Manuscript: 0510
Y:
Y0:
Y0.8: staōmī. aṣ̌əm. PAHLAVI.
Y0.9: aṣ̌əm. vohū. vahi štəm. astī. PAHLAVI. ušt ā. astī. uštā. aɱāi. PAHLAVI PAHLAVI. hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. PAHLAVI.
Y0.10: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vī⸳daēuuō. ahura⸳t̰kaēšō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāic a. xšnaoϑrāica. frasastaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI. siiāic vīsiiāic siiāic vīsiiāic ẏa snāica fra staiiaēica. PAHLAVI PAHLAVI. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. m āhiianąmca. ẏāiriianąmca. sarəδanąm ca. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrā ica. frastastaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ahurahe. m azdā̊. raēuuatō. xᵛrənaŋuhatō. aɱəṣ̌a nąm. spəntanąm. PAHLAVI PAHLAVI. miϑrahe. vouru⸳gaoiiaoitōiš. rāmanasca. xᵛāstrahe. PAHLAVI PAHLAVI. huuarəxšaētahe. aɱəṣ̌ ahe. raēuuahe. auruuat̰⸳aspahe. PAHLAVI PAHLAVI. vaiiaoš. uparō⸳kairiiehe. taraδātō. aniiāiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaiiō. ẏa t̰. tē. asti. spəṇtō⸳mainiiaom. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. razištaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aonii ā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiia snōiš. PAHLAVI PAHLAVI. mąϑrahe. spəṇtahe. a ṣ̌aonō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vīdaē uuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγa iiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋ huiiā̊. māzdaiiasnōiš. zarazdātōi š. mąϑrahe. spəṇtahe. vaēδīm. vaēδīm. uš́i⸳da rəϑəm. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. vaēδ m. mąϑrahe. β ō. mazda raϑ βō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ā ϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. taua. ātar š. puϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaē ibiiō. ātərəbiiō. PAHLAVI PAHLAVI. garōiš⸳uṣ̌i⸳darənahe. mazdaδātahe. a ṣ̌a xᵛāϑrahe. PAHLAVI PAHLAVI. vīspaēṣ̌ąm. ẏazatanąm. aṣ̌a ōnąm. mainiiauuanąm. gaēϑiianąm. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌ aṣ̌nąm. frauuaṣ̌ anąm. frauuaṣ̌aṣ̌nąm. frauuaṣ̌anąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paoirii ō⸳t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm. nabānazdi š ẏasn āi ca. frasa stai PAHLAVI PAHLAVI. zwt ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaotā. frā mē. mrū tē. PAHLAVI PAHLAVI lʾspyk ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. frā⸳mē. mrūtē. PAHLAVI PAHLAVI aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰⸳cit̰. hac a. frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y0.12: zwt xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊. tarōi dīt e. aŋrahe. mainiiə̄uš. haiϑiiāuuarštąm. ẏat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y0.14: ẏaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰. cīt̰. ha cā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́ii aoϑnanąm. aŋhə̄uš. mazdāi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI⸳PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI⸳PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. ẏim dribiiō. dadat̰. vāstārəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1:
Y1.1: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. da ϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛar ənaŋhatō. mazištaheca. vahišt aheca. sraēštaheca. xraoždištahec a. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI xraoždi štąmca. xraoždi štaheca. xraoždi štąmca. xraoždi štaheca. xraϑβištąmca. xraϑβištaheca. xraϑβištąmca. xraϑβištaheca. hukərəptəmąmc a. hukərəptəmahec a. hukərəptəmąmc a. hukərəptəmahec a. aṣ̌āt̰. apanōtəmąmca. apanōtəmaheca. apanōtəmąmca. apanōtəmaheca. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ō. vouru⸳rafnaŋhō.. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . ẏō. nō. daδa. ẏō. tataṣ̌a. ẏō. tuϑru iie. ẏō. mainiiuš. spəṇtōtəmō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.2: ni uuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. vaŋh auue. manaŋhe. aṣ̌āi. vahištāi. xṣ̌ aϑrāi. vairiiāi. spəntaiiāi. ārmat ə̄e. hauruuat̰biia. amərətat̰biia. PAHLAVI PAHLAVI . gə̄uš. taṣ̌ne. gə̄uš. urune. āϑre. ahura he. mazdā̊. ẏaētištumāi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI
Y1.3: aiiemi. ha ṇkāra ēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. h nə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiie mi. haṇkāraiiemi. sāuuaŋhə̄e. vīsi iāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. miϑrahe. vouru⸳gaoiiaoitōiš. haza ŋrō⸳gaoṣ̌ahe. baēuuarə⸳caṣ̌manō. ao xtō⸳nāmanō. ẏazatahe. rāmnō. xᵛā strahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.4: niuuaēδaiiemi. hṇkāraiie mi. rapiϑβināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe raϑβe . PAHLAVI niuu aēδaiiemi. haṇkāraiiemi. frādat̰⸳f ṣ̌auue. zaṇtumāica. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahur ahe. mazdā̊. PAHLAVI PAHLAVI
Y1.5: niuuaēδaiie mi. haṇkāraiiemi. uzaiieirināi. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI niuuaēδaiie mi. haṇkāra frādat̰⸳vīrāi. da x́iiumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. bərəza tō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI
Y1.6: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. aiβis rūϑrəmāi. aibigiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ah e. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. frādat̰⸳vīspąm⸳hujiiāit ə̄e. zaraϑu ṣ̌ah e. raϑβe. raϑβe. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI uuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. γənąnąmca. vīrō⸳vąϑβanąm. ẏāiriiaii ā̊sca. huṣ̌itōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aməheca. hutā štahe. huraoδahe. vərəϑraγnaheca. ah uraδātahe. vanaiṇtaiiā̊sca. upara tātō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.7: niuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. uṣ̌ahināi. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. hkāraiie mi. haṇkāraiie mi. hkāraiie mi. haṇkāraiie mi. bərəjiiāē. nmāńiiāicā. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiem i. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō. vərə ϑrājanō. frāt̰⸳gaēϑahe. frādat̰⸳gaēϑahe. frāt̰⸳gaēϑahe. frādat̰⸳gaēϑahe. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI raṣ̌naōš. razištahe. arštāt asca. frādat̰⸳gaēϑaiiā̊. varədat̰. gaēϑaiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.8: niuuaēuuaēδaiiem i. niuuaēδaiiem i. niuuaēuuaēδaiiem i. niuuaēδaiiem i. haṇkāraiiemi. māhiiaēbiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌ aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI . PAHLAVI . ni raii emi. pərənō⸳mā̊ŋh ica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. . PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI .
Y1.9: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. ẏā iriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδii ō⸳zarəmiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. . PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. mai δiiōṣ̌māi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. pait išhahiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. aiiāϑrimāi. fraouruuaēštrəmāi. varṣ̌n i⸳ha aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑ βe. PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI niu iemi. haṇkāraiiemi. maiδ iiāriiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI niuu aēδaiiemi. haṇkāraiiemi. hamaspaϑ maidiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI . niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. sarəδa ēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. PAHLAVI PAHLAVI
Y1.10: niuuaēδaiiemi. ha ṇkāraiiemi. vīspaēibiiō. aēibiiō. ra tubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑ riiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš. hāuuanaiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏa t̰. vahištahe. mazdō⸳frasāsta. zaraϑ uštrō⸳fraoxta. PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI
Y1.11: niuuaēδa ṇkāraii emi. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzənbiia. aēϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibii a. stārąmca. stārąmca. stārąmca. spəntō⸳mainii auuanąm. dāmanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI tištriieheca. stārō. raēuuat ō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋheca. gaociϑra he. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰⸳asp ahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑra he. dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.12: niuuaē δaiie ahe. mazd ā̊. raēu tō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiem i. haṇkāraiie ṣ̌aonąm. frauuaṣ̌i nąm. PAHLAVI
Y1.13: niuuaē δaiiemi. haṇkāraiiemi. tauua. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. aiβii ō. vaŋhibiiō. vīspanąmca. apąm. mazda δātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. ma zdaδātanam. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.14: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. mąϑ rahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋha he. dāthe ahe. za raϑuštrōiš. d anaiiā̊. danaiiā̊. daēnaiiā̊. danaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhui asnōiš. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI .
Y1.15: niuuaδaiiemi. niuuaēδaiiemi. niuuaδaiiemi. niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. gar ōiš. uš́i⸳darənahe. mazdaδātahe. a ṣ̌axᵛāϑrahe. vīspaēṣ̌ąmca. gairiia nąm. aṣ̌a⸳xᵛāϑranąm. pouru⸳xᵛāϑranąm. ma zdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI kāuu aiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . niuuaēδaiiemi. ha ṇkāraiiemi. vaŋhuiiā̊. cistō iš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąst ātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋh ō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.16: niuuaēδaiiemi. haṇk āraiiemi. daɱaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfri tōiš. daɱaheca. narš. aṣ̌aonō. uγ raheca. taxmahe. dāmōiš. upaman ahe. ẏazatahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.17: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca. ga oiiaoitinąmca. maēϑananąmca. auuō. xᵛarənanąmca ranąmc a. aŋ́hā̊sca. aṣ̌nō. vā taheca. aṣ̌aonō. s ō. hūrō. a naγranąm. raocaŋhąm tanąm. vīsp anąmca. spəṇtahe. maniiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌ aonąm. aṣ̌aoninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.18: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. raϑβō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąm ca. ẏāiriianąmca. sarəδanąmca. ẏōi. hə ṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.19: niuuaēδaiiemi. h aṇkāraiiemi. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. u γranąm. aiβiϑūranąm. paoiriiō⸳t̰kaēṣ̌ aṣ̌anąm. paoiriiō⸳t̰kaēṣ̌ anąm. paoiriiō⸳t̰kaēṣ̌ aṣ̌anąm. paoiriiō⸳t̰kaēṣ̌ anąm. frauuaṣ̌inąm. nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. hauuahe. urunō. fr auuaṣ̌ə̄e. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.20: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. v īspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. ẏazataē ibiiō. mainiiaoibiiascā. gaēiϑiiaē biiascā. ẏōi. həṇti. ẏesniiāica. vaɱiiāica. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahištāt̰. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.21: uuane. aṣ̌aūm. a ṣ̌ahe. ratuuō. PAHLAVI sāuuaŋhe. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauu ō. PAHLAVI rapiϑβane. rapiϑβine. rapiϑβane. rapiϑβine. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. PAHLAVI PAHLAVI uzaiieirine. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. PAHLAVI PAHLAVI aiβi⸳šrūϑrimi. aibigaiia. aṣ̌āu m. aṣ̌ahe. ratauuō. PAHLAVI PAHLAVI uṣ̌ahine. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. PAHLAVI .
Y1.22: ẏezi. ϑβā. diduuaēṣ̌a. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ẏezi. manaŋha. ẏezi. v acaŋha. ẏezi. š́iiaoϑna. PAHLAVI PAHLAVI ẏezi. zaoṣ̌a. ẏe zi. azaoṣ̌a. PAHLAVI PAHLAVI ā⸳tē. aŋ́he. fraca. stuiiē. nī⸳tē. vaiδaiiemi. ẏezi. tē. aiŋ́he. auuā. urūraoδa. ẏa. ẏat̰. ẏa. ẏat̰. ẏasnaheca. vaɱah eca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.23: ratauuō. vīspe. m azišta. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. PAHLAVI ẏezi. vō. di duuaēša. PAHLAVI ẏezi. manaŋ ha. ẏezi. vacaŋha. ẏezi. š́iiaoϑna. PAHLAVI ẏezi. zaoṣ̌ a. ẏezi. azaoša. PAHLAVI . ā⸳vō. aiŋ́he. fraca. stuiiē. nī⸳vō. vaēδaiiemi. ẏezi. vō. aiŋ́he. auuā⸳urūr aoδa. ẏat̰. ẏasnaheca. vaɱaheca. . PAHLAVI PAHLAVI
Y2:
Y2.0: frauuarā ne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vī⸳daēuu ō. ahura⸳t̰kaēṣ̌ō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāi ca. frastastaiiaēca. frasastaiiaēca. frastastaiiaēca. frasastaiiaēca. . PAHLAVI PAHLAVI . sāuuaŋhə̄e. vīspiiāica. vīsiiāica. vīspiiāica. vīsiiāica. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naϑrāica. frasastaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI raϑβąm. aiiaranąm ca. asniianąmca. māhiianąmca. ẏā iriianąmca. sarəδanąmca. ẏasnāica. v aɱāica. xṣ̌naoϑraica. frasastaiiaē ica. PAHLAVI PAHLAVI
Y2Header: blswm ʾyst bwn
Y2.1: zaoϑra. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI barəsma. āiiese. ẏešti. PAHLAVI zaoϑra. āiiese. ẏešti. PAHLAVI zaoϑra. haδa⸳barəsma. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI barəsma. haδ a⸳zaoϑra. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. i mat̰. barəsma. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI ana⸳barəsmana. imąm. zaoϑrąm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI haδa⸳zaoϑrəm. imat̰. barəsma. barəsma. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI imat̰. barəsma. ha δa⸳zaoϑrəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰. imat̰. aṣ̌aiia. frastarətəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.2: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.3: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. asniia . aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏ ešti. PAHLAVI PAHLAVI hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏesšti. ẏešti. ẏesšti. ẏešti. . PAHLAVI PAHLAVI sāuuaŋh aēm. vīsəmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ratūm. āiie se. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . aɱiia. zaoϑre. barəsmanaē ca. miϑrəm. vouru⸳gaoiiaoitīm. hazaŋra⸳g aoṣ̌əm. baēuuarə⸳caṣ̌manəm. aoxtō⸳nām anəm. ẏazatəm. āiiese. ẏešti. rāma. xᵛ āstrəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.4: aɱiia. zao ϑre. barəsmanaēca. raϑpiϑβinəm. rapiϑβinəm. raϑpiϑβinəm. rapiϑβinəm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI frādat̰⸳fṣ̌āum. zaṇtuməmca. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešt i. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI aɱiia. zao ϑre. barəsmanaēca. aṣ̌əm. vahištəm. āϑrəm ca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. āiiese. ẏe šti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.5: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. uzaiieirinəm. aṣ̌anəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌anəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI frā dat̰⸳vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəs manaēca. bərəzaṇtəm. ahurəm. xṣ̌aϑrīm. xṣ̌ aētəm. apąm. napātəm. auruuat̰⸳aspəm. āiiese. ẏšti. PAHLAVI PAHLAVI . apəmca. ɱazdaδātąm. mazdaδātąm. ɱazdaδātąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. āii ese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.6: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. aiβisrūϑrəm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI frādat̰⸳vīspąm⸳hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. r aϑβe. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaē ca. aṣ̌aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fra uuaṣ̌iiō. āiiese. ẏešti. γnā̊sca. vīrō. vąϑβā̊. āiiese. ẏešti. ẏāiriiąmca. huš́itīm. āiiese. ẏešti. aməmca. huta štəm. huraoδəm. āiiese. ẏešti. vərəϑraγnəm ca. ahuraδātəm. āiiese. ẏešti. vana iṇtīmca. uparaδātąm. āiiese. ẏešti. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.7: aɱiia. zaoϑre. barəsma naēca. uṣ̌ahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI bərəj īm. nəmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI a ɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰⸳gaēϑəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI rašnūm. razištəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI arštātəmca. fr ādat̰. gaēϑąm. gaēϑąm. varədat̰⸳gaēϑąm. āiiese. ẏešt i. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.8: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aṇtar əmā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiie se. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI pərənōmā̊ŋhəm. vīṣ̌aptaϑəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.9: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. ẏāirii a. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏ ešti. PAHLAVI PAHLAVI ōzarəmaēm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. za oϑre. barəsmanaēca. maiδiiōšymym. aṣ̌auuan əm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. pait išthahīm. pait išhahīm. pait išthahīm. pait išhahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zao ϑre. barəsmanaēca. aiiāϑrəməm. fraouruuaēšt rəm. varəšniharštəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱii a. zaoϑre. barəsmanaēca. maiδiiāirīm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏe šti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsm anaēca. hamaspaϑmaēdaēm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱii a. zaoϑre. barəsmanaēca. sarəδa. aṣ̌auu ana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏešt i. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.10: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏšti . PAHLAVI PAHLAVI ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriia sca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš⸳hāuua naiia. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahišt ahe. mazda⸳frasāsta. mazdō⸳frasāsta. mazda⸳frasāsta. mazdō⸳frasāsta. zaraϑuštrō⸳fra oxta. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.11: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. ahura. miϑra. bərəzaṇta. aēϑiiejaŋha. aṣ̌auuanə. aṣ̌auuana. aṣ̌auuanə. aṣ̌auuana. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI strəšca. strə̄ušca. strəšca. strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuar āhō. paiti. barəsmaniiāhu. miϑrəm. vīsp anąm. dax́iiunąm. daŋ́hupaitīm. āiies esẏ.ešti. āiies eẏ.ešti. āiies esẏ.ešti. āiies eẏ.ešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.12: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. a hurəm. mazdąm. raēuuaiṇtəm. xᵛarənaŋhəṇtəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI iia. zaoϑre. barəsmanaēca. aṣ̌aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊m spəṇtā̊ spəṇtā̊m spəṇtā̊ frauuaṣ̌a iiō. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.13: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. āpō. v aŋuhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. vīspā̊. āp ō. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. ẏe šti. vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. a ṣ̌aonīš. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.14: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. mąϑrəm. spəṇtəm. aš⸳xᵛarənaŋ həm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI dātəm. vīdōiiūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI dātəm. zaraϑuštra. āiies e. ẏešti. PAHLAVI dar əγąm. upaiianąm. āiiese. daēnąm. vaŋuhī m. māzdaiiasnīm. āiiese. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.15: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. gairīm. uš́i⸳daranəm. ma zdaδātəm. aṣ̌axᵛāϑrəm. ẏazatəm. āii ese. ẏešti. vīspā̊. garaiiō. aṣ̌axᵛā ϑrā̊. pōuru⸳xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌ aṣ̌auuana. aṣ̌ aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI uγrəm. kaēm. kauuaēm. kaēm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. āiiese. ẏešti uγrəm. δ uγrəm. δ . PAHLAVI PAHLAVI uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδā təm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. aṣ̌īm. vaŋuhīm. āiies e. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. xšōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuait īm. huraoδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδ ātəm. āiiese. ẏešti. sauuō. mazda δātəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.16: a ɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. daɱąm. vaŋuh īm. āfritīm. āiiese. ẏešti. daɱəmca. narəm. aṣ̌auuanəm. āiiese. uγrəm. taxməm. dāɱōiš. upamanəm. ẏazatəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.17: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. imā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. āiiese. ẏešti. iməmca. imā̊sā̊sca. iməmca. imā̊sā̊sca. ṣ̌ōiϑrā̊sca. gaoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊sca. auu ō⸳xᵛarənā̊sca. āiiese. ẏešti. iməmca. ṣ̌ōiϑrahe. paitim. āiiese. ẏešti. ẏi m. ahurəm. mazdąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.18: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. ratauuō. vīspe. mazišta. āiiese. ẏešti. aiiara. a sniia. māhiia. ẏāiriia. sarəδa. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. aṣ̌ aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fr auuaṣ̌aiiō. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.19: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaē ca. vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. āiie se. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI vīspe. aṣ̌ahe. rat auuō. āiiese. PAHLAVI PAHLAVI hāuuanīm. paiti. ratūm. sauuaŋ haēm. vīsəmca. paiti. ratūm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratūm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y3:
Y3Header: stykl hʾt' slwšdlwn bwn.
Y3.1: barəsmana. paiti.barəta. haδa. zaoϑra. hāuuanōiš. raϑβō. PAHLAVI PAHLAVI . xᵛarəϑəm. miiazdəm. āiiese. ẏešti. hau ruuata. amərətāta. gāum. hudā̊. PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌nūmaine. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌aną m. spəṇtanąm. PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌nūmaine. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. a ṣ̌iuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑa he. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.2: haoməmca. para.hao məmca. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌nūmaine. zaraϑuštrahe. spit āmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄e. PAHLAVI PAHLAVI. aēs mą. āiiese. ẏešti. baoiδi. aēsm. PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌nūmaine. tauua. āϑ rō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.3: haomąm. āiies e. ẏešti. PAHLAVI. xṣ̌nūm aine. aiβiiō. vaŋhībiiō. apąm. vaŋ uhinąm. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āpəm. haomiiąm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI. gąm. jīuuiiąm. ā iiese. ẏešti. PAHLAVI . uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzd ātąm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌nūm aine. apąm. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.4: imt̰. imat̰. imt̰. imat̰. barəsma. haδa.zaoϑr əm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. fra starətəm. āiiese. ẏešti. xṣ̌nūmaine. a məṣ̌anąm. spəṇtanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vāca. humat a. hūxta. huuaršta. āiiese. ẏešti. PAHLAVI. gāϑa nąmca. sraoϑrəm. āiiese. ẏešti. PAHALVI PAHLAVI. huuarštā̊. mąϑrā̊. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌iią mca. aṣ̌iiąm. aṣ̌iiąm. raϑβąmca. ratufritīmca. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌nūmai ne. ẏazatanąm. aṣ̌aonąm. mainiiauuanąm. gaēϑiianąm. xṣ̌nūmaine. hauuahē. hauuahēca. hauuahē. hauuahēca. urunō. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.5: āiiese. ẏešti. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuu anə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. āiiese. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌ aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešt i. miϑrahe. vouru. gaoiiaoitōiš. hazaŋ rō.gaoṣ̌ahe. baēuuarə.caṣ̌manō. aoxtō. nāmanō. ẏazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.6: āiiese. ẏešti. rapiϑβanāi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. frādat̰.fšuui. zaṇtumāica. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.7: āii ese. ẏešti. uzaiieirināi. aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. frādat̰.v īrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI . āiiese. ẏešti. bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiia ə. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.8: āiiese. ẏešti. aiβisrū ϑrimāi. aibigiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. frāda t̰.vīspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtəmāi ca. aṣ̌aoe. aṣ̌aone. aṣ̌aoe. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aiiese. ẏešti. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γənąnąmca. vīrō.vąϑβaną m. ẏāiriiā̊sca. huš́itōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aməheca. hutāštahe. huraoδahe. və rəϑraγnaheca. ahuraδātahe. vanaiṇtaii ā̊sca. uparatātō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.9: āiiese. ẏešti. uṣ̌ahenāi. uṣ̌ahināi. uṣ̌ahenāi. uṣ̌ahināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āiie se. ẏešti. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuua tō. vəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. raṣ̌naoš. razištahe. arašt ātasca. frādat̰.gaiϑaiiā̊. varədat̰. gaēϑaiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.10: āiiese. ẏešti. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇta rəmā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. pərənō.mā əŋhāi. vīṣ̌aptāica. vīṣ̌aptaϑāica. vīṣ̌aptāica. vīṣ̌aptaϑāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.11: āiiese. ẏn ešti. ẏāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōzarəmiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑ βe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. maiδiiō. šəmāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiie se. paitiš.hahiiā. aṣ̌aone. aṣ̌ah e. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. aiiāϑrəmā i. fraouruuaēštrimāi. varṣ̌niharəštāi ca. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āiies. ẏešti. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI. ā iiese. ẏešti. hamaspaϑmaidiiāi. hamaspaϑmaiδaiiāi. hamaspaϑmaidiiāi. hamaspaϑmaiδaiiāi. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. . PAHLAVI.
Y3.12: ā iiese. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrisąsca. nazidišta. pairiš.hāuuanaii ō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahišta he. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraox ta. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.13: āiies e. ẏešti. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzən biia. aēiiajaŋhaēibiia. aēϑiiajaŋhaēibiia. aēiiajaŋhaēibiia. aēϑiiajaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō. mainiiauuanąm. dāmanąm. . PAHLAVI PAHLAVI. tištiriieheca. st ārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋha heca. gaociϑrahe. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe ahurahe. m azdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hupatōi š. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.14: āiiese. ẏešti. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. a ṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.15: āiiese. ẏešti. tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. PAHLAVI PAHLAVI. ā iiese. ẏešti. aiβiiō. vaŋhibiiō. vīspa nąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.16: āiiese. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌ aonō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuah e. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upai ianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzda iiasnōiš. PAHLAVI PAHLAVI .PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.17: ā iiese. ẏešti. garōiš. uš́i.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌axᵛāϑrahe. vīspaēš ąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. pōuru.xᵛāϑra nąm. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətah eca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āiiese. ẏešti. aṣ̌ōiš. vaŋh uiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuii ā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. saŋhō. sauuaŋhō. saŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.18: āiiese. ẏešti. daɱ aiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. daɱahec a. narš. aṣ̌aonō. uγraheca. taxmahe. dā mōiš. upamanahe. ẏazatahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.19: āiiese. ẏešti. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. š́ōiϑranąmca. gao iiaoitinąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarəna nąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́ hā̊sca. zemō. auuaŋ́heca. aṣ̌nō. vātah eca. aṣ̌aonō. strą mā̊ŋhō. hūrō. anaγranąm. raocaŋhąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spəṇ tahe. maniiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌ao ninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.20: āiiese. ẏešti. raϑβō. bəə̄rəzatō. bərəzatō. bəə̄rəzatō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe. ra ϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiia nąmca. ẏāiriianąmca. sarəδanąmca. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. ra ϑβō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.21: xᵛarəϑəm. miiazdəm. āiiese. ẏ ešti. huruuata. hauruuata. huruuata. hauruuata. amərətāta. gāuš. huδ ā̊. xṣ̌nūmaine. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. ta xmahe. tanūmąϑrahe. darṣ̌i.draoš. āhūir iiehe. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y3.22: haoməmca. parahaoməmca. āiiese. ẏešti. xṣ̌nūm aine. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌ao nō. frauuaṣ̌ə̄e. aoxtō.nāmanō. ẏazata he. PAHLAVI Pahlavi. aēsmąm. āiiese. ẏešti. baoiδi. xṣ̌nūmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aoxtō.nāma nō. ẏazatahe. Pahlavi Pahlavi.
Y3.23: MN xᵛarəϑ əm. maiiazdəm. OD LTME 2 bʾl gwptn'.
Y3.24: āiiese. ẏe šti. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑūra nąm. paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm. Pahlavi Pahlavi.
Y3.25: āiiese. ẏe šti. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Pahlavi Pahlavi. āiiese. ẏešti. vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. ẏaza taēibiiō. mainiiaoibiiascā. gaēϑiiaē ibiiascā. ẏōi. həṇti. ẏasniiāica. v aɱiiāica. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahi štāt̰. Pahlavi Text Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4:
Y4.0: frauuarāne. mazdaiiasnō. za raϑuštraš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. ra ϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrā ica. frasastaiiaēca. Pahlavi Pahlavi. uuaŋhə̄e. vīspiiāica. vīsiiāica. vīspiiāica. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. ra ϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāic a. frasastaiiaēica. Pahlavi Pahlavi . raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. m āhiianąm. ẏāiriianąmca. sarəδanąmca. ẏasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. zwt ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaot ā. frāmē. mrūte. Pahlavi Pahlavi. lʾspyk ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏ ō. zaotā. frā.mē. mrūte. Pahlavi Pahlavi. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cit̰. hacā. frā. a ṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.1: ima. humatā ca. hūxtāca. huuarštāca. imą. haom ąsca. maiiazdąsca. imą. haom ąsca. maiiazdąsca. Pahlavi Pahlavi. imąn. haomąsca. miiazdąsca. zaoϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌ aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. hao məmca. para.haoməmca. aēsmąsca. baoiδi mca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. imąm. aŋhuiiąm. aŋhuiiąmca. aŋhuiiąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌ii ąmca. raϑβąmca. raϑtufritīmca. ratufritīmca. raϑtufritīmca. ratufritīmca. gāϑaną mca. sraoϑrəm. huuarštā̊. mąϑrā̊. pairica. dadimahe. āca. vaēδaiiemahi.
Y4.2: āat̰ dīš. āuuaēδaiiemahi. āuuaēδaiiamahi. āuuaēδaiiemahi. āuuaēδaiiamahi. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi. ahurāica. mazdāi. sraoṣ̌āica. aṣ̌iiāi. aməṣ̌aēibiiasca. spəṇtaēibiiō. aṣ̌aonąmca. frauuaṣ̌ibiiō. aṣ̌aonąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzaite. vīspaiiā̊. sącat̰. ca. aṣ̌aonō. stōiš. ẏasnāica. vaɱ āica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca. . Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.3: āat̰. dīš. āuuaēδaiiam ahi. ima. humatāca. hūxtāca. h uuarštāca. Pahlavi Pahlavi. imą. haomąsca. miia zdąsca. zaoϑrāosca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. hauruua ta. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm. hao məmca. para.haoməmca. aēsmąsca. baoi δīmca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. amąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufritīmca. g āϑanąmca. sraoϑrəm. huuarštā̊. mąϑrā̊. pairica. dadimahe. āca. vaēδaiiama hi. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.4: āat̰. dīš. āat̰. dīš. aməṣ̌aē ibiiō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδ ābiiō. ẏauuaējibiiō. ẏauuaēsubiiō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. ẏōi. vaŋhə̄uš. ā. manaŋhō. š́iia ṇti. ẏā̊sca. uiti. Pahlavi Pahlavi.
Y4.5: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. frāiiahīš. ahi. nmānahe. fradaϑāi. ahe. nəmānahe. pas uuąmca. narąmca. zātanąm. ząhiiamnanąmc a. aṣ̌aonąm. ẏeŋ́he. aēm. həṇti. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.6: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. aṣ̌aon ąm. vaŋhibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. uγrā əsca. aiβūϑūrā̊sca. aṣ̌aonąm. auuaŋ he. Pahlavi Pahlavi.
Y4.7: āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahi. daϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. ra ēuuatō. xᵛarənaŋhatō. maniiə̄uš. mainiiao iiehehe. aməṣ̌anąm. spəntanąm. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasasta iiaēca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.8: āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahi. asniiaēibiiō. aṣ̌ahi. rat ubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāic a. frasastaiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. ā uuaēδaiiamahi. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāi ca. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāi ca. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasas taiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. miϑrahe. vouru.gaoii aoitōiš. hazaŋrō.gaoṣ̌ahe. baēuuar ə.caṣ̌manō. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe. ẏasnāica. vaɱā ica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi. Pahlavi.
Y4.9: ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. rapiϑβin āi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnā ica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasast aiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. frāat̰. āat̰. frāat̰. āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahi. frādat̰.fṣ̌auue. zaṇtumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāic a. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasast aiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. aṣ̌ahe. v ahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. mazdā̊. ẏasnā ica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasas taiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.10: āat̰. dīš. āuuaēδaiiama hi. uzaiieirināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca. Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. frāda t̰.vīrāidax́iiumāica. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌n aoϑrāica. frasastaiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. bərəza tō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊. ẏasnāica. vaɱā ica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēic a. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.11: āat̰. dīš. āuuaēδaii amahi. aiβisrūϑrimāi. aibigiiāi. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaē ca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. frādat̰.vīspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštr ōtəmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏ asnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδa iiamahi. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γənąnąm ca. vīrō.vąϑβanąm. ẏāiriiā̊sca. huš́ itōiš. aməheca. hutāštahe. huraoδa he. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. van aiṇtaiiā̊sca. uparatātō. ẏasnāic a. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasas taiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.12: āat̰. dīš. āuuaēδaiiama hi. uṣ̌ahināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāic a. frasastaiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiama hi. bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. x ṣ̌naoϑrāica. frastaiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi . āat̰. āat̰. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō. vərə ϑrājanō. fradat̰.gaēϑahe. Pahlavi Pahlavi . raṣ̌naoš. razištahe. arštātasca. fradat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. ẏasnāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.13: āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahi. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. a ṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. d īš. āuuaēδaiiamahi. pərənō.mā̊ŋhāi. vīṣ̌aptaϑāica. aṣ̌aone. ahe. raϑβ e. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.14: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. ẏāirii ēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōzarəmii āi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. ẏasnāica. OD LOYŠE . Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. maēδii ōṣ̌māi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnā ica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi. ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. paitihahii āi. paitišhahii āi. paitihahii āi. paitišhahii āi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi. āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahi. aiiāϑrimāi. frao uruuaēštrəmāi. varṣ̌niharštāica. aṣ̌ao ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuu aēδaiiamahi. maiδiiāiriiāi. aṣ̌ao ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. OD gywʾk . Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaiiahi. hamaspaϑmaidiiāi. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi. āa t̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi.
Y4.15: āat̰. dīš. ā uuaēδaiiamahi. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš. hāuuanaiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑu štrō.fraoxta. ẏasnāica. vaɱāic ca. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēica. . Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.16: āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahi. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzənbiia. aēiie.jaŋhaēibiia. aēϑiie.jaŋhaēibiia. aēiie.jaŋhaēibiia. aēϑiie.jaŋhaēibiia. aṣ̌āuu anaēibiia. stārąmca. spəntō.mainiia uuanąm. dāmanąm. tištiriieheca. stā rō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhah eca. gaociϑrahe. huuarəca. xšaēta he. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahura he. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hu patōiš. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌ naoϑrāica. frasastaiiaēica. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.17: āat̰. dīš. āuuaēδaiiahi. āuuaēδaiiamahi. āuuaēδaiiahi. āuuaēδaiiamahi. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahi. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.18: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəibiiō. ẏas nāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahi. aiβiiō. vaŋhibiiō. vīspa nąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspaną mca. uruuaranąm. mazdaδātanąm. ẏasnā ica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.19: ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋhahe. dā tahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑu štrō. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. ẏa snāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y4.20: āat̰. dīš. āuuaēδaiiama hi. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. ərəϑə̄e. v aŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. ərəϑə̄e. v aŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. garō iš. uš́idarənahe. mazdaδātahe. aṣ̌axᵛ āϑrahe. vīspaēiṣ̌ąmca. gaērinąm. aṣ̌a xᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑranąm. mazdaδātaną m. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδāta he. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātah e. ẏasnāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδaii amahi. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. v aŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. v aŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδā tahe. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.21: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. daɱaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. daɱa heca. narš. aṣ̌aonō. uγraheca. taxmah e. dāmōiš. upamanahe. ẏazatahe. ẏa snāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.22: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. ā̊ŋh ąm. asaŋhąmca. š́ōiϑranąmca. gaoiiao itinąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zimąmca. uruuarənąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zimąmca. uruuarənąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋheca. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aonō. strąmā̊ŋhō. strąm. mā̊ŋhō. strąmā̊ŋhō. strąm. mā̊ŋhō. hūrō. anaγranąm. raocaŋhąm. xᵛδātanąm. xᵛaδātanąm. xᵛδātanąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spəṇtahe. mazii ə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm. ẏasnāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.23: āa t̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. raϑβō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asnii anąmca. māhiianąmca. ẏāiriianąmca. sarəδanąmca. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauu ō. hāuuanōiš. raϑβō. ẏasnāica. OD LOYŠE. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.24: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. sraoṣ̌a he. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumąϑrahe. dar š. dar š.daraōš. dar š. dar š.daraōš. āhūiriiehe. xṣ̌naoϑra. ẏasnāic a. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuua ēδaiiamahi. zaraϑuštrahe. spitāmahi. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄e. aoxtō.nāmanō. ẏa zatahe. xṣ̌naoϑra. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi . āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. tauua ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xṣ̌naϑ ra. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāic a. frasastaiiaēca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.25: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamah i. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑūra nąm. paoiriiō.t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌inąm. na bāzdištanąm. na bānazdištanąm. na bāzdištanąm. na bānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. ẏasnāic a. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi.
Y4.26: āat̰. dīš . āuuaēδaiiamahi. vīspaēibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. āat̰. dīš. āuuaēδ aiiamahi. vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. ẏazataēibiiō. mainiiaoibiiascā. gaē ϑiiaēibaascā. gaē ϑiiaēibaiiascā. gaē ϑiiaēibaascā. gaē ϑiiaēibaiiascā. ẏōi. həṇti. ẏasniiā ica. vaɱāiiāica. vaɱiiāica. vaɱāiiāica. vaɱiiāica. aṣ̌āt̰. haca. ẏ at̰. vahištāt̰. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi. aməṣ̌ ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaza maide. Pahlavi.
Y4.27: ẏe ŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesne. paiti. vaŋhō. mazdā̊. Pahlavi Pahlavi. ahurō. v aēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi. ẏā̊ŋhąmcā. tąscā. t ā̊scā. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y5:
Y5.1: iϑā. āt̰. ẏazamaide. ahurəm. mazdąm. ẏə̄. gą mcā. aṣ̌əmcā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruurā̊ scā. vaŋuhīš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. raocā̊scā. dāt̰. raocā̊scā. dāt̰. būməmcā. vīspācā. vohū. PAHLAVI PAHLAVI. ahiiā. xša ϑrācā. mazīnācā. hauua.paŋhāišc ā. PAHLAVI PAHLAVI.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasnanąm. pauruuatātā. ẏazam aidē. PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. gə̄uš. hacā. š́iiaṇte. PAHLAVIPAHLAVI.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhūiriiat̰. nāmə̄ne. mazdā̊varā. spəṇtō.tə̄mā. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. tə̄m. aɱā. dāiš. azdibīšca. uštānāišcā. ẏazamaide. PAHLAVI . tə̄m. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌īš. narąmcā. nāi rinąmcā. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI.
Y5.4: aṣ̌əm. at̰. vahištəm. ẏaza maide. PAHLAVI. hiiat̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌əm. . PAHLAVI. ẏiiat̰. raocō. aŋhuua t̰. ẏiiat̰. vīspā. vohū. PAHLAVI PAHLAVI.
Y5.5: vohucā. manō. ẏazamai dē. vohucā. xšaϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI vaŋhūmcā. daēn ąm. vaŋhīmcā. fsəratūm. vaŋuhīm. ārmait īm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y5.6: ẏeŋ́hē. hā tąm. āat̰. ẏesne. paiti. vaŋhō. mazdā̊. PAHLAVI . ahurō. ahurō. vaēϑā. aṣ̌ā t̰. hacā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏā̊ŋhąmcā. tąscā. tā̊scā. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6:
Y6.1: daδuuāŋhəm. ahurəm. mazdąm. ẏazamaide. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.2: asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. a aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. āuuaŋhaēm. sāuuaŋhaēm. āuuaŋhaēm. sāuuaŋhaēm. vīsəmca. aṣ̌au uanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. miϑrim. vouru.gaoiiaoitīm. hazaŋra. gao ṣ̌əm. bcr caṣ̌manəm. aixtō. nāmanəm. ẏaza təm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ma. xᵛāstrəm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.3: rapiϑβanəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. PAHLAVI. frādat̰. fšum. zaṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tūm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌əm. vahištəm. ātrəmca. ahurah e. mazdā̊. puϑrəm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.4: uzaiiei rinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazam aide. PAHLAVI. fr ādat̰. vīrəm. dāx́iiuməməmca. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. bərəzəṇtəm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaϑrīm. xšaϑrəm. xšaϑrīm. xšaēt əm. apąm. inapātəm. auruuat̰.aspəm. ẏaz. . PAHLAVI . apəmca. mazdaδātąm. aṣ̌aonąm. ẏaz azamaide. PAHLAVI.
Y6.5: aiβisrūϑrəm. aiβisrūϑrəmem. aiβisrūϑrəm. aiβisrūϑrəmem. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. frādat̰.vīspąm. hujiiāitīm. zaraϑuštrōtəməmca. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ašaonąm. vaŋhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. ẏ. γnā̊s ca. γənā̊s ca. γnā̊sca. γənā̊sca. vīrō. vąϑβā̊. ẏazamaide. ẏāirii ąmca. huš́itīm. ẏ. aməmca. hutaštəm. hu raoδəm. ẏazamaide. vərəϑraγnəmca. ahuraδā təm. ẏ. vanaiṇtīmca. uparatātąm. ẏ. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y6.6: uṣ̌ahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz. PAHLAVI. bərəji m. nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ. . PAHLAVI PAHLAVI. sra oṣ̌əm. aṣ̌əm. aṣ̌īm. aṣ̌əm. aṣ̌īm. huraoδəm. vərəϑrājanəm. frāda t̰. gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ. PAHLAVI PAHLAVI. rašnīm. razi štəm. ẏ. PAHLAVI. arštātəmca. fr ādat̰.gaēϑąm. varədat̰. gaēϑąm. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.7: hiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏ. PAHLAVI. aṇtarəmā̊ŋh əm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaza.. PAHLAVI PAHLAVI. pərənmā̊ŋhəm. pərənmā̊ŋhəm. vīṣ̌aptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.8: ẏāiriia. aṣ̌ auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI. maiδiiōzarəmaēm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI. maiδiiōṣ̌əməm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI. paitišhahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. ẏ.. PAHLAVI. aiiāϑriməm. fraouruuaēštrəməm. varṣ̌niha rštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm.ẏ. PAHLAVI PAHLAVI. amaspaϑmaēdaēm. hamaspaϑmaēdaēm. amaspaϑmaēdaēm. hamaspaϑmaēdaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. ẏaz. PAHLAVI PAHLAVI sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. . PAHLAVI.
Y6.9: vīspe. aṣ̌ah e. ratauuō. ẏaz. PAHLAVI. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑris ąsca. nazdišta. pairiš.hāuuanaiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštō. fraoxt a. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.10: ahura. miϑra. bərəzanta. aēϑiiejaŋha. aṣ̌ auuana. ẏ. strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhu. paiti. barəsmaniiāhu. miϑrəm. v īspanąm. dax́iiunąm. daŋhupaitīm. ẏaz. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.11: ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋh təm. xᵛarənaŋhaṇ təm. xᵛarənaŋhtəm. xᵛarənaŋhaṇtəm. ẏaz. PAHLAVI. aṣ̌aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fra uuaṣ̌aiiō. . PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazd ā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āpō. vaŋuhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.13: mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌xᵛarənaŋhəm. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI. dātəm. vīdūiiūm. ẏ. PAHLAVI PAHLAVI. dātəm. zaraϑuštrəm. ẏ. PAHLAVI PAHLAVI darəγąm. upaiianąm. ẏ. daēnąm. vaŋu hīm. māzdaiiasnīm.ẏ. PAHLAVI PAHLAVI
Y6.14: gairīm. uš́i. darənəm. mazdaδātəm. ašaxᵛāϑrəm. ẏazat əm. ẏaz. vispā̊. garaiiō. aṣ̌axᵛāϑrā̊. pouru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. uγrəm. dauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ẏ. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ẏ. . PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌īm. vaŋuhīm. ẏaz. xṣ̌ ōiϑnīm. bərəzaitīɱ. amauuaitīm. huraoδą m. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ẏ.. sauuō. mazdaδātəm. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.15: daɱąm. vaŋuhīm. āfritīm. . daɱəhməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. ẏ. uγrəm. tax məm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatəm. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.16: imā ə. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. ẏ. im ā̊. sā̊sca. š́ōiϑrā̊sca. gaoiiaoitīš ca. maēϑniiā̊sca. auuō.xᵛarənā̊sca. ẏ. iməmca. šōiϑrahe. paitīm. ẏim. ahurəm. mazdąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.17: ratauuō. vīspe. mazi šta. ẏ. aiiara. asniia. māhiia. ẏā iriia. sarəδa. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.18: hau ruuata. amərətāta. ẏ. gāuš. hudā̊. ẏ. sraošəm. aṣ̌īm. huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r atūm. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.19: haoməmca. para.haoməmc a. ẏaz. zaraϑuštrahe. spitāmahi. iδa. aṣ̌ aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īm. ẏaz.. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aēsmąsca. baoiδī mca. ẏ. ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. mazdā̊. puϑrəm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ. ẏ. . PAHLAVI PAHLAVI .
Y6.20: aṣ̌ainąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. ẏ.. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.21: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏaza ta. ẏaz. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. . PAHLAVI. hāuuanīm. paiti. ratūm. sāuuaŋhaēm. v īsəmca. paiti. ratūm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratūm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y6.22: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesne. paiti. PAHLAVI PAHLAVI
Y7:
Y7.1: aṣ̌əm. vohū. vahišt əm. astī. PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruua ta. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. x šnūmaine. sraošahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuua tō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.3: aṣ̌aiia. daδąmi. haoməmca. para. haoməmca.xṣ̌nūm aine. zaraϑuštrahe. spitāmahi. aṣao nō. frauuaṣ̌ə̄e. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. aēsmə. baoiδi. xšnūmaine. t auu. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.4: aṣ̌aiia. daδąm. haomi. xšnūmaine. aiβiiō. vaŋhībiiō. apąm. va ŋhīnąm. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. āpəm. haomiiąm. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. gąm. jīuuiiąm. PAHLAVI. aṣ̌aiia. d aδąmi. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. xšnūmaine. apąm. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.5: aṣ̌aiia. daδąmi. imat̰. barəsma. haδa.zaoϑrəm. haδa. aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. xṣ̌ nūmaine. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. vāca. humata. hūxta. huuaršta. PAHLAVI. aṣ̌aii a. daδąmi. gāϑanąmca. sraoϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. huuarštā̊. mąϑrā̊. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. imąm. aŋhuiią mca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufritī mca. xšnūmaine. ẏazatanąm. aṣ̌aonąm. m ainiiauuanąm. gaēϑiianąm. xṣ̌nūmaine. ha uuahe. ha uuaheca. hauuahe. hauuaheca. urunō. urunō. urunō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.6: aṣ̌aiia. da δąmi. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. h āuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. sāuuaŋhə̄e. vīspiiāica. vīsiiāica. vīspiiāica. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. . PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. miϑrahe. vouru.gaoiiao itōiš. hazaŋhrō.gaošahe. baēuuarə.ca ṣ̌manō. aoxtō.namanō. ẏazatahe. rām anō. xᵛāstrahe. PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.7: aṣ̌aiia. daδąm. daδąmi. daδąm. daδąmi. rapiϑβa nāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI aṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.fṣ̌auue. zaṇtumāica. a aṣ̌aone. aṣ̌ahe. frādat̰ϑβe. raϑβe. frādat̰ϑβe. raϑβe. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . aṣ̌aiia. daδąmi. ašahe. vahištahe. ašahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.8: uza ṣ̌aiia. a ṣ̌aiia. uzaṣ̌aiia. aṣ̌aiia. daδąmi. uzaiiairināi. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰. vīrāi. dāx́iiumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . aṣ̌aiia. daδąmi. bərəzatō. ahurahe. naf əδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI
Y7.9: aṣ̌aiia. daδąmi. aiβ isrūϑrimāi. aibigiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. aiβisrūϑrimāi. aiβisrūϑrimāi. frādat̰.vīspąm.hujiiā itə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aone. frauuaṣ̌inąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑβaunąm. vīrō.vąϑβanąm. vīrō.vąϑβaunąm. vīrō.vąϑβanąm. ẏāiriiaiiā̊sca. huš́ itōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aməheca. hutāštahe. huraoδahe. vərəϑraγnahea. ahurat̰ātah e. vainaiṇtiiā̊sca. uparatātō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI
Y7.10: aṣ̌aiia. daδąmi. uṣ̌ahināi. aṣ̌a one. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. bərəjiiāi. bmāniiāica. nmāniiāica. bmāniiāica. nmāniiāica. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . aṣ̌aiia. daδąmi. sraoṣ̌ahe. aš́iieh e. aṣ̌iuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaē ϑahe. PAHLAVI PAHLAVI. rašnaoš. razištahe. arštātasca. frādat.gaē ϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.11: aṣ̌a iia. daδąmi. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ra tubiiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. pərənō.mā̊ ŋhāi. vīšaptaθāica. aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.12: aṣ̌aiia. daδąmi. ẏāiriiaēibii ō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōzarəmiiāi. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. a ṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiōṣ̌māi. aṣ̌aone. aṣ̌a aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. pai tišhahiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. PAHLAVI . aṣ̌aiia. daδąmi. aiiāϑrimāi. fraouruuaē štrəmāi. varṣ̌ni.harštāišca. varṣ̌ni.harštāica. varṣ̌ni.harštāišca. varṣ̌ni.harštāica. aṣ̌aon e. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. PAHLAVI . aṣ̌aiia. daδąmi. hamaspaδmaidiiāi. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδ ąmi. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. .PAHLAVI.
Y7.13: aṣ̌ aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratu biiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriias ca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš.hāuuan aiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat. vahi štahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō. fraoxta. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y7.14: aṣ̌aiia. daδąmi. ahuraēibiia. miϑraēi biia. bərəzənbiia. aēiiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō.m ainiiauuanąm. dāmanąm. tištariieheca. st ārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋha heca. gaociϑrahe. huuarəca. xšaēštah e. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahura he. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hupat ōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.15: aṣ̌a iia. daδąmi. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aoną m. frauuaṣ̌inąm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.16: aṣ̌aiia. daδąmi. tauua. āϑrō. a ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibii ō. tātərəbiiō. ātərəbiiō. tātərəbiiō. ātərəbiiō. . PAHLAVI PAHLAVI . aṣ̌aiia. daδąmi. aiβiiō. vaŋhibiiō. v īspanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīsp anąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.17: aṣ̌aiia. daδąmi. m ąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋha he. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe. zar aϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōi š. PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.18: aṣ̌aiia. daδąmi. garōiš. uš́i. darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌aāϑrahe. vīspaeṣ̌ąmca. gairinąm. aṣ̌axᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑraṇam. mazdaδātanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋh ō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. a ṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.19: a ṣ̌aiia. da ąmi. daɱaiiā̊. vaŋhuiiā̊. ā fritōiš. daɱaheca. narš. aṣ̌aonō. uγ raeca taxmahe. dāmōiš. upamanahe. ẏazatahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.20: aṣ̌aiia. daδąmi. ā̊ ŋhąm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca. gaoiiao itanąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąm. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋheca. ašnō. vātaheca. aṣ̌a ōnō. strąmā̊ŋhō. hūrō. anaγranąm. raocaŋ hąm. xᵛδātanąm. vīspanąmca. spəṇtahe. ma niiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmc a. aṣ̌ahe. raϑβąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.21: aṣ̌aiia. daδąmi. raϑβō. bərəzatō. ẏōi. aṣ̌ahe. raϑβ ąm. aiiaranąmca. asńiianąmca. māhiianą mca. ẏāiriianąmca. sarərəδanąmca. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. raϑβō. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.22: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruua ta. amərətāta. gāuš. huδā̊. xšnūmaine. sraoṣ̌ahe. aṣ̌aiiehe. taxmahe. tanumąϑa he. tanumąϑra he. tanumąϑahe. tanumąϑrahe. darṣ̌i.draoš. āhūiriiehe. āoxtō.nām anō. ẏazatahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.23: aṣ̌ aiia. daδąmi. haoməmca. para. haoməmca. x ṣ̌nūmaine. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌ao nō. frauuaṣ̌ə̄e. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. . PAHLAVI PAHLAVI. a ṣ̌aiia. daδąmi. aēsmi. baoiδi. xṣ̌nūmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. ao xtō.nāmanō. ẏazatahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.25: aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aoną m. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑūranąm. paoir iiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm. nabāzdašta nąm. nabānazdašta nąm. nabāzdaštanąm. nabānazdaštanąm. frauuaṣ̌inąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.26: aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaē ibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. ẏazataē ibiiō. mainiiaōibiiascā. gaēiϑiiaēibiia scā. ẏōi. həṇti. ẏasniiāica. vaɱiiā ica. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahištāt̰. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.27: aṣ̌aiianō. pa iti. jamiiāt̰. ẏehiiā. sauuā. iṣ̌ā̊ṇ tī. rādaŋ́hō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ϑβō. staotarasca. mąϑranasca. ahura. mazdā. PAHLAVI PAHLAVI. aogəmadaēcā. usmahecā. vīsā madaēcā. PAHLAVI PAHLAVI. hii at̰. mīždəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. da ēnābiiō. mazdā. ahurā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.28: ahiiā. huuō. nī dāidī. aɱāicā. ahuiiaē. manax́iiā ca. PAHLAVI PAHLAVI. tat̰. ahiiā. ẏā. tat̰. upā. jamiiāmā. tauuacā. sarəm. aṣ̌ax́i icā. vīspāi. ẏaouue. PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.29: ẏāϑā. ahū. vair iiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI OD gywʾk byšʾmlwtyk gwbšnyh
Y7.30: ahunəm. vairīm. ẏazamaide. arṣ̌uxδəm. vā cim. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. daɱąm. vaŋuhīm. āfritīm. ẏazamai de. uγrəm. taxməm. dāϑōiš. upamanəm. ẏaz atəm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. hauruuata. amərətāta. ẏazamaide. gāu š. hudā̊. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. haoməmca. para.haoməmca. ẏaz. aēsmąsca. baoiδimca. ẏaz.. PAHLAVI PAHLAVI. frasasti. daɱaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfratōiš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.31: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesē. ẏesnē. ẏesē. ẏesnē. paitī. PAHLAVI PAHLAVI. vaŋ́hō. ma zdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. PAHLAVI PAHLAVI. ẏā̊ŋh ąmcā. tąscā. tā̊scā. ẏazamaide. PAHLAVI
Y8:
Y8.0: lʾspyk ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. frā. mē. mrūte. PAHLAVI PAHLAVI. zwt aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰. cī t̰. hacā. frā. aṣ̌auua. viδuuā̊. mraotū. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.1: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. PAHLAVI. OD gywʾk slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y8.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruu ata. amərətāta. gāuš. hudā̊. hao məmca. para.haoməmca. aēsmąsca. bao iδīmca. frasasti. ahurahe. mazdā̊. ahunahe. vairiiehe. arṣ̌uxδahe. vā xš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. da ɱaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. uγrā i. dāmōiš. upamanāi. PAHLAVI PAHLAVI. haomahec a. mąϑraheca. ašạonaēca. zaraϑušt rahe. aṣ̌auuanō. paiti. jamiiāt̰. PAHLAVI PAHLAVI
Y8.3: lʾspyk PWN gʾs hʾwʾn' xᵛarata. narō. aētəm. miiazdəm. ẏōi dim. ha ŋhāna. ha ŋhāne. haŋhāna. haŋhāne. aṣ̌āca. frə̄rəteca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.4: aməṣ̌a. spəṇta. daēna. māzdaiiasne. vaŋhauuasca. vaŋhīšca. zaoϑrā̊s ca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ō. aēšuua. mazdaiiasnaē.ṣ̌uua. mazdaiia snō. aojanō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštaiia mnō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏāϑβa. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγəṇte. PAHLAVI PAHLAVI. auui. tū. dim. disiiata. ẏā̊. apasca. uruuar ā̊sca. zaoϑrā̊sca. PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.5: ẏa sca. aētaēšąm. mazdaiiasnanąm. pərən āuiiunąm. pərən āiiunąm. pərənāuiiunąm. pərənāiiunąm. aiβi.zū.zuiianąm. imą. imąm. imą. imąm. vacō. nōit̰. vīsaēiti. vīsaiti. vīsaēiti. vīsaiti. framrūite. aētąm. ā. ẏā.tumanahe. jasaite. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aməṣ̌a. spənṭa. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.6: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI OD gywʾk slyšʾmlwtyk gwbšn' slwšdlwn' OŠTEN-tn' KKA DKYA krt YDE PWN pʾtyʾp̄ krtn OL blswm HNHTWN-t n ʾšmwhwk cslwtlwšʾmlwtyk cslwšʾmlwtyk cslwtlwšʾmlwtyk cslwšʾmlwtyk gwptn
Y8.7: ytʾhwylyww 4 gwpt
Y8.8: vasasca. tū. ahura.mazda. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vasō. āpō. vasō. uruurā̊. vasō. vīsp a. vohū. aṣ̌aciϑra. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. xšaiiamnō. aṣ̌auuanəm. dāiiata. ax ṣ̌aiiamnəm. druuaṇtəm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.9: vasō.xšaϑrō. x́iiāt̰. aṣ̌auua. auuasō.xšaϑrō. x́iiā t̰. druuā̊. PAHLAVI PAHLAVI. gatō. hamistō. nižbərətō. ha ca. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmabiiō. vara tō. auuasō.xšaϑrō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.10: haxṣ̌iia. azəmcit̰. ẏō. zaraϑušt rō. fratəmą. nmānanąmca. vīsąmca. zaṇ tunąmca. dax́iiunąmca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. anumat aiiaēca. anuxtaiiaēca. anuuarštaii aēica. ẏā̊. āhūiriš. zaraϑuštriš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.11: rauuasca. xᵛāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōi š. PAHLAVI PAHLAVI. ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōiš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y8.12: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. PAHLAVI PAHLAVI OD gywʾk slyšʾmlwtyk gwbšn'.
Y8.13: haomahe. aṣ̌auuazaŋhō. xṣ̌naoϑra. ẏas nāica. vaɱāica. xšnaoϑrāica. frasast aiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y9:
Y9.0: zwt ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaōta. frā.mē. mrūte. PAHLAVI PAHLAVI. .ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaota. frā.mē. mrūte. PAHLAVI PAHLAVI. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā. frā. aṣ̌a uua. viδuuā̊. mraotū. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.1: hāuuanīm. ā. ratūm. ā. haomō. upāit̰. zaraϑuštrəm. PAHLAVI PAHLAVI. āϑrəm. pairi.ẏaoždaϑəntəm. gāϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ādim. pərəsat̰. zaraϑuštrō. kō. narə. ah i. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏim. azəm. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō. sraēštəm. dādarəsa. xᵛahi. gaiiehe. xᵛanuuatō. aməṣ̌ahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.2: amərəza. gaiiehe. stūna. āat̰. mē. aēm. paiti.aōxta. haomō. aṣ̌auua. dūraoṣ̌ ō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aməm. azəm. aməm. azəm. aɱi. zaraϑuštra. haomō. aṣ̌auua. dūraošō. . PAHLAVI. āmąm. ẏ āsaŋuha. spitama. frā.mąm. hunuuaŋha. xᵛarətə̄e. PAHLAVI. ao i. mąm. staomaine. stūiδi. ẏaϑa. amā. apa racit̰. saoṣ̌iiaṇtō. stauuąn. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.3: āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. PAHLAVI . kasə.ϑβąm. paoiriiō. haoma. maṣ̌iiō. ast uuaēϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tit̰. cit̰. tit̰. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiap təm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.4: āat̰. mē. aēm. pai ti.aoxta. haōmō. aṣ̌auua. dūrāoṣ̌ō. PAHLAVI. vuaŋhā̊. vīuuaŋhā̊. vuaŋhā̊. vīuuaŋhā̊. mąm. paoiriiō. maṣ̌iiō. astuuaēϑiiāi. hun ūta. gaēϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ərən āuui. t̰at̰. tat̰. t̰at̰. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI. ẏat̰. hē. poϑrō. us.zaiiata. ẏō. ẏimō. xšaētō. xᵛarənaŋhastəmō. huuąϑβō. xᵛarənaŋhastəmō. huuąϑβō. . PAHLAVI PAHLAVI. xᵛarənaŋhastəmō. zātanąm. huuarə.darəsō. maṣ̌iiānąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏat̰. kərənaot̰. aŋ́he. xšaϑrāδa. amarəṣ̌əṇta. pasu. vīra. aŋhā̊.šəmne. āpi. uruuāiri. PAHLAVI PAHLAVI. PAHLAVI. xᵛairiiąn. xᵛarə ϑəm. ajiiamnəm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.5: ẏemahe. xša ϑrahe. auruuahe. nōit̰. aoxtəm. ā̊ŋha. nōi t̰. garəməm. PAHLAVI PAHLAVI. nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. m arəϑiiuš. nōit̰. araskō. daēuuō.dātō. PAHLAVI PAHLAVI. paṇca.dasa. fracarōiϑe. pita. puϑras ca. raoδaēṣ̌uua. katarascit̰. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏauuata. xṣ̌a iiōit̰. huuąϑβō. ẏō. ẏimō. ẏō. ẏimō. vīuuaŋhatō. puϑrō. AHLAVI PAHLAVI.
Y9.6: kase.ϑβąm. bitiiō. haoma. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.7: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. haomō. a ṣ̌auua. dūraoṣ̌ō. PAHLAVI PAHLAVI. āϑβiiō. mąm. bitiiō. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. hā. a ɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. aɱāi. aɱāi. jasat̰. āiiap təm. PAHLAVI PAHLAVI. ẏat̰. hē. hē. puϑrō. us.zaiiata. vīsō. sūraiiā̊. ϑraētānō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.8: ẏō. janat̰. ažīm. dahākəm. ϑrizafanəm. ϑri kamrəδəm. xṣ̌uuaš. aṣ̌īm. hazaŋrā.ẏaox štīm. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aojaŋ həm. daēuuīm. drujim. aγəm. gaēϑāuuiiō. d ruuaṇtəm. PAHLAVI PAHLAVI. >ẏąm. aṣ̌aojastəmąm. drujim. fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiiuš. aoui. ẏąm. astuuaitīm. gaēϑąm. mahrkāi. aṣ̌ahe. g aēϑanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.9: kō.ϑβąm. ẏim. ahurəm. mazdąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kasə. ϑβąm. ϑritiiō. haoma. maṣ̌iiō. ast uuaēϑiiāi. hūnūta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiap təm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.10: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. hao mō. aṣ̌auua. dūraošō. PAHLAVI PAHLAVI. ϑritō. sāmanąm. səuu ištrō. ϑritiiō. mąm. maṣ̌iiō. astuuaēϑiiā i. hunūta. gaēϑiiāi. kā. hā. kā. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ərə nāuui. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏat̰. hē. puϑrō. us.zai iaoiϑe. uruuāxṣ̌iiō. kərəsāspasca. PAHLAVI PAHLAVI. t̰kaē ṣ̌ō. aniiō. dātō.rāzō. āat̰. aniiō. āat̰. aniiō. . PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. anii ō. uparō.kairiiō. ẏauuat̰. gaēsuš. gaδauua rō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.11: ẏō. janat̰. ažīm. sruuarəm. ẏim. aspō.garəm. nərə.garəm. narə.garəm. nərə.garəm. narə.garəm. ẏim. vīṣ̌ō.vaṇtəm. zairitim. PAHLAVI PAHLAVI. ẏim. upairi. vīš. raorat̰. ārištiiō.barəza. zai ritəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI xṣ̌uuaē paiia. vaēnaiia. barəṣ̌na. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏim. upairi. kərəsāspō. aiiaŋha. patūm. pacata. PAHLAVI PAHLAVI. ā. rapiϑβənəm. zruuānəm. tafs at̰ca. hao mairiiō. xᵛīsat̰ca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. frąš. aiiaŋhō. frapsparat̰. ẏaeš.ẏaṇtīm. āpəm. parā̊ŋhāt̰. aparā̊ŋhāt̰. parā̊ŋhāt̰. aparā̊ŋhāt̰. parąštar štō. parąštarštō. . PAHLAVI PAHLAVI parąš. tarštō. apatacit̰. naire manā̊. kərəsāspō. PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI
Y9.12: kasə.ϑβąm. tūiriiō. haoma. maṣ̌iiō. astuua ēϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌i š. ərənāuuit̰. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. . PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.13: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. dūraoṣ̌ō. PAHLAVI . paouruṣ̌aspō. mąm. tūiriiō. maṣ̌iiō. astuuaē ϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI. yat̰. hē. tūm. us.zaiiaŋha. tūm. ərəzuuō. zaraϑuštra. nəm ānahe. pōuruṣ̌aspahe. vīdaēuuō. ahura. t̰kaēṣ̌ō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.14: srūtō. airiiene. vaējah e. tūm. paoiriiō. zaraϑuštra. ahurnəm. vairīm. frasrāuuaiiō. vī.bərəϑβəṇtəm. āxtūirīm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aparəm. xraožda iiehe. frasrūiti. PAHLAVI .
Y9.15: tūm. zəmar.gūzō. ākərənauuō. vīspe. daēuua. zaraϑuštra. ẏō. para. aɱāt̰. vīrō.raδa. apataiien. paiti. āiia.zəmā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ō. aojištō. ẏō. taṇjištō. ẏō. ϑβaxštišt ō. ϑβaxišt ō. ϑβaxšištō. ϑβaxšištō. ẏō. āsištō. ẏō. as. vərəjąstəmō. vərəϑrająstəmō. vərəjąstəmō. vərəϑrająstəmō. abauua t̰. manuuā̊. dāmąn. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.16: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. PAHLAVI PAHLAVI. vaŋhuš. haomō. huδātō. h aomō. arštātō. aršdātō. arštātō. aršdātō. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vaŋhuš. dātō. baēšaziiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. hukərəfš. huvərəfš. PAHLAVI PAHLAVI. vərəϑrajā̊. z airi.gaonō. nąm. ẏąsuš. PAHLAVI PAHLAVI. ẏaϑa. xᵛarəṇti. vahištō. urunaēca. pāiϑmainiiōtəmō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.17: nītī. zāiri. maδə. maδəm. maδə. maδəm. mruiiē. PAHLAVI PAHLAVI. nī. aməm. nī. vərəϑraγnəm. PAHLAVI. nī. dasuuarə. nī. baēšazəm. PAHLAVI PAHLAVI. nī. fradaϑəm. nī. varədaϑəm. PAHLAVI PAHLAVI. nī. aojō. vīspō. tanūm. nī. mastīm. vīspō.paēsaŋhəm. PAHLAVI PAHLAVI. nī. tat̰. ẏaϑa. gaēϑāhuua. vasō.xšaϑrō. fracar āne. t̰baēṣ̌ō. tauruuā̊. drujim. vanō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.18: nī. tat̰. ẏaϑa. tauruuaiiene. vīs panąm. t̰baēṣ̌uuatąm. t̰baēṣ̌auuatąm. t̰baēṣ̌uuatąm. t̰baēṣ̌auuatąm. baēṣ̌ā̊. daēuuaną m. maṣ̌iiānąmca. PAHLAVI PAHLAVI. ẏāϑβąm. pairi. kanąmca. sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. mairiianąm. bizaŋranąm. bizənŋranąm. bizaŋranąm. bizənŋranąm. aṣ̌əmaoγanąmca. bəzəṇgranąm. vərəkanąmca. vəhrəkanąmca. vərəkanąmca. vəhrəkanąmca. ca ϑβarə.zəṇgaranąm. PAHLAVI PAHLAVI. haēniiā̊sca. pərəϑu.aēnikaiiā̊. daβąiϑiiā̊. paϑąiϑiiā̊. patąiϑiiā̊. paϑąiϑiiā̊. patąiϑiiā̊. . PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.19: iməm. ϑβąm. paoirim. ẏā nəm. haoma. jaiδiiemi. dūraoša. vahištəm. ahū. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō. xᵛāϑrəm. . PAHLAVI PAHLAVI. iməm. ϑβąm. bitīm. ẏ ānim. haoma. jaiϑiiemi. dūraoša. dūraoša. druuatātəm. aŋ́hā̊ se.tanuuō. PAHLAVI PAHLAVI. imim. ϑβąm. ϑritīm. ẏānəm. hao ma. jaiδiiemi. dūraoṣ̌a. darəγō.jītīm. ušt ānahe. PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.20: iməm. ϑβąm. tūirim. ẏānəm. hao ma. jaiδiiemi. dūraoša. ẏaϑa. aēṣ̌ō. am auuā̊. ϑrąfδō. fraxštāne. zəmā. paiti. t̰baē ṣ̌ō. t̰baē tṣ̌ō. t̰baēṣ̌ō. t̰baētṣ̌ō. tauruuā̊. drujəm. vanō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. iməm. ϑβąm. puxδəm. ẏānəm. haoma. jaiδiiemi. dūra ōša. ẏaϑa. vərəϑrajā̊. vanat̰.piṣ̌anō. fraxštāne. zəmā. paiti. t̰baēṣ̌ō. tauru uā̊. drujim. vanō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.21: iməm. ϑβąm. xšt ūm. ẏānəm. haoma. jaiδiiemi. dūraoša. pauruua. tāiium. pauruua. gaδəm. pauruua. vəh rkəm. bōiδiiōi.maiδe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. māciš. pōuruō būiδiiaē ta. nō. vīspe. pauruua. būiδiiaēita.maiδe. būiδiiōi.maiδe. būiδiiaēita.maiδe. būiδiiōi.maiδe. . PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.22: haomō. aibiš. ẏōi. uruuaṇtō. hita. taxṣ̌əṇti. ərənāum. zāuuarə. aojā̊sca. baxšaiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. haomō. ā zīzanāiti.biš. daδāiti. xšaētō.puϑ rīm. uta. aṣ̌auua.frazaiṇtīm. PAHLAVI PAHLAVI. ha omō. taēcit̰. ẏōi. kataiiō. naskō.fra sā̊ŋhō. ā̊ŋhəṇti. spānō. mastīmca. baxšaiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.23: haomō. tā̊scit̰. ẏā̊. ka inīnō. ā̊ŋhairi. darəγəm. aγrauuō. haiϑīm. rāδəmca. baxšəṇti. mušu. jaiδiiamnō. h uxratuš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.24: haomō. təmcit̰. ẏim. kərəsānəm. kərəsānīm. kərəsānəm. kərəsānīm. apaxšaϑrəm. nišāδaiiat̰. ẏō. raosta. xšaϑrō.kāmiia. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. dauuata. nōit̰. mē. apąm. āϑra uua. aiβištiš. vərəiδae. daŋ́hauua. carāt̰. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. hō. vīspe. varəδanąm. vanāt̰. nī. vīspe. varəδanąm. janāt̰. PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.25: ušta.tē. ẏ ō. xᵛā. aojaŋha. vasō.xšaϑrō. ahe. ha oma. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ušta.tē. apauuat ahe. pauruuaąm. pauruuacąm. pauruuaąm. pauruuacąm. ərəžuxδanąm. PAHLAVI PAHLAVI. ušta. tē. ušta. tē. kā. nā. v aca. arṣ̌uxδa. ušta. tē. nōit̰. pairi.frās a. ərəžuxδəm. pərəsaxe. pərəsahi. pərəsaxe. pərəsahi. vācim. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.26: frā.tē. mazdā̊. barat̰. pauruuanīm. aiβā̊ŋhanəm. aiβiiā̊ŋhanəm. aiβā̊ŋhanəm. aiβiiā̊ŋhanəm. stəhrpa ēsaŋhəm. mainiiū.tāštəm. vaŋhīm. daē nąm. māzdaiiasnīm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. aiŋ́he. ahe. aiβiiāstō. barṣ̌nuš. paiti. gairinąm. drājaŋhe. aiβiδāitī šca. graūsca. mąϑrahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.27: haoma. nəmā nō.paiti. vīspaiti. zaiṇtu. zaiṇtu.paiti. zaiṇtu. zaiṇtu.paiti. daŋ́hupaiti. spanaŋha. vaēδiiā. paiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aɱāica. ϑβā. vərəϑraγ nāica. vərəϑraγ niiāica. vərəϑraγnāica. vərəϑraγniiāica. māuuōiia. upa.mruiie. tanuiiē. ϑrimāica. ẏat̰. ϑrimāica. ẏat̰. ϑrimāica. ẏat̰. pouru. baoxšnahe. vī.nōi. t̰baēṣ̌uuatąm. vī.nōi. t̰baēṣ̌uuatąm. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.28: vī.nō. t̰biṣ̌uuatąm. t̰baēšī. bīš. vī manō. bara. garəməṇtąm. PAHLAVI PAHLAVI . ẏō. cišca. aɱi. nmāne. ẏō. aŋ́he. vīse. ẏ ō. ŋ́he. ŋ́he. aɱi. zaṇtuuō. ẏō. aŋ́he. daŋ́hu uō. aēnaŋhā̊. asti. maṣ̌iiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. gə̄uruuaiia.hē. pāδauue. zā uuarə. PAHLAVI. pairiṣ̌ē. uš́i. vərən ūiδi. PAHLAVI. skəṇdəm.šē. manō. kərənūiδi. PAHLAVI .
Y9.29: mā zbarəϑaēibiia. fratuiiā̊. mā. gauua ēibiia. aiβi tūtuiiā̊. amo PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. amā. mā. amā. mā. ząm. vīnōit̰. aṣ̌ibiia. mā. gąm. vīnōit̰. aṣ̌ibiia. ao PAHLAVI PAHLAVI. ti. nō. ma ẏō PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.30: pait ṣ̌ōv. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kəhrpəm. nāšəm a. zāire. va darə jaiδi. PAHLAVI PAHLAVI. paiti a tō. zazarānō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kəhr ṣ̌. haoma. zāire. vadarə. jaiδi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.31: paiti. maṣ̌iiehe. druuatō āstarš. aiβi ō ždaii PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ne. haoma. zāiri. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI h ūm.mərəcō. s. vaca. daϑānahe. amkarə.. apa PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI kəh nāṣ̌əm.nāi. aṣ̌aone. ha oma. zāiri. ri. j i. PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.32: paiti. jahi.kaiiāi. ẏātu.maētiiāi. maoδanō.kairiiā upaštā. bairiiāi. ẏeŋ́he. frafrauuai manō. ẏaϑa. aβrəm. vātō.šūt PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. one. haoma. z PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI one. h aoma. z PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10:
Y10.1: viš. apąm ā̊ŋ́ō. vīdaēō. PAHLAVI PAHLAVI. vaŋhuš. sraoṣ̌ ō. mitaiiatu. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌iš. vaŋhi. iδa. mitana tu. aṣ̌iš. vaŋhi. rāmiiat̰. aδa. upa. imat̰. nəmānəm. ẏat̰. hūiri. āhūiri. hūiri. āhūiri. ẏat̰. haomahe. aṣ̌auu a.zaŋhō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.2: frat arəmc .staomi. h x uaiiaiti. . PAHLAVI PAHLAVI. uparə mcit̰. t omi. hux ratauuō ŋha. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.3: taōmi. maēγəmc ẏā tē. kəh vax šaiiatō. barṣ̌nuš. paiti. gairinąm. PAHLAVI PAHLAVI. sta omi. garaiiō. bərəzəṇtō. ẏaϑra. haoma. urūruδuš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.4: ϑβīm. paϑanąm. varəz ərəϑrm. tē. h aoma. a PAHLAVI PAHLAVI. stao mi. zəmō uru uō. car. PAHLAVI PAHLAVI . uta. m gar a. paiti PAHLAVI PAHLAVI. a. frā δaē he xā̊. ahe.
Y10.5: v δiiaŋha. ma PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vīspaēsca. paiti. varəṣ̌a.jī š. vīspə̄sca. paiti. paiti. fraspraγə̄. vīspə̄sca. paiti. frauuāxəē. frauuāxṣ̌əē. frauuāxəē. frauuāxṣ̌əē. . PAHLAVI PAHLAVI. v ṣ̌aj īš. PAHLAVI
Y10.6: haom a. nā. ẏō. d im. ksta. sta. ksta. sta. vərəϑra ti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ūitiš. nitəm tiš. nit əmac iiāi. asti d PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.7: ni ϑra. frākərəsta. aɱ at̰. haca hitiš. PAHLAVI PAHLAVI. ẏaϑra. bāδa. upāzaiti. ẏaϑra. bāδ upastaoiti. hao mahe. baēšaziiehe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ciϑrəm. baēšazəm. ahe. v īse PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.8: spe. zi. aniiē ma xruuī. druuō. PAHLAVI PAHLAVI ma he. maδō PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ϑərəm. taur unəm. ha PAHLAVI PAHLAVI. frā ābiiō. tanubiiō. haomō. vte. baēša zāi. PAHLAVI .
Y10.9: haoma. dazde.mē. baēšazanąm. ẏā.biiō. ahe. baēšazaδā̊. PAHLAVI PAHLAVI. hao ma. dazdī.mē. vārəϑr ō ahe. vərə ϑra.tauruu. PAHLAVI PAHLAVI. i. ur uuaϑ rəm. vaŋha ŋhəm aṣ̌ əm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y10.10: uaṇtəm. ϑβ d b at̰. huu āpā̊. PAHLAVI PAHLAVI. ṇtəm. ϑβā. dāmiδātəm. baγō. nid āpā̊. PAHLAVI PAHLAVI. haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.
Y10.11: āat̰. ϑβā. aϑra. spəṇta. fra daxš PAHLAVI PAHLAVI. mərəγa. vīž pairi. s aēna. PAHLAVI . aouui. st kusrā δa kusr š paϑ PAHLAVI PAHLAVI
Y10.12: ša auruua. tāhu om ō. gao PAHLAVI PAHLAVI ā.tē. baēšaza. irīraϑare. vaŋhə̄uš aŋhō. ma iiābiiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ā at̰. mē. ahe. duṣ̌.saŋhahe. parāca. vaē paiia. manō. PAHLAVI PAHLAVI. āa nō. ẏ ō. mē. du PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.13: t̰. kərənaoi ti raē uu PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aomā i. at̰.ma m PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. pōuru.narəm. tūm. kərənū iṣ̌i ē cisti.vastrəm. PAHLAVI PAHLAVI . ẏase.tē. bāδa. haoma. zāiri. gauua. irist ahe. baxšaiti. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.14: ma. mē. ẏaϑa. goš. drafṣ̌ō. ō. rəma. cai re. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . fraṣ̌a. fraiiaṇti. tē. maδ rəziiaŋh ā̊ŋhō. jasəṇtō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. . haoma. aṣ̌aom. aṣ̌uuā zō. da huraoδa. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.15: rə.zām i. janiiōiš. ūnąm. mairiia tō. xraδaiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏā. mainiiaṇti. dauuaiiaṇti. āϑrauuanəmca. haoməmca. hā. ẏā. dapta. apa.na PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . ẏat̰. ẏā tat̰. ẏat̰. ẏā tat̰. ẏa haomahe. draonō. nigā̊ṇgh əṇte. nδaiti. nōit̰. tąm. āϑrauuō. puϑrīm. naēδa di. hupuϑrīm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.16: paṇca.nąma. aɱ nąm. nōit̰. aɱ PAHLAVI PAHLAVI. huma tah ṣ̌matahe. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI. hūxtahe. aɱ i. dužūxtahe. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI. huuarštahe. aɱi. dužuuar ištahe. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI. sroṣ̌ahe. aɱi. asruštō iš. nō PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aonō. aɱi. druuatō. nō . aɱi. PAHLAVI PAHLAVI. at̰.cit̰. a ɱāt̰ ẏaϑa. apəm. maniuuā ŋhat̰. niuuā itiš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.17: āat̰. aoxt a. zartrō. nəmō. haomāi. māzdaδātāi. vaŋhuš. omō. mazdaδātō. nəmō. haomā i. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vīspe. haoma. upa. st ẏat̰.ci t̰. barəṣ̌nuṣ̌uua. gairinąm. ẏat̰.cit̰. jąfnuṣ̌uua. raonąm. ẏaēcit̰. ązahe. ązahu. ązahe. ązahu. dərətā̊ŋhō. jaininą m. upa.dərəzāhu. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. a. ta šta. zanaē aoui. taxṣ̌e. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. mā.tē. nīre. zəme. paiti. i ϑa. raēuuaṇtō. arəjahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.18: imā̊.sə.tē. hao a. gāϑ ā̊. imā̊. həṇte. staomāiiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ā̊. h əṇti. cīc ṣ̌xδa. vā cō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. iϑā. nā. ẏōidim. staoiti. PAHLAVI PAHLAVI. dāsmaš. dāsmaiš. dāsmaš. dāsmaiš. vārəϑraγni š. paiti.biṣ̌iš. baēšaz PAHLAVI PAHLAVI .
Y10.19: imā̊sə. tūmc māuuiia. fraṣ̌a. frauua ṇtu. tē. maδō. roxṣ̌na. fraiiaṇtu. tē. maδō. raṇjiiō. rəṇjiiō. raṇjiiō. rəṇjiiō. vazainṭe. maδō. PAHLAVI AHLAVI PAHLAVI. vārəϑraγniš. h əṇtəm. ā oit hara. haϑra. hara. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.20: nəmō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. gaoi. uxδəm oe. vərəϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI. gaoe. xᵛar əϑəm. gaoe. vastrəm. PAHLAVI PAHLAVI. gaoe. vərəziiātąm. tąm. nə̄. xᵛarə ϑāi. fṣ̌uiiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.21: hao m. zāirīm. bərəəm. ẏazamaide. . PAHLAVI. haoməm. frāṣ̌mīm. frādat̰.gaēϑəm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. haom. dūraoṣ̌əm. ẏa zamaide. PAHLAVI. aoma. ẏazamaide. PAHLAVI. uštrahe. spitāmah iδa. a mca. frauu aṣ̌īmca PAHLAVI PAHLAVI
Y10.22: ẏeŋ́hē. hātąm. ā enē. esnē. ẏene. ẏesnē. paitī. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11:
Y11.1: ϑrāiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanō. āfriuuacaŋhō. zauuaṇti. PAHLAVI PAHLAVI. gaošca. a spasca. haomasca. PAHLAVI. gāuš. zaotārəm. zauuaiti. PAHLAVI PAHLAVI. uta. buiiā̊. afrazaṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. hacimō. PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. mąm. xᵛāstąm. nōit̰. baxšahe. PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. mąm. tūm. fšaonii ehe. nāiriiā̊. vā. puϑrahe. vā. huiiā̊. vā. marṣ̌uiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.2: aspō. bā ṣ̌ārəm. zauuaiti. PAHLAVI . mā. buiiā̊. auruuatąm. ẏūxta. mā. auru uatąm. aiβiṣ̌asta. mā. auruuatąm. niϑa δō. varṣ̌nāca. ϑβāṣ̌əm. ϑβāṣ̌əm. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.7: ϑβāṣ̌ əm. ā gə̄uš. frāϑβarəsō. taṇcištāi. ha umāi. draonō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. māϑβā. haomō. baṇdaiiāt̰. ẏaϑa. mairūm. baṇdaiiat̰. ẏim. tūirīm. fraŋ rasiiānəm. maδəme. ϑriṣ̌uue. ϑriṣ̌uua. ϑriṣ̌uue. ϑriṣ̌uua. aŋ́hā̊. zəmō. . PAHLAVI PAHLAVI. pairiš.xᵛaxtə̄m. aiiaŋhahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.8: āat̰. ao xta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. mazdaδā tāi. vaŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəm ō. haomāi. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.9: ẏō. nō. aēuuō. at̰. tū. uiiē. iϑrādiiāi. iϑrāiiōi.diiāi. iϑrādiiāi. iϑrāiiōi.diiāi. tūir ahe. məṇdāidiiāi. xṣ̌uuīdəm. haptāždii āi. nauua. dasime. ẏōi. və̄. ẏaēϑma. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.10: pairite. haoma. aṣ̌āum. aṣ̌auuāzō. daδąmi. imąm. tanūm. ẏā. mē. vanaenaite. h uraδa. h uraōδa. huraδa. huraōδa. . PAHLAVI PAHLAVI. ϑβaxṣ̌ā i. haomāi. maδāi. hauuaŋhāi. aṣ̌auua stāi. PAHLAVI PAHLAVI. pairi.mē. tūmcit̰. daiiā̊. haoma. aṣ̌auua. dūraša. dūraoša. dūraša. dūraoša. vahištəm. ahūm. aṣ̌ aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.11: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. PAHLAVI PAHLAVI wycst slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y11.12: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI wycst cslwšʾmlw tyk gwbšn'
Y11.13: ẏaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌ā t̰.cīt̰. hacā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. wycst byšʾmlwtyk gwbšn'
Y11.14: vasasca. tū. ahura.mazda. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vīspa. vaspō. vīspa. vaspō. vīspa. v ohū. ašạciϑra. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌aiiamnəm. a ṣ̌auuanəm. dāiiata. axṣ̌iiamnəm. druuaṇt əm. PAHLAVI .
Y11.15: vasō.xšaϑrō. xiiāt̰. aṣ̌auua. avasō. xšaϑrō. hiiāt̰. druuā̊. gatō. PAHLAVI PAHLAVI. gatō. ha mistō. nižbərətō. haca. spəṇtahe. mainiiə̄ uš. dāmabiiō. varatō. avasō. xšaϑr ō. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.16: haxšaiia. azəmcit̰. ẏō. zaraϑuštrō. fratəmąm. nəmāna nąmca. vīsąmca. zaṇtanąmca. dax́iiunąmc a. PAHLAVI PAHLAVI. aŋ́hā̊. daēna iiā̊. anumataiiaēca. anuxštaiiaēca. a nuuarštiiaēca. ẏā. āhūiriš. zaraϑušt riš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.17: rāuuasca. xᵛāϑrə mca. āfrīmnāmi. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stō iš. PAHLAVI . ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspa iiā̊. druuatō. stōiš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. Pahlavi Pahlavi
Y12.1: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīd aēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi hāuuanə̄ e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaē ca.※ Pahlavi Pahlavi sāuuaŋhə̄e. vīsaāica. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱā ica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi raϑβąm. aiiaranąmca. asnii anąmca. māhiianąmca. ẏāiriianąmca. sarə δanąmca. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌nao ϑrāica. frasastaiiaēica.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ẏaϑā. ahū. vairii ō. zaoϑā. zaotā. zaoϑā. zaotā. frā.mē. mrūtē.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑā. a hū. vairiiō. yō. zaotā. frāme. mrūte.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā. frā. aṣ̌auua. viδuuā̊. mraotū. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.2: frastuiie. fərastuiie. frastuiie. fərastuiie. humatōibiiascā. hūxtōibiiasc ca. huuarštōibiiascā. mąϑβōibiiascā. v axəδβōibiiascā. varštōibiiascā.※ Pahlavi ※ aiβigairiiā. daiϑe. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā.※ Pahlavi Pahlavi ※ paitirici iāi. daevē. vīspā. duṣ̌matācā. dužūx tācā. dužuuarštācā. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y12.3: fərā. v ə̄. rāhe. aməṣ̌ā. spəṇtā.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏasnəmcā. vaɱəmcā.※ Pahlavi Pahlavi ※ frā. manaŋhā. frā. vacaŋhā. fr ā. š́iiaoϑnā. fərā. aŋhuā̊iiā. fərā. ta nuuascīt̰. xᵛax́iiā̊uštanəm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y12.4: staomī. aṣ̌əm.
Y12.5: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. Pahlavi Pahlavi
Y12.6: nāisūmī. daēuuō. frauuarāne. mazdaiias nō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahurat̰kaēšō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ staotā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ẏaštā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. Pahlavi Pahlavi ※ ahurāi. m azdāi. vaŋhaoē. vohū.maide. vīspā. voh ū. cinaɱī.※ Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌ā une. raēuuaitī. xᵛarənaŋhatī. xᵛarənaŋhaitī. xᵛarənaŋhatī. xᵛarənaŋhaitī. Pahlavi Pahlavi ※ ẏā.zī. cīca. vahištā. ẏe ŋ́hē. gāuš. ẏeŋ́hē. aṣ̌əm. ẏeŋ́hē. raocā̊ . ẏeŋ́hē. raocə̄bīš. rōiϑβən. xᵛāϑrā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.7: spəṇtąm. ārmaitīm. vaŋhīm. varən ne. hā.mōi. astū.※ Pahlavi Pahlavi ※ us. gə̄uš. stu iie. tāiiāat̰cā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ us. mazdaiiepnanąm. vīsąm. ziiānaiiaēc ā. vīuuāpaδcā.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y12.8: frā. manaēibiiō. rā̊hē. rā̊ŋhē. rā̊hē. rā̊ŋhē. vasə̄.ẏaitīm. vəsə̄.šəitīm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏāiš. upairi. ā iia.zəmā. gaobīš. š́iiaṇtī.※MN Pahlavi Pahlavi nəmaŋhāi. aṣ̌āi. uzdātā̊. paiti. a uuat̰. stuiiē. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ nōit̰. aɱāt̰. āziiā̊ nīm. nōit̰. vīuuāpəm. xštā. māzdaiias nīš. aoi. vīsō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ nōit̰. astū. nōit̰. uštānah e. cinmānī.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.9: vī. daēuuāiš. aγāiš. auuaŋh ūš. anaratāiš. akō.dābīš. sarəm. mruiiē. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hātąm. draōjištāiš. hātąm. paoṣ̌ištāiš. hātąm. auua ŋhutəmāiš.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vī. daēuuāiš. vī. daēuuauuat̰bīš. vī. ẏātuš. vī. ẏātumat̰bīš. vī. kahii ācīt̰. hātąm. ātarāiš.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vī. manaə̄bīš. vī. vacə̄bīš. vī. š́iiaoϑnā iš. vī. ciϑrāiš. vī. zī. anā. sarəm. mruiiē. ẏaϑanā. driguuātā. rąxšiiaṇtā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.10: aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrəm. aδaxṣ̌aiiaētā.※ Pahlavi Pahlavi vīspaēšū. fraṣ̌anaēṣ̌ū. vīspaēṣ̌ū. ha ṇjamnaēṣ̌ū. ẏāiš. apərəmsiiatəm. ma zdā̊scā. zaraϑuštrascā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.11: aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daē uuāiš. sarəm. viiāmruuītā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ vīspaē ṣ̌ū. fraṣ̌a.aēṣ̌ū. vīspaēšū. haṇjmanaēšū. haṇjamanaēšū. haṇjmanaēšū. haṇjamanaēšū. ẏāiš. aparəm.siiatəm. mazdā̊scāəcā. zaraϑuštrascā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. azəm.cīt̰. ẏō. mazdaiiasnō . zaraϑuštriš. daēuuāiš. sarəm. vīmruiiē. ẏaϑā. anāiš. viiā.mruuītā. ẏə̄. aṣ̌au uā. zaraϑuštrō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.12: ẏāuuar anā. āpō. ẏāuuaranā. uruuarā̊. ẏā. uuaranā. gāuš. huδā̊. ẏāuuaranō. ahurō. mazdā̊. ẏə̄. gąm. daδā. yə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏāuu arənō. as. zaraϑuštrō. ẏāuuarənō. kauu ā. vištāspō. ẏāuuarənā. fraṣ̌aošt rā. jāmāspā.※ ẏāuuarənō. kascīt̰. saoṣ̌iiaṇtąm. haiϑiiā.varəząm. a ṣ̌aonąm. tāuuarənācā. t̰kaēṣ̌ācā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.13: maz daiiasnō. aɱī. mazdaiiasnō. zaraϑuštr iš. frauuarāne. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ āstū.tascā. frauuarə tascā.※ Pahlavi Pahlavi ※ āstuiiē. humatəm. manō. āst uiie. hūxtəm. vacō. āstuiie. huuarštəm. š́iiaoϑnəm.
Y12.14: āstuiie. daēnąm. māzda iiasnīm. fraspāiiaoxəδrąm. niδā.snaē ϑiṣ̌əm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ xᵛaē tuuadaϑąm. aṣ̌aonīm. ẏāi. hāitinąm cā. būṣ̌iieiṇtinąmcā. mazištācā. v ahištācā. sraēštācā. ẏā. āhū iriš. zaraϑuštriš. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ahurāi. mazdāi. vīspā. vohū. can aɱī. aēšā. astītie.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13:
Y13.1: ahurəm. mazdąm. āmruiiē. nəmānahe. nmānō.patōiš. ratūm. ā. vīspō. vīsp atōiš. ratūm. ā. zaṇtə̄uš. zaṇtupat ōiš. ratūm. ā. daŋ́hə̄uš. daŋ́hupatōi š. ratūm. ā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ γə̄nąnąm. ratūm. āmruiiē. daēnąm. māz daiiasnīm. aṣ̌īm. vaŋuhīm. parə̄ṇdīm. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏąmcā. bipaitištanąm. aṣ̌ aonīm. imąmcā. ząm. yā.nā̊. baraitī.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.2: friiehe. vāzištahē. astōiš. ra tūm. ratūm. āmruiiē. ātrə̄m. ahurahe. mazd ā̊. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌iϑβō.zgatəmąm. gauuāstriiā. uuarštəmąm. narąm. aṣ̌aonąm. vāstriiehe. fṣ̌uiiṇtō. ratūm. āmruiie.※ Pahlavi Pahlavi hastəmą. aṣ̌ahe. amą. raϑaēštā̊. ratūm. āmruiie.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y13.3: mazištāi. vaēδiiāi š. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑaurunō. ratūm. ā.mruiiē. ciṣ̌ānąscā. aēṣ̌ąmcīt̰. Pahlavi Pahlavi ※ ratūš. āmruiie. rat ūš. ā.stā̊iiā. aməṣ̌ąscā. spəṇtą. sao ṣ̌iiaṇtascā. dąhištąn. arṣ̌uuacistəmą. ai βiiāmatəmą. aš.xᵛrāxᵛanutəmą. aš.xrāxᵛanutəmą. aš.xᵛrāxᵛanutəmą. aš.xrāxᵛanutəmą. ※※ Pahlavi Pahlavi ※ mazištą. amą. āmruiiē. daēnaiiā̊. māzda iiasnōiš. aϑaurunąscā. raϑaēštą̊scā. vāstriiąscā. fṣ̌uiiaṇtō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.4: pairi. vī. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊ . uštanəm.※ Pahlavi Pahlavi ※ pairi. vīsp ā̊. hujītaiiō. Pahlavi aϑā. mainiiū. mamanāitē. iϑā. vaocāt arə̄. aϑā. vāvarəzā.tarə̄. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y13.5: āat̰. ẏaϑā. tū.ī. ahura.mazdā. mə̄ŋhācā. vā̊cascā. dā̊scā. varštā. ẏā. vohū. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. tōi. dadimahī. aϑā. cīṣ̌mahə̄. aϑā. ϑβā. āiš. ẏazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. nmajiiā mahī. aϑā. išūidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurāhe. ※ Pahlavi Pahlavi wycst' byšʾmlwtyk.
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛaētiš. xᵛaētā tā. vaŋhūš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairijas āmaide.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vaŋhuiiā̊. fsəratuuō. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.7: gə̄ušcā. huδā̊ŋhō. gaiiexiiācā. maraϑnō. aṣ̌aonō. frauua.ṣ̌īm. ẏazamaide. Pahlavi ※ zaraϑuštrahe. spitāmahī. iδa. aṣ̌ao nō. aṣ̌īmca. fraṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. fraṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y13.8: ẏeŋ́he. h ātąm. āat̰. ẏepne. paitī.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ OD gywʾk
Y13.9: ẏaϑā. ahū. vairii ō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ wycst' cslwšʾmlwtyk gwbšn'
Y13.10: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī.※ Pahlavi wycst' slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y13.11: ahunəm. vairīm. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. sp əṇtəm. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi ※ fraorətīm. hātąm. ẏazam aide.※ Pahlavi ※ fraoritīmcā. āstaoϑβaəmcā. daēnaiiā̊. māzdaiias nōiš. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.12: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paiti. ※ Pahlavi Pahlavi OD gywʾk
Y14:
Y14.1: vīsāi. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. staotā. zao tā. zbātā. ẏaštā. framərətā. aibijar ətā. ẏūṣ̌mākəm. ẏasnāica. vaɱāica. ẏat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aɱākəm. hauuaŋhāiica. aṣ̌auuastāica. ẏat̰. sa oṣ̌.āṇtąm. aṣ̌aonąm. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y14.2: pairi. və̄. aməṣ̌ ā. spəṇtā. huxṣ̌aϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ pairi. vīspā̊. hujītaiiō.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y14.3: aɱiia. zaōϑre. barəsman aēca.※ vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. ā iiese. ẏešti. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏešti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanīm. paiti. ratūm. sāuuaŋhaēm. vīspīmca. paiti. ratūm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratūm.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y15:
Y15.0: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑ uštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanze. aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xšna ōϑrāica. frasastaiiaēca. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xš. aōϑrāica. frasastaiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ raϑβąm. aiiranąmca. aiiaranąmca. aiiranąmca. aiiaranąmca. asniia nąmca. māhiianąmca. ẏāiriianąmca. sar əδanąmca. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌nao ϑrāica. frasastaiiaēca. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaota. frā.mē. mrūte. Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑā. ahū. vair iiō. ẏō. zaotā. frā.mē. mrūte.※ Pahlavi Pahlavi aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā. fr ā. aṣ̌auuā. vīδuuā̊. mraotū.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y15.1: sastica. vaṇtāca. rafnaŋhāca. Pahlavi Pahlavi ※ aməṣ̌ə̄. spəṇte. vaŋhū š. srīrāiš. nāmąn. āzbiia.※ Pahlavi Pahlavi ※ frāiiezi. bərəja. vaŋhz uš. aṣ̌ahe. bərəja. daēuaiiā̊. vaŋhuii ā̊. māzdaiiasnōiš.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y15.2: ẏeŋ́hē. mē . aṣ̌āt̰. hacā. vahištəm. ẏesne. paitī. Pahlavi Pahlavi ※ vaēdā. mazdā̊. ahurō. ẏōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā.※ Pahlavi PahlaviOD tąm. ẏazāi. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pai ricā. jasāi. vaṇtā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vohū. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī.bairištəm. Pahlavi Pahlavi ※
Y15.3: srao šō. iδā. astū. ahurahe. mazdā̊. ẏa snāi. səuuištahe. aṣ̌aonō. ẏə̄.nā̊. i štō. ẏat̰. paouruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰• Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ auuaϑā t̰. jā. sraoṣ̌ō. astū. ahurahe. mazdā̊. ẏa snāi. səuuīštahe. aṣ̌aonō. yə̄.nā̊. ištō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y16:
Y16.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. āϑtərəuuaxṣ̌ō. frā.mē. mrūtē.※ Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※※※
Y16.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat ūm. ẏazamaide.※ Pahlavi huδā̊ŋhəm. mazištəm. ẏazatəm. ẏim. səuui štəm. frādat̰.gaēϑəm. ※ Pahlavi Pahlavi dātārəm. vohunąm. dāmanąm.※ Pahlavi Pahlavi ※ ābiiō. rātābiiō. zaoϑrā biiō. arṣ̌uxδaēibiiasca. ivāγxiṣ̌ibii ivāxiṣ̌ibii ivāγxiṣ̌ibii ivāxiṣ̌ibii ō. vīspəmca. aṣ̌auuanəm. mainiiaom. ẏaza təm. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. ※ Pahlavi ※ ābiiō. rātā biiō. zaoϑrābiiō. arṣ̌uxδaēibiiasca. v āxṣ̌ibiiō. vīspəmca. aṣ̌uuanəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌uuanəm. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. ẏazatəm. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. ẏaz Pahlavi Pahlavi • zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. aṣ̌aonō. fra srauuā̊. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ zaraϑuštrahe. daēnąm. Pahlavi Pahlavi ※ zaraϑuštrahe. varənəmca. t̰ka ēṣ̌əmca. Pahlavi
Y16.3: aŋhuiiaoš. aṣ̌acinaŋhō. pauruuā̊. dātā̊. dāmąn. aṣ̌aonīš. ※ Pahlavi Pahlavi ※ daϑuṣ̌ ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋᵛhatō. raēuuatō. xᵛarənaŋᵛhatō. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ vohū. manō. ẏaz Pahlavi• aṣ̌əm. vahištəm. Pahlavi• xṣ̌aϑrəm. vairī m. Pahlavi• spəṇtąm. vaŋ hīm. ārmaitīm. Pahlavi Pahlavi ※ hauruuatātəm. Pahlavi Pahlavi ※
Y16.4: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. Pahlavi※ ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. Pahlavi Pahlavi ※ āpō. vaŋhīš. mazdaδātā̊. a ṣ̌aonīš. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ huuarəxṣ̌aētəm. auruuat̰.aspəm. Pahlavi ※ mā̊ŋhəm. gaociϑrəm. Pahlavi ※ tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋhaṇtəm. Pahlavi Pahlavi ※ gzuš. huδā̊ŋhō. uruuā nəm. Pahlavi ※
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. Pahlavi ※ miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. ẏaz Pahlavi sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. ẏaz Pahlavi ※ raṣ̌nūm. razištəm. ẏaz Pahlavi ※ aṣ̌āonąm. vaŋhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fra uuaṣ̌aiiō. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ ma. xᵛāstrəm. ẏaz Pahlavi vāt əm. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. Pahlavi
Y16.6: dāδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. Pahlavi Pahlavi ※ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. ẏaz Pahlavi ※ aṣ̌īm. vaŋhīm. ẏaz Pahlavi ※ arštātəm. Pahlavi ※ asmanəm. ẏaz Pahlavi mąϑrəm. spəṇtəm. Pahlavi※ anaγr a. raocā̊. xᵛaδātā̊. ẏaz Pahlavi ząm. huzā̊ŋhəm. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※
Y16.7: xᵛanuuaitīš. aṣ̌ahe. v ərəzō. ẏazamaide. ẏāhu. iristanąm. uruuą nō. ṣ̌āiiaṇte. ẏā̊. aṣ̌aonąm. frauaṣ̌ aiiō※ Pahlavi Pahlavi ※ vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. ẏazamaid e. raocaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y16.8: xṣ̌uuīδa. āzūita. ẏaz tacat̰.āpa. uxṣ̌iiat̰.uruua ra. ※ Pahlavi Pahlavi ※ āzōiš. daēuuō.dātahe. hamōistrauuaŋhā̊.mūṣ̌. auuaŋhā̊. pai rikaiiāi. paitištātaiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ paitisc aptaiiaēca. paititarətaiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi ※ paitiia ōgət̰.t̰baēšahiiāca. ※ Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌əmaoγa heca. anaṣ̌aonō. sāstraheca. pou ru.mahrkahe. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y16.9: ẏazamaide. vīspā̊. āpō. ẏazamaide. vīspā̊. uruuarā̊.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏazamaide. vīsp ā̊. vaŋhauuō. ẏazamaide. vīspā̊. vaŋ uhīš.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏazamaide. vīspā̊. mainiiauuaca. ẏazata. gaēϑiiāica. ẏō. vaŋhuδā̊ŋhō. aṣ̌auuanō.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y16.10: azamaide. ϑβąm. maēϑanəm. ẏąm. ārma itīm. spəṇtąm. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏazamaide. ϑβ ąm. maēϑanahe. paiti. aṣ̌āum. ahura. ma zda. ※ Pahlavi Pahlavi ※ drafṣ̌ā̊š. druuafṣ̌ā̊š. drafṣ̌ā̊š. druuafṣ̌ā̊š. druuō.vī rahe. druuō.aṣ̌aciϑrahe. ẏaɱi. zī. kāci t̰. tanunąm. drājištəm. hāme. maēϑaine. miϑnāt̰. at̰. haɱa. at̰. zaiiene.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y17:
Y17.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz Pahlavi ※ aməṣ̌ a. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaz Pahlavi ※
Y17.2: asniia. aṣ̌ auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratū. ratūm. ratū. ratūm. ẏaz Pahlavi Pahlavi cygwn PWN slwšdlwn' npšt' OD
Y17.11: YWM BYRH ahurəm. ma zdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋhəṇtəm. ẏaz Pahlavi ※ aṣ̌aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌iiō. Pahlavi
Y17.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. Pahlavi Pahlavi ※ ātrəm. bərəzisauuaŋh əm. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi ※ ātrəm. vohū.friiānəm. ẏazamaide. Pahlavi ātrəm. uruuāzištəm. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ ātrəm. vāzištəm. ẏaz Pahlavi ātrəm. spə̄ništəm. ẏaz Pahlavi xṣ̌aϑ rəm. nafəδrəm. nairiiōsaŋhəm. ẏazatəm. ẏaza maide. Pahlavi※ ātrəm. v īspanąm. nmānanąm. nmānō.paitīm. mazdaδātəm. mazdaδātəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz※ mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y17.13: āpō. vaŋuhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. ẏaz vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ẏaz vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ẏaz vīsp ā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aoīš. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y17.19: nmā naiiā̊. vīspiiā̊. zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəm.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y17.20: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. ẏaz vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏaz Pahlavi Pahlavi hāuuanīm. paiti. ratūm. sāuuaŋhaēm. vīsīmca. paiti. ratūm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratūm. ※ Pahlavi Pahlavi
Y17.21: ẏeŋ́hē. hātąm. >āt̰. >āat̰. >āt̰. >āat̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi ※ OD gywʾk.
Y18:
Y18.1: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. Pahlavi Pahlavi wycst' slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y18.2: dāitī. dāidī. dāitī. dāidī. mōi. yə̄. gąm. taṣ̌ō. apascā. uruuarā̊scā.※ Pahlavi Pahlavi ※ amərət ātā. hauruuātā. spə̄ništā. mainiiū. mazdā.※ Pahlavi Pahlavi ※ təuuīṣ̌ī. utaiiūitī. mana ŋhā. vohū. msaŋhē. saŋhē. msaŋhē. saŋhē. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.3: spəṇt ā. mainiiū. vahištācā. manaŋhā. ha cā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi hacā. aṣ̌āt̰. š́iiaoϑnācā. vacaŋhāca. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi aɱāi. dąn. hauruuā tā. ※amərətātā.※ Pahlavi Pahlavi ※ mazdā̊. xṣ̌aϑrā. ārmai tī. ahurō. ※ Pahlavi wycst' byšʾmlwtyk gwbšn'
Y18.4: ahiiā. mainiiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahi štəm. hizuuā. Pahlavi Pahlavi hizuuā.uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əā nū. manaŋhō.※ Pahlavi Pahlavi ※ ārmatōiš. zastōibiiā. š́iiaoϑnā. vərəziiat̰.※ Pahlavi Pahlavi ※ ōiiā. cistī. huuō. pt ā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.5: ahiiā . maniiə̄uš. tuuə̄m. ahīm. tā. spəṇtō.※ Pahlavi Pahlavi ※ yə̄. aɱāi. gąm. rāniiō. səkərətīm. hə̄m.tat̰. hə̄m.tašat̰. hə̄m.tat̰. hə̄m.tašat̰. Pahlavi Pahlavi ※ at̰. hōi. vāstrā. rāmādā̊. ārmaitīm. ※ Pahlavi ※ ẏiiat̰. hūm. vohū. mazdā. hə̄me.fraštā. mazdā. hə̄me.fraštā. manaŋhā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.6: aɱāt̰. m aniiə̄uš. rārəš́iiaṇtō. rārəš́iiaṇtī. rārəš́iiaṇtō. rārəš́iiaṇtī. drəguuatō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ mazdā. spəṇtā. nōit̰. iϑā. aṣ̌āunō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ kasə̄uš. cīt̰. nā. aṣ̌āunē• kāϑē. aŋhat̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ isuuācīt̰. hąs. parao š. akō. drəguuāitī.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y18.7: tācā. spəṇtā. ima iniiū. mazdā. ahurā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌āunē. cōiš. yā.zī. cōišcā. icā. cōišcā. cīicā. vahištā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hanarə. ϑβahmāt̰. zaoṣ̌āt̰. drəguu ā̊. baxšaitī.※ Pahlavi Pahlavi ※ ahiiā. š́iiaoϑnāiš. akāt̰. āš́iiąsṇs. m anaŋhō. Pahlavi Pahlavi ※
Y18.8: ta. da. spəṇtā. mainiiū. mazdā. ahurā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ āϑrā. vaŋh āu. vīdāitīm. rāinōibiiā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ārmatōiš. dəbązaŋhā. aṣ̌ax́iiā cā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ hā.zī. pōuruš. iṣ̌əṇtō. v ārāitē. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y18.9: spəṇ tā. mainiiū. vahištācā. manaŋhā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ha cā. aṣ̌āt̰. š́iiaoϑanācā. vaŋhācā. vacaŋhācā. vaŋhācā. vacaŋhācā. Pahlavi Pahlavi ※ aɱāi. dąn. hauruuātā. amərətātā.※ Pahlavi Pahlavi ※ mazdā̊. x ṣ̌aϑrā. ārmaitī. ahurō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ wycst byšʾmlwtyk
Y18.10: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. Pahlavi slyšʾmlwtyk
Y18.11: spəṇtā.mainiiūm. hāitīm. ẏazamaide. ※ Pahlavi ※
Y18.12: ẏeŋ́he. hātąm. āa t̰. ẏesē. ẏesnē. ẏesē. ẏesnē. paiti. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y18.13: ẏaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.14: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī.※ Pahlavi slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y18.15: ahunəm. vairīm. ẏaz Pahlavi ※ aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. ẏaz Pahlavi ※
Y18.16: ẏeŋ́he. hātąm. āat̰. ẏesne. paitī. Pahlavi Pahlavi ※
Y19:
Y19Header: bkʾn hnwl bwn
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm. ah ura.mazda. mainiiō. spə̄ništa. dātarə. gaē ϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ cit̰. auuat̰. va cō. ās. ahura.mazda. ẏat̰. mē. frāuuao cō. ※ Pahlavi ※
Y19.2: pa ra. asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gą m. para. uruuarąm. para. ātrəm. ahurahe. maz dā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. d aēuuāišca. xrafstrāiš. maṣ̌iiāišca. para. vīspəm. ahū. astuuaṇtəm. para. vī spa. vohī. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.3: āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊. baγa. aēša. ās. ahurahe. vairiioe. vairiihe. vairiioe. vairiihe. spitama. zaraϑuštra. yat̰. tē. frāuuaocim.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.4: para. asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruuarąm. para. uruuarąm. para. ātrəm. ahura he. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xrafstrāiš. maṣ̌iiāšca. maṣ̌iiāišca. maṣ̌iiāšca. maṣ̌iiāišca. para. vīspəm. ahūm. astuuaiṇ təm. para. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.5: hā.mē. baγa. ahunahe. vairiiehe. spi tama. zaraϑuštra. anapiiūxδa. anap išūta. srāuuaiiamna.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ satəm. paiti. a niiaēšąm. raϑβąm. gāϑanąm. anapiiūδa nąm. anapiṣ̌ūtanąm. srāuuaiiamananąm. Pahlavi Pahlavi āat̰. aipiiūxδa. aipiiūta. srāuu aiiamna. dasa. paiti. aniiē. ratauuō.
Y19.6: ẏasca. mē. aētaɱi. aŋhuuō. ẏat̰. a stuuaṇti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ baγąm. ahunahe. vairiiehe. maraot̰. frā. vā. marō. drəṇjiiāt̰. frāuuā. drəṇjō. srāuuaiiāt̰. frāuuā. srāuuaiiō. ẏaz āite.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ϑrišcit̰. tarō. pərətūm cit̰. hē. uruuānəm. vahištəm. ahūm. aṣ̌ao aṣ̌ao frapāraiieni. azəm. ẏō. ahurō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ā. vahištāt̰. aŋh aot̰. ā. vahištāt̰. aṣ̌āt̰. ā. vah ištaēibiiō. raocə̄biiō. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.7: ẏasca. mē. aētaɱi. aŋhuuō. ẏat̰. a stuuaiṇti. spitama. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. vairiiee. drəṇjiiō. aparaoδa iieiti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏat̰. vā naēməm. ẏat̰. ϑrišum. ẏat̰. vā. caϑruṣ̌ə m. ẏat̰. vā. paŋtaŋhum.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ pairidim. tanuuat̰. azəm. ẏō. ahurō. mazdā̊. uruuā nəm. haca. vahištāt̰. aŋhaot̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ auuauuaitiia. bązasc a. fraϑasca. pairi.tanuiia. ẏaϑa. īm. zā̊. astica. īm. zā̊. auuaiti. bązō. ẏauuaiti. fraϑascit̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. vaoce. ẏat̰. aɱat̰. aɱuat̰. aɱat̰. aɱuat̰. ẏat̰. rat umat̰. para • auuaŋhe. ašnō. dā̊ŋhōi t̰.※ Pahlavi Pahlavi para. āpō. para. zəmō. para. uruuara. iiā̊.※ Pahlavi Pahlavi ※ para. gə̄ uš. caϑβarə.paitištāniiā̊. dā̊ŋh ōit̰.※ Pahlavi Pahlavi ※ para. narš. aṣ̌aonō. bipaitištā nahe. ząϑāt̰.※ Pahlavi Pahlavi ※ para. auuaŋhe. hū. ϑβarṣ̌tō. kəhrpaiie. ape. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. dāhīm.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.9: frā.mē. spani iā̊. maniuuā̊. vauuaca. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vīspąm. aṣ̌aonō. stīm. haṇtīmca. bauuaiṇtīmca. būṣ̌iiaeiṇtīmca. ※ Pahlavi Pahlavi ※ š́iiaoϑnō.tāitiia. š́iiaoϑnanąm. aŋhə̄uš. mazdāi. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.10: aētat̰ca. aēšąm. uxδaną m. uxδōtəməm. ẏāiš. ẏauua. fraca. va ōce. fraca. mruiiē. ※fraca. vaxṣ̌iiete.※ Pahlavi Pahlavi ※ asti. zī. ana. auuauuat̰. uxδata. ẏaϑa. ẏat̰. dit̰. vīspō. aŋhə̄uš. astuuā̊.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ āsaxṣ̌at̰. saš́ąs. dadarānō. nī. pairi. iriϑiiąstātat̰. haraite. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.11: aētat̰ca. nō. vacō. frāuuaoce. saxṣ̌əmca. hiṣ̌māirīmca. ẏaϑana. ka ɱāicit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahi štāt̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.12: ẏaϑa. frā.iδa. āmraot̰. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏat̰. dim. ahūmca. ratūmca. ādadat̰. iϑ a. dim. para.cinasti. ẏim. ahurəm. mazdą m. manas.paoiriiaēibiiō. dāmabiiō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑa. īm. vīspanąm. mazištəm. c inasti. aϑa. aɱāi. dxᵛmąn. dāmąn. dxᵛmąn. dāmąn. cinasti. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.13: ẏaϑa. mazdā̊. hujī tīš. vaŋhūš. iδa. ϑritīm. t̰kaēṣ̌əm. ādrəṇjaiieitī. ādrəṇjaiieite. ādrəṇjaiieitī. ādrəṇjaiieite. dazda. manaŋhō. para. īm. iδa. manaŋhe. cinasti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑa. fradaxšarəm. manaŋhe. manaŋhō. aētauuaitiia. īm. karaiieite. š́iiaoϑənanąm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ iδa. ahūm. kā iraiieite. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.14: ẏat̰. dim. dāmabiiō. cinast i. mazda. iϑa. təm. ẏat̰. aɱāi. dāmąn. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ xšaϑrəm. ahurāi. cinast i. tat̰. mazda. tauua. xšaϑrəm. drəgubiiō. v āstārəm. cinasti.※ Pahlavi Pahlavi pahlavi Pahlavi ẏaϑa. uruuaϑəm. spitamāi. paṇca. t̰kaēša.※ Pahlavi Pahlavi ※ spəm. vacō. frauuākəm. haurəm. vacō. ah urahe. mazdā̊. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.15: vahištō. ahurō. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frāmraot̰. vahištō. hā mō. kāraiiat̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hiϑβat̰. akō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. ām rūta.※ Pahlavi Pahlavi ※ aiia. aṇtarə.ux ti.※ Pahlavi ※ nōit̰. nāmanā̊. nōit̰. saŋha. nōit̰. xratauuō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi PAhlavi ※ naēda. varanā. nōit̰. uxδa. naē dā. š́iiaoϑna.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ nōit̰. daēnā̊. nōit̰. uruuąnō. haca iṇti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.16: aētat̰ca. va cō. mazdaā̊.uxtəm. ϑri.afsməm. caϑrupištrəm. paṇca.ratu. rāiti. hakərəϑəm. haṇkərəϑəm. hakərəϑəm. haṇkərəϑəm. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hkā. hē. afsmąn. humatəm. hūx təm. huuarštəm.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.17: kāiš. pi štrāiš. āϑrauua. raϑaēštā̊. vastriiō. fṣ̌uiiąs. hūitiš.※ Pahlavi Pahlavi ※ vīspaiia. arəna. hacimna. nāiri. nairi. nāiri. nairi. aṣ̌aona. arṣ̌manaŋha. arṣ̌uuacaŋ ha. arṣ̌.š́iiaoϑna.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ratuš. marəta. mərəta. marəta. mərəta. daēnō.sāca.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏeŋ́he. š́iiaoϑnāiš. gaēϑ ā̊. aṣ̌a. frādəṇte.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.18: kaiia. ra tauuō. nmāniiō. zaṇtumō. daii x́iiumō. zaraϑuštrō. puxδō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ā̊ŋh ąm. dax́iiunąm. ẏā̊. aniiā̊. rajō t̰. zara ϑuštrōit̰. caϑru.ratuš. raγa. zaraϑuštr š.※ Pahlavi Pahlavi ※ kaiia. aŋ́hā̊. aŋ́hā̊. ratauuō. nəmāniia nəmāniiasca. nəmāniia nəmāniiasca. īsiiōsca. zaṇtumasca. zaraϑuštrō. ※ tūiriiō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.19: kat̰. humatəm. aṣ̌auuanəm. manas.paoiriiō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ kat̰. hūx təm. mąϑrō. spəṇtō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ kat̰. huuarštəm. staotāišca. aṣ̌ a.paoiriiāišca. dāmə̄bīš. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.20: mazdā̊. frāmraot̰. cīm. frāmraot̰. aṣ̌auuanəm. ma iniiaomca. gaēϑīmca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ cuuąs. frāmraot̰. frauuākəm. vahištō. xṣ̌aiiamnō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ cuuaṇtəm. aṣ̌ uuanəm. vahištəmca. auuasō.xšaϑrəmca. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi※
Y19.21: baγam. ahunahe. vairiiehe. ẏaza maide.※ Pahlavi ※ ahunah e. vairiiehe. ẏazamaide. frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca. fragāϑrəmca. frāiiaštīm ca. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.22: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y20:
Y20.1: frāmraot̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌am. aṣ̌əm. aṣ̌am. aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. para. aɱāi. vohū. va hištəm ※ cinasti. ẏaϑa. xᵛaētuue. xᵛaētā təm. vohū. vahištəm. astī. aϑa. t̰kaē ṣ̌əm. kāraiieite. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.2: uštā. astī. uštā. aɱāi. ušta.tāitiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌aone. paracina sti. ẏaϑnā. stāitiia. vīspəm. aṣ̌auua nəm. vīspāi. aṣ̌aone. para.cinasti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.3: ẏat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. para.cinasta. vīspəm. mąϑrəm. vīsp əm. mąϑrāi.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑa. aṣ̌āī. xṣ̌aϑrəm. cina sti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑaca. zbaiiṇti. aṣ̌aone. aṣ̌ əm. cinasti.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑaca. xṣ̌māuuiia. xṣ̌māuuōiia. xṣ̌māuuiia. xṣ̌māuuōiia. aṣ̌əm. cinasta. ẏat̰. saoš́iiaṇtaēbii ō. ϑrāiiō. t̰kaēša. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vīspəm. aṣ̌auuanəm aṣ̌auuanəm vacō. frauuākəm. haurum. vacō. ahurahe. mazdā̊.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y20.4: mazdā̊. frāmraot̰. cīm. frāmraot̰. cīm. frāmraot̰. aṣ̌auuanəm. mainiiaomca. gaēca. gaēϑīmca. gaēca. gaēϑīmca. Pahlavi Pahlavi ※ cuuąs. frāmraot̰. frauuākəm. frauuākəm. vahištō. xṣ̌a iiamnō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahištə mca. auuasō.xšaϑrəmca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.5: baγəm. aṣ̌ahe. vahi štəmahe. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌ahe. vahištahe. ẏaz amaide.※ Pahlavi ※ frasraoϑ rəmca. framərəϑrəmca. fragāϑrəmca. frāiia štīmca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.6: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y21:
Y21Header: stygl kltk bwn
Y21.1: ẏesnīm. vacō. aṣ̌aonō. zaraϑuštrah e. ẏeŋ́he. hātąm. āat̰. ẏesnē. paiti. ẏeŋ́he. iδa. mazdā̊. ẏasnəm. cinasta. ※ ẏaϑa. dāta. ahurahe. hātąm. ẏasn əm. cinasti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y21.2: ẏaϑa. haδbīš. jījišąm. ẏā̊ŋ ŋhąm. iδa. aṣ̌aoninąm. ārmaiti.paoiriia nąm. ẏasnəm. paracinasti. ※ Pahlavi Pahlavi ẏaϑa. vaɱəm. aməṣ̌aēibiiō. ϑrāiiō. t̰ka ēša. vīspəm. vacō. ẏesnīm. cīm. aōui. ẏasnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. paiti. ẏasnahe. āat̰. mraot̰. āat̰. mraot̰. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y21.3: āat̰. mraot̰. mazdā̊. ušta. aɱāi. ẏaɱ āi. ušta. kaɱāicit̰.※ Pahlavi Pahlavi ※ va sa.xṣ̌aiiąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō. Pahlavi Pahlavi ※
Y21.4: cīm. aētaiia. paiti.vaca. pait iiāmraōt̰. ※ Pahlavi Pahlavi ※ uštatātəm. paitiia mraot̰. uštatāitiiaca. vīspəm. a ṣ̌auuanəm. həṇtūmca. bauuaiṇtimca. būṣ̌ii aṇtīmca. ※ Pahlavi Pahlavi vahištəm. vahištō. paitiiāmraot̰. vahištəm. aṣ̌auuanəm. vahištāi. aṣ̌aone. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y21.5: baγąm. ẏeŋ́hē.hātąm. hufrā iiaštąm. aṣ̌aonīm. ẏazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y21.6: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi .