Manuscript: 0500
Y:
Y0:
Y0.10: astaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. ẏāiriianąmca. sarəδanąmca. ẏas nāica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frastastaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. amə ṣ̌anąm. spəṇtanąm. PAHLAVI PAHLAVI※ vmiϑrahe. vouru⸳gaoiiāoitš. rāmanasca. xᵛāstrahe.※ PAHLAVI PAHLAVI※ huuarštahe aməṣ̌ahe. raēuuaauruuat̰⸳aspah e.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※ vaiiaoš. uparō⸳kairiieh e. taraδātō. aniiāiš. dāmąn. aē tat̰. te. vaiiō. yat̰. ē. asti. spəṇ tō⸳mainiiaom.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※ razištaiiā̊. cistaii ā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※ mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōi š. darəγaiiā̊. upianaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. mϑrahe. spəṇtahe. uš́i⸳darəϑrəm. daēnaiiā̊. māzdaii asnōiš. vaēδīm. mąϑrahe. spəṇtahe. āsnahe. xraϑβō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※ āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. taua ātarš. puϑra. ahurahe. mat̰. vīspaēibiiō. ātirəbiiō.※ PAHLAVI PAHLAVI※ gaōšō. garōišō. gaōšō. garōišō. uši⸳darənahe. mazdaδahe. aṣ̌a⸳xᵛāϑrahe.※ PAHLAVI PAHLAVI※ vīspaē iṣ̌ąm. ẏzataną̇m. ṣ̌aoną̇m. aṣ̌aoną̇m. ṣ̌aoną̇m. aṣ̌aoną̇m. mainiiauua ną̇m. gaēϑiianą̇m.※ PAHLAVI PAHLAVI※ aṣ̌aoną̇m. frauuaṣ̌iną̇m. uγraną̇m. aiβiϑīraną̇m. paoirii ō⸳t̰kaēṣ̌anm. paoirii ō⸳t̰kaēṣ̌aną̇m. paoiriiō⸳t̰kaēṣ̌anm. paoiriiō⸳t̰kaēṣ̌aną̇m. frauuaṣ̌iną̇m. nabānazdištaną̇m. frauua ṣ̌iną̇m. PAHLAVI PAHLAVI※ ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaotā. frā. mē. mrūtē.※ PAHLAVI PAHLAVI ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaot ā. frā⸳mē. mrūtē.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※※ aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰⸳cit̰. haca frā aṣ̌a uua. vīδuuā̊. mraot.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※
Y0.11: ṣ̌əm 3.
Y0.12: xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊. tarōi⸳dīte. aŋra he. maniiə̄uš. haiϑiiā. varštąm. hiiat̰. ẏat̰. hiiat̰. ẏat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※
Y0.13: aṣ̌əm. vohū.※
Y0.14: ẏaϑā. ahū. vair iiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰. cīt̰. ha.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※ vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑənanąm. aŋhə̄uš. mazdāi.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ※PAHLAVI PAHLAVI xṣ̌aϑrəmcā. ahurā.ā. ẏim. drəgubiiō. dadat̰. vāsārəm.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※
Y1:
Y1.1: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. daϑu ṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛar ənaŋhatō. mazištaheca. vahišta heca. sraēštaheca.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※ xra oždištaheca. xraϑβištahe ca. rəptəmaheca. aṣ̌āt̰. a ōtəmaheca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI hiuδā⸳manō. huδā⸳manō. hiuδā⸳manō. huδā⸳manō. vouru⸳rafnaŋhō. ※ PAHLAVI PAHLAVI ẏō. nō. daδa. ẏō. tataṣ̌a. ẏō. tuϑruiie. ẏō. mainiiuš. spəṇt ō⸳təmō.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※
Y1.2: niuuaēδa iiemi. haṇkāraiiemi. vŋhauue. manaŋhe. aṣ̌āi. vahištā ϑrāi. vairiiāi. spəṇtaiiāi. matə̄e. hauruuat̰biia. amərətat̰bi. PAHLAVI PAHLAVI※ gə̄uš. taṣ̌ne. gə̄uš. urune. ā āϑre. āϑre. āāϑre. āϑre. ahurahe. mazdā̊. ẏaētušt əmāi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.※ PAHLAVI PAHLAVI※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※
Y1.3: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. asńiiaēibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌ao ne. aṣ̌ahe. raϑβe.※ PAHLAVI PAHLAVI ēδaiiemi. haṇkāraiiemi. niiaēibiiō. aṣ̌ahe. sāuuaŋh e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ah e. raϑβe.※ PAHLAVI PAHLAVI※ PAHLAVI※ niuuaēδa iiemi. haṇkāraiiemi. miϑrahe. vou ru⸳gaoiiōitōiš. hazaŋrō⸳gao ṣ̌ahe. baēuuarə⸳caṣ̌manō. aoxtō. namanō. ẏazaahe. rāmanō. xᵛā strahe.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.4: niuuaēaiiemi. haṇkāraiiemi. rapiϑβiāi. ṣ̌aone. aṣ̌ahe. ra ϑβe.※ PAHLAVI PAHLAVI※ niuuaēδaiiemi. haṇkā raiiemi. frādat̰⸳fšuue. zaṇtumāic a.※aṣ̌aone. aṣ̌a raϑβe.※ PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI※ niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. a ṣ̌ahe. v hištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.※ PAHLAVI PAHLAVI※
Y1.5: uuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.※ uzaiieirināi ne. aṣ̌ahe. r aϑβe.※ PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. frādat̰⸳vīrāi. dax́ii umāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. h aṇkāraiiemi. bərəzatō. ahurahe. na fəδrō. apąm. apasca. mazdaδāt aiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI
Y1.6: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiie βisrūϑrimāi. aibigiiāi. aṣ̌a ne. aṣ̌ahe . PAHLAVI PAHLAVI ni uuaēδa emi. haṇkāraiiemi. frā dat̰⸳vīspąm⸳hujiiāitə̄e. zaraϑu štrōtəmāca. zaraϑu štrōtəmāica. zaraϑuštrōtəmāca. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γənąnąmca. vīrō⸳vąϑβanąm. ẏā iriiā̊sca. huš́itōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI amaheca. hutāštahe. hura oδahe. vərəϑraγnahecaahura δātahe. vanaiṇtaiiā̊sca. uparatātō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI
Y1.7: niuuaēδaiiemi. haṇ kāraiiemi. uṣ̌ahenāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI niuuaē δaiiemi. haṇkāraiiebərəjiiā i. nmāniiāica. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI n uuaēδaiiemi. h aṇkāriiem sraoṣ̌ahe. aṣ̌ii ehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frā dat̰⸳gaēϑahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI rašnaoš . razištahe. arštātasca. frā dat̰⸳gaēϑaiiā̊. varədat̰⸳gaēϑ aiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.8: niuuaē aiiemi. haṇkāraiiemi. mā ēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. a rə⸳mā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌ah e. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuu ēδai emi. haṇ kāraiiemi. pərənō⸳mā̊ŋhāi. vīṣ̌a ptaϑāica. ṣ̌aone. aṣ̌ahe. r aϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.9: niuuaēδaiiemi. haṇkār aiiemi. ẏāiriiaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. maiδiiōizarəmiiāi. varṣ̌niharštāica. varṣ̌niharštāica. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi haṇkā raiiemi. maiδiiōšəmāi. aṣ̌. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI ēδaiiemi. ha ṇkāraiimi. paitišhahiiāi aṣ̌a ōne. aṣ̌he. r βe. PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiemi. hkāraiiemi. aiiāϑrəmāi. fraouruuaēštrəmāi. varšniharštāica. varšniharštāica. aṣ̌aone. aṣ̌a ϑβe. PAHLAVI PAHLAVI . niuuaēδaiemi. haṇkāraiiemi. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI niuuaēδaiiem i. haṇ āraiiemi. hamaspaϑmaēδii hamaspaϑmaēdaii hamaspaϑmaēδii hamaspaϑmaēdaii ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. PAHLAVI PAHLAVI niiiemi. haṇ kāraiiemi. sarəδaēibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō. PAHLAVI PAHLAVI
Y1.10: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. vīspaēibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrisąsc a. nazdišta. pairiš.hāuuanaii ō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. va hištahe. mazdō⸳frasāsta. zar aϑuštrō⸳fraota. zar aϑuštrō⸳fraoxta. zaraϑuštrō⸳fraota. zaraϑuštrō⸳fraoxta. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.11: niuuaēδa emi. haṇkār huraēibiia. miϑraēbia. bərəzənbiia. aēϑiieja ŋhaēib. aṣ̌uuanaēibiia. st ārąmca. spəṇtō.iniiauuanąm. dāmanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI tištriiea. stārō. raē uuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhah eca. gaociϑrahe. huuarəca. xšaē tahe. auruuat̰⸳aspahe. dōiϑrah e. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́ iiunąm. daŋhupatōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.12: ēδaiiemi. ha ṇkāraiiemi. ahuraēibi ahurahe. ahuraēibi ahurahe. bmazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋ aō PAHLAVI PAHLAVI niuu aēδaiiemi. hakāraiiemi. aṣ̌a onąm. frauuaąm. PAHLAVI PAHLAVI
Y1.13: uuaēiδaiiemi. ha ṇkāraiiemi. tauua. āϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēi biiō. ātərəbiiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI uaēδa iiemi. haṇkāraiiemi. aiβii ŋhibiiō. vīspanąmca. apąm. m δātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδāt PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.14: niuuaēδaiiemi. haṇkār aiiemi. mąϑrahe. sp tahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋhahe. dāt he. vīdaēuua he. dātahe. zaraϑuōiš. darəγa iiā̊. upaianiiā̊. daēnaiiā̊. v aŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.15: niuuaē δ iiemi. haṇkāraiiemi. garōiš. u š́idarənahe. mtahe. maṣ̌a xᵛāϑrahe. aṣ̌a xᵛāϑrahe. maṣ̌axᵛāϑrahe. maṣ̌axᵛāϑrahe. vīspaēca. vīspaē ca. vīspaēca. vīspaēca. gairaąm. aṣ̌a xᵛāϑranąm. pouru⸳xᵛānąm. zdaδāt anąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . kāuuaiiehe xᵛarənaŋhō. mazda δātahe. axᵛarəntaheca xᵛarənaŋh ō. mazdaδātahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI niuuaēϑaiiemi. haṇkāraiiemi. aṣ̌ōiš. aŋhuii ā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ər aŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhu ā̊. xᵛarənaŋhō. s mazdaδātahe. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.16: niuuaēδaiemi. haṇkāra iiemi. daɱaiiā̊ ŋhuiiā̊. āfri tōiš. daɱaheca. narš. aṣ̌aon ō. uγraheca. tahe. dāmōiš. upamanae. ẏazatahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.17: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąm ca. g oiiaoitinąmca. maiϑananąm ca. uuō⸳xᵛarənanąmca. apąmca. ąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊s ca. zəmō. auua ṣ̌nō. vā taheca. aṣ̌aonō. strąm ā̊ŋhō. hūrō. anaγraąm. aoaōc hąm. xᵛaδā tanąm. vīspaąm. spəṇtahe. mańi iə̄uš. dāmanąm. ṣ̌aonąm. aṣ̌ao ninąmca. aṣ̌ae. raϑβąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.18: niuuaēδa emi. h aṇkāraiiemi. raϑβō. bərəzat ō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. a niianąmca ąmca. ẏāirii anąmca. arəδanąmca. ẏōi. həṇti. aṣ̌ah ruuō. hāuuanōiš. raϑβō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.19: niuuaēδemi. haṇkāra iiemi. aṣ̌onąm. frauuaṣ̌inąm. uγra nąm. aiβiϑūranąm. paoiriiō⸳t̰kaēṣ̌ anąm. frauuaṣ̌inąm. hauunabānazdišt anąm. frauuaṣ̌inąm. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.20: niuuaēδaiiemi. haṇkāraiie b ō. aṣ̌a biiō. aṣ̌a he. aṣ̌abiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. PAHLAVI PAHLAVI iu ēδaiiemi. haṇkāriiemi. vīspaēibiiō. vaŋh uδāibiiō. ẏataēibiiō. mainiiaoibiiascā. gaēϑiiaēibiia scā. ẏōi. h ẏesniiāica. vaɱiiāica. aṣ̌āt̰. haca. ẏ at̰. vahištāt̰. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.21: hauuane. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. uuō. PAHLAVI sauua he. aṣ̌ā . ratauuō. PAHLAVI PAHLAVI rana. aṣ̌āum. aṣ̌ahe a ō. PAHLAVI PAHLAVI uzaiireirine. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. PAHLAVI . aiβisrūϑrəma. aibigaiia. aṣ̌ā um. aṣ̌ahe. rauuō. PAHLAVI PAHLAVI uṣ̌ahina. aṣ̌āum. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. rata uuō. PAHLAVI
Y1.22: ẏezi. ϑβā. diduuaēiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ẏe naŋha. ẏezi. vacaŋha. ẏe š́iiaoϑana. PAHLAVI PAHLAVI ẏezi yi. aza ōša. PAHLAVI PAHLAVI ā⸳tē. ŋ́ fraca. stuiiē. nī⸳tē. aēϑaiiemi. ẏezi. tē. aŋ́he. auuurūraoδa. ẏat̰. ẏasnaheca. vaɱah eca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y1.23: ratauuō. vīspe. mazišt a. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. . PAHLAVI . ẏezi. vō. diduuaēša. PAHLAVI PAHLAVI ẏezi. manaŋha. vacaŋha. ẏezi. š́iiaoϑana. PAHLAVI ẏezi. zao ša. ẏe azaoša. PAHLAVI PAHLAVI ā . aŋ́he. fraca. stuiiē. nī⸳vō. vaēδ iemi. ẏezi. v ō. aiŋ́he. vauuā uraoδa. auuā uraoδa. vauu uraoδa. auu uraoδa. ẏat̰. ẏasnaheca. vaaheca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2:
Y2.0: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vī⸳daēuuō. ahur a⸳t̰kaēṣ̌ō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI hāu uanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. a xšnao ϑrāica. frasstaiiēca. PAHLAVI PAHLAVI sāuua ŋhə̄e. vīsiiā aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑβe. asnāica. va ɱāica. xšoϑrāica. fras astaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI ẏaϑa. ahū. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmc a. māhiianąmca. ẏāiriianąmca. sarəδanąmca. ẏasnāica. aɱā ica. xṣ̌naoϑrāica. frasaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.1: zaoϑra. āiiese ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI b əsma. āiiese. ẏešti. PAHLAVI zaoϑra. āiies ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI zaoϑra. haδa. barəsma. PAHLAVI PAHLAVI barəsma. haδa⸳zaoϑrəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. i ma barəsma. āiiese. ẏešti. PAHLAVI an a⸳barəsmana. imąm. zaoϑrąm. āiie se. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. . PAHLAVI PAHLAVI haδa⸳zao əm. ima barəsma. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI barəsma. haδa⸳zao ϑrəm. haδa⸳ai ā̊ŋhanąəm. haδa⸳ai ā̊ŋhanəm. haδa⸳ai ā̊ŋhanąəm. haδa⸳ai ā̊ŋhanəm. aṣ̌ aiia. frastarətəm. āiiese. ẏešt i. PAHLAVI PAHLAVI .
Y2.2: aɱiia. zaoϑre. barəsmabaēca. barəsmanaēca. barəsmabaēca. barəsmanaēca. a hurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r atūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aməṣ̌ā. ṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. āii. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.3: aɱiia oϑre. narəsmana ēca. aa. auuana. aṣ̌ahe. ratauu ese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI m. aṣ̌aoanəm. a ṣ̌ahe. raϑβe. ratūm. raϑβe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI . sāuuaŋhaēm. vīsūmca. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏ ešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmabaēca. barəsmanaēca. barəsmabaēca. barəsmanaēca. miϑrəm. vou roiiaoitīm. hazaŋra⸳gao šəm. baēuuarə⸳cašmanəm. aoxtō. nāmanəm. ẏatəm āiese. ẏešti. rāma. xᵛāəm. ā iiese. ẏe i. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.4: aɱiia. zaoϑre. b ssmannaēē rapaϑβinəm. rapiϑβinəm. rapaϑβinəm. rapiϑβinəm. aṣ̌auum. aṣ̌a e. ratīm. āiie se. ẏeš PAHLAVI PAHLAVI frā dat̰⸳fšāum. zaməmca. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešt i. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəs manaēca. aṣ̌əm. vahištəm. ā ϑrəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ā iie ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.5: aɱiia. zaoϑre. bar barəmanaē. u iieirinəm u iieirinəm u iieirinəm u iieirinəm ṣ̌ auuanəm. aṣ̌ ratūm. āiies e. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI . frādat̰⸳v dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āe. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. bərəzaṇtəm. ahurəm. xašϑrīm. xšaētəm apąm. napātəm. auruuat̰⸳aspəm ii ese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI apəmca azdaδm. aṣ̌aonīm. āiies šti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.6: aɱiia. z. aoϑre. barəsmana. aiβisrūϑrəm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tūm. āiiese. ẏe ti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI frādat̰⸳vīsp ąm⸳hujiiāitūm. zaraϑuštrōtəməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. bar əsmanaēca ṣ̌onąm. va hī š. sūrā̊. sp ā̊. frauuaṣ̌a iiō. āiie ẏešti. γ sca. v īrō⸳vąϑβā̊. āiiese. ẏešti. ẏāiriiąmca š́itīm. āiiese. ẏešti. aməmca. hutaštəm. hurao δəm. āiiese ešti. vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm. āiiese. ešti. va naiṇtīmca. uparatātąm. āiie se. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.7: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. ušahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌. ratūm. ā iiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI . bərəjīm. nm nīmca. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zao ϑre. barəmabaēca. sraoṣ̌əm. aṣ̌ī m. hoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰ gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratū m. āiies ešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI rašnūm. zrazišt əm. āiiese. ti. PAHLAVI PAHLAVI arštātəmca. frādat̰. gaēϑąm. varədat̰⸳gaē ϑąm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.8: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. māhiia. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiies e. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aṇtarə⸳mā̊ŋhəm. aṣ̌auua nəm ṣ̌ahe. rat . āiiese. ẏe šte. PAHLAVI PAHLAVI ərənō⸳mm. vīšap taϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI .
Y2.9: aɱiia. zaoϑre. barsmanaēca. ẏā iriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rata uuō. āiiee. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI maiδiiō⸳zarəm aēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat ūm. āiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI . aɱiia. zaoϑre. barəscanaēca barəsmanaēca barəscanaēca barəsmanaēca maiδiiōṣ̌əmə ṣ̌auuanəm. aa he. ratūm. ese. ẏti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsm aēca. paitiiš hahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat ūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI iia. zaoϑre. barəsmanaēca. a iiāϑrəməm. fraouruuaēštrəməm. varšne⸳harštəm. aṣ̌auuanəm. ṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏešt i. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI iia. zaϑre. baēca. maiδii āirīm rəδəm. uuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. āese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. hamaspaϑmaē daēm. auuanəm. aṣ̌ahe. ratū m. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. sarəδa. aṣ̌auu ana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiies e. ẏi. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.10: aɱiia. zaō barəsmaē a. vīspe. aṣ̌ahe. rataō. āii ese. ẏešt PAHLAVI PAHLAVI ẏōi. həṇti. aṣ̌a. ratauuō. ϑriias ca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš. hāuuanaiio ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahištahe. mazdō⸳fras āsta. zaraϑuštrō⸳fraoxta. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.11: aɱi ia. zaoϑre. barəsmanaēca. ah ura. miϑra. bərəzaṇta. aēϑiiejaŋ ha ṣ̌uuana. āse. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI strə̄uš mā̊ŋhəmc a. huuarəca. uruuarāhu. paiti. barə smaniiāhu. miϑrəm vīspanąm. dax́ii unąm. daŋ́hu⸳paitīm. āiiese. ẏe šti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.12: aɱiia. zaoϑre. barəsman aēca. ahurəm. mazdąm. raēuuaiṇtəm. xᵛarənaŋhaṇtəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. bar əsmanaēca. aṣ̌aonąm. vaŋhīš. sū rā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. āiies e. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI
Y2.13: aɱiia. zao barəsmanaē a. ϑβąm. ātrəm. ahurəmhe. ahurahe. ahurəmhe. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. ẏ ešti. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI aɱiia. zaoϑre. barəs manaēca. āpō. vaŋuhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiies e. ẏešti. vīspā̊. āpō. mazdaδā tā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. ešti. vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.14: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēc a. mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌xᵛarənaŋhəm. ā iiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI dātəm. vīdō iiūm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI dātəm. zaraϑuštri. āiiese. ẏšti. ẏešti. ẏšti. ẏešti. . PAHLAVI PAHLAVI darəγąm. upaiianąm. āii ese. ešti. daēnąm. vaŋuhīm. ā iiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVIPAHLAVI PAHLAVI
Y2.15: ɱiia. zaoϑre. barə smanaēca. īm. uš́i.d ənəm. mazda δātəm. aṣ̌ āϑrəm. ẏazatəm. āii ese. ẏešti. vīspā̊ garaiiō. aša xᵛāϑrā̊. pōuru⸳xᵛāϑrā̊. mazdaδāt a. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI uγrəm. kaē m. kauuaē m. kaēm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. āiiese. ẏe šti. PAHLAVI PAHLAVI uγrəm. axᵛarətəm. xᵛaənō. mazdaδātəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI . aɱiia oϑre. baēca. aṣ̌ī m. vaŋuhī. āiese. x ϑnīm. bərəzait īm. aɱauuaitīm. huraoδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. āiiese. ẏešti. sauuō. mazdaδātəm. āiiese. ẏešti. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.16: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. daɱąm. vaŋᵛhīm. āfritīm. daɱəmca. narəm. a ṣ̌auua. āiiese. ẏešti. uγrəm. ta xməm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatəm. āiiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.17: a ɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. imā̊. a pasca. zəma a. uruuarā̊sca. āii ese. ẏešti. imā̊. asā̊sca. ṣ̌ōi ϑrā̊sca. gaōiiaoitīšca. maiϑnii ā̊sca. auuō⸳xᵛarənā̊s a. āiies e. ẏešti. iməmca. ṣ̌ōiϑrahe. paitīm. ẏāiiese. āiiese. ẏāiiese. āiiese. ẏešti. yim. ahurəm. mazdąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.18: aɱiia. zaoϑre. barəs manaēca. ratauuō. vīspe. mazišt a iie. ẏšti ẏešti ẏšti ẏešti iara. asnii a. māia. ẏāa. sarəδa. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.19: aiia. zaoϑre. barəsmanaēca. aṣ̌āunąm. vaŋᵛhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. ā iiese. ẏei. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y2.20: aɱiia. zaoϑre. barəsm anaēca. vīspe. aṣ̌auuō. aṣ̌auuanō. aṣ̌auuō. aṣ̌auuanō. ẏazata. āese. ẏešti vīspe. aṣ̌ahe. ra tauuō. iiese. ẏešti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . hāuuanīm ti. ra m. uu aŋhaēm. vī pait ratūm. ratauuō. e. mazišta paiti. ratūm. PAHLAVI PAHLAVI
Y3:
Y3.1: barəsmana. paiti.barəa. haδa. zaoϑra. hāuuanōiš. raϑβō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. xᵛarəϑəm. maazdəm. maiiazdəm. maazdəm. maiiazdəm. hauruuata. amərətāta. gāu. hudā̊. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text xṣ̌nūmaine. ahurahe. mazdā̊. əṣ̌anąm ṇtanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text šnūmaine. sra ōṣ̌ah aṣ̌iiehe. uuatō. v ərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.2: haoməmca. para.ha oməmca. āiiese. ẏešti. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. xṣ̌nūmaine. zaraϑuštrahe. spətāhe. spətāmahe. spətāhe. spətāmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄e. Pahlavi Text Pahlavi Text. aēsmąm. āiiese. ẏešti. baoiδi. Pahlavi Text. xṣ̌nūmaine. tauua. āϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.3: haom. āii e. ẏešti. Pahlavi Text. x ṣ̌nūmaine. aiiō. vaŋhibiiō. apąm. vaŋhīnąm. mazdaδātanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āp əm. haomiiąm āiiese. ẏešti. gąm. jīuuiiąm. āiiese. ẏešti. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. uruuarąm. haδānaēpatąm aṣ̌aiia. uzdātąm. āiiese. ẏešt i. Pahlavi Text Pahlavi Text. xṣ̌nūmaine. apąm. mazdaδātanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.4: imat̰. barəsma. haδa.zao aδaiβiiā̊ anəm. aṣ̌aiia. frastatəm. ā e. ẏešti. xṣ̌ nūmaiδe. xṣ̌ nūmaine. xṣ̌nūmaiδe. xṣ̌nūmaine. məṣ̌anąm sanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. vāca. humata. hūxta. huuaršta. āiiese. ẏešti. Pahlavi Text Pahlavi Text. ϑanąmca. sraoϑrəm. āiiese. ẏešti. huuarštā̊. mąϑrā̊. āiiese. yešti. . Pahlavi Text Pahlavi Text. imąm. aŋhui mca. aṣ̌iiąmca. raϑβąmca. ra tufrimca. āiiese. ẏešti. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text ṣ̌nūmain e. ẏazata aṣ̌aonąm. maiiauuaną m. gaēϑaiianąm. gaēϑiianąm. gaēϑaiianąm. gaēϑiianąm. xṣ̌nūmaiine. hauua heca. urunō. Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y3.5: āiiese. ẏešti. asńiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešt i. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. a aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āese. ẏ. miϑrahe. vouru. gaoiiaitōiš. ŋrōiš.gao ṣ̌ahe. baēuuarə.caṣ̌ma oxtō.nā manō. ẏazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe. . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.6: āiiese. ẏešti. rapiϑβanāi. aṣ̌a ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. ā se. ẏešti. f dat̰.fṣ̌u. zaṇtu māica. a one. aṣ̌ahe. raϑβ e. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasc. ahura he. mazdā̊. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.7: āiies e. ẏešti. uzaiieirināi. aṣ̌aon aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏe šti. frādat̰.vīrāi. dax́iiumā ica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti. bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apą pasca. ma zdaδātaiiā̊. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.8: āiiese. ẏešti. aiβisrūϑrim āi. aibigiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. frā .vīspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštr ō təmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. ra ϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. iiese. ẏešti. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌nąm. γəną nąmca. vīrō.vąϑβanąm. ẏāiriiaii ā̊sca. huš́š. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text . amaheca. hutāštahe. hurao δahe. vərəϑrajnaheca. ahuraδāt ahe. vanaiṇtaiiā̊sca. upara ātō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.9: āe se. ẏešti. uṣ̌ahināi. aṣ̌aone. aṣ̌h ϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti. ušahenāi. ərəjiiāi. ušahenāi. ərəjiiāi. nmāica. nmāica. aṣ̌aone. a he. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏe šti. sraošahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auua tō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. . Pahlavi Text Pahlavi Text. raṣ̌naoš. ra ahe. arštātasca. frādat̰. gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.10: ā ese. t i. māhiiaē ō. aṣ̌ah. ratubii ō. ṇtarə.mŋhi. aṇtarə.mŋhi. ṇtarə.mŋhi. aṇtarə.mŋhi. aṣ̌one. a ṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti pərənō.mā̊ŋhāi. vīṣ̌aptaϑāic aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text
Y3.11: āiies e. ẏešti. ẏāiriiēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiō.zarəmiiāi. a one. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ti. maiiōṣ̌əm. aṣ̌aone. a ṣ̌aone ṣ̌ahe. ra. Pahlavi Text Pahlavi Text. āii ese. paitihahiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ah e. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti. iiāϑrəmāi. fraouruuaēštrəmāi. varṣ̌ne.harštāica. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiies ešti. maiδiiāiriiāi. aṣ̌ao ne ṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏ ešti. hamaspaϑmaiδiiāi. aṣ̌a ōne. aṣ̌ah ϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti. sarəδaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.12: āiiese. ẏešti. vī spaēibiiō. aēibiiō. aēibiie. aēibiiō. aēibiie. ratubiiō. ẏōi. h əṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairiš.hāuu aniiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. v ahištahe. mazdā̊.frasāsta. zaraϑuštrō.fraoxta. Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.13: āiiese. ẏešti huraēibii ϑraēibiia. bərənbiia ēiϑiiejaibiiō. aṣ̌ auuanaēibiiō. stārąmca. spəṇtō. mainiiauuanąm. dāmanąm. tištariie tištariie Pahlavi Text Pahlavi Text tištiriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. m ā̊ŋhahea. gaociϑrahe. huuarəc a. xšaētahe. auruuat̰.aspahe. d ōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrah x́iiunąm. daŋ́hupatōiš. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.14: āiiese. ẏešt i. ahurahe. ā̊. raēutō. xᵛar ənaŋhatō Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.15: āiiese. ẏe šti. tauua āϑrō. ahurahe. mazdā̊ puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō . Pahlavi Text Pahlavi Text . āiiese. ẏešti. aiβiiō. vaŋhi biiō. vīspanąmca. apąm. mazda tanąm. vīspanąmca. vīspanąmc uranąm. mazdaδātanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Palavi Text
Y3.16: iese. ẏešti. mąϑrahe. əṇtahe. aō. vərəziia ŋhahe. dātahe. vī.daēuuahe. dā tahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēna ā̊. vaŋhu iā̊. māzdaiiasnōiš. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.17: āiiese. ẏešti. garoiš. uš́i. darənae. mazdaδātahe. aṣ̌axᵛā ϑrahe. vīspaēṣ̌ąmca. gairīnąm. aṣ̌axᵛāϑranąm ōuru.xᵛānąm. ma zdaδātanąm Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. kāuuaiieh . xᵛarənaŋhō. mazda δātahe. aš́rətaheca. axᵛrətaheca. aš́rətaheca. axᵛrətaheca. xᵛarənaŋh ō. mazdaδātahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āiiese. ẏešti. a ṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. ŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąs tō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. saŋ aŋhō. mazdaδātahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.18: āiiese ešti. daɱ vaŋhuii ā̊. āfriōiš. dahɱaheca. narš. ṣ̌aonō. uγraheca. taxmahe. dā mōiš. upamanahe. ẏtahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.19: āiiese. ẏešti. ā̊ ŋh saŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca. g aoiiaoitinąmca maiϑananąmca. ō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąm uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. əmō. auuaŋhaheca. aṣ̌nō. vā a. aṣ̌aonō. strm. mā̊ŋh ō. hūrō. anaγranąm. raocaŋhąm. xᵛ aδātanąm. nąmca. spəṇtah e. maniiə̄uš. maniiə̄uš. dāman ṣ̌aonąm. aṣ̌aonin ąmca. aṣ̌aheraϑβąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.20: āiese. ẏešt i. raϑβō. bərətatō. bərəzatō. bərətatō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌a raϑβąm. aiiaranąmca. asn nąmca. māhiianąmca. ẏāiriia nąmca. sarəδanąmca. ẏōi ṣ̌a he. ratauuō. hāuunōiš. hāuuanōiš. hāuunōiš. hāuuanōiš. raϑβō.
Y3.21: Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. xᵛarəϑəm. miia zdəm. āiiese. ẏešti. auruuata. amərətāta. gāuš hudā̊. xš ūmaine. srhurahe srhurahe sraōṣ̌ahe. aṣ̌ iiehe. taxmahe. tanumąϑrihe. da rši.draoš. āhūiriiehe. aoxt ō.n manō. ẏazatahe.
Y3.22: Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. haoməmca. para.haoməmca . āise. ẏešti. xṣ̌nūmaine. zaraϑ uštrahe. spitāmahe. aṣ̌aonō. fr auuaṣ̌ə̄e. aoxtō.nāma ẏaza tahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aēsmą. āiiese. ti. baoiδi. xṣ̌nūmai ne. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊ puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏazata he. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y3.23: MN xᵛarəϑəm miiazdəm. OD LTME 2 bʾl gwptn.
Y3.24: āiiese. ẏeš aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγra aiβiϑūranąm. paoiriiō.t̰kaēṣ̌a nąm. frauuaṣ̌inąm. nabānazd frauuaṣ̌inąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text
Y3.25: āiiese. ẏ. vīspaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. Pahlavi Text Pahlavi Text. āii ese. ẏešti. vīspaēō. vaŋhuδ ābiiō. ẏazataēibiiō. mainiiaoibi iascā. gaēϑiiaēibiiascā. ẏōi. həṇti. ẏasniiāica. vaɱiiāic ṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahištā t̰. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text
Y4:
Y4.0: arāne. mazdaiiasnō. zaraϑu štriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. ẏasnāi. vaɱāica. xṣ̌nao ϑrāica. frasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. sāuuaŋhə̄e. vīsiiā ica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ snāica. vaɱāica xṣ̌naoϑrā ica. frasastaiiaēca. Palavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. raϑβąm. iiaranąmca. asniianąmca. māhiia nąmca. ẏāiriianąmca. sarəδanąmca. ẏasnāi. vaɱāica. xṣ̌naoϑrā ica. fraastaiia. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ẏaϑā. ahū. vairiiō otā. frā. e. mrūtē. Pahlavi Text Pahlavi Text. aϑā. ra tuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā. frā. auua. viδuuā̊. mruaoə.tū. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text
Y4.1: ima. humatā ca hūxtāca. huuarəštāca. Pahlavi Text Pahlavi Text. imą. haomąsca. azdąsc a. zaoϑr. barəsmaca aṣ̌aii a frasta əm. gąmca. huδā̊ŋhəm. hauruuata. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm oməmca. para.ha ōməmca. aēsmąsca. baoiδīmca Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. imą huiiąmca. ṣ̌iiąmca. rϑβąmca. ratufritīmca. gāϑanąmca. sra ϑrəm. huuarštā̊. mąϑrā̊. pairic dadəmahe. āca. vaēδaiiemahi
Y4.2: āat̰. dīš. ā.vaēδaiiema . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ahurāica. m zdāi. sra oṣ̌āica. aṣ̌iiāi. aməṣ̌aēibii asca. spəṇtaēibiiō ṣ̌aonąmca. frauuaṣ̌ibiiō. aṣ̌aonąmca. uruuōibii ō. biiō. . biiō. . āϑrasca. ahurahe. maz dā̊. raϑβaēca. bərəzaiti. vīspaii sąucat̰ca. sącat̰ca. sąucat̰ca. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš. ẏasnāic. vaɱāica. xṣ̌nao ica. frasastaiiaēica. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y4.3: āat̰. dīš. āuuaēδa emahi. ima. humatāa. hūxtāa. huua rštāca Pahlavi Text Pahlavi Text. imą. haom ąsca. miiadąsca. zaoϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarə gąmca. huδā̊ŋhəm. hauruuata. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm. haoməmca. para.haoməmca. smąsca. baoiδīmca. Pahlavi Text Pahlavi Text Palavi Text Pahlavi Text. imą. aŋhuiiąmca. aṣ̌ ąmca. raϑβąmca. ratufritīmca. g āϑanąmca. sraoϑrəm. huuarštā̊. mąrā̊. prica. dadəmahe. āca. vaēδaiamahi.
Y4.4: āt̰. dīš. ā uuaēδaiamahi. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aməṣ̌aē ibiiō. spəṇtaēibiiō. xšaϑraēin biiō. huδā̊biiō. ẏauuaējibiiō. ẏ aēsubiiō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. . vaŋhə̄uš. ā. manaŋhō. š́iia . ẏā̊sca. uiti. Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y4.5: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. frāiiahīš. ahe. nmāhe. fra daϑāi. mānahe. psuuąmca. narąma. zātanąmca. ząhiiananą mca. aṣ̌aonąm. ẏeŋ́he. aēm. həṇti. . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.6: āat̰. dīš. āuuaēδa iiamahi. aṣ̌āunąm. vaŋhibi uuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. uγrā̊ca. aiβi. ϑūrā̊sca. aṣ̌aonąm. auuaŋhe. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.7: āat̰ āuuaēδaiiemahi. āuuaēδaiiamahi. āuuaēδaiiemahi. āuuaēδaiiamahi. daϑuṣ̌ō hura he. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhat ō. maniiə̄uš. mainiiaoiiehe. aməṣ̌a nąm. spəṇanąm. ẏa ca. vaɱ āica. xṣ̌aonaoϑrāica fras astaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.8: āat̰. dīš. āuuaē δmahi. asniiaēibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāi xṣ̌naoϑrāica. frasastaii aēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ā at̰. dīš. āuuaēδaiimahi. sāuuaŋhə̄e. īsiiāica aṣ̌ao ne. aṣ̌a aϑβe. ẏasnāica. vɱā . xšnaoϑrāica. fras astaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text . āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš. hazaŋhrōgaoṣ̌ahe. bcaēuuarə.šm anō. aoxtō.namanō. ẏazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe. ẏasnāica vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frs astaiiaēica. Pahlavi Text Phalavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.9: āat̰. dīš. āuuaēδ aimahi. rpiϑβināi. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱ āica. xṣ̌naoϑrāica. frasast aaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. āuuaēδ aiiamahi. frādat̰auue. za ṇtumāi ṣ̌aone. aṣ̌ahe. ra ϑβe. ica. vaɱāica. xṣ̌ naoϑa. frasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. āuuaē amahi. aṣ̌ahe. vahištahe. ā ϑrasca. ahurahe. mazdā̊. ẏasn āica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāic frasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.10: āat̰. dī . āuuaēδaiiamahi. uza iieirināi. aṣ̌aone he. raϑβ e. ẏasnāica. vaɱāica ϑrā ca. frasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš āuuaēδaiiamahi. fradat̰.vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. ra ϑ asnāica. vaɱāica. xṣ̌na ōϑāica. rasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahi. bərəzatō. ahurhe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊. ẏasnā. vaɱāica. xṣ̌naoϑrā sastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.11: āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahi. aiβisrūϑrəmāi. aibig aiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑe. ẏasnāca. vaɱāica. xšnaoϑr āica. frasastaiiēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. āuuaēδ aiiamahi. frādat̰.vīspąm.hujii ātə̄e. zar ϑuštrōtəmāica. aṣ̌a ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. va ɱāica xṣ̌naoϑrāic frasast aiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. āuuaēδaiia ma aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γənąn ąmca. vīrō.vąϑβąnąm. ẏāiriiaii ā̊sca. huš́itōiš. aməṣ̌heca. uraoδahe. vərəϑraγnaheca. ahura δātahe. vanaiṇtaiiā̊sca. upar atātō. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌naorāica. frasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.12: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. uṣ̌ahināi. aṣ̌aone. aṣ̌a ϑ βe. ẏasnāica. vaāica. xṣ̌n aoϑrāica. frasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text . āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. .bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe ϑβe. ẏasnāica. va ɱāica. xṣ̌naoϑrāi frasast aiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahi. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iieh e uuatō. vərəϑrājanō. frādat̰. gaēϑahe. Pahlavi Text Pahlavi Text raṣ̌naoš. razištahe. arštā tasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. va rə.dat̰.gaēϑaiiā̊. ẏasnāica. OD gywʾk. . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.13: . dīš. āuuaēδaiiahi. āuuaēδaiiamahi. āuuaēδaiiahi. āuuaēδaiiamahi. m āhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌a he. raϑβe. ẏasnāica. OD gywʾk Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahi. pərənōmā̊ ŋhāi. vīṣ̌aptaϑāica. aṣ̌ao aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. OD gywʾk Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.14: ā at̰. dīš uuaēδaiiama ẏāiriiaē ibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. marəmi iāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ ca. OD gywʾk Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahi. maiδiiō.ṣ̌əm aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏa snāica. OD wʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahi. paitihah iiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏa snāica. OD gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. ā uuaēaiimahi. aiiāϑrāi. frao uāi. varṣ̌niharštāica aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. asnā ica. OD gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. āē δaiiamahi. maiδiiāiriiā. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnā ica. OD gywʾk Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text āat̰. d īš. āuuaēδaiiamahi. hamas paϑmaiδii i. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑ βe. ẏasnāica. OD gywʾk Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text dīš. uuaēδaiiamahi. s δaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ẏasnā ica. OD gywʾk Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.15: āat̰. dīš. āuuaēδ aiimahi. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. tauuō. ϑriiasca. ϑrisā̊sca. nazdišta. pairiš.hāuuanaiiō. ẏ ōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. vahišt ahe. mzdō.frasāsta. zaraϑušt uštrō.fraoxta. ẏaica. v aɱāica xṣ̌naoϑrāica. frasa staia. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.16: āat̰. dīš. āuuaēδ aiiamahi. ahuraēibiia. mi biia. bərənbiia. aeϑie.jaŋibiia. aṣ̌auuanaēibiiō. s ār ąmca. spəṇtō.mainiiauuanąm. dā manąm. tištariieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋh aheca. gaociϑrahe. rəca. xṣ̌itah uruuat̰.aspahe. dōiϑra he. ahu ahe. mazdā̊. mϑrahe. da x́iiunąm. daŋ́hupatōiš. ā ica. vaɱāica. xṣ̌nao frastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.17: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. YWM BYRH ahurahe. mazdā̊. raēuu atō. xᵛarənaŋhatō. ẏasnāica. vaɱāa. xṣ̌naōϑrāica. fra sastaiiaēca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. dīš. āuu ahi. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌ nąm. ẏasnāica. OD gywʾk. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y4.18: āat̰. dīš ā uuaēδaiiamahi. tauua. āϑrō. a hurahurahe. mazdā̊. puϑra īspaēibiō. ātərəbiiō ẏasnāic a. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāic. frasastaiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. at̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. aiβiiō. vaŋhibiō. vīspanąmca. apąm. mazda δātanąm. vīspanamca. uruu z dδātanąm. ẏasnāica. v ca xṣ̌naoϑrāica. frassta iiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.19: āt̰. dīš. āuaēδaiia mai. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌ao ō. vərəziiaŋhahe. dādahe. dātahe. dādahe. dātahe. vī.d aēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš darəγaiiā̊. upaiianiiā̊. daēnai iā̊. huiiā̊. māzdaiiasnōiš ẏasnāica. OD gywʾk Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.20: āat̰. dīš. āuuaēaii amahi. garōiš. uš́i.darhi mazdaδātahe. aṣ̌axᵛāϑrahespaēṣ̌ąmca. gairinąm. aṣ̌axᵛāϑr anąm. paouru.xᵛāϑranąm. mazdaδ ātanąm. kāuuaiieheca. xᵛarən aŋhō. mazdaδātahe. axᵛaϑrətah eca. axᵛarətah eca. axᵛaϑrətaheca. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδāahe. ẏasnā. vaɱāica. xṣ̌naoϑr āica. frasastaiiaēica. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text. āt̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. iriϑə̄. vaŋhuiiā̊. ras stātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe. ẏasnā ica. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. fras staiiaēca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y4.21: dīš. āuuaēδaiiamah ā̊. vaŋhuiiā̊. āfrit ō daɱaheca. narš. aṣ̌aonō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. ẏazatah ẏa nāica. OD gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y4.22: āat̰. dīš. āuuaēδaiiama i. ā̊ŋhąm. asaŋhąm. ṣ̌ōiϑranąmc a. gaoiioitinąmca. maiϑanan ąmca. auurənanąmca. apąmca. zəm ąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəm ō. auuaheca. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aonō. strąm. mā̊ŋhō. ranąm raocaŋhąm. xᵛaδā spanąmca. spəṇtahe. dāma aonąm aṣ̌aoninąmca. aṣ̌ahe. raϑ βąm snāica. OD gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.23: āat̰. dīš. āaēδaii aiiamahi. raϑβō. bərəzaō. ẏōi. a raϑβąm. aiiaranąmca. amca. māhiianąmca. ẏā ca. sarəδanąmca. ẏōi. h əṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuua nōiš. raϑβō. ẏasn ca. D gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.24: āat̰. dīš. āē δaiiamahi. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe taxmahe. tanumąϑrahe. darṣ̌i.d aoš. ā ūiriiehe. xṣ̌naoϑra. ẏasnāica. vaɱāica xṣ̌nao ϑrāica frasastaiiaēica. . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. āat̰. dīš. aiiaahi. zaraϑuštrahe spiā m. aṣ̌ onō. fraṣ̌ə̄e. xṣ̌na ōϑra. ẏasnāica. vaɱāica. x ϑrāica. frasastaiiaē ca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. at̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. tauua. ātarš. puϑr . ahura he. ma ā̊. xṣ̌. ẏasnā ica. OD gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.25: āat̰. dī ēδaiiamahi. aṣ̌oną ṣ̌inąm. uγranąm. aiβϑū r ąm paōiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. nfra uuaṣ̌inąm. nanazdią fr auuaṣ̌inąm. ẏasnāica. OD gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.26: āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahi. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. r tubiiō. ẏāica. OD gywʾk. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahi. vīspaēibiiō. vaŋhuδā zataēibiiō. mainiiaoibi gaēϑiiaēibiiascā. ti. ẏasniiāica. vaɱii. a ca. ẏt̰. vahištā t̰. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. məṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. hu ā̊ŋhō. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y4.27: ẏeŋ́h hātąm. āat̰. sne ŋhō. mazd ā̊. Pahlavi Text Pahlavi Text vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ẏā̊ŋhąm cā. tscā tā̊sc za maide. Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y5:
Y5.1: iϑā. āt̰. ẏazamaide. ah urəm. mazdąm. ẏə̄. gąmcā. aṣ̌əmcā. d āt̰. Pahlavi Text Pahlavi Text. apascā. dāt̰. uruurā̊scā. vaŋuhīš. Pahlavi Text. raoc ā̊scā t̰. būməmcā. vīspāc ā. vohū. Pahlavi Text Pahlavi Text. ahii ϑrācā. mazə̄nācā. ha āicā.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasnaną uuatātā. ẏzamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ẏōi. gə̄uš. ha cā. š́iiaṇtī. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y5.3: at̰. āirhūiriiāt̰. āhūiriiāt̰. āirhūiriiāt̰. āhūiriiāt̰. nāmə̄ne. mazdā. rā. spəṇtōtə̄mā. ẏazamaidē. . Pahlavi Text Pahlavi Text m. aɱā.kā iš. azdibīšcā. uštāišcā. ẏazamaidē. Pahlavi Text Pahlavi Text. tə̄m. aṣ̌āunąm. frauua rąmcā. nāirinąmcā. ide. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y5.4: aṣ̌əm. at̰. hištəme. Pahlavi Text . hiiat̰. sraēštəm. hiiat̰. təm. aməṣ̌əm. Pahlavi Text ẏiiat̰ rao cō.aŋhuuat̰. ẏiiat̰. vīspā o hū. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y5.5: vohucā. manō. ẏazam de. vohucā xšaϑrəm. Pahlavi Text Pahlavi Text vaŋuhīm ā. daēnąm. vaŋᵛhīmca. fs əratūm. vaŋhīmcā. ārmaitīm. . Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y5.6: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰ paitī. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. vaŋhō. mazdā̊. ahurō. va ēϑā aṣ̌āt̰. hacā. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text ā̊ŋhąmcā. tąscā. tā̊scā. zamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ m zdąm. ẏazam aide. aməṣ̌ā. spəṇtā huxšaϑ rā. huδā̊ŋhō. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.2: . aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. r ō ẏazamade. Pahlavi Text Pahlavi Text. hīm ṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏzamai de. Pahlavi Text. sāuuaŋaēm. vīsəmca. aṣ̌auanə m. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaid. Pahlavi Text Pahlavi Text miϑrəm. vouru.ga iiaōitīm azaŋ.ra.gaōṣ̌əm. baē uuarə.caṣ̌m aō manəm. azatə ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. rāma xᵛāstrəm. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.3: rapiϑβanəm. aṣ̌auua aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. Pahlavi Text. frādaā əmca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm ẏazamai de. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌əm. vahištəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. amaid. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.4: uzaiieirinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūaṣ̌ ahe. ratūm. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text. frādat̰r dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ratūm. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. bərəzaṇtəm. ahurəm xšaϑrīm. xšaētəm. apą m. napāitəm. auruuat̰.as m zamde. Pahlavi Text Pahlavi Text. apəm daδātąm. aṣ̌aonīm. ẏ . Pahlavi Text.
Y6.5: a isrϑrəm. aibigāim. aṣ̌auuaəm. a ṣ̌a ratūm. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text frdat̰.vīspąm.hujiiāitīm. ϑuštrōtəməmca. aṣ̌auuanəm. ṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aonąm. vaŋᵛhīš. sūrā̊. spəṇ fr uuaṣ̌aiiō. ẏ. γnā̊sca. vī βā̊. ẏ. ẏāiriiąmca huṣ̌ zamaide. aməmca. hutašt əm. ẏ. vərəϑraγnəmca. ahur aδātəm. ẏ. vanaiṇt upara tātąm. ẏazmaide. ẏazamaide. ẏazmaide. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.6: ahinəm. aṣ̌uuanəm. a ṣ̌ahe. ratū Pahlavi Text Pahlavi Text. bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuaəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaza maide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text sraoṣ̌əm. aṣ̌ī ōδəm. vərəϑrājanəm frād aṣ̌a. aṣ̌ah ratūm. zaaide. Pahlavi Text Pahlavi Text. ar štātəmca. frādat̰.gaēϑąm. va dat̰.gaēϑąm. ẏ. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.7: māhii . aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏazamai . Pahlavi Text Pahlavi Text. ŋhəm. aṣ̌auu auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ.. Pahlavi Text Pahlavi Text. pər nō.mā̊ŋh ptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah m. ẏaz. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.8: ẏāiriia. aṣ̌a he. ratauuō. ẏazamai de . Pahlavi Text . maiδiiōzarəmaēm. aṣ̌auuanəm ṣ̌ ahe. ratūm. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text. maiδiiō ṣ̌əməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ram ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text. paitišhahīm. aṣ̌au nəm. aṣ̌a anəm. aṣ̌ah ratūm. ẏazamaide Pahlavi Text Pahlavi Text. iiāϑrəməm. fraouruuaēšt rəm. varṣ̌niharštəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazama Pahlavi Text Pahlaiv Text . maiδiiāirīm. aṣ̌auu auuanəm he. ratūm. ẏ. Pahlavi Text Pahlavi Text. hamas pm dīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ.. Pahlavi Text Pahlavi Text. sarəδa. aṣ̌auu . aṣ̌ahe. ratauuō. ẏazamai . Pahlavi Text.
Y6.9: vīs pe. ṣ̌ae. ratauuō z. Pahlavi Text Pahlavi Text . həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasa. ϑri sąsca. nazdišta. pairiš.hāuu ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. štahe. mazdō.frasāsta. štrō.fraoxta. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.10: ahura miϑra bərəzənt.a. aēϑiiejaŋha. aṣ̌auu ana. ẏaza. strə̄ušca. mā̊ŋhəmc huuarəca. uruuarāhu. paiti. ba maniiāhu. miϑrəm. vīspanąm. da iiunąm. dahu.paitīm ẏ. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.11: ahurəm. mazdąm. raēuuaiṇt ŋṇtəm. ŋhəṇtəm. ŋṇtəm. ŋhəṇtəm. . . Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aonąm. vaŋuhī ā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. . Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.12: ϑβąm ātrəm. ahurahe. ma zdā̊ uϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r atūm. ẏ. mat̰. vīspaēibiiō. ā tərəbiiō. Pahlavi Text Pahlavi Text pō. vaŋᵛhīš vahištā̊. mazdaδā ā̊. aṣ̌aō š. ẏ.spā̊. δātā̊. aṣ̌a ōnīš. ẏaz. vīspā̊. u uuarā̊. mazd aδātā̊. aṣ̌aonīš. ẏaz.. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.13: mąϑrəm. spəṇtəm. . ẏ. Pahlavi Text . dātəm. vīdūiiūm . Pahlavi Text Pahlavi Text. dātəm. zaraϑuštrəm. Pahlavi Text Pahlavi Text. darəγąm. upaiianąm. ẏazamaide. daēnąm. vaŋᵛhīm. māza asnīm. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.14: gairī uš́i.darən m. mazdaδātəm. aṣ̌xᵛ āϑrəm. ẏaz ā̊. gara iiō. aṣ̌xᵛā ā̊. pōuru.xᵛāϑrā̊. m azdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. uγr m. arənō azdaδātəm. ẏaza. uγrəm. axᵛam. xᵛārənō. mazdδātəm. . Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌īm. vaŋhīm. zamaide. xṣ̌aoϑanīm. bərəzaitī . amauuaitīm. huraoδąm. xᵛāpa rąm. xᵛarō. mazdaδātm. ẏaz. s auuō. m Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.15: daɱąm. vaŋuhīm. āfrit ẏ. daɱəmca. narəm. aṣ̌auuanəm. əm. taxməm. dāmōiš. upam azatə . Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y6.16: imā̊. apasca. zəmasca. uruu rā̊sca. ẏ. imā̊. apā̊sca. šōiϑrā̊sca. gaoiiaoitīšca. maēϑanaiiā̊sca auuō.xᵛarən sca. ẏ. iməmca. šōiϑrahe. pa īm. ẏ. ẏim. ahurəm. mazd Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text.
Y6.17: ratauuō. vīspe. mazišt a. ẏ. aiiara. asniia. māhi iāiriia. sarəδa. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.18: haur amərə. ẏaz. gāuš. ẏ. sraošəm. aṣ̌īm. huraoδəm. vərəϑr āja. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI
Y6.19: haoməmca. para.haoməmca. zraϑuštrahe spitāmahi. iδa. mca. frauuaṣ̌īm ca. . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text aēsmąsca. baoiδīmca. ẏ. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑ ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏ. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.20: aṣ̌. vaŋu sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aii ō. . Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y6.21: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. ẏ. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ẏaz. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. hāuuanīm. paiti. ratūm āuuaŋhaēm. vīsəmc. iti t ūm. ratauuō. vīspe. pai ti. ratūm. Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y6.22: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰ itī. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text
Y7:
Y7.1: aṣ̌əm. ohū vahištə Pahlavi Text
Y7.2: aṣ̌aa. daδąmi. xᵛarəm. miiazdəm. h auruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. xṣ̌nūmaine. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌anąm. spəṇtanąm. xṣ̌nūmaine. sr aoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō. v ərjnō frādat̰.gaēϑahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.3: aṣ̌iia. da oməmca. para.haoməmca. ūmaine. zraϑuštrahe. spitāma ṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text ṣ̌aiia. mi ēsmi baoiδi. xṣ̌nūmaie. tauu āϑrō ahurahe. mazdā̊. puϑra. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.4: aṣ̌aiia. daδąmi. haomi. xṣ̌nūmaine. aiβiiō vaŋhibiiō. apąm. vaŋhīnąm. m a δātanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌ aiia. daδąmi. āpəm. haomiiąm. Pahlavi Text Pahlavi Text. daδąmi. gąm. jīuuiiąm. Pahlavi Text Pahlavi Text ṣ̌aiia. daδąm arąm. hapaitąm iia zdāt xṣ̌nūmine. apąm. m ntanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.5: aṣ̌aiia. daδąmi. i mt̰. barəsma. haδa.zaoϑrəm. haδa. aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastar ət. xṣ̌nūmain. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. . Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aii ąmi. vāca. humata. hūxta. . Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aiia. daδąmi. gā mca. sraoϑrəm. Pahlavi Text Pahlavi Text a. daδą tā̊. mąϑrā̊ . Pahlavi Text Pahlavi Text aṣ̌aiia. daδąmi i ŋhuiiąmca. aṣ̌iiąmca. raϑβąm ca. ratufritīmca. xṣ̌nūmaine. ẏazat anąm. aṣ̌āunąm. mainkiiauuanąm mainiiauuanąm mainkiiauuanąm. mainiiauuanąm. a ēϑiianąm. xṣ̌nūmaine. hauuaheca. urunō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.6: aṣ̌aiia. daδąmi. asniiaē ibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuua aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text aṣ̌ia. daδąmi. sāu ə̄e. vīs. aṣ̌aon ṣ̌a raϑβ. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aii δąmi. miϑrahe. vouru.gaoiiatōiš. hzaŋrō.gaošahe. baēuuarə.caṣ̌ manō. aoxtō.namanō. ẏazatahe. rnō. xᵛātrahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.7: aṣ̌ δąmi. ra āi. aṣ̌aoe. aṣ̌ . Pahlavi Text Pahlavi Text iia daδąmi. frādat̰.fṣ̌uue. frādat̰. frādat̰.fṣ̌uue. frādat̰. za ṇtumā ca. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβ e. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ṣ̌aiia. . aṣ̌ahe. vahištahe . ah urahe. ma Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.8: aṣ̌a iia. daδąmi. uaiieirināi. uzaiieirināi. uaiieirināi. uzaiieirināi. aṣ̌ao ṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌a daδąmi. frādavīrāi. dax́iiumā a. aṣ̌ he. raϑβ. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text . aṣ̌aiia. daδąmi. bərəzatō. ur h e. nafərδrō. nafəδrō. nafərδrō. nafəδrō. apąm. apasca. maδāta iiā̊. mazdaδāta iiā̊. maδātaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. . Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text.
Y7.9: aṣ̌ mi. aiβisrūϑrəmāi. aibig iiāi. aṣ̌aone βe. Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aiia. daδąmi. dt̰.vīspąm.hujiiāitə̄e. zara trō.təmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. aϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text ṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰. frādat̰. mrōtū. mraōtū. mrōtū. mraōtū. vīsp ēiiaitə̄e. vīsp ēiiai. vīspaēiiaitə̄e. vīspaēiiai. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌in ąm. γənąnąmca. vīrō.vąϑβanąm. yāi riiaiiā̊sca. huš́itōiš. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text a. hutāšta he. huraoδahe. vərəϑraγnahea. ahur a.t̰āδtahe. ahur a.t̰ātahe. ahura.t̰āδtahe. ahura.t̰ātahe. vainaiṇtaiiā̊sc uparatātō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y7.10: aṣ̌a mi. uṣ̌ahen i. a ō. ṣ̌he. raβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. . daδąmi. bərəjiāi. nmāniiā ca ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aiia. mi. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑ f dat̰. f dat̰.gahe. f dat̰. f dat̰.gahe. . Pahlavi Text Pahlavi Text. raṣ̌nao azštahe. arštātasca. frāda ēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.11: aṣ̌. āhiēibiiō. aṣ̌ah. ratub ṇtrəmā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌ah e. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. Pahlavi Text. aṣ̌aiia. daδąmi. vpərənō.mā̊ŋhāi. pərənō.m ā̊ŋhāi. vpərənō.mā̊ŋhāi. pərənō.mā̊ŋhāi. vīṣ̌aptaϑic. a ō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.12: aṣ̌aiia. daδąmi. ẏāir iiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδii ōzarəmiāi. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. ra . Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌iia. daδąmi. maiδiōṣ̌ əmāi. aṣ̌ ṣ̌ahe. raϑβ . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aiia. daδąmi. iti i. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌a iia. daδąmi. aiiāϑrəmāi. fraouruuaēštra māi. fraouruuaēštrə māi. fraouruuaēštramāi. fraouruuaēštrəmāi. varṣ̌nə.harštāica. aṣ̌aone. a ṣ̌ raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text . daδąmi. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aone aṣ̌ahne. aṣ̌aone. aṣ̌ahne. aṣ̌aone. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aiia. daδąmi. maspadmaēdiiāi. aṣ̌aone. a ṣ̌ahe. raϑβe. Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌a ąmi. sarəδaēbiiō. ṣ̌ e. ra Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.13: aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaē ibiiō ēibiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrisąs ca. nazdišta. pairiš.hāuuaniiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe a. va a he. mazdō.frasāsta. z frao xta. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.14: aṣ̌aiia. daδąm ahuraēibi. miϑraēibiia. bərəzənbiia. aēϑiieēibiia. aṣ̌auu ibiia s ārąma. spəntō anąm. dāmanąm. tištrii stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō ŋhaheca. gaociϑrahe. huua əca. xṣ̌aētahe. auruuat̰.aspahe. dōi ϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. danąm. daŋ́hupatōiš. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text
Y7.15: aiia. daδąmi. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhaō. Pahlavi Text Pahlavi Text. daδąmi. aṣ̌āunąm uuaṣ̌ Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.16: aṣ̌aiia. daδąmi. tauua. āϑ rō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vī spaēibiiō. ātərəbiiō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ṣ̌ia ą mi. aiβiiō. vaŋhibiiō. ca. apąm. mazd δ ąm. vīspanąm. uruu aranąm. azdaδātanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.17: aṣ̌ a. daδąmi. mąϑrah . sptṇhe. aṣ̌aon. vərə iiaŋha tahe. vīdaē t he. zaraϑuštrōiš. upaiianiiā̊. daēnaā̊. v ā̊. māzdaiiasnōiš. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.18: aṣ̌aiia. daδąmi. g uš́darənah e. mazdaδātahe. aṣ̌axᵛāϑrahe. vīsp ṣ̌ąmca. gairinąm. aṣ̌axᵛāϑranąm. ouru.xᵛāϑranam. mazdaδātanąm Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text āuuaiie rənaŋhō. mazdaδāt a ca xᵛarənaŋhō. mazdaδāta Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aiia. da δąmi. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistō iš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vŋhii sąstātō. vaŋhuiiā̊ hō. sauuaŋh tahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text .
Y7.19: aṣ̌aiia. daδąmi. daɱaiiā̊. v uiiā̊. āfritōiš. daɱaheca aṣ̌aonō. uγraheca. taxmahe. d āmōiš nahe. ẏazata Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.20: aṣ̌aiia. daδąmi ā̊ asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca. gaoiiao itanąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarə nanąm. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aca. zəmō. auuaheca. auuaŋheca. auuaheca. auuaŋheca. aṣ̌ eca. aṣ̌aonō. strąmā̊ ŋhō. hūrō. anaγranąm caŋhąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spəntah maniiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aonąm. a ōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.21: aṣ̌aiia. daδąmi. raϑβō. bərəzatō. ẏōi. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māh iianąmca. ẏāiriianmc s nąmca. ẏōi. həṇti. aṣ̌a uu ō. hā aϑβō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.22: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛa miiazdəm. hauruuata. amərətā gāuš. hudā̊. xṣ̌nūmaine. sraō a he. aṣ̌ taxmahe. ta h dṣ̌i.draoš. āhū.i xtō.nāmanō. ẏazatahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.23: aṣ̌aiia. daδąmi. haoməmca. para. h əm a. xṣ̌nūmaine. zaraϑuštrahe. sp ṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxtō.nāmanō. at he. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aṣ̌aiia. daδąmi. aēsmi. ōiδi. xṣ̌nūmaine. tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑ a. aōxtō.nā azatahe. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.25: aṣ̌aiia. daδąmi. a ṣ̌nąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβ iϑūranąm. paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. fra uuaṣ̌inąm. nabānazdaštanąm. fra uuaṣ̌inąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.26: aṣ̌aii . v īspaēib ō. he. ratubiiō. Pahlavi Text Pahlavi Text . aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. vaŋ huδābiiō. ẏazataēibiiō. maio ibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā ẏōi. həti. ẏasniiāica. vaɱiiāi ca. aṣ̌ t̰. haca. ẏat̰. va āt̰. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text
Y7.27: ṣ̌ iianō. paiti. jamiiāt̰. ẏehiiā. sāuuā. iṣ̌ā̊ṇte. rādaŋ́hō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text . ϑβōi. staotarasc ascā. ahura.mazdā. Pahlavi Text Pahlavi Text. aogəmadaēcā. u hecā. vīsā.mamaēcā. vīsā.madaēcā. vīsā.mamaēcā. vīsā.madaēcā. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. hiiat̰. məm. mauuaēϑəm. frad ϑā. d . mazdā. ahurā. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.28: ahiiā. huuō. nə̄. dāidī. aɱāic ā. ahuiiē. manax́iiāca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. tat̰. ahii ā at̰. upā. jamiiāmā. tac. s arəm. a ii cā. vīspāi. ẏa ōī. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y7.29: ẏāϑā. ẏaϑā. ẏāϑā. ẏaϑā. hū. vairiiō. aϑā ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text byšʾmlwtyk gwbšn
Y7.30: ahunəm. vairīm. ẏazamaide. rṣ̌ux δəm. vācim. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. daɱąm. vaŋuhīm. āfritīm. ẏazamaide. uγrəm. taxməm. dō š. upanmanəm. ẏazatəm. ẏaza ma PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. hauruuata. amərətāta. ẏazamaide. gāuš. hudā̊. ẏaza maide. PAHLAVI PAHLAVI. haoməmca. para.haoməmca. ẏazamaide. aēsmąsca b δīmca. maide. PAHLAVI PAHLAVI. frasasti. daɱaiiā̊. v aŋhuiiā̊ āfratōiš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y7.31: ẏeŋ́hē. hāt ąm. āat̰. ẏesnē. paiti. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. vaŋ́hō. mazd ā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌ā ha cā. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ẏā̊ŋhąmcā. tąscā. tā̊s cā. ẏazamaide. Pahlavi Text Pahlavi Text
Y8:
Y8.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. frā.mē. mrūte. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. haca. frā. aṣ̌auua. viδuu ā̊. mraotū. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y8.1: aṣ̌əm. vo hū. hištəm. astī. Pahlavi Text Pahlavi Text OD gywʾk slyšʾmlwtyk gwbšn .
Y8.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. haoməmca. para.haomə mca. aēsmąsca. baoiδīmca. fras asti. ahurahe. mazd hunahe. vriiehe. arṣ̌uxδahe. vāxš. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. daɱaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. uγrāi. dāmōiš. upanāi. upamanāi. upanāi. upamanāi. . Pahlavi Text Pahlavi Text. h aomaheca. mąϑrahec ṣ̌aēc a. zaraϑh ṣ̌aiianō. paiti jamiiāt̰. Pahlavi Text Pahlavi Text
Y8.3: xᵛarata. narō. aētəm. miiazdəm. ẏ ōi. haŋhāne. aṣ̌āca. frə̄rəti ca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text
Y8.4: aməṣ̌a. spəṇta. daēna. māzdaiia sne. vaŋhauuasca. vaŋhīšta. zaϑrsca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. ẏō. aē ṣ̌auua. mazdaiiasnaēṣ̌uua. mazda iiasnō. aojanō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštaiiamnō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text . ẏāϑβa. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mər əγəṇti. Pahlavi Text Pahlavi Text. auui. tū. dim. disiiata. ẏā̊. apasca. uruuar ā̊sca. zaoϑrā̊sca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y8.5: ẏasca aētaē ṣ̌ąm. maas anąm. pərənāiiuną m. aiβi.zūzaiianąm. aiβi.zūzuiianąm. aiβi.zūzaiianąm. aiβi.zūzuiianąm. imąm. vacō. nōit̰. vīsaiti. framrūiti. aētąm. ā. ẏā.tumanahe. jasaiti. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text
Y8.6: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. Pahlavi Text Pahlavi Text OD gywʾk slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y8.8: vasasca. tū. ahuramazda. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. vasō. āpō. vasō rā̊. v asō. vīspa. vohū. aṣ̌a.cīϑra. . Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text . xṣ̌aiiamnəm. aṣ̌auuanəm. dāiia ta. axṣ̌aiiamnəm. druuaṇtəm. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y8.9: vasō.xšaϑrō. x́iāt̰. aṣ̌auu avasō.xšaϑrō. x́iiā t̰. druuā̊u. ugatō. Pahlavi Text Pahlavi Text. ga tō. hamistō. nižbərətō. haca. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmabiiō. varatō. avasō.xšaϑrō. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y8.10: haxṣ̌iia. azəmcit̰. ẏō. zaraϑuštrō. fratəmąm. nmāna nąmca. vīsąmca. zaṇtunąmca. d ax́iiunąmca. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text. aŋ́hā̊. daēnaii ā̊. anumataiiaēca. anuxtaiiaē ca. anuuarštaiiaēc ẏā̊. āhūiriš. zaraϑuštriš. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y8.11: rauuasca. xᵛϑ rəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. a ṣ̌aonō. stōiš. Pahlavi Text Pahlavi Text. ązasca. dujžāϑrəɱca. dužāϑrəɱca. dujžāϑrəɱca. dužāϑrəɱca. āfrī nāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stō iš. Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y8.12: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. Pahlavi Text. OD gywʾk. slyšʾmlwtyk gwbšn'.
Y8.13: homa e. aṣ̌auuazaŋhō. xṣ̌nao ϑra. ẏasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaē c. Pahlavi Text Pahlavi Text Pahlavi Text.Pahlavi Text Pahlavi Text.
Y9:
Y9.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. ẏō. zaōta. frām ē. mrūte. PAHLAVI PAHLAVI. ẏaϑā. ah ū. vairiiō. ẏō. zaota. frā.mē. mrūte. PAHLAVI PAHLAVI. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā. frā. aṣ̌auua. viδuuā̊. mraotū. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.1: hāuuanīm. ā. ratūm. ā. hao mō. upāit̰. zaraϑuštrəm. PAHLAVI PAHLAVI . āϑrəm. pairi.ẏaoždaϑəṇtim. pairi.ẏaoždaϑəṇtəm. pairi.ẏaoždaϑəṇtim. pairi.ẏaoždaϑəṇtəm. ϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ā.dim. pərəs at̰ zaraϑ štrō. kō. narə. ahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏim. azəm. vīspahe. aŋhŋhš. aŋhə̄uš. aŋhŋhš. aŋhə̄uš. ast uuatō. sraēštəm. dādarəsəm. xᵛah e. gaiiehe. xᵛanuuatō. aməṣ̌ahe. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.2: amərəza. geiiehe. stū na. āat̰. mē. aēm. paiti.aōxta. haomō. aṣ̌auua. dūr šō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. azəm. aɱi. zaraϑuštra.haomō. aṣ̌auua. dūraošō. PAHLAVI PAHLAVI. āmąm. ẏā.saŋuha. spitama. frāmąm. hanuuaŋha. xᵛarətə̄e. PAHLAVI PAHLAVI. ai. mąm. staomaine. st ūiδi. ẏaϑa. mā. aparacit̰. s aoš́iiaṇtō. stauuąn. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.3: āat̰. aōxtō. aōxta. aōxtō. aōxta. zraϑuštrō. nəmō. haomā. PAHLAVI PAHLAVI. kasə.ϑβąm. p aoiriiō. haoma. maṣ̌iiō. ast uuaiϑiiāi. hūnūta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.4: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. haōmō. aṣ̌auua. dūraošō. PAHLAVI PAHLAVI. vīuuaŋ hā̊. mąm. paoiriiō. maṣ̌iiō. astuu aiϑiiāi. hūnūta. gaēϑiiāi. h ā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI . ẏat̰. hē. hē. puϑrō. us.zaiiata. ẏō. ẏi mō. xšaētō. huuąϑβō. PAHLAVI PAHLAVI. xᵛarənaŋh astəmō. zātanąm. huuarə.darəsō. maṣ̌iiānąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏat̰. kərənaot̰. aŋ́he. x šaϑrāδa. amarṣ̌əṇta. pasu. vī ra. aŋhaošəmne. āpa. uruuārə. uruuāire. uruuārə. uruuāire. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. xᵛairiiąn. xᵛarəϑəm. ajaiianəm. y. PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.5: ẏimahe. xšaϑ rahe. auruuahe. nōit̰. aoxtəm. ā ŋha. nōit̰. garəməm. PAHLAVI PAHLAVI. nōit̰. zaur uua. ā̊ŋha. nōit̰. mərəϑuš. nōi t̰. araskō. daēuuō.dātō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. paṇca.dasa. fra carōiϑe. pita. puϑrasca. raēṣ̌ uua. raoδaēṣ̌ uua. raēšuuạ. raoδaēṣ̌uua. katarascit̰. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏauuata. xṣ̌a iiōit̰. huuąϑβō. ẏimō. vīuuaŋha tō. puϑrō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.6: kase.ϑβąm. bitiiō. haoma. maṣ̌iiō astuuaiϑiiāi. hunūta. gaē ϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərəzāui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.7: āat̰. mē. aē m. paiti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. dūraošō. āϑβiiō. mąm. bitiiō. maṣ̌ iiō. astuuaēϑiiāi. hunūta. gaēϑiiā i. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . ẏat̰. hē. hē. puϑrō. us.zaiiata. vīsō. s ūraiiā̊. ϑraētaōnō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.8: ẏō. janat̰. ažīm. dahākəm. ϑrizafa nəm. ϑrikamərəδəm. xṣ̌uuaš aṣ̌īm. hazaŋrā.ẏaoxštīm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aoj aŋhəm. daēuuīm. drujəm. aγəm. gaēϑ āuuiiō. druuaiṇtəm. PAHLAVI PAHLAVI. >ẏąm. aṣ̌ao jastəmąm. drujəm. fraca. kərəṇtat̰. a ŋrō. mainiiuš. aoi. ẏąm. astuuaitī m. gaēϑąm. mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑ anąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.9: kō.ϑβąm. ẏim. ahurəm. mazd ąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kasi. ϑβąm. ϑritiiō. haoma. maṣ̌iiō. ast uuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.10: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. haomō. aṣ̌auu a. dūraošō. PAHLAVI PAHLAVI. ϑritō. sāmanąm. səuuištrō. ϑ ritiiō. mąm. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑiiā. hā. aɱāi. a ṣ̌iš. ərənāui. tat̰. aɱāi. jasa t̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏat̰. hē. puϑrō. puϑra. puϑrō. puϑra. us .zaiiioiϑi. uruuāxšaiiō. kərəsās pasca. t̰kaēšō. . t̰kaēšō. . PAHLAVI PAHLAVI. t̰kaēšō. aniiō. dā tō.rāzō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. a niiō. uparō.kairiiō. ẏauuat̰. gaēsu š. gaδa.varō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.11: ẏō. ja nat̰. ažīm. sruuarəm. ẏim. aspō.garə m. nərə.garəm. ẏim. vīṣ̌uuaṇtəm. zairi tīm. zairi təm. zairitīm. zairitəm. PAHLAVI PAHLAVI. ẏim. upai ri. vīš. raorat̰. ārəštiiō.barəza. zairitəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVIxṣ̌uuaēpaiia. vainai a. barənuš.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏim. upairi. kərəsāspō. aii aŋhe. patūm. pascat. pacata. pascat. pacata. . PAHLAVI PAHLAVI . ā. rapiϑβinəm. zruuānəm. tafsat̰ ca. hō. mairiiō. xᵛīsat̰ca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. frąš. aiiaŋhō. fr aparat̰. ẏaeṣ̌iiaṇtīm. āpəm. parā̊ŋhāt̰. PAHLAVI PAHLAVI pa ąš. tarštō. apatacit̰. naire. manā̊. kərəsāspō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.12: kasəϑβąm. tūiriiō. haoma. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ə āui. cit̰. aɱāt̰. aɱāi. aɱāt̰. aɱāi. jasa t̰. āiiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.13: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. d ūraoṣ̌ō. PAHLAVI PAHLAVI. paouruṣ̌aspō. mąm. tūiriiō. maṣ̌iiō. astuuaēϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. hā. aəāi. aɱāi. aəāi. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāui. tat̰. aɱāi. jasat̰. ā iiaptəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. yat̰. hē. tūm. us.zaiiaŋha. tūm. ərəzuuō. zaraϑušt ra. nmānahe. paourušaspahe. vī. daēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.14: srū tō. airiiane. vaējahe. tūm. paoiri iō. zaraϑuštra. ahurnəm. vairīm. frasrāuuaiiō. vībərəϑβaṇtəm. ā xtūirīm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aparəm. xraoždaiiehiie. xraoždaiiehiia. xraoždaiiehiie. xraoždaiiehiia. .frasrūiti. PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.15: tūm. zəmargūzō. zəmargūδō. zəmargūzō. zəmargūδō. āgərənuuō. vīspa. daēuua. zaraϑuštra. ẏō. para. aɱ āt̰. vīrō.raoδa. apataiiən. pait i. āiia.zəmā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. aojištō. ẏō. taṇci štō. ẏō. ϑβaxšištō. ẏō. āšt ō. ẏō. as. vərəϑrająstəmō. aibauuat̰. abauuat̰. aibauuat̰. abauuat̰. manuuā̊. dāmąn. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.16: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. PAHLAVI PAHLAVI. vaŋhuš. haomō. h uδātō. haomō. aršdātō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vaŋhuš. dātō. baēšaziiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. hukərəfš. huuirəfš. . PAHLAVI PAHLAVI. vərəϑrajā̊. zairi.gaonō. nąm. ẏąsuš. PAHLAVI PAHLAVI. ẏaϑa. xᵛarəṇti. vahištō. uaēca. pāϑmainiiō.təmō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.17: nītī. zāiri. maδəm. mruiiē. PAHLAVI PAHLAVI. nī. amə m. nī. vərəϑraγnəm. PAHLAVI PAHLAVI. nī. dasuuarə. nī. baēšazəm. PAHLAVI. nī. frada ϑəm. nī. varədaϑəm. PAHLAVI PAHLAVI. nī. aojō. vīspō.tanūm. nī. mastīm. vīspō.paēsaŋhəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. nī. tat̰. ẏaϑa. gaēϑāhuu a. vasō.xšaϑrō. fracarāni. fracarāne. fracarāni. fracarāne. t̰baēṣ̌ ō. tauruuā̊. drujəm. vanō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.18: nī. tat̰ ẏaϑa. ta ueni. vīspanąm. t̰baēšauuat ą baēṣ̌ao. baēṣ̌ā̊. baēṣ̌ao. baēṣ̌ā̊. daēuuanąm. maṣ̌iiā n a. PAHLAVI PAHLAVI . ẏāϑβąm. pairikanąmca. sāϑrąm. kaoiiąm. karapanąmca. PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI. mairiianąmca. biza əṇ ranąm. aṣ̌əmaoγanąmca. bizəṇgranąm. vəhrkanąmca. ciϑβarə.zaṇgaranąm. . PAHLAVI . aēniiā̊sca. pərəϑu.aēnikaiiā̊. dauuąiϑiiā̊. paϑąiϑiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.19: iməm. ϑβąm. paoirīm. ẏānəm. haoma. j aiδaemi. j aiδaiiemi. jaiδaemi. jaiδaiiemi. dūraoša. vahištəm a hūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō. xᵛāϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. iməm. ϑβąm. bitīm. ẏā nim. haoma. jaiϑiiemi. dūraoša. druuatātəm. aŋ́hā̊se.tanuuō. PAHLAVI PAHLAVI. iməm. ϑβąm. ϑritīm. ẏā nəm. haoma. jaiδiiemi. dūraoša. darəγō.jītīm. uštānahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.20: iməm. ϑβąm. tūirim. ẏānəm. ha ōma. jaiδiiemi. dūraoša. ẏaϑa. aēṣ̌ō. amauuā̊. ϑrąfiδō. fraxštā ne. zəmā. paiti. t̰baēṣ̌ō. tauruuā̊. drujəm. vanō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. iməm. ϑβ ąm. puxδəm. ẏānəm. haoma. jaiδiie mi. dūraoša. ẏaϑa. vərəϑrajā̊. van at̰.pəšanō. fraxštāne. fraraxštāne. fraxštāne. fraraxštāne. zəmā. pai t baēṣ̌ō. tauruuā̊. drujəm. vanō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.21: iməm. ϑβąm. xštūm. ẏānəm. haomā. jai δiiemi. dūraoša. pauruua. tāiium. pauruua. gaδəm. pauruua. vəhrkəm. būiδ iiōimaiδe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. mā.ciš. pauruu a. būiδaiiaēta. nō. vīspe. pauruua. būiδiiōi.maiδe. PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.22: haomō. aibiš. ẏōi. auruuaṇtō. hita. taxṣ̌ṇti. arənāum. zāuuarə. aōjā̊sca. baxšaiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. haomō. āzīzanāiti.biš. daδāiti. xšaētō.puϑrīm. uta. aṣ̌auua.frazaṇtīm. PAHLAVI PAHLAVI . haomō. taēcit̰. ẏōi. kataiiō. naskō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhəṇti. spā nō. mastīmca. baxšaēti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.23: haomō. tā̊scit̰. ẏā̊. ka inīnō. ā̊ŋhairi. darəγəm. aγrauu ō. haiϑīm. rāδəmca. baxšaēiti. mu jaiδiiamnō. huxratuš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.24: haomō. təmci t̰. ẏim. kərəsānīm. apaxšaϑrəm. ni šhāδaiiat̰. ẏō. raosta. xšaϑr ō.kāmiia. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. dauuata. nōit̰. mē. ap ąm. āϑrauua. aiβištiš. vərəiδa iie. daŋ́hauua. caāt̰. carāt̰. caāt̰. carāt̰. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. hō. vīspe. v arəδanąm. vanāt̰. nī. vīspe. varə δanąm. janāt̰. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.25: ušta.tē. ẏō. xᵛā. aojaŋh a. vasō.xšaϑrō. ahe. haoma. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ušta.tē. apauuatahe. pōuru.vacąm. ərəžuxδanąm. PAHLAVI PAHLAVI. kā. na. vaca. arəṣ̌uxδa. uštat ē. nōit̰. pairi.frāsa. ərəžuxδəm. pərəs avācim. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.26: frā.tē. mazdā̊. barat̰. paouruua nīm. aiβiiā̊ŋhanəm. stəhrpaēsaŋ həm. mainiiū.tāštəm. vaŋhīm. daē nąm. māzdaiiasnīm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. aiŋh e. ahe. aiβiiāstō. barṣ̌nuš. bar ti. pai ti. barti. paiti. gairinąm. drājaŋhe. aiβiδā itīšca. graūsca. mąϑrahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.27: haōma. nmānō.paiti. vīs.paiti. zaṇtu.paiti. daŋ́hupaiti. spana ŋha. vaēδiiā. paiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aɱāica. ϑβā. vərəϑraγnāica. māuuō.iia. upa.mruiie. tanuiiē. ϑr imāica. ẏat̰. pouru.baoxšna he. PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.28: vī.nōit̰. t̰baēṣ̌ uuatąm. t̰baēšə̄.bīš. vī. manō. bara. garəməṇtąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. cišca. aɱi. nmāne. ẏō. aŋ́he. vīse. ẏō. aɱi. zaṇtu uō. ẏō. aŋ́he. daŋ́huuō. aēnaŋh ā̊. asti. maṣ̌iiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. gəuruuaiia.hē . pāδauui. zāuuarə. PAHLAVI PAHLAVI. pairišē. uš́i. vərənūiδi. skəṇd əm.šē. manō. kərənūit̰. PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.29: mā zbarəϑaibiia. fratuiiā̊. mā. gauuaēibiia β i.tūtuiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. mā. ząm. vīnōit̰. aṣ̌ibiia. mā. gąm. vīnōit̰. aṣ̌ibiia. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏōi. aiŋhəṇti. ainaŋhəṇti. aiŋhəṇti. ainaŋhəṇti. nō. manō. ẏōi. ainaŋhəṇti. nō. kəhrpəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y9.30: paiti. ažōiš. zairitahe. sim ahe. vīṣ̌ō.vaēpahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kəhrpəm. nāšəmnā i. aṣ̌aone. haoma. zāiri. vadarə jai δe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . paiti. gaδahe. vīuuarəduuatō. xruu īṣ̌aiiatō. zazarānō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . kəhrpəm. nāṣ̌əmnāi. aṣ̌aone. haoma. zāire. hai vadarə. hai vadarə. jaiδi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y9.31: paiti. maṣ̌ iiehe. druuatō. sāstarš. aiβi.v ōiždaiieṇtahe. kamərəδəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kəhrpəm. nāṣ̌əmnā i. aṣ̌aone. haoma. zāire. vadare jai δe. PAHLAVI PAHLAVI. paiti. aṣ̌əmaoγahe. anaṣ̌aonō. ahūm.mərəṇcō. aiŋ́hā̊. daēnaii ā̊. mąs. vaca. daϑānahe. nōit̰. š́iiaoϑanāiš. apaiiaṇtah e. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kəhrpəm. nāšəm.nāi. aṣ̌aone. haoma. zāiri. vadarə jaiδe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVII.
Y9.32: paiti. jahikaiiāi. ẏā tumaitiiāi. maoδanō.kairiiāi. upa ābairiiāi. ẏeŋ́he. frafrauuait i. manō. ẏaϑa. aβrəm. vātō.šūtəm. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. kəhrpəm. nāṣ̌əmnāi. a ṣ̌aone. haoma. zāiri. vadarə jaiδe. ẏat̰. he. kəhrpəm. nāšəm.nāi. aṣ̌a ōne. haoma. zāire. vadarə. jaiδe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10:
Y10.1: viš. apąm. iδa. pa təṇtu. vī. daēuuā̊ŋhō. vī daēvaiiō. daēuuiiō. daēvaiiō. daēuuiiō. . PAHLAVI PAHLAVI. vaŋhuš. sraoṣ̌ ō. mitaiiatu. PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌iš. vaŋhi. iδa. m iδϑnatu. aṣ̌iš. vaŋhi. rāmiiat̰. iδa. upa. imat̰. nmānəm. ẏat̰. āhūi ri. ẏat̰. haomahe. aṣ̌auua.zaŋh ō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.2: fratarəmcit̰. tē. hauuanəm. va ca. upa.staomi. huxratuuō. ẏōi. ą suš. haṇgəuruuaiieiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. uparəmcit̰. te. h auuanəm. vaca. upa.staomi. huxrat auuō. ẏaɱi. niγne. narš. aojaŋha. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.3: staōmi. maēγəmca. vārə ca. ẏā tē. kəhrpəm. vaxṣ̌aiiatō. bariṣ̌nuš. paiti. gairinąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. staomi. garaiiō. bərəzəṇtō. ẏaϑra. h aoma. urūruϑuša. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.4: staomi. ząm. pərəϑβ īm. paϑanąm. vərəziiaŋhuuąm. xᵛāpar ąm. barəϑrīm. tē. haoma. aṣ̌āum. . PAHLAVI PAHLAVI. staōmi. zəmō. a ϑa. raoδahe. hubaoiδiš. uruuō. carā nəm. PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI . uta. mazdā̊. huruϑma. haoma. rao se. gara. paiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. uta. frāδaiiša. viṣ̌ paδa. viṣ̌ paϑa. viṣ̌paδa. viṣ̌paϑa. haiϑīmca. aṣ̌ahe. xā̊. xā̊. xā̊. xā̊. ahi.
Y10.5: vərəziiaŋha. mana uuaca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vīspə̄ sca. paiti. varəṣ̌ajīš. vīspə̄sca. paiti. fraspraγə̄. vīspə̄sca. paiti. fra uuxṣ̌əē. PAHLAVI PAHLAVI. vīspə̄sc a. paiti. varəšajīš. 2 bʾl gwptn
Y10.6: haomō. uxšiieiti. stauuanō. aϑa nāiiūdəm staoiti. vərəϑrająstarō. bauuaiti. PAHLAVI PAHLAVI . nitəmacit̰. haoma. hūitiš. nit əmacit̰. haoma. stūitiš. nitəma cit̰. haoma. xᵛaraitiš. hazaŋr aγniiāi. asti. daēuuanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.7: nisiieiti. haϑra. frākərəsta. aɱat̰. haca. nmāā t̰. āhitiš. PAHLAVI PAHLAVI. ẏaϑra. bāδa. upāzaiti. ẏaϑra. bāδa. upastaoiti. haomahe. baēṣ̌a ziiehe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ciϑrəm. dasuuarə. baē šazəm. ahe. vīse. uta. maēϑanəm. . PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.8: vīsp e. zi. aniie. maδā̊ŋhō. aēṣ̌ma. hacaiṇte. xruuī.druuō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. hō. ẏō. haomahe. maδō. aṣ̌a. hacaiti. uruuāsmana. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. rəṇjaiti. haomahe. maδō. PAHLAVI. ẏō. ẏaϑa. puϑrəm. taurunəm. haoməm. vaiṇtaēta. vaiṇdaēta. vaiṇtaēta. vaiṇdaēta. maṣ̌iiō. PAHLAVI PAHLAVI . frā. ābiiō. tanubiiō. haomō. vīsāiti. baēšazāi. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.9: haoma. dazdi.mē. baēšazanąm. ẏā.biiō. ahe. baēšazaδā̊. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. haoma. dazdī.mē. vārəϑr aγninąm. ẏābiiō. ahe. vərəϑra uruuā̊. PAHLAVI PAHLAVI. frā.tē. vīsāi. uruuaϑō. staōt uruuaϑəm. staotārəm. vaŋhaŋhəm. daδō. aoxta. ahurō. mazdā̊. ẏaϑ a. aṣ̌əm. ẏat̰. vahištəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.10: auruu aṇtəm. ϑβā. dāmiδātəm. baγō. tatašat̰. huuāpā̊. PAHLAVI PAHLAVI. auuaṇtəm. auruuaṇtəm. auuaṇtəm. auruuaṇtəm. ϑβā. dāmiδātəm. baγō. nidaδat̰. huuāpā̊. PAHLAVI PAHLAVI. haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.
Y10.11: āat̰. ϑβā. aϑra. spənt a. fradaxšta. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. mrəγa. vīžuuaṇc a. vībarəna. aoui. š́ata. upairi. saēsna. PAHLAVI PAHLAVI. aoi. staē ra. starō.stāra. aoi. kusrāδa. kusrō.patāδa. aoi. paβrāna. višpaϑa. aoi. spita.gaona. gairi. PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI .
Y10.12: āat̰. āhuua. pauruuatāhuua. pōuru.sarδō. pōuru.sarəδō. pōuru.sarδō. pōuru.sarəδō. vīraoδahe. haomō. gao ma. zairi.gaonō. PAHLAVI PAHLAVI . ā.tē. baēšaza. irīraϑarə. vaŋh ə̄uš. manaŋhō. maiiābiiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI . āat̰. mē. ahe. duṣ̌.saŋhahe. parāca. vaēpaiia. manō. PAHLAVI PAHLAVI . āat̰. ahe. nī. manō. manō. ẏō. mē. duṣ̌saŋhō. hištaite. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.13: nəmō. haom āi. ẏat̰. kərənaoiti. darəγaōš. hauu t̰.masō. manō. ẏaϑa. raēuuasti. mahecit̰. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. nəmō. haomāi. ẏat̰. kərənaōiti. dar ərγaōš. dar əγaōš. darərγaōš. darəγaōš. hauuat̰.masō. manō. ẏa t̰. usnąm. aēte. vaēδiia. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. pouru.narəm. tūm. kərənūši. s paēniiaŋhəm. cistiuuastarəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏasə.tē. bāδa. haoma. zāiri. gauua. iristahe. baxšaite. . PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.14: mā. mē. ẏaϑa. gāuš. drafṣ̌ō. ā sətō. vā̊ma. vārəma. vā̊ma. vārəma. acire. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. fraṣ̌a. fraiiaṇti. tē. maδō. vərəziiā̊ŋhō. vərəziiaŋhā̊ŋhō. vərəziiā̊ŋhō. vərəziiaŋhā̊ŋhō. jasəṇtō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. pairi.tī. haoma. ā ṣ̌āum. aṣ̌auuāuō. aṣ̌auuāzō. aṣ̌auuāuō. aṣ̌auuāzō. daδąmi. imąm. tanūm. ẏā. tē. vanaite. huraoδa. . PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.15: auua ŋhərə.zāmi. janiiə̄uš. ūnąm. mairii aiiā̊. əuuītō.xraδaiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏā. mainiiaṇti. dauu aiiaṇti. āϑrauuanəmca. haoməmc a. hā. ẏā. dapta. apanasiie iti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏā. tat̰. ẏa t̰. haomahe. draonō. nigā̊ṇhəṇt nigā̊ṇghəṇt nigā̊ṇhəṇt. nigā̊ṇghəṇt. nišhaδaiti. nōit̰. tąm. āϑrauuō. puϑrīm. naēδa. dasti. hupuϑrīm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.16: paṇca.nąm. aɱi. paṇca. nąm. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. humatahe. a ɱi. duṣ̌matahe. nōit̰. PAHLAVI PAHLAVI. xˇhūxtahe. aɱ i. dužūxtahe. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI. huuaršt ahe. aɱi. dužuuarštahe. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI. sraoṣ̌ahe. aɱi. asruštōi š. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. aṣ̌aonō. aɱi. druuatō. nōit̰. aɱi. PAHLAVI PAHLAVI. at̰.cit̰. aɱā t̰. ẏaϑa. apəm. maniuuā̊. aŋhat̰. niuuāitiš. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.17: āat̰. aoxta. za raϑuštrō. nəmō. haomāi. māzdaδā tāi. vaŋhuš. haomō. mazdaδā tō. nəmō. haomāi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vīspe. haoma. upa. staomi. ẏat̰.cit̰. barəṣ̌nuṣ̌uua. gairinąm. ẏat̰.cit̰. jąfnuṣ̌uua. unąm. ẏaēcit̰. ązahu. dərətā̊hō. jaininąm. upa.dərəzāhu. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ərəzataēna. haca. tašta. zarənaēnəm. aoi. taxṣ̌e. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. mā.tē. nīre. zəme. paiti. iϑa. raēuuaṇtō. arəj ahi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.18: imā̊.sə.tē. haoma. gā ϑā̊. imā̊. həṇti. staomāuiiō. . PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. imā̊. h əṇti. cīcaṣ̌ānā̊. ime. həṇti. arṣ̌uxδa. vācō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. iϑā. ā. ẏūidim. staoiti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. dāsmainiš. vārəϑraγniš. pai ti.biṣ̌iš. baēšaziiehe. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.19: imā̊ sə. tūmcit̰. māuuōiia. fraṣ̌a. fra aṇtu. tē. maδō. raoxṣ̌na. fraiiaṇt u. tē. maδō. rəṇjiiō. vazaiti. maδō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vārəϑraγniš. həṇtəm. āstaoite. haϑra. ana. gāϑβii a. vaca. PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.20: gaoi. nəmō. gaoi. nəmō. PAHLAVI PAHLAVI. gaoi. uxδəm. ga ōi. vərəϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI. gaoi. xᵛarəϑəm. gaoi. vastrəm. PAHLAVI PAHLAVI. gaoi. vərəziiātąm. tą nə̄. xᵛarəϑāi. fṣ̌uiiō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y10.21: haoməm. zāirīm. bərəzaṇtəm. ẏ azamaide. PAHLAVI PAHLAVI . haoməm. frāṣ̌mīm. frādat̰.gaē ϑəm. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI. haoməm. dūraoṣ̌əm. ẏ azamaide. PAHLAVI. vīspe. ha oma. ẏazamaide. PAHLAVI. zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. a ṣ̌aonō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. ẏazamaide. PAHLAVI PAHLAVI .
Y10.22: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paitī. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11:
Y11.1: ϑrāriiō. ϑrāiiō. ϑrāriiō. ϑrāiiō. haēϑīm. aṣ̌uuanō. aṣ̌auuanō. aṣ̌uuanō. aṣ̌auuanō. āfri .vacaŋhō. āfri .uuacaŋhō. āfri.vacaŋhō. āfri.uuacaŋhō. zauuaiṇti. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. gāušca. aspasca. haomasca. PAHLAVI. gāuš. zaotārəm. zauuaiti. PAHLAVI PAHLAVI. uta. buiiā̊. afra za ṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. hac imō. PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. mąm. xᵛāstą m. nōit̰. baxšahe. PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. mąm. tūm. fšao naiiehe. nāiriiā̊. vā. puϑrahe. vā. huiiā̊. vā. mrṣ̌uiiā̊. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.2: aspō. bā ṣ̌ārəm. zauuaiti. PAHLAVI PAHLAVI. mā. buiiā̊. auruuatąm. ẏū xta. mā. auruuatąm. aiβiṣ̌ast a. mā. auruuatąm. niϑaxta. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. mąm. zāuuarə. nōit̰. jaiδiiehe. PAHLAVI PAHLAVI. puru. maiti. haṇjamaine. pouru.nā.raiiā̊. karṣ̌uiiā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.3: haomō. xᵛāṣ̌ārəm. zauuaiti. PAHLAVI PAHLAVI. uta. buiiā̊. a frazaiṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. hacimnō. PAHLAVI PAHLAVI. ẏō. mąm. aiβiš.hutəm. dāraiiehi. PAHLAVI PAHLAVI. ẏaϑa. tāiiū m pəṣ̌ō.sārəm. PAHLAVI PAHLAVI . nauua. aɱi. pəṣ̌ō.sārō. azəm. ẏō. haomō. aṣ̌auua. dūraoṣ̌ō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.4: us.mē. pita. haomāi. draonō. frə̄rənaot̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. h aṇhu.harəne. mat̰.hizuuō. hōiiūmc a. dōiϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.5: ẏō. mąm. tat̰. draonō. zināt̰. vā. trəfiiāt̰. vā. apa. vā. ẏāsāiti. ẏat̰. mē. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua h aŋharəne. mat̰.hizuuā. mat̰.hizuuō. mat̰.hizuuā. mat̰.hizuuō. hōiiūmca. dōiϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y11.6: nōit̰. aɱi. nmāne. zānaēte āϑ rauua. naēδa. raϑaēštā̊. naē δa. vāstriiō. fṣ̌uiiąs. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. āat̰. aɱi. nmāne. zaii ā̊ṇti. dahakāca. mūrakāca. pōuru.sarəδō. varṣ̌nāca. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.7: ϑβāṣ̌əm. ā. gə̄uš. frā ϑβərəsō. taṇcištāi. haomāi. donō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. mā.ϑβ ā. haomō. baṇdaiiāt̰. ẏaϑa. mairūm. baṇdaiiat̰. ẏim. tūirīm. fraŋrasiiānəm. maδəme. ϑriṣ̌uua. aŋ́hā̊. zəmō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. pairiš.xᵛa xtəm. aiiaŋhahe. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.8: āat̰. aox ta. zaraϑuštrō. nəmō. haomā i. mazdaδātāi. vaŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəmō. hao māi. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.9: ẏō. nō. aēuuō. at̰. tū. uiiē. ϑrāiiō.diiāi. tūirahe. ma ṇdāidiiāi. xṣ̌uuīdəm. htāž diiāi. hptāž diiāi. htāždiiāi. hptāždiiāi. nauua. dasəmē. ẏōi. və̄. ẏaēϑma. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.10: pairi.tī. haoma. aṣ̌āu m aṣ̌auuāzō. daδąmi. imąm. tanūm. ā. mē. vanaite. vaēnaite. vanaite. vaēnaite. huraoδa. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. ϑβaxṣ̌ ā. haomāi. maδāi. hauuaŋhā i. aṣ̌auuastāi. PAHLAVI PAHLAVI. pairi. mē. tūmcit̰. daiiā̊. haoma. aṣ̌a uua. dūraošō. vahištəm. ahūm. a ṣ̌āunąm. raocaŋhəm. vīspō.xᵛā ϑrəm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI .
Y11.11: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. PAHLAVI PAHLAVI. wycst' slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y11.12: aṣ̌əm. vahū. vohū. vahū. vohū. vahištəm. astī PAHLAVI wycst' cslwšʾmlwk
Y11.13: ẏaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. rat š. aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. wycyst' byšʾmlwtyk gwbšn'
Y11.14: vasasca. tū. ahura.mazda. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. vasō. āpō. v asō. uruuarā̊. vasō. vīspa. voh aṣ̌aciϑra. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI. xṣ̌aiiamnəm. aṣ̌auuanəm. dā iiata. axṣ̌aiiamnəm. druuaṇtəm. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.15: vasō.xšaϑrō. x́iiāt̰. a ṣ̌auua. avasō.xšaϑrō. x́iiāt̰. druuā̊. gatō. PAHLAVI PAHLAVI. gatō. mamist ō. nižbərətō. haca. spəṇtahe. mainii ə̄uš. dāmabiiō. varətō. auuasō. xšaϑrō. PAHLAVI PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.16: xxṣ̌iia. haxṣ̌iia. xxṣ̌iia. haxṣ̌iia. azəmcit̰. ẏō ar aϑuštrō. fratəmąm. nmānanąmca. vīsąmca. zaṇtanąmca. dax́iiunąm ca. PAHLAVI PAHLAVI. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. anumataiiaē ca. anuxtaiiaēca. anu.varšta iiaēca. ẏā. āhūiriš. zaraϑušt riš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y11.17: rāuuas ca. xᵛāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspai iā̊. aṣ̌aonō. stōiš. PAHLAVI PAHLAVI. ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōiš. PAHLAVI PAHLAVI.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī.※ Pahlavi slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y12.1: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštri š. vī.daēuuō. ahura.t̰kaēšō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanə̄e. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāic a. vaɱāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnā ca. vaɱāica. xšnaoϑrāica. fra staiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ raϑβąm. aiiaranąmca. asi anąmca. māhiianąmca. ẏāiriianąmca. saraδanąmca. sarəδanąmca. saraδanąmca. sarəδanąmca. ẏasnāica. vaɱāica. xṣ̌nao ϑrāica. frasastaiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ zwt ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaotā. fr ā.mē. mrūtē. Pahlavi Pahlavi lʾsp̄. rāϑβyk ẏaϑa. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. frā.mē. mrūte.※ Pahlavi Pahlavi ※ zwt ẏaϑā.ahū. ẏaϑā. ahū. aϑā. ratš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā.frā. δuuā̊. mraotū.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.2: frastuiiē. humatōibiiascā. hūxtū ibiiascā. huuarəštōibiiascā. mąϑβ biiascā. vaxəδβōibiiascā. va rəštōibiiascā • Pahlavi Pahlavi ※ aiβigairiiā daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtāc ā. huuarštācā.※ Pahlavi Pahlavi ※ paiti.riciiā. daēϑī. vīspā. dušmat ācā. dužūxtācā. dužuuarəštā cā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.3: fərā. vī. rā.hī. aməṣ̌ā. spəṇtā.⁛ Pahlavi Pahlavi⁛ ẏasnəmcā. vacā. fr. fr. Pahlavi ⁛ fərā. man ā. fərā. vacaŋhā. fərā. š́ii oϑanā. fərā. aŋhāiiā. fərā. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊ uštanəm. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y12.4: staomī. aṣ̌əm. ⁛ Pahlavi Pahlavi ⁛
Y12.5: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī.⁛ lwtyk gwbšn'
Y12.6: sīmī. daēuuō. frauuarānē. ma iiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēšō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi staotā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ẏaštā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm ⁛ ahurāi. mazdāi. vaŋhaoē. voh ū.maidē. vīspā. vohū. canaɱī. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ⁛ aṣ̌a raēuuaite. xᵛarənaŋhaite.⁛ Pahlavi Pahlavi ⁛ ẏā.zī. cīcā. vahištā. ẏeŋ́hē. gu š. ẏeŋ́hē. aṣ̌əm. ẏeŋ́hē. raocā̊. ẏeŋ́hē. raocə̄bīš. rōiϑβən. xᵛāϑrā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ⁛
Y12.7: sp əṇtąm. ārmaitīm. vaŋhīm. varəne. hā.mōi. astū.⁛ Pahlavi Pahlavi us. gə̄uš. stuiiē. tāiiā.at̰cā. hazaŋhat̰cā⁛ us. māzdaiiasnanąm. vīsąm. ziiānaiiaēcā. vīvā cā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ⁛
Y12.8: fərā. maniiaēibiiō. rā̊ŋhē. v asiiāitīm. vasə̄.šaitīm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ⁛ āiš. ẏāiš. āiš. ẏāiš. upairī. ā.ea.zəmā. gaobīš. šiiaṇtī.※ Pahlavi Pahlavi ⁛ nəmaŋhā. aṣ̌ā i. uzdātā̊. paitī. auuat̰. stuiiē • Pahlavi Pahlavi nōit̰. aɱāt̰. āziiā̊. nōi t̰. vīuuāpəm. xštā. māzdaiiasn. aoi. vīsō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ nōit̰. astū. nōit̰. uā nahē. camānī.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi※
Y12.9: vī. daēuuāiš. aγāi š. auuaŋhūš. anartāiš. akō. dābīš. sarəm. mruiiē. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hātąm. draojištāiš. h oṣ̌ištāiš. hātąm. auuatəmāiš. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vī. daēuuāiš. vīdaēuuauuat̰. vīdaēuuauuat̰.bīš. vīdaēuuauuat̰. vīdaēuuauuat̰.bīš. vī. ẏā tuš. vī. ẏā.tumat̰.bīš. vī. kah iiācīt̰. hātąm. ātarāiš.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vī. manə̄bīš. vī. vacə̄ bīš. vī. š́iiaoϑanāiš. vī. zī. anā. sarəm. mruiiē ※ ẏaϑanā. drə guuātā. rąxšaiiaṇtā※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.10: aϑā. a cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaϑuštrəm. a δa.xšaiiaētā. ※ Pahlavi Pahlavi vīspaēṣ̌ū. fraṣ̌na.naēṣ̌ū. vīspaē šū. haṇjamanaēṣ̌ū. yāiš. apar əsiiatəm. mazdā̊scā. zaraϑuštr ascā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi※
Y12.11: aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštr ō. daēuuāiš. viiāmruuītā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi spaēšū. fraṣ̌anaēšū. vīsp ū. haṇjamnaēšū. ẏāiš. ap siiatəm. mazdā̊scā. zaraϑušt rascā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. azə̄mcīt̰. ẏō. m azdaiiasnō. zaraϑuštriš. daēuuāi š. sarəm. vīmruiiē ※ ẏaϑā. nanāiš. viiāmruuītā ※ ẏə̄. aṣ̌auuā. zara ϑuštrō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y12.12: ẏāuuara nā. āpō. ẏāuuaranā. uruuarā̊. ẏāuuaranā. gāušd uuaranō. ahurō. mazdā̊. yə̄. gm. daδ ā. ẏə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏāuuarənō. as. zaraϑušt rō. ẏāuuarənō. kauuā. vištāspō. ẏāuuaranā. frašaoštrā. jā māspā ※ ẏāuuarənō. kascīt̰. sao š́iiaṇtąm. ※ haiϑiiā.varəząm. a ṣ̌āunąm. tāuuarənācā. t̰kaēṣ̌ ācā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y12.13: aiiasnō. aɱī. mazdaiia snō.z ϑuštriš. frauuarānē. ※ Pahlavi Pahlavi ※ āstū.tascā. frauuarə.tascā.※ Pahlavi Pahlavi ※ āstuiiē. humatəm. manō. ā stuiiē. hūxtəm. vacō. āstuiiē. h uuarštəm. š́iiaoϑanəm.
Y12.14: āstuiiē. daēnąm. māzdaiiasnīm. fraspā.e aoxəδrąm. naδā.snaēϑiṣ̌im.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlav Pahlavi Pahlavi ※ xᵛaētuuadaϑąm. aṣ̌ao ẏā. hāi.tanąmcā. būṣ̌aitanąmcā mazištācā. vahištācā. sr aēštācā. ẏā. āhūiriš. zar aϑuštriš.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ahurāi. mazdāi. vīspā. v ohū. cinaɱī. aēšā. astī. daēnaii ā̊. māzdaiiasnōiš. āstūitiš. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13:
Y13.1: ahurəm. uiiē. nmānahe. nmānōpat ōišūm. ā. vīsō. vīspatōiš. ra m. ā. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš. ra tūm. ā. daŋhə̄uš. daŋhupatōiš. ra tūm. ā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ γə̄nąnąm. ratūm. āmruuiiē. daēnąm. imāzdaiiasnīm. aṣ̌īm. vaŋ uhīm. parə̄ṇdīm. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏąmcā. bipaitištanąm. aṣ̌aonīm. imąmcā. ząm. ẏā.nā̊. bāaitī. baraitī. bāaitī. baraitī. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.2: fraiie hē. vāzištahē. astōiš . āmruiiē. ātrə̄m. ahurahe. mazdā̊. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌iϑβō.zagatəmąm. gauuā striiāuuarštəmąm. narąm. aṣ̌āunąm. vāstriiehē. fṣ̌uuiiaṇtō. ratūm. āmruiiē.※ Pahlavi Pahlavi ※ ha stəmąn. aṣ̌ahe. amą. raϑaēštā̊. ra tūm. āmruiiē.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y13.3: mazi štāiš. vaēδiiāiš. daēnaii ā̊. māzdaiiasnōiš. aϑaurunō. rat m. ā.mruiiē. caṣ̌ā.nąscā. aē Pahlavi Pahlavi š. ārmuiiē. ratūš. ā.stao iiā. aməṣ̌ąscā. spəṇtą. saoš́iia ṇtascā. dąhištą. arṣ̌uuacastəmą ąiaiβiiā.mati.mą. aṣ̌xrāxanutə mą.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ mazištą. amą. ā rumiiē※ daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑaurunąscā. raϑaēštā̊scā. vāstrajuscā. fṣ̌uiiaṇtō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.4: pairi. vī. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδ d ąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iišta nąm.※ Pahlavi Pahlavi ※ pairi. vīspā̊. hujītaiiō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. mainiiū. mama nāitī. iϑā. vaocā.tarə̄. iϑā. vā.vərəzātarə̄. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y13.5: āat̰. ẏaϑ ā. tū.ī. ahura.mazdā. mə̄ṇŋhāc ā. vaocascā. dā̊scā. varəšt ā. ẏā. vohū. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. tōi. dadəm e. aϑā. cīṣ̌mahe. aϑā. ϑβ ā. iš. yazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi aϑā. nəmax́iiāmahī. aϑā. iṣ̌ūidii āmahī ※ ϑβā. mazdā. ahurā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ wycst' byšʾmlwtyk
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛaētuš. xᵛaētā tā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ va ŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairija sāmaide. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vaŋhiiā̊. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.7: gə̄ušc ā. huδā̊ŋhō. gaiiex́iiācā. ma rəϑnō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. ẏaə̄amaide. ẏazamaide. ẏaə̄amaide. ẏazamaide. zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. ẏazamaidē.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y13.8: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi OD gywʾk.
Y13.9: ẏaϑā. ahū. vairii š. aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi wycst' cslwšʾmlwtyk gwbšn'
Y13.10: aṣ̌əm. vohū. vahišt əm. astī. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y13.11: ahunəm. vairīm. ẏazamaide. aṣ̌əm. v ahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. ẏazamāide.※ Pahlavi Pahlavi ※ fraoritīm. hāitīm. ẏazamaide. Pahlavi Pahlavi ※ fraorəitīmcā. āstao ϑβanəmcā. daēnaiiā̊. māzdaii asnōiš. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y13.12: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y14:
Y14.1: vīsāi. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. stao tā. zaotā. zbātā. ẏaštā. framarətā. ẏibijarətā. aibijarətā. ẏibijarətā. aibijarətā. ẏūšmāk əm. ẏasnāica. vaɱāica. ẏat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aɱākəm. hauuaŋ hāica. aṣ̌auuastāica. ẏat̰. aṇtąm. aṣ̌āunąm. ※ Pahlavi ※
Y14.2: p . vī. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛx́iiā̊ uštanəm.※ Pahlavi Pahlavi ※ pairi. v īspā̊. hujītaiiō. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y14.3: aɱiia. zaoϑre. barəsmanaēca. vīspe. aṣ̌aouuanō. ẏazata. āiie se. ẏešti. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. ẏešti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanī m. paiti. ratūm. sāuuaŋhaēm. vīsəmca. paiti. ratūm. ratauuō. vī spe. mazišta. paitī. ratū Pahlavi Pahlavi ※
Y15:
Y15.0: frauuarāne. mazda nō. zaraϑuštriš. vī.daēuuo. ahura.t̰ kaēšō • Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱ āica. xṣ̌naoϑrāica. frasasta aiiaēca. ※ Pahlavi Pahlavi ※ s āuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌on e. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. va māica. xšnāuϑrāica. frasast aiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi ram. aiiaranąmca. asniia . māhiianąmca. ẏāiriia nąm. sarəδanąmca.※ ẏasnāica. va ɱāica. xšnaoϑrāica. frasast aiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑā. ahū. v airiiō. zaota. frā.mē. mrūte.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaota. frā.mē. mrūtē.※ Pahlavi Pahlavi ※ aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. ha cā. frā. aṣ̌auuā. viδ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y15.1: sastica vaṇtāca. rafnaŋhāca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aməṣ̌ə̄. sp ə̄ṇte. vaŋhūš. srīrāiš. nāmąn. āzbaiia.※ Pahlavi Pahlavi ※ frāiieze. bərəja. vaŋhə̄uš aṣ̌ahe. bərəja. daēnaiiā̊. va ŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y15.2: ẏeŋ́hē. mē. aṣ̌āt̰. hac vahištəm. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi. ā̊ŋh arəcā. həṇticā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ tąm. ẏazāi. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pairicā. jas āi. vaṇtā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vohū. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī barəštəm. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y15.3: sraošō. iδā. astū. ahu rahe. mazdā̊. ẏasnāi. səu ṣ̌aonō. yə̄.nā̊. ištō. ẏat̰. ruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ auuaϑāt̰. iδā. sraošō. astū. ahu rahe. mazdā̊. ẏasnāi. səuuīštahe. aṣ̌aonō. yə̄.nā̊. ištō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y16:
Y16.0: ẏāϑā. ahū. vai riiō. ātrauuaṣ̌ō. frā.mē. mrūte. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cit̰. ha aṣ̌auuā. viδuuā̊. mraot Pahlavi Pahlavi
Y16.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratūm. ẏazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi ※ hūδā̊ŋhəm. mazišt əm. ẏazatəm. ẏim. səuuištəm. frā dat̰.gaēϑəm. ※ Pahlavi Pahlavi ※ dātārəm. vohunąm. dāmanąm.ā biiō. rātābiiō. zaoϑrābiiō.※ arṣ̌uxδaēibiiasca. vāγžibiiō. vāγžibiiō. vīspəmca. aṣ̌ auuanəm. mainiiaom. ẏazatəm. y Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌au aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz Pahlavi ābiiō. rātābiiō. zaoϑrābiiō. arṣ̌uxδaēibiiasca. vāγžibiiō. vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. ẏazatəm. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ zaraϑuštrahe. aṣ̌ao nō. frauuaṣ̌īm. ẏazamaide.※ Pahlavi Pahlavi ※ zaraϑuštrahe. sr auuā̊. ẏaz Pahlavi ※ za raϑuštrahe. daēnąm. ẏazamaide.※ Pahlavi ※ zaraϑuštrahe. v arən. t̰kaēṣ̌əmca. ẏazamaide.※ Pahlavi ※
Y16.3: aŋhuiiaoš. aṣ̌acinaŋhō. pauruuā̊. dātā̊. dā mąn. aṣ̌aonīš. ※ Pahlavi Pahlavi ※ daϑušō. ahurahe. mazdā̊. ẏazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi ※ vohu. manō. ẏazamaide. ※ Pahlavi aṣ̌əm. vahištəm. ẏazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi ※ xšaϑrəm. vairīm. Pahlavi※ spəṇtąm. vaŋuh īm. ārmaitīm. Pahlavi Pahlavi ※ hauruuatātəm. ẏazam aide. ※ Pahlavi ※ amərətatātəm. Pahlavi Pahlavi ※
Y16.4: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mam. Pahlavi ※ ātrəm. ahe. m azdā̊. puϑrəm. Pahlavi āpō. vaŋuhīš. vahustā̊. mazd aδā̊. aṣ̌aonīš. ẏazamaide. Pahlavi ※ huuarəxšaētəm. auruuat̰. aspəm. aspəm. Pahlavi ※ mā̊ŋhəm. gaociϑ rəm. ẏazamaide.※ Pahlavi ※ tištarīm. stārəm. raēuuaṇtəm. xᵛr ənaŋhəṇtəm. ※ Pahlavi Pahlavi ※ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuā nəm. ẏaz Pahlavi ※
Y16.5: daδuuā̊ ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ẏaz Pahlavi ※ miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. ẏaz Pahlavi ※ sraošəm. aṣ̌īm. ẏ• Pahlavi ※ raṣ̌nūm. razištəm. ẏa z Pahlavi aṣ̌āonąm. vaŋhuš. sūrā̊. spəṇtā̊. fraṣ̌uuaṣ̌aiiō. ẏaz Pahlavi ※ vərəϑ raγnəm. ahuraδātəm. Pahlavi Pahlavi ※ rāma. xᵛāstrəm. Pahlavi Pahlavi ※ vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. Pahlavi ※
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ah urəm. mazdąm. ẏaz Pahlavi ※ daē nąm. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm.※ Pahlavi ※ aṣ̌īm. vaŋuhī m. Pahlavi ※ arštātəm. ẏaz Pahlavi ※ asmanəm. ẏazam Pahlavi ※ ząm. huδā̊ŋhəm. Pahlavi Pahlavi ※ mąϑrəm. spəṇtəm. Pahlavi ※ anaγra. raocā̊. xᵛaδātā̊. Pahlavi Pahlavi ※
Y16.7: xᵛanuuš. aṣ̌ahe. vərəzō. Pahlavi ※ ẏāhu. irista nąm. uruuąnō. Pahlavi ※ š́iiaṇti. ẏā̊. aṣ̌ ānąm. frāuuaṣ̌aiiō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vahištəm. ahūm. aṣ̌āunąm. • raocaŋhəm. vīspō.xᵛā ϑrəm. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y16.8: xṣ̌uuīδa. āzūti. ẏ. t acat̰.āpa. uxṣ̌iiat̰.uruuara. āzūš. daēuuōdātahe. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hamōstrauuaŋhā̊. ūš. uuaŋhā̊. pairi.kaiiāi. pai tišaiiaēca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ paitiscap taiiaēca. paiti.tarətaiiaēca. Pahlavi Pahlavi paitiiaogət̰.t̰baēšahiiāica. Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌əmaoγaheca. ana ṣ̌aonō. sāstraheca. pouru.mahrk ahe. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y16.9: ẏazamaide. vīspā̊. āpō. • vīsp ā̊. uruuarā̊. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏazamaide. vīspā̊. va ŋhauuō. • vīspā̊. vaŋhīš Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ • vīspā̊. mainiia uuaca. ẏazata. gaēϑiiāica. ẏōi. vaŋhuδā̊ŋhō. aṣ̌auuanō. ※ ẏazm. Pahlavi Pahlavi ※
Y16.10: ẏazamaide. ϑβąm. maēϑanəm. ẏąm. ārmaitīm. spəṇtąm. ※ Pahlavi Pahlavi ẏaz※ ϑβąm. maēϑanəm. paiti. aṣ̌ā um. ahura. mazda. ※ Pahlavi Pahlavi ※ druuaṣ̌aoš. druuō.vīrahe. druuō.aṣ̌ac iϑrahe.※ ẏaɱi. zī. kācit̰. tauunąm. drā jištəm. hāmē. maēϑaine. miϑnāt̰. at̰. hamt̰. zaiiene. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y17:
Y17.1: ahurəm. mazd ąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. Pahlavi ※ aməṣ̌ā. spəṇta. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaz Pahlavi ※
Y17.2: asniia. a ṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanīm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz Pahlavi Pahlavi cyg PWN slwšdlwn' npšt' OD
Y17.11: YWM BYRH ahurəm. mazdąm. raē uuaṇtəm. xᵛarənaŋhəṇtəm. Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌aonąm. vaŋrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※
Y17.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ẏaz Pahlavi ※ ātərəm. bərəzisa uuaŋhəm. Pahlavi Pahlavi ※ ātrəm. vohu.friiāəm. Pahlavi Pahlavi ※ ātrəm. uruuāzištəm. ẏaz ※※ Pahlavi ※ ātrəm. vāzi štəm. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ ātrəm. spə̄ništə̄m. ẏaz Pahlavi Pahlavi ※ xšaϑrəm. nafəδrəm. nairiiō. saŋhəm. ẏazatəm. ẏazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ātrəm. vīspanąm. nmā nąm. mānōpaitīm. ahurahe. ma zdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz ※ mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō Pahlavi Pahlavi ※
Y17.13: āpō. vaŋhīš. vahištā̊. maδdaδātā̊. mazdaδātā̊. maδdaδātā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̣̌ aōnīš. ẏaz Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi OD
Y17.19: staomi. zbaiiemi. ufiiemi. ẏ. nəmāniiā̊. vīsiiā̊. zaṇ ā̊. dax́iiā̊. dax́iiumā̊. dax́iiā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrō.təmā̊. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y17.20: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. ẏaz. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ hāuuanīm. paiti. ratūm. sāuuaŋ haēm. vīsəmca. paiti. ratūm. rat auuō. vīspe. mazišta. paiti. ratūm. Pahlavi Pahlavi ※
Y17.21: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ OD gywʾk
Y18:
Y18.1: aṣ̌əm. vohū. vahišt əm. astī Pahlavi Pahlavi wycst' slyšʾmlwtyk
Y18.2: dā dī. mōi. ẏə̄. gąm. tašō. apascā. uruuarā̊scā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ amərətātā. hauruuātā. spńii štā. mainiiū. mazdā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ təuuīṣ̌ī. utaiiūitī. manaŋhā. vohū. saŋh ē.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.3: spəṇtā. mainiiū. va hištācā. manaŋhā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hacā. at̰. š́iiaoϑanācā. vacaŋh cā. Pahlavi Pahlavi ※ aɱāi. dąn. hauruuātā. amərətā tā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ mazdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ wycst' byšʾmlwtyk.
Y18.4: ahiiā. mainiiuš. spə̄ništahiiā. vahištəm.※ Pahlavi Pahlavi ※ hizuuā. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānū. manaŋhō.※ Pahlavi Pahlavi Pahalvi※ ārmatōiš. zastōi š́iiaōϑanā. vərəziiat̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahalvi ※ ōiiā. cist ī. huuō. ptā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊.※ Pahlavi Pahlavi Pahalvi Pahlavi ※
Y18.5: ahiiā. manii ə̄uš. tuuīm. ahī. tā. spəṇtō.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏə̄. aɱāi. gąm. rāniiō. skərətīm. hə̄m.tašat̰. Pahlavi at̰. hōi. vāstrāi. rāmā.dā̊. ārmaitīm. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏiiat̰. hīm. vo hū. mazaəhā. mazdā. mazaəhdā. mazdā. ※ hə̄mə.fraštā. manaŋhā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.6: aɱāt̰. maniiə̄uš. rārəṣ̌itū. rārəṣ̌itī. rārəṣ̌iṇtū. rārəṣ̌iṇtī. drəguuaṇtō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ mazdā. spəṇtāt̰. nōit̰. aϑā. aṣ̌aonō. ※ Pahlavi Pahlavi kasə̄uš.cīt̰. nā. aṣ̌āunē. kāϑz. a ŋhat̰. ※ Pahlavi Pahlavi ※ isuuācīt̰. hąs. paraoš. akō. drəg āitī.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y18.7: tācā. spəṇtā. main iiū. maz. ahurā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ aṣ̌aone. cōšt. . zī. cīcā. vahištā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hanarə. ϑβaɱā t̰. zaoṣ̌āt̰. drəguuā̊. baxšaitī.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ahiiā. š́iiaoϑanāiš. akāt̰. āš́iiąs. manaŋhō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.8: tā. dā̊. spəṇ tā. mainiiū. mazdā. ahurā. ※ Pahlavi Pahlavi ※ āϑrā. vaŋh āu. vī.dāitīm. rānōibiiā. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ārmatōiš. dəbązahā. aṣ̌ax́iiācā.※ Pahlavi Pahlavi ※ zī. pourūš. iṣ̌əṇtō. vāurāitē.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.9: spəṇtā. mainaū. vahištācā. manaŋhā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hacā. aṣ̌āt̰. š́iiaōo ϑanācā. vacaŋhācā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ āi. dąn. hauruuātā. amərətāt ā. Pahlavi Pahlavi ※ zdā̊. xṣ̌aϑrā. ārmaitī. ahur Pahlavi wycst' byšʾmlwtyk
Y18.10: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. slyšʾmlwtyk.
Y18.11: spəṇtā.ma iniiūm. hāitīm. ẏazamaide. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y18.12: ẏeŋ́hē. hātąm. āa t̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y18.13: ẏaϑā. ahū. variiō. vairiiō. variiō. vairiiō. aϑā. ratuš aṣ̌āt̰.cīt̰. hacā.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y18.14: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. ī. Pahlavi Pahlavi ※ slyšʾmlwtyk gwbšn'
Y18.15: ahunəm. vairīm. ẏazamaide. ※ Pahlavi ※ aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. ẏazamai de.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y18.16: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesne. paitī.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19:
Y19Header: bkʾn hnwl bwn
Y19.1: pərəsa zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm. ahurmazda. mainiiō. spə̄ništa. dā arə. gaēānąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ cit̰. auua t̰. vacō. ās. ahura.mazda. ẏat̰. mē. frāuuaōcōm.
Y19.2: para. as məm. para. āpəm. para. ząm. par a. gąm. para. uruuarąm. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xrafstrāiš. maṣ̌iiāišca. para. vīm. a hūm. astuuaṇtəm. para. va. v ohū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.3: āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊. baγa. aēša. āp. ahunahe. vairiiehe. spitama. zaraϑuštra. ẏat̰. tē. frā uuaocīm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.4: para. asməm. parapəm. para. ząm. para. gąm. p. uruuarąm. para. ātrəm. ahu rahe. mazdā̊. puϑrəm. paranarəm. aṣ̌auuanąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanąm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xr afstrāiš. maṣ̌iiāišca. para. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm. para. vīspa. vohū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y19.5: hā.mē. baγa. ahunahe. vairiiehe. spitama. zaraϑuštra. anaiiūxδa. anapiṣ̌ūta. srāuuaiia Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ satəm. paiti. aniiaēṣ̌ąm. raϑβąm. gāϑanąm. anapiiūxδa. nąm. anapiṣ̌ūtanąm. srāuua iə̄mnanąm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ āat̰. aipiiūxδa. aipiṣ̌ūta. srāuuaiia mna. dasa. paiti. aniiē. rata uuō.※ Pahlavi Pahlavi
Y19.6: yasca. mē. aētaɱi. aŋhuuō. yat̰. astuu aiṇt ama. zaraϑuštra. baγąm. a he. vairiiehe. mrāt̰. marāt̰. mrāt̰. marāt̰. frā.vā. marō. drəṇjiiāt̰. frāuuā. drəṇjō. srāuuaii āt̰. frāuuā. srāuuaiiō. ẏazā ite.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ϑrišcit̰. tarō. pərətūmcit̰. hē. uruuārnəm. uruuānəm. uruuārnəm. uruuānəm. vahištəm. ahūm. frapāraiieni. azəm. yō. a hurō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ā. vat āt̰. aŋhaot̰. ā. vahištāt̰. aṣ̌āt̰. ā. vahištaēibiiō. raocə̄biiō.
Y19.7: yasca. ※ mē. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ mē. aētaɱi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti. spitam a. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. va airiiehe. drəṇjiiō. aparaoδaiiaē ite. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏat̰. vā. naēməm. yat̰. vā. vā. ϑriṣ̌um. ẏa t̰. vā. aϑruṣ̌um. ẏat̰. vā. paŋtaŋ həm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi pairi.dim. tanauuat̰. azəm. yō. ah urō. mazdā̊. uruuānəm. haca. vah ištāt̰. aŋhaōt̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ auuauuaitiia. bązasca. fraϑasca. pairi.tanuiia. ẏaϑa. īm. zā̊. astica. īm. zā̊. auuaiti. bązō. ẏauuaiti. fraϑascit̰. ※ Pahlavi Pahlavi
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. vaoce. ẏa t̰. ahumat̰. ẏat̰. ratumat̰. parauuaŋh e. ašnō. dā̊ŋhōt̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ parō. para. parō. para. āpō. par a. zəmō. para. uruuaraiiā̊.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ para. gə̄uš. caϑβarə.paitištā našeā̊. dā̊ŋhōit̰.※ Pahlavi Pahlavi ※ para. narš. aṣ̌a ōnō. baipaitištānahe. ząϑāt̰.※ Pahlavi Pahlavi ※ para. a uuaŋhe. hū. ϑβarštō. kəhrpaiie. aməṣ̌an ąm. spəṇtanąm. dāməīm. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.9: frā.mē. spiniiā̊. maniuuā̊. vava ca. ※ Pahlavi Pahlavi ※ vīsp aṣ̌aonō. stīm. haitīmca. bauu aiṇtīmca. būṣ̌iiaiṇtīmca. ※ Pahlavi Pahlavi ※ š́aoϑanō.tāitiia. š́aoϑənanąm. aŋhə̄uš. mazdāi. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.10: aēt at̰ca. aēšąm. uxδanąm. uxδōtəməm. ẏāiš. ẏauua. fraca. vaoce. fra ca. mruiiē.※ fraca. vaxṣ̌iiete. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ asti. zī. anauuauua t̰. uxδata. ẏaϑa. ẏat̰. dit̰. vī aŋhuš. astuuā̊. ※ Pahlavi Pahlavi āsaxšat̰. saš́ąs. dadrānō. nī. pairi. ərəϑiiąstātat̰. haraiti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi※
Y19.11: aēt aδca. nō. vacō. frāuuaoce. saxṣ̌ imca. hiṣ̌māirīmca. ẏaϑna. kaɱ āicit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahištāt̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.12: ẏaϑa. frā.iδa. ā mraot̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏat̰. dim. ahūmca. ratūmca. ādadat̰. iϑa. dəm. par a.cinasti.※ ẏim. ahurəm. mazdąm. manas.paoiriiaēibiiō. dāmabiiō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑa. īm. vīspanąm. maziəm. cin asti. aϑa. aɱāi. dāmąn. cinasti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y19.13: ẏaϑa. mazdā̊. hujītə̄uš. vaŋh ə̄uš. iδa. ϑritīm. t̰kaēṣ̌əm. ādrəṇja iiēiti. dazda. manaŋhō. para. īm. iδa. manaŋhe. cinasti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑa. fradaxšārəm. ※ manaŋ. manaŋhō. aēta.vaēti ia. īmraieiti. š́iiaōϑənanąm. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ iδa. ahūm. kāraiieiti. ※ Pahlavi Pahlavi
Y19.14: ẏat̰. dim. dāmabiiō. cinasti. mazda. iϑa. təm. yat̰. aɱāi. dāmąn.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ xšaϑrəm. ahurāi. cinasti. tat̰. mazda. t auua. xšaϑrəm. drəgubiiō. vstār əm. cinasti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑa. uruuaϑəm. spitamāi. paṇca. t̰kaēša.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ vīspəm. vacō. frauuākəm. haurəm. vaca. vacō. vaca. vacō. ahura he. mazdā̊. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.15: vah ištō. ahurō. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frāmraōt̰. vahištō. haomō. kāra iiat̰.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ hit̰. akō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. āmrūta.※ Pahlavi Pahlavi ※ nōit̰. nā. manā̊. nōit̰. saŋha. nōi t̰. xratauuō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ adā. varanā. nōit̰. uxδā. naēδa. š́iiaoϑanā. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ nōit̰. daēnā̊. nōit̰. uruuąnō. h ciṇte. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.16: aētaδca. vacō. mazdōxtə̄m. ϑri.afsməm. caϑrupištrə̄m. paṇca.ratu. rāiti. haṇkərəϑəm.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ kāiš. hē. afsmąn. humatəm. hūxtəm. huuaršt Pahlavi Pahlavi ※
Y19.17: kāiš. pi štrāiš. āϑrauua. raϑaēštā̊. v āiiō. fṣ̌uiiąs. hūitiš.※ Pahlavi Pahlavi ※ spaiia. irina. hacimna. naire. aṣ̌a ōna. arṣ̌manaŋha. arṣ̌vacaŋha. aršš́iiaoϑəna. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ratuš. mərəta. daēnō.sā ca.※ Pahlavi Pahlavi ※ ẏeŋ́he. š́iia ōϑanāiš. gaēϑā̊. aṣ̌a. frād ənti.※ Pahlavi Pahlavi ※
Y19.18: kaiia. ratauuō. nmā niiō. vīsiiō. zaṇtumō. dax́iiumō. za raϑuštrō. puxδō. ※ Pahlavi Pahlavi ※ ā̊ŋhąm. da x́iiunąm. ẏā̊. aniiā̊. rajōr aϑuštrōit̰ ※ caϑru.rtuš. caϑru.ratuš. caϑru.rtuš. caϑru.ratuš. raγa. zaraϑu uštriš. ※ Pahlavi Pahlavi ※ kaiiā. aŋ́hā. ratauuō. nmānāniiasca. vīsiia sca. zaṇtumasca. zaraϑuštrō. tūi riiō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.19: kat̰. hum atəm. aṣ̌auuanəm. manaspaoiriiō. Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ kat̰. hūxtəm. mąϑrō. spəṇtō. ※ Pahlavi ※ kat̰. huuarəštəm. staotāiš. aṣ̌a.pa ōāišca. dāmə̄bīš. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.20: mazdā̊. frā.mraot̰. cīm. frā.mrao t̰. aṣ̌auuanəm. mainiiaomca. gaē ϑīmca.※ Pahlavi Pahlavi cuuąs. frāmraot̰. frauuākəm. vahišt ō. xṣ̌aiiamnō.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahištəmca. auuasō.xšaϑrəmca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.21: baγam. ahunahe. vairiiehe. ẏaz amaide. ahunahe. vairiiehe. ẏaza maide.※ Pahlavi frasraoϑrəmca. framərəϑrəmca. fragā ϑrəmca. frāiiaštīmca. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y19.22: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏ esnē. pa ī. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20:
Y20.1: frā.mraōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī. para. aɱā i. vohū. vahištəm. cinasti. ẏaϑa. xᵛaētauue. xᵛaētātəm. vohū. vahi štəm. asti. aϑa. t̰kaēṣ̌əm. kāraiie iti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.2: uštā. astī. uštā. aɱāi. uštaāitii a. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspā ṣ̌aone. para.cinasti. ẏaϑanā. st āitiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspā i. aṣ̌aone. para.cinasti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.3: ẏat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. para.cinasti. vīspəm. mąϑrəm. vīspəm. mąϑrāi.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑa. ī. xšaϑrəm. cinasti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑaca. zbaiiaṇti. aṣ̌a ōne. aṣ̌əm. cinasti.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ aϑaca. ẏaϑaca. aϑaca. ẏaϑaca. xṣ̌māuuoiia. a ṣ̌əm. cinasti. ẏat̰. saoš́iiaṇtaē biiō. ϑrā.iiō. t̰kaēša.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi vīspəm. vacō. frāuuākəm. haurəm. va cō. ahurahe. mazdā̊. ※ Pahlavi Pahlavi ※
Y20.4: mazdā̊. frāmraot̰. aṣ̌auuanəm. m ainiiaomca. gaēϑīmca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ cuuąs. frā mraot̰. frauuākəm. vahištō. x šaiiamnō. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vah ištəmca. auuasō.xšaϑrəmca. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.5: baγəm. a ṣ̌ahe. vahištahe. ẏazamaide. Pahlavi aṣ̌ahe. vahištahe. ẏazamai de. Pahlavi※ frasraoϑrəmca. framərəϑrəmca. frag āϑrəmca. frāiiaštīmca.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y20.6: ẏeŋ́hē. hātąm. āat̰. ẏesnē. paitī. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y21:
Y21.1: ẏesnīm. vacō. aṣ̌aonō. zaraϑuštra he. frā frā ẏeŋ́he. hātąm. āat̰. ẏe snē. paitī. ẏeŋ́he. iδa. mazdā̊. ẏa snəm. cinasta. ẏaϑa. dāta. ah urahe. hātąm. ẏasnəm. cinasti. Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※
Y21.2: a. haδbīš. jījišąm. ẏā̊ŋhąm. iδa. aṣ̌aonąm. ārmaiti.paoiriianą m. ẏasnəm. ẏasnəm. para.cinasti. ※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi ※ ẏaϑa. vaɱəm. aməṣ̌aē biiō.※ ϑrāiiō. t̰kaēša. vīspəm. vac ō. ẏesnīm. cīm. aoi. ẏasnō. aməṣ̌aē. spəṇtə̄. paiti. ẏasnahe.※ Pahlavi Pahlavi Pahlavi Pahlavi
Y21.3: āat̰. mraot̰. mazdā̊. uštā. aɱ āi. ẏaɱāi. uštā. kaɱāicit̰.※ Pahlavi