uši.darənahe. amazdaδātah e. aṣ̌a.x́āϑrahe. Sanskrit vīspaešą̇m.ca. gairiną̇m. aša.x́āϑraną̇m. pōuru.x́āϑraną̇m. mazdaδā taną̇m. Sanskrit kāuu aeiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. Sanskrit Sanskrit ax́arətaheca. x́arənaŋhō. mazdaδātahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit āiie. Sanskrit ašōiš. vaŋuha iiā̊. Sanskrit Sanskrit Sanskrit cistōiš. vaŋhuiiā̊. vaŋuhiiā̊. vaŋhuiiā̊. vaŋuhiiā̊. Sanskrit ərəϑē. vaŋuhiiā̊. Sanskrit rasą̇stātō. vaŋuhiiā̊. Sanskrit x́arənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe. Sanskrit
Y3.18: ā iie. Sanskrit dahmaiiā̊. vaŋuhuiiā̊. āfrītōiš. Sanskrit dahmaheca. naraš. aṣ̌aōnō. Sanskrit uγraheca. taxmahe. dāmōiš. manahe. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y3.19: āiie. Sanskrit ā̊ŋhą̇m. ašaŋhą̇m.ca. Sanskrit šōiϑraną̇m.ca. Sanskrit gaoiiaōitiną̇ ca. Sanskrit maeϑananą̇mca. Sanskrit auuō.x́arəna m. Sanskrit apą̇m.ca. zəmą̇m.ca. uruuaraną̇m.ca. Sanskrit aŋ́hā̊sca. zəmō. Sanskrit auuaŋ́heca. asnō. Sanskrit vātaheca. aš aonō. Sanskrit stārą̇m. mā̊ŋhō. huurō. Sanskrit Sanskrit anaγraną̇m. raocaŋhą̇m. xᵛaδātaną̇m. Sanskrit Sanskrit vīspaną̇m.ca. spəṇtahe. mainiiēuš. dāmaną̇ m. aṣ̌aoną̇m. aṣ̌aōniną̇m.ca. aṣ̌ahe. raϑβą̇m. Sanskrit Sanskrit
Y3.20: āiie. Sanskrit raϑβō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe. raϑβą̇m. aiiaraną̇m.ca. asniianą̇m.ca. māhiianą̇m.ca. ẏāiri aną̇m.ca. sarəδaną̇m.ca. Sanskrit Sanskrit ẏōi. haṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. Sanskrit Sanskrit
Y3.21: x́arəϑəm. miiazdəm. āiie. Sanskrit Sanskrit hauruuata. amərətāta. gāuš huδā̊. Sanskrit xšnūmaine. sraō ahe. aṣ̌iieahe. Sanskrit taxm e. tanumą̇ϑrahe. Sanskrit darši.draoš. āhū iiehe. Sanskrit aoxtō. nāmanō. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit fršūšaiti. sraošō. ašiiō.
Y3.22: haoməm.ca. para.haōməm.ca. āiie. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌a onō. frauuaṣ̌ə̄. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aēsmą̇m. āiie. baoiδi. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. oxtō.nāmanō. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y3.24: āiie. Sanskrit aṣ̌āuną̇m. frauuaš iną̇m. uγraną̇m. aiβiϑūraną̇m. paoiriiō.t̰kaešaną̇m. frauuašiną̇m. nabānazdištaną̇m. frauuašiną̇m. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y3.25: āiie. Sanskrit vīspaēibiiō. aṣ̌ahe ratubiiō. Sanskrit āiie. Sanskrit vīspaē ibiiō. vaŋhaδā̊biiō. ẏazataēibiiō. mainiiōibiia šcā. gaēiϑiiaēibiiascā. Sanskrit ẏōi. həṇti. ẏasniiāca. v ahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahištāt̰. Sanskrit
Y4:
Y4.0: frauuarāne. mazda iiasnō. Sanskrit sarəδaną̇mca. Sanskrit Sanskrit ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaota. frāme. mrūtē. Sanskrit Sanskrit aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. haca. frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y4.1: ima. humatāca. hūxtāca. huuarəštāca. Sanskrit ą̇. haomą̇sca. miiazdą̇sca. zaōϑrā̊sca. Sanskrit Sanskrit barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. mca. huδā̊ŋhəm. Sanskrit uruuata. amərətāta. gą̇m. huδā̊ŋhəm. Sanskrit Sanskrit haoməm.ca. para.haoməm.ca. Sanskrit Sanskrit aēsmą̇sca. baoiδīm.ca. Sanskrit Sanskrit imą̇m. aŋhuiią̇m.ca. aṣ̌aiią̇m.ca. raϑβą̇m.ca. tufritīm.ca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit gāϑaną̇m.ca. sraoϑrəm. Sanskrit huuarštā̊. ϑrā̊. Sanskrit pairica. dəmahī. Sanskrit āca. vaeδaiiamahī. Sanskrit Sanskrit
Y4.2: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. Sanskrit urāi. mazdāi. Sanskrit sraoṣ̌āica. aṣ̌ i. Sanskrit amašaēibiiasca. spəṇtaēibiiō. Sanskrit aṣ̌āuną̇m.ca. frauua ibiiō. Sanskrit aṣ̌āuną̇m.ca. uruuōbiiō. Sanskrit Sanskrit āϑraeca. ahurahe. mazdā̊. Sanskrit ϑβaeca. bərəzaite. Sanskrit vīspaiiā̊. są̇cat̰c aṣ̌aonō. štōiš. ẏasnāica. vahmāica. xšnaoϑ ica. frasastaiieca. frasastaiiaeca. frasastaiieca. frasastaiiaeca.
Y4.3: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. Sanskrit Sanskrit ima. humatāca. hū tāca. huuarəštāca. Sanskrit huuarəstā̊. mą̇ϑrā̊. Sanskrit Sanskrit pairica. dadəmahī. Sanskrit āca. vaēδaiia ahī. Sanskrit
Y4.4: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. Sanskrit Sanskrit aməšaēibiiō. spəṇtaēibiiō huxšϑraēibiiō. huδā̊biiō. ẏauuaējibiiō. yau ēisubiiō. Sanskrit ẏōi. vaŋh š. ā. manaŋhō. š́iieiṇti. Sanskrit Sanskrit ẏā̊sca. uaiti. Sanskrit Sanskrit
Y4.5: t̰. dīš. āuuaeδaiiamahī. Sanskrit ēhīš. ahe. nmānahe. Sanskrit Sanskrit fradaϑāi. ahe. nmānahe. Sanskrit Sanskrit pasuuą̇m.ca. narą̇m.ca. zāt ca. zą̇hiiamnaną̇m.ca. Sanskrit āuną̇m. ẏeŋ́he. aem. həṇtī. Sanskrit
Y4.6: dīš. āuuaeδaiiamahī. Sanskrit aṣ̌ . vaŋhuibiiō. frauuašibiiō. ẏā̊. uγrā̊sca. ūrā̊sca. aṣ̌āuną̇m. auuaŋ́hi. Sanskrit Sanskrit
Y4.7: āat̰. dīš. aiiamahi. Sanskrit daϑušō. ahura dā̊. raeuuatō. x́arənaŋhatō. Sanskrit Sanskrit maniiēuš. mainiiaoiiehe. aməšaną̇m. spə ą̇m. Sanskrit Sanskrit āica. vahmāica. xšnaoϑrāica. frastaii Sanskrit
Y4.8: āat̰. dīš. āuuaēi δaiiamahī. Sanskrit asniiaēibiiō. e. ratubiiō. Sanskrit hāuuanə̄ē. ašaone. ašahe. ϑβe. ẏasnāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. fras ca. frasas ca. frasca. frasasca. Sanskrit Sanskrit āiie.b Sanskrit
Y4.23: āat̰. dīš. Sanskrit hāuuanōiš. raϑβō. ẏas vahmāica. xšnaoϑrāica. frasastaiiaeca. Sanskrit Sanskrit
Y4.24: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. Sanskrit sraošahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumą̇ϑrahe. draoš. āhuiriiehe. Sanskrit Sanskrit xšnaoϑra. ẏas vahmāica. xšnaoϑrāica. frasastaiiaeca. Sanskrit Sanskrit dīš. āuuaeδaiiamahī. Sanskrit zar rahe. spitāmahe. aṣ̌aōnō. frauuašə̄ē. Sanskrit Sanskrit xšnaoϑra. Sanskrit frasastaiiaeca. t̰. dīš. Sanskrit tauua. ātarš. rahe. mazdā̊. Sanskrit xšnaōϑ asastaiieca.
Y4.25: āat̰. dīš. Sanskrit āuną̇m. frauuaṣ̌iną̇m. uγraną̇m. aiβiϑūraną̇m. t̰kaešaną̇m. frauuašiną̇m. nabā.nazdišta ṣ̌iną̇m. Sanskrit Sanskrit ẏasnāica. vahmāic rāica. frasastaiiaeca. Sanskrit Sanskrit
Y4.26: āat̰. dīš. Sanskrit vīsp ṣ̌ahe. ratubiiō. Sanskrit ẏasnāica. xšnaoϑrāica. frasastaiiaeca. Sanskrit Sanskrit āat̰. dīš. Sanskrit ibiiō. vaŋhaδā̊.biiō. ẏazataēibiiō. mainiia . gaēϑiiēibiiascā. Sanskrit Sanskrit ẏōi. həṇti. ẏasniiāca. vaɱiiā haca. ẏat̰. vahištāt̰. Sanskrit Sanskrit aməšā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏazama Sanskrit
Y4.27: ẏeŋ́hē. hātą̇ ẏasnē. paiti. vaŋhō. mazdā̊. ahurō. vaeϑā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌āt̰. hacā. Sanskrit Sanskrit ẏā̊ŋhą̇m.cā. tą̇scā. tā̊scā maide. Sanskrit
Y5:
Y5.1: iϑā. āat̰. ẏazamaide. ahurəm. mazdą̇m. Sanskrit Sanskrit ẏə̄. gą̇m.cā. aṣ̌əm.cā. dāt̰. Sanskrit pascā. dāt̰. uruuarā̊scā. vaŋuhīš. Sanskrit Sanskrit raocā̊scā. dāt̰. būmīm.cā. vīspācā. vōhū. Sanskrit Sanskrit ahiiā. xšaϑrācā. cā. hauuapaŋhā̊scā.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasnaną̇m. pau tā. ẏazamaide. Sanskrit Sanskrit ẏōi. gə̄s. hacā. š́iiaiṇti. Sanskrit Sanskrit
Y5.3: tə̄m. at̰. āhuīriiā. nāmə̄nīš. mazdā.ahurā. spəṇtō.tə̄mā. ẏazamaide. Sanskrit Sanskrit tə̄m. ahmā.kāiš. azdə̄bīšcā. ušt ā.nāišcā. ẏazamaidē. Sanskrit Sanskrit tə̄m. aṣ̌āuną̇m. frauuašīš. narą̇m.cā. āirīiną̇m.cā. ẏazamaidē. Sanskrit Sanskrit
Y5.4: aṣ̌əm. at̰. vaheštəm. ẏaz. Sanskrit hiiat̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇ əm. aməšəm. Sanskrit hiiat̰. raocō.aŋhauu t̰. Sanskrit hiiat̰. vīspā. vōhū. Sanskrit Sanskrit
Y5.5: vōhūcā. manō. ẏaz. Sanskrit Sanskrit vohucā. xšaϑrəm. Sanskrit vaŋhuīmcā. ną̇m. Sanskrit vaŋhuīm.cā. fsəratūm. Sanskrit vaŋhuīm.cā. ārmaitīm. Sanskrit
Y5.6: ẏeŋ́hē. hātą̇m. Sanskrit scā. ẏaz. Sanskrit
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇m. ẏaz. Sanskrit aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y6.2: asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. . Sanskrit Sanskrit hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ūm. . Sanskrit sāuu aehəm. vīsīm.ca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit miϑrəm. vōuru.gaoiiaōitīm. hazaŋhara.gaōšəm baeuuarə.cašmanəm. aōxtō.nāmnəm. ẏazatəm. . Sanskrit Sanskrit rāma. xᵛāštrəm. . Sanskrit Sanskrit
Y6.3: r anəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit frādat̰.fšaom. zaṇtumə aṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌əm. v ātarəm.ca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. . Sanskrit Sanskrit
Y6.4: uzaiieirinəm. aṣ̌ahe. r aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r aṣ̌auuanəm. he. ratūm. . Sanskrit Sanskrit frādat̰.uuīrəm. dāx́iiuməm.ca. aṣ̌auuanəm. ašahe. tūm. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit bərəzaṇtəm. urəm. xšaϑrīm. xšaētəm. apą̇m. napātəm. auruuat̰.a m. . Sanskrit apə mazdaδātą̇m. aṣ̌aonīm. . Sanskrit
Y6.5: isrūϑriməm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. Sanskrit rādat̰.vīspą̇m.hujiiāitīm. zaraϑuštrō.təməm.ca. uuanəm. ašahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌āuną̇m. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. . Sanskrit Sanskrit γnā̊šca. vīrō.vą̇ϑβā̊. . Sanskrit Sanskrit ẏāiriią̇mca. hušitīm. . Sanskrit aməm.ca. hutaštəm. huraōδəm. . Sanskrit Sanskrit vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. . Sanskrit vanaiṇtīm.ca. uparatātą̇m. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏą̇m.ca. arštōiš. ẏazatahe.
Y6.6: uša hinəm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit bərəzīm. namānīm.ca. aṣ̌auua m. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrā anəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit rasnūm. razištəm. . Sanskrit Sanskrit arštātəm.ca. frādat̰.gaēϑą̇m. varədat̰. ϑą̇m. . Sanskrit
Y6.7: iia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratuuō. . Sanskrit Sanskrit aṇtarəmā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit pərənō.məm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y6.8: yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit maiδiiōi.zarmaem. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit iiōišəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit paitiš.hah ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit aiiāϑrəməm. Sanskrit Sanskrit fraouruuaēštrəməm. Sanskrit varšni.harštəm. Sanskrit Sanskrit aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit maiδiiārīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit hama spaϑmaēdaem. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rata uuō. ẏaz. Sanskrit
Y6.9: vīspe. aṣ̌ahe. rat auuō. . Sanskrit ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauu ō. ϑriiasca. ϑrisą̇sca. nazdišta. pairišhāuuanaiiō. Sanskrit ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta. Sanskrit Sanskrit
Y6.10: ahura. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiaj ha. aṣ̌auuana. . Sanskrit strə̄u sca. mā̊ŋhəm.ca. huuarəca. Sanskrit uruuarā̊. paiti. barəsmaniiāhu. miϑrəm. vīspaną̇m. dax́iuną̇m. daŋhu paitīm. . Sanskrit Sanskrit
Y6.12: ϑβą̇m. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. anəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit mat̰. vīspaēibiiō. ātarə.biiō. Sanskrit ō. vaŋuhīš vahistā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. Sanskrit pō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. . Sanskrit Sanskrit vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ẏaz. Sanskrit
Y6.13: mą̇ϑrəm. spəṇtəm. aša.xᵛarə . Sanskrit dātəm. vīdōum. . Sanskrit Sanskrit dātəm. zaraϑuštrəm. . Sanskrit ą̇m. upaiianą̇m. . Sanskrit vaŋuhīm. māzdaiiasnīm. . Sanskrit Sanskrit
Y6.14: gairīm. ušidarənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛ azatəm. . Sanskrit vīspā̊. garaiiō. aš ā̊. pōuru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ah ō. . Sanskrit Sanskrit uγrəm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ẏaz. Sanskrit uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātə . Sanskrit ašīm. vaŋuhīm. . ašīm. vaŋuhīm. . Sanskrit Sanskrit xšōiϑnīm. bərəzaitīm. itīm. huraōδą̇m. xᵛāparą̇m. xᵛarənō. mazdaδātą̇ mazdaδātə mazdaδātą̇ mazdaδātə . Sanskrit Sanskrit sauuō. maz δātəm. Sanskrit
Y6.15: dahmą̇m. vaŋuhīm. āfritīm. Sanskrit dahməm.ca. narəm. aṣ̌auuanəm. . Sanskrit Sanskrit uγrəm. taxm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatə . Sanskrit
Y6.16: imā̊. apasca. zəmasca. uruu sca. . Sanskrit imā̊. aṣ̌ā̊sca. ōiϑrā̊sca. gaoiiaōitīsca. maēϑanaiiā̊sca. ō.xᵛarənā̊.sca. . Sanskrit Sanskrit iməm.ca. šōiϑrahe. paitīm. . ẏim. ahurə mazdą̇m. Sanskrit Sanskrit
Y6.17: ratauuō. vīspe. mazišta. . aiiara. as māhiia. ẏāiriia. sarəδa. Sanskrit Sanskrit
Y6.18: hauruuata. amərətāta. . Sanskrit gāuš. huδā̊. . Sanskrit sraōšəm. aṣ̌īm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aša ūm. . Sanskrit Sanskrit
Y6.19: haoməm.ca. para.haōməm Sanskrit zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδ onō. aṣ̌īm.ca. frauuašīm.ca. . Sanskrit Sanskrit aēsmą̇sca. baōiδīm.ca. Sanskrit ϑβą̇m. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. . Sanskrit Sanskrit
Y6.20: aṣ̌ā̊ną̇m. aṣ̌āuną̇m. aṣ̌ā̊ną̇m. aṣ̌āuną̇m. vaŋhīš. sūrā̊. ā̊. frauuašaiiō. . Sanskrit Sanskrit
Y6.21: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. . Sanskrit Sanskrit vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. . Sanskrit hāuuanīm. paiti. ratūm. Sanskrit āuuaŋhəm. vīsīm.ca. paiti. ratūm. Sanskrit Sanskrit ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratūm. Sanskrit
Y6.22: ẏea hātą̇m. Sanskrit tā̊scā. ẏaz.
Y7:
Y7.1: aṣ̌əm. vohū.
Y7.2: aṣ̌aiia. daδāmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. Sanskrit Sanskrit hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊ Sanskrit xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊ məšaną̇m. spəṇtaną̇m. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. sraōšahe. ašiieh šiuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. Sanskrit Sanskrit
Y7.3err: aṣ̌aiia. d ą̇mi. haoməm.ca. para.haoməm.ca. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. zaraϑuštrahe. spətām e. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄ē. Sanskrit Sanskrit aṣ̌aiia. daδāmi. aeme. baoiδi. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑr Sanskrit
Y7.4err: aṣ̌aiia. daδą̇mi. haōme. Sanskrit xšnūmaine. aiβiiō. vaŋuhibiiō. Sanskrit ata. amərətāta. gāuš. huδā̊. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. aməša ną̇m. spəṇtaną̇m. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. sraošahe. ašiiehe. ašiuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. Sanskrit Sanskrit
Y7.3: ašaiiad aδāmi. haoməmca. para.haōməmca. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. zaraϑuštrahe. spitāma he. aṣ̌aonō. frauuašə̄ē. Sanskrit Sanskrit ašaiiadaδāmi. aesme. baoiδi. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. tauuāϑrō. tauua. āϑrō. tauuāϑrō. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. Sanskrit
Y7.4: ašaiiadaδā mi. haome. Sanskrit xšnūmaine. aiβiiō. vaŋuhī biiō. Sanskrit apą̇m. vaŋuhīm. vaŋhuhīną̇m. vaŋuhīm. vaŋhuhīną̇m. mazdaδātaną̇m. Sanskrit Sanskrit ašaiiadaδāmi. ġą̇m. zīuuiią̇m. Sanskrit ašaiiadaδāmi. uruuarą̇m. haδānaepatą̇m. ašaiiauzdā ą̇m. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. apą̇m. mazdaδātaną̇ m. Sanskrit
Y7.5: aṣ̌aiia. daδąmi. imat̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌a ia. frastarətəm. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. aməšanąm. əṇtanąm. Sanskrit aṣ̌aiia. daδą . vāca. humata. hūxta. huuaršta. Sanskrit Sanskrit aṣ̌aiia. daδąmi. ġāϑanąm.ca. sraoϑ əm. aṣ̌aiia. daδąmi. huua tā̊. mąϑrā̊. Sanskrit raϑąmca. Sanskrit Sanskrit ratufritīmca. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. ẏazatanąm. aṣ̌aonąm. mainiiauuaną m. ġaēϑiianąm. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. hauuaheca. urunō. Sanskrit Sanskrit
Y7.6: aṣ̌aiia. daδąmi. Sanskrit Sanskrit as niiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Sanskrit Sanskrit hāuuanə̄e. aṣ̌aon e. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit āiiese. ẏešti. Sanskrit Sanskrit aṣ̌aiia. daδąmi Sanskrit
Y7.21: hāuuanōiš. raϑ βō.
Y7.22: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. Sanskrit Sanskrit hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. Sanskrit xšnūma e. aš́iiehe. taxmahe. tanumąϑrahe. dar āhuīriiehe. Sanskrit Sanskrit aoxtō.n āmanō. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit
Y7.23: aṣ̌aiia. daδąmi. haoməmca. para.haomə ca. Sanskrit xšnūmaine. zaraϑuštra he. spitāmahe. aṣ̌aonō. frauuašə̄ē. Sanskrit Sanskrit aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. Sanskrit ašaiiadaδā mi. aesma. baoiδi. Sanskrit xšnūmaine. t auua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. Sanskrit Sanskrit aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit
Y7.25: ašaiiadaδāmi. aṣ̌āuną̇m. frauuašiną̇m. uγraną̇m. iϑūraną̇m. paoiriiō.t̰kaešaną̇m. frauuašiną̇m. naba štaną̇m. frauuašiną̇m. Sanskrit Sanskrit
Y7.26: aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Sanskrit aṣ̌aiia. daδā vīspaēibiiō. vaŋhaδā̊biiō. ẏazataēibiiō. m iiōibiiascā. ġaeϑiiaēibiiascā. Sanskrit Sanskrit ōi. həṇti. ẏasniiāca. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. hac ẏiiat̰. vahištāt̰. Sanskrit Sanskrit
Y7.27: aṣ̌anō. paiti. jamiiāt̰. Sanskrit Sanskrit ẏēhiiā. sauuā. išāum rādaŋhō. Sanskrit Sanskrit ϑβi. staotarascā. mą scā. ahura.mazdā. Sanskrit aōgəmadaecā. usmahecā. vīsāmadaēcā. Sanskrit Sanskrit hiiat̰. mīzdəm. mauuaēϑəm. fradaδāϑā. daēnābiiō. mazdā. ahurā. Sanskrit
Y7.28: ahiiā. huuō. nē. dāidī. ahmāicā. ahuiiē. manax́iiāica. Sanskrit Sanskrit tat̰. ahiiā. ẏātat̰. up ā. jamiiāmā. tauuācā. sarəm. ašax́iiācā. vīspāi. ẏ aouuē. Sanskrit Sanskrit
Y7.29: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 2.
Y7.30: ahunəm. vairīm. . Sanskrit aršuxδəm. vācəm. ẏaz. Sanskrit dahmą̇m. vaŋuhīm. āfritīm. . Sanskrit rəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatəm. . Sanskrit Sanskrit hauruuata. amərətāta. . Sanskrit Sanskrit ġāuš. huδā̊. . Sanskrit haō para.haoməmca. . Sanskrit aēsmą̇sca. mca. . Sanskrit frasasti. dahmai aŋhuiiā̊. āfrītōiš. Sanskrit
Y7.31: eŋ́hē. hātą̇m. Sanskrit tā̊scā. .
Y8:
Y8.1: aṣ̌ hū. 3
Y8.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazəm. Sanskrit Sanskrit hauruuata. amərətāta. ġā δā̊. Sanskrit haoməmca. para.ha a. aēsmąsca. baoiδīmca. Sanskrit sti. ahurahe. mazdā̊. Sanskrit he. vairiiehe. Sanskrit ərəšuxδahe. vā Sanskrit dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš Sanskrit uγrāi. dāmōiš. upamanāi. Sanskrit Sanskrit haomaheca. Sanskrit raheca. Sanskrit ašaonaheca. zaraϑuštra Sanskrit ašanō. paiti. jamiiāt̰. Sanskrit Sanskrit
Y8.3: xᵛarata. narō. aētəm. miiazdəm. ẏōi. dim. haŋhāna. aṣ̌āca. frə̄rətica. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y8.4: aməša. spṇta. Sanskrit daena. māzdaiiasna māzdaiiasnə. māzdaiiasna. māzdaiiasnə. Sanskrit vaŋhauuasca. vaŋu hīsca. zaōϑrā̊sca. Sanskrit Sanskrit ẏō. aēšuua. mazdaiiasnaēšuua. mazdaiiasnō. aoj anō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštiiamnō. Sanskrit Sanskrit ẏāϑβa. gaeϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγəṇtə. Sanskrit Sanskrit aoi. tū. dīm. disii ata. Sanskrit ā̊. apasca. uruuarā̊sca. zaoϑrā̊sca. Sanskrit
Y8.5: ca. aetaešąm. mazdaiiasnanąm. pərənāu pərənāiiu pərənāu pərənāiiu βi.zūzuiianąm. imą. vacō. nōit̰. vīsaite. te. Sanskrit Sansrit m. ā. ẏātumanahe. jasaiti. Sanskrit Sanskrit
Y8.6: aṣ̌əm. vōhū. 3 Sanskrit Sanskrit aṣ̌əm. vōhū. 4 Sanskrit Sanskrit
Y8.7: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 2.
Y8.8: vasasca. tū. ah da. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. Sanskrit Sanskrit vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vōhū. ašaciϑra. Sanskrit Sanskrit xšaiiamanəm. aṣ̌auuamanəm. d a. axšaiiamanəm. druuaṇtəm. Sanskrit Sanskrit
Y8.9: vasō.xšaϑrō. hiiāt̰. aṣ̌auua. auuas ō.xšaϑrō. hiiāt̰. druuā̊. Sanskrit Sanskrit gatō. hamistō. nižbərətō. haca. sp tahe. mainēuš. dāmabiiō. Sanskrit Sanskrit varətō. avasō.xšaϑrō. Sanskrit
Y8.10: hax šiia. azəmcit̰. ẏō. zaraϑuštrō. fratəmąm. nmānanąmca. nmąnanąmca. nmānanąmca. nmąnanąmca. vīsąmca. zaṇtunąmca. dax́iiuną̇mca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aŋ́hā̊. daenaiiā̊. anumataiiaeca. anu.uxtaiia eca. anuvarštaiiaeca. ẏā. āhuīriš. zaraϑuštriš. Sanskrit Sanskrit
Y8.11: rauuasca. xᵛāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspa iiā̊. aṣ̌aonō. stōiš. Sanskrit Sanskrit ą̇zasca. duzā ϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōiš. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y8.12: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y8.13: haomahe. aṣ̌auua.jaŋhō. xšna oϑra. Sanskrit frasastaiiaeca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9:
Y9.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. Sanskrit viδuuā̊. aṣ̌auua. mraotū. Sanskrit
Y9.1: hāuuanīm. ā. ratūm. ā. haomō. upāit̰. zaraϑuštrəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ātarəm. pairi.ẏaoždaϑaṇtəm. gāϑā̊ sca. srāuuaiiaṇtəm. Sanskrit Sanskrit ādəm. pərəsat̰. zara ϑuštrō. kō. narə. ahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit miϑrō. ziiāt̰. zaraϑuštrəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏim. azəm. vīspahe. aŋhēuš. astuuatō. s raēštəm. dādarəsa. Sanskrit Sanskrit xᵛahe. gaiiehe. xᵛanuatō. aməšahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit amaraba. saiiehe. stūn.
Y9.2: āat̰. mē. aem. paiti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. dūraošō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit azəm. ahmi. zaraϑuštra. haomō. aṣ̌auua. dūraošō. Sanskrit m. ẏāsaŋuha. spitama. Sanskrit hunuuaŋuha. xᵛarətə̄e. Sanskrit Sanskrit aoi. mą̇m. staomaine. staomaini. staomaine. staomaini. stūiδi. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. mąm. aparacit̰. šiiaṇtō. stauuą̇n. Sanskrit Sanskrit
Y9.3: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. Sanskrit Sanskrit kasə.ϑβąm. paoiriiō. haoma. š́iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑaiiāi. Sanskrit Sanskrit kā. aɱāi. ašiš. ərənāui. Sanskrit cit̰. aɱāi. jasat̰. patəm. Sanskrit
Y9.4: āat̰. mə̄. aēm. paiti.aoxt aomō. aṣ̌auua. dūraošō. Sanskrit Sanskrit vīuuaŋhā̊. mą̇m. paoiriiō. maš́iiō. ast aiiāi. hunūta. gaēϑaiiāi. Sanskrit Sanskrit hā. aɱāi. ašiš. ərənāuui. Sanskrit tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. Sanskrit ẏat̰. hē. puϑrō. uszaiiata. ẏō. ẏīmō. xšaētō. h uuą̇ϑβō. Sanskrit xᵛa rənaŋhastəmō. zātaną̇m. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit huuarədaršō. maš́iiāną̇m. Sanskrit Sanskrit ẏat̰. kərənaot̰. aŋ he. xšaϑrāδa. amərəšaṇta. pasu. vīra. Sanskrit Sanskrit aŋhaošəmne. āpa. uruuairə. Sanskrit Sanskrit xᵛairiią̇n. xᵛarəϑəm. ajiiaməm. Sanskrit Sanskrit
Y9.5: ẏimahe. xšaϑre. auruuahe. nōit̰. aotəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. Sanskrit Sanskrit nōit̰. zaoruua. ā̊ŋha. nōit̰. mərəiϑiiuš. Sanskrit nōit̰. araskō. daēuuō.dātō. Sanskrit Sanskrit paṇ ca.dasa. fracaraōiϑe. pita. puϑrasca. raoδaēšuua. katarascit̰. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏauuata. xšaiiōit̰. huuą ϑβō. ẏəmō. vīuuaŋhatō. puϑrō. Sanskrit Sanskrit
Y9.6: kase.ϑβąm. bitiiō. haoma. maš́iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑaiiāi. Sanskrit kā. ahmā i. ašiš. ərənāuui. Sanskrit Sanskrit cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. Sanskrit Sanskrit
Y9.7: āat̰. mē. aem. paiti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. dūr aošō. Sanskrit āϑβiiō. mąm. bitiiō. mašiiō. astuuaiϑiiāi. hunūt a. gaēϑaiiāi. Sanskrit Sanskrit hā. aɱāi. ašiš. ərənāui. Sanskrit tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. Sanskrit hē. puϑrō. uszaiiata. vīsō. sūraiiā̊. ϑraētaōn Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9.8: ẏō. j t̰. ažīm. dahākəm. ϑrizafanəm. ϑrikamərəδəm. Sanskrit Sanskrit xšuuaš.aṣ̌īm. hazaŋrā.ẏaox štīm. Sanskrit aš.aojaŋhəm. daēuuīm. drujəm. Sanskrit aγəm. gaēϑāuuiō. druuaṇtəm. Sanskrit Sanskrit ẏą̇m. aš.aojastəmą̇m. drujəm. fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiuš. Sanskrit Sanskrit aoi. ẏą̇m. astuaitīm. gaēϑą̇m. maharkā i. aṣ̌ahe. gaēϑaną̇m. Sanskrit Sanskrit nō ϑβ cim. ahurəm. mazdąm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9.9: kase.ϑβą tiiō. haoma. mašiiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. ϑaiiāi. Sanskrit Sanskrit kā. ahmāi. ašiš. ərənāuui. Sanskrit Sanskrit cit̰. ahmāi. jasat̰. āi əm. Sanskrit
Y9.10: āat̰. mē. aēm. pait xta. haomō. aṣ̌auua. dūraošō. Sanskrit Sanskrit ϑritō. sāmaną̇m. uištō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ϑritiiō. mąm. mašiiō. astuua āi. hunūta. ġaēϑaiiāi. Sanskrit Sanskrit hā. aɱāi. ašiš. ərənāuu i. Sanskrit tat̰. ahmāi. jasat̰. āii aptəm. Sanskrit ẏat̰. hē. puϑra. us.z aiioiϑe. uruuāxšaiiō. kərəsāspasca. Sanskrit Sanskrit t̰kaēšō. aniiō. Sanskrit Sanskrit dāt ō.rāzō. Sanskrit āat̰. aniiō. uparō.kairiiō. Sanskrit auua. ġaēsuš. gaδauuarō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9.11: ẏō. janat̰. ažīm. sruuarəm. yim. aspō.garəm. nərə.garəm. Sanskrit ẏi m. vīsauuaṇtəm. zairitəm. Sanskrit ẏim. upairi. vaš. raoδat̰. ārštiiō.bərəza. zairitəm. Sanskrit Sanskrit ẏim. upairi. kərəs ō. aiiaŋha. pətūm. pacata. ā. rapiϑβanəm. rapiϑβənəm. rapiϑβanəm. rapiϑβənəm. dr əm. Sanskrit Sanskrit tavasat̰ca. hō. iriiō. xᵛīsat̰ca. Sanskrit Sanskrit frąš. aiiaŋhō. frasparat̰. Sanskrit Sanskrit ẏaēšaiiaṇtəm. āpəm. parā̊ŋh Sanskrit parąš. tarštō. ap a.cat̰. nairi.manā̊. kərəsāspō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9.12: kase.ϑβąm. tūiriiō. haom mašiiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. ġaēϑiiāi. Sanskrit Sanskrit kā. aɱā ašiš. ərənāuui. Sanskrit Sanskrit cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. Sanskrit Sanskrit
Y9.13: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. dūraošō. Sanskrit Sanskrit pōuru.šaspō. mą̇m. tūiriiō. mašiō. astuuaiϑiāi. hunūta. gaēϑiiāi. Sanskrit Sanskrit hā. aɱāi. ašiš. ərənāuui. Sanskrit tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. Sanskrit Sanskrit ẏat̰. hē. tūm. uszaiiaŋha. Sanskrit tūm. ərəzuuō. zaraϑuštra. namānahe. pōuru.šaspahe. vī daēuuō. ahurat̰kaēšō. Sanskrit Sanskrit
Y9.14: srūtō. airiiene. vaējahe. Sanskrit Sanskrit tūm. paoiriiō. zaraϑuštra. ahunəm. vairīm. frasrāuuaiiō. Sanskrit vī.bərəϑβəṇtəm. āxtūirīm. aparəm. xraoždiiēhiia. frasrūiti. Sanskrit Sanskrit
Y9.15: tūm. zəmargūzō. ākərənuu ō. vīspe. daēuua. zaraϑuštra. Sanskrit Sanskrit ẏōi. para. aɱāt̰. vīrō.raoδa. apataiiən. pai . āiia.zəmā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏō. aojištō. ẏō. taṇcištō. Sanskrit ẏō. ϑβaxšištō. ẏō. āsištō. Sanskrit ẏō. as.vərəϑrają̇stəmō. abauua . maniuuā̊. dāmą̇n. Sanskrit Sanskrit
Y9.16: āat̰. aoxta. zaraϑrō. nəmō. ha māi. Sanskrit vaŋhuš. haomō. huδā ō. Sanskrit haomō. arš.dā ō. Sanskrit vaŋhuš. dā tō. baēšaziiō. Sanskrit Sanskrit hukərəfš. Sanskrit Sanskrit huuarəš. Sanskrit vərəϑrajā̊. zairi.gaonō. ną̇miią̇suš. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. xᵛarəṇte. vahištō. urunaē ca. pāϑmainiiōtəmō. Sanskrit Sanskrit
Y9.17: nī.tē. zāiri. maδəm. mruuiie. Sanskrit Sanskrit nī. aməm. Sanskrit Sanskrit nī. vərəϑraγnəm. nī. dasuu arə. nī. baēšazəm. Sanskrit Sanskrit nī. fradaϑəm. nī. vərədaϑəm. Sanskrit Sanskrit nī. aojō. vīspō.tanūm. Sanskrit nī. mastīm. vīspō.paēsaŋhəm. Sanskrit Sanskrit nī. tat̰. ẏaϑa. gaē ϑāhuua. vasō.xšaϑrō. fracarāne. dabaēšō. tauruuā̊. drujəm. vanō. Sanskrit Sanskrit
Y9.18: nī. tat̰. ẏaϑa. tauruuaiieni. vīspaną̇m. uuatąm. t̰baēṣ̌ā̊. Sanskrit Sanskrit daeuuanąm. mašiiānąmca. Sanskrit Sanskrit ẏāϑβąm. pairikanąmca. Sanskrit Sanskrit sāϑrąm. kaoiuuąm. karafanąmc a. Sanskrit Sanskrit mairiianą bizaŋəŋranąm. bizaŋəranąm bizaŋəŋranąm bizaŋəranąm Sanskrit aṣ̌əmaoγ ca. bəzəaŋranąm. Sanskrit vəhrka ca. caϑβarəzəŋranąm. Sanskrit naiiā̊sca. pərəϑuainikaiiā̊. dauuąϑaiiā̊. ąϑiiā̊. Sanskrit
Y9.19: əm. ϑβąm. paoirīm. ẏānəm. haoma. jaiδiiē ūroša. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raōcaŋ vīspō.xᵛāϑrəm. Sanskrit Sanskrit iməm. ϑβąm. bitīm. ẏānəm. haoma. jaiδiiēmi. dūraōš a. druuatātəm. aŋ́hā̊sə.tanuuō. Sanskrit Sanskrit iməm. ϑβą̇m. ϑritīm. ẏānəm. haoma. jaδiēmi. jaiδiēmi. jaδiēmi. jaiδiēmi. dūraoša. darəγō.j ītīm. uštānahe. Sanskrit Sanskrit
Y9.20: iməm. ϑβąm. tūirīm. ẏānəm. haoma. jaiδiiēmi. dūraoša. ẏaϑa. aēšō. ama uuā̊. ϑrąfəδō. fraxštāni. zəmā. paiti. dbaēšō. t̰baēšō. dbaēšō. t̰baēšō. ta ouruuā̊. drujim. vanō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit iməm. ϑβąm. puxδəm. ẏānəm . haoma. jaiδiiemi. dūraoša. ẏaϑa. vərəϑrajā̊. va nat̰.pəšnō. fraxštāne. zəmā. paiti. t̰baēšō. tauruu ā̊. drujim. vanō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9.21: iməm. ϑβąm. xštūm. ẏ haoma. jaiδiiēmi. dūraoša. pauruua. tāiiu uruua. ġaδəm. paouruua. vəhrkəm. buiδiiōi.mai Sanskrit Sanskrit mā.ci ouruuō. buiδiiaēta. Sanskrit nō. vīspe. paouruua. buiδiiōi.maide. Sanskrit Sanskrit
Y9.22: haomō. aēibiš. yōi. a ṇtō. hita. tixšəṇti. arənāom. zāuuarə. aoj . baxšaiti. Sanskrit Sanskrit haomō. āzīzanāi š. daδāiti. xšaētō.puϑrīm. uta. aṣ̌auua.frazaiṇ Sanskrit mō. taēcit̰. ẏōi. kataiiō. naskō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhə e. Sanskrit Sanskrit spānō. mastīmca. baxšaiti. Sanskrit Sanskrit
Y9.23: haomō. tā̊scit̰. ẏā̊. kainīnō. ā̊ŋhaire. darəγ aγruuō. Sanskrit Sanskrit haiϑīm. rādəmca. baxšaiti. Sanskrit Sanskrit mošu. jaiδii a.manō. huxratuš. Sanskrit Sanskrit
Y9.24: haomō. təmcit̰. yim. kərəsānīm. a paxšaϑrəm. niṣ̌āδaiiat̰. Sanskrit Sanskrit ẏō. raosta . xšaϑrō.kāmiia. Sanskrit Sanskrit ẏō. dauuata. nōit̰. mē. apąm. āϑr auua. aiβištiš. vərəδiie. daŋhauua. carāt̰. Sanskrit Sanskrit Sanskrit hō. vīspe. vərəiδinąm. vanāt̰. Sanskrit Sanskrit nī. vīspe. varəiδinąm. janāt̰. Sanskrit Sanskrit
Y9.25: ušta.tē. yō. xᵛā. aojaŋha. vasō.xšaϑ e. haoma. Sanskrit Sanskrit ušta.tē. apiuuatah ōuru.vacą̇m. ərəžuxδaną̇m. Sanskrit Sanskrit kā. nā. vaca. xδā. ušta.tē. nōit̰. pairi.frāsa. ərəžuxδəm. pərə e. vācəm. Sanskrit Sanskrit
Y9.26: frā.tē. mazdā̊. barat̰. ruuanīm. aiviiā̊ŋhanəm. stəhrpaēsaŋhəm. mainiiutāšt ŋhīm. ŋuhīm. ŋhīm ŋuhīm daēną̇m. māzdaiiasnīm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit āat̰. aŋhe. ahe. ai āstō. barəšnuš. paiti. gairiną̇m. Sanskrit Sanskrit Sanskrit drājaŋhe. aiβiδāitīšca. ġraūsca. mą̇ϑ ahe. Sanskrit Sanskrit
Y9.27: ha ma. nmānō.paite. vīspaite. zaṇtupaiti. daŋh paiti. Sanskrit Sanskrit spanaŋha vaiδiiāpaiti. Sanskrit Sanskrit amāica. ϑβā. vərəϑraγnāica. māuuōiia. u a.mruiie. tanuiie. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ϑrəmāica. ẏat̰. pōuru.baoxšnahe. Sanskrit Sanskrit
Y9.28: vī.nō. dbišuuatąm. t̰bišuuatąm. dbišuuatąm. t̰bišuuatąm. dbaešə̄bīš. t̰baešə̄bīš. dbaešə̄bīš. t̰baešə̄bīš. vī. manō. bara. γramiṇtąm. Sanskrit Sanskrit ẏō. cišca. aɱi. nmān ō. aŋ́he. ō. aŋ́he. īse. ẏō. aɱi. zaṇtuuō. ẏō. aŋhe. daŋhō. aenaŋhā̊ . asti. maš́iiō. Sanskrit Sanskrit ġəuruua iiahe. pāδauue. zāuuarə. Sanskrit pair i.šē. uši. vərənūiδi. Sanskrit skəṇ t̰əm.šē. manō. kərənūiδi. Sanskrit Sanskrit
Y9.29: mā. zbarəϑaēibiia. fratuuā̊. Sanskrit m ā. gauuaēibiia. aiβitūtūiiā̊. māząm. vaenōit̰. ašibiia. Sanskrit Sanskrit mā. γąm. vaēnōit̰. ašibiia. Sanskrit Sanskrit ẏō. aēnaŋhēiti. nō. manō. Sanskrit Sanskrit ẏō. aēnaŋ hēiti. nō. kəhrpəm. Sanskrit Sanskrit
Y9.30: paiti. ažōiš. zairitahe. sema he. vīšō.vaepahe. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aone. ha oma. zāire. vadarejaiδi. Sanskrit Sanskrit Sanskrit paiti. gaδahe. vīuuərzdauuatō. xruuīšii atō. zazarānō. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aone. haoma. zā ire. vadarəjaiδi. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9.31: paiti. mašiiehe. druuatō. sāstarəš. aiβi. vōiždaiiaṇtahe. kamərəδəm. Sanskrit Sanskrit kəhərpəm. kəhrpəm. kəhərpəm. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aone. ha oma. zāire. vadarə. jaiδi. Sanskrit Sanskrit paiti. aṣ̌əmaoγahe. anaṣ̌aonō. ahumərəcō. aŋhā̊. daēnaiiā̊. mą̇s. vaca. daϑā nahe. nōit̰. š́iiaoϑnāiš. apaiiaṇtahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit kəhərpəm əmnāi. aṣ̌aone. haoma. zāire. vaδarə. jaiδi. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y9.32: paiti. jahekaiiāi. ẏātumaitiiāi. m aoδanō.kairiiāi. Sanskrit Sanskrit upaštā.bairiiāi. Sanskrit Sanskrit ẏeŋ́he. frafrauuaiti . manō. ẏaϑa. aβarəm. vātō.šūtəm. Sanskrit Sanskrit kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aone. haom a. zāirə. vadarə. jaiδi. Sanskrit Sanskrit ẏat̰. hē. kəhr pəm. nāšəmanāi. aṣ̌aone. haoma. zāire. vadarə. jaiδi. Sanskrit Sanskrit
Y10:
Y10.1: viš. apą̇m. iδa. patəṇtu. vīdaēuuā̊ŋhō. vīdaēīuuiiō. Sanskrit vaŋhuš. sraošō. mitaiiatu. Sanskrit aṣ̌iš. vaŋuhi. iδa. miϑnatu. Sanskrit a ṣ̌iš. vaŋuhi. rāmaiiat̰. iδa. Sanskrit Sanskrit upa. imat̰. nmānəm. ẏat̰. āhūiri. ẏat̰. haomahe. aṣ̌auuazaŋhō. Sanskrit Sanskrit
Y10.2: fratarəmcit̰. tē. hauu anəm. vaca. upastaomi. huxratuuō. Sanskrit Sanskrit ẏō. ą̇suš. haŋəuruuaieiti. Sanskrit Sanskrit uparəmcit̰. tē. hauuanəm. vaca. upa.staomi. huxratuuō. ẏaɱi. nəγni. narš. aojaŋha. Sanskrit Sanskrit
Y10.3: staomi. maēγəmca. vārəmca. ẏā.tē. kəhrpəm. vaxšiiatō. barəšnu š. paiti. gairiną̇m. Sanskrit Sanskrit staomi. garaiiō. bərəzaṇtō. ẏaϑra. haoma. urūruδuša. Sanskrit
Y10.4: staomi. zą̇m. pərəϑβīm. paϑaną̇m. varəzi.aŋhą̇m. xᵛāparą̇m. barəϑrī m. tē. haoma. aṣ̌āum. Sanskrit Sanskrit staomi. zəmō. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. raoδahe. hubaōiδiš. auruuōca rānəm. uta. mazdā̊. huruϑma. Sanskrit Sanskrit haoma. raosə. gara. paite. paiti. paite. paiti. uta. frāδaēša. višpaϑa. Sanskrit Sanskrit haiϑīmca. aṣ̌ahe. xā̊. ahi. Sanskrit
Y10.5: varəδaiaŋha. mana. vaca. Sanskrit Sanskrit vīspə̄sca. paiti. varšazīš. vīspə̄sca. pai ti. frasparəγə̄. vīspə̄sca. paiti. frauuāxšē.
Y10.6: haom ō. uxšieiti. stauuanō. Sanskrit Sanskrit a. nā. ẏō. dəm. staoti. vərəϑrająstarō. bauuaiti. Sanskrit Sanskrit nitəmacit̰. haoma. š. nitamacit̰. haoma. stūitiš. nitəmacit̰. ha arəitiš. hazaṇgraγniiāi. asti. daēuuaną̇m. Sanskrit Sanskrit
Y10.7: nas . haϑra. frākərəsta. ahmāt̰. ahmat̰. ahmāt̰. ahmat̰. haca. nmānāt̰. āh Sanskrit ẏa δa. upāzaiti. ẏaϑra. bāδa. upastaoiti. hao baēšaziiehe. Sanskrit Sanskrit ciϑrəm. dasuuarə. baešazəm. ahe. vīse . maēϑanəm. Sanskrit Sanskrit
Y10.8: vīspe. zī. aniiē. maδā̊ŋhō. aēšma. hac . xruuīm.druuō. Sanskrit Sanskrit āat̰. hō. ẏō. haomahe. maδō. aša. hacaite. smana. Sanskrit Sanskrit ərəṇjaiti. haomah mδō. Sanskrit ō. ẏaϑa. puϑrəm. taurunəm. haoməm. vaṇdēta. ašiiō. Sanskrit Sanskrit frā. ābiiō. tanubiiō. haomō. vīsāit ēšazā̊. Sanskrit
Y10.9: oma. dazdi.mē. baēšazanąm. ẏābiiō. ahe. ēšazdā̊. Sanskrit Sanskrit haoma. dazdi.mē. vārəϑra nąm. ẏābiiō. ahe. vərəϑra.tauruuā̊. Sanskrit Sanskrit frātē. vīsāi. uruuaϑō. st ta. uruuaϑəm. staotārəm. vaŋhaŋhəm. daδō. oxta. ahurō. mazdā̊. ẏaϑa. aṣ̌əm. ẏat̰. vahišt . Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y10.10: auruuaṇtə m. ϑβā. dāməδātəm. baγō. tatašat̰. huuāpā̊. Sanskrit Sanskrit auruuaṇ təm. ϑβā. dāməδātəm. baγō. nidaϑat̰. huuāpā̊. haraiϑiiā̊. haraiϑiiō. haraiϑiiā̊. haraiϑiiō. paiti. bərəzaiiā̊. Sanskrit Sanskrit
Y10.11: āa t̰. ϑβā. aϑara. spə̄ṇta. fradaxšta. mərəγa. vīž uṇca. vī.barən. aoi. iš́ata. upāirisaēna. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aoi. sta era. staerō.sāra. aoi. kusrāδa. kusrō.patāt̰. aoi. pavrāna. viš.paϑa. aoi. spəṇta.gaona. gairi. Sanskrit Sanskrit
Y10.12: āat̰. āhuua. paouruuatāhuua. pōuru.sarəδō. havīrōδahe. havīraoδahe. havīrōδahe. havīraoδahe. Sanskrit Sanskrit haomō. haġaoma. haγaoma. haġaoma. haγaoma. zairi.gaōnō. ā.tē. ēšaza. irīrəϑarə. vaŋhə̄uš. manaŋhō. maiiābii Sanskrit Sanskrit āat̰. mēə̄. ahe. dušsaŋ e. parāca. vaēpaiia. manō. Sanskrit Sanskrit āat̰. ahe. nī. manō. manō. ẏō. m dušsaŋhō. hištaite. Sanskrit Sanskrit
Y10.13: əmō. haomāi. Sanskrit ẏat̰. kərənaoiti. driγaoš huuat̰.msō. manō. ẏaϑa. raeuuastəmahecit̰. Sanskrit Sanskrit Sanskrit nəmō. haōmāi. Sanskrit ẏat̰. kərənaoiti. drəγaoš. huuat̰.ma ō. m ẏat̰. usnąm. aēiti. vaēδiia. Sanskrit Sanskrit Sanskrit pōuru rəm. tūm. kərənūši. spainiiaŋhəm. cistauua.starəm. Sanskrit ẏase. δa. haoma. zāiri. gauua. iristahe. baxšaēiti. Sanskrit Sanskrit
Y10.14: aršuxδaną̇m. mā.mē. aϑa. gāuš. drafšō. āsetō. vārəmacairə. Sanskrit Sanskrit Sanskrit fraša. fraiiaṇtu. tē. maδō Sanskrit vərəzeaŋhuuā̊ŋhō. jasə ṇtu. Sanskrit Sanskrit pairi.tē. haoma. aṣ̌aum. aṣ̌auuāzō. daδą̇mi. imą̇m. t anūm. ẏā. mē. vainaeti. huraoδa. Sanskrit Sanskrit
Y10.15: auuaŋhərəzāmi. janiiōiš. ūną̇m. mairiiaiiā̊. əuuītō.xarəδaiiā̊. Sanskrit Sanskrit ẏā. aniiəṇti. dauuaṇti. āϑrauuanəmca. haoməmca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit hā. ẏā. dapta. apanasiiēiti. Sanskrit Sanskrit ẏā. tat̰. ẏat̰. haomahe. draonō. nigā̊ŋhəṇti. nišhiδaiti. Sanskrit Sanskrit nōit̰. t m. āϑrauuō.puϑrīm. naēδa. daste. hupuϑrīm. Sanskrit Sanskrit
Y10.16: paṇca.ną̇m. aɱi. paṇcaną̇m. nōi t̰. aɱi. Sanskrit Sanskrit humatahe. aɱi. dušmatahe. nōit̰. aɱi. Sanskrit Sanskrit hūxtahe. aɱi. dužūxtahe. nōit̰. aɱi. Sanskrit Sanskrit huuarəštahe. aɱi. dužuuarəštahe. nōit̰. aɱi. Sanskrit sraošahe. aɱi. asruštōi š. nōt̰. aɱi. Sanskrit Sanskrit aṣ̌aonō. aɱi. druuatō. nōit̰. aɱi. Sanskrit Sanskrit aδcit̰. aɱāt̰. ẏaϑa. apəməm. manauuā̊. aŋ at̰. niuuātiš. niuuāitiš. niuuātiš. niuuāitiš. Sanskrit Sanskrit
Y10.17: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haom i. mazdaδātāi. vaŋhuš. haōmō. mazdaδātō. nəmō. haōmā i. Sanskrit Sanskrit vīspe. haoma. upas aomi. Sanskrit ẏat̰cit̰. barəšnušuua. gairin m. Sanskrit ẏat̰cit̰. ją̇fnušuua. raoną̇m. Sanskrit Sanskrit yaēcit̰. ą̇zahū. dərətā̊ŋhō. jaininą̇m. u adarəzāhu. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ərəzataēna. haca. tašta. zaranaenəm. aoi. ta ši. Sanskrit mā.tē. nīrə. zimi. paiti. Sanskrit Sanskrit iϑa. raēuuatō. arəjahe. Sanskrit Sanskrit
Y10.18: imā̊.se.te. oma. ġāϑā̊. Sanskrit imā̊. ṇti. staomāiiō. Sanskrit Sanskrit imā̊. həṇti. cīcaṣ̌ānā̊. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ime. həṇti. arəžuxδa. vācō. Sanskrit Sanskrit dāsmainiš. vārəϑraγniš. p iti.bišiš. baēšaziia. Sanskrit Sanskrit
Y10.19: imā̊.se. tūmcit̰. māuuō ia. fraša. fraṇtu. tē. maδō. Sanskrit Sanskrit raoxšna. tē. fraiiaṇtu. tē. maδō. Sanskrit Sanskrit ərəṇjaiiō. vazaiti. maδō. Sanskrit Sanskrit vārəϑraγniš. həṇtəm. staote. staoite. staote. staoite. Sanskrit haϑra. ana. gāϑβ ia. vaca.
Y10.20: ġauue. nəmō. ġauue. nəmō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ġauue. uxδəm. ġauu vərəϑrəm. ġauue. xᵛarəϑəm.ġauue. vastrəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ġauuē. vərəzīātąm. tąm. nē. xᵛa āi. fšiiō. Sanskrit Sanskrit
Y10.21: haoməm. zāirīm. bərəzaṇ əm. ẏaz. Sanskrit haoməm. frāšmīm frādat̰.gaeϑəm. ẏaz. Sanskrit haoməm. dūraošəm. ẏaz. Sanskrit vīspe. aoma. ẏaz. Sanskrit zaraϑuštrahe. spi āmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. ẏa Sanskrit
Y10.22: ẏehē. hātąm. Sanskrit
Y11:
Y11.1: āiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanō. āfri.vacaŋhō. zauuaiṇt Sanskrit g šca. aspasca. haomasca. Sanskrit gāuš. otārəm. zauuaiti. Sanskrit uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. hac ō. Sanskrit ẏō. mą̇m. xᵛāst nōit̰. baxšahe. Sanskrit āat̰. . tūm. fšaonaiiehe. nāiriiā̊. vā. puϑrahe. vā. oiiā̊. vā. marəšuuiiā̊. Sanskrit Sanskrit
Y11.2: aspō. bāšārəm. zauuaiti. Sanskrit Sanskrit mā. buiiā̊. auruuaṇtą̇m. ẏūxta. Sanskrit Sanskrit mā. auruuatą̇m. aiβiša . Sanskrit mā. auruuatą̇m. niϑaxta. Sanskrit ẏō. mą̇m. zāuuarə. nōit̰. j ehi. Sanskrit pōuru.maiti. haṇjamaine. pōuru.naraiiā̊. karšaiiā̊. Sanskrit Sanskrit
Y11.3: haomō. xᵛāš rəm. zauuaiti. Sanskrit uta. buiiā̊. razaiṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. hacimnō. Sanskrit Sanskrit ẏō. mąm. aiβiš. əm. dāraiiehi.
Y11.8: āt̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmāi. mazdaδ . vaŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəmō. haomāi. Sanskrit Sanskrit
Y11.9: ẏō. nō. aēuuō. Sanskrit at̰. tē. uiiē. ϑrāiiōidiiāi. tūrahe. məṇdāidiiāi. xšuuidəm. haptāiždiiāi. niuu a. dase. dasme. dase. dasme. Sanskrit Sanskrit ẏōi. və̄. ẏa ēϑma. Sanskrit Sanskrit
Y11.10: pairi.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌auuāzō. daδāmi. imąm. tanūm. ẏā. m . vainaiti. huraoδa. Sanskrit Sanskrit ϑβaxšāi. ha āi. maδāi. Sanskrit Sanskrit hauuaŋhāi. aṣ̌auuastāi. Sanskrit Sanskrit pairi.mə̄. tūmcit̰. daiiā̊. haōm a. dūraoša. vahištəm. ahūm. ašaonąm. r əm. vīspō.xᵛāϑrəm. Sanskrit Sanskrit
Y11.11: . vōhū. 3 aṣ̌əm. vōhū. 2 aṣ̌əm. vōhū. 2 vōhū. 2
Y11.12: aṣ̌əm. vōhū. 4
Y11.13: ẏaϑā. ahū. 2
Y11.14: vasascatū. Sanskrit
Y11.17: druuatōstōiš.
Y12:
Y12.0: a hū. 3.
Y12.1: frauuarāne raϑβąm. vīduuā̊. m
Y12.2: ərastuuiie. humatōibiiascā. hūxtōibii uuarəštōibiiascā. Sanskrit Sanskrit mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varə scā. Sanskrit aibigairiiā. dai a. humatācā. hūxtācā. huuarəštācā. Sanskrit paiti. ȋϑe. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. du cā. Sanskrit Sanskrit
Y12.3: fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. ẏasn ā. vahməmcā. Sanskrit Sanskrit fərā anaŋhā. fərā. vacaŋhā. fərā. š́iiaoϑnā. fərā. ā̊iiā̊. Sanskrit Sanskrit fərā. tanuuascī axᵛiiā̊. uštanəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y12.4: staomi. aṣ̌ Sanskrit
Y12.5: aṣ̌əm. vō. 1.
Y12.6: nāismī. daēuuō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit rauua.rāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vī uuō. ahura.t̰kiēšō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit staotā. aməšanąm. spəṇtanąm. ẏaštā. a məšanąm. spəṇtanąm. Sanskrit Sanskrit ahurāi. ma zdāi. vaŋhauue. vōhūmaite. vīspā. vīhū. canaɱī. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌aone. raeuuaitē. xᵛarə aŋhaitē. ẏā.zī. cīcā. vaheštā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏeŋ́he. gāuš. ẏeŋ́he. aṣ̌əm. ẏeŋ́he. aocā̊. ẏeŋ́he. raocə̄bīš. rōiϑβən. xᵛāϑrā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y12.7: spəṇtą̇m. ārmaitīm. vaŋhīm. vərənē. hāmō astū. Sanskrit Sanskrit us. gə̄uš. stuiie. tāiiāat̰cā. hazaŋhat̰cā. Sanskrit Sanskrit us. māzdaiiasnanąm. vīsąm. ziiānaiiaē cā. vīuuāpat̰cā. Sanskrit Sanskrit
Y12.8: fərā. maniiaēibiiō. rā̊ŋhe. vasē.āitīm. vasē.ẏāitīm. vasē.āitīm. vasē.ẏāitīm. vase.šitīm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏāiš. upairi. āiia.zəmā. ġaobīš. š́iiēiṇtī. Sanskrit Sanskrit nəmaŋ hā. aṣ̌āi. uzdātāi. Sanskrit Sanskrit paiti. auuat̰. stuuiie. Sanskrit Sanskrit nōit̰. aɱāt̰. Sanskrit Sanskrit āziiā̊niienī. nōit̰. vīuuāpəm. xštā. āzdaiiasnīš. aoi. vīsō. Sanskrit Sanskrit nōit̰. astō. nōit̰. uštānahe. nmānī. Sanskrit Sanskrit
Y12.9: vīdaēuuāiš. aγā iš. auuaŋhuš. ana.ratāiš. akō.dā̊bīš. sarəm. mruiie. Sanskrit Sanskrit hātąm . draojištāiš. hātąm. paošištāiš. hātąm. auuaŋhutəmāiš. Sanskrit Sanskrit vīdaēuuāiš. vīdaēuuauuat̰.bīš. Sanskrit Sanskrit vīātuš . vī. ẏ ātumat̰bīš. Sanskrit vī. kah iiācīt̰. hātąm. ātarāiš. Sanskrit Sanskrit vī. manə̄bīš. vī. vacə̄bīš. vī. š́iiaoϑn āiš. vī. ciϑrāiš. Sanskrit Sanskrit vī. zī. anā. sa rəm. mruiie. ẏaϑnā. drəġuuātā. rąxšaiiaṇtā. Sanskrit Sanskrit
Y12.10: aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrəm. iδāxš iaetā. Sanskrit spaēšū. fərašniēšu. vīspaēšu. haṇjamana u. ẏāiš. apərəsaētəm. mazdā̊scā. zaraϑuštra ā. Sanskrit Sanskrit
Y12.11: aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daēuuāiš. sarəm. v āmruuītā. Sanskrit vīspaešū. fərəšanaēšu. vīspaēšū. haṇjam ēšū. ẏāiš. aparəsaiiatəm. mazdā̊scā. zaraϑuštra Sanskrit Sanskrit Sanskrit aϑā. azə̄mcit̰. ẏō. mazdaiiasnō. zaraϑuštri daēuuāiš. sarəm. vīmruiie. ẏaϑā. anāiš. vīāmruuī ẏə̄. aṣ̌auuā. zaraϑuštrō. Sanskrit Sanskrit
Y12.12: uuaranā. āpō. Sanskrit āuuaranā. uruuarā̊. Sanskrit ẏāuuaranā. gāuš. δā̊. Sanskrit ẏāuuaranō. ahurō. mazd ā̊.. ẏə̄. gą̇m. dadā. ẏə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. Sanskrit Sanskrit ẏāuuaranō. as. zaraϑuštrō. Sanskrit ẏāuuaaranō. kauuā. vištāspō. Sanskrit Sanskrit ẏāuuaranā. fəraṣ̌aoštrā. jāmāspā. Sanskrit ẏāuuaranō. kascīt̰. saošiiṇ ą̇m. haiϑiiāuuarəzą̇m. aṣ̌aoną̇m. Sanskrit Sanskrit tāvarənācā. t̰kaēšācā.
Y12.13: mazdaiiasnō. ɱī. Sanskrit Sanskrit mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. frauuarānō. Sanskrit Sanskrit āstūitascā. frauuar tascā. Sanskrit āstūuiie. humatəm. manō. Sanskrit Sanskrit āstuuiie. hūxtəm. vacō. Sanskrit āst uuiie. huuarəštəm. š́iiaoϑnəm. Sanskrit
Y12.14: āstuuiie. daēną̇m. māzdaiiasnīm. fraspāiiaoxəδrą̇m. niδāsnə̄ϑəšəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit xᵛaētuuō.daϑą̇m. aṣ̌aonīm. Sanskrit Sanskrit ẏā. haitaną̇mcā. būš́iiēitaną̇mca. mazi štācā. vaheštācā. sraēštācā. Sanskrit Sanskrit ẏā. āhūirīš. zaraϑušt rəš. Sanskrit ahurāi. mazdā i. vīspā. vōhū. cinaɱi. Sanskrit Sanskrit aēšā. asti. daēna iiā̊. māzdaiiasnōiš. āstūitiš. Sanskrit Sanskrit
Y13:
Y13.1: ahurəm. mazdą̇m. āmruiie. namā ahe. namānō.patōiš. ratūm. ā. Sanskrit Sanskrit vīsō. vīspatōiš. ratūm. ā. Sanskrit Sanskrit zaṇtə̄uš. zaṇtupaitōiš. ratūm. ā. Sanskrit daŋ́hēuš. daŋ́hupatōiš. ratūm. ā. Sanskrit Sanskrit γə̄nānąm. ratū m. āmruiie. daēnąm. māzdaiiasnīm. aṣ̌īm. v īm. pārəṇdīm. Sanskrit Sanskrit yąmcā. bipaitəštanąm. aṣ̌aonīm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit imąmcā. ząm. yā .nā̊. baraitī. Sanskrit Sanskrit
Y13.2: friiehe. vāzištahe. a siš. ratūm. āmruuiie. ātarəm. ahurahe. maz dā̊. Sanskrit Sanskrit aṣ̌əϑ βōzgatəmą. ġauuāstriiāuuarštəmą. narąm. aṣ̌aoną m. vāstriiehe. fšiiaṇtō. ratūm. āmruiie. Sanskrit Sanskrit Sanskrit hastəmą. aṣ̌ahe. mą. raϑaeštā̊. ratūm. āmruu iie. Sanskrit
Y13.3: mazištā iš. vaaēδiiāiš. vaēδiiāiš. vaaēδiiāiš. vaēδiiāiš. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑauru nō. ratūm. āmruiie. āmuruiie. āmruiie. āmuruiie. cašānąscā. aēšąmcīt̰. Sanskrit Sanskrit ra tūm. āmruiie. āmuruiie. āmruiie. āmuruiie. ratūš. āstaoiiā. aməšąscā. spəṇtą. saoš́iiaṇtascā. dąhištą. aršuuacastəmą. aiβi iāmatəmą. ašxrāxᵛanutəmą. Sanskrit Sanskrit Sanskrit mazištą. amą. āmruuiie. daēnii māzdaiiasnōiš. aϑuruną̇scā. raϑaēštā̊scā. v riią̇scā. fšuiiaṇtō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y13.4: pairī. və̄. aməšāspəṇtā. šϑrā. huδā̊ŋhō. daδą̇mi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. əm. Sanskrit Sanskrit pairī. vīspā̊. hujītaiiō. Sanskrit Sanskrit iϑā. mainiū. mamanaitē. iϑā. vaocātarə. āuuarəziiātarə̄. Sanskrit
Y13.5: aϑā. tūī. ahuramazdā. mə̄ŋhācā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit vaocascā. Sanskrit arəšcā. Sanskrit hū. Sanskrit aϑā. tōi. dadəmahī. Sanskrit mahī. Sanskrit aϑā. ϑβā. āiš. ẏazamaide. Sanskrit Sanskrit aϑā. nəmaxᵛiiāmah ī. Sanskrit Sanskrit aϑā. išuuīdiiā . ϑβā. mazdā. ahurā. Sanskrit Sanskrit
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛaētēuš. xᵛae . Sanskrit Sanskrit vaŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβ airijasāmaide. Sanskrit Sanskrit vaŋhuiiā̊. fš uuō. Sanskrit Sanskrit vaŋhuiiā̊. ārmaitōiš. Sanskrit Sanskrit
Y13.7: ġə̄ušcā. huδ gaiie. x́iiācā. maraϑnō. aṣ̌aonō. fra . ẏazamaide. Sanskrit Sanskrit zaraϑuštrahe. spi aonō. aṣ̌əmca. frauuašīmca. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y13.8: ẏe hātąm. Sanskrit
Y13.9: ẏaϑā. ahū. vairiiō.
Y13.10: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y13.11: ahunəm. v airīm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməšəm. təm. ẏaz. Sanskrit fr īm. hāitīm. ẏaz. Sanskrit fraorə ā. āstaoϑβanəmcā. daēnaiiā̊. māzdaiia . ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y13.12: ẏeŋ́he. hātąm. Sanskrit
Y14:
Y14.1: i. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. staotā. zaotā. zbātā tā. framərətā. aibījaratā. ẏūšmākəm. ẏa ca. vahmāica. ẏat̰. aməšanąm. spəṇtanąm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aɱākəm. hauuaŋhā ica. aṣ̌auuastāica. ẏat̰. saōš́iiṇtąm. ašao ąm. Sanskrit Sanskrit
Y14.2: pairī. və̄. aməšā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋh ō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛaxᵛiiā̊. uštanəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit pairī. vīspā. hujītaiiō. Sanskrit Sanskrit
Y14.3: ahmiia. zaoϑrə. barəsmanaēca. vīsp e. aṣ̌auuanō. ẏazata. āiiese. ẏešti. Sanskrit Sanskrit spe. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏešti. Sanskrit Sanskrit hāuuanīm. paiti. ratūm. Sanskrit Sanskrit sāuuaŋhaēm. vīsīmca. paiti. rat m. Sanskrit ratauuō. vīs e. mazišta. paiti. ratūm. Sanskrit Sanskrit
Y15:
Y15.0: frauuarāne. Sanskrit
Y15.1: sastica. Sanskrit va ṇtāca. Sanskrit rafnaŋhāca. Sanskrit Sanskrit aməšə̄. spəṇtē. vaŋhūš. srīrāiš. nāmą n. āzbaiia. frāiiezi. Sanskrit Sanskrit bərəja. vaŋhə̄uš. aṣ̌a he. bərəja. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. Sanskrit Sanskrit
Y15.2: ẏeŋ́he. mē. aṣ̌āt̰. hacā. vahištəm. ẏesnē. paitī. vaēdā . mazdā̊. ahurō. Sanskrit Sanskrit ẏōi. ā̊ŋh arəcā. həṇticā. tą. ẏazāi. xᵛāiš. nāmēnīš. Sanskrit Sanskrit Sanskrit pairicā. jasāi. vaṇtā. Sanskrit Sanskrit vōhūxša m. vairīm. bāgəm. aibibairištəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y15.3: sraōšō. iδā. astū. ahurahe. mazdā̊. ẏas i. səuuīštahe. ašaonō. Sanskrit Sanskrit ẏə̄.nā̊ ištō. Sanskrit hiiat̰. paouruuīm. tat̰. uštanəm.cīt̰. Sanskrit Sanskrit Sanskrit auuaϑāt̰. iδā. sraōšō. astū. ahu he. mazdā̊. ẏasnāi. səuuštahe. aṣ̌aonō. ẏə̄.n . ištō. Sanskrit Sanskrit
Y16:
Y16.0: ẏaϑā. ahū. vai riiō. ẏ ātrauuaxšō. frā.mē. mrūtē. Sanskrit
Y16.1: ahurəm. ma dąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. Sanskrit Sanskrit hūδā̊ŋhəm. mazi štəm. yazatəm. Sanskrit yim. səuu ištəm. frādat̰.gaēϑəm. Sanskrit Sanskrit dātārəm. vōhunąm. dāmanąm. Sanskrit Sanskrit ābiiō. rātābiiō. zōiϑrābiiō. aršuxδa eibiiasca. vāγžibiiō. Sanskrit Sanskrit vīspəmca. a ṣ̌auuanəm. mainiiom. ẏazatəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit ābiiō. rātābiiō. zaoϑrābiiō. Sanskrit Sanskrit aršuxδaeibiiasca. vāγžibiiō. Sanskrit vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. ẏazatəm. ẏaz. Sanskrit zaraϑu štrahe. aṣ̌aonō. frauuašīm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit zaraϑuštra. zaraϑuštrahe. zaraϑuštra. zaraϑuštrahe. sruuā̊. ẏaz. Sanskrit Sanskrit zaraϑuštrahe. daenąm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit zaraϑuštrahe. varənəmca. t̰kaēšəmc a. ẏaz. Sanskrit
Y16.3: aŋhuiiao š. aṣ̌acinaŋhō. pauruuā̊. dātā̊. dāmąn. aṣ̌aonī š. Sanskrit Sanskrit daϑušō. ahurahe. mazdā̊ . raēuuatō. xᵛarənaŋ hatō. ẏaz. Sanskrit v ōhumanō. ẏaz. Sanskrit Sanskrit aṣ̌əm. vahištəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit xšaϑrəm. vairīm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit spəṇtąm. vaŋhīm. ārmaitīm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit hauruuatātəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit amərətātəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y16.4: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ẏa z. Sanskrit āpō. vaŋuhīš. mazaδātā̊. ašaonīš. ẏaz. Sanskrit Sanskrit huuarə.xšaētəm. auruuat̰.aspəm. ẏa z. Sanskrit mā̊ŋhəm. ġaociϑrəm. ẏa z. Sanskrit tištrīm. stārəm. raēuuaṇtə m. xᵛarənaŋuhaṇtəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit ġə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą m. ẏaz. Sanskrit miϑrəm. vōuru.ġaoi iaōitīm. ẏaz. Sanskrit sra ošəm. aṣ̌īm. ẏaz. Sanskrit ra šnūm. razištəm. ẏaz. Sanskrit aṣ̌āuną̇m. vaŋhīš. vaŋuhīš. vaŋhīš. vaŋuhīš. sūrā̊ . spəṇtā̊. frauuašaiiō. ẏaz. Sanskrit Sanskrit vərəϑraγnəm. ahu raδātəm. ẏaz. Sanskrit rāma. xᵛāstrəm. ẏaz. Sanskrit vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm . ẏaz. Sanskrit daēnąm. vaŋhuīm. māzdaii asnīm. ẏaz. Sanskrit aṣ̌īm. v aŋuhīm. ẏaz. Sanskrit arštātəm. ẏaz. Sanskrit asmanəm. ẏ. Sanskrit ząm. huδā̊ŋhəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit mąϑrəm. spəṇtəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit anaγra. raocā̊. xᵛaδātā̊. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y16.7: xᵛanuuaitīš. aṣ̌ahe. vərəz ō. ẏaz. Sanskrit ẏā̊. hū.irištaną m. uruuąnō. šāiieṇti. ẏā̊. aṣ̌aonąm. frāuua šaiiō. Sanskrit Sanskrit vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. ẏaz. raocaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm. Sanskrit Sanskrit
Y16.8: xšuuīδa. āzūiti. az. tacat̰.āpa. uxšiiat̰.uruuara. Sanskrit Sanskrit āzōiš. daēuuō.dāta he. hamōistri. Sanskrit Sanskrit auuaŋ́hā̊.mūš. auuaŋhā̊. pairiikaiiā̊. paiti štātaiiaeca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit paiti.scaptaiiaeca. paiti.tarətaii aeca. Sanskrit Sanskrit paitiiaoγət̰.t̰baēšahiiaeca. Sanskrit ašəmaoγaheca. anašaonō. Sanskrit Sanskrit sāstraheca. pōuru.mahrkaheə. Sanskrit Sanskrit
Y16.9: ẏaz. vīspā̊. āpō. ẏaz. vīspā̊. uruuar ā̊. Sanskrit ẏaz. vīspā̊. vaŋhuuō. ẏaz. vīspā̊. vaŋuhīš. Sanskrit Sanskrit ẏaz. vīspā̊. mainiiauuaca. ẏazata. ġaēϑiiāic a. ẏōi. vaŋhaδā̊ŋhō. aṣ̌aonō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y16.10: ẏaz. ϑβąm. maēϑanəm. ẏąm. ārmaitīm. spəṇtąm. Sanskrit ẏaz. ϑβąm. maēϑan ahe. paiti. aṣ̌āum. ahura.mazda. Sanskrit Sanskrit druua. fšaoš. druuō.vīrahe. druu a.ašaciϑrahe. Sanskrit Sanskrit ẏahmi. zīkā cīt̰. tanunąm. drāzištəm. hāmə̄. maeϑaine. miϑnāt̰. Sanskrit Sanskrit Sanskrit at̰. hama. at̰. zaiieneə. Sanskrit Sanskrit
Y17:
Y17.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe . ratūm. ẏaz. Sanskrit
Y17.10: miϑrəm. vīspanąm. daxᵛiiunąm. daŋ hupaitīm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y17.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. . Sanskrit ātarəm. bərəzi. sauuaŋhəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit ātarəm. vōhū.friiānəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit ātarəm. uruuāzištəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit ātarəm. vāzištəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ātrəm. spə̄ništəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit xšaϑrəm. nafədrəm. nairiiō.saŋh əm. ẏazatəm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ātarəm. vīspaną̇m. nm ānanąm. nmānō.paitīm. mazdaδātəm. ahurahe . mazd ā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. Sanskrit
Y17.13: āpō. vaŋuh īš. Sanskrit
Y17.18: ẏāiriia. sarəδa. Sanskrit
Y17.19: aṣ̌āuną̇m. vaŋuh īš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. stāomi. zbaiiemi. ufiiemi. ẏaz Sanskrit Sanskrit nmāniiā̊. vīsiiā̊. zaṇtumā̊. dāx́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā̊. Sanskrit Sanskrit
Y17.20: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. yaz. vīspe. mazišta. paiti. ratūm. Sanskrit
Y17.21: ẏeŋ́ hātąm. Sanskrit
Y18:
Y18.1: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y18.2: mōi. ẏə̄. gą̇m. tašō. Sanskrit apa uruuarā̊scā. Sanskrit amərətā hauruuātā. Sanskrit Sanskrit spə̄ništā. mainiū. mazdā. Sanskrit Sanskrit tə̄uuīšī. utaiiūitī. Sanskrit Sanskrit manaŋhā. vōhū. sə̄aŋ Sanskrit Sanskrit
Y18.3: tā. mainiiū. vahištācā. manaŋhā Sanskrit Sanskrit Sanskrit hacā. aṣ̌āt̰. š́i anācā. vacaŋhacā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aɱāi. dąn. hauruuātā. amərətātā. Sanskrit Sanskrit mazdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. Sanskrit
Y18.4: ahiiā. maniiə̄uš. spə̄nəštahiiā. vahəštəm. Sanskrit Sanskrit hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānū. ma naŋhō. Sanskrit Sanskrit ārmai tōiš. zastōibiiā. š́ii aoϑanā. vərəziiat̰. Sanskrit oiiā. cistī. Sanskrit huuō. pt ā. aṣ̌ahiiā. ma zdā̊. Sanskrit Sanskrit
Y18.5: ahiiā. maniiə̄uš. tuuə̄m. ahī. tā. spəṇtō. Sanskrit ẏə̄. aɱāi. gą̇m. rāniiō. skərəitūm. hə̄m.tašat̰. Sanskrit Sanskrit at̰. hōi. vāstrāi. rāmā.dā̊. ārmaitīm. Sanskrit Sanskrit hiiat̰. hə̄m. vōhū. mazdā. hə̄məfrastā. manaŋhā. Sanskrit Sanskrit
Y18.6: aɱāt̰. maniiə̄uš. rā.rəš́iieṇtī. drəġuuaṇtō. mazdā. spəṇtāt̰. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit nōit̰. aϑā . aṣ̌aonō. Sanskrit Sanskrit kasə̄uscit̰. nā. aṣ̌āunə̄. kāϑə̄. aŋhat̰. Sanskrit Sanskrit isuuā cīt̰. hą̇s. Sanskrit paraoš. akō. drəguuāitē. Sanskrit Sanskrit
Y18.7: tācā. spəṇ tā. mai niū. mazdā. ahurā. Sanskrit Sanskrit aṣ̌āunə̄. cōiš. ẏā.zī. cīcā . vahištā. Sanskrit Sanskrit hanarə̄ ϑβahmāt̰. zaošāt̰. drəguuā̊. baxšaitī. Sanskrit Sanskrit ahiiā. š́iiaoϑanāiš. akāt̰. āš́iią s. manaŋhō. Sanskrit Sanskrit
Y18.8: tādā̊. spəṇtā. mainiū. mazdā. ahurā. Sanskrit Sanskrit āϑrā. vaŋhā̊. vīdāitīm. rānōi biiā. Sanskrit Sanskrit ārmatōiš. dəbązaŋhā. aṣ̌axᵛiācā. Sanskrit Sanskrit hā.zī. pauruš. išəṇtō. vā rāitē. Sanskrit
Y18.9: sp əṇtā. mainiiū. Sanskrit
Y18.10: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y18.11: spəṇtā. m ainiiūm. hāitīm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y18.12: ẏeŋ́he. hātąm. Sanskrit
Y18.13: ẏaϑā. ah ū. vairiiō. 4
Y18.14: aṣ̌əm. vohū. 3.
Y18.15: ahunəm. vairīm. ẏaz. Sanskrit aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spə ṇtəm. ẏaz. Sanskrit
Y18.16: ẏeŋ́he. hā tą̇m. Sanskrit
Y19:
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdą̇m. ahura. ahura. Sanskrit Sanskrit ahura.mazda. mainiiō. spə̄nəst. spə̄nəsta. spə̄nəst. spə̄nəsta. dātarə. g aēϑaną̇m. astuuaitiną̇m. aṣ̌āum. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit misuuānahe. sā tuuahe. xᵛaδātahe. Sanskrit Sanskrit cit̰. auuat̰. vacō. ās. ah ura.mazda. Sanskrit ẏat̰. mē. frāuuaocō. Sanskrit Sanskrit
Y19.2: para. asməm. Sanskrit para. āpəm. Sanskrit para. zą̇m. Sanskrit p ara. gą̇m. Sanskrit para. uruuarą̇m. Sanskrit para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. pu ϑrəm. Sanskrit para. narə m. aṣ̌auuanəm. Sanskrit par a. daēuuāišca. xravastrāiš. mašiiāišca. Sanskrit Sanskrit para. vīspəm. a hūm. astuuaṇtəm. Sanskrit pa ra. vīspa . vōhū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra. Sanskrit Sanskrit
Y19.3: āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊. Sanskrit baγa. aēša. ās. ahuna he. vairiiehe. spitama. zaraϑuštra. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏat̰. t ē. frāuuaocəm. Sanskrit
Y19.4: para. asməm. Sanskrit Sanskrit
Y19.5: hāmē. baγa. ahunahe. vair iehe. spitama. zaraϑuštra. Sanskrit Sanskrit anapaiūxδa. Sanskrit Sanskrit anapišūta. Sanskrit Sanskrit srāuuaiiamna. Sanskrit satə m. paiti. aniiaēšąm. raϑβąm. ġāϑanąm. Sanskrit Sanskrit anapiūxδanąm. anapi šūtanąm. srāuuaiiamnanąmca. Sanskrit Sanskrit āat̰. aipiūxδa. aipašūt a. srāuuaiiamna. Sanskrit Sanskrit dasa. paiti. aniie. ratauuō. Sanskrit Sanskrit
Y19.6: ẏahe. ẏasca. ẏahe. ẏasca. mē. aētaɱi. aŋhuō. ẏat̰. astuuaṇti. spitama. zaraϑuštra. Sanskrit Sanskrit baγąm. a hunahe. vairiiehe. marāt̰. Sanskrit Sanskrit frā. vā. marō. drənjaiiāt̰. Sanskrit Sanskrit frā, vā. drəṇ jō. srāuuaiiāt̰. Sanskrit Sanskrit frā. vā. srāuuaiiō. ẏazāiti. Sanskrit Sanskrit ϑrīšcit̰. tarō. pərətūmcit̰. Sanskrit Sanskrit hē. uruuānəm. vahištəm . ahūm. frapāraiieni. azəm. ẏō. ahurō. mazdā̊. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ā. vah ištāt̰. aŋhaot̰. Sanskrit ā. vahi štāt̰. aṣ̌āt̰. Sanskrit ā. vahišt aēibiiō. raocə̄biiō. Sanskrit
Y19.7: ẏasc a. mē. aētaɱi. aŋhauuō. ẏat̰. astuuaiṇti. spita ma. zaraϑuštra. Sanskrit Sanskrit baγąm. ahunahe. vairiiehe. drəṇjai iō. aparaoδaiiete. Sanskrit Sanskrit ẏat̰ . vā. naeməm. Sanskrit ẏat̰. vā. ϑrišum. Sanskrit ẏat̰. vā. caϑrušum. Sanskrit ẏat̰. vā. paŋtaŋhum. Sanskrit pairi. dəm. ta nauua. azəm. ẏō. ahurō. mazdā̊. uruuānəm. haca. vah ištāt̰. aŋhaot̰. Sanskrit Sanskrit auuauuaēitia. bą̇zasca. fraϑasca. pairi.taniia. ẏ aϑa. īm. zā̊. Sanskrit Sanskrit astica. īm. zā̊. auuauuaiti. bą̇zō. ẏauuaiti. fraϑa scit̰. Sanskrit
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. vaoce. ẏat̰. ahumat̰. ẏat̰. ratumat̰. Sanskrit Sanskrit Sanskrit para. auuaŋhe. ašnō. dā̊ŋhōit̰. Sanskrit Sanskrit para. āpō. para. zəmō. para. uruuaraiiā̊. Sanskrit Sanskrit para. gə̄uš. caϑβarə.paiti štanaiiā̊. dā̊ŋhōit̰. Sanskrit Sanskrit para. narš. aṣ̌aonō. bipaitištānahe. zą̇ϑāt̰. Sanskrit para. auuaŋ́h e. hūϑβarəštō. kəhərpiia. Sanskrit Sanskrit ape. aməšanąm. spəṇtaną̇m. dāhīm. Sanskrit Sanskrit
Y19.9: frā. mē. spaniiā̊ . mainiiā̊. maniiuuā̊. mainiiā̊. maniiuuā̊. vaoca . Sanskrit Sanskrit vīspąm. aṣ̌aonō. stīmca. stīm. stīmca. stīm. paitīmca . bauuaiṇtīmca. būš́iieiṇtīmca. š́iiaoϑnō.tā itiia. Sanskrit Sanskrit Sanskrit š́iiaoϑənanąm. aŋhə̄uš. mazdāi. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y19.10: aētat̰ca. aēšąm. uxδan ąm. uxδōtiməm. Sanskrit Sanskrit ẏāiš. ẏauua. fraca. vaoc e. fraca. mruuiiē. fraca. vaxšiieti. Sanskrit Sanskrit asti. zī. ana. auuauuat̰. uxδata. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. ẏat̰. da t̰. vīspō. aŋhuš. astuuā̊. āsaxšat̰. saxšąs. Sanskrit Sanskrit Sanskrit dadrānō. Sanskrit nī. pairi. iriϑiiąstātat̰. haraiti. Sanskrit Sanskrit
Y19.11: aetat̰ca. nō. v acō. frāuuaoce. Sanskrit Sanskrit šixšaemca. Sanskrit Sanskrit hišmāirīmca. Sanskrit Sanskrit ẏaϑna. kahmāicīt̰. hātąm. aṣ̌āt̰. ha ca. ẏat̰. vahištāt̰. Sanskrit Sanskrit
Y19.12: ẏaϑa. frāiδa. ārmaot̰. Sanskrit Sanskrit ẏat̰. dim. ahūmca. ratūmca. ādadat̰. Sanskrit Sanskrit iϑa. dim. para.cinasti. ẏim. ahurəm. mazdąm. manas.p aoiriiaibiiō. dāmabiiō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. īm. vīspanąm. mazištəm. cinasti. Sanskrit Sanskrit aϑa. aɱāi. dāmą n. ci asti. Sanskrit Sanskrit
Y19.13: ẏaϑa. mazdāi. hujītīš. Sanskrit Sanskrit vaŋhə̄uš . it̰a. ϑritīm. t̰ kaēšəm. Sanskrit Sanskrit ādrəṇjaiiete. dazda. manaŋh ō. Sanskrit Sanskrit para. īm. iδa. manaŋhe. cinasti. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. fradaxštarəm. ma naŋhe. Sanskrit Sanskrit manaŋhō. aētauuaitiia. īm. kāraiieti. Sanskrit Sanskrit š́iiaoϑənanąm. iδa. ahūm. kāraiieit i. Sanskrit
Y19.14: ẏat̰ . dim. dāmabiiō. cinasti. mazda. Sanskrit Sanskrit iϑa. təm. ẏat̰. aɱāi. dāmąn. Sanskrit Sanskrit Sanskrit xšaϑrəm. ahurāi. cinasti. Sanskrit Sanskrit tat̰. mazda. tauua. xšaϑrəm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit drəġubiiō. vāstārəm. cinasti. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. uruu aϑəm. spitamāi. paṇca. t̰kaēša. Sanskrit Sanskrit vīspəm. va cō. frauuākəm. haurəm. vacō. ahurahe. mazdā̊. Sanskrit Sanskrit
Y19.15: va hištō. ahurō. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frāmraot̰. Sanskrit Sanskrit vahi štō. hāmō. karaiiat̰. Sanskrit Sanskrit hiϑβat̰. akō. abauuat̰. Sanskrit Sanskrit aṇtarəca. druuaṇtəm. ā mrūta. Sanskrit aiia. aṇtarə.uxta. Sanskrit Sanskrit nōit̰. nāmanā̊. Sanskrit Sanskrit Sanskrit nōit̰. sə̄ŋhā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit nōit̰. xratauuō. Sanskrit Sanskrit naeδā. varənā. Sanskrit Sanskrit nōit̰. uxδa. Sanskrit Sanskrit Sanskrit naēδa. š́iiaoϑana. Sanskrit Sanskrit nōit̰. daenā̊. Sanskrit Sanskrit nōit̰. uruuąnō. haciṇtē. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y19.16: aētat̰ca. vacō. mazdaoxtəm. ϑriaf smanəm . caϑru.paštrəm. paṇca.ratu. Sanskrit Sanskrit rāiti. haṇkərəiϑim. Sanskrit Sanskrit Sanskrit kāiš. hē. afsmąn. humatəm. hūxtəm. huuarštə m. Sanskrit Sanskrit
Y19.17: kāiš. pištrāiš. āϑruua. raϑaēštā̊. vā štriiō. fšuiią̇s. hūitiš. Sanskrit Sanskrit vīspaiia. irina. hacimna. naire. aṣ̌aone. arš. manaŋha. arš.vacaŋha. arš.š́iiaoϑna. Sanskrit Sanskrit ratuš. mərəta. Sanskrit daenō.sāca. Sanskrit Sanskrit ẏeŋ́he. š́iiaoϑanāiš. ġaeϑā̊. aṣ̌a. frādəṇti. Sanskrit Sanskrit
Y19.18: kiia. ratauuō. nmāniiō. vīsiiō. zaṇtumō. daxᵛ imō. zaraϑuštrō. puxδō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit ā̊ŋhąm. daxᵛiiunąm. ẏā̊. aniiā̊. razōit̰. rajōit̰. razōit̰. rajōit̰. za raϑuštrōit̰. Sanskrit Sanskrit ciϑrau.ratuš. raγa. zaraϑuštriš. Sanskrit Sanskrit kaiiaŋhā̊. ratauuō. nmāniiasc a. vīsiiasca. zaṇtumasca. zaraϑuštrō. tūiriiō. Sanskrit Sanskrit
Y19.19: kat̰. hum atəm. Sanskrit aṣ̌auu anəm. manas. paoiriiō. Sanskrit Sanskrit ka t̰. hūxtəm. Sanskrit mąϑrəm. mąϑrō. mąϑrəm. mąϑrō. spəṇ tō. Sanskrit kat̰. huuarštəm. Sanskrit staotāišca. aṣ̌a.paoriiāišca. dām ē.bīš. Sanskrit Sanskrit
Y19.20: mazdā̊. frāmraot̰. Sanskrit Sanskrit cīm. frāmraot̰. Sanskrit aṣ̌auuanəm. ma iniiaomca. ġaēϑīmca. Sanskrit Sanskrit cuuąs. frā mraot̰. Sanskrit frauuākəm. v ahištō. xšaiiamanō. Sanskrit Sanskrit cuuaṇtəm. aṣ̌a uuanəm. Sanskrit vahištəmca. a uuasō.xšaϑrəmca. Sanskrit Sansrit
Y19.21: baγam. ahunahe. v airiiehe. ẏaz. Sanskrit Sanskrit ahunahe. vairiiehe. ẏaz. Sanskrit Sanskrit frasraoϑrəmca. Sanskrit Sanskrit framərəϑrəmca. Sanskrit Sanskrit fraġāϑrəmca. Sanskrit Sanskrit frāiiaštīmca. Sanskrit Sanskrit
Y19.22: ẏeŋ́hē. hātąm. Sanskrit
Y20:
Y20.1: frāmraot̰. ahurō. mazdā̊. Sanskrit Sanskrit aṣ̌əm. vōhū. vahištəm. astī. Sanskrit Sanskrit para. ahmāi. vōhū. vahišt nasti. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. xᵛaetaoe. xᵛaētātəm. v ōhū. vahištəm. astī. Sanskrit Sanskrit aϑa. t̰kaēṣ̌əm. kāraiiēiti. Sanskrit Sanskrit
Y20.2: uštā. astī. Sanskrit uštā. ahmāi. Sanskrit ušta.tāitiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. Sanskrit vīspāi. aṣ̌aone. p ara.cinasti. Sanskrit Sanskrit ẏaϑanā. stātiia. stāitiia. stātiia. stāitiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. Sanskrit Sanskrit vīspāi. aṣ̌aone. par a.cinasti. Sanskrit Sanskrit
Y20.3: hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. para.cinasti. Sanskrit vīspəm. mąϑrəm. Sanskrit Sanskrit vīspəm. mąϑrāi. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. aṣ̌ā i. xša ϑrəm. cinasti. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. zbaiieṇte. aṣ̌aone. aṣ̌əm. cina sti. Sanskrit Sanskrit ẏaϑaca. xšamāuuōiia. aṣ̌əm. cinasti. ẏat̰. saō š́iiaṇtebiiō. Sanskrit Sanskrit ϑrāiiō. t̰kaēša. Sanskrit Sanskrit vīspəm. vacō. fruuākəm. ahurəm. vacō. ahurah e. mazdā̊. Sanskrit
Y20.4: mazdā̊. frāmraot̰. Sanskrit cīm. frāmraōt̰. Sanskrit Sanskrit aṣ̌auuanəm. mainiiaomca. gaēϑīmca. Sanskrit Sanskrit cuuą̇ s. frāmraot̰. Sanskrit frauuākəm. vahištō. xšaiiamanō. Sanskrit Sanskrit cuujtəm. aṣ̌auuanəm. Sanskrit Sanskrit vahištəmca. aosō.xšaϑrəmca. Sanskrit Sanskrit
Y20.5: baγą̇m. aṣ̌ahe. vahištahe. ẏazamaide. Sanskrit Sanskrit aṣ̌ahe. vahišta he. ẏaz. Sanskrit frasraoϑrəmca. Sanskrit Sanskrit framərə ϑrəmca. Sanskrit Sanskrit faġāϑrəmca. Sanskrit Sanskrit frāiiaštīmca. Sanskrit
Y20.6: ẏe ŋ́he. hātąm. Sanskrit
Y21:
Y21.1: ẏesnīm. v acō. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe. ẏeŋ́he. hātąm. ā at̰. ẏasnə̄. paiti. Sanskrit Sanskrit ẏeŋ́he. iδa. maz dā̊. ẏasnm. cinasti. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. dāta. ahurahe. hātąm. ẏasnəm. cin asti. Sanskrit
Y21.2: aϑa. hat̰bīš. cīcišąm. ẏā̊ŋhąm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit iδa. aṣ̌aonąm. ārmaitiš.paoiriianąm. ẏa snəm. para.cinasti. Sanskrit Sanskrit ẏaϑa. vahəm. aməšaēi biiō. Sanskrit Sanskrit ϑrāiiō. t̰kaēša. Sanskrit Sanskrit vīspəm. vacō. ẏasnīm. Sanskrit Sanskrit cīm. aoi. ẏasnō. Sanskrit aməšə̄. spəṇt ē. paiti. ẏasnahe. Sanskrit
Y21.3: āa t̰. mraot̰. ahurō. ahurō. mazdā̊. Sanskrit ušta. ahmā i. ẏaɱāi. ušta. kahmāicīt̰. Sanskrit Sanskrit vasexṣ̌aiiąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō . Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y21.4: cīm. aitaiia. paiti.vaca. paiti. āmraot̰. Sanskrit Sanskrit ušta.tātəm. paiti.āmraot̰. Sanskrit Sanskrit ušta.tāitiiaca. vīspə m. aṣ̌auuanəm. həṇtəmca. dauuaiṇtəm. būš́iia ṇtəmca. Sanskrit Sanskrit vahištəm. vahištō. paiti.āmraot̰. Sanskrit Sanskrit vahištō. mazdā̊. paiti.ām raot̰. Sanskrit vahištəm. aṣ̌a uuanəm. Sanskrit vahištāi. aṣ̌ aone. Sanskrit
Y21.5: baγąm. ẏeŋ́hē.hātąm. hufrāiiaštąm. aṣ̌aonīm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y21.6: ẏeŋ́he. hātąm . Sanskrit
Y22:
Y22.1: aṣ̌əm. vohū. 3.
Y22.2: barəsmana. paiti.barəta. haδa.zaoϑra. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋuhatō. aməš anąm. spəṇtanąm. Sanskrit Sanskrit i məm. haoməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. Sanskrit Sanskrit āiiese. ẏešti. Sanskrit imąmcā. sąm. jīuuiiąm. aṣ̌a iia. uzdātąm. Sanskrit Sanskrit āiiese. ẏešti . Sanskrit imąmcā. uruuarąm. haδānaep atąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. āiiese. ẏešti. Sanskrit Sanskrit
Y22.3: aiβiiō. vaŋhubiiō. imā̊. zaoϑrā̊. h aomauuaitīš. saomauuaitīš. haδānaēpat auuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. Sanskrit Sanskrit Sanskrit āiiese. ẏešt i. Sanskrit aiβiiō. vaŋuhībiiō. apəmca. haomii ą̇m. āiiese. ẏešti. Sanskrit asmanaca. hāuuana. āiiese. ẏešti. Sanskrit Sanskrit aiiaŋhaenaca. hāuuana. āiiese. ẏ ešti. Sanskrit
Y22.4: imąmcā. uruuarąm. barəsmanīm.jaġmūšīmca. ratufritīm. Sanskrit Sanskrit marəϑrəmca. varəzīmca. daēnaiiā̊. vaŋ huiiā̊. māzdaiiasnōiš. Sanskrit Sanskrit gāϑaną̇mca. sraoϑrəm. jaγmūšīmca. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. Sanskrit Sanskrit imą̇. aēsmą̇sca. baoδīmca. āiiese. ẏe šti. tauuāϑrō. tauua. āϑrō. tauuāϑrō. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. Sanskrit Sanskrit Sanskrit vīspaca. vōhū. mazdaδāta. aša.ciϑra. āiiese. ẏešti. Sanskrit
Y22.5: xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. aməšanąm. spə ṇtanąm. sraošahe. ašiiehe. āϑrō. ahurahe . mazdā̊. raϑβō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y22.6: āiiese. ẏe. Sanskrit Sanskrit Sanskrit a sniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Sanskrit Sanskrit hāuua nə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. Sanskrit Sanskrit āiiese. ẏešti. sāuuaŋhə̄ e. Sanskrit
Y22.21: hāuuanōiš. raϑβō.
Y22.22: iməm. ha oməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. āiiese. ẏešti. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y22.24: vīspaca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra. āi iese. ẏešti. Sanskrit Sanskrit xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋᵛhatō. aməšanąm. spəṇtanąm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. Sanskrit Sanskrit
Y22.29: āiiese. aṣ̌ āunąm. frauuaṣ̌inąm. Sanskrit hauuahe. urunō. frauu šē. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y22.30: āiie. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Sanskrit Sanskrit
Y23:
Y23.0: viduuā̊. mraotū. Sanskrit
Y24:
Y24.1: ahurāi. mazdā i. haōmą. āuuaēδaiiamahī. Sanskrit Sanskrit imą. haomąsca. miiazdąsca. Sanskrit zaoϑrā̊sca. Sanskrit Sanskrit barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. Sanskrit Sanskrit ġąmca. huδā̊ŋhəm. Sanskrit Sanskrit imąmcā. sąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdā tąm. Sanskrit Sanskrit imąmcā. uruuarąm. haδā naēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y24.2: aiβiiō. vaŋuhibiiō. imā̊. zaoϑrā̊. haomauu aitīš. ġaomauuaitīš. haδānaēpatauuaitī š. aṣ̌aiia. uzdātā̊. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aiβiiō. vaŋuhibiiō. apəmca. haōmi iąm. Sanskrit asmanaca. hāuuana. Sanskrit aiiaŋhaēnaca. hāuuana. Sanskrit Sanskrit
Y24.3: imą̇mcā. uruuarą̇m. barəsmanīm. jaγmūšīmca. ratufritīm. Sanskrit marəϑrəmca. varəzīmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. Sanskrit Sanskrit gāϑaną̇mca. sraoϑ rəm. jaγmūšīmca. aṣ̌aōnō. ašahe. raϑβō. ratufritīm. Sanskrit imą̇. aēsmą̇sc a. baoiδīmca. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. Sanskrit Sanskrit vīspaca. vōhū. mazda δāta. aṣ̌aciϑra. Sanskrit pairic a. dadəmahī. Sanskrit āca. vaēδaiiamahi. Sanskrit Sanskrit
Y24.4: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. Sanskrit Sanskrit ahurāi. mazdāi. Sanskrit sraoṣ̌āica. ašii āi. Sanskrit aməšaēibiiasca. spəṇt aēibiiō. Sanskrit aṣ̌āunąmca. frauuašibiiō. Sanskrit Sanskrit āϑraneca. āϑraneca. aṣ̌āunąmca. uruuobiiō. Sanskrit Sanskrit āϑraēca. ahurahe. mazdā̊. Sanskrit Sanskrit raϑβaēca. bərəzaitī. bərəzaite. bərəzaitī. bərəzaite. Sanskrit vīspa iiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš. ẏasnāica. vah māica. xšnaoϑrāica. frasastaiiaēca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y24.5: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. zara ϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aonō. frauuašə̄e. ẏas nāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. frasastaii aēca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aŋhuiiaoš. aṣ̌acinaŋhō. Sanskrit Sanskrit mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aōnebiiō. frauu ašibiiō. Sanskrit ẏā̊. irīriϑuš ąm. aṣ̌aonąm. Sanskrit ẏā̊sca. juua ṇtąm. aṣ̌aonąm. Sanskrit ẏā̊sca. narąm. azātanąm. frašōcarəϑrąm. saoš́iiaṇtąm. Sanskrit Sanskrit
Y24.6: imą. haōmąsca miiazdąsca. Sanskrit
Y24.8: vīspaca. v ōhū. mazdaδāta. ašaciϑra. Sanskrit Sanskrit pairica. dadəmahi. Sanskrit āca. vaēδaiiamahi. Sanskrit
Y24.9: āat̰. dīš. āuu aēδaiiamahī. aməš aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδā̊ biiō. ẏauuaējibiiō. ẏauuaēšubiiō. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏōi. v aŋhə̄uš. āmanaŋhō. š́iieiṇti. Sanskrit Sanskrit ẏā̊sc a. uiti. Sanskrit
Y24.10: āat̰. dīš. āuu aēδaiiamahi. Sanskrit frāiie hīš. ahe. nmānahe. Sanskrit Sanskrit fradaϑāi. ahe. nmānahe. Sanskrit pasu uąmca. narąmca. zātanąmca. ząhiiamananąm ca. Sanskrit aṣ̌āuną̇m. ẏeŋ́he. aem. həṇti. Sanskrit
Y24.11: āat̰. dīš. āuuaēδaiiama hi. Sanskrit aṣ̌āuną̇m. vaŋuhibiiō. frauua šibiiō. ẏā̊. uγrā̊sca. aiβiϑūrā̊sca. aṣ̌āuną̇m. auuaŋ́he. Sanskrit Sanskrit
Y24.12: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. Sanskrit Sanskrit daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛar ənaŋuhatō. Sanskrit maniieuš. mainiiaoiiehe. aməšaną̇m. spəṇtaną̇m. Sanskrit Sanskrit Sanskrit ẏasnāic a. vahmāica. xšnaoϑrāica. frasastaiiaēca Sanskrit
Y24.13: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. Sanskrit a sniia.ēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Sanskrit h āuuanə̄ē. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. va hmāica. xšnaoϑrāica. frasastaiiaeca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit āii ese. ẏešti. Sanskrit āat̰. dīš. Sanskrit Sanskrit
Y24.28: hāuuanōiš. raϑβō. ẏasnāica. vahmāic a. xšnaoϑrāica. frasastaiiaeca. Sanskrit Sanskrit
Y24.29: āat̰. dī š. Sanskrit ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋuhatō. aməšnąm. spəṇtanąm. Sanskrit xšnaoϑra. ẏasnāica. vahmāi ca. xšnaoϑrāica. frasastaiiaēca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y24.30: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. Sanskrit Sanskrit aṣ̌āunąm. frauuašinąm. Sanskrit hauua he. urunō. frauuašə̄e. ẏasnāica. Sanskrit frasasta iiaēca. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y24.31: āa t̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. Sanskrit Sanskrit vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ẏasnāi ca. vahmāica. xšnaoϑrāica. frasastaiiae ca. Sanskrit Sanskrit āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. Sanskrit vīspaēibiiō. vaŋ haδā̊biiō. ẏazataēibiiō. mainiaoibiiascā. ġaiϑiiaēibiiascā. Sanskrit Sanskrit ẏōi. həṇti. ẏasnii āca. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahišt āt̰. Sanskrit Sanskrit
Y25:
Y25.1: aməšā. spəṇtā. huxšaϑrā. hu δā̊ŋhō. ẏazamaidē. Sanskrit Sanskrit iməm. haoməm. aṣ̌aiia. uzdātə m. ẏaz. Sanskrit Sanskrit imąmcā. ġąm. jīuuiiąm. aṣ̌ai ia. uzdātąm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit imąmcā. uruua rąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y25.2: aiβiiō. vaŋuhībiiō. imā̊. zaoϑrā̊. haomauuai tīš. ġaomauuaitīš. haδānaēpatauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit aiβiiō. vaŋuhībiiō. apəmca. haomiiąm. ẏaz. Sanskrit asmanaca. hāuuana. ẏaz. Sanskrit Sanskrit aiiaŋhanaca. aiiaŋhanaēca. aiiaŋhanaca. aiiaŋhanaēca. hāuuana. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y25.3: imąmcā. uruuarąm. barəsmanīm. jaġmūšīmca. ratufritīm. Sanskrit Sanskrit marəmca. varəjīmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiasnōiš. Sanskrit Sanskrit ġāϑanąmca. sraoϑrəm. jaġmūšīmca. aṣ̌a onō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. Sanskrit Sanskrit imą. aēsmąsca. baoi δīmca. ẏaz. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. Sanskrit Sanskrit vīspaca. vōhū. mazdaδ āta. aṣ̌a.ciϑra. ẏaz. Sanskrit Sanskrit
Y25.4: ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋuh aṇtəm. ẏaz. Sanskrit am əšā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaz. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y26:
Y26.10: irištanąm. uruuąnō. ẏaz. ẏā̊. aṣ̌aōn ąm. frauuaṣ̌aiiō. Sanskrit Sanskrit
Y26.11: ẏeŋ́hē. hātąm. Sanskrit
Y27:
Y27.0: ẏaϑā. ah ū. vairiiō. ẏō. zaotā. Sanskrit vīduuā̊. mraotū. Sanskrit
Y27.1: aētaδa. dim. vīspaną̇m. mazištəm. dazdiiāi. ahūmca. ratūmca. Sanskrit ẏim. ah urəm. mazdą̇m. Sanskrit snaϑāi. aŋrahe. maniiə̄uš. druu atō. Sanskrit snaϑāi. aēšmahe. xruuīdraoš. Sanskrit snaϑāi. māz ainiianąm. daēuuanąm. Sanskrit snaϑāi. vīspanąm. daeuuanąm. varəniianąmca. druuatąm. Sanskrit
Y27.2: fra daϑāi. ahurahe. mazdāi. raēuuatō. xᵛarənaŋuatō. Sanskrit fradaϑā i. aməšanąm. spəṇtanąm. Sanskrit Sanskrit fradaϑāi. tištriiehe. stārō. raēuuatō. xᵛ arənaŋuhatō. Sanskrit Sanskrit fradaϑāi. narš. ašaonō. Sanskrit Sanskrit fradaϑāi. vīspanam. spəṇtahe. maini iə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aonąm. Sanskrit Sanskrit
Y27.3: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4.
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. vahištā. srauuā̊scā. š́iiaoϑan ācā. vaocā. Sanskrit Sanskrit tā.tū. vōhū. manaŋhā. aṣ̌ācā. išudəm. Sanskrit Sanskrit xšm xšaϑrā. ahurā. fərašə̄m. vasnā. haiϑiə̄m. dā̊. Sanskrit Sanskrit 4. Sanskrit
Y27.5: ā. airiiə̄mā ō. rafədrāi. jaṇtū. nərəbiiascā. nāiribiiasc ϑuštrahe. Sanskrit Sanskrit vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋ Sanskrit ẏā. daenā. vairīm. Sanskrit Sanskrit hanāt̰. mīždim. Sanskrit Sanskrit ašahiiā. ẏāsā. aṣ̌īm. Sanskrit Sanskrit ẏąm. aṣ̌iiąm. ahurō. ā. mazdā̊. Sanskrit Sanskrit 4. Sanskrit Sanskrit
Y27.6: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y27.7: haoma. pairi.harəš te. mazda.xšaϑra. aṣ̌a.ratauuō. vaŋūhuš. ō. ẏō. aṣ̌ahe. hacaite. mązāraiia. hə̄ca. ẏō. ϑβā. astū.
Y27.8: humaiia. upaŋuhā̊. cīšmai ahunahe. vairiiehe. aṣ̌aiia. frasrūta āuuanaiiā̊sca. aṣ̌aiia. frasrūtaiiā̊. ar nąmcā. vacąm. aϑā.zī.nə̄. humāiiōtarā. aŋ
Y27.9: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4.
Y27.10: ẏə̄. sə̄uuištō. ahu zdā̊scā. Sanskrit ā išcā. Sanskrit aṣ̌əmcā. frāda ϑəm. Sanskrit manascā. vōhū Sanskrit xšaϑrəmcā. Sanskrit Sanskrit sraotā.mōi. Sanskrit Sanskrit mərəždāmōi. Sanskrit Sanskrit ād hicīt̰. paitī. Sanskrit Sanskrit 3. Sanskrit Sanskrit
Y27.11: us.mōi. uzārəṣ̌uuā. ahurā. Sanskrit Sanskrit ārmaitī. t euuīšīm. dasuuā. Sanskrit Sanskrit spə̄ništā. mainiiū. mazdā. vaŋhuiiā. zauuō. ā ā. Sanskrit Sanskrit aṣ̌ā. hazō. ə̄mauua . Sanskrit Sanskrit vōhū. manaŋhā. fšəratūm. Sanskrit Sanskrit
Y27.12: rafəδrāi. vōurucaṣ̌ānē. Sanskrit Sanskrit šī.mō. ẏā.və̄. aibifrā. abifrā. aibifrā. abifrā. Sanskrit Sanskrit . xšaϑahiiā. ahurā. ẏā. vaŋhə̄uš. ašiš. man aŋhō. Sanskrit Sanskrit frō. spəṇtā. ārmaitē. aṣ̌ ā. daēnā̊. fradaxšaiiā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y27.13: at̰. rātąm. zaraϑuštrō. tanuuascīt̰. xᵛax́ii ā̊. uštanəm. dadāitī. pauru.tātəm. manaŋhascā. vaŋhə̄uš. mazdā. Sanskrit Sanskrit Sanskrit š́iiaoϑnahiiā. aṣ̌āi. Sanskrit Sanskrit ẏācā. uxδax́iiā cā. səraošəm. xšaϑrəmcā. Sanskrit Sanskrit