Manuscript: 0235
Y:
Y0:
Y0.1: xšnaoϑra. ahurahe. mazdā̊. ašəm. vōhū. 1 . Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati xšnaoϑra. ahura he. mazdā̊. aṣ̌əm. hū. 1 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati nəmsətē. ātaraš. mazdā̊. ah urahe. hudā̊. mazišta. ẏaza ta. xšnaoϑra. ahurahe. mazd ā̊.
Y0.2: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y0.3: fruuarāne. hāuuanə̄e. sāuuaŋhə̄e. frasa stiiaica. tauua. ātaraš. puϑra ahurahe. mazdā̊. xsnaoϑra. ca. xšnao iiaica. y aϑā. ahū. vairaō. iiō. zaotā. f rā⸳mē. marūtē. Gujarati Gujarati aϑāratuš. ašāt̰⸳cīt̰. haca. fr a. ašauua. viiduuā̊. maraotū. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.4: aṣ̌əm. vōhū. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.5: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 2. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.6: fərastaoiiē. Gujarati Gujarati
Y0.7: x́axaiiā̊.. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati uštanə m. Gujarati
Y0.8: ustaomi. aṣ̌əm. Gujarati Gujarati
Y0.9: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y0.10: fruuarānə̄e. hāuuanə̄e. sāuuaŋhə̄ē. raϑβą̇ m. Gujarati Gujarati frašastiiaica. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. z aotā. frāmē. marūtē. Gujarati aϑāratuš. OD. viduuā̊. maraotū.
Y0.11: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.12: xšnaoϑra. ahurahe. mazdā̊. OD. fərəsaotəməm.
Y0.13: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.14: dadavāstā rəm. Gujarati
Y1:
Y1.1: niuuaeδaiiaimi. ha ṇŋāiraiiaemi. daϑušō. ahura hemazdā̊. raeuuatō. x́arənaŋh atō. mazištaheca. vahišta heca. sraeštaheca. x́arō zdištaheca. xraϑβištahe ca. hukərəpətamaheca. ašāt̰. āpanō⸳təmaheca. apanō⸳təmaheca. āpanō⸳təmaheca. apanō⸳təmaheca. hudā̊.ma nō. vōururafnaŋhō. ẏō. nōidat̰. ẏ ō. tataš. yō. taoϑraiie. yō. maini ə̄uš. spəṇtō⸳təmō.
Y1.2: naiuuae⸳daii aimi. haṇkāraiiaemi. vaŋhauu e. manaŋhe. ašāi. vaheštā i. xšaϑrāi. vairiiāi. spəṇta iiāi. ārmaitē. haouruuat̰⸳biia. a amərətat̰biia. gə̄uš. tasni. gə̄uš. urune. aϑri. ahe. mazdā̊. ẏaitus timāi. aməšną̇m. spəṇtaną̇m.
Y1.3: niuu ae. asniiaibiiō. ašahe. ratu biiō. hāuuanə̄ē. ašaoni. aša he. raϑβi. niuuae. sāuuaŋhē. v viisiiāica. ašaoni. ašahe. r aϑβi. niuuae. miϑrahe. vaouru. gaoiiaoi⸳tōiš. hazaŋharagao šahe. baiuuarəcašmanō. aoxtō nāmanō. ẏazatahe. rāmanō. x́ā štarahe.
Y1.4: niuuae. Gujarati Gujarati Gujarati rapiiϑβanāi. ašaoni. aša he. raϑβe. niuuae. frādaδ.fa šauuae. zaṇtumāica. ašaoni. a šahe. raϑβi. niuuae. ašahe. vaheštahe. āϑrasca. ahura. ahe. mazdā̊.
Y1.5: niuuae. uzairināi. ašaoni. ašahe. raϑβe. niuua e. frādat̰⸳vīrāi. dāx́uiiumāi ca. ašaoni. ašahe. raϑβe. ni uuae. bərəzatō. ahura. nafədarō. apą̇m. apasca. mazdadātaiiā̊ .
Y1.6: niuuae. aiβi⸳srūϑramāi. aibi. gaiiāi. ašaoni. ašahe. raϑβ e. niuuae. frādat̰⸳vīspą̇m⸳huj iiāitə̄ē. zaraϑuštarōtəmāica. ašaoni. ašahe. raϑβe. niuua e. aṣ̌āuną̇m. fruuašną̇m. gənāną̇ mca. vīrō⸳vą̇ϑβaną̇m. iiāiriiā ̊sca. huštōiš. amaheca. hut āstahe. huraodahe. vərəϑra γnaheca. ahuradātahe. vana taiiā̊sca. upairitātō.
Y1.7: niuu ae. ušahe⸳nāi. ašaoni. aša e. raϑβi. niuuae. bərəziiāi. namā niiāica. ašaoni. ašahe. ra ϑβe. niuuae. sraošahe. aš aiiahe. ašauuatō. vərəϑrājan ō. frādat̰⸳gaϑe. rasnōiš. razi štahe. arištātasca. frād at̰⸳gaiϑaiiā̊. vərədat̰⸳gaiϑaii ā̊.
Y1.8: niuuae. māhiiaebiiō. ašah e. ratubiiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. a šaoni. ašahe. raϑβe. niuuae. pərənōmā̊ŋhāi. vīspataϑā ica. ašaoni. ašahe. raϑβe.
Y1.9: niuuae. ẏāiriiaeibiiō. ašah e. ratubiiō. maiδiiō⸳zaramaiiāi. ašaoni. ašahe. raϑβe. niuua e. maiδiiō.šahimiiāi. aṣ̌aona. aṣ̌ ahe. raϑβe. niuuae. paitiš hahiiāi ašaoni. ašahe. ra ϑβe. niuuae. aiiāϑrəmāi. frao uruuaštrəmāi. varšna⸳harštā ica. ašaoni. ašahe. raϑβe. niuu ae. maiδiiāiriiāi. ašaoni. aš ahe. raϑβe. niuuae. hamaspəϑ maiδiiāi. ašaoni. ašahe. raϑ βe. niuuae. ṣ̌arəδaibiiō. aša he. ratubiiō.
Y1.10: niuuae. vīspaibiiō. aibiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aš ahe. ratauuō. ϑaraiiasca. ϑris są̇sca. nazdasta. pairiš⸳hāuu anaiiō. ẏōi. hiṇti. ašahe. y at̰. vaheštahe. mazdō⸳fras āsta. zaraϑuštarō⸳fruxta.
Y1.11: niuu ae. ahurahe⸳biia. miϑrahe⸳bii a. bərəzan⸳biia. aiϑiiai⸳jaŋhei. biia. ašauuanai⸳biia. stārą̇mc a. spəṇtō⸳mainiiuuaną̇m. dāmaną̇ m. tištariiaheca. stārō. rai uuatō. x́arənaŋhatō. mā̊ŋhec a. gaociϑrahe. huuarəca. xš aetahe. auruuat̰⸳aspahe. d ōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. məϑ rahe. dax́iiuną̇m. daiŋ́hupatōi š.
Y1.12: niuuae. rōz. māh.
Y1.13: niuuae. tauua āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. m at̰. vīspaibiiō. ātarəibiiō. niuuae. aiviiō. vaŋuhibiiō. vīspa ną̇mca. apą̇m. mazdadātaną̇m. viis paną̇mca. uruuaraną̇m. mazdaδātaną̇ m.
Y1.14: niuuaiδ. mą̇ϑrahe. spəṇtahi. ašaonō. vərəzaŋhe. dātahe. vidaiuuahe. dātahe. zaraϑuš tarōiš. darəγaiiā̊. upaianaii ā̊. dainaiiā̊. vaŋuhuiiā̊. māz daiiasnōiš.
Y1.15: niuuae. garōiš. uš idarənahe. mazdaδātahe. aš a⸳x́āϑrahe. vīspaišą̇mca. gairiną̇m. aša⸳x́āϑraną̇m. pōuru x́āϑraną̇m. mazdadātaną̇m⸳kāuua iiaheca. x́arənaŋhō. mazdaδāt ahe. ax́artaheca. x́arənaŋhō. mazdadātahe. naiuuae. niuuae. naiuuae. niuuae. ašōi š. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuii ā̊. arəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasą̇st ātō. vaŋhuiiā̊. x́arənaŋhō. sa uuaŋhō. mazdadātahe.
Y1.16: niuuae. dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritō iš. dahmaheca. naraš. ašaon ō. uγaraheca. taxmahe. dā mōiš. upamanahe. iiazatah e.
Y1.17: niuuae. ā̊ŋhą̇m. asaŋhą̇m ca. šōiϑraną̇mca. gaoiiaōita ną̇mca. maeϑananą̇mca. auuō⸳x́ arənaną̇mca. apą̇mca. zəmą̇mca. uruuarəną̇mca. aŋhā̊sca. zəmō. auuaŋheca. asnō. vā⸳taheca. ašaonō. stārą̇m. mā̊ŋhō. hū rō. anaγaraną̇m. raocaŋhą̇m. x́a dātaną̇m. vīspaną̇mca. spəṇta he. mainiiə̄uš. dāmaną̇m. aša oną̇m. ašaoniną̇mca. ašahe. r aϑβą̇m.
Y1.18: niuuae. raϑβō. bərəzat ō. ẏō. ašahe. raϑβą̇m. aiiar əną̇mca. asniianą̇mca. māhiianą̇ mca. yāi.raiianą̇mca. sarəδaną̇mc a. ẏōi. həṇti. ašahe. ratauu ō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y1.19: niuuae. ašāuną̇m. fruuašną̇m. uγraną̇m. a iviϑūraną̇m. paoiriiō⸳t̰kaišną̇m. frauuašną̇m. nabānazdištaną̇m. fr uuašną̇m. hauuahe. urunō. frauua ṣ̌ə̄ē.
Y1.20: niuuae. vīspaibiiō. ašah e. ratubiiō. niuuae. vīspaibii ō. vaŋhudā̊.biiō. ẏazataibii ō. mainiiaoibiiascā. gaiϑiiae ibiiascā. yōi. həṇti. ẏasniiā ca. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. iiat̰. vaheštāt̰.
Y1.21: hāuuane. ašāum. ašae. ratauuō. rapīϑ βana. aṣ̌um. aṣ̌āum. aṣ̌um. aṣ̌āum. ašahe. raϑβō. uz iirana. aṣ̌āum. ašahe. rata uuō. aiβisrūϑrim. aibigaiia. a šāum. ašahe. ratauuō. ẏezi ϑβā. ẏeziϑβā. ušahin. ašāum. ašahe. ratauuō.
Y1.22: ẏeziϑβā. diδuuiš. ii ezi. manaŋhe. manaŋha. manaŋhe. manaŋha. ẏezi. vacaŋha. ẏ ezi. š́iiaoϑna. ẏezi. zaoš. ẏ ezi. azuš. ātē. aŋhe. fracst uiie. niitē. vaiδaiiaimi. ẏezi. tē. aŋhe. auuā⸳ururaoϑa. yat̰. iiasnaheca. vahmaheca.
Y1.23: rat auuō. vīspe. mazišta. ašāum. ašahe. ratauuō. ẏezivō. diδ uuiš. ẏezi. manaŋha. ẏezi. va caŋha. yezi. š́iiaoϑna. yezi. za oša. ye⸳zi. azuš. āvō. aiŋ́he. fracastuiie. nīvō. vaiδaiiaimi. ẏzivō. aiŋ́he. auuā⸳ururuϑa. y at̰. ẏasnaheca. vaɱisca.
Y2:
Y2.0: fruuar Gujarati frauuar āne. hāuuanə̄ē. sūuaŋhə̄ē. ra ϑβą̇m. Gujarati frasastaiia eca.
Y2.1: Gujarati Gujarati zaoϑra. āiie. sē. ẏasti. barəsma. āiie⸳sē. ẏ asti. barəsma. āiie⸳sē. ẏast i. zaoϑra. āiie. zaoϑra. haδa. barəsma. āiie. barəsəm. haδa⸳zaoϑrəm. āiie. barəsəm. haδa⸳zaoϑrəm. āiie. amiia. zaoϑra. i mat̰. barəsma. āiie. anabarəsma na. imą̇m. zaoϑrą̇m. āiie. hadazaoϑrəm. imat̰. barəsma. ā hadazaoϑrəm. imat̰. barəsma. ā imat̰. barəsma. Gujarati Gujarati Gujarati haδazaoϑrəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. ašaiia. fraštarətəm. ašauuanəm. ašahi. ratūm. āiie.
Y2.2: aɱiia. zaoϑra. barəs manaheca. ahurəm. mazdą̇m. aša uuanəm. ašahe. ratūm. āiie. am əšāspəṇtā. huxšaϑrā. h udā̊ŋhō. āiie.
Y2.3: aɱiia. asnii a. ašauuana. ašahe. ratuuō. āiie. hāuuanīm. ašauuanəm. a šahe. ratūm. āiie. sāuuaŋh əm. vīsīmca. ašauuanəm. ašah e. ratūm. āiie. aɱiia. məϑrəm. vaourugaoiiaōitīm. hazaŋhara gaošəm. baiuuarə⸳cašmanəm. ao xtō⸳nāmanəm. iiazatəm. āiie. rāma. x́āstarəm. āiie.
Y2.4: aɱiia. rapīϑβanəm. ašauuanəm. aš ahe. ratūm. āiie. frādat̰⸳fš aom. zaṇtuməmca. ašauuanəm. aš ahe. ratūm. āiie. aɱiia. aṣ̌əm. m. vaheštəm. ātarəmca. ahura he. mazdā̊. puϑrəm. āiie.
Y2.5: aɱiia . uzaiiarənəm. uzaiiarinəm. uzaiiarinəm. ašauuanəm. ašahe ratūm. āiie. frādaδ.vīrəm. dāx́ iuuməmca. ašauuanəm. ašahe. r atūm. āiie. aɱiia. bərəzaṇtə m. ahurəm. xšaϑrīm. xšaitəm. apą̇m. nipātəm. aoruuat̰⸳aspə m. āiie. apəmca. mazdadātą̇m. ašaonīm. āiie.
Y2.6: aɱiia. aivis rūϑraməm. aibigāim. ašauuanəm. a šahe. ratūm. āiie. frādaδ.vī spą̇m⸳huziiāitīm. zaraϑuštarō təməmca. ašauuanəm. ašahe. r atūm. āiie. aɱiia. ašāuną̇m. vaŋuhīṣ̌. sūrā̊ spəṇtā̊ f rauuašaiiō. āiie. γənā̊sca. vī rō⸳vą̇ϑβā̊. āiie. yāirīą̇mca. hušitīm. āiie. aməmca. huta stəm. haraoδəm. āiie. vərəϑra γnəmca. ahuradātəm. āiie. vana ṇtīmca. uparətātəm. āiie.
Y2.7: aɱii a. ušahenəm. ašauuanəm. ašah e. ratūm. āiie. bərəzīm. namānīmc a. ašauuanəm. ašahe. ratūm. ā iie. aɱiia. sraošəm. aṣ̌īm. ha raoδəm. vərəϑrājanəm. frādaδa⸳ga iϑəm. ašauuanəm. ašahe. ratūm. āiie. rasnūm. razištəm. āiie. . arəštātəmca. frādaδagaiϑ ą̇m. vərədaδgaiϑą̇m. āiie.
Y2.8: aɱii a. māhiia. ašauuana. ašahe. ratuuō. āiie. pərənō⸳mā̊ŋhəm. v īspataϑəm. ašuuanəm. aṣ̌a heratūm. āiie.
Y2.9: aɱiia. ẏāir iia. ašauuana. ašahe. ratuuō āiie. maiδiiō⸳zaraməm. ašauu anəm. ašahe. ratūm. āiie. aɱiia. maiδiiōi⸳šəməm. ašauua nəm. ašahe. ratūm. āiie. aɱii a. paitiš⸳hahīm. ašauuanəm. ašahe. ratūm. āiie. aɱiia. a iiāϑrəməm. fraouruuaistarəməm. varašna⸳harəstəmca. varašni⸳harəstəmca. varašna⸳harəstəmca. varašni⸳harəstəmca. ašauu anəm. ašahe. ratūm. āiie. iia. maiδiiāiriim. ašauuanəm. a šahe. ratūm. āiie. aɱiia. h amaspaϑmaiδaem. ašauuanə m. ašahe. ratūm. āiie. aɱiia. sarəδa. ašauuana. ašahe. ra tauuō. āiie.
Y2.10: aɱiia. vīspai. aš ahe. ratauuō. āiie. ẏōi. həṇt i. ašahe. ratauuō. ϑriiaesca. ϑ rəsą̇sca. nazdasca. pairiš⸳hā uuainiiō. ẏoi. həṇti. ašahe. ii at̰. vaheštahe. mazdō⸳fras āsta. zaraϑuštarō⸳fruxta.
Y2.11: a ɱiia. z. ahura. məϑra. bərəzaṇta. a eϑiie⸳jaŋha. ašauuana. āii e. starə̄usca. mā̊ŋhəmca. huu arəca. uruuarā̊. paiti. barəsmanī ā̊.hu. məϑrəm. vīspaną̇m. dax́iiu ną̇m. daŋ́hu⸳paitīm. āiie.
Y2.12: aɱii a. rōz. māh.
Y2.13: aɱiia. ϑβą̇m. āt arəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. a ṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. āii e. mat̰. viispaibiiō. ātarəbiiō. aɱiia. āpō. vaŋuhīš. vaha štā̊. mazdadātā̊. ašaonīš āiie. vīspā̊. āpō. mazdaδā tā̊. ašaonīš. āiie. vīspā̊ . uruuarā̊. mazdaδātā̊. ašao nīš. āiie.
Y2.14: aɱiia. mą̇ϑrəm. spə ṇtəm. ašax́arənaŋhəm. āiie. təm. vīdō⸳iiūm. āiie. dātəm. zara ϑuštarəm. āiie. darəγą̇m. upa iianą̇m. āiie. dainą̇m. vaŋhuīm. māzdaiiasnīm. āiie.
Y2.15: aɱiia. ga irīm. ušidarənəm. mazdaδātəm. a šaxāϑrəm. ẏazatəm. āiie. vīspā̊ gairiiō. aša⸳xāϑr ā̊. pōuruxāϑrā̊. mazdaδāta. ašauuana. ašahe. ratuuō. āii e. aɱiia. uγarəm. kauuaem. x́arə
Y3:
Y3.1: uuata. amərətātat̰. gāuš. hudā̊. xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. a məšną̇m. spəṇtaną̇m. xšnūma ine. sraošahe. aṣ̌iiahe. aš auuatō. vərəϑrājanō. frādaδ. gaiϑahe.
Y3.2: haoməmca. para.h aoməmca. āiie. xšnūmaine. z araϑuštrahe. spətāmahe. ašaonō. frauuašə̄ē. aēsmą̇ . āiie. baoiδa. xšnūmaini. t auua. āϑrō. ahurahe. mazdā ə. puϑra.
Y3.3: haomą̇m. āiie. xšn ūmaine. aiviiō. vaŋhuibiiō. ap ą̇m. vaŋhuiną̇m. mazdadātaną̇m. ā pəm. haomiią̇m. āiie. gą̇m. bao iriią̇m. āiie. gą̇m. jīūiią̇m. ā iie. uruuarą̇m. hadāni.patą̇m. a šaiiaoždātą̇m. āiie. xšnū.maine. apą̇m. mazdaδātaną̇m.
Y3.4: imat̰. barəsma. haδa.zaoϑrəm. haδa. a ivaiiā̊ŋhanəm. a viiā̊ŋhanəm. aivaiiā̊ŋhanəm. aiviiā̊ŋhanəm. a. ašaiia. frašta rətəm. āiie. xšnūmaine. amišn ą̇m. spəṇtaną̇m. vāca. humat hūxta. hūarəšta. āiie. ϑaną̇mca. saraoϑrəm. āiie. huua rəštā̊. mą̇ϑrā̊. āiie. imą̇m. a ŋhuiią̇mca. ašaiią̇mca. raϑβą̇ m.ca. ratufrətīmca. āiie. xšnū maini. ẏazataną̇m. ašaoną̇m. mai niiauuaną̇m. gaiϑiianą̇m. xšnūma ine. hauuaheca. urunō.
Y3.5: āiie. a sniiaibiiō. ašahe. ratubiiō. h āuuanē. ašaoni. ašahe. raϑβ e. āiie. sāuuaŋhē. OD. āiiese. ẏešti.
Y3.20: ẏō. i. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuan ōiš. raϑβō. Gujarati Gujarati
Y3.21: x́arəϑəm. miiazda . āiie. haouruuata. amərətāt gāuš. hudā̊. xšnūmaine. srao šahe. aṣ̌īahe. taxmahe. ta numą̇ϑrahe. daršī.daraoš. āh uiriiehe. aoxtō.nāmanō. ẏaza tahe.
Y3.22: haoməmca. para.haomə mca. āiie. xšnūmaine. zaraϑu štarahe. spətāmahe. ašao nō. frauuašə̄ē. aoxtō.nāmanō. ẏ azatahe. aismą̇m. āiie. baoiδi. xšnūmaine. tauua. āϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. aoxtō.nāman ō. ẏazatahe.
Y3.23: x́arəϑəm. miiaz dəm. āiie. 2.
Y3.24: aṣ̌āuną̇m. frauua šną̇m. uγaraną̇m. aiβi.ϑūraną̇m. paou iriiō.t̰kaišną̇m. frauuaišną̇m. nab ānazdištaną̇m. frauuašną̇m.
Y3.25: āiie . vīspaibiiō. ašahe. rataobiiō. āiie. vīspaibiiō. vaŋhudā̊.bii ō. OD. aṣ̌āt̰. hacaiiat̰. vahe štāt̰.
Y4:
Y4.0: fruuarāni. hāuuanə̄ē. s āuuaŋhə̄ē. raϑβą̇m. Gujarati f rasastaiieca. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaotā. frāmə̄ē. m rūte. Gujarati ẏaϑā. ahū. vair iiō. ẏō. zaotā. frāmē. marūt ē. Gujarati aϑāratuš. vīduuā̊. maraotū.
Y4.1: ima. haomatāca. hūxtāca. h uuarəštāca. Gujarati Gujarati imą̇m. haomą̇sca. miiazdą̇sca. zaoϑrā̊sca. barəsma ca. ašaiia. frastarətəm. gą̇mc a. hudā̊ŋhəm. haouruuata. amərə tāt̰. gą̇mca. hudā̊ŋhəm. haoməm ca. para.haoməmca. aesmą̇sca baoiδīmca. imą̇m. aŋhuiią̇mca. a šą̇mca. raϑβą̇mca. ratufrat īmca. gāϑaną̇mca. saraoϑrəm. hū arəštā̊. mą̇ϑrā̊. pairica. daδa mahī. āca. vaiδiiamahī.
Y4.2: āaδ adiiš. āuuaiδiia.mahii. ahurā ica. mazdāi. sraošāica. ašā iiāi. amišaibiiasca. spəṇta ibiiō. aṣ̌āuną̇mca. frauuaišibii ō. ašaoną̇mca. uruuō.biiō. āϑrah eca. ahurahe. mazdā̊. raϑβa ica. barəzate. vīspaiiā̊. są̇m ca.daca. ašaaonō. stōiš. ẏasnā ica. vahmāica. xṣ̌nuϑrāica. frasastaiiaeca.
Y4.3: āat̰. diiš. ā uuaiδiiamahī. imahaomatāca . hūxtāca. hūarəštāca. OD. pairica. daδimahī. āca. vaiδaii amahī.
Y4.4: āat̰. aməšae.biiō. sp əṇtaibiiō. huxšaϑaraibiiō. hu dā̊.biiō. ẏauuaiējibiiō. ẏauuaijibiiō. ẏauuaiējibiiō. ẏauuaijibiiō. ẏauu ai.subiiō. ẏōi. vaŋhə̄uš. āmanaŋh ō. š́iiaṇti. ẏā̊sca. uiti.
Y4.5: āat̰. frāiie.hīš. ahe. namānahe. f radaϑāi. ahe. namānahe. pasū ą̇mca. narą̇mca. zātaną̇mca. zą̇m.h iiamananą̇mca. ašaoną̇m. ẏeŋ́h e. ẏaēm. həṇti.
Y4.6: āat̰. ašāum ašaū ną̇m. ašāum ašāuną̇m. vaŋuhi.biiō. frauuai.šibiiō. ẏā̊. uγrāsca. aiviϑūrā̊sca. ašāuną̇m. auuaŋhe.
Y4.7: āat̰ daϑuš ō. ahurahe. mazdā̊. raeuuatō. x́ arənaŋhatō. mainiiə̄uš. mainiiaōii ehe. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. ẏa snāica. v. x. f.
Y4.8: āat̰ asniiaib iiō. ašahe. ratubiiō. hāuuanə̄ē. ašaoni. ašahe. raϑβe. ẏas nāica. v. x. f. āat̰ sāuuaŋh ə̄ē. OD.
Y4.23: ẏōi. həṇti. ašahe. rata uuō. hāuuanōiš. raϑβō. ẏasnā ica. v. x. f.
Y4.24: āat̰ Gujarati Gujarati sraošahe. aš iiahe. taxmahe. tanumą̇ϑrah e. drišī.daraoš. āhuiriiehe. xšnaoϑra. ẏasnāica. v. x. f āat̰ zaraϑuštarahe. spətā mahe. ašaonō. fruuašə̄. xšnao oϑra. ẏ. v. x. f. āat̰ tauua. ā taraš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnaoϑra. ẏ. v. x. f.
Y4.25: āat̰ a šāuną̇m. frauuašną̇m. uγaraną̇m. a i OD nabānazdastaną̇m. frauuašną̇ m. ẏ. v. x. f.
Y4.26: āat̰ vīspaibiiō. ašahe. ratubiiō. ẏ. v. x. f. ā at̰ vīspaibiiō. vaŋhudā̊.biiō. OD. aṣ̌āt̰. hacaiiat̰. vaheš tāt̰. aməšāspəṇtā. huxš aϑrā. hudā̊ŋhō. yaz.
Y4.27: ẏeŋ́h e. hātą̇m. .
Y5:
Y5.1: Gujarati ā. āat̰. ẏaz. ahurəm. mazdą̇m. ẏ ə̄. gą̇mcā. aṣ̌əmcā. dāt̰. apas scā. apa scā. apasscā. apascā. dāt̰. uruua.rā̊scā. vaŋuh īš. rucā̊.scā. dāt̰. būmīmcā. vīspācā. vōhū. ahiiāxš ϑrācā. mazə̄nācā. huua.paŋh ācā. huua.paŋh āiscā. huua.aŋhācā. huua.paŋhāiscā.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasniianą̇m. pao uruua.tātā. yaz. ẏōi. gə̄uš. h acā. xšiiaṇti.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhur iiāt̰. nāmē.nīš. mazdā.ahurii ā. spəṇtōtəmā. yaz. tə̄m. ah āi.kāiš. azdə.biiascā. uštā nāiscā. yaz. tə̄m. ašaoną̇m. frauu ašīš. narą̇mcā. nāiriiną̇mcā. yaz.
Y5.4: aṣ̌əm. ẏat̰. vaheštə m. yaz. hiiat̰. sraištəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməšəm. hiiat̰. raoc ō.aŋhauuat̰. hiiat̰. vīspā. v ōhū.
Y5.5: vōhūcā. manō. yaz. vōhu cā. xšaϑrəm. vaŋhīmcā. dai ną̇m. vaŋuhīmcā. fsə̄ratūm. vaŋu hīmcā. ārmaitīm.
Y5.6: ātą̇m.
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇m. yaz. aməšāspəṇtā. huxšaϑr ā. hudā̊ŋhō. yaz.
Y6.2: asniia. aš auuana. ašahe. ratuuō. yaz. hāuuanīm. ašauuanəm. ašah e. ratūm. yaz. sāuuaŋhəm. vīs īmca. ašauuanəm. ašahe. ra tūm. yaz. məϑrəm. vaōurugaoiiō itīm. hazaŋhara.gaošəm. baiuu arəcašmanm. aoxtō.nāmanəm. ẏazatəm. yaz. rāma. xāstar əm. yaz. OD.
Y6.17: ratuuō. vīspa. mazi šta. yaz. aiiara. asniia. mā hiia. yāiriia. sarəδa. Gujarati Gujarati
Y6.18: haouruuata. amərətā a. yaz. gāuš. hudā̊. yaz. srao šəm. aš́iim. haraoδəm. vərəϑrā janəm. frādaδagaiϑəm. ašauuan əm. ašahe. ratūm. yaz.
Y6.19: haoməm. ca. para.haoməmca. yaz. zaraϑu štarahe. spətāmahe. iδa. ašaonō. aṣ̌īmca. frauuašīmc a. yaz. aismą̇sca. baoiδīmca. y az. ϑβą̇m. ātarəm. ahurahe. ma zdā̊. puϑrəm. ašauuanəm. aṣ̌ah e. ratūm. yaz.
Y6.20: ašāuną̇m. vaŋhə̄ uīš. vaŋh uīm. vaŋhə̄uīš. vaŋhuīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauua šiiō. yaz.
Y6.21: viispe. ašauuanō. ī azata. yaz. vīspe. ašahe. ra tuuō. yaz. hāuuanīm. paiti. ratū m. sāuuaŋhəm. viispīmca. viisīmca. viispīmca. viisīmca. pai ti. ratūm. ratauuō. vīspa. mazi šta. paiti. ratūm.
Y6.22: ẏeŋ́hhe. h ātą̇m.
Y7:
Y7.0: Gujarati ẏaϑā. ahū. vair iiō. ẏō. zaotā. frāmē. marūtē. Gujarati aϑā. ratuš. OD. viδuuā̊. mar autū. Gujarati
Y7.1: aṣ̌əm. vō hū. 3. Gujarati
Y7.2: ašaiia. da δą̇mi. x́arəϑəm. miiazdəm. haouruua ta. amərətāta. gāuš. hudā̊. x šnūmaine. ahurahe. mazdā̊. amə šną̇m. spəṇtaną̇m. xšnūmaine. sraošahe. ašiiehe. ašauu atō. vərəϑrā.janō. frādaδ.gaiϑ ahe.
Y7.3: ašaiia. daδą̇mi. haoməmc a. para.haoməmca. xšnūmaine. zaraϑuštarahe. spətāmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄. ašiia. ae smi. baoiδa. xšnūmaine. ta uua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra .
Y7.4: ašaiia. haomi. xšnūmaine. aiv iiō. vaŋuhi.biiō. apą̇m. vaŋhuīaną̇m. mazdaδātaną̇m. ašaiia. āpəm. haomiią̇m. ašaiia. gą̇m. baoirī ašaiia. gą̇m. jiuuiią̇m. aša. gą̇m. jiuuiią̇m. aša. uruuarą̇m. hane.pa tą̇m. ašaiiaioždātą̇m. xšnūm aine. apą̇m. mazdaδātaną̇m. aš aiiaozdātą̇m. xšnūmaine. apą̇ m. mazdaδātaną̇m.
Y7.5: ašaiia. ima t̰. barəsma. haδa.zaoϑrəm. haδa aiβiiā̊ŋhanəm. ašaiia. fras tarətəm. xšnū.maine. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. ašaiia. vāca. h umata. hūxta. hūarəšta. aiia. gāϑaną̇mca. sraoϑrəm. aiia. huuarəštā̊. mą̇ϑrā̊. aiia. imą̇m. aŋhuiią̇mca. ašiią̇m ca. raϑβą̇mca. ratu.fritīmca. x šnūmaine. ẏazataną̇m. ašao ną̇m. mainiiūaną̇m. gaiϑiianą̇m. xš nū.maine. hauuaheca. urunō.
Y7.6: aša iia. asniiaibiiō. ašahe. ratubii ō. hāuuanə̄ē. ašaoni. ašahe. r aϑβi. ašaiia. sāuuaŋhə̄ē. OD.
Y7.21: ẏōi. həṇti. ašahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y7.22: ašaiia. Gujarati x́arəϑəm. miiazdəm. haour uuata. amərətāta. gāuš. hudā ə. xšnūmaine. sraošahe. ašī ahe. taxmahe. tanumą̇ϑrahe. daršī.draoš. āhuiriiehe. ao tō.nāmanō. ẏazatahe.
Y7.23: aša iia. haoməmca. parahaoməmca. x šnūmaine. zaraϑuštarahe. sp ətāmahe. ašonō. frauuaṣ̌ə̄ē. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. a šaiia. aisma. baoiδa. xšnū.m aine. tauua. x x āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y7.24: ašaiia. x́arəϑəm. mīazdəm. 2.
Y7.25: ašaiia. ašāuną̇ m. frauuašną̇m. OD. nabānazdišta ną̇m. frauuašną̇m.
Y7.26: ašaiia. vī spaibiiō. ašahe. ratubiiō. a šaiia. vīspaibiiō. vaŋhudā ə.biiō. OD. aṣ̌āt̰. hacaiiat̰. va hištāt̰.
Y7.27: ašaiianō. paiti. ja miiāt̰. ẏe.hiiā. asauuā. i šā̊ṇtī. rādaŋhō. ϑβōi. stao tarascā. mą̇ϑranascā. ahuram azdā. aogəmadahecā. ušama hecā. vīsāmadahecā. hiia t̰. mīždəm. mauuaiϑəm. fradadāϑā . dainābiiō. mazdā. ahurā. ϑβōi stao.tarascā. 2. mazdā. ah urā.
Y7.28: ahiiā. huuīnə̄. dāidii. ah māicā. ahuiia. manax́iiāicā . tat̰. ahiiā. iiā. tat̰. upā. ja miiāmā. tauuācā. sarəm. aṣ̌ a.x́iiācā. vīspāi. ẏaouuē.
Y7.29: ẏaϑā. ahū. vairiiō. Gujarati Gujarati Gujarati
Y7.30: ahunəm. vairīm. yaz. aršux dəm. vācəm. yaz. dahmą̇m. vaŋuhīm. āfritīm. yaz. uγarəm. taxməm. δ āmōiš. upa.manəm. ẏazatəm. yaz. hauruuata. amərətāta. yaz. g āuš. hudā̊. yaz. haoməmca. pa ra.haoməmca. yaz. aismą̇sca. ba oiδīmca. yaz. frasasta. daɱa iiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
Y7.31: ẏi ŋ́he. hātą̇m.
Y8:
Y8.0: Gujarati ẏaϑā. ahū. vair iiō. ẏō. zaotā. frāmē. marūtə̄. Gujarati aϑā. ratuš. mraotū. Gujarati Gujarati
Y8.1: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y8.2: aṣ̌aiiaδa δą̇mi. x́arəϑəm. miiazdəm. haouruua ta. amərətāta. gāuš. hudā̊. haoməmca. para.haoməmca. ais mą̇sca. baoiδīmca. frasasta. frasasti. frasasta. frasasti. ahurahe. mazdā̊. ahunahe. vai riiehe. aršuxδahe. vāxš. dah maiiā̊. vaŋuhiiā̊. āfrit u γarāi. dāmōiš. upa.manāi. hao maheca. mą̇ϑraheca. aṣ̌aon aheca. zaraϑuštrahe. ašaii anō. paiti. jamiiāt̰. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y8.3: x́arata. narō. aetəm. miiazdəm. ẏō i. diim. haŋhāni. ašāca. frə̄rətica. Gujarati
Y8.4: aməša. spəṇta. d aina. māzdaiiasna. vaŋhauuas ca. vaŋuhīsca. zaoϑrā̊sca. ō. šauua. mazdaiiasneša uua. mazdaiiasnō. aojanō. ašah e. rāϑma. jīstaiia.manō. ẏāϑa βa. gaiϑā̊. ašahe. marəγəṇ te. aouui. tūdiim. dasiiata. iiā̊. apasca. uruuarā̊sca. zaoϑrā̊sc a.
Y8.5: yasca. aiti.šąm. mazdaiiasn aną̇m. pərənāiiuną̇m. aivizūzuiianą̇ m. imą̇m. vacō. nōit̰. vīsaiti. fra. marūiti. aitą̇m. ā. ẏātumanahi. jasaiti. Gujarati Gujarati
Y8.6: a aṣ̌əm. vōhū. m>aṣ̌əm. vōhū. aaṣ̌əm. vōhū. aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vōh ū. 4.
Y8.7: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 2.
Y8.8: v asascatū. ahuramazda. ustāc axšasa. hauuaną̇m. dāmaną̇m. v asō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vīspa. vōhū. aša.cīϑra. aiia.manəm. ašauuanəm. dāiiata. axšiiamanəm. daruuaṇtəm.
Y8.9: vas ō.xšaϑrō. hiiāt̰. ašauua. a uuasō.xšaϑrō. hiiāt̰. druuā̊. g atō. hamistō. nižbərətō. haca. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāma.bii ō. varətō. auuasō.xšaϑrō.
Y8.10: haxš aiia. azəm.cit̰. ẏō. zaraϑuštarō. frətai.mą̇. namānaną̇mca. vīsą̇mca . zaṇtuną̇mca. dax́iiuną̇mca. aiŋ́ hā̊. dainiiiā̊. anumataiiaeca. a nūxtaiiaeca. anūarəštaiiai ca. ẏā. āhuirīš. zaraϑušta rəš. Gujarati
Y8.11: rauuesca. x́āϑrəm ca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aš aonō. stōiš. ą̇zasca. duzāϑrəm ca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aša ōnō.stōiš. ą̇zasca. duzāϑrəmc a. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druua tō. stōiš.
Y8.12: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y8.13: ha omahe. ašauuazaŋhō. xšnao ϑra. yasnāica. v. x. frasas taiiaeca. Gujarati
Y9:
Y9.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaotā. frāmē. mar ūtē. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. OD. Gujarati aϑāratu š. OD. mraotū.
Y9.1: hāuuanīm. āratūm. ā. haomō. up āiiat̰. zaraϑuštarəm. ātarəm. p airi.ẏaozdaϑəm.təm. gāϑā̊s ca. srāuuaiiaṇtəm. ādəm. pərə sat̰. zaraϑuštarō. kōnarə. məϑr ōziiāt̰. zaraϑuštarəm. ẏim. azə m. vīspai. aŋhə̄uš. astauuatō. saraištəm. dādarəš. x́ahi. gaiiahe. x́anauuatō. aməšah e. amərəzagaiiie. stūna.
Y9.2: āat̰. mē. aim. paiti.aoxta. haomō. a šauua. duuraošō. azim. ahmi. za raϑuštara. haomō. ašauua. duu raošō. āmą̇m. ẏā.saŋhe. ẏā.saŋha. ẏā.saŋhe. ẏā.saŋha. spətama. frāmą̇m. hiunuuaŋha. arətē. auue. mą̇m. stomaine. stūiδi. yaϑamā. para.cit̰. sa oš́iiaṇtō. stauuą̇n.
Y9.3: āat̰. ao xta. zaraϑuštarō. nəmō. hamāi. Gujarati kase ϑβą̇m. paoiriiō. haoma. maš́ii ō. astauuaiϑiiāi. haonūata. gaiϑiiāi. kā. ahmāi. ašəš. ərə. nāuuaicit̰. aɱāi. jasat̰. ā iia.patəm.
Y9.4: āat̰. mē. aem. pai ti.aoxta. haomō. ašauua. duu raošō. vīuuaŋhā̊mą̇m. paoi riiō. maš́iiō. astauuaiϑiiāi. h aonūta. gaeϑaiiāi. hā. aɱā i. ašəš. ərə. nāuuitat̰. aɱāi. jasat̰. āiiapatəm. yat̰. hē. p uϑrō. us.zaiiata. ẏō. ẏimō. x šatō. huuą̇ϑβō. hust əmō. zātaną̇m. huuarə.darəsō. ma šiiāną̇m. ẏat̰. kərənōit̰. aiŋ́he xšaϑrāt̰. amərəšəṇta. pasu vīra. aŋhə̄uš.manē. āpa. uruuarə. x́airiią̇n. x́arəϑəm. azaiiamanəm.
Y9.5: ẏimahe. xšaϑrahe. uruuahe. nōit̰. auruuahe. nōit̰. aotəm. ā̊ŋ ha. nōit̰. gəarəməm. nōit̰. zaouruu ā̊ŋhe. zaouruu ā̊ŋha. zaouruuā̊ŋhe. zaouruuā̊ŋha. nōit̰. mərəϑiiōiš. nō it̰. araskō. dauuō.dātō. paṇca .daš. fraca.rōiϑe. paiti. puϑ rasca. raoδe.šauua. kataras cit̰. ẏauuata. xšaiiōit̰. huu ą̇ϑβō. ẏemō. vīuuaŋhatō. pu ϑrō.
Y9.6: kaseϑβą̇m. bitiiō. ha oma. maš́iiō. astauuaiϑiiāi. unuuata. gaiϑiiāi. kā. aɱāi ašiš. ərə. nāuuaicit̰. aɱāi. ja sat̰. āiia.patəm.
Y9.7: āat̰. mē. ai m. paiti.uxta. haomō. ašauua . duuraošō. āϑβiiō. mą̇m. bitiiō. mašiiō. astauuaiϑiiāi. hunū ata. gaiϑiiāi. hā. aɱāi. aš iš. ərənāuuaitat̰. aɱāi. jasa t̰. āiia.patəm. ẏat̰. hē. puϑ rō. usazaiiaita. vīsō. sūraii ā̊. ϑritaonō.
Y9.8: ẏō. janat̰. azīm. dahākəm. ϑrəzafnəm. ϑrə.kamərə dəm. xšuuaš.aṣ̌īm. hazaŋhr ā.ẏaoxštīm. ašaojaŋhə m. daiuuīm. darūjəm. aγəm. gaeϑ āuuiiō. daruuaṇtəm. ẏą̇m. aša o.jastəmą̇m. drujəm. fraca. kərə m.tat̰. aŋhara. mainiiə̄uš. aoi. ẏą̇m. astauuaitīm. gāϑą̇m. m ahrkāi. ašahe. gaeϑaną̇ m. kōϑβą̇m. ẏą̇m. ahurəm. mazdą̇ m.
Y9.9: kaseϑβą̇m. ϑritiiō. ho ma. maš́iiō. astauuaiϑiiāi. h unuuta. gaiϑiiāi. kā. aɱāi. aš iš. ərə. nāuuicit̰. aɱāi. jasat̰. āiia.patəm.
Y9.10: āat̰. mē. aim. pa ti.aoxta. haomō. ašauua. dū raoš. ϑritiiō. sāmaną̇m. səuu aištō. ϑrətiiō. mą̇m. mašiiō. a stauuaiϑiiāi. hunuuta. gaiϑ iiāi. hā. ahmāi. ašiš. ərənā uuatat̰. aɱāi. jasat̰. āiia.p atəm. ẏat̰. hē. puϑra. uš.zaii ōiϑe. uruuāxšaiiō. kərəsās
Y9.14: rūta.
Y9.15: tūm. zimarə.gūzō. ākərə.nuuō. v īspe. daeuua. zaraϑuštra. ẏō i. para. ahmāt̰. vīrō.raot̰. apat aiiən. paiti. āiia.zəmā. ẏō. a ojistō. ẏō. taṇcistō. ẏ ō. ϑβaxšištō. ẏō. āsišt ō. ẏō. as.vərəϑrai.zą̇štəmō. as.vərəϑri.zą̇štəmō. as.vərəϑrai.zą̇štəmō. as.vərəϑri.zą̇štəmō. a bauuat̰. miniuuā̊. dāmą̇n.
Y9.16: āat̰. ao xta. zaraϑuštarō. nəmō. haomā i. vaŋhuš. haomō. hudātō. haom ō. arš.dātō. vaŋhuš. dātō. ba išaziiō. hukərə.fš. huuarəš. rəϑrajā̊. zairi.gaonō. ną̇miią̇s uš. ẏaϑa. x́arəṇti. vahištō. urunaica. pāϑamainiiō.təmō.
Y9.17: nītē. zāire. maδəm. mruiie. nī. a məm. nī. vərəϑra.γanəm. nī. dasūarə. nī. baišazəm. nī. fradaϑəm. nī. va ədaϑəm. nī. aojō. vīspō.tanūm. nī. mastīm. vīspō.paisaŋhəm. nītat̰. ẏaϑa. gaiϑā.huua. v asō.xaϑrō. fraca.rāini. dabae šō. tauruuā̊. drujim. vanō.
Y9.18: nīta t̰. ẏaϑa. tauruuiiene. vīsp aną̇m. t̰.baešuuaṇtą̇m. t̰baiš ā̊. daiuuaną̇m. mašiiāną̇mca. ii āϑβą̇m. pairikaną̇mca. sāϑrą̇m. kōiią̇m. karafną̇mca. mairiianą̇mc a. bazaŋharaną̇m. ašəmaoγną̇mca. bizaŋhraną̇m. vəhrkną̇mca. caϑβ arə.zaŋraną̇m. hainaiiā̊sca. p ərəϑu.ainakaiiā̊. duuą̇iϑiiā̊. p aṇtą̇.aiϑiiā̊. p aṇtą̇.iϑiiā̊. paṇtą̇.aiϑiiā̊. paṇtą̇.iϑiiā̊. .
Y9.19: iməm. ϑβ ą̇m. paoiriim. ẏānəm. haoma. jaiδiiaemi. duroš. vahištəm. ahum. ašaoną̇m. raocaŋhəm. vīsp ō.xāϑrəm. iməm. ϑβą̇m. bitīm. ẏā nəm. haoma. jaiδaiiemi. dūraoš. a. druuatātəm. aiŋ́hā̊sca.ae. tanuuō. iməm. ϑβą̇m. ϑrətīm. ẏā nəm. haoma. jaiδaiiemi. duuraoš. a. darəγō.jītīm. uštānahe.
Y9.20: iməm. ϑ βą̇m. tūirīm. ẏānəm. haoma. jai daiiemi. dūraoša. ẏaϑa. aēšō. amauuā̊. ϑrą̇.fədō. fraxštānah e. zəmāpaiti. t̰.bišō. taouruuā̊ . darūjm. vanō. iməm. ϑβą̇m. pux δəm. ẏānəm. haoma. jaiδaiiaim i. duuraoš. ẏaϑa. vərəϑrajā̊. vanat̰.pašinō. fraxštānahe. zəmā. paiti. t̰baišō. taouruuā̊. darujəm. vanō.
Y9.21: iməm. ϑβą̇m. xštūm. ẏānəm. haoma. jaiδaiiaimi. duur aoša. pauruuatāiiūm. pauruua . gadəm. pauruua. vaherkəm. būiδiiō i.maiδi. māciš. paouruuō. būiδii ō.maiti. būiδii iti. būiδiiō.maiti. būiδiiiti. nō. vīspe. paouruuō. būiδ iiōi.maiδi.
Y9.22: haomō. aeibiš. ẏ ōi. aouruuaṇtō. hita. tixšəṇ ti. ərə.nāum. zāuuarə. aojā̊sca. baxšaiti. haomō. āzī.zanāi ti.biš. daδāiti. xšaitō.puϑ rīm. uta. ašauua.fra.zaiṇtīm. haomō. taicit̰. ẏō. kataiiō. na skō.frisā̊ŋhō. ā̊ŋhəṇti. s pānō. mastīmca. baxšiti.
Y9.23: h aomō. tā̊scit̰. ẏā̊. kainiinō. ā̊ŋhari. ā̊ŋhairi. ā̊ŋhari. ā̊ŋhairi. darəγəm. aγruuō. hi īm. rādīmca. baxšaiti. mōšu. jaiδaiia.manō. huxratuš.
Y9.24: ha omō. təmcit̰. ẏim. kərəšānīm. ap axšaϑrəm. nišāt̰.aiiat̰. ẏō. raoxšta. xšaϑrō.kāmiia. ẏō. dauuata. nōit̰. mē. apą̇m. āϑrauu a. aivi.štiš. vərəiδiie. daiŋ́ hauuacarāt̰. hō. vīspe. varə daną̇m. vanāt̰. nīvīspe. varəδa ną̇m. janāt̰.
Y9.25: uštatē. ẏō. x́ ā̊. aojaŋha. vasō.xšaϑrō. a he. haoma. uštatē. apauuai tahe. pōuru.vacą̇m. irizuxδaną̇m. kāna. vaca. ərəšuxδa. ušta.t ə̄. nōit̰. pairi.frāsa. ərəzuxδəm. p airisaahe. vācəm.
Y9.26: frātē. mazdā̊ . bart̰. paouruuanīm. aiβiiā̊ŋhan əm. stəhrapasaŋhəm. mainiiu.t āštəm. vaŋuhīm. dainą̇m. māzdaii asnīm. āat̰. aiŋ́he. aiβiiāst ō. birəšnuš. paiti. gairiną̇m. darā jaŋhe. aividātīsca. garauua sca. mą̇ϑrahe.
Y9.27: haoma. namānō paiti. vīspaiti. zaṇtu.pait i. daiŋ́hu.paiti. spanaŋha. va iδiiā. paiti. aɱāica. ϑβā. və rəϑra.γniiāica. māuuō.iia. upa. maruiie. tanuiie. ϑrəmāica. ẏat̰. paouru.baoxšnahe.
Y9.28: vīnō t̰. baiṣ̌uuatą̇m. biṣ̌uuatą̇m. baiṣ̌uuatą̇m. biṣ̌uuatą̇m. t̰baēšə̄biiš. vīmanō. baragara. miṇtą̇m. ẏō. cista. aɱi. namāne. ẏō. aiŋ́hi. vīse. ẏō. ahmi. zaṇtauuō. ẏ ō. aiŋ́he. daiŋ́huuō. aenaŋhā̊. asti. mašiiō. gə̄uruuiiehe. p ādauuahe. zāuuarə. pairiš ə̄uši. vərənuuiδi. sakəṇdəm. skəṇdəm. sakəṇdəm. skəṇdəm. sē. m anō. kərənūiδi.
Y9.29: māz. barə.ϑaēi.biia. fratuiiā̊. māgauuaibiia. aivi. tūtaiiā̊. māzą̇m. vaenōit̰. aš ibiia. māgą̇m. vaenōit̰. ašibiia. ẏō. ainaŋhaiti. nōmanō. ẏō. aina ŋhaiti. nō. kəhrpəm.
Y9.30: paiti. ažōi š. zairitahe. simahe. vī sō.vae.pahe. kəharpəm. nāšə manāi. ašaone. haoma. zairə. va darə. jaδi. paiti. gaδahe. vīuu arəzdauuatō. xruuī.šīatō. zaz a.rānō. kəhərpəm. nāšəmnāi. ašaone. haomazāiri. vaδarə. jaiδa.
Y9.31: paiti. maš́iiahe. druuat ō. sāstarəš. aiβi.vaoiždaiia ṇtahe. kamərəδəm. kəharpəm. nā šimanāi. ašaoni. haoma. zāire. vaδarə. jaiδi. paiti. ašəmaoγah e. ana.ašaonō. ahum.mərəcō. aiŋ́ hā̊. dainiiā̊. mą̇s. vaca. daϑā nahe. nōit̰. š́iiaoϑnāiš. apa iiaṇtahe. kəhrpəm. nāšima nāi. ašaoni. haoma. zāiri. vaδ arə. jaiδi.
Y9.32: paiti. jahikaiiāi. y ātumaiāi. maoδanō.kairiiāi. upaštā.bairiiāi. ẏeŋ́he. frafrauuaiti. manō. ẏaϑa. ava rəm. vātō.sūtəm. kəharpəm. nā šimanāi. ašaoni. haoma. zāire. vaδarə. jaiδe. iiat̰. hē. kəhrp əm. nāšəmanāi. ašaoni. haoma.
Y10:
Y10.6: hūitiš. nitamacit̰. haoma. s tauuaitiš. nitama.cit̰. haom a. x́arətəš. hazaŋhara.γniiāi. asti. daiuuaną̇m.
Y10.7: nisiieiti. haϑ ara. frā.kərəsta. ahmat̰. haca. n amānāt̰. āhitiš. ẏaϑra. bā t̰. upāzaiti. ẏaϑra. bāt̰. upa.s taoiti. haomahe. baešazaii ehi. baešazii ehi. baešazaiiehi. baešaziiehi. ciϑrəm. dasuuarə. baešazəm ahe. vīse. uta. maeϑanəm.
Y10.8: vii spa. zii. aniiae. maδiiā̊ŋhō. maiδiiā̊ŋhō. maδiiā̊ŋhō. maiδiiā̊ŋhō. aesma. hacaṇti. xrūīm.druuō. āat̰. hōiiō. haomahe. maδō. a šahacaiti. uruuāsmana. rəṇj aiti. haomahe. maδō. ẏō. ẏa ϑa. puϑrəm. tauruuānəm. haomə m. vaṇdaita. maš́iiō. frābiiō. tanubiiō. hamō. vīsaitē. baeša zāi.
Y10.9: haoma. dazdamē. baešaz aną̇m. ẏābiiō. ahe. baešzdā̊. haoma. dazdimē. vārəϑraγnaną̇m. ẏābiiō. ahe. vərəϑrataoruuā̊ . frātē. vīsāi. uruuaϑō. staot a. uruuaϑəm. staotārəm. vaŋha ŋhəm. daδō. aoxta. ahuramazdā̊ . ẏaϑa. ašəm. ẏat̰. vahešt əm.
Y10.10: uruuaṇtəm. ϑβā. dāmi.dātə m. baγōtatašat̰. huuā.pā̊. a uruuaṇtəm. ϑβādāma. dātəm. baγō. nidadaϑat̰. huuā.pā̊. h araiϑiiō. paiti. bərəzaiiā̊.
Y10.11: āa t̰. ϑβā. aϑraspəṇta. frada xšta. marəγa. vīžuuaṇca. vī.barəna. auuiškata. upairis na. aouui. staire. staerō.s tārai. staerō.stāri. staerō.stārai. staerō.stāri. aouui. staeri. kusrāt̰. k usrō.patāt̰. aouui. pavarą̇ni. va ša.pata. aouui. spita.gaona. gairi.
Y10.12: āat̰. āhuua. pōuruuatā huua. pōuru.sarəδō. vīrōδahe. haomō. gaoma. zairi.gaonō. ātə̄. baišaziia. iriiriϑrə. vaŋhə̄u š. manaŋhō. maiiā.biiō. āat̰. m ē. ahe. duš.saŋhe. parāca. v aipaiiamanō. āat̰. henī. manō. m anō. ẏōmē. duš.saŋhō. hast aiti.
Y10.13: nəmō. haomāi. yat̰. kərənōi ti. darəγaoš. huuat̰. masōmanō. ẏaϑa. raeuuastəmacit̰. raeuuastəmahi.cit̰. raeuuastəmacit̰. raeuuastəmahi.cit̰. nəmō. haomāi. ẏat̰. kərənōiti. darəγa oš. huuat̰.masō. manō. ẏ at̰. usną̇m. aiti. vae.daiia. pao rō.narəm. tūm. kərənūš. spainiiaiŋ həm. cista.uuastarəm. ẏese tē. bāt̰a. haoma. zāiri. gauua. iristahe. baxšaiti.
Y10.14: māmē. ii aϑa. gāuš. drafšō. āsətō. vārəma. cairi. frašafraiiaṇt utē. maδō. varəzi.aŋhā̊ŋhō. jasaṇtu. pairi.tē. haoma. aš āum. auuāzō. daδą̇mi. imą̇m. tanūm. ẏāmē. vainaiti. haraot̰.
Y10.15: auua ŋhərə.zāmi. janōiš. janīōiš. janōiš. janīōiš. ūną̇m. mair iiaiiā̊. əuuītō.xarəδaiiā̊. y āmainiieiṇti. dauuaeiṇti. ā ϑrauuanəmca. haoməmca. hāiiā t̰. pata. apanasiieiti. ẏāt at̰. ẏat̰. haomahe. daraonō. ni gā̊ŋhənti. niš.hiδəiti. nōit̰. tą̇ m. āϑrauuō.puϑrīm. naeδi. dasta . hupuϑrīm.
Y10.16: pəṇca.ną̇m. ahmi. pa ṇca.ną̇m. nōit̰. aɱi. humatahe. ahmi. dušmatahe. nōit̰. ahm i. hūxtahe. ahmi. dužūxtah e. nōit̰. aɱi. huuarəštahe. aɱ i. dužuuarəštahe. nōit̰. aɱi. s raošahe. aɱi. asrustōiš. nō it̰. aɱi. ašaonō. aɱi. druuatō. nō it̰. aɱi. iδacit̰. aɱāt̰. ẏaϑa apəməm. maniuuā̊ŋhat̰. niuuāit iš.
Y10.17: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. mazdadātāi. v aŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi. vīspe. haoma. upas taomi. ẏat̰. barəšnušuua. gairi. ną̇m. ẏat̰.cit̰. ją̇fnušuua. ra m. ẏāicit̰. ą̇zahu. darətā̊ŋhō. jaininą̇m. upa.darəzāhu. ərəzata ina. haca. tašta. zaranainəm. a ouui. taxše. mātə̄. nīrē. zəma. paiti. iϑe. rauuaṇtō. arəzah e.
Y10.18: imā̊.sitē. haoma. gāϑā̊. imā̊. həṇti. staomāiiō. imā̊. həṇti. cīca.šānā̊. imā̊. hə ṇti. aršuxδae. vācō. dās mainiiuš. vārəϑra.γniš. paiti. baišiš. baišaziia.
Y10.19: imā̊.šə̄. tūm.cət̰. māuuō.ẏa. frš. fr aiiaṇtu. tē. maδō. raoxšna fraiian. tutē. maδō. rəṇzaiiō. vazaiti. maδō. varəϑraγiš. h əṇtəm. āstuiti. haϑara. an a. gāϑβaiia. vaca.
Y10.20: gao uue. nəmō. gaouue. nəmō. gaouui. uxδəm. gaouue. vərəϑrəm. gaouu e. xarəϑəm. gauue. vaštarə m. gauue. vərəziiātą̇m. tą̇m. n ē. xarəϑāi. fšuiiō.
Y10.21: haoməm. z āirīm. bərəzaṇtəm. yaz. haomə m. frāšmīm. frādaδa.gaiϑ əm. yaz. haoməm. duuraošəm. y. az. vīspe. haoma. yaz. za raϑuštarahe. spətāmahe . iδa. aṣ̌aonō. ašīmca. fra uuašīmca. yaz.
Y10.22: ẏeŋ́he. hā tą̇m. OD tā̊scā. yaz.. .
Y11:
Y11.1: Gujarati ϑrāiiō. ha iϑīm. ašauuanō. āfrī.vaca ŋhō. zauuaṇti. gāusca. as asca. haomasca. gāušz aotārəm. zauuaiti. uta. buiiā̊ . afrazaiṇtiš. uta. də̄uš. sruuā̊. hacimanō. ẏō. mą̇m. x́āstą̇m. nōit̰. baxahe. ā at̰. mą̇m. tūm. fšaonaiiehe. nāiriiā̊. vā. puϑrahe. vā. hōiiā̊. vā. marəšuiiā̊.
Y11.2: aspō. bāsārəm. zauuaiti. mā. buiiā̊. auruuatą̇m. ẏūx ta. mā. auruuatą̇m. aeviš asta. mā. auruuatą̇m. niϑax ta. ẏō. mą̇m. zāuuarə. nōit̰. ja iδaiiehe. pōuru.maiti. haṇ jamaine. pōurunairiiā̊. karšu iiā̊.
Y11.3: haomō. x́āšārəm. zauu aiti. uta. buiiā̊. afrazain tiš. uta. də̄uš.srauuā̊. h acaimanō. ẏō. mą̇m. aiviš hutəm. dāraiiehe. ẏaϑa tāiiūm. pəšō.sārəm. nauua. aɱi. pəšō.sāuuarō. azəm. ẏ ō. haomō. ašauua. duuraoš ō.
Y11.4: usmaē. paiti. haomāi. da raonō. frə̄.rənōit̰. ahurō. maz dā̊. ašauua. haŋuharəne. mat̰.hizuuō. hōiiūmca. dōiϑrə m.
Y11.5: ẏōmą̇m. tat̰. daraonō. zin āt̰. vā. tarə.fiiāt̰. vā. a pa. vā. yā.sāiti. yat̰. mē. daϑat̰. ahurōmazdā̊. ašauu a. haŋuharəne. mat̰.həzuuō. h ōiiūmca. dōiϑrəm.
Y11.6: nōit̰. ahmi. namāne. zānaiti. āϑrauua. naiδa raϑaeštā̊. naeδi. vāštriiō. f šūiią̇s. āat̰. aɱi. namāni. zaiiā̊ .aṇti. zaiiā̊ .ṇti. zaiiā̊.aṇti. zaiiā̊.ṇti. dah.kāca. mūra.kāca. pōuru.sarəδa. varəsnāca.
Y11.7: ϑβā šəm. āgə̄uš. frā.ϑβərəsō. ta ṇcištāi. haomāi. δaraonō. māϑβā. haomō. baṇdaiiāt̰. ẏ aϑa. mairīm. baṇdaiiat̰. ẏim. t ūirīm. fraŋhara.siiānəm. mat̰.mi. ϑri.šuui. aiŋ́hā̊. zəmō. pairiš. x́axtəm. aiiaŋhe.
Y11.8: āat̰. a oxta. zaraϑuštrō. nəmō. haom āi. mazdaδātāi. vaŋhuš. ha omō. mazdaδātō. nəmō. haomāi. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y11.9: ẏōnō. aeuu ō. at̰. tē. uiiē. ϑrāiiō.diiāi. t ūrahe. maṇdāi.diiāi. xšuuī dəm. haptāi.ždiiāi. nauua. das mē. ẏōivə̄. ẏae.ϑəma. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y11.10: pairi.tē. haoma. ašā̊m. aš auuāzō. daδāmi. imą̇m. tanūm. ẏ āmē. vainaiti. huruδa. ϑβaxš āi. haomāi. madāi. hauuaŋhā i. ašauuastāi. pairimē. tūm. cit̰. diiāi. haoma. ašauua. dū raošō. vaheštəm. ahūm. aš aoną̇m. raocaŋhəm. vīspō.x́ā ϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vōhū. 3. 2. 3. 2. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vōhū. 2. Gujarati. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vōhū. 2. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ānō. šahī. gavā. zista. g ōšə̄k. izasnə̄k. pāv. kərəba. iz i. sna xūb. x́arəṣ̌ə̄t̰. saošii aoš. hōrməzda. aməšāspəṇ dą̇n bərəsāt̰. guraza. x́arahe. a vazāiiāt̰. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y11.12: aṣ̌əm. vōhū. 4.
Y11.13: ẏaϑā. ah ū. vairiiō. 2.
Y11.14: vasascatū. ah urmazda. OD. Gujarati
Y11.17: rauuas ca. x́āϑrəmca. āfrīnāmi. vīs paiiā̊. ašaonō. stōiš. ą̇za sca. duzāϑrəmca. āfrīnāmi. v īspaiiā̊. darauuatō. stōiš .
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vohū. 3⁛
Y12.1: frauuarāne.• hāuuanə̄•ē. sāuuaŋhē. raϑβ Gujarati frasastaiiaēc a. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. za otā. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairii ō. ẏō. zaota. Gujarati aϑāratuš.• mraotū.
Y12.2: Gujarati fərastuiiē. OD•
Y12.4: staomī. aṣ̌əm.
Y12.5: aṣ̌əm. vōhū. ⁛ 3⁛
Y12.6: nāsmī. daeuuō. Gujarati Gujarati frauuarāni. mazdaiia snō. zaraϑuštarəš. vīδaiuuō. ahura.t̰kaešō. staotā. am əṣ̌nąm. spəṇtaną̇m. ẏastā. aməšną.m. spəṇtaną̇m. ahurāi. mazdāi. vaŋhauue. vōhū. mai ti. vīspā. vōhū. cana.ahmī. a šāoni. raeuuaiti. x́arənaŋha iti. ẏāziicīcā. vaheštā. ẏeŋ́hi. gāuš. ẏeŋ́hē. aṣ̌əm. ẏeŋ́he. r ao cā̊. ẏe iŋ́he. raōcə̄.biiš. raoϑβa n. x́ āϑrā.
Y12.7: spəṇtą̇m. ārmaitīm. v aŋihīm. vərəne. hāmōi. astū. us. gə̄uš. stuiiē. tāiiā.aδ.cā. hazaŋhat̰.cā. us. mazdaiiasn aną̇m. vīsą̇m. ziiā.naiiaecā. vīuua.ā.paδacā.
Y12.8: frā. maińii aeibiiō. rā̊ŋhe. vasə̄.iiāit īm. vasə̄.šəitīm. ẏāiš. up airii. āiia.zəmā. gaobiiš. š́iieṇtīm. nəmaŋhā. ašā i. uzdātā̊. patī. auuat̰. stūii e. nōit̰. ahmāt̰. āziiāə.iienī m. nōit̰. vīuuāpəm. xštā. m āzdaiiasnīš. aouue. vīsō. nōit̰. astō. nōit̰. ustānahe. ci amānī.
Y12.9: vīdaiuuāiš. aγāiš. auuaŋhuš. anarə.tāiš. akō.δ āə.biiš. sarəm. maruiie. tą̇m. darijištāiš. hātąm. paošištāiš. hātą̇m. a uuaŋhutəmāiš. vīdaiuuāi š. vīdaiuuat̰.biiš. vīẏāt uš. vīẏātumat̰.biiš. vī. ka hiiā.cīt̰. hātąm. ātarā iš. vīmanə̄.biiš. vīvacə̄.bii š. vīš́iiaoϑanāiš. vī.ci ϑrāiš. vīzinā. sarəm. mar uiie. ẏaϑanā. darəguuātā. rą̇xšaiiaṇtą̇m.
Y12.10: aϑā. a ϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. za raϑuštrəm. aδāxšaiie tā. vīspaišū. frašnišū. vīspaešū. haṇjamanae šū. ẏiš. apərə.šaiiaṇ təm. mazdā̊scā. zaraϑuštar ascā.
Y12.11: aϑā. aϑā. cōit̰. zara ϑuštarō. daeuuāiš. sarəm. viiāmaruuītā. vīspašū. fərašnaešū. vīspašū. ha ṇjamanaešū. ẏāiš. ap ərəšaiiaṇtəm. mazdā̊sc ā. zaraϑuštarascā. aϑā. azə̄m.cīt̰. ẏō. mazdaiiasnō. z araϑuštriš. daeuuāiš. s arəm. vī.maruiie. yaϑā. anāi š. viiāmaruuītā. ẏə̄. aša uuā. zaraϑuštarō.
Y12.12: ẏā.uua ranā. āpō. ẏāuuaranā. ur uuarā̊. ẏāuuaranā. gāuš. hudā̊. ẏāuuairanō. ahurō. m azdā̊. ẏə̄. gą̇m. daδā. ẏə̄. narəm. ašauuanəm. ẏāuuaranō. as. zaraϑuštarō. ẏā.uuar anō. kauuā. vištāspō. ẏ ā.uuaranā. frašaoštr ā. jāmāspā. ẏāuuaranō. kascīt̰. saošiiaṇtą̇m. haiϑiiā.uuarəzą̇m. ašao nōą̇m. tāvarənācā. dakaiš ācā.
Y12.13: Gujarati mazdaiias nō. amī. OD•
Y12.14: āstōi.tiṣ̌ ⁛⁛ ⁛※ • ※ • ※ • ※ • ※ ⁛
Y13:
Y13.1: Gujarati Gujarati ahurəm. mazdą̇m. āma ruiie. namānahe. namānō.pa tōiš. ratūm. ā. vīsō. vīs patōiš. ratūm. ā. zaṇtə̄uš. zaṇtu.patōiš. ratūm. ā. da ŋ́hə̄uš. daiŋ́hu.patōiš. r atūm. ā. γə̄na.ną̇m. ratūm. ām ruiie. daēną̇m. māzdaiiasnīm. ašīm. vaŋihīm. pārəṇdiim. ą̇mcā. bipai.tištaną̇m. ašao nīm. imą̇mcā. zą̇m. ẏā.nā̊. barai tī.
Y13.2: friiehe. vāzištahe. as tōiš. ratūm. āmaraoiie. āta rəm. ahurahe. mazdā̊. ašəϑβ ō.zgatəmą̇m. gauuāstaraiiā. uuarstəmą̇m. narą̇m. ašaoną̇m. vāstariiehe. fšuiiaṇtō. r atūm. āmaraoiie. hastəmą̇. hastəmą̇.
Y13.3: mazištāiš. vai.δiiāiš. daenaiiā̊. māzdaii asnōiš. aϑurunō. ratūm. ā.mr uiiē. cišā.ną̇scā. aešą̇mcī t̰. ratūm. āmaruoiie. ratūš. āštā̂iiā. aməšą̇mscā. sp əṇtą. saošiiaṇtascā. d ą̇hištą̇. aršuua.castəmą̇. a iviiā.matəmą̇. ašxrā.x́anu təmą̇. mazištą̇. amą̇. āmaruiiē . dainaiiā̊. māzdaiiasnōiš. a ϑa.uruną̇scā. raϑaeštā̂s cā. vāštriią̇sca. fšuiiṇ tō.
Y13.4: pairīvə̄. aməšāspəṇtā . huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδ ą̇mi. tanūascīt̰. x́ax́iiā̊. u štənəm. pairīvīspā̊. hujii taiiō. Gujarati iϑā. mainiiū. mamanaete. iϑā. vaocāt arə̄.iϑā. vāuuarəziiātarə.
Y13.5: āat̰. ※ ẏaϑā. tūī. ah azdā. mə̄ŋ́hācā. vaōcasc ā. dā̊scā. varəscā. y ā. vo. hū. aϑātōi. dadəmahī. aϑāc īšmahī. aϑāϑβā. āiš. yaz• aϑānəma.x́iiā.mahii. aϑā. išūiδiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. ※ ẏaϑā. tū ī. ahuramazdā̊. 2⁛※ ϑβā. m azdā. ahurā.
Y13.6: Gujarati vaŋh ə̄uš. x́aitə̄uš. x́aitātā. vaŋ hə̄uš. ašahiiā. ϑβā. pərə. paərə. pərə. paərə. j asā.maiδi. vaŋhuiiā̊. fsəra tuuō. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš š.
Y13.7: gə̄uscā. huδā̊ŋhō. gaiie. x́iiācā. maraϑnō. ašaōnō. fra uuaṣ̌īm. yaz. zaraϑuštarahe. āmahe. iδa. ašaōnō. aš īmca. frauuaṣ̌īmca. yaz•
Y13.8: ẏeŋ́ he. hātą̇m⁛ ※ ※ ※ ※ ※ ⁛
Y13.9: Gujarati ẏaϑā. ahū. vai r i iō. 4⁛
Y13.10: aṣ̌əm. vohū. 3⁛
Y13.11: ahunəm. vairīm. ẏaz. ašəm. va he.štəm. sraeštəm. aməšəm. spəṇtəm. ẏaz. fraorəitīm. h āitīm. ẏaz. fraorətīmcā. ā staoiϑβanəmcā. dainaiiā̊. mā zdaiiasnōiš. ẏaz.
Y13.12: ẏeŋ́h e. hātą̇m. ⁛ ※ ※ ※ ※ ※ ⁛
Y14:
Y14.1: Gujarati vīsāi. v ə̄. aməṣ̌āspəṇtā. staotā. zaotā. zabātā. ẏastā. fra marətā. aibiij.arətā. ẏūš mākəm. ẏasnāica. vahmāic a. yat̰. aməṣ̌ną̇m. spəṇtaną̇m. a hmāikə m. hauuaŋhāica. aša uuastāica. yat̰. saoš́iia tąm. aṣ̌aoną̇m.
Y14.2: pairī və̄. aməṣ̌ āspəṇtā. hxšaϑrā. huδ ā̊ŋhō. daδą̇mi. tanuuascīt̰. x́ xiiā̊. ustənəm. pairīvə̄ aməš īspəṇtā. ə. hujītaiiō.
Y14.3: ah miia. zaoϑre. barəsmanaheca. vīspe. ašauuanō. ẏazata. āiie• vīspe. ašahe. ratauu ō. āiie• hāuuanīm. paiti. ratū m. sāuuaŋhəm. vīsīmca. pait i. ratūm. ratuuō. vīspe. maziš ta. paiti. ratūm⁛ ※ ⁛
Y15:
Y15.0: Gujarati frauuarāni• hāuuanə̄ē• sāuua ŋhə̄ē. raϑβą̇m.• Gujarati fra sastaiiaeca ⁛ Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaōtā. Gujarati aϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. Gujarati aϑāratuš • mraōtū. ⁛ ⁛ ⁛ ※ ※ ※ ※ ※ ⁛
Y15.1: Gujarati s astica ⁛ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati vaṇtāca. rafnaŋhā ca. aməšə̄. spəṇtē. vaŋhə̄uš. srīrāiš. nāmą̇n. āzbaiia. fr āiiezi. bərəza. vaŋhə̄uš. aša he. bərəza. dainaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y15.2: Gujarati ẏeŋ́ he. mē. Gujarati Gujarati ašāt̰. hacā. Gujarati Gujarati Gujarati vaheš təm. ẏesnə̄ē. Gujarati Gujarati Gujarati pait ī. vaiδā. mazdā̊. ahurō. ẏōi. ā̊.ŋharəcā. həṇticā. tą̇m. ẏazāi. x́āiš. nāmə̄nīš. pa iricā. jasāi. vaṇtā. vohū. xšaϑrəm. vairīm. bāγəm. aib ī.bairištəm.
Y15.3: sraošō. iδā. a stū. ahurahe. mazdā̊. ẏas nāi. səuuīštahe. aṣ̌aōnō. ẏ ə̄.nā̊. istō. hiiat̰. paouruuīm. tat̰. uštəməm.cīt̰. auuaϑāt̰. idā. sraošō. astū. ahurah e. mazdā̊. ẏasnāi. səuuīšt ahe. ašaonō. ẏə̄nā̊. istō. •
Y16:
Y16.0: ẏaϑāahū. vairiiō. ātarə uuaxšō. frāmē. marūtē. aϑ ārš. OD• viδuuā̊. maraot ū⁛ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ⁛ ⁛ ※ ※ ※ ※ ※
Y16.1: ahurəm. maz dą̇m. ašauuanəm. ašahe. ra tūm. yaz• hūdā̊ŋhəm. mazišt əm. ẏazatəm. ẏim. səuuīštə m. frādat̰.gaiϑəm. dātārəm. vōhūną̇m. dāmaną̇m. ābiiō. rā tābiiō. zaoϑrābiiō. aršux δaibiiasca. vāγəjabiiō. vīspəmca. aṣ̌auuanəm. mainii. ẏazatəm. yaz•
Y16.2: zaraϑuštarm. a šauuanəm. ašahe. ratūm. yaz• ābiiō. rātābiiō. zoϑrā.biiō. aršuxδaeibiiasca. vāγžibiiō. vīspəmca. ašauuanəm. gaiϑīm. ẏazatəm. yaz• zaraϑuštrah e. ašaonō. frauuašīm. yaz• zar aϑuštarahe. srauuā̊.yaz• za raϑuštrahe. dainąm. yaz• zara ϑuštrahe. varənəmca. ta̰kai šəmca. yaz•
Y16.3: aŋhə̄uš. aša.cin aŋhō. paoruuā̊. dātā̊. dām ąn. ašaonīš. ⁛ daϑušō. ahura he. mā̊. raiuuatō. x́arənaŋha tō.ẏaz• vōhū. manō. ẏaz• əm. vahištəm. ẏaz• xša ϑrəm. vairīm. ẏaz• spəṇtą̇m. vaŋhuīm. ārmaitīm. ẏaz• hauruuatātəm.ẏaz• amərət ātəm. ẏaz•
Y16.4: daδuuā̊ŋhəm. a hurəm. mazdą̇m. ẏaz• ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. az• āpō. vaŋhīš. mazdaδā tā̊. ašaonīš. ẏaz• huuarəxšaitəm. auruuat̰.aspəm. ẏa z• mā̊ŋhəm. gaociϑrəm. ẏaz• tištarīm. stārəm. raeuuaṇ təm. x́arənaŋhəṇtəm. ẏaz• g ə̄uš. hudā̊ŋhō. uruuānəm. ẏaz•
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇m. y az• məϑrəm. vaōuru.gaoiiaoitī m. ẏaz• sraošəm. aṣ̌īm. ẏa z• rasnūm. razištəm. ẏaz• aṣ̌ āuną̇m. vaŋhīš. sūrā̊sp ə tā̊. frauuašaiiō. ẏaz• vərəϑ raγanəm. ahuradātəm. ẏaz• rām axāstarəm. ẏaz• vātəm. s pəṇtəm. hudā̊ŋhəm. ẏaz•
Y16.6: da δuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇m. az• dainąm. vaŋuhīm. māzdaiia snīm. ẏaz• aṣ̌īm. vaŋuhīm. az• arštātəm. ẏaz• asmanə m.ẏaz• zą̇m. hudā̊ŋhəm. ẏaz• mą̇ϑrəm. spəṇtəm. ẏaz• anaγ araraocā̊. x́uδātā̊. ẏaz
Y16.7: x́anuuaitīš. ašahe. vərə jō. ẏaz• ẏā̊.huuarəštaną̇ m. uruuānō. š́iiāiieṇti. ẏā̊. ašaoną̇m. frauuašaiiō. va heštəm. ahūm. ašaoną̇m. ẏaz• raocaŋhəm. vīspō.x́āϑ rəm.
Y16.8: xšūīā. āzuuiti. ẏaz tacat̰.āpa.xšuuīδa. uruuara⁛ āzōiš. daeuuō.dātahe. h a m ōištarai. auuaŋhā̊.mao š. auuiŋ́hā̊. pairikaiiāi. p aitištātaiiaeca. paititarət aiiaica. patiaogət̰.dbaeš aiiaeca. ašəmaoγaheca. an.ašaonō. sāstraheca. pōurumahrkahe.
Y16.9: ẏazmaiδe. vīspā̊. āpō. ẏaz• vīspā̊ . uruuarā̊. ẏaz• vīspā̊. vaŋhauuō. yazamaide. vīspā̊. vaŋhīš. az• vīspā̊. mainiiauuaca. ẏ azata. gaiϑiiāica. ẏaz•ōi. vaŋhudā̊ŋhō. ašauuanō.
Y16.10: az ϑβą̇m. maiϑanəm. ẏą̇m. ārm aitīm. spəṇtą̇m. ẏaz• ϑβą̇m. maiϑanahe. paiti. ašāum. ah urmazda. druua. fšaoš. daruuō. vīrahe. druuō.ašiciϑrahe. ẏ ahmi. zī. kācit̰. tanuną̇m. darājaštəm. hāmē. maiϑana. miaϑ anāt̰. at̰. ahami. at̰. zaiiene ⁛ ⁛ ※ • ※ • ※ • ※ ※ ⁛
Y17:
Y17.1: ahurəm. mazdą̇m. ašauuanəm. ašahe. ra tūm. ẏaz• aməšāspəṇta. huxšaϑrā. hudā̊ŋhō. ẏa z•
Y17.2: asniia. ašauuana. ašah e. ratauuō. ẏaz• hāuuanəm. a šauuanəm. ašahe. ratūm. ẏaz• sāuuaŋhəm. vīsīmca. a šauuanəm. a šahe. ratūm. az• məϑrəm. vōurugaoiioitīm. h azaŋhra.gaošəm. baiuuarəcas manəm. aoxtō.nāmanəm. ẏazat əm. ẏaz• rāma. x́āstarəm. az• OD• sl⁛
Y17.9: vīspe. ašahe. ra tauuō. ẏaz• ẏōi. həṇti. aša he. ratuuō. ϑriiasca. ϑrisą̇ sca. nazdišta. pairiš.hāuu aniiō. ẏōi. həṇti. ašahe. ẏ at̰. vaheštahe. mazdō.frs āsta. zaraϑuštarō.frixta.
Y17.10: a hura. məϑra. miϑra. bərəzaṇta.i ϑiia.zaŋha. ašauuana. ẏaz• štarə̄usca. mā̊ŋhəm.ca. huua rəca. uruuarā̊. paiti. barəsmana iiā̊. məϑrəm. vīspaną̇m. daxiiuną̇ m. daiŋ́hupaitīm.
Y17.11: rōz⁛ z z māh
Y17.12: ϑ βą̇m. ātarəm. ahurahe. mzdā̊ . puϑrəm. ẏaz• ātarəm. bərəza sauuaŋhəm. yazamaide. ātrəm. vo hu.friiānəm. ẏaz• ātarəm. uruuā zištəm. ẏaz• ātarəm. vāziš təm. ẏaz• ātarəm. spə̄ništəm. ẏaz• xšaϑrəm. nafəδarəm. na iriiō.saŋhəm. ẏazatəm. ẏaz• ātarəm. vīspaną̇m. namānaną̇m. namānō.paitīm. mazdaδātəm. a hurahe. mazdā̊. puϑrəm. ašauu anəm. ašahe. ratūm. ẏaz•mat̰. vīspaibiiō. ātarəbiiō.
Y17.13: āpō. v aŋuhīš. vahištā̊. mazdaδ ātā̊. ašaonīš. ẏaz• vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. ašaōnīš. ẏaz• vīspā̊. uruuarā̊. mazdā tā̊. ašaonīš. yaz• OD•
Y17.18: ratauu ō. vīspa. mazišta. ẏaz aii ara. asniia. māhiia. iiāiriia. s arəδa.
Y17.19: ašāuną̇m. vaŋuhuš. sū rā̊spəṇtā̊. frauuašaiiō.⁛ staomi. zbaiiemi. ufiiemi. ẏaz• namāniiā̊. vīsiiā̊. zaṇtumā̊. dāx́iiumā̊. zaraϑuštrō.təmā̊.
Y17.20: vīspe. ašauuanō. ẏazata. y az• vīspe. ašahe. ratuuō. y az• hāuuanīm. paiti. ratūm. sā uuaŋhəm. vīsīmca. paitiratūm. ratuuō. vīspe. mazišta. pai ti. ratūm.
Y17.21: ẏeŋ́he. hātą̇m⁛ ⁛ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ⁛
Y18:
Y18.1: Gujarati aṣ̌əm. vohū ⁛ 3⁛
Y18.2: dāidiimōi. ẏ ə̄gąm. tašō. apascā. uruuā̊sca. amərətātā. haouruuāt ā. spə̄ništā. mainiiūmazdā. tə̄uuīšī. utaiiūitī. manaŋhā. vohū. sə̄ŋhe.※
Y18.3: spəṇtāmai niiū. vaheštācā. manaŋhā cā. aṣ̌āt̰. š́iiaoϑnācā. v acaŋhācā. ahmāidą̇n. haour uuātā. amərətātā. mazdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. ※ spəṇtāmainiiū ⁛ 2⁛ ārmaitī. ahurō.
Y18.4: Gujarati ahiiā. ma iniiə̄uš. spə̄ništahiiā. va hištəm. hizuuā̊. uxdāiš. v aŋhə̄uš. ə̄əānū. manaŋhō. ārma tōiš. zastōibiiā. š́iiaōϑn ā. vərəziiat̰. ōiiā. cistī. h uuō. patā. ašahiiā. mazdā̊ .⁛
Y18.5: hiiā. mainiiə̄uš. tūm. ə̄m. ahītā. spəṇtō. ẏē. ahmāi. gąm. rāniiōskərətī m. hə̄m.tasat̰. at̰. hōi. vāš tarā. rāmādā̊. ārmaitīm. hiiat̰. hə̄m. vōhū. mazdā. hə̄ me.fristā. manaŋhā.※
Y18.6: ahmāt̰. mainiiə̄uš. rārəš́ iiaṇtī. darə.guuaṇtō. mazdā. spəṇtāt̰. nōit̰. aϑā. ašāu nō. kasə̄ušcīt̰. nā. ašāune. kāϑē. aŋhat̰. isuuācīt̰. hą̇ s. parōš. akō. darəγūāitē.
Y18.7: ※ tācāspəṇtā. mainiiū. mazdā. ahurā. aṣ̌āunē. cōiš. ẏāziicīcā. vaheštā. hanarē. ϑβ.ahmāt̰. zaošā t̰. darəguuā̊. baxšaitī. ahī. ā. š́iiaoϑanāiš. akāt̰. āš́ iią̇s. manaŋhō.※
Y18.8: tādā̊. spə ṇtā̊. mainiiū. mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhā̊. vīdāitīm. rā nōi.biiā. ārmatōiš. dəbą̇za ŋ hā. aša.x́iiācā. hāzī. pōuruš. isəṇtō. vā̊.rāi tē⁛ ※
Y18.9: Gujarati spəṇtā. mainiiū. 2⁛ ārmait ī. ahurō.
Y18.10: aṣ̌əm. vohū. 3⁛
Y18.11: spəṇtā.mainiiū. hāitīm. ẏaz•
Y18.12: ẏeŋ́he. hātą̇m.⁛
Y18.13: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati yaϑā. ahū. va iriiō⁛ 4⁛ Gujarati
Y18.14: aṣ̌əm. voh ū. 3⁛ Gujarati Gujarati
Y18.15: ahunəm. vairīm. ẏaz• a ṣ̌əm. vahištəm. sraeštə m. məṣ̌əm. spəṇtəm. ẏaz•
Y18.16: ẏeŋ́he. hātą̇m. ※ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ⁛ ※ • ※ • ※ • ※ • ※ ⁛
Y19:
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahur əm. mazdą̇m. ahuramazda. main iiō. spə̄ništaa. dātarə. g aeϑaną̇m. astauuataną̇m. aš āum.※ cit̰. auuat̰.vacō. ās. ahuramazda. yat̰. mē. frāuua cō.
Y19.2: para. asməm. para. āpəm. p ara. zą̇m. para. gą̇m. para. uruu arą̇m. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aš auuanəm. para. daiuuāisca. x rafastarāiš. maṣ̌iiāiš ca. para. vūspəm. ahīm. as tauuaṇtəm. para. vūspa. voh ī. mazdaδāta. ašaciϑra.
Y19.3: ā at̰. maraōt̰. ahurōmazdā̊. ba γa. aēša. ās. ahunahe. vairiiaehe. spətama. zar aϑuštra. ẏat̰. tē. frāuua cim.
Y19.4: para. asməm. para. āpəm. para. vīspa. vohī. mazdaδā ta. aṣ̌aciϑra.
Y19.5: hāmē. baγa. a hunahe. vairiiehe. spətama zaraϑuštra. anapūīxδa. ana pūšīta. srāuuaiia.mana. sat əm. paiti. aniiešą̇m. raϑβą̇m. gāϑaną̇m. anapīīxδaną̇m. ana pīšītaną̇m. srāuuaiia.man aną̇m. āat̰. aipūīxδa. aipū šīta. srāuuaiiamna. daša paiti. aniie. ratauuō.
Y19.6: ẏasca mē. aetahmi. aŋhuuō. ẏat̰. astuuaiṇti. spətama. zara ϑuštra. baγą̇m. ahunahe. vai riiehe. marāt̰. frāvā. marō. daraṇjaiiāt̰. frāvā. darə jō. srāuuaiiāt̰. frāvā. srāuuaiiō. ẏazāiti. ϑrīscū t̰. tarō. piri.tīmcit̰. hē. uruuā nəm. vaheštəm. ahīm. frapā raiiəni. azəm. ẏō. ahurō. mazd ā̊. āvaheštāt̰. aŋht̰. āva aheštāt̰. aṣ̌āt̰. āvahi štaibiiō. raōcə̄biiō.
Y19.7: ẏasca. mē. aetahmi. aŋhuuō. ẏat̰. as tauuaiṇti. spətamazaraϑuš tara. baγą̇m. ahunahe. vairiie he. darəṇjaiiō. aparō.daiiai ti. ẏat̰. vānaiməm. ẏat̰. vā ϑrəšīm. ẏat̰. vā. caϑrušīm. ẏat̰. vā. paṇg.taŋhəm. pai ridim. tanuua. azəm. ẏō. ahurō. m azdā̊. uruuānəm. haca. vaheš tāt̰. aŋhōt̰. auua.uuaitiia. bą̇z asca. fraϑasca. pairitaniia. ẏaϑa. yim. zā̊. astica. ẏi m. zā̊. auuaiti. bą̇zō. auuaiti. f ravascit̰.
Y19.8: fracai. aitat̰. vacō. vaōce. ẏat̰. ahmat̰. ẏat̰. ra otōmat̰. para. auuaŋhe. asnō. dā̊ŋhot̰. para. āpō. para. zəm ō. para. uruuarā̊. para. gə̄uš. c aϑβarə.paiti.staniiā̊. dā̊ ŋhōit̰. para. narš. aṣ̌aonō. bi paiti.stānahe. zą̇ϑβāt̰. p ara. auuaŋhe. hī. ϑβarəštō. kəhrpiia. api. aməṣ̌ną̇m. spəṇ taną̇m. dāhūm.
Y19.9: frāmē. spənii ā̊. mainiuuā̊. vauuaca. vūspą̇m. a šaonō. stūm. paitūmca. bauua itīmca. bīš́iiaiṇtīmca. š́ii aōϑnōtāitiia. š́iiaōϑənaną̇m. aŋhə̄uš. mazdāi.
Y19.10: aitat̰ca. ai šą̇m. aoxδaną̇m. uxδōtəməm. ẏ āiš. ẏauua. fraca. vaōce. f rca. mruiie. fraca. vaxšiie ti. asti. zī. ana. auua.uuat̰. uxδa ta. ẏaϑa. ẏat̰. dat̰. vīspō. a ŋhuš. astauuā̊. āsaxša t̰. saxšą̇s. dadrānō. nī. pairi. iriϑiią̇s.tātat̰. haraiti ※
Y19.11: aētat̰.ca. nō. vacō. frāuuocə̄. saxšaemca. hišimāirī mca. ẏaϑana. kahmāicit̰. hāt ą̇m. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vah eštāt̰.
Y19.12: ẏaϑa. frāit̰a. ām araoδa. ẏat̰. dim. ahūm.ca. rat ūmca. ādaδat̰. iϑadim. para.cina sti. ẏim. ahurəm. mazdą̇m. manas. paōiriiaeibiiō. dāma.biiō. ẏaϑ a. yim. vīspaną̇m. mazištəm. cina sti. aϑa. ahmāi. dāmą̇m. maziš təm. cinastai.
Y19.13: ẏaϑa. mazdāi. hujītiš. vaŋhə̄uš. iδa. ϑrūtī m. t̰kaišəm. ādrəm.jaiiaeti. da zda. manaŋhō. paraīm. ẏat̰i. ẏait̰i. ẏat̰i. ẏait̰i. ma naŋhe. cinasti. ẏaϑa. fradaxš tārəm. manaŋhe. manaŋhō. aetauu aitiia. īm. kāraiieiti. š́iiao ϑənaną̇m. iδa. ahūm. kāraiieiti.
Y19.14: ẏat̰. dim. dāmabiiō. cinasti. ma zda. iϑa. təm. ẏat̰. ahmāi. dā mą̇m. xšaϑrəm. ahurāi. cinast i. tat̰. mazda. tauua. xšaϑrəm. d āəγubiiō. vāštārəm. cinastai. ẏaϑa. uruuaϑəm. spətmāi. paṇ ca. dakaiš. vīspəm. vacō. fra uuākəm. ahurəm. vacō. ahurahe . mazdā̊ ※
Y19.15: vaheštō. ahurah e. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frā maraōt̰ ※ vaheštō. hāmō. k āraiiat̰. hiϑβat̰. akō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. āmrūt a. aiiaṇtarə.uxta. nōit̰. nām anā̊. nōit̰. sə̄aŋhā̊. nōit̰. xar atauuō. naeδā. varəna. nōit̰. ux δa. niδā. š́iiaoϑna. nōit̰. dainā̊. nōit̰. uruuānō. hacaṇti ※
Y19.16: ae tat̰.ca. vacō. mazdaoxtəm. ϑ ri.afsməm. ciϑrupištarəm. paṇ ca.ratu. rāiti. haṇkarəϑəm. iš. hē. avas.mąm. humatəm. hū xtəm. hūarštəm.
Y19.17: kāiš. pi štarāiš. āϑrauuairaϑae štā̊. vāštriiō. fšuiią̇s. huitiš. vīspaiian. irine. irina. irine. irina. hac amana. nairiš. aṣ̌aone. arš.m anaŋha. arš.vacaŋha. arš. š́iiaoϑna. ratuš. marəta. da inō.sāca. ẏeŋ́he. š́iiaoϑn āiš. gaiϑā̊. aṣ̌a. frādə ṇti.
Y19.18: kaiia. ratauuō. namāńii ō. vīsiiō. zaṇtumō. dāx́iiu mō. zaraϑuštrō. puxδō. ā̊ŋh ą̇m. dax́iiuną̇m. yā̊. ańiiā̊. r ajōit̰. zaraϑuštarōit̰. ciϑr u.ratuš. raγa. zaraϑuštriš. kiia. aiŋ́hā̊. ratauuō. namā ńiiasca. vīsiiasca. zaṇtum asca. dax́iiumasca. zara ϑūštarōtūiriiō.
Y19.19: kat̰. hmat əm. aṣ̌auuanəm. manaš.paoiriiō. kat̰. hūxtəm. mą̇ϑrō. spəṇtō. kat̰. hūarəštəm. štōtāiš. aša.paoiriiāišca. dāmə̄.bii š.
Y19.20: mazdā̊. frāmaraot̰. cīm. f rā.maraot̰. ašauuanəm. mainiiaō mca. gaiϑīmca. cūą̇s. frāmar aot̰. frauuākəm. vaheštō. x šaiia.manō. cūaṇtəm. ašauu anəm. vaheštəmca. auuasō.x šaϑrəmca.
Y19.21: baγą̇m. ahunahe. v airiia. y • ahunahe. vairiia. y • frasraoϑrəmca. fram arəϑrəmca. fragāϑrəmca. frā iiastīmca.
Y19.22: ẏeŋ́hē. hāt ą̇m ⁛ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ⁛
Y20:
Y20.1: frāmaraot̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌ əm. vohū. vahištəm. astī. pa ra. ahmāi. vōhū. vaheštəm. cinasti. ẏaϑa. x́aetaouui. x́aetātəm. vōhū. vahešt əm. astī. ẏaϑa. dakaešəm. k āraiieiti.
Y20.2: ušta. astī. ušt a. ahmāi. ušta.tāitiia. v īspəm. ašauuanəm. vīspāi. aš aoni. paracinasta. paracinasti. paracinasta. paracinasti. ẏaϑanā. stāitiia. vīspəm. ašauuan əm. vīspāiašaoni. para.cina sta. sti. sta. sti.
Y20.3: ẏat̰. ašāi. vaheš tāi. aṣ̌əm. para.cinasta. v īspəm. mą̇ϑrəm. vīspəm. mą̇ϑrāi. ẏaϑa. aṣ̌āī. xšaϑrəm. cina sti. ẏaϑaca. zbaṇti. aša oni. ašəm. cinasti. ẏaϑaeca. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinasti. ẏat̰. saoš́iiaṇti.biiō. ϑrā iiō. t̰kaiša. vīspəm. vacō. f rauuākəm. ahurəm. vacō. ahurah e. mazdā̊.
Y20.4: mazdā̊. frāmrao t̰. cīm. frā.maraot̰. ašauuanəm. maińiiaomca. gaiϑīmca. cūą s. frāmaraot̰. fruuākəm. vahe štō. xšaiiamanō. cūaṇtəm. ašauuanəm. vaheštəmca. auu asō.xšaϑrəmca.
Y20.5: baγą̇m. aṣ̌a he. vaheštahe. ẏ • ahe. vaheštahe. ẏ • frasraoϑrəmca. framaraəϑrəmc a. fra.gāϑrəmca. frāiiaštīm ca.
Y20.6: ẏeŋ́e. hātąm ⁛ ※ ※ ※ ※ ※ ⁛
Y21:
Y21.1: ẏesnīm. vacō. a šaonō. zaraϑuštrahe. ẏe ŋ́he. hātą̇m. āat̰. ẏesnə̄. paiti. ẏeŋ́he. iiδa. mazdā̊. iiasnəm. canasti. ẏaϑa. dāta. ahurahe. hātą̇m. ẏasnəm. cinasti.
Y21.2: ẏaϑa. haδa.biiš. j iijašą̇m. ẏā̊ŋhą̇m. iδa. a šaoną̇m. ārmaiti.paoiriianą̇ m. ẏasnəm. para.cinasti. ẏa ϑa. vahməm. aməṣ̌aibiiō. ϑrā iiō. dakoaeša. dakaeša. dakoaeša. dakaeša. vīspəm. vac ō. ẏasnīm. cīm. aouui. ẏasna he. amsə̄. aspəṇtə̄. paiti. ẏ asni.
Y21.3: āat̰. maraot̰. ahurō. mazd ā̊. ušta. ahmāi. ẏahmāi. ušta. kahmāicit̰. vasə̄.xš aiią̇s. mazdā̊. dāiiāt̰. hur ō.
Y21.4: cīm. aitaiia. paiti.vaca. pai ti.āmaraot̰. uštatātəm. pait i.āmaraot̰. uštatāitiiaca. vī spəm. aṣ̌auuanəm. həṇtəmca. ba uuaiṇtəmca. buušiiaṇtəmca. v aheštəm. vaheštō. paiti.ā mraōt̰. vaheštō. mazdā̊. pait iāmaraot̰. vaheštəm. ašauu anəm. vaheštāi. ašaone.
Y21.5: baγą̇m. ẏeŋ́he.hātą̇m. huf rāiiaštą̇m. ašaonīm. ẏaz
Y21.6: ẏeŋ́hē. hātąm.
Y22:
Y22.1: Gujarati Text Gujarati Text aṣ̌əm. vōhū. 3
Y22.2: barəsmana. paiti.barəta. haδa. zaoϑra. daϑušō. ahurahe. maz dā̊. raeuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. iməm. h aoməm. ašaiiaozdātəm. āẏ e. imą̇mcā. gą̇m. jiiuuīm. aša iiaozdātą̇m. āiie. imą̇mcā. uruuarą̇m. haδāni.patą̇m. aša iiaozdātą̇m. āiie.
Y22.3: aiviiō. v aŋhubiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haom auuaitiiš. gaomauuaitī. haδ āni.paitauuaitīš. ašiiauzd ātā̊. āiie. aiviiō. vaŋhuib iiō. apəmca. haomiią̇m. āiie. asmanaca. hāuuana. āiie. a iiaŋhanaca. hāuuana. āiie.
Y22.4: imą̇mcā. uruuarą̇m. barəsmanəm.j aγmūšīmca. ratufritīm. marəϑ rəmca. varəziimca. dainaiiā̊. vaŋ huiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑ aną̇mca. sraoϑrəm. jaγmūšīmca. ašaonō. ašahe. raϑβō. ra tufritīm. imą̇m. ismą̇sca. bao iδīmca. āiie. tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra. vīspa ca. vōhū. mazdaδāta. ašaci ϑra. āiie.
Y22.5: xšnūmaine. ahur ahe. mazdā̊. aməšną̇m. spəṇ taną̇m. sraošahe. ašiie. he.āϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑβō. bərəzatō. ẏō. ašahe .
Y22.6: āiie. asniiaēibiiō. ašah e. ratubiiō. hāuuanē. ašaoni. ašahe. raϑβe. āiie. sā uuaŋhē. vīsīāica. ašaoni. ašahe. raϑβe. āiie məϑ rahe. vaōuru.gaoiiaoitōiš. hazaŋhara.gaošahe. bae uuarə.casmanō. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. rāmanō. x́āsta rahe. OD. Gujarati Text Gujarati Text
Y22.21: hāuuanōiš. raϑβō. Gujarati Text Gujarati Text
Y22.22: iməm. haoməm. ašaiiaoz dātəm. āiie. OD.
Y22.24: vīspaca vōhū. mazdadāta. ašaciϑ ra. āiie. xšnū. maine. ahura he. mazdā̊. raeuuatō. x́arən aŋhatō. aməšną̇m. spəṇtan ą̇m. miϑrahe. vaōurugaoiiao itōiš. rāmanasca. x́āsta rahe. huuarəxšaetahe. a məšahe. raeuuahe. auruuat̰. aspahe. vaiiaōiš. uparō.ka iriiahe. tardātō. aniiāš. d āmą̇n. aetat̰. tē. vaiiō. ẏ at̰. tē. asti. spəṇtō.mainii aom. razištaiiā̊. cišta iiā̊. mazdaδātaiiā̊. aša oniiā̊. dainaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. mą̇ϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəzii anhe. dātahe. vīdaiuuahe. t̰ātahe. zaraϑuštarōiš. darəγaiiā̊. upainiiā̊. upainaiiā̊. upainiiā̊. upainaiiā̊. dainaii ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōi š. zarazdātōiš. mą̇ϑrahe. s pəṇtahe. ušidarəϑrəm. daina iiā̊. māzdaiiasnōiš. vaiδīm. mą̇ϑrahe. spəṇtahe. āsna he. xraϑβō. mazdaδātahe. gaošō.srūtahe. xruϑβō. ma zdadātahe. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. tauua ātar aš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaibiiō. ātaribiiō. g arōiš. ušidarənahe. mazdaδāt ahe. aša.x́āϑrahe. vīspa išą̇m. ẏazataną̇m. ašaoną̇m. mainiiauuaną̇m. gaiϑiianą̇m. a šāuną̇m. fruuaṣ̌ną̇m. uγraną̇m. aiviϑūraną̇m. paoiriiō.dakai šną̇m. frauuašną̇m. nabānazda staną̇m. fruušaną̇m. aoxt ō.nāmanō. ẏazatahe.
Y22.25: iməm. h aoməm. ašaiiaozdā̊təm. ašaiiaozdātəm. ašaiiaozdā̊təm. ašaiiaozdātəm. ā iie. 2.
Y22.26: auuaŋhā̊. frauu ašaiiō. ẏā̊. paoiriiā̊ŋh arə. namānaną̇mca. vīsą̇mca. zaṇtuną̇mca. dax́iiuną̇mca. ii ā̊. asmanəm. vīdāraiiən. ii ā̊. āpām. viidaraiiən. ẏ ā̊. zą̇m. viidāraiien. ẏ ā̊. gą̇m. viidāraiien. ẏ ā̊. barəϑra. ašauua. upϑre. vīdāraiiən. paiti.vərətiu paraiiriϑəṇtō.
Y22.27: āiie. āf rauuašə̄. ahurahe. mazdā̊. a məšną̇m. spəṇtaną̇m. mat̰. v iispaibiiō. ašaonibiiō. frauu aišibiiō. ẏā̊. mainiiauuaną̇ m. ẏazataną̇m. āiie. āfr auuaš. gaiiehe. marəϑanō. zaraϑuštrahe. spətāmahi. kauuōiš. vīstāspahe. as at̰. vāštrahe. zaraϑušta rōiš. mat̰. vīspaibiiō. aša oni.biiō. frauuašibiiō. ẏā̊. paoiriianą̇m. t̰akaišną̇m.
Y22.28: āii e viispaiie. ašaoni. frauu š. ke. asti. kauuaicit̰. aŋha ə. zəmō. para.irišta. dahma. n āirike. apərənāiiūke. kae niike. vāštariiā. varəzi. up ašaiti. haca. ahmāt̰. nam ānāt̰. iziiaṇti. ẏā̊. paiti š. marəṇti. ẏā̊. aivinā. s əṇti. vaŋhūš. ẏasną̇sca. vahmą̇sca.
Y22.29: āiie. ašāuną̇ m. frauuašną̇m. OD. nabānazdais taną̇m. nabānazdis taną̇m. nabānazdaistaną̇m. nabānazdistaną̇m. frauuašiną̇m. hauua he. urunō. frauuašē.
Y22.30: āiie. v iispaibiiō. ašahe. ratubiiō. āiie. vīspaibiiō. vaŋhudā̊ biiō. OD. ašāt̰. haca. iiat̰. va heštāt̰.
Y23:
Y23.0: frauuarāni. hāuu anēə̄. sāuuaŋhēə̄. raϑβą̇ m. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text frasastaiiaec a. Gujarati Text ẏaϑā ahū. vairiiō. z aotā. Gujarati Text ẏaϑā. ahū. v airiiō. ẏō. zaotā. Gujarati Text āratuš. maraotū. .
Y24:
Y24.1: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahurāi. mazdāi. haomą̇m. āuuaiδaii amahii. Gujarati Text im ą̇. haomą̇sca. miiazdą̇sca. zaoϑrā̊sca. barəsmaca. aš aiia. frastarətəm. gą̇mca. hu dā̊ŋhəm. imą̇mcā. gą̇m. jiiuu iią̇m. ašaiiaozdātą̇m. imą̇ m. cā. uruuarą̇m. hadāni. patą̇m. ašaiiaozdātą̇m.
Y24.2: aiviiō. v aŋhiibiiō. imā̊. zaoϑrā̊. ha omauuaitīš. gaomauuaitīš. haδāni. paitauuai. tīš. aša iiozdātā̊. aiviiō. vaŋhii biiō. apəmca. haomiią̇m. asm anaca. hāuuana. aiiaŋhanaca. hāuuana.
Y24.3: imą̇mcā. uruuarą̇m. barəsmanīm. jaγmūšīmca. ratu fritīm. marəϑrəmca. varəziimca. da inaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš. gāϑaną̇mca. sraoϑrəm. jγmū šīmca. jaγmū šīmca. jγmūšīmca. jaγmūšīmca. ašaonō. ašahe. raϑβ ō. ratufritīm. imą̇. aesmą̇sca. baoiδīmca. tauua. āϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vōhū. mazdaδāta. aša. ci ϑra. pairica. daδimahī. āca. vaiδaiiamahī.
Y24.4: āat̰. diiš. ā uuaiδaiia.mahī. ahurāica. m azdāi. sraošāica. aṣ̌iiā i. aməṣ̌aibiiasca. spəṇta ibiiō. ašāuną̇mca. frauuaši biiō. ašāuną̇mca. uruuō.biiō. ā ϑraheca. ahurahe. mazdā̊. ra ϑβaica. bərəzata. vīspaiiā̊. są̇ca. daca. ašaonō. stōiš .ẏ. v. x. f.
Y24.5: āat̰. zaraϑuš tarahe. spətāmahe. aš aonō. frauuašə̄ē. ẏ. v. x. f. aŋhuiiaoš. ašacinaŋhō. m at̰. vīspaibiiō. ašaoni.biiō. frauuašibiiō. ẏā̊. iriiraϑuš ą̇m. ašaoną̇m. ẏā̊sca. za uuaṇtą̇m. ašaoną̇m. ẏā̊ sca. narą̇m. azātaną̇ąm. frasr rao.ciriϑrą̇m. saoš́iiaṇtą̇ m.
Y24.6: imą̇m. haomą̇sca. miiazd ą̇sca. zaoϑrā̊sca. OD.
Y24.8: vīs paca. vōhū. mazdaδāta. aš a. ciϑra. pairica. dadəmahī. āca. vaidaeiia.mahī.
Y24.9: āa t̰. dīš. iaməšaibiiō. spəṇtai biiō. huxšaϑraibiiō. hudā. biiō. OD.
Y24.28: hāuuanōiš. raϑβō. y. v. x. f.
Y24.29: āat̰. Gujarati Text ahur ahe. mazdā̊. raeuuatō. x́ arənaŋhatō. aməšną̇m. spəṇ taną̇m. məϑrahe. vaourugaoii aoitōiš. OD. nabānazdaštan ą̇m. frauuašną̇m. xšnaoϑra. ẏ. v. x. f.
Y24.30: āat̰. ašāun ą̇m. frauuaṣ̌ną̇m. OD. nabānaz daštaną̇m. huuahe hauuahe huuahe hauuahe . urunō. fr auuašə̄ē. ẏ. v. x. f.
Y24.31: āat̰ . viispaeibiiō. ašahe. r atubiiō. ẏ. v. x. f. āat̰. viispaibiiō. vaŋhudā̊.biiō. OD. aṣ̌āt̰. hacaiiat̰. vah ištāt̰.
Y25:
Y25.1: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aməš ā spəṇtā. huxšaϑrā. h uδā̊ŋhō. ẏaz. Gujarati Text Gujarati Text iməm. haoməm. ašaiiaozdātəm. ẏaz. iməmcā. imą̇mcā. iməmcā. imą̇mcā. gą̇m. jiiuuiią̇ m. ašaiiauzdātą̇m. aaaz. iiaz. aaaz. iiaz. Gujarati Text imą̇mcā. uruuarą̇m. hadāni.pa tą̇m. ašaiiaozdātą̇m. ẏa z.
Y25.2: aiviiō. vaŋhuubiiō. imā̊. za oϑrā̊. haomauuaitīš. gao mauuaitīš. haδānae. pait auuaitīš. ašaiia. uzdātā ə. ẏaz. aiviiō. βaŋhibiiō. a pəmca. haomiią̇m. ẏaz. asma naca. hāuuana. ẏaz. aiiaŋh anaca. hāuuana. ẏaz.
Y25.3: imą̇ mcā. uruuarą̇m. barəsmanīm. jaγ mūšīmca. ratu. fritīm. marəϑ rəmca. varəziimca. dainaiiā̊. vaŋhuiiā. māzdaiiasnōiš. gāϑaną̇mca. sraoϑrəm. jaγm ūšīmca. ašaonō. ašahe raϑβō. ratufritīm. imą̇m. ae smą̇sca. baoiδīmca. ẏaz. tauua. āϑrō. ahurahe. mazd ā̊. puϑra. vīspaca. vōhū. mazdaδāta. ašaciϑra. az.
Y25.4: Gujarati Text ahurəm. maz dą̇m. raiuuaṇtəm. x́arənaŋhuṇ təm. ẏaz. aməšāspəṇtā. huxšaϑrā. huaā̊ŋhō. ẏa z. məϑrəm. vaourugaoiiaoitīm ẏaz. rāma. x́āstarəm. az. huuarəxšaetəm. aməš əm. raem. uruuat̰.aspəm. az. vaem. ašauuanəm. ẏa z. vaem. uparō.kairīm. ẏaz. tardātəm. aniiāiš. dāmą̇n. aitat̰. tē. vaiiō. ẏat̰. tē asti. spəṇtō.mainiiūm. ra zištą̇m. cistą̇m. mazdaδāt ą̇m. ašaonīm. ẏaz. dainą̇m. v aŋhuīm. māzdaiiasnīm. az. mą̇ϑrəm. spəṇtəm. aša. x́arənəmaŋhəm. x́arənaŋhəm. x́arənəmaŋhəm. x́arənaŋhəm. ẏaz. dātəm. v iidaiuum. ẏaz. dātəm. zara ϑuštarəm. ẏaz. darəγą̇m. u paiianą̇m. ẏaz. dainą̇m. vahu īm. māzdaiiasnīm. ẏaz. zar azdāitīm. mą̇ϑrəm. spəṇt əm. ẏaz. ušidarəϑrəm. dainą̇ m. māzdaiiasnīm. ẏaz. vai δīm. mą̇ϑrəm. spəṇtəm.ẏa z. āsnəm. xaratūm. mazdaδ ātəm. ẏaz. gaošō.srūtə m. mazdaδātəm. ẏaz. āta rəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrə m. ẏaz. ϑβą̇m. ātarəm. ah urahe. mazdā̊. puϑrəm. aša uuanwm. ašahe. ratūm. ẏaz. mat̰. vīspaibiiō. ātarə biiō. gairīm. uši. darənəm. maz daδātəm. ašax́āϑrəm. ẏ azatəm. ẏaz. vīspəmca. a šauuanwm. mainiiaom. ẏazat əm. ẏaz.vīspəmca. ašauua nəm. gaiϑīm. ẏazatəm. ẏaz. ašāuną̇m. vaŋuhīš. sūrā̊. spəntā̊. frauuašaiiō. . Gujarati Text staomi. zabaii aimi. ufiiemi. ẏaz. namāniiā̊. vīsiiā̊. zaṇtum ā̊. vīsiiā̊. zaṇtumā̊. da x́iiumā̊. zaraϑuštrō.təm ā̊.
Y26:
Y26.1: vīspaną̇mca. ā̊ŋhą̇m. paoiriianą̇m. frauuašiną̇m. iδa. yaz. frauuašīm. auuą̇m. ii ą̇m. ahurahe. mazdā̊. mazišt ąmca. vaheštą̇mca. srae štą̇mca. xraozdištą̇mca. x raϑβaštą̇mca. hukərə. patə. mą̇mca. ašāt̰. apanō.təmą̇ mca.
Y26.2: ašāuną̇m. vaŋhuīš. sū rā̊spəṇtā̊. frauuašaiiō. ẏaz. ẏā̊. aməšną̇m. spə ṇtaną̇m. xšitaną̇m. vərəzi.d ōiϑraną̇m. barəzatą̇m. aiβiiā maną̇m. taxmaną̇m. āhuiriianą̇ m. ẏōi. aiϑiie. jaŋhō. ašauu anō.
Y26.3: paoiriianą̇m. t̰kaešną̇m. p aoiriianą̇m. sāsnō.gaošą̇m. iδa. ašaoną̇m. ašaoniną̇mc a. ahūmca. dainą̇mca. baoiδas ca. uruuānəmca. frauuašīmc a. yaz. ẏōi. ašāi. vaonarə . gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuanəm. ẏaz.
Y26.4: ẏōi. ašāi. vaonarə. g aiiehe. marəϑanō. ašaonō. frauuašiim. ẏaz. zaraϑušt arahe. spətāmahe. iδa. a šaonō. aṣ̌īmca. frauuašī mca. ẏaz. kauuōiš. vīštā spahe. ašaonō. frauuašī m. ẏaz. isat̰.vāštarahe. z araϑuštariš. ašaonō. fra uuašīm. ẏaz.
Y26.5: nabānazdišt aną̇m. iδa. ašaoną̇m. ašaoni. ną̇mca. ahūmca. dainą̇mca. bao δasca. uruuānəmca. frauušīm ca. ẏaz. ẏō. ašāi. vaonar ə. mat̰. vīspaibiiō. ašani.bii ō. frauuašaei.biiō. ẏā̊. iriiraϑušą̇m. ašaoną̇m. ii ā̊sca. jauuaṇtą̇m. aša oną̇m. ẏā̊sca. narą̇m. azā taną̇m. frasraocarəϑrą̇m. sao š́iiaṇtą̇m.
Y26.6: iδa. iristaną̇m. uruuānō. ẏaz. ẏā̊. ašaoną̇ m. frauuašaiiō. vīspaną̇m. ah miia. namāne. nabānazdištaną̇ m. para.irištaną̇m. aeϑra. pa iti.ną̇m. aeϑriianą̇m. narą̇m. nāi riną̇m. iδa. ašaoną̇m. aṣ̌aon iną̇m. frauua.šaiiō.ẏaz.
Y26.7: spaną̇m. aiϑra. paitaną̇m. aš aoną̇m. frauuašaiiō. ẏaz. spaną̇m. aiϑraiianą̇m. ašaoną̇ m. frauua. šaiiō.ẏaz. vīsp aną̇m. narą̇m. ašaoną̇m. frauua šaiiō. ẏaz. vīspaną̇m. nāi riną̇m. ašaoniną̇m. frauuaša iiō. ẏaz.
Y26.8: vīspaną̇m. apərənā iiūkaną̇m. dahmō.kərətaną̇m. ašaoną̇m. frauuašaiiō.y az. ādaxiiuną̇mca. ašao ną̇m. frauuašaiiō. ẏaz. uz dax́iiuną̇mca. ašaoną̇m. frauuašaiiō. ẏaz.
Y26.9: narą̇mc a. ašaoną̇m. frauuašaiiō ẏaz. nāiriną̇mca. ašaoni ną̇m. frauuašaiiō. ẏaz. spā̊. ašāuną̇m. vaŋhə̄īš. vaŋhīš. vaŋhə̄īš. vaŋhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauua. š aiiō. ẏaz. iiā̊. haca. gaii āt̰. marəϑanat̰. āsaošiia ṇtāt̰. vərəϑraγanat̰.
Y26.10: Gujarati Text Gujarati Text vīspā̊. frauuašaiiō. ašā̊ną̇m. ẏaz. iristaną̇m. uruuānō. ẏaz. ẏā̊. ašaoną̇ m. frauuašaiiō.
Y26.11: ẏeŋ́hē. h ātą̇m.
Y27:
Y27.0: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ẏaϑā. ahū. va iriiō. ẏō. zaotā. Gujarati Text aϑā ratuš. maraotū. Gujarati Text Gujarati Text
Y27.1: aitat̰. dim. vīspaną̇m. mazištəm. daz diiāi. Gujarati Text Gujarati Text ahūmca. Gujarati Text Gujarati Text ratūmc a. ẏim. ahurəm. mazdą̇m. Gujarati Text Gujarati Text snaϑāi. a ŋhrahe. mainiiə̄uš. druuatō. snaϑāi. aismahe. xruuī. dr aoš. snaϑāi. māzainiianą̇ m. daiuuaną̇m. snaϑāi. vīspan ą̇m. daiuuaną̇m. varəniiną̇mca. druuatą̇m. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.2: fradaϑāi. ahur ahe. mazdā̊. raiuuatō. x́arə naŋhatō. Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. aməšną̇m. s pəṇtaną̇m. Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. tištar iiehe. štārō. raeuuatō. x́a rənaŋhatō Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. naraš. a šaonō. Gujarati Text Gujarati Text fr daϑāi. vīspaną̇m. spəṇtah i. mainiiə̄uš. dāmaną̇m. ašaoną̇ m.
Y27.3: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.4: mazdā. aδamō. va heštā. srauuā̊scā. š́ iiaoϑnācā. vaocā. tātū vōhū. manaŋhā. ašāicā. i šudim. stūtō. xšmākā. x šaϑrā. ahurā. frašə̄m. va snā. haiϑīm. ahūm. maz dā. at̰. mōi. 4. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.5: āiriiə̄. māišiiō. rafəδarā i. jaṇtu. nəraə. nərə. nəraə. nərə. biiascā. nāi ribiiascā. zaraϑuštarahe. vaŋhə̄uš. rafəδarāi. manaŋhō. ẏā. dainā̊. vairīm. hanāt̰. m īzdəm. ašaiiā. ẏāsā. aš īm. iią̇m. ašiią̇m. ahurō. ma satā. mazdā̊. āiriiə̄. m āišiiō. 4. Gujarati Text
Y27.6: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.7: haoma. pair i.harəš́iiaṇti. mazda.xša ϑra. ašahe.ratauuō. vaŋhu š. sraošō. ẏō. a šahe. hacaiti. mą̇zāraii ahea. iδaiiō. ϑβā. astu.
Y27.8: haomaiia. upaŋhā̊. cīš. ma iδi. ahunahe. vaeriiehe. a šaiia. frasrūtahe. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text hāuuaniiā̊sca. aša iia. frasrūtaiiā̊. aršuxδaną̇ mca. vacą̇m. aϑā.ziinə̄. Gujarati Text Gujarati Text haomā iiō. Gujarati Text Gujarati Text tarā. aŋhən. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.9: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.10: ə̄. sə̄. uuištō. ahurō. mazdā̊s cā. āirmitiscā. aṣ̌əmcā. frādaδa.gaiϑəm. manascā. v ōhū. xšaϑrəmcā. sraotā mōi. mərəzdātāmōi. ādāi. ka hiiāicīt̰. paitī. ẏə̄. sə̄uui štō. 3. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.11: usmōi. uzārə̄šuuā. ahurā. ārm itīm. tə̄.uuiišīm. dašuuā. s pə̄ništā. mainiiū. mazdā. vaŋu hiiā. zauuō. ādā. ašā. haz ō. ə̄muuat̰. vōhū. manaŋhā. fə səratūm. Gujarati Text Gujarati text
Y27.12: rafəδarāi. vōuru . casānəə̄. dōišī.mōi. ẏā.və̄. a bifrā. tāxšaϑrahiiā. ah urā. ẏā. vaŋhə̄uš. ašiš. manaŋhō. frō. spəṇtā. ārmai tē. ašā. dainā̊. frdaxšaii ā. Gujarati Text Gujarati Text
Y27.13: at̰arātą̇m. zaraϑuštarō. tanuuascīt̰. x́ax́iiā̊. usta nəm. dadāitī. pauruuatātəm. manaŋhascā. vaŋhə̄uš. mazdāi . š́iiaoϑnahiiā. ašāiiācā. uxδax́iiācā. sə̄raošəm. xš aϑrəmcā. Gujarati Text Gujarati Text