Manuscript: 0100
Y:
Y0:
Y0Header: PWN ŠM-Y dʾt''ʾl ʾwhrmẕd
Y0Intro: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.1: ẏaϑāah uu. vaeriiō. 4Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. vaeriiō. 5 Gujarati Gujarati ẏaϑā. a hū. vaeriiō 4 Gujarati Gujarati ẏaϑāahū. vaeriiō. 5 Gujarati Gujarati xšnaoϑra. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌əm. vōhū. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati xšnao ϑra. ahurahe. mazdā̊. nəməṣ̌ətə̄. ātaraša mazdā̊. ahurahe. huδā̊. mazišta. ẏiia zata.
Y0.2: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati text
Y0.3: frauuar āni. yāvatū fraṣ̌aštaiiaē⸳ca. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. tauua. ātara š. puϑra. ahurahe. mazdā̊. yāvatū ϑrō. nafədrō. naerīō. ṣ̌ṇaŋhe⸳ẏazat ahe. xšnaoϑra. yāvatū viiδuuā̊m. mr
Y0.4: aṣ̌əm. vohū. 3 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.5: ẏaϑāahū. vaerīō. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.6: frəštuīaē huma⸳tōi⸳biiašcā. yāvatū
Y0.7: xᵛax́īā̊. Gujarati Gujarati ušta nəm.
Y0.8: Gujarati štaomi. aṣ̌əm. Gujarati Gujarati
Y0.9: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati
Y0.10: frauuarāni. m. yāvatū frašaštaīaēca. Gujarati Gujarati ahurahe. mazd raēuuatō. xᵛarən hatō. aməšanąm. s əṇtanąm. miϑrah yāvatū nabānazdəšt anąm. frauuašanąm. xšnaoϑra. vatū vīδuuā̊. mraōtū. Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.11: aṣ̌əm. v ōhū. 3.
Y0.12: xšnaoϑra. ahurahe. mazd ā̊. tarō⸳dītahe. aŋrahē. maeniiēuš aeϑīāuuarəštąm. ẏada. vasn
Y0.14: ẏaϑā. ahū. vaerīō. 4 . Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. v aerīō. 5 5 Gujarati daδa⸳t̰. vāštārə
Y1: PWN ŠM-Y dʾtr'ʾl ʾwhrmẕd
Y1.1: niuuaēδaīemi. haṇkāraiiemi. da ϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mazištaheca. vahe⸳ štahe⸳ca. sraēštahe⸳ca. xraož dištahe⸳ca. xraϑβištraheca. hu šāt̰. apanō⸳təma rafanaŋ
Y1.2: štāe. xšaϑrāi. vaeriiāe. spəm⸳ aīāe. ārmaetə̄e. hauruuat̰abīa. am ərətat̰a⸳bīa. gə̄uš. tasni. gə̄uš. urun e. āϑre. ahurahe. mazdā̊. ẏaētušt umā. aməšanąm. spəm⸳tanąm. . .
Y1.3: asnīaēibiiō. ašahe. ratubiiō. hāu anēāšaoni. ašahe. raϑβe. . niuuaēδaīēme. šāuuaŋhə̄e. vīṣ̌ īāeca. ašaoni. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuaēδaīēme. miϑrahe. vōuru⸳ga oiiaoitōiš. hazaŋhra⸳gaošah baēuuarəcasmanō. aoxtō⸳nām zatahe. rāmanō. xᵛāštr
Y1.4: uuaēδaīēme. haṇkāraiiemi. Gujarati Gujarati ādat̰a⸳fšauua. zaṇtumāeca. aṣ̌a oni. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuaēδaīēmi. ašahe. vaheštahe. āϑrašca. ah urahe. mazdā̊. puϑra.
Y1.5: niuuaēδa īēmi. uzaiieirināe. ašaoni. aš aheraϑβe niuuaēδaīēmi. frā t̰at̰a⸳vīrāe. dāxuīamāeca. aša oni. ašahe. raϑβe. niuuaē⸳δaīē me. bərəzatō. ahurahe. nifədrō. apąm. apašca. mazdaδātaīā̊.
Y1.6: niuue. niuue. aeβe srūϑrəmāe. aebagaīāe. ašaoni. he. raϑβe. niuuaē⸳daīēmi. vīspąm⸳huzīāetə̄e. z āeca. ašaoni. aša aēδaīēme. a ənąn šca. hušitōiš. aməheca. hutāš he. huraodahe. vərəϑraγnaheca. ah aδātahe. vanaṇtaīā̊šca. upar tātō.
Y1.7: niuuaēδaīēmi. uṣ̌ahe ae. aṣ̌aoni. ašahe. raϑβe. niuu ēδaīēmi. bərəziiāe. nmānīāeca ṣ̌aoni. ahe. raϑβe. niuuaēδaī ēmi. sraošahe. aṣ̌īehe. ašauu tō. vərəϑrāzanō. frādat̰a⸳gaeϑa e. rašnōiš. razištahe. arštāta šca. frādat̰a⸳gaēϑaīā̊. vərədat̰. gaēϑaīā̊.
Y1.8: niuuaēdaiiēmi. māh īaēibiiō. ašaheratubiiō mā̊ŋhāe. aṣ̌aoni. a
Y1.9: niuuaēδaīēme. ẏāirīaēibīō. a šahe. ratubiiō. maedīō⸳zarəmīāe. aṣ̌ aoni. ašaheraϑβe. niuuaēδaīē mi. maeδīō⸳ṣ̌əmāi. aṣ̌aoni. aša heraϑβe. paetiša⸳hahīāi aša oni. aṣ̌aheraϑβe. niuuaēδaīēmi. aiiāϑrimāe. fraouruuaēštrəmāe. ca. varṣ̌niharštāica. ašaoni. aṣ̌ aheraϑβe niuuaēδaiiēme⸳mae dīāiriiāe. ašaoni. ašaheraϑβi. niuuaēδaīēme. hama⸳spəϑa⸳ma e⸳diiāe. ašaoni. ašaheraϑβe. ni ēδaīēme. sarədaebiiō. ašahi
Y1.10: niuuaēδaiiēme. vīspa biiō. ratubiiō. ẏōi. həṇ i. həṇte. ašahe. ẏat̰. vaheštahe. m azdō⸳frašāšta. zaraϑuštrō⸳faoxta
Y1.11: niuuaēδaīēmi. ahuraēibiia. məϑraē ibiia. bərəzəna⸳bīa. aiϑīē⸳zaŋhaēibiia. as auuanaēibiia. štārąm⸳ca. spəm⸳tō⸳mae nīauuanąm. spəm⸳tō⸳mae nauuanąm. spəm⸳tō⸳maenīauuanąm. spəm⸳tō⸳maenauuanąm. dāmanąm. tištriieheca. št ārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋheca. gaociϑrahe. huuarəca. xšaētahe. au ruuat̰⸳aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊ məϑrahe. daxīunąm. daŋ́hu⸳patōiš.
Y1.12: niuuaē⸳δaīēme. YWMA BYRH rōza. māha
Y1.13: niuuaē⸳δaīēme⸳tauua. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaē iiō. ātarəbiiō. niuuaēδaī βīō. vaŋhaēbiiō. viispan
Y1.14: m⸳ϑrahe. spəm⸳tahe. aṣ̌aonō. verəziiaŋ hẏahe. verəziiaŋ hahe. verəziiaŋhẏahe. verəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātah e. zaraϑuštrōiš. darəgaīā̊. upaīan aīā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuīā̊. māzdaīa snōiš.
Y1.15: niuuaēδaīēmi. garoiš. u šae⸳darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌axᵛ āϑrahe. vīspaēšąm⸳ca. gaērīanąm. aṣ̌a⸳xᵛāϑranąm. pouru⸳xᵛāϑranąm. ma zdaδātanąm. kāuuaiiaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋ hō. mazdaδātahe. niuuaēδaīēm e. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cištōiš. vaŋ huīā̊. ərəϑə̄. vaŋhuīā̊. araṣ̌ąštātō. v . xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδā
Y1.16: niuuaēδaiiēme. dahmaīā̊. māzdaīasnōiša. māzdaīasnōiša. āfritōi ca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. ẏ azatahe.
Y1.17: niuuaēdaiiē. ā̊ŋhąm. aša hąm⸳ca. ṣ̌ōiϑranąm⸳ca. gaoiiaōiti nąm⸳ca. maeϑananąm⸳ca. auuō⸳xᵛarənanąm ca. apąm⸳ca. zəmąm⸳ca. uruuaranąm⸳ca. a ŋ́hā̊šca. zəmō. auuaŋheca. asnō. vā taheca. aṣ̌aonōštrąm. mā̊ŋhō. hūr ō. anaγranąm. raocaŋhąm. xᵛaδātaną m. vīspanąm⸳ca. spəm⸳tahe. maenīə̄uš. dāmanąm. ašaonąm. ašaoninąm⸳ca. a ṣ̌ahe. raϑβąm.
Y1.18: zōt u rāspī niuuaē⸳δaīē. raϑβō bərəzatō. ẏō. ašahe. raϑβąm. aīarənąm ca. asnīanąm⸳ca. māhīanąm⸳ca. ẏāe⸳rī anąm⸳ca. sarəδanąm⸳ca. ẏōi e. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōi aϑβō
Y1.19: niuuaē⸳δaīē. aṣ̌aonąm. frauuaša enąm. uγranąm. aiβi⸳ϑūranąm. paōira iiō⸳t̰akaēšanąm. frauuaṣ̌inąm. nabā⸳ nazdəštanąm. frauuaṣ̌inąm. hauuahe. ur unō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y1.20: niuuaēδaiiē. vīsp aēbiiō. ašaahe. ratubiiō. niuuaēδ aīē. vspaēbiiō. vaŋhuδābiiō. ẏaz ataēibiiō. mainiiaoibiiašcā. gaēiϑ īaēibiiašcā. ẏōihəṇti. ẏesnīāi ca. vahmiiāeca. ašāt̰. haca. ẏat̰. vah eštāt̰.
Y1.21: hāuuanē. ašāum. aṣ̌ahe. r atauuō. šāuuaŋhe. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ra tauuō. rpīϑβine. rapīϑβine. rpīϑβine. rapīϑβine. ašāum. ašahe. rata uuō. uzaīeirene. aṣ̌āum. ašaherat auuō. aeβi⸳srūϑrəme. aebigāīa. a š šahe. ratauuō. ušaheni. aṣ̌ āum. ae. ratauuō.
Y1.22: ẏezi. ϑβā. dəδ uuaēša. ẏezi. manaŋha. ẏezi. manaŋh ezi. vacaŋha. ẏezi. š́iiaōϑ na. ẏezi. zaoša. ẏezi. azaoša. ā ē. aŋ́he. fraca. štuīē. nītə̄. vaeδa īēme. ẏazitē. aeŋ́he. auuā⸳urura ōδa. ẏat̰. ẏasnahe⸳ca. vahmahec
Y1.23: ratauuō. vīspe. mazešta. aṣ̌āum. ṣ̌ahe. ratauuō. ẏazi. vō. δiduuaē ša. ẏazi. manaŋha. ẏezi. vacaŋha. ẏ azi. š́iiaoϑana. ẏazi. zaoša. ẏaze. azaoša. āvō. aŋ́he. fraca. štuiiə̄. nīn⸳vō. vaēδaiiemi. ẏazi. vō. aŋ́h e. auuā̊⸳ruraδa. ẏat̰. ẏasnahe⸳ca. vahmahe⸳ca. Gujarati Gujarati
Y2:
Y2.0: frauuarąni. yāvatū uuanə̄e. yāvatū sāuuaŋhə̄e. yāvatū raϑ βąm. yāvatūfrašaštaiiaēca.
Y2.1: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd zaoϑra. āiiese. barəsma. āii esiẏešt āii esiẏešti. āiiesiẏešt āiiesiẏešti. barəsma. āiiese. zaoϑ ra. āiiese. zaoϑra. hadabarə sma. āiiese. barəsmahadaza oϑra. āiiese. ahɱīazaoϑre əmat̰. barəsma. āiiesi.> ana⸳barəsm na. imąm. zaoϑrąm. āīese. ha δazaoϑrəm. imat̰. barəsma. āiies e. imat̰. barəsma. Gujarati Gujarati Gujarati haδazaoϑrəm. hat̰⸳aeβ īā̊ŋhanəm. aṣ̌aīa. fraštarətəm. āiieseẏašte.
Y2.2: ahmiiazaoϑr mazdąm aṣ̌auuanəm. ašahe. r aməšāspəm
Y2.7: ahmīa. uṣ̌ahe⸳nəm. ašauuanəm. ašahi ratūm. āiie. bərəjīm. nam⸳ānəm⸳ca. aša uuanəm. ašahe. ratūm. āīe. ahmīa. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraot̰əm. vərəϑrā zanəm. frādat̰⸳gaēϑəm. ašauuanəm. aš ahe. ratūm. āiie. rasnūm. razištəm. āiie. araštātəm⸳ca. frādat̰. gaē ϑąm. varədaδa⸳gaēϑąm.āiiese.
Y2.8: ahmīa. māhīa. ašauuana. ašahe. rat auuō. āiie. aṇtarəmā̊ŋhəm. ašau uanəm. ašahe. ratūm. āiie. pərənō⸳m ā̊ŋhəm. vīsaptaϑəm. ašauuanəm. aš ahe. ratuum. āīe.
Y2.9: ahmīa. ẏāir̄a. a šauuana. ašaheratauuō. āiie. m aedīō⸳zarəēmaēm. m aedīō⸳zarəmaēm. maedīō⸳zarəēmaēm. maedīō⸳zarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aš aheratūm. āiie. ahmīa. maedīō. ṣ̌aməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r āiie. ahmīa. paetiš⸳hahīm. a šauuanəm. ašaheratūm. āiie. ahmīa. aīāϑrəməm. fraouruuaēštrəməm. varə sni⸳harštəm⸳ca. ašauuanəm. ašahe. ra tūm. āīe. ahɱīa. maidīāerīm. ašau anəm. ašaheratūm. āīe. ahmīa. ha spaϑa⸳maēdaēm. ham spaϑa⸳maēdaēm. haspaϑa⸳maēdaēm. hamaspaϑa⸳maēdaēm. aṣ̌auuanəm. ašahe ratūm. āīe. ahɱ. sarət̰. ašauuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. āīe.
Y2.10: ahmī vīspə. aša he. ratauuō. āīe. ẏōi. həṇte. a šahe. ratauuō. ϑrīašca. ϑrisąmšc a. nazdešta. paeriš⸳hāuuanīa. paeriš⸳hāuuanīaō. paeriš⸳hāuuanīa. paeriš⸳hāuuanīaō. ōihəṇti. ašahe. ẏat̰. vaheštahi. mazdō⸳frasāšta. zarϑuštrō⸳frao xta.
Y2.11: ahmīa. ahura. miϑra. bərəzaṇta. a eϑīejaŋha. aṣ̌auuana. āiie strə̄u a. huuarəca. uruuarā̊. pai ti. barəsmaniiā̊. miϑrəm. vīspanąm. dax́ iiunąm. daŋhupaitīm. āīe
Y2.12: ahmīa. Gujarati YWM BYRH ā iie
Y2.13: ahmīa. ϑβąm. ātarəm. ahurahe. m azdā̊. puϑrəm. ašauuanəm. ašaheratūm āīe mat̰. vīspaēibiiō. ātirəbiiō. ahmīa. āpō. vaŋhuīš. vaheštā̊. ma zdaδātā̊. ašaonīš. āiie vii spā̊. āpō. mazdaδātā̊. ašaonīš. āīe vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. ašaonīš. āīe
Y2.14: ahmīa. mąm⸳ϑrəm. sp əṇtəm. aṣ̌a⸳xᵛarənaŋhəm. āiie dātəm. vīdōiiūm. āiie dātəm. zaraϑušt rəm. āiie darəgąm. upaīanąm. daēnąm. vaŋhuīm. māzdaīasnīm e
Y2.15: ahmī. gaerīm. uš́idaranəm. maz ātəm. ašaxᵛāϑrəm. ẏazatəm. viispā̊ gaeraiiō. aša⸳xᵛāϑrā̊. ōuruxᵛāϑrā̊. mazdδāta. aṣ̌auuana ašahe. ratauuō. āiie aɱiia. aɱiia. uγrəm. kauu ēm. xᵛarənōmazdaδātəm. āiie r m. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā īe ahmīa. aṣ̌īm. vaŋhuīm. āiie xšōiϑrīm. bərəzaitīm. amauuaetīm. h uraoδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδā təm. āiie šauuō. mazdaδātəm. īe
Y2.16: ahmīa. dahmąm. vaŋhuīm. āfrī tiim. āiie dahməm⸳ca. narəm. aša uuanəm. āiie uγrəm. taxməm⸳ca taxməm. taxməm⸳ca taxməm. dāmō iš. upamanəm. ẏazatəm. āiie
Y2.17: ahmīa. ā̊apašca. zəmašca. uruuarā̊šca. āiie imā̊̐sā̊šca. ẏōi. ϑrā̊šca. g aoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊šca. auuō e. paitīm. āiie ẏim. ahurəm. mazdąm.
Y2.18: ahmīa. ratauuō. vīspe. mazišta. ā iie aiiara. asniia. māhīa. ẏāirīa sarət̰.
Y2.19: ahmīa. ašaōnąm. vaŋuhīš. s ūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaīō. āīe
Y2.20: a hmīa. vīspe. ašauuanō. ẏazata. āii e vīspəašaheratauuō. āiie hāuu anīm. paeti. ratūm. šāuuaŋhəm⸳ca. šāuuaŋhəm. šāuuaŋhəm⸳ca. šāuuaŋhəm. ṣ̌əm⸳ca. paeti. ratūm. ratauuō. vīsp e. mazišta. paeti. ratūm. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y3:
Y3Header: ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y3.1: barəsmana. paeiti.barəta. paeiti.bərəta. paeiti.barəta. paeiti.bərəta. haδa.z hāuuanōiš. raϑβō. xᵛarəϑəm. miiazdəm. āiie hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. xšnū.maēne. ahurahe. mazdā̊. aməšanąm. spəṇtanąm. xšnū.maeni. sraoṣ̌ahe. aṣ̌īehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑrāzanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y3.2: hao məm.ca. parahaoməm.ca. āiie xšnū maeni. zaraϑuštrahe. spətāmahe. a ṣ̌aonō. frauuaṣ̌ēe. aēsmąm. āii e baoit̰i. xšnū.maēni. tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra
Y3.3: haomąm. āii e xšnū.maeni. aeβīō. vaŋhaibiiō. apąm. vaŋhuīanąm. mazdaδātanąm. ā pəm. haomīąm. āiie gąm. jīuuiią m. āiie uruuarąm. hδānaēpatąm. ašaīa. uzdātąm. āiie xšnū.mae
Y3.4: a. haδa.zaoϑrəm. hat̰.aiβiiā̊ŋhan əm. aṣ̌aiiafraštarətəm. āiie xšnū.maine. aməšnąm. spəṇtanąm. v āca. humata. hūxta. huuarəšta. ā iie gāϑanąm.ca. sraoϑrəm. āii e huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. āiie im ąm. aŋhuīąm.ca. aṣ̌iiąmca. raϑβąm ca. ratufratīm.ca. āiie xšnū.ma eni. ẏazatanąm. aṣ̌aonąm. mainiianą m. gaēϑiianąm. xšnū.maēni. hauua he.ca. urunō.
Y3.5: āiie asniiaēbiiō. ašaheratubiiō. hāuuanēašaoni. aṣ̌ ahe. raϑβe. āiie sāuuaŋhə̄ivīs īāica. ašaoni. aṣ̌aheraϑβe. āii e Sanskrit
Y3.20: ẏōi. həṇti. aṣ̌a he. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. Sanskrit Sanskrit
Y3.21: xᵛarəϑəm əm. āiie hauruuata. amərətāta. g ā̊š. huδā̊. xšnū.maeni. sraoṣ̌ ahe. aṣ̌īehe. taxmahe. tanūmąm ϑrahe. darṣ̌ī.draoša. āhūiriehe. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y3.22: haoməm ca. para.haoməm.ca. āiie xšnū.m aeni. zaraϑuštrahe. spətāmahe. aṣ̌ aonō. frauuaṣ̌ə̄e. aoxtō.nāmanō. ẏ azatahe. aēsmąm. āiie baoiδi. xšnū.maēni. tauua. āϑrō. ahurahe. maz dā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏazata he.
Y3.23: xᵛarəϑəm. mīazdəm. āiie Sanskrit Sanskrit
Y3.24: āiie aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγ ranąm. aiβa.ϑūranąm. paoiriiō.dak aēšanąm. frauuaṣ̌anąm. nabānazde.
Y3.25: spaəibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. āiie viispaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. ẏaz taēibiiō. maeniioibiiašcā. maeniiaoibiiašcā. maeniioibiiašcā. maeniiaoibiiašcā. gaeϑ īēibiiašcā. ẏōi. həṇti. ẏasniiā ca. vahɱīāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahe.štāt̰.
Y4:
Y4.0: frauuarāni. mazdaī asnō. zaraϑuštraš. vīdaēuuō. ahur a.t̰akaēṣ̌ō. yāvatū hāuuanə̄e. yāva šāuuaŋhēe. yāvatūSanskrit raϑβąm. vatū fraṣ̌aštaīaēca. ẏaϑāahū. vaerīō. zaotā. yāvatū vīδuuā̊. mr aotū. . . . . . .
Y4Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y4.1: imahumtāca. hūxtāca. huuarəštā ca. Sanskrit šca. zaoϑrā̊šca. barəsmaca. aṣ̌aī a. fraštarətəm. gąmca. hudā̊ŋhəm. h aouruuata. amərətāta. gąm.ca. huδ ā̊ŋhəm. haoməm.ca. para.haoməm.ca aēsmąmšca. baoiδimca. imąm. aŋhu iiąm.ca. aṣ̌iiąm.ca. raϑβąm.ca. ra tufrətīm.ca. gāϑanąm.ca. sraoϑrəm huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. paerica. daδ e.mahe. ācavae.daīe.mahe. .
Y4.2: ādaδa.dīša. āuuaēdaīamahi. ahurāica. mazdāi. sraošāica. aš iiāi. aməṣ̌aēibiiašca. spəṇtaē ibiiō. aṣ̌aonąm.ca. frauuaṣ̌aēi biiō. aṣ̌aonąm.ca. uruuōibiiō. āϑra ēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzaite. vīspaiiā̊. sąm.cat̰aca štōiš.asnāica. vahɱ āica. yāvatū frasaštaīaēca. .
Y4.3: āda diiš ima. humatāca. hūxtāca. hū arəštāca. imąm. haomąmšca. miiaz dąmsca. zaoϑrā̊šca. barəsmaca. aṣ̌ aiia. fraštarətəm. gąm.ca. hudā̊ŋhə m. hauruuata. aməratāta. gąm.ca. hudā̊ŋhəm. haoməm.ca. para.haoməm. ca. aēsmąmšca. baoidīm.ca. . imąm. aŋhuīąm.ca. aṣ̌aiiąm.ca. raϑβąm. ca. ratufrətīm.ca. gāϑanąm.ca. srao iϑrəm. huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. paireca. da dimahe. āca. vaēδaiiamahe. .
Y4.4: āat̰. diiš. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxaϑraēibiiō. hudā̊bō. ẏauuaē jibiiō. ẏauuaēsubiiō. ōi. vaŋhə̄uš. ā. manaŋhō. š́iiaṇti. ẏā̊šca. uiti.
Y4.5: fradaϑāi. ahenmānahe. pasuuąm. ca. narąm.ca. zātanąm.ca. ząm.hiiaman ąm.ca. aṣ̌aonąm. ẏeŋ́he. aēm. həm. ti.
Y4.6: āat̰. dīš. aṣ̌aonąm. vaŋhibii ō. frauuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. uγrā̊šca. aiv i.ϑūrā̊šca. aṣ̌aonąm. auuaŋhe.
Y4.7: ā at̰. dīš. daϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. ra ēuuatō. xᵛarənaŋhatō.maniiēuš. maen iiaoiiehe. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ẏasnāica. vahmāica. xšnoϑrāica. fraṣ̌aštaīaēca.
Y4.8: āat̰. dīš. asn iiaēbiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄ e. aṣ̌aoni. aṣ̌ahe. raϑve. ẏasnāi ca. vahmā ca. xšnōϑrāica. fr aštaiiaēc. at̰. dīš. Sanskrit Sanskrit
Y4.23: ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. rata hāuuanōiš. raϑβō. ẏasnai vahmāica. xšnoϑrāica. frasašta iiaēca.
Y4.24: āat̰. dīš. Sanskrit Sanskrit sraoṣ̌ah e. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumąm.ϑrahi. darši.dara.oš. āhūeriiehe. xšna oϑra. ẏasnāica. vahmāica. xšna ōϑrāica. frašaštaiiaēca. āat̰. dīš. zarϑuštrahe. spətāmahe. aṣ̌ aonō. frauuaṣ̌ə̄e. xšnaoϑra. yāvatūf rašaštaiiaēca. āat̰. dīš. tau ua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšn aoϑra. yāvatū frašaštaiiaēca. .
Y4.25: āat̰. dīš.aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌iną m. uγranąm. aiβiϑūranąm. paoiriiō.t̰a kaēšnąm. frauuaṣ̌inąm. nabā.nazdi štanąm. frauuaṣ̌inąm. ẏasnāica. v aiiaēca.
Y4.26: āat̰. dīš. viispaebii ō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ẏasnāica. vahm āica. xšnaoϑrāica. frašaštaiiaē ca. āat̰. dīš. vīspaeibiiō. va ŋhuδā̊biiō. ẏazataēibiiō. mainiiaō ibiiašcā. gaēiϑiiēibiiašcā. ẏōi. h əṇti. ẏasniiāca. vahmīāca. aṣ̌ā t̰. haca. ẏat̰. vahe.štāt̰. aməšā. s pəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏa zamaedē.
Y4.27: ẏeŋ́he. hātąm. yāvatū tā̊šcā. ẏazamaedē.
Y5:
Y5Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y5.1: Sanskrit iϑā. āt̰. ẏazamaede. ahurəm. mazdąm. ẏē. gąm.cā. aṣ̌əm.cā. dāt̰. apašcā. ururā̊šcā. vaŋuhīš. raocā̊ šcā. dāt̰. būməm.cā. vīspācā. vōhū. ahiiā. xšϑrācā. mazīnācā. hauua paŋhāišcā.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasnanąm. pauruu a.tātā. ẏazamaide. ẏō. gə̄uš hacā. š́iiaṇte.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhūiriiā. n āmə̄ne. mazdā.varā. spəṇtōtə̄. mā. azamaede. tə̄m. ahmā.kāiš. azdibii šcā. uštānāišcā. ẏazamaede. tə̄m. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌iiš. narąm.c ā. nāirinąm.cā. ẏazamaede.
Y5.4: aṣ̌ə m. at̰. vaheštəm. ẏazamaide. hii at̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌ə m. hiiat̰. raocō.aŋhuuat̰. hiiat̰. vīsp ā̊. vōhū.
Y5.5: vohucā. manō.ẏazamaide . vōhucā. xšϑrəm. vaŋuhīm.cā. daē ąm. vaŋuhīm.cā. fsəratūm. vaŋuhīm. cā. āraetīm.
Y5.6: eŋ́he yāvatū tā̊šcā. ẏazamaide. .
Y6:
Y6Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ẏaza maide. aməšāspəm.tā. huxšaϑrā. hudā̊ŋhō. ẏazamaide.
Y6.2: asnīa. a ṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. azam aide. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. ẏazamaide..šāuuaŋ həm. vīsəm.ca. ašauuanəm. yāvatū
Y6.17: ra tauuō. vīspə. mazešta. ẏazamaid e. . aiiara. asniia. māhīa. ẏāir iia. sarət̰a.
Y6.18: haoruuata. amərətāta. .ẏazamaede.. gā̊š. hudā̊. azamaide.. sraosəm. aṣ̌īm. hura ōδəm. vərəϑrāzanəm. frādat̰.gaēϑəm.
Y7.4: aδąmi.. haome. xšnūn.maine. . iβiiō. vaŋhibiiō. vaŋhuibiiō. vaŋhibiiō. vaŋhuibiiō. apąm. vaŋuhīanąm. m azdaδātanąm. aṣ̌aiiadaδąmi.. āpəm. haomiiąm. aṣ̌aiiadaδąm .gąm. jiiuuīąm. aṣ̌aiiadaδąmi. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aīa. uz ātąm. xšnū.maine.. apąm. mazda.δ tanąm.
Y7.5: aṣ̌aiiadaδąmi.. imat̰. barə ma. hada.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋha əm. aṣ̌aiia. fraštarətəm. xšnūn.ma ne.. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. aṣ̌a iiadaδąmi.. vāca. humata. hūxt huuarəšta. aṣ̌aiiadaδąmi.. g āϑanąm.ca. sraoϑrəm. aṣ̌aiiad δąmi.. huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. ṣ̌aiiadaδąmi.. imąm. aŋhuiiā̊m.c ąmca. ra ąmca. ratufr īm.ca. xšnūn.maine.. ẏazatanąm. a ṣ̌aonąm. mainiiauuanąm. gaēϑiianąm. xšnūn.maine.. hauuaheca. urunō.
Y7.6: aṣ̌a iiadaδąmi.. asniiaēibiiō. ašahe. raa tubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aoni. aṣ̌ahe. raϑβ e. aṣ̌aiiadaδąmi.. sāuuaŋhə̄e. yāvatū
Y7.21: ẏōe. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y7.22: aṣ̌aiiadaδąm i. Sanskrit xᵛarəϑə m. mīazdəm. hauruuata. amərətāta. gā̊š. hudā̊. xšnūn.maini. .sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumąm.ϑrahe. d arṣ̌i.draošāhūiriiehe. aoxtō.nā manō. ẏazatahe.
Y7.23: aṣ̌aiiadaδąm i.. haoməm.ca. para.haoməm.ca.nūn.maine.. zaraϑuštrahe. spətāmahe. aaonō. frauuasē aoxtō.nāman azatahe. aṣ̌aiiadaδąmi.. aēsm i. baoiδi. xšnūn.maene.. tauuaāϑrō. ahurahemazdā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. y azatahe.
Y7.24: aṣ̌aiiadaδąmi.. xᵛarəϑ əm. miiazdəm. Sanskrit tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏ azatahe.
Y7.25: aṣ̌aiiadaδąmi. . Sanskrit Sanskrit aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγraną m. aiβiϑūranąm. paoiraō.t̰akaēšaną m. frauuaṣ̌inąm. nabānazdištanąm. fr auuaṣ̌inąm.
Y7.26: aṣ̌aiiadaδąmi.. v iispaēibiiō. aṣ̌aheratubiiō. aṣ̌ aiiadaδąmi.. viispaēibiiō. vaŋh adā̊.biiō. ẏazatahēibiiō. mainiaoibii ašcā. gaēiϑiiaēibiiašcā. ẏōi. həm. ti. ẏasniiāca. vamiiāca. aṣ̌āt̰. haca.
Y7.27: paiti. jamiiāt̰. ẏehiiāšauuā. iṣ̌ ā̊ṇtī. rādaŋ́hō. ϑβōi. štōtarašcā štaōtarašcā štōtarašcā štaōtarašcā mąm.ϑranascā. ahura.mazdā. aogəmada ēcā. usamahe.cā. vīsāmadaēcā. iiat̰. miizdəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. d aēnābiiō. mazdāahurā. ϑβōi. štō tarašcā. štaō tarašcā. štōtarašcā. štaōtarašcā. . Gujarati
Y7.28: ahiiā. huuō nī. dāidī. ahmāicā. ahuiiaē. mana.x́iiā cā. tat̰. ahiiā. ẏātat̰. upā. jamiiā mā. tauuacā. sarəm. aṣ̌ax́iiācā. vii spāi. ẏaouue. . .
Y7.29: ẏaϑāah vaeriiō. 2 Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y7.30: ahunəm. vaerīm. ẏazamaide.. arṣ̌uxdəm. vācəm. azamaide.. daɱąm. vaŋhuiim. āfrī . ẏazae.. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatəm. ẏaza maede. . hauruuata. amərətāta. ẏazamaide.. gāuš. huδā̊. ẏa zamaide.. haoməm.ca. para.haoməm. ca. ẏazamaede.. aēsmąm.šca. baoiδimca. ẏazamaede.. fraṣ̌ ašti. daɱaīā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš .
Y7.31: . ẏeŋ́hehātąm. yāvatū tā̊šcā. ẏazamaede. Sanskrit
Y8:
Y8.0: ẏaϑāah ū. vairiiō. yō. zaotā. frāmə̄mruutē. Sanskrit aϑāratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. h acafrā. aṣ̌auua.vīδuuā̊. mraotū. .
Y8Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y8.1: Sanskrit aṣ̌əm. vōhū. 3 .
Y8.2: hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. haoməm.ca. para.haoməm.ca. aēsmą m.šca. baoiδīm.ca. frasašti. ahu rahe. mazdā̊. ahunahe. vairiiehe. arṣ̌uxδahe. vāxš. daɱaiiā̊. vaŋ huīā̊. āfrətōiš. uγrāe. dāmōiš. upamanāe. haomaheca. mąm.ϑrahi. ca. aṣ̌aonahe.ca. zaraϑuštrahe. aṣ̌aiianō. paiti. jamīāt̰. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y8.3: xᵛarəta. narō. aēt əm. mīazdim. ẏōidəm. haŋhāna. aṣ̌ā ca. frərəteca. Sanskrit
Y8.4: aməš. spəṇta. daēna. māzda vaŋhī ϑrā̊šca. ẏō. aēṣ̌uua. zaraϑu zaraϑu ma aiiasna.ēṣ̌uua. mazdaīasnō. a janō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštaiianmnō ϑβa. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγəm.te. uue. tū. dim. t̰isiiata. ẏā̊ apašc uruuarā̊šca. zaoϑrā̊šca.
Y8.5: ẏašca. a taēṣ̌ąm. mazdaiiasnanąm. pərənā unąm. aiβi.zū.zuiianąm. imąm. vacō. n it̰. vīsaiti. framruuiti. aēṣ̌ąm. ẏātu.manahe. zasaite.
Y8.6: aṣ̌əm. vōhū. 3 . Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌əm. vōhū. 4 Sanskrit
Y8.7: ẏa ϑā. ahū. vaeriiō. 2 2.
Y8.8: vasašcatū. uramazda. uštāca. xšaiiaša. ha uuanąm. dāmanąm. vaṣ̌ō. āpō. vas ō. uruuarā̊. vasō. vīspa. vōhū. aṣ̌a ciϑra. Sanskrit Sanskrit Sanskrit xṣ̌aii amanəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. xšaii amanəm. axšaii amanəm. xšaiiamanəm. axšaiiamanəm. drauuaṇtəm.
Y8.9: vaṣ̌ō.xšaϑr ō. x́iiāt̰. aṣ̌auua. uua.ṣ̌ō.xšaϑr hīāt̰. druuā̊. gatō. hamištō. nižb
Y8.10: xṣ̌iia. azəmcit̰. ẏō. zaraϑuštrō. fr atimąm. namānanąm.ca. viisąm.ca. za ṇtunąm.ca. dax́iiunąm.ca. aŋhā̊. daē naiiā̊. anumataiiaēca. anuxtaiiaē ca. anuuaraštaiiaēca. ẏā̊. āhūri š. zaraϑuštriš. Sanskrit Sanskrit
Y8.11: rauuašca. xᵛ āϑrəm.ca. āfriināmi. viispaiiā̊. aṣ̌ aonō. štōiš. ąm.zašca. dužāϑrəm.ca āfrināmi. viispaiiā̊. druuatō. št ōiš.
Y8.12: aṣ̌əm. vōhū. 3 3.
Y8.13: haoma he. aṣ̌auuazaŋhō. xšnaoϑra. ẏas nāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. f raša.štaiiaēca.
Y9:
Y9.0: Gujarati ẏaϑā ahū. vaerīō. zaotā. frā.mē. mruua tē. Gujarati Gujarati ẏaϑāahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frāməm̄. mrūatē. ẏaϑāahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frāməm̄. mrūatē. Gujarati aϑāratuš. aṣ̌āt̰.cī t̰. haca. frā. ašauua. viδuuā̊. mr
Y9Header: .PWN ŠM-Y dʾtr'. ʾwhrmẕd
Y9.1: Gujarati hāuuanīm. ā. ratūm. ā. haomō. upāit̰. zaraϑuštrəm. āϑrəm. pairi.ẏaoždaϑəṇ.təm. gāϑā̊. šca. srāuuaṇtəm. srāuuaiiaṇtəm. srāuuaṇtəm. srāuuaiiaṇtəm. āδəm. pərəsat̰. zara ϑuštrō. kō. narə. ahi. oiϑrō. zaiiāt̰. zaraϑuštrəm. oiϑrō. zaiiāt̰. zaraϑuštrəm. ẏim. azəm. viispa he. aŋhə̄uš. aštauuatō. sraēštəm. d ādirašca. xᵛahe. gaiiehe. xᵛanauu atō. aməṣ̌ahe.
Y9.2: āat̰. mē. aēm. paiti.a oxta. haomō. aṣ̌auua. dūraoṣ̌ō. az əm. aɱi. zaraϑuštra. haomō. aṣ̌auua dūraoṣ̌ō. āmąm. yā̊saŋuha. spəta ma. frāmāąm. hunuuaŋuha. xᵛarətə̄e. aoimąm. štaomaini. štūiδe. ẏaϑa. mā. aparacit̰. saoṣ̌aiiaṇtō. št
Y9.3: ō. haomāe. Gujarati kasə.ϑβą m. paoiriiō. haoma. maṣ̌īō. aštuua ēϑiiāe. hunūta. gaēϑīāi. kā. aɱā i. aṣ̌iš. əranāuue. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiie.patəm.
Y9.4: āat̰. mē. aēm. paiti.a oxta. haomō. aṣ̌auua. duuraoṣ̌ō . vīuuaŋhā̊. mąm. paoiriiō. maṣ̌ii ō. aštūaēϑiiāe. hunūta. gaēϑiiā i. hā. aɱāi. aṣ̌iš. əranāuui. tat̰. a ɱāi. jasat̰. āiiapatəm. ẏat̰. hē. p uϑrō. usa.zaiiata. ẏō. ẏimō. xšaē tō. huuąm.ϑβō. xᵛarənaŋhaštəmō. zā tanąm. huuarət̰arəšō. maṣ̌iinąm. ẏa t̰. krənōit̰. aŋ́he. xṣ̌aϑrāt̰. amə rəṣ̌əṇta. pasu. viira. aŋ́hā̊.ṣ̌ əmne. āpa. uruuāairi. xᵛairiiąn. xᵛarəϑ əm. ajiiamnəm.
Y9.5: ẏe.mahe. xṣ̌aϑrahe. auruuahe. nōit̰. aoxtəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. marə ϑiiuš. nōit̰. araskō. daēuuō.dātō. paṇca.daša. fracrōiϑe. paeta. puϑrašca. raoδaēṣ̌uua. katara šcit̰. ẏauuata. xšaiiōit̰. huuąm.ϑ ō. huuąm.ϑ βō. huuąm.ϑō. huuąm.ϑβō. ẏemō. viiuuaŋhatō. puϑrō.
Y9.6: k ase.ϑβąm. bitīō. haoma. maṣ̌ī ō. aštuuaiϑiiāi. hunuuta. gaēϑiiā e. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱ āi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.7: āat̰. mə̄. aēm. paeti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. d ūraoṣ̌ō. āϑβiiō. mąm. bitiiō. ma ṣ̌iiō. aštuuaiϑiiāi. hunuuta. gaē ϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuuai. tat̰. ahmāi. jaṣ̌at̰. āiiaptəm. ẏat̰. ē. puϑrō. uša.zaiiata. vīsō. sūr aiiā̊. ϑraētanō.
Y9.8: ẏō. janat̰. ažīm. d āhākəm. ϑrəzafanəm. ϑrəkamrət̰əm. xṣ̌ uuaš.aṣ̌īm. hazaŋhrā.ẏaoxštīm. aṣ̌aojaŋhəm. daēuuīm. drujəm. agə m. gaeϑāuuaiiō. druuaṇtəm. yąm. a ṣ̌aojastimąm. drujəm. fraca. kərə m.tat̰. aŋhrō. mainiiuš. aoi. ẏąm. a štuuaētīm. gaϑąm. gaēϑąm. gaϑąm. gaēϑąm. mahrkāi. aṣ̌ ahe. gaēϑanąm.
Y9.9: kasə.ϑβąm. ϑri tiiō. haōma. maṣ̌iiō. aštuuaēϑii āi. hunuuta. gaēϑiiāe. kā. aɱāi. a ṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āii a.ptəm.
Y9.10: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxt a. haomō. aṣ̌auua. duuraoṣ̌ō. ϑrətō. šāmanąm. sə̄.uuaštō. ϑratīō. mąm. maṣ̌iiō. aštuuaē.ϑiiāi. hunū ta. gaēϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ər nāuuaiiai. tat̰. aɱāi. jaṣ̌at̰. āī aptəm. ẏat̰. hē. puϑrō. usa.jaiiao iϑe. uruuā.xṣ̌iiō. kərəṣ̌āspašca. da̰kaēšō. aniiō. dātō.rājō. āa t̰. aniiō. uparō.kaeriiō. ẏauuat̰. g aēuš. g aēušuš. gaēuš. gaēušuš. gadauuarō.
Y9.11: ẏō. janat̰. ajīm. sruuarəm. ẏəm. aspō.garəm. narəgarəm ẏəm. vīṣ̌ō.vaṇtəm. jaēritəm. im. upaire. viš. raorat̰. āirištii ō.barəzajairətəm. ẏəm. upairi. kərəsā spō. aiiaŋha. patūm. pajata. āra ´ pəϑβənəm. zruuānəm. tavsat̰aca. h aomairīō. xᵛīṣ̌at̰aca. frąm. sa iiaŋhō. fra.sparat̰. ẏaēš.ẏəm. tīm. āpəm. parā̊ŋhāt̰. parąm.š. ta raštō. apatacit̰. nairimanā̊. kərəs āspō.
Y9.12: kasə.ϑβąm. tuuiriiō. haoma. maṣ̌iiō. aštuuaē.niiāi. hunūta. aeϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuu i. cit̰. aɱāi. jaṣ̌at̰. āiiaptəm.
Y9.13: āa t̰. mē. aēm. paeti.aoxta. haomō aṣ̌auua. duuraošō. paouras aspō. mąm. tūiriiō. maṣ̌iiō. aštū. aēϑiiai. hunūta. gaēϑiiāi. hā ɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. aɱāi. jaṣ̌at̰. āiia.ptəm. ẏat̰. hē. tū m. us.zaiiaŋha. tūm. ərəzuuō. zaraϑušt ra. nəmānahe. pōuruṣ̌aspahe. vīd aēuuō. ahura.t̰akaēṣ̌ō.
Y9.14: sruutō. ai riiene. vaējahe. tūm. paoiriiō. za raϑuštra. ahunəm. vairiim. frasrā uuaiiō. vī.bərəϑβəm.təm. āxštūirī m. aparəm. xraožadiiehe. fras ruuiti.
Y9.15: tūm. zəmar.gūzō. ākəruuō. īspa. daēuua. zaraϑuštra. ẏō. para aɱāt̰. vīraorat̰. apataiiena. pa iti. āiia.zəmā. ẏō. aojištō. ẏō. taṇcištō. ẏō. ϑβaxṣ̌i.štō. ẏ ō. āṣ̌ištō. ẏō. ašahe. vərəϑrəją m.štimō. abauuat̰. manauuā̊. dāmą n.
Y9.16: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. ha omāi. vaŋhuš. haomō. huδāt ō. haomō. arṣ̌a.dātō. vaŋhuš. dātō. baēṣ̌aziiō. hukərəfsa. hu vrəfš. vərəϑrajā̊. zāirə.gaonō. ną ma.ẏąm.suš. ẏaϑa. xᵛarəṇti. va heštō. urunaēca. pāiϑamainīō. təmō.
Y9.17: nī.tī. zāeri. məδə m. mruiiē. nī. aməm. nī. vərəϑraγnəm. nī. dasauuarə. nī. baēṣ̌azəm. nī. frad nūm. nī. mastīm. viispō.paēṣ̌aŋhəm. nī. tat̰. ẏaϑa. gaēϑāuua. vasō.xš aϑrō. fracarāni. t̰baēṣ̌ō. tauruuā̊. dr ujəm. vanō.
Y9.18: nī. tat̰. ẏaϑa. turuuaiiene. tauruuaiiene. turuuaiiene. tauruuaiiene. viispanąm. dabaēšauuatąm. dabaē šā̊. daēuuanąm. maṣ̌iiānąm.ca. ẏā ϑβąm. pairikanąm.ca. sāϑrąm. kaoii ąm. karafnąm.ca. mairiianąm.ca. bəzənŋ hranąm. asmaoγanąm.ca. bəzənŋhranąm. vəharəkanąm.ca. caϑβarə.zaŋṇgra nąm. caϑβarə.zaṇgra nąm. caϑβarə.zaŋṇgranąm. caϑβarə.zaṇgranąm. haēniiā̊šca. pe.re.ϑuaēnika iiā̊. dauuąm.iϑaiiā̊. patąm.iϑaī ā̊.
Y9.19: iməm. ϑβąm. paoirəm. ẏānəm. ha oma. jaediie.me. dūraoša. vahe. stəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. v īspō.xᵛāϑrəm. iməm. ϑβąm. bitīm. ẏ ānəm. haoma. jaediiemi. duuraoš. druua.tātəm. aŋ́hā̊šca.tanuuō. .iməm. ϑβąm. ϑrətīm. ẏānəm. huma. j aediieme. duuraoša. darəγō.jīt īm. uštānahe.
Y9.20: iməm. ϑβąm. tūirə m. ẏānəm. haoma. ca.iδiieme. duur aoš. ẏaϑa. aēṣ̌ō. amauuā̊. ϑrąm. frəδō. fraxštānahe. zə.mā. paiti. t̰baēšō. taoruuā̊. druzəm. vanō. iməm. ϑβąm. puxδəm. ẏānəm. haoma. z aēdaiieme. duuraoša. ẏaϑa. və rəϑrajā̊. vanat̰.pəṣ̌nō. fra.xštā ne. jimā. paiti. t̰baešō. tauruuā̊. druzəm. vanō.
Y9.21: iməm. ϑβąm. xštūm. ẏānəm. haoma. jaeδīeme. duura oša. pauruua. tāīuum. pauruua. g aδəm. paoruua. vəhrkəm. bōi.δiiō i.maeδe. māciš. pōuruua. būit̰ii aēta. būit̰iiaōēta. būit̰iiaēta. būit̰iiaōēta. nō. viispi. pōuruua. buuiδ iiōi.maiδe.
Y9.22: haōmō. aēibiš. ẏ ōi. auruuaṇtō. hita. taxṣ̌əm.te. ərə nāum. zāuuarə. aojā̊šca. baxšai te. haomō. āziizanāiti.biš. d aδāiti. xšaētō.puϑrīm. uta. a ṣ̌auua.fraziṇtīm. haomō. taē cit̰. ẏōi. kataiiō. naskō.frasā̊ ŋhō. ā̊ŋhəmti. spānō. maštīm.ca. baxšaeti.
Y9.23: haomō. tā̊šcit̰. ẏā̊. kaēnīnō. ā̊ŋhāire. darə.γəm. aγra uuō. haiϑīm. rāδəm.ca. baxṣ̌əmta. muša. zaitiiamnō. huxratuš.
Y9.24: hamō. haomō. hamō. haomō. təmcit̰. ẏim. kərəsānīm. a xšaϑrəm. nišādaiit̰. nišādaiiat̰. nišādaiit̰. nišādaiiat̰. ẏō. raō a. xšaϑrō.kāmiia. ẏō. dauuat nōit̰. mē. apąm. āϑrauua. aiβ iš. virəiδiie. daŋ́hauua. carāt̰. h ōma. viispe. vərətanąm. vanāt̰. nī. v īspe. vərəδanąm. janāt̰.
Y9.25: uštatē. ẏō. xᵛā. aojaŋha. vasō.xšaϑrō. a he. haoma. ušta.tē. apauuaitah e. pauruuacąm. ərəžuxδanąm. ušta. tē. nōit̰. pairəfrāsa. ərəžuxδəm. p ərəsahe. vācōim. vācim. vācōim. vācim.
Y9.26: frā.tē. mazdā̊. barat̰. pauruuanīm. aiβiiā̊ŋhanəm. štəhr.paēsaŋhəm. maniiūn.tāstəm. mainiiūn.tāstəm. maniiū.tāstəm. mainiiūn.tāstəm. vaŋhuīm. daēnąm. māzdaiiasnīm. āat̰. aŋhe. ahe. aiβiiāštō. barə snuš. paiti. gairinąm. drājaŋhe. aiβi.δāitīšca. graūšca. mąm. rahe.
Y9.27: haoma. nəmānō.paiti. vī. iti. jaiṇtu.paeti. δaŋ́hu. ite. spanaŋha. vaēδīāi. pa iti. aɱāica. ϑβā. vərəϑra.γniiāica māuuōiia. upa.mruiie. tanuiie. ϑrimā ica. ẏat̰. paouru.baoxṣ̌nahe.
Y9.28: vī.n ō. dabaēṣ̌auuatąm. t̰baēṣ̌ī.bīš. vīmanō. baragərəməṇtąm. ẏō. cišca. aɱi. nmāni. ẏō. aŋ́he. vīse. ẏō. a ŋ́he. aŋ́he. aɱi. zaṇtuuō. ẏō. aŋ́he. daŋ́ hauuō. aē.naŋhā̊. asti. maṣ̌iiō. g ə̄uruuaii.a.hē. pādauue. jāuuar paē.risē. ašəvarənūit̰i. skəm.dəm ē. manō. kərənūiδi.
Y9.29: māzbarətaēibii ratuiiā̊. mā. gauuaēibiia. aiβ ūtuīā̊. amā. jąm. vīnōit̰. aṣ̌ a. māgąm. viinōit̰. aṣ̌ibiia. inaŋhiti. nō. manō. ẏō. aēnaŋh nō. kəhrpəm.
Y9.30: paiti. ajōiš. jā he. simahe. vīsō.vaēpa kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌aone. hao ma. zāirə. vaδarə. jait̰i. paiti. ga t̰ahe. vīvərəždauuatō. xraoruuīs īatō. zazarānō. kəhrpəm. nāṣ̌əm.nā i. aṣ̌aone. haomajāire. vadarəja iδe.
Y9.31: paeti. maṣ̌īehe. druuatō. ṣ̌ āstarš. aiβi.vōi.zdaiiaṇtah e. kamərəδəm. kəhrpəm. nāṣ̌əm.nāi. aṣ̌aone. haoma. zāiri. vadarə. ja ede. paiti. aṣ̌imaoγaheca. an a.aṣ̌aone. ahūm.mərəṇcō. aŋ́hā̊. aēnaiiā̊. mąm.sa. vaca. daϑānah nōit̰. š́iiaoϑanāiš. apaiiaṇt e. kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌aoni. oma. zāiri. vaδarə. zaiti.
Y9.32: pa jahe.kaiiāi. ẏātu.maētii aoδanō.kaerīāi. bairiiāi. ẏeŋ́he. fra.frauuait i. manō. ẏaϑa. aβarəm. vātō.sūtə m. kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌aoni. haomazāiri. vaδarəzaiδe. ẏ at̰a. hē. kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌a one. haoma. jāiri. vadarə. jaiδi. .
Y10:
Y10Header: .PWN ŠM-Y dʾtr' . ʾwhrmẕd
Y10.1: viša. pąm. iδa. patəṇtu. vīdaē uuā̊ŋhō. vīdaēuuiiō. vaŋhuš. s raošō. mitaiiatu. aši it. mita.natu. aṣ̌iš. vaŋ at̰. aδa. upa. imt̰. nəmānəm hūiri. ẏat̰. haomahe. aṣ̌ hō.
Y10.2: fratarəm.cit̰. atē. hau suš. haṇgərəuuaiiaiti. uparəm.ci t̰. tē. hauuanəm. vaca. upa.štaomi. h uxra.tuuō. ẏaɱi. niγne. narš. aojaŋ ha.
Y10.3: štaomi. mae.gəm.ca. vārəm.ca. ẏā.tē. kəhrpəm. vaxšaiiatō. bar ṣ̌nuš. paiti. gairinąm. štaomi. g araiiō. bərəzaṇtō. ẏaϑra. haoma. u ruuruδuš.
Y10.4: štaomi. ząm. pərəϑβīm. paϑanąm. varəza.aŋhuiiąm. xᵛā.parą m. bərəϑrīm. tē. haoma. aṣ̌āum. šta omi. jəmō. ẏaϑa. raot̰ahe. hu.bao iδiš. uruuō. carānəm. uta. mazdā̊. h . haoma. raose. gara. pa a. frā.δaēša. vispaϑa. h .ca. aṣ̌ahe. xā̊. ahe.
Y10.5: vərə ha. Gujarati Gujarati a. vaca. vīspa ēšca. paiti. varəša.cīš. vīs paēšca. paiti. frasprγē. vīs paēšca. paiti. frauuāxṣ̌ə̄e. v īspaēšca. Gujarati p aiti. frauuāxšə̄e. Gujarati Gujarati
Y10.6: haomō. uxṣ̌iieti. stauuanō. aϑanā. ẏō. dim. staoti. vərəϑra jąm.starō. bauuaeti. nitəmacit̰. haoma. hūitiš. nitimacit̰. ha oma. štūitiš. nətəma.cit̰. haoma. xᵛarətiš. nətə.macit̰. nətə.macit̰. hazaŋrha.γn iiāi. asti. daēuuanąm.
Y10.7: nisiieit e. haϑra. frākərəšta. aɱāt̰. hac a. nmānāt̰. āhitiš. ẏaϑra. bāt̰. u pāzaiti. ẏaϑra. bāδa. upa.stao iti. haomahe. baēšajiiehe. c iϑrəm. dasuuarə. baēšazəm. ahe. se. upa. maēϑanəm.
Y10.8: vīspzī. aniiē maδā̊ŋhō. aēṣ̌ma. hacaiṇte xruuī.druuō. āt̰. āat̰. āt̰. āat̰. hō. ẏō. haomah maδō. aṣ̌a. hacaeiti. uruuāsma na. rəṇjaiti. haomahe. maδō. ō. ẏaϑa. puϑrəm. taurunəm. haomə m. vəṇdaita. maṣ̌iiō. frā. ābii ō. tanubiiō. haomō. viisaiti. ba ēšazāe.
Y10.9: haomō. dazdəmē. baēša janąm. ẏābiiō. ahe. baēsazaδ ā̊. haoma. dazdimē. vārə.ϑraγnin ąm. ẏābiiō. ahe. vərəϑra.tauruu ā̊. frātē. vīsāi. uruuaϑō. šta ota. uruuaϑəm. štaotārəm. vaŋhu δaŋhəm. daδaoxta. ahurō. mazdā̊ ẏaϑa. aṣ̌əm. ẏat̰. vahestəm.
Y10.10: uuaṇtəm. ϑβā. dā.midātəm. ba γō. tata.ṣ̌at̰. huuāpā̊. uruua ṇtəm. ϑβāt̰ā.maδātəm. baγō. ni daϑat̰. huuā.pā̊. haraeϑiiō. pa iti. barəzaiiā̊.
Y10.11: ā.at̰. ϑβā. aϑrasp əṇta. fradaxšta. mərəγa. vīža. vaṇca. vī.barən. aouuai. š́iata. uparə.saēna. aouui. štaēra. št arō.štāra. aouui. kusrāt̰. kusrō. patāt̰. aouui. paβarāna. visp aϑa. aouui. spəta.gaona. gae re.
Y10.12: āat̰. āhuua. puruua.tāhuua. p ō.uru.sarəδō. vī.raoδahe. hao mō. gaō.ma. jairi.gaonō. ātē. baēšaza. irī.raϑare. vaŋhə̄uš. m anaŋhō. maiiābiiō. ā.at̰. mē. ahe. duš.saŋhahe. parāca. vaē.pa iia. manō. ādahe. nī. manō. manō. ẏ ō. mē. duš.saŋhō. hištaeti.
Y10.13: nəm ō. haomāe. ẏat̰. kərənōite. darəγa oš. hauuat̰.masō. manō. ẏaϑarē uuaštemahe.cit̰. nəmō. haomā e. ẏat̰. kərə.naoate. darəγaoš. ha uuat̰.masō. manō. ẏat̰. usonąm. a ē.ti. vaē.diia. pō.urunarəm. tūm. k ərə.nūiṣ̌e. spaēnaŋhəm. spaēnīaŋhəm. spaēnaŋhəm. spaēnīaŋhəm. cišti.va štrəm. ẏašca.tē. bāt̰. haoma. j āiri. gauua. iraštahe. baxšait e.
Y10.14: māmē. ẏaϑa. gāoš. dra.fsō. ā sitō. vārəma. caire. fraṣ̌a. f raiiaṇtu. tē. mat̰ō. vərəjiiaŋhā̊ ŋhō. jasəṇtō. pairitē. haom a. aṣ̌ā̊m. aṣ̌auuājō. daδąmi. im ąm. tanūm. ẏāmē. vanaiti. hurao t̰.
Y10.15: auuaŋharə.jāme. janiiōiš. ūanąm. mae.riiā̊. mae.riiaiiā̊. mae.riiā̊. mae.riiaiiā̊. əuuītō.xraδaiiā̊. ẏā. mainiiṇti. dauuaiiaṇte. āϑrauu. anəm.ca. haoməm.ca. hā. ẏāt̰. pat a. apanasiieti. ẏātat̰. haom ahe. draonō. nigā̊ṇghəṇte. niṣ̌ haδaiti. nōit̰. tąm. āϑrauuō.puϑr iim. naēδa. dašti. hu.puϑrīm.
Y10.16: paṇca.nāma. hɱe. paṇca.nāma. nō iδa. aɱe. humatahe. aɱe. duṣ̌mta he. nōit̰. aɱe. hūxtahe. aɱe. duž ūxtahe. nōit̰. aɱe. huuarəštahe. aɱe. dužuuarəštahe. nōit̰. aɱe. sraošahe. aɱe. aṣ̌uruštōiš. nō it̰. aɱe. aṣ̌aonō. aɱe. druuatō. nō it̰. aɱe. ẏat̰.cit̰. aɱāt̰. ẏaϑa. ape.məm. maniuuā̊ŋhat̰. maniuuā̊. aŋhat̰. maniuuā̊ŋhat̰. maniuuā̊. aŋhat̰. niuuāeti š.
Y10.17: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəm ō. haomāe. mazdaδātāi. vaŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəmō. haomāi. . vīspe. haoma. upa.štaome. ẏ at̰.cit̰. barəsm.nuṣ̌uua. gairinąm. ẏ at̰.cit̰. jąm.fnuṣ̌uua. raonąm. ẏaē cit̰. ąm.jahudərətā̊ŋhō. jaininąm. u padarəjāhu. ərəjataēna. haca. ta šta. jaranaēnəm. aoui. taxše. tē. nī.re. zəmə. paiti. iϑi. raiēuuaṇ tō. arəjahe.
Y10.18: imā̊.sə.tē. haoma. gā ϑā̊. imā̊. həṇte. staomāiiō. imā̊. həṇti. cīcaṣ̌ānā̊. imā̊. həṇti. ar ṣ̌uxδi. vācō. iϑānā. ẏōidim. šta oiti. dāsmainiuš. vārəϑraγniš. p aiti.biṣ̌iš. baēšaziia.
Y10.19: imā̊.se. t ūm.cit̰. māuuiia. fraṣ̌a. fraiiaṇ u. te. maδō. raoxṣ̌na. fraiiaṇ tute. maδō. rəṇjii.ō. vazaiṇte. m aδō. vārəϑraγniš. həṇtəm. āštaoi ti. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20: g aoi. nəmō. gaoi. nəmō. gaoi. uxδəm. g aoi. vərəϑrəm. gaoi. xᵛarəϑrəm. gaoi. vaštrəm. gaoi. vərəzīātąm. tąm. n ē. xᵛarəϑāi. fsuīō.
Y10.21: haoməm. zāer im. bərəjaṇtəm. ẏazamaede. . h aoməm. frāsmīm. frādaδa.gaēϑ əm. ẏazamaede.. haoməm. dūra oṣ̌əm. ẏazamaede.. vīspe. ha ōma. ẏazamaede.. zaraϑuštrah e. spətāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īm. ca. frauuaṣ̌īm.ca. ẏazamaede..
Y10.22: ẏeŋ́he. hātąm. yāvatū tā̊šcā. ẏazamaede. .
Y11:
Y11Header: PWN ŠM-Y dʾtr' .PWN ŠM-Y dʾtr'.
Y11.1: Gujarati Gujarati ϑrāiiō. hae.ϑīm. aṣ̌auuanō. āfreuuacaŋhō. jauuaṇte. gāušca. a spasca. haomasca. gāušca. zaot ārəm. zauuaeti. uta. buīā̊. afra.zaṇ tiš. utadə̄š. utadə̄uš. utadə̄š. utadə̄uš. srauuā̊. haci.manō. ō. mąm. xᵛāstąm. nōit̰. baxšahe. āa t̰. mąm. tūm. fraṣ̌aoniiehe. nāiriiā. vā. puϑrahe. vā. huiiā̊. vā. marṣ̌u. īā̊.
Y11.2: aspō. bāsārəm. jauuaiti. mā. buii ā̊. auruuatąm. ẏū.xta. mā. auruuatąmā. m. aiβiṣ̌asta. auruuatąm. ni. taxta. ẏō. mąm. jāuuarə. nōit̰. jai δīehe. pōuru.maete. haṇjamae ne. pōuru.nāraiiā̊. karṣ̌iiā̊.
Y11.3: haom ō. xᵛāsārəm. jauuaiti. uta. buiiā̊. a fra.jaṇteš. uta. də̄uš.srauuā̊. h aci.mnō. ẏō. mąm. aiβiš.hutəm. dāra īehe. ẏaϑa. tāiiūm. pəṣ̌ō.sārə m. nauua. aɱe. pəṣ̌ō.sārō. azəm. ẏō. haomō. aṣ̌auua. duuraoṣ̌ō.
Y11.4: usamē. paeti. haomāe. draonō. frə̄.rənōit̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋuharəne. ma t̰.hezuuō. hūiiūm.ca. dōiϑrəm.
Y11.5: ẏōmą m. t.at̰. draonō. janāt̰. vā. trəfiiā t̰. vā. apavā. ẏāsāite. ẏat̰. maē. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋuh arəne. mat̰.hezūō. hōiiūm.ca. dōiϑrə m.
Y11.6: nōit̰. aɱe. nə.māne. jānaete. āϑrauu a. naeda. raϑaeštā̊. niδa. vāstrī ō. fṣ̌uiiąmšca. āat̰. aɱe. nmāne. z iiā̊ṇte. dahakāca. mūrakāca. pao uru.sarət̰ō. varṣ̌nāca.
Y11.7: ϑβṣ̌əm. āgə̄ š. frāϑβarəṣ̌ō. taṇcistāe. hao māe. draonō. māϑβā. haomō. baṇ daiiāt̰. ẏaϑa. maerīm. baṇdaiiāt̰. ẏəm. tūirīm. fraŋrasīānəm. maδə.me. ϑresūa. aŋ́ā̊. zəmō. paeriš.xᵛaxtə m. aiiaŋhahe.
Y11.8: āat̰. aoxta. zaraϑu. štrō. nəmō. haomāe. mazdaδātā e. vaŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəm ō. haomāe.
Y11.9: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏō. nō. aēuuō. at̰. tē. uuiie. ϑrāiiōidiiāe. tūirihe. m əṇdāidiiāe. xṣ̌uuīδəm. hapatā žiiāe. nauua. dasame. ẏōivə̄. ẏ aē.ϑma.
Y11.10: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati . zōtpairitē. ha oma. aṣ̌āum. aṣ̌auuājō. daδąm e. imąm. tanūm. ẏāme. vainaete. huraota. ϑβa.xṣ̌āe. haomāe. madāe. hauuaŋhāe. aṣ̌auuaštā e. pairime. tūm.cit̰. diiā̊. haoma. aṣ̌auua. δuuraoša. vahe.štəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīsp ō.xᵛāϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vō hū. 2 Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vōhū. 2 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati. aṣ̌əm. vōhū. 2 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati anōšahī. guhą. ẏazaṣ̌ni. gao ṣ̌aə̄. ẏaka. ẏazaṣ̌nu. ẏak. pā vakarda. ijiṣ̌nu. xūba. x́uršə̄t̰.s aosiiōš. hō.rməzda. aməšāspə ṇdą. bərasāt̰. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y11.12: aṣ̌əm. vōhū. 4 4
Y11.13: ẏaϑā. ahūvairīō. 2 2
Y11.14: vasašc atū. ahura.mazda. yāvatū
Y11.17: vīspa iiā̊. druuatō. stōiš. Gujarati Gujarati
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vo.hū. 3 Gujarati
Y12.1: frauu arāni. Gujarati hāuuanə̄. Gujaratiuuaŋhə̄.※ Gujarati raϑβąm.※ Gujarati Gujarati frasastaīaeca.※ Gujarati aϑā. ahū. vaeriiō. jaōtā. frāmə̄. mruutē. Gujarati ẏaϑā. ahū. z aerīō. ẏō. zaotā. frā.mə̄. mrūtē. Gujarati aϑāratuš. aṣ̌āt̰. cī t̰. haca. frāaṣ̌auua. viδuuā̊. mraotū. Gujarati Gujarati
Y12.2: fə. raštuiiae. humatōibii ašcā.※ Gujarati xᵛa. x́iiā̊. uštanə m.
Y12.4: štaome. aṣ̌əm.※
Y12.5: aṣ̌əm. vohū. 3 Gujarati Gujarati
Y12Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ※PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y12.6: nāismīn. daēuuō. frauuarāne. ma daiiasnō. zarϑuštraṣ̌a. vīda ēuuō. ahurat̰akaēṣ̌ō. staotā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ẏastā. a məṣ̌anąm. spəṇtanąm. ahurāi. ma zdāe. vaŋhaoē. vōhū. maidē. v īspā. vo. cinaɱī. aṣ̌āune. ra euuaitī. xᵛarəńaŋhaitī. ẏājī. c īcā. vaheštā. ẏeŋ́he. gāu š. ẏeŋ́hē. aṣ̌əm. ẏeŋ́hē. aṣ̌əm. ẏeŋ́hē. raōcā̊. ẏe.ŋ́hē. aōcə.̄bīš. rōiϑβən. xᵛāϑrā.
Y12.7: spəṇ tąm. ārmaitīm. vaŋhīm. vərəne. hā mōi. astū. us. ə̄uš. štuīē. tā iiā.at̰cā. haδacā. us. mā zdaiiaesnanąm. vīṣ̌ąm. ziiāna aēcā. vīuuāpaδcā.
Y12.8: frā. mana iiaēibiiō. rā̊ŋhē. vasə̄.ẏaet īm. vəasə̄.aṣ̌iətīm. ẏāiš. upair e.ī. āiiazəmā. gaobīš. š́iiaṇt ī. nəmaŋhāi. aṣ̌āi. uzdātā̊. pai tī. auuat̰. štūiiē.• nōit̰. aɱāt̰. ā jiiā̊.nīm. nōit̰. vīuuāpəm. xštā. mazdaiiasiiīš. aoi. vīsō. nōi t̰. astū. nōit̰. uštānahe. cinmānīm.
Y12.9: vīdaēuuāiš. akāiš. auuaŋhīš. anaratāeš. akō.dā̊.biiš. sarə m. mruīē. hātąm. draōjištāiš. hātąm. paoṣ̌ištāiš. hātą m. auuaŋhutəmāiš. vī.daēuuāi š. vīdaēuua. īš. vī. ẏātu š. vī. š. vī. kahīā īt̰. hātąm. ātarāiš. vī. manaē bīš. vī. vacə̄. bīš. vī. š́iiaōϑanā iš. vī. ciϑrāiš. vī. jī. anā. sarə m. mruiiē. ẏaϑanā. drigūātā. rąm. xṣ̌iiaṇtąm.※
Y12.10: aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō.mazdā̊. zaraϑuštrəm. aδa. xṣ̌aiiaētā. vīspaēṣ̌ū. fra snaēṣ̌ū. fra sanaēṣ̌ū. frasnaēṣ̌ū. frasanaēṣ̌ū. vīspaēṣ̌ū. haṇja manaēṣ̌ū. ẏāiš. apərəm. siiaṇ təm. mazdā̊šcā. ※ zarϑuštrašcā. zaraϑuštrašcā. zarϑuštrašcā. zaraϑuštrašcā.
Y12.11: ※aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. da ēuuāiš. sarəm. viiā. mruuītā. v īspaēṣ̌ū. frasanaēṣ̌ū. vīsp aēṣ̌ū. haṇjamanaēṣ̌ū. ẏāiš. aparəm. siiaṇtəm. mazdā̊šcā. ja raϑuštrašcā. aϑā. azəm. cīt̰. ẏō. mazdaiiasnō. zarϑuštreš. zaraϑuštreš. zarϑuštreš. zaraϑuštreš. daēuu āiš. sarəm. vī.mruīē. ẏaϑa. anā iš. viiāmruuītā. ẏə̄. aṣ̌auuā. za raϑuštrō.
Y12.12: ẏāuuaranā. āpō. ẏāuu aranā. uruuarā̊. ẏāuuaranā. gāuš huδā̊. ẏāuuaranō. ahurō. mazdā̊. ẏ ə̄. gąm. δaδā. ẏə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. y āuuarənō. aṣ̌a. zaraϑuštrō. ẏāuuarə nō. kauuā. vistāspō. ẏāuuaranā. fraṣ̌aoštrā. jāmāspā. yāuua ranō. kašcīt̰. saoš́iiaṇtąm. ha iϑiiāuuarəjąm. aṣ̌unąm. tāuuvarənāc ā. dakaēšācā.
Y12.13: mazdaiiasnō. aɱī. mazdaiianō. zaraϑuštraš. frauuar ānē. āstūi. tašcā. ※ Gujarati āštū itiš. Gujarati Gujarati Gujarati※※※
Y13:
Y13Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ※PWN ŠM-Y dʾt''※ ʾwhrmẕd
Y13.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. ašahe aṣ̌auuanəm. ašahe āmruiiē. nmānahē. nmānō.patōiš. ratūm. āvīšō. vīspatōiš. rat ūm. āzaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš. ratūm. ādaŋ́hə̄uš. daŋ́hupatōi š. ratūm. āγinąnąm. ratūm. āmruiiē. daēnąm. māzdaiiasnīm. aṣ̌īm. va ŋhuīm. parəm. dīm. ẏąm. cā. bəpaiti štanąm. aṣ̌aonąm. imąm. cā. ząm. y ānā̊. baraiti.
Y13.2: friiehe. vāzišt ahē. astōiš. ratūm. āmruīe.※ ātr ə̄m. ahurahe. mazdā̊.※ aṣ̌əϑβō.zag atimąm. gauuāštrīā. uuarštəmą m. narąm. aṣ̌āonąm. vāstrīehē. fšuiiaṇtō. ratūm. āmruiiē.※ hašti mąm. ašahe. amąm. raϑaēštā̊. ra tūm. āmruiie.
Y13.3: mazištāiš. vaeδīā iš. daēnaīā̊. māzdaiiasnōiš. a ϑaurunō. ratūm. āmruiiē. ciṣ̌ānąmšc ā. aēšąm.cīt̰. ratūm. āmruiiē. rat ūš. āstā̊iiā. aməṣ̌ąm.šcā. spəṇ tąn. saoṣ̌iiaṇtašcā. dąm.hešt ąm. arṣ̌uuacistəmąm. aiβiiāmati mąm. aš.xarā. xᵛanutəmąm. majəštąn. amąm. āmruiiē. daēnaiiā̊. māzdaī asnōiš. aϑaurunąnšcā. raϑaēšt ąšcā. vāstriiąn. šcā. fsuiiaṇ tō.
Y13.4: pairī. və̄. aməṣ̌āspəṇtā. hux šaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąme. tanū ašcīt̰. xᵛax́iiā̊ uštanəm. pairi. vī spā̊. hujītaiiō. aϑā. maeńīūn. maman āiti. iϑā. vaocātarə̄. aϑā. vā. arə ziiātarə̄.
Y13.5: āat̰.※ Gujarati ẏaϑā. tūī. ahuramazdā. mə̄ṇghācā. v aocašcā. dā̊šcā. varašcā. ẏā. vōhū. aϑātōi. daδimahī. aϑā. cī. smahī. aϑā. ϑβā. āiš.※ ẏaza maede. aϑā. nmax́iiāmahī. aϑā. i ṣ̌ūi. diiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. ※ ẏaϑā. tūī. ahuramazdā. ※ Gujarati ϑβā. mazdā. ahurā. Gujarati Gujarati
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛaētuš. x́aētātā. vaŋhəīš. ašahīāϑβā. pairi. jas ā. maide. vaŋhuīā̊. fsəratuauuō. vaŋhuīā̊. ārmatōiš.※
Y13.7: gə̄ušcā. huδā̊ŋhō. gaiiē. x́īācā. maraϑnō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. ẏazamae de. zaraϑuštrahe. spətāmahe. δa. aṣ̌aōnō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌ī m.ca.※ẏazamaede.※
Y13.8: ẏeŋ́ he. hātąm.※ Gujarati tā̊šcā. ※ẏa zamaede.※
Y13.9: Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑāahū. vairīō. 4 Gujarati
Y13.10: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati
Y13.11: ahunəm. v airīm. ※ẏazamaede.※ aṣ̌əm. va heštəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtə m. ※ẏazamaede.※ fraorətīm. h āitīm.※ẏazamaede.※ fraorət īm. cā. āštaoϑβanəm. cā. daēnaīā̊. māzdaīasnōiš. ※ẏazamede.※ ※ẏazamaede.※ ※ẏazamede.※ ※ẏazamaede.※
Y13.12: ẏeŋ́he. hātąm.※ Gujarati tā̊šcā. ※ẏazamaede.※ Gujarati Gujarati※※※
Y14:
Y14Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y14.1: vīsāivə̄. aməṣ̌ā. spəm.tā. štaot ā. zaotā. zbātā. ẏaštā. framərətā. aibijarətā. ẏū. smākəm. ẏasnāica. vaɱāica. ẏat̰. aməṣ̌anąm. spəṇta nąm. aɱākəm. hauuaŋhāica. aṣ̌auuašt āica. ẏat̰. saoṣ̌iiaṇtąm. aṣ̌a onąm.
Y14.2: pairi. və̄. aməšāspəṇtā. hu xṣ̌aϑrā. huδąm. ŋhō. daδąmi. ta nuuašcīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm. paeri. v īspā̊. hujītaiiō.
Y14.3: aɱīa.jaoϑre. barəsmanēca. barəsmanaēca. barəsmanēca. barəsmanaēca. vīspe. aṣ̌auuan ō. ẏazata. āiie.se.ẏešte. vīs pə. aṣ̌ahe. ratauuō. āiie.se.ẏ e.šte. hāuuanīm. paiti. ratūm. sā uuaŋhə̄m. vīsīṇca. paiti. ratūm. ra tauuō. vīspə. mazišta. paiti. ratū m.※ Gujarati Gujarati
Y15:
Y15.0: frauuarāne. Gujarati hāuuanə̄. Gujarati sāuuaŋhə̄. Gujarati raϑβąm. Gujarati Gujarati frasaštaiiaēca. Gujarati aϑā. ahū. vairīō. zaota. frāmə̄. mrū tē. ⁛ Gujarati ẏaϑā. ahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frā.mē. mrūtē. Gujarati āratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. haca. frāas auua. viduuā̊. mraotū. Gujarati Gujarati※※※※
Y15Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y15.1: sašteca. Gujarati Gujarati Gujarati vaṇtāca. rafnaŋhā ca. amesə̄. spəṇtə̄. vaŋhīš. srīrā iš. nāmąn. āzbiia. frāiiezi. bərəja. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəza. daēnaī ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.※ Gujarati Gujarati Gujarati
Y15.2: ẏeŋ́h e. mē. Gujarati Gujarati aṣ̌āt̰. hacā. Gujarati Gujarati Gujarati vaheštəm. ẏaesne. p aiti. vaēdā. mazdā̊. ahurō. ẏōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā. tąm. ẏazāe. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pae.recā. jas āe. vaṇtā. vohū. xšaϑrəm. va irīm. bāgəm. aibī. bairištəm.※
Y15.3: sr aoṣ̌ō. iδā. aštū. ahurahe. mazd ā̊. ẏasnāe. səuuīštahe. aṣ̌ao nō. ẏə̄nā̊. ištō. ẏat̰. paouruuīm. at̰. uštaməm. cit̰. auuaϑāt̰. iδā. sraošō. astū. ahu. rahe. mazdā̊. ẏasnāi. səuuištahe. aṣ̌aonō. ẏ ə̄.nā̊. istō.※ Gujarati Gujarati Gujarati※
Y16:
Y16.0: ẏaϑā. ahū. vairīō. ẏō. ātrauuaxṣ̌ō. frāmē. mruuatə̄. a ϑāratuš. ašāt̰. cit̰. haca. frā. a ṣ̌auua. viiduuā̊. mraotū.※ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati※※※ ※※※※
Y16Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y16.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratūm. ẏazmaede※ hūδā̊ ŋhəm. mazištəm. ẏazatəm. ẏəṇ. šə̄ uuistəm. frādat̰.gaiϑəm. dātārə m. vōhūnąm. dāmanąm.ābiiō. rātā biiō. zaoϑrā. biiō. arṣ̌uxδaēibii ašca. vāxšibiiō. vīspəṇca. aṣ̌ auuanəm. maińiiaom. ẏazatəm. ※ẏ azamaede.
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌auu anəm. aṣ̌aheratūm. ※ẏazamaede. ābiiō. rātābiiō. zaoϑrābiiō. arṣ̌ uxδaēibiiašca. vāxšibiiō. vīsp əmca. ašauuanəm. gaēϑīm. ẏazatəm. ※ẏazamaede. zaraϑuštrahe. a ṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. ※ẏazamaed e. zaraϑuštrahe. srauuā̊. ※ẏaza maede.※ zaraϑuštrahe. daēnąm. ẏazamaede. zaraϑuštrahe. varənəm. a. dakaēšəm. ※ẏazamaede.
Y16.3: aŋhuiiaoš. aṣ̌acinaŋhō. paoruuā̊. dātā̊. dāmąn. aṣ̌uunīš.※※ daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raeuuat ō. xᵛarənam. aŋhatō. ※ẏaza hu. manō. ※ẏaza. aṣ̌əm. vahest əm. ※ẏaza. xṣ̌aϑrəm. vairīm. ※ẏ aza. spəṇtąm. vaŋhuīm. ārmait īm. ※ẏaza. hauruuatātəm. ※ẏ aza. amərətātəm. ※ẏaza.
Y16.4: da δuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ※ẏaza. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ※ẏaza. āpō. vaŋhīš. mazdaδ ātā̊. aṣ̌aonīš. ※ẏaza. h uuarəxšaētəm. auruuat̰.aspəm. ẏaza. mā̊ŋhəm. gaōciϑrəm. ẏaza. tistrīm. stārəm. raēuuaṇ . xᵛarənaŋhantəm. ※ẏaza. gə̄u š. huδā̊ŋhō. uruuānəm. ※ẏaza.
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ※ẏ aza. məϑrəm. vaouru.gaoiiaoitī m.※ẏaza. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. ※ẏaza. rasnūm. razastəm. ※ẏ aza. aṣ̌aonąm. vaŋhuīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.※ẏaz a. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. ※ẏ aza. rāma. xᵛāstrəm. ※ẏaza. vātəm. stəṇtəm. huδā̊ŋhəm. ẏaza.
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. maz dąm. ẏaza. ẏaza. daēnąm. vaŋhuīm. māzdaiia snīm. ※ẏaza. aṣ̌īm. vaŋhuīm.ẏaza. aṣ̌īm. vaŋhuīm.ẏaza. arastātəm. ẏaza. asmanəm. ẏaza.※ ząm. huδā̊ŋhəm. ※ẏaza. mąm. ϑrəm. spəṇtəm. ※ẏaza. anaγra. ra ocā̊. xaδātā̊.
Y16.7: xᵛanuuaitī . aṣ̌ahe. vərəzō. ※ẏaza.※ ẏāh ū. iristanąm. uruuąnō. ṣ̌āiiaṇte. ẏ āaṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. vahe.st əm. ahūm. aṣ̌aonąm. ※ẏaza.※raoc aŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm.
Y16.8: xšuuīδa. āzū īta. ※ẏaza. tacat̰. āpō. uxṣ̌īat̰. uruuara. āzūiš. daēuuō.dātahe. ham ōi. strauuaŋ́hā̊. mūš. auuaŋhā̊. paer əkaīāe. paite. stātaiiaēca. pai tešca. pataiiaēca. paeti. tarəta īaēca. paetiiaogət̰.t̰baēšahīāi ca. aṣ̌əmaoγaheca. anaṣ̌aonō. sā straheca. pouru. maharkahe.
Y16.9: ※ẏaz a.※ vīspā̊. āpō. ẏaza. ẏaza. vīspā̊. uruurā̊. ※ẏaza.※ vīspā̊. vaŋhauuō. ※ẏaz a.※ vīspā̊. vaŋhīš. ※ẏaza.※ v īspā̊. maeniiauuaca. ẏazata. gaē iϑīāica.※ẏaza.※ ẏō. vaŋhuδā̊ ŋhō. aṣ̌auuanō.
Y16.10: ※ẏaza.※ ϑβąm. m aiϑanəm. yąm. ārmaetīm. spəṇtąm. ẏaza.※ ϑβąm. maēϑanahe. paeti. aṣ̌ā̊m. ahura. mazda. druua. fsā̊š. druuō. vīrahe. druuō. aṣ̌aciϑrahe. ẏaɱi. jī. kācīt̰. tanunąm. drāještəm. hāme. maēϑaene. miϑnāt̰. at̰. haɱe. at̰. zaiiaene.※※※※
Y17:
Y17Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y17.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r atūm. ※ẏaza. aməṣ̌ā. spəṇta. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō.※ẏaza.
Y17.2: asnīa. aṣ̌uuana. aṣ̌auuana. aṣ̌uuana. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauu ō. ※ẏaza.※ hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ※ẏaza.Gujarati Gujarati※
Y17.11: YWMA※BYRH rōza ※ māh rōza ※ māh ẏaza.
Y17.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ※ẏ aza. ātrəm. bərəzisauuaŋhəm. ※ẏa za. ātrəm. vōhū.frīānəm. ※ẏaza. ātarəm. uruuāzistəm. ※ẏaza. ā trəm. vājistəm. ※ẏaza. ātrəm. spə̄nistəm. ※ẏaza. xšaϑrəm. nafəδ rəm. naerīō.saŋhəm. yazatəm. ※ẏa za. ātrəm. vīspanąm. nmānanąm. nm ānō.paetīm. mazdaδātąm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌aherat ūm. ※ẏaza.※ mat̰. vīspaēibiiō. āta ərəbīō. āt ərəbīō. ātərəbīō. ātərəbīō.
Y17.13: āpō. vaŋūhīš. vahe. stā̊. ma zdaδātā̊. aṣ̌aonīš. ※ẏaza. vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aon īš. ※ẏaza. vīspā̊. uruuarā̊. ma zdaδātā̊. aṣ̌aonīš. ※ẏaza. Gujarati
Y17.17: aməmca. ṣ̌ōiϑrahe. paitīm. ※ ẏaza.※ ẏəm. ahurəm. mazdąm.※
Y17.18: Gujarati Gujarati ratauuō. vīspa. mazašta. ※ẏaza. ※ aiiara. asnīa. māhīa. ẏāirīa. sart̰a.
Y17.19: aṣ̌āunąm. vaŋhīš. sūrā̊.※ spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. ※※※ stəomi. zbaiieme. ufīeme. ※ẏaza. nmāńiiā̊. nmāńaiiā̊. nmāńiiā̊. nmāńaiiā̊. vīsīā̊. zaṇtumā̊. dax́ iiumā̊. zara. ϑuštrōtəmā̊.
Y17.20: vīspə. a ṣ̌auuanō. ẏazata. yazamaide. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ※ẏaza.※ vī spahe. aṣ̌ahe. ratauuō.※ẏaza. hāuuanīm. paeti. ratūm. sāuuaŋha ēm. ca ca vīšəm. ca. paiti. ratūm. rata ūō. vīspe. majišta. paiti. ratūm.※
Y17.21: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tā̊šcā. ẏaza.※※※※※
Y18:
Y18Header: ※PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y18.1: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati
Y18.2: dāeδī. mōi. ẏə̄. gąm. taṣ̌ō. apašcā. uruuarā̊šcā. amərətātā. hauruuatātā. spə̄. nist ā. mainīū. mazdā. vaṇaŋh vaṇaŋh tə̄uuīšī. utaiiūitī. manaŋhā. vōhū. sə̄ŋhē.
Y18.3: ※spəṇtā. mainīū. vahe. štācā. ma naŋhāhacā.※ aṣ̌āt̰. š́iiaoϑanāc ā. vacaŋhācā.⁛ aɱāi. dąn. hauruuā tā. amərətātā. mazdā̊. xšaϑrā. ār maeti. ahurō. spəṇtāmaenīū ō. spəṇtāmaenī ō. spəṇtāmaenīūō. spəṇtāmaenīō. 2 Gujarati ārmaete. ahurō. Gujarati
Y18.4: ahī ā. maenīə̄uš. spə̄nistahīā. vahestəm. hejuuā. hejzuuā. hejuuā. hejzuuā. uxδāiš. vaŋhəeuš. ə̄əānūn. m anaŋhō. ārmaetōiš. jaštōibiiā. š́ aōϑanā. vərəzīat̰. oiiācištī. huuō. p atā. aṣ̌ahīā. mazdā̊.
Y18.5: ahīā. maenīə̄u š. sptuuə̄m. tuuə̄m. sptuuə̄m. tuuə̄m. ahīm. tā. spəṇtō. ẏə̄. aɱ āi. gąm. rānīō. səkərətīm. hīm.taṣ̌ at̰. at̰. hōi. vāstrā. vāstrāi. vāstrā. vāstrāi. rāmādā̊. ārma itīm. ẏīat̰. ẏhīat̰. ẏīat̰. ẏhīat̰. hīm. hə̄īm. hīm. hə̄īm. vōhū. mazdā. hə̄me.f rastā. manaŋhā.
Y18.6: aɱāt̰. mainīə̄uš. rārəs iiaṇtī. darəguuatō. darəguuaṇtō. darəguuatō. darəguuaṇtō. mazdā. spəṇtā. spəṇtāt̰. spəṇtā. spəṇtāt̰. nōit̰. iϑā. aṣ̌āunō. kašə̄uš. cīt̰. nā. aṣ̌āunē. kāϑə̄aŋhat̰. isuuā. cīt̰. hą m.šca. paroiš. akō. darəguuāitī.
Y18.7: t ā. cā. spəṇtā. mainīūn. mazdā. ahurā. ※aṣ̌ā̊nē. cōiš. ẏāzīcīcā. vahe. štā. hanarəϑβā. hɱāt̰. zaōšāt̰. darəguuā̊. baxšaetī. ahīā. š́iia oϑanāiš. akāt̰. āš́iiaąnsa. manaŋ hō.
Y18.8: tāδā̊. spəṇtā. maenīūn. mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhāu. vīδāitīm. rānōibiiā. ārmatōiš. dəbąn. zaŋhā. aṣ̌ax́iiācā. hāzī. pōuruš. išəṇ tō. vārāitē. Gujarati Gujarati
Y18.9: ※spəṇtā. maenīūn.※ Gujarati ārmaitī. ahurō. Gujarati Gujarati
Y18.10: aṣ̌əm. vohū.※ 3 Gujarati
Y18.11: spəṇtā. m aeniiūn. hāetīm. ※ẏaza.
Y18.12: yeŋ́h e. hātąm. Gujarati tā̊scā. ※ẏaza.
Y18.13: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. vae. rīō. 4 Gujarati
Y18.14: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati Gujarati Gujarati
Y18.15: ahunə m. vairīm. ※ẏaza. aṣ̌əm. vahestə m. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm.※ẏaz
Y18.16: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tāsc ā. ẏazamaede Gujarati Gujarati Gujarati※※※※
Y19:
Y19Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm. ahuramazda. mainīō. spə̄nista. dāt arə. gaēϑanąm. astūitinąm. aṣ̌ā̊m. cit̰. auuat̰. vacō. ās. ahuramazda. ẏ at̰. mē. frāuuaocō.
Y19.2: ※para. asməm. p ara. āpəm. para. jąm. para. gąm. para. uruuarąm. para. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. d aēuuāiš. d aēuuāišsca. daēuuāiš. daēuuāišsca. maṣ̌ī maṣ̌ī xarafstrāiš. ma ṣ̌īāišca. para. vīspəm. ahūm. asta uuaṇtəm. para. vspa. vohh. mazdaδ āta. aṣ̌aciϑra.※
Y19.3: āat̰. mraot̰. ahu rō. mazdā̊. baγa. aēṣ̌a. āṣ̌a. ahura he. vairīhe. spətama. zaraϑuštr a. ẏat̰. tē. frāuuaocəm.
Y19.4: para. as məm. para. āpəm. para. jąm. para. gą m. para. uruuarąm para. uruuarąm para. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. pu ϑrəm. paranarəm. aṣ̌auuanəm. parada ēuuāišca. xrafstrāiš. maṣ̌ī āišca. para. vīspəm. ahūm. aštuu aṇtəm. para. vīspa. vōhū. mazdaδ āta. aṣ̌aciϑra.※
Y19.5: hāmē. baγa. ah unahe. vaie. rīe. he. spətama. zaraϑu štra. ana. pīūxδa. ana. pəsūta. s rāuuiiamnas rāuuaiiamna srāuuiiamna srāuuaiiamna satəm. paite. anaiiaē sąm. raϑβąm. gāϑanąm. ana. pīūxδ anąm. ana. pəsuutanąm. srāuuaīa. ma anąm. āat̰. aipīūxδa. aipəsūta. s rāuuaiiamna. daṣ̌apaiti. aniiē. r atauuō.
Y19.6: ẏašca. mē. aētaɱe. aŋhuuō. ẏat̰. aštuuaiti. spətama. zaraϑuštr a. baγąm. ahunahe. vairiiehe. mraot̰. mraāot̰. mraot̰. mraāot̰. frā. vā. marōt̰. drəṇjaiiāt̰. frā.vā. drəṇjiiāt̰. srāuuaiiāt̰. frāvā. d rəṇjō. srāuuaiiāt̰. frāvā. srāuua iiō. ẏazāite. ϑrəšcet̰. tarō. pərətūm. cit̰. hē. u. ruuānəm. vaheštəm. ahūm. fr apāraīene. azəm. ẏō. ahurō. mazdā̊. ā. vaheštāt̰. aŋhaōt̰. ā. vahešt āt̰. aṣ̌āt̰. ā. vahe. štaēibiiō. ra ocə̄biiō.
Y19.7: ẏašcamē. aētaɱi. aŋhuuō. ẏ at̰. astūaṇti. spətama. zaraϑuštr a.※ baγąm. ahunahe. vairīe. he. drəṇ jiiō. aparaozdaiieiti. ẏat̰. vā. na ēməm. ẏat̰. vā. ϑriṣ̌uum. ẏat̰. vā. c ϑrusum. ẏat̰. vā. paŋha.taŋh aere. dəm. tanuuat̰. azəm. ẏō. ahurō. ma zdā̊. uruuānəm. haca. vahe. štāt̰. aŋ haōt̰. auua. auuaitīa. bąm. jašca. f raϑašca. pairi. tanuīa. ẏaϑa. īm. zā̊. astəca. īm. jā̊. auuaiti. bąm. jō. ẏ auuaiti. fraϑašcit̰.
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. vaocē. ẏat̰. aɱat̰. ẏat̰. ra tumat̰. para. auuaŋhe. aṣ̌nō. aṣ̌aonō. aṣ̌nō. aṣ̌aonō. dā̊ŋhōi t̰. para. āpō. para. jimō. jzimō. jimō. jzimō. para. uruuraī ā̊. paragə̄uš. caϑβarə.paeti. štu anīā̊. št anīā̊. štuanīā̊. štanīā̊. dā̊ŋhōit̰. para. narš. aṣ̌ao nō. bipaetištānahe. ząm. ϑāt̰.ϑβāt̰. ϑāt̰. ϑβāt̰. ϑāt̰. par a. auuaŋhe. hūm. ϑβarəštō. kəharpa iie. ape. aməṣ̌anąn. spəṇtanąm. dā hīm.
Y19.9: frāmē. spanīā̊. mainūā̊. va aca. vīspąm. aṣ̌aonōštīm. haṇ ca. bauuaeṇtīm. ca. būṣ̌iiaei ṇtīm. ca. š́iiaoϑnō.tāe. ctiia. tiia. ctiia. tiia. š́ii aoϑnanąm. aŋhə̄uš. mazdāi.※
Y19.10: aētat̰. ca. aēṣ̌ąm. uxδanąm. uxδō.təməm. ẏā iš. ẏauua. fraca. vaoce. fraca. m ruiiē. fraca. vaxšiieti. astəzī. a na. oiia. auua. auuat̰. uxδata. ẏaϑa. ẏat̰. dit̰. vīspō. aŋhə̄uš. astuuā̊. ā ša. xšat̰. saš́iiąs. saxš́iiąs. saš́iiąs. saxš́iiąs. daδarānō. nī. paeri. iriϑiiąstā. tat̰. tascit̰. tat̰. tascit̰. haraiti.
Y19.11: a ētat̰. ca. nō. vacō. frāuuaoce. sa. xšəm. ca. hiṣ̌amāirīm. ca. ẏaϑana. kahmāi. cit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. haca. y at̰. vahe. stāt̰.
Y19.12: ẏaϑa. frāet̰. ām raōt̰. ẏat̰. dim. ahūm. ca. ratūm. ca. ā t̰. idiδ. iϑδəm. pərcanəsti. ẏəm. ahurəm. m azdąm. manas.paoiriiaēibiiō. m. cinasti. aϑa. ahmāe. dāmąm. mazistəm. mazistəm. cinast e.
Y19.13: ẏaϑa. mazdā̊. hujītīš. vaŋhīš. i δa. ϑritīm. dakaēṣ̌əm. ādrəm. jaiiei te. dazda. manaŋhō. para. īm. iδa. man ŋhe. cinasti. ẏaϑa. frat̰. štārəm. xštārəm. štārəm. xštārəm. m anaŋhe. manaŋhō. aētauuaitīm. aētauuaitiāīm. aētauuaitīm. aētauuaitiāīm. kārī aīeite. kār aīeite. kāraīeite. kāaīeite. š́iiaoϑə̄nanąm. iδa. ahūm. kāirīeite. kāiraīeite. kāirīeite. kāiraīeite.
Y19.14: ẏat̰. δəm. dāmabiiō. ci naste. mazda. iϑatəm. ẏat̰. aɱāi. mąm. mąmn. dāmąm. dāmąmn. mąm. xšaϑrəm. ahurāi. cinasti. tat̰. m azda. tauuaxšaϑrəm. drəgubiiō. vāst ārəm. cinaste. ẏaϑa. uruuaϑəm. spət⁛ amāe. paṇca. t̰kaēšāi. vīspə⁛ m. vacō. frauua. ākəṇ. ahurəm. vacō. ahurahe. mazdā̊.
Y19.15: vahe. stō. ahurō. m dā̊. ahunəm. vaerīm. frā. mraōt̰. v ō. hāmō. kārai hiϑβat̰. kō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. ām ruuta. aiia. aṇtarə.uxti. nōit̰. nāmanā̊. nōit̰. saŋhā. sə̄aŋhā. saŋhā. sə̄aŋhā. nōit̰. xratauuō. naēdā. var ana. nōit̰. uxδā. naēda. š́iiaoϑnā. nōi t̰. daēnā̊. nōit̰. uruuąnō. hacṇti.
Y19.16: aēta t̰. ca. vacō. mazdā̊. uxtəm. ϑri.afsə. məm. c aϑru. pištrəm. paṇca.ratuš. rāiti. h aṇkərəϑəm. kāə̄š.※kāi. kāə̄š. ※kāi. həi həi afsmąm. humatəm. hū xtəm. huuarəštəm.
Y19.17: kāeš. a. pištrāeiš. āϑrauua. raϑaēštā̊. vāstrīō. fṣ̌u iiąs. hūitiš. vīspaīa. arəna. haci. mana. nairə. aṣ̌aona. arṣ̌manaŋha. arṣ̌ uuacaŋha. arṣ̌. š́iiaoϑna. ratuš. mərə ta. daēnō.sāca. ẏeŋ́he. š́iiaoϑa nāiš. gaēϑā̊. aṣ̌a. frā. dəṇti.
Y19.18: k īaratauuō. nmānīō. vīṣ̌īō. zaṇtum ąm. dax́iiunąm. ẏā̊. anīā̊. rajōit̰. zaraϑu štrōit̰. caϑru. ratuš. raγa. zaraϑuštre š. kaiiaŋhā̊. ratauuō. nəmānīō. nəmānī. nəmānīō. nəmānī. ašca. v īṣ̌īašca. zaṇtumašca. dāx́īumašca. zaraϑuštrō. tūirīō.
Y19.19: kat̰. humatəm. aṣ̌a uuanəm. manas. paoiriiebiiō. kat̰. hūxtəm. mąm. ϑrō. spəṇtō. kat̰. huuarəštəm. sta otāišca. aṣ̌a.paoirīāišca. dāmə̄. bīš.
Y19.20: mazdā̊. frā. mraōt̰. cim. frā. mrōt̰. aṣ̌auuanəm. mainīaomca. gaēϑīm. ca. cuuąs. frā. mraōt̰. frauuākəm. vahešt ō. xšaiiamnō. cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahe. štəm. ca. auuaṣ̌ō. xšaϑrəm. ca.
Y19.21: baγąm. ahunahe. vaerīehe. ẏazama ede ahunahe. vaerīehe. ẏazama ede※ frasraoϑrəm. ca. framərəϑrəm. c ϑrəmca. īm. ca.※※
Y19.22: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tā̊. šcā. ẏazamaede※※※※
Y20:
Y20Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y20.1: frāmraōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. vōhū. vaheštəm. aštī. para. ahmāe. vōhū. vaheštəm. cinašte. ẏaϑa. xᵛaētuue e. xᵛaētauu e. xᵛaētuuee. xᵛaētuue. xᵛaētātəm. vōhū. vaheštəm. ašt ī. ẏaϑa. t̰kaēṣ̌əm. kāraiieite.
Y20.2: ušt ā. astī. uštā. aɱāi. ušta. tāi. tīa. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāe. aṣ̌aon e. paracinaste. ẏaϑanā. štāe. tī a. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāe. aṣ̌a one. paracinašte.
Y20.3: ẏat̰. ašāe. vah eštāi. aṣ̌əm. paracinašte. vīsp m. mąmϑrəm. vīspəm. mąmϑrāi. mąmϑrāi. ẏaϑa. aṣ̌āe. ṣ̌aϑrəm. cinašte. ẏaϑa ṇti. aṣ̌əmaone. aṣ̌aone. aṣ̌əmaone. aṣ̌aone. aṣ̌əm. cinasti. ẏaϑa ca. xmṣ̌māuuōiia. xšmāuuōiia. xmṣ̌māuuōiia. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinaste. ẏa t̰. šaoš́iiaṇtaēbiiō. ϑrāīō. t̰ka ēša. vīspəm. vacō. frauuākəm. ahurə m. vacō. ahurō. mazdā̊.
Y20.4: mazdā̊. frāmrao t̰. cīm. frāmraot̰. aṣ̌əauuanəm. mainiia om. ca. gaēϑiim. ca. cauuąm. šca. fr āmraot̰.⁛ frauuā. kəm. vahe. štō. xša iiamanō. cuuaṇtəm. aṣ̌əuuanəm. vahešt əṇca. auuaṣ̌ō.xšaϑrəm. ca. ※
Y20.5: baγąm. a ṣ̌ahe. vahe. štahe.⁛ ẏazamaide aṣ̌ahe. vahe. štahe.⁛ ẏazamaide frasraoϑrəm. ca. framərəϑrəm. ca. fraγ ā. ϑrəm. ca. frāīastīm. ca.※
Y20.6: ẏeŋ́ he. hātąm. Gujarati tā̊. šcā. ⁛ ẏaza maede※※※※※※
Y21:
Y21Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ※PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd※
Y21.1: ẏesnīm. vacō. aṣ̌aonō. zarϑušt rahe. zaraϑušt rahe. zarϑuštrahe. zaraϑuštrahe. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. hātąm. āat̰. ẏe snē. paiti. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. iδa. mazdā̊. ẏeasnəm. cinaste. ẏaϑa. δāta. a hurahe. hātąm. ẏasnəm. cinaste.
Y21.2: ẏaϑa. haδbiiš. jiijəsąm. ā̊ŋhəąm. iδa. aṣ̌aoninąm. ārmaiti.paoirī anąm. ẏasnəm. paracinašte. ẏaϑ a. vaɱəm. aməṣ̌aēibiiō. ϑrāīō. t̰kaē ša. vīspəm. vacō. ẏesnīm. cīm. aō ui. ẏasnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtē. paiti. ẏ asnahe.
Y21.3: āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊. šta. aɱāi. ẏaɱāi. ušta. kaɱāic it̰. vasa. xšaiiąs. mazdā̊. dāii .
Y21.4: paitīāmraōt̰. ustatātəm. pait iiāmraōt̰. ustatātīaca. vīspəṇ. aṣ̌auuanəm. həṇtīm. ca. bauuaeṇ tīm. ca. būṣ̌īṇtīm. ca. vahištən. vahištō. paitīāmraōt̰. vahešt ō. mazdā̊. paetīā. mraōt̰. vahe. stəm. aṣ̌auuanəm. vaheštāe. aṣ̌ aone.※
Y21.5: baγąm. ẏeŋ́hē. hātąm. a hu. hu. ahu. hu. frāīaštąm. aṣ̌aonīm. ※ẏaza maide
Y21.6: ẏeŋ́hē. hātąm. ※ Gujarati Gujarati tā̊scā. ẏaza. maide※※ Gujarati Gujarati※※※※
Y22:
Y22Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y22.1: aṣ̌əm. vōhū. 3⁛ 3
Y22.2: barəsmana. pa ite. bərəta. haδa .zaoϑra. daϑuš ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋ hatō. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. iməm. h aoməm. aṣ̌aiiauzdātəm.※ āiie. s e. ẏešti.※ imąm. cā. gąm. jiiūīąm⁛ aṣ̌aiia. uzdātąm. ※āiie. siẏest e.※ imąm. cā. uruuarąm. haδānē. pat ąm. aṣ̌aiiauzdātąm※ āiieseẏ ešte※
Y22.3: aiβīō. vaŋhibiiō. imā̊. z aoϑrā̊. haomauuaitīš. gaomauu aitīš. haδānaē. patauuaitīš. aṣ̌aīauzdātā̊. ※āiieṣ̌i. ẏa ste.※ aiβiiō. vaŋhibiiō. apəmca. haōmīąm. ※āiieseẏesti.※ as manaca. hāuuana※ āiiesiẏeste. aiiaŋhaēnaca. hāuuana. ※āii esiẏe ste.※
Y22.4: imąm. cā. uruuarąm. barəsm marəϑrəm.ca. varəzīm.ca. daēnaīā̊. v aŋhuīā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑan ąmca. sraoϑrəm. jaγmūsīm.ca. aṣ̌ aonō. ašahe. raϑβō. ratufrətīm. ca. imąm. aēsmąm.ca. baoiδīm.ca. ※āiiesiẏeste.※ taāϑrō. tauuaāϑrō. taāϑrō. tauuaāϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vōhū. mazdaδāta. aša. ciϑra. ※āiie seẏeste.※
Y22.5: xšnūmaeni. ahurahe. mazdā̊. raēuu raēuu aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. sraōšahi. aṣ̌īehe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. ra ϑβō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe.
Y22.6: ※āiie. seẏaste.※ asnī. aēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. hāuuanə̄i. aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑβe. ※āiiesi. ẏaste.※ sāuuaŋhə̄. vīsīāica. ṣ̌ahe. raϑβe. ※āiiesiẏaste.※ məϑrahe. vaoragaoiiaōitōiš. h azaŋhraogaošahe. baēuuaricaṣ̌mn ō. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. rāman ō. xᵛāstahe.
Y22.7: ※āiiesiẏaste.※ Gujarati Text
Y22.13: vīspaēbiiō. aebiiō. ratubiiō. vīspaēbiiō. aebiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe.
Y22.21: ratauuō. hāuu anōiš. raϑβō.※
Y22.22: iməm. haoməm. aṣ̌aī auzdātəm.※āiiese. ẏeste.※ Gujarati Text
Y22.24: tauuaāϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. spaca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑr a. ※āiiesiẏaste.※ xšnū. maene.※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌anąm. s pəṇtanąm.※ məϑrahe. vouru.gaoīo itōiš. rāmanašca. xᵛāstrahe. huu arəxšaētahe. aməṣ̌ahe. raēuuahe. auruuat̰.aspahe. vaiiaoš. uparō. kae.rīehe. taraδātō. anīāeš. dąmąn. aētat̰. tē. vaīō. ẏat̰. te. a ste. spəṇtō.mainīō. razištaīā̊. cistaīā̊. mazdaδātaīā̊. aṣ̌aon aiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzd aiiasnōiš. mąm. ϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəzaiiaŋhahe. dātahe. viidaēuuahe. δātahe. zaraϑušt rōiš. darəgaiiā̊. upaiinaiiā̊. upaiianaiiā̊. upaiinaiiā̊. upaiianaiiā̊. da ēnaīā̊. vaŋhuīā̊. māzdaiiasnōiš. z arazdātōiš. mąm.ϑrahe. spəṇtah e. uši.darəϑrəm. daēnaiiā̊. māzdaiias nōiš. vaēdīm. mąm.ϑrahe. spəṇta he. āsnahe. xaraϑβō. mazdaδāta he. gaošō. srūtahe.xruϑβō. mazdaδātahe. gaošō. srūtahe.xruϑβō. mazdaδāe ※āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. tauua ātarš. puϑra. ahurahe. mazd ā̊. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. xᵛarən aŋhō. sauuanhō. mazda. mātahe. airīa nąm. xᵛaranō. mazdaϑātanąm. kāuuah eca. xvaranaŋhō. mazda. dātahe. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. dauuaoiš. aisnū aṇtahe. garōiš. mazdaδātahe. cici štahe. caici štahe. cicištahe. caicištahe. garōiš. mazdaδātahe. dāuuī aheca. xᵛaranaŋhō. mazdaδātahe. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aēuuaṇtahe. g arōiš. mazdaδātahe. kāuuaheca. xᵛar anaŋhō. mazdaϑātahe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ā biiō. garōiš. uš́idaranahe. mazdaδā tahe. aṣ̌axᵛāϑrahe.※ vīspaēsąm. ẏazatanąm. aṣ̌aonąm. mainiiauuanąm. gaēϑiianąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi. ϑūranąm. paoiriiō.daka ēšanąm. frauuasinąm. nabānazdišt anąm. frauuaṣ̌inąm.※ aoxtō.nāman ō. ẏazatahe.※
Y22.25: iməm. haoməm. aṣ̌aī auzdātəm. ※āiie. siẏaste※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aṣ̌āuną m. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi. ϑūran ąm. paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌ inąm. nabā. nazdištanąm. frauuaṣ̌iną m.※ aoxtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y22.26: ※āii e. seẏaste※ Gujarati Text
Y22HeaderF: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y22.26F: auuaŋhā̊. frauuaṣ̌aiiō. ẏā̊. pao riia. ā̊ṇgharə. nmānanąm.ca. vīsąm.c . zaṇtunąm.ca. dax́iiunąm.ca. ẏā̊. a manəm. vīδāraiiən. ẏā̊. āpəm. vīδ aiiən. ẏā̊. ząm. vīδāraiiən. ẏā̊. gą vīδāraiiən. ẏā̊. bərəϑre. ṣ̌uua. puϑ . vīdāraiiən. paeti.vərəte. apara. ϑṇtō. ϑaṇtō. ϑṇtō. ϑaṇtō.
Y22.27: ※āiiesi. ẏaste※ āfr uṣ̌i. ahurahemazdā̊. aməṣ̌anąm. əṇtanąm. mat̰. vīspaēibiiō. aṣ̌ao iō. frauuaṣ̌ibīō. ẏā̊. mainiiauuan ẏazatanąm. ※āiiesi. ẏast※ rauuaṣ̌e. gaiiahe. marəϑnō. zara štrahe. spitāmahe. kauuōiš. vī spahe. išat̰.vāstrahe. zara štrōiš. mat̰. vīspaēbiiō. aṣ̌aon ibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. paōiriian ąm. t̰kaēšanąm.
Y22.28: ※āiiesi. ẏaste ※ vīspaiiea. aṣ̌auuanō. frauuaṣ̌e. ke. ašte. kuuacit̰. aŋ́hā̊. zəmō. pa ra.irišti. daɱa. nāirike. apərənāiiūk e. kainike. vāštriiāuuarəzi. paṣ̣̌a ēte. upaṣ̌a ēte. paṣ̌aēte. upaṣ̌aēte. haca. aɱāt̰. nmānāt̰. iziieṇti. ẏā̊. paitiš. mirəṇte. ẏā̊. aiβi nāsəṇte. vaŋhūš. ẏasnąm. ẏasnąmšca. ẏasnąm. ẏasnąmšca. vaɱą m.šca.
Y22.29: ※āiiesiẏaste※ aṣ̌a onąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi. ϑ ūranąm. paoiraiiō.t̰kaēšanąm. f auuaṣ̌inąm. nabānazdištanąm. frauu ṣ̌inąm. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ē
Y22.30: ※āiie. se. ẏaste※ vīspaēibi vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊. biiō. ẏaza taēibiiō. mainiiōi. biiašcā. gaēϑiia ēibiiašcā. ẏōi. həṇte. ẏasniiā ca. vaɱiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. v ahe. štāt̰.※
Y23:
Y23.0: Gujarati Gujarati frauuarāne. Gujarati h āuuanə̄e. Gujarati sāuuaŋhə̄e. Gujarati ra ϑβąm. Gujarati fraṣ̌aštaiiaeca.⁛※⁛ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. vai rīō. zaotā. frāmē. mrūtē. Gujarati ẏaϑā. ahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frā mē. mrūtē.⁛ Gujarati aϑāratuš. Gujarati Gujarati viδuuā̊. mrat. Gujarati
Y24:
Y24Header: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y24.1: ahurāe. mazdāi. haomąm. āuuaēδ aiiamahi.※ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati imąm. haōmąm.šca. miiaz dąm. šca. zaoϑrā̊šca. barəsmca. barəsmaca. barəsmca. barəsmaca. aṣ̌ aiia. frastarətəm. gąm.ca. huδā̊ ŋhəm. imąm.cā. gąm. jiiuuiiąm. aṣ̌ aiia. uzdātąm. imąm.cā. uruuarąm. h δāne. h δānē. hδānē. hδānē. patąm. aṣ̌aiia. uzdātąm.
Y24.2: iβiiō. vaŋhibiiō. imā̊. zaoϑrā̊. ha o.mauuaitīš. gao.mauuaitīš. ha δānaē. patauuaetīš. aṣ̌aiia. ā̊. iō. viiō. a aōmiiąm. asmanaca. hāuuana. aii ŋhaēnaca. hāuuana.
Y24.3: imąm.cā. uruua ąm. barəsmanīm. jaγmūsīm.ca. ratufr tīm. marəϑrəm. ca. varəzəm.ca. daēna ā̊. vaŋhuīā̊. māzdaiiasnōiš. gā anąmca. sraoϑrəm. jaγmū.sīṇca. ṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrət m. ca imąm. aṣ̌smąm. šca. baoiδīm.c . tauua. āϑrō. ahu.rahe. mazdā̊. puϑra. īspaca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌a iϑra.※ paerica. dadəmahī. āca. va δaiiamahī.※
Y24.4: ※ādad. dīš. āuuaidai mahī.※ ahurāeca. mazdāi. sra āica. aṣ̌aiiāi. aməṣ̌aēibiiasc . spəṇtaēibiiō. aṣ̌aonąm.ca. fraū ṣ̌ibiiō. aṣ̌aonąm.ca. uruuaibiiō. āϑr ca. ahu.rahe. mazdā̊. raϑβaeca. bərə zaite. vīspaiiā̊. sąm.cat̰ca. aṣ̌a onō. stōiš. ẏasnāica. vahɱāica. x ṣ̌naoϑrāica. fraṣ̌staiiēca.
Y24.5: ※āa d. δīš. āuuaēδaiia. mahe.※ zara ϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aonō. fr auuaṣ̌ə̄e.※ ẏasnāica. vahɱāica.※ Gujarati aŋhuiioəš. aṣ̌aci naŋhō. mat̰. vīspaēibiiō. aṣ̌aonibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. iriiriϑuṣ̌ąm. aṣ̌ aonąm. ẏā̊.šca. jauuaṇtąm. aṣ̌ao nąm. ẏā̊.sca. narąm. azātanąm. fras ō.carəϑrąm. asaoṣ̌iiaṇtąm. saoṣ̌iiaṇtąm. asaoṣ̌iiaṇtąm. saoṣ̌iiaṇtąm.
Y24.6: ※imąm. haomąm.sca. mīazdąmsca. za šca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frašəm. gąm. ca. huδā̊ŋhəm.※ imąm.c m. jiiuuiiąm. aṣ̌aīa. uzdātąm.⁛ cā. uruuarąm. haδānaēpatąm. a a. uzdātąm.
Y24.7: aivīō. vaŋhibiiō. imā̊. za oϑrā̊. haomauuaitīš. gaomauuait īš. haδānaē. patauuaitīš. aṣ̌a iia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋhibiiō. apəm ca. haomiiąm. asmanaca. hāuuana. aī aŋhēnaca. hāuuana.
Y24.8: imąm.cā. uruuarąm.⁛ barəsmanīm.jaγmūsīm.ca. ratufretīm. marəϑrəm.ca. βarəzəm.ca. daēnaiiā̊. vaŋ huiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑanąmc.a. sraōϑrəm. jaγmūṣ̌īm.ca. aṣ̌aonō. aṣ̌ ahe. raϑβō. ratufratīm. cimąm. imąm. cimąm. imąm. aēs mąm.šca. baoiδīm.ca. tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vō. hū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.※ paerə ca. daδimahī.⁛ āca. vaēδaiiama hī.
Y24.9: ⁛āat̰. dīš. āuuaē.δaiiamahī.※ məṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxs aϑraēibiiō. Gujarati
Y24.28: ẏō i. həṇte. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōi š. raϑβō. ẏasnāica. vaɱāica.※ Gujarati frasastaiiaēca.
Y24.29: ※āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahe.※ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ahurahe. mazdā̊. rai uuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌anąm. spəṇt anąm. miϑrahe. vaouru.gaoiiōitōiš. rāmanašca. xᵛāstrahe. huuara.xšaitahe. amiṣ̌ahe. raeuuae. aurūat̰. aspahe. vaīa ōiš. Gujarati xaraϑβō. mazdaδātahe.āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō.garōiš.uša.darəne. mazdaδ xᵛāϑrahe. Gujarati huuara.xšaitahe. amiṣ̌ahe. raeuuae. aurūat̰. aspahe. vaīaōiš. Gujarati xaraϑβō. mazdaδātahe.āϑrō. ahurahe. mazdā̊.puϑra. mat̰. vīspaēibiiō.garōiš.uša.darəne. mazdaδxᵛāϑrahe. Gujarati Gujarati Gujarati nabā.nazdištanąm. frauuaṣ̌ inąm. xšnaoϑra. ẏasnāica. vaɱāic a. Gujarati frasastaiiaēca.
Y24.30: ※ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahe.※ aṣ̌ā nąm. frauuṣ̌anąm. Gujarati nabānazdašt ṣ̌anąm. hauuahe. urunō. frauua snāeca. vaɱāica. ※ Gujarati f aiiaēca.
Y24.31: ※āat̰. dīš. āuua he.※ vīspaēbiiō. aṣ̌ahe. ẏasnāica. vaɱāica.※ Gujarati astaiiaēca. ※āat̰. dīš. āuu amahe.※ vīspaēibiiō. vaŋh Gujarati aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vah Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y25:
Y25.1: aməšā. spəṇtā. huxš δā̊ŋhō.※ ẏazamaedi. Gujarati Gujarati Gujarati iməm. haoməm. aṣ̌aiia. uzdā imąm. cā. gąm. j aede. ※ Gujarati Gujarati imąm.cā. uruuarąm. haδānaē. pa aṣ̌aiia. uzdātąm.※ẏazamae
Y25.2: iβiiō. vaŋhibiiō. imā̊. jaoϑrā̊. ha uuaitīš. gaomauuaitīš. haδ ē.patauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. ※ ẏazamaide. aiβiiō. vaŋhībii pəm.ca. haomiiąm. ※ẏazamaid smanaca. hāuuana.※ẏazamaid aiiaŋhaēnaca. hāuuana. ※ẏazd de※
Y25.3: imąm.cā. uruuarąm. barəsma γmūsīmca. ratu.fritīm.※ marəϑr arəzəm.ca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊ aiiasnōiš. gāϑanąm.ca. sra jaγmūsīmc.a. aṣ̌aonō. aṣ̌aō. ratufrətīm. ca. ca. imąm. aēsm δīmca. ※ẏazamaide.※ tauu ϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīs a. vōhū. mazdaϑāta. aṣ̌aciϑra. azamaide.※
Y25.4: ahurəm. mazdąm. ra aṇtəm. xᵛarənaŋhəṇtəm. ※ẏazama aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. h aϑrā. huδā̊ŋhō. ※ẏazamaide. ϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. ※ẏaza de.※rāma. xᵛāstrəm. ※ẏazamai huuarəxšaētəm. aməṣ̌əm. raēm.• uat̰.aspəm. ※ẏazamaide.※ vaē ṣ̌auuanəm. ※ẏazamaidi.※ vaēm. o.kairīm. ※ẏazamaide.※ tarəδ āiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaii aide.※ẏat̰. tē. ašte. sp iiō. razəstąm. cistąm. ma daēnąm. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm. ẏazamaide.※ mąm.ϑrəm. spəṇtəm. aš axᵛarənaŋhəm. ※ẏaz※ dātəm. vīduīm. ẏaz※ dātəm. m m jaraϑuštrəm. ※ẏa za※ darəgąm. upaiianąm. ※ẏaza※ daēnąm. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm. ※ẏ aza※ zarazdāitīm. mąmϑrəm. spəṇt əm. ※ẏaza※ uši.darəϑrəm. daēnąm. m āzdaiiasnīm. ※ẏaza※ vaēdiim. m ąm.ϑrəm. spəṇtəm. ※ẏaza※ āsnəm. xratūm. mazdaδātəm. ※ẏaza※ ga oṣ̌ō.srūtəm. xratūm. mazdaδātəm. ẏaza※ātarəm. ahurahe. mazdā̊. ϑrəm. ※ẏaza※ ϑβąm. ā e. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auua ratūm. ※ẏaza※vīsp ※ẏaza※ gairīm. ušu. da təm. aṣ̌a. xᵛāϑrəm. ẏazatəm. ※ẏa vīspəm. ca. aṣ̌auuanəm. mainiio azatəm.※ẏaza※ vīspəm.ca. aṣ̌a anəm. gaēϑīm. ẏazatəm. ※ẏaza※ vīspəm. ca. a ā̊nąm. vaŋhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fra aṣ̌aiiō. ※※※※※
Y25Header: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y25.4F: aomi. zbaiieme. ufiieme. ※ẏaza nmānaiiā̊. viisiiā̊. zaṇtumā̊. dax́ī ā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y26:
Y26.1: vīspanąm.ca. ŋhąm. paoiriianąm. frauuaṣ̌ənąm. i a. ※ẏaza※ frauuaṣ̌əm. auuąm. yą rahe. mazdā̊. mazištąm.ca. va a. sraēištąm. ca. xraozdiš xraϑβištąm. ca. hukərəptəm t̰. apnō. tmąm.ca.
Y26.2: aṣ̌ao m. vaŋhuīša. sūrā̊. spəm. tā̊. fra aṣ̌aiiō. ※ẏaza※ ẏā̊. aməṣ̌aną m. spəṇtanąm. xšaētanąm. virəzi. δ ōiϑranąm. bərazṇtąm. aiβīā. maną m. taxmanąm. āhuīrīenąm. ẏō. aiϑīa e. jaŋhō. aṣ̌auuanō.
Y26.3: paoirīanąm. dak išnąm. paoirīanąm. sāsnō.gūšąm. i δa. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąm. c c ahūm. c a. daēnąm. ca. baoiδašca. uruuānəm.c a. frauuaṣ̌īm.ca. ※ẏaza※ ẏō. a ṣ̌āi. vaonarə⁛ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruu ānəm. ※ẏaza※
Y26.4: ẏō. aṣ̌āi. vaonarə.※ gaīehe. marəϑnō. aṣ̌aonō. frauua ṣ̌īm. ※ẏaza※ zaraϑu tā. mahe. iδa. aṣ̌aonō. rauuaṣ̌īm.ca. ※ẏaza※ stāspahe. aṣ̌aonō. fra ※ẏaza※ išat̰a.vāštrahe. zaraϑu strōiš. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īm. ca. fra uuaṣ̌īm. ca. ※ẏaza※
Y26.5: nabā. nazdišt anąm. iδa. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąm. a hūm. ca. daēnąm.ca. baoδašca. uruuānə m. ca. frauuaṣ̌īm. ca. ※ẏaza※ ẏō. aṣ̌āi. vaonarə. mat̰. vīspaēibiiō. a ṣ̌aonibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. irīri ϑuṣ̌ąm. aṣ̌aonąm. ẏā̊sca. juuaṇ tąm. aṣ̌aonąm. ẏā̊sca. narąm. azā tanąm. fraṣ̌ō.carəϑrąm. saoṣ̌iiaṇt ąm.
Y26.6: iδa. irištanąm. uruuąnō. ※ẏaza ẏā̊. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. vīs ąm. aɱiia. nmāne. nabā. nazdištaną ara.irištanąm. aēϑra. paitinąm. a ianąm. narąm. nāirinąm. iδa. aṣ̌a aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. ẏaza※
Y26.7: vīspanąm. aēϑra. paitinąm. ṣ̌aonąm. frauua. šaiiō. ※ẏaza vīspanąm. aēϑriianąm. aṣ̌aōnąm. auuaṣ̌aiiō. ※ẏaza※ vīspanąm. rąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. ※ẏ a※ vīspanąm. nāirinąm. aṣ̌aōninąm. frauuaṣ̌aiiō. ※ẏaza※
Y26.8: vīspa m. apərənāiiūkanąm. daɱō.kərətan aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. ※ẏa ādax́iiunąmca. aṣ̌aonąm. fra ṣ̌aiiō. ※ẏaza※ uzdax́iiunąm. ca. ṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aīō.※ẏaza※
Y26.9: arąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌ai ※ẏaza※ nāirinąm. ca. aṣ̌aōni rauuaṣ̌aiiō. ※ẏaza※ vīsp ṣ̌aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇt frauua.ṣ̌aiiō.※ẏaza※ ẏā̊. h gahiiāt̰. gaiiāt̰. gahiiāt̰. gaiiāt̰. marəϑnat̰. āsaoš́iiaṇt āt̰. vərəϑraγnat̰.※
Y26.10: vīspā̊. frauuasa iiō. aṣ̌aonąm. ※ẏaza※ irištanąm uruuąnō. ※ẏaza※ ẏā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
Y26.11: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tā̊šcā⁛ ẏazamaide※ ※※※※※
Y27:
Y27Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y27.0: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. jao tā. frāmə̄m. mrūtē. Gujarati Text aϑāratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. hacā. frā. aṣ̌auua. viδūā̊. mraotū. Gujarati Text
Y27HeaderM1: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y27.1: aētat̰. dim. vīspanąm. mazistəm. dazdi iāi. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahūṇca. r atūm. ca.⁛ Gujarati Text Gujarati Text ẏəm. ahurəm. mazdąm. snaϑāi. aŋrahe. ma iniiə̄uš. druuatō. snaϑāi. aiēṣ̌mahe. xruuīm.draoš. snaϑāi. māzainiianąm. daēuuanąm. snaϑāi. vīspanąm. daēuua nąm. varənīanąm. ca. druuatąm.⁛ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.2: fradaϑāi. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahurahe. mazdā raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. fradaϑāi.※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aməšanąm. spəṇtanąm.⁛ f radaϑāi. ※Gujarati Text Gujarati Text tis riiehe. stārō. raeuuatō. xᵛarənaŋhat fradaϑāi. ※ Gujarati Text Gujarati Text nar ša. aṣ̌aonō. fradaϑāi. ※Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text vīspanąm. spəṇtahe. mai niiə̄uša. dāmanąm. aṣ̌unąm.※
Y27.3: ẏaϑāah ū. vairiiō. 4 4 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text※※※※
Y27HeaderM2: PWN ŠM-Y dʾt ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.※
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. vaheštā. srauuā̊šc ā. š́iiaoϑanācā. vaocā. tātū. vō. hū. manaŋhā. aṣ̌ācā. išudəm. stūt ō. xmṣ̌mākā. xṣ̌mākā. xmṣ̌mākā. xṣ̌mākā. xšaϑrā. ahurā. fəraṣ̌ īm. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahūm.※ maz dā. at̰. mōi. Gujarati haeϑiiə̄m. dā̊. ahūm. Gujaratii Text※※※
Y27HeaderM3: PWN ŠM-Y dʾtr'
Y27.5: āirīə̄. mā. aṣ̌iiō. rafrədrāi. jaṇt ū. nərəbiiašcā. nāirīə̄.biiascā. zaraϑu štrahē. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaṇ hō. ẏā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mī azdim. aṣ̌ahīā. ẏāsā. aṣ̌īm. ẏ ąm. iš́iiąm. ahurō. mašatā. mazdā̊.※ Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text
Y27.7: haoma. pairi.harəṣ̌iianti. mazd a.xšaϑra. aṣ̌ahe.ratauuō. vaŋhuš sraoṣ̌ō. ẏō. aṣ̌ahe. hacaiti. mąm. zāraiia. hə̄ca. iδa. ẏō. Gujarati Text Gujaratii Text Gujaratii Text ϑβā. astū.
Y27.8: hum aiia. upaŋhā̊. cīsmaide. ahunahe. va iriie. he. aṣ̌aiia. frasrūtahe. hāū anaiiā̊šca. Gujarati Text Gujaratii Text aṣ̌aiia. frasruutaiiā̊. ara šuxδanąmcā. vacąm. aϑājīnī. Gujarati Text Gujaratii Text Gujarati Text humā iiō. tara. aŋhən. ※ Gujarati Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text
Y27.9: ẏaϑā. ahū. vairīō.※ 4 4 Gujaratii Text Gujarati Text
Y27HeaderM4: ※PWN ŠM-Y dʾtr'※
Y27.10: ẏə̄. səuuaštō. ahurō. mazdā̊. šcā. ā rmaitišcā. aṣ̌əm. cā. frādat̰.gaē ϑəm. manašcā. vōhū. xṣ̌aϑrəm.cā. sr aotā.mōi. mərəzdātā.mōi. ādāi. ka hīāi.cīt̰. paitī. ※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text※※※※
Y27HeaderF: ※PWN ŠM-Y dʾtr'※
Y27.11: ušamoi. zārə̄ṣ̌ūā. ahurā. ārmaitə̄m. tə̄ūīšīm. dašūā. spə̄nastā. mainīū. mazdā. vaŋhuīā. zauuō. āδā. ašāha zō. ə̄mauuat̰. vōhū. manaŋhā. fširatuu m.※ Gujarati Text
Y27.12: raf ədrāi. vōracašānə̄. dōi. ṣ̌īmōē. īā vi. aibifrā. tā. xšaϑraīā. xšaϑrahīā. xšaϑraīā. xšaϑrahīā. ahurā. ẏ ā. vaŋhə̄uš. aṣ̌aša. manaŋhō. frusp əṇtā. ārmaitiš. aṣ̌āδinā̊. fraδa xšīā. ※ Gujarati Text
Y27.13: ada. rātąm. zaraϑuštrō. tanūaš́īt̰. x́uxa īā̊. uštanəm. daδāitī. pō. ruuatātə m. manaŋhašcā. vaŋhə̄uš. mazdāi. š́ oϑanahīā. xš́ oϑanahīā. š́oϑanahīā. xš́oϑanahīā. aṣ̌āīācā.※ uxδ aiiācā. šrušəm. xšaϑrəm. cā. ※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y28:
Y28.0: aṣ̌əm. vōhū. 3. 3
Y28.1: frauuarāne. mazda.ya snō. Gujarati Text. hāuuanə̄e. Gujarati Text. sāuuaŋhə̄e. Gujarati Text. raϑβąm. Gujarati Text. šarədanąm. Gujarati Text. fraša. štaīica. Gujarati Text. ẏaϑā. ahū. vairīō. zaota. frāmə̄. mruuatē. Gujarati Text. yaϑā. ahū. vaeriiō. ẏō. jaotā. frāmə̄. mrūtē. Gujarati Text. aϑāratuš. Gujarati Text. v iiduuā̊. mraotū. Gujarati Text.
Y28.2: Pahlavi Text Pahlavi Text ẏāniiṇ. manō. ẏānīm. vacō. ẏānīm. ōaϑnəm. ašaonō. zaraϑuštrahe. rā. aməšā. spəṇtā. gāϑā̊. gə̄.ur ūāin. nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aonīš.
Y28.3: ah iiā. ẏāṣ̌ā. nəmaŋhā. uštānazašt ō. rafədrahīā. mainīə̄uš. mazdā̊. pa ouruuīm. spəṇtahīā. ašā. vīspə̄ṇ g. š́iiaoϑanā. vaŋhə̄uš. xratū. man aŋhō. ẏā. xšnuuīšcā. gə̄ušcā. uruu ānəm. ahiiā. ẏāsā. Gujarati Text gə̄ušcā. uruuānəm.
Y28.4: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ẏə̄. v ā̊. mazdā. ahurā. pairī.jašāe. vōh ū. manaŋhā. maibiiō. dāuuōe. ahuuā̊. astuuatašcā. hīat̰cā. man.aŋhō. ā . patā. aṣ̌āt̰. hacā. ẏāiš. ṇtō. daeδīt̰. xᵛāϑrē.
Y28.5: ẏə̄. v aṣ̌ā. ufīānī. manašcā. vōhū. a paouruuīm. mazdąm.cā. ahurəm. ẏaēi biiō. xšaϑrəm.cā. aγžā̊.nauuamnəm. varədaitī. ārmaitiš. āmōi. rafə δrāe. zauuəaṇg. jasatā.
Y28.6: ẏə̄. uruuā nəm. mąm. gairīm. vōhū. daγi. haϑr ā. manaŋhā. aṣ̌īšcā. š́iiaoϑana nąm. vīduš. mazdā̊. ahurahīā. auuat̰. isāi. tauuācā. auuat̰. xšāi. aēšē. aṣ̌ahiiā.
Y28.7: ašā. kat̰. ϑβā. da rəṣ̌ānī. manašcā. vōhū. vaēde.mnō. gātūm.cā. ahurāi. səuuīštāi. srao ṣ̌əm. mazdāi. anā. mąm.ϑrā. mazištə m. vāuruōi.maidī. xrafəstrāi. hiz ūā.
Y28.8: vōhū. gaidī. manaŋhā. dāidī. a ṣ̌ā.dā̊. darəgāiiū. ərəsū.āiša. tū. u xδāiš. mazdāi. zaraϑuštrāe. ō.aŋhuuat̰. rafənō. aɱibiiācā. ahurā. ẏādi.biṣ̌uuatō. dabaiṣ̌ā̊. tauruuaī āmā.
Y28.9: dāidī. aṣ̌ātąm. aṣ̌īm. vaŋuh ə̄uš. āiiapatā. manaŋhō. dāidītū. ā rmaitī. vīštāspāi. aēṣ̌əm. maibīā cā. dā̊stū. mazdā. xṣ̌aīācā. ẏā. və̄. mą mϑrā. srauuīm. mārādā̊.
Y28.10: vahištəm. ϑβā. vaheštā. ẏīm. aṣ̌ā. vahištā. hazao šəm. ahurəm. ẏāsā. vāunuš. narōi. fra ṣ̌aoštrāi. maibiiācā. ẏēibiiašcā. īat̰. rā̊ŋhōit̰. vīspāi. ẏaoe. vaŋhə̄ uš. manaŋhō.
Y28.11: anāiš. vaonōit̰. vāonōit̰. vaonōit̰. vāonōit̰. ahuram azdā. aṣ̌əm.cā. ẏā.nāiš. zaranaēm ā. manašcā. hīat̰. vaheštəm. ẏōi. və̄. ōiϑəmāi. daṣ̌əmē. stūtąm. ẏūžəm. z taiiā̊ŋhō. aēṣ̌ō. xšaϑrəm.cā. hąm.
Y28.12: at̰. ẏə̄ṇg. aṣ̌ā ōištā. vaŋhə̄ušcā. dāϑə̄ṇg. manaŋh ō. ərəϑə̄ṇg. mazdā. ahurā. aēibiiō. p nā. āpanāiš. kāməm. at̰. və̄. xṣ̌ma ā. asnūnā. vaēdā. xᵛarəϑə̄iiā. vaiṇ tīā. srauuā̊.
Y28.13: ẏə̄. āiš. aṣ̌əm. nəp hē. manšcā. vōhū. ẏauuitāiti. t m. mazdā. ahurā. fraomā. sīšā. ϑβ āt̰. vaocaŋhe. manīə̄uš. hacā. ϑβ ẏə̄. ā̊ŋhā. ẏāiš. āaŋhuš. poiri buuat̰.
Y28.14: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahiiā. īāšā. Gujarati Text Gujarati Text gə̄ušcā. uruuānəm. Gujarati Text
Y28.15: ẏaϑā. ah vairiiō. 4. 4.
Y28.16: aṣ̌əm. vōhū. 4.
Y28.17: ahiiā.īāsąm. hāitīm. ẏaz e.
Y28.18: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text. Gujarati Text.
Y29: PAHLAVI
Y29.1: Pahlavi Text. xšmai.biiā. gə̄uš. uruuā. gərəzdā. ka hmāi. mąϑβrō.zdūm. kə̄.mā.tašat̰. ā. mā. aišmō. hazašcārəmōi. āhišāī ā. darəštā. tə̄iuuīšcā. nōit̰. mōi. vā štrā. xšamat̰. anīō. aϑāmōi. ṣ̌ąm štrā. vōhū. vāštrīā.
Y29.2: aδā. tašcā. gə̄uš. pərašat̰. aṣ̌əm. kaϑātōi. g auuōiə̄ratuša. hīat̰. hīm. dātā. xš īm. tō. haδā. vāstrā. gudāīō. ϑ βaxšō. kə̄m. hōi. uštā. ahurəm. ẏə̄. d rəgūō.dibiiš. aišməm. vāāīōit̰.
Y29.3: e. ašānōit̰. šarəzā. ad ōi. paitī.mrauuat̰. a uīē. ẏ ṇg. ərəṣ̌uuā̊ŋhō. hātąm. huuō. aoji štō. ẏaɱāe. zauuə̄ṇg. jimā. kə.rəduṣ̌ ā.
Y29.4: mazdāi. saxᵛārə̄. marištō. mairištō. marištō. mairištō. ẏāzī. v āuuərəjōi. pairīciϑīt̰. daeuuāišcā. maṣ̌īāišcā. ẏācā. varəṣ̌aiti. aipīciϑīt̰. huuō. vīcirō. ahurō. aϑā nī. aŋhat̰a. ẏaϑā. huuō. vasat̰.
Y29.5: at̰. vā̊. uštānāeš. ahuuā. jaštāiš. frə̄nəmnā. ahurā. āmə̄. uruuā. gə̄ušcā. a ziiā̊. ẏaiiat̰. mazdąm. duuaidī. fəra ṣ̌ā̊.biiō. nōit̰. ərəžijīō. frajiiāitiš. nōit̰. fṣ̌uiiaṇtō. darəguuašū. pair ī.
Y29.6: at̰. ə̄. vaocat̰. ahurō. mazdā̊. vīduu . vīā.naiiā. nōit̰. aēuuā. a ēdā. ratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. . ṣ̌
Y29.7: tə̄m. āzūtōiš. ahurō. mąm.ϑrəm. tašat̰. aṣ̌ā. hazaoṣ̌ō. mazdā̊. ga uuōi. xšauuiidəm.cā. huuō. aršəbiiō. sp əṇtō. sāsnaiiā. kaštə̄. vōhū. manaŋhā. īə̄ī. dāiiāt̰. ə̄.ə.ā.vā. marətaēibiiō.
Y29.8: a ēm. mōi. aēdā. vištō. ẏə̄.nə̄. aēuuō. s āsnā̊. gūšatā. zaraϑuštrō. spətām ō. huuōnē. mazdā. vaštī. aṣ̌āicā. c arə.karə.ϑrā. srāuuaiiaŋhē. hiiat̰. hōi. hudəmə̄m. diiāi. vaxəδrahīā.
Y29.9: at̰acā. gə̄ uš. uruuā. raoštā. ẏə̄. anaēaṣ̌əm. xš nąnmə̄nē. rāδəm. vācəm. nərəš. asūrahīā. ẏə̄m. ā. vasəmī. šā. īšā. šā. īšā. xšaϑrəm. kadā. ẏ auuā. huuō. aŋhat̰. ẏə̄. hōi. dadat̰. za stauuat̰. auuō.
Y29.10: ẏūzəm. aēibiiō. ahurā. rāmąm.cā. dāt̰. azəm.cīt̰. ah zdā. ϑβąm. mə̄ŋ́hē. paouruuiim. va ēdəm.
Y29.11: kudā. aṣ̌əm. vōhcūcā. vōhūcā. vōhcūcā. vōhūcā. manō. xš aϑrəm.cā. at̰. mā. mašcā. ẏūžəm. m azdā. fra.xšnəne. mazōi. magāi. āp aitī.zānatā. ahurā. nūnā̊. auuarə̄. ə̄ɱ. ā. rātōiš. ẏūxšmāuuatąm.
Y29.12: Gujarati Text. Gujarati Text. ahiiā. īāsā. Gujarati Text. g əošcā. uruuānəm. Gujarati Text.
Y29.13: ẏaϑā. ah ū. vairīō. 4. 4.
Y29.14: aṣ̌əm. vōhū. 3. 3.
Y29.15: xṣ̌a māuuiia.gə̄uš.uruuąm. hāitīm. ẏa zamaide.
Y29.16: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text Gujarati Text tā̊scā. yazamaide.
Y30: PAHLAVI PAHLAVI
Y30.1: Gujarati Text. at̰. tā. va ō. ẏā. mazdāϑā. īt̰. vīdušē. stotācā. ahurāi. ẏesniiāicā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. hum ąm.zdrā. aṣ̌ā. ẏecā. ẏā. raocə̄bii š. darəsatā. uruuāzā.
Y30.2: sraotā. gə̄u šāiša. vahe.štā. auuaē.natā. s ūcā. manaŋhā. ā.varənā. vīciϑrahiiā. narə̄m. narə̄m. xᵛa.xᵛiiāi. tanuiiē. parā. ma zə̄. ẏā̊ŋhō. aɱāi. nə̄. sazdiiāi. baodaṇ tō. paitī.
Y30.3: at̰. tā. mainiiū. pouruīē. ẏ ā. ẏə̄mā. xᵛafnā. asruuātəm. manahe cā. vacahicā. šiiaoϑanōi. hī. vah iiō. akəm.cā. īā̊šcā. huδā̊ŋhō. ərəš. iišīātā. nōit̰. dužā̊dā̊ŋhō.
Y30.4: atac . hīat̰. tā. hūm. mainiiū. jasaitəm. pa ōuruuīm. dazde. gaēm.cā. ajīāitīm.c ā. ā. cā. aŋhat̰. apə̄məm. aŋhuš. ac štəm. manō.
Y30.5: aiiā̊. manaiuuā̊. vaa ẏə̄. drəguuā̊. acištā. vərəziiō. aṣ̌əm. maeniiuš. spə̄.naštō. ẏə̄. xraoždišt ə̄ṇg. aṣ̌ə̄nō. vaštē. ẏaēcā. xšnaoṣ̌ əm. ahurəm. haiϑiiāiš. šiiaoϑanāiš. fraorət̰. mazdąm.
Y30.6: aiiā̊. nōit̰. ərəš. vī ṣ̌iiātā. daēuuācinā. ẏiiat̰. īšā.də baomā. pərəsmanə̄ṇg. upājasat̰. ẏat̰. vərənātā. acistəm. manō. at̰. aēṣ̌əməm. hə̄ṇduuārəm.tā. ẏā. bąm.naiiəna. ahū m. marətānō.
Y30.7: aɱāicā. xšaϑrā. jasa t̰. manaŋhā. vōhū. aṣ̌ācā. at̰. kaəhr pəm. utaiiūitiš. daδāt̰. ārmaitiš. amā. aēsąm. tōi. ā. aŋhat̰. ẏa aīaŋhā. ādānāiš. paouruuō.
Y30.8: acā. ẏadā. aēšąm. kaēn m. at̰. mazd ϑrəm. vōhū. manaŋhā. vōi.uuīdāi ē. aibiiō. aēibiiō. aibiiō. aēibiiō. xsastī. ahurā. ẏōi. aṣ̌ āi. dadən. jastaiiō. drujəm.
Y30.9: at̰acā. t ōi. vaēm. x́iiāmā. ẏōi. īm. fraṣ̌ī m. kərənaon. ahūm. mazdā̊scā. ahurā̊ŋh ō. āmoiiastrā. baranā. aṣ̌ācā. at̰. haϑrā. manā̊. bauuat̰. ẏaϑrā. ci stəš. aŋhat̰. maēϑā.
Y30.10: adājīauuā. dr ūjō. auuō. baūaitī. səkəṇdō. spaiia ϑrahīā. at̰. aṣ̌ištā. ẏaojaṇtē. āhuṣ̌ətōiš. vaŋhə̄uš. manaŋhō. m zdā̊. aṣ̌ax́iiācā. ẏōi. zazəṇtē. aŋhā̊. srauuahī.
Y30.11: ẏiiat̰. tā. uruuā ā. sašaϑā. ẏā. mazdā̊. dadāt̰. m ṣ̌iiā̊ŋhō. x́iit̰icā. ə̄nəitī. ẏiiat̰. aŋhaitē. uštā.
Y30.12: Gujarati Text. Gujarati Text. Gujarati Text. ahīā. ẏāšā. nemaŋhā. Gujarati Text. gə̄ušcā. uruuānəm. Gujarati Text.
Y30.13: ẏaϑ ahū. vairiiō. 4. 4 Gujarati Text
Y30.14: aṣ̌əm. vōhū. 3. 3 Gujarati Text
Y30.15: at̰.tā. vasxṣ̌iiąm. vaxṣ̌iiąm. vasxṣ̌iiąm. vaxṣ̌iiąm. hāit īm. ẏazamaide.
Y30.16: yeŋ́hē. hātą m. 3 Gujarati Text tā̊scā. ẏazamaide.
Y31: PAHLAVI Pahlavi Text.
Y31.1: Gujarati Text tā. və̄. uruuātā. marəṇtō. a guštā. vacā̊. sə̄aṇhā.mahī. aibiiō. ẏ ōi. uruuātāiš. druujō. aṣ̌ahīā. ga ϑā̊. vīmərəṇctaitē. vīmərəṇcaitē. vīmərəṇctaitē. vīmərəṇcaitē. XXX. XXX. ẏōi. jarazd aŋhən. mazdāi.
Y31.2: ẏize. āiš. nōit̰. uruu ā̊. aibiidərəstā. vax́ii vaēdā. mazdā̊. aiiā̊. ąm.sa iā̊. ẏā. aṣ̌āt̰. hacā. jauuā.mahī.
Y31.3: ąm. dā̊. mainiiū. āϑrācā. aṣ̌ācā.c iš. rānōibiiā. xṣ̌nuutəm. ẏat̰. uruuatəm. cazdō.aŋhuuadibiiō. tat̰anə̄. mazdā. vī duuanōi. vaocā. hezuuā. ϑβahīā̊ŋhō. ẏā. zauuaṇtō. vīspə̄ṇg. vāu.raiiā.
Y31.4: ẏadā. aṣ̌əm. jiuuīaŋhəna. mazdā̊šcā. ahurā̊ŋhō. aṣ̌aicā. ārmaitīm. vahi štā. aṣ̌eṣ̌ā. manaŋhā. mibiiō. xṣ̌aϑr m. aozō.aŋhuuat̰. ẏehiīā. vərədā. vanim ā. darojəm. Gujarati Text Gujarati Text
Y31.5: tat̰. mōi. vīcidiiāe. vaocā. ẏat̰. mōi. aṣ̌ādātā. vahiiō. vīduuiiē. v ohū. manaŋhā. mə̄ṇcā. daidiiāi. ẏ mā. ərəšəš. tācīt̰. mazd
Y31.6: ɱāi. aŋhat̰. vahestəm. ẏə̄. uuā̊. vaocat̰. hiϑīṇ. mąm. huruuatātō. aṣ̌haīā. amərətātaṣ̌c ā. mazdāi. auuat̰. xṣ̌aϑrəm. ẏiiat̰mō. hōi. vōhū. vaxṣ̌at̰. manaṇhā.
Y31.7: ẏa stā. maṇtā. poiriiō. raocə̄.biš. rōiϑβina. xᵛā.ϑrā. huuō. xraϑβā. d ąməš. aṣ̌əm. ẏā. dāraiiat̰. vahest əm. manō. tā. mazdā. mainiiū. uxṣ̌iiō. ẏ ə̄. ānūrəm.cīt̰. ahurā. haomō.
Y31.8: at̰aϑβā. mə̄ṇŋhī. pauruuīm. mazdā. ẏeazūm. stō i. manaŋhā. vaŋhə̄uš. patarə̄m. manaŋh ō. hīat̰. ϑβā. hīm. casmainī. hə̄ṇgr abəm. haiϑīm. ašahīā. dąmīm. aŋhə̄u š. ahurəm. š́iioϑanaēṣ̌ū.
Y31.9: ϑβōiš. ā rmaīš. ϑβə̄āguš. ϑβə̄āgə̄uš. ϑβə̄āguš. ϑβə̄āgə̄uš. tašā. aš iiə̄uš. mazdā. ahur ax́iiāi. dadā̊. paϑāąm. vāstriiāt̰. v ā. āitē. ẏə̄. vā. nōit̰. aŋhat̰. vāstriiō.
Y31.10: at̰. hī. aiiā̊. frauuarətā. vāstrīm. ax́ iiāe. faṣ̌uiiṇtəm. ahurəm. aṣ̌auuanəm. vaŋhə̄uš. fṣ̌ə̄ṇghaīm. manaŋhō. nōit̰. mazdā. auuāstriiō. dauuąscinā. Gujarati Text Gujarati Text humarətōiš. baxstā.
Y31.11: hī.at̰. nī. mazdā. pa uruuīm. gaēϑā̊scā. tašō. daēnā̊scā. ϑβā. manaŋhā. xratūšcā. ẏīat̰. astuu aṇtəm. astauu aṇtəm. astuuaṇtəm. astauuaṇtəm. dadā̊. uštanəm. ẏiiat̰. š́iiuϑanā cā. sə̄ṇghąṇscā. ẏaϑrā. varənə̄ṇg. vasā̊. dāiietē.
Y31.12: aϑrā. vācəm. barait ī. məϑruuacā̊. vā. ərəṣ̌uuacā̊. vā. d ūā̊. vā. əuuīduuā̊. vā. ahīā. zarazdācā. manaŋhācā. ānuš.haxṣ̌a. ārmait ərəsāit
Y31.13: ā. frasā. āuuīsīā. ẏā. vā. mazd ərəsaitē. taiiā. ẏə̄. vā. kašə̄uš ēnaŋhō. ā. mazəstąm. aiiamaetē əm. tā. caṣ̌mə̄ṇg. ϑβəsrā. hārō. bī. aṣ̌ā. aibī. vahenahī. vīspā.
Y31.14: t βā. pərəsā. ahurā. ẏājī. āitī. jə̄ hatacā. ẏā̊. aṣ̌aodō. iṣ̌aodō. aṣ̌aodō. iṣ̌aodō. daδəṇtē āϑranąm. hacā. aṣ̌aonō. aṣ̌āonō. aṣ̌aonō. aṣ̌āonō. ẏā̊scā. a ṣ̌aonō. aṣ̌aonō. mazdā̊. darəguuō.dibiiō. ẏa tā̊. aŋhən. haṇkərətā. hīat̰.
Y31.15: pərəšā. auuat̰. ẏā. mainiš. ẏē. drəguuāit šaϑrəm. haonāitē. duš.š́iiaoϑa ahurāe. ahurā. ahurāe. ahurā. ẏə̄. nōit̰. jīōtūm. hanarə. vīna ī. vāstriihiiā. aēnaŋhō. pasə̄uš. rā.at̰cā. adrəjaiiaṇtō.
Y31.16: pərəšā. a aṣ̌ā. fradaϑāi. aspərəzatā. ϑβāuuą sa. mazdāahurā. ẏat̰ā. huuō. aŋhat̰. ẏā. š́iioϑanašcā.
Y31.17: katārə̄m. darəg. darəg. aṣ̌auuā̊. vā. drəguuā̊. vā. vərənuuaitē. maziiō. duuā̊. vīdušē. mraotū. mā. əuuīduuā̊. aip īdə̄bāuuaiiat̰. zdīnə̄. mazdā. ahurā. vaŋhə̄ uš. fradaxštā. manaŋhō.
Y31.18: māciš. at̰. v drəguuatō. mąϑrąscā. gūštā. šāsn ā̊scā. āzīδamānəm. āzīδəmānəm. āzīδamānəm. āzīδəmānəm. vəṣ̌əm. vā.ṣ̌ōi ϑrəm. vā. dax́iiūm. vā. ādāt̰. dašatā dušatā dašatā dušatā arakaēcā. aϑā. īš. sāzdūm. snaiϑiṣ̌
Y31.19: ūštā. ẏə̄. maṇtā. aṣ̌əm. ahūm.biš. ā̊. ahurā. ərəžuxδāi. vacaŋhą amnō. hizuuō. vasō. ϑβā. ā . mazd va
Y31.20: m. āiiūtəmnaŋhō. dušax́arəϑə̄ṇ. auuaē tāis. vacō. tə̄m. vā. ahūṇ. drəguuaṇ tō. š́iiaoϑanāiš. x́āiš. daēnā. na ēšat̰.
Y31.21: mazdā̊. daδāt̰. ahurō. hauruu atō. amərətātašcā. buurōiš. āaṣ̌ ax́iiācā. xᵛā.pəϑiiāt̰. xṣ̌aϑrahī ā. sarō. vaŋhə̄uš. vazduuarə̄. manaŋh ō. yə̄. hōi. maenīū. š́iiaoϑnāišcā. ur uuaϑō.
Y31.22: ciϑrāə̄. huδā̊ŋhe. ẏaϑā. v aēdəmnāe. manaŋhō. manaŋhā. manaŋhō. manaŋhā. vohūō. xṣ̌aϑr ā. aṣ̌əm. vacaŋhā. š́iiaoϑanācā. ha ptī. hauuōtōi. mazdā. ahurā. vā ō. aŋhetī. astiš.
Y31.23: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y31.25: aṣ̌əm. vōhū. 3. 3
Y31.26: tāvə̄.uruuātąm. hāitīm. ẏazamaide.
Y31.27: ẏeŋ́he. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏa zamaide.
Y32: PAHLAVI PAHLAVI
Y32.1: . xᵛaētuš. ẏāšat̰. ahīā. və iriiamanā. ahiiā. daēuuā. rahīā. uruuājəm
Y32.2: azdā̊. ahurō. šārəma xṣ̌aϑrāt̰. hacā. pa huxā. xə̄nuuātā. spəṇtąm. və̄. ārma vaŋhīm. vərəmēdē. hāniaŋhat̰.
Y32.3: at̰. ẏūš. daēuuā. vī.spā̊ŋhō. akāt̰. m aŋhō. stā. ciϑrəm. ẏašcā. vā̊. ma ajatē. Gujarati Text Gujarati Text druujišcā. pairə.ma ōišcā. š́iiō.mąm. aipīdibitān ẏāiš. asruudūm. buumaiiā̊. hap aeϑə̄.
Y32.4: ẏāt̰. ẏuuštā. framē.mai ẏā. maṣ̌īā. acištā. daṇtō. ṣ̌əmtē. daēuuō.zuštā. vaŋhə̄ ždiiā.manāi. manaŋhō. mazd
Y32.5: ēuuə̄ṇg. akašcā. ma oϑanəm. vacaŋhā. ẏ ā. fracinasca. darəguuṇtəm. xṣ̌iiō.
Y32.6: pouruaēnā̊. ə̄nāxštā. ẏāeša. srāuuii ete. ẏeze. tāiš. aϑā. hātąm.mrānə̄. ahurā. vaheštā. voištā. manaŋhā. ϑ βaɱī. və̄. mazdā. xṣ̌aϑrōi. aṣ̌aecā. s ə̄ṇgahō. vīdā̊ṇ.
Y32.7: aēṣ̌ąm. aēnaŋhąm. nicīt̰. vīduuā̊. Gujarati Text Gujarati Text aozōi. hādrōīā. ẏā. zoiiā. sə̄ṇg.haetē. ẏāiš. srāuu īe. hī. xᵛaēnā. aiiaŋhā. ẏē.sąm. tū. ahurā. ərəxtəm. mazdā. vaēdištōhī.
Y32.8: a ēsąm. aēnaŋhąm. viiuuaṇhusō. srā uuī. ẏe.mašcīt̰. ẏə̄. maṣ̌īə̄ṇg. cixṣ̌n ušō. aɱā.kə̄ṇg. gā̊š. bag šąm.c vī.ciϑrōi. aipī.
Y32.9: duṣ̌.sš. ā̊. morm.dat̰. huuō. jtə̄uš. srhanāeš. xratūm. apō. mā. īštīm. ap aiiaṇtā. barəxδąm. hāetīm. vaŋhə̄u š. manaŋhō. tā. uxδā. maeniiə̄uš. ma hīā. mazdā̊. aṣ̌āecā. ẏūṣ̌maebiiā. gərəzə̄.
Y32.10: huuō. mānā. srauuā̊. mō.rmdat̰. ẏē. acištəm. vaēnaŋhē. ogidā. gąm. aṣ̌əbiiā. huuarəcā. ẏašcā. dāϑə̄ṇg. darəgūatō. daδāt̰. ẏašcā. vāštrā. vīuuā.pat̰. ẏašcā. vadrə̄. vōi.ždat̰. aṣ̌ā̊nē.
Y32.11: taēcīt̰. māmō.rndąn. jīōi.t ūṇ. ẏō. darəguuatō. mazəbiišca. cikō tarəš. aŋhiiašcā. aŋhuuašcā. aŋhauuašcā. aŋhuuašcā. aŋhauuašcā. apa iietē. raēxraŋhō. vaēdəṇ. ẏōi. v
Y32.12: ϑanāt̰. marətānō. aebīō. mazdā. akāmraot̰. ẏōi. gə̄uš. mōrəm.dən. u ruuāxša.uxtī. jīōtūm. ẏāiš. grə̄hɱā. a šāt̰. varatā. karapā. xšaϑrəm.cā. ẏa šnąm. druujəm.
Y32.13: ẏāiš. xšaϑrā. grə̄hɱō. hīšaṣ̌at̰. acištahīā. dəmānē. manaŋhō. aŋhə̄uš. mərəxtārō. ahīā. ẏaēcā. mazdā. jīgərəzēat̰. jīgərəzat̰. jīgərəzēat̰. jīgərəzat̰. kāmə̄. ϑβahīā. mąm.ϑrānō. duutə̄ṇ. ẏə̄.īš. pāt̰. darəšāt̰. aṣ̌haī ā.
Y32.14: ahīā. garə̄ɱōi. āhōi.ϑβōinī. kāuuaī ašcīt̰. xratuš. xaratuš. xratuš. xaratuš. nī. dadat̰. varəcā. hīcā. fradiuuā. hīat̰. vīsəṇtā. drəguuaṇ təm. auuō. hiit̰cā̊ā. hiiat̰cā. hiit̰cā̊ā. hiiat̰cā. gāuš. jidiiā. mrao mī. ẏə̄. duuraoṣ̌əm. ṣ̌aocaiiat̰. auuō.
Y32.15: anāiš. ā. vīnə̄.nāsā. ẏā. karapōtā̊šc nə̄ṇg. vaṣ̌ō. tōi. ā ē. vaŋhə̄uš. ādəmān manaŋhō.
Y32.16: hamē tat̰. vaheštācīt̰. ẏē. uṣ̌aiiē. š́i ā.šcīt̰. daɱahiiā. xṣ̌aiiąs. mazdā. ahurā. ẏe.hiiāmā. aϑiišcīt̰. duuaē ϑā. ẏiiat̰. aenaŋhē. drəguuatō. ə̄əā nūn. iṣ̌iiə̄ṇg. aŋhaiiā.
Y32.17: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahīā. ẏ āsā. gə̄ušcā. uruuānəm.
Y32.18: ẏaϑā. ahū. vairīō Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y32.19: a ṣ̌əm. vōhū. 3. 3
Y32.20: x́aetu.maiϑīə̄m. hāi tīm. ẏazamaide.
Y32.21: ẏeŋ́hē. hāt ąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaide.
Y33: PAHLAVI PAHLAVI
Y33.1: ẏaϑā.āiš. iϑā. varəṣ̌aitē. ẏā. dātā. aŋhə̄uš. paoruiiehiiā. ratū š. š́iiaoϑanā. rajəštā. drəgauuatē cā. drəgauuataē cā. drəgauuatēcā. drəgauuataēcā. hiiat̰.cā. aṣ̌ā̊nə̄. ẏe.x́iiācā. hə̄ m.miiā.ṣ̌aitē. miϑrahīā. ẏācā. h ōi. ārəzauuā.
Y33.2: at̰. ẏə̄. akəm. drəgauuāit ē. vacaŋhā. vā. at̰. vā. manaŋhā. zaštō ibiiā. vā. varəṣ̌aite. v ϑaitē. astīm. tōi. vārā
Y33.3: vaheštō. xᵛaitū. vā. at̰. vā. vərəzə̄nii aeriia.manā. vā. ahurā. vīdąm.šca. v ā. ϑβaxšaŋhā. gauuōi. at̰. huuō. a šhiiā. aŋhat̰. vaŋhə̄ušcā. vāštrə̄. mnaŋhō.
Y33.4: ẏə̄. ϑβat̰. mazdā. asruštīm. a kəm.cā. manō. ẏazāi. apā. xᵛaetə̄uš ā. tarə̄maitīm. vərəzə̄naxaiiācā. na əštąm. Gujarati Text Gujarati Text druuzəm. airiia.manašcā. nad m.tō. gə̄ušcā. vā.štrāt̰. acištəm. m aṇtūm.
Y33.5: ẏastē. viispē.mazištəm. sə aōṣ̌əm. zabaiiā. auuaŋhānē. apānō. d arəgō.jiiātīm. ā.xṣ̌aϑrəm. vaŋhə̄uš. manaŋhō. aṣ̌āt̰. ā. ərəjūš. paϑō. ẏē ṣ̌ ẏaē ṣ̌ ẏēṣ̌ ẏaēṣ̌ ā̊. ahurō. ẏaetīm.
Y33.6: ẏə̄. zaō rəjūš. huuō. maenīə̄uš. kaiiā. hā. ẏā. vərəziiēidiiāi. maṇtā. vā štriiā. tā.tōə̄. iziiāi. ahurā. mazdā. darštōišcā. hə̄m.paraštōišcā. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y33.7: āmā. āedūm. vahištā. ā.xē aeϑiiācā. mazdā. darəṣ̌at̰.cā. aṣ̌ ā. vōhū. manaŋhā. ẏā. sruiiē. parə̄. magāonō. āuue.snā̊. aṇtarə. hə̄m tū. nəma.xᵛaētīš. ciϑrā̊. rātaiiō.
Y33.8: frō.mōi. frauuōi.zduum. arəϑātā. ẏ ā. vōhū. š́iiauuāi. manaŋhā. ẏa snəm. mazdā. xmšamāuuatō. at̰. vā. ašā. staomaiiā. staomiiā. staomaiiā. staomiiā. vacā̊. dātā. v ə̄. amərətā̊šcā. amərətātašcā. amərətā̊šcā. amərətātašcā. utaiiūitī. hauruua tā̊. hauruuatā̊šc. hauruuatā̊ hauruuatā̊šc. draonō.
Y33.9: ada. tōi. mazd mainiiūm. ašaoxṣ̌aiiaṇt ahe.štā. barətū. manaŋhā. aiiā̊. ār ōi. hā.kurənəm. yaiiā̊. haciṇi. uruu ąnō.
Y33.10: vīspā̊.štōi. huziitaīō. ẏā̊. jī. ā̊ŋhrə̄. ẏā̊šcā. həṇtī. ẏā̊šcā. mazdā. būaiaṇtī. ϑβahmī. hīš. jaoṣ̌ə̄. ā.baxṣ̌ō.huuā. vōhū. xṣ̌ii ā. manaṇŋhā. xša.ϑrā. ašā.cā. u. štā. tanōm. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y33.11: ẏə̄. sə̄ū.uštō. ahurō. mazdā̊šcā. Gujarati Text Gujarati Text kahiiā.cīt̰. paitī. 3. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y33.12: usa.mōi. uzārə̄ṣ̌uuā. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y33.14: sraoṣ̌əm. xša.ϑrəm.cā. Gujarati Text Gujarati Text
Y33.15: ahiiā. ẏāsā. Gujarati Text
Y33.16: ẏaϑ ā. ahū. vaeriiō. 4. Gujarati Text
Y33.17: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati Text
Y33.18: ẏaϑ āi.siϑąm. hāitīm. ẏazamaede.
Y33.19: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaede.
Y34: PAHLAVI PAHLAVI
Y34.1: ẏā. š́iiaoϑanā. ẏā. vacaŋhā. ẏ ā̊. ẏasnā. amərətātəm. mənaṣ̌əm.cā. aṣ̌əm.cā. mənaṣ̌əm.cā. aṣ̌əm.cā. taeibiiō. dā̊ŋhōā. dā̊ŋā. dā̊ŋhōā. dā̊ŋā. mazdā. xṣ̌aϑrə m.cā. hauruuatātō. aesąm. tōi. ah urā. ə̄hɱā. pōurutəmāiš. dastə̄.
Y34.2: at̰ cā. ī.tōi. manaŋhā. mainiiušcā. vaŋh uš. vīspā. dātā. spəṇtaxiiā nərəš. š́iiaoϑanā. ẏe.hiiā. uruu ā. aṣ̌ā. hacaite. paere.gaeϑē. xṣ̌amāuuatō. vahɱē. mazdā. garō. bīš. stū.tąm.
Y34.3: at̰. tōi. miiazdəm. ah urā. nimaŋhā. aṣ̌āicā. dāmā. sai ϑā. viispā̊. ā.xšaϑrōi. ẏā̊. vōh ū. ϑraostā. manaŋhā. ārōi.zī. hudā̊ ŋhō. vīspāiš. mazdā. xšmāuuas ū. sauuō.
Y34.4: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text at̰. tōi. āta rə̄m. ahurā. aōjō.aŋhuaṇtəm. aṣ̌ā. usə̄.mahī. asistīm. ə̄.mauuaṇtəm. s tōi. rapəm.təm. ciϑrāuuaŋhəm. ciϑrāauuaŋhəm. ciϑrāuuaŋhəm. ciϑrāauuaŋhəm. at̰. ma zdā. dai.biṣ̌aiiaṇte. zastā.stā iš. dere.stā.aenaŋhəm.
Y34.5: kat̰. və̄. xšaϑrəm. kāiistiš. š́iiaoϑanāi. mazdā. ẏaϑā. vā. amī. aṣ̌ā. v ōhū. manaŋhā. ϑrāiiōi.diiāe. darə gəm. ẏūsmākəm. parə̄.vā̊. vīspāi
Y34.6: ẏezī. aϑā. stā. haiϑīm. mazdā. aṣ̌ ā. vōhū. manaŋhā. at̰. tat̰. mōi. daxštəm. dātā. ahiiā. aŋhə̄uš. vī spā. maeϑā. ẏaϑā. vā̊. ẏazi.mana scā. uruueae.diiā̊. stauuas. aiien ī. paetī.
Y34.7: kuϑrātōi. arədrā. mazdā. ẏōi. vaŋhə̄uš. vaedinā. manaŋhō. sə̄aŋhuš. raeϑənā̊. aspəm.cīt̰. sā drācīt̰. ca.xriiō. uṣ̌e. uranaecīt̰. tə̄ m. anaiiə̄m. ẏūšmat̰. vaedā. aṣ̌ā. aϑānā̊. ϑrāzdūm.
Y34.8: tāiš. zīnā̊. š́ii aoϑanāiš. baiieṇtē. ẏūsū. as. pairī. pouru.biiō. iϑī.ejō. hiiat̰. a saojaiiā̊. nāidiiā̊ŋhəm. ϑβahii ā. mazdā. ąstā. uruuā.tahīā.
Y34.9: ąm. ārmaetīm. ϑβahīā. mazdā. bərəxδ ąm. vīduṣ̌ō. duš.š́iiaōϑanā. aū a.zazat̰. vaŋhə̄uš. əuuīstīm. manaŋh ō. aeibiiō. maṣ̌a. aṣ̌ā. siiazdat̰. ẏauuat̰. ahmāt̰. auruunā. xrafaštr ā.
Y34.10: ahiiā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. š́iiao ϑanā. vaocat̰. gərəbąn. huxurətuš. sp əṇtąm.cā. ārmaetīm. dąmīm. vīδū ā̊. hieϑąm. aṣ̌a. tācā. vīspā. a hurā. ϑβahmī. mazdā. xšaϑrōi. āv ōiiaϑrā.
Y34.11: at̰. tōi. ube. huruuā̊šcā. xᵛarəϑāe. ā. amərətatā̊šcā. vaŋh ə̄uš. xšaϑrāmanaŋhō. ašāmat̰. ā rmaitiš. vaxšta. utaiiūitī. tə̄uu īṣ̌ī. tāiš. mazdā. vīδuuaesąm. ϑβōi. ahī.
Y34.12: k . jare. ka šī. kat̰. v ẏasnahīā. sruuidīāi. mazdā. frā uuaocā. ẏā. vī.dāiiāt̰. aṣ̌əš. rā snąm. ṣ̌īšānā̊. aṣ̌ā. paϑō. vaŋh ə̄uš. xβae.tə̄ṇg. manaŋhō.
Y34.13: tə̄ṇ. ad uuānəm. ahurā. ẏə̄m. mōi. mraoš. vaŋh ə̄uš. manaŋhō. daenā̊. ṣ̌aoš́iiaṇt ąm. ẏāhū.kərətā. aṣ̌āt̰.cīt̰. uruuā xṣ̌at̰. hiiat̰. ciuuaštā. huδā̊.biiō. miiazdəm. mazdā. ẏehiiātū. daϑrə m.
Y34.14: tat̰. zī. mazdā. vairīm. astauuaet e. uštā.nāe. dātā. vaŋhə̄u. vaŋhə̄uš. vaŋhə̄u. vaŋhə̄uš. š́iiao ϑanā. manaṇhō. ẏōi. zī. gə̄uš. vərə zə̄ne. ajiiā̊. xṣ̌mākąm. hucištīm. a hurā. xratə̄uš. aṣ̌ā. frādō. vərəzə̄ nā.
Y34.15: Gujarati Text mazdā. at̰. Gujarati Text
Y34.16: ahiiā. ẏāšā. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text gə̄ušcā. uruuānəm.
Y34.17: ẏaϑā. ahū. vairiiō. 4. Gujarati Text
Y34.18: aṣ̌əm. vōh ū. 3. Gujarati Text
Y34.19: ẏā.š́iiaoϑanąm. hā itīm.ẏazamaede. ahunauuaetīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaede. ahunauuae.taiiā̊. g āϑaīā̊. haṇdātā. ẏazamaed e.
Y34.20: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaede.
Y35: PAHLAVI Pahlavi
Y35.1: Gujarati Text Gujarati Text
Y35.5: ϑrōtəmāi. Gujarati Text tāi.
Y35.6: PAHLAVI Pahlavi ẏat̰. utānā.vā. nāerī.vā. va edā. haeϑīm. aϑā. hat̰. vōhū. tat̰. ə̄ə ādū. vərəziiō.tūcā. īt̰. ahmat̰. ahm. ahmat̰. ahm. āe. fra cā. vātōiiōi.tū. īt̰. aeibiiō. ẏōi. īt̰. aϑā. vərəziiąn. ẏaϑā. īt̰. astī.
Y35.7: ahura hiiā.zī. at̰. viə̄. mazdā̊. ẏasnəm.cā. va haməm.cā. vahištəm. ahmə̄.maedī. gə̄u šcā. vāstrəm. tat̰. at̰. və̄. vərəziiāma hī. frācā. vā.tə̄iiā.mahī. ẏātə̄. i ṣ̌āmaedī.
Y35.8: aṣ̌ahīā. at̰. sairī. aṣ̌ īā. vərəzə̄ne. kahmāe.cīt̰. hātą sąm. vahestąm. ādāδa. ub aṣ̌ahiiā.s Gujarati Text ubōi.biiā. ahubiiā. 2. Gujarati Text
Y35.9: PAHLAVI Pahlavi imā. āt̰. uxδā. vacā̊. ahurā. mā. a əm. manaiiā. viihihiiā. frauucāmā. ϑβąm. at̰. aeṣ̌ąm. paitiiā.štārəm cā. frat̰.xštārəm.cā. dadimardē
Y35.10: ṣ̌āat̰.cā. hacā. vaŋhə̄ušcā. manaŋ ō. vaŋhə̄ušcā. xṣ̌aϑrāt̰. staotāi š. ϑβāt̰. ahurā. štōtōibiiō. aibii. u δā. ϑβāt̰. uxδōibiiō. ẏasnā. ϑβā t̰. ẏasnōi.biiō.
Y35.11: ẏeŋ́hē. hātą m. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaede. Gujarati Text ẏasnā. ϑβā ẏasnōibiiō. ẏěŋ́he. hatąm.
Y36: PAHLAVI Pahlavi
Y36.1: ahiiāϑβā. āϑrō. vərəzə̄nā. paouruiie. paerī.jasā.maede. mazdā. ahurā. ϑβ ϑβā. maeniiū. spə̄ništā. ẏə̄. ā. axtiš. ahmāi. ẏə̄m. axtōiiōi. dā̊ŋhe.
Y36.2: uruuā zištō. huuōnā̊. ẏātāiiā. paetī.ja miiā̊. ātarəmazdā̊. ahurahīā. uruuā zištahīā. uruuāziiā. nąmeštahīā. namaŋhā. nā̊. nā̊. mazištā̊. ẏā̊ŋhąm. pait ī.jamiiā̊.
Y36.3: ātarəš. vōi. mazdā̊. ahu rahīā. ahiimainiiuš. vōi. ahiiā. sp ə̄nistō. ahī. hiiat̰. vātōinąmanąm. vāzištəm. ātarəmazdā̊. ahurahii āϑβā. pairi.jasāmaide.
Y36.4: v ϑβā. manaŋhā. vōhū. ϑβā. ϑβā. cištō ϑnāišcā. vacə̄.biišcā. paire.jaṣ̌ āe.maede.
Y36.5: nəmax́iiā.mahī. išū.dii āmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. vīspāi š. ϑβā. humatāiš. vīspāiš. hūx tāeš. vīspāiš. hūarəštāiš. pairi.jasā.maede.
Y36.6: sraištąm. a t̰. tōi. kəharpə̄m. kəharpąm. āuuae. diiamahi. mazdā. ahurā. imārao cā̊. bərəjaštəm. barəjimanąm. auuat̰. y ā. āt̰. auuarə̄. hauuarə̄. auuarə̄. hauuarə̄. auuācī.
Y36.7: ẏeŋ́he. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaede.
Y37: PAHLAVI Pahlavi
Y37.1: ϑā. āt̰. ẏazamaidē. ahurəm. mazdąm
Y37.4: t. sarətim. hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌əm. hiiat̰. raōcōṇŋhiiat̰. hiiat̰. vīspā. vohū.
Y37.5: ftsarətūm. vaŋhuīm.cā. ārm
Y37.6: tā̊scā. ẏazamaede.
Y38: PAHLAVI Pahlavi
Y38.1: imąm. āat̰. ząm. gə̄nābiiš. haϑrā. ẏ azamaide. ẏānā̊. barətī. ẏā̊sc ā. tōiγənā̊. ahura. mazdā. aṣ̌āt̰. h cā. vairiiā̊. tā̊. ẏazamaide.
Y38.2: īžā̊. ẏaoštaiiō. fərastaiiō. ramataiiō. vaŋhuīm. ābiiš. aṣ̌iim. vaŋhuīm. īšəm. vaŋhuīm. āzūitīm. v aŋhuīm. fraṣ̌aštīm. vaŋhuīm. par m.dīm. ẏazamaide.
Y38.3: apō. at̰. ẏa amaide. maekaiṇtīšcā. hə̄.buua ṇtīšcā. frauuazaŋhō. ahurānīš. hurahiā. huua. hauua. huua. hauua. paŋhā̊. hupərəϑβ šcā. vā̊ huu āϑr
Y38.4: ūitī. ẏā. və̄. vaŋhīš. ahurō. mazdā̊. nąāmąm. daδāt̰. vaŋhudā̊. hīat̰. vā̊. daδāt̰. tāiš. vā̊. ẏazamaide. tāiš. friiąn.maī. tāiš. frəšīāmahī. tāiš. frəšīāmahī. tāiš. nəmax́iiāma hī. tāiš. iṣ̌ū.daiiāmahī.
Y38.5: apašcā. vā̊. aīazīšcā. azīšcā. aīazīšcā. azīšcā. vā̊. mātarąm.šcā. v ā̊. agənaīā̊. drəgu.dāīaŋhō. vīspō.p aitīš. auuaocāmā. vahestā. sra estā. auuā. və̄. vaŋhuīš. rātōiš. darəgō.bāzāuš. nāsū. paetī.vīād ā̊. paetī.sə̄ṇdā̊. mātarō. jītaīō.
Y38.6: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaede.
Y39: PAHLAVI Pahlavi
Y39.1: pasukanąm.cā. ẏōi. nā̊. zījeṣ̌əm.tī. aēbīašcā. tōi. āẏecā. aēibiiō. ā. aŋ həna.
Y39.2: dae.dekanąm.cā. aedīuuanąm. hī. at̰. urunō. ẏazamaede. aṣ̌ā̊nąm. ā at̰. urunō. ẏazamaede. kuδō.jātan ąm.cīt̰. narąm.cā. nāirinąm.cā. ẏaeṣ̌ ąm. vahihīš. daenā̊. vanaeṇteī. vanaeṇtī. vanaeṇteī. vanaeṇtī. vā. və̄aŋhəna. vā. vonarə. vaonarə. vonarə. vaonarə. vā.
Y39.3: vāat̰. āat̰. vāat̰. āat̰. aϑā. ẏazamaede. vaŋhūšcā. īt̰. vaŋuhīšcā. īt̰. spəṇtə̄ṇga. aməṣ̌ ə̄ṇga. ẏauuaejiiō. ẏauue.suuō. ẏōi. vaŋhə̄uš. āmanaŋhō. š́iieiṇtī. ẏ ā̊šca. uitī.
Y39.4: ẏaϑātūī. ahuramazdā. mə̄ṇŋhācā. vaocašcā. dā̊šcā. va rəšcā. ẏāvōhū. aϑātōi. daδema hī. aϑā. cīš.mahī. aϑā. ϑβā. ā aϑā. iṣ̌ūi.dīā.mahī. ϑβā. mazdā. ah urā. 2 ẏaϑātūī. ahuramazdā. Gujarati Text ϑβā. mazdā. ahurā.
Y39.5: vaŋhə̄uš. xᵛaetēuš. xᵛaitātā. vaŋhə̄uš. as ahīāϑβā. pairi.jaṣ̌ā.maede. v aŋhuīā̊. fsə̄.ratauuō. vaŋhuīā̊. ārma tōiš.
Y39.6: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaede.
Y40: PAHLAVI Pahlavi
Y40.1: āhūat̰. paitī. adāhū. mazdā. ahurā. mazdąm.cā. būiricā. kərəṣ̌uuā. rāitī. tōi. xra.paetī. ahmat̰. hīat̰. aebī. h iiat̰. mīzdəm. mauuaeϑəm. frat̰adāϑā. dainābiiō. mazdā. ahurā.
Y40.2: ahiiā. huuō. dāide. ahmāicā. ahuīe. manex́ī īā. ẏātat̰. u mā. tauua.cā. haxəmā. aṣ̌ax́iiācā. vīspāi. ẏaouue.
Y40.3: dāidī. at̰. nərąn sa. mazdā. ahurā. aṣ̌ā̊nō. aṣ̌acinaŋ hō. aidiiuš. vāstrə̄ṇg. darəgāi. īžīāe. bizūete. bizūaete. bizūete. bizūaete. haxmaine. ahme. bīā. cā. cā. ahmāi.rafənaŋhō.
Y40.4: aϑā. xᵛaetu š. aϑā. vərəjə̄nā. aϑā. haxəmąm. āt̰. ẏāiš. hīšca. maedī. aϑāv ə̄. utā.štā. x́iiāmā. mazdā. ahurā. aṣ̌auuanō. ərəṣ̌iiā. ištə̄ṇ. rāitī.
Y40.5: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šc ẏazamaede.
Y41: PAHLAVI Pahlavi
Y41.1: tō. garō. vahmə̄ṇg. ahurāe. maz . aṣ̌āicā. vahetā. əma aiiamahī.
Y41.2: vōhū. xšaϑrəm. tōi. mazdā. ahurā. apaemā. vīspāi. ẏaouue. huxšaϑrastūnē. nā.vā. nāirīvā. xša etā. ubōiiō. aŋhuuō. hātąm. hudāšt emā.
Y41.3: humāīm. ϑPahlaviā. ϑā. ϑPahlaviā. ϑā. īžīmə̄. ẏazatəm. aṣ̌aŋhācəm. daδe.maedī. aϑātūne. gaīašcā. astəṇtā̊.šcā. x́aiiā̊. ubōiiō. aŋhauuō. hātąm. huδ štəmā. 2. humāīm. ϑβā. Gujarati Text Gujarati Text ubōiiō. aŋhauuō. hātąm. huδ āstə.mā.
Y41.4: PAHLAVI Pahlavi hanaemācā. zaemācā. mazdā. ah frənahī. darəgā̊iiā aṇta mā. rapōišcā. tūne. darəəmcā. darəəmācā. darəəmcā. darəəmācā. uštā cā. hātąm. hudāštemā.
Y41.5: ϑβōi. st aotarašcā. mąmϑranašcā. ahuramazd ā. aogəmadaecā. usmahwcā. vīṣ̌ā madaecā. hīat̰. mīždəm. mauuaϑəm. fr adaδāϑā. daenābiiō. mazdā. ahurā. ϑβōištōtarašcā. Gujarati Text ma zdāahurā.
Y41.6: ahīā. huuō.nə̄. dāidī. ahmā ecā. ahuiie. manax́iiācā. tat̰. ahīā. ẏā. tat̰. upā.jamīā.mā. tauuacā. sa rəm. aṣ̌a.x́iiācā. vīspāi. ẏaouue.
Y41.7: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaede.
Y41.8: humatanąm. Gujarati Text vōhū.nąm. mahī. Gujarati Text Gujarati Text
Y41.9: ẏaϑā. ahū. vairīō. 4 Gujarati Text
Y41.10: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati Text
Y41.11: ẏa nəm. aṣ̌ahe. ratūm. ẏazamaede.
Y41.12: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaide.
Y42: PAHLAVI Pahlavi
Y42.1: ẏazamaide. və̄. aməšā. spəṇtā. y asnahe. haptaṇg.hātōiš. ha ṇdātā. apąm.cā. xā̊. ẏazamaid e. apąm.cā. pərətuš. ẏazamaid e. paϑąm.cā. vīciranā̊. ẏazamai de. paϑąm.cā. haṇjamanā̊. ẏaz amaide.
Y42.2: gairīšcā. afš.cinō. ẏazamaide. vairīšcā. aiβe.žd ānā̊ŋhō. ẏazamaide. aspənāc ẏeuuīnō. ẏazamaidē. pāiiūšcā. ϑβōrəštārā. ẏazamaide. ma cā. zarϑuštrəmcā. ẏ
Y42.3: ząmcā. asmanəmcā. ẏazamaide. v təmcā. daraṣ̌īm. mazdaδātəm. ẏazam de. tae.rəm.cā. harəϑiiā̊. haraəϑiiā̊. haraəϑiiā̊. harəϑiiā̊. bərəzō. ẏ azamaide. būmīm.cā. vīspjācā. vīspācā. vīspjācā. vīspācā. vōh ẏazamaide.
Y42.4: manō. vōhū. urunašcā. a ṣ̌ā̊nąm. ẏazamaide. vāṣ̌īm.cā. ẏąm. paṇcā.saduuarąm. ẏazamai de. xšaϑrəm.cā. ẏim. aṣ̌auuanəm. ẏ azamaide. ẏōi. hištaiti. maidim. za rā̊ŋhō. vōuru.kaṣ̌ahe. zaraiiō. vōuru. kaṣ̌əm. ẏazamaede.
Y42.5: haoməm.cā. zā erīm. bərəzəṇtəm. ẏazamaide. haom m. frāṣ̌mīm. frāt̰at̰.gaeϑəm. ẏaza ede. haoməm. dūraoṣ̌əm. ẏazam aede.
Y42.6: apąm.cā. fəraxṣ̌aoštrəm. ẏazamaede. vaiiąm.cā. fərafr paitī.ająm.ϑrəm. ẏazamaide. ōi. iieṣ̌ąm. dūrāt̰. aṣ̌ō.īšō. dax́iio nąm. vīspąm.šcā. aməṣ̌ąm. spəṇtąm. ẏazamaide.
Y42.7: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text Gujarati Text tā̊.šcā. yazamaide.
Y43: PAHLAVI Pahlavi
Y43.0: Gujarati Text nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌a onīš.
Y43.1: uštā. ahmāi. ẏaɱāi. uštā. k ahmāe.cīt̰. vašə̄.xšaiiąs. mazdā̊. dā īāt̰. ahurō. utaūitī. təuuīṣ̌īm. gat̰. tō vaṣ̌əmī. aṣ̌əm. aṣ̌əm. dərədiiāe. tat̰. mōi. dā̊. ārm te. rāiiō. aṣ̌īš. vaŋhə̄uš. gaem. anaŋhō. uštā. ahmāi. Gujarati Text em. manaŋhō.
Y43.2: Gujarati Text at̰.cā. ahmā vīspanąm. vahestə̄m. xᵛā.ϑrō.iiā. ϑrm. daidiitā. ϑβācī.cī.ϑβā. ə̄ništā. mainiiū. mazdā. ẏā. dā̊. aṣ̌ā. vaŋhə̄uš. māiiā̊. manaŋhō. vīspā. aii ārə̄. darəgō.jiiātōiš. uruuāi.daŋhā.
Y43.3: at̰. huuō. vaŋhə̄uš. vahiiōnā. aibiijamī āt̰. yə̄nā̊. ərəzūš. sauuaŋhō. paϑō. siṣ̌ ōit̰. ahīā. aŋhə̄uš. aštuuatō. manaŋhsc ā. haeϑiiə̄ṇg. āstiš. yə̄ṇg. āšae itī. ahurō. arədrō. ϑβāuuąs. hujə̄ṇtə̄ uš. spəṇtō. mazdā.
Y43.4: at̰. ϑβā. mə̄ŋhā e. taxməm.cā. spəṇtəm. mazdā. hiiat̰. tāzaštā. yātū. hafšīauuā̊. yā. dā̊. aṣ̌īš. darəguuāitē. aṣ̌āaonae cā. ϑβahiiā. garəmā. āϑrō. aṣ̌ā.ao jaŋhō. hīat̰. mōi. vaŋhə̄uš. hujaē. jima . manaŋhō.
Y43.5: spəṇtəm. at̰. ϑβā. m azdā. mə̄ṇŋ́hī. ahurā. hiiat̰. ϑβā. aŋhə̄ . jąmϑoi. darə kā̊. š́iiaoϑnīāiš. miiaždauuąn. ẏā cā. uxδā. akəm. akāi. vaŋhuīm. aṣ̌īm. vaŋhaouue. ϑβā. hunarā. dāmōiš. urū aesē. apə̄mē.
Y43.6: yahmī. spəṇtā. ϑβ ā. mainīū. uruuesē. jasō. mazdā. xšaϑr ā. ahmī. vōhū. manaŋhā. ẏ ehīā. š́iia oϑanāiš. gaeϑā̊. aṣ̌a. frādəṇtē. a bīō. ratūš. sə̄ṇŋhaitī. ārmaetiš. ϑβahīā. xratə̄.uš. yə̄m. naeciš. dā. baiiaṇtī.
Y43.7: spəm.təm. at̰. ϑβā. m azdā. mə̄ŋ́hī. ahurā. hīat̰. mā. vōhū. p erī.jasat̰. manaŋhā. pərəs at̰.cā. māciš. ahī. kahīā. hī. kaϑār. iiārə̄. daxšārā. fəraṣ̌aiiāi. dīš . aibī. ϑβāhū. gaeϑāhū. tanušəm.cā.
Y43.8: . hōi. aōjī. zaraϑuštrō. paouruuīm. ha ẏat̰. aṣ̌ā̊.nə̄. rafənō. x́iiə̄m. aojō.aŋh uuat̰. hiiat̰. ābūštīš. vaša.sə̄. xša ϑrahīā. diiā. ẏauuat̰. āϑβā. mazdā. staomī. ufīācā.
Y43.9: spəṇtəm. at̰a. ϑβā. mazdā. mə̄ṇŋhī. ahurā. hīat̰. mā. vōhū. pairī.jaṣ̌at̰. manaŋhā. ahiiā. fəraṣ̌ə̄m. kahmāe. vīduiie. v aṣ̌ī. at̰. āϑβa.ahmāi. āϑri. rātą m. nəmaŋhō. aṣ̌ahīā.mā. ẏauuat̰. isāe. maniiāi.
Y43.10: at̰. tū. mōi. dāiš. aṣ̌əm. hiiat̰. mā. zaozaomī. ārmaitī. hacimnō. īt̰. ārə̄ m. pərəsācānā̊. ẏātōi. ə̄hmā. paraštā. parštə̄m. zīϑβā. ẏaϑenātat̰. ə̄mauua ṇtąm. hiiat̰. ϑβā. xšaīąms. aeṣ̌mə m. diiāt̰. ə̄mauuaṇtəm.
Y43.11: spəm.təm. at̰. ϑβ ā. mazdā. mə̄ŋ́hī. ahurā. hīat̰. mā. vō hū. pairī.jasat̰. manaŋhā. at̰. xšamā. uxδāiš. dīdaiŋ́he. pa ouruuīm. sādrā.mōi. sąm.sa. maṣ̌īe ṣ̌ū. maṣ̌īae ṣ̌ū. maṣ̌īeṣ̌ū. maṣ̌īaeṣ̌ū. zarazdāitiš. tat̰ vərəzīə̄dīāi. h īat̰. mōi. mraotā. vaheštəm.
Y43.12: hiiat̰.c ā. mōi. mraoš. aṣ̌əm. jasō. frāxšna enē. at̰. tū.mōi. nōit̰. asruštā. pairī ō. γžā. uzrə̄idiiāi. parā. hīat̰. mōi. ājimat̰. səraoṣ̌ō. aṣ̌īm. mąm.zār īā. hacimanō. yā. vī. aṣ̌īš. rānōi. biiō. sauuōi. vīdāīāt̰.
Y43.13: spəṇtəm. a t̰. ϑβā. mazdā. mə̄ṇŋ́hī. ahurā. hīa t̰. mā. vōhū. pairī.jašat̰. manaŋhā. arəϑrā. vōizdiiāi. kāṇmahī ā. tə̄m. mōidātā. darəgahīā. yaoš. ẏə̄m. vā̊. naecīš. dārəšt. aete. va iriiā̊. štōiš. ẏā. ϑβahmī. xša
Y43.14: nū. isuuā. didīt̰. maibiiō. mazdā. tauuā. rafənō. frā.xšanaenəm. hiiat̰. ϑβā. xš aϑrā. aṣ̌āt̰. hacā. frąm.štā. uzirəidī āi. uzə̄m. sarədanā̊. sə̄ṇŋha.hiiā. mat̰. t āiṣ̌a. vīspāiš. ẏōi.tōi. mąm.ϑrā̊. mə rəṇtī.
Y43.15: spəṇtəm. at̰a. ϑβā. mazdā. mə̄m.ŋ́ hī. ahurā. hiiat̰. mā. vōhū. pairī.jaš at̰. manaŋhā. daxšat̰. uxšaiiāi. tušanā. maitiš. vaheštā. nōit̰. nā. p aouruuš. drəguuatō. x́iiāt̰. cišnušō. a t̰. tōi. vīspə̄ṇg. aṇgarə̄ṇg. aṣ̌ā̊nō. ādarə̄.
Y43.16: at̰. ahurā. huuō. mainīū. zaraϑušt rō. vərəm.tə̄. mazdā. yaštə̄. cištā. spə̄ništ ō. aštūat̰. aṣ̌əm. x́iiāt̰. uštānā. aojō. aŋhauuat̰. m.g. darəṣ̌ō. xšaϑrōi. x́iiā t̰. ārmaetiš. aṣ̌əm. š́iiaoϑanāiš. vōhū.
Y43.17: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text uštā. ahmāi. ẏaɱāi. Gujarati Text γaem. manaŋhō. 2 Gujarati Text Gujarati Text
Y43.18: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati Text
Y43.19: aštaū aitīm. hāetīm. ẏazamaide.
Y43.20: ẏe ŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. yaza maede. Gujarati Text
Y44:
Y44.1: tat̰. ϑβā. pərəṣ̌ā. ərəš.mōi. vaocā. ahurā. nəmaŋhō. āiiaϑānəmə̄. xšmāuuatō. mazdā. fr iiāi. ϑβāuuąm.sa. šaxᵛiiāt̰. mauuaet ē. adanē. aṣ̌āi. frīāi. dazdiiāi. hā.ku runā. yaϑānə̄. ā. vōhū. jimat̰. mat̰. manaŋ hā.
Y44.2: tat̰. ϑβā. pərəšā. ərəš.mōi. vao cā. ahurā. kaϑā. aŋhə̄uš. vahešta hīā. paouruuīm. kāϑə̄. sūidiiāi. yə̄ī. yə̄mī. yə̄ī. yə̄mī. pa ietiṣ̌āt̰. hauuō. jī. aṣ̌ā. spəṇtō. ire xtəm. vīspaebiiō. hiiū. ahūm.bi š. uruuaϑō. mazdā.
Y44.3: tat̰. ϑβā. pərəšā. ə rəš.mōi. vaocā. ahurā. kasnā. ząm.ϑā. patā. aṣ̌ahīā. paouruīō. k asnā. x́ə̄ṇg. starə̄ṇcā. dāda. aduuānəm. kə̄. yāmā̊. uxšiiaitī. nərəfšaitī. ϑβ at̰. tācīt̰. mazdā. vasə̄mī. aniiācā. v īduīē.
Y44.4: tat̰. ϑβā. pərəšā. ərəš.mōi. vaocā. ahurā. kasnā. dərətā. jąm.cā. adənabā̊šcā. auuapastō iš. kə̄. apō. uruuarā̊šcā. kə̄. vā.tāiš. duuąna.maibiiašcā. yaōgət̰. āsū. kasn ā. vaŋhə̄uš. mazdā. dąmiš. manaŋhō.
Y44.5: tat̰. ϑβā. pərəšā. ərəsmōi. vaoc ā. ahurā. kə̄. huuā.pā̊. raōcā̊ šcā. dāt̰. timā̊šcā. kə̄. huuā.pā̊. x́a fənəm.cā. dāt̰. zaemācā. kə̄. ẏā. ā̊. rə̄m.piaϑβā. xšapācā. ẏā̊. manō.ϑrī š. cazdō.aŋhauuaṇtəm. arəϑahīā.
Y44.6: t ϑβā. pərəšā. ərəṣ̌mōi. vaocā. ahurā. yā. frauušaiiā. yejītā. aϑā. h eϑīā. aṣ̌əm. š́iiaoϑanā. də.bąm.zai ārmaitiš. taibiiō. xšaϑrəm. vohū. c š. manaŋhā. kaēibiiō. azīm. rānaīō.s kərətīm. gąm. taṣ̌ō.
Y44.7: tat̰. ϑβā. pər šā. ərəṣ̌mōi. vaocā. ahurā. kə̄. bərəxδąm. tāšta. xšaϑā. xšaϑrā. xšaϑā. xšaϑrā. mat̰. ārmai īm. kə̄. uzəməm. cōrət̰. viiā.niiā. puϑrəm. pi ϑrē. azə̄m. tāiš. ϑβā. frašnī. auuāmī. mazdā. spəṇtā. mainīū. vīspanąm. d ātārəm.
Y44.8: tat̰. ϑβā. pərəšā. ərəš.mōi. vaocā. ahurā. mə̄ṇdaidiiāi. yā.tōi. mazdā. ādištiš. ẏācā. vō uuā. vōhū. uruuāšat̰. āgə̄mat̰. tā.
Y44.9: tat̰. ϑβā. pərəšā. ərəšmōi. vaocā. a hurā. kaϑā.mōi. ẏąm. yaoš. daenąm. yaoždānē. ẏąm. huδānaš. huδānaoš. huδānaš. huδānaoš. pa etišē. ṣ̌ax́iiāt̰. xšaϑrahiiā. ərəs ūā. xšaϑrā. ϑβāuuąs. aṣ̌īštīš. m azdā. hadəmōi. ašā. vōhūcā. š́iią sa. manaŋhā.
Y44.10: tat̰. ϑβā. pərəšā. ərə šmōi. vaocā. ahurā. tąm. da inąm. ẏā. hātąm. vaheštā. ẏāmōi. gaiϑā̊. aṣ̌ā. frādōit̰. hacə̄mnā. ārm aitōiš. uxδāiš. š́iiaoϑanā. š́iiaoϑanāiš. š́iiaoϑanā. š́iiaoϑanāiš. ərəš. daidiiat̰. max́iiā̊. cistōiš. ϑβā. ī štīš. ušə̄na. mazdā.
Y44.11: tat̰. ϑβā. pərəš ā. ərəšmōi. vaocā. ahurā. kaϑ ā. tə̄ṇg.ā. vī.jamīāt̰. ārmaitiš. ae ibiiō. mazdā. ϑβōi. vaṣ̌iiaitē. daē azə̄m. tōi. āiš. paouruiiō. frauuō i.vīde. vīspə̄ṇg. aniiə̄ṇg. maniiə̄uš. spaṣ̌iiā. duuaeṣ̌aŋhā.
Y44.12: tat̰. ϑβā. pərəṣ̌ā. ərəšmōi. vaocā. ahurā. kə̄. aṣ̌auuā. ẏāiš. pərəṣ̌ā. drəg uuā̊. vā. katārə̄m. ā. aṇgrō. vā. huuō. vā. aṇgrō. yə̄mā. drəguuā̊. ϑβā. sūā. saūā. sūā. saūā. paitī.ərətē. ciiə̄aŋhat̰. huuō. ōit̰. aiiə̄m. aṇgrō. maniietē.
Y44.13: tat̰. ϑβ ā. pərəṣ̌ā. ərəšmōi. vaocā. ahurā. kaϑā. drujəm. nīš. ahmat̰. ānīš. n iš.āmā. tə̄ṇga. auuā. yōi. aṣ̌rušt iš. pərənā̊ŋhō. nōit̰. aṣ̌ahīā. ādīuii iṇtī. hacə̄manā. nōit̰. fraṣ̌aiiā. v hə̄ušcā. xnarə̄. manaŋhō.
Y44.14: tat̰. ϑβā. rəṣ̌ā. ərəšmōi. vaocā. ahurā. kaϑā. aṣ̌āi. drujə̄m. dīąm. zaštaī ō. nī. hīm. mərąm.ždiiāi. ϑβahīā. mąm. ϑrāiš. sə̄ŋhahiiā. ə̄mauuaitīm. sīnąm. d āuuōi. drəguuaesū. āīš. dūafsēṇg. mazdā. anāišə̄. ąn.štąm.ṣ̌cā.
Y44.15: tat̰. ϑβā. pərəšā. ərəšmōi. vaocā. ahurā. yejī. ahīā. aṣ̌ā. pōi. mat̰. xs aiieī. hiiat̰. hə̄m. spādā. anaocaŋhā. amaitē. auuāiš. uruuātāiš. ẏāt . mazdā. dīdərəgajō. kuϑrā. aiiā̊. kah māi. vananąm. dadā̊.
Y44.16: tat̰. ϑβā. pərə šā. ərəšmōi. vaocā. ahurā. ə̄. vərəϑrə̄m.jā. ϑβā. pōi. saŋhā. ẏōi. əṇtī. ciϑrām. mōi. dąm. ahūm.biš. ra ūm. cīždī. at̰. hōi. vōhū. səraoṣ̌ō. z ṇtu. manaŋhā. mazdā. ahmāi. ẏahm e. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
Y44.17: tat̰. ϑβā. rəšā. ərəšmōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. mazdā. zarə̄.macarąnī. hacā. xšmat̰. vāskaietīm. xšamākąm. hiiat.cā. mōi. x́i āt̰. vaxšaešō. sarō. būždiiāi. hauruuāt ā. amərətātā. auuā. mąm.ϑrā. ye. rāϑimō. aṣ̌āt̰. hacā.
Y44.18: tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš mōi. vaocā. ahurā. kaϑā. aṣ̌ā. tat̰. mīždəm. hanānī. daṣ̌ā. aspā̊. urarš nauuaitīš. arš nauuaitīš. uraršnauuaitīš. aršnauuaitīš. uštrəm.cā. hiiat̰. mōi. mazdā. apauuaetī. haoruuātā. amərətātā. ya ϑā. hī. taibiiō. dā̊ŋhā.
Y44.19: tat̰. ϑβā. pə rəšā. ərəšmōi. vaocā. ahurā. yaštat̰. mīždəm. hanəṇtī. nōit̰. dāitī. yə̄.īt̰. ahmāi. ərəžuxδāi. nādāitə̄. kātə̄ m. ahiiā. mainiš. aŋhat̰. paouruīē. vīdū ā̊. auuąm. yāīm. aŋhat̰. apə̄mā.
Y44.20: ciϑinā. m azdā. huxšaϑrā. daeuuā. aŋharə̄. at̰. īt̰. pərəšā. yōe. pisiiaetī. aēib ō. kąm. yāiš. gąm. karapā. usixšc iišmāi. dātā. yā.cā. kauuā. ąn.mə̄n urūdōiiaϑā. nōit̰. hīm. mīzə̄n. aṣ̌ā. vā štrəm. frādaiŋ́hē.
Y44.21: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text gaem. manaŋhō. Gujarati Text Gujarati Text
Y44.22: aṣ̌əm. vōhū. 3
Y44.23: tat̰.ϑβ ā.pərəṣ̌ąm. hāitīm. ẏazamaide.
Y44.24: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊.šcā. ẏazamaide.
Y45:
Y45.1: Gujarati Text āt̰. frauuaxšiiā. nū. gūšo dūnū. sraotā. ẏaecā. asnāt̰. yaecā. dūrāt̰. išaϑā nū. īm. vīspā. ciϑrə̄m. zī. ma zdąā̊ŋhō. ma zdā̊ŋhō. mazdąā̊ŋhō. mazdā̊ŋhō. dūm. nōit̰. dabitīm. duš.šašt eš. ahūm. mərəąm.šiiāt̰. akā. varanā. drəguuā̊. hizuuā̊. āuuərətōi.
Y45.2: at̰. fra xšiiā. aŋhə̄uš. mainīū. paou ruuiie. paou ruiie. paouruuiie. paouruiie.. yaiiā̊. spaeniiā̊. uitī. mrauuat̰. ẏə̄m. aṇgrəm. nōit̰. nāmanā̊. nōit̰. ṣ̌ə̄m.ŋhā. nōit̰. xratauuō. naē edā. varanā. nōit̰. uxδ ā. naedā. š́iiaoϑanā. nōit̰. daenā̊. nōi t̰. uruuąnō. hacəṇtē.
Y45.3: at̰. frauuaxšīā. aŋhə̄uš. ahiiā. paouruuīm. yąm mōi. vīdūā̊. mazdā̊. vaocat̰. ahurō. yōi. īm. və̄. nōit̰. iϑā. mąm.ϑrəm. varəšəṇtī. ya ϑā. īm. mə̄nāicā. vaocacā. aibiiō. aŋhə̄u š. auuōi. aŋhat̰. apə̄məm.
Y45.4: at̰. frauuaxš iiā. aŋhə̄uš. ahiiā. vaheštəm. aṣ̌āt̰. hacā. mazdā. vaeδā. ẏə̄. īm. dā t̰. patarə̄m. vaŋhə̄uš. varəzīaṇtō. manaŋh ō. at̰. hōi. dugədā. huš́iiaoϑanā. ārmatō iš. ārmaitō iš. ārmatōiš. ārmaitōiš. nōit̰. dažsazdiiāe. vīspe. vīspāe. vīspe. vīspāe. hešas. ahurō.
Y45.5: at̰. frauuaxšīā. hīa mōi. mraot̰. spəṇtōtimō. vacə̄. sruuidī āe. hiiat̰. marətaēibiiō. vaheštəm. i. mōi. ahmāi. səraošəm. dąn. caiiašc ā. upā.jzəən. hauruuātā. amərətātā. vaŋhə̄uš. maniiuš. š́iiaoϑanāiš. mazd ā̊. ahurō.
Y45.6: at̰. frauua.xšaīā. vīspanąm. mazəštəm. štauuasa. aṣ̌ā. ẏə̄. huδā̊. ẏōi. həṇtī. spəṇtā. mainī ū. sraotū. mazdā. ahurō. ẏehīā. vahmī. vōhū. manaŋhā. manaŋhā. fraṣ̌ī. manaŋhā. ahiiā. xratū. fraomā. sāštū. vaheštā.
Y45.7: e.hiiā. sauuā. iṣ̌əm.tī. rādaŋhō. ẏō ijī. zuuā. ā̊ŋharəcā. būaṇticā. amərə tāitī. aṣ̌ā̊nō. uruuā. aeṣ̌ō. utaiiūt ā. yā. nərąs. sādrā. drəguuatō. tācā. xšaϑrā. mazdā̊. dąmiš. ahurō.
Y45.8: ə̄m. nə̄. štaotāiš. nəmaŋhō. ā. vīvarə šō. nū.zīt̰. casmainī. vīā.darəṣ̌əm. va hə̄uš. maniiōiə̄š. š́iiaoϑanahīā. u xδax́iiācā. vīduš. aṣ̌ā. ẏə̄m. mazdą m. ahurəm. at̰. hōi. vahmə̄ṇga. dimānə̄. g arō. ni.dāmā.
Y45.9: tə̄m. nə̄. vōhū. mat̰. manaŋhā. cixšnōšō. yə̄.nə̄. ušnə̄. . ušə̄n. ušnə̄. ušə̄n. cōrət̰. spə̄nacā. aspə̄nacā. mazdā̊. xšaϑrā. v arəzanā̊. daiiā̊. daiiā̊. diiāt̰. ahurō. pasūš. vīrə̄ṇ g. ahmā.kə̄ṇg. frat̰.ϑāi. ā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ā. haojə̄ṇϑβāt̰. āmanaŋhō.
Y45.10: tə̄m. nə̄. ẏasnāiš. ārma.tōiš. mimaγžō. yə̄. ąn.mə̄nī. mazdā̊. srāūī. ah urō. hīat̰. hōi. aṣ̌ā. vōhūcā. cōišt. amanaŋhā. xšaϑrōi. hōi. hauruuāt ā. amərətātā. aɱāi. štōi. dąn. tə̄uuī šī. utaiiūitī.
Y45.11: yaštā. daeuuēṇg. a parō. maṣ̌īąm.šcā. tarə̄ṇ.mąm.štā. yōi. īm. tarə̄m.manīaṇtā. aniiə̄ṇg. ahmā t̰. ẏə̄. hōi. arə̄m. maniiātā. š́saoš́iiaṇ tō. saoš́iiaṇ tō. š́saoš́iiaṇtō. saoš́iiaṇtō. də̄ṇg. patōiš. spəṇtā. daenā. ur uuϑō. barātā. patāvā. mazdā. ahurā.
Y45.12: Gujarati Text Gujarati Text uštā. ahmāi. ẏah māi. uštā. Gujarati Text gaem. manaŋhō. 2 Gujarati Text Gujarati Text
Y45.13: aṣ̌əm. vōhū. 3
Y45.14: at̰.frauua.xšiiąm. hāi tīm. ẏazamaide.
Y45.15: ẏeŋ́hē. hātąm. t ā̊šcā. ẏazamaide.
Y46: PAHLAVI PAHLAVI
Y46.1: kām. nəmō. iząm. kuϑrā. nəmōi. aiienī. pa erī. xᵛaetə̄uš. ariiamanašcā. da.dai tī. nōit̰. mā. xšnā̊š. ẏā. vərəzə̄nā. hə̄ ā. naedā. daex́iiuš. ẏōi. šāštār ō. drəguuaṇtō. kaϑā. ϑβā. mazdā. xš aoṣ̌āi. ahurā.
Y46.2: vaidā. tat̰. ẏā. ahmī. mazdā. anaešō mā. kamna.fšuuā. h iiat̰.cā. kamanānā. ahmī. gərəjōi. tōi. āīt̰. āuuaenā. ahurā. rafəδrə̄m. caga uuā̊. hiiat̰. frīō. frīāi. daedīt̰. āxš ō. vaŋhə̄uš. aṣ̌ā. īštīm. manaŋhō.
Y46.3: ka δā. mazdā. ẏōi. uxṣ̌ānō. asnąm. aŋhə̄u š. darəϑrāe. fraoaṣ̌ahīā. frārəṇt ē. vərəzdāiš. sə̄ṇhāiš. saoš́iiaṇ tąm. xaratauuō. kaeibiiō. ūϑāi. vōhū. jamat̰. manaŋhā. mae.biiō. ϑβāsąm. štrāe. vərəne. ahurā.
Y46.4: at̰.tə̄ṇg. drəguu ā̊. ϑβ ϑβ ẏə̄m.g. aṣ̌ahīā. važarə̄ṇg. p āt̰. gā̊. frō. rətōə̄uš. rətə̄uš. rətōə̄uš. rətə̄uš. ṣ̌ōi.ϑrahīā. vā. dax́iiə̄uš. vā. duždō.bā̊. hąm. s. xᵛā iš. š́iiaoϑanāiš. ahə̄m. uštō. uštō. aštə̄m. xš rāt̰. mazdā. mōi.ϑβat̰. jiiā.tə̄uš. vā̊. huuō. tə̄ṇg. frōgā̊. paϑmə̄ṇg. hucišt ōiš. carat̰.
Y46.5: ẏə̄. vā. ašaīąm. xšaīąm. ašaīąm. xšaīąm. s. adąm. s. drūtā. aīaṇtəm. uruuātōiš. vā. huzə̄ṇtuš. miϑrōibiiō. vā. rasnā. juuą m. s. ẏə̄. aṣ̌auuā. drəguuaṇtəm. vī.ciϑr ō. hąm. s. tat̰. frō. xᵛaetauue. mruiā t̰. uzūiϑīōi. īm. mazdā. xrūniiāt̰. ahurā.
Y46.6: at̰. ẏštə̄m. nōit̰. nā. isəmanō. āiiāt̰. drūjō. h uuō. dāmąm. ahiiā. gāt̰. huuōjī. drəguu ā̊. drəgauu ā̊. drəguuā̊. drəgauuā̊. ẏə̄. drəguuāite. vaheštō. huuō. as auuā. ẏahmāe. aṣ̌auuā̊. fraīō. hīa t̰. daenā̊. paouruiiā̊. dā̊. ahurā.
Y46.7: kə̄.mnā. mazdā. mauuaeti. pāiiūm. daδā hiiat̰. mā. drəguuā̊. diiδarəšatā. aen aŋhē. aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrašcā. manaŋ ašcā. ẏaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā. tąm. mōidąm. aštūąm. daenaiiā̊. frāuuaocā.
Y46.8: ẏə̄. vā. mō i. ẏā̊. gaeϑā̊. dazdē. aenaŋhə̄. nōit̰. a hīāmā. āϑrəš. š́iiaoϑanāiš. frō. siiāt̰. paetī.aogət̰. tā. ahmāi. ja sōit̰. duue.saŋhā. tanuuə̄m. ā. ẏā. īm. hujīātōiš. pāiiāt̰. nōit̰. dužjīā. tōiš. kācīt̰. mazdā. dauuae.saŋhā.
Y46.9: tauuō. īmā. kə̄huuō. ẏə̄mā. arədrō. cōi. ϑat̰. paouruīō. ẏaϑā. ϑβā. ziuuīšt īm. uzimōhī. š́iiaoϑanōi. spəṇtəm. a hurəm. aṣ̌auuanəm. ẏātōi. aṣ̌āi. ẏ ā. aṣ̌āe. gə̄uš. tṣ̌ąm. mraōt̰. ais əm.tī. mā. tā. tōi. vōhū. manaŋhā.
Y46.10: ẏə̄. vā. mōi. nāgənā. vā. mazdā. ahurā. δ āiiāt̰. aŋhə̄uš. yātū. vōištā. vahe štā. aṣ̌īm. aṣ̌āi. vōhū. xšaϑrəm. m naŋhā. ẏąm.šcā. haxṣ̌āi. xṣ̌amāuuī atąm. vahmāi. ā frōtāiš. viispāiš. cinuuatō. fra.frā. pərətūm.
Y46.11: xšaϑrāiš. ẏūzən. karapanō. kāuuaiiašcā. akāiš. š́iiaōϑanāiš. ahūm. mərəm.gaidiiāi. maṣ̌īm. ẏə̄ṇg. xᵛə̄. u.ruuā. xᵛaicā. xrao zdat̰. daenā. hiiat̰. aibiigəmən. ẏaϑrā. c inauuatō. pərətuš. ẏauuōi. vīspāi. dr ūzō. dimānāi. aštauuīō. aštaīō. aštauuīō. aštaīō.
Y46.12: hiiat̰. usa ṣ̌ā. naptaiiaeṣ̌ū. nafšucā. tūrahīā. uzajən. friiā.nahīā. uziiaeṣ̌ū. ārmatō iš. gaiϑā̊. frādō. ϑβa.xṣ̌aŋhā. at̰. īš. āi. vōhū. hə̄m. aibiimōišta. manaŋh ā. aiebiiō. rafəδrāi. mazdā̊. saštə̄. ah urō.
Y46.13: ẏə̄. spətāməm. zaraϑuštrəm. rādaŋhā. marətaeṣ̌ū. xṣ̌nāuš. huuōnā. fəraṣ̌. diiāi. ərəδβō. at̰. hōi. mazdā̊. ahūm. daδāt̰. ahurō. ahmāi. gaeϑā̊. vōh hū. hū. vōhhū. vōhū. frāt̰at̰. manaŋhā. tə̄m. və̄. aṣ̌ā. h amə̄mhamaidī. huš.haxā.ima.
Y46.14: zaraϑu štrā. kašte. aṣ̌auuā. uruuaϑō. mazō i. magāi. kə̄. vā. fərasruuediiāi. v aštē. at̰. huuō. kauuā. vīštāspō. ẏ āhū. yə̄ṇg.štō. mazdā. hdəmōi. hadəmōi. hdəmōi. hadəmōi. mana š. ahurā. tə̄ṇg. zbaiiā. vaŋhə̄uš. uxδā iš. manaŋhō.
Y46.15: haicat̰.aspā. vaxšiiā. və̄. spətamā̊ŋhō. hiiat̰. dāϑə̄ṇg. vīca iiaϑā. at̰ā.ϑąm.šcā. tāiš. ẏūš. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. xšamaibiiā. d aduīe. ẏāiš. dātāiš. paouruiiā iš. ahurahīā.
Y46.16: fəraṣ̌aoštrā. aϑrātū. arədrāiš. it̰īδ. it̰īδ. idī. huuō. guuā. gauuā. guuā. gauuā. tāiš. ẏə̄ṇg. us ūhī. uštā.štōi. ẏaϑrā. aṣ̌ā. hacai tē. ārmaitiš. ẏaϑrā. vaŋhə̄uš. ma hō. īštā. xšaϑrəm. ẏaϑrā. mazdā̊. v arədimąm.ṣ̌aeite. ahurō.
Y46.17: ẏaϑrā. v ə̄. afṣ̌mānī. saŋhānī. nōit̰. anafṣ̌a mąm. də̄jāmāspā. huuō.guuā. hadā. və̄. stā. vahmə̄ṇg. səraoṣ̌ā. rādaŋhō. ẏə̄. vī.cinaot̰. dāϑəm.cā. adāϑəm.cā. daṇgrā. maṇtū. aṣ̌ā. mazdā̊. ahurō.
Y46.18: ẏə̄. maiebiiā. ẏaiš. ahmāi. ašcīt̰. vaheštā. max́iiā̊. ištōiš. vōhū. c ōiṣ̌əm. manaŋhā. ąm.štə̄ṇg. ahmāi. ẏə̄. nā̊. ąm.štāi. daediitā. mazdā. aṣ̌ā. xšamākəm. vārəm. xšnaoṣ̌əmnō. tat̰. mō i. xratə̄uš. manaŋhašcā. vīciϑəm.
Y46.19: ẏə̄m. mōi. aṣ̌āt̰. haeϑīm. hacā. varəṣ̌ai te. zaraϑuštrāi. hiiat̰. vasnā. fəra ṣ̌ōtəməm. ahmāi. miiždəm. hanəṇtē. par š. gāuuā. zī. azī. zī. azī. tācīt̰. mōi. sąštauuīm. mazdā. vaedištō.
Y46.20: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text uštā. ahmāi. Gujarati Text γaem. manaŋhō. 2 Gujarati Text
Y46.21: aṣ̌əm. vōhū. 3
Y46.22: kamanamaejąm. hāetīm. ẏazamaide. uštauuaetīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌aheratūm. ẏazamai de. uštauuaetaiiā̊. gāϑaīā̊. haṇ dātā. ẏazamaede.
Y46.23: ẏeŋ́hē. hā tąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaide.
Y47: PAHLAVI Pahlavi Text
Y47.0: Gujarati Text Gujarati Text nəmō. və̄. gāϑ ā̊. aṣ̌
Y47.1: tā. mainiiū. v ācā. manaŋhā. cā. aṣ̌āt̰. š́iiaōϑanācā. vacaŋhācā. ahmāi. dąn. hauruuātā. amə rətātā. mazdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahur ō. 2 Gujarati Text Gujarati Text
Y47.2: ahiiā. mainiiə̄oš. spə̄ništa hiiā. vaheštəm. hiziiā̊. uxδāiš. vaŋ hə̄uš. ə̄.əānū. manaŋhō. ārmatōiš. zaštōi biiā. š́iiaoϑanā. vərəziiat̰. ōiiā. cišt ī. huuō. ptā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊.
Y47.3: a hiiā. mazdā̊eniiə̄uš. maeniiə̄uš. mazdā̊eniiə̄uš. maeniiə̄uš. tuuə̄m. ahiitā. spə ṇtō. ẏə̄. ahmāi. gąm. rānaiiō.skərətīm. m.tasat̰. at̰. hōi. vāštrā. rāmādā̊. etīm. hiiat̰. hə̄m. vōhū. mazdā. hə̄. štā. manaŋhā.
Y47.4: ahmāt̰. maniiə̄uš. ṇtī. drəguuaṇtō. drəgauuaṇtō. drəguuaṇtō. drəgauuaṇtō. mazdā. spəm . aṣ̌āunō. kasə̄ušcīt̰. nā. hat̰. isuuācīt̰. hąm.s. paraoiš. akō. drəguuāite.
Y47.5: tācā. s pəṇtā. mainiiū. mazdā. ahurā. aṣ̌ā̊n ē. cōiš. ẏāzī. cīcā. vaheštā. han arəϑahmāt̰. zaoṣ̌āt̰. drəguuā̊. baxša itī. ahiiā. š́iiaoϑanāiš. akāt̰. ā. š́iiąs. manaŋhō.
Y47.6: tādā̊. spəṇtā. ma iniiū. mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhā̊. v īdāitī. rānōibiiā. ārmatōiš. də.bąm zaŋhā. aṣ̌a.x́iiācā. hāzī. pō.uruš. iṣ̌əṇtō. vāruuāitē. vāuruuāitē. vāruuāitē. vāuruuāitē.
Y47.7: Gujarati Text Gujarati Text spəṇtā. maeniiū. vaheštācā Gujarati Text Gujarati Text ārmaitī. ahurō. 2 Gujarati Text Gujarati Text
Y47.8: aṣ̌əm. ū. 3
Y47.9: spəṇtā.mainiiū. hāi azamaide.
Y47.10: ẏeŋ́hē. tā̊šcā. ẏazamai
Y48: PAHLAVI Pahlavi Text
Y48.1: Gujarat Text ẏezii. adāiš. aṣ̌ā. drujəm. və̄ṇŋhaitī. hiiat̰. ąša.ṣ̌utā. ẏādai bətānā. fraoxtā. amərətāitī. daeuuā išcā. maṣ̌īāišcā. at̰. tōi. sauuāiš. vahməm. vaxšt̰. vaxšat̰. vaxšt̰. vaxšat̰. ahurā.
Y48.2: vaocā. vaocā.ā vaocā. vaocā.ā mōi. y ā. tauuīə̄hmā. viiduuā̊. ahurā. parā. h iiat̰. mā. ẏā. mə̄ṇg. pərəϑā. jimaitī. ka t̰. aṣ̌auuā. mazdā. və̄ṇghat̰. drəgauuaṇ təm. hāziiaŋhə̄uš. vaŋhī. vištā. ākir itiš.
Y48.3: at̰. vaidimnāi. vaidimanāi. vaidimnāi. vaidimanāi. vaheštā. ṣ̌ āsnąm. ẏąm. huδā̊. ṣ̌āstī. aṣ̌ā. a hurō. spəṇtō. vīdūā̊. ẏecīt̰. gūzrā. sə̄ŋhā̊ŋhō. ϑβāuuąs. mazdā. vaŋhə̄u . xraϑβā. manaŋhō.
Y48.4: ẏə̄. dāt̰. manō. va ō. mazdā. aṣ̌iašcā. aṣ̌āiašcā. aṣ̌iašcā. aṣ̌āiašcā. huuō. daenąm. iiaoϑanāicā. vacaŋhācā. ahiiā. za oṣ̌ə̄ṇg. uštiš. varənə̄ṇg. hacaetē. ϑβahmī. xratā̊. apə̄məm. nanā. aŋhat̰.
Y48.5: h uxšaϑrā. xšə̄ṇtąm. mānē. duṣ̌ixša ϑrā. xṣ̌ə̄ṇtā. vaŋhuiiā̊. cištōiš. š́iiaoϑanāiš. ārmaitē. ẏaoždā̊. maṣ̌īaipāi. maṣ̌īāi. maṣ̌īaipāi. maṣ̌īāi. aipī. ząm.ϑrəm. vaheštā. gauuōi. vərəzīātąm. tąm. nə̄. xᵛarəϑāi. fš uiiō.
Y48.6: hāzīnə̄. huṣ̌ōiϑəmā. hānē. utaiiūi tīm. dāt̰. tə̄uuīṣ̌īm. vaŋhə̄uš. manaŋhō. bərəxδē. at̰axiiāi. aṣ̌ā. mazdā̊. uruua rā̊. vaxšat̰. ahurō. aŋhə̄uš. jąm.ϑōi. p aouruiiehiiā.
Y48.7: nī. aeṣ̌əmō. nī. dīātą m. paetī. rəməm. paitī. ṣ̌iioždūm. ōi. ā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. dīdarə.γžo iiē. aṣ̌ā. vīąm. ẏehiiā. hiϑā ā. spəṇtō. at̰. hōi. dāmąm. ϑβ ąm. ahurā.
Y48.8: kātōiš. vaŋhə̄uš. mazd . xšaϑrahīā. īštiš. kātōi. aṣ̌ō . ϑβax́iiā. maibiiō. ahurā. kātōi. ṣ̌ā. akā̊. arədrə̄ṇg. iṣ̌iiā. vaŋh š. maniiə̄uš. š́iiaϑə̄nanąm. jauuar .
Y48.9: kadā. vaedā. ẏeziicahiiā. xṣ̌ iaϑā. mazdā. aṣ̌ā. ẏehīā.mā. ā eš. duuaeϑā. hīcat̰. hīcat̰. ərəṣ̌a.mōi. ərəsūcąm. aŋhə̄uš. vafūš. vafūš. fṣ̌ūš. manaŋhō. viidīāt̰. aoš́iiąsa. ẏaϑā. hōi. aṣ̌iš. aŋh .
Y48.10: kadā. mazdā. mąnarōiš. narōi. vīṣ̌ tē. kadā. ajə̄n. mūϑrəm. ahiiā. madahī . ẏā. ṇgaraiiā. karapanō. urū.paii ṇtī. ẏācā. xratū. duṣ̌e.xṣ̌aϑrā. dax́iiunąm.
Y48.11: kadā. mazdā. aṣ̌ā. mat̰. maetiš. jimat̰. xšaϑrā. huṣ̌əitiš. štrauuaetī. kōi. drəguuōdəbiiš. x rūrāiš. rāmąm. dā̊ṇtē. kə̄ṇg. ā. va hə̄uš. jimat̰. manaŋhō. cistiš.
Y48.12: at̰. tōi. a hən. ṣ̌aoṣ̌īaṇtō. dax́iiunąm. ẏōi. ṣ̌nəm. vōhū. manaŋhā. hacā̊ṇtē. š́iia oϑanāiš. aṣ̌ā. ϑβahiiā. mazdā. sə̄ ŋhahiiā. tōijī. dātā. hamaištārō. a eṣ̌əm. mahīā.
Y48.13: Gujarati Text. Gujarati Text. spəṇt ā. mainiiū. vahištācā. manaŋhā. Gujarati Text. tā̊šcā. ẏazamai da tā̊šcā. ẏazamaida ārmaitī. ahurō. 2. Gujarati Text. Gujarati Text.
Y48.14: aṣ̌əm. vō hū. 3 3
Y48.15: ẏezīdąm. hāitīm. ẏazam aide.
Y48.16: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊ šcā. ẏazamaide.
Y49: PAHLAVI Pahlavi
Y49.1: Gujarati Text at̰. mā. ẏauuā. bəṇdauuō. ē. majištō. ẏə̄. duṣ̌ərəϑrīš. cixṣ̌nu šā. aṣ̌ā. mazdā. vaŋuhī. ādā. gaidī. mōi. āmōi. arapā. ahiiā. vōhū. aoṣ̌ō. vīdā. manaŋhā.
Y49.2: at̰. ahiiāmā. bərṇduu hiiāmā.naiieitī. t̰kaeṣ̌ō. drəguuā̊. daibitā. aṣ̌āt̰. rārəṣ̌ō. nōit̰. spəṇtą m. dōrištahmāi. stōi. ārmaitīm. nae dā. vōhū. mazdā. heaməm. mazdā. mazdā. frašt ā. manaŋhā.
Y49.3: at̰.cā. ahmāi. varənāi. ma zdā. nədātəm. aṣ̌əm. srūidiiāi. t̰kaeṣ̌ āe. rāṣ̌aiieŋ́hē. druxš. tā. vaŋh uš. suarə̄. iziiāi. manaŋhō. aṇtarə. vī. pə̄ṇg. drəguuatō. haxmə̄ṇg. aṇtarə. m iiē.
Y49.4: ẏōi. duš.xraϑβā. aesməm. va dən. rāməm.cā. x́āiš. hizubiiš. fšu ṣ̌ū. afṣ̌aiiṇtō. ẏaeṣ̌ąm. nōit̰. arəštāiš. vąs. dužauuarə tōi. daeuuə̄ṇg. dąn. ẏā. drəgauuatauu atō. daenā.
Y49.5: at̰. huuō. mazdā. īžācā. āzuuitistā. ẏə̄. daenąm. vōhū. sārəš ā. manaŋhā. ārmatōiš. kašcīt̰. aṣ̌ huzə̄ṇtuš. tāiscā. vīspāiš. ϑβ ahmī. xšaϑrōi. ahurā.
Y49.6: frō. vā̊. frə iiā. mazdā. aṣ̌əm.cā. mruuitē. yāvə̄. ratə̄uš. xšamākahiiā. ā.manaŋhā. ərəš. vīcidīāi. ẏaϑāī. srāuuaii aemā. tąm. daenąm. ẏā. xšamāuua ō. ahurā.
Y49.7: tat̰.cā. vōhū. mazdā. sra tū. manaŋhā. sraotū. ašā. gūš.huuā ū. ahurā. kə̄. airiiamā. kə̄. x́aetuš. d tāiš. aŋhat̰. ẏə̄. vərəzə̄nāi. vaŋha hīm. dāt̰. fraṣ̌astīm.
Y49.8: fərasaošt ā. uruuājištąm. aṣ̌ahīā. dā̊. sar tat̰. ϑβā. mazdā. ẏāsā. ahurā. ma iiācā. ẏąm. vaŋhā̊. ϑβahmī. āxša ϑrōi. ẏauuōi. vīspāi. fraeštā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā.
Y49.9: sraotū. sāsnā̊. fṣ̌ə̄ŋha iiō. suiietaštō. nōit̰. ərəš.vacā̊. s arəm. daδąm.s. drəguuātā. hiiat̰. daenā̊. vaheštō. ẏūjən. mīžde. aṣ̌ā. ẏuxt ā. ẏā.hīdə̄.jāmāspā.
Y49.10: tat̰.cā. mazd ā. ϑβahmī. ādąm. nepā̊ŋhe. manō. vō hū. urunašcā. aṣ̌ā̊nąm. nəmašcā. ẏā. rmaitīš. īžācā. mąm.zā. xšaϑrā. vazdaŋhā. auuarə̄.mīrā.
Y49.11: at̰. dušə.xša rə̄ṇg. duš.š́iiaoϑanə̄ṇg. dužuuac ŋhō. dužt̰aenə̄ṇg. duš.manaŋhō. drəg atō. akāiš. x́are.ϑāiš. paitī. u uuąnō. paetīeiṇtī. druužō. dimąnə̄. eϑiiā. aŋhena. astaiiō.
Y49.12: kat̰. tō ṣ̌ā. zbaiieṇtē. auuaŋhō. zaraϑus trāi. kat̰. tōi. vōhū. manaŋhā. ẏə̄.v ə̄. staotāiš. mazdā. friināi. ahurā. auuat̰. ẏā.sąm.s. hiiat̰. və̄. īštā. vaheštəm.
Y49.13: Gujarati Text Gujarati Text spəṇ tā. mainiiū. Gujarati Text ārmaitī. ahurō. 2 Gujarati Text Gujarati Text
Y49.14: aṣ̌əm. vōhū. 3 3
Y49.15: at̰.mā.ẏ auuąm. hāitīm. ẏazamaide.
Y49.16: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊scā. ẏ azamaide.
Y50: PAHLAVI Pahlavi
Y50.1: Gujarati Text kat̰. mōi. uruuā. isə̄cahīā. aū aŋhō. kə̄.mōi. pasə̄uš. kə̄. mə̄. nā. ϑrātā. vaštō. aniiō. aṣ̌āt̰. ϑβat̰.cā. ā. ahurā. azdā. zūtā. vaheštā cā. manaŋhō.
Y50.2: kaϑā. mazdā. rānaiiō.skə rəitīm. gąm. iš. iša. iš. iša. .sōit̰. ẏə̄.hīm. ahmāe. vāštrauuaitī. stōi. usiiāt̰. ərəže zīš. ašā. paourušu. huuarə̄. pasīasū. ākā.štə̄ṇg. mānisąsīā. dāϑə̄m. dāh uuā.
Y50.3: at̰.cīt̰. ahmāe. mazdā. aṣ̌ā. aŋha itī. ẏąm. hōi. xṣ̌aϑrā. vōhūcā. cōi šta. manaŋhā. ẏə̄nā. aṣ̌ōiš. aojaŋh ā. varədaiiaetā. ẏąm. nazdištąm. g aeϑąm. drəguuā̊. baxṣ̌aitī.
Y50.4: at̰. vā̊. y azāi. štauuaš. mazdā. ahurā. hadā. a ṣ̌ācā. vaheštācā. manaŋhā. xša cā. ẏā. īṣ̌ō. štā̊ŋhat̰. ā.pai ākā̊. arədrə̄ṇg. dəmānē. garō. sər. ṣ̌ānē.
Y50.5: ārōi.zī. xṣ̌amā. mazdā. ašā. ašā. ahu hiiat̰. ẏūšmā.kāi. mąm.ϑrānē. orā.jaϑā. aibiidaerəštā. āuuī ṣ̌īā. auuaŋhā. zaštā.štā. ẏā.nā̊. x́āϑrə̄. dāiiāt̰.
Y50.6: ẏə̄. mąm.ϑrā. vācəm. m azdā. baraitī. uruuaϑō. aṣ̌ā. nəmaŋhā. zaraϑuštrō. dātā. xratə̄uš. həzuuō. r aiϑīm. stōi. mahhiiā. mahiiā. mahhiiā. mahiiā. rāzə̄ṇg. vōh ū. ṣ̌ā.hiiat̰. manaŋhā.
Y50.7: at̰. və̄. ẏaoj ā. zəuuīštīə̄ṇg. auruuatō. jaīāiš. pərəϑūš. vahmahīā. ẏūšmākahīā. mazdā. aṣ̌ā. uγrə̄ṇg. vōhū. manaŋh ā. ẏāiš. azāϑā. mahmāi. x́iiāt ā. auuaŋhə̄.
Y50.8: mat̰. vā̊. padāiš. ẏā. frasrūtā. ajiiā̊. pairi.jašāi. maz dā. uštā.nazištō. at̰. vā̊. aṣ̌ā. ar . rax́iiācā. nəmaŋhā. at̰. vā̊. vaŋ š. manaŋhō. hunarətā.tā.
Y50.9: tāiš ẏasnāiš. paetī. štauuas. ah ī. mazdā. aṣ̌ā. vaŋhə̄uš. š́iiao . manaŋhō. ẏadā. aṣ̌ōiš. max ́iiā̊. vasə̄ xšaiiāt̰. at̰. hudānaoš. iṣ̌aiiąs. gərəzdā. x́īə̄m.
Y50.10: at̰. ẏā. varə šā. ẏācā. pairīāiš. š́iiaoϑa nā. ẏācā. vōhū. jaṣ̌əmąm. arəjat̰. m anaŋhā. raocā̊. x́ə̄ṇg. asnąm. uxṣ̌ā. aeuruš. xšamākāi. aṣ̌ā. vahmāi. mazdā. ahurā.
Y50.11: at̰. və̄. staotā. aojā imazdā. ā̊ŋhācā. ẏauuat̰. aṣ̌āi. t auuācā. isāicā. dātā. aŋhə̄uš. arə dat̰. vōhū. manaŋhā. haeϑiiā.var aštąm. hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.
Y50.12: PAHLAVI Pahlavi Gujarati Text Gujarati Text spəṇtā. maeniiū. Gujarati Text Gujarati Text ārmaitī. ahurō. 2
Y50.13: aṣ̌əm. v 3 3
Y50.14: kat̰.mōi.uruuąm. hāīm. ẏaza maide. spəṇtā.mainiiū. gāϑąm. aṣ̌aonīm. ašaheratūm. ẏazam aide. spəṇtā.maeniiuš. gāϑ aiiā̊. haṇdātā. ẏazamaide.
Y50.15: ẏeŋ́he. hātąm. Gujarati Text tā.šc ā. ẏazamaide.
Y51: PAHLAVI Pahlavi
Y51.0: Gujarati Text Gujarati Text nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aonīš.
Y51.1: vōhū. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aebii.ba irištəm. vīdī. ṣ̌əmnāi. ṣ̌əmnāiš. ṣ̌əmnāi. ṣ̌əmnāiš. īžā.cīt̰. aṣ̌ā. aṇtarəcaraitīm. š́iiaoϑanāiš. mazd ā. vaheštəm. tat̰. nə̄. nū.cīt̰. varəṣ̌ānē. vōhu. xšaϑrəm. vairīm. Gujarati Text vare ṣ̌ānē.
Y51.2: Gujarati Text tā.v ə̄. mazdā. pouruuīm. ahurā. aṣ̌ā. ẏec ā. taeibiiācā. ārmaitē. dōišā.mōi. štōiš. xšaϑrəm. xṣ̌amākəm. vōhū. ma naŋhā. vahmāe. dāidī. sauuaŋhō.
Y51.3: āvə̄ gə̄ušcā. hə̄miiaṇtō. ẏōivə̄. š́iiaoϑ anāiš. ṣ̌ārəṇte. ahurō. aṣ̌ā.hizī ā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš. manaŋhō. ẏai šąm. tū. paouruiiō. mazdā. fradaxšt ā. ahī.
Y51.4: kuϑrā. ārōiš. āfsəratuš. kuϑrā. mərəždikāi. axštat̰. kuϑrā. ẏa sō. x́iiə̄n. aṣ̌əm. kū. spəṇtā. ārmaiti š. kuϑrā. manō. vaheštəm. kuϑrā. ϑβā xašaϑrā. mazdā.
Y51.5: vīspātāpərəs ąm.s. yaϑrā. aṣ̌āt̰. hacā. gąm. vī dat̰. vāštriiō. š́iiaoϑanāiš. ərəs uuō. hąm.s. huxratuš. nəmaŋhā. ẏə̄. d ϑaiebiiō. ərəṣ̌uratūm. xṣ̌aiiąm.s. a ṣ̌iuuā̊. cištā.
Y51.6: ẏə̄. vahō. vaŋhə̄u š. dizdē. ẏastā. hōi. vārāi. rāda t̰. ahurō. xšaϑrā. mazdā̊. at̰. ahmāe. ak āt̰. aṣ̌iiō. ẏə̄. hōi. nōit̰. vīdāitī. a pə̄mē. aŋhə̄uš. uruuaesē.
Y51.7: dāidī.m ōi. ẏə̄. gąm. tašō. apašcā. uruuar ā̊.šcā. amərətātā. huruuātā. hauruuātā. huruuātā. hauruuātā. spə̄n ištā. mainiiū. mazdā. tə̄uuīšī. utaī ūitī. manaŋhā. vōhū. sə̄ŋhə̄.
Y51.8: at̰. zī. tōi. vaxšiiā. mazdŋhā. mazdā. mazdŋhā. mazdā. ẏə̄. vīdus ē. zīnā. mruiiāt̰. hiiat̰. akaōiiā. drəg uuāitē. uštā. ẏə̄. aṣ̌əm. dādrə̄. huuō. zī. mąm.ϑrā. š́iiātō. ẏəuē. ẏuē. ẏəuē. ẏuē. vīduṣ̌ə̄. m rauuaitī.
Y51.9: ẏąm. xšnūtəm. rānōibiiā. dā̊. ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā. aiiaŋh ā. xšuštā. aibī. ahūā.hū. daštəm. dāhuuōi. rāsaiieŋ́hē. drəgauuaṇt əm. sauuaiiō. at̰ṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanəm. atṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanəm.
Y51.10: at̰. ẏə̄. mā nā. marəxṣ̌aetē. aniiaϑā. aniiāϑā. aniiaϑā. aniiāϑā. ahmāt̰. m azdā. huuō. dāmōiš. drūjō. hunuštā. duždā̊. ẏōi. həṇtī. maebiiō. zbaiiā aṣ̌əm. vaŋhuiiā. aṣ̌ī. gat̰. tē.
Y51.11: kə̄. u ruuaϑō. spətamāe. zaraϑuštrāi. nām azdā. kə̄. vā. aṣ̌ā. ā.fraštā. kə̄kā kə̄kā spəṇtā. ārmaetiš. kə̄. vā. vaŋhə̄u š. manaŋhō. acištā. magāi. ərəṣ̌uuō
Y51.12: ōit̰. tāīm. xšnāuš. vaipiiō. kəuuīnō. ərətō. zimō. zaraϑuštrəm. pətāməm. hiiat̰. ahmī. uruuraošt. ašt. hiiat ōi. īm. cartašcā. caratašcā. cartašcā. caratašcā. aodərəšcā. ōi. ṣ̌ ū. vaezā.
Y51.13: tādrəguuatō. maradaiti aenā. ərəjāuš. haiϑiim. ẏehīā. ur ā. xraōžt̰aitī. cinuuatō. pərətā̊. ākā̊. x́āiš. š́iiaoϑanāiš. hizuua šcā. aṣ̌ahiiā. nąm.suuā̊. paϑō.
Y51.14: nōi t̰. uruuāϑā. dātōi.biiašcā. karapanō. vā.štāt̰. arə̄m. gauuōi. ārōiš. ā.s ə̄m.dā. xᵛāiš. š́iiaoϑanāišcā. sə̄ŋ hāišcā. ẏə̄.īš. sə̄aŋhō. apə̄məm. druu jō. dimānē. āδāt̰.
Y51.15: hiiat̰. mīždəm. zar aϑuštrō. magauuabiiō. cōišta. par ā. garō. dəmānē. ahurō. mazdā̊. jaṣ̌a t̰. paouruiiō. tā. və̄. vōhū. manaŋhā. aṣ̌āicā. sauuāiš. ciuuīšī.
Y51.16: tąm. kauuā. vīštā.spō. magahiiā. xšaϑ rā. nąm.ṣ̌at̰. vaŋhə̄uš. pade.biiš. m anaŋhi ẏąm. cištīm. aṣ̌ā. maṇt ā. spəṇtō. mazdā̊. ahurō. aϑāne. ṣ̌ azdiiāi. uštā.
Y51.17: bərəxδąm. mōi. fəras aoštrō. huuō.guuō. dai.dōišta. kəhr pəm. daeniiāi. vaŋhuiiāe. ẏąm. hōi. ṣ̌iiąm. dātū. xšaīąs. mazdā̊. ahurō. ṣ̌ahiiā. āždiiāi. gərəzdīm.
Y51.18: tąm. ištīm. də̄.jāmāspō. huuō.guuō. ištō š. xᵛarənā̊. aṣ̌ā. varəṇtē. tat̰. xṣ̌ ϑrəm. manaŋhō. vaŋuhīš. vīdō. tt̰. tat̰. tt̰. tat̰. mōi. dāidī. ahurā. hiiat̰. mazdā. rapə̄ṇ. tauu ā.
Y51.19: huuō. tat̰. nā. maidiiō.mā̊ŋhā. spə tamā. ahmāi. dazdi. daenaiiāa. daenaiia. daenaiiāa. daenaiia. va idamanō. ẏə̄. ahūm. isaṣ̌ąm.s. aibiiō. ma zdā̊. δātā. mraōt̰. gaīe.hīā. š́iiao ϑanāiš. vahīō.
Y51.20: tat̰. və̄.nə̄. haojaoṣ̌ ā̊ŋhō. vīspā̊ŋhō. daidīāi. sauuō. a ṣ̌əm. vōhū. manaŋhā. uxδā. āiš. ā maetiš. ẏezi.manā̊ŋhō. nəmaŋhā. m zdā̊. rafədrəm. cagədō.
Y51.21: ārmatōiš. n . spəṇtō. huuō. cistī. uxδāiš. š́ii aoϑanāiš. daenā. aṣ̌əm. spə̄nuuat̰. vō hū. xṣ̌aϑrəm. manaŋhā. mazdā̊. daδāt̰. ahurō. tə̄m. vaŋhuīm. ẏāsā. aṣ̌īm. Gujarati Text Gujarati Text
Y51.22: ẏehiiā. mōi. aṣ̌āt̰. hacā. vaheštəm. ẏasnē. p aitī. vaedā. mazdā̊. ahurō. ẏōi. ā̊ŋ harəcā. həṇticā. tąm. ẏazāi. xᵛāi š. nāmə̄nīš. pairicā. jašāi. vaṇt ā.
Y51.23: vōhū. xṣ̌aϑrəm. vairīm. bāgəm. aibii. bairištəm. vīdīṣ̌əmnāi. Gujarati Text nūcī t̰. varəšānē. 2 Gujarati Text Gujarati Text
Y51.24: aṣ̌ əm. vō. 3
Y51.25: vōhū.xṣ̌aϑrąm. hai tīm. ẏazamaide. vōhū.xšaϑrąm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. ašahe. ratūm. ẏ azamaide. vōhū.xṣ̌aϑraīā̊. gā ϑaiiā̊. haṇdātā. ẏazamaide.
Y51.26: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaide.
Y52: PAHLAVI Pahlavi
Y52.1: Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vaerī ō. 2
Y52.2: Gujarati Text vaŋhuc a. vaŋhuiiā̊.šca. āfrīnāme. vīspaī ā̊ aṣ̌aonō. štōiš. haiϑīāica. bauuąn. iϑīāica. būšiiąm.iϑīāica. aṣ̌īm. r āsaiṇtīm. darəgō.vārəϑramanəm. məṣ̌ ācəm. huuō.aiβiṣ̌ācəm. məṣ̌ācəm. a frasā̊ŋhuuaitīm.
Y52.3: barəṇtīm. vīspā̊. baēṣ̌azā̊. apąm.ca. gauuąṇca. uruua ranąm.ca. tauruuaiṇtīm. vīspā̊. da baeṣ̌ā̊. daeuuanąm. maṣ̌iiānąm.ca. rəṣ̌iiaṇtąm. ahmāica. nmānāe. a hmāica. namānahe. nmānō.patə̄ē.
Y52.4: vaŋ hū.šca. aδā̊. vaŋhīšca. aṣ̌aiiō. h u.paouruuā̊. vahihīš. aparā̊. rāsa ṇtīš. darəgō.vārə.ϑramanō. ẏaϑanō. ma zištā̊šca. vaheštā̊šca. srae.štā̊ šca. aṣ̌aiiō. ərənauuaṇte.
Y52.5: aməṣ̌anąm spəṇtanąm. ẏasnāica. vaɱāi ca. xṣ̌naoϑrāica. fraṣ̌aštaiiaic a. fradaϑāi. ahē. nmānahe. fradaϑāi vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. štōiš. hami šte. vīspaiiā̊. druuatō. štoiš. št auuaša. aṣ̌ā. ẏə̄. huδā̊. ẏōi. həṇ tī.
Y52.6: vaša.šcatū. ahuramazda. uštā ca. Gujarati Text
Y52.8: ẏā. āhūīriš zaraϑuštraš.
Y52.9: rauuašca. xᵛā.ϑrəm.ca. ā frīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōi ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōiš.
Y53: PAHLAVI Pahlavi
Y53.0: Gujarati Text Gujarati Text nəmō. və̄. gāϑā̊. a ṣ̌aonīš.
Y53.1: vaheštā. īštiš. srāuuī zaraϑuštrahe. spətāmahīā. ẏe.z ī. hōi. dāt̰. āiiaptā. aṣ̌āt̰. hacā. a hurō. mazdā̊. ẏauuōi. vīspāi. ā. huu aŋhē.uuīm. ẏaicā. hōi. dabən. sa.ṣ̌kə m.cā. daenaiiā̊. vaŋhuiiā̊. uxδā. š́ iiaoϑanācā. vaheštā. īštiš. Gujarati Text Gujarati Text uxδā. š́iiaoϑanācā.
Y53.2: Gujarati Text Gujarati Text a.t̰.cā. hōi. ṣ̌iiaṇtū. manaŋhā. uxδā. š́ii aoϑanāišcā. xṣ̌nə̄m. mazdā̊. vahmāi āfr.aorət̰. āfraorət̰. āfr.aorət̰. āfr.aorət̰. ẏasnąm.šcā. kauuav īštā.spō. zaraϑuštrəš. spətāmō. fəraṣ̌aoštrašcā. dā̊ŋhō. ərəzū š. paϑō. ẏąm. daenąm. ahurō. ša oš́iiaṇtō. daδāt̰.
Y53.3: tə̄m.cātū. pao urucištā. haecit̰.aspānā. spətām ī. ẏazūī. dugdərąm. dūgdərąm. dugdərąm. dūgdərąm. zaraϑuštrahe. v aŋhə̄uš. paetī.āštə̄m. manaŋhō. as ahiiā. mazdā̊šcā. taibiiō. taeibiiō. taibiiō. taeibiiō. dāt̰. s arə̄m. aϑā. hə̄m. fərasuuā. ϑβā. xar aϑβā. ārm ārm spə̄ništā. ārmatōiš. h udānūvarəṣ̌ūā.
Y53.4: tə̄m. jī. və̄. spərədā nī. varṣ̌ānī. ẏā. fərədrōi. vī.dāt̰. paeϑiiāecā. vāštraebiiō. at̰.c ā. x́aetaouue. aṣ̌āunī. aṣ̌auuabii ō. manahō. vaŋhə̄uš. x́ə̄.nuuat̰. haŋhu š. mə̄m. bə̄əduš. mazdā̊. dadāt̰. ahurō. dainaiiāi. vaŋhuiiāi. ẏauuōi. vī spāi.ā
Y53.5: sā.x́ə̄nī. vaziiamanābiiō. ainibiiō. mraomīm. xṣ̌amaibiiā.cā vaidemanō. mə̄n.cā. īmąmdzdūm. īmązdazdūm. īmąmdzdūm. īmązdazdūm. βaeδ ō.dūm. daenā,biiš. aibiiašcā. ahūm. ẏōi. vaŋhə̄uš. manaŋhō. aṣ̌ā. və̄. anii ō. aenīm. vī.və̄ŋhatū. tat̰. zī. hōi. huṣ̌ənəm. aŋhat̰.
Y53.6: iϑā.ī. haiϑīā. narō. aϑā. zə̄naīō. druujō. hacā. rāϑəm ō. ẏə̄.mə̄. spasuϑrā. frāi.dīm. drūjō. āiiese. hōiš. piϑā. tanūō. parā. v aiiō.bərədubiiō. duš.xᵛarəϑə̄m.nąm.sat̰. xᵛāϑrəm. drəguuō.dəbiiō. də̄.jiit̰.arətaei biiō. anāiš. ā. manahīm. ahūm. əmərəm. mərəm. əmərəm. mərəm. duiie.
Y53.7: at̰.cā. və̄. mīždəm. aŋhat̰. ahī ā. magahīā. ẏauuat̰. āžuš. zar azdeštō. būnōit. haxtiiā̊. paracā. mraocąm.s. aorācā. ẏaϑrā. mainiiə̄u š. drəguuatō. anąm.sat̰. parāi. və̄ aiiaϑā. magə̄uš. tə̄m. at̰. və̄. vaīōi. aŋhaitī. apə̄.məm. vacō.
Y53.8: anāiš. ā. duž.varəṣ̌naŋhō. dafṣ̌niiā. hə̄ṇtū. zax́iiācā. vīspā̊ŋhō. xraoṣ̌əṇtą m. upā. huxṣ̌aϑrāiš. jə̄.nirąm. ca. xr ū.nirąm.cā. rāmąm.cā. āiš. xᵛāiš. āiš. xᵛāiš. dadātū. š́iioeitibiiō. vījibiiō. īratū. īš. duu afṣ̌ō. huuō. dərəzā. mərəiϑiiā.uša. ma zištō. moṣ̌ucā. aštū.
Y53.9: Gujarati Text Gujarati Text duž.varənāiš. vaeṣ̌ō. rāštī. tōi. narəpīš. arəjīš. aeṣ̌ašā. də̄jiit̰. arətā. pəṣ̌ō.tanuuō. kūō. aṣ̌auuā. ah urō. ẏə̄. īš. jīātə̄uš. hə̄.miϑīāt̰. va sə̄. tōišcā. itōišcā. tōišcā. itōišcā. tat̰. mazdā. tauuā. xšaϑ rəm. ẏā. ərəjiiōiš. dāhīm. drəgao ē. vahīō. 2 duž.varənāiš. Gujarati Text vahiiō. 2
Y53.10: vahištāīštiš. Gujarati Text Gujarati Text uxδā. š́iiaoϑanācā. 2 Gujarati Text Gujarati Text
Y53.11: aṣ̌əm. vōhū. 3
Y53.12: vahe.štōi.št īm. hāitīm. ẏazamaide. vahe.st ōi.štīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. r atūm. ẏazamaede. vahe.štō iš.stōiš. gāϑaiiā̊. haṇdātā. ẏazamaide.
Y53.13: ẏeŋ́he. hātąm. Gujarati Text tā̊šcā. ẏazamaide. Gujarati Text Gujarati Text
Y54: PAHLAVI Pahlavi
Y54.1: āiriiə̄mā. iṣ̌iiō. rafədrāi. jaṇtū. narəbiiašcā. nāiri.biiašcā. zaraϑušt rahē. vaŋhə̄uš. rafədrāi. manaŋhō. ẏ ā. dainā. vairīm. hanāt̰. mī.ždim. aṣ̌ ahiiā. ẏā.sā. aṣ̌īm. ẏąm. iṣ̌īąm. ahurō. maṣ̌tā. mazdā̊. āirīə̄.mā. 4 Gujarati Text
Y54.2: a ṣ̌əm. vōhū. 3
Y54.3: airiiaman əm. iṣ̌īm. ẏazamaide. amauuaṇt əm. vərəϑrāzanəm. vəδabaesaŋhəm. mazi štəm. aṣ̌ahe. srauuaŋhąm. gāϑā̊. sp əṇtā̊. ratuxṣ̌aϑrā̊. ašaonīš. ẏ azamaide. staota. ẏasniia. ẏ azamaide. ẏā. dātā. aŋə̄uš. pao uruiiehīā.
Y54.4: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati Text Gujarati Text tā̊.šcā. ẏazamaide.