Manuscript: 0231
Y:
Y0:
Y0.6: fraštōiie.
Y0.7: xax́aiiā̊. Gujarati Gujarati uštnəm. Gujarati
Y0.8: staomi. aṣ̌əm. Gujarati
Y0.9: aṣ̌əm. vōhū 3
Y0.10: fruuarāne sāuuṇŋhē. raϑβą̇ma. Gujarati frašstīica. Gujarati ẏaϑ ā. ahū. vairiiō. zaotā. frā. mē. maruutē. Gujarati ẏaϑā ahū. vairiiō. yō. zaotā. frā⸳mē. maruutē. Gujarati aϑā rataoš.
Y0.11: aṣ̌əm. vōhū sə̄ Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.12: xšnūϑrā. ahuri. mazdā̊. t rōdīte. frašuštəməm.
Y0.13: a ṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati
Y0.14: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4 daδt̰. vāštārəm. bēhuuprə
Y1:
Y1Header: benām-e izad-e baḫšāyande-ye baḫšāyešgar-e mehrbān PWN ŠN dʾtl ʾyhryn ʾnmspn benām-e kerdegār-e veh manešne nevisam daftar-e rošan yazešne
Y1.1: naeuuaeδaiie⸳mi. hṇkā raiieme. daϑaošō. ahu rahe. mazaδā̊. rəuuatō. x́arənaŋhatō. mazišti ca. vaheštica. srəš tiheca. x́araoza.δahi štahica. x́ariϑa.βih əštheca. haokərə⸳pa ta⸳maheca. aṣ̌āt̰. ap apnō⸳taimahica. huδā̊ . manō. vōururafnaŋhō. yō. nō. daδa. yō. tao⸳ta sca. yō. tao⸳ϑaraiia. yō. mainīoš. spəṇtu timō.
Y1.2: naiuuae.δaiieme. hṇkāraiieme. vaŋhauu e. manaŋhe. aṣ̌āi. vaih eštāi. xašϑarāi. vi raiiāi. spəṇtaiiā̊. ā ramaitē. huraoδabaiia amairətat̰⸳bīa. γə̄uša. tasni. γə̄uša. urone. āϑari. ahaori. mazaδā̊. ẏētoštimāi. amaəš ną̇m. spəṇtaną̇m.
Y1.3: naiuua e. asnaiie⸳biiō. ašhi rataobaiiō. hāuuane. aṣ̌aone. ašhe. raϑa βi. naiuuae. sāuuṇŋhē. vīšiiāica. aṣ̌aonae. ašhe. raϑaβe. naiuue. maiϑarahe. vōuro.γōii aōitōiš. hazṇŋ́hari γošhe. bēuuaracaš⸳ma nō. aoxtō⸳nāmanō. yaza tahe. rāmanō. x́āšta rae.
Y1.4: naiuuaδ. rapīϑaβ nāi. aṣ̌aonahe. ašhi raϑβe. naiuue. frāda δa⸳fšuue. zṇtomāi ca. aṣ̌aonahe. ašhe. raϑaβe. naiuue. ašhi vištahe. āϑaraša ca. ahurai. mazdā̊. pao ϑarahe.
Y1.5: naiuue. uzaiir nāi. aṣ̌aoni. ašhe. ra ϑaβe. naiuue. frādaδ vīrāi. dāx́aiio⸳māica. aṣ̌aone. ašhe. raϑaβi. naiuue. bairizatō. ahao rahe. nafədarō. apą̇ma apasca. mazdāitaiiā̊.
Y1.6: naiuue. aiβaišriiϑara māi. aibeγaiiāi. aṣ̌ao ne. ašhe. raϑβe. nai uue. frādaδa⸳vīšpą̇m. huzīāite. zarataoša tarō⸳timāica. aṣ̌ao na. ašhe. raϑaβe. naiū e. aṣ̌ā̊ną̇m. fruuašną̇ m. γənāną̇mca. vīrōvą̇ ϑaβną̇m. yāiraiiā̊sc a. haoštōiš. amaihe ca. hutāste. haoruδ i. vairiϑarā.γane. ahuraδ āti. vanṇtaiiā̊.sca.
Y1.10: ẏasca. varasą̇sca. na zadašta. pərəš⸳hāuua nīō. yō. həṇti. ašiia t̰. vaihešti. mazdō⸳frō šą̇sta. zaraϑaoštrō fraox́ata.
Y1.11: naiuue. ahao rahe⸳baiia. maiϑaraibīa baeraezanaibaiia. aiϑī azṇŋhe⸳baiia. ašauua naibaiia. štārą̇mca. spəṇtō⸳mainī⸳auuaną̇m. dāmainą̇m. taištaraii eca. stārō. raiuuataō x́arinaŋ́hatō. mā̊ŋhəc a. γaociϑari. hūaricax́ site. urauuadašphe. daōiϑara. ahora. mazδā̊ . maiϑari. dāx́uiianą̇ma. daṇŋhō⸳patōiš.
Y1.12: naiuue. rōz. māhā.
Y1.13: naiuue. tauu a. āϑarō. ahaori. mazδā̊ . paoϑarahe. mat̰. vī spəbaiiō. ātaribiiō. naiuue. aiβiiō. vaŋho ibiiō. vīspną̇mca. ap ą̇m. mazdaδātaną̇ma.
Y1.14: naiuue. mą̇ϑarispəṇ ti. ašonō. vairizaiia ŋhe. dāti. vīδuue. δ āti. zaraϑuš⸳tarōi š. dariγiiā̊. upanaii ā̊. dainiiā̊. vaŋhōī ā̊. māzdīaš⸳nōiša.
Y1.15: naiuue. γarōiš. ušδa rinahe. mazdaδāthe. ašax́āϑari. vīšpa są̇mca. γərəną̇m. aša x́āϑaraną̇m. paourux́ āϑaraną̇m. mazdaδāt aną̇m. kāuueca. x́rina ŋhō. mazdaδāthe. a x́aratica. x́aranaŋhō. mazdaδāthe. naiuue. a ṣ̌ōiš. βaŋ́hoiīā̊. ci štoiš. vaŋhoiiā̊. ai rəϑē. vaŋhoiiā̊. rašą̇ stātō. vaŋhoiiā̊. x́ arənaŋhō. šauuaŋhō. maz daδāte.
Y1.16: naiuue. dahamī ā̊. vaŋhuiiā̊. āfraiitō iš⁛ δahamaica. naraša. aṣ̌aonō. uγərəca. tax́a məm. dāmōiš. upamana. y aztahe.
Y1.17: naiuue. ā̊ŋh ą̇m. ašŋhą̇mca. šōiϑa raną̇mca. γōiϑaną̇mca. ma iϑananą̇mca. auuax́arina ną̇mca. apą̇mca. zimą̇mca. uruuaraną̇mca. aŋ́hā̊sca zimō. auuaŋheca. ašonō. vātica. aṣ̌aonō. štā rą̇m. mā̊ŋhō. hūrō. anaγa raną̇m. raocṇŋhą̇m. x́ao dātaną̇m. vīšpną̇mca. spəṇta. mainīuuš. δām ną̇m. ašoną̇m. aṣ̌aona ną̇mca. ašhe. raϑaβ ą̇m.
Y1.18: zōt u rāspī naiuue. raϑaβō. bi rizatō. ẏō. ašhe. raϑ βą̇m. aiiaraną̇mca. ašnī aną̇mca. māhīaną̇mca. yāiraiianą̇mca. sariδa ną̇mca. yō. həṇti. ašhi. raϑaβō. hāuuanōiša raϑaβō.
Y1.19: naiuue. aṣ̌ā̊ ną̇m. fruuašną̇m. uγərəną̇ma. aiβəϑuuriną̇m. puraiiō. dakəšną̇m. frauuašną̇ma. nabānazaδəštaną̇ma. frauuašną̇m. hauua. uruna fruuašē.
Y1.20: naiuue. vaii špəbīō. ašhe. ratō baiiō. naiuue. vaiisp əbīō. vaŋ́hoδābīō. ẏaztibiiō. mainiiuue bīšcā. γəϑīabiiascā ẏōhəṇti. yašnīāca. vahamīāca. aṣ̌āt̰. h aca. yat̰. vaihəštāt̰.
Y1.21: hāuuana. aṣ̌ā̊m. ašhi. ratauuō. sāuuaŋhē. a ṣ̌ā̊m. ašhi. ratuuō. rapīϑaβna. aṣ̌ā̊m. a šhi. ratuuō. uzaiirana aṣ̌ā̊m. ašhi. ratuuō. aiβe⸳sruuϑaram. əbiγa iia. aṣ̌ā̊m. ašhe. ratū ō. ušhena. aṣ̌ā̊m. aš he. ratūō.
Y1.22: ẏazϑaβā. duδuuasca. yazamanŋha. ẏazvacṇŋha. yaziš aiiaoϑana. yaziβoš. yazi. azuš. ātə̄. ṇŋhə. frašstaoiie. nītē vaiδiiemi. yaztē. ṇŋ ha. auuā̊.uruϑa. yat̰. ẏasnasca. vahamsc a.
Y1.23: ratūm. vīšpə. mazi šte. aṣ̌ā̊m. ašhira tūm. yazi. vō. diδuuaš. ẏazi. manaŋhe. yazi. v acṇŋhe. yazi. šiiao ϑana. yazi. zuš. yazi. azoš. āvō. ṇŋhe. fra šsataoiie. naiivō. va iδiieme. yazi. vō. aŋ́hə. auuā̊.uruϑe. yat̰. yasn heca. vahamaica.
Y2:
Y2.0: bēuup are fruuarāne. hāuua nē. sāuuaŋhē. raϑβą̇m. rāsapaii. prə frasštīica. zaotī. rāspī. bēuu. parə zaotī. paraγnū. zōtō. pre
Y2.1: zaoϑara. āiiaesē. yi šte. barišma. āiiae sə̄. ēšte. barišma. āii ae.sə̄ē. yište. zaoϑ ra. āiiaesə̄ēẏišti. zaoϑara. haδa⸳barišma. āiie. barišma. haδa. zaoϑarəm. āiie. ahaɱaii azaoϑara. aimat̰. barišma. āiie. anabarišmana. imą̇ ma. zaoϑarą̇m. āiie. ha t̰⸳zaoϑarəm. aimaδa. bare šma. āiie. aimaδabari šma. zōtīprə. rāspī. nah īprə. moruu. ūpara. barasma. mūkə. zōtī. adabašī. bəšə. haδa⸳zaoϑarəm. haδa⸳ivī ā̊ŋhanəm. ašiia. fraša taratəm. āiie.
Y2.2: ahaɱaii azaoϑara. baraiš⸳manaca. ahorəm. mazdą̇m. ašuuanəm. ašhe. ratūm. āiie. am aisāšpəṇtā. hoxa šϑarā. hūδā̊ŋhō. āii e.
Y2.3: amaiia. ašnaiia. aṣ̌ auuana. ašhe. ratūm. ā iie. hāuuanəm. ašuuanəm. ašhe. ratūm. āiie. s āuuaŋhəm. vīšəmca. aṣ̌ auuanəm. ašhi. ratūm. āiie . aɱaiia. maiϑarəm. vōuru γōiiōitəm. hazṇŋhara γošəm. bēuuaracašman əm. aox́atō⸳nāmanəm. ẏa zatəm. āiie. rāmax́ās tarəm. āiie.
Y2.4: aɱaiia. ra pīϑaβanəm. ašuuanəm. a šhe. ratūm. āiie. frā daδafšoma. zṇtoməmca. ašuuanəm. ašhe. ratūm. āiie. aɱaiia. aṣ̌əm. vi həštəm. ātrəmca. ahori mazdā̊. puϑarəm. āiie.
Y2.5: aɱaiia. uzaiiiranəm. ašuu anəm. ašhe. ratūm. āii e. frādaδavīrəm. dax́ uiiaməmca. ašuuanəm. aši hi. ratūm. āiie. aɱaiia. birizṇtəm. ahōrəm. x́ašϑa. rəm. x́ašitəm. apą̇mni⸳pāi təm. uruuadašpəm. āiie. apəmca. mazdātą̇m. aṣ̌aon əm. āiie.
Y2.6: aɱaiia. aiβišrū ϑriməm. aibiγāim. ašuuan əm. ašhe. ratūm. āiie. frādaδa⸳vīšpą̇m⸳huzīā itəm. zaraϑuštrōtiməm. ca. ašuuanəm. ašhi. ratū m. āiie. aɱaiia. aṣ̌ā̊n ą̇m. vaŋ́huiiš. suurā̊ špəṇtā̊ fruuašiiō. āiie. γənā̊sca. vīrō⸳v ą̇ϑaβā̊. āiie. yāirii ą̇mca. huštəm. āiie. aməmca. hutaštəm. huru δəm. āiie. vərəϑaγanəma. ahuradātəm. āiie. vana ṇtəmca. upərətātəm āii e.
Y2.7: aɱaiia. ušhanəm. ašuu anəm. ašhe. raūtūm. āiie. birizīm. namānəmca. ašuu anəm. ašhi. ratūm. āiie . aɱiia. šrusəm. ašəm. hu rudəm. vərəϑarāzanəm. frā daδa.γəϑəm. ašuuanəm. aš he. ratūm. āiie. raš nūm. razištəm. āiie. ara štātəmca. frādaδaγə ϑą̇m. varadaδaγəϑą̇ma. āiie.
Y2.8: aɱaiia. māhiia ašuuana. ašhe. rat uuō. āiie. aṇtara⸳mā̊ ŋhəm. ašuuanəm. ašhi. ratūm. āiie. pairina mā̊ŋhəm. vīšpataϑī mca. ašuuanəm. ašhe. ratūm. āiie.
Y2.9: amiia. yāiriia ašuuana. ašhe. ratauu ō. āiie. maiδaiiō⸳zaraməm ašuuanəm. ašhe. ratūma. āiie. amaiia. maiδaiiō. šiməm. ašuuanəm. ašhe ratūm. āiie. amaiia. pi taiš⸳hahəm. ašuuanəm. ašhi. ratūm. āiie. aiia. aiiāϑarəməm. fri uruuaštarəməm. variš na⸳harištəmca. ašuu anəm. ašhi. ratūm. āii e. amaiia. maiδaiiārə m. ašuuanəm. ašhi. ratūm āiie. amaiia hamaša paϑa⸳maiδaiim. ašuuan əm. ašhi. ratūm. āiie. amaiia. srəδa. ašuuana. ašhi. ratūm. āiie.
Y2.10: ama iia. vīspə. ašhe. ratū ō. āiie. ẏō. həṇti. aš hi. ratūm. ϑrə⸳yasca. ϑ rəsą̇sca. nazdašta. pairisca⸳hāuuanīō. ẏōhəṇti. ašaẏat̰. vi hišti. mazdō⸳frōšą̇s ca. zaraϑuštarōfrox ta.
Y2.11: aɱaiia. ahurahi. mai ϑari. birizṇti. aiϑīa zṇŋha. ašuuana. yaz. yaz. āiie. starē⸳uša. mā̊ ŋhəmca. huuarasca. uruu arā̊. paiti. bariš⸳manī ā̊. maiϑarəm. vīšpną̇m. dāx́uiianą̇m. daŋ́hopi tīm. āiie.
Y2.12: aɱaiia. rōz māhā. āiie.
Y2.13: aɱaiia. ϑaβą̇m. ātarəm. ahurimaza dā̊. puϑarəm. ašuuanəma. ašhe. ratūm. āiie. mat̰ vīspəbiiō. ātaribiiō. aɱaiia. āpaō. vaŋhoiiš vaihištā̊. mazdaδātā̊ . ašunīš. āiie. vīspā̊ . āpō. mazdaδātā̊. ašu nīš. āiie. vīspā̊. uruu arā̊. mazdaδātā̊. ašu nīš. āiie.
Y2.14: amaiia. mą̇ ϑarəm. špəṇtəm. ašxa rinaŋhəm. āiie. dātəm. vī duiim. āiie. dātəm. zaraϑ uštarəm. āiie. dariγą̇m. up iianą̇m. āiie. diną̇m. vaŋh uiim. māzdīašnəm. āiie.
Y2.15: amaiia. γərəm. ušdarinəm. mazdaδātəm. aṣ̌ax́āϑarə m. yaztəm. āiie. vīspā̊ gərīōiš. ašx́āγarā̊. pōraoxšϑarā̊. mazδa dātā̊. ašuuana. ašhi ratauuō. āiie. aɱaiia. uγərəm. kauuem. x́arinō. ma zdaδātəm. āiie. uγərəm. ax́aratəm. xarinō. mazδa dātəm. āiie. amaiia. a šəm. vaŋhuīm. āiie. x šōiϑanəm. bairizṇtəma. amauuetəm. huruadą̇m. x́ āparą̇m. x́arinō. mazdaδā təm. āiie. sauuō. mazda dātəm. āiie.
Y2.16: amaiia. dahamą̇m. vaŋhuiim. ā frītīm. āiie. dahaməmc a. narəm. ašuuanəm. āiie . uəγrəm. taxamīm. dāmōi ša. upamanəm. yaztəm. āi ie.
Y2.17: amaiia. imā̊. apas ca. zimasca. uruuarā̊s ca. āiie. imā̊. ašā̊š ca. šōiϑarā̊sca. gu iiōitīsca. maiϑanīā̊ šca. auux́arənā̊sca. āiie. aiməmca. šōiϑara pətəm. āiie. yim. ahurə m. mazdą̇m.
Y2.18: amaiia. ratauu ō. vīspa. mazištai. ā iie. aiiara. asnīa. mā hiia. yāiraiia. srait̰.
Y2.19: amaiia. aṣ̌ā̊ną̇m. va ŋhuiiš. sūrā̊. spəṇ tā̊. frauuašiiō. āiie .
Y2.20: amaiia. vīspə. ašuuan a. yazta. āiie. vaīs pi. ašihi. ratūm. āiie. hā̊nīm. paitiratūm. sā̊ ŋhəm. vīšīmca. paitira tūm. rataō. rataūō. rataō. rataūō. vīspa. mazi sta. piti. ratūm.
Y3:
Y3.1: rāspī. daruun. γōšīδō. īšma. bui. mą̇δi. βōtī. parγanū. zōtupri barisma na. paiti.bariti. hat̰.zao ϑara. hāuua.nōiš. raϑβ ō. xᵛariϑəm. maiiazdīm.āiie. haoruuatō. amairitāta. γā̊š. huδā̊. xašnūmaine. ahurahi. mazdā̊. aməšną̇m. špəṇtaną̇m. x́asnūme ne. srušhe. ašaiiahe. ašuuatō. vairiϑarāzīō frādaδaγəϑe.
Y3.2: haoməmca. para.huməmca. āiie. nūmeni. zaraϑuštaspə tāmahi. ašonō. fruuašə̄. aesmą̇m. āiie. baoiδa. xašnūmene. tauua. āϑ rō. ahurahe. mazdā̊. pao ϑare.
Y3.3: haomą̇m. āiie. x šnūmaini. aiβiiō. vaŋh uebiiō. apą̇m. vaŋhōiną̇ m. mazdaδātaną̇m. āpəm. h aoməīą̇m. h aomīą̇m. haoməīą̇m. haomīą̇m. āiie. γą̇m. zīuuī ą̇m. āiie. uruuarą̇m. haδā ne.patą̇m. aṣ̌aiiaozaδ ātą̇m. āiie. xšnū.mini. apą̇m. mazdaδātaną̇m.
Y3.4: aim aδa. barišma. hat̰.zaoϑ rəm. hat̰.aiβaiiā̊ŋhanəm. ašiia. fraštaritəm. āii e. xašnūmaine. amaišną̇ m. spəṇtaną̇m. vāca. hao mata. hūxᵛta. hūarišti. āiie. γāϑaną̇mca. sruϑa rəm. āiie.hūaraštā̊. mą̇ ϑarā̊. āiie. aimą̇m. vaŋ haoiią̇mca. ašiią̇maca. raϑaβą̇mca. rataofratə mca. āiie. xašnūmaine. ẏaztaną̇m. aṣ̌aoną̇ma. mainīūną̇m. gə̄ϑīaną̇ma. xašnūmaini. hauuaca. uru nō.
Y3.5: āiie.ašnaiie.biiō. ašhe. rataobaiiō. hāuu anə̄ē. ašaone. ašhe. raϑaβe. āiie. sāuua ŋhə̄ē. OD.
Y3.20: yō. hinate. ašhi. rataō. rataūō. rataō. rataūō. hāuuanō iš. ratūm. zōtī. rāϑβī. banē. xriϑəm. mīzδīm. bivār. pri
Y3.21: xᵛariϑəm. maiiazdīm. āii e. haoruuata. amaire. tāta. γā̊šca. huδā̊. xasnū.maine. sraošhe ašaiie. taxamai. tanūm ą̇ϑari. darišīδaraišua. āhurīi. aoxtō.nāmanō. y aβati.
Y3.22: huməmca. parahao məca. āiie. xašnū.maine. zaraϑuštarahe. spatā mahe. aṣ̌ōnō. frauuašē. aoxtō.nāmanō. yazte. aišmą̇m. āiie. baoit̰a. xašnūmaini. tauua. āϑ arō. ahorō. mazdā̊. paoϑ raihi. aoxtōnāmnō. ẏaz tahi.
Y3.23: xᵛrəϑəm. maiiazdīm. āiie. dō. bār.
Y3.24: aṣ̌ā̊ną̇ma. frauuašną̇m. aoγərəną̇m. i βiϑaiiriną̇m. paoirīō. dakišną̇m. fruuašną̇m. nabānazdaštaną̇m ašną̇m.
Y3.25: āiie. vīšpibiiō ašhi. ratobiiō. āiie. vīspibiiō. vaŋhuδābiiō. ẏazatibiiō. mainīū.bii ascā. γə̄ϑīa.biiascā yōi. həṇti. yašnīā ca. vahamīāca. aṣ̌ā t̰. haca. ẏat̰. vaihiš tāt̰.
Y4:
Y4.0: frauuarānē. uuanē. sāuuṇŋhē.sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ẏasnāica. vaɱāica. xšnaōϑrāica. frasastaiiaēca. raϑa βą̇m. rāspī. frasaša tīica. zōtī. ẏaϑā. a hū. vairaiiō. zaotā. fa rāmē. maruutē. rāspī. ẏaϑā. ahū. vaiariiō. yō. zaotā. frāmē. mruutē. zōtī. aϑārataoš. OD. maraotūm.
Y4.1: zōtī. rāspī. banə̄. pri omatāica. hū tāica. hūaraštācia. īą̇ϑī. rāspī. nahī. pare. aimą̇m. haomą̇sca. maiia zadą̇šca. zaoϑrā̊sca. barišmaca. ašiia. fra štaritəm. γą̇mca. haoδ ā̊ŋhəm. haoruuata. amai ritāta. γą̇mca. huδā̊ŋh əm. huməmca. para.haoməm ca. aismą̇sca. baoiδəmc. aimą̇m. vaŋhaoiią̇mca. a šiią̇mca. raϑaβą̇mca. rataofretəmca. γāϑa ną̇mca. sruϑrəm. hauuara štā̊. mą̇ϑrā̊. pairi ca. daδi.mahī. āca. vai dīai.mahī.
Y4.2: āadaδīša. āii.daiie.mahī. ahurāica. mazdāi. s šāica. ašiiāi. amais ē.biiasca. spəṇtibiiu ašuną̇mca. frauusibiiō. ašuną̇mca. uruuibiiō. āϑ rica. ahuri. mazdā̊. raϑa βica. biriβati. vīsp aiiā̊. są̇šca.daca. ašonō. stōiš. y v. x. f.
Y4.3: āat̰. aimahuma tāica. tāsra
Y4.4: āat̰. aməšibiiō. spəṇtibiiō. haoxšϑaribiiō. huδā̊ biiō. yauuazaubiiō. yauu asubiiō. yauuasubiiō. ẏō. vaŋhə̄uš. āmanaŋh ō. šiiṇtī. ẏā̊sca. uiti.
Y4.5: āat̰. frāhīa. ahi. namāni. fradaϑai. hinamāne. pasuuą̇mc anarą̇mca. zātaną̇mca. zą̇h īa.mananą̇mca. ašuną̇m. a iiṇŋhe.
Y4.6: āat̰. aṣ̌aoną̇m. vaŋhuibiiō. fruuašibii ō. yā̊. uγərā̊sca. aiβ iϑuurā̊sca. ašuną̇ma. auuṇŋhe.
Y4.7: āat̰. daϑuš ō. ahurahi. mazdā̊. riuua tō. xᵛrinaŋhatō. mainīū š. mainī.auuahe. amais ną̇m. spəṇtaną̇m. y. v. x. f.
Y4.8: āat̰.ašnīebiiō ašhi. ratobiiō. hā̊ani ašoni. ašhi. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. OD.
Y4.23: ẏō. həṇti. ašhi. ratū ō. hāuuanōiš. raϑβō. y. v. x. f.
Y4.24: āat̰. rāspī. srošhi. ašaiiahe. ta xmaitanū.mą̇ϑari. δariš īdarišā. āhuirīe. x. y. v. x. f. āat̰. zaraϑuš tarišpitāmahe. aṣ̌ao nō. fruuašē.x. y. v. x . f. āat̰. tauua. ātar š. paoϑrō. ahurahe. mazdā̊.x. y. v. x́. f.
Y4.25: ā at̰. aṣ̌ā̊ną̇m. fruuašną̇ m. tāsra nabānazdasta ną̇m. frauuašną̇m. y. v. x. f.
Y4.26: āat̰.vaiišpibiiō. ašhi. ratōbiiō. y. v. xᵛ. f. āat̰. vīspaibii ō. vaŋhoδābiiō. yazti biiō. mainīū.biiscā. γə ϑīa.biiascā. yōhina ti. yašnīāca. vaham īāca. aṣ̌āt̰. haca. ya t̰. vaihištāt̰. amais āšpəṇtā. huxšϑarā hudā̊ŋhō. yaz.
Y4.27: yiŋ́he. hātą̇m. OD. tā̊scā. yaz rāspī. rihi. zōtī. pri.
Y5:
Y5.1: aiϑādī. yaz. ahurəm. maz dą̇m. yə̄γą̇mcā. aṣ̌əmcā. dāt̰. pascā. dāδi. ahu re. rā̊scā. aŋhə̄ušca. raocā̊scā. dāt̰. buumīmc ā. vīspāicā. vōhū. aiiāxšϑrācā. mazinā cā. huuapṇŋhā̊scā.
Y5.2: tə̄mat̰. ašnīaną̇m. puruua tātā. yaz. yō. γə̄uša. hacā. xšiiṇte.
Y5.3: tə̄m at̰. āhurīā. nāmēnīš. mazdā.ahurā. spəṇtō tə̄mā̊. yaz. tə̄m. ahamā kāiš. azdadē.bīšcā. uš tāną̇scā. yaz. tə̄m. aš aoną̇m. fruuašesca. na rą̇mcā. nāiriną̇mcā. yaz.
Y5.4: aṣ̌əm. yat̰. vaihištəm. yaz. hiiat̰. šrištəma. hiiat̰. spəṇtəm. aməšə m. hiiat̰. rucō.aŋhauuat̰. haiiat̰. vīšpā. vōhū.
Y5.5: vōhūcā. manō. yaz. vaō hūcā. xšϑrəm. vaŋhuiim. cā. δiną̇m. vaŋhuiimcā. frašratūm. vaŋhuiimcā. āramitəm.
Y5.6: ẏeŋ́he. hā tą̇m. OD. tā̊scā. yaz. .
Y6:
Y6.1: daδauuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇m. yaz amaišās pəṇtā. hoxšϑarā. hu δā̊ŋhō. yaz
Y6.2: ašnīa. ašū ana. ašhi. ratauuō. yaz hā̊nəm. ašuuanəm. ašhira tūm yaz sā̊ŋhəm. vīš əmca. ašuuanəm. ašhe. ratūm. yaz OD.
Y6.17: ratauuaō. vīšpə. mazišta. yaz aiiara. ašnīa. māhiia. yāirīa. srət̰. bēuupre.
Y6.18: huruuata. amairətāta. ẏaz. γā̊sca. huδā̊. ya z. srušiim. ašəm. haorao dəm. vairiϑarā.zanəm. frā daδaγəϑəm. ašuuanəm. aš hi. ratūm. yaz.
Y6.19: huməmca. para.huməmca. yaz zara ϑuštarišpitāmahe. aiδa. ašonō. ašəmca. frauuašəmca. yaz aišmą̇ sca. baōiδəmca. yaz ϑa βą̇m. ātarəm. ahurahi.m. zadā̊. puϑarəm. ašuuan əm. ašhi. ratūm. yaz
Y6.20: a ṣ̌ā̊ną̇m. vaŋhuīš. s ūrā̊. spəṇtā̊. fruua šiiō. yaz
Y6.21: vīspə. as uuana. yazta. yaz vīs pai. ašhi. ratūm. yaz hāuuanəm. pətəratūma. sāuuaŋhəm. vīšəmca. pə ti. ratūm. ratuuō. vīšp i. mazišti. pəti. ratūma.
Y6.22: ẏeŋ́hi. hātą̇m. OD tā̊s cā. yaz.
Y7:
Y7.0: rāspī ẏaϑā. ahuuvairiiō. yō. zaotā frāmē. maruutē. zōtī. pri. aϑārataoš.
Y7.1: bēuupre. aṣ̌əm. vōhū. 3
Y7.2: zōtī. pri. aṣ̌aiiadaδą̇me. xᵛrəϑəma. mēzaδəm. huruuata. amai retāta. γā̊sca. haoδā ə. xašnū.maini. ahaorahi. mazdā̊. amaəšną̇m. spəṇ taną̇m. xašnū.maini. sru šhi. ašuuahi. ašuuatō. vaireϑarāzanō. frāδa daγəϑə.
Y7.3: ašiiadaδą̇mi. hu mīmca. para.huməmca. xa šnū.maini. zaraϑuštara hišpatāmahi. ašonō. frauuašē. aṣ̌aiia. ušma baoiδa. xšnūmini. tauuō. āϑarō. ahurahi. mazdā̊. puϑarahi.
Y7.4: aṣ̌aiia. hu me. xšnūmine. aiβiiō. v aŋhuibiiō. apą̇m. vaŋhu hiną̇m. mazdātaną̇m. aṣ̌ aiia. āpəm. humīą̇m. aṣ̌ a. γą̇m. zaiiuuīą̇m. aṣ̌aiia. uruuarą̇m. haδāni.patą̇ma. aṣ̌aiiaozadātą̇m. xšnūmi xšnūmi ni xšnūmi xšnūmini apą̇m. mazdaδātną̇m.
Y7.5: aṣ̌a iia. aimadabarašma. ha t̰.zaoϑrəm. hat̰.aiβaiiā əŋhanəm. ašaiia. frašta ratəm. xšnūmini. amaišną̇ m. spəṇtaną̇m. aṣ̌aiia. vāca. humata. hūxᵛta. hū arašta. aṣ̌aiia. γāϑa ną̇mca. sruϑarəm. aṣ̌aiia. hūaraštā̊. mą̇ϑarā̊. a ṣ̌aiia. imą̇m. vaŋhuiią̇ mca. aṣ̌iią̇mca. raϑβą̇m ca. ratofretəmca. xšnū maini. yaztaną̇m. aṣ̌ao ną̇m. mainīūną̇m. γə̄vīaną̇ . xšnūmini. hūaci. ahuru nō.
Y7.6: aṣ̌aiia. ašnaiie.bii ō. ašhi. ratubiiō. hāuu ana. aṣ̌aonai. ašhi. ra ϑaβi. aṣ̌aiia. sāuua ŋhə̄. OD.
Y7.21: ẏōhəṇtə. a šihi. ratauuō. hāuuanō iš. raϑβō.
Y7.22: ašiia. huu. pare. xᵛarəϑəm. maiia zadīm. haoruuata. amiri tāta. γā̊sca. huδā̊ xšnūmini. šrušhi. aš aiiahi. taxmi. tanūmą̇ ϑari. darišī.darisā. āhurīi. aoxtō.nāmnō. ẏazti.
Y7.23: aṣ̌aiia. huməm ca. para.huməmca. xšnū maini. zaraϑuštarahi. špatāmahi. ašonō. fruuašē. aoxtō.nā nō. yaztahi. aṣ̌aiia. aisma. buiδa. xšnū.maine. tauuō. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑarahi. aoxtu nāmanō. yaβatahi.
Y7.24: aṣ̌a iia. xᵛrəϑəm. maiiazdəm. 2
Y7.25: aṣ̌ā̊ną̇m. tāsra. nabā nazdaštaną̇m. fruuašną̇ m.
Y7.26: aṣ̌aiia. vaiispəbaiiō. ašhi. rataobaiiō. aṣ̌a iia.vaiispaibiiō. vaŋhu dābiiō. yazatibiiō. mai nīū.biišcā. γə̄və̄ēbīas cā. yōhəṇti. yasnīā ca. vahamīāca. aṣ̌āt̰ haca. yat̰. vaihištāt̰.
Y7.27: aṣ̌aiianō. paiti. zamaii āt̰. yēhīāašuuā. ae ą̇mtī. rādṇŋhō. ϑβa tō.tarascā. mą̇ϑara cā. ahuramazdā. ao adicā. ušmaihicā. šā.madicā. haiiat̰. maii zadīm. mauueϑəm. fradaδā ā. dinābiiō. mazdā. ahu ā. ϑaβōištō.tarascā. 2
Y7.28: ahaiiā. hauunē. dāiδī ahamāicā. ahuimanax́ii ācā. tat̰. ahiiā. ahiiā. tat̰. aopā. zamaiiāmā. ta uuecā. srəm. ašxᵛiiācā. vīspā. yēuuē.
Y7.29: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 2 rāspī. aši m. boi. bei. mēlə
Y7.30: ahunəm. vairəm. yaz. arašuxᵛdəm. vācəm. y az. dahamą̇m. vaŋhuiima. āfrītīm. yaz. uγərəm. ta xᵛməm. dāmōiš. upamanəma. ẏaztəm. yaz. huruuata. mərətāta. yaz. γā̊s huδā̊. yaz. huməmca. p huməmca. yaz. aišmą̇s baoidəmca. yaz. frašsat dahamaiiā̊. vaŋhuiiā̊. frītōiš.
Y7.31: ẏeŋ́he. hā ą̇m. OD. tā̊scā. yaz.
Y8:
Y8.0: špī. pri. ẏaϑā. ahū. vairī ō. yō. zaotā. frāmē. marū tē. zōtī. pri. aϑāratuš.
Y8.1: bēhuupri aṣ̌əm. vōhū. 3 .
Y8.2: aṣ̌aiia. daδą̇me. xᵛrəϑ əm. maiiazdīm. haoruuata. amairitāta. γā̊sca. hu dā̊. huməmca. para.huməmc a. aismą̇sca. baoiδəmca. frašsta. ahurahe. maza dā̊. ahunahi. vairīe. ara šoxᵛda. vāx́ša. dahamaii ā̊. vaŋhuiiā̊. āfrītōi š. uγarādāmōiš. upaman āi. humaica. mą̇ϑarica. aṣ̌aonica. zaraϑuštric. a. aṣ̌aiianō. paiti. zamī āt̰.
Y8.3: rāspī. tarīzī. ašim. boi. mēlvi. anix́ritanarō. pri. zōtī. x́ritanarō. prito. paraγanū. aϑāβa. ϑāi. aγ ra. srōš. tϑā. hara. īka. f rē. stānī. azasnī. bišitō. varaš. npkiozōīe. aγara. huma. npkiuuhuitō. paraγa nū. avāβa. ϑāi. rāspī. barašma. są̇mū. uuborahī. x́ritanarō. pre. hāt. zōrīpri xᵛaritanarō. aitəm. maiiaza dəīm. maiiaza dīm. maiiazadəīm. maiiazadīm. yō. dim. aŋhāne. aṣ̌ āca. frā.retē.uša.
Y8.4: rāspī. nahī. pri. zōtī. pari aməšēš. pəṇtē. dini. mā zadīašniš. vaŋhuuca. vaŋhuhīšca. zaoϑrā̊s ca. ẏō. ašuua. mazdī.aš ne.aozanō. ašhi. rāϑa ma. jiištīa. manō. ẏāϑa βaγəϑā̊. ašhi. miriγəṇt i. aouuatūdəm. dašiieti. ẏā̊. apasca. uruuarā̊s ca. zaoϑrā̊sca.
Y8.5: aesca atišą̇m. mazdīašnaną̇ma. pərənāiiūną̇m. aiβezuuβ oiianą̇m. aimą̇m. vacō. nō it̰. vīšte. framaruuet e. aetą̇m. āiiātō.mana zašite.
Y8.6: rāspī. zōtī. no. zṇmro. hāt. pāvakarāvi. aṣ̌əmvōhū. 3 barama. mohu ruu. muupara. mūki. rāspī. daruu na. γōšiidō. xūtī. zōtīną̇. hātamą̇. āpi. zōtī. cās nī. kari. vrī. pāϑa. vāsra. laī. pa*rī. bēvarīkarī. zō tīną̇. hāϑa. mą̇. āpi. tə̄va ri. mūx́nū.* γuumana. bēuumą̇ ki. kuu* uuparanī. vātīla ī. *buhāta. pāva. kari. pāϑa. karatą̇. ką̇ī. nahī bōli. bīzī. vāra. kuudīmą̇hą̇ hāta. pāvakari. baraša ma. hāti. šāhī. zōtī. bā zamūke aṣ̌əm.vōhū. 3
Y8.7: ẏaϑā. ahū. vairiiō. bei
Y8.8: vasšatū. ahaoramazat̰. ustāica. xšica. hāuu aną̇m. dāmną̇m. vašō. āpo vasō. uruuarā̊. vašō. vī špa. vōhū. ašaciϑare. xašiia.manəm. ašuuanəma. dāiieti. axšiia.manəma. daruuṇtəm.
Y8.9: vašō.xša ϑarō. hiiāt̰. aṣ̌auua. a uuašō.xšϑarō. hiiāt̰. daruuā̊. γatō. hamištō. nizabiritō. haca. spəṇ ti. mənīūš. δāmi.biiō. v aritō. auuašō.xšϑrō.
Y8.10: axašiia. azəm.cet̰. yō. zaraϑuštarō. frati.mą̇. m. namāne.ną̇mca. vīsą̇ mca. jṇtōi.ną̇mca. dāx́ iiaoną̇mca. aŋhā̊. din iiā̊. anamatūica. ana huuxᵛtīica. ana.varas taiieca. yā. ahurīsc a. zaraϑaoštarisca.
Y8.11: rās pī. raeuuasca. xāϑrəmca. āfrīnāmae. vaiišpiā̊. ašunō. štōiš. ą̇jasca dužadāϑarəmca. āfrīnām e. vīspīā̊. δaruuatōš. tōisca.
Y8.12: aṣ̌əm. vōhū. sē.
Y8.13: haomi. ašuua.zṇŋhō. x. ẏ. v. x. rāspī. fraša stīica.
Y9:
Y9.0: zōtīpri ẏaϑā. ahū. vairaiiō. zaotā. frā mē. maruutē. rāspī. ẏaϑ ā. ahū. vairīō. yō. zaotā. frāmē. maruutē. zōtīpri aϑārataoša.
Y9.1: bēuupre. . hāuuanəm. āratūm. āhu mō. upāiiat̰. zaraϑuštrəm. ātarəm. pərə.yōžavaϑ inatəm. γāϑā̊sca. srā uuaiiṇtəm. ādima. pairisa t̰. zaraϑuštarō. kaōnara. ma iϑarō. zīāt̰. zaraϑušta rəm. yə̄m. azəm. vīšpə. aŋhə̄u sca. astūatō. srəštəm. dāδarəša. xahiγaiie. x́ nūatū. amaišhi. amairaza γaiiahi. stūnē.
Y9.2: āat̰. mē. aem. piti.aoxta. haomō. ašuuaduurušō. azim. aha mi. zaraϑuštara. homō. ašuua. darušō. āmą̇m. y āsṇŋha. spətama. frā mą̇m. haonūṇŋha. x́rətē. auuaēmą̇m. staomaine. stauuat̰. ẏaϑa. mā. a pərəcit̰. sušiiṇtō. štauuą̇n.
Y9.3: āat̰. aox́a tō. zaraϑaoštarō. nimō hōmāi. rāspī. nhīpri. zōt īpre. kasϑaβą̇m. paoi raiiō. haoma. mašiiō. asa tūiϑīāi. haonūata. γəϑī āi. kāhamāi. ašiiara. nā uuacit̰. hamāi. zašat̰. āii a.patəm.
Y9.4: āat̰. mē. aema. paiti.aox́ta. haomō. a šuuaō. duurošō. vīuua ŋhāmą̇m. pōirīō. mašiiō. aštauuaϑīāi. haonūa ta. γəϑīāi. hāhamāi. a šiš. ərənāuuaitat̰. ham āizašt̰. āiiapatəma. ẏat̰. hē. puϑrō. ušzaiia eti. yōimō. x́ašitō. hū ą̇ϑaβō. xrina.ŋhašti mō. zātaną̇m. hūaridari šō. mašiiāną̇m. ẏat̰a. kərinōit̰. ẏaēŋhix́ašϑā rat̰. amərəsəṇti. pašov īre. aŋhuš.maine. āpē. uruuara. x́ərīą̇n. x́aritəm. azīa.manəm.
Y9.5: ẏahami. xaš ϑara. uruuari. nōit̰. ux́at əm. ā̊ŋha. nōit̰. γarəməma. nōit̰. zaoruuā̊ŋha. nōit̰. mairiϑē.uš. nōit̰. araš kō. diuuō.δātō. pṇcaδa š. fracarōiϑai. pite puϑarasca. raot̰.ašū a. katarascit̰. yauuat̰. x́ašiiōit̰. hūą̇ϑaβō. ẏō.mē. vīuuŋhatō. pō ϑarō.
Y9.6: kašϑβą̇m. bitī ō. haoma. mašiiō. ašat auuaϑaiiāi. haonūataγə ϑīāi. kā. hamāi. ašasra nāuuacit̰. hamāi. zašt̰. ā iia.patəm.
Y9.7: āat̰. mē. em. pi ti.aoxta. homō. ašuuō. δ arošō. āϑaβīō. mą̇m. bit īō. mašiiō. aštūaϑaiiā i. hōnūata. γəϑīāi. hāh amāi. ašasna. nāuueta t̰. hamāi. jašt̰. āiiapat əm. ẏat̰. hē. poϑarō. uš ajīiti vīšō. šuurīā̊. ϑaritanō.
Y9.8: yō. zanat̰. azəm. dāhākəm. ϑrizafnəm. ϑre kamiridəm. xšuuasca.aṣ̌ əm. hazṇŋharā.yaox́təm aṣ̌aozṇŋhəm. diuuīm. δa ruzəm. aγəm. gəϑāuuīō. δ aruuṇtəm. yą̇m. ašō.za štazą̇m. daruzəm. frace. kərṇtat̰. aŋhara. mainī oš. aoiuiiūą̇m. aštūatəm. γāϑą̇m. mahara.kāica. γəϑ ną̇m. kōϑβą̇m. yą̇m. ahorəm. mazdą̇m.
Y9.9: kasaϑβą̇m. ϑre tīō. haoma. mašiiō. a štuuataiiāi. honūata. gəϑīāi. kā. hamāi. aša sra. nāuuiiacit̰. hamāij ašt̰. āiiapatəm.
Y9.10: āat̰a. mē. aima. paiti.aoxta. haomō. ašuuō. δōrušō. ϑritō. šāmaną̇m. sə̄uuai štō. ϑaritō. mą̇m. maš iiō. aštauuaϑīāi. hunūa taγəϑīāi. hāhamāi. a ṣ̌əš. ərə.nāuuatat̰. hama āijašt̰. āiiapatəm. ẏa t̰. hē. puϑrō. ušajiieti. uruuā.x́šiiō. kərəšāsa pasca. dakišō. anīō. δāt ō.rāzō. āat̰. anīō. upara kənīō. yauuat̰. γə̄usca. uš aγaδauuarō.
Y9.11: yō. zanat̰. azəm. sruuarəm. yim. ašpō.γərəm. niriγərəm. yim. vīšuuṇtə m. zərətəm. yim. upara. vəš raodaδa. ārištīō.biriz a. βiritəm. yim. upərəkərə šāspō. aiiaŋha. patūm. a. pacita. ārapīϑaβ anəm. zaorauuānəm. ϑaβas daca. hō. mairaiiō. xaiiš daca. frą̇šiiṇŋhō. fra šparat̰. yaišiiṇtəma. āpəm. parā̊.ŋhāt̰. par ą̇štarištō. apat̰.cit̰. niri.manāi. kərəšāspō. .
Y9.12: kašϑaβą̇m. tūiriiō. homa. mašiiō. aštūaϑī āi. haonūata. γəϑīāi. kā. hamāi. aṣ̌əš. ərənāū ašcit̰. ahamāi. jašt̰a. āiiapatəm.
Y9.13: āat̰. mē. ẏim. piti.aoxta. haomō. a šuua. duurušō. pōuruša španą̇m. tūirīō. mašī ō. aštūaϑīāi. haonūa ta. γəϑīāi. hāhamāi. ašaṣ̌ərə.nāuuaitat̰a. ahamāi. jašat̰. āiiap atəm. yat̰. hə̄tūm. aoša jīṇŋha. tūm. airijūō. zaraϑuštara. namānah i. pōrošaspi. vīδai uuō. ahuradakišō.
Y9.14: sruut ō. iriiana. vaizahe. tūm poriiō. zaraϑuštara. ahonəm. vairaəm. frašrā ūiiō. vībiriϑaβinatəm. āxštūirəm. aparəm. x́ru žadīi. frašruute.
Y9.15: tūm zimari.γuuzō. ākiri.nauuō. vīšpi. δiuuō. zaraϑuš tara. yō. parahamāt̰a. vīrorit̰. apataiiana. pəti. āiiae.zimā. yō. u zištō. yō. tṇcištō. yō. ϑaβa.x́asištō. yō āšištō. yō. ša. vairi ϑara.zą̇štimō. abuuat̰. mainuuā̊dāmą̇na.
Y9.16: āat̰a. aox́ta. zaraϑuštarō. nimō. homāi. vaŋhə̄uš a. homō. haoδātō. hu mō. arasca. vaŋhə̄ušδa tō. bišziiō. hukiri.fš. hūaraš. vairiϑara.zā̊. zairiγonō. ną̇maiią̇suš ẏaϑa. x́arinati. vaihi štō. ahurō.nica. pāϑa mainīō.timō.
Y9.17: nītē. zā iri. madīm. maruiie. nī. a məm. nī. vairaiϑaraγanəm. nī. dašuuari. nī. bišizəm. nī. fradaϑəm. nī. varaδi ϑəm. nī. uzō. vīšpa.tanū m. nī. mastəm. vīšpō.p ašṇŋhəm. nī. tat̰. ẏaϑ gəϑāiia. vašō.x́aša ϑarō. fracarāne. dabi šō. taoruuā̊. daruzaima vanō.
Y9.18: nī. tat̰. ẏaϑa. tu ruuīina. vīšpną̇m. da bišuuṇtą̇m. dabišā̊. dēuuaną̇m. mašīāną̇mca. ẏāϑaβą̇m. pairaikaną̇ma. ca. sāϑrą̇m. kōiią̇m. kaira fną̇mca. mairaiianą̇mca. baizṇŋharaną̇m. vaihira kaną̇mca. caϑaβarazṇ ŋharaną̇m. hinīā̊sca. pairiϑuinakaiiā̊. δauuą̇ iϑīā̊. patą̇iϑīā̊.
Y9.19: a iməm. vaϑą̇m. paoirəma. ẏānəm. humaziδaiiama duuruš. vaistəm. ahū.ma. ašoną̇m. raocṇŋhəma. vīspō.x́āϑarəm. aiməm ϑaβą̇m. baitəm. yānəm. haoma. ziδīama. δauuro š. daruuatātəm. aŋhā̊ scatanūō. aiməm. ϑβ ą̇m. ϑaritəm. yānəma. homō. ziδiiama. δauuro š. dari.gō.jītəm. aoša tānahi.
Y9.20: aiməm. vaβą̇ma. tūirəm. yānəm. haomaziδ aiiama. duuruš. ẏaϑa. ai šō. amūā̊. varą̇fiδō. frax́aštāni. zimāpiti dabišō. taoruuā̊. daruz im. vanō. aiməmϑaβą̇ma. paox́dəm. yānəm. haomi jidīama. duuruš. ẏaϑa vairiϑara.zā̊. vanat̰ paišinō. frax́atāne. zaimā. paiti. δabišō. tu ruuā̊. darizəm. vanō.
Y9.21: aim əm. vaβą̇m. x́aštūm. yā nəm. haomō. jiδīama. duuru š. puruuatāiiū. puruu aγadəm. puruua. vaihira kəm. bauuaδīa.maiti. cis. poruuō. buiδīete. nōvīspai. paoruuō. buē dīi.maidi.
Y9.22: haomaō. aebi š yō. uruuṇtō. hiti ta.xašiṇti. airənā̊m. zāuuare. aozā̊sca. ba xšita. haomō. āzīzanā ite.bišdaδāite. xa šitō.puϑarəm. uta. a šuua.frazinatəm. humō. ticit̰. yō. kata.yō. nas kō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhən ati. špānō. maštəmca. baxšiti.
Y9.23: humō. tā̊š cit̰. yā̊. kənīnō. dariγə m. aγaruuaō. həϑəm. rāδī maca. baxšite. mušo ziδīa.manō. huxna.toš.
Y9.24: humō. tim.cit̰. yim. kiris ānəm. apaxšϑarəm. nišā t̰.yaiiat̰. yōrušta. xa ϑarō.kāmīa. yō. δuuata. nōit̰. mē. apą̇m. āϑruua. aivaištiš. vaərəδīō. dṇŋhūō. carāt̰. hō. vīs pi. vairidaną̇m. vanāt̰. nīvīšpi. vairidaną̇m. ja nāt̰.
Y9.25: uštatē. yōx́ā̊. aojṇŋha. vašō.x́ša ϑarō. ahi. homa. ušta tē. apaiiae. paoruva cą̇m. ərəjux́daną̇m. kānē vaca. ərəjuxt̰ uštatə̄. nōit̰. pərəfrą̇sca. ərəju xaδəm. pərəš. vācəm.
Y9.26: fa rātə̄. mazdā. baraδa. pu ruuanəm. aiβiiā̊ŋhanəm. štara.pašṇŋhəm. minīū. tās.təm. vaŋhuīm. δəną̇ ma. māzdīašnəm. āat̰a ŋhə. aiβiiāštō. bariš nuš. pəti. γərəną̇m. darā zṇŋha. aβaedātīš. aiβaedātīš. aβaedātīš. aiβaedātīš. γaruusca. mą̇ϑari.
Y9.27: humō. namānō.piti. vīšō.pə ti. zṇtopiti. daṇŋhu pəti. španaŋha. vaiδ īāpiti. amāica. ϑaβ ā. vairiϑara.γanaiiāi ca. māuuō.iia. upa.maru iia. tanuiia. ϑarimāc a. ẏat̰. puru.baxšina.
Y9.28: vīnō. dabišuuṇtą̇ma. dabišē.bīš. vīmanō. bariγərə.mṇtą̇m. yō. ci šta. ahami. namāne. yō aŋhə. vīši. yō. ahmi. zṇ tauuō. yō. aŋhe. daṇŋh auuō. ainaŋhā̊. ašta. mašiiō. γə̄uruuiie. pāδ ai.uuari. zāuuare. pərəš ē. uš. vairinūat̰.
Y9.29: māza biriϑebiiō. frataoiiā̊ . mā. γauuebiia. aiβi tuutaiiā̊. māzą̇m. vīn ōit̰. ašhi.biia. yō. aina ŋha. tanōi. manō. yō. a inaŋha.tanōi. kaihira. pəm.
Y9.30: paiti. ažōiš. ziri te. simahi. vīšō.vīs pahi. kəhərapəm. nāiša manāi. aṣ̌aonō. humaō. zāiri. vaδaraizit̰. pai ti. γat̰hi. vīuua.ərəza duuatō. xruuiišiietō. zaža.rānō. kəhərapəma. nās.manāi. aṣ̌aonō. hao mō. zāira. vadaraizait̰a.
Y9.31: paiti. mašiiahe. δaruua tō. sāštariš. aevai. vōzadīṇti. kamiriδəma. kaihərapəm. nāšimanāi. aṣ̌aonō. himazāiri. vaδ arizait̰. paiti. ašmaoγ ahi. ana.ašonō. ahū.mi riṇcō. aŋhā̊. dinaīā̊. mą̇š. vaca. daϑāni. nōi t̰. šiiaoϑa.nāisca. a paiiṇtahi. kaihərapəm. nāš.manāi. aṣ̌aonō. h umazāiri. vaδarizeδa.
Y9.32: piti. zaihi.kaiiā̊. yā tomai.taiiā̊. mat̰nō.ki riiā̊. upaštā.biriiāi ẏaŋ́he. frarauute. mnō. ẏaϑa. aβarəm. vātō.šū təm. kaihərapəm. nāišaə. manāi. aṣ̌aonō. haom. zā iri. vaδari. zait̰. ẏat̰. hē kəhərapəm. nāšmanāi. aš ao.nō. haoma. zāiri. vaδa ra. zait̰.
Y10:
Y10.1: vaišpą̇m. aiδa. patinatō. vīδūā̊ ŋhō. vīδaiuuō. vaŋhə̄us a. šrušō. maita.iiato. ašiš. vaŋhuhi. aδamai ϑanato. ašiša. vaŋhui. rāmaiiat̰. aiδa. upa. imat̰ namānəm. yat̰. āhurīe. ẏat̰. haomai. ašuua.zṇŋ hō.
Y10.2: fratarəm.cit̰. tē. ha uuanəm. vaca. upaša taome. huxaratauuō. ẏō. ą̇šusa. hṇγə̄.uruui tae. uparəm.cit̰tē. hauu anəm. vaca. upaštaome. haox́aratauuō. ẏahami. niγəne. naraša. uzṇŋha.
Y10.3: staome. maiγəmca. vārəm ca. yātē. kəhərapəm. va x́ašiiaete. barišnuš. pətaiγərəną̇m. staomai. γərīō. birizṇtō. ẏaϑa rahaoma. aoruuraodaoš.
Y10.4: staomaizą̇m. pairiϑaβ īm. paϑaną̇m. varizaŋhą̇m. aparą̇m. bariϑarəmtē. hu ma. aṣ̌ā̊m. staomai. zaim ō. ẏaϑa. raot̰ahi. hao buidiš. aoruuacarānəm. uta. mazdā̊. humaruša. γərəpiti. uta. frādiša. vaiš.paϑa. hiϑəmca. ašx́ā̊. aihi.
Y10.5: vairedīṇ ŋhō. manavaca. vīspē sca. paiti. varaš.zīs. vīšpə̄e. paiti. varaš paraγa. vīšpēša. pai ti. frauuāxšē. manava ca. vīšpēsca. bie. vār pre
Y10.6: humō. aoxšiiete. š tauuanō. aϑanāiiō. δīm. staota. vairiϑarazą̇m. štarō. buuete. nitəmaci t̰. haomō. hūatiš. nitīm cit̰. haomō. štauuate š. netəmcit̰. haomō. x́ ritiš. hazṇŋhara.γanī āi. ašti. δaiuuaną̇ma.
Y10.7: naišiieti. haϑara. frā. kərəšta. ahamat̰. haca. namānāt̰. āhe.taeša. ẏaϑara. bāt̰. upājiti. ya aϑara. bāt̰. upastaoiti. haomahi. biša. zīa. jaiϑ arəm. dašuuare. baišzəma. ahivīš. upa. maiϑanəma.
Y10.8: vīšpa. zīanīa. madā̊ŋ hō. aišma. hacita. xruu īdaruuō. āat̰. hōiiō. ho mahi. madō. aṣ̌ahicita. uruuāš.mna. raina.zaite. haomahe. madō. ẏō. yaϑ a. paoϑarəm. taoruuanəm. haoməm. vṇdaita. mašii ō. frābaiiō. tanubīō. h aomašati. baišzā̊.
Y10.9: hu madazadimaē. baišzaną̇ m. yābiiō. ahi. biša.za dā̊. humō. dazdimē. vār ϑara.γananą̇m. yābīō. ahi. vairiϑara.taoruuā̊. frātē. vīsāi. uruuaϑō. štaota. uruuaϑəm. sto tārəm. vaŋhe.aŋ́həm. δa dō. uxta. ahorō. mazdā̊. y ϑa. aṣ̌əm. yaϑa. vaiša təm.
Y10.10: uruuṇtəm. ϑaβā. δ āme.dātəm. baγō. tata št̰. huuāpā̊. aoruuṇ təm. ϑaβā. dāmē.δātəm. baγō. nidaϑat̰. hūāpā̊. hariϑīō. paiti. birizii ā̊.
Y10.11: āat̰. ϑaβā. aϑara. spəṇta. fradi.x́aše te. mariγa. vīžūṇca vībarina. aouuaištar. pərəšina. aouuaišta. u pərəšina. aouuaištar. pərəšina. aouuaišta. upərəšina. aouui. štiri. štarō.šāra. aouue. kušrāt̰. kušrō.patāt̰. aouua. pavarāne. vaiš. paϑa. aouuaišpətə.γao niγiri.
Y10.12: āat̰. āhūa. pōuru tāuua. pōuraošridō. vī rōdahi. homō. γomō. zire γunō. ātē. bišziia. airī riϑare. vaŋhə̄uš. manaŋ hō. maiiā.biiō. āat̰. mē. ahe. duš.sṇŋhō. par āca. vaipīa. manō. āa t̰. ahinī. manō. manō. yō. mē. duš.sṇŋhō. hišti ta.
Y10.13: nimō. homāi. yat̰a. kərə.nōita. dariγuš. huu at̰.mašu. manō. yaϑari uuaštahi.maihi.cit̰ nimō. homāi. yat̰. kərə. nōita. dariγuš. hūat̰. mašō. manō. ẏat̰. ušną̇m. atavaiδīa. paourunarəm. tūm. kərənuuašəm. spē. nṇŋhəm. caistauua.s tarəm. yə̄šitē. bāt̰. hu mazāiri. γauuarišite. baxšiti.
Y10.14: māmē. yaϑa. γā̊š. darifšō. āsit ō. vārəm. cit̰. fraša. f rīṇtaotē. mat̰ō. var əza.aŋhā̊ŋ́hō. zasi ṇtao. pairitē. haom. ašā̊ma. ašauuāzō. da δą̇mi. aimą̇mtanūm. yām ē. vairite. huraoda.
Y10.15: a uuaŋheri.zāmē. zanīōi š. auuaną̇m. mairiiā̊. ẏ auuiitō.x́rəδīā̊. yām ainīṇte. diuuīṇte. āϑaruua.nəmca. haoməma. ca. hāii̇āt̰. pata. apa našiieti. yātat̰. yat̰. humahi. darunō. naiγā̊ŋh əṇti. niša.haδaita. nōit̰. tą̇m. āϑruua.pao ϑarəm. nit̰. dašta. hao puϑarəm.
Y10.16: paṇcaną̇ma. ahaɱi. paṇcaną̇m. nōit̰ ahami. haomata. ahami. dušmata. nōit̰. ahaɱi. hūxata. ahaɱi. δaozuux ta. nōit̰. ahaɱi. hūaraš ta. ahaɱi. dužūarəšta. nōit̰. ahɱi. sruša. ahmi. ašruštōiš. nōit̰. ahmi. ašonō. ahɱi. δaruuatō. nōit̰. ahɱi. aiδacat̰a. ahaɱāt̰. ẏaϑa. apēmīm. mainūā̊ŋhat̰. naiuuāiti š.
Y10.17: āat̰. aox́ata. zaraϑau štarō. nimō. haomāi. ma zadaδātāi. vaŋhē.uš haomō. mazdaδātō. nae mō. haomāi. vaiispa. h uma. upaštaomi. ẏat̰. cit̰. barišnoš.auuaγərə ną̇m. ẏat̰.cit̰. zą̇fnauuo šauua. raoną̇m. yācit̰a. ą̇za.huδərəfatā̊ŋhō. jineną̇m. upadari.jāhu. ərəjatina. haca. tasta. zərənaenəm. auuata.xaš. mātē. nīrə. zaimā. pait i. aiϑaruuṇtō. arəzahe.
Y10.18: aimā̊.sitē. huma. γāϑ ā̊. aimā̊. hiṇte. stao māiiō. aimā̊. hiṇte. cīcasānā̊. aimā̊. he ṇte. arašox́adō. vāc ō. dāš.mainīoš. vāre. ϑariγaniš. paiti.biša s. bišzīi.
Y10.19: aimā̊.sitū m.cait̰. māuuōiia. fraš fraiiṇtaotē. maδō. ro x́ašni. fraiiṇtaotē. maδō. rainazaiiō. vaβi ta. madō. vāriϑariγaneš. hiṇtəm. āštaoiie.te. haϑarana. γāϑaβaiiav aca.
Y10.20: γaouua. nimō. γaouua. uxdəm. γaouua. vairiϑrəm. γauūi. x́ariϑarəm. γaouui. vaštarəm. γaouue. vai rəzīātą̇m. tą̇mne xari ϑāi. fšoiiō.
Y10.21: haoməma. zāirəm. bairizṇtəm. yaz. haoməm. frāšəm. frāδat̰. gəϑəm. yaz. haoməm. dauu raošəm. yaz. vīšpahu ma. yaz. zaraϑuštaris paitāmahe. aiδa. ašo nō. ašəmca. frauuašəmc a. yaz.
Y10.22: ẏeŋ́he. hātą̇m. OD. tā̊scā. yaz.
Y11:
Y11.1: ϑarāiiō. haiϑəm. ašuu anō. āfraiivacṇŋhō. zauuṇtae. γā̊šca. as pasca. haomasca. γā̊ sca. zaotārəm. zauuai te. uta. baoiiā̊. afra zṇtaiš. utadə̄uš.s ruuā̊. haci.manō. yōmą̇m x́āštą̇m. nōit̰. bax́ši āat̰. mą̇m. tūm. fšunaii e. nāiraiiā̊. vā. pao ϑarihi. vā. huiiā̊. vā. marišoiiā̊.
Y11.2: ašpō. bāš ārəm. zauuaete. mābuiiā̊ . uruuatą̇m. yauuax́ta. m ā. uruuatą̇m. aiβišas taimā̊. uruuatą̇m. naiϑ axata. yōmą̇m. jāuuarə. nōit̰. zaiδaiie. paorumai ti. haṇza.maini. paoro nirīā̊. kairišoiiā̊.
Y11.3: h aomō. x́āšārəm. jauuati itabaoiiā̊. afrazṇtə̄ uš. utadēuš.sruuā̊. hacimanō. yōmą̇m. aiβi š.haitəm. dārīi. ẏaϑa tāiiū. paišō.sārəma. nauua. hamae. paišō. šārō. azəm. yō. haoma. ašauuaoδauurušō.
Y11.4: uša mē. paiti. haomāi. δarao nō. fraiirenōit̰. ahaorō. mazdā̊. ašuuaṇŋha.ha rine. mat̰.haizauuō. hōī maca. dōiϑrəm.
Y11.5: yōmą̇ma. tat̰. darunō. zaināt̰. vā tara.fraiiāt̰. vā. apa vā. ẏā.šāite. ẏa t̰. mē. daϑat̰. ahaorō. ma zdā̊. ašauua. aṇŋha harina. mat̰.haizuuō. hō iimaca. dōiϑrəm.
Y11.6: nōit̰. a hami. namāne. zānite. ā ϑaruuanit̰. raϑēštā̊. nit̰. vāštarīō. fšao iią̇š. āat̰. ahamae. na māne. zaiiā̊ṇti. daha rakāca. mauuraāca. pu raosarat̰. varišnāca.
Y11.7: ϑaβā.šəm. āgə̄uš. frā ϑaβarištō. təm.ciša. i. haomāi. darunō. māϑ βā. haomō. bṇdiiāt̰. ẏ aϑamairaiim. bṇδaiiāt̰. ẏim. tauuaerəm. fraṇŋha. harišiiānəm. mat̰.mē. ϑa rašuua. aŋhā̊. zəmō. piri šxax́təm. aiiṇŋhi.
Y11.8: āat̰. aoxta. zaraϑušta rō. nimō. haomāi. mazdāt āi. vaŋhə̄uš. homō. maza dātō. naimō. homāi.
Y11.9: zōtī. nahī. pari. rāspī. nō. iuuae. pari. zōtīprito paraγnū. apramą̇nϑāi. vrī. x́ūba. nāx́uubaϑāe. šhī. zōtī. kūdī. paranī. vātī. zinipāši. pēlohāt. hūti tə̄za. γm. rāϑβī. δābohāti. pāvakari. pūnarapa. rāϑβī bīzīvāra. kūδīmą̇. pāvakari. ane. hāta. kōraδo. kari. zēh umanī. zah umanī. zēhumanī. zahumanī. tāšmą̇. praγnū. nahī. pari. rāspī. homnī. vātī. hātišāhī. zōtīne. δābi. γamą̇. zāii. vātī. barašama. āγana. rāx́ī. pre. yō. nō. aiuuō. at̰a. tē. uiiē. ϑrā aiiō.diiāe. tūrai. mą̇δāi δiiāi. x́ašuuaš.dim. ha patā.zidīāi. nauua. daš imē. yōi. vē. yaϑamaē.
Y11.10: rāspī. barašam. para. fēra vi. maohuruuni. lāī. zōtīną̇. zamarą̇. hāta. pra. vaštar mūkī. vātī. tē. pramūkae. zōtī. vātī. zōtō. pare. zōtpairitē. haoma. ašā̊m. aṣ̌ā̊m. ašā̊m. aṣ̌ā̊m. a ṣ̌auuāzō. daδą̇m. aimą̇m. ta nūm. yāmē. vainaite. hao raot̰. vaβaxašāi. hao māi. madāi. hauuaŋhāi. a šuuaštāi. pairai.maē. tūmca. daiδaiiāi. haom ō. ašauua. dauuraošō. vəhəštəm. ahūm. ašao ną̇m. raocṇŋhəm. vīšpō. x́āϑarəm.
Y11.11: aṣ̌aəmavōhū. 3 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati . aṣ̌əmavōhū. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati .aṣ̌əmvōhū. Gujarati Gujarati Gujarati . aṣ̌əmvōhū. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati anaošhī. γavā. jišti. γōs ə̄ka. əzašni. ə̄ka. pāvakəra ba. yazšni. x́auuba. x́aūraš ēt̰. sāhaošiiōš. hōrama zat̰. amišāspəṇdą̇n. biris āt̰. γūraza. x́uurə. avazāiiāt̰. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y11.12: aṣ̌əm. vōhū. 4
Y11.13: ẏaϑā. ahū. vairaiiō. 2
Y11.14: vasštū. ahuramazat̰. sra
Y11.16: zaraϑuš.taraeša.
Y11.17: raiuuasca. x́āϑrəmca. tā. vīšpiiā̊. δaruuatōs tōiš.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vohū. 3
Y12.1: frū arāne. OD• hāuuanē. OD• s āuuaŋhē.※ raϑaβąma. rāšpī. frasastaiiac. zōtīpri yaϑā. ahū. vi raiiō. zōta. jōta. zōta. jōta. frāmē. marū tē. rāspī ẏaϑā. ahū. v airīō. yō. zaotā. frāmē maruutē. zōtī. aϑārat aoš. maraotū.
Y12.2: banē. pre fraštōiiē. OD•
Y12.3: x́axaii ā̊.
Y12.4: štaome.
Y12.5: aṣ̌əm. vō hū. 3
Y12.6: rāspīnhī. zōtīpre. ※• nāisməm. δaiuuō. frū arāne. mazadaiiašnō. za raϑuštariš. vīδiuuō. a horadakišō. staotā. amšną̇m. spəṇtaną̇m. ẏaštā. aməšną̇m. sa pəṇtaną̇m. ahurāi. maza dāi. vaŋhauuō. vōhū.mi t̰. vīspā. vōhūca.nąm. ahami. ašonō. raiuuati. xrinaŋhate. yāzī. cīcā vaihištā. yiŋ́he. γā əsca. yiŋ́he. aṣ̌əm. yi ŋ́he. raocā̊. yiŋ́he. raox́.bīš. raōiϑaβ na. x́āϑarā̊.
Y12.7: spəṇtą̇ m. ārametəm. vaŋhuiim. vairina. hāmōiš. taūō usa. gə̄uš. staūē. tā iiādacā. hazṇŋhaδa cā. ušmazdīašnaną̇ma. vīšą̇m. zīā.naiiācā. vaīūāpa.dacā.
Y12.8: frā. mainaiiebiiō. rā̊ŋhē. va āē. yaitəm. vašē.si təm. yāisca. upərə.āiia zimā. γaobiisca. šiiṇ təm. naim.ŋhā. ašā. uza. δātā̊. paitī. auuat̰. staoiia. nōit̰. ahamāt̰. āziiāə.iianəm. nōit̰. vī ū.āpəm. xštā. māzdīaš nīš. aouue. vīšō. it̰. aštao. nōit̰. uštā nahe. cinmānəm.
Y12.9: vīδai uuāiā. aγāiš. auuaŋhu iiš. aniritāiš. akōδā bīā. srəm. maruiie. hāt ą̇m. puš.stāiš. hāt ą̇m. auuaŋhō.timāiša. vīδaiuuāiš. vīδaiuuat̰ bīā. vīātoā. vīātao mat̰.bīš. vīkaiiācīt̰. h ātą̇m. ātarāiš. vīmanē bīš. vīβacē.bīš. vīs aiiaoϑanāiš. vīciϑar āiš. vījīnā. srəm. mruīi. ẏaϑānā. darəγuuātā. rą̇x́šiiṇtā.
Y12.10: aϑā. aϑā cōit̰. ahorō. mazdā̊. zar ϑuštarəm. aδaxāiiṇtā. vīšpēšuu. frašnēsū. vīšpx́šuu. hṇzamanšū. yāiš. apərəšiiṇtī. mazdā̊scā. zaraϑušta rascā.
Y12.11: aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštarō. daiuuāiš. arəm. vī.marūi.tā. vīs pēšū. frašnēšū. vīs pēšū. hṇza.mnēšū. y āiš. apərəšiiṇtəm. mazδā̊ scā. zaraϑuštarascā. aϑā. azə̄m.cīt̰. yō. mazdīs nō. zaraϑuš.tarasca. duiiāisca. s̄arəm. vīmaru iiē. yaϑā. anāiā. vīā maruuetā. yə̄ašuuā. za raϑuštarō.
Y12.12: yā̊.arənā. āpō. yā̊.aranā. uruuarā̊. yā̊.arənā̊. γāəsca. ho δā̊. yā̊.arənā. ahurō. mazdā̊. yəγą̇m. daδāt̰a. yə̄. narəm. ašuuanəm. yāuu arənō. ašuua. zaraϑušt arō. yāuuarəā. kauuā. vištāspō. yāuuarə nā. fərašuštarā. jā māšpā. yāuuarənō. ka šcīt̰. sušiiṇtą̇m. hi ϑaiiā.uuarəzą̇m. ašuną̇m. tāvairənācā. dakəšāc ā.
Y12.13: bēhuupare. tāsra.• mazdīašnō. ahmami. OD•
Y12.14: ās tōiie.tiš.
Y13:
Y13.1: rāspī. nhīpri zōtī. barasmarihi. niraδə̄tupri ahaorəm. mazdą̇m. āmaru iiae. namānahē. namānō. patōiš. ratūm. āmarauiie. ā. āmarauiie. ā. vīšō. vīš.patōiš. ratūm. āmarauiie. ā. āmarauiie. ā. zṇtē. uš. zaṇtopatōiš. rat ūm. āmarauiie. ā. āmarauiie. ā. daŋ́hēuš. daŋ́hō.patōiš. ratūm. āmarauiie. ā. āmarauiie. ā. γə̄nā.ną̇ma. ratūm. āmaruiie. δainą̇ m. māzdīašnīm. aṣ̌əm. va ŋhuīm. pārəṇδəm. yą̇ma cā. bi.pitaštną̇m. aṣ̌ aoną̇m. aimą̇mcā. zą̇m. ẏānā̊. baritī.
Y13.2: fraiia. vā.zašti. aštōiša. ratūm. āmaruiie• ātarə m. ahurahi. mazdāə. aši ϑaβō.zaγətimą̇m. γauu āštarīāuuarəstəmą̇ m. narą̇m. ašoną̇m. vās taraiie. fšuiiṇtō. ratūm. āmaraoiie•. has timą̇m. ašhe. mą̇m. raϑ ištā̊. ratūm. āmarao iie•.
Y13.3: mazištāiš. vi diiāiš. dainīāə. māza diiaš.nōiš. aϑuronu rtūm. āmaruiie•. casā. ną̇scā. aišą̇mcīt̰. rataūm. āmaruiie• ratūs ā. āštāiiā. amaiš scā. spəṇtą̇m. sao šiiṇtascā. dą̇hiš tąm. airišuuācištim ą̇m. aiβiiā.matimą̇ma. ašxarā.x́anotuimą̇ma. mazištą. amą̇m. āmaro iiē•. dainīā̊ . māzdiiaš nōiš. aϑuraoną̇scā. ra ϑaə̄štā̊scā. vāst arī.ą̇scā. fšoiiṇtu
Y13.4: pərīvē. amišāspəṇt ā. huxšϑarā. huδā̊ŋ hō. daδą̇me. tanūaša cīt̰. xax́iiā̊. uštanī m. pərī. vīšpā. hujīt iiō. banē. pre ẏaϑāmi naiiū. mamnetē. aiϑā. vaocā.tarē. iϑā. vā uuarazīātarē.
Y13.5: āat̰a ※ ẏaϑātūī. ahuramazdāə. mə̄ṇəhācā. vaocasā. dāəscā. variscā. y ā. vōhū. aϑātōi. daδi mahī. aϑā. cīš.mahī. aϑā. ϑaβā. āiša. y az aϑānim.xáiiā.mahī. aϑā. aišuua.daiiāma hī. ϑaβā. mazdā. ah orā. ẏaϑātūii. ahura mazdāə. 2 ϑaβāmazδā ahurā•.
Y13.6: zōtī. pri. rāspīrhi vaŋhə̄uš. x́ətə̄uš. x́ət ātā. vaŋhə̄uš. aših īā. ϑaβā. pərə.zašāi mit̰. vaŋhuiiā̊. frəša ratūō. vaŋhuiiāə. āram štōiš.
Y13.7: gə̄uscā. huδ ā̊ŋhō. γaiia.xáiiācā. mariϑanō. aṣ̌onō. fruuašə m. yaz zaraϑuštrahi spətāmahe. aiδa. aṣ̌ aonō. ašəmca. frauuaš əmca. yaz
Y13.8: ẏiŋ́he. hā tą̇m. OD• tāəscā. yaz•
Y13.9: bēhūpre ẏaϑā. ahū. vi raiiō. 4
Y13.10: aṣ̌əm. vohū. 3
Y13.11: ahunəm. vairəm. yaz• a ṣ̌əm. vəhəštəm. srəš təm. aməšəm. spəṇtəm. yaz• fruraetəm. hāi təm. yaz• fruretəmca. aštuϑaβaŋəmcā. δi nīā̊. māzdīaš.nōiš. yaz•
Y13.12: ẏaiŋ́hihātą̇m. OD• tā̊scā. yaz•
Y14:
Y14.1: zōtī. pre.※• vīšāi. və̄. amə šāspəṇtā. staotā. zaotā. zabātā. ẏūš mākəm. y• v• x• ẏat̰a. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. hamāikəm. hauuaŋhāic a. ašouua.stāica. yat̰. šosiiṇtą̇m. aṣ̌aoną̇m.
Y14.2: pəraiivaē. amaišāspə ṇtā. huxšϑarā. huδā̊ ŋhō. daδą̇mi. tanuuaša cīt̰. x́axaiiā̊. uštanəm pərīvīšpā. hujītaī ō.
Y14.3: amaiia. zaoϑra. baruš manēca• vīspə. ašuuana ẏazta. āiie• vīšpə ašhi. rataūō. āiie• hāuuanəm. pəti. ratūm. sāuuaŋhahəm. vīšəmca. pəti. ratūm•
Y15:
Y15.0: behū. pare. frauuarāne. OD• hāuuan ē. OD• sāuuaŋhē. raϑβ ą̇m. rāspī. frašstīic a. zōtīpre. ẏaϑā. ahū vairaiiō. zaotā. frā mē. mruutē. rāspī. ẏa ϑā. ahū. vairiiō. yō. zotā. frā.mē. mrūtē. zōtīprə aϑāratuš. OD• mraotū •
Y15.1: zōtī. rāspī. banə̄prə saštica. zōtī. baršm. mu ruušrašī. əvṇŋhą̇n. ną̇γą̇ϑ. bą̇ də. hvə. zōtīprə vaṇtāic a. rafne.əhāica. aməs ə̄ā. spəṇtə̄. vaŋhuii š. srīrāiš. nāmą̇na. āzbinīā̊. vaŋhuiiā̊. māzdiiaš.nōiš.
Y15.2: bēhū. prə. ẏiŋ́hē. mē. aṣ̌āt̰. hacā• zōtī. zīvīą̇m. no. taštulaī. tə̄za. vātī. mą̇ tarīzo. hīšurāx́ə. zōtīprə. vaihištəm. yasnē.• pratą̇. muruupra. nutāi. laī. tāi. srašī. srašīϑ. srašī. srašīϑ. tštāmą̇nū. ātštāmą̇nū. tštāmą̇nū. ātštāmą̇nū. zīv īą̇m. baršm. ni. γīrə. mūkə pətī. vai dā. mazdā̊. ahurō. yōi. ā̊ŋharicā. hinaticā tą̇m. yazāi. x́āiš. nā mē.nīš. pərəcā. zašā i. vṇtā. vohū. xšϑrə m. vairəm. bāγəm. aibībir əštəm.
Y15.3: srušō. aiδā. astū. ahurahi. mazdā̊ ẏasnā. sə̄uuaštahi. aṣ̌aonō. yēnā̊. ištō haiiat̰. paoruuiimtat̰. us təməm.cīt̰. auuaϑāt̰. aiδā. srošō. aštū. ahurahe. m azdā̊. yasnā. sə̄uuašta he. ašonō. yē.nā̊. əštu.
Y16:
Y16.0: ẏaϑā. ahū. vairaiiō. ātrauuaxašō. frā.mē. m aruutē. yasū. pratą̇. zōtī. hāuuanəm. mą̇nū. pą̇nī. ną̇ϑe. duuδīmą̇hą̇. hāuuanəm. uu?vāri aϑāratoš. OD• mrutūm. kauuδī. mą̇nū. pą̇nī. calū. k arī. laii. hāuuanəm. nī. zāγ ə. ną̇ϑe. zīvīą̇m. notaša tōlaii. tinī. jāγə. mūke.
Y16.1: ahurəm. mazdą̇m. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌he. ratūm. yaz• huδā̊ŋhəm. mazištəm. ẏ azatəm. yim. šēuuaštəm. frādaδa. gəϑəm. dātārəm. v ōhū.ną̇m. dāminą̇m.ābiiō. rātābiiō. zoϑarābiiō. arašoxaδabiiasca. v āγazibiiō. vīspəmca. ašuuanəm. mainiiū. yaza təm. yaz•
Y16.2: zaraϑuštrəm. ašuuanəm. ašhi. ratūm. yaz• ābiiō. rātābiiō. žuϑrābiiō. arašoxδa. biiasca. vāγazibiiō. vīspəmca. ašuuanəm. γəϑ əm. yaztəm. yaz• zaraϑuš tari. ašaonō. frauuašəm. yaz• zaraϑuštara. sruu ā̊. yaz• zaraϑuštaraδ auną̇m. yaz• zaraϑušta ra. vərənəmca. dakəšəmca. yaz•
Y16.3: aŋhuiiā. aši.cina ŋhō. puruuā̊. dātā̊. δā mą̇n. ašunīā. daϑušō. ahurahi. mazdā̊. riuuat ō. xarinaŋhaatō. yaz• vōhū. mnō. yaz• aṣ̌əm. vəhəštəm. yaz• xaš ϑrəm. virəm. yaz• spəṇ tą̇m. vaŋhuīm. yaz• huruuatātəm. yaz• amərətātaəm. yaz•
Y16.4: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. maza dą̇m. yaz• ātrəm. ahur he. mazdā̊. puϑrəm. y az• āpō. vaŋhuīš. maz datā̊. ašunīš. yaz• huuaraxšətəm. uruuaδ ašpəm. yaz• mā̊ŋhəm. γucaϑrəm. yaz• tišta rəm. štārəm. rəuuṇtəm. x́rəna.ŋhṇtəm. yaz• γə̄uš. huδā̊ŋhō. urunəm. yaz•
Y16.5: δ aduuā̊ŋhəm. ahurəm. mazδ ąm. yaz• maiϑarəm. vōruγu itəm. yaz• srušəm. ašəm. yaz• rašanūm. razištə m. yaz• aṣ̌ā̊ną̇m. vaŋho iiš. suurā̊. spəṇtā̊. fruuašiiō. yaz• vərəϑara γanəm. ahuraδātəm. yaz• rāma. x́āštrəm. yaz• təm. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. yaz•
Y16.6: daδauuā̊ŋhəm. ahurə m. mazdą̇m. yaz• duną̇m. va ŋhuīm. māzdīašnəm. yaz• aṣ̌əm. vaŋhuīm. yaz• ara štātəm. yaz• ašmanəm. yaz• zą̇m. huδā̊ŋhəm. ya z• mą̇ϑrəm. spəṇtəm. yaz• anaγara. rucā̊. x́dātā̊. ẏaz•
Y16.7: xnūatīš. ašhu. v irəjō. yaz• yā̊. irəš taną̇m. uruuānō. šiiṇ ti. yā̊sca. aṣ̌ā̊ną̇ m. fruuašiiō. vəhəštə m. ahūm. ašoną̇m. yaz• rucaŋhəm. vīspō.x́āϑ arəm.
Y16.8: xšuuadi. āzuuita. yaz• tacat̰.āpō. uxa šiiete.uruuara. āzuue š. diuuō.δātu. humō.ša tara. auuṇəhā̊.mūša. auuṇəhā̊. pərəkaiiāi. paitiš.tātaiieca. pitištapataiieca. paitiš.trətaiieca. pətə.uγət̰.dabišiieca. pətə. ašmuγahauca. ana. aṣ̌aonō. šāstaruca. purao.maharakə.
Y16.9: yaz•spā̊. āpō. yaz• vīspā̊ . uruuarā̊. yaz•vīspā vaŋhahuuō. yaz•vīspā vaŋhuhīša. yaz• vīspā. mainūāca. yazta. gəϑīāi ca. yaz• yō. vaŋhuδā̊ŋhō. aš̄uuanō.
Y16.10: yaz• ϑβą̇m. miϑ ane. yą̇m. āramitəm. spə ṇtą̇m. yaz• ϑβą̇m. miϑ ane. paiti. aṣ̌ām. ahu ra. mazda. δaruuō.fšus a. daruuō.vīru daruuō.a šciϑare. yahami. zīkā cit̰. tanuną̇m. darājis təm. hāmē. miϑne. miϑnā t̰. at̰a. ahmi. at̰azīene.
Y17:
Y17.1: ※ ahurəm. mazdą̇m. aṣ̌auua nəm. ašhi. ratūm. yaz• aməs āšpəṇtā. huxšϑrā. hudā̊ŋhō. yaz•
Y17.2: ašnīa. ašuuana. ašhi. ratauu ō. yaz• hāuuanəm. ašuu anəm. ašhi. ratūm. yaz• sāuuaŋhəm. vīšəmca. ašuuanəm. ašhi ratūm. yaz• maiϑarəm. vōuruγo itəm. hazṇ̣əhara.gušəm bēuuara.cašmanəm. uxa tō.nāmanəm. yaztəm. yaz rāmax́āštarəm. yaz•.• pą̇cē. γəhəsmapuuran. pri
Y17.10: daṇŋō.ptōu.təm. daṇŋō.pu.təm. daṇŋō.ptōu.təm. daṇŋō.pu.təm. yaz.•
Y17.11: rōz. māhāpri
Y17.12: ϑaβą̇m. ātrəm. ahurahi. mazdā̊. puϑrəm. yaz• ātrəm. birizasuua ŋhəm. yaz• ātrəm. vōhū. frīānəm. yaz• ātarəm. uruu āzaštəm. yaz• ātarəma. vāzaštəm. yaz• ātarəm. spə̄.naštəm. yaz• xšiϑa rəm. nafəδarəm. nirīōšṇ əhəm. ẏaztəm. yaz• ātar əm. vīšpaną̇m. namāni. ną̇m. namānō.pitəm. maza daδātəm. ahurahi. maza dā̊. puϑarəm. ašuuanəma. ašhi. ratūm. yaz• mat̰a vīšpəbiiō. ātarəbiiō.
Y17.13: āpō. vaŋhuiiš. vaišt ā̊. mazdātā̊. aṣ̌unīš. yaz• vīšpā̊. āpō. ma zadātā̊. ašunīš. yaz vīšpā̊. uruuarā̊. ma zdātā̊. ašunīš. yaz• OD•
Y17.18: ratūō. vīšpa. maziš ta. yaz• aiiara. ašnīa. māhīa. yāirīa. srəda.
Y17.19: aṣ̌ā̊ną̇m. vaŋhuhīš šuurā̊. spəṇtā̊. frū ašiiō.※ staomi. zabu aiiami. ufīami. yaz• nam ānīā̊. vīšīā̊. zṇt aomā̊. dax́iiomā̊. za raϑuštarō.timā̊.
Y17.20: špə. ašuuana. yazta. y az• vīšpi. ašhi. ratūō yaz• hāuuanəm. pətirat ūm̄. sāuuṇəhəm. vīšəm ca. pəti. ratūm. ratauu ō. vīšpa. mazišti. pit i. ratūm.
Y17.21: ẏeŋ́hē. hāt ą̇m. OD• tā̊scā. yaz•
Y18:
Y18.1: banē. pari. zaotī. tāγ. laipri. aṣ̌əm. vōhū. 3• ※
Y18.2: δāi daiimōi. yagą̇m. tašō. apascā. uruuarā̊scā. amərətātā. spə̄.naš tā. mainaiiū. mazdā. tə̄ uuīšī. uta.yauuetī. m anaŋhā. vōhū. šīṇəh a.
Y18.3: spəṇtā. mainaiiū. v aihištācā. manaŋhā ca ašāt̰. ṣ̌aiiaoϑ anācā. vacṇəhāc ā. ahamāidą̇na. hurū ātā. amərətātā. ma zadā̊. xšϑarā 2 ār mitī. ahurō.
Y18.4: ahiiā. minīuš. spēništai iā. rāspī.rihi vaihišt əm. hizuuā. uxδāiša. vaŋhə̄uš. ə̄əānū. mana ŋhō. āramaitōiš. za stōi.biiā. šiiaoϑa nā. vairai.zīat̰ ōiiā caeštī. hūō. patā. aṣ̌aiiā. mazdā̊.
Y18.5: ahii ā. mainīoš. tūə̄m. ma hītā. spəṇtō. əha māi. γą̇m. rānīō. skərə təm. hə̄m.tašt̰. at̰a. hu i. vāštarāi. rāmāδ ā̊. āramitī. hə̄at̰. hə̄ m. vōhū. mazdā. hə̄m.f rāštā. manaŋhā.※
Y18.6: ahamāt̰. mainiiouša. rārišiiṇtī. dariγūṇ tō. mazdā. spəṇtāt̰. nōit̰. aϑā. ašā̊nē. kasē.ušcīt̰. nā. aṣ̌ ā̊nē. kāϑə̄. aŋhat̰. išū ācīt̰. hą̇šproša. akō. daru.γuuāitē.
Y18.7: tācā. spəṇtā. mainaiiū. mazdā. ahurā. aṣ̌ā̊nē. cōiš. ẏāzīcīcā. vaištā. hanaraϑaβā.hamāt̰. zaošāt̰. dariγuuā. bax šitī. ahiiā. šiiaϑa nāiš. akāt̰. āšii.ą̇ ša. manaŋhō.
Y18.8: tādā̊. spəṇtā. mainaiiū. m zadā. ahurā. āϑarā̊ vaṇŋhā̊. vīδāitəm. rānōi.biiā. āramaitō iš. δaibą̇zṇŋhā. aṣ̌a x́aiiācā. hāzī. paoru š. išṇtō. vā̊.rāit ē.
Y18.9: zōtī. tāγlaīpri spəṇ tā. mainīū. OD• 2• āramitī ahurō. ※
Y18.10: aṣ̌əm. vōhū. 3•
Y18.11: spəṇtā.mainaiiū. hāi təm. yaz•
Y18.12: ẏeŋ́he. hā tą̇m. OD• tā̊scā. yaz•
Y18.13: tə̄ōtī. tāγa. hāti. šāī. γuuϑna. banē. uuparākarī. šṇkōδi. rāspī. cāpū. si. laii. əšama. cāra. l aii. zənīγam. x́ūrašēt̰. h ue. tinīpāši. cāpū. v ālī. ātaspara. aišma. mūki. ẏaϑā. ahū. vairii ō. 4
Y18.14: aṣ̌əm. vōhū. 3 tənī. pari. boitaran.mūkə.
Y18.15: ahunəm. vairaəm. yaz• aṣ̌əm. vaihištəm. srə štəm. aməšəm. spəṇt əm. yaz•
Y18.16: ẏeŋ́hē. hāt ą̇m. OD• tā̊scā. yaz•
Y19:
Y19.1: aṣ̌əm. yak. boi. yak. pāhu x́uuą̇na. ?. tə̄. uupara. mą̇de. zōtī. smo. vāī. pri. praγnū zōtō. pri. rāšpī. nahī. pri. pərəsat̰. zaraϑuštarō. ahurəm. mazdą̇m. ahuramaza t̰. mainīū. spē.naštae. dātaraγəϑaną̇m. aštūa taną̇m. ašā̊m. cit̰. auua t̰. vacō. āša ahurama zat̰. yat̰. mē. frāuuacō.
Y19.2: par. asməm. para. āpəm. para. zą̇ma. para. γą̇ma. para. uruuarą̇m. para. āt rəm. ahura. mazdā̊. puϑa rəm. para. narəm. ašuuanəm. para. dēuuāisca. xra fša.tarāica. mašī āisca. para. vīšpəm. ahūm. aštūṇtəm. para. vīšpa. vōhū. mazdaδā taš. aṣ̌aiciϑari.
Y19.3: āat̰. marut̰. ahurō. mazdā̊. ba γa. ašāš. ahunahi. vi rīa. spətama. zaraϑuš tara. ẏat̰. tē. frāuua cəm.
Y19.4: para. asaməm. OD• pa ravīšpi. vōhū. mazda δāti. aši.ciϑari.
Y19.5: mē. baγa. ahuna. vairaii a. spəta.mazaϑuštar. ana.pīūxϑat̰. ana.pə̄šūt a. srāuuiia.mana. stəm. pətə. anīasą̇m. raϑaβ ą̇m. gāϑaną̇m. ana.pīū xaδaną̇m. anapəšūta ną̇m. srāuuīa.mananą̇m. āat̰. ipīūxat̰. əpə̄šuu ta. srāuuīa.mana. δauu pəti. anaiia. raϑaβō.
Y19.6: ẏasmi. iti.ahami. aŋhū ō. ẏat̰. aštūṇte. s pəta.mazaraϑuštara. baγą̇m. ahunahi. vairaii a. marāda. frāvā. mru darəṇzīāt̰. frā.vā. darinzīō. srāuuiiā t̰. frāvā. srāuuiiō. ẏazāiti. ϑarīšcit̰. tarō. pəratuum.cit̰a. hə̄. uruuānəm. vəhəštə m. ahūm. fra.pārīeni. azəm. yō. ahurō. mazdā̊ . āvəhəštāt̰. aŋhu t̰. āvəhəštāt̰. aṣ̌ āt̰. āvəhəštaibiiō. rucē.biiō.
Y19.7: yašmē. iti. ahami. aŋhūō. ẏat̰. a stūṇti. spətam. zaraϑ uštara. baγą̇m. ahunah i. vairīe. darinazīō. a parō.daiieti. ẏat̰. v ā. niməm. ẏat̰. vā. ϑa rišūm. yat̰. vā. ciϑa rašuum. ẏat̰. vā. pṇ γa.tṇγəm. pərədim. ta nuua. azəm. yō. ahurō. mazdā̊. uruuānəm. haca vaištāt̰. aŋhut̰. auu ae.tiia. bą̇zasca. f raϑasca. pərətanuiia. ẏaϑa. yam. zā̊. auua eta. bą̇zō. yauuata. fraϑašcit̰.
Y19.8: fracae. tat̰. vacō. vaoca. y at̰. humat̰. ẏat̰. ratu mat̰. para. auuṇəhi. aš aonō. dā̊ŋhōit̰. para. āpō. para. zəmō. para. uruua.raiiā̊. para. γə̄uš. caϑaβari.pətaš.ta nīā̊. δā̊ŋhōit̰. para. naraš. ašonō. bipit štāne. zą̇ϑaβāt̰. para. auuaŋhe. hūϑaβa rištō. kəhərapəm. apə. a məšną̇m. spəṇtaną̇ma. dāhəm.
Y19.9: frā.mē. spaniiā̊ . mainūā̊. vauuaca. špą̇m. ašonō. štəma. həṇtəmca. buuṇtəmca. buušiiṇtəmca. šiiao ϑanō.tāitīa. šiiao ϑē.naną̇m. aŋhə̄uš. maz dāi.
Y19.10: aētat̰aca. aeš ą̇m. uxat̰.ną̇m. uxaδō.ti məm. yāisca. yauua. fraca. vaoca. fraca. ma ruiia. fraca. vax́šiia eti. ašate. zaiiana. auua.auuat̰. aoxδata. ẏaϑa. yat̰. δim. vīšp ō. aŋhə̄uš. aštauuā̊. āšax́asat̰. daδarā nō. nīpərə iriϑaiią̇na. stā.tas.cat̰. harut i.
Y19.11: aitat̰.canō. vacō. frāuuacē. six́a.šim ca. həā.mārəmca. ya ϑana. kahamāicīt̰. h tą̇m. aṣ̌āt̰. haca. ẏa t̰. vaihištāt̰.
Y19.12: āma rut̰. ẏat̰. δim. ahūmca. ratūmca. ādaδat̰. ẏa ϑaδim. para.cinašti. yim. ahurəm. mazdą̇m. man sa. puiraiiaebaiiō. δ āmi.baiiō. ẏaϑa. y im. vīšpaną̇m. maziša təm. cinašti. ẏaϑa. hamāi. dāmą̇na. maziā təm. cinašti.
Y19.13: yaϑa. mazdā̊. huzītīša. v aŋhə̄uš. iδaδϑaritəm. dakə šəm. ādarina.zaiieti. dazaδa. manaŋhō. yara para yara para ẏīm. yat̰. manaŋha. ci našti. ẏaϑa. fraδa. x́aštārəm. manaŋhi. ma naŋhō. aoitauua.tai ia. yīm. kārīete. šii aoϑē.naną̇m. iδa. ahūm kārīiti.
Y19.14: yat̰. δimadāmi biiō. cinašti. mazda. i ϑətəm. yat̰. ahamāi. δām ą̇na. xašϑarəm. ahurāi cinašti. tat̰. mazda. tauu axašϑarəm. daruγubiiō. vāštārəm. cinašte. ẏaϑa. uruuaϑəm. spəta. māi. pṇca. dakəšāe. vīšpəm. vacō. fruuāi kəm. ahurəm. vacō. ah urō. mazdā̊.
Y19.15: vəhəštu ahurō. mazdā̊. ahunəm. vairəm. frā.marut̰. vəhə štō. hāmō. kārīat̰. ϑaβat̰. akō. abiiat̰. a ṇtarəca. daruuṇtəma. āmaruuta. aṇtara.ux at̰. nōit̰. nāmanā̊. nōi t̰. šiiṇŋhā̊. nōit̰. xa ratauuō. niδā. varənā. nōi.t̰. uxada. niδā. š aiioϑanā. nōit̰. dinā̊. nōit̰. uruuanō. hacinatə̄.
Y19.16: • aitat̰aca. vacō. ma zada.uxtəm. ϑarə. afša əmə. caϑarō.paštarəm. pṇca.rato. rāite. h ṇkərətəm. kāiš. hə̄. af šmą̇m. haomatəm. hūxa təm. hūaraštəm.
Y19.17: kāiš. pasca.tarāisca. ā ϑaruua. raϑə̄štā̊. vā štarīō. fšuiią̇ša. huitiš. vīšpīa. irəna haca.mana. nirasca. a šuni. araša.manaŋha. araša.vacṇŋha. ara ša.šiiaoϑana. ratao ša. miriti. dinō.šāc a. ẏeŋ́he. šiiaϑanā isca. γəϑā̊sca. frā dənatē.
Y19.18: kaiia. ratauuō. namānīō. vaiišiiō. z aṇto.mō. daxaiiomu zaraϑuštarō. puxa dō. ā̊ŋhą̇m. daxaiiao ną̇m. yā̊. ainaiiā̊. ra zōit̰. zaraϑuštarōit̰ ciϑaraoratoš. raγa. za raϑuštara. kaiiṇŋhā̊ . ratauuō. namānaiias ca. vīšiiasca. zṇtu masca. zaraϑuštarō. tauuiraiiō.
Y19.19: kat̰. huma təm. ašuuanəm. manasc. puiraiia.biiō. kat̰. hūx təm. mą̇ϑarō. spəṇtōi. kat̰. hūaraštəm. stao tāisca. ašpuuraiiā isca. δāmē.bīsca.
Y19.20: ma zadā. frā.mrut̰. ašuuanə m. mainaiiuumaca. γəϑəma ca. cūą̇sca. frā.marau t̰. fruuākəm. vaihiša tō. xāiia.manō. cauuṇ təm. ašuuanəm. vəhəša təmca. auuasca.xašϑa rəmca.
Y19.21: baγą̇m. ahuna. vai raiia. yaz ahuna. vairī a. yaz frašru.ϑarəmca. fra.miriϑarəmca. fraγā. ϑarəmca. frā.yaštəmc a.
Y19.22: ẏeŋ́hē. hātą̇m. OD• tā̊scā. yaz •. ※ ※
Y20:
Y20.1: frā.marut̰. ahaorō. maza dā̊. aṣ̌əm. vōhū※ vaiša təm. aštəm. para. hamāi. vōhū. vaihi.štəm. cin ašte. ẏaϑa. x́itauuō x́aitātəm. vōhū. vaih ištəm. aštəm. ẏaϑaδa kišəm. kāriieti.
Y20.2: ušta. ašt?ī. ušta. hamāi. ušta.tāitaiia. vīs pəm. ašuuanəm. vīšpā i. ašoni. para.cinast a. ẏaϑa. nāštāitaii a. vīšpəm. ašuuanəm. vī špāi. aṣ̌aone. para. cinaštai.
Y20.3: ẏaϑa. aṣ̌ā i. vaihištāi. aṣ̌əma. para.cinašti. vīšp əm. mą̇ϑarəm. vīšpəm. mą̇ ϑarāi. ẏaϑa. aṣ̌āī. x šϑarəm. cinašti. ẏa ϑaca. zabiiṇti. aṣ̌ao nō. aṣ̌əm. cinašte. ẏa ϑaca. x́ašmāuuaiia. aṣ̌əm. cinašti. yaϑa. ṣ̌aošiiṇtibiiō. ϑa rāiiō. dakəša. vīšpəm vacō. fruuāikəm. ahurəm vacō. ahurō. mazdā̊.
Y20.4: m azdā̊. frā.marut̰. caəm. f rā.marut̰. ašuuanəm. main aiiuumaca. γəϑəmca. cauu ą̇š. frā.marut̰. frauuā ikəm. vaihištō. xašii a.manō. cauuṇtəm. ašuu anəm. vahištəmca. auua sō.xšϑarəmca.
Y20.5: baγą̇m. ašhi. vaihišta. yaz frašruϑarəmca. framire ϑarəmca. fraγā.ϑarəmca. frāiiaštəmca.
Y20.6: ẏeŋ́h e. hātą̇m. OD• tā̊scā yaz •.
Y21:
Y21.1: ẏešnəm. vacō. ašonō. zaraϑuštri. y iŋ́he. hātą̇m. āat̰. ya šni. paiti. yiŋ́hi. iδa mazdā̊. ẏašnəm. cinaša ti. ẏaϑa. hat̰. dāt. ahurahi. hātą̇m. ẏaš nəm. cinašti.
Y21.2: ẏaϑa. hat̰̰ biiš. caiiži. ẏą̇m.yā̊ ŋhą̇m. iδa. ašuną̇m. āra mite.puraiianą̇m. ẏas nəm. para.cinašti. ẏa ϑa. vahaməm. aməšibiiō. ϑarāiiō. dakaš. vīšp əm. vacō. ẏesnəm. cəma. aouuaiiašnō. aməšes pəṇtē. piti. ẏasan.
Y21.3: āat̰. maraot̰. ahurō. mazdā̊ . ušta. ahamāi. ẏa.aha māi. cīt̰. vašē.x́ašiią̇s a. mazdā̊. δāiiāt̰. aho rō.
Y21.4: cīm. itaiie. paiti.va ca. paiti.āmarot̰. ušt a.tāitəm. paiti.āmaro t̰. ušta.tāitaiieca. vīšpəm. ašuuanəm. həna. təmca. bauuantəmca. buu šinatəmca. vaištəm. vəštō. piti.āmarot̰. vaištō. mazdā. piti. āmarot̰. vəštəm. ašū anəm. vaihištāi. aṣ̌u ni.
Y21.5: baγą̇m. yiŋ́hi.hāt ą̇m. hufrā.yaštą̇m. aš onīm. yaz.
Y21.6: ẏeŋ́he. hātą̇m. OD• tā̊scā.y az.
Y22:
Y22.1: banē. pri. tāi. laii. bara sm. sītu. aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y22.2: barišmana. paiti. hat̰. zaoϑara. daϑušō. ahu rō. mazdā̊. riuuatō. xᵛre. naŋhatō. amaiṣ̌ną̇ma. spəṇtaną̇m. iməm. hao məm. aṣ̌iiaoza.dātəm. āiiae•. imą̇mcā. γą̇mzī ūiią̇m. ašaiiaozaδātą̇ m. āiie•. imą̇mcā. uruua rą̇m. hadāni. patą̇ma. aṣ̌iiaozaδātą̇m. āii e•.
Y22.3: aiβiiō. βaŋhue. biiō. əmā̊. zaoϑarā̊. humauuatīš. γaomūa tīš. haδāni. patūa tīš. ašaiiaoza. dāt ā̊. āiie•. aβiiō. vaŋh aoibiiō. əmā̊. zaoϑarā̊ . paomauuataiiā. γao mūatīā. haδāni. patū atīā. ašiiaoza. dāt _a. āiie•. aiβiiō. va ŋhōibiiō. apəmca. hao mīą̇m. āiie•. ašmanaca hāuuana. āiie•. aiiaŋ hanaca. hāuuana. āii e•.
Y22.4: imą̇mcā. uruuarą̇ma. parašmanəm. barašmanəm. parašmanəm.. barašmanəm. zaγamauu ā̊mca. rataofratə m. mairaiϑarəmca. vərəz əmca. dinīā̊. vaŋhuiiā̊ . māzdīaš. nōiš. γā ϑaną̇mca. šruϑarəm. za γamauuā̊mca. aṣ̌unō. a šhi. raϑaβō. ratofa ritəm. aimą̇m. išmą̇sca. baoiδəmca. āiie•. tauua. āϑarō. ahurahi. mazdā̊. puϑari. vaiišpi.ca. vō hū. mazdaδāti. ašhi. ciϑ ara. āiie•.
Y22.5: xšnūmainē. a hurahi. mazdā̊. aməṣ̌ną̇m. špəṇtaną̇m. srušhi. ašiiae. āϑarō. aho ra. mazdā̊. raϑaβō. bi rizatō. yōiā.
Y22.6: āiie•. ašnaiie. biiō. ašhira taobaiiō. hāuuana. a šone. aṣ̌hi. raϑβi. āiie•. sāuuaŋhē. vī šiiāica. ašaoni. aš hi. raϑβe. āiie•. mai ϑara. vōuruγōitə̄uš. hazṇəhara. γuš. beuu aracašmanō. uxatōnā manō. yazatahe. rāma nō. x́āštara.
Y22.7: āiie•. rāspī. nahī. pri. zōtī. pri.
Y22.21: ẏōihənatai. aṣ̌he. raϑaβō. hāuuanōiš. raϑβō. baēuupare.
Y22.22: aiməm. huməm. aṣ̌iioza. dātəm. āiie. v. v. v. zāvat.
Y22.24: vīspəca. βōhū. maza daδāti. ašhi. ciϑa ra. āiie•. xašnū. maini. ainai. ϑą̇nak. zō. minaiiō. n āvara. biϑā. huito. ha m. kārā. sama. pūrana. pri zō. srōš. aϑaβā. yakūrō za. bai. šitō. hmkārā. na hī. pari. aγara. varą̇še. parito. paraγanū. apara. mą̇n. ϑāi. aharu. mazdā̊ . raiuuatō. xarinaŋhatō. aməsną̇m. spəṇtaną̇m. ma iϑarahi. vōuru. γōiiaoi tōiš. rāmanasca. x́ās tara. hūaraxašite. amə šhe. raiuua. uruua. δašpə hi. vaiiaōiš. upərəkəraii ō. taraδātō. aaiiāiš. dāmą̇n. aitat̰atī. vaiiō. ẏat̰. tə̄. ašti. aspəṇ ta. mainaiiū. razištii ā̊. cištaiiā̊. mazdāi taiiā̊. ašunaiiā̊. δi naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiaš. nōiš. mą̇ϑaras pəṇti. ašonō. vaire. zaiiṇŋha. dāti. vīδūai. dāti. zaraϑuštarōiš. dariγaiiā̊. upanaiiā̊. dainaiiā̊. vaŋhuiiā̊. m āzdaiiašnōiš. zaraž δātōiš. mą̇ϑari. spə ṇti. ušaidariϑarəm. δi naiiā̊. māzdaiiaš. nōiš vəδəm. mą̇ϑari. spəṇti. āšni. x́ariϑaβō. maza daδāti. gōšō.sruuti. x́ariϑβō. mazdaδāt i. āϑarō. ahuri. mazdā̊. puϑari. tauua ātariš. paoϑara. ahurahi. maza dā̊. mat̰. vīšpibiiōi. ātarabiiō. γarōiš. uo šdarinahi. mazdaδāti. ašx́āϑara. vīšpaš ą̇m. yaztaną̇m. aṣ̌aon ą̇m. mainaiiuuną̇m. gə̄ϑīa ną̇m. aṣ̌ā̊. ną̇m. frauua šnąm. uγərəną̇m. iviϑauu raną̇m. paraiiō.dakəšną̇m. frauuašną̇m. nabānazaδi štaną̇m. frauuašną̇ma. aox́tō.nāmanō. yazta hi.
Y22.25: aməm. huməm. aṣ̌iiaoz dātəm. āiie•. banē. ha mkārā. vār. bie. pri. aox́tō.nā manō. ẏazti.
Y22.26: āiie.※ zōtī. pri auuaŋhā̊. frauu aṣ̌iiō. yā̊. paoraiiā̊ ŋhari. namāni. ną̇mca. vīsą̇mci. zṇtoiną̇mc a. dax́aiioną̇mca. yā̊. ašmanā̊m. vīδānaiian e. ẏā̊. āpəm. vīδārī eni. yā̊. zą̇m. vīdārīi ne. yā̊. γąm. vīδāraī eni. yā̊. bara. ϑarašū a. paoϑara. vīδāruuene. piti.viriti. apara.ərəϑ ənatō.
Y22.27: āiie•. āfrauua. šē. ahurahe. mazdā̊. a maišną̇m. špəṇtaną̇m. mat̰. vīspibiiō. aṣ̌ao nibiiō. frauuašibiiō. ẏā̊. mainaii. auuaną̇m. ya zataną̇m. āiie•. āfrauua šē. γaiiae. mariϑanō. za raϑuštra. spətāmhi. kauuaš. vīštāšpahi. išt̰.vāštrahi. zaraϑ uštarōiš. mat̰. vīšp əbiiō. ašonibiiō. frauu ašibiiō. yā̊. puraiianą̇ m. dakišną̇m.
Y22.28: āiie•. vī spaiia. ašuuana. frauua šē. kaišta. kauuasci t̰a. aŋhā̊. zəmō. para.ire šti. dahama. nāiriika. ki nīki. vāštaraiiā. vərə ze. upašita. haca. ham āt̰. namānāt̰. izaiiaṇt i. yā̊. pitiš. mariṇti. ẏā̊. iβinā. šiṇte. vaŋhauuš. yašną̇sca. vahamą̇sca.
Y22.29: āiie•. a ṣ̌ā̊ną̇m. frauuaṣ̌ną̇m. uγərəną̇m. iβiϑuuriną̇ma. puraiiadakišną̇m. fraū ašną̇m. nabānazdašta ną̇m. frauuašiną̇m. huua i. urunō. frauuašē.
Y22.30: āii e•. vīspibiiō. ašhi. ratobiiō. āiie•. vīs apəbiiō. vaŋhuδābiiō. ẏaztibiiō. mainiiūbii ascā. γəϑiia.biiascā. ẏō. həṇti. yašnīāca. vahamīāca. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vaištāt̰.
Y23:
Y23.0: bēhuupri frauuarāne. OD• hāuuanē. OD• sāuuṇŋhə̄. OD• raϑaβą̇m. OD• zōtī. tāilaii. zīvīą̇nī. vātī. ani. varašnō. taštō. bē uu. barašma. āγalarāx́ie. frašstaiieca. zōtī. pri ẏaϑā. ahuuvairaiiō. zaotā. frāmē. marauut ē. rāspī. ẏaϑā. ahū vairaiiō. yō. zaotā. f rā.mē. maruutē. zōtī. aϑāratoš. OD • mrotūm.
Y24:
Y24.1: banē. pre. ahurāi. maz dāi. humą̇m. āuuaδaiia mhī. barašmane. uupara. tasto. vātī. šrašū. fēravi. moruune. lāi. ϑą̇ m. mūki. zōtī. hāuuanəma. ne. kūdī. mą̇ϑī. kāri. x́uuą̇ na. uupara. abaδuu. vāre. zōtī. pre. aimą̇m. humą̇ sca. maiiazdą̇sca. zao ϑarā̊sca. barišmaca. ašiia. fraštaratəma. γą̇mca. huδā̊ŋhəm. aimą̇ mcā. γą̇m. zīūiią̇m. aṣ̌ aiiaoha. δātą̇m. aimą̇ mcā. uruuarą̇m. huδānip atą̇m. aṣ̌iiaozdātą̇m.
Y24.2: aiβaiiō. vaŋhuibiiō. u mā̊. zaoϑarā̊. haomū atiisca. γaomauuatī sca. haδāni. paδāni. patauua taiiasca. aṣ̌aiiao. za. dātā̊. aiβaiiō. vaŋhu e. biiō. apaīmaca. humī ą̇m. ašmanaca. hāuuana. aiiaŋhanasca. hāuua na.
Y24.3: aimą̇mcā. uruuarą̇ma. barišmanəm. zaγamū. šəmc a. ratofraitəm. maiϑa rəmca. vairizəmca. δainii ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdiia šnōišca. γāϑaną̇mca. sruϑarəm. zaγamū. šəmca. aṣ̌aonō. ašhi. raϑβō. rato. fritəm. aimą̇m. iš mą̇sca. baoiδəmca. ta uua. āϑarō. ahura. mazdā̊ . puϑara. vīšpəca. vō hū. mazdāti. ašiciϑa rai.※ pərəca. daδamah ī. āca. vaiδaiia. mahī.
Y24.4: āat̰. dīš. āuuaδaiia. mah ī. ※ ahurāica. mazdāi. s rošāica. ašiiāe. am iši. biiasca. spəṇt ibiiō. aṣ̌ā̊ną̇mca. fruu ašibiiō. ašā̊ną̇mca. uruuaebiiō. āϑarisca ahurai. mazdā̊. raϑaβ isca. birizita. vīsp īā̊. są̇mca. δaca. a šonō. stōisca. y•. v.• x•. f•.
Y24.5: āat̰•.. zaraϑu štara. aṣ̌onō. fruuašē. y•. v•. x•. f•. āa t̰•.aŋhuiiasca. aša cinaŋhō. mat̰. vīspəbī ō. aṣ̌onibiiō. fruuasi biiō. yā̊. irī. ratušą̇m. ašoną̇m. ẏā̊sca. zuuṇ tą̇m. ašoną̇m. yā̊sca. narą̇m. azātaną̇m. fraš ruciriϑarą̇am. šusiiṇt ą̇m.
Y24.6: imą̇m. humą̇sca. maii azdą̇sca. zaoϑrā̊sa ca. barəsmaca. OD •
Y24.8: vīšpaca. vōh ū. mazdaδāti. ašiciϑ ari. pirica. daδamahī. āca. vaidīa. mahī.
Y24.9: āa t̰•. amišibiiō. spəṇt ibiiō. huxašϑaribiiō. zəm. imahumtāicamą̇. pri ca. tim. samapuurana. pre.
Y24.28: ẏōi. həṇti. ašhi. rat auuō. hāuuanōiš. raϑβō. ẏ•. v•. x́•. f•.
Y24.29: āat̰•. banē pri ahurahimazdā̊. riuua tō. x́rinaŋhatō. aməs ną̇m. spəṇtaną̇m. maiϑ ara. vōuruγōitōiša. rāmanasca. x́āštara. hmakāru. sam. pūrana. pre. nabānazadaštaną̇ma. fruuaašną̇m. x•. v•. y. x•. f•.
Y24.30: āat̰•. OD• nabānazdaštaną̇m. fruu ašną̇m. huuai. urunō. f ruuašē. y•. v•. x•. f•.
Y24.31: āa t̰•. vīšpəbiiō. ašhira tobiiō. y•. v•. x•. f•. ā at̰. vīšpibiiō. vaŋhu dā̊biiō. ẏaztibiiō. mi naiiuubiiascā. γəϑīa. baiiascā. yō. həṇti. ẏašnīāca. vahamīā ca. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vi štāt̰. ē. zāγə. zōtī. hā uuanəm. x́uuą̇na. srašī. t nana. vāra. kanī. kanī. lā ī. catī. kīzīe. hāuuanəm. mą̇hą̇. hāϑa. fēravīe. zōtī. rāspī. bēhuupre.
Y25:
Y25.1: aməsā. špəṇtā. hux šϑarā. huδā̊ŋhō. yaz•. aiməm. huməm. ašiiaozaδā təm. yaz•. aimą̇mcā. γą̇m. jaiiuuīą̇m. ašiiaozaδā tą̇m. zōtī. taštā. mą̇nī. humšalī. taϑā. uruuarą̇ m. hāuuanəm. mą̇hą̇. mūkī. pri. aimą̇mcā. uruuarą̇m. ha dāni. ptą̇m. ašiiaoza dātą̇m. yaz•.
Y25.2: aiβiiō. vaŋhuibiiō. imā̊. zuϑa rā̊. humūatīsca. γumūa tīsca. haδāni.patūa tīsca. aṣ̌aiiaozaδā tą̇m. yaz•. aiβiiō. vaŋ huibiiō. apəmca. humīą̇ m. yaz•. ašmanaca. hāuu ana. yaz•. aiiaŋhanasc a. hāuuana. yaz•.
Y25.3: aimą̇m cā. uruuarą̇m. barišmanī m. zaγamūšəmca. rataofrətəm. miriϑarəmca. vərə zəmca. dinīā̊. vaŋhuiiā̊ . māzdīasca.nōisc a. γāϑaną̇mca. sruϑa rəm. zaγamūšəmca. aṣ̌o nō. ašhi. raϑaβō. rato fratəm. imą̇m. ismą̇sca. boiδəmca. yaz•. tauua. ā ϑarō. ahurahi. mazdā̊. puϑari. vīšpica. vōhū. mazdati. ašhiciϑre. ẏaz.
Y25.4: ahurəm. mazdą̇m. rəuu ṇtəm. x́arəna. ŋhaṇatəm. yaz•. amaišāspəṇtā. hux́ašϑarā. huδā̊ŋh ō. yaz•. maiϑarəm. vouru. γōiiaoitəm. yaz•. rāma. x́āštarəm. yaz•. huua raxšitəm. amišəm. rəm. uruuadašpəm. yaz•. vim. ašuuanəm. yaz•. vəm. upa rō.kirəm. yaz•. taraδā təm. anīāš. dāmą̇na. itadatī. vaiiō. yaz•. ẏat̰. tə̄. ašti. spəṇ ta. mainaiiū. razišt ą̇m. cištą̇m. mazdātą̇ m. ašonəm. yaz•. ya ya diną̇ ma. vaŋhuiim. māzdīas nəm. yaz•. mą̇ϑarəm. spəṇ təm. ašx́aranaŋhəm. yaz•. dātəm. vīδuīm. yaz•. δāt əm. zaraϑuštarəm. yaz•. dariγą̇m. upaiianą̇m. yaz•. diną̇m. vaŋhuiim. māzdaii ašnəm. yaz•. zaražaδā təm. mą̇ϑarəm. spəṇtəm. yaz•. ušδara. ϑarəm. di ną̇m. māzdaiiašnəm. yaz•. viδəm. mą̇ϑarəm. spəṇt əm. yaz•. āsnax́ritūm. ma zadaδātəm. yaz•. γošō šruutəm. x́aritauum. maza daδātəm. yaz•. ātarəma ahuri. mazdā̊. puϑarəm. ašuuanəm. ašhi. ratū myaz•. vīspa. ātarō. ẏaz•.γərəm. ušdarinəm. ma zaδadātīm. aṣ̌ax́āϑa rəm. ẏaztəm. ẏaz•. vīspə m. ca. ašuuanəm. mainīū. ya zatəm. yaz•. vīspīmca. aauuanəm. γəϑəm. yazatəm ẏaz•. aṣ̌ā̊ną̇m. vaŋhu iiš. suurā̊. spəntā̊ fruuašiiō. rāϑaβīnhipri staomi. zabuiemi. ufīi mi. yaz. namānīā̊. vīš aiiā̊. zṇtomā̊. δax́ iiao. mā̊. zaraϑuštaru timā̊.
Y26:
Y26.1: vīšpaną̇mca. ā̊ŋhą̇m. paoraiianą̇m ca. fruuašną̇m.※ iδa ẏaz•. fruuašəm. auuaą̇m. ẏą̇m. ahuri. mazdā̊. ma zištą̇mca. vaihiša tą̇mca. srištą̇mca. xaruza. dihištą̇mca. x xaraoϑa. vihi. štą̇mc a.hukərə. pata. mą̇mca. aṣ̌āt̰. apanō.timą̇mca.
Y26.2: aṣ̌ā̊ną̇m. vaŋhuiiša. suurā̊. spəṇtā̊. fruu ašiiō. yaz•. yā̊. aməs ną̇m. spəṇtaną̇m. xas itaną̇m. vairiha. dōiϑa raną̇m. birizṇtą̇m. aiβ īā. mananą̇m. tauuxmaną̇ m. āhurīaną̇m. yō. iϑīa zṇəha. ašuuanō.
Y26.3: puraī aną̇m. dakišną̇m. puraī aną̇m. šāsni. γōšą̇ m. iδa. ašoną̇m. aṣ̌ao niną̇mca. ahūmca. δiną̇m ca. boidasca. uruuānəm ca. frauuašəmca. yaz•. ẏō. aṣ̌āi. vonari. γə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuanəm. yaz•.
Y26.4: ẏō. ašāi. vonari. γaiia mariϑanō. ašonō. fruu ašəm. yaz•. zaraϑušta ra. špatāmahi. iδa. a šaonō. ašəmca. frauu ašəmca. yaz•. kauuasc a. vīštāspahi. aš onō. fruuašəm. yaz•. i št̰a.vāstari. zaraϑu štarō. ašonō. frauua šəm. yaz•.
Y26.5: nabānazdaš taną̇m. iδa. ašoną̇ma. ašoni. nąmca. ahūmca. diną̇mca. buidasca. uruu ānəmca. fruuašəmca. yaz•. yō. ašāi. vona ri. mat̰. vīšpibiiō. aš unibiiō. fruuašibiiō. ẏā̊. iraii. ratošą̇ma. ašoną̇m. yā̊sca. zaū ṇtą̇m. aṣ̌aoną̇m. yā̊ sca. narą̇m. azātaną̇ m. frašruciriϑaną̇ma. šušiiaṇtą̇m.※
Y26.6: iδa airištaną̇m. uruuānō yaz•. yā̊. ašuną̇m. frū ašiiō. vīspną̇m. aha mīanamāni. nabānaza dištaną̇m. para. iriš taną̇m. iϑara. patiną̇ m. aiϑaraiianą̇m. narą̇ m. nāiriną̇m. iδa. ašon ą̇m. aṣ̌aoną̇m. fruuaṣ̌ aiiō. yaz•.
Y26.7: vīšpaną̇m. iϑara. paitiną̇m. ašo ną̇m. fruuašiiō. yaz•. vīspaną̇m. iϑaraiianą̇ m. ašoną̇m. fruuašiiō. yaz•. vīspaną̇m. narą̇ m. ašoną̇m. fruuašiia ō. yaz•. vīspaną̇m. nāiri ną̇m. ašoną̇m. fruuašiiō ẏaz•.
Y26.8: vīspaną̇m. apərə nāiiūkaną̇m. dahamō. k ərətaną̇m. ašoną̇m. frū ašiiaō. ādax́uiiną̇ mca. ašuną̇m. fruuašī ō. yaz•. ujadax́uiianą̇ mca. ašoną̇m. fruuaš iiō. yōaz•. yaz•. yōaz•. yaz•.
Y26.9: narą̇mca. a šoną̇m. fruuašiiō. yaz•. nāiriną̇mca. ašonō. frū ašiiō. yaz•. vīšpā̊. ašā̊ną̇m. vaŋhuīša. suurā̊. spəṇtā̊. frū ašiiō. yaz•. yā̊. haca. γaiiāt̰. mariϑanat̰. ās ušiiṇtāt̰. vərəϑara γanat̰.
Y26.10: baēuuzana. pre. vīspā̊. fruuašiiō. a ṣ̌ā̊ną̇m. yaz. irišta ną̇m. uruuānō. yaz.yā̊ . ašā̊ną̇m. fruuašī ō.
Y26.11: ẏeŋ́hē. hātą̇ma. OD• tā̊scā. yaz. rāspī. ašəm. boi. pātrą̇ mą̇. mēle. tϑā. zōtakarī. bāzalīi. hōtī. kūdī. mą̇ no. tasto. kārī. zīvīą̇ mnī. vātō. uuparamūke.
Y27:
Y27.0: rāspī. pri. bāz. līe ẏaϑā. ahū. vairaiiō. y ō. zotā. frāmē. mrūtē zōtī. aϑāratoša. OD• mrutūm.
Y27.1: zōtī. kūdī mą̇no. lālo. kāri. banēpre. aitadamī. vīspaną̇m. mazištəm. dazaδaiiā̊. lālānū. buuda. x́uuą̇nrelā i. zōtī. pari ahūmca. pra tą̇. lālānū. aγū. xūą̇nre. lāi. ratūmca. yim. ahurī mazdą̇m. zōtī. pōtīkā. dābā. x́uuą̇nīpāši. x́ibą̇nīpāši. x́uuą̇nīpāši. x́ibą̇nīpāši. ravi. vāra. tana. zāti. lā luhalāvīpre. snaϑā i. aŋhara. miniiošdaruua tō. snaϑāi. aišmahxruu ī.daruēaš. snaϑā. imā zanīaną̇m. δēuuaną̇m. snaϑāi. vīspną̇m. δē uuaną̇m. vrinīną̇mca. δruu atą̇m.
Y27.2: ēzāγi. lālukūδī. mą̇hą̇. pāvakarī. bāhira. kāri. uuzki. manamą̇bēuupri kūštaγuunā. hā. minaiiō. āhārē. manapara. lią̇na ta. st̰. hazāra. bāra. fra daϑāi. paratą̇. hāuua nəm. nī. pascam. līkōre. bāhiranī. pāsi. lālo. vāi. fradaϑāi. ahure. mazdā̊. riuuatō. x́arina ŋhatō. hāuuanəm. nī. p ūravalī. kōri. barašə. nī. āγə. bāhira. vāi. fra daϑāi. amiṣ̌ną̇m. spəṇ taną̇m. hāuuanəm. nī. da xna. nī. kōri. pātarą̇ni. pāši. lālō. vāi. fa radaϑāi. tištarīas tārō. riuuatō. x́rəna ŋhatō. zōtī. hāuuanəm. nī. utaralī. kōri. lālo. lāi. fradaϑāi. naraša ašonō. hāuuanəm. nī. da x́ananī. kōri. fērave. fradaϑāi. vīšpną̇ma. spintata. minīūšδāma ną̇m. aṣ̌oną̇m.
Y27.3: ẏaϑā. ahū. vairaiiō. ahunava ra. tana. paratą̇. humak ītaiie. coϑu. ahunavar paratą̇. hāvanīm. vāi frī. humakuutīi. banē. pre.
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. vihistā. srā. vōcā. tātō. v ōhū. manaŋhā. aṣ̌āicā išō. duum. stūtōi. mā. kāi. xašϑarā. ahu rā. frašəm. vašnā. hə ϑəm. dāhūm mazdā. at̰mōi. tana. δą̇nī. hum. kuutīi. cu ϑīβāra. paratą̇. hāuua nəm. vāi.
Y27.5: ārīō. māsīō rafəδarā. zṇtō. narabī ascā. nāiri. biiascā. zaraϑuštra. vaŋhə̄uš . raədarā. manaŋhō. yā̊. dinā̊. virəm. hanāt̰. mī azdīm. aṣ̌aiiā. yās cā. aṣ̌əm. ẏą̇m. išī ą̇m. ahurō. mastā. ma zadā̊. āriiō. māšiiō tanavāraparatą̇. hom. kuuti. coϑīvāra. parat ą̇. hāuuanəm. vāi.
Y27.6: aṣ̌əm. vōhū. pratą̇. hāvnəm. mą̇ zōra. nī. vātī. ną̇. tana. p araγną̇. pāri. ani. lolo lālo lolo lālo hāuuanəm. mą̇hą̇. fēravə.
Y27.7: haom. pərə. hrəšiiṇte. mazδaxšϑarai. ašhe. ratauuō. vaŋhə̄uš. sru šō. lālā. tana. aγauuh omalaii. uufruukarī. pare. ẏō. ašhacaite. mą̇zar aiieca. aiδa. yō. ϑaβā. aštū.
Y27.8: haomaiiapaŋhā̊ . cīšmiδa. ahunava rīe. ašiia. frašruute. lālāno. aγauuhoma. šūδą̇. hāuunəm. ną̇. buuδamą̇. lāīri lāīpri lāīri lāīpri hāuuanīā̊sca. ašīa. frašruutīā̊. arašuxa daną̇mca. vacą̇m. aϑāzīnə̄. lālāną̇. aγuu. hum. smēta homāiiō. tstāmą̇. prγnū. pāri tarā̊ŋhəna. lālā buuδa. barašma. āγalamūki. kūdī. maδē. pāvakīzīe. lā lānū. buuda. dāvi. hāϑə. hu m. smēta. barasmaną̇. γą̇ϑ a. āγala. sna. mūx. rāxe.
Y27.9: ẏaϑā. ahū. vairaiiō. 4 pilō. ahuna. vara. pratą̇. hāuuanəm. huma. smēta. l ālāną̇. aγuu. uupra. ną̇mīi. ϑāka. tā. ahunavara. ta na. pratą̇. lāluhāuuanəm. maγī. mūkīi.
Y27.10: yə̄. sə̄uuiš tō. ahurō. mazdā̊scā. ārami.tascā. aṣ̌əmā. cā. frādat̰a.γəϑəm. mana scā. vōhū. xašϑarəma cā. srutāmōi. maraza dātām. ōi. ādākaiiācī t̰. paitī.※ yə̄. sə̄. uuaš tō. pratą̇. huma. γālīe. ani. tarīzī. vāra. ādāka iiācīt̰. pitī. bōltą̇. h āuuanəm. madē. hōm. mūkīi. tasto. vātīpranu. hāuu anəm. ūpara. mūkīi. vātī zīvīą̇mnī. hāti. sāhī. barašmanī. γą̇ϑa. zamri. rā xī. pri.
Y27.11: ušmōi. uzāraš uuā. ahurā. āramitīm. tə̄uuīšəm. δasuuā. spə̄ nastā. mainīū. mazadā. vaŋhuīā. zauuādā. aṣ̌ā. həzuuā. ə̄muuat̰a. vōhū. manaŋhā. fərəša ratūm.
Y27.12: rafəδarāi. vātī. barasmanī. γą̇ϑa. δāvəγmą̇ rāxīpri. vōrucasāi nē. δōšīmōi. yā.və̄. aba ē. frā. tā̊. xšϑarahī ā. ahurā. hīā. vaŋhə̄u šaṣ̌a. manaŋhō. frusp əṇtā. āramitē. aṣ̌ ādinā̊. fraδaxšiiā. vātī. barasma. ātaša. āγala. rāxī. pi
Y27.13: at̰arā tą̇m. zaraϑuštarō. ta nūašcīt̰. xax́iiā̊. us tanəm. daδāitəm. puruu atātəm. manaŋhascā. vaŋhə̄uš. mazaδā. šī aoϑanaiiā. aṣ̌āiiā ca. uxadaxaiiācā. srušəm. xašϑrəm. cā. vātī. barasma. uupara. fē ravī. muhuruuni. lāī. zāγəmū ke. tastu. uupara. mūkū. γalaii. barašma. šīce.