Manuscript: 0234
Y:
Y1:
Y1.9: maspəϑ āi. aṣ̌aōn . ašah niuuae. sa δaibiiō. ae. ratubiiō.
Y1.10: niuuae. vīspaeibiiō. aei biiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. ašahe. ratauuō. ϑraiias ca. ϑrisą̇sca. nazdista. pa iriš. hāuuaniiō. ẏōi. hə ṇti. ašahe. ẏat̰. vahi štahe. mazdō⸳frąsāsta . zaraϑuštrō⸳fruxta.
Y1.11: niuua e. ahuraheibiia. miϑrah ibiia. bərəzənibiia. aiϑiiaə̄ e. jaŋhaeibiia. ašauuana eibiia. stārąmca. spəṇt ō⸳mainiiuu. dāmaną̇m. ti štriiaheca. stārō. raeuu atō. x́arənaŋhatō. mā̊ŋh eca. gaōciϑrahe. huuarəc a. xšaetahe. auruuat̰⸳a spahe. dōiϑri. ahurahe. m azdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hu⸳patōiš.
Y1.12: niuuae. . YWM . BYRH.
Y1.13: niuuae. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. pu ϑra. mat̰. vīspaeibiiō. āt arəibiiō. niuuae. aiβiiō. v aŋuhibiiō. vīspanąmca. a apą̇m. mazdaδātanąm. vīs paną̇mca. uruuaranąm. mazdaδ ātanąm.
Y1.14: niuuae. mą̇ϑrahe . spəṇtahe. aṣ̌aonō. varə ziiaŋhe. dātahe. vīδae uuahe. dātahe. zaraϑuštr ōiš. darəgaiiā̊. upainaii ā̊. daenaiiā̊. vaŋhuiiā̊ . māzdaiiasnōiš.
Y1.15: niuuae. garōiš. uṣ̌idarənahe. maz daδātahe. aša⸳x́āϑrah e. vīspaešą̇mca. gairin ą̇m. aša⸳xᵛāϑraną̇m. pōuru. xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiiaheca. xᵛarənaŋhō . mazdaδātahe. axᵛarəta heca. xᵛarənaŋhō. mazdaz. ātahe niuuae. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. gustōiš. vaŋ huiiā̊. ārəϑvaŋhuiiā̊. r asą̇stātō. vaŋhuiiā̊. x́ arənaŋhō. sauuaŋhō. mazda δātahe.
Y1.16: niuuae. dahma iiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrīt ōiš. dahmaheca. naraš. a ṣ̌aōnō. uγraheca. taxma he. dāmōiš. upamanahe. y azatahe.
Y1.17: niuuae. ā̊ŋhą̇m . asaŋhą̇mca. sōiϑranąmc a. gaōiiaōitinąmca. mae ϑananą̇mca. auuō⸳xᵛarənaną̇m ca. apą̇mca. zəmą̇mca. uruuarə hā̊sca. zəmō. au uaŋhaeca. asnō. vātahe ca. aṣ̌aōnō. stārąm. mā̊ ŋhō. hūrō. anaγaranąm. raōc aŋhą̇m. x́aδātaną̇m. vīsp anąmca. spəṇtahe. maini iə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. a ṣ̌aōninąmca. ašahe. raϑ βą̇m.
Y1.18: zōt u rāspī niuuae. raϑβō. bərəza tō. ẏō. ašahe. raϑβą̇m. aiiarəną̇mca. asniianą̇mca . māhiianą̇mca. yāiriianą̇m a. sarəδaną̇mca. yōi. həṇti . ašahe. ratauuō. hāuuanō iš. raϑβō.
Y1.19: niuuae. aṣ̌āu ną̇m. frauuaṣ̌inąm. uγraną̇m. βiϑūraną̇m. paōiriiō⸳t̰kaereason="damage"/> šną̇m. frauuašiną̇m. nbāna staną̇m. frauuašiną̇m. h ahe. urunō. frauuašə̄e.
Y1.20: niuu e. vīspaēibiiō. ašahe . ratubiiō. niuuaevīspae ibiiō. vaiŋhuδāəbiiō. ẏa ztaeibiiō. mainiiaoibiias cā. gaeϑiiaeibiiascā. ẏōi. həṇti. ẏasńiiāca . vahmiiāca. aṣ̌āt̰. hac a. ẏat̰. vahistāt̰ .
Y1.21: hau uane. aṣ̌āum. ašahe. rat auuō. sauuiŋ́he. ašāum. ašahe. ratuuō. rapiϑβ ana. aṣ̌āum. ašahe. ratuu ō. uzaiiarana. ašāum. ašah e. ratauuō. aiβi⸳sruuϑram a. aibigaiia. aṣ̌āum. aš ahe. ratauuō. usahina. a šāum. ašahe. ratauuō.
Y1.22: eiziθβā. diδuuaeša. ezi. manaŋha. yeizi. vaca ŋha. ẏeizi. š́iiaōϑana. y eizi. zaōša. ẏeizi. azaōš a. ātə̄. aiŋ́he. fracastui ie. nītē. vaeδaiiami. ẏe izi. tə̄ē. aiŋ́he. auuā⸳uru raoδa. ẏat̰. ẏasnaheca. vahmica.
Y1.23: ratauuō. vī spe. mazastaaaṣ̌āum. aš ahe. ratauuō. ẏeizi. vō. d δuuaēša. ẏeizi. manaŋha ẏeizi. vacaŋha. yeizi. š́iiaōθana. ẏeizi. zaōš ẏeizi. azaōš. āvō. aŋ́h e. fracastuiiē. nī⸳vō. va iδiieimi. ẏeizi. vō. aiŋ́ e. auuā⸳urūraōθa. ẏat̰. ẏ snaheca. vahmahec Sanskrit Text
Y2:
Y2.0: frauuarāne. hāuuanə̄ē. uuaŋhə̄e. raθβą̇m. Sanskrit Text Sanskrit Text frašastiieca. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y2.1: āiiese. y esti. barəsma. āiiese. ẏe šti. barəsma. āiiese. ẏe šti. zaōθra. āiiese. ẏe sti. zaōϑra. haδa⸳barəsma. ā iiese. ẏesti. barəsma. ha δa.zaōϑram. āiiese. ẏest i. hmiia. zaōϑra. imat̰. barəs ma. āiiese. ana⸳barəsmana. i mą̇m. zaōϑrąm. āiiese. ha δa⸳zaōϑrəm. imat̰. barəsma. āii ese. imat̰. barəsma. Skt Skt Skt Skt haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. ima t̰. barəsma. ̣ašaiia. frastrat əm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratū m. āiiese.
Y2.2: ahmiia. zaōϑra . barəsmanaheca. ahurəm. mazd ą̇m. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratū m. āiiese. aməšā. spəṇt ā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. āiiese.
Y2.3: aɱiia. asńiia. a ṣ̌auuana. ašahe. ratauuō. āiiese. hāuuanīm. aṣ̌a uuanəmašahe. ratūm. āiie se. sāuuaŋhəm. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. āiiese. ahmiia. miϑrəm. v ōuru⸳gaōiia hazaŋra⸳gaōšəm. baeuuarə. cašmanəm. aoxtō⸳nāmanəm. y azatəm. āiiese. rāma. xᵛā strəm. āiiese.
Y2.4: aɱiia. rapī ϑβinəm. aṣ̌auuanəm. ašahe. r atūm. āiiese. frādat̰⸳fš aōm. zaṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. āiiese. a ɱiia.aṣ̌əm. vahistəm. ātar əm⸳ca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm . āiiese.
Y2.5: ahmiia.uzaiiei rnəm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratū m. āiiese. frādat̰⸳vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm. a šahe. ratūm. āiiese. aɱ ia. bərəzaṇtəm. ahurəm. xšaϑ rīm. xšaetəm. apą̇m. napā təm. auruuat̰⸳aspəm. āiiese . apəmca. mazdaδātą̇m. aṣ̌a ōnīm. āiiese.
Y2.6: aɱiia. aiβ isrūϑriməm. aibigāim. aṣ̌au uanəm. ašahe. ratūm. āiie se. frādat̰⸳vīspą̇m⸳hujii āitīm. zaraϑuštrō⸳təməmc a. aṣ̌auuanəm. ašahe. ratū m. āiiese. aɱiia. aṣ̌āōn ą̇m. vaŋhuīš. sūrā̊ spəṇ tā̊. frauuašiiō. āiiese. γənā̊s βā̊. ā iiese. ẏāinīą̇mca. huši tīm. āiiese. aməmca. hut astəm. haraōδəm. āiiese. v ərəϑraγanəm. ahuraδātəm. ā iiese. vanaiṇtīmca. upa ratātəm. āiiese.
Y2.7: aɱiia. uṣ̌ahenəm. aṣ̌auuanəm. aša he. ratūm. āiiese. bərəzīm . namānīmca. aṣ̌auuanəm. aš ahe. ratūm. āiiese. aɱii a. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. haōraō δəm. vərəϑrā⸳janəm. frādat̰. gaeϑəm. aṣ̌auuanəm. ašah e. ratūm. āiiese. rasnūm. razistəm. āiiese. arəstāt əmca. frādat̰. gaeϑą̇m. var ədat̰⸳gaeϑą̇m. āiiese.
Y2.8: aɱi ia. māhiia. aṣ̌auuana. aš ahe. ratauuō. āiiese. aṇ tarəmā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aš ahe. ratūm. āiiese. pərə nō⸳mā̊ŋhəm. vīspataϑəm. vīspataϑəm. aṣ̌auuanəm. aš ahe. ratūm. āiiese.
Y2.9: aɱii a.ẏāiriia. aṣ̌auuana. aš ahe. ratauuō. āiiese. ma iδiiō⸳zarəməm. aṣ̌auuanəm. aš ahe. ratūm. āiiese. aɱii a. maiδiiōišəməm. aṣ̌auuanə m. ašahe. ratūm. āiiese. aɱiia. pait hīm. aṣ̌ uuanəm. ašahe. ratūm. āii ese. aɱiia. aiiāϑriməm. fr aouruuaestəməm. varəšni⸳h ristəmca. aṣ̌auuanəm. ašah e. ratūm. āiiese. aɱiia. m aidiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aša he. ratūm. āiiese. aɱiia . hamaspaϑamaeidəm. aṣ̌a uuanəm. ašahe. ratūm. āiies e. aɱiia.sarəδa. aṣ̌auuana. ašahe. ratauuō. āiiese.
Y2.10: a ɱiia. vīspe. ašahe. ratauu ō. āiie⸳se. ẏōi. həṇti. aš ahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑris ą̇sca. nazdasta. pairiš⸳hā uuanaiiō. ẏōi. həṇti. aš ahe. ẏat̰. vahistahe. m azdō⸳frasāsta. zaraϑuštr ō⸳fraōxta.
Y2.11: aɱiia. ahurah e. məϑrabərəzəṇta. aeiϑiie jaŋha. aṣ̌auuana. āiies e. strə̄usca. mā̊ŋhəmca. hu uarəca. uruuarāhu. paiti. bərə sma.ńiiāhu. miϑrəm. vīspan ą̇m. dax́iiuną̇m. daiŋ́hu⸳pai tīm. āiiese.
Y2.12: aɱiia. rōz. māh.
Y2.13: aɱiia. ϑβą̇m. ātar əm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm . aṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. āiies mat̰. vīs paeibii ō. ātarəbiiō. aɱiia. āpō. va ŋhīš. vahistā̊. mazdaδā tā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. v īspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. āiiese. vīsp ā̊. uruuarā.̊ mazdaδātā̊. a ṣ̌aōnīš. āiiese.
Y2.14: aɱiia. mą̇ϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌a⸳xᵛarəna ŋhəm. āiiese. dātəm. vīdō iiūm. āiiese. dātəm. zara ϑuštrəm. āiiese. darəgą̇m. upaiianąm. āiiese. daeną̇m . vaŋhuīm. māzdaiiasnīm. ā iiese.
Y2.15: aɱiia. gairīm. uši darənəm. mazdaδātəm. ašaxᵛā ϑrəm. ẏazatəm. āiiese. spā.̊ gairiiō. ašax́āϑr ā̊. pōuruxᵛāϑrā̊. mazdaδāta . aṣ̌auuana. ašahe. ratauu ō. āiiese. aɱiia. uγrəm. ka uuaem. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā iiese. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛar ənō. mazdaδātəm. āiiese. a ɱiia. aṣ̌īm. vaŋuhīm. āiie se. xšōiϑnīm. bərəjaitīm. a muuaitīm. haraōδą̇m. xᵛāpa rąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. āiiese. sauuō. mazdaδātəm. āiiese.
Y2.16: aɱiia. dahmą̇m. v ŋuhīm. āfrītīm. āiiese . dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. āiiese. uγrəm. taxməm. dām ōiš. upamanəm. ẏazatəm. āii ese.
Y2.17: aɱiia. imā̊. apasca . zəmasca. uruuarā̊sca. āiie se. imā̊. aṣ̌ā̊sca. ṣ̌ōi ϑrā̊sca. gaōiiaōitīsca. aiϑaniiā̊sca. auuō⸳xᵛarəna ā̊sca. āiiese. iməmca. ṣ̌ōiϑrahe. paitīm. āiie e. ẏim. ahurəm. mazdą̇m.
Y2.18: iia. ratauuō. vīspe. mazist a. āiiese. aiiara. asniia māhiia. ẏāiriia. sarəδa.
Y2.19: aɱiia. aṣ̌ā̊nąm. vaŋhīš . sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaš iiō. āiiese.
Y2.20: aɱiia. vīsp e. aṣ̌auuanō. ẏazata. āii ese. vīspe. ašahe. rat auuō. āiie. hāuuanīm. pait i. ratūm. sāuuaŋhəm. vīsīm ca. paiti. ratūm. ratauuō. vī spe. mazista. paiti. ratūm ※
Y3:
Y3.1: Skt text Skt Skt barəsmana. paiti.barəta. haδa.zaōϑra. hāuuanōiš. raϑβō. xᵛarəϑəm . miiazdəm. āiiese. haouruua ta. amərətāta. gāuš. hud ā̊. xšnūmaine. ahurahe. mazd ā̊. aməšnąm. spəṇtaną̇m. x šnūmaine. sraōšahe. aṣ̌ii ehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrāj anō. frādat̰.gaeϑahe.
Y3.2: ha ōməmca. para.haōməmca. āii ese. xšnūmaine. zaraϑušt rahe. spitāmahe. aṣ̌aōn ō. frauuašə̄ē. aesmą̇m. āiie se. baōiδa. xšnūmaine. tauu a. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. pu ϑra.
Y3.3: haōmą̇m. āiiese. xšn ūmaine. aiβiiō. vaŋuhibiiō. apą̇m. vaŋuhinąm. mazdaδāt anąm. āpəm. haōmiią̇m. āiie se. gą̇m. jiiuuiią̇m. āiiese . uruuarąm. haδānae.patą̇m. aṣ̌aiiaōzdātą̇m. āiiese . xšnūmaine. apą̇m. mazdaδāt anąm.
Y3.4: imat̰. barəsma. haδa.zaoϑ rəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. a šaiia. frastrətəm. āiiese . xšnūmaine. aməšną̇m. spəṇ tanąm. vāca. humata. hūxt a. huuarəsta. āiiese. ϑaną̇mca. sraoϑrəm. āiies e. huuarəstā̊. mą̇ϑrā̊. āiie se. imą̇m. aŋhuiią̇mca. aša iią̇mca. raϑβą̇mca. ratufrit īmca. āiiese. xšnūmaine . ẏazatanąm. aṣ̌aōną̇m. maini iauuną̇m. gaeϑiianąm. xšnū maine. hauuaheca. urunō.
Y3.5: āi iese. asniieibiiō. ašahe . ratubiiō. hāuuanə̄ē. aṣ̌aōne . ašahe. raϑβe. āiiese. sāuuaŋhə̄ē. OD
Y3.20: ẏōi. həṇti . aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōi š. raϑβō . Sanskrit Text
Y3.21: xarəϑəm. mii azdəm. āiiese. haouruuata . amərətāta. gāuš. hudā̊ . xšnūmaine. sraōṣ̌ahe. a šiiehe. taxmahe. tanum ą̇ϑrahe. driṣ̌i.druši. āhuīr iiehe. aōxtō.nāmanō. ya zatahe.
Y3.22: haōməmca. para.ha ōməmca. āiiese. xšnūmai ne. zaraϑuštrahe. spitām ahe. aṣ̌aōnō. frauuašə̄ē. a ōxtō.nāmanō. ẏazatahe. a esmą̇m. āiiese. baoiδa. x šnūmaine. tauua. āϑrō. ah urahe. mazdā̊. puϑra. aōxt ō.nāmanō. ẏazatahe .
Y3.23: xar əϑəm. miiazdəm. āiiese. 2.
Y3.24: ašaōną̇m. frauuašnąm. uγran ą̇m. aiβiϑūraną̇m. paōiriiō.t̰ kaešną̇m. frauuašnąm. nabān izdistaną̇m. frauuašnąm.
Y3.25: āi iese. vīspaeibiiō. ašah e. ratubiiō. āiiese. vīsp aeibiiō. vaŋhuδā̊biiō. ẏa zataeibiiō. mainiiōibiiasc ā. gaeϑiieibiiascā. ẏōi . həṇti. ẏesniiāca. vah miiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰ . vahistāt̰.
Y4:
Y4.0: frauuarānə̄. uuanə̄e. sāuuaŋhə̄e. raϑβą m. Sanskrit Text frasastaiiaec a. Sanskrit Text ẏaϑā. ahū. vairi iō. zaōtā. frāmə̄e. mrūtə̄. Sanskrit Text Sanskrit Text yaϑā. ahū. vairiiō. ẏ ō. zaōtā. frāmə̄e. mrūtə̄. Sanskrit Text aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. h aca. frā. ašauua. viδuuā̊. mrōtū. mraōtū. mrōtū. mraōtū. . Sanskrit Text Sanskrit Text
Y4.1: ima. huma.tāca. hūxt āca. huuarəstāca. Sanskrit Text Sanskrit Text imą̇m. haōmą̇sca. miiazdą̇sca. zao ϑrā̊sca. barəsmaca. ašiia. frastrətəm. gą̇mca. huδā̊ŋh əm. haōuruuata. amərətāta. g ą̇mca. huδā̊ŋhəm. haōməmca . para.haōməmca. aesmą̇sc a. baōiδīmca. imą̇m. aŋhuiią̇m ca. ašaiią̇mca. raϑβą̇mca. ratufritīmca. gāϑanąmca. sraōϑrəm. huuarəštā̊. mą̇ϑr ā̊. pairica. dadamahī. āca. va eδaiiamahī.
Y4.2: āat̰. dīš. āuu aeδaiiamahī. ahurāica. m azdāi. sraōšāica. ašiiā i. aməšəbiiōsca. spəṇtaei biiō. aṣ̌aoną̇mca. frauuašibi iō. aṣ̌aōną̇mca. uruuōbiiō. āϑ raheca. ahurahe. mazdā̊. r aϑβeca. barəzate. vīspai iā̊. są̇mca. daca. ašaōnōst ōiš. ẏasnāica. vaɱāic a. xšnaōϑrāica. frasasta iieca.
Y4.3: āat̰. dīš. āuuaeδa iiamahī. ima. humatāca. hūxtāca. huuarəštāca. OD pairica. dada.mahī. āca. va eδaiiamahī.
Y4.4: āat̰. dīš. āuu aeδaiiamahī. aməšebiiō. spəṇtaebiiō. huxšaϑreibi iō. huδā̊biiō. ẏauuaejubii ō. ẏauuaesubiiō. ẏōi. vaŋhə̄ uš. āmanaŋhō. š́iiaeiṇti. ẏā̊sca. uiti.
Y4.5: āat̰. dīš. āuu aeδaiiamahī. frāiiēhīš . ahe. namānahe. fradaϑāi. ahe. namānahe. pasuuą̇mca. narąmca. zātaną̇mca. zāhiia . mananąm. mananąm.ca. mananąm. mananąm.ca. aṣ̌aōnąm. ẏeŋ́he. aem. həṇti.
Y4.6: āat̰. dīš. āuua eδaiiamahī. ašaōnąm. vaŋu hibiiō. frauuašibiiō. ẏā̊. uγ rā̊sca. aiβiϑūrā̊sca. aṣ̌aō nąm. auuaŋhe.
Y4.7: āat̰. dīš. āuua eδaiiamahī. daϑušō. ahura he. mazdā̊. raeuuatō. xarənaŋu hatō. mainiiuš. maniiaōiieh e. aməšnąm. spəṇtanąm.
Y4.8: ẏ. v. x. f. āat. asniiaeibiiō. aša he. ratubiiō. hāuuanə̄. aṣ̌aōn e. ašahe. raϑβe. ẏ. v. x. f . āat. sāuuaŋhə̄e. OD.
Y4.23: ẏōi. h əṇti. ašahe. ratauuō. hāuu anōiš. raϑβō. ẏ. v. x. f.
Y4.24: āat. Sanskrit Text Sanskrit Text sraōšahe. ašii ehe. taxmahe. tanu.mą̇ϑra he. darišī.draoš. āhūirii ehe. xšnaōϑra. ẏ. v. x. f. āat. zaraϑuštrahe. spitā mahe. ašaōnō. frauuašē. x šnaōϑra. ẏ. v. x. f. āat. ta uua. ātarš. puϑra. ahurahe. m azdā̊. xšnaōϑra. ẏ. v. x. f.
Y4.25: ā at. ašaōnąm. frauuašną̇m. uγr anąm. OD nabānazdistaną̇m. frauu ašną̇m. ẏ. v. x. f.
Y4.26: āat. vī spaeibiiō. ašahe. ratubiiō. ẏ. v. x. f. āat. vīspaeibi iō. vaŋuhuδā̊biiō. ẏazatae ibiiō. mainiiaōibiiascā. gae ϑiieibiiascā. yōi. həṇti. ẏ esniiāca. vahmiiāca. aṣ̌ā t̰. haca. ẏat̰. vahištāt̰. amə šā. spəṇtā. huxšaϑrā. h uδā̊ŋhō. ẏaz.
Y4.27: ẏeŋ́he. hā tą̇m. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y5:
Y5.1: iϑā. āat̰. ẏaz. ah urəm. mazdą̇m. ẏə̄. gą̇mcā. aṣ̌əm. cā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruuar ā̊scā. vaŋuhīš. raōcā̊scā . dāt̰. būmīmcā. vīspācā. vō hū. ahiiā. xšaϑrācā. ma zə̄nācā. hauuapaŋhāiscā.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasniianą̇m. paōuruua. tātā. ẏaz. ẏōi. gə̄uš. ha cā. xšiieiṇti.
Y5.3: tə̄m. at̰. ā hūrīā. nāmə̄nīš. mazdā. ahu rā. spəṇtō.tamāi. ẏaz. tə̄ m. ahmākāiš. azdə̄.bīscā. uštā.nāiscā. ẏaz. tə̄m. aš aonąm. frauuašiš. narąmcā. nāiriną̇mcā. ẏaz.
Y5.4: aṣ̌əm. ẏa t̰. vahištəm. ẏaz. hiiat̰. sra estəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməš əm. hiiat̰. raōcō.aŋhuuat̰. h iiat̰. vīspā. vōhū.
Y5.5: vohuc ā. manō. ẏaz. vōhūcā. xš aϑrəm. vaŋhīmcā. daeną̇m. va ŋuhīmcā. fšəratūm. vaŋuh īmcā. ārmaitīm.
Y5.6: ẏeŋ́hē. hātą̇m..
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. a hurəm. mazdą̇m. ẏaz. aməšā. sp əṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋ hō. ẏaz.
Y6.2: asniia. ašauuana. ašahe. ratauuō. ẏaz. hāu uanīm. aṣ̌auuanəm. ašahe. ra tūm. ẏaz. sāuuaŋhəm. vīsī mca. aṣ̌auuanəm. ašahe. rat ūm. ẏaz. OD
Y6.17: ratauuō. vīspe. m azista. ẏaz. aiiara. asniia. m āhiia. ẏāiriia. sarəδa. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y6.18: haōuruuat a. amərətāta. ẏaz. gāuš. hu δuā̊. ẏaz. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frāda t̰.gaeϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratūm. ẏaz.
Y6.19: haōməmca. par a.haōməmca. ẏaz. zaraϑuštr ahe. spitāmahe. iδa. iδa. aṣ̌aōnō. ašīmca. frauuašīmca. ẏaz . aesmą̇sca. baōiδīmca. ẏaz . ϑβą̇m. ātrəm. ahurahe. mazd ā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. ašah e. ratūm. ẏaz.
Y6.20: aṣ̌aonąm. vaŋ uhīš. sūrā̊. spəṇtā. frau uašaiiō. ẏaz.
Y6.21: vīspe. aṣ̌ auuanō. ẏazata. ẏaz. vīspa e. ašahe. ratauuō. ẏaz. uuanīm. paiti. ratūm. sāuuaŋh əm. vīsīmca. paiti. ratūm. rat auuō. vīsp vīsīmca. vīspe. mazista. vīsīmca. vīspe. mazista. paiti. ratūm.
Y6.22: y eŋ́he. hātą̇m. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y7:
Y7.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaōtā. frā.mə̄m. mrūtə̄. Sanskrit Text aϑā. ratuš. mraōtū.. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y7.1: aṣ̌əm. vōhū. 3. Sanskrit Text
Y7.2: ašaiiaz. daδāmi. xᵛarəϑəm. miia zdəm. huruuata. amərətāta. gā uš. hudā̊. xšnū.maine. ah urahe. mazdā̊. aməšnąm. spəṇ tanąm. xšnūmaine. sraōṣ̌a he. ašiiehe. ašauuatō. varəϑrājanō. frādat̰.gaeϑ ahe.
Y7.3: aṣ̌aiiadaδąmi. haōmə mca. para.haōməmca. xšnūmai ne. zaraϑuštrahe. spitāmah e. ašaonō. frauuašə̄. ašaiia . daδąmi. aesma. baōiδa. xšn ūmaine. tauua. āϑrō. ahurahe . mazdā̊. puϑra.
Y7.4: ašaiiadaδąmi. haōmi. xšnūmaine. aiβiiō . vaŋuhibiiō. apą̇m. vaŋuhīną̇ m. mazdaδātaną̇m. ašaiia. ašaiia. ā pəm. haōmiią̇m. ašaiia. g ą̇m. jiiūąm. ašaiia. uruuarą m. haδānae.patą̇m. ašaiia ōzdātą̇m. xšnūmaine. apą̇m . mazdaδātanąm.
Y7.5: ašaiia. im at̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. ha t̰.aiβiiā̊ŋhanəm. ašaiia. f rastarətəm. xšnūmaine. aməš nąm. spəṇtanąm. ašaiia. v āca. humata. hūxta. huuar əsta. ašaiia. gāϑanąmca . sraōϑrəm. aṣ̌aiia. huuarəst ā̊. mą̇ϑrā̊. ašaiia. imą̇m. aŋhuiią̇mca. ašiią̇mca. ra ϑβą̇mca. ratufritīmca. x šnūmaine. ẏazatanąm. aša ōnąm. mainiiuuanąm. gaeϑiia nąm. xšnūmaine. hauuahec a. urunō.
Y7.6: ašaiia. asniiaeibii ō. ašahe. ratubiiō. hāuuanə̄. aṣ̌aōne. ašahe. raϑβe. a šaiia. sāuuaŋhə̄e. OD.
Y7.21: ẏōi . həṇti. ašahe. ratauuō. h āuuanōiš. raϑβō.
Y7.22: ašaiia . Sanskrit Text xarəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərətā ta. gāuš. hudā̊. xšnūma ine. sraōšahe. ašiiahe . taxmahe. tanumą̇ϑrahe. d raši.draōš. āhūīriiehe. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe .
Y7.23: ašaiia. haōməmca. para.h aōməmca. xšnūmaine. zaraϑ uštrahe. spitāmahe. a ṣ̌aōnō. frauuašə̄. aōxtō.nā manō. ẏazatahe. ašaiia. haōməmca. para. haōməmca. haōməmca. para. haōməmca. xš aesma. baōiδa. xšnūm aine. tauua. āϑrō. ahurahe . mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāman ō. ẏazatahe.
Y7.24: ašaiia. xᵛarə ϑəm. miiazdəm. 2.
Y7.25: ašaiia. aṣ̌ āunąm. OD. nabānazdistanąm. f rauuašiną̇m.
Y7.26: ašaiia. vīspa eibiiō. ašahe. ratubiiō. aiia. vīspaeibiiō. vaŋhuδ ā̊biiō. ẏazataeibiiō. OD. yat̰. vahištāt̰.
Y7.27: ašaiianō . paiti. jamiiāt̰. ẏehiiā. ašauuā. išā̊ṇtī. rādaŋh ō. ϑβōi. stōitarascā. mą̇ϑr anascā. ahura.mazdā. aōge. madahecā. usmahecā. vīs āmaδahecā. hiiat̰. miiazdəm . mauuaeϑəm. fradaδāϑā. dae nābiiō. mazdā. ahurā. ϑβōi. staōtarascā. OD mazdā. ahur ā.
Y7.28: ahiiā. hauuanə̄. dāidī . ahmāicā. ahuiiemana.x́a iiācā. tat̰. ahiiā. ẏā. ta t̰. upā. jamiiāmā. tauuacā. xšarəm. aṣ̌axᵛiiācā. vīsp āi. ẏaōuuē.
Y7.29: ẏaϑā. ahū. va iriiō. 2. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y7.30: ah unam. vairīm. ẏaz. aršuxδəm . vācəm. ẏaz. dahmą̇m. vaŋuh īm. āfrītīm. ẏaz. uγrəm. taxm əm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatə m. ẏaz. hauruuata. amərətāta . ẏaz. gāuš. hudā̊. ẏaz. ha ōməmca. para.haōməmca. ẏaz. aesmą̇sca. baōiδīmca. ẏaz . frasasti. dahamiiā̊. vaŋ huiiā̊. āfrītōiš.
Y7.31: ẏeŋ́h e. hātąm. Sanskrit Text
Y8:
Y8.0: aϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaōt ā. frā.mə̄. mrūtə̄. Sanskrit Text aϑā . ratuš. mraōtū. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y8.1: aṣ̌əm. vohū. 3•
Y8.2: aša iia. daδąmi. xᵛarəϑəm. mīždəm. haōuruuata. amərətāta. gāu š. huδā̊. haōməmca. para.h aōməmca. aesmą̇sca. baōiδī mca. frasasti. ahurahe. mazd ā̊. ahunahe. vairiiehe. ar šuxδahe. vāxš. dahmaii ā̊. vaŋuhiiā̊. āfrītōiš. u γrāi. dāmōiš. upamanāi. haō maheca. mą̇ϑraheca. aṣ̌aō naheca. zaraϑuštrahe. ašai ianō. paiti. jamiiāt̰. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y8.3: xᵛarəta. narō. aetəm. m iiazdəm. ẏōi. dīm. haŋhāne. aṣ̌āca. fraə̄rətaca. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y8.4: aməša. spəṇ ta. daena. māzdaiiasna. vaŋ hauuasca. vaŋuhīsca. zaoϑ rā̊sca. ẏō. aešuua. mazda iiasnō. suua. mazdaiiasnō. aōj anō. ašahe. rāϑma. jiistiia manō. ẏāϑβa. gaeϑā̊. aš ahe. mrəgəṇti. aōuuae. tū. d īm. dasaiiata. ẏā̊. apasca . uruuarā̊sca. zaōθrā̊sca.
Y8.5: asca. aetaešą̇m. mazdaiia snaną̇m. pərənāiiuną̇m. aiβi.zū zuiianą̇m. imą̇. vacō. nōit̰. vīs aiti. framrūite. aetą̇m. ā. ẏā.tumanahe. jasaite. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y8.6: aṣ̌əm. vōhū. 3. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text aṣ̌əm. vōhū. 4.
Y8.7: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 2.
Y8.8: vasascatū. ahura.mazda. uštācaxšae ša. hauuaną̇m. dāmaną̇m. vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vī spa. vohū. aṣ̌a.cīϑra. axš aiiamanəm. aṣ̌auuanəm. dāiiat a. axšaiiamanəm. druuaṇtəm.
Y8.9: v asō.xšaϑrō. hiiāt̰. aṣ̌auua . auuasō.xšaϑrō. hiiāt̰. druu ā̊. gatō. hamištō. nažbərə tō. haca. spəṇtahe. maini iə̄uš. dāmabiiō. varətō. auua sō.xšaϑrō.
Y8.10: haxšaiia. a zəm.cit̰. ẏō. zaraϑuštrō. frit amą̇. nmānaną̇mca. vīsą̇mca . zaṇtuną̇mca. dax́iianą̇mca. aiŋ́hā̊. daenaiiā̊. anumat aiiaca. anuxtaiiaeca. an uuarštaiiaeca. ẏā. āhūī riš. zaraϑuštriš. Sanskrit Text
Y8.11: ra uuasca. x́āϑrəm.ca. āfrīnām i. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōi š. ązasca. dužāϑrəmca. āf rīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōiš.
Y8.12: aṣ̌əm. vohū. 3.
Y8.13: ha ōmahe. aṣ̌auuazaŋhō. xšn aōϑra. ẏasnāica. v. x. f. Sanskrit Text frasastaiia ca. Sanskrit Text
Y9:
Y9.0: ẏaϑā. ahū. va iriiō. zaōtā. frā.mə̄. mrūtē Sanskrit Text ẏaϑā. ahū. vairi iō. ẏō. zaotā. frāmē. mrūte . Sanskrit Text aϑā. ratuš. OD mr aōtū. Sanskrit Text
Y9.1: hāuuanīm. āratūm. āhaōmō . upāiiat̰. zaraϑuštrəm. ātrəm . pairi.ẏaōždaϑəm. təm. g ϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm. ā dim. pərəsat̰. zaraϑuštrō. k nare. ahe. yim. azəm. vīspah e. aŋhə̄uš. astuuatō. srae štəm. dādarəš. xᵛahe. gaii ahe. xᵛanuuatō. aməšahe.
Y9.2: ā at̰. mē. aēm. paiti.aōxta. h aōmō. aṣ̌auua. dūraōšō. azəm. ą̇mẏā. saŋh ą̇mẏā. saŋh ahmi. zaraϑušt ra. haōmō. aṣ̌auua. dūraōšō. ā.mą̇m. ẏā.saŋha. spitama . frā.mą̇m. hunuuaŋuha. xᵛarətə̄ ē. auue. mą̇m. staōmaine. stū iδi. ẏaϑa. mā. paracit̰. saō šiiaṇtō. stauuą̇n.
Y9.3: āat̰. aō xta. zaraϑuštrō. nəmō. haōm āi. Sanskrit Text Sanskrit Text kasəϑβą̇m. paōirii ō. haōma. mašiiō. astauuai ϑiiāi. hunuuata. gaeϑaiiā i. kā. ahmāi. ašiš. ərənāuu i. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiia.p atəm.
Y9.4: āat̰. mē. aem. paiti.a ōxta. haōmō. aṣ̌auua. dūra ōšō. vīuuaŋhā̊. mą̇m. paō iriiō. mašiiō. astuuaiϑiiā i. hunūta. gaeϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuuita t̰. ahmāi. jasat̰. āiiapatə m. ẏat̰. hē. puϑrō. us.zaiiat a. ẏō. ẏimō. xšaetō. huu ą̇ϑβō. xᵛarənaŋuhastəmō. z ātanąm. huuarə.darəsō. maši iāną̇m. ẏat̰. kərənōit̰. aŋ́he .xšaϑrāt̰. amarərəšəṇti. pas u. vīra. aŋhaōšəmne. āpa. u ruuaire. xᵛairiią̇n. xᵛarəϑəm. az iiamanəm.
Y9.5: ẏimahe. xšaϑra he. uruuahe. nōit̰. aōtəm. ā̊ ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zaouru uaā̊ŋha. nōit̰. mərəϑiiuš. nō it̰. arškō. daeuuō.dātō. paṇ ca.dasa. fraca.rōiϑe. paiti . puϑrasca. raōδaešauua. ka tirascit̰. ẏauuata. xšaii ōit̰. huuą̇ϑβō. ẏimō. vīuua ŋuhatō. puϑrō.
Y9.6: kase.ϑβą ̇ m. bitiiō. haōma. mašiiō. as tauuaiϑiiāi. hunūta. gaeϑ iiāi. kā. ahmāi. aṣ̌iš. ərə nāuui. cit̰. ahmāi. jasat̰. ā iia.ptəm.
Y9.7: āat̰. mē. aem. pait i. aōxta. haōmō. aṣ̌auua.dūr aōšō. āϑβiiō. mą̇m. bitii ō. mašiiō. astauuaeϑiiāi . hunūta. gaeϑiiāi. hā. a hmāi. aṣ̌iš. ərənāuuai. tat̰ . ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. ẏat̰. hē. puϑrō. us.zaiiata . vīsō. sūraiiā̊. ϑrae.tanō .
Y9.8: ẏō. janat̰. ažīm. dāhākəm ϑrižafanəm. ϑrizafanəm. ϑrižafanəm. ϑrizafanəm. ϑri.kamərəδəm. x šuuaš.aṣ̌īm. hazaŋrā.ẏaō xštīm. aṣ̌aojaŋhəm. daeuuī m. drūjim. aγəm. gaeϑāuuiiō. d ruuaṇtəm. ẏą̇m. aṣ̌aōjašt əmą̇məmą̇m. aṣ̌aōjaštəmą̇m. aṣ̌aōjaštəmą̇məmą̇m. aṣ̌aōjaštəmą̇m. drujəm. frica. kərə m.tat̰. aŋrō. mainiiuš. aōuui. yą̇m. astuuaitīm. gāϑą̇m. mahrkāi. aṣ̌ahe. gaeϑaną̇ m.
Y9.9: kō.ϑβą̇m. ẏim. ahurəm. mazd ą̇m. kasə. ϑβą̇m. ϑritiiō. haōma. mašiiō. astauuaiϑ iiāi. hunūta. gaeϑaiiāi . kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiia.pt əm.
Y9.10: āat̰. mē. aem. paiti.aōxt a. haōmō. aṣ̌auua. dūrašō. ϑri tō. sāmanąm. sə̄uuištō. ϑritii ō. mą̇m. mašaiiō. astuuaiϑa iiāi. hunūta. gaeϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiia.ptə m. ẏat̰. hē. puϑrō. uš.zaiiōiϑe . uruuāxšaiiō. kərəsāspasc a. t̰kaešō. aniiō. dātō.rāzō. ā at̰. aniiō. uparō.kairiiō. ẏauua . gə̄ušaš. gaδauuarō.
Y9.11: ẏō. jana t̰. ažīm. sarəmuuarəm. saruuarəm. sarəmuuarəm. saruuarəm. ẏim. aspō.garəm. narš.garəm. ẏim. vīsauuaṇ təm. zairitəm. ẏim. upairi. vi š. raoδat̰. ārəštiiō.bərəza. za iritəm. ẏim. upairi. kərəsā. spō. aiiaŋha. paitūm. paca ta. ā. rapiϑβinəm. zruuānəm. t avasaδaca. hō. mairiiō. xᵛ iisaδaca. frąsaiiaŋhō. fr asparat̰. ẏaešaiṇtəm. ā pəm. farā̊ŋhāt̰. parąs. ta rəstō. apata.cit̰. naerąi.ma nā̊. kərəsāspō.
Y9.12: kase.ϑ βą̇m. tūiriiō. haoma. maši iō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaeϑaiiāi. kā. aɱāi. a ṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiia.ptəm.
Y9.13: āat̰. mē. aem. paiti.aōxta. haomō. a ṣ̌auua. dūraōšō. paōuruš.a spō. mą̇m. tūiriiō. mašiiō. a stauuaiϑiiāi. hunūta. ga eϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌ iš. ərənāuui. tat̰. ahmāi. ja sat̰. āiia.patəm. ẏat̰. hē. t ūm. us.zaiiaŋuha. tūm. ərəzauu ō. zaraϑuštra. namānahe. pa ōurušaspahe. vīdaeuuō. a hurat.̰kaešō.
Y9.14: srūtō. airii ane. vaejahe. tūm. paōirii ō. zaraϑuštra. ahunəm. vairī m. frasrāuuaiiō. vībərəϑβə ṇtəm. āxtūirīm. aparəm. xra ōždiiehiia. frasrūiti.
Y9.15: m. zəmargūzō. ākərənuuō. vīspe .daeuua. zaraϑuštra. ẏōi. par a. ahmāt̰. vīrō.raōt̰. apatai iən. paiti. āiia.zəmā. ẏō. a ōjištō. ẏō. taṇcištō. ẏ ō. ϑβaxšištō. ẏō. āsi štō. ẏō. as. vərəϑrająstəm ō. abauuat̰. mainiuuā̊. dāmą̇n.
Y9.16: ā at̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. h aōmāi. vaŋhuš. haōmō. huδ ātō. haōmō. aršdātō. vaŋh uš. dātō. baešaziiō. hukərə fš. huuarəš. vərəϑrajā̊. zair i.gaōnō. nąmiią̇suš. ẏaϑa xᵛarəṇtē. vahištō. urunaec a. pāϑmainiiō.təmō.
Y9.17: nī.tē . zāire. maδəm. mruiie. nī. aməm. nī . vərəϑraγnəm. nī. dasuuarə. nī. bae šazəm. nī. fradaϑəm. nī. varədaϑə m. nī. aōjō. vīspō.tanūm. nī. štīm. vīspō.paesaŋhəm. . tat̰. yaϑa. gaeϑāhuua. va sō.xšaϑrō. fracarāne. t̰bae šō. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.18: nī. t at̰. ẏaϑa. tauruuaiieni. vī spanąm. t̰baešuuaṇtąm. t̰ba ešā̊. daeuuanąm. mašiiāną mca. ẏāϑβą̇m. pairikaną̇mc a. sāϑrąm. kōiiąm. karafnąm ca. mairiianąmca. bizaŋranąm. a ṣ̌əmaoγanąmca. bizaŋranąm. və hrkanąmca. caϑβarə.zaŋraną m. haenaiiā̊sca. pərəϑuai nikaiiā̊. dauuą.iϑiiā̊. pat ą.iϑiiā̊.
Y9.19: iməm. ϑβąm. paō irīm. yānəm. haōma. jaiδiie mi. dūraōša. vahištəm. ahū m. aṣ̌aōnąm. raocaŋhəm. vīsp ō.xᵛāϑrəm. iməm. ϑβą̇m. bitīm. ẏānəm. haōma. jaiϑiiemi. d ūraōša. druuatātəm. aiŋ́h ā̊sca.se. tanuuō. iməm. ϑβ ąm. ϑritīm. ẏānəm. haōma. jaiδiiemi. dūraōš. darəγō.jī tīm. uštānahe.
Y9.20: iməm. ϑβą̇m. t ūirīm. ẏānəm. haōma. jaiδii emi. dūraōš. yaϑa. aešō. am auuā̊. ϑrąfəδō. fraxštānah e. zəmā. paiti. t̰baešō. taur uuā̊. druzəm. vanō. iməm. ϑβą̇m. p uxδəm. ẏānəm. haōma. jaiδai iemi. dūraōš. ẏaϑa. vərəϑraj ā̊. vanat̰.pašnō. fraxštāna he. zəmā. paiti. t̰baēšō. tau ruuā̊. druzəm. vanō.
Y9.21: iməm. ϑβą̇m. x štūm. ẏānəm. haōma. jaiδii emi. dūraōš. paōuruua. tāiiū m. paōuruua. gadəm. paōuruua. v əhrkəm. būiδiiōi.maeδe. māc iš. paōuruuō. būiδiiaeta. nō. v īspe. paōuruuō. būiδiiōimai δe.
Y9.22: haōmō. aeibiš. ẏōi. uruu aṇtō. hita. taxšəṇti. ərə nąm. zāuuarə. aōjā̊sca. baxš aiti. haomō. āzī.zanāiti.ba eš. daδāiti. xšaetō.pu ϑrīm. uta. aṣ̌auua.frazaiṇt īm. haōmō. taecit̰. ẏōi. ka taiiō. naskō.frasā̊ŋhō. ā̊ ŋhəṇti. spānō. mastīmca . baxšaiti.
Y9.23: haōmō. tā̊sci t̰. ẏā̊. kainīnō. ā̊ŋhairi. da rəγəm. aγruuō. haiϑīm. rāδəm ca. baxšaiti. mošu. jaiδii amanō. huxratuš.
Y9.24: haōmō. tə m.cit̰. ẏim. kərəšānīm. apa.x šaϑrəm. nišāt̰.aiiat̰. ẏō. ra ōsta. xšaϑrō.kāmiia. ẏō. dauuata. nōit̰. mē. apą̇m. āϑrau ua. aiβištiš. vərəiδiie. da iŋ́hauua. carāt̰. hō. vīspe. varəiδinąm. vanāt̰. nī. vīspe . varəiδiną̇m. janāt̰.
Y9.25: ušta.t ē. ẏōi. x́ā̊. aōjaŋha. vas ō.xšaϑrō. ahe. haōma. ušt a.tē. apuuaitahe. pōuru.va cą̇m. ərəžxδaną̇m. ərəžuxδaną̇m. ərəžxδaną̇m. ərəžuxδaną̇m. ušta.tē. n ōit̰. pairi.frāsa. ərəžuxδəm. pairišahe. vācəm.
Y9.26: frā.tē . mazdā̊. barat̰. paouruuanīm. aiβ iiā̊ŋhanəm. stəhrapaesaŋh əm. mainiiutāštəm. vaŋuhīm. daeną̇m. māzdaiiasnī. āa t̰. aiŋ́he. aiβiiāstō. barəš nuš. paiti. gairinąm. drājaiŋ he. aiβiδāitīsca. ɤrauua sca. mą̇ϑrahe.
Y9.27: haōma. nmānō. paiti. vīspaite. zaṇtu.pai ti. daiŋ́hu.paite. spanaŋha . vaiδiiā. paite. amāica. ϑ βā. vərəϑraγnāica. māuuōii a. apa.mruiie. tanuiiē. ϑrim āica. ẏat̰. paōru.baošnahe.
Y9.28: vī.nō. t̰bišuuatą̇m. t̰baešə̄ bīš. vī. manō. bara. graməṇtą̇m . ẏō. cišta. ahminmāne. ẏō. aiŋ́he. vīse. ẏō. ahmi. za ṇtuuō. ẏō. aiŋ́he. daiŋ́hō . aenaŋhā̊. asti. mašiiō. gə̄uruuaiiaehe. pāδauuae. zāu uarə. pairišeə̄. uši. vərənūi δi. skəṇdəm.šē. manō. kərənūi δi.
Y9.29: mā. zbarəϑaeibiia. fratuii ā̊. mā. gauuaeibiia. aiβi.t ūtaiiā̊. māją̇m. vaenōit̰. a šibiia. mā. gą̇m. vaenōit̰. aš ibiia. ẏō. aenaŋhaiti. nō. man ō. ẏō. ẏō. aenaŋhaiti. nō. ẏō. ẏō. aenaŋhaiti. nō. kəhrpəm.
Y9.30: paiti. ažō iš. zairitahe. simahe . vīṣ̌ō.vipahe. kəhrpəm. n āšəmnāi. aṣ̌aone. haom a. zāire. vaδarə. jaiδi. pai ti. gaδahe. vīuuarəzdauuat ō. xruuīšiiatō. zazarānō. k əhrpəm. nāšəmanāi. aṣ̌aōn e. haoma. zāire. vaδarə. ja iδe.
Y9.31: paiti. mašiiehe. druu atō. sāstriš. aiβi.vōi ždaiiaṇtahe. kamərəδəm. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōn e. haōma. zāire. vaδarə. jai δi. paiti. aṣ̌əmaōγahe. an aṣ̌iaōnō. ahumərəm.cō. aiŋ́ hā̊. daēnaiiā̊. mą̇s. vac a. daϑānahe. nōit̰. š́iiao ϑanāiš. apaiiaṇtahe. k əhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne . haōma. zāire. vaδarəjaiδi.
Y9.32: paiti. jahikaiiāi. ẏāt umaitaiiāi. maōδanō.kair iiāi. upa.štā.bairiiāi. ẏ eŋ́he. frafrauuaiti. manō. yaϑa. aβrəm. vātō.šūtə m. kəhrpəm. nāšəmanāi. aṣ̌ aōne. haōma. zāire. vaδar əjaiδi. ẏat̰. hē. kəhrpəm. n āšmanāi. aṣ̌aone. haōma . zāire. vaδarə. jaiδi.
Y10:
Y10.1: viš. apąm. iδa. patəṇtu. v īdaeuuā̊ŋhō. vīdaeuuō. v aŋhuš. sraōš. mitaiiatu. aṣ̌iš. vaŋuhī. niδa. iδa. niδa. iδa. miϑnat u. aṣ̌iš. vaŋuhī. rāmaiiat̰. iδa. upa. imat̰. nmānəm. ẏat̰. āhuīrī. ẏat̰. haōmahe. a ṣ̌auuazaŋhō.
Y10.2: fratrəm.cit̰. t ē. huuanəm. vaca. upa.staōmi . huxratuuō. ẏō. ąsuš. hə ṇgə̄.uruuaiiete. uparəm.cit̰ . tē. hauuanəm. vaca.upast aomi. haxratuuō. ẏahmi. niγne. narš. aojaŋha.
Y10.3: staom i. maegəmca. vārəmca. yā. tē. kəhrpəm. vaxšaiiatō˙ barəšnuš. paiti. gairinąm. staomi. gairaiiō. bərəzaṇtō . ẏaϑra. haōma. urūurūδuš. vīspataϑəm.urūrūδuš. urūurūδuš. urūrūδuš.
Y10.4: staōmi. zą̇m. pərəϑβīm. paϑa nąm. varəzaŋhą̇m. x́āparąm. barəϑrīm. tē. haōma. aṣ̌āum . staōmi. zəmō. ẏaϑa. raōδah e. hubaoiδiš. auruuō. carān əm. uta. mazdā̊. huruoϑma. h aōma. raōṣ̌e. gara. paiti. u ta. frāδaeš. viš.paϑa. hiϑīmca. ašahe. xā̊. a hi.
Y10.5: varəδaiiaŋuha. Sanskrit Text Sanskrit Text manavaca. vīsp ə̄sca. paiti. varəšajīš. v īspə̄sca. paiti. frasparəγe . vīspə̄sca. paiti. frauuā xšə̄e. vīspə̄sca. 2. frau uāxšə̄e. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y10.6: haōmō. uxšiieite. stauuanō. aϑa. nā. ẏō. dīm. staōti. vərəϑrają̇m.starō. bauuaiti. nitəmacit̰. haōma. hūitiš. nitəmacit̰. haōma stūitiš. nitəmacit̰. haoma x́arəitiš. hazaŋraγniiāi. a sti. daeuuanąm.
Y10.7: nisiiaeiti . haϑra. frākərəsta. ahmat̰. haca. nmānāt̰. āhitiš. aϑra. bāt̰. upā.jaiti. ẏaϑr a. bāt̰. upa.staoiti. haomah e. baešaziiahe. ciϑrəm. das uuarə. baešazəm. ahe. vīse . upa. maeϑanəm.
Y10.8: vīspə̄. jī. ani ie. maδiiā̊ŋhō. aešama. haciṇti. xruuīdruuō. āat̰. h ō. ẏō. haōmahe. maδō. aṣ̌ a. hacaiti. uruuāsmana. rəṇj aite. haōmahe. maδō. ẏō. ẏaϑa. puϑrəm. tauruunəm. ha ōməm. vaṇdaeta. mašiiō. fr ābiiō. tanubiiō. haōmō. vī sāiti. baešazāi.
Y10.9: haōma. d azdi.mē. baešazanąm. yābii ō. ahe. baešazδā̊. haoma. dazdi.mē. vārəϑraγninąm. yā biiō. ahe. vərəϑra.tauruuā̊. f rā.tē. vīsāi. auruuaϑō. st aōta. auruuaϑəm. staōtārəm. v aŋ́he.aŋhəm. daδō. aōxta. a hurō. mazdā̊. yaϑa. aṣ̌əm. ẏ at̰. vahištam.
Y10.10: auruuaṇtəm. ϑ βā. dāmiδātəm. baγō. tata šat̰. huuāpā̊. auruuaṇtəm. ϑβā. dāmiδātəm. baγō. nida ϑat̰. huuāpā̊. haraϑiiō. paiti. bərəzaiiā̊.
Y10.11: āat̰. ϑβā . aϑra. spə̄ṇta. fradaxšta. marəγa. vīžuuaṇca. vī. barəna. aōuui. škata. upairi.s aena. aouui. staera. staerō. sāra. aouui. kusrāδa. kusrō.p atāt̰. aouui. pavrāna. viš.p ata. aouui. spita.gaonagai ri.
Y10.12: āat̰. āhuua. paouruuatā huua. paouru.sarəδō. vīraōδah e. haōmō. gaoma. zairi.gaōn ō. ātē. baešaziia. irīriϑrə. vaŋhə̄uš. manaŋhō. maiiābii ō. āat̰. mē. ahe. dušasaŋhō. parācivaepaiia. manō. āa t̰. haenī. manō. manō. ẏō. mē. d uš.saŋhō. hištaite.
Y10.13: nəmō. haomāi. ẏat̰. kərənaoiti. dri gaōš. hauuat̰.masō. manō. ẏ aϑa. raeuuastəmahecit̰. nəmō . haōmāi. ẏat̰. kərənaōiti. dra γaōš. hauuat̰.maṣ̌ō. manō. ẏat̰. usną̇m. aeiti. vaeiδiia . paōurunarəm. tūm. kərənūši. spai niiaŋhəm. cistiuuastarəm. ease.tē. bāt̰. haōmazāire. gauua. irištahe. baxšait i.
Y10.14: mā.mē. ẏaϑa. gāuš. draf šō. āsitō. vārəmacairi. fra ša. fraiiaṇtutē. maδō. varə zi.aŋuhā̊ŋhō. jasəṇtu. pairi.tē. haoma. aṣ̌āum. a ṣ̌auuāzō. daδąmi. imą̇m. tanū m. ẏā. tē. vaenaiti. huraōδ a.
Y10.15: auuaŋhərəzāmi. janiiōiš. ū nąm. mairiiaiiā̊. ẏəuuītō.xa rəδaiiā̊. ẏā. mainiieiṇti. dauuaeiṇti. āϑrauuanəmca. h aōməmca. hā. ẏā. dapata. a panasiieiti. ẏā. tat̰. ẏat̰. haomahe. draōnō. nigā̊ŋhəṇ ti. nišhiδiti. nōit̰. tąm. āϑ ruuō.puϑrīm. naeδa. dašte. hu puϑrīm.
Y10.16: paṇca.ną̇m. ahmi. p aṇca.ną̇m. nōit̰. ahmi. humata he. ahmi. dušmatahe. nōit̰. aɱi. aɱi. hūxtahe. ahmi. dužūxta he. nōit̰. ahmi. huuarštahe. ahmi. dužuuarštahe. nōit̰. a hmi. sraošahe. ahmi. asru štōiš. nōit̰. ahmi. aṣ̌aonō. ahmi. druuatō. nōit̰. ahmi. i δcit̰. ahmāt̰. ẏaϑa. apəməm. mainiuuā̊ŋhat̰. niuuāitiš.
Y10.17: ā at̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. ha ōmāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. haōmō. mazdaδātō. nəmō. ha ōmāi. vīspe. haoma. upast aōmi. ẏat̰.cit̰. barəšnušuua. g airinąm. ẏat̰.cit̰. jąfnušuua . raōną̇m. ẏāicit̰. ą̇zahu. dərət ā̊ŋhō. jaininąm. upadarəzāhu. ərəzatena. haca. tašta. zaran enəm. aouui. taxše. mā.tē. n īrē. zəma. paiti. iϑe. raeuua ṇtō. arəjahe.
Y10.18: mā̊.šətē. h aōma. gāϑā̊. imā̊. həṇti . staomāiiō. imā̊. həṇti. c īcašānā̊. imā̊. həṇti. arš uxδae. vācō. dāsmainīuš. vārəϑraγniš. paiti.bišiš . baešaziia.
Y10.19: imā̊.sē. tūm.c it̰. māuuōiia. fraṣ̌a. fraiia ṇtu. tē. maδō. raōxšna. fra iiaṇtu. tē. maδō. rəṇzaiiō. v azaite. maδō. vārəϑraγniš. həṇtəm. āstaoite. haϑra . ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20: ga ōuue. nəmō. gauue. gaōuue. gauue. gaōuue. nəmō. gauu e. uxδəm. gaouue. vərəϑrəm. ga ouue. x́arəϑəm. gaouue. vašt rəm. gaouue. vərəziiātą̇m. tą̇ m. nə̄ē. x́arəϑāi. fšiiō.
Y10.21: haomə m. zāirīm. bərəzaṇtəm. ẏaz. ha oməm. frāšmīm. frādat̰.gae ϑəm. ẏaz. haoməm. dūraošəm. ẏaz. vīspe. haoma. ẏaz. z araϑuštrahe. spitāmahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. a šīmca. frauuašīmca. ẏaz..
Y10.22: ẏeŋ́he. hātą̇m. Sanskrit Text Sanskrit Text.
Y11:
Y11.1: ϑrāiiō. h aiϑīm. aṣ̌auuanō. āfrī.vac aŋhō. zauuaiṇti. gāusca. a spasca. haomasca. gāuš. za otārəm. zauuaiti. gutabuiiā̊. utabuiiā̊. gutabuiiā̊. utabuiiā̊. afrazaiṇtiš. uta. də̄uš.sra uuā̊. hacimanō. ẏō. mą̇m. x́ā stąm. nōit̰. baxšahe. āat̰. m ą̇m. tūm. fšaonaiiehe. nāir iiā̊. vā. puϑrahe. vā. hao iiā̊. vā. marəšuiiā̊.
Y11.2: aspō. bāšārəm. zauuaiti. mā. bu iiā̊. uruuatą̇m. ẏūxta. mā . auruuatą̇m. aiβišasta. m ā. auruuatą̇m. niϑaxta. ẏō. mą̇m. zāuuarə. nōit̰. jaiδiieh e. pōurumaiti. haṇjamane. pōuru.naraiiā̊. karšuiiā̊.
Y11.3: h aōmō. x́āšārəm. zauuaiti. uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš. ut a. də̄uš.srauuā̊. hacimanō. ō. mą̇m. aiβišhutəm. dāraii ehi. ẏaϑa. tāiiūm. pəšō.s ārəm. nauua. ahmi. pəšō.sārō. azəm. ẏō. haomō. aṣ̌auua. dūrao šō.
Y11.4: us.mē. paiti. haomāi. dr aōnō. frə̄rənaoit̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋuharəne. mat̰.hizu uō. hōiiūmca. dōiϑrəm.
Y11.5: ẏō. mą̇ m. tat̰. draōnō. zināt̰. vā. trəfri iāt̰. trəfi iāt̰. trəfriiāt̰. trəfiiāt̰. vā. apa. vā. ẏāsāit e. ẏat̰. mē. daϑat̰. ahurō. mazd ā̊. aṣ̌auua. haŋuharəne. m at̰.hizuuō. hōiiūmca. dōiϑrəm.
Y11.6: nōit̰. ahmi. nmāne. zānaite. ā ϑrauua. naeδa. raϑaeštā̊. na eδa. vāstriiō. fšūiią̇s. āa t̰. ahmi. nmāne. zaiiā̊ṇti. da hakāca. mūrakāca. pouru.sa rəδa. varəšnāca.
Y11.7: ϑβāšəm. ā . gə̄uš. frāϑβərəsō. taṇcišt ā. haōmāi. draonō. mā.ϑβā. haōmō. baṇdaiiāt̰. ẏaϑa. mai rīm. baṇdaiiat̰. ẏim. tūirīm. fr aŋrasiiāt̰nəm. fr aŋrasiiānəm. fraŋrasiiāt̰nəm. fraŋrasiiānəm. madəme. ϑrišuu e. aiŋ́hā̊. zimō. pairiš.x́a xtəm. aiiaŋhe.
Y11.8: āat̰. aox ta. zaraϑruštrō. zaraϑuštrō. zaraϑruštrō. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. haom ō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi.
Y11.9: . Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text ẏō. nō. aeuu ō. at̰. tē. uiiē. ϑrāiiō.diiāi. t ūrahe. məṇdāidiiāi. xšuuī dəm. haptāi.ždiiāi. nauua. d asme. ẏōi. və̄. ẏaeϑma.
Y11.10: Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text pairi.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌auuāzō. daδą̇mi. im ą̇m. tanūm. ẏā. mē. vanaiti. h uraδa. ϑβaxšāi. haōmāi. m aδāi. hauuaŋuhāi. aṣ̌auuast āi. pairi.mē. tūm.cit̰. daiiā i. haōma. aṣ̌auua. dūraoš. va hištəm. ahūm. ahūm. aṣ̌aōnąm. raocaŋhəm. vīspō.x́āϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vō hū. 4. 2. 4. 2. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text aṣ̌ə m. vohū. 2. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text aṣ̌əm. v ōhū. 2. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text aṣ̌əm. vōhū. 2. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text anō. ša hī. gßā. zista. gōšə̄ka. iz asnə̄ka. pāvakərəba. izasna. xūba. x́arašə̄t̰. shaošiia ōš. hōrməzda. aməšā. spəṇ dą̇n. bərəšāt̰. gurəza. xᵛarahe. aßazāt̰. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y11.12: aṣ̌əm. vohū. 4.
Y11.13: yaϑā. ahū. vairiiō. 2.
Y11.14: vasa sca. tū. ahura.mazda. OD.
Y11.16: . āhūīrīš. zaraϑuštriš. Sanskrit Text
Y11.17: raeuuasca. x́ āϑrəmca. āfrīnāmi. OD. druua tō. stōiš.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vōhū. 3•
Y12.1: frauuarāne.• hāuuanə̄e.• sāuu aŋhə̄e.• raϑβąm.• Gujarati f rasastaiiaeca. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaōt ā. frā.mē. mrūtē.• Gujarati ẏa ϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaōta. frā.mē. mrūtē. Gujarati aϑā. ratuš• mraōtū⁛
Y12.2: Gujarati Gujarati fərastuiiē. OD•
Y12.4: staōmī . aṣ̌əm.⁛
Y12.5: ※aṣ̌əm. vōhū.⁛ 3•
Y12.6: nāsmī. daeuuō. frauuarāne. ma zdaiiasnō. zaraϑuštraš. vīd aeuuō. ahurat̰.kaešō. staō tā. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. ẏa stā. aməṣ̌nąm. spəṇtanąm. ah urāi. mazdāi. vaŋhauue. vōh ū. maiti. vīspā. vōhū. cinah mi. aṣ̌aone. raeuuaete. xᵛarə naŋhaiti. ẏā.zīcīcā. vah ištā. ⁛ ẏeŋ́he. gāuš. ẏeŋ́he. aṣ̌əm. ẏeŋ́he. r aocā̊. ẏeŋ́he. raocə̄. bīš. roϑβən. xᵛāϑrā.
Y12.7: spəṇtą̇m. ārmaitīm. vaŋuhīm. vərəne. hā.mōi. astū. us. gə̄uš. stu iiē. tāiiā. at̰cā. hazaŋh at̰cā. us. māzdaiiasnanąm. vīsą̇m. ziiā. naiiaecā. vī uuā.paδcā.
Y12.8: frā. maniiaēi biiō. rā̊ŋhe. vasə̄.iiaitī m. vasə̄šəitīm. ẏāiš. up airī. āiia.zəmā. gūbīš. š́ iieṇtīm. nəmaŋhā. aṣ̌ā i. uzdātā̊. paitī. auuat̰. stu iie. nōit̰. ahmāt̰. āziiā̊. ii enīm. nōit̰. vīuuāpəm. xstā . māzdaiiasnīš. aouue. vīs ō. nōit̰. astō. nōit̰. uštānahē . cinmānī.
Y12.9: vīdaeuuāiš. aγā iš. auuaŋhūš. anarətāiš. a kō.dā̊. bīš. sarəm. mruiie. tą̇m. draojištāiš. hātą̇m. daōt̰. puš. daōt̰. puš. štāiš. hātą̇m. auu aŋhutəmāiš. vīdaeuuāiš . vī. daeuuat̰. bīš. vī. ẏā. t uš. vī. ẏā. tumat̰. bīš. vī. kahiiā. cīt̰. hātą̇m. ātar āiš. vī. manə̄bīš. vī. vacə̄ bīš. vī. š́iiaōϑanāiš. vī. ciϑrāiš. vī. zī. nā. sarəm. mruiie. ẏaϑa. nā. drəγuuātā . rąxšaiiaṇtą̇m.
Y12.10: aϑā. aϑā . cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaraϑušt rəm. aδā. xšaiiaetā. vīsp aešū. fərašnaešū. vīspa ešū. haṇjamanaešū. ẏā iš. apərəšaṇtəm. mazdā̊ scā. zaraϑuštrascā.
Y12.11: aϑā. a ϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daeuu āiš. sarəm. vīā. mruuītā... vīspaešū. fərašnaešū. vīspaēšū. haṇjamanae šū. ẏāiš. apərəsaiiaṇtəm . mazdā̊scā. zaraϑuštrascā . aϑā. azəmcīt̰. ẏō. mazdaiia snō. zaraϑuštriš. daeuuāi š. srəm. vī. mruiie. ẏaϑā. anāiš. viiāmruuītā. ẏə̄. aṣ̌auuā. zaraϑuštrō.
Y12.12: ẏāuu aranā. āpō. ẏāuuaranā. ur uuarā̊. ẏāuuaranā. gāuš . huδā̊. ẏāuuaranō. ahurō. m azdā̊. ẏə̄. gą̇m. daδā. ẏə̄. na rəm. aṣ̌auuanəm. ẏāuuaranō. a s. zaraϑuštrō. ẏāuuaranō. ka uuā. vištāspō. ẏāuuaran ā. fərašaōštrā. jāmāsp ā. ẏāuuaranō. kascīt̰. sao šiiaṇtą̇m. hiϑiiāuuarəzą̇m . aṣ̌aoną̇m. tā. varənācā. t̰k aešācā.⁛
Y12.13: Gujarati Gujarati mazdaiiasnō. ahmi•
Y12.14: āstu itiš.⁛⁛
Y13:
Y13.1: Gujarati Gujarati ah urəm. mazdą̇m. ā. mruiie. nmāna hē. nmānō.patōiš. ratūm. ā . vīsō. vīspatōiš. ratūm. ā. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš . ratūm. ā. daiŋ́hə̄uš. daŋ́h upatōiš. ratūm. ā. γənanąm . ratūm. ā. mruiie. daenąm. mā zdaiiasnīm. aṣ̌īm. vaŋuhīm. parəṇdīm. ẏą̇mcā. bipaiti štanąm. aṣ̌aonīm. imąmcā. zą̇m. ẏā.nā̊. baraitī.
Y13.2: friie he. vāzištahe. astōiš. ratūm. ā. mruiiē. ātrəm. ah urahe. mazdā̊. aṣ̌əϑβō. zg atəmą̇m. gauuāstriiā. uuar štəmą̇m. narąm. aṣ̌auōąm. vā štriiehe. fšuiiaṇtō. r atūm. ā. mruiie. hastəmą̇m. aṣ̌ahe. amą̇m. raϑaeštā̊. ratūm. ā. mruiie.
Y13.3: mazištāi š. vaeiδiiāiš. dainaiiā ə. māzdaiiasnōiš. aϑurunō. r atūm. ā. mruiiē. cišā. ną̇sc ā. aēšą̇m. cīt̰. ratū. m. ā. mru iie. ratuš. āstāiiā. amə ṣ̌ą̇m. scā. spəṇtą̇m. saōš́ iiaṇtascā. dą̇hištą̇. ar šuuacastəmą̇. aiβiiā. m atəmą̇. ašxrā. xᵛanutəmą̇. mazištą̇. amą̇. ā. mruiie. da enaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑauruną̇scā. raϑaešta əscā. vāstriią̇scā. fšu iiaṇtō.
Y13.4: pairī. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδ ā̊ŋhō. daδą̇mi. tanuuascīt̰ . xᵛaxᵛiiā̊. uštanəm. pairi. v īspā̊. hujītaiiō. ⁛ Gujarati Gujarati iϑā. mainiiū. ma manaete. iϑā. vaocā. tarə. iϑā. vāuuarəziiātarə.
Y13.5: āat̰ ⁛ ẏaϑā. tūī. ahura. mazdā ə. mə̄ŋhācā. vaocascā. dā əscā. varəšcā. ẏā. vohū. aϑā. tōi. dadəmahī. aϑā. c īšmahī. aϑā. ϑβā. āiš . ẏazamaide. aϑā. nəmax́iiā mahī. aϑā. išūiδiiāmah ī. ϑβā. mazdā. ahurā.⁛ ẏa ϑā. tū.ī. ahura. mazdā.⁛ 2• ϑ βā. mazdā. ahurā.⁛
Y13.6: Gujarati Gujarati vaŋhə̄uš. xᵛa ētə̄uš. xᵛaētā. tā. vaŋh ə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pair i. jasāmaide. vaŋhuiiā̊. f səratauuō. vaŋhuiiā̊. ārma tōiš.
Y13.7: gə̄ušcā. huδā̊ŋhō . gaiiexᵛiiācā. maraϑnō. a ṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. ẏaz zar aϑuštrahe. spitāmahe. i δa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauua šīmca. ẏaz
Y13.8: yeŋ́hē. hā tą̇m. ⁛
Y13.9: Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4
Y13.10: aṣ̌əm. vohū• 3•
Y13.11: ahunəm. vai rīm. ẏaz aṣ̌əm. vahištəm. sraešt əm. aməšəm. spəṇtəm. ẏaz f raōrəitīm. hāitīm. ẏaz fr aōrəitīm. cā. āstaōϑβa nəmcā. daenaiiā̊. māzdai iasnōiš. ẏaz
Y13.12: ẏeŋ́he. hātą̇m. ※
Y14:
Y14.1: Gujarati Gujarati vīsāi. və̄. amə šā. spəṇtā. staōtā. za ōtā. zbātā. ẏastā. fram arətā. aibijarətā. ẏūšm ākəm. ẏasnāica. vahmāi ca. ẏat̰. aməšanąm. spəṇt aną̇m. ahmākəm. hauuaŋhāi ca. aṣ̌auuastāica. ẏat̰. s aōš́iiaṇtą̇m. aṣ̌aōną̇m.
Y14.2: pairi. və̄. aməšā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. d aδą̇mi. tanuua. scīt̰. xᵛaxᵛi iā̊. uštanəm. pairī. vīspā ə. hujītaiiō.
Y14.3: ahmiia. zaōϑ re. barəsmanaheca. vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazata. āāii esē. āii esē. āāiiesē. āiiesē. ẏešti. vīspe. aṣ̌ ahe. ratauuō. āiiesē. ẏ ešti. hāuuanīm. paiti. ra tūm. sāuuaŋhaem. vīsīmc a. paiti. ratūm. ratauuō. vīsp e. mazišta. paiti. ratūm.
Y15:
Y15.0: Gujarati Gujarati frauuarān e. ahāuuane• sāuuaŋhə̄e• r aϑβą̇m. Gujarati frasast aiiaeca. Gujarati ẏaϑ ā. ahū. vairiiō. zaōtā. frā. mē. mrūte.• Gujarati ẏaϑā . ahū. vairiiō. ẏō. zaota. fr ā.mē. mrūtē. Gujarati ā. ratuš• mraōtū. xᵛū.
Y15.1: Gujarati Gujarati sastica.⁛• Gujarati Gujarati vaṇtāca. rafənaŋh āca. aməṣ̌ə̄. spəṇtē. vaŋhu š. srīrāiš. nāmą̇n. āzbaii a. frāiiezibərəja. vaŋhə̄uš . aṣ̌ahe. bərəja. daenaiiā ə. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš.※
Y15.2: Gujarati eŋ́hē. mē• Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌āt̰. hacā• Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati vahištə m. ẏesnē• Gujarati Gujarati Gujarati paitī. vaedā. mazdā̊. ahu urō. ẏōi. ā̊ŋharəcā. həṇ ticā. tą̇m. ẏazāi. xᵛāiš . nāmə̄nīš. pairicā. jasā i. vaṇtā. vohū. xšaϑrəm . vairīm. bāgəm. aibī. bairišt əm.
Y15.3: sraošō. iδā. astū. ahur ahe. mazdā̊. ẏasnāi. səuu īštahe. aṣ̌aonō. ẏə̄.nā̊. i štō. hiiat̰. paouruuīm. tat̰. uštəməm. cīt̰. auuaϑāt̰. iδā . sraōšō. astū. ahurahe. m azdā̊. ẏasnāi. sə̄uuīštah e. aṣ̌aonō. ẏə̄.nā̊. ištō.
Y16:
Y16.0: aϑā. ahū. vairiiō. ātarə uuaxšō. frā.məē. mrūte• Gujarati Gujarati Gujarati aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. h aca. frā. aṣ̌auua. viδuuā ə. mraotū.⁛※
Y16.1: Gujarati Gujarati Gujarati ah urəm. mazdą̇m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. ẏaz• hūδā̊ŋhəm . mazištəm. ẏazatəm. ẏim. s əuuīštəm. frā. dat̰.gaeϑəm . dātārəm. vohunąm. dāmaną̇ m. ābiiō. rātābiiō. zaōϑrā biiō. aršuxδaeibiiasca. v āγžbiiō. vīspəmca. aṣ̌a uuanəm. mainiiaōm. ẏazatəm. y az
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. ẏaz• ābiiō. rā tābiiō. zaoϑrābiiō. aršuxδ aeibiiasca. vāγžəbiiō. vī spəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm . ẏazatəm. ẏaz• zaraϑuštrəm ahe. zaraϑuštr ahe. zaraϑuštrəmahe. zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. az• zaraϑuštri. srauuā̊. ẏaz• zaraϑuštrahe. daēną̇m. ẏaz• zaraϑuštrahe. varənəmca. t̰ka ešəmca. ẏaz•
Y16.3: aŋuhiiaoš. aṣ̌acinaŋhō. paouruuā̊. dā tā̊. dāmą̇n. aṣ̌aōnīš. ⁛ d aϑušō. ahurahe. mazdā̊. ra euuatō. xᵛarənaŋhatō. ẏaz vōhu. manō. ẏaz• aṣ̌əm. va hištəm. ẏaz• xšaϑrəm. va irīm. ẏaz• spəṇtą̇m. vaŋhu īm. ārmaitīm. ẏaz• hauruua tātəm. ẏaz• amərətātəm. az•
Y16.4: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. maz dą̇m. ẏaz• ātrəm. ahurahe. m azdā̊. puϑrəm. ẏaz• āpō. v aŋuhīš. mazdaδātā̊. aṣ̌ aōnīš. ẏaz• huuarəxšae təm. auruuat̰.aspəm. ẏaz• əŋhəm. gaociϑrəm. ẏaz• ti štrīm. stārəm. raeuuaṇtəm . xᵛarənaŋuhaṇtəm. ẏaz• g ə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. az•
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. ma zdą̇m. ẏaz• miϑrəm. vōuru. gaō iiaoitīm. ẏaz• sraošəm. a ṣ̌īm. ẏaz• rašnūm. razištəm. y az• aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sū rā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō . ẏaz• vərəϑraγnəm. ahuraδāt əm. ẏaz• rāma. x́āstrəm. ẏaz• vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋhə m. ẏaz•
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇m. ẏaz• daeną̇m. vaŋuh īm. māzdaiiasnīm. ẏaz• aṣ̌ īm. vaŋuhīm. ẏaz• arštātə m. ẏaz• asmanəm. ẏaz• zą̇m. hu δā̊ŋhəm. ẏaz• mą̇ϑrəm. spəṇ təm. ẏaz• anaγra. raōcā̊. xᵛ aδātā̊. ẏaz•
Y16.7: xᵛanuuaitī š. aṣ̌ahe. vərəzō. ẏaz• ẏā ə.hūiristaną̇m. uruuą̇nō. š́ii āiieṇti. ẏā̊. aṣ̌aoną̇m. frauuaṣ̌aiiō. vahištəm. a hūm. aṣ̌aoną̇m. ẏaz• raocaŋh əm. vīspō.xᵛāϑrəm.
Y16.8: xšuuī δa. āzūiti.ẏaz• tacat̰. āp a. uxšiiat̰.uruuara• āzōiš . daeuuō. dātahe. hamōi štri. hamōi štri. hamōištri. haomōištri. auuiŋ́hā̊.mūš. auui ŋ́hā̊. pairikaiiāi. pait i. stātaiiaeca. paitist a. tapataiiaeca. paiti. tarətaiiaeca. paitiiao gət̰.t̰baešaiiaeca. aṣ̌ə maoγaheca. anaṣ̌aonō. s āstraheca. paōuru. mahrka he.
Y16.9: ẏaz• vīspā̊. āpō. az• vīspā̊. uruuarā̊. ẏaz• v īspā̊. vaŋhauuō. ẏaz•spā̊. vaŋhīš. ẏaz•spā̊. mainiiauuaca. yazata . gaeϑiiāica. ẏaz• ẏōi. vaŋhuδā̊ŋhō. aṣ̌auuanō.
Y16.10: ẏaz• ϑβą̇m. maeϑanəm. ẏą̇ m. ārmaitīm. spəṇtą̇m. ẏaz• ϑβą̇m. maeϑanahe. paiti. aṣ̌āum. aahura. mazda. druuafš aōš. druuō. uuīrahe. druua. aš aciϑrahe. ẏahmi. zīkācit̰. tanuną̇m. drājištəm. hā. me. maeϑane. miϑnāt̰. at̰. hama. ahama. hama. ahama. at̰. zaiiene•※※
Y17:
Y17.1: ahurəm. m azdą̇m. aṣ̌auuanəm. ašahe. ra tūm. ẏaz• aməṣ̌ā. spəṇta . huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. az•
Y17.2: asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ah e. ratauuō. ẏaz• hāuuanīm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏa z• sāuuaŋhəm. vīsīmca. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz• miϑrəm. vōuru.gaōiiaōitīm. hazaŋra.gaošəm. baeuuarə.c asmanəm. aōxtō.nāmanəm. ẏaz atəm. ẏaz• rāma. xᵛāštrəm. ẏaz• OD•
Y17.12: ϑβą̇m. ātrəm. ahurah e. mazdā̊. puϑrəm. ẏaz• ātrəm. bərəza. sauuaŋhəm. ẏaz• ātrəm. vōhū. friiānəm. ẏaz• ātrəm. u ruuāzištəm. ẏaz• ātrəm. vāzi štəm. ẏaz• ātrəm. spə̄ništəm. y az• xšaϑrəm. nafəδrəm. nairiiō. saŋhəm. ẏazatəm. ẏaz•. ātrəm . vīspaną̇m. nmānanąm. nmānō.p aitīm. mazdaδātəm. ahurahe . mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aš ahe. ratūm. ẏaz• mat̰. vīsp aeibiiō. ātərəbiiō.
Y17.13: āpō. v aŋuhīš. vahištā̊. mazd aδātā̊. aṣ̌aonīš. ẏaz• vīspā̊. āpō. mazdaδāt ā̊. aṣ̌aonīš. ẏaz• vīsp ā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. ẏaz• OD•
Y17.18: ratau uō. vīspe. mazišta. ẏaz• aiiara. asniia. māhiia. ẏā iriia. sarəδa.
Y17.19: aṣ̌āuną̇m. va ŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. f rauuaš́iiō⁛ staōmi. zbaii emi. ufiiemi. ẏaz• nmāniiā̊ . vīsiiā̊. zaṇtumā̊. daxᵛ iiumā̊. zaraϑuštrō.təmā̊.
Y17.20: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏazat a. ẏaz• vīspe. aṣ̌ahe. ra tauuō. ẏaz• hāuuanīm. pai ti. ratūm. sāuuaŋhəm. vīsī mca. paiti. ratūm. ratauuō. v īspe. mazišta. paiti. ratū m.
Y17.21: ẏeŋ́hē. hātą̇m.※
Y18:
Y18.1: Gujarati Gujarati a ṣ̌əm. vohū.⁛ 3※
Y18.2: dāδī. dāiδī. dāδī. dāiδī. mōi . ẏə̄. gą̇m. tašō. apascā. ur uuarā̊scā. amərətātā. hauruuātā. spəništā. mainiiū. mazdā. tə̄uuīšī. utaiiūitī. manaŋhā. vōhū. sə̄ŋhē.
Y18.3: spə ṇtā. mainiiū. vahištācā. mana. hācā. aṣ̌āt̰. š́iiaō ϑanācā. vacaŋhācā. ah māi. dą̇n. hauruuātā. amərət ātā. mazdā̊. xšaϑrā. ārm aitī. ahurō⁛ spəṇtā. mai niiū. ⁛ 2• ārmaitī. ahurō.
Y18.4: Gujarati Gujarati ahiiā. mainiiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahištəm. hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš . ə̄əānū. manaŋhō. ārmaitōiš. zastōibiiā. š́iiaoϑanā. v ərəziiat̰. ōiiā. cistī. huuō. p tā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊.⁛
Y18.5: a hiiā. mainiiə̄uš. tuuə̄m. ahī . tā. spəṇtō. ẏə̄. ahmāi. g ą̇m. rāniiō. skərətīm. hə̄m.ta sat̰. at̰. hōi. vāstrāi. rām ādā̊. ārmaitīm. hiiat̰. hə̄ m. vōhū. mazdā. hə̄me.frast ā. manaŋhā. ※
Y18.6: ahmāt̰. main iiə̄uš. rārəš́iieiṇiti. drəγu uaṇtō. mazdā. spəṇtāt̰. nōi t̰. aϑā. aṣ̌āunō. kasə̄uš. cī t̰. nā. aṣ̌āune. kāϑē. aŋha t̰. isuuācīt̰. hą̇s. parōš. ak ō. drəγuuāitē.※
Y18.7: tācā. spə ṇtā. mainiiū. mazdā. ahurā . aṣ̌āunē. cōiš. ẏā. zī. cī cā. vahištā. hanarē. ϑβa hmāt̰. zaošāt̰. drəγuuā̊. bax šaitī. ahiiā. š́iiaoϑan āiš. akāt̰. āš́iią̇s. man aŋhō.⁛
Y18.8: tā. dā̊. spəṇtā . mainiiū. mazdā. ahurā. āϑr ā. vaŋhā̊. vīdāitīm. rānō ibiiā. ārmatōiš. dəbązaŋh ā. aṣ̌a. x́iiācā. hāzī. p aourūš. išəṇtō. vā̊urāi tē. ⁛
Y18.9: Gujarati Gujarati spəṇtā. mainiiū. vah ištācā.⁛ 2• ārmaitī. ahu rō.
Y18.10: aṣ̌əm. vōhū. 3•
Y18.11: spəṇt ā. mainiiū. hāitīm. ẏaz•
Y18.12: ẏeŋ́hē. hātą̇m.※
Y18.13: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. v airiiō. 4• Gujarati
Y18.14: aṣ̌əm. vo hū.⁛ Gujarati Gujarati
Y18.15: ahunəm. vairīm. az• aṣ̌əm. vahištəm. srah eštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. az•
Y18.16: ẏeŋ́hē. hātą̇m.⁛ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati※※
Y19:
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑ uštrō. ahurəm. mazdą̇m. ahur a. mazda. mainiiō. spə̄ništa. dātarə. gaeϑaną̇m. astuuai tiną̇m. aṣ̌āum. cit̰. auuat̰. v acō. ās. ahura. mazda. ẏa t̰. mē. frāuuacō.
Y19.2: para. asməm. para. āpəm. para. zą̇m. para. g ą̇m. para. uruuarąm. para. ātrə m. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. d aeuuāisca. xraβastrāi š. mašiiāišca. para. vī spəm. ahūm. astuuaṇtəm. p ara. vīspa. vōhū. mazdaδ āta. aṣ̌a. ciϑra.
Y19.3: āat̰. mra ōt̰. ahurō. mazdā̊. baγa. ae ša. ās. ahunahe. vairiie he. spitama. zaraϑuštra. ẏ at̰. tē. frāuuaōcim.
Y19.4: para. a sməm. para. āpəm⁛ OD• para. v īspa. vōhū. mazdaδāta. a ṣ̌a. ciϑra.
Y19.5: hā. mē. baγa. ah unahe. vairiiehe. spita ma. zaraϑuštra. ana. piiūxδa . ana. piišūta. srāuuaiiam na. satəm. paiti. aniiaesą̇ m. raϑβą̇m. gāϑaną̇m. ana. pi iūxδaną̇m. ana. pišūtaną̇m. srāuuaiiamananą̇m. āat̰. ai piiūxδa. aipišūta. srā uuaiiamna. dasa. paiti. an iie. ratauuō.
Y19.6: ẏasca. mē. ae tahmi. aŋhuuō. ẏat̰. astuua ṇti. spitama. zaraϑuštra. ba γą̇m. ahunahe. vairiiehe. marāt̰. frā.vā. marō. drəṇja iiāt̰. frā. vā. drəṇjō. srā uuaiiāt̰. frā.vā. srāuuaii ō. ẏazāite. ϑrīšcīt̰. tarō . pərətūm. cit̰. hē. uruuānəm. v ahištəm. ahūm. frapāraii ēn. azəm. ẏō. ahurō. mazdā̊. ā. vahištāt̰. aŋhaōt̰. ā. vahištāt̰. aṣ̌āt̰. ā. vah ištaeibiiō. raocə̄biiō.
Y19.7: ẏasc a. mē. aetahmi. aŋhuuō. ẏa t̰. astuuaiṇti. spitama. zaraϑuštra. baγą̇m. ahunah e. vairiiehe. drəm. jaiiō. aparō. δaiiete. ẏat̰. vā . naeməm. ẏat̰. vā. ϑrišum. ẏat̰. vā. ciϑrušūm. ẏat̰. vā. paṇgtaŋhəm. pairi.dim . tanuua. azəm. ẏō. ahurō. ma zdā̊. uruuānəm. haca. vahi štāt̰. aŋhaōt̰. auuauuait īa. bą̇zasca. fraϑasca. pa iri. taniia. ẏaϑa. ẏim. zā̊ . astica. ẏim. zā̊. auuait i. bązō. auuaiti. fraϑasci t̰.
Y19.8: fraca. aetat̰. vacō. vao ce. ẏat̰. ahumat̰. ẏat̰. rat umat̰. para. auuaiŋ́he. asnō . dā̊ŋhōit̰. para. āpō. para . zəmō. para. uruuaraiiā̊. par a. gə̄uš. caϑβarə. paiti štaniiā̊. paiti štanaiiā̊. paitištaniiā̊. paitištanaiiā̊. dā̊ŋhaot̰. pa ra. naraš. aṣ̌aonō. bipaiti. štānahe. ząϑβāt̰. para. auuaiŋ́he. hū. hū. ϑβarštō. k əhrpiia. ape. aməṣ̌aną̇m. sp əṇtaną̇m. dāhīm.
Y19.9: frā.mē. spanaiiā̊. maniuuā̊. vauua ca. vīspą̇m. aṣ̌aonō. stīm. haitīmca. bauuaiṇtīmca. bušiieiṇtīmca. š́iiaoϑ nō.tāitiia. š́iiaoϑənaną̇ m. aŋhə̄uš. mazdāi.
Y19.10: aetat̰c a. aešą̇m. uxδaną̇m. uxδōt əməm. ẏāiš. ẏauua. fraca . vaoca. fraca. mruiie. fraca . vaxšiiēiti. asti. zī. ana . auuauuat̰. uxδata. ẏaϑa. ẏat̰. dit̰. vīspō. aŋhuš. a stuuā̊. ā. saxšat̰. sax šą̇s. dadrānō. nī. pairi. iri ϑiią̇stātat̰. haraite.⁛
Y19.11: aetat̰ca. nō. vacō. frāuua oce. sixšaemca. hišm āirīmca. ẏaϑana. kahm āicit̰. hātą̇m. aṣ̌āt̰. h aca. ẏat̰. vahištāt̰.
Y19.12: aϑa. frāiδa. āmraōt̰. ẏat̰ . dim. ahūmca. ratūmca. ād aδat̰. iϑa. dim. para.cinašt i. ẏim. ahurəm. mazdą̇m. mana s.paōiriiaeibiiō. dāmabii ō. ẏaϑa. ẏim. vīspaną̇m. m azištəm. cinasti. aϑa. ahm āi. dāmą̇m. mazištəm. cina sti.
Y19.13: ẏaϑa. mazdāi. hujīt iš. vaŋhəuš. iδa. ϑritīm. t̰kaešəm. ādrəm. jaiiete. d azda. manaŋhō. para. īm. ẏiδ a. manaŋhe. cinasti. ẏaϑa. fradaxštārəm. manaŋhe. man aŋhō. aetauuaitiia. īm. k āraiieiti. š́iiaoϑənaną̇m . iδa. ahūm. kāraiieiti.
Y19.14: y at̰. dim. dāmabiiō. cinasti. ma zda. iϑa. təm. ẏat̰. ahmāi. d āmą̇n. xšaϑrəm. ahurāi. ci nasti. tat̰. mazda. tauua. xš aϑrəm. drigubiiō. vāstārəm. c inasti. ẏaϑa. uruuaϑəm. spi tamāi. paṇca. t̰kaeša. v īspəm. vacō. frauuākəm. ahu rəm. vacō. ahurahe. mazdā̊.⁛
Y19.15: vahištō. ahurō. mazdā̊. ah unəm. vairīm. frāmraōt̰. vahi štō. hāmō. kāraiiat̰. hiϑβ at̰. akō. abauuat̰. aṇtarəca. d ruuaṇtəm. āmrūta. aiia. aṇ tarəuxδi. nōit̰. nāmanā̊. nōi t̰. sə̄ŋhā. nōit̰. xratauuō. n aēδa. varana. nōit̰. uxδa. naeδa. š́iiaoϑna. nōit̰. da ēnā̊. nōit̰. uruuąnō. haciṇ te.⁛
Y19.16: aetat̰ca. vacō. mazd aōxtəm. ϑri. afsməm. caϑru .pištrəm. paṇca. raturāiti . haṇkərəϑəm. kāiš. hē. a βsmą̇n. humatəm. hūxtəm. huuarəštəm.
Y19.17: kāiš. pištr āiš. āϑrauua. raϑaešt ā̊. vāstriiō. fšuiią̇s. huitiš. vīspiie. irine. hacimna. naireaṣ̌aone. aršmanaŋha. arš . manaŋha. vicaŋha. arš . š́iiaoϑna. ratuš. mərəta. d aenō.sāca. ẏeŋ́he. š́ii aoϑnāiš. gaeϑā̊. aṣ̌a. frādəṇte.
Y19.18: kaiia. ratauuō. n māniiō. vīsiiō. zaṇtumō. d axᵛiiumō. zaraϑuštrō. pux δō. ā̊ŋhą̇m. dax́iiuną̇m. ẏ ā̊. aniiā̊. rajōit̰. zaraϑušt rōit̰. ciϑru. ratuš. raγa. zara ϑuštriš. kiiaŋhā. ratauu ō. nmāniiasca. vīsiiasca. zaṇtumasca. daxᵛiiumasca. daxᵛiiumasca. zaraϑuštrō. t ūiriiō.
Y19.19: kat̰. humatəm. aṣ̌auu anəm. manaš. paoiriiō. kat̰. h ūxtəm. mą̇ϑrō. spəṇtō. kat̰ . huuarštəm. staotāišta. aṣ̌a. paoiriiāisca. dāmə̄ bīš.
Y19.20: mazdā̊. frā. mraōt̰. cīm. frā. mraōt̰. aṣ̌auuanəm. maini iaomca. gaeϑīmca. cuuą̇s . frā. mraot̰. frauuākəm. vah ištō. xšaiiamanō. cuuaṇ təm. aṣ̌auuanəm. vahištəmc a. auuasō. xšaϑrəmca.
Y19.21: baγ ą̇m. ahunahe. vairiiehe. ẏaz• ahunahe. vairiiehe . ẏaz• frasraoϑrəmca. framarə ϑrəmca. fragāϑrəmca. frāi iastīmca.
Y19.22: ẏeŋ́hē. hātą̇m. ⁛※
Y20:
Y20.1: frā. mraōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. vōhū. vahi štəm. astī. para. ahmāi. vō hū. vahištəm. cinasti. ẏa ϑa. xᵛaetaouue. xᵛaetātə m. vōhū. vahištəm. astī. ẏ aϑa. t̰kaešəm. kāraiieiti .
Y20.2: uštā. astī. uštā. ahmāi. ušta. tāitiia. vīspəm. aṣ̌a uuanəm. vīspāi. aṣ̌aone. pa ra. cinasti. ẏaϑa. nā. stāit iia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīsp āi. aṣ̌aōne. para.cinasti.
Y20.3: ẏat̰. aṣ̌āi. vahištāi. a ṣ̌əm. para. cinasti. vīspəm. mą̇ϑrəm. vīspəm. mą̇ϑrāi. ẏa ϑa. aṣ̌āi. xšaϑrəm. cinast i. ẏaϑaca. zbaiieṇte. aṣ̌ aone. aṣ̌əm. cinasti. ẏaϑac a. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cina sti. ẏat̰. saoš́iiaṇtəbiiō. ϑrāiiō. t̰kaeša. vīspəm. v acō. frauuākəm. ahurəm. vac ō. ahurahe. mazdā̊.
Y20.4: mazdā̊. f rāmraōt̰. cīm. frā. mraot̰. aṣ̌ auuanəm. mainiiaomca. gaiϑī mca. cuuą̇s. frā. mraōt̰. frauu ākəm. vahištō. xšaiiamn ō. cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vah ištəmca. auuasō. xšaϑrəm ca.
Y20.5: baγą̇m. aṣ̌ahe. vahišt ahe. ẏaz• aṣ̌ahe. vahišt ahe. ẏaz• frasraoϑrəm.ca. framarəϑrəmca. fragāϑrəmca . frāiiaštīmca.
Y20.6: ẏeŋ́hē. hātą̇m.⁛※
Y21:
Y21.1: ẏesnīm. v acō. aṣ̌aonō. zaraϑuštra. y eŋ́he. hātą̇m. āat̰. ẏe snahe. paiti. ẏeŋ́he. i δa. mazdāi. ẏasnəm. cinast i. ẏaϑa. dāta. ahurahe. h ātą̇m. ẏasnəm. cinasti.
Y21.2: aϑa. haj. bīš. jījišą̇m. ẏā̊ŋhą̇m. iδa. aṣ̌aoną̇m. ārmaiti. paoiriianą̇m. ẏa snəm. para.cinasti. ẏaϑa. v ahməm. aməṣ̌aeibiiō. ϑrāii ō. t̰kaeša. vīspəm. vacō. ẏesnəm. cīm. aouui. ẏasnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtē. paiti. ẏ asnahe.
Y21.3: āat̰. mraōt̰. mazdā̊. ušta. ahmāi. ẏahmāi. ušt a. kahmāi. cit̰. vasə̄ē. xš aiią̇s. mazdā̊. dāiiāt̰. ah urō.
Y21.4: cīm. aetaiia. paiti. v aca. paitī. āmraot̰. ušta tātəm. paiti. āmraot̰. ušt tāitiiaca. vīspəm. aṣ̌ auuanəm. həṇtəmca. bauuaṇ təmca. būšiiaṇtəmca. va hištəm. vahištō. paitii āmraōt̰. vahištō. mazdā̊. paitii āmraot̰. vahištō. mazdā̊. paiti. mra vahištō. mazdā̊. paiti. mra vahištəm. aṣ̌auu anəm. vahištāi. aṣ̌aōne.
Y21.5: baγą̇m. ẏeŋ́hē. hātą̇m. h ufrāiiaštą̇m. aṣ̌aonīm. ẏaz•
Y21.6: ẏeŋ́hē. hātą̇m. ⁛
Y22:
Y22.1: Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vōhū⁛ 3.
Y22.2: ba rəsmana. paiti.bərəta. haδa. zaoϑra. daϑušō. ahurahe. ma zdā̊. raeuuatō. xᵛarənaŋuhat ō. aməṣ̌aną̇m. spəṇtaną̇m. iməm . haoməm. aṣ̌aiia. uzdātą̇m. āiiesē• imą̇mcā. gą̇m. jīu uą̇m. aṣ̌aiia. uzdātą̇m. āii e• imą̇mcā. uruuarą̇m. haδān aēpatą̇m. aṣ̌aiia. uzdātą̇m . āiie•
Y22.3: aiβiiō. vaŋuhibiiō . imā̊. zaōϑrā̊. haomauuait īš. gaomauuaitīš. haδā naēpaitauuaitīš. aṣ̌aii a. uzdātā̊. āiie• aiβiiō . vaŋuhibiiō. apəmca. haomi ią̇m. āiie• asmanaca. hāuu ana. āiie• aiiaŋhaenaca. hāuuana. āiiese•
Y22.4: imą̇mcā. ur uuarą̇m. barəsmanīm.jaγmūšīm ca. ratufratīm. marəϑrəmca. va rəzīmca. daenaiiā̊. vaŋuhii ā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑan ą̇mca. sraoϑrəm. jaγmūšīmca . aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. r atufritīm. imą̇m. aesmą̇msc a. baoiδīmca. āiiesē• tau ua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. p uϑra. vīspaca. vōhū. mazda δāta. aṣ̌a. ciϑra. āiie•
Y22.5: x šnū. maine. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtaną̇m. srao šahe. aṣ̌aiiehe. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. raϑβō. bərə zatō. ẏō. ašahe.
Y22.6: āiie• asniiaēibiiō. ašahe. rat ubiiō. hāuuanə̄. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. āiiesē• sāu uaŋhə̄. vīsiiāica. aṣ̌aon e. aṣ̌ahe. raϑβe. āiies ē• miϑrahe. vōurugaoiiaoit ōiš. hazaŋra.gaošahe. ba euuarəcišmanō. aoxtō.nāma nō. ẏazatahe. rāmanō. x́ā strahe⁛ Gujarati Text Gujarati Text OD.
Y22.21: hāuuanōiš. raϑβō. Gujarati Text
Y22.22: iməm. haom əm. aṣ̌aiia. uzdātəm. āiie sē•⁛
Y22.24: vīspaca. vōhū. maz daδāta. aṣ̌aciϑra⁛ āii esē• xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. x́arənaŋuha tō. aməšaną̇m. spəṇtanąm⁛ m iϑrahe. vōurugaoiiaoitōiš . rāmanasca. x́āstrahe⁛ h uuarəxšaetahe. aməšahe . raeuuahe. uruuat̰.aspahe⁛ vaiiōiš. uparō.kairiiehe. t aradātō. aniiāiš. dāmą̇n. a etat̰. tē. vaiiō. ẏat̰. tē. a sti. spəṇtō.mainiiaom⁛ raz ištiiā̊. cištiiā̊. mazdaδā taiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. daenai iā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasn ōiš⁛ mą̇m. ϑrahe. spəṇtah e. aṣ̌aonō. vərəziiaŋuhe. dā tahe. vīδaēuuahe. dāta he. zaraϑuštrōiš. darəgaii ā̊. upaiianaiiā̊. daenaii ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōi š. zarazdātōiš. mą̇ϑrahe. spəṇtahe. uši.darəϑrəm. dai naiiā̊. māzdaiiasnōiš. va ēδīm. mą̇ϑrahe. spəṇtah e. āsnahe. xraϑβō. mazda δātahe. gaōšo.srūtah e. xruϑβō. mazdaδātahe ⁛ āϑrō. ahurahe. mazdā̊. p uϑra. tauua ātarš. puϑra. a hurahe. mazdā̊• mat̰. vīspaeibiiō. ātarəbiiō. ga rōiš. ušidarənāhe. mazdaδā tahe. aṣ̌a. x́āϑrahe⁛ vī spaešą̇m. ẏazataną̇m. aṣ̌ aōną̇m. mainiiauuaną̇m. gaeϑ iianą̇m. aṣ̌āuną̇m. frauuašin ą̇m. uγraną̇m. aiβiϑūraną̇m. pao iriiō.t̰kaešaną̇m. frauuaš iną̇m. nabānazdištaną̇m. frauu ašiną̇m. aoxtō.nāmanō. ẏa zatahe. Gujarati
Y22.26: āii esē.• Gujarati auuaŋhā̊. frauuašaiiō. ẏ ā̊. paoiriiā̊ŋhare. nmānan ą̇mca. vīsą̇mca. zaṇtuną̇mc a. daxᵛiiuną̇mca. ẏā̊. asma nəm. vīδāraiiən. ẏā̊. āpəm. vīδaraiiən. ẏā̊. zą̇m. vīδ āraiiən. ẏā̊. gą̇m. vīδār aiiən. ẏā̊. barəϑrišuua. puϑ rē. vīδāraiiən. paiti.vərət e. apara.iriϑəṇtō.
Y22.27: āiie• āfrauuaeše. ahurahe. m azdā̊. aməspəṇtaną̇m. aməšaną̇m. spəṇtaną̇m. aməspəṇtaną̇m. aməšaną̇m. spəṇtaną̇m.. mat̰. vīspaeibiiō. aṣ̌aonibiiō. frauuaṣ̌eibiiō. ẏā̊. maini iauuaną̇m. ẏazataną̇m. āii esē• āfrauuašə̄. gaiiehe. marəϑnō. zaraϑuštrahe. spitā mahe. kauuōiš. vīstāspahe. isat̰.vāstrahe. zaraϑu štrōiš. mat̰. vīspeibiiō. aṣ̌aonibiiō. frauuašibiiō. ā̊. paoiriianą̇m. t̰kaēšną̇m. āfrauuašə̄. gaiiehe. marəϑnō. zaraϑuštrahe. spitāmahe. kauuōiš. vīstāspahe. isat̰.vāstrahe. zaraϑuštrōiš. mat̰. vīspeibiiō. aṣ̌aonibiiō. frauuašibiiō. ā̊. paoiriianą̇m. t̰kaēšną̇m.
Y22.28: āiie•. āiie• vīspaiia. aṣ̌aone. fr auuaše. kasti. kauuacit̰. aŋh ā̊. zəmō. para.irišti. dahma. n āirike. apərənāiiūke. keni ike. vāstriiā. varəzi. upaša eti. haca. ahmāt̰. nmānāt̰. i ziieiṇti. ẏā̊. paitiš. ma rəṇte. ẏā̊. aiβi. nāsəṇt e. vaŋhuš. ẏasną̇sca. vah mą̇sca.
Y22.29: āiiesē• aṣ̌aoną̇m. f rauuašiną̇m. uγraną̇m. aiβiϑū raną̇m. paoiriiō.t̰kaešaną̇m. f rauuašiną̇m. nabānazdištaną̇m. frauuašiną̇m. hauuahe. urunō . frauuašə̄ē.
Y22.30: āiiesē• vīsp aeibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ā iie• vīspaēibiiō. vaiŋ́ha δā̊biiō. ẏazataeibiiō. mai niiaoibiiascā. gaiϑiiaēibi iascā. ẏōi. həṇti. ẏasni iāca. vahamiiāca. aṣ̌ā t̰. haca. ẏat̰. vahištāt̰.
Y23:
Y23.0: fr auuarāne. mazdaiiasnō• hāuu anə̄• sāuuāhē. raϑβą̇m• Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text frasastaiiaeca• Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaōtā Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaōta• Gujarati Text aϑā. rat uš. OD. mraotū.
Y24:
Y24.1: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahurāi. ma zdāi. haomą̇m. āuuaeδaiia mahī. Gujarati Text imą̇. ha omą̇sca. miiazdą̇sca. zaoϑr ā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. fr astarətəm. gą̇mca. huδā̊ŋh əm. imą̇m.cā. gą̇m. jiiuuiią̇m. aṣ̌aiia. uzdātą̇m. imą̇m.cā. uruuarą̇m. haδānaepatą̇m. a ṣ̌aiia. uzdātą̇m.
Y24.2: aiβiiō. v aŋuhibiiō. imā̊. zaoϑrā̊. ha ōmauuaitīš. gaomauuaitī š. haδānaepatauuaitīš . ašaiia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋuhibiiō. apəmca. haomii ą̇m. asmanaca. hāuuana. aiia ŋhaenaca. hāuuana.
Y24.3: imą̇mcā . uruuarą̇m. barəsmanīm. jaγmūš īmca. ratufritīm. marəϑrəmca . varəzīm.ca. dainaiiā̊. vaŋh uiiā̊. māzdaiiasnōiš. gā ϑaną̇mca. sraoϑrəm. jaγmūš īmca. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑ βō. ratufritīm. imą̇m. aesm ą̇sca. baoiδīmca. tauua. ā ϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vōhū. mazdaδāt a. aṣ̌aciϑra. aṣ̌aciϑra. ※pairica. dadimahī. ā ca. vaeδaiiamahī.
Y24.4: āat̰. d īš. āuuaeδaiiamahi.※ ahurāica. mazdāi. sraošā ica. aṣ̌iiāi. aməšaeibii asca. spəṇtaibiiō. aṣ̌ā uną̇mca. frauuašibiiō. aṣ̌ā uną̇mca. uruuō. ibiiō. āϑrahec a. ahurahe. mazdā̊. raϑβa eca. bərəzaiti. vīspaiiā̊. są̇cat̰.ca. aṣ̌aonō. stōiš . ẏasnāica. vahmāica. x šnaoϑrāica. frasastaii aeca.
Y24.5: āat̰. dīš. āuuaeēδii amahī. zaraϑuštrahe. spit āmahe. aṣ̌aonō. frauuašə̄ē . ẏasnāica. v• x• f• aŋhuii aoš. ašacinaŋhō. mat̰. vī spaeibiiō. aṣ̌aonibiiō. frauu ašibiiō. ẏā̊. uγirīraϑušą̇ m. aṣ̌aoną̇m. ẏā̊sca. zuuaṇt ą̇m. aṣ̌aoną̇m. ẏā̊sca. narą̇ m. azātaną̇m. frasraocarəϑrą̇m. saošiiaṇtą̇m.
Y24.6: imą̇m. haō mą̇sca. miiazdą̇sca. zaoϑr ā̊sca. OD.
Y24.8: vīspaca. vōhū. m azdaδāta. aṣ̌aciϑra. pai rica. dadimahī. āca. vaeδ aiiamahī.
Y24.9: āat̰. dīš. āuu aeδaiiamahī. aməšaeibii ō. spəṇtaeibiiō. huxšaϑ raeibiiō⁛ OD.
Y24.28: hāuuanōiš. ra ϑβō. ẏasnāica. v⁛ x⁛ f⁛
Y24.29: āat̰•⁛ Gujarati Text ah urahe. mazdā̊. raeuuatō. xᵛar ənaŋuhatō. aməšaną̇m. spəṇt aną̇m. OD. nabānazdištaną̇m. fr auuašiną̇m. xšnaoϑra. ẏas nāica. vahmāica. xšnao ϑrāica. frasastaiiaeca.
Y24.30: āat̰. dīš. āuuaeδaiiamah ī. aṣ̌āunẏm. frauuaṣ̌inẏm. u γraną̇m. aiβiϑūraną̇m. paoirii ō.t̰kaešaną̇m. frauuašiną̇m. nabānazdištaną̇m. frauuašin ą̇m. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ ə̄ē. ẏasnāica. OD.
Y24.31: āat̰. dīš . āuuaeδaiiamahī. vīspa eibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. v⁛ x⁛ f⁛ āat̰• vīspaei biiō. vaiŋ́huδā̊.biiō. ẏaz ataeibiiō. mainiiaōibiiasc ā. gaeϑiieibiiōscā. gaeϑiieibiiascā. gaeϑiieibiiōscā. gaeϑiieibiiascā. ẏō i. həṇti. ẏesniiāca. va hmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏ at̰. vahištāt̰.
Y25:
Y25.1: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aməšā. spəṇtā. huxšaϑ rā. huδā̊ŋhō.ẏaz Gujarati Text Gujarati Text iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātə m. ẏaz imą̇mcā. gą̇m. jiiuuiią̇m . aṣ̌aiia. uzdātą̇m. ẏaz Gujarati Text Gujarati Text imą̇m .cā. uruuarą̇m. haδānaeptą̇ m. aṣ̌aiia. uzdātą̇m. ẏaz
Y25.2: ai βiiō. vaŋuhibiiō. imā̊. zaoϑ rā̊. hāomauuaitīš. gaomau uaitīš. haδānaeptauuai tīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. az• aiβiiō. vaŋuhibiiō. ap əmca. haomiią̇m. ẏaz• asma naca. hāuuana. ẏaz• aiiaŋ haenaca. hāuuana. ẏaz•
Y25.3: im ą̇mcā. uruuarą̇m. barəsmanīm. j aγmūšīmca. ratufritīm. m arəϑrəmca. varəzīmca. daenai iā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiia snōiš. gāϑaną̇mca. sraoϑ rəm. jaγmūšīmca. aṣ̌aonō. ašahe. raϑβō. ratufritī m. imą̇m. aesmą̇m.sca. baoiδī m. ẏaz• tauua. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. vīspaca . vōhū. mazdaδāta. aṣ̌aci ϑra. ẏaz•
Y25.4: ahurəm. mazdą̇m. ra euuaṇtəm. x́arənaŋhuṇtəm. ẏaz• aməšā. spəṇtā. h uxšaϑrā. huδā̊ŋho. ẏa z• miϑrəm. vouru.gaoiiaoitī m. ẏaz• rāma. x́āstrəm. ẏaz• huuarəxšaetəm. aməšəm. ra em. auruuat̰.aspəm. ẏaz• vae m. aṣ̌auuanəm. ẏaz• vaem. a parō.kairīm. ẏaz• taraδātə m. aniiāiš. dāmą̇n. aetat̰. tē. vaiiō. ẏaz• ẏat̰. tē. a sti. spəṇtō.mainiiū. razišt ą̇m. cistą̇m. mazdaδātąm. a ṣ̌aonīm. ẏaz• daeną̇m. vaŋu hīm. māzdaiiasnīm. ẏaz•m ą̇ϑrəm. spəṇtəm. ašx́arəna ŋhəm. ẏaz• dātəm. vīdōiiuum. ẏaz•dātəm. zaraϑuštrəm. az• darəγą̇m. upaiianą̇m. ẏaz• daeną̇m. vaŋuhīm. māzdaii asnīm. ẏaz• zarazdāitīm. m ą̇ϑrəm. spəṇtəm. ẏaz• ušid arəϑrəm. daeną̇m. māzdaiias nīm. ẏaz• vaeδīm. mą̇ϑrəm. spəṇtəm. ẏaz• āsnəm. xrat ūm. mazdaδātəm. ẏaz•gao šō.srūtəm. xratūm. mazda δātəm. ẏaz• ātrəm. ahura he. mazdā̊. puϑrəm. ẏaz• ϑ βą̇m. ātrəm. ahurahe. mazd ā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratūm. ẏaz• ātarō. ẏaz• gairīm. ušid aranəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.x́ āϑrəm. ẏazatəm. ẏaz•vīsp əmca. aṣ̌auuanəm. mainiiūm. ẏazatəm. ẏaz• vīspəmca . aṣ̌auuanəm. gaiϑīm. ẏaza təm. ẏaz• aṣ̌āuną̇m. vaŋuh īš. sūrā̊. spəntā̊. frau uaṣ̌aiiō.※ Gujarati Text staomi. zbaiiemi. ufiiemi. ẏaz• nmāniiā̊. vīsiiā̊. za ṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑ uštrotəmā̊.
Y26:
Y26.1: vīspaną̇mca. ā̊ŋhą̇m. paoiriianą̇m. fr auuašiną̇m. iδa. ẏaz•fr auuašīm. auuą̇m. ẏą̇m. ahu rahe. mazdą̇. mazdā̊. mazdą̇. mazdā̊. mazištą̇mc a. vahištą̇mca. srahešt ą̇mca. xraōždištą̇mca. xr aϑβaištą̇mca. hukərəptə mą̇mca. aṣ̌āt̰. apanōtəmą̇m ca.
Y26.2: aṣ̌āuną̇m. vaŋuhīš. s ūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aii ō. ẏaz•※ ẏaz•※ ẏā̊. aməṣ̌aną̇m. spəṇ taną̇m. xšaetaną̇m. varəz i.dōiϑraną̇m. bərəzatą̇m. aiβ iiāmaną̇m. taxmaną̇m. āh uīriianą̇m. ẏōi. aiϑiiejaŋ hō. aṣ̌auuanō.
Y26.3: paoiriianąm. t̰kaēšanąm. paoiriianąm. s āsnō.gūšąm. iδa. aṣ̌aon ą̇m. aṣ̌aoniną̇mca. ahūmc a. daeną̇mca. baoδasca. uruu ānəmca. frauuaṣ̌īmca.yaz• ẏōi. aṣ̌āi. vaōnarəe. gə̄u š. huδā̊ŋho. uruuanəm. ẏaz
Y26.4: ẏōi. aṣ̌āi. vaonarə. gaii ehe. marəϑnō. aṣ̌aonō. fra uuaṣ̌īm.ẏaz•※ zaraϑušt rahe. spətāmahe. iδa. a ṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaš īm. yaz•※ kauuōiš. vīstāsp ahe. aṣ̌aonō. frauuašīm . ẏaz•※ isat̰.vāštrahe. za raϑuštrōiš. aṣ̌aonō. frau uašīm. ẏaz•※
Y26.5: nabānazdišt aną̇m. iδa. aṣ̌aoną̇m. aṣ̌aon iną̇mca. ahūmca. daeną̇m.c a. baoiδasca. uruuānəmca. fr auuašīmca. ẏaz•ẏōi. aṣ̌ āi. vaonarə. mat̰. vīspae ibiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaš ibiiō. ẏā̊. irīriϑušą̇m. a ṣ̌aoną̇m. ẏā̊sca. juuaṇt ą̇m. aṣ̌aoną̇m. ẏā̊sca. narą̇ m. azātaną̇m. frasraocarəϑr ą̇m. saoš́iiaṇtą̇m.※
Y26.6: a. iristanąm. uruuānō. ẏaz•ā̊. aṣ̌aōną̇m. frauuašaiiō . vīspaną̇m. ahmiia. nmāne. nabānazdištaną̇m. para.irišt aną̇m. aeϑra.paitiną̇m. aeϑ riianą̇m. narą̇m. nāiriną̇m. iδa. aṣ̌aoną̇m. aṣ̌aoniną̇m. frauu aṣ̌aiiō.ẏaz•
Y26.7: vīspaną̇m. a ēϑra.paitiną̇m. aṣ̌aoną̇m. frauuašaiiō. ẏaz• vīspan ą̇m. aeϑriianą̇m. aṣ̌aoną̇m. frauuašaiiō. ẏaz•※ spaną̇m. narą̇m. aṣ̌aoną̇m. fra uuašaiiō. ẏaz• vīspaną̇m. nāiriną̇m. aṣ̌aoniną̇m. frauua šaiiō. ẏaz•
Y26.8: vīspaną̇m. a pərənāiiūkaną̇m. dahmō.kə rətaną̇m. aṣ̌aonąm. frauua šaiiō.ẏaz• ādax́iiuną̇m ca. aṣ̌aoną̇m. frauuašaii ō. ẏaz• uzdax́iiuną̇mca. a ṣ̌aoną̇m. frauuašaiiō. ẏa z•
Y26.9: narą̇mca. aṣ̌aoną̇m. frauu aṣ̌aiiō. ẏaz• nāiriną̇mca . aṣ̌aoniną̇m. frauuašaiiō . ẏaz• vīspā̊. aṣ̌āuną̇m . vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇ tā̊. frauuašaiiō. ẏaz• y ā̊. haca. gaiiāt̰. marəϑn at̰. ā.saoš́iiaṇtāt̰. v ərəϑraγnat̰.
Y26.10: Gujarati Text Gujarati Text vīspā̊. frauuaša iiō. aṣ̌āunąm. ẏaz• irist anąm. uruuanō. ẏaz• ẏā̊. a ṣ̌aōnąm. frauuašaiiō.
Y26.11: eŋ́he. hātą̇m. ※
Y27:
Y27.0: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā . frā.mē. mrūte. Gujarati Text a ϑā. ratuš.• vīδuuā̊. mraō tū. Gujarati Text Gujarati Text
Y27.1: aetaδa. dim. vī spanąm. mazištəm. dazdiiā i. Gujarati Text ahūmca. Gujarati Text Gujarati Text ratūmca. ẏim. ah urəm. mazdą̇m. Gujarati Text Gujarati Text snaϑāi. aŋ rahe. mainiiə̄uš. druuatō. s naϑāi. aišmahe. xruuīm .draoš. snaϑāi. māzainii anąm. daeuuaną̇m. snaϑāi. vīspanąm. daeuuanąm. XXX. snaϑāi. vīspanąm. daeuuanąm. varəniianą̇ mca. druuatą̇m. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.2: fra daϑāi. ahurahe. mazdā̊. raeuuatō. x́arənaŋuhatō. Gujarati Text Gujarati Text fra daϑāi. aməšanąm. spəṇt anąm. Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. tištri iehe. stārō. raeuuatō. x́ arənaŋuhatō. fradaϑāi. narš. aṣ̌aonō. XXX. fradaϑāi. narš. aṣ̌aonō. fradaϑ
Y27.3: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.4: mazdā . at̰. mōi. vahištā. srauuā̊ scā. š́iiaoϑnācā. vao cā. tātū. vōhū. manaŋh ā. a ṣ̌āicā. išudəm. stūtō. x šamākāi. xšaϑrā. ahur ā. frašə̄m. vasnā. haiϑiiə̄ m. dā̊. ahūm.※ mazdā. at̰. mōi. 4. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.5: āiriiə̄mā. išiiō. ra fəδrāi. jaṇtu. nərə. biiascā. nāiribiiascā. zaraϑuštra hē. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. man aŋhō. ẏā. daenā. vairīm. hanāt̰. miiazdəm. aṣ̌ahiiā . ẏā. sā. aṣ̌īm. ẏām. iš iią̇m. ahurō. masatā. mazd ā̊.※ 4. Gujarati Text Gujarati Text
Y27.6: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Text Gujarati Text
Y27.7: haoma. pairi.harəšiiṇt e. mazda.xšaϑra. ašahe .ratauuō. vaŋhə̄uš. srušō. vaŋhə̄uš. srušō. Gujarati Text Gujarati Text ẏō. aṣ̌ahiə. aṣ̌ahe. aṣ̌ahiə. aṣ̌ahe. hacaite. mą̇zara iiaheca. iδa. ẏōi. ϑβā . astū.
Y27.8: humaiia. upaŋhā̊. cīš.maide. ahunahe. v airiiehe. aṣ̌aiia. frasr ūtahe⁛ Gujarati Text Gujarati Text hāuuanaiiā̊sca. aṣ̌aii a. frasrūtaiiā̊. aršuxδa ną̇m.ca. vacą̇m. Gujarati Text Gujarati Text aϑā.jī.nə̄⁛ Gujarati Text humāiiō⁛ Gujarati Text Gujarati Text tarā. aŋ hən⁛ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.9: ẏaϑā. ahū. va iriiō⁛ 4. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.10: ẏə̄. sə̄uuištō. ahurō. mazdā̊scā. ārmaitiscā . aṣ̌əmcā. frādat̰.gaeϑə manascā. vōhū. xšaϑrəm cā. sraotā.mōi. mərəzdā tā.mōi. ādāi. kahiiāi cīt̰. paitī. 3. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.11: usmō i. uzārə̄šuuā. ahurā. ārm aitīm. tə̄uuīšīm. dasuu ā. spə̄ništā. mainiiū. mazd ā. vaŋuhiiā. zauuō. ādā. aṣ̌ā. hazō. ə̄mauuat̰. vōh ū. manaŋhā. fəsəratūm. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.12: rafəδrāi. vouru .casānē. dōišī.mōi. ẏ ā.və̄. abifrā. tāxšaϑr ahiiā. ahurā. ẏā. vaŋ hə̄uš. aṣ̌iš. manaŋhō. f rō. spəṇtā. ārmaitē. aṣ̌ ā. daenā̊. fradaxšaiiā Gujarati Text Gujarati Text
Y27.13: at̰. rātą̇m. zaraϑu štrō. tanuuascīt̰. xᵛaxᵛi iā̊. uštanəm. dadāitīm. p aōuruuatātəm. manaŋhasc ā. vaŋhə̄uš. mazdāi. š́iia oϑanahiiāi. ẏā cā. uxδācā. sə̄ra ošəm. xšaϑrəmcā.※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text