Manuscript: 0100
Y:
Y0:
Y0Header: PWN ŠM-Y dʾt''ʾl ʾwhrmẕd
Y0Intro: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.1: ẏaϑāah uu. vaeriiō. 4 Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. vaeriiō. 5 Gujarati Gujarati ẏaϑā. a hū. vaeriiō 4 Gujarati Gujarati ẏaϑāahū. vaeriiō. 5 Gujarati Gujarati xšnaoϑra. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌əm. vōhū. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati xšnao ϑra. ahurahe. mazdā̊. nəməṣ̌ətə̄. ātaraša mazdā̊. ahurahe. huδā̊. mazišta. ẏiia zata.
Y0.2: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati text
Y0.3: frauuar āni. yāvatū fraṣ̌aštaiiaē⸳ca. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. tauua. ātara š. puϑra. ahurahe. mazdā̊. yāvatū ϑrō. nafədrō. naerīō. ṣ̌ṇaŋhe⸳ẏazat ahe. xšnaoϑra. yāvatū viiδuuā̊m. mr
Y0.4: aṣ̌əm. vohū. 3 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.5: ẏaϑāahū. vaerīō. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.6: frəštuīaē huma⸳tōi⸳biiašcā. yāvatū
Y0.7: xᵛax́īā̊. Gujarati Gujarati ušta nəm.
Y0.8: Gujarati štaomi. aṣ̌əm. Gujarati Gujarati
Y0.9: aṣ̌əm. vōhū. 3. Gujarati
Y0.10: frauuarāni. m. yāvatū frašaštaīaēca. Gujarati Gujarati ahurahe. mazd raēuuatō. xᵛarən hatō. aməšanąm. s əṇtanąm. miϑrah yāvatū nabānazdəšt anąm. frauuašanąm. xšnaoϑra. vatū vīδuuā̊. mraōtū. Gujarati Gujarati Gujarati
Y0.11: aṣ̌əm. v ōhū. 3.
Y0.12: xšnaoϑra. ahurahe. mazd ā̊. tarō⸳dītahe. aŋrahē. maeniiēuš aeϑīāuuarəštąm. ẏada. vasn
Y0.14: ẏaϑā. ahū. vaerīō. 4 . Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. v aerīō. 5 5 Gujarati daδa⸳t̰. vāštārə
Y1:
Y1Header: PWN ŠM-Y dʾt''ʾl ʾwhrmẕd
Y1.1: niuuaēδaīemi. haṇkāraiiemi. da ϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mazištaheca. vahe⸳ štahe⸳ca. sraēštahe⸳ca. xraož dištahe⸳ca. xraϑβištraheca. hu šāt̰. apanō⸳təma rafanaŋ
Y1.2: štāe. xšaϑrāi. vaeriiāe. spəm⸳ aīāe. ārmaetə̄e. hauruuat̰abīa. am ərətat̰a⸳bīa. gə̄uš. tasni. gə̄uš. urun e. āϑre. ahurahe. mazdā̊. ẏaētušt umā. aməšanąm. spəm⸳tanąm. . .
Y1.3: asnīaēibiiō. ašahe. ratubiiō. hāu anēāšaoni. ašahe. raϑβe. . niuuaēδaīēme. šāuuaŋhə̄e. vīṣ̌ īāeca. ašaoni. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuaēδaīēme. miϑrahe. vōuru⸳ga oiiaoitōiš. hazaŋhra⸳gaošah baēuuarəcasmanō. aoxtō⸳nām zatahe. rāmanō. xᵛāštr
Y1.4: uuaēδaīēme. haṇkāraiiemi. Gujarati Gujarati ādat̰a⸳fšauua. zaṇtumāeca. aṣ̌a oni. aṣ̌ahe. raϑβe. niuuaēδaīēmi. ašahe. vaheštahe. āϑrašca. ah urahe. mazdā̊. puϑra.
Y1.5: niuuaēδa īēmi. uzaiieirināe. ašaoni. aš aheraϑβe niuuaēδaīēmi. frā t̰at̰a⸳vīrāe. dāxuīamāeca. aša oni. ašahe. raϑβe. niuuaē⸳δaīē me. bərəzatō. ahurahe. nifədrō. apąm. apašca. mazdaδātaīā̊.
Y1.6: niuue. niuue. aeβe srūϑrəmāe. aebagaīāe. ašaoni. he. raϑβe. niuuaē⸳daīēmi. vīspąm⸳huzīāetə̄e. z āeca. ašaoni. aša aēδaīēme. a ənąn šca. hušitōiš. aməheca. hutāš he. huraodahe. vərəϑraγnaheca. ah aδātahe. vanaṇtaīā̊šca. upar tātō.
Y1.7: niuuaēδaīēmi. uṣ̌ahe ae. aṣ̌aoni. ašahe. raϑβe. niuu ēδaīēmi. bərəziiāe. nmānīāeca ṣ̌aoni. ahe. raϑβe. niuuaēδaī ēmi. sraošahe. aṣ̌īehe. ašauu tō. vərəϑrāzanō. frādat̰a⸳gaeϑa e. rašnōiš. razištahe. arštāta šca. frādat̰a⸳gaēϑaīā̊. vərədat̰. gaēϑaīā̊.
Y1.8: niuuaēdaiiēmi. māh īaēibiiō. ašaheratubiiō mā̊ŋhāe. aṣ̌aoni. a
Y1.9: niuuaēδaīēme. ẏāirīaēibīō. a šahe. ratubiiō. maedīō⸳zarəmīāe. aṣ̌ aoni. ašaheraϑβe. niuuaēδaīē mi. maeδīō⸳ṣ̌əmāi. aṣ̌aoni. aša heraϑβe. paetiša⸳hahīāi aša oni. aṣ̌aheraϑβe. niuuaēδaīēmi. aiiāϑrimāe. fraouruuaēštrəmāe. ca. varṣ̌niharštāica. ašaoni. aṣ̌ aheraϑβe niuuaēδaiiēme⸳mae dīāiriiāe. ašaoni. ašaheraϑβi. niuuaēδaīēme. hama⸳spəϑa⸳ma e⸳diiāe. ašaoni. ašaheraϑβe. ni ēδaīēme. sarədaebiiō. ašahi
Y1.10: niuuaēδaiiēme. vīspa biiō. ratubiiō. ẏōi. həṇ i. həṇte. ašahe. ẏat̰. vaheštahe. m azdō⸳frašāšta. zaraϑuštrō⸳faoxta
Y1.11: niuuaēδaīēmi. ahuraēibiia. məϑraē ibiia. bərəzəna⸳bīa. aiϑīē⸳zaŋhaēibiia. as auuanaēibiia. štārąm⸳ca. spəm⸳tō⸳mae nīauuanąm. spəm⸳tō⸳mae nauuanąm. spəm⸳tō⸳maenīauuanąm. spəm⸳tō⸳maenauuanąm. dāmanąm. tištriieheca. št ārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋheca. gaociϑrahe. huuarəca. xšaētahe. au ruuat̰⸳aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊ məϑrahe. daxīunąm. daŋ́hu⸳patōiš.
Y1.12: niuuaē⸳δaīēme. YWMA. BYRH. rōza. māha
Y1.13: niuuaē⸳δaīēme⸳tauua. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaē iiō. ātarəbiiō. niuuaēδaī βīō. vaŋhaēbiiō. viispan
Y1.14: m⸳ϑrahe. spəm⸳tahe. aṣ̌aonō. verəziiaŋ hẏahe. verəziiaŋ hahe. verəziiaŋhẏahe. verəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātah e. zaraϑuštrōiš. darəgaīā̊. upaīan aīā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuīā̊. māzdaīa snōiš.
Y1.15: niuuaēδaīēmi. garoiš. u šae⸳darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌axᵛ āϑrahe. vīspaēšąm⸳ca. gaērīanąm. aṣ̌a⸳xᵛāϑranąm. pouru⸳xᵛāϑranąm. ma zdaδātanąm. kāuuaiiaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋ hō. mazdaδātahe. niuuaēδaīēm e. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cištōiš. vaŋ huīā̊. ərəϑə̄. vaŋhuīā̊. araṣ̌ąštātō. v . xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδā
Y1.16: niuuaēδaiiēme. dahmaīā̊. māzdaīasnōiša. māzdaīasnōiša. āfritōi ca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. ẏ azatahe.
Y1.17: niuuaēdaiiē. ā̊ŋhąm. aša hąm⸳ca. ṣ̌ōiϑranąm⸳ca. gaoiiaōiti nąm⸳ca. maeϑananąm⸳ca. auuō⸳xᵛarənanąm ca. apąm⸳ca. zəmąm⸳ca. uruuaranąm⸳ca. a ŋ́hā̊šca. zəmō. auuaŋheca. asnō. vā taheca. aṣ̌aonōštrąm. mā̊ŋhō. hūr ō. anaγranąm. raocaŋhąm. xᵛaδātaną m. vīspanąm⸳ca. spəm⸳tahe. maenīə̄uš. dāmanąm. ašaonąm. ašaoninąm⸳ca. a ṣ̌ahe. raϑβąm.
Y1.18: zōt u rāspī niuuaē⸳δaīē. raϑβō bərəzatō. ẏō. ašahe. raϑβąm. aīarənąm ca. asnīanąm⸳ca. māhīanąm⸳ca. ẏāe⸳rī anąm⸳ca. sarəδanąm⸳ca. ẏōi e. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōi aϑβō
Y1.19: niuuaē⸳δaīē. aṣ̌aonąm. frauuaša enąm. uγranąm. aiβi⸳ϑūranąm. paōira iiō⸳t̰akaēšanąm. frauuaṣ̌inąm. nabā⸳ nazdəštanąm. frauuaṣ̌inąm. hauuahe. ur unō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y1.20: niuuaēδaiiē. vīsp aēbiiō. ašaahe. ratubiiō. niuuaēδ aīē. vspaēbiiō. vaŋhuδābiiō. ẏaz ataēibiiō. mainiiaoibiiašcā. gaēiϑ īaēibiiašcā. ẏōihəṇti. ẏesnīāi ca. vahmiiāeca. ašāt̰. haca. ẏat̰. vah eštāt̰.
Y1.21: hāuuanē. ašāum. aṣ̌ahe. r atauuō. šāuuaŋhe. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ra tauuō. rpīϑβine. rapīϑβine. rpīϑβine. rapīϑβine. ašāum. ašahe. rata uuō. uzaīeirene. aṣ̌āum. ašaherat auuō. aeβi⸳srūϑrəme. aebigāīa. a š šahe. ratauuō. ušaheni. aṣ̌ āum. ae. ratauuō.
Y1.22: ẏezi. ϑβā. dəδ uuaēša. ẏezi. manaŋha. ẏezi. manaŋh ezi. vacaŋha. ẏezi. š́iiaōϑ na. ẏezi. zaoša. ẏezi. azaoša. ā ē. aŋ́he. fraca. štuīē. nītə̄. vaeδa īēme. ẏazitē. aeŋ́he. auuā⸳urura ōδa. ẏat̰. ẏasnahe⸳ca. vahmahec
Y1.23: ratauuō. vīspe. mazešta. aṣ̌āum. ṣ̌ahe. ratauuō. ẏazi. vō. δiduuaē ša. ẏazi. manaŋha. ẏezi. vacaŋha. ẏ azi. š́iiaoϑana. ẏazi. zaoša. ẏaze. azaoša. āvō. aŋ́he. fraca. štuiiə̄. nīn⸳vō. vaēδaiiemi. ẏazi. vō. aŋ́h e. auuā̊⸳ruraδa. ẏat̰. ẏasnahe⸳ca. vahmahe⸳ca. Gujarati Gujarati
Y2:
Y2.0: frauuarąni. yāvatū uuanə̄e. yāvatū sāuuaŋhə̄e. yāvatū raϑ βąm. yāvatūfrašaštaiiaēca.
Y2Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y2.1: zaoϑra. āiiese. barəsma. āii esiẏešt āii esiẏešti. āiiesiẏešt āiiesiẏešti. barəsma. āiiese. zaoϑ ra. āiiese. zaoϑra. hadabarə sma. āiiese. barəsmahadaza oϑra. āiiese. ahɱīazaoϑre əmat̰. barəsma. āiiesi.> ana⸳barəsm na. imąm. zaoϑrąm. āīese. ha δazaoϑrəm. imat̰. barəsma. āiies e. imat̰. barəsma. Gujarati Gujarati Gujarati haδazaoϑrəm. hat̰⸳aeβ īā̊ŋhanəm. aṣ̌aīa. fraštarətəm. āiieseẏašte.
Y2.2: ahmiiazaoϑr mazdąm aṣ̌auuanəm. ašahe. r aməšāspəm
Y2.7: ahmīa. uṣ̌ahe⸳nəm. ašauuanəm. ašahi ratūm. āiie. bərəjīm. nam⸳ānəm⸳ca. aša uuanəm. ašahe. ratūm. āīe. ahmīa. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraot̰əm. vərəϑrā zanəm. frādat̰⸳gaēϑəm. ašauuanəm. aš ahe. ratūm. āiie. rasnūm. razištəm. āiie. araštātəm⸳ca. frādat̰. gaē ϑąm. varədaδa⸳gaēϑąm.āiiese.
Y2.8: ahmīa. māhīa. ašauuana. ašahe. rat auuō. āiie. aṇtarəmā̊ŋhəm. ašau uanəm. ašahe. ratūm. āiie. pərənō⸳m ā̊ŋhəm. vīsaptaϑəm. ašauuanəm. aš ahe. ratuum. āīe.
Y2.9: ahmīa. ẏāir̄a. a šauuana. ašaheratauuō. āiie. m aedīō⸳zarəēmaēm. m aedīō⸳zarəmaēm. maedīō⸳zarəēmaēm. maedīō⸳zarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aš aheratūm. āiie. ahmīa. maedīō. ṣ̌aməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r āiie. ahmīa. paetiš⸳hahīm. a šauuanəm. ašaheratūm. āiie. ahmīa. aīāϑrəməm. fraouruuaēštrəməm. varə sni⸳harštəm⸳ca. ašauuanəm. ašahe. ra tūm. āīe. ahɱīa. maidīāerīm. ašau anəm. ašaheratūm. āīe. ahmīa. ha spaϑa⸳maēdaēm. ham spaϑa⸳maēdaēm. haspaϑa⸳maēdaēm. hamaspaϑa⸳maēdaēm. aṣ̌auuanəm. ašahe ratūm. āīe. ahɱ. sarət̰. ašauuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. āīe.
Y2.10: ahmī vīspə. aša he. ratauuō. āīe. ẏōi. həṇte. a šahe. ratauuō. ϑrīašca. ϑrisąmšc a. nazdešta. paeriš⸳hāuuanīa. paeriš⸳hāuuanīaō. paeriš⸳hāuuanīa. paeriš⸳hāuuanīaō. ōihəṇti. ašahe. ẏat̰. vaheštahi. mazdō⸳frasāšta. zarϑuštrō⸳frao xta.
Y2.11: ahmīa. ahura. miϑra. bərəzaṇta. a eϑīejaŋha. aṣ̌auuana. āiie strə̄u a. huuarəca. uruuarā̊. pai ti. barəsmaniiā̊. miϑrəm. vīspanąm. dax́ iiunąm. daŋhupaitīm. āīe
Y2.12: ahmīa. Gujarati YWM. BYRH. ā iie
Y2.13: ahmīa. ϑβąm. ātarəm. ahurahe. m azdā̊. puϑrəm. ašauuanəm. ašaheratūm āīe mat̰. vīspaēibiiō. ātirəbiiō. ahmīa. āpō. vaŋhuīš. vaheštā̊. ma zdaδātā̊. ašaonīš. āiie vii spā̊. āpō. mazdaδātā̊. ašaonīš. āīe vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. ašaonīš. āīe
Y2.14: ahmīa. mąm⸳ϑrəm. sp əṇtəm. aṣ̌a⸳xᵛarənaŋhəm. āiie dātəm. vīdōiiūm. āiie dātəm. zaraϑušt rəm. āiie darəgąm. upaīanąm. daēnąm. vaŋhuīm. māzdaīasnīm e
Y2.15: ahmī. gaerīm. uš́idaranəm. maz ātəm. ašaxᵛāϑrəm. ẏazatəm. viispā̊ gaeraiiō. aša⸳xᵛāϑrā̊. ōuruxᵛāϑrā̊. mazdδāta. aṣ̌auuana ašahe. ratauuō. āiie aɱiia. aɱiia. uγrəm. kauu ēm. xᵛarənōmazdaδātəm. āiie r m. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā īe ahmīa. aṣ̌īm. vaŋhuīm. āiie xšōiϑrīm. bərəzaitīm. amauuaetīm. h uraoδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδā təm. āiie šauuō. mazdaδātəm. īe
Y2.16: ahmīa. dahmąm. vaŋhuīm. āfrī tiim. āiie dahməm⸳ca. narəm. aša uuanəm. āiie uγrəm. taxməm⸳ca taxməm. taxməm⸳ca taxməm. dāmō iš. upamanəm. ẏazatəm. āiie
Y2.17: ahmīa. ā̊apašca. zəmašca. uruuarā̊šca. āiie imā̊̐sā̊šca. ẏōi. ϑrā̊šca. g aoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊šca. auuō e. paitīm. āiie ẏim. ahurəm. mazdąm.
Y2.18: ahmīa. ratauuō. vīspe. mazišta. ā iie aiiara. asniia. māhīa. ẏāirīa sarət̰.
Y2.19: ahmīa. ašaōnąm. vaŋuhīš. s ūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaīō. āīe
Y2.20: a hmīa. vīspe. ašauuanō. ẏazata. āii e vīspəašaheratauuō. āiie hāuu anīm. paeti. ratūm. šāuuaŋhəm⸳ca. šāuuaŋhəm. šāuuaŋhəm⸳ca. šāuuaŋhəm. ṣ̌əm⸳ca. paeti. ratūm. ratauuō. vīsp e. mazišta. paeti. ratūm. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y3:
Y3Header: ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y3.1: barəsmana. paeiti.barəta. paeiti.bərəta. paeiti.barəta. paeiti.bərəta. haδa.z hāuuanōiš. raϑβō. xᵛarəϑəm. miiazdəm. āiie hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. xšnū.maēne. ahurahe. mazdā̊. aməšanąm. spəṇtanąm. xšnū.maeni. sraoṣ̌ahe. aṣ̌īehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑrāzanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y3.2: hao məm.ca. parahaoməm.ca. āiie xšnū maeni. zaraϑuštrahe. spətāmahe. a ṣ̌aonō. frauuaṣ̌ēe. aēsmąm. āii e baoit̰i. xšnū.maēni. tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra
Y3.3: haomąm. āii e xšnū.maeni. aeβīō. vaŋhaibiiō. apąm. vaŋhuīanąm. mazdaδātanąm. ā pəm. haomīąm. āiie gąm. jīuuiią m. āiie uruuarąm. hδānaēpatąm. ašaīa. uzdātąm. āiie xšnū.mae
Y3.4: a. haδa.zaoϑrəm. hat̰.aiβiiā̊ŋhan əm. aṣ̌aiiafraštarətəm. āiie xšnū.maine. aməšnąm. spəṇtanąm. v āca. humata. hūxta. huuarəšta. ā iie gāϑanąm.ca. sraoϑrəm. āii e huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. āiie im ąm. aŋhuīąm.ca. aṣ̌iiąmca. raϑβąm ca. ratufratīm.ca. āiie xšnū.ma eni. ẏazatanąm. aṣ̌aonąm. mainiianą m. gaēϑiianąm. xšnū.maēni. hauua he.ca. urunō.
Y3.5: āiie asniiaēbiiō. ašaheratubiiō. hāuuanēašaoni. aṣ̌ ahe. raϑβe. āiie sāuuaŋhə̄ivīs īāica. ašaoni. aṣ̌aheraϑβe. āii e Sanskrit
Y3.20: ẏōi. həṇti. aṣ̌a he. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. Sanskrit Sanskrit
Y3.21: xᵛarəϑəm əm. āiie hauruuata. amərətāta. g ā̊š. huδā̊. xšnū.maeni. sraoṣ̌ ahe. aṣ̌īehe. taxmahe. tanūmąm ϑrahe. darṣ̌ī.draoša. āhūiriehe. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y3.22: haoməm ca. para.haoməm.ca. āiie xšnū.m aeni. zaraϑuštrahe. spətāmahe. aṣ̌ aonō. frauuaṣ̌ə̄e. aoxtō.nāmanō. ẏ azatahe. aēsmąm. āiie baoiδi. xšnū.maēni. tauua. āϑrō. ahurahe. maz dā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏazata he.
Y3.23: xᵛarəϑəm. mīazdəm. āiie Sanskrit Sanskrit
Y3.24: āiie aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγ ranąm. aiβa.ϑūranąm. paoiriiō.dak aēšanąm. frauuaṣ̌anąm. nabānazde.
Y3.25: spaəibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. āiie viispaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. ẏaz taēibiiō. maeniioibiiašcā. maeniiaoibiiašcā. maeniioibiiašcā. maeniiaoibiiašcā. gaeϑ īēibiiašcā. ẏōi. həṇti. ẏasniiā ca. vahɱīāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vahe.štāt̰.
Y4:
Y4.0: frauuarāni. mazdaī asnō. zaraϑuštraš. vīdaēuuō. ahur a.t̰akaēṣ̌ō. yāvatū hāuuanə̄e. yāva šāuuaŋhēe. yāvatūSanskrit raϑβąm. vatū fraṣ̌aštaīaēca. ẏaϑāahū. vaerīō. zaotā. yāvatū vīδuuā̊. mr aotū. . . . . . .
Y4Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y4.1: imahumtāca. hūxtāca. huuarəštā ca. Sanskrit šca. zaoϑrā̊šca. barəsmaca. aṣ̌aī a. fraštarətəm. gąmca. hudā̊ŋhəm. h aouruuata. amərətāta. gąm.ca. huδ ā̊ŋhəm. haoməm.ca. para.haoməm.ca aēsmąmšca. baoiδimca. imąm. aŋhu iiąm.ca. aṣ̌iiąm.ca. raϑβąm.ca. ra tufrətīm.ca. gāϑanąm.ca. sraoϑrəm huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. paerica. daδ e.mahe. ācavae.daīe.mahe. .
Y4.2: ādaδa.dīša. āuuaēdaīamahi. ahurāica. mazdāi. sraošāica. aš iiāi. aməṣ̌aēibiiašca. spəṇtaē ibiiō. aṣ̌aonąm.ca. frauuaṣ̌aēi biiō. aṣ̌aonąm.ca. uruuōibiiō. āϑra ēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzaite. vīspaiiā̊. sąm.cat̰aca štōiš.asnāica. vahɱ āica. yāvatū frasaštaīaēca. .
Y4.3: āda diiš ima. humatāca. hūxtāca. hū arəštāca. imąm. haomąmšca. miiaz dąmsca. zaoϑrā̊šca. barəsmaca. aṣ̌ aiia. fraštarətəm. gąm.ca. hudā̊ŋhə m. hauruuata. aməratāta. gąm.ca. hudā̊ŋhəm. haoməm.ca. para.haoməm. ca. aēsmąmšca. baoidīm.ca. . imąm. aŋhuīąm.ca. aṣ̌aiiąm.ca. raϑβąm. ca. ratufrətīm.ca. gāϑanąm.ca. srao iϑrəm. huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. paireca. da dimahe. āca. vaēδaiiamahe. .
Y4.4: āat̰. diiš. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxaϑraēibiiō. hudā̊bō. ẏauuaē jibiiō. ẏauuaēsubiiō. ōi. vaŋhə̄uš. ā. manaŋhō. š́iiaṇti. ẏā̊šca. uiti.
Y4.5: fradaϑāi. ahenmānahe. pasuuąm. ca. narąm.ca. zātanąm.ca. ząm.hiiaman ąm.ca. aṣ̌aonąm. ẏeŋ́he. aēm. həm. ti.
Y4.6: āat̰. dīš. aṣ̌aonąm. vaŋhibii ō. frauuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. uγrā̊šca. aiv i.ϑūrā̊šca. aṣ̌aonąm. auuaŋhe.
Y4.7: ā at̰. dīš. daϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. ra ēuuatō. xᵛarənaŋhatō.maniiēuš. maen iiaoiiehe. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ẏasnāica. vahmāica. xšnoϑrāica. fraṣ̌aštaīaēca.
Y4.8: āat̰. dīš. asn iiaēbiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄ e. aṣ̌aoni. aṣ̌ahe. raϑve. ẏasnāi ca. vahmā ca. xšnōϑrāica. fr aštaiiaēc. at̰. dīš. Sanskrit Sanskrit
Y4.23: ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe. rata hāuuanōiš. raϑβō. ẏasnai vahmāica. xšnoϑrāica. frasašta iiaēca.
Y4.24: āat̰. dīš. Sanskrit Sanskrit sraoṣ̌ah e. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumąm.ϑrahi. darši.dara.oš. āhūeriiehe. xšna oϑra. ẏasnāica. vahmāica. xšna ōϑrāica. frašaštaiiaēca. āat̰. dīš. zarϑuštrahe. spətāmahe. aṣ̌ aonō. frauuaṣ̌ə̄e. xšnaoϑra. yāvatūf rašaštaiiaēca. āat̰. dīš. tau ua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšn aoϑra. yāvatū frašaštaiiaēca. .
Y4.25: āat̰. dīš.aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌iną m. uγranąm. aiβiϑūranąm. paoiriiō.t̰a kaēšnąm. frauuaṣ̌inąm. nabā.nazdi štanąm. frauuaṣ̌inąm. ẏasnāica. v aiiaēca.
Y4.26: āat̰. dīš. viispaebii ō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ẏasnāica. vahm āica. xšnaoϑrāica. frašaštaiiaē ca. āat̰. dīš. vīspaeibiiō. va ŋhuδā̊biiō. ẏazataēibiiō. mainiiaō ibiiašcā. gaēiϑiiēibiiašcā. ẏōi. h əṇti. ẏasniiāca. vahmīāca. aṣ̌ā t̰. haca. ẏat̰. vahe.štāt̰. aməšā. s pəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ẏa zamaedē.
Y4.27: ẏeŋ́he. hātąm. yāvatū tā̊šcā. ẏazamaedē.
Y5:
Y5Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y5.1: Sanskrit iϑā. āt̰. ẏazamaede. ahurəm. mazdąm. ẏē. gąm.cā. aṣ̌əm.cā. dāt̰. apašcā. ururā̊šcā. vaŋuhīš. raocā̊ šcā. dāt̰. būməm.cā. vīspācā. vōhū. ahiiā. xšϑrācā. mazīnācā. hauua paŋhāišcā.
Y5.2: tə̄m. at̰. ẏasnanąm. pauruu a.tātā. ẏazamaide. ẏō. gə̄uš hacā. š́iiaṇte.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhūiriiā. n āmə̄ne. mazdā.varā. spəṇtōtə̄. mā. azamaede. tə̄m. ahmā.kāiš. azdibii šcā. uštānāišcā. ẏazamaede. tə̄m. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌iiš. narąm.c ā. nāirinąm.cā. ẏazamaede.
Y5.4: aṣ̌ə m. at̰. vaheštəm. ẏazamaide. hii at̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌ə m. hiiat̰. raocō.aŋhuuat̰. hiiat̰. vīsp ā̊. vōhū.
Y5.5: vohucā. manō.ẏazamaide . vōhucā. xšϑrəm. vaŋuhīm.cā. daē ąm. vaŋuhīm.cā. fsəratūm. vaŋuhīm. cā. āraetīm.
Y5.6: eŋ́he yāvatū tā̊šcā. ẏazamaide. .
Y6:
Y6Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ẏaza maide. aməšāspəm.tā. huxšaϑrā. hudā̊ŋhō. ẏazamaide.
Y6.2: asnīa. a ṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. azam aide. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. ẏazamaide..šāuuaŋ həm. vīsəm.ca. ašauuanəm. yāvatū
Y6.17: ra tauuō. vīspə. mazešta. ẏazamaid e. . aiiara. asniia. māhīa. ẏāir iia. sarət̰a.
Y6.18: haoruuata. amərətāta. .ẏazamaede.. gā̊š. hudā̊. azamaide.. sraosəm. aṣ̌īm. hura ōδəm. vərəϑrāzanəm. frādat̰.gaēϑəm.
Y7.4: aδąmi.. haome. xšnūn.maine. . iβiiō. vaŋhibiiō. vaŋhuibiiō. vaŋhibiiō. vaŋhuibiiō. apąm. vaŋuhīanąm. m azdaδātanąm. aṣ̌aiiadaδąmi.. āpəm. haomiiąm. aṣ̌aiiadaδąm .gąm. jiiuuīąm. aṣ̌aiiadaδąmi. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aīa. uz ātąm. xšnū.maine.. apąm. mazda.δ tanąm.
Y7.5: aṣ̌aiiadaδąmi.. imat̰. barə ma. hada.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋha əm. aṣ̌aiia. fraštarətəm. xšnūn.ma ne.. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. aṣ̌a iiadaδąmi.. vāca. humata. hūxt huuarəšta. aṣ̌aiiadaδąmi.. g āϑanąm.ca. sraoϑrəm. aṣ̌aiiad δąmi.. huuarəštā̊. mąm.ϑrā̊. ṣ̌aiiadaδąmi.. imąm. aŋhuiiā̊m.c ąmca. ra ąmca. ratufr īm.ca. xšnūn.maine.. ẏazatanąm. a ṣ̌aonąm. mainiiauuanąm. gaēϑiianąm. xšnūn.maine.. hauuaheca. urunō.
Y7.6: aṣ̌a iiadaδąmi.. asniiaēibiiō. ašahe. raa tubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aoni. aṣ̌ahe. raϑβ e. aṣ̌aiiadaδąmi.. sāuuaŋhə̄e. yāvatū
Y7.21: ẏōe. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y7.22: aṣ̌aiiadaδąm i. Sanskrit xᵛarəϑə m. mīazdəm. hauruuata. amərətāta. gā̊š. hudā̊. xšnūn.maini. .sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumąm.ϑrahe. d arṣ̌i.draošāhūiriiehe. aoxtō.nā manō. ẏazatahe.
Y7.23: aṣ̌aiiadaδąm i.. haoməm.ca. para.haoməm.ca.nūn.maine.. zaraϑuštrahe. spətāmahe. aaonō. frauuasē aoxtō.nāman azatahe. aṣ̌aiiadaδąmi.. aēsm i. baoiδi. xšnūn.maene.. tauuaāϑrō. ahurahemazdā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. y azatahe.
Y7.24: aṣ̌aiiadaδąmi.. xᵛarəϑ əm. miiazdəm. Sanskrit tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra. aoxtō.nāmanō. ẏ azatahe.
Y7.25: aṣ̌aiiadaδąmi. . Sanskrit Sanskrit aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγraną m. aiβiϑūranąm. paoiraō.t̰akaēšaną m. frauuaṣ̌inąm. nabānazdištanąm. fr auuaṣ̌inąm.
Y7.26: aṣ̌aiiadaδąmi.. v iispaēibiiō. aṣ̌aheratubiiō. aṣ̌ aiiadaδąmi.. viispaēibiiō. vaŋh adā̊.biiō. ẏazatahēibiiō. mainiaoibii ašcā. gaēiϑiiaēibiiašcā. ẏōi. həm. ti. ẏasniiāca. vamiiāca. aṣ̌āt̰. haca.
Y7.27: paiti. jamiiāt̰. ẏehiiāšauuā. iṣ̌ ā̊ṇtī. rādaŋ́hō. ϑβōi. štōtarašcā štaōtarašcā štōtarašcā štaōtarašcā mąm.ϑranascā. ahura.mazdā. aogəmada ēcā. usamahe.cā. vīsāmadaēcā. iiat̰. miizdəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. d aēnābiiō. mazdāahurā. ϑβōi. štō tarašcā. štaō tarašcā. štōtarašcā. štaōtarašcā. . Gujarati
Y7.28: ahiiā. huuō nī. dāidī. ahmāicā. ahuiiaē. mana.x́iiā cā. tat̰. ahiiā. ẏātat̰. upā. jamiiā mā. tauuacā. sarəm. aṣ̌ax́iiācā. vii spāi. ẏaouue. . .
Y7.29: ẏaϑāah vaeriiō. 2 Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y7.30: ahunəm. vaerīm. ẏazamaide.. arṣ̌uxdəm. vācəm. azamaide.. daɱąm. vaŋhuiim. āfrī . ẏazae.. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. ẏazatəm. ẏaza maede. . hauruuata. amərətāta. ẏazamaide.. gāuš. huδā̊. ẏa zamaide.. haoməm.ca. para.haoməm. ca. ẏazamaede.. aēsmąm.šca. baoiδimca. ẏazamaede.. fraṣ̌ ašti. daɱaīā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš .
Y7.31: . ẏeŋ́hehātąm. yāvatū tā̊šcā. ẏazamaede. Sanskrit
Y8:
Y8.0: ẏaϑāah ū. vairiiō. yō. zaotā. frāmə̄mruutē. Sanskrit aϑāratuš. aṣ̌āt̰.cīt̰. h acafrā. aṣ̌auua.vīδuuā̊. mraotū. .
Y8Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y8.1: Sanskrit aṣ̌əm. vōhū. 3 .
Y8.2: hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. haoməm.ca. para.haoməm.ca. aēsmą m.šca. baoiδīm.ca. frasašti. ahu rahe. mazdā̊. ahunahe. vairiiehe. arṣ̌uxδahe. vāxš. daɱaiiā̊. vaŋ huīā̊. āfrətōiš. uγrāe. dāmōiš. upamanāe. haomaheca. mąm.ϑrahi. ca. aṣ̌aonahe.ca. zaraϑuštrahe. aṣ̌aiianō. paiti. jamīāt̰. . Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit
Y8.3: xᵛarəta. narō. aēt əm. mīazdim. ẏōidəm. haŋhāna. aṣ̌ā ca. frərəteca. Sanskrit
Y8.4: aməš. spəṇta. daēna. māzda vaŋhī ϑrā̊šca. ẏō. aēṣ̌uua. zaraϑu zaraϑu ma aiiasna.ēṣ̌uua. mazdaīasnō. a janō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštaiianmnō ϑβa. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγəm.te. uue. tū. dim. t̰isiiata. ẏā̊ apašc uruuarā̊šca. zaoϑrā̊šca.
Y8.5: ẏašca. a taēṣ̌ąm. mazdaiiasnanąm. pərənā unąm. aiβi.zū.zuiianąm. imąm. vacō. n it̰. vīsaiti. framruuiti. aēṣ̌ąm. ẏātu.manahe. zasaite.
Y8.6: aṣ̌əm. vōhū. 3 . Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit Sanskrit aṣ̌əm. vōhū. 4 Sanskrit
Y8.7: ẏa ϑā. ahū. vaeriiō. 2 2.
Y8.8: vasašcatū. uramazda. uštāca. xšaiiaša. ha uuanąm. dāmanąm. vaṣ̌ō. āpō. vas ō. uruuarā̊. vasō. vīspa. vōhū. aṣ̌a ciϑra. Sanskrit Sanskrit Sanskrit xṣ̌aii amanəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. xšaii amanəm. axšaii amanəm. xšaiiamanəm. axšaiiamanəm. drauuaṇtəm.
Y8.9: vaṣ̌ō.xšaϑr ō. x́iiāt̰. aṣ̌auua. uua.ṣ̌ō.xšaϑr hīāt̰. druuā̊. gatō. hamištō. nižb
Y8.10: xṣ̌iia. azəmcit̰. ẏō. zaraϑuštrō. fr atimąm. namānanąm.ca. viisąm.ca. za ṇtunąm.ca. dax́iiunąm.ca. aŋhā̊. daē naiiā̊. anumataiiaēca. anuxtaiiaē ca. anuuaraštaiiaēca. ẏā̊. āhūri š. zaraϑuštriš. Sanskrit Sanskrit
Y8.11: rauuašca. xᵛ āϑrəm.ca. āfriināmi. viispaiiā̊. aṣ̌ aonō. štōiš. ąm.zašca. dužāϑrəm.ca āfrināmi. viispaiiā̊. druuatō. št ōiš.
Y8.12: aṣ̌əm. vōhū. 3 3.
Y8.13: haoma he. aṣ̌auuazaŋhō. xšnaoϑra. ẏas nāica. vahmāica. xšnaoϑrāica. f raša.štaiiaēca.
Y9:
Y9.0: Gujarati ẏaϑā ahū. vaerīō. zaotā. frā.mē. mruua tē. Gujarati Gujarati ẏaϑāahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frāməm̄. mrūatē. ẏaϑāahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frāməm̄. mrūatē. Gujarati aϑāratuš. aṣ̌āt̰.cī t̰. haca. frā. ašauua. viδuuā̊. mr
Y9Header: .PWN ŠM-Y dʾtr'. ʾwhrmẕd
Y9.1: Gujarati hāuuanīm. ā. ratūm. ā. haomō. upāit̰. zaraϑuštrəm. āϑrəm. pairi.ẏaoždaϑəṇ.təm. gāϑā̊. šca. srāuuaṇtəm. srāuuaiiaṇtəm. srāuuaṇtəm. srāuuaiiaṇtəm. āδəm. pərəsat̰. zara ϑuštrō. kō. narə. ahi. oiϑrō. zaiiāt̰. zaraϑuštrəm. oiϑrō. zaiiāt̰. zaraϑuštrəm. ẏim. azəm. viispa he. aŋhə̄uš. aštauuatō. sraēštəm. d ādirašca. xᵛahe. gaiiehe. xᵛanauu atō. aməṣ̌ahe.
Y9.2: āat̰. mē. aēm. paiti.a oxta. haomō. aṣ̌auua. dūraoṣ̌ō. az əm. aɱi. zaraϑuštra. haomō. aṣ̌auua dūraoṣ̌ō. āmąm. yā̊saŋuha. spəta ma. frāmāąm. hunuuaŋuha. xᵛarətə̄e. aoimąm. štaomaini. štūiδe. ẏaϑa. mā. aparacit̰. saoṣ̌aiiaṇtō. št
Y9.3: ō. haomāe. Gujarati kasə.ϑβą m. paoiriiō. haoma. maṣ̌īō. aštuua ēϑiiāe. hunūta. gaēϑīāi. kā. aɱā i. aṣ̌iš. əranāuue. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiie.patəm.
Y9.4: āat̰. mē. aēm. paiti.a oxta. haomō. aṣ̌auua. duuraoṣ̌ō . vīuuaŋhā̊. mąm. paoiriiō. maṣ̌ii ō. aštūaēϑiiāe. hunūta. gaēϑiiā i. hā. aɱāi. aṣ̌iš. əranāuui. tat̰. a ɱāi. jasat̰. āiiapatəm. ẏat̰. hē. p uϑrō. usa.zaiiata. ẏō. ẏimō. xšaē tō. huuąm.ϑβō. xᵛarənaŋhaštəmō. zā tanąm. huuarət̰arəšō. maṣ̌iinąm. ẏa t̰. krənōit̰. aŋ́he. xṣ̌aϑrāt̰. amə rəṣ̌əṇta. pasu. viira. aŋ́hā̊.ṣ̌ əmne. āpa. uruuāairi. xᵛairiiąn. xᵛarəϑ əm. ajiiamnəm.
Y9.5: ẏe.mahe. xṣ̌aϑrahe. auruuahe. nōit̰. aoxtəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. marə ϑiiuš. nōit̰. araskō. daēuuō.dātō. paṇca.daša. fracrōiϑe. paeta. puϑrašca. raoδaēṣ̌uua. katara šcit̰. ẏauuata. xšaiiōit̰. huuąm.ϑ ō. huuąm.ϑ βō. huuąm.ϑō. huuąm.ϑβō. ẏemō. viiuuaŋhatō. puϑrō.
Y9.6: k ase.ϑβąm. bitīō. haoma. maṣ̌ī ō. aštuuaiϑiiāi. hunuuta. gaēϑiiā e. kā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱ āi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.7: āat̰. mə̄. aēm. paeti.aoxta. haomō. aṣ̌auua. d ūraoṣ̌ō. āϑβiiō. mąm. bitiiō. ma ṣ̌iiō. aštuuaiϑiiāi. hunuuta. gaē ϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ərənāuuai. tat̰. ahmāi. jaṣ̌at̰. āiiaptəm. ẏat̰. ē. puϑrō. uša.zaiiata. vīsō. sūr aiiā̊. ϑraētanō.
Y9.8: ẏō. janat̰. ažīm. d āhākəm. ϑrəzafanəm. ϑrəkamrət̰əm. xṣ̌ uuaš.aṣ̌īm. hazaŋhrā.ẏaoxštīm. aṣ̌aojaŋhəm. daēuuīm. drujəm. agə m. gaeϑāuuaiiō. druuaṇtəm. yąm. a ṣ̌aojastimąm. drujəm. fraca. kərə m.tat̰. aŋhrō. mainiiuš. aoi. ẏąm. a štuuaētīm. gaϑąm. gaēϑąm. gaϑąm. gaēϑąm. mahrkāi. aṣ̌ ahe. gaēϑanąm.
Y9.9: kasə.ϑβąm. ϑri tiiō. haōma. maṣ̌iiō. aštuuaēϑii āi. hunuuta. gaēϑiiāe. kā. aɱāi. a ṣ̌iš. ərənāuui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āii a.ptəm.
Y9.10: āat̰. mē. aēm. paiti.aoxt a. haomō. aṣ̌auua. duuraoṣ̌ō. ϑrətō. šāmanąm. sə̄.uuaštō. ϑratīō. mąm. maṣ̌iiō. aštuuaē.ϑiiāi. hunū ta. gaēϑiiāi. hā. aɱāi. aṣ̌iš. ər nāuuaiiai. tat̰. aɱāi. jaṣ̌at̰. āī aptəm. ẏat̰. hē. puϑrō. usa.jaiiao iϑe. uruuā.xṣ̌iiō. kərəṣ̌āspašca. da̰kaēšō. aniiō. dātō.rājō. āa t̰. aniiō. uparō.kaeriiō. ẏauuat̰. g aēuš. g aēušuš. gaēuš. gaēušuš. gadauuarō.
Y9.11: ẏō. janat̰. ajīm. sruuarəm. ẏəm. aspō.garəm. narəgarəm ẏəm. vīṣ̌ō.vaṇtəm. jaēritəm. im. upaire. viš. raorat̰. āirištii ō.barəzajairətəm. ẏəm. upairi. kərəsā spō. aiiaŋha. patūm. pajata. āra ´ pəϑβənəm. zruuānəm. tavsat̰aca. h aomairīō. xᵛīṣ̌at̰aca. frąm. sa iiaŋhō. fra.sparat̰. ẏaēš.ẏəm. tīm. āpəm. parā̊ŋhāt̰. parąm.š. ta raštō. apatacit̰. nairimanā̊. kərəs āspō.
Y9.12: kasə.ϑβąm. tuuiriiō. haoma. maṣ̌iiō. aštuuaē.niiāi. hunūta. aeϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuu i. cit̰. aɱāi. jaṣ̌at̰. āiiaptəm.
Y9.13: āa t̰. mē. aēm. paeti.aoxta. haomō aṣ̌auua. duuraošō. paouras aspō. mąm. tūiriiō. maṣ̌iiō. aštū. aēϑiiai. hunūta. gaēϑiiāi. hā ɱāi. aṣ̌iš. ərənāuui. tat̰. aɱāi. jaṣ̌at̰. āiia.ptəm. ẏat̰. hē. tū m. us.zaiiaŋha. tūm. ərəzuuō. zaraϑušt ra. nəmānahe. pōuruṣ̌aspahe. vīd aēuuō. ahura.t̰akaēṣ̌ō.
Y9.14: sruutō. ai riiene. vaējahe. tūm. paoiriiō. za raϑuštra. ahunəm. vairiim. frasrā uuaiiō. vī.bərəϑβəm.təm. āxštūirī m. aparəm. xraožadiiehe. fras ruuiti.
Y9.15: tūm. zəmar.gūzō. ākəruuō. īspa. daēuua. zaraϑuštra. ẏō. para aɱāt̰. vīraorat̰. apataiiena. pa iti. āiia.zəmā. ẏō. aojištō. ẏō. taṇcištō. ẏō. ϑβaxṣ̌i.štō. ẏ ō. āṣ̌ištō. ẏō. ašahe. vərəϑrəją m.štimō. abauuat̰. manauuā̊. dāmą n.
Y9.16: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəmō. ha omāi. vaŋhuš. haomō. huδāt ō. haomō. arṣ̌a.dātō. vaŋhuš. dātō. baēṣ̌aziiō. hukərəfsa. hu vrəfš. vərəϑrajā̊. zāirə.gaonō. ną ma.ẏąm.suš. ẏaϑa. xᵛarəṇti. va heštō. urunaēca. pāiϑamainīō. təmō.
Y9.17: nī.tī. zāeri. məδə m. mruiiē. nī. aməm. nī. vərəϑraγnəm. nī. dasauuarə. nī. baēṣ̌azəm. nī. frad nūm. nī. mastīm. viispō.paēṣ̌aŋhəm. nī. tat̰. ẏaϑa. gaēϑāuua. vasō.xš aϑrō. fracarāni. t̰baēṣ̌ō. tauruuā̊. dr ujəm. vanō.
Y9.18: nī. tat̰. ẏaϑa. turuuaiiene. tauruuaiiene. turuuaiiene. tauruuaiiene. viispanąm. dabaēšauuatąm. dabaē šā̊. daēuuanąm. maṣ̌iiānąm.ca. ẏā ϑβąm. pairikanąm.ca. sāϑrąm. kaoii ąm. karafnąm.ca. mairiianąm.ca. bəzənŋ hranąm. asmaoγanąm.ca. bəzənŋhranąm. vəharəkanąm.ca. caϑβarə.zaŋṇgra nąm. caϑβarə.zaṇgra nąm. caϑβarə.zaŋṇgranąm. caϑβarə.zaṇgranąm. haēniiā̊šca. pe.re.ϑuaēnika iiā̊. dauuąm.iϑaiiā̊. patąm.iϑaī ā̊.
Y9.19: iməm. ϑβąm. paoirəm. ẏānəm. ha oma. jaediie.me. dūraoša. vahe. stəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. v īspō.xᵛāϑrəm. iməm. ϑβąm. bitīm. ẏ ānəm. haoma. jaediiemi. duuraoš. druua.tātəm. aŋ́hā̊šca.tanuuō. .iməm. ϑβąm. ϑrətīm. ẏānəm. huma. j aediieme. duuraoša. darəγō.jīt īm. uštānahe.
Y9.20: iməm. ϑβąm. tūirə m. ẏānəm. haoma. ca.iδiieme. duur aoš. ẏaϑa. aēṣ̌ō. amauuā̊. ϑrąm. frəδō. fraxštānahe. zə.mā. paiti. t̰baēšō. taoruuā̊. druzəm. vanō. iməm. ϑβąm. puxδəm. ẏānəm. haoma. z aēdaiieme. duuraoša. ẏaϑa. və rəϑrajā̊. vanat̰.pəṣ̌nō. fra.xštā ne. jimā. paiti. t̰baešō. tauruuā̊. druzəm. vanō.
Y9.21: iməm. ϑβąm. xštūm. ẏānəm. haoma. jaeδīeme. duura oša. pauruua. tāīuum. pauruua. g aδəm. paoruua. vəhrkəm. bōi.δiiō i.maeδe. māciš. pōuruua. būit̰ii aēta. būit̰iiaōēta. būit̰iiaēta. būit̰iiaōēta. nō. viispi. pōuruua. buuiδ iiōi.maiδe.
Y9.22: haōmō. aēibiš. ẏ ōi. auruuaṇtō. hita. taxṣ̌əm.te. ərə nāum. zāuuarə. aojā̊šca. baxšai te. haomō. āziizanāiti.biš. d aδāiti. xšaētō.puϑrīm. uta. a ṣ̌auua.fraziṇtīm. haomō. taē cit̰. ẏōi. kataiiō. naskō.frasā̊ ŋhō. ā̊ŋhəmti. spānō. maštīm.ca. baxšaeti.
Y9.23: haomō. tā̊šcit̰. ẏā̊. kaēnīnō. ā̊ŋhāire. darə.γəm. aγra uuō. haiϑīm. rāδəm.ca. baxṣ̌əmta. muša. zaitiiamnō. huxratuš.
Y9.24: hamō. haomō. hamō. haomō. təmcit̰. ẏim. kərəsānīm. a xšaϑrəm. nišādaiit̰. nišādaiiat̰. nišādaiit̰. nišādaiiat̰. ẏō. raō a. xšaϑrō.kāmiia. ẏō. dauuat nōit̰. mē. apąm. āϑrauua. aiβ iš. virəiδiie. daŋ́hauua. carāt̰. h ōma. viispe. vərətanąm. vanāt̰. nī. v īspe. vərəδanąm. janāt̰.
Y9.25: uštatē. ẏō. xᵛā. aojaŋha. vasō.xšaϑrō. a he. haoma. ušta.tē. apauuaitah e. pauruuacąm. ərəžuxδanąm. ušta. tē. nōit̰. pairəfrāsa. ərəžuxδəm. p ərəsahe. vācōim. vācim. vācōim. vācim.
Y9.26: frā.tē. mazdā̊. barat̰. pauruuanīm. aiβiiā̊ŋhanəm. štəhr.paēsaŋhəm. maniiūn.tāstəm. mainiiūn.tāstəm. maniiū.tāstəm. mainiiūn.tāstəm. vaŋhuīm. daēnąm. māzdaiiasnīm. āat̰. aŋhe. ahe. aiβiiāštō. barə snuš. paiti. gairinąm. drājaŋhe. aiβi.δāitīšca. graūšca. mąm. rahe.
Y9.27: haoma. nəmānō.paiti. vī. iti. jaiṇtu.paeti. δaŋ́hu. ite. spanaŋha. vaēδīāi. pa iti. aɱāica. ϑβā. vərəϑra.γniiāica māuuōiia. upa.mruiie. tanuiie. ϑrimā ica. ẏat̰. paouru.baoxṣ̌nahe.
Y9.28: vī.n ō. dabaēṣ̌auuatąm. t̰baēṣ̌ī.bīš. vīmanō. baragərəməṇtąm. ẏō. cišca. aɱi. nmāni. ẏō. aŋ́he. vīse. ẏō. a ŋ́he. aŋ́he. aɱi. zaṇtuuō. ẏō. aŋ́he. daŋ́ hauuō. aē.naŋhā̊. asti. maṣ̌iiō. g ə̄uruuaii.a.hē. pādauue. jāuuar paē.risē. ašəvarənūit̰i. skəm.dəm ē. manō. kərənūiδi.
Y9.29: māzbarətaēibii ratuiiā̊. mā. gauuaēibiia. aiβ ūtuīā̊. amā. jąm. vīnōit̰. aṣ̌ a. māgąm. viinōit̰. aṣ̌ibiia. inaŋhiti. nō. manō. ẏō. aēnaŋh nō. kəhrpəm.
Y9.30: paiti. ajōiš. jā he. simahe. vīsō.vaēpa kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌aone. hao ma. zāirə. vaδarə. jait̰i. paiti. ga t̰ahe. vīvərəždauuatō. xraoruuīs īatō. zazarānō. kəhrpəm. nāṣ̌əm.nā i. aṣ̌aone. haomajāire. vadarəja iδe.
Y9.31: paeti. maṣ̌īehe. druuatō. ṣ̌ āstarš. aiβi.vōi.zdaiiaṇtah e. kamərəδəm. kəhrpəm. nāṣ̌əm.nāi. aṣ̌aone. haoma. zāiri. vadarə. ja ede. paiti. aṣ̌imaoγaheca. an a.aṣ̌aone. ahūm.mərəṇcō. aŋ́hā̊. aēnaiiā̊. mąm.sa. vaca. daϑānah nōit̰. š́iiaoϑanāiš. apaiiaṇt e. kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌aoni. oma. zāiri. vaδarə. zaiti.
Y9.32: pa jahe.kaiiāi. ẏātu.maētii aoδanō.kaerīāi. bairiiāi. ẏeŋ́he. fra.frauuait i. manō. ẏaϑa. aβarəm. vātō.sūtə m. kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌aoni. haomazāiri. vaδarəzaiδe. ẏ at̰a. hē. kəhrpəm. nā.ṣ̌əm.nāi. aṣ̌a one. haoma. jāiri. vadarə. jaiδi. .
Y10:
Y10Header: .PWN ŠM-Y dʾtr' . ʾwhrmẕd
Y10.1: viša. pąm. iδa. patəṇtu. vīdaē uuā̊ŋhō. vīdaēuuiiō. vaŋhuš. s raošō. mitaiiatu. aši it. mita.natu. aṣ̌iš. vaŋ at̰. aδa. upa. imt̰. nəmānəm hūiri. ẏat̰. haomahe. aṣ̌ hō.
Y10.2: fratarəm.cit̰. atē. hau suš. haṇgərəuuaiiaiti. uparəm.ci t̰. tē. hauuanəm. vaca. upa.štaomi. h uxra.tuuō. ẏaɱi. niγne. narš. aojaŋ ha.
Y10.3: štaomi. mae.gəm.ca. vārəm.ca. ẏā.tē. kəhrpəm. vaxšaiiatō. bar ṣ̌nuš. paiti. gairinąm. štaomi. g araiiō. bərəzaṇtō. ẏaϑra. haoma. u ruuruδuš.
Y10.4: štaomi. ząm. pərəϑβīm. paϑanąm. varəza.aŋhuiiąm. xᵛā.parą m. bərəϑrīm. tē. haoma. aṣ̌āum. šta omi. jəmō. ẏaϑa. raot̰ahe. hu.bao iδiš. uruuō. carānəm. uta. mazdā̊. h . haoma. raose. gara. pa a. frā.δaēša. vispaϑa. h .ca. aṣ̌ahe. xā̊. ahe.
Y10.5: vərə ha. Gujarati Gujarati a. vaca. vīspa ēšca. paiti. varəša.cīš. vīs paēšca. paiti. frasprγē. vīs paēšca. paiti. frauuāxṣ̌ə̄e. v īspaēšca. Gujarati p aiti. frauuāxšə̄e. Gujarati Gujarati
Y10.6: haomō. uxṣ̌iieti. stauuanō. aϑanā. ẏō. dim. staoti. vərəϑra jąm.starō. bauuaeti. nitəmacit̰. haoma. hūitiš. nitimacit̰. ha oma. štūitiš. nətəma.cit̰. haoma. xᵛarətiš. nətə.macit̰. nətə.macit̰. hazaŋrha.γn iiāi. asti. daēuuanąm.
Y10.7: nisiieit e. haϑra. frākərəšta. aɱāt̰. hac a. nmānāt̰. āhitiš. ẏaϑra. bāt̰. u pāzaiti. ẏaϑra. bāδa. upa.stao iti. haomahe. baēšajiiehe. c iϑrəm. dasuuarə. baēšazəm. ahe. se. upa. maēϑanəm.
Y10.8: vīspzī. aniiē maδā̊ŋhō. aēṣ̌ma. hacaiṇte xruuī.druuō. āt̰. āat̰. āt̰. āat̰. hō. ẏō. haomah maδō. aṣ̌a. hacaeiti. uruuāsma na. rəṇjaiti. haomahe. maδō. ō. ẏaϑa. puϑrəm. taurunəm. haomə m. vəṇdaita. maṣ̌iiō. frā. ābii ō. tanubiiō. haomō. viisaiti. ba ēšazāe.
Y10.9: haomō. dazdəmē. baēša janąm. ẏābiiō. ahe. baēsazaδ ā̊. haoma. dazdimē. vārə.ϑraγnin ąm. ẏābiiō. ahe. vərəϑra.tauruu ā̊. frātē. vīsāi. uruuaϑō. šta ota. uruuaϑəm. štaotārəm. vaŋhu δaŋhəm. daδaoxta. ahurō. mazdā̊ ẏaϑa. aṣ̌əm. ẏat̰. vahestəm.
Y10.10: uuaṇtəm. ϑβā. dā.midātəm. ba γō. tata.ṣ̌at̰. huuāpā̊. uruua ṇtəm. ϑβāt̰ā.maδātəm. baγō. ni daϑat̰. huuā.pā̊. haraeϑiiō. pa iti. barəzaiiā̊.
Y10.11: ā.at̰. ϑβā. aϑrasp əṇta. fradaxšta. mərəγa. vīža. vaṇca. vī.barən. aouuai. š́iata. uparə.saēna. aouui. štaēra. št arō.štāra. aouui. kusrāt̰. kusrō. patāt̰. aouui. paβarāna. visp aϑa. aouui. spəta.gaona. gae re.
Y10.12: āat̰. āhuua. puruua.tāhuua. p ō.uru.sarəδō. vī.raoδahe. hao mō. gaō.ma. jairi.gaonō. ātē. baēšaza. irī.raϑare. vaŋhə̄uš. m anaŋhō. maiiābiiō. ā.at̰. mē. ahe. duš.saŋhahe. parāca. vaē.pa iia. manō. ādahe. nī. manō. manō. ẏ ō. mē. duš.saŋhō. hištaeti.
Y10.13: nəm ō. haomāe. ẏat̰. kərənōite. darəγa oš. hauuat̰.masō. manō. ẏaϑarē uuaštemahe.cit̰. nəmō. haomā e. ẏat̰. kərə.naoate. darəγaoš. ha uuat̰.masō. manō. ẏat̰. usonąm. a ē.ti. vaē.diia. pō.urunarəm. tūm. k ərə.nūiṣ̌e. spaēnaŋhəm. spaēnīaŋhəm. spaēnaŋhəm. spaēnīaŋhəm. cišti.va štrəm. ẏašca.tē. bāt̰. haoma. j āiri. gauua. iraštahe. baxšait e.
Y10.14: māmē. ẏaϑa. gāoš. dra.fsō. ā sitō. vārəma. caire. fraṣ̌a. f raiiaṇtu. tē. mat̰ō. vərəjiiaŋhā̊ ŋhō. jasəṇtō. pairitē. haom a. aṣ̌ā̊m. aṣ̌auuājō. daδąmi. im ąm. tanūm. ẏāmē. vanaiti. hurao t̰.
Y10.15: auuaŋharə.jāme. janiiōiš. ūanąm. mae.riiā̊. mae.riiaiiā̊. mae.riiā̊. mae.riiaiiā̊. əuuītō.xraδaiiā̊. ẏā. mainiiṇti. dauuaiiaṇte. āϑrauu. anəm.ca. haoməm.ca. hā. ẏāt̰. pat a. apanasiieti. ẏātat̰. haom ahe. draonō. nigā̊ṇghəṇte. niṣ̌ haδaiti. nōit̰. tąm. āϑrauuō.puϑr iim. naēδa. dašti. hu.puϑrīm.
Y10.16: paṇca.nāma. hɱe. paṇca.nāma. nō iδa. aɱe. humatahe. aɱe. duṣ̌mta he. nōit̰. aɱe. hūxtahe. aɱe. duž ūxtahe. nōit̰. aɱe. huuarəštahe. aɱe. dužuuarəštahe. nōit̰. aɱe. sraošahe. aɱe. aṣ̌uruštōiš. nō it̰. aɱe. aṣ̌aonō. aɱe. druuatō. nō it̰. aɱe. ẏat̰.cit̰. aɱāt̰. ẏaϑa. ape.məm. maniuuā̊ŋhat̰. maniuuā̊. aŋhat̰. maniuuā̊ŋhat̰. maniuuā̊. aŋhat̰. niuuāeti š.
Y10.17: āat̰. aoxta. zaraϑuštrō. nəm ō. haomāe. mazdaδātāi. vaŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəmō. haomāi. . vīspe. haoma. upa.štaome. ẏ at̰.cit̰. barəsm.nuṣ̌uua. gairinąm. ẏ at̰.cit̰. jąm.fnuṣ̌uua. raonąm. ẏaē cit̰. ąm.jahudərətā̊ŋhō. jaininąm. u padarəjāhu. ərəjataēna. haca. ta šta. jaranaēnəm. aoui. taxše. tē. nī.re. zəmə. paiti. iϑi. raiēuuaṇ tō. arəjahe.
Y10.18: imā̊.sə.tē. haoma. gā ϑā̊. imā̊. həṇte. staomāiiō. imā̊. həṇti. cīcaṣ̌ānā̊. imā̊. həṇti. ar ṣ̌uxδi. vācō. iϑānā. ẏōidim. šta oiti. dāsmainiuš. vārəϑraγniš. p aiti.biṣ̌iš. baēšaziia.
Y10.19: imā̊.se. t ūm.cit̰. māuuiia. fraṣ̌a. fraiiaṇ u. te. maδō. raoxṣ̌na. fraiiaṇ tute. maδō. rəṇjii.ō. vazaiṇte. m aδō. vārəϑraγniš. həṇtəm. āštaoi ti. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20: g aoi. nəmō. gaoi. nəmō. gaoi. uxδəm. g aoi. vərəϑrəm. gaoi. xᵛarəϑrəm. gaoi. vaštrəm. gaoi. vərəzīātąm. tąm. n ē. xᵛarəϑāi. fsuīō.
Y10.21: haoməm. zāer im. bərəjaṇtəm. ẏazamaede. . h aoməm. frāsmīm. frādaδa.gaēϑ əm. ẏazamaede.. haoməm. dūra oṣ̌əm. ẏazamaede.. vīspe. ha ōma. ẏazamaede.. zaraϑuštrah e. spətāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īm. ca. frauuaṣ̌īm.ca. ẏazamaede..
Y10.22: ẏeŋ́he. hātąm. yāvatū tā̊šcā. ẏazamaede. .
Y11:
Y11Header: PWN ŠM-Y dʾtr' .PWN ŠM-Y dʾtr'.
Y11.1: Gujarati Gujarati ϑrāiiō. hae.ϑīm. aṣ̌auuanō. āfreuuacaŋhō. jauuaṇte. gāušca. a spasca. haomasca. gāušca. zaot ārəm. zauuaeti. uta. buīā̊. afra.zaṇ tiš. utadə̄š. utadə̄uš. utadə̄š. utadə̄uš. srauuā̊. haci.manō. ō. mąm. xᵛāstąm. nōit̰. baxšahe. āa t̰. mąm. tūm. fraṣ̌aoniiehe. nāiriiā. vā. puϑrahe. vā. huiiā̊. vā. marṣ̌u. īā̊.
Y11.2: aspō. bāsārəm. jauuaiti. mā. buii ā̊. auruuatąm. ẏū.xta. mā. auruuatąmā. m. aiβiṣ̌asta. auruuatąm. ni. taxta. ẏō. mąm. jāuuarə. nōit̰. jai δīehe. pōuru.maete. haṇjamae ne. pōuru.nāraiiā̊. karṣ̌iiā̊.
Y11.3: haom ō. xᵛāsārəm. jauuaiti. uta. buiiā̊. a fra.jaṇteš. uta. də̄uš.srauuā̊. h aci.mnō. ẏō. mąm. aiβiš.hutəm. dāra īehe. ẏaϑa. tāiiūm. pəṣ̌ō.sārə m. nauua. aɱe. pəṣ̌ō.sārō. azəm. ẏō. haomō. aṣ̌auua. duuraoṣ̌ō.
Y11.4: usamē. paeti. haomāe. draonō. frə̄.rənōit̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋuharəne. ma t̰.hezuuō. hūiiūm.ca. dōiϑrəm.
Y11.5: ẏōmą m. t.at̰. draonō. janāt̰. vā. trəfiiā t̰. vā. apavā. ẏāsāite. ẏat̰. maē. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋuh arəne. mat̰.hezūō. hōiiūm.ca. dōiϑrə m.
Y11.6: nōit̰. aɱe. nə.māne. jānaete. āϑrauu a. naeda. raϑaeštā̊. niδa. vāstrī ō. fṣ̌uiiąmšca. āat̰. aɱe. nmāne. z iiā̊ṇte. dahakāca. mūrakāca. pao uru.sarət̰ō. varṣ̌nāca.
Y11.7: ϑβṣ̌əm. āgə̄ š. frāϑβarəṣ̌ō. taṇcistāe. hao māe. draonō. māϑβā. haomō. baṇ daiiāt̰. ẏaϑa. maerīm. baṇdaiiāt̰. ẏəm. tūirīm. fraŋrasīānəm. maδə.me. ϑresūa. aŋ́ā̊. zəmō. paeriš.xᵛaxtə m. aiiaŋhahe.
Y11.8: āat̰. aoxta. zaraϑu. štrō. nəmō. haomāe. mazdaδātā e. vaŋhuš. haomō. mazdaδātō. nəm ō. haomāe.
Y11.9: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏō. nō. aēuuō. at̰. tē. uuiie. ϑrāiiōidiiāe. tūirihe. m əṇdāidiiāe. xṣ̌uuīδəm. hapatā žiiāe. nauua. dasame. ẏōivə̄. ẏ aē.ϑma.
Y11.10: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati . zōtpairitē. ha oma. aṣ̌āum. aṣ̌auuājō. daδąm e. imąm. tanūm. ẏāme. vainaete. huraota. ϑβa.xṣ̌āe. haomāe. madāe. hauuaŋhāe. aṣ̌auuaštā e. pairime. tūm.cit̰. diiā̊. haoma. aṣ̌auua. δuuraoša. vahe.štəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīsp ō.xᵛāϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vō hū. 2 Gujarati Gujarati Gujarati aṣ̌əm. vōhū. 2 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati. aṣ̌əm. vōhū. 2 Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati anōšahī. guhą. ẏazaṣ̌ni. gao ṣ̌aə̄. ẏaka. ẏazaṣ̌nu. ẏak. pā vakarda. ijiṣ̌nu. xūba. x́uršə̄t̰.s aosiiōš. hō.rməzda. aməšāspə ṇdą. bərasāt̰. Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y11.12: aṣ̌əm. vōhū. 4 4
Y11.13: ẏaϑā. ahūvairīō. 2 2
Y11.14: vasašc atū. ahura.mazda. yāvatū
Y11.17: vīspa iiā̊. druuatō. stōiš. Gujarati Gujarati
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vo.hū. 3 Gujarati
Y12.1: frauu arāni. Gujarati hāuuanə̄. Gujaratiuuaŋhə̄.※ Gujarati raϑβąm.※ Gujarati Gujarati frasastaīaeca.※ Gujarati aϑā. ahū. vaeriiō. jaōtā. frāmə̄. mruutē. Gujarati ẏaϑā. ahū. z aerīō. ẏō. zaotā. frā.mə̄. mrūtē. Gujarati aϑāratuš. aṣ̌āt̰. cī t̰. haca. frāaṣ̌auua. viδuuā̊. mraotū. Gujarati Gujarati
Y12.2: fə. raštuiiae. humatōibii ašcā.※ Gujarati xᵛa. x́iiā̊. uštanə m.
Y12.4: štaome. aṣ̌əm.※
Y12.5: aṣ̌əm. vohū. 3 Gujarati Gujarati
Y12Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ※PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y12.6: nāismīn. daēuuō. frauuarāne. ma daiiasnō. zarϑuštraṣ̌a. vīda ēuuō. ahurat̰akaēṣ̌ō. staotā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ẏastā. a məṣ̌anąm. spəṇtanąm. ahurāi. ma zdāe. vaŋhaoē. vōhū. maidē. v īspā. vo. cinaɱī. aṣ̌āune. ra euuaitī. xᵛarəńaŋhaitī. ẏājī. c īcā. vaheštā. ẏeŋ́he. gāu š. ẏeŋ́hē. aṣ̌əm. ẏeŋ́hē. aṣ̌əm. ẏeŋ́hē. raōcā̊. ẏe.ŋ́hē. aōcə.̄bīš. rōiϑβən. xᵛāϑrā.
Y12.7: spəṇ tąm. ārmaitīm. vaŋhīm. vərəne. hā mōi. astū. us. ə̄uš. štuīē. tā iiā.at̰cā. haδacā. us. ma zdaiiaesnanąm. vīṣ̌ąm. ziiāna aēcā. vīuuāpaδcā.
Y12.8: frā. mana iiaēibiiō. rā̊ŋhē. vasə̄.ẏaet īm. vəasə̄.aṣ̌iətīm. ẏāiš. upair e.ī. āiiazəmā. gaobīš. š́iiaṇt ī. nəmaŋhāi. aṣ̌āi. uzdātā̊. pai tī. auuat̰. štūiiē.• nōit̰. aɱāt̰. ā jiiā̊.nīm. nōit̰. vīuuāpəm. xštā. mazdaiiasiiīš. aoi. vīsō. nōi t̰. astū. nōit̰. uštānahe. cinmānīm.
Y12.9: vīdaēuuāiš. akāiš. auuaŋhīš. anaratāeš. akō.dā̊.biiš. sarə m. mruīē. hātąm. draōjištāiš. hātąm. paoṣ̌ištāiš. hātą m. auuaŋhutəmāiš. vī.daēuuāi š. vīdaēuua. īš. vī. ẏātu š. vī. š. vī. kahīā īt̰. hātąm. ātarāiš. vī. manaē bīš. vī. vacə̄. bīš. vī. š́iiaōϑanā iš. vī. ciϑrāiš. vī. jī. anā. sarə m. mruiiē. ẏaϑanā. drigūātā. rąm. xṣ̌iiaṇtąm.※
Y12.10: aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō.mazdā̊. zaraϑuštrəm. aδa. xṣ̌aiiaētā. vīspaēṣ̌ū. fra snaēṣ̌ū. fra sanaēṣ̌ū. frasnaēṣ̌ū. frasanaēṣ̌ū. vīspaēṣ̌ū. haṇja manaēṣ̌ū. ẏāiš. apərəm. siiaṇ təm. mazdā̊šcā. ※ zarϑuštrašcā. zaraϑuštrašcā. zarϑuštrašcā. zaraϑuštrašcā.
Y12.11: ※aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. da ēuuāiš. sarəm. viiā. mruuītā. v īspaēṣ̌ū. frasanaēṣ̌ū. vīsp aēṣ̌ū. haṇjamanaēṣ̌ū. ẏāiš. aparəm. siiaṇtəm. mazdā̊šcā. ja raϑuštrašcā. aϑā. azəm. cīt̰. ẏō. mazdaiiasnō. zarϑuštreš. zaraϑuštreš. zarϑuštreš. zaraϑuštreš. daēuu āiš. sarəm. vī.mruīē. ẏaϑa. anā iš. viiāmruuītā. ẏə̄. aṣ̌auuā. za raϑuštrō.
Y12.12: ẏāuuaranā. āpō. ẏāuu aranā. uruuarā̊. ẏāuuaranā. gāuš huδā̊. ẏāuuaranō. ahurō. mazdā̊. ẏ ə̄. gąm. δaδā. ẏə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. y āuuarənō. aṣ̌a. zaraϑuštrō. ẏāuuarə nō. kauuā. vistāspō. ẏāuuaranā. fraṣ̌aoštrā. jāmāspā. yāuua ranō. kašcīt̰. saoš́iiaṇtąm. ha iϑiiāuuarəjąm. aṣ̌unąm. tāuuvarənāc ā. dakaēšācā.
Y12.13: mazdaiiasnō. aɱī. mazdaiianō. zaraϑuštraš. frauuar ānē. āstūi. tašcā. ※ Gujarati āštū itiš. Gujarati Gujarati Gujarati※※※
Y13:
Y13Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ※PWN ŠM-Y dʾt''※ ʾwhrmẕd
Y13.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. ašahe aṣ̌auuanəm. ašahe āmruiiē. nmānahē. nmānō.patōiš. ratūm. āvīšō. vīspatōiš. rat ūm. āzaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš. ratūm. ādaŋ́hə̄uš. daŋ́hupatōi š. ratūm. āγinąnąm. ratūm. āmruiiē. daēnąm. māzdaiiasnīm. aṣ̌īm. va ŋhuīm. parəm. dīm. ẏąm. cā. bəpaiti štanąm. aṣ̌aonąm. imąm. cā. ząm. y ānā̊. baraiti.
Y13.2: friiehe. vāzišt ahē. astōiš. ratūm. āmruīe.※ ātr ə̄m. ahurahe. mazdā̊.※ aṣ̌əϑβō.zag atimąm. gauuāštrīā. uuarštəmą m. narąm. aṣ̌āonąm. vāstrīehē. fšuiiaṇtō. ratūm. āmruiiē.※ hašti mąm. ašahe. amąm. raϑaēštā̊. ra tūm. āmruiie.
Y13.3: mazištāiš. vaeδīā iš. daēnaīā̊. māzdaiiasnōiš. a ϑaurunō. ratūm. āmruiiē. ciṣ̌ānąmšc ā. aēšąm.cīt̰. ratūm. āmruiiē. rat ūš. āstā̊iiā. aməṣ̌ąm.šcā. spəṇ tąn. saoṣ̌iiaṇtašcā. dąm.hešt ąm. arṣ̌uuacistəmąm. aiβiiāmati mąm. aš.xarā. xᵛanutəmąm. majəštąn. amąm. āmruiiē. daēnaiiā̊. māzdaī asnōiš. aϑaurunąnšcā. raϑaēšt ąšcā. vāstriiąn. šcā. fsuiiaṇ tō.
Y13.4: pairī. və̄. aməṣ̌āspəṇtā. hux šaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąme. tanū ašcīt̰. xᵛax́iiā̊ uštanəm. pairi. vī spā̊. hujītaiiō. aϑā. maeńīūn. maman āiti. iϑā. vaocātarə̄. aϑā. vā. arə ziiātarə̄.
Y13.5: āat̰.※ Gujarati ẏaϑā. tūī. ahuramazdā. mə̄ṇghācā. v aocašcā. dā̊šcā. varašcā. ẏā. vōhū. aϑātōi. daδimahī. aϑā. cī. smahī. aϑā. ϑβā. āiš.※ ẏaza maede. aϑā. nmax́iiāmahī. aϑā. i ṣ̌ūi. diiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā. ※ ẏaϑā. tūī. ahuramazdā. ※ Gujarati ϑβā. mazdā. ahurā. Gujarati Gujarati
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛaētuš. x́aētātā. vaŋhəīš. ašahīāϑβā. pairi. jas ā. maide. vaŋhuīā̊. fsəratuauuō. vaŋhuīā̊. ārmatōiš.※
Y13.7: gə̄ušcā. huδā̊ŋhō. gaiiē. x́īācā. maraϑnō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. ẏazamae de. zaraϑuštrahe. spətāmahe. δa. aṣ̌aōnō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌ī m.ca.※ẏazamaede.※
Y13.8: ẏeŋ́ he. hātąm.※ Gujarati tā̊šcā. ※ẏa zamaede.※
Y13.9: Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑāahū. vairīō. 4 Gujarati
Y13.10: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati
Y13.11: ahunəm. v airīm. ※ẏazamaede.※ aṣ̌əm. va heštəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtə m. ※ẏazamaede.※ fraorətīm. h āitīm.※ẏazamaede.※ fraorət īm. cā. āštaoϑβanəm. cā. daēnaīā̊. māzdaīasnōiš. ※ẏazamede.※ ※ẏazamaede.※ ※ẏazamede.※ ※ẏazamaede.※
Y13.12: ẏeŋ́he. hātąm.※ Gujarati tā̊šcā. ※ẏazamaede.※ Gujarati Gujarati※※※
Y14:
Y14Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y14.1: vīsāivə̄. aməṣ̌ā. spəm.tā. štaot ā. zaotā. zbātā. ẏaštā. framərətā. aibijarətā. ẏū. smākəm. ẏasnāica. vaɱāica. ẏat̰. aməṣ̌anąm. spəṇta nąm. aɱākəm. hauuaŋhāica. aṣ̌auuašt āica. ẏat̰. saoṣ̌iiaṇtąm. aṣ̌a onąm.
Y14.2: pairi. və̄. aməšāspəṇtā. hu xṣ̌aϑrā. huδąm. ŋhō. daδąmi. ta nuuašcīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm. paeri. v īspā̊. hujītaiiō.
Y14.3: aɱīa.jaoϑre. barəsmanēca. barəsmanaēca. barəsmanēca. barəsmanaēca. vīspe. aṣ̌auuan ō. ẏazata. āiie.se.ẏešte. vīs pə. aṣ̌ahe. ratauuō. āiie.se.ẏ e.šte. hāuuanīm. paiti. ratūm. sā uuaŋhə̄m. vīsīṇca. paiti. ratūm. ra tauuō. vīspə. mazišta. paiti. ratū m.※ Gujarati Gujarati
Y15:
Y15.0: frauuarāne. Gujarati hāuuanə̄. Gujarati sāuuaŋhə̄. Gujarati raϑβąm. Gujarati Gujarati frasaštaiiaēca. Gujarati aϑā. ahū. vairīō. zaota. frāmə̄. mrū tē. ⁛ Gujarati ẏaϑā. ahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frā.mē. mrūtē. Gujarati āratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. haca. frāas auua. viduuā̊. mraotū. Gujarati Gujarati※※※※
Y15Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y15.1: sašteca. Gujarati Gujarati Gujarati vaṇtāca. rafnaŋhā ca. amesə̄. spəṇtə̄. vaŋhīš. srīrā iš. nāmąn. āzbiia. frāiiezi. bərəja. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəza. daēnaī ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.※ Gujarati Gujarati Gujarati
Y15.2: ẏeŋ́h e. mē. Gujarati Gujarati aṣ̌āt̰. hacā. Gujarati Gujarati Gujarati vaheštəm. ẏaesne. p aiti. vaēdā. mazdā̊. ahurō. ẏōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā. tąm. ẏazāe. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pae.recā. jas āe. vaṇtā. vohū. xšaϑrəm. va irīm. bāgəm. aibī. bairištəm.※
Y15.3: sr aoṣ̌ō. iδā. aštū. ahurahe. mazd ā̊. ẏasnāe. səuuīštahe. aṣ̌ao nō. ẏə̄nā̊. ištō. ẏat̰. paouruuīm. at̰. uštaməm. cit̰. auuaϑāt̰. iδā. sraošō. astū. ahu. rahe. mazdā̊. ẏasnāi. səuuištahe. aṣ̌aonō. ẏ ə̄.nā̊. istō.※ Gujarati Gujarati Gujarati※
Y16:
Y16.0: ẏaϑā. ahū. vairīō. ẏō. ātrauuaxṣ̌ō. frāmē. mruuatə̄. a ϑāratuš. ašāt̰. cit̰. haca. frā. a ṣ̌auua. viiduuā̊. mraotū.※ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati※※※ ※※※※
Y16Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y16.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratūm. ẏazmaede※ hūδā̊ ŋhəm. mazištəm. ẏazatəm. ẏəṇ. šə̄ uuistəm. frādat̰.gaiϑəm. dātārə m. vōhūnąm. dāmanąm.ābiiō. rātā biiō. zaoϑrā. biiō. arṣ̌uxδaēibii ašca. vāxšibiiō. vīspəṇca. aṣ̌ auuanəm. maińiiaom. ẏazatəm. ※ẏ azamaede.
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌auu anəm. aṣ̌aheratūm. ※ẏazamaede. ābiiō. rātābiiō. zaoϑrābiiō. arṣ̌ uxδaēibiiašca. vāxšibiiō. vīsp əmca. ašauuanəm. gaēϑīm. ẏazatəm. ※ẏazamaede. zaraϑuštrahe. a ṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. ※ẏazamaed e. zaraϑuštrahe. srauuā̊. ※ẏaza maede.※ zaraϑuštrahe. daēnąm. ẏazamaede. zaraϑuštrahe. varənəm. a. dakaēšəm. ※ẏazamaede.
Y16.3: aŋhuiiaoš. aṣ̌acinaŋhō. paoruuā̊. dātā̊. dāmąn. aṣ̌uunīš.※※ daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raeuuat ō. xᵛarənam. aŋhatō. ※ẏaza hu. manō. ※ẏaza. aṣ̌əm. vahest əm. ※ẏaza. xṣ̌aϑrəm. vairīm. ※ẏ aza. spəṇtąm. vaŋhuīm. ārmait īm. ※ẏaza. hauruuatātəm. ※ẏ aza. amərətātəm. ※ẏaza.
Y16.4: da δuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ※ẏaza. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ※ẏaza. āpō. vaŋhīš. mazdaδ ātā̊. aṣ̌aonīš. ※ẏaza. h uuarəxšaētəm. auruuat̰.aspəm. ẏaza. mā̊ŋhəm. gaōciϑrəm. ẏaza. tistrīm. stārəm. raēuuaṇ . xᵛarənaŋhantəm. ※ẏaza. gə̄u š. huδā̊ŋhō. uruuānəm. ※ẏaza.
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. ※ẏ aza. məϑrəm. vaouru.gaoiiaoitī m.※ẏaza. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. ※ẏaza. rasnūm. razastəm. ※ẏ aza. aṣ̌aonąm. vaŋhuīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.※ẏaz a. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. ※ẏ aza. rāma. xᵛāstrəm. ※ẏaza. vātəm. stəṇtəm. huδā̊ŋhəm. ẏaza.
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. maz dąm. ẏaza. ẏaza. daēnąm. vaŋhuīm. māzdaiia snīm. ※ẏaza. aṣ̌īm. vaŋhuīm.ẏaza. aṣ̌īm. vaŋhuīm.ẏaza. arastātəm. ẏaza. asmanəm. ẏaza.※ ząm. huδā̊ŋhəm. ※ẏaza. mąm. ϑrəm. spəṇtəm. ※ẏaza. anaγra. ra ocā̊. xaδātā̊.
Y16.7: xᵛanuuaitī . aṣ̌ahe. vərəzō. ※ẏaza.※ ẏāh ū. iristanąm. uruuąnō. ṣ̌āiiaṇte. ẏ āaṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. vahe.st əm. ahūm. aṣ̌aonąm. ※ẏaza.※raoc aŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm.
Y16.8: xšuuīδa. āzū īta. ※ẏaza. tacat̰. āpō. uxṣ̌īat̰. uruuara. āzūiš. daēuuō.dātahe. ham ōi. strauuaŋ́hā̊. mūš. auuaŋhā̊. paer əkaīāe. paite. stātaiiaēca. pai tešca. pataiiaēca. paeti. tarəta īaēca. paetiiaogət̰.t̰baēšahīāi ca. aṣ̌əmaoγaheca. anaṣ̌aonō. sā straheca. pouru. maharkahe.
Y16.9: ※ẏaz a.※ vīspā̊. āpō. ẏaza. ẏaza. vīspā̊. uruurā̊. ※ẏaza.※ vīspā̊. vaŋhauuō. ※ẏaz a.※ vīspā̊. vaŋhīš. ※ẏaza.※ v īspā̊. maeniiauuaca. ẏazata. gaē iϑīāica.※ẏaza.※ ẏō. vaŋhuδā̊ ŋhō. aṣ̌auuanō.
Y16.10: ※ẏaza.※ ϑβąm. m aiϑanəm. yąm. ārmaetīm. spəṇtąm. ẏaza.※ ϑβąm. maēϑanahe. paeti. aṣ̌ā̊m. ahura. mazda. druua. fsā̊š. druuō. vīrahe. druuō. aṣ̌aciϑrahe. ẏaɱi. jī. kācīt̰. tanunąm. drāještəm. hāme. maēϑaene. miϑnāt̰. at̰. haɱe. at̰. zaiiaene.※※※※
Y17:
Y17Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y17.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r atūm. ※ẏaza. aməṣ̌ā. spəṇta. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō.※ẏaza.
Y17.2: asnīa. aṣ̌uuana. aṣ̌auuana. aṣ̌uuana. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauu ō. ※ẏaza.※ hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. ※ẏaza.Gujarati Gujarati※
Y17.11: YWMA※BYRH rōza ※ māh rōza ※ māh ẏaza.
Y17.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ※ẏ aza. ātrəm. bərəzisauuaŋhəm. ※ẏa za. ātrəm. vōhū.frīānəm. ※ẏaza. ātarəm. uruuāzistəm. ※ẏaza. ā trəm. vājistəm. ※ẏaza. ātrəm. spə̄nistəm. ※ẏaza. xšaϑrəm. nafəδ rəm. naerīō.saŋhəm. yazatəm. ※ẏa za. ātrəm. vīspanąm. nmānanąm. nm ānō.paetīm. mazdaδātąm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌aherat ūm. ※ẏaza.※ mat̰. vīspaēibiiō. āta ərəbīō. āt ərəbīō. ātərəbīō. ātərəbīō.
Y17.13: āpō. vaŋūhīš. vahe. stā̊. ma zdaδātā̊. aṣ̌aonīš. ※ẏaza. vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aon īš. ※ẏaza. vīspā̊. uruuarā̊. ma zdaδātā̊. aṣ̌aonīš. ※ẏaza. Gujarati
Y17.17: aməmca. ṣ̌ōiϑrahe. paitīm. ※ ẏaza.※ ẏəm. ahurəm. mazdąm.※
Y17.18: Gujarati Gujarati ratauuō. vīspa. mazašta. ※ẏaza. ※ aiiara. asnīa. māhīa. ẏāirīa. sart̰a.
Y17.19: aṣ̌āunąm. vaŋhīš. sūrā̊.※ spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. ※※※ stəomi. zbaiieme. ufīeme. ※ẏaza. nmāńiiā̊. nmāńaiiā̊. nmāńiiā̊. nmāńaiiā̊. vīsīā̊. zaṇtumā̊. dax́ iiumā̊. zara. ϑuštrōtəmā̊.
Y17.20: vīspə. a ṣ̌auuanō. ẏazata. yazamaide. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ※ẏaza.※ vī spahe. aṣ̌ahe. ratauuō.※ẏaza. hāuuanīm. paeti. ratūm. sāuuaŋha ēm. ca ca vīšəm. ca. paiti. ratūm. rata ūō. vīspe. majišta. paiti. ratūm.※
Y17.21: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tā̊šcā. ẏaza.※※※※※
Y18:
Y18Header: ※PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y18.1: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati
Y18.2: dāeδī. mōi. ẏə̄. gąm. taṣ̌ō. apašcā. uruuarā̊šcā. amərətātā. hauruuatātā. spə̄. nist ā. mainīū. mazdā. vaṇaŋh vaṇaŋh tə̄uuīšī. utaiiūitī. manaŋhā. vōhū. sə̄ŋhē.
Y18.3: ※spəṇtā. mainīū. vahe. štācā. ma naŋhāhacā.※ aṣ̌āt̰. š́iiaoϑanāc ā. vacaŋhācā.⁛ aɱāi. dąn. hauruuā tā. amərətātā. mazdā̊. xšaϑrā. ār maeti. ahurō. spəṇtāmaenīū ō. spəṇtāmaenī ō. spəṇtāmaenīūō. spəṇtāmaenīō. 2 Gujarati ārmaete. ahurō. Gujarati
Y18.4: ahī ā. maenīə̄uš. spə̄nistahīā. vahestəm. hejuuā. hejzuuā. hejuuā. hejzuuā. uxδāiš. vaŋhəeuš. ə̄əānūn. m anaŋhō. ārmaetōiš. jaštōibiiā. š́ aōϑanā. vərəzīat̰. oiiācištī. huuō. p atā. aṣ̌ahīā. mazdā̊.
Y18.5: ahīā. maenīə̄u š. sptuuə̄m. tuuə̄m. sptuuə̄m. tuuə̄m. ahīm. tā. spəṇtō. ẏə̄. aɱ āi. gąm. rānīō. səkərətīm. hīm.taṣ̌ at̰. at̰. hōi. vāstrā. vāstrāi. vāstrā. vāstrāi. rāmādā̊. ārma itīm. ẏīat̰. ẏhīat̰. ẏīat̰. ẏhīat̰. hīm. hə̄īm. hīm. hə̄īm. vōhū. mazdā. hə̄me.f rastā. manaŋhā.
Y18.6: aɱāt̰. mainīə̄uš. rārəs iiaṇtī. darəguuatō. darəguuaṇtō. darəguuatō. darəguuaṇtō. mazdā. spəṇtā. spəṇtāt̰. spəṇtā. spəṇtāt̰. nōit̰. iϑā. aṣ̌āunō. kašə̄uš. cīt̰. nā. aṣ̌āunē. kāϑə̄aŋhat̰. isuuā. cīt̰. hą m.šca. paroiš. akō. darəguuāitī.
Y18.7: t ā. cā. spəṇtā. mainīūn. mazdā. ahurā. ※aṣ̌ā̊nē. cōiš. ẏāzīcīcā. vahe. štā. hanarəϑβā. hɱāt̰. zaōšāt̰. darəguuā̊. baxšaetī. ahīā. š́iia oϑanāiš. akāt̰. āš́iiaąnsa. manaŋ hō.
Y18.8: tāδā̊. spəṇtā. maenīūn. mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhāu. vīδāitīm. rānōibiiā. ārmatōiš. dəbąn. zaŋhā. aṣ̌ax́iiācā. hāzī. pōuruš. išəṇ tō. vārāitē. Gujarati Gujarati
Y18.9: ※spəṇtā. maenīūn.※ Gujarati ārmaitī. ahurō. Gujarati Gujarati
Y18.10: aṣ̌əm. vohū.※ 3 Gujarati
Y18.11: spəṇtā. m aeniiūn. hāetīm. ※ẏaza.
Y18.12: yeŋ́h e. hātąm. Gujarati tā̊scā. ※ẏaza.
Y18.13: Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. vae. rīō. 4 Gujarati
Y18.14: aṣ̌əm. vōhū. 3 Gujarati Gujarati Gujarati
Y18.15: ahunə m. vairīm. ※ẏaza. aṣ̌əm. vahestə m. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm.※ẏaz
Y18.16: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tāsc ā. ẏazamaede Gujarati Gujarati Gujarati※※※※
Y19:
Y19Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm. ahuramazda. mainīō. spə̄nista. dāt arə. gaēϑanąm. astūitinąm. aṣ̌ā̊m. cit̰. auuat̰. vacō. ās. ahuramazda. ẏ at̰. mē. frāuuaocō.
Y19.2: ※para. asməm. p ara. āpəm. para. jąm. para. gąm. para. uruuarąm. para. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. d aēuuāiš. d aēuuāišsca. daēuuāiš. daēuuāišsca. maṣ̌ī maṣ̌ī xarafstrāiš. ma ṣ̌īāišca. para. vīspəm. ahūm. asta uuaṇtəm. para. vspa. vohh. mazdaδ āta. aṣ̌aciϑra.※
Y19.3: āat̰. mraot̰. ahu rō. mazdā̊. baγa. aēṣ̌a. āṣ̌a. ahura he. vairīhe. spətama. zaraϑuštr a. ẏat̰. tē. frāuuaocəm.
Y19.4: para. as məm. para. āpəm. para. jąm. para. gą m. para. uruuarąm para. uruuarąm para. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. pu ϑrəm. paranarəm. aṣ̌auuanəm. parada ēuuāišca. xrafstrāiš. maṣ̌ī āišca. para. vīspəm. ahūm. aštuu aṇtəm. para. vīspa. vōhū. mazdaδ āta. aṣ̌aciϑra.※
Y19.5: hāmē. baγa. ah unahe. vaie. rīe. he. spətama. zaraϑu štra. ana. pīūxδa. ana. pəsūta. s rāuuiiamnas rāuuaiiamna srāuuiiamna srāuuaiiamna satəm. paite. anaiiaē sąm. raϑβąm. gāϑanąm. ana. pīūxδ anąm. ana. pəsuutanąm. srāuuaīa. ma anąm. āat̰. aipīūxδa. aipəsūta. s rāuuaiiamna. daṣ̌apaiti. aniiē. r atauuō.
Y19.6: ẏašca. mē. aētaɱe. aŋhuuō. ẏat̰. aštuuaiti. spətama. zaraϑuštr a. baγąm. ahunahe. vairiiehe. mraot̰. mraāot̰. mraot̰. mraāot̰. frā. vā. marōt̰. drəṇjaiiāt̰. frā.vā. drəṇjiiāt̰. srāuuaiiāt̰. frāvā. d rəṇjō. srāuuaiiāt̰. frāvā. srāuua iiō. ẏazāite. ϑrəšcet̰. tarō. pərətūm. cit̰. hē. u. ruuānəm. vaheštəm. ahūm. fr apāraīene. azəm. ẏō. ahurō. mazdā̊. ā. vaheštāt̰. aŋhaōt̰. ā. vahešt āt̰. aṣ̌āt̰. ā. vahe. štaēibiiō. ra ocə̄biiō.
Y19.7: ẏašcamē. aētaɱi. aŋhuuō. ẏ at̰. astūaṇti. spətama. zaraϑuštr a.※ baγąm. ahunahe. vairīe. he. drəṇ jiiō. aparaozdaiieiti. ẏat̰. vā. na ēməm. ẏat̰. vā. ϑriṣ̌uum. ẏat̰. vā. c ϑrusum. ẏat̰. vā. paŋha.taŋh aere. dəm. tanuuat̰. azəm. ẏō. ahurō. ma zdā̊. uruuānəm. haca. vahe. štāt̰. aŋ haōt̰. auua. auuaitīa. bąm. jašca. f raϑašca. pairi. tanuīa. ẏaϑa. īm. zā̊. astəca. īm. jā̊. auuaiti. bąm. jō. ẏ auuaiti. fraϑašcit̰.
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. vaocē. ẏat̰. aɱat̰. ẏat̰. ra tumat̰. para. auuaŋhe. aṣ̌nō. aṣ̌aonō. aṣ̌nō. aṣ̌aonō. dā̊ŋhōi t̰. para. āpō. para. jimō. jzimō. jimō. jzimō. para. uruuraī ā̊. paragə̄uš. caϑβarə.paeti. štu anīā̊. št anīā̊. štuanīā̊. štanīā̊. dā̊ŋhōit̰. para. narš. aṣ̌ao nō. bipaetištānahe. ząm. ϑāt̰.ϑβāt̰. ϑāt̰. ϑβāt̰. ϑāt̰. par a. auuaŋhe. hūm. ϑβarəštō. kəharpa iie. ape. aməṣ̌anąn. spəṇtanąm. dā hīm.
Y19.9: frāmē. spanīā̊. mainūā̊. va aca. vīspąm. aṣ̌aonōštīm. haṇ ca. bauuaeṇtīm. ca. būṣ̌iiaei ṇtīm. ca. š́iiaoϑnō.tāe. ctiia. tiia. ctiia. tiia. š́ii aoϑnanąm. aŋhə̄uš. mazdāi.※
Y19.10: aētat̰. ca. aēṣ̌ąm. uxδanąm. uxδō.təməm. ẏā iš. ẏauua. fraca. vaoce. fraca. m ruiiē. fraca. vaxšiieti. astəzī. a na. oiia. auua. auuat̰. uxδata. ẏaϑa. ẏat̰. dit̰. vīspō. aŋhə̄uš. astuuā̊. ā ša. xšat̰. saš́iiąs. saxš́iiąs. saš́iiąs. saxš́iiąs. daδarānō. nī. paeri. iriϑiiąstā. tat̰. tascit̰. tat̰. tascit̰. haraiti.
Y19.11: a ētat̰. ca. nō. vacō. frāuuaoce. sa. xšəm. ca. hiṣ̌amāirīm. ca. ẏaϑana. kahmāi. cit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. haca. y at̰. vahe. stāt̰.
Y19.12: ẏaϑa. frāet̰. ām raōt̰. ẏat̰. dim. ahūm. ca. ratūm. ca. ā t̰. idiδ. iϑδəm. pərcanəsti. ẏəm. ahurəm. m azdąm. manas.paoiriiaēibiiō. m. cinasti. aϑa. ahmāe. dāmąm. mazistəm. mazistəm. cinast e.
Y19.13: ẏaϑa. mazdā̊. hujītīš. vaŋhīš. i δa. ϑritīm. dakaēṣ̌əm. ādrəm. jaiiei te. dazda. manaŋhō. para. īm. iδa. man ŋhe. cinasti. ẏaϑa. frat̰. štārəm. xštārəm. štārəm. xštārəm. m anaŋhe. manaŋhō. aētauuaitīm. aētauuaitiāīm. aētauuaitīm. aētauuaitiāīm. kārī aīeite. kār aīeite. kāraīeite. kāaīeite. š́iiaoϑə̄nanąm. iδa. ahūm. kāirīeite. kāiraīeite. kāirīeite. kāiraīeite.
Y19.14: ẏat̰. δəm. dāmabiiō. ci naste. mazda. iϑatəm. ẏat̰. aɱāi. mąm. mąmn. dāmąm. dāmąmn. mąm. xšaϑrəm. ahurāi. cinasti. tat̰. m azda. tauuaxšaϑrəm. drəgubiiō. vāst ārəm. cinaste. ẏaϑa. uruuaϑəm. spət⁛ amāe. paṇca. t̰kaēšāi. vīspə⁛ m. vacō. frauua. ākəṇ. ahurəm. vacō. ahurahe. mazdā̊.
Y19.15: vahe. stō. ahurō. m dā̊. ahunəm. vaerīm. frā. mraōt̰. v ō. hāmō. kārai hiϑβat̰. kō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. ām ruuta. aiia. aṇtarə.uxti. nōit̰. nāmanā̊. nōit̰. saŋhā. sə̄aŋhā. saŋhā. sə̄aŋhā. nōit̰. xratauuō. naēdā. var ana. nōit̰. uxδā. naēda. š́iiaoϑnā. nōi t̰. daēnā̊. nōit̰. uruuąnō. hacṇti.
Y19.16: aēta t̰. ca. vacō. mazdā̊. uxtəm. ϑri.afsə. məm. c aϑru. pištrəm. paṇca.ratuš. rāiti. h aṇkərəϑəm. kāə̄š.※kāi. kāə̄š. ※kāi. həi həi afsmąm. humatəm. hū xtəm. huuarəštəm.
Y19.17: kāeš. a. pištrāeiš. āϑrauua. raϑaēštā̊. vāstrīō. fṣ̌u iiąs. hūitiš. vīspaīa. arəna. haci. mana. nairə. aṣ̌aona. arṣ̌manaŋha. arṣ̌ uuacaŋha. arṣ̌. š́iiaoϑna. ratuš. mərə ta. daēnō.sāca. ẏeŋ́he. š́iiaoϑa nāiš. gaēϑā̊. aṣ̌a. frā. dəṇti.
Y19.18: k īaratauuō. nmānīō. vīṣ̌īō. zaṇtum ąm. dax́iiunąm. ẏā̊. anīā̊. rajōit̰. zaraϑu štrōit̰. caϑru. ratuš. raγa. zaraϑuštre š. kaiiaŋhā̊. ratauuō. nəmānīō. nəmānī. nəmānīō. nəmānī. ašca. v īṣ̌īašca. zaṇtumašca. dāx́īumašca. zaraϑuštrō. tūirīō.
Y19.19: kat̰. humatəm. aṣ̌a uuanəm. manas. paoiriiebiiō. kat̰. hūxtəm. mąm. ϑrō. spəṇtō. kat̰. huuarəštəm. sta otāišca. aṣ̌a.paoirīāišca. dāmə̄. bīš.
Y19.20: mazdā̊. frā. mraōt̰. cim. frā. mrōt̰. aṣ̌auuanəm. mainīaomca. gaēϑīm. ca. cuuąs. frā. mraōt̰. frauuākəm. vahešt ō. xšaiiamnō. cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahe. štəm. ca. auuaṣ̌ō. xšaϑrəm. ca.
Y19.21: baγąm. ahunahe. vaerīehe. ẏazama ede ahunahe. vaerīehe. ẏazama ede※ frasraoϑrəm. ca. framərəϑrəm. c ϑrəmca. īm. ca.※※
Y19.22: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tā̊. šcā. ẏazamaede※※※※
Y20:
Y20Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd
Y20.1: frāmraōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. vōhū. vaheštəm. aštī. para. ahmāe. vōhū. vaheštəm. cinašte. ẏaϑa. xᵛaētuue e. xᵛaētauu e. xᵛaētuuee. xᵛaētuue. xᵛaētātəm. vōhū. vaheštəm. ašt ī. ẏaϑa. t̰kaēṣ̌əm. kāraiieite.
Y20.2: ušt ā. astī. uštā. aɱāi. ušta. tāi. tīa. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāe. aṣ̌aon e. paracinaste. ẏaϑanā. štāe. tī a. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāe. aṣ̌a one. paracinašte.
Y20.3: ẏat̰. ašāe. vah eštāi. aṣ̌əm. paracinašte. vīsp m. mąmϑrəm. vīspəm. mąmϑrāi. mąmϑrāi. ẏaϑa. aṣ̌āe. ṣ̌aϑrəm. cinašte. ẏaϑa ṇti. aṣ̌əmaone. aṣ̌aone. aṣ̌əmaone. aṣ̌aone. aṣ̌əm. cinasti. ẏaϑa ca. xmṣ̌māuuōiia. xšmāuuōiia. xmṣ̌māuuōiia. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinaste. ẏa t̰. šaoš́iiaṇtaēbiiō. ϑrāīō. t̰ka ēša. vīspəm. vacō. frauuākəm. ahurə m. vacō. ahurō. mazdā̊.
Y20.4: mazdā̊. frāmrao t̰. cīm. frāmraot̰. aṣ̌əauuanəm. mainiia om. ca. gaēϑiim. ca. cauuąm. šca. fr āmraot̰.⁛ frauuā. kəm. vahe. štō. xša iiamanō. cuuaṇtəm. aṣ̌əuuanəm. vahešt əṇca. auuaṣ̌ō.xšaϑrəm. ca. ※
Y20.5: baγąm. a ṣ̌ahe. vahe. štahe.⁛ ẏazamaide aṣ̌ahe. vahe. štahe.⁛ ẏazamaide frasraoϑrəm. ca. framərəϑrəm. ca. fraγ ā. ϑrəm. ca. frāīastīm. ca.※
Y20.6: ẏeŋ́ he. hātąm. Gujarati tā̊. šcā. ⁛ ẏaza maede※※※※※※
Y21:
Y21Header: PWN ŠM-Y dʾt'' ※PWN ŠM-Y dʾt'' ʾwhrmẕd※
Y21.1: ẏesnīm. vacō. aṣ̌aonō. zarϑušt rahe. zaraϑušt rahe. zarϑuštrahe. zaraϑuštrahe. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. hātąm. āat̰. ẏe snē. paiti. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. ẏeŋ́he. ẏem. ŋ́he. iδa. mazdā̊. ẏeasnəm. cinaste. ẏaϑa. δāta. a hurahe. hātąm. ẏasnəm. cinaste.
Y21.2: ẏaϑa. haδbiiš. jiijəsąm. ā̊ŋhəąm. iδa. aṣ̌aoninąm. ārmaiti.paoirī anąm. ẏasnəm. paracinašte. ẏaϑ a. vaɱəm. aməṣ̌aēibiiō. ϑrāīō. t̰kaē ša. vīspəm. vacō. ẏesnīm. cīm. aō ui. ẏasnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtē. paiti. ẏ asnahe.
Y21.3: āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊. šta. aɱāi. ẏaɱāi. ušta. kaɱāic it̰. vasa. xšaiiąs. mazdā̊. dāii .
Y21.4: paitīāmraōt̰. ustatātəm. pait iiāmraōt̰. ustatātīaca. vīspəṇ. aṣ̌auuanəm. həṇtīm. ca. bauuaeṇ tīm. ca. būṣ̌īṇtīm. ca. vahištən. vahištō. paitīāmraōt̰. vahešt ō. mazdā̊. paetīā. mraōt̰. vahe. stəm. aṣ̌auuanəm. vaheštāe. aṣ̌ aone.※
Y21.5: baγąm. ẏeŋ́hē. hātąm. a hu. hu. ahu. hu. frāīaštąm. aṣ̌aonīm. ※ẏaza maide
Y21.6: ẏeŋ́hē. hātąm. ※ Gujarati Gujarati tā̊scā. ẏaza. maide※※ Gujarati Gujarati※※※※
Y22:
Y22Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd
Y22.1: aṣ̌əm. vōhū. 3⁛ 3
Y22.2: barəsmana. pa ite. bərəta. haδa .zaoϑra. daϑuš ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋ hatō. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. iməm. h aoməm. aṣ̌aiiauzdātəm.※ āiie. s e. ẏešti.※ imąm. cā. gąm. jiiūīąm⁛ aṣ̌aiia. uzdātąm. ※āiie. siẏest e.※ imąm. cā. uruuarąm. haδānē. pat ąm. aṣ̌aiiauzdātąm※ āiieseẏ ešte※
Y22.3: aiβīō. vaŋhibiiō. imā̊. z aoϑrā̊. haomauuaitīš. gaomauu aitīš. haδānaē. patauuaitīš. aṣ̌aīauzdātā̊. ※āiieṣ̌i. ẏa ste.※ aiβiiō. vaŋhibiiō. apəmca. haōmīąm. ※āiieseẏesti.※ as manaca. hāuuana※ āiiesiẏeste. aiiaŋhaēnaca. hāuuana. ※āii esiẏe ste.※
Y22.4: imąm. cā. uruuarąm. barəsm marəϑrəm.ca. varəzīm.ca. daēnaīā̊. v aŋhuīā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑan ąmca. sraoϑrəm. jaγmūsīm.ca. aṣ̌ aonō. ašahe. raϑβō. ratufrətīm. ca. imąm. aēsmąm.ca. baoiδīm.ca. ※āiiesiẏeste.※ taāϑrō. tauuaāϑrō. taāϑrō. tauuaāϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vōhū. mazdaδāta. aša. ciϑra. ※āiie seẏeste.※
Y22.5: xšnūmaeni. ahurahe. mazdā̊. raēuu raēuu aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. sraōšahi. aṣ̌īehe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. ra ϑβō. bərəzatō. ẏō. aṣ̌ahe.
Y22.6: ※āiie. seẏaste.※ asnī. aēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. hāuuanə̄i. aṣ̌aone. aṣ̌ ahe. raϑβe. ※āiiesi. ẏaste.※ sāuuaŋhə̄. vīsīāica. ṣ̌ahe. raϑβe. ※āiiesiẏaste.※ məϑrahe. vaoragaoiiaōitōiš. h azaŋhraogaošahe. baēuuaricaṣ̌mn ō. aoxtō.nāmanō. ẏazatahe. rāman ō. xᵛāstahe.
Y22.7: ※āiiesiẏaste.※ Gujarati Text
Y22.13: vīspaēbiiō. aebiiō. ratubiiō. vīspaēbiiō. aebiiō. ratubiiō. ẏōi. həṇti. aṣ̌ahe.
Y22.21: ratauuō. hāuu anōiš. raϑβō.※
Y22.22: iməm. haoməm. aṣ̌aī auzdātəm.※āiiese. ẏeste.※ Gujarati Text
Y22.24: tauuaāϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. spaca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑr a. ※āiiesiẏaste.※ xšnū. maene.※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌anąm. s pəṇtanąm.※ məϑrahe. vouru.gaoīo itōiš. rāmanašca. xᵛāstrahe. huu arəxšaētahe. aməṣ̌ahe. raēuuahe. auruuat̰.aspahe. vaiiaoš. uparō. kae.rīehe. taraδātō. anīāeš. dąmąn. aētat̰. tē. vaīō. ẏat̰. te. a ste. spəṇtō.mainīō. razištaīā̊. cistaīā̊. mazdaδātaīā̊. aṣ̌aon aiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzd aiiasnōiš. mąm. ϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəzaiiaŋhahe. dātahe. viidaēuuahe. δātahe. zaraϑušt rōiš. darəgaiiā̊. upaiinaiiā̊. upaiianaiiā̊. upaiinaiiā̊. upaiianaiiā̊. da ēnaīā̊. vaŋhuīā̊. māzdaiiasnōiš. z arazdātōiš. mąm.ϑrahe. spəṇtah e. uši.darəϑrəm. daēnaiiā̊. māzdaiias nōiš. vaēdīm. mąm.ϑrahe. spəṇta he. āsnahe. xaraϑβō. mazdaδāta he. gaošō. srūtahe.xruϑβō. mazdaδātahe. gaošō. srūtahe.xruϑβō. mazdaδāe ※āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. tauua ātarš. puϑra. ahurahe. mazd ā̊. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. xᵛarən aŋhō. sauuanhō. mazda. mātahe. airīa nąm. xᵛaranō. mazdaϑātanąm. kāuuah eca. xvaranaŋhō. mazda. dātahe. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. dauuaoiš. aisnū aṇtahe. garōiš. mazdaδātahe. cici štahe. caici štahe. cicištahe. caicištahe. garōiš. mazdaδātahe. dāuuī aheca. xᵛaranaŋhō. mazdaδātahe. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aēuuaṇtahe. g arōiš. mazdaδātahe. kāuuaheca. xᵛar anaŋhō. mazdaϑātahe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ā biiō. garōiš. uš́idaranahe. mazdaδā tahe. aṣ̌axᵛāϑrahe.※ vīspaēsąm. ẏazatanąm. aṣ̌aonąm. mainiiauuanąm. gaēϑiianąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi. ϑūranąm. paoiriiō.daka ēšanąm. frauuasinąm. nabānazdišt anąm. frauuaṣ̌inąm.※ aoxtō.nāman ō. ẏazatahe.※
Y22.25: iməm. haoməm. aṣ̌aī auzdātəm. ※āiie. siẏaste※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aṣ̌āuną m. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi. ϑūran ąm. paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌ inąm. nabā. nazdištanąm. frauuaṣ̌iną m.※ aoxtō.nāmanō. ẏazatahe.
Y22.26: ※āii e. seẏaste※ Gujarati Text
Y22HeaderF: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y22.26F: auuaŋhā̊. frauuaṣ̌aiiō. ẏā̊. pao riia. ā̊ṇgharə. nmānanąm.ca. vīsąm.c . zaṇtunąm.ca. dax́iiunąm.ca. ẏā̊. a manəm. vīδāraiiən. ẏā̊. āpəm. vīδ aiiən. ẏā̊. ząm. vīδāraiiən. ẏā̊. gą vīδāraiiən. ẏā̊. bərəϑre. ṣ̌uua. puϑ . vīdāraiiən. paeti.vərəte. apara. ϑṇtō. ϑaṇtō. ϑṇtō. ϑaṇtō.
Y22.27: ※āiiesi. ẏaste※ āfr uṣ̌i. ahurahemazdā̊. aməṣ̌anąm. əṇtanąm. mat̰. vīspaēibiiō. aṣ̌ao iō. frauuaṣ̌ibīō. ẏā̊. mainiiauuan ẏazatanąm. ※āiiesi. ẏast※ rauuaṣ̌e. gaiiahe. marəϑnō. zara štrahe. spitāmahe. kauuōiš. vī spahe. išat̰.vāstrahe. zara štrōiš. mat̰. vīspaēbiiō. aṣ̌aon ibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. paōiriian ąm. t̰kaēšanąm.
Y22.28: ※āiiesi. ẏaste ※ vīspaiiea. aṣ̌auuanō. frauuaṣ̌e. ke. ašte. kuuacit̰. aŋ́hā̊. zəmō. pa ra.irišti. daɱa. nāirike. apərənāiiūk e. kainike. vāštriiāuuarəzi. paṣ̣̌a ēte. upaṣ̌a ēte. paṣ̌aēte. upaṣ̌aēte. haca. aɱāt̰. nmānāt̰. iziieṇti. ẏā̊. paitiš. mirəṇte. ẏā̊. aiβi nāsəṇte. vaŋhūš. ẏasnąm. ẏasnąmšca. ẏasnąm. ẏasnąmšca. vaɱą m.šca.
Y22.29: ※āiiesiẏaste※ aṣ̌a onąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβi. ϑ ūranąm. paoiraiiō.t̰kaēšanąm. f auuaṣ̌inąm. nabānazdištanąm. frauu ṣ̌inąm. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ē
Y22.30: ※āiie. se. ẏaste※ vīspaēibi vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊. biiō. ẏaza taēibiiō. mainiiōi. biiašcā. gaēϑiia ēibiiašcā. ẏōi. həṇte. ẏasniiā ca. vaɱiiāca. aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. v ahe. štāt̰.※
Y23:
Y23.0: Gujarati Gujarati frauuarāne. Gujarati h āuuanə̄e. Gujarati sāuuaŋhə̄e. Gujarati ra ϑβąm. Gujarati fraṣ̌aštaiiaeca.⁛※⁛ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ẏaϑā. ahū. vai rīō. zaotā. frāmē. mrūtē. Gujarati ẏaϑā. ahū. vaerīō. ẏō. zaotā. frā mē. mrūtē.⁛ Gujarati aϑāratuš. Gujarati Gujarati viδuuā̊. mrat. Gujarati
Y24:
Y24Header: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y24.1: ahurāe. mazdāi. haomąm. āuuaēδ aiiamahi.※ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati imąm. haōmąm.šca. miiaz dąm. šca. zaoϑrā̊šca. barəsmca. barəsmaca. barəsmca. barəsmaca. aṣ̌ aiia. frastarətəm. gąm.ca. huδā̊ ŋhəm. imąm.cā. gąm. jiiuuiiąm. aṣ̌ aiia. uzdātąm. imąm.cā. uruuarąm. h δāne. h δānē. hδānē. hδānē. patąm. aṣ̌aiia. uzdātąm.
Y24.2: iβiiō. vaŋhibiiō. imā̊. zaoϑrā̊. ha o.mauuaitīš. gao.mauuaitīš. ha δānaē. patauuaetīš. aṣ̌aiia. ā̊. iō. viiō. a aōmiiąm. asmanaca. hāuuana. aii ŋhaēnaca. hāuuana.
Y24.3: imąm.cā. uruua ąm. barəsmanīm. jaγmūsīm.ca. ratufr tīm. marəϑrəm. ca. varəzəm.ca. daēna ā̊. vaŋhuīā̊. māzdaiiasnōiš. gā anąmca. sraoϑrəm. jaγmū.sīṇca. ṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrət m. ca imąm. aṣ̌smąm. šca. baoiδīm.c . tauua. āϑrō. ahu.rahe. mazdā̊. puϑra. īspaca. vōhū. mazdaδāta. aṣ̌a iϑra.※ paerica. dadəmahī. āca. va δaiiamahī.※
Y24.4: ※ādad. dīš. āuuaidai mahī.※ ahurāeca. mazdāi. sra āica. aṣ̌aiiāi. aməṣ̌aēibiiasc . spəṇtaēibiiō. aṣ̌aonąm.ca. fraū ṣ̌ibiiō. aṣ̌aonąm.ca. uruuaibiiō. āϑr ca. ahu.rahe. mazdā̊. raϑβaeca. bərə zaite. vīspaiiā̊. sąm.cat̰ca. aṣ̌a onō. stōiš. ẏasnāica. vahɱāica. x ṣ̌naoϑrāica. fraṣ̌staiiēca.
Y24.5: ※āa d. δīš. āuuaēδaiia. mahe.※ zara ϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aonō. fr auuaṣ̌ə̄e.※ ẏasnāica. vahɱāica.※ Gujarati aŋhuiioəš. aṣ̌aci naŋhō. mat̰. vīspaēibiiō. aṣ̌aonibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. iriiriϑuṣ̌ąm. aṣ̌ aonąm. ẏā̊.šca. jauuaṇtąm. aṣ̌ao nąm. ẏā̊.sca. narąm. azātanąm. fras ō.carəϑrąm. asaoṣ̌iiaṇtąm. saoṣ̌iiaṇtąm. asaoṣ̌iiaṇtąm. saoṣ̌iiaṇtąm.
Y24.6: ※imąm. haomąm.sca. mīazdąmsca. za šca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frašəm. gąm. ca. huδā̊ŋhəm.※ imąm.c m. jiiuuiiąm. aṣ̌aīa. uzdātąm.⁛ cā. uruuarąm. haδānaēpatąm. a a. uzdātąm.
Y24.7: aivīō. vaŋhibiiō. imā̊. za oϑrā̊. haomauuaitīš. gaomauuait īš. haδānaē. patauuaitīš. aṣ̌a iia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋhibiiō. apəm ca. haomiiąm. asmanaca. hāuuana. aī aŋhēnaca. hāuuana.
Y24.8: imąm.cā. uruuarąm.⁛ barəsmanīm.jaγmūsīm.ca. ratufretīm. marəϑrəm.ca. βarəzəm.ca. daēnaiiā̊. vaŋ huiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑanąmc.a. sraōϑrəm. jaγmūṣ̌īm.ca. aṣ̌aonō. aṣ̌ ahe. raϑβō. ratufratīm. cimąm. imąm. cimąm. imąm. aēs mąm.šca. baoiδīm.ca. tauua. āϑrō. a hurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vō. hū. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.※ paerə ca. daδimahī.⁛ āca. vaēδaiiama hī.
Y24.9: ⁛āat̰. dīš. āuuaē.δaiiamahī.※ məṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxs aϑraēibiiō. Gujarati
Y24.28: ẏō i. həṇte. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōi š. raϑβō. ẏasnāica. vaɱāica.※ Gujarati frasastaiiaēca.
Y24.29: ※āat̰. dī š. āuuaēδaiiamahe.※ Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati ahurahe. mazdā̊. rai uuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌anąm. spəṇt anąm. miϑrahe. vaouru.gaoiiōitōiš. rāmanašca. xᵛāstrahe. huuara.xšaitahe. amiṣ̌ahe. raeuuae. aurūat̰. aspahe. vaīa ōiš. Gujarati xaraϑβō. mazdaδātahe.āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō.garōiš.uša.darəne. mazdaδ xᵛāϑrahe. Gujarati huuara.xšaitahe. amiṣ̌ahe. raeuuae. aurūat̰. aspahe. vaīaōiš. Gujarati xaraϑβō. mazdaδātahe.āϑrō. ahurahe. mazdā̊.puϑra. mat̰. vīspaēibiiō.garōiš.uša.darəne. mazdaδxᵛāϑrahe. Gujarati Gujarati Gujarati nabā.nazdištanąm. frauuaṣ̌ inąm. xšnaoϑra. ẏasnāica. vaɱāic a. Gujarati frasastaiiaēca.
Y24.30: ※ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahe.※ aṣ̌ā nąm. frauuṣ̌anąm. Gujarati nabānazdašt ṣ̌anąm. hauuahe. urunō. frauua snāeca. vaɱāica. ※ Gujarati f aiiaēca.
Y24.31: ※āat̰. dīš. āuua he.※ vīspaēbiiō. aṣ̌ahe. ẏasnāica. vaɱāica.※ Gujarati astaiiaēca. ※āat̰. dīš. āuu amahe.※ vīspaēibiiō. vaŋh Gujarati aṣ̌āt̰. haca. ẏat̰. vah Gujarati Gujarati Gujarati Gujarati
Y25:
Y25.1: aməšā. spəṇtā. huxš δā̊ŋhō.※ ẏazamaedi. Gujarati Gujarati Gujarati iməm. haoməm. aṣ̌aiia. uzdā imąm. cā. gąm. j aede. ※ Gujarati Gujarati imąm.cā. uruuarąm. haδānaē. pa aṣ̌aiia. uzdātąm.※ẏazamae
Y25.2: iβiiō. vaŋhibiiō. imā̊. jaoϑrā̊. ha uuaitīš. gaomauuaitīš. haδ ē.patauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. ※ ẏazamaide. aiβiiō. vaŋhībii pəm.ca. haomiiąm. ※ẏazamaid smanaca. hāuuana.※ẏazamaid aiiaŋhaēnaca. hāuuana. ※ẏazd de※
Y25.3: imąm.cā. uruuarąm. barəsma γmūsīmca. ratu.fritīm.※ marəϑr arəzəm.ca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊ aiiasnōiš. gāϑanąm.ca. sra jaγmūsīmc.a. aṣ̌aonō. aṣ̌aō. ratufrətīm. ca. ca. imąm. aēsm δīmca. ※ẏazamaide.※ tauu ϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīs a. vōhū. mazdaϑāta. aṣ̌aciϑra. azamaide.※
Y25.4: ahurəm. mazdąm. ra aṇtəm. xᵛarənaŋhəṇtəm. ※ẏazama aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. h aϑrā. huδā̊ŋhō. ※ẏazamaide. ϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. ※ẏaza de.※rāma. xᵛāstrəm. ※ẏazamai huuarəxšaētəm. aməṣ̌əm. raēm.• uat̰.aspəm. ※ẏazamaide.※ vaē ṣ̌auuanəm. ※ẏazamaidi.※ vaēm. o.kairīm. ※ẏazamaide.※ tarəδ āiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaii aide.※ẏat̰. tē. ašte. sp iiō. razəstąm. cistąm. ma daēnąm. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm. ẏazamaide.※ mąm.ϑrəm. spəṇtəm. aš axᵛarənaŋhəm. ※ẏaz※ dātəm. vīduīm. ẏaz※ dātəm. m m jaraϑuštrəm. ※ẏa za※ darəgąm. upaiianąm. ※ẏaza※ daēnąm. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm. ※ẏ aza※ zarazdāitīm. mąmϑrəm. spəṇt əm. ※ẏaza※ uši.darəϑrəm. daēnąm. m āzdaiiasnīm. ※ẏaza※ vaēdiim. m ąm.ϑrəm. spəṇtəm. ※ẏaza※ āsnəm. xratūm. mazdaδātəm. ※ẏaza※ ga oṣ̌ō.srūtəm. xratūm. mazdaδātəm. ẏaza※ātarəm. ahurahe. mazdā̊. ϑrəm. ※ẏaza※ ϑβąm. ā e. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auua ratūm. ※ẏaza※vīsp ※ẏaza※ gairīm. ušu. da təm. aṣ̌a. xᵛāϑrəm. ẏazatəm. ※ẏa vīspəm. ca. aṣ̌auuanəm. mainiio azatəm.※ẏaza※ vīspəm.ca. aṣ̌a anəm. gaēϑīm. ẏazatəm. ※ẏaza※ vīspəm. ca. a ā̊nąm. vaŋhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. fra aṣ̌aiiō. ※※※※※
Y25Header: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y25.4F: aomi. zbaiieme. ufiieme. ※ẏaza nmānaiiā̊. viisiiā̊. zaṇtumā̊. dax́ī ā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y26:
Y26.1: vīspanąm.ca. ŋhąm. paoiriianąm. frauuaṣ̌ənąm. i a. ※ẏaza※ frauuaṣ̌əm. auuąm. yą rahe. mazdā̊. mazištąm.ca. va a. sraēištąm. ca. xraozdiš xraϑβištąm. ca. hukərəptəm t̰. apnō. tmąm.ca.
Y26.2: aṣ̌ao m. vaŋhuīša. sūrā̊. spəm. tā̊. fra aṣ̌aiiō. ※ẏaza※ ẏā̊. aməṣ̌aną m. spəṇtanąm. xšaētanąm. virəzi. δ ōiϑranąm. bərazṇtąm. aiβīā. maną m. taxmanąm. āhuīrīenąm. ẏō. aiϑīa e. jaŋhō. aṣ̌auuanō.
Y26.3: paoirīanąm. dak išnąm. paoirīanąm. sāsnō.gūšąm. i δa. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąm. c c ahūm. c a. daēnąm. ca. baoiδašca. uruuānəm.c a. frauuaṣ̌īm.ca. ※ẏaza※ ẏō. a ṣ̌āi. vaonarə⁛ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruu ānəm. ※ẏaza※
Y26.4: ẏō. aṣ̌āi. vaonarə.※ gaīehe. marəϑnō. aṣ̌aonō. frauua ṣ̌īm. ※ẏaza※ zaraϑu tā. mahe. iδa. aṣ̌aonō. rauuaṣ̌īm.ca. ※ẏaza※ stāspahe. aṣ̌aonō. fra ※ẏaza※ išat̰a.vāštrahe. zaraϑu strōiš. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īm. ca. fra uuaṣ̌īm. ca. ※ẏaza※
Y26.5: nabā. nazdišt anąm. iδa. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąm. a hūm. ca. daēnąm.ca. baoδašca. uruuānə m. ca. frauuaṣ̌īm. ca. ※ẏaza※ ẏō. aṣ̌āi. vaonarə. mat̰. vīspaēibiiō. a ṣ̌aonibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. ẏā̊. irīri ϑuṣ̌ąm. aṣ̌aonąm. ẏā̊sca. juuaṇ tąm. aṣ̌aonąm. ẏā̊sca. narąm. azā tanąm. fraṣ̌ō.carəϑrąm. saoṣ̌iiaṇt ąm.
Y26.6: iδa. irištanąm. uruuąnō. ※ẏaza ẏā̊. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. vīs ąm. aɱiia. nmāne. nabā. nazdištaną ara.irištanąm. aēϑra. paitinąm. a ianąm. narąm. nāirinąm. iδa. aṣ̌a aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. ẏaza※
Y26.7: vīspanąm. aēϑra. paitinąm. ṣ̌aonąm. frauua. šaiiō. ※ẏaza vīspanąm. aēϑriianąm. aṣ̌aōnąm. auuaṣ̌aiiō. ※ẏaza※ vīspanąm. rąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. ※ẏ a※ vīspanąm. nāirinąm. aṣ̌aōninąm. frauuaṣ̌aiiō. ※ẏaza※
Y26.8: vīspa m. apərənāiiūkanąm. daɱō.kərətan aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. ※ẏa ādax́iiunąmca. aṣ̌aonąm. fra ṣ̌aiiō. ※ẏaza※ uzdax́iiunąm. ca. ṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aīō.※ẏaza※
Y26.9: arąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌ai ※ẏaza※ nāirinąm. ca. aṣ̌aōni rauuaṣ̌aiiō. ※ẏaza※ vīsp ṣ̌aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇt frauua.ṣ̌aiiō.※ẏaza※ ẏā̊. h gahiiāt̰. gaiiāt̰. gahiiāt̰. gaiiāt̰. marəϑnat̰. āsaoš́iiaṇt āt̰. vərəϑraγnat̰.※
Y26.10: vīspā̊. frauuasa iiō. aṣ̌aonąm. ※ẏaza※ irištanąm uruuąnō. ※ẏaza※ ẏā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
Y26.11: ẏeŋ́hē. hātąm. Gujarati tā̊šcā⁛ ẏazamaide※ ※※※※※
Y27:
Y27Header: PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y27.0: Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ẏaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. jao tā. frāmə̄m. mrūtē. Gujarati Text aϑāratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. hacā. frā. aṣ̌auua. viδūā̊. mraotū. Gujarati Text
Y27HeaderM1: ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.
Y27.1: aētat̰. dim. vīspanąm. mazistəm. dazdi iāi. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahūṇca. r atūm. ca.⁛ Gujarati Text Gujarati Text ẏəm. ahurəm. mazdąm. snaϑāi. aŋrahe. ma iniiə̄uš. druuatō. snaϑāi. aiēṣ̌mahe. xruuīm.draoš. snaϑāi. māzainiianąm. daēuuanąm. snaϑāi. vīspanąm. daēuua nąm. varənīanąm. ca. druuatąm.⁛ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text
Y27.2: fradaϑāi. Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text ahurahe. mazdā raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. fradaϑāi.※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text aməšanąm. spəṇtanąm.⁛ f radaϑāi. ※Gujarati Text Gujarati Text tis riiehe. stārō. raeuuatō. xᵛarənaŋhat fradaϑāi. ※ Gujarati Text Gujarati Text nar ša. aṣ̌aonō. fradaϑāi. ※Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text vīspanąm. spəṇtahe. mai niiə̄uša. dāmanąm. aṣ̌unąm.※
Y27.3: ẏaϑāah ū. vairiiō. 4 4 Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text※※※※
Y27HeaderM2: PWN ŠM-Y dʾt ※PWN ŠM-Y dʾtr' ʾwhrmẕd.※
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. vaheštā. srauuā̊šc ā. š́iiaoϑanācā. vaocā. tātū. vō. hū. manaŋhā. aṣ̌ācā. išudəm. stūt ō. xmṣ̌mākā. xṣ̌mākā. xmṣ̌mākā. xṣ̌mākā. xšaϑrā. ahurā. fəraṣ̌ īm. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahūm.※ maz dā. at̰. mōi. Gujarati haeϑiiə̄m. dā̊. ahūm. Gujaratii Text※※※
Y27HeaderM3: PWN ŠM-Y dʾtr'
Y27.5: āirīə̄. mā. aṣ̌iiō. rafrədrāi. jaṇt ū. nərəbiiašcā. nāirīə̄.biiascā. zaraϑu štrahē. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaṇ hō. ẏā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mī azdim. aṣ̌ahīā. ẏāsā. aṣ̌īm. ẏ ąm. iš́iiąm. ahurō. mašatā. mazdā̊.※ Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text
Y27.7: haoma. pairi.harəṣ̌iianti. mazd a.xšaϑra. aṣ̌ahe.ratauuō. vaŋhuš sraoṣ̌ō. ẏō. aṣ̌ahe. hacaiti. mąm. zāraiia. hə̄ca. iδa. ẏō. Gujarati Text Gujaratii Text Gujaratii Text ϑβā. astū.
Y27.8: hum aiia. upaŋhā̊. cīsmaide. ahunahe. va iriie. he. aṣ̌aiia. frasrūtahe. hāū anaiiā̊šca. Gujarati Text Gujaratii Text aṣ̌aiia. frasruutaiiā̊. ara šuxδanąmcā. vacąm. aϑājīnī. Gujarati Text Gujaratii Text Gujarati Text humā iiō. tara. aŋhən. ※ Gujarati Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text Gujaratii Text
Y27.9: ẏaϑā. ahū. vairīō.※ 4 4 Gujaratii Text Gujarati Text
Y27HeaderM4: ※PWN ŠM-Y dʾtr'※
Y27.10: ẏə̄. səuuaštō. ahurō. mazdā̊. šcā. ā rmaitišcā. aṣ̌əm. cā. frādat̰.gaē ϑəm. manašcā. vōhū. xṣ̌aϑrəm.cā. sr aotā.mōi. mərəzdātā.mōi. ādāi. ka hīāi.cīt̰. paitī. ※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text※※※※
Y27HeaderF: ※PWN ŠM-Y dʾtr'※
Y27.11: ušamoi. zārə̄ṣ̌ūā. ahurā. ārmaitə̄m. tə̄ūīšīm. dašūā. spə̄nastā. mainīū. mazdā. vaŋhuīā. zauuō. āδā. ašāha zō. ə̄mauuat̰. vōhū. manaŋhā. fširatuu m.※ Gujarati Text
Y27.12: raf ədrāi. vōracašānə̄. dōi. ṣ̌īmōē. īā vi. aibifrā. tā. xšaϑraīā. xšaϑrahīā. xšaϑraīā. xšaϑrahīā. ahurā. ẏ ā. vaŋhə̄uš. aṣ̌aša. manaŋhō. frusp əṇtā. ārmaitiš. aṣ̌āδinā̊. fraδa xšīā. ※ Gujarati Text
Y27.13: ada. rātąm. zaraϑuštrō. tanūaš́īt̰. x́uxa īā̊. uštanəm. daδāitī. pō. ruuatātə m. manaŋhašcā. vaŋhə̄uš. mazdāi. š́ oϑanahīā. xš́ oϑanahīā. š́oϑanahīā. xš́oϑanahīā. aṣ̌āīācā.※ uxδ aiiācā. šrušəm. xšaϑrəm. cā. ※ Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text Gujarati Text