Manuscript: 0110
Y:
Y0:
Y0.1: aṣ̌əm. vōhū. 1 ẏaϑā. ahū. vairiiō. 10 Gujarati Sankrit xšnaōϑra. ahurahe. mazdā̊. a ṣ̌əm. vohū. 1 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y0.5: yaϑā. ahū. vairiiō. dō. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y0.6: frast uiiē. humatōi⸳biiascā. Gujarati Text Gujarati Text OD.
Y0.7: x́ax́aiiā̊. Gujarati Text Gujarati Text ustanəm. Gujarati Text Gujarati Text
Y0.8: astaomi. Gujarati text Gujarati Text Gujarati Text
Y0.9: aṣ̌əm. vohū. 3
Y0.10: frauuarāne. OD. hāuuanə̄e. OD. sāuuaŋhə̄e. OD. raϑ βą̇m. OD. frašastaiiaca. Gujarati Text Gujarati Text xšnaoϑra. yasnāica. v. x. f. Gujarati Text yaϑā. ahū. vairiiō. zaota. frām ē. mrūtē. Gujarati Text yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. frāmē. mrūē. OD.ā. ratuš. OD mraotū.
Y0.11: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y0.12: xšna oϑra. ahurahe. mazdā̊. tarō⸳dīti. aŋhra. mainiiōiuš. OD. frašutəməm.
Y0.13: aṣ̌əm. vohū 3 Gujarati Text
Y0.14: yaϑā. ahū. vairiiō. 4 Gujarati Text Gujarati Text daδat̰. vāstārəm.⁛ Gujarati Text
Y1:
Y1.1: niuuaeδaiiaem i. həṇkāraiiaemi. daϑušō. ahu rahe. mazdā̊. raeuuatō. x́arənaŋh atō. mazistaheca. vahistah ica. sraheštaheca. xraōž dištaheca. xraϑβaheštah eca. hukərəpətamaheca. aṣ̌ āt̰. apanō⸳təmaheca. huδāə⸳m anō. vōururafnaŋhō. yō. nō. dat̰. ō. tatš. ẏōtauϑraiia. ẏō. mai niiəuš. spəṇtō.
Y1.2: ńiuuaeδai ieimi. həṇkāiraiiemi. vaŋha uue. manaŋhe. aṣ̌āi. vahešt āi. xšaϑrāi. vairiiāi. spəṇ taiiāə. ārmaitə̄ē. huruuat̰⸳biia. amərətat̰⸳biia. gə̄uš. tasni. gə̄uš. urune. āϑre. ahurahe. mazdā̊. ẏē tustəmāi. ẏaē tustəmāi. ẏētustəmāi. ẏaētustəmāi. aməṣ̌aną̇̇m. spəṇtaną̇m.
Y1.3: niuuaeiδaiieimi. həṇkāraiiem i. asniiaei⸳biiō. aṣ̌ahe. ratubii ō. hāuuanə̄ē. aṣ̌aōni. aṣ̌ahe. ra ϑβe. niuuae. sāuuaŋhə̄ē. vīsiiā ica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. niuua e. miϑrahe. vōuru. gaōiiaōitōiš . hazaŋhara⸳gaošahe. baeuuarə. cašmanō. aoxtō⸳namanō. ẏazat ahe. rāmanō. x́āstrahe.
Y1.4: niuuae . Gujarati Text Gujarati Text rapīϑβanāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuae. frādat̰⸳fašauuō . zaṇtu⸳māica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. ra ϑβe. niuuae. aṣ̌ahe. vaheštahe . āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
Y1.5: niuuae. uzaiirirināi. aṣ̌aone. ̣ahe. aṣ̌ahe. ̣ahe. aṣ̌ahe. ra ϑβe. niuuae. frādat̰⸳vīrāi. dax́ii umāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ni uuae. bərəzatō. ahuranifəδrō. apą̇m. a pasca. mazdaδātaiiā̊.
Y1.6: niuuae. ai βisrūϑramāi. aibigaiiāi. aṣ̌ao ne. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuae. frādat̰. vīspą̇m⸳hujiiāitə̄ē. zaraϑuštrō .təmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe . niuuae. aṣ̌āuną̇m. frauuašiną̇m. gə nāną̇mca. vīrō⸳vą̇ϑβaną̇m. yāiriiā əsca. hušitōiš. ahmaheca. hut āštahe. huraoδahe. vərəϑraγnah eca. ahuradātahe. vanạtaiiā̊s ca. uparətātō.
Y1.7: niuuae. ušahenāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuae. bərəz ahe. raϑβe. niuuae. sraošahe. aš ̣iiehe. ašauuatō. vərəϑrājanō. frā dat̰⸳gaeϑahe. rasnōš. razištahe. arštātasca. frādat̰⸳gaeϑaii ā̊. vərədat̰⸳gaeϑaiiā̊.
Y1.8: niuuae.hiiaeibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇta rəmā̊ŋhāi. aṣ̌aoni. aṣ̌ahē. raϑβe . niuuae. pərənō⸳mā̊ŋhāi. vīspat aϑāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe
Y1.9: niuuae. ẏāriieibiiō. aṣ̌ahe. ra tubiiō. maiδiiō⸳zaramaiiāi. aṣ̌a one. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuae.maiδii ō⸳ẏəmāi. aṣ̌aoni. aṣ̌ahe. raϑβe . niuuae. paeitiš⸳hahiiāi aṣ̌ao ne. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuae. aiiāϑ ra⸳māi. fraoruuastarəmāi. varsn i⸳harastāica. aṣ̌aoni. aṣ̌ahe. r aϑβe. niuuae. maiδiiāi⸳raiiāi. aš ̣aone. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuae. hama spəϑamēdaiiāi. aṣ̌aoni. aṣ̌ahe. r aϑβe. niuuae. ṣ̌arəδaebiiō. aṣ̌ahe . ratubiiō.
Y1.10: niuuae. vīspai⸳biiō. aei biiō. ratu⸳biiō. ⁛ ẏō. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisą̇sca. naz əṇti. aš. ẏat̰. vahestahe. m azdō⸳frasāšta. zaraϑuštrō⸳fra oxta.>
Y1.11: niuuae. ahurahe⸳biia. maiϑ raebiia. bərəzaṇn⸳biia. aiϑiiae⸳ja ŋhēibiia. aṣ̌auuanaei⸳biia. štārą̇ mca. spəṇtō⸳mainiiuuaną̇m. dāmaną̇ m. tistariiahe⸳ca. stārō. raeuua tō. x́arənaŋhatō. mā̊ŋheca. gao ciϑrahe. huuarəca. xšaētahe. u ruuat̰⸳aspahe. dōiϑri. ahurahe. maz dā̊. miϑrahe. daxáiiaoną̇m. daŋ́hu patōiš.
Y1.12: niuuae. Gujarati Text
Y1.13: niuuae. tauuāϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. ma t̰. vīspaēibiiō. ātarəbiiō. niuuae aeβiiō. vaŋhu⸳biiō. vīspaną̇m⸳ca apą̇m. mazdaδātaną̇m. vīspaną̇m⸳c uruuar⸳ną̇m. mazdaδātanam.
Y1.14: niuuae.mą̇ rahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. varəazi aŋhe. dāta he. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upa aiiā̊. dainiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzd iiasnōiš.
Y1.15: niuuae. garōiš. ušidarə he. mazdaδātahe. aṣ̌a⸳x́āϑrah . vīspašą̇m⸳ca. gairəną̇m. aṣ̌a⸳x́ ϑraną̇m. pōuru⸳x́āϑraną̇m. mazdaδāta ą̇m. kāuuaiiaheca. x́arənaŋhō. ma daδātahe. ax́arətaheca. x́arən aŋhō. mazdaδātahe. nauuae. ašō iš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuii ā̊. ərəϑē̄. vaŋhuiiā̊. rasą̇m⸳stāt ō. vaŋhuiiā̊. x́arənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.
Y1.16: niuuae.dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrītōiš. dahmahe ca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxm ahe. dāmōiš. upamanahe. ẏazat ahe.
Y1.17: niuuae. ā̊ŋhą̇m. asaŋhą̇m⸳ca. šōiϑraną̇mca. gaoiiaōitaną̇mca. maeϑananą̇mca. auuō⸳x́arənaną̇mca. apą̇mca. zimą̇mca. uruuaraną̇mca. aiŋ́ hāəsca. zimō. auuaiŋ́heca. aṣ̌a ōnō. vātaheca. aṣ̌aonō. starą̇m. mā̊ŋhō. hūrō. anaγraną̇m. raocaŋhą̇m . x́aδātaną̇m. vīspaną̇mca. spəṇ tahe. mainiūnąm. dāmaną̇m. aṣ̌ao ną̇m. aṣ̌aoniną̇mca. aṣ̌ahe. raϑą̇m. raϑβą̇m. raϑą̇m. raϑβą̇m.
Y1.18: niuuae. Gujarati Text raϑβō. bərə zatō. ẏō. aṣ̌ahe. raϑβą̇m. aiiaraną̇ mca. asniianą̇mca. māhiia⸳ną̇mca. yā iriianą̇mca. sarəδaną̇mca. ỵ̣̇ōi. həṇ ti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. ra ϑβō.
Y1.19: niuuae. aṣ̌ā̂ną̇m. frauuaṣ̌iną̇ kaešną̇m. frauuašiną̇m. nabānazdi staną̇m. frauuašiną̇m. hauuahe. ur unō. frauuašə̄ē.
Y1.20: niuuae. vīspaēibii ō. aṣ̌ahē. ratubiiō. niuuae. vīspa ēibiiō. vaŋhuδā̂biiō. ẏazataēib iiō. mainiiōibiiascā. gaēϑiiaēi biiascā. ẏōi. həṇti. ẏasniiāc a. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏa t̰. vahištāt̰. ⁛
Y1.21: hāuuane. aṣ̌aum. a ṣ̌ahe. ratauuō. sāuuaŋ́he. aṣ̌ā um. aṣ̌ahe. ratauuō. rapīϑβən. aṣ̌ aum. aṣ̌ahe. ratauua. ratauuō. ratauua. ratauuō. uzaiiēirin a. aṣ̌aum. aṣ̌ahe. ratauuō. aiβi. sruuϑrama. aibigaiia. aṣ̌āum. aṣ̌ ahe. ratuuō. usahena. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō.
Y1.22: ẏiziϑβā. diδuuaš. ezi. manaŋha. ẏezi. vacaŋha. ẏe . š́iiaōϑna. ẏezi. zaōš. ẏezi. aza ōš. ātē. aiŋ́he. fracastuiie. n tə̄ē. vaidaiiami. ẏazitē. aiŋ́h e. auuā⸳ururaoδa. ẏat̰. ẏasnahe ca. vahmaheca.
Y1.23: ratauuō. vūspe . mazasta. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauu ō. ẏezi. vō. diδuuaeš. ẏezi. mana ŋha. ẏezi. vacaŋha. ẏezi. š́ii aoϑna. ẏezi. zaōš. yezi . azaōš. āvō. aiŋ́he. fracastaoiie. nī vō. vaiδiiemi. ẏezi. vō. aiŋ́he. auu ā⸳ururaoδa. ẏat̰. ẏasnaheca. va hmaheca.
Y2:
Y2.0: frauuarāne. mazdaiiasn ō. OD. hāuuanə̄. OD. sāuuaŋhə̄ē. OD. raϑβ ą̇m. OD. frašastaiiaeca.
Y2.1: zaoϑra. āiie⸳sē. ẏesti. barəsm a. āiiesē. ẏesti. barəsma. āii essē. ẏesti. zaoϑra. āiiesē. ẏesti. zaoϑra. haδa⸳barəsma . āiiesē. barəsəm. barəsəma. barəsəm. barəsəma. haδa⸳zaoϑrə m. āiiēsē. ẏesti. ahmiiaza oϑra. imat̰. barəsma. āiiesē. a nabarəsmana. imą̇m. zaoϑrą̇m. āiie sē. haδa⸳zaoϑrəm. haδa. aiβiiā̊ŋ h. haδa. aiβiiā̊ŋh. imat̰. barəsma. āiiesē. imat̰. barəsma. āiiesē. imat̰. b arəsma. Gujarati Text Gujarati Text haδa⸳zaoϑrəm. hata. ha̰δa. hat̰. ha̰δa. aiβiiā̊ŋh anəm. aṣ̌aiia. frastratəm.
Y2.2: aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiesē.
Y2.3: ah miiazaoϑra. barəsmanaheca. ahu rəm. mazdą̣̇m. aṣ̌auuanəm. asahe⸳ra tūm. āiiesē. aməšāspəąta . huxšaϑrā. huδā̂əhō. āiies ē. ahmiia. asniia. aṣ̌auuana. a aṣ̌ahe. ratauuō. āiiesē. hāuua īm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiie sē. sāuuaŋhəm. vūsīm⸳ca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiesē. a hmiia. miϑrəm. vōuru⸳gaoiiōitīm. hazaŋhra⸳gaošəm. baeuuarə⸳ca šmanəm. aoxtō⸳nāmanəm. ẏazatə m. āiiesē. rāma. x́āstrəm. āii esē.
Y2.4: ahɱiia. rapīϑβinəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiesē . frādat̰⸳fšaom. zaṇtuməmca. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiies ē. ahmiia. aṣ̌əm. vahistəm. ā tarəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. āiiesē.
Y2.5: ahmiia. uzaiieirnəm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiesē . frādat̰⸳vīrəm. dax́iiuməm⸳ca. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiies ē. ahmiia⸳bərəzaṇtəm. ahurəm. xš aϑrīm. xšaetəm. apą̇̇m. napātəm. a uruuat̰⸳aspəm. āiiesē. apəmca. mazdaδātą̇̇m. aṣ̌aonīm. āiies ē.
Y2.6: ahmiia. aiβi⸳srūϑrəm. aiβi⸳srūϑrəməm. aiβi⸳srūϑrəm. aiβi⸳srūϑrəməm. aibig āim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ā iiesē. frādat̰⸳vīspą̇̇m⸳hujii āitīm. zaraϑuštrō⸳təməmca. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm⸳āiies ē. ahmiia. aṣ̌āuną̇̇m. vaŋhīš. vaŋuhīš. vaŋhīš. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊ frauuašiiō. ā iiesē. γənā̊sca. vīrō⸳vą̇̇ϑβā̊ āiiesē. ẏāiriią̇̇m⸳ca. hušit īm. āiiesē. aməmca. hutastəm haoraoδəm. āiiesē. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. āiiesē. vanain ̣tīmca. uparatātəm⸳āiiesē.
Y2.7: ahmiia. ušahenəm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. āiiesē. bərəzīm . namānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe . ratūm. āiiesē. ahmiia⸳sraō šəm. aṣ̌īm. haoraoδəm. vərəϑrāj anəm. frādat̰⸳gaeϑəm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. āiiesē. rasnūm. ra zistəm. āiiesē. arəstātəmca. frādat̰. gaeϑą̇m. varədat̰⸳gaeϑ ą̇̇m. āiiesē.
Y2.8: ahmiia⸳māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratuuō. āii esē. aṇtarə⸳mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. aṣ̌ahe. ratūm⸳āiiesē. rənō⸳mā̊ŋhəm. vīspataϑəm⸳ca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiie sē.
Y2.9: ahmiia.. ẏāiriia. aṣ̌auua āiiesē. m aidiiō⸳zarəmaim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratūm. āiiesē. ahmiia. maiδiiō⸳šəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratūm. āiiesē. ahmiia. pait iš⸳hahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tūm. āiiesē. ahmiia. aiiāϑr aməm. fraoruuaestrəməm. varasn ahristəmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratūm. āiiesē. ahmiia⸳ma iδiiārīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tūm. āiiesē. ahmiia⸳hama spaϑamaidaem. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratūm. āiiesē. ahmiia. srəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratuuō. āiiesē.
Y2.10: ahmiia. vīspe. aṣ̌a he. ratuuō. āiiesē. ẏōi. həṇt i. ašahe. ratauuō. ϑriiasca. ϑrsą̇̇ sca. nazdista. pairiš⸳hāuuanii ō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ẏat̰. va histahe. mazdō⸳frasāsta. zar aϑuštrō⸳fraoxta.
Y2.11: ahmiia. ahu ra. məϑra. bərəzụta. aiϑiia⸳ja ŋha. aṣ̌auuana. āiiesē. strə̄u sca. mā̊ŋhəm⸳ca. huuarəca. uruua rā. paiti. bərəsmaniiāhu. miϑrə m. vīspaną̇m. dax́iiuną̇̇m. daiŋ́hu. paitīm. āiiesē.
Y2.12: ahmiia. Gujarati text Gujarati Text
Y2.13: ahmiia. ϑβą̇m ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. a ṣ̌auuanəm. ašahe. ratūm. āiiaes e. mat̰. vīspaeibiiō. ātarəbiiō. a hmiia. āpō. vaŋhīš. vahistā̊ . mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiiesē. vūspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌a onīš. āiiesē. vūspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiie sē.
Y2.14: ahmiia. mą̇ϑrəm. spəṇtəm. a ṣ̌a⸳x́arənaŋhəm. āiiesē. dātəm. ϑuštrəm. āiiesē. darəγą̇m. upaiian m. āiiesē. daeną̇m. vaŋuhīm. māzda iiasnīm. āiiesē.
Y2.15: ahmiia. gai rīm. ušidarənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a x́āϑrəm. ẏazatəm. āiiesē. vūs pā̊ gairaiiō. aša⸳x́āϑrā̊. pōuru x́āϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiesē. ahmiia. uγrəm. kauuaim. x́arənō. mazdaδā təm. āiiesē. uγrəm. ax́arətəm. x́a rənō. mazdaδātəm. āiiesē. ahmiia. ahmiia. aṣ̌īm. vaŋuhīm. āiiesē. xšaoϑnīm. bərəzaitīm. amauuaitīm. huraō δą̇m. x́āparą̇m. xᵛarənō. mazdaδāt əm. āiiesē. sauuō. mazdaδātəm. āii esē.
Y2.16: ahmiia. dahmą̇m. vaŋhuīm. āfrītīm. āiiesē. dahməmca. narə m. aṣ̌auuanəm. āiiesē. uγrəm. tax məm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatəm . āiiesē.
Y2.17: ahmiia. imā̊. apasc a. zəmasca. uruuarāəsca. āiiesē. imā̊. aṣ̌ausca. ṣ̌ōiϑrā̊sca. ga oiioitīsca. maiϑaniiāəsca. a uuō⸳x́arənanāəsca. āiiesē. aməmc a. šōiϑrahe. paitīm. āiiesē . ẏim. ahurəm. mazdā̊. mazdą̇̇m. mazdā̊. mazdą̇̇m.
Y2.18: ahmiia. rata rata Gujarati Text r atauuō. vīspe. mazista. āiiesē. aiiara. asniia. māhiia. ẏāriia. s arəδa.
Y2.19: ahmiia. aṣ̌āuną̇m. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fruuašiiō. āiies ē.
Y2.20: ahmiia. vīspe. aṣ̌auuanō. ẏa zata. āiiesē. vīspe. ašahe. r atauuō. āiiesē. hāuuanīm. paiti . ratūm. ratuuō. vīspe. mazista. pa iti. ratūm.
Y3:
Y3.1: barəsmana. paiti.ba rəta. haδa.zaoϑra. hāuuanōiš. raϑβ ō. x́arəϑəm. miiazdəm. āiiesē. haouruu ata. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnū maine. ahurahe. mazdā̊. aməšną̇m. spə ṇtaną̇m. xšnūmaine. sraošahe. aiiiiahe. iiahe. ašaiiiiahe. ašaiiahe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājnō. f rādat̰.gaeϑahe.
Y3.2: haoməmca. para. haoməmca. āiiesē. xšnūmaine. za raϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌ao nō. frauuaše. aesmą̇m. āiiesē. ba oδi. ba oiδi. baoδi. baoiδi. xšnūmaine. tauua. āϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra.
Y3.3: haomą̇m. āiiesē. xšnūmaine. aiβiiō. vaŋuhibiiō. apą̇m vaŋhuiną̇m. mazdaδātaną̇m. āpəm. hao miią̇m. āiiesē. gą̇m. ziiuuiią̇m. āii esē. imą̇̇mca. imą̇̇mca. uruuarą̇m. haδāne.pat ą̇m. aṣ̌aiiaozdātą̇m. āiiesē. xšnū maine. apą̇m. mazdaδātaną̇m.
Y3.4: imat̰. barəs ma. haδa.zaōϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhə nəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. āiiesē. xšnūmaine. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. v āca. humata. hūxta. huuarəsta. āi iesē. gāϑaną̇mca. sraoϑrəm. āiie sē. huuarstā̊. mą̇ϑrā̊. āiiesē. imą̇m. aŋhuiią̇mca. aṣ̌ą̇iiąmca. raϑβ ą̇mca. ratufritīm. ratufritīmca. ratufritīm. ratufritīmca. āiiesē. xšnūma ine. ẏazataną̇m. aṣ̌aoną̇m. mainiiuną̇ m. mainiiauuaną̇ m. mainiiuną̇m. mainiiauuaną̇m. gaeϑiianą̇m. xšnūmaine. hauuah eca. urunō.
Y3.5: āiiesē. asniieibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. āiiesē. sāuua ŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ah e. raϑβe. āiiesē. miϑrahe. vouru .gaoiiaoitōiš. hazaŋhrogaoš ahe. baeuuarə.cašmanō. aoxtō.nam anō. ẏazatahe. rāmanō. x́āstrahe .
Y3.6: āiiesē. Sanskrit Text Sanskrit Text OD.
Y3.12: ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratuuō.
Y3.20: hāuuanōiš. raϑβō. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y3.21: x́arəϑəm. miiazdəm. āiie sē. haoruuata. amərətāta. gāuš huδā̊. xšnūmaine. sraošahe. aš iiehe. taxmahe. tanu.mą̇ϑrahe. dr šī.druši. āhuīrīehe. aoxtō.nā manō. ẏazatahe.
Y3.22: haoməmca. para. haoməmca. āiiesē. xšnūmaine. z araϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌ao nō. frauuaše. aoxtō.nāmanō. ẏaza tahe. aesmą̇m. āiiesē. baoiδa . xšnūmaine. tauua. āϑrō. ahurahē . mazdā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏa zatahe.
Y3.23: x́arəϑəm. miiazdəm. āiie sē. Sanskrit text Sanskrit text aoxtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y3.24: ā iiesē. aṣ̌āuną̇m. frauuašiną̇m. uγ raną̇m. aiβiϑūraną̇m. paoiriiō.t̰ka ešną̇m. frauuašną̇m. nabānizdistaną̇ m. frauuašną̇m.
Y3.25: āiiesē. vīspaēi biiō. ašahe. ratubiiō. āiiesē. vīspaeibiiō. vaŋhuδāəbiiō. ỵ̇aza taēibiiō. mainiiaō.biiascā. gaiϑii aēibiiascā. ẏōi. həṇti. ẏasnii āca. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahistāt̰. Sanskrit Text
Y4:
Y4.0: frauuar āne. mazdaiiasnō. OD. hāuuanə̄ē. OD. raϑβą̇m. OD. frašastaiiaēca. Sanskrit Text ẏaϑā. a hū. vairiiō. ẏō. ẏō. zaota. frāmə̄ē . mrūtə̄. Sanskrit Text ẏaϑā. ahū. vairiiō. y ō. zaota. frāmə̄e. mrūtə̄e. Sanskrit Text aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacaf a. hacafr a. hacafa. hacafra. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.
Y4.1: Gujarati Text ima. huma.tāc a. hūxtāca. huuarəstāca. Gujarati Text Sanskrit Text imą̇. haomą̇sca . miiazdą̇sca. zaoϑrā̊sca. barəsmac a. ašaiia. frastrətəm. gą̇m.ca. huδā̊ŋhəm. haouruuata. amərətā ta. gą̇mca. huδā̊ŋhəm. haoməmc para.haoməmca.aesmą̇sca. baoi δīmca. imą̇m. aŋuiią̇m.ca. aŋhuiią̇m.ca. aŋuiią̇m.ca. aŋhuiią̇m.ca. aṣ̌aiią̇m .ca. raϑβą̇mca. ratufritīmca. ϑaną̇m.a. ϑaną̇m.ca. gāϑaną̇m.a. gāϑaną̇m.ca. sraoϑrəm. huuarəstā̊. mą̇ϑ rā̊. pairica. daδamahī. āca. vaē δaiiaemahī.
Y4.2: āat̰. dīš. āuuaeδa iiamahī. ahurāica. mazdāi. sr ōšāca. sr ōšāica. srōšāca. srōšāica. aṣ̌iiāi. aməṣ̌əbiiasca. spəṇtaēibiiō. aṣ̌aoną̇mca. fra uuaṣ̌ibiiō. aṣ̌āuną̇mca. uruuōbiiō. ā ϑrahēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβ eca. bərəzati. vīspaiiā̊. są̇mc a.daca. aṣ̌aonō. stōiš. ẏasnāi ca. vahmāica. xšnaoϑrāica. fr ašastaiiaēca.
Y4.3: āat̰. dīš. āuuae δaiiamahi. ima. humatāca. hū xtāca. huuarəstāca. OD. pairic a. δaδamahī. āca. vaiδaiiamahī .
Y4.4: āat̰. dīš. āuuaeδaiiamahī. aməšaeibiiō. spəṇtibiiō. huxša ϑraeibiiō. huδā̊biiō. ẏauuaiji iiō. ẏauuaisubiiō. yōi. vaŋhə̄uš . āmanaŋhō. š́iieiṇti. ẏā̊sca uiti.
Y4.5: āat̰. dīš. āuuaeδaiiama hī. frāiiē.hīš. ahe. namāna he. fradaϑāi. ahe. namānahe. p asuuą̇mca. narą̇mca. zātaną̇mca. zą̇m.hiia.mananą̇mca. aṣ̌aoną̇m. ẏeŋ́he. aēm. həṇti.
Y4.6: āat̰. dīš. ā uuaēδaiiamahī. aṣ̌aoną̇m. vaŋu hibiiō. frauuašibiiō. ẏā̊. uγrā̊s ca. aβiϑūrā̊sca. aṣ̌aoną̇m. auu aŋhe.
Y4.7: āat̰. dīš. āuuaeδaiiama hi. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. ra euuatō. x́arənaŋuhatō. mainiiēuš . mainiiōiiehe. aməšaną̇m. spəṇt aną̇m. ẏasnāica. vahmāica. xš naoϑrāica. frašastaiiaeca.
Y4.8: āat̰. dīš. āuuaeδaiiamahī. asniieibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. h āuuanə̄. aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. ẏ asnāica. vahmāica. xšnaoϑrāi ca. frašastaiiaeca. āat̰. dīš. āuuaeδaiiamahī. sāuuaŋhe. Sanskrit Text
Y4.15: ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. rata uuō. hauuanōiš.raϑβō. ẏasnāic a. vahmāica. xšnaoϑrāica. fr ašastaiiaeca.
Y4.16: āat̰. dīš. āuu aeδaiiemahī. Sanskrit Text Sanskrit text
Y4.24: sraošahe. ašiiehe. ta xmahe. tanumą̇ϑrahe. daršī.daō iš. āhuiriiehe. xšnaoϑra. ẏas nāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. frašastaiiaeca. āat̰. dīš. āuua eδaiiaemahī. zaraϑuštrahe. sp itāmahe. aṣ̌aonō. frauuašə̄e. xš naoϑra. yasnāica. vaɱāica. xš naoϑrāica. frašastaiiaeca. ā at̰. dīš. āuuaeδaiiaemahī. ta uua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā ə. xšnaoϑra. ẏasnāica. vahmāi ca. xšnaoϑrāica. fravšastaii aeca.
Y4.25: āat̰. dīš. āuuaeδaiiaē mahī. aṣ̌āuną̇m. frauuaṣ̌iną̇m . uγraną̇m. aiβiϑuraną̇m. paoiriiō. t̰kaešną̇m. frauuašną̇m. nabānazdi aną̇m. frauuašiną̇m. ẏasnāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. fraš astaiiaeca.
Y4.26: āat̰. dīš. āuuaēδa emahī. vīspaeibiiō. ašahe. ratubiiō. ẏasnāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. frašastaiiaēc a. āat̰. dīš. āuuaeδaemahī. āuuaeδaiiemahī. āuuaeδaemahī. āuuaeδaiiemahī. vīspaeibiiō. vaŋhuδābiiō. ẏa zataibiiō. mainiiō.biiascā. gae ϑiieibiiascā. ẏōihəṇti. ẏas niiāca. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca . ẏat̰. vahestāt̰. aməšāspəṇt ā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaz.
Y4.27: eŋ́hehātą̇m. OD tā̊scā. ẏaz. Sanskrit Text.
Y5:
Y5.1: iϑā. āt̰. ẏazamaide. ahurəm. mazdą̇ m. ẏə̄. gą̇m.cā. aṣ̌əm.cā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruuarā̊scā. vaŋuhīš. raoc ā̊scā. dāt̰. būmīm.cā. vīspācā . vohū. ahiiā. xšaϑrācā. mazə̄n ācā. hauuapaŋhāscā. hauuapaŋhāiscā. hauuapaŋhāscā. hauuapaŋhāiscā.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasnīną̇m. paouruuatātā. ẏazama .de. ẏōi. gə̄uš. hacā. xšiieiṇt i.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhuuriiā. nāmə̄nīe. maz dā.ahurā. spəṇtō.tāmāi. ẏaza maidē. tə̄m. ahmākāiš. azdə̄biis cā. uštā.nāiscā. ẏazamaide. tə̄m. ašaoną̇m. frauuašīš. narą̇m.c ā. nāiriną̇m.cā. ẏazamaide.
Y5.4: aṣ̌əm. ẏat̰. vahistəm. ẏazamaidē. hiia t̰. srahestəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməšəm. hiiat̰. raocaō.aŋhuuat̰. hi iat̰. vīspāvōhū.
Y5.5: vohucā. manō. ẏazamaide. vōhacā. xšaϑrəm. v aŋhīm.cā. daeną̇m. vaŋhīmcā. fš əratūm. vaŋhīm.cā. ārmaitīm.
Y5.6: ẏe ŋ́he. hātą̇m. OD. tā̊scā. yaz amaide. Gujarati Text
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇m. ẏaza ide. aməšā. spəṇtā. huxšaϑ rā. huδā̊ŋhō. ẏaz.
Y6.2: asniia. aṣ̌ auuana. aṣ̌ahe. ratuuō. ẏaz. hāu uanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratū m. ẏaz. sāuuaŋhəm. vīsīm.ca. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz. OD
Y6.17: ratauuō. vīspe. mazista. ẏa z. aiiara. asniia. māhiia. ẏāi riia. sarəδa. Sanskrit text
Y6.18: haoruuata. amərətā ta. ẏaz. gāuš. huδā̊. ẏaz. sra ōšəm. ašīm. haoraōδəm. vərəϑrā janəm. frādaδ.gaeϑəm. aṣ̌auuan əm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz.
Y6.19: haoməmc a. para.haoməmca. ẏaz. zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō ašīmca. frauuašīm.ca. yaēsmą̇s ca. baoiδīm.ca. ẏaz.ϑβą̇m. ātarə m. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auua nəm. ašahe. ratūm. ẏaz.
Y6.20: aṣ̌āuną̇ m. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fr auuašiiō. ẏaz.
Y6.21: vīspe. aṣ̌auua nō. yazata. ẏaz. vīspe. aṣ̌ah e. ratauuō. ẏaz. hāuuanīm. paiti ratūm. sāuuaŋhəm. vīsīmca. pa ti. ratūm. ratauuō. vīspe. mazis ta. paiti. ratūm.
Y6.22: ẏeŋ́hē. hāt ą̇m. OD tā̊scā. ẏaz. Sanskrit Text
Y7:
Y7.0: ẏaϑā. a hū. vairiiō. yō. zaotā. frāmē. mrū tə̄e. Sanskrit Text aϑā. ratuš. OD. mraōtū. . Sanskrit Text
Y7.1: aṣ̌əm. vōh ū. 3.
Y7.2: aṣ̌aiiaδadāmi. xarəϑəm. m iiazdəm. haoruuata. amərətāta. g āuš. huδā̊. xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. aməšną̇m. spəṇtaną̇m. x šnūmaine. sraošahe. ašiiahē . ašauuatō. vərəϑrājanō. frādat̰ .gaēϑahe.
Y7.3: ašaiiadaδą̇mi. ha oməmca. para.haoməmca. xšnūma ini. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aonō. frauuašə̄. ašaiia. daδą̇m i. aesma. baōiδa. xšnūmaine. tauu a. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
Y7.4: a šaiiadaδą̇mi. haomi. xšnūmain e. aiβiiō. vaŋuhibiiō. apą̇m. vaŋh uią̇m. mazdaδātaną̇m. aṣ̌aiia. daδā mi. āpəm. āpəm. haomiią̇m. ašaiiadaδą̇mi. gą̇ m. juuiią̇m. jīuuiią̇m. juuiią̇m. jīuuiią̇m. ašaiiadaδą̇mi. uruuarą̇m . haδānaē.patą̇m. ašaiiaozdāt ą̇m. xšnūmaine. apą̇m. mazdaδātan ą̇m.
Y7.5: ašaiia. imat̰. barəsma. haδa.z aoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aša iia. frastrətəm. xšnūmaine. aməš ną̇m. spəṇtaną̇m. ašaiia. vāca. h umata. hūxta. huuarəsta. ašaii a. gāϑaną̇mca. sraoϑrəm. ašaiia. huuarəstā̊. mą̇ϑrā̊. ašaiia. im ą̇m. aŋhuiią̇m.ca. ašiią̇mca. raϑ βą̇m.ca. ratufritīm.ca. xšnūmai ne. ẏazataną̇m. ašaoną̇m. mainiiuu aną̇m. gaēϑaiianą̇m. xšnūmaine. h auuaheca. urunō.
Y7.6: ašaiia. asniia ēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuan ə̄e. aṣ̌aone. ašahe. raϑβe. aiia. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. a ṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe. ašaiia. miϑrahe. vōurugaoiiaoitōiš. h azaŋhru.gaošahe. baeuuare.ca šmanō. aoxtō.namanō. ẏazatahe . rāmanō. xᵛāstrahe.
Y7.7: ašaiia. Sanskrit Text Sanskrit Text OD.
Y7.21: ẏō i. həṇti. ašahe. ratuuō. hāuuanō iš. raϑβō.
Y7.22: ašaiia. ašaiia. Sanskrit Text Sanskrit Text xᵛarəϑəm. miia zdəm. haoruuata. amərətāta. gāuš . huδā̊. xšnūmaine. sraošahe. a šaiiahe. taxmahe. tanumą̇ϑra he. daršīdrōš. daršīdraōš. daršīdrōš. daršīdraōš. āhuiriiehe. ao xtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y7.23: ašaiia. haoməm.ca. para.haoməmca. xšnūma ine. zaraϑuštrahe. spitāmahe. a ṣ̌aonō. frauuašə̄. aoxtō.nāmanō. y azatahe. ašaiia. aesma. baoi δa. xšnūmaine. tauua. āϑrō. ahura he mazdā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏa zatahe.
Y7.24: ašaiia. Sanskrit Text Sanskrit Text xᵛarəϑəm. miiazdəm. 2 OD.
Y7.25: ašaiia. aṣ̌āuną̇m. frauuaṣ̌ną̇m. OD. nabānazdistaną̇m. frauuašną̇ m.
Y7.26: ašaiia. vīspaeibiiō. ašahe. ratubiiō. ašaiia. vīspaeibiiō. vaŋhuδāəbiiō. ẏazataeibiiō. mai niiū.biiascā. gaiϑiiabiiascā. y ōi. həṇti. ẏasniiāca. vahmiiā ca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahistā t̰.
Y7.27: ašaiianō. paiti. jamiiāt̰. ehiiā. ašauuā. išā̊ṇtī. rāda ŋhō. ϑβōi. staotarascā. mą̇ϑran asca. mą̇ϑranascā. ahuramazdā. a ogemadahecā. usmahecā. vī sāmadahe.cā. hiiat̰. miizdəm. m auuaeϑəm. fradaδāϑā. daenābiiō. mazdā. ahurā. ϑβōistaotarasc ā. Gujarati text OD. mazdā. ahurā.
Y7.28: ahiiā. huuanə̄. dā idī. ahmāicā. ahuiiē. mana.x́ii āca. tat̰. ahiiā. ẏā. tat̰. upā jamiiāmā. tauuācā. sarəm. aṣ̌ax́ iiācā. vīspāi. ẏaouuē. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y7.29: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 2
Y7.30: ahunəm. va irīm.ẏaz. aršuxδəm. vācəm. ẏaz. dahmą̇m. vaŋuhīm. āfrītīm. ẏaz. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. ya zatəm. ẏaz. haoruuata. amərətāt a. ẏaz. gāuš. huδā̊. ẏaz. haom məmca. para. haomca. haoməmca. haomca. haoməmca. ẏaz. aesmą̇ sca. baoδīmca. ẏaz. frašasti. da hmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrītōiš.
Y7.31: y eŋ́hē. hātą̇m. OD tā̊scā. yaz. Sanskrit Text
Y8:
Y8.0: ẏaϑā. ahū. vairiiōẏō. zaotā. frāmē. mrūtə̄e. Sanskrit Text aϑā. ratuš. OD vīduuā̊. mraotū. . Sanskrit Text
Y8.1: aṣ̌əm. vō hū. 3
Y8.2: aṣ̌aiia. daδāmi. x́arəϑəm. mi iazdəm. haoruuata. amərətāta. gā uš. huδā̊. haoməmca. para.haoməm ca. aesmą̇sca. baoiδīmca. fraš asti. ahurahe. mazdā̊. ahunahe. v airiiehe. aršuxδahe. vāxš. d ahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrītōiš. u γrāi. dāmōiš. upamanāi. haomah eca. mą̇ϑrahe. aṣ̌aonaheca. zara ϑuštrahe. aṣ̌aiianō. paiti. jam iiāt̰. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit text Sanskrit text Sanskrit text Sanskrit text
Y8.3: x́ar ta. narō. aētəm. miiazdəm. ẏōidīm . aəhaŋe. aṣ̌āca. frə̄rətica. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y8.4: aməšaspəṇta. daēna. māzdaiiasne. vaŋhauuasc a. vaŋuhīsca. zaoϑrā̊sca. ẏō. a ešauua. mazdaiiasna.šuua. mazd aiiasnō. aojanō. ašahe. rāϑma. j iistiiamanō. ẏāϑβa. gaēϑā̊. a ṣ̌ahe. mrəγəṇti. aouuae. tūdīm. da šiiata. ẏā̊. apasca. uruuarā̊s ca. zaoϑrā̂sca.
Y8.5: ẏasca. aetae šą̇m. mazdaiiasnaną̇m. pərənāiiuu aną̇m. aiβi.zūzuiianą̇m. imą̇m. vacō. nōit̰. vīsaiti. framruuaite. aetą̇ m. āẏātumanahe. jasaete. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskritr Text
Y8.6: aṣ̌əm. vōhū. 3. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text aṣ̌əm. vōhū. 4.
Y8.7: ẏaϑa. ahū. vairii ō. 2.
Y8.8: vasascatū. ahuramazda. ustā ca. xšaeša. hauuaną̇m. dāmaną̇m. voasō vasō voasō vasō vīspa. vōhū. ašaciϑra. xšaii amanəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. axš aiiamanəm. druuaṇtəm.
Y8.9: vasōxša ϑrō. hiiāt̰. gatō. hamist ō. nižbərətō. haca. spəṇta. maińii ə̄uš. dāmabiiō. varətō. auua sōxšaϑrō.
Y8.10: haxšaiia. azəm.cit̰. ẏō. zaraϑuštrō. fritamą̇m. nama ną̇mca. vīsą̇mca. zaṇtuną̇mca. ax́aiianą̇m.ca. aiŋ́hā̊. dae aiiā̊. anumataiiaeca. nu.ūxti aiiaeca. anu.varstaiiaeca. ẏ ā. āhuīrīš. zaraϑuštriš. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y8.11: raeuuasca. x́āϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš. ą̇zasca. duždā ϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druu atōistōiš.
Y8.12: aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y8.13: hao mahe. aṣ̌auuazaŋhō. xšnaoϑra. y asnāica. vahmāica. xšnaoϑrāi ca. Sanskrit Text frašstaiiaeca. Sanskrit Text
Y9:
Y9.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaota. frā .mə̄. mrūtə̄ē. Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vairi iō. ẏō. zaota. frāmē. mrūte. Gujarati Text aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰.cit̰. hacā. frā ašauua. viδuuā̊. mraotū. Gujarati Text
Y9.1: hāuuanīm. ārat ūm. āhaomō. upāiiat̰. zaraϑuštrəm . ātrəm. pairiieō.žda.ϑəm.təm. gā ϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm. ādim. p ərəsat̰. zaraϑuštrō. kō. nare. miθrō. ziiāt̰. zaraθuštrəm. miθrō. ziiāt̰. zaraθuštrəm. ahe. ahe. im. azəm. vīspahe. aŋhə̄uš. asta uuatō. sreštəm. dādarəš. .x́ahe. gaiiehe. x́anuuatō. aməšahe.
Y9.2: āat̰. mē. aem. paiti.aoxta. aha omō. aṣ̌auua. dūraošō. azəm. ahmi. zaraϑušta. zaraϑuštra. zaraϑušta. zaraϑuštra. haomō. aṣ̌auua. dūrao šō. āmą̇m. ẏā.saŋuha. spitam a. frāmą̇m. hunuuaŋha. x́arətə̄e. auue. mą̇m. staomaine. stuuiδi. ẏ aϑmā. paracit̰. saoš́iiaṇtō. s tauuą̇n.
Y9.3: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. Gujarati Text kase.ϑβą̇m. paoiriiō. haoma. ma šiiō. astauuaiϑiiāi. hunūta. g aeϑaiiāi. kāahāi. ašiš. ərənā uui. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiia.pt əm.
Y9.4: āat̰. mē. aēm. pat.i paiti. pati. paiti. aoxta. ha omō. aṣ̌auua. dūraošō. viiuuaŋ ā̊. mą̇m. paoiriiō. mašiiō. astau uaiϑiiāi. hunūtagaeϑiiāi . hā . ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuuitat̰. ah māi. jasat̰. āiia.pətəm. h ē. puϑrō. uszaiiata. ẏō. ẏimō. xš aētō. huuą̇ϑβō. x́arənaŋuhastəm ō. zātaną̇m. huuarə.darəsō. mašiiān ą̇m. ẏat̰. kərənōit̰. aiŋ́he. xšaϑr āt̰. amərəṣəṇti. pasu. vīra. aŋha ōšəmne. āpə̄. x́ariią̇n. x́a rəϑəm. aziiamnəm.
Y9.5: ẏimahe. xšaϑ rahe. uruuahe. nōit̰. aōtəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zaouruuā̊ŋha. nō it̰. mərəϑiiuš. nōit̰. araskō. daēuuō .dātō. paṇca.dasa. fracarōiϑe . paita. puϑrasca. raoδaešauua . katirascit̰. ẏauuata. xšaiio it̰. huuą̇ϑβō. ẏimō. vīuuaŋuhatō . puϑrō.
Y9.6: kase.ϑβą̇m. bitiiō. ha oma. mašiiō. astauuiϑiiāi. hunū ta. gaeϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuuaicit̰. ahmāi. jasat̰. āii apatəm.
Y9.7: āat̰. mē. aem. paiti.ao xta. haomō. ašauua. dūraošō. ā ϑβiiō. mą̇m. bitiiō. mašiiō. asta uuaeϑiiāi. hunūta. gaeϑiiāi. h ā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiia.ptəm. ẏat̰. hē. puϑrō. us.zaiiata. vīsō. sūr aiiaə. ϑraetaōnō.
Y9.8: ẏō. janat̰. ažī m. dahākəm. ϑrizafanəm. ϑrikamrəδə m. xšauuaš.aṣ̌īm. hazaŋrā.ẏa oxštīm. ašaojaŋhəm. daeuuīm. drujəm. aγəm. gae.ϑāuuiiō. druuaṇt əm. ẏą̇m. ašaojaštəmą̇m. drujəm. fr aca. kərəm.̣tat̰. aŋhrō. maińiiuš. aou ui. yą̇m. astauuaitīm. gaϑą̇m. ma hrkāi. aṣ̌ahe. gaeϑaną̇m. kō. θβą̇̇m. yim. ahurəm. mazdą̇̇m. kō. θβą̇̇m. yim. ahurəm. mazdą̇̇m. .
Y9.9: ka se.ϑβą̇m. ϑritiiō. haoma. mašii ō. astauuaeϑiiāi. hunūta. gae ϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāu ui. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiia.ptə m.
Y9.10: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxta. ha omō. aṣ̌auua. dūraošō. ϑritiiō. s āmaną̇m. sə̄uuistō. ϑritiiō. mą̇m. m ašiiō. astauuaiϑiiāi. hunūta. g aeϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌iš. ərən āuuitat̰. ahmāi. jasat̰. āiia.p atəm. ẏat̰. hē. puϑrō. uš.zaiiōiϑe uruuāxšaiiō. kərəsāspasca. kaešō. aniiō. dātō.rāzō. āat̰. ani iō. uparō.kairiiō. ẏauuagaesuš . gaδauuarō.
Y9.11: ẏō. janat̰. ažīm. sruu arəm. ẏim. aspō.garəm. nare.garəm. ẏim. vīsauuaṇtəm. zairitəm. ẏim . upairi. vīš. raoδat̰. ārəštiiō.barə za. zaritəm. ẏim. upairi. kərəsāspō aiiaŋha. pitūm. pascata. ārapi ϑβinəm. zruuānəm. tavasaϑaca. ha omairiiō. x́iisaϑaca. frą̇saiia ŋhō. frasparat̰. ẏešaiṇtīm. ā pəm. parā̊ŋhāt̰. parą̇s. tarəštō. apata.cat̰. nare.manā̊. kərəšās ō.
Y9.12: kase.ϑβą̇m. tuuiriiō. tīiriiō. tuuiriiō. tīiriiō. haom a. mašiiō. astuuaiϑiiāi. hunūt a. gaeϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuuicit̰. ahmāi. jasat̰. āiia . patəm.
Y9.13: āat̰. mē. aēm. paiti.aox ta. haomō. aṣ̌auua. dūraošō. pao urušaspō. mą̇m. tūriiō. mašiiō. as tauuaϑiiāi. hunūta. gaēϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. a hmāi. jasat̰. āiia.patəm. ẏat̰. hē. tūm. uszaiiaŋha. tūm. ərəzuuō. za raϑuštra. nmānahe. pōurusaspah e. vīdaeuuō. ahurat̰.kaešō.
Y9.14: srūt ō. airiiane. vajahe. tūm. paoirii ō. zaraϑuštra. ahunəm. vairīm. fras rāuuaiiō. vī.bərəϑβəṇtəm. āxtūir īm. aparəm. xraoždaiiehiia. fra srūiti.
Y9.15: tūm. zəmargūzō. ākərənuuō. vī spe. daeuua. zaraϑuštra. ẏōi. pa ra. ahmāt̰. vīrō.raot̰. apataiiən. p aiti. āiia.zəmā. ẏō. aozistō. ẏō . taṇcištō. ẏō. ϑβaxšistō. ẏō . āsištō. ẏō. as. vərəϑrają̇stəm ō. abauuat̰. mainiuuā̊. dāmą̇n.
Y9.16: āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. vaŋhə̄uš. haomō. huδātō. haomō. a rš.dātō. vaŋhuš. dātō. baešazi iō. hukərəfš. huuarəϑrajaə. zari. zairi. zari. zairi. ga ōnō. ną̇miią̇suš. ẏaϑa. x́arəṇte. va hištō. urunaeca. pāϑa.maniiō.təm ō. pāϑa.mainiiō.təm ō. pāϑa.maniiō.təmō. pāϑa.mainiiō.təmō. .
Y9.17: nītē. zāire. maδəm. mraoiie. nī. a məm. nī. vərəϑraγnəm. nī. dasuuarə. nī. baēš azəm. nī. fradaϑəm. nī. varədaϑəm. nī. aoj ō. vīspō.tanūm. nī. mastīm. vīspō paisaŋhəm. nī. tat̰. ẏaϑa. gaēϑ āhuua. vasō.xšaϑrō. fraca.rāi e. t̰baešō. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.18: nīt at̰. ẏaϑa. tauruuaiieni. vīspaną̇m. t̰baešuuaṇtą̇m. t̰baešāə. daeuua ną̇m. mašiiāną̇mca. ẏāϑβą̇m. pair ikaną̇mca. sāϑrą̇m. kaoiią̇m. karaf ną̇mca. mairiianą̇mca. bizəŋraną̇m. aṣ̌ mōγaną̇mca. bizaŋraną̇m. vəhrkaną̇mc a. caϑβarəzəŋraną̇m. haenaiiā̊sc a. pərəϑu.ainikaiiā̊. dauuą̇.iϑiiā̊. paṇtą̇.iϑiiā̊.
Y9.19: iməm. ϑβą̇m. pa oirīm. ẏānəm. haoma. jaiδiiemi. d ūraoša. vahištəm. ahūm. aša oną̇m. raocaŋhəm. vīspō.x́āϑrəm. i məm. ϑβą̇m. bitīm. yānəm. haoma. j aiϑiiemi. dūraoša. druuatātəm. aiŋ́hā̂sca. tanuuō. iməm. ϑβą̇m . ϑritīm. ẏānəm. haoma. jaiδiiemi. dūraoša. darəγō.jītīm. uštānah e.
Y9.20: iməm. ϑβą̇m. tūirīm. ẏānəm. h aoma. jaiδiiemi. dūraoša. ẏaϑa. aēšō. amauuā̊. ϑrą̇fəδō. fraxštā nahe. zəmā. paiti. t̰baēšō. tauruuā̊ . drujəm. vanō. iməm. ϑβą̇m. puxδəm. y ānəm. haoma. jaiδiiemi. dūraoša. ẏaϑa. vərəϑrajā̊. vanat̰.pašnō. f raxštānahe. zəmā. paiti. t̰baē šō. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.21: iməm. ϑ βą̇m. xštūm. ẏānəm. haoma. jai δiiemi. dūraōša. paouruuatāiiūm. paouruua. gaδəm. paouruua. vərəhrkəm. buuiδiiōi.maide. māciš. paouruuō. bu uiδiiaeta. nō. vīspe. paouruuoa. paouruua. paouruuoa. paouruua. būid iiōi.maiδe.
Y9.22: haomō. aeibiš. ẏōi. aur uuaṇtō. hita. tixšəṇti. ərəną̇m. zāuu arə. aojā̊sca. baxšaiti. haomō. ā zī.zānāiti.biš. daδāiti. xšaētō .puϑrīm. uta. aṣ̌auua.frazaiṇtīm. haomō. taēcit̰. ẏōi. kataiiō. nas kō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhəṇti. spānō. mastīm.ca. baxšaiti.
Y9.23: haomō. tā əscit̰. ẏā̊. kainīnō. āəŋhairi. dar dar darəγəm. aγruuō. haiϑīm. rāδəm.c baxšaiti. mošu. jaiδiiamanō. hu xratuš.
Y9.24: haomō. təm.cit̰. ẏim. kərəš ānīm. apa.xšaϑrəm. nišāt̰.aiiat̰. ẏō. raosta. xšaϑrō.kāmiia. ẏōi. zdauuata. nōit̰. mē. mē. apą̇m. āϑrauua. ai βištiš. vərədiie. daiŋ́hauua. ca rāt̰. hō. vīspe. vərəiδiną̇m. vanāt̰. nī. vīspe. vərəiδiną̇m. janāt̰.
Y9.25: ušt atē. ẏōx́ā̊. aojaŋha. vasō.xš aϑrō. ahe. haoma. uštatē. apu uatahe. pōuruvacą̇m. ərəžuxδaną̇ m. uštatē. nōit̰. pairi.frāsa. ərəž uxδəm.pərəsahe. vācəm.
Y9.26: frātē. m azdā̊. barat̰. paouruuanīm. aiβiiā̊ŋ hanəm. stəhrpaesaŋhəm. mainīut āštəm. vaŋuhīm. daeną̇m. māzdaiias nīm. āat̰. aiŋ́he. ahe. ahe. aiβiiā stō. barəšnuš. paiti. gairainą̇m. drāj aiŋhe. aiβiδāitīsca. grauuasc a. mą̇ϑrahe.
Y9.27: haomnmānō. haomanmānō. haomnmānō. haomanmānō. paite. vīsp aite. zaṇtu.paite. daiŋ́hu.pait e. spanaŋha. vaiδiiā. paiti. ahm āica. ϑβā. vərəϑraγnāica. māuuōii a. upa.mruiiē. tanuiiē. ϑrimāca. ẏat̰. paouru.baošnahe.
Y9.28: vīnō. t̰biš uuatą̇m. t̰bišə̄bīš. vīmanō. bara. gr amiṇtą̇m. ẏō. cišca. ahminmāne. ẏō. aiŋ́he. vīse. ẏō. ahmizəṇtuu ō. ẏō. aiŋ́he. daiŋ́hō. aēnaŋhā̊. a scimašiiō. gə̄uruuaiie.hē. pāδauu ae. zāuuarə. pairiešē. usi. vərənuu iδi. skəṇdəm.šē. manō. kərənuuaiδi.
Y9.29: . zbarəϑaēibiia. fratuiiā̊. mā. gauu aēibiia. aiβi.tūtaiiā̊. māzą̇m. v aēnōit̰. ašaibiia. mā. gą̇m. vaēnōi t̰. ašibiia. ẏō. aenaŋhaeti. nō. ma nō. ẏō. aenaŋhaiti. nō. kəhrpəm.
Y9.30: pai ti. ažōiš. zairitahe. simahe. vīsō.vaēpahe. kəhrpəm. nāšəm anā. aone. aṣ̌aone. aone. aṣ̌aone. haoma. zāire. vaδarəja iδi. paiti. gaδahe. vīuuərəzdauuat ō. xruuīšiiatō. zazarānō. kəhrpəm. ń āšəmnāi. aṣ̌aone. haoma. zāire. vaδare. jaiδi.
Y9.31: paiti. mašiiehe . druuatō. sāstarica. aiβoi. aiβoi. vōiž daiiaṇtahe. kamərəδəm. kəhrpəm. nā šəmanāi. aṣ̌aone. haomazāire. v adarəjaiδi. paiti. aṣ̌əmaoγahe. ana.aṣ̌aonō. ahūməmca. aiŋ́hā̊. d ainiiā̊. mą̇s. vaca. daϑānahe. nōi t̰. šiiaoϑnāiš. apaiiaṇtahe. k əhrpəm. nāšəmanāi. aṣ̌aone. haom a. zāire. vadare. jaiδi.
Y9.32: paiti. za hi.kaiiāi. ẏātu.maitiiāi. maoδn ō.kairiiāi. upaštāi.bairiiāi. ẏeŋ́he. frafrauuaiti. manō. ẏa ϑa. aβarəm. vātō.sūtəm. kəhrpəm. nāšəmanāi. aṣ̌aone. haomazāir e. vadarəjaiδi. ẏat̰. hē. kəhrpəm. nāšəmanāi. aṣ̌aone. haoma. zāire. vadarəjaiδi.
Y10:
Y10.1: viš. apą̇m. i δapatəṇtu. vīδaeuuā̊ŋhō. vīd aeuuō. vaŋhuš. sraošō. mataiia tu. aṣ̌iša. vaŋuhī. iδa. miϑnatu. aṣ̌iša. vaŋuhī. rāmaiiat̰. iδa. upa. imat̰. namānəm. ẏat̰. āhuīrī. ẏ at̰. haomahe. aṣ̌uua.zaŋhō.
Y10.2: frata rəm.cit̰tē. huuanəm. vaca. upastao mi. huxratuuō. ẏō. ą̇suš. haṇgəuru uaeti. uparəm.cit̰. tē. hauuanəm. va ca. upastaomi. huxratuuō. ẏahmi. niγne. narš. aojaŋha.
Y10.3: staomi. maēγ əm.ca. vārəm.ca. yātē. kəhrpəm. va xšaiiatō. baršnuš. paiti. gairi ną̇m. staomi. garaiiō. bərəzaṇtō. y aϑra. haoma. uruurūδuš.
Y10.4: staomi. zą̇ m. paϑβīm. paϑaną̇m. varəzaŋhą̇m. x́ parą̇m. barəϑrīm. tē. haoma. aṣ̌ āum. staomi. zəmō. ẏaϑa. raoδahe. hubaoiδiš. auruuōcarānəm. uta. mazd ā̊. huruϑma. haoma. raoše. gira. p aiti. uta. frāδaēše. vaša.paϑa. haiϑīm.ca. aṣ̌ahe. xā̊. ahe.
Y10.5: va rəδaiiaŋha. mana. vaca. mana. vaca. Gujarati Text Gujarati Text mana. vaca. vīspə̄sca. pai ti. varšacīš. vīspə̄sca. paiti. frasparəγə̄. vīspəš.jīš. vīspə̄sca. paiti. f rasparəγahē. vīspə̄sca. paiti. frauuāxšə̄ē. vīspə̄sca. paiti. frauuā xšə̄ē. Gujarati Text
Y10.6: h aomō. uxšiiaeti. stauuanō. aϑanā. ẏ ō. dim. staōiti. vərəϑrają̇m.starō. bauuaiti. nita.macit̰. haoma. hūi tiš. nitamacit̰. haoma. stūitiš. nita.macit̰. haoma. x́arətiš. hazaŋ hraγaniiāi. asti. daeuuaną̇m.
Y10.7: nasii eiti. haϑra. frākərəsta. ahmat̰. h aca. namānāt̰. āhitiš. ẏaϑrab āt̰. upājaiti. ẏaϑra. bāt̰. upast aoiti. haomahe. baešaziiehe. ciϑrəm. dašuuarə. baešazəm. ahe. vī se. upamaeϑanəm.
Y10.8: vīspaezī. anii ē. maδiiā̊ŋhō. aesma. hacaṇt i. xruuīm.druuō. āat̰. hōiiō. haoma hemaδō. aṣ̌a. hacaiti. uruuās mana. rəṇjaiti. haomahe. maδō. . ẏaϑa. puϑrəm. taurunəm. haoməm. vaṇdaiti. mašiiō. frābiiō. tanu. biiō. haomō. vīsāiti. baešazāi .
Y10.9: haoma. dazdamē. baešazaną̇m. ẏā .biiō. ahe. baešazadā̊. haoma. daz di.mē. vārəϑraγananą̇m. ẏābiiō. ah e. vərəϑra.tauruuā̊. frātē. vīs āi. uruuaϑō. staota. uruuaϑəm. sta otārəm. vaŋhaohəm. daδō. aoxta. a hurō. mazdā̊. ẏaϑa. aṣ̌əm. ẏat̰. v ahestəm.
Y10.10: uruuaṇtəm. ϑβādāmi. δātəm. baγō. tatašat̰. huuāpā̊ . auruuaṇtəm. ϑβā. dāmi.dātəm. ba γō. nidaδat̰. huuāpā̊. haraiϑiiō. p aiti. bərəzaiiā̊.
Y10.11: āat̰. ϑβā. aϑra. spəṇta. fradaxsta. marəγa. vīž uuaṇca. vībarəna. auuišakata. upa iri.saini. aouuištaeri. staerō. sāri. aouui. kusrāt̰. kusrōpatāt̰ aouui. pavarāini. višapata. aou uispita.gaona. gairi.
Y10.12: āat̰. āhu ua. pōuruuatāhuua. pōuru.sarəδō. vīraō.dahe. haomō. gaoma. zairi.g aōnō. ātē. baešaziia. irīriϑara. vaŋhə̄uš. manaŋhō. miiābiiō. āa t̰. mē. ahe. duš.saŋhahe. parā ca. vae.paiiamanō. āat̰. haenī. m anō. manō. ẏōmē. duš.saŋhō. hast ati.
Y10.13: nəmō. haomāi. ẏat̰. kərənaoiti . darəγaoš. huuat̰.masō. manō. ẏaϑ a. raeuuaštəmahe.cit̰. nəmō. ha omāi. ẏat̰. kərənaoiti. darəγaoš. huuat̰.masō. manō.ẏat̰. usną̇m. aēiti. vaēδaiia. paouru.narəm. tū m. kərənūš. spainiiaŋhəm. cistauu astarəm. ẏese.tē. bāt̰a. haom a. zāire. gauua. irištahe. baxš ae. baxš aeti. baxšae. baxšaeti.
Y10.14: māmē. ẏaϑa. gāuš. drafšō. āsətō. vārəma. cairi. fraša. frai iaṇtutē. maδō. varəzi.aŋhā̊ŋhō. . jasaṇtu. pairitē. haoma. aṣ̌ āum. aṣ̌auuāzō. daδą̇mi. imą̇m. tanū m. ẏāmē. vanaiti. haroaraōot̰. haraōot̰. haroaraōot̰. haraōot̰.
Y10.15: auua ŋhərə.zāmi. janiiōiš. ūną̇m. mairii aiiā̊. əuuītō.xarəδaiiā̊. ẏām ainiieṇ.ti. daiuuaeiṇti. āϑrau uanəmca. haoməmca. hāiiāda.pa ta. apanasiieiti. ẏātat̰. ẏa t̰. haomahe. draonō. nigā̊.həṇt i. nišhiδəti. nōit̰. tą̇m. āϑrauuō. puϑrīm. naeδa. daste. hupuϑrīm..
Y10.16: paṇcaną̇m. ahmi. paṇcaną̇m. nōit̰ . ahmi. humata. ahmi. dušmata. nōi t̰. ahmi. hūxtahe. ahmi. dužuuxt ahe. nōit̰. ahmi. huuarəštahe. ah mi. dužuuarəštahe. nōit̰. ahmi. srao šahe. ahmi. asurustōiš. nōit̰. ah mi. aṣ̌aonō. ahmi. druuatō. nōit̰. ahmi . iδicit̰. ahmāt̰. ẏaϑa. apaeməm. m aniuuā̊ŋhat̰. niuuāitiš.
Y10.17: āat̰. aox ta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. mazda δātāi. vaŋhə̄uš. haoma. mazdaδā tō. nəmō. haomāi. vīspe. haoma. upastaomi. ẏat̰.cit̰. barəšnušuua . gairiną̇m. ẏat̰.cit̰. ją̇fnušuuara oną̇m. ẏacit̰. ą̇zahudarətā̊ŋhō. j anainą̇m. upa.darəzāhu. ərəzataina. h aca. tasta. zaranaēnəm. aoiuue. ta xše. mātē. nīrē. zimapaiti. iϑe . rauuaṇtō. arəzahe.
Y10.18: imā̊.sətē. h aoma. gāϑā̊. imā̊. həṇti. staom āiiō. aimā̊. həṇti. cīca.ašān ā̊. ime. həṇti. aršuxδaγae. vācō. iθānā. ẏūidīm. staoti. dāsmain iiuš. vārəϑra.γniš. paiti.baeša š. baešaziia.
Y10.19: imā̊.šē. tūm.cit̰. māuuōiia. fraša. fraiiaṇtutē . madō. raoxšna. fraiiaṇtu. tē. maδō . rəṇzaiiō. vazaitemaδō. vārəϑraγn iš. həṇtəm. āstiiuti. haϑra. ana. g āϑβiia. vaca.
Y10.20: gaouue. nəmō. gao . nəmō. . nəmō. gaoauue. uxδəm. gaouue. vərəϑrəm. gaouu e. x́arəϑəm. gaouue. vaštrəm. gaouue . vərəziiātą̇m. tą̇m. nə̄. x́arəϑāi. faš uiiō.
Y10.21: haoməm. zāirīm. bərəzaṇtəm. az haoməm. frāšīm. frāšmīm. frāšīm. frāšmīm. frādat̰.gae ϑəm. ẏaz haoməm. dūraošəm. ẏaz vīspe. haoma. ẏaz zaraϑuštrah e. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aš īmca. frauuašīm.ca. ẏaz
Y10.22: ẏeŋ́he. hātą̇m. OD tā̊scā. ẏaz .
Y11:
Y11.1: Gujarati Text ϑrāiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanō. āfrī.vacaŋhō. zauuaiṇ ti. gāušca. aspasca. haomasca. gāuš. zaotārəm. zauuaiti. uta. bui iā̊. afrazaiṇtiš. uta. də̄uš.sra uuā̊. hicimanō. ẏō. mą̇m. x́āstą̇m. nōit̰. baxšahe. āat̰. mą̇m. tūm. f šaonaiiehe. nāiriiā̊. vā. puϑ rahe. vā. haoiiā̊. vā. maršuii ā̊.
Y11.2: aspō. bāšārəm. zauuaiti. buiiā̊. auruuatą̇m. ẏūxta. m ā. auruuatą̇m. aiβišasta. mā. auruuatą̇m. niϑaxta. ẏō. mą̇m. zāuu arə. nōit̰. jaeδiiehe. pouru.mait i. haṇjamaine. pouru.naraiiā̊. ka ršuiiā̊.
Y11.3: haomō. x́āšārəm. zauuai ti. uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. hacimanō. yō. m ą̇m. aiβiš.hutəm. dāraiiehi. y aϑa. tāiiūm. pəšōsārəm. nauua. a hmi. pəšō.sārō. azəm. ẏō. haomō. aṣ̌auua. dūraošō.
Y11.4: usmē. pita. h aomāi. draonō. frə̄rənaōit̰. ahurō. maz dā̊. aṣ̌auua. haŋuharəne. mat̰.hi zuuō. hōiiūm.ca. dōiϑrəm.
Y11.5: ẏōmą̇m. t at̰. draonō. zināt̰. vā. trəfiiāt̰. v ā. apa. vā. ẏāsāite. ẏat̰. mē. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua . haŋuharəne. mat̰.hizuuō. hōiiūm.c a. dōiϑrəm.
Y11.6: nōit̰. ahmi. nmāne. zānai te. āϑrauua. naeδa. raϑaeštā̊. naeδa. vāstriiō. fšuiiaš. fšuiiās. fšuiiaš. fšuiiās. ā at̰. ahmi. nmāne. zaiiā̊ṇti. daha kāca. mūrakāca. paouru.sarəδa. varəšnāca.
Y11.7: ϑβā.šəmā. gə̄uš. frāϑβərəsō. taṇcištāi. hao māi. draonō. māϑβā. haomō. baṇd aiiāt̰. ẏaϑa. mairīm. baṇdaiia t̰. ẏim. tūirīm. fraŋrašiiānəm. mad əme. ϑrišuue. aiŋ́hā̊. zimō. pai riš.x́axtəm. aiiaŋhē.
Y11.8: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. haomāi. mazdaδātāi. vaŋhə̄uš. haomō. ma zdaδātō. nəmō. haomāi. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y11.9: ẏōnō. aeuuō. at̰. tē. uiiē. ϑrāiiō.di iāi. tūrahe. maṇdādiiāi. xšuuī dəm. haptāi.ždiiāi. nauua. dasme . ẏōi. və̄. ẏaeϑama. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y11.10: pairi.tē. haoma. aṣ̌āum. aṣ̌auuā. daδāmi. imą̇m. tanūm. ẏāmē. vaenaiti. hu raδa. ϑβaxšāi. haomāi. maδāi . hauuaŋhāi. aṣ̌auuastāi. pair i.mē. tūm.cit̰. daiiāi. haoma. aṣ̌au ua. draoša. dūraoša. draoša. dūraoša. vahištəm. ahūm. aṣ̌a oną̇m. raocaŋhəm. vīspō.x́āϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vohū. 3 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aṣ̌əm. vohū. 2 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aṣ̌əm. vōh ū. 2 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aṣ̌əm. vōhū. 2 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text anōšhī. gβā. zista. gao š. ẏak. izəẏak. pāva. kərəba. izi sni. xūba. x́arəšēt̰. sšiiōš . hōrməzda. aməšā̊spəṇdą̇̇n. barəš āt̰. guraza. x́arahe. aβazāiiāt̰ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text.
Y11.12: 4 Gujarati Text
Y11.13: yaϑā. ahū. vairiiō. 2
Y11.14: vasasca tū. ahura.mazda. Gujarati Text Gujarati Text
Y11.17: rauuasca. x́āϑrəmca. āfr īnāmi. OD vīspaiiā̊. aṣ̌aōnō. stōiš. vīspaiiā̊. druuatō. st ōiš.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vohū. 3•
Y12.1: frauuarān e. mazdaiiasnō. OD• hāuuanƏe. OD• s āuuaŋhə̄e. OD• raϑβą̇m. OD• fraša staiiaeca⁛ Gujarati frašasta iieca. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaotā. frāmē. mrūtƏe. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā. f rāmē. mrūtē. Gujarati aϑā. ratuš. OD• m raotū⁛
Y12.2: Gujarati fƏrastui . . ō i i a s cā. OD•
Y12.3: ax́a iia uŝtanəm
Y12.4: staomi. ašƏ̣m※
Y12.5: aṣ̌əm. vohū. 3• Gujarati
Y12.6: smī. daeuuō. frauuarāne. mazdai i asnō. zaraϑuštriš. vīdaeuuō. ahur at̰kaešō. staotā. aməṣ̌aną̇̇m. spəṇtaną̇̇m. ẏastā. aməṣ̌aną̇̇m. s pəṇtaną̇̇m. ahurāi. mazdāi. vaŋha uue. vōhū.maiti. vīspā. vōhū. ci nahmi. aṣ̌aone. raeuuaete. x́arən aŋuhaiti. ẏāzī. cīcā. vahišt ā. ẏeiŋ́he. gāuš. ẏeŋ́he. a ṣ̌əm. ẏeŋ́he. raocā̊. ẏeiŋ́he. raocƏ̄.bīš. raoϑβina. x́āϑrā.
Y12.7: sp əṇtą̇̇̇m. ā rmaitīm. vaŋhīm. və rənē. hā.mōi. astū. us. gə̄uš. stuiiē. ‖ tāiiā.at̰cā. hazaŋhat̰cā. us. māzdaiiasńańą̇̇m. vīsą̇̇m. ziiā.na iiaecā. vīuuā.pat̰cā.
Y12.8: frāmani iaeibiiō. rā̊iŋ́he. vasə̄.iiaitī m. vasə̄.šəitīm. ẏāiš. upairi. ā iia.zəmā. gaobīš. š́iiaṇtīm. nəm aŋhā. aṣ̌āi. uzdātā̊. paitī. auu at̰. st aoiie. nōit̰. ahmāt̰. āziiā̊. ẏenīm. nōit̰. vīuuāpą̇̇m. xstā. mā zdaiiasnōiš. aouue. auue. aouue. auue. vīsō. nōit̰. as t ō. nōit̰. uštānahe. cinmānī.
Y12.9: vīδa ēuuāiš. aγāiš. auuaŋhīš. ananarətāiš. anarətāiš. ananarətāiš. anarətāiš. akōdā̊.bīš. sarəm. m ruiie. hātą̇̇m. draojištāiš. hātą̇̇m. paošištāiš. hāt ą̇̇m. auuaŋhutəmāiš. vīdaēuuā iš. vīδaeuuat.̰bīš. vīẏā. t uš. vī. ẏātumat.̰bīš. vīkahi iā. cīt̰. hātą̇̇m. ātarāiš. manə̄. bīš. vī. vacə̄. bīš. vī. š́iia oϑnāiš. vī. ciϑrāiš. vī. zī. nā. srəm. mraoiie. ẏaϑanā. drəγuuāt ā. rą̇̇xšaiiaṇtą̇̇m.
Y12.10: aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrəm. a δā. xšaiiaetā. vīspaešū. fərašnešū. vīspaešū. haṇj mańaēšū. ẏāiš. apərəš̀aiiaṇ təm. mazdā̊scā. zaraϑuštrascā.
Y12.11: aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daeuu āiš. sarəm. vīāmruuītā. vīsp aešū. frašnaešū. vīspaeš ū. haṇjamanaešū. ẏāiš. apə rəšaiiaṇtəm. mazdā̊scā. zaraϑ uštrascā. aϑā. azəm. cit̰. yō. m azdaiiasnō. zaraϑuštriš. daeuuā iš. sarəm. vī. mruiie. ẏaϑā. anāi š. vīāmruuītā. ẏə̄. aṣ̌auuā. zara ϑuštrō.
Y12.12: ẏāuuaranā. āpō. ẏā.u uaranā. uruuarā̊. ẏāuuaranā. gā uš. huδā̊. ẏāuuairanō. ahurō. ma zdā̊. ẏə̄. gą̇̇m. daδā. ẏə̄. narəm. aṣ̌a uuanəm. ẏāuuaranō. as. zaraϑušt rō. ẏāuuaranō. kauuā. vištās pō. ẏā. uuaranā. fərašaōštrā. jāmāspā. ẏāuuaranō. kascī t̰. saoš́iiaṇtą̇̇m. haiϑiiā. uu arə. zą̇̇m. aṣ̌āoną̇̇m. tā. varənācā. t̰kaešācā.※ Gujarati Gujarati
Y12.13: mazdaiiasnō. ahmi. mazdaiia snō. zaraϑuštarəš. Gujarati
Y12.14: āst ūitiš※. ※
Y13:
Y13.1: Gujarati Gujarati Gujarati ahurəm. mazdą̇̇m. āmrui ie. namānahe. nmānō.patōiš. rat ūm. ā. vīsō. vīspatōiš. ratūm. ā. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš. rat ūm. ā. daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hu. patō iš. ratūm. ā. γənāną̇̇m. ratūm. ā. mruiie. dainą̇̇m. māzdaiiasnīm. a ṣ̌īm. vaŋihīm. parəṇdīm. ẏą̇̇m cā. bipaitistaną̇̇m. ašaoną̇̇m. i mą̇̇mcā. zą̇̇m. ẏā.nā̊. baraitī.
Y13.2: f riiehē. vāzištahe. astōiš. ratūm. ā. mruiie. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. ašəϑβōzagatəmą̇̇m. gauuā striiā. uuarštəmą̇̇m. narą̇̇m. aṣ̌aō ną̇̇m. vāstriiehē. fšuiiaṇtō. rat ūm. ā. mraoiie. hastəmą̇̇. aṣ̌ahe. mą̇̇. raϑaeštā. ratūm. ā. mruiie.
Y13.3: m azištāiš. vaeδiiāiš. daina iiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑurunō. rat ūm. ā. mruiie. cašā. ną̇̇scā. ae šą̇̇m. cīt̰. ratūš. āmruiie. ratūš. āstā̊iiā. aməṣ̌ą̇̇scā. spəṇ tā. saošiiaṇtascā. dą̇̇hiš tą̇̇. aršuuacastəmą̇̇. aiβiiā.ma təmą̇̇. ašxrā. x́anutəmą̇̇. mazišt ą̇̇. amą̇̇. āmruiie. dainaiiā̊. māzda iiasnōiš. aϑauruną̇̇scā. raϑaeš tā̊scā. vāstriią̇̇scā. fšuii ṇtō.
Y13.4: pairī. və̄. aməšāspəṇtā. h uxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδą̇̇mi. tanuu ascīt̰. x́ax́iiā̊. uštanəm. pairī. vīspā̊. hujītaiiō. iϑā. maińiiū. mamanaete. iϑā. vōcā. tarə. iϑā. vāuuarəziiātarə.
Y13.5: āat̰.※ Gujarati Gujarati ẏaϑā. tuuī. ahura.maz dā. mə̄ŋhācā. vaōcascā. dā̊s cā. varəšcā. ẏā. vohū. aϑā. tōi. daδəmahī. aϑā. cīš. mahī. a ϑā. ϑβā. āiš. ẏazmaide. aϑā. n əmax́iiāmahī. aϑā. išūiδiiā mahī. ϑβā. mazdā. ahurā. ※ ẏa ϑā. tūī. ahura.mazdā̊. 2• Gujarati Gujarati ϑβā. mazdā. ahurā.
Y13.6: vaŋh ə̄uš. x́atə̄uš. x́aitə̄uš. x́atə̄uš. x́aitə̄uš. x́aetātā. vaŋhə̄ uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairi. jas āmaide. vaŋhuiiā̊. fšəratuuō. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš.
Y13.7: gə̄uscā. huδā̊ŋhō. gaiiex́iiācā. mara ϑnō. aṣ̌aōnō. frauuašīm. ẏazma ide. zaraϑuštrahe. spitāmah ‖ e. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaš īm. ca. ẏazmaiδi⁛
Y13.8: ẏeŋ́he. hāt ą̇̇m. OD• tā̊scā. ẏazmaide⁛
Y13.9: Gujarati Gujarati Gujarati⁛ ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4•
Y13.10: aṣ̌əm. vōh ū. 3•
Y13.11: ahunəm. vairīm. ẏaz• aṣ̌əm. va hištəm. sraeštəm. aməṣ̌əm. spəṇt əm. ẏaz • fraorəitīm. hāitīm.ẏaz• fraorəitīm. cā. āstōiϑβanəmcā. dainaiiā̊. māzdaiiasnōiš. ẏaz• ẏaz•
Y13.12: ye ŋ́he. hātą̇̇m. OD• tā̊.scā. ẏaz• ※•※
Y14:
Y14.1: Gujarati vīsāi. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. staotā. zaotā. zbātā. ẏastā. framarətā. aibījarətā. yū šmākəm. ẏasnāica. vahmāica. ẏat̰. aməšaną̇̇m. spəṇtaną̇̇m. ahmā kəm. auuaŋuhāica. aṣ̌auuastāic a. ẏat̰. saoš́iiaṇtą̇̇m. aṣ̌aoną̇̇ m.
Y14.2: pairī. və̄. aməšāspəṇtā. hux šaϑrā. huδā̊ŋhō. daδą̇̇mi. tanuua scīt̰. x́ax́iiā̊. uštanəm. pairī. vīspā̊. hujītaiiō.
Y14.3: ahmiia. za oϑra. barəsmanaca. vīspe. aṣ̌auu ańō. ẏazata. āiiesē. ẏesti ⁛ vīspe. a ṣ̌ahe. ratauuō. āiiēs ē. ẏesti. hāuuanīm. paiti.r atū m. sāuuaŋhəm. vīsīm. ca. paiti. ra tūm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratū.
Y15:
Y15.0: Gujarati frauuarāne. mazdaiiasnō OD• hāuuanə̄. OD• sāuuaŋ hə̄ē. OD• raϑβą̇̇m. OD• frašastaiia eca. Gujarati ẏaϑā. ahū. vairiiō. zaotā. frā.mē. mrūtē. Gujarati ẏa ϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. frāmə̄ ē. mrūtē. Gujarati aϑā. ratuš. OD• vi δuuā̊. mraotū⁛※•※
Y15.1: Gujarati sastica. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati vaṇtā ca. rafənaŋhāca. aməšə̄spəṇtē. v aŋhə̄uš. srīrāiš. ną̇̇mą̇̇n. āzbaiia. f rāiiezi. bərəja. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəja. dainaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiasnōiš.
Y15.2: Gujarati ẏeŋ́he. mē. Gujarati Gujarati aṣ̌āt̰. hacā. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati vahištəm. ẏesnē. paitī. vaedā. mazdā̊. ahurō. ẏōiā əŋharəcā. həṇticā. tą̇̇m. ẏazāi. x́āiš. nāmə̄nīš. pairi. cā. jas āi. vaṇtā. vōhū. xšaϑrəm. vairī m. bāγəm. aibībarištəm.
Y15.3: sraošō. iδā. astū. ahurahe. mazdā̊. ẏasnāi. sə̄uuīštahe. aṣ̌aonō. ẏə̄.nā̊. iš tō. hiiat̰. paouruuīm. tat̰. ustəməm. cīt̰. auuaϑāt̰. iδā. sraōšō. astū. ahurahe. mazdā̊. ẏasnāi. sə̄uuī štahe. aṣ̌aonō. ẏə̄nā̊. istō. ※ Gujarati Gujarati Gujarati
Y16:
Y16.0: ẏaϑā. ahū. vairiiō. ātarəuuaxšō. frā.mē. mrūtē. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰. cīt̰. haca. frā. aṣ̌ auua. viδuuā̊. mraotū. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati※ ※
Y16.1: Gujarati ahurəm. mazdą̇̇m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratū m. ẏaz• huδā̊ŋhəm. mazištəm. ẏaza təm. ẏim. sə̄uuištīm. frādat̰. gaeϑəm. dātārəm. vōhuną̇̇m. dāmaną̇̇m.ā biiō. rātābiiō. zaoϑrābiiō. aršuxδ aēibiiasca. vāγəjbiiō. vīspəmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaom. ẏazatəm. az•
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏaz• ābiiō. rātābiiō. zaoϑ rābiiō. aršuxδaeibiiasca. vāγ žbiiō. vīspəm. ca. aṣ̌auuanəm. gae ϑīm. ẏazatəm. ẏaz• zaraϑuštrəah e. aṣ̌aonō. frauuašīm. ẏaz• zaraϑu štrahe. sruuā̊. ẏaz• zaraϑuštrah e. daeną̇̇m. ẏaz• zaraϑuštrahe. varən əm. ca. t̰kaešəm. ca. ẏaz•
Y16.3: aŋhuiiaoš. aṣ̌acinaŋhō. paoruuā̊. dātā̊. dā mą̇̇n. a ṣ̌aonīš.※ daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raeuuatō. x́arənaŋhuatō. ẏaz• vohū. manō. ẏaz• aṣ̌əm. vahiš təm. ẏaz• xšaϑrəm. vairīm. ẏaz• spəṇ tą̇̇m. vaŋhiīm. ārmaitīm. ẏaz• hauruu atātəm. ẏaz• amərətatātəm. ẏaz•
Y16.4: daδuu ā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇̇m. ẏaz• ātrəm. a hurahe. mazdā̊. puϑrəm. ẏaz• āpō. v aŋuhīš. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš.az• huuarəxšaetəm. auruuat̰.aspəm. y az• mā̊ŋhəm. gaociϑrəm. ẏaz• tištrīm. stārəm. raeuuaṇtəm. x́arənaŋuhaṇtəm. ẏaz• gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. ẏaz•
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇̇m. ẏaz• miϑrəm. vōuru.gaoiiaōitīm. ẏaz• sraošə m. aṣ̌īm. ẏaz• rašnūm. razištəm. ẏa z• aṣ̌āuną̇̇m. vaŋuhīš. sūrā̊. spə ṇtā̊. frauuašaiiō. ẏaz• vərəϑraγnə m. ahuraδātəm. ẏaz• rāma. x́āstrəm. ẏaz• vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. ẏaz•
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdą̇̇m. az• daeną̇̇m. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm. ẏaz• aṣ̌īm. vaŋuhīm. ẏaz• arštā təm. ẏaz• asmanəm. ẏaz• zą̇̇m. huδā̊ŋh əm. ẏaz• mą̇̇ϑrəm. spəṇtəm. ẏaz• anaγr a. raocā̊. x́aδātā̊. ẏaz•
Y16.7: x́anuuait īš. a ṣ̌ahe. vərəzō ā̊. huui ristaną̇̇m. uruuą̇̇nō. š́iieṇti. š́iiāiieṇti. š́iieṇti. š́iiāiieṇti. ẏā̊. aṣ̌āuną̇̇m. frauuašaiiō. vahišt əm. ahūm. aṣ̌aoną̇̇m. ẏaz• raocaŋhəm. vīspō.x́āϑrəm.
Y16.8: xšuuīδa. āzuuit i. ẏaz•tacat̰. āpa. uxšiiat̰.uru uara. āzōiš. daeuuō.dātahe. ha omōistri. auuiŋ́hā̊. maouš. auua iŋ́hā̊. pairikaiiāi. paiti. s tātaiiaeca. paitista. pataiia eca. paiti. tarətaiiaeca. pait iiaogət̰. baešahiiaeca. t̰baešahiiaeca. baešahiiaeca. t̰baešahiiaeca. aṣ̌əmao γaheca. ańaṣ̌aonō. sāstrahec a. paouru.mahrkahe.
Y16.9: ẏaz• vīspā̊. ā pō. ẏaz• vīspā̊. uruuarā̊. ẏaz•spā̊. vaŋhauuō. ẏaz• vīspā̊. vaŋu hīš. ẏaz• vīspā̊. mainiiauuaca. ẏazata. gaeϑiiāca. gaeϑiiāica. gaeϑiiāca. gaeϑiiāica. ẏaz• ẏōi. v aŋhaδā̊ŋhō. aṣ̌aonō.
Y16.10: ẏaz• ϑβą̇̇m. maeϑanəm. ẏą̇̇m. ārmaitīm. spəṇt ą̇̇m. ẏaz• ϑβą̇̇m. maeϑanahe. paiti. aṣ̌āum. ahurmazda. druuafšaoš. dr uuōvīrahe. druua.ašiciϑrahe. ẏ ahmi. zīkācīt̰. tanuną̇̇m. drājišt əm. hā. mē. maeϑaine. miϑnāt̰. at̰. hama. at̰. zaiie⁛ zaiiene⁛ zaiie⁛ zaiiene⁛ ※.※
Y17:
Y17.1: Gujarati ahurəm. mazdą̇̇m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r atūm. ẏaz• aməṣ̌āspəṇtā. huxš aϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaz•
Y17.2: asniia. aṣ̌a uuana. ašahe. ratauuō. ẏaz• hāuua īm. aṣ̌auuanīm. ašahe. ratūm.ẏaz• sāuuaŋhəm. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. a šahe. ratūm. ẏaz• miϑrəm. vōuru.ga oiiaōitīm. hazaŋhra.gaošəm. ba euuarəcašmanəm. aoxtō.nāmanəm. ẏ azatəm.ẏaz• rāma. x́āstrəm. ẏaz• OD• Gujarati
Y17.10: huuarəca. uruuarāə. paiti. barəsmaniiāhu. miϑrəm. vīspaną̇̇m. d ax́iiuną̇̇m. daiŋ́hu.paitīm. ẏaz•
Y17.11: Gujarati
Y17.12: ϑβą̇̇m. ātrəm. ahurahe. mazd ā̊. puϑrəm. ẏaz• ātrəm. bərəzi. sauuaŋ həm ẏaz• ātrəm. vōhū. friiānəm. y az• ātrəm. uruuāzištəm.ẏaz• ātrəm. vāzištəm. ẏaz• ātrəm. spə̄nistəm. y az• xšaϑrəm. nafəδrəm. nairiiōsaŋhə m. ẏazatəm. ẏaz• ātrəm. vīspaną̇̇m. n mānaną̇̇m. nmānō.paitīm. mazdaδātą̇̇m. a hurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. a šahe. ratūm.ẏaz• mat̰. vīspaēi biiō. ātarəbiiō.
Y17.13: āpō. vaŋuhīš. vah ištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. yaz• vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aon īš. ẏaz• vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδā tā̊. aṣ̌aonīš. ẏaz• OD• Gujarati
Y17.18: ra tauuō. vīspe. mazišta. yaz• aiiara. asńiia. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y17.19: aṣ̌āuną̇̇m. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇt ā̊. frauuašaiiō.※ staomizabaii emi. ufiiemi. ẏaz• nmāńiiā̊. vīsi iā̊. zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuš trō.təmā̊.
Y17.20: vīspe. aṣ̌auuanō. ẏa zata. yaz• vīspe. aṣ̌ahe. ratauu ō. yaz• hāuuańīm. paiti. ratūm. sāu uaŋhəm. vīsīmca. paiti. ratūm. ra tauuō. vīspe. mazišta. paiti. ra tūm※•
Y17.21: ẏeŋ́he. hātą̇̇m. OD• tā̊s cā. yaz• ※.※
Y18:
Y18.1: Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vohū. 3•
Y18.2: dāidī. mōi. ẏə̄. gą̇̇m. tašō. apa scā. uruuarā̊scā. amərətātā. h aoruuātā. spə̄nistā. mainiiū. m azdā. tə̄uuīšī. utaiiuuitī. manaŋ hā. vōhū. sə̄ŋ́he.
Y18.3: spəṇtāma ińiiū. vahištācā. manaŋhācā. aṣ̌āt̰. š́iiaoϑnācā. vacaŋhā cā. ahmāidą̇̇n. hauruuātā. amərə tātā. mazdā̊. xšaϑrā. ārmait ī. ahurō.※ spəntā. ma inū. ārmaitī. ahurō.
Y18.4: Gujarati ahiiā. man iiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahišt əm. hiziuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄ əānū. manaŋhō. ārmaitōiš. zastō ibiiā. š́iiaōϑanā. vərəziiat̰. ōiiā. cistī. huuō. pt̰ā. ptā pt̰ā. ptā. aṣ̌ahiiā. ma zdā̊※
Y18.5: ahiiā. maińiiə̄uš. tuuə̄m. ah ī. tāspəṇtō. ẏə̄. ahmāi. gą̇̇m. rāń iiōskərətīm. hə̄m.tasat̰. at̰. hōi. vāstrāi. rāmādā̊. ārmaitīm. hiiat̰. hə̄m. vohū. mazdā. hə̄me.fra stā. manaŋhā.※
Y18.6: ahmāt̰. maińii ə̄uš. rārə̄š́iieiṇti. drəγuuaṇtō. mazdā. spəṇtāt̰. nōit̰. aϑā. aṣ̌ āuńō. kasə̄uš. cīt̰. nā. aṣ̌āune. k āϑē. aŋhat̰. isuuācīt̰. hą̇̇s. par ōš. akō. drəγuuāitē.※
Y18.7: tācā. sp əṇtā. maińiiū. mazdā. ahurā. aṣ̌ā unē. cōiš. ẏā.zī. cīcā. vahištā. hanare. ϑβahmāt̰. zaošāt̰. drəg uuā̊. baxšaitī. ahiiā. š́iiaoϑ nāiš. akāt̰. ā. š́iią̇̇s. manaŋhō.
Y18.8: ※ tādā̊. spəṇtā. maińiiū. mazd ā. ahurā. āϑrā. vaŋhā̊. vīdāi tīm. rānōibiiā. ārmatōiš. də̄bą̇̇za ŋhā. aṣ̌a. x́iiācā. hāzī. paou rūš. išəṇtō. vāurāitē. Gujarati Gujarati Gujarati※
Y18.9: spəṇtā. maińiiū. v ahištācā. OD• ārmaitī. ahurō.※
Y18.10: aṣ̌əm. vohū. • 3•
Y18.11: spəṇtā.maińiiū. hāitīm. ẏaz.
Y18.12: ẏeŋ́hē. hātą̇̇m. OD• tā̊scā. yaz•
Y18.13: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏa ϑā. ahū. vairiiō. 4• Gujarati
Y18.14: aṣ̌əm. vō hū. 3• Gujarati Gujarati
Y18.15: ahunəm. vairīm.ẏaz• aṣ̌əm. vahištəm. sraeštəm. amə ṣ̌əm. spəṇtəm. ẏaz•
Y18.16: ẏeŋ́he. hā tąm. OD• tā̊scā. yaz• Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ※ • ※
Y19:
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurə m. mazdą̇m. ahura.mazda. maińiiō. spə̄ńi šta. dātarə. gaeϑańą̇m. astuuai tińą̇m. aṣ̌āum. cit̰. auuat̰. vacō. ā s. ahuramazda. ẏat̰ • mē. frāuuaoc ō.
Y19.2: para. asməm. paraāpəm. para. zą̇ m. para. gą̇m. pa ra. u ruuarą̇m. para. ā trəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para . narəm. aṣ̌auuanəm. para. daeuuāisc a. xraβstrāiš. mašiiāišca. para. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm. para. vīspa. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra.
Y19.3: āat̰. mraot̰. ahurō. maz dā̊. baγa. aeša. ās. ahunahe. v airiiehe. spitama. zaraϑuštra. • ẏat̰. tē. frāuuaocim.
Y19.4: para. asmə m. para. āpəm. Gujarati para. vīspa. v ōhū. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra.
Y19.5: .mē. baγa. ahuńahe. vairiiehe. vairiiehe. spitama. za raϑuštra. ana.piiū.xδa. anapiiš ūta. srāuuaiiamańa. satəm. pai i. ańiiaesą̇m. raϑβą̇m. gāϑaną̇m. a napiiūxδaną̇m. ana.pišūtaną̇m. srā uuaiiamananą̇m. āat̰. aipiiūxδa. a pišūta. srāuuaiiamana. dasa. pa iti. ańiie. ratauuō.
Y19.6: ẏascamē. aet hmi. aŋhuuō. ẏat̰. astuuaṇti. sp itama. zaraϑuštra. baγą̇m. ahuńah e. vairiiehe. mrāt̰. frā.vā. ma rō. draṇjaiiāt̰. frā.vā. drəṇjō. s rāuuaiiāt̰. frā.vā. srāuuaiiō. y azāite. ϑrīšcit̰. tarō. pərətūm.c it̰. hē. uruuānəm. vahištəm. ahūm. fr apāraiieni. azəm. ẏō. ahurō. mazd ā̊. āvahištāt̰. aŋhaōt̰. āvah ištāt̰. aṣ̌āt̰. ā. vahištaeibi iō. raocə̄biiō.
Y19.7: ẏasca. mē. aitahm i. aŋhuuō. ẏat̰. astuuaiṇti. spit ama. zaraϑuštra. baγą̇m. ahunahe. vairiiehe. drəjaiiō. aparō.δai iete. ẏat̰. vā. naeməm. ẏat̰. vā . ϑrišūm. ẏat̰. vā. caϑrušūm. ẏa t̰. vā. pańg.taŋhəm. pairidim. ta nuua. azəm. ẏō. ahurō. mazdā̊. uruuānəm . haca. vaheištāt̰. aŋhaot̰. a uuauuaitiia. bą̇zasca. fraϑasca. pairi.tanuiia. ẏaϑa. ẏim. zā̊. astica. īm. zā̊. a stica. ẏim. zā̊. auuaitibą̇zō. a uuaiti. fraϑascit̰.
Y19.8: fraca. aetat̰ . vacō. vaoce. ẏat̰. ahmat̰. ẏat̰ . ratumat̰. parauuaiŋ́he. asnō. d ā̊ŋhōit̰. para. āpō. para. zəmō. para . uruuaraiiā̊. para. gə̄uš. caϑβar e.paitištanaiiā̊. dā̊ŋhaot̰. paranarš. aṣ̌aonō. bipaiti.štā ńahe. zą̇ϑβāt̰. para. auuaŋ́he . hū. ϑβarštō. kəhrpaiia. ape. aməšaną̇m. spəṇtaną̇m. dāhīm.
Y19.9: fr ā.mē. spańiiā̊. maniuuā̊. vauuac a. vīspą̇m. aṣ̌aonō. stīm. haṇt haiṇt haṇt haiṇt īm.ca. bauuaiṇitīm.ca. būšiieiṇ tīmca. š́iiaoϑnō.tāitiia. š́ii aoϑə̄naną̇m. aŋhə̄uš. mazdāi.
Y19.10: aett̰ ca. aešą̇m. uxδaną̇m. uxδō.təməm. y āiš. ẏauua. fraca. vaoce. frac a. mruiie. fraca. vaxšiiēiti • a sti. zīana. auuauuat̰. uxδata. ẏa ϑa. ẏat̰. dit̰. vīspō. aŋhə̄uš. a stuuā̊. ā.saxšat̰. saxš.ą̇s . dadrānō. nī. pairi. iriϑiią̇stā tat̰. haraite. ⁛
Y19.11: aetat̰ca. nō . vacō. frāuuacē. frāuuaocē. frāuuacē. frāuuaocē. sixšaemaca. hiš.māirīmca. ẏaϑna. kahmāi cit̰. hātą̇m. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. v ahištāt̰.
Y19.12: ẏaϑa. frāiδa. āmra ot̰. ẏat̰. dim. ahūmca. ratūm.ca. ā daδat̰. iϑa. dim. para.cinasti. ẏim . ahurəm. mazdą̇m. manas.paoiriiaei biiō. dāmabiiō. ẏaϑaẏim. vīspa ną̇m. mazištəm. cinasti. ẏaϑa. ah māi. dāmą̇n. mazištəm. cinasti.
Y19.13: ẏa ϑa. mazdāi. hujītiš. vaŋhə̄uš. iδ a. ϑritīm. t̰kaešəm. ādrə.jaiie te. dazda. manaŋhō. para. ẏim. ẏi δa. manaŋhe. canasti. ẏaϑa. frad axstarəm. manaŋhe. manaŋhō. ae tauuaitiia. īm. kāraiieiti. ṣ̌ iiaoϑə̄naną̇m. iδa. ahūm. kāraiiei ti.
Y19.14: ẏat̰. dim. dāmabiiō. cinasti. ma zda. iϑatəm. ẏat̰. ahmāi. dāmą̇m. x šaϑrəm. ahurāi. cinasti. tat̰. mazd a. tauua. xšaϑrəm. drigubiiō. vāšt ārəm. cinasti. ẏaϑa. uruuaϑəm. spit amāi. paṇca. t̰kaeša. vīspəm. v acō. frauuākəm. ahurəm. vacō. ahurō. mazdā̊. ※
Y19.15: vahištō. ahurō. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frāmraot̰. vahišt ō. hāmō. kāraiiat̰. hiϑβat̰. akō. ab auuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. āmrū ta. aiia. aṇtarə.uxta. nōit̰. nāman ā̊. nōit̰. sə̄ŋ́hā. nōit̰. xratauuō. na edā. varanā. nōit̰. uxδa. naeδā. š́ iiaoϑnā. nōit̰. daenā̊. nōit̰. uruuą̇n ō. haciṇti. ※
Y19.16: aetat̰.ca. vacō. m azdaoxtəm. ϑri.afsməm. ciϑrupišt rəm. paṇca.raturāiti. haṇkərəiϑə m. kāiš. he. aβsmą̇m. aβsmą̇n. aβsmą̇m. aβsmą̇n. humatəm. hūxtəm. huuarəštəm.
Y19.17: kāiš. piš trāiš. āϑrauua. raϑaeštā̊. v āstriiō. fšuiią̇s. huitiš. spiie. irina. hacimana. naire. a ṣ̌aōne. arš.manaŋha. arš. vaa ŋha. arš.ṣ̌iiaoϑna. ratuš. mərəta daenō.sāca. ẏeŋ́he. ṣ̌iiaoϑ nāiš. gaeϑā̊. aṣ̌a. frādəṇte.
Y19.18: kiia. ratauuō. nmāńiiō. vīsiiō. zaṇ tumō. dāx́iiumō. zaraϑuštrō. puxδō ā̊ŋhą̇m. dax́iiuną̇m. ẏā̊. ańiiā̊ . rajōit̰. zaraϑuštrōit̰. ciϑru.ratuš . raγa. zaraϑuštriš. kaiiaŋ́hā̊. atauuō. nmāńiiasca. vīsiiasca zaṇtumasca. dāx́iiumasca. zara ϑuštrō. tūiriiō.
Y19.19: kat̰. humatəm. aṣ̌ auuanəm. manaš.paoriieibiiō. kat̰. hūxtəm. mą̇ϑrō. spəṇtō. kat̰. huuarš təm. staotāiš. aṣ̌a.paōiriiāi sca. dāmə̄bīš.
Y19.20: mazdā̊. frā.mraot̰. cī m. frāmraot̰. aṣ̌auuanəm. maińiiaom ca. gaeϑīm.ca. cuuą̇s. frāmraot̰. frauuākəm. vahištō. xšaiiamnō. cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahištəm ca. auuasō.xšaϑrəmca.
Y19.21: baγą̇m. ahu nahe. vairiiehe. ẏaz • ahunahe . vairiiehe. ẏaz • frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca. fragāϑrəmca. frā iiastīm.ca ※
Y19.22: ẏeŋ́hā. ẏeŋ́he. ẏeŋ́hā. ẏeŋ́he. hātą̇ m. OD• tā̊scā. yazamaide. ※ ※
Y20:
Y20.1: frā.mraot̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. v ōhū. vahištəm. astī. para. a hmāi. vōhū. vahištəm. cinas ti. ẏaϑa. x́aetaouue. x́ae tātəm. vōhū. vahištəm. ast ī. ẏaϑa. t̰kaešəm. kāraiieit i.
Y20.2: uštā. astī. uštā. ahmāi. ušta.tātaiiaca. vīspəm. a ṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌aone. para.cinasti. ẏaϑa. nā. stā itīa. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīsp āi. aṣ̌aone. para.cinasti.
Y20.3: ẏa . aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. par a.cinasti. vīspəm. mą̇ϑrəm. vīsp əm. mą̇ϑrāi. ẏaϑa. aṣ̌āi. xšaϑrəm . cinasti. ẏaϑaca. zbaiieṇte. a ṣ̌aone. aṣ̌əm. cinasti. ẏaϑa.ca. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinasti. ẏa t̰. saoš́iiaṇtəbiiō. ϑrāiiō. t̰ka eša. vīspəm. vacō. frauuākəm. ahurəm. vacō. ahurō. mazdā̊.
Y20.4: mazd ā̊. frā.mraot̰. cīm. frāmraot̰. a ṣ̌auuanəm. maińiiaom.ca. gaeϑīm .ca. cuuą̇s. frāmraot̰. frauuākəm. vahištō. xšaiiamanō. cuuaṇtə m. aṣ̌auuanəm. vahištəm.ca. auua sō.xšaϑrəm.ca.
Y20.5: baγą̇m. aṣ̌he . vahištahe. ẏaz • aṣ̌ahe. va hištahe. ẏaz • frasraoϑrəm.ca. framrəϑrəm.ca. fragāϑrəm.ca. frāi aštīmca.
Y20.6: ẏeŋ́hē. hātą̇m. OD• t ā̊scā. ẏaz • ※ ※
Y21:
Y21.1: ẏesnīm. va cō. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe. ẏeŋ́ he. hātą̇m. āat̰. ẏesnē. pai ti. yeŋ́he. iδa. mazdāi. ẏasnə m. cinasti. ẏaϑa. dāta. ahurahe . hātą̇m. ẏasnəm. cinasti.
Y21.2: ẏaϑa. hat̰.bīš. cīcišą̇m. ẏā̊ŋhą̇m. iδa. aṣ̌aoną̇m. ārmaiti.paoiriia ną̇m. ẏasnəm. para.cinasti. ẏaϑa. vahməm. aməšaeibiiō. ϑrāiiō. t̰ka eša. vīspəm. vacō. ẏesnīm. cīm. a ouui. ẏasnō. aməṣ̌ē. spəṇtē. pa iti. ẏasnahe.
Y21.3: āat̰. mraot̰. mazdā̊. u štā. ahmāi. ẏahmāi. ušta. ka hmāi.cit̰. vasē.xšaiią̇s. mazd ā̊. dāiiāt̰. ahurō.
Y21.4: cīm. aetaiia. paiti.vaca. paiti.āmraot̰. ušta tātəm. paiti.āmraot̰. uštatāt aiiaca. vīspəm. aṣ̌auuanəm. həṇ təm.ca. bauuaiṇtəm.ca. būšiiaṇt əm.ca. vahištəm. vahištō. pait i.āmraot̰. vahištō. mazdā̊. paiti. āmraot̰. vahštəm. aṣ̌auuanəm. vahi štāi. aṣ̌aone.
Y21.5: baγą̇m. ẏeŋ́hē.h ātą̇m. hufrāiiaštą̇m. aṣ̌aonī m. ẏaz •
Y21.6: ẏeŋ́hē. hātą̇m. OD• tā̊scā. ẏaz • ※ ※
Y22:
Y22.1: Gujarati Text Gujarati Text aṣ̌əm. vōhū. 3.
Y22.2: barəsmana. paiti.bərəta. haδa.zaoϑra. daϑušō. ahurahe. m azdā̊. raeuuatō. x́arənaŋuhatō. am əšaną̇m. spəṇtaną̇m. iməm. haoməm. a ṣ̌aiia. uzdātəm. āiiesē. ẏešt i. imą̇m. cā. gą̇m. jiiuuiią̇m. ašaii aṣ̌aiia. uzdātą̇m. āiiese• im ą̇m. cā. uruuarą̇m. haδānaēpatą̇m. a ṣ̌aiiaouzdātą̇m. āiiesē•
Y22.3: aiβ iiō. vaŋuhibiiō. imā̊. zaoϑrā̊. haom auuatīš. gaomauuaitīš. haδān ae. paitauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdā tā̊. āiiesē. aiβiiō. vaŋuhibiiō. apəm. ca. haomiią̇m. āiiesē• as manaca. hāuuana. āiiese• aiia ŋhaenaca. hāuuana. āiiesē•
Y22.4: i mą̇m. cā. uruuarą̇m. barəsmanīm.jaγm ūšīm.ca. ratufratīm. marəϑrəm. c a. varəzīm. ca. daēnaiiā̊. vaŋhui iā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑaną̇m ca. sraoϑrəm. jaγmūšīm.ca. aṣ̌ao nō. ašahe. raϑβō. ratufritīm. im ą̇m. aesmą̇m.sca. baoiδīm.ca. āii esē tauua. āϑrō. ahurahe. mazd ā̊. puϑra. vīspaca. vōhū. mazdaδā ta. aṣ̌a. ciϑra. āiiesē
Y22.5: xšnūm aine. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌aną̇ m. spəṇtaną̇m. sraošahe. aṣ̌ii aiiehe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑβō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe.
Y22.6: āi iesē asniiaeibiiō. ašahe. r atubiiō. hāuuanə̄e. hāuuanəe. hāuuanə̄e. hāuuanəe. aṣ̌aone. ašah e. raϑβe. āiiesē• sāuuaŋhə̄ē. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe. āiiesē• miϑrahe. vōurug aoiiōitōiš. hazaŋraγaoše. bae uuarəcašmanō. aoxtō.namanō. ẏaz atahe. rāmanō. x́āstirahe. x́āstrahe. x́āstirahe. x́āstrahe.
Y22.7: āii esē• Gujarati Text
Y22.21: ẏōi. həṇti. ašahe. ratuuō. hāu unōiš. raϑβō.※
Y22.22: Gujarati Text iməm. ha oməm. ašaiia. uzdātəm. āiiesē.•
Y22.24: vīspaca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌a . ciϑra. āiiesē. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text xšnūmaine. a hurahe. mazdā̊. raeuuatō. x́arəna ŋuhatō. aməšaną̇m. spəṇtaną̇m. ※miϑrahe. vōuru.gaoiiaoitōi š. rāmanasca. x́āstrahe.※ huu arəxšaetahe. amašahe. aməšahe. amašahe. aməšahe. rae uuahe. uruuat̰.aspahe.※ vaiiō iš. uparō.kairiiehe. tarəδātə ō. tarəδāt ō. tarəδātəō. tarəδātō. aniiāiš. dāmą̇n. aetat̰tē. v aiiō. ẏat̰. tē. asti. spəṇtō.ma iniiū.※ razištiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. d aenaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiia snōiš.※ mą̇ϑrahe. spəṇtah e. aṣ̌aonō. varəziiaŋhe. dātahe. vīδaeuuahe. dātahe. zaraϑuštr ōiš. darəγaiiā̊. apaniiā̊.. upaiianaiiā̊. apaniiā̊.. upaiianaiiā̊. daenai iā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. za razdātōiš. mą̇ϑrahe. spəṇtahe. uši.darəϑrəm. dainaiiā̊. māzdaiiasn ōiš. vaeδīm. mą̇ϑrahe. spəṇtah e. āsnahe. xraϑβō. mazdaδātah e. gaošō.srūtahe. xraϑβō. mazd aδātahe.※ āϑrō. ahurahe. mazd ā̊. puϑra. tauua ātarš. puϑra. ahur ahe. mazdā̊. mat̰. vīspa eibiiō. ātrəbiiō. garōiš. ušidarəne . ušidarənahe . ušidarəne. ušidarənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a. x́āϑrahe.※ vīspašą̇m. vīspaešą̇m. vīspašą̇m. vīspaešą̇m. ẏazataną̇m. aṣ̌aoną̇ m. mainiiūaną̇m. gaeϑiianą̇m. aṣ̌ā unąm. frauuašiną̇m. uγraną̇m. aiβi. ϑ ūraną̇m. paoiriiōt̰kaešaną̇m. frauu ašiną̇m. nabānazdištaną̇m. frauuaš iną̇m. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. 2
Y22.25: iməm. haoməm. aṣ̌aiiaozdātəm. āiie sē. Gujarati Text Gujarati Text nabānazdištaną̇m. frauuaši ną̇m. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y22.26: āi iese. ẏešti.※※ Gujarati Text au uaŋhā̊. frauuašaiiō. ẏā̊. paoirii ā̊ŋharē. nmānaną̇m.ca. vīsą̇m.ca. zaṇtuną̇m. ca. dax́aiiuną̇m.ca. ẏā̊. ašmanəm. vīδāraiiən. ẏā̊. āpəm. vī δaraiiən. ẏā̊. zą̇em. zą̇m. zą̇em. zą̇m. vīδāraiiən. ẏ ā̊. gą̇m. pəm. pəm. vīδāraiiən. ẏā̊. barəϑrišuua. puϑra. vīδāraiiən. paiti.v ərəte. apara.iriϑəṇtō.
Y22.27: āiiese• āfrauuašae. ahurahe. mazdā̊. am əšaną̇m. spəṇtaną̇m. mat̰. vīspaēi biiō. aṣ̌aonibiiō. frauuašibiiō. ẏā̊. mainiiauuaną̇m. ẏazataną̇m. āiies ē• āfrauuaši. gaiiehe. marəϑn ō. zaraϑuštrahe. spitāmahe. ka uuōiš. vīstāspahe. isat̰.vās trahe. zaraϑuštrōiš. mat̰. vīspa eibiiō. aṣ̌aonibiiō. frauuašibiiō . ẏā̊. paoiriianą̇m. t̰kaešaną̇m.
Y22.28: āiiesē• vīspaiia. aṣ̌aone. fra uuaṣ̌e. ke. sti. kauuacit̰. aŋhā̊. zə mō. para.iristi. dahmanāirike. apərə nāiiūke. kainiike. vāstriiā. varə zi. apašaēti. haca. ahmāt̰. nmānā t̰. iziieiṇti. ẏā̊. paitiš. marəṇ te. ẏā̊. aiβināsəṇte. vaŋhuš. y asną̇sca. vahmą̇sca.
Y22.29: āiiesē• a ṣ̌āuną̇m. frauuašiną̇m. uγraną̇m. aiβ iϑūraną̇m. paoiriiō.t̰kaešaną̇m. frauuašiną̇m. nabānazdištaną̇m. fr auuašiną̇m. hauuahe. urunō. frauua šē.
Y22.30: āiiesē• vīspaeibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō. āiiesē• vīspaeib iiō. vaŋŋ́huδā̊biiō. ẏazataēibiiō . mainiiaoibiiascā. gaeϑiiaēibii ascā. yōi. həṇti. ẏasniiāca. va hmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vah ištāt̰.
Y23:
Y23.0: Gujarati Text frauuarāne. mazda iiasnō. OD. hāuuanə̄ē. OD. sāuuaŋhə̄ e. OD. raϑβą̇m. OD. frašastaiiae ca. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text frašastaii aeca. Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vair iiō. zaotā. frā.mē. mrūtē. Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaōtā. fr āmēmrūte. Gujarati Text aϑā. ratuš. OD. vīδuuā̊. mraotū. ※•※
Y24:
Y24.1: Gujarati Text Gujarati Text ahurāi. mazdāi. haōmą̇m. ā uuaēδaiiamahī. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text imą̇m. haomą̇sca. miiazdą̇sc a. zaoϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌ aiia. frastarətəm. gą̇mca. huδ ā̊ŋhəm. imą̇m.cā. gą̇m. jiiuuii ą̇m. aṣ̌aiia. uzdātą̇m. imą̇m.cā. uruuarą̇m. haδānaepatą̇m. aṣ̌aii a. uzdātą̇m.
Y24.2: aiβiiō. vaŋuhibiiō. imā̊. zaoϑrā̊. haomauuaitīš. ga omauuaitīš. haδānaepatauuai tīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋuhibiiō. apəmc a. haomiią̇m. asmanaca. hāuuan a. aiiaŋhaenaca. hāuuanəm. hāuuana. hāuuanəm. hāuuana.
Y24.3: im ą̇mcā. uruuarą̇m. barəsmanīm. jaγm ūšīmca. ratufritīm. marəϑrəmca . varəzīm.ca. daenaiiā̊. vaŋhuii ā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑaną̇mc a. sraōϑrəm. jaγmūšimca. aṣ̌aō nō. ašahe. raϑβō. ratufritīm. i mą̇. aešmą̇sca. aesmą̇sca. aešmą̇sca. aesmą̇sca. baoiδīm.ca. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīsp aca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌a. ciϑra. ※pairica. daδəmahī. āca. vae δaiiemahī.
Y24.4: āat̰. dīš. āuuaeδa iiamahī.※ ahurāica. mazdāi. sraošāica. aṣ̌iiāi. aməšae ibiiasca. aspəṇtaibiiō. aṣ̌āu ną̇m.ca. frauuašibiiō. aṣ̌āuną̇m .ca. uruuō. biiō. āϑraheca. ahura he. mazdā̊. raϑβaeca. bərəzait i. vīspaiiā̊. są̇cat̰.ca. aṣ̌ao nō. stōiš. ẏasnāica. vahmā ica. xšnaoϑrāica. frašastai iaēca.
Y24.5: āat̰. dīš. āuuaeδaiiam ahī.※ zaraϑuštrahe. spitām ahe. aṣ̌aonō. frauuasə̄ē. ẏasn āica. vahmāica. xšnaoϑrāic a. frašastaiiaeca.※ aŋhuii aoš. ašaciaŋhō. ašacinaŋhō. ašaciaŋhō. ašacinaŋhō. mat̰. vīspaei biiō. aṣ̌aonibiiō. frauuašibiiō. y ā̊. irīriϑušą̇m. aṣ̌aōną̇m. ẏā̊ sca. zuuaṇtą̇m. aṣ̌aoną̇m. ẏā̊ sca. narą̇m. azātaną̇m. frasraoca rəϑrą̇m. saošaiiaṇtą̇m.
Y24.6: imą̇m. haomą̇sca. miiazdą̇sca. zaorā̊ . zaoϑrā̊sca. zaorā̊. zaoϑrā̊sca OD. Gujarati Text
Y24.8: vīspaca. vōhū. ma zdaδāta. aṣ̌aciϑra. pairica. daδ əmahī. āca. vaeδaiiamahī.
Y24.9: āa t̰. dīš. āuuaedaiiamahī.※ amə šaeibiiō. spəṇtaēibiiō. huxš aϑraeibiiō. huδābiiō. OD. Gujarati Text
Y24.28: ẏōi. həṇtai. ašahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. ẏasnāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. fra šastaiiaeca.
Y24.29: āat̰. dīš. āuu aeδaiiamahī. Gujarati Text Gujarati Text ahurahe. mazdā̊. raeuu atō. x́arənaŋuhatō. aməṣ̌ną̇m. spə ṇtaną̇m. məϑrahe. vōuru. gaoiiaot ōiš. rāmanasca. x́āstrahe. OD. Gujarati Text Gujarati Text nabā nazdištaną̇m. frauuašiną̇m. xšn aoϑra. ẏasnāca. ẏasnāica. ẏasnāca. ẏasnāica. vahmāica. xi šnaoϑrāica. frašastaiiaec a.
Y24.30: āat̰. dīš. āuuaeδaiiamahi. aṣ̌āuną̇m. frauuašiną̇m. uγraną̇m. aiβiϑūraną̇m. paoiriiō.t̰kaeša ną̇m. frauuašiną̇m. nabānazdišta ną̇m. frauuašiną̇m. hauuahe. uru nō. frauuašə̄e. ẏasnāica. vah māica. xšnaoϑrāica. frašast aiiaeca.
Y24.31: āat̰. dīš. āuuaedaiia emahī. vīspaeibiiō. ašahe. rat ubiiō. ẏasnāica. v• x• f• āat̰• v īspaeibiiō. vaŋhaδā̊biiō. ẏazat aeibiiō. mainiioibiiascā. gaeϑi iaeibiiascā. ẏōi. həṇti. ẏas niiāca. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. hac a. ẏat̰. vahištāt̰. ※※
Y25:
Y25.1: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏaz• Gujarati Text Gujarati Text iməm. haoməm. a ṣ̌aiia. uzdātəm. ẏaz• imą̇m.cā. g ą̇m. jīuuiią̇m. aṣ̌aiia. ozdātą̇m. ẏaz• Gujarati Text Gujarati Text imą̇m.cā. uruuarą̇m. h aδanaepatą̇m. aṣ̌aiia. uzdāt ą̇m. ẏaz•
Y25.2: aiβiiō. vaŋuhibiiō. im ā̊. zaoϑrā̊. haomauuaitīš. g aomauuaitīš. haδānae. ptauua itīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. ẏaz• ai βiiō. vaŋuhibiiō. apəmca. haomi ią̇m. ẏaz• asmanaca. hāuuana. yaz• aiiaŋhaenaca. hāuuana. ẏaz•
Y25.3: i mą̇m.cā. uruuarą̇m. barəsmanīm. jaγm ūšīm.ca. ratufritīm. marəϑrəm.ca. varəzīm.ca. daenaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑaną̇mca. sra ōϑrəm. jaγmūšīm.ca. aṣ̌aonō. aša he. raϑβō. ratufratīm. imą̇m. ae są̇m.sca ae smą̇.sca aesą̇m.sca aesmą̇.sca baoiδīm.ca. ẏaz• tauua . āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. spaca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌a . ciϑra. ẏaz•
Y25.4: ahurəm. mazdą̇m. ra euuaṇtəm. x́arənaŋhuaṇtəm. ẏa huδā̊ŋhō. ẏaz• miϑrəm. vōuru.gaoii ōitīm. ẏaz• rāma. x́āstrəm. ẏaz• h uuarəxšaetəm. aməšəm. raem. aor uuat̰. aspəm. ẏaz• vaem. aṣ̌auuanəm . ẏaz• vaem. aprō.kaerīm. ẏaz• tara δātəm. aniiāiš. dāmą̇n. aetat̰t ē. vaiiō. ẏaz• ẏat̰. tē. asti. sp əṇtō.mainiū. razištą̇m. cistą̇ m. mazdaδātą̇m. aṣ̌aonīm. ẏaz• dae ną̇m. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm. ẏaz mą̇ϑrəm. spəṇtəm. aša. x́arənaŋh əm. ẏaz• dātəm. vīδaeuum. ẏaz•təm. zaraϑuštrəm. ẏaz• darəγą̇m. up aiianą̇m. ẏaz• daeną̇m. vaŋhuīm. māzd aiiasnīm. ẏaz• zarazdātəm. mą̇ϑrəm. spəṇtəm. ẏaz• ušidarəϑrəm. dainą̇m. māzdaiiasnīm. ẏaz• vaeδīm. mą̇ ϑrəm. spəṇtəm. ẏaz• āsnəm. xratūm. m azdaδātəm.ẏaz• gaošō. srūtəm. x ratūm. mazdaδātəm. ẏaz• ātrəm. ah urahe. mazdā̊. puϑrəm.ẏaz• ϑβą̇m. ā trəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌a uuanəm. ašahe. ratūm.ẏaz•mat̰. v īspaēibiiō. ātarəaeibiiō. gair īm. ušidaranəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.x́ ϑr azatəm.ẏaz• vīspəṇca. aṣ̌auuanəm. mainiiūm. ẏazatəm.az• vīspəm.ca. aṣ̌auuanəm. gaeϑīm . ẏazatəm. ẏaz•aṣ̌āuną̇m. vaŋuhī š. sūrā̊. spə̄ntā̊. frauuašaii ō. Gujarati Text Gujarati Text staomi. zbiiemi. u friiemi. u fiiemi. ufriiemi. ufiiemi. ẏaz• nmāniiā̊. vīsiiā̊. z aṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrō. təmā̊.
Y26:
Y26.1: vīspaną̇m.ca. ā̊ŋhą̇m. pao iriianą̇m.ca. frauuašiną̇m. iδa. yaz• frauuašīm. auuą̇m. ẏą̇m. ahurahe. mazdā̊. mazištą̇m.ca. vahištą̇m. ca. sraeštą̇m.ca. xraoždišt ą̇m.ca. xraϑβištą̇m.ca. hukərə ptəmą̇mca. aṣ̌āt̰. apanō.təmą̇m.ca.
Y26.2: aṣ̌āuną̇m. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇ tā̊. frauuašaiiō. ẏaz• ẏā̊. amə šaną̇m. spəṇtaną̇m. xšaetaną̇ m. varəzidōiϑraną̇m. bərəzatą̇m. aiβ iiā. maną̇m. taxmaną̇m. āhuīrii aną̇m. ẏōi. aiϑiiejaŋhō. aṣ̌auua nō.
Y26.3: paoriianą̇m. t̰kaešaną̇mpaoiri iną̇m. t̰kaešaną̇mpaoiri ianą̇m. t̰kaešaną̇mpaoiriiną̇m. t̰kaešaną̇mpaoiriianą̇m. sāsnō.gušą̇m.※ iδa. aṣ̌aon ąm. aṣ̌aoniną̇m.ca. ahūm.ca. daeną̇ m.ca. baoiδasca. uruuānəm.ca. frauu re. gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuanəm. ẏa z•
Y26.4: ẏōi. aṣ̌āi. vaonarəgaiieh e. marəϑnō. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y az• zaraϑuštrahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌aonō. ašīmca. frauuaš īm.ca. yaz• kauuōiš. vīštāsp ae. vīštāsp ahe. vīštāspae. vīštāspahe. aṣ̌aonō. frauuašīm. ẏaz• is at̰.vāštrahe. zaraϑuštrōiš. a ṣ̌aonō. frauuašīm. ẏaz•
Y26.5: nabāna zdištaną̇m. iδa. aṣ̌aoną̇m. aṣ̌ao niną̇m.ca. ahūm.ca. daeną̇m.ca. baoδ asca. uruuānəmca. frauuašīm.ca. ẏaz• ẏōi. aṣ̌āi. vaonare. mat̰. vīspaeibiiō. aṣ̌aonibiiō. frau uašibiiō. ẏā̊. irīriϑušą̇m. aṣ̌ aoną̇m. ẏā̊sca. juuaṇtą̇m. aṣ̌ aoną̇m. ẏā̊sca. narą̇m. azātaną̇m . frasraō.carəϑrą̇m. saoš́iiaṇ tą̇m.※
Y26.6: iδa. iristaną̇m. uruuānō. az•ẏā̊. aṣ̌aoną̇m. frauuaṣ̌aiiō. vīspaną̇m. ahmiia. nmāne. nabāna zdištaną̇m. para.irištaną̇m. ae ϑra. paitiną̇m. aeϑrą̇m. aeϑriianą̇m. aeϑrą̇m. aeϑriianą̇m. narą̇m. narą̇m. nāiriną̇ m. iδa. aṣ̌aoną̇m. aṣ̌aoniną̇mca. aṣ̌aoniną̇m. aṣ̌aoniną̇mca. aṣ̌aoniną̇m. f rauuašaiiō. ẏaz•
Y26.7: vīspaną̇m. aeϑ ra. paitiną̇m. aṣ̌aoną̇m. frauuaša iiō. ẏaz• vīspaną̇m. aeϑriianą̇m aṣ̌aoną̇m. frauuašaiiō.ẏaz• spaną̇m. narą̇m. aṣ̌aoną̇m. frauua šaiiō. ẏaz• vīspaną̇m. nāiriną̇m . aṣ̌aoniną̇m. frauuašaiiō. ẏaz•
Y26.8: spaną̇m. apərənāiiūkaną̇m. dahmō. kərətaną̇m. aṣ̌aōną̇m. frauuašaiiō. ẏaz• ādax́iiuną̇m.ca. aṣ̌aoną̇m. f rauuašaiiō. ẏaz• uzdax́iiuną̇mca. aṣ̌aoną̇m. frauuašaiiō. ẏaz•
Y26.9: narą̇ m.ca. aṣ̌aoną̇m. frauuašaiiō. ẏaz• nāiriną̇mca. aṣ̌aoniną̇m. frauuaša iiō. ẏaz• vīspā̊. aṣ̌āuną̇m. vaŋh īš. vaŋuh īš. vaŋhīš. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. ẏaz• ẏā̊. haca. gaiiāt̰. marəϑnat̰. ā.saoš́iiaṇtāt̰. vərəϑraγnat̰.※ Gujarati Text
Y26.10: vīspā̊. frauuašaiiō. aṣ̌ āuną̇m.ẏaz• iristaną̇m. uruuānō. ẏaz• ẏā̊. aṣ̌aoną̇m. frauuašaiiō.※
Y26.11: ẏe ŋ́hē. hātą̇m. OD. tā̊scā. ẏaz• Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text tā̊scā.ẏaz•
Y27:
Y27.0: Gujarati Text ẏa ϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā. frām ē. mrūte. Gujarati Text aϑā. ratuš. OD. viδ uuā̊. mraotū.※※
Y27.1: Gujarati Text aetaδim. vīspaną̇m. Gujarati Text Gujarati Text mazištəm. daz diiāi. Gujarati Text ahūm.ca. Gujarati Text Gujarati Text ratūm.ca. ẏim. ahurəm. mazdą̇ m. Gujarati Text snaϑāi. aŋhrahe. mainiiə̄uš. druua tō. sana.ϑāi. aesmahe. xruuīm.dra oš. snaϑāi. māzainiianą̇m. daeuua ną̇m. snaϑāi. vīspaną̇m. daeuuaną̇m. v arəniianą̇mca. druuatą̇m. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text šakast a. gunāh. mainiiō. āhārə̄mən. bar. łą̇nat . sat̰. hazār. bār. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.2: fradaϑā. fradaϑāi. fradaϑā. fradaϑāi. ahurahe. mazdā. rae uuatō. x́arənaŋhatō. x́arənaŋuhatō. x́arənaŋhatō. x́arənaŋuhatō. Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. aməṣ̌ną̇m. spəṇtaną̇m. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. tistriie he. stārō. raeuuatō. x́arənaŋhuat ō. Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. narš. aṣ̌aon o. Gujarati Text Gujarati Text fradaϑāi. vīspaną̇m. spəṇt ahe. mainiiə̄uš. dāmaną̇m. aṣ̌aōną̇m.
Y27.3: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. va hištā. sruuā̊cā. sruuā̊scā. sruuā̊cā. sruuā̊scā. š́iiaoϑnācā. v aocā. tātū. vōhū. manaŋhā. aṣ̌ā .cā. išudəm. stūtō. xšamākā. xš aϑrā. ahurā. frašə̄m. vasnā. haiϑ iiə̄m. dā̊hūm. dā̊ahūm. dā̊hūm. dā̊ahūm. 4. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.5: āiriiə̄mā. i šiiō. rafəδrāi. jaṇtū. nərəbiiascā . nāiribiiascā. zaraϑuštrahe. vaŋh ə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō. ẏā. daenā̊. vairīm. hanāt̰. mīždəm. aṣ̌aiiā. aṣ̌ahiiā. aṣ̌aiiā. aṣ̌ahiiā. .sā. aṣ̌īm. ẏą̇m. išiią̇m. ahurō. ma satā. mazdā̊. 4. āiriiə̄mā. išiiō . Gujarati Text
Y27.6: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.7: haoma. pairi.harəšiiaṇte. mazda.xša ϑra. aṣ̌ahe. ratauuō. vaŋhuš. srao šō. Gujarati Text Gujarati Text ẏō. aṣ̌ah e. hacaiti. mą̇zaraiiaheca. iδa. ẏōi. ϑβā. astū.
Y27.8: humaiia. upaŋhā̊ . cīš.maide. ahunahe. vairiiehe . aṣ̌aiia. frasrūtahe. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text hāuuanaiiā̊sca. aṣ̌a ia. frasūtaiiā̊. aršuxδaną̇m.ca . vacą̇m. Gujarati Text Gujarati Text aϑā.zī. nə̄. Sanskrit Text Sanskrit Text haomāiiō. Sanskrit Text Sanskrit Text tarā. aŋhən. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y27.9: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y27.10: ẏə̄. sə̄uušt . ahurō. mazdā̊scā. ārmaitiscā. aṣ̌əmcā. frādat̰.gaeϑəmanascā. ōhū. xšaϑrəmcā. sraotā.mōi. mərəzdātā.mōi. ādāi. kahii āicīt̰. paitī. 3. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y27.11: usmōi. uzārə̄šuuā. ahurā. ā rmaitīm. tə̄uuīšīm. dasuuā. spə̄niš tā. mainiiū. mazdā. vaŋuhuiiā. za uuō. ādā. aṣ̌ā. hazō. ə̄mauuat̰. vō hū. manaŋhā. fəsəratūm. Sanskrit Text Sanskrit Text Sanskrit Text
Y27.12: rafəδrāi. vōurucasān ē. dōišī.mōi. ẏā.və̄. aibifrā. t āxšaϑraiiā. t āxšaϑrahiiā. tāxšaϑraiiā. tāxšaϑrahiiā. ahurāiiā. vaŋh ə̄uš. ašiš. manaŋhō. frō. spəṇ tā. ārmaitē. aṣ̌ā. daenā̊. fradax šaiiā. Sanskrit Text Sanskrit Text
Y27.13: at̰. rātą̇m. zaraϑu štrō. tanuuascīt̰. x́ax́iiā̊. uštanəm . dadāitīm. paouruuatātəm. manaŋhascā . vaŋhə̄uš. mazdā̊. š́iiaoϑanahiiā. aṣ̌ āi. ẏācā. uxδax́iiācā. sə̄raošəm. xš aϑrəmcā. Sanskrit Text Sanskrit Text