Manuscript: 0088
Y:
Y0:
Y0Header: benām-e izad-e baḫšāyande-ye baḫšāyešgar-e mehrabān-e dādgar-e rāsti pasand PWN ŠM dʾtʾl ʾwhrmẕd
Y0Intro: fe nām niruy hayāre-ye dādār urmazd va amšāsfandān minuān va gitiān-e mahast humat va hiḫt va huvaršt fe manešn va govešn va konešn farārun fe nike nevisam avestāy yašt avā neyrang
Y0.1: barsam bist o yek tāg farāgām do tāg va barsam va farāhom kardan aṣ̌əm. vohī. yek goftan va dast fe pādyāv kardan
Y0.2: fe gāh-e ātrawaḫšān šud va ruy o ātašgāh barsam kardan aṣ̌əm. vohī 3 se goftan
Y0.3: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑ uštrəš. vīdaēuuō. ahura⸳t̰kaēšō hāuuanaēe. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe yasnāica. v. x. f. sāuuaŋhə̄e. vīs iiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe yas. v. x. f. fe mān-e vehān bid tauua. āta rš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnaō ϑra. yas. v. x. f. fe mān-e ātašān bid āϑrō ahurahe. mazdā̊. puϑra. tauua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊ xšnaōϑra. y. v. x. f. agar zud ḫod yašt sa ḫte bid yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā frā. mē. mrītē. aϑā. ratuš. a ṣ̌āt̰cit̰. hacā. frā. ṣ̌auua vīδauuā. maraōtē. agar rāsfi yašt saḫte bid yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaō tā. frā⸳maē. mrītē. rāsfi aθā. ra tuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca. frā. aṣ̌ auua. vīδuuā. mraōtē.
Y0.4: zud o koste-ye dodigar šodan miyān-e ādašt avāǧ sar-e barsam andar gereftan aṣ̌əm vohī. 3 se goftan ādašt avāǧ o koste-ye dodigar šostan dast fe pādyāv kardan
Y0.5: va yaϑā. ahī. vairiiō do andar rāh goftan fe š́iiaōϑananąm. pāy-e rāst andar zudgāh nahādan oš tarsgāhe be istādan va yazdān o yazešn ḫāndan fe fe va pādyāvdān fe pādyāv avāǧ kardan
Y0.6: frastuiiē humatōibiiascā. hīxtōibiias cā. huuarəštuuōibiiascā. mąϑβ ōibiiascā. vaxaδβōibiiascā. varəštuuōibiiascā. aibī.gairiiā daiϑī. vīspā. humatucā. hīxt ācā. huuarəštācā. paitī. rəcii ā. daiϑī. vīspā. dušmatucā dužīxtācā. dužuuarəštācā.
Y0.7: frā. vīrāhī. aməṣ̌ā. spəṇt ā. yasnəmcā. vaɱəmcā. frā manaŋhā. frā. vacaŋhā. frā. š́iiaō ϑanā. frā. aŋhuiiā. frā. tanuua scīt̰. xᵛaxᵛiiā. uštanəm.
Y0.8: dast avar māhruy māhruy barsam nahādan stōmī. aṣ̌əm. barsam az māhruy ol dārešn
Y0.9: aṣ̌əm. vohī. 3 se goftan
Y0.10: frauua rāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. vī daēuuō. ahura. t̰kaēšō. hāuuan ə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ya s. v. x. f. sāuuaŋhə̄e. vīsāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. raϑβąm. aiiaranąmca. asniia nąmca. māhiianąmca. yāiriianąm ca. srəδanąmca. sarəδanąmca. srəδanąmca. sarəδanąmca. yas. v. x. f. ahura he. mazdā. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. agar yazešn-e ašavā n bid aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌anąm. uγra nąm. aiβiϑīranąm. paōirii ō. t̰kaēšanąm. frauuašanąm. nabā nazdištanąm. frauuašanąm. xšnaō ϑra. y. v. x. f. zud yaϑā. ahī. va iriiō. zaōta. frāmē. mrītē. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā. mē. mrītē. zud aϑā ratuš. kardan
Y0.11: aṣ̌əm. vōhī. 3 se goftan
Y0.12: dast va barsam az māhruy nahādan xšnōϑra. xšnaōϑra. xšnōϑra. xšnaōϑra. ahurahe. mazdā̊. tarōi. dītē. aŋrahe. maińiiə̄uš. haiϑii ā. varəštąm. hiiat̰. vasnā. fraṣ̌ ōtəməm.
Y0.13: barsam az māhruy ol dārešn aṣ̌əm. vohī. 3 se goftan
Y0.14: yaϑā. ahī. vairii ō. čahār goftan buy o ataš dahešn.
Y1:
Y1.1: ńiuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. daϑu šō. ahurahe. mazdā. raēuuatō xᵛarənaŋhatō. mazištaheca. vahišt aheca. sraēštaheca. xraōždiš taheca. xraϑβištaheca. hukərəp təmaheca. aṣ̌āt̰. apanō. təmah eca. huδā⸳manō. vouru⸳rapnaŋh ō. yō. nō. daδa. yō. tataša. yō. tuϑrāiiē. yō. maińiiuš. s pəṇtōtəmō.
Y1.2: ńiuuaēδaiiemi. ha ṇkāraiieai. ha ṇkāraiiemi. haṇkāraiieai. haṇkāraiiemi. vaŋhuue. vaŋhauue. vaŋhuue. vaŋhauue. manaŋhe aṣ̌āi. vahištāi. xršaϑrāi. xšaϑrāi. xršaϑrāi. xšaϑrāi. vai riiāi. spəṇtiiāi. ārmatə̄e. hauruu at̰biia. amərətat̰biia. gə̄uš. tašne gə̄uš. urune. āϑre. ahurahe. maz dā̊. yaētuštəmāi. aməṣ̌anąm. spəṇtahanąm. spəṇtanąm. spəṇtahanąm. spəṇtanąm.
Y1.3: ńiuuaē. haṇ.as ńiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuua nə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h . sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. miϑrah e. vouru⸳gaōiiaōitōiš. hazaŋ rō⸳gaōšahe. baēuuarə⸳cašmanō aōxtō⸳namanō. yazatahe. rā manō. xᵛāstrahe.
Y1.4: ń. h. rapəδiianāi aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. frādat̰⸳fšuue. zaṇtumāica. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. a ṣ̌ahe. vahəštahe. āϑrasca ahurahe. mazdā̊.
Y1.5: ń. h. uzaiieərən āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. frādat̰⸳vīrāi. dax́iiumāica. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. bərəz atō. ahurahe. napəδrō. apąm. ap asca. mazdaδātaiiā̊.
Y1.6: ń. h. aiβi ϑrīϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. frādat̰⸳vīs pąm⸳hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtə māica. aṣ̌aōine. aṣ̌ahe. raϑβ e. ń. h. aṣ̌āōnąm. frauuašanąm γə̄nąnąmca. vīrō⸳vąϑβanąm. y āiriiaiiā̊sca. hušitōiš. amah eca. hutuštahe. huraōδahe. və rəϑraγnāica. ahuraδātahe. vanai ṇtiiā̊sca. ufaratātō.
Y1.7: ń. h. ušah ənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń .h. bərəjiiāi. nmāńiiāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. sraōšah e. aṣ̌iiahe. aṣ̌auuatō. vərəϑrā janō. frādat̰⸳gaēϑahe. rašnōiš razištahe. arštātasca. frādat̰ gaēϑiiā̊. vərədat̰⸳gaēϑiiā̊.
Y1.8: ń. h . māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubii ō. aṇtarə. mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe raϑβe. ń. h. pərənō⸳mā̊ŋ hāi⸳vīṣ̌aptatuica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y1.9: ń. h. yāiriiaē ibiiō. aṣ̌ahe. raϑubiiō. maiδiiō zarəmiiahe. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe. ń. h. maiδiiōšəmahe. maiδiiōšəmāe. maiδiiōšəmahe. maiδiiōšəmāe. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. pa itišahiiāi aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaē štarəmāi. varəšne. harəštāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑ raϑ raϑβe. ń. h. s rəδaēibiiō. aṣ̌ahe. raϑubiiō.
Y1.10: ń. h. vīspaēibiiō. aēibiiō. raϑubiiō. yōi haṇte. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrəiia asca. ϑrəsąsca. nazdišta. fairiš hāuuaniiō. yōi. hiṇte. aṣ̌ahe yat̰. vahištahe. mazdō⸳frasās ta. zaraϑuštrō⸳fraōxta.>
Y1.11: ń. h. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbii a. aiϑiiajaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēi biia. stārąmca. spəṇtō⸳maińii auuanąm. dāmanąm. tištriieahhe ca. tištriiehe ca. tištriieahheca. tištriieheca. spatārō. stārō. spatārō. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huu arəca. xšaētahe. auruuat̰⸳aspah e. daōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. m iϑrahe. daxᵛiiānąm. daŋ́hu⸳pat ōiš.
Y1.12: ń. h. ruz va māh goftan
Y1.13: tauua. āϑrō ahurahe. mazdā. puϑra. mat̰. vīs paēibiiō. āϑribiiō. ń. h. aiβiiō vaŋhaēibiiō. vīspanąmca. apąm mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruua ranąm. mazdaδātanam.
Y1.14: ń. h. mąϑ rahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəz iiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuah e. dāϑahe. zaraϑuštrōiš. drəγ iiā. upaiianiiā̊. daēniiā̊. vaŋhu iiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y1.15: ń. h. ga rōiš. uši. drənahe. darənahe. drənahe. darənahe. mazdaδātahe aṣ̌a⸳xᵛāϑrahe. vīspaēšąmca gairinąm. aṣ̌a⸳xᵛāϑranąm. pouru. xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuua iieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδāt ahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. ń. h. aṣ̌aōiš. v aŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. irət ə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋh uiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazda δātahe.
Y1.16: ń. h. dahɱiiā̊. dahmaiiā̊. dahɱiiā̊. dahɱaiiā̊. vaŋhu iiā̊. āpərətōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. tax mahe. dāmōiš. upamanahe. ya zatahe.
Y1.17: ń. h. ā̊ŋhąm. asaŋhą mca. šōiϑranąmca. gaōiiaōiϑaną mca. maēϑanąmca. maēϑannaąmca. maēϑanąmca. maēϑannaąmca. auuō⸳xᵛarənanąm ca. apąmca. zimąmca. uruuaranąm aŋhāsca. zəmō. auuaŋ́heca. aš nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. saϑrąm. mā̊ŋhō. hīrō. naγranąm. anaγranąm. naγranąm. anaγranąm. raōcaŋhą m. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spə ṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aō nąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm
Y1.18: ń. h. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. mā hiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca yōi. həṇte. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuua nōiš. raϑβō.
Y1.19: ń. h. aṣ̌āunąm. frauuašạn ąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriiō⸳t̰k aēšanąm. frauuṣ̌nąm. frauuaṣ̌nąm. frauuṣ̌nąm. frauuaṣ̌nąm. nabānazdištanąm frauuaṣ̌nąm. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y1.20: ń. h. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ń. h. vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. yazataēi biiō. maińiiōibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇte. yasniiāica. vahmaiiāica. a ṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahəštāt̰.
Y1.21: hāuuana. aṣ̌aum. aṣ̌ahe. raϑuuō. sāuuaŋ́ha. a ṣ̌aum. aṣ̌ahe. raϑuuō. rapiϑβana. aṣ̌au m. aṣ̌ahe. raϑuuō. uzaiieirina. aṣ̌aum aṣ̌ahe. raϑauuō. aiβisrīϑrəma. aibig aiia. aṣ̌aum. aṣ̌ahe. raϑauuō. ušah ina. aṣ̌aum. aṣ̌ahe. raϑauuō.
Y1.22: yizi. ϑβ ā. diδuuaēša. yizi. manaŋha. yezi. vac aŋha. yezi. š́iiaōϑana. yizi. zaōša. y ezi. azaōša. ātə̄. aŋhe. fraca. stuii ē. nə̄⸳tē. vīδaiiemi. yezi. tē. aŋh e. fra. fra. auuā⸳urīraōta. yat̰. yasn aheca. vahmaheca.
Y1.23: ratauuō. vīs pe. mazišta. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauu ō. yezi. vō. dəδuuīša. yezi. manaŋ ha. yezi. vacaŋha. yezi. š́iiaō. ϑana. yezi. zōša. yezi. azaōša. ātē. āvē. ātē. āvē. aŋ́he. fraca. stuiiē. nə̄tē. nə̄vō. nə̄tē. nə̄vō. daiiemi. yezi. vō. aŋ́he. auuā⸳urīr ōδa. yat̰. yasnaheca. vahmahe ca.
Y2:
Y2.0: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuš trəš. vīdīuuō. ahura⸳t̰kaēšō. uuanə̄e. aṣ̌ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca māhiianąmca. yāiriianąm. srəδaną mca. yas. v. x. f.
Y2.1: čašm andar ruz barsam kardan zaō ϑra. āiiesi. yešte. barəsma. āiie se. yište. barəsma.ā. y. zarōϑra. zaōϑra. zarōϑra. zaōϑra. ā. y. zaōϑra. haδa⸳barəsma. ā. y. barəsma. haδa⸳zaōϑrəm. ā. y. ahm iia. zaōϑre. imat̰. barəsma. ā. y. ana barəsmana. imąm. zaōϑrąm. ā. y. haδ a⸳zaōϑrəm. imat̰. barəsma. ā. y. imat̰ barəsma. nešastan va barsam az māhruy nahādan haδa⸳zaōϑ rəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frast tarətəm. ā. y.
Y2.2: aɱiia. zaōϑre. barəsmanaē ca. ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aməṣ̌ā. spəṇtā. hux štrā. huδā̊ŋhō. ā. y.
Y2.3: aɱ. z. b. asniia aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratīm. ratauuō. ratīm. ratauuō. ā. y.uuanə̄m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. sāuuaŋhīm. vīsīmca. aṣ̌auuanəm aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b.miϑrəm. vouru⸳gaōiiaōitīm. hazaŋra⸳gaōšə m. baēuuarə⸳cašmanəm. aōxtō⸳nāmanəm yazəm. ā. y. rāma. xᵛāstrəm. ā. y.
Y2.4: aɱ. z. b. rapəϑβanəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.ā. y. frādat̰. pšōm. fšōm. pšōm. fšōm. zaṇtuməm ca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm ā. y. aɱ. z. b.aṣ̌əm. vahəštəm. āϑrəmca. ahura he. mazdā̊. puϑrəm.ā. y.
Y2.5: aɱ. z. b. uzaiie irənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. frādat̰⸳vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌auuanəm aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. bərəzaṇ təm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaētəm. ap̣ąm. napātəm. auruuat̰⸳aspəm. ā. y. apąmca mazdaδātəm. aṣ̌aōnīm. ā. y.
Y2.6: aɱ. z. b. aiβiϑrīϑrəməm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm.ā. y. frādat̰⸳vīspą m⸳hujiiāitīm. zaraϑuštrōtəməmca. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. aṣ̌āunąm. vaŋhīš. sīrā̊ spəṇtā̊ frauuaš́iiō. ā. y. γnāsca. vīrō⸳vąϑβ ā̊. ā. y. yāiriiąmca. hušətīm. ā. y. aməmca. hutuštəm. huraōδəm. ā. y. vərə ϑraγnəmca. ahuraδātəm. ā. y. vanaiṇtīm ca. uparatutəm.ā. y.
Y2.7: aɱ. z. b. ušahənəm. a aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. bərəjīm nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b.sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰⸳gaēϑəm. aṣ̌auua nəmj aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. rašnīm. raziš təm. ā. y. rštātəmca. arštātəmca. rštātəmca. arštātəmca. frādat̰. gaēϑ ąm. vərədat̰⸳gaēϑąm.ā. y.
Y2.8: aɱ. z. b.hiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. aṇtarəmā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe ratīm. ā. y. pərənō⸳mā̊ŋhəm. vīšap tatəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y.
Y2.9: aɱ. z. b.yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe ratauuō. ā. y. maiδiiō. zarəmīm. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. maiδii ōšəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. paiti⸳šahīm. aṣ̌auuanəm aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. aii āϑrəməm. fraōuruuīštarəməm. varəšn e⸳harəštəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. maiδii āirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. ā. y. aɱ. z. b. hamaspasmaēdī m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. sarəδa. aṣ̌auuana. a ṣ̌ahe. ratauuō. ā. y.
Y2.10: aɱ. z. b. vīs pe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. yōi. hi ṇte. aṣ̌ahe. ratuuō. ratauuō. ratuuō. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrəs ąsca. nazišta. nazδišta. nazišta. nazδišta. pairiš. hāuuanaii ō. yōi. həṇte. aṣ̌ahe. yat̰ vahəštahe. mazdō⸳frasāsta. za raϑuštrō. fraōxta.
Y2.11: aɱ. z. b. ah ura. miϑra. bərəziṇta. aiϑiiajaŋh a. aṣ̌auuana. ā. y. srəδa srəδa satrə̄u šca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarā paiti. barəsmańiiuhā. miϑrəm. vīs panąm. dax́iiunąm. daŋ́hu. paitīm ā. y.
Y2.12: aɱ. z. b. ruz va māh goftan
Y2.13: pas ϑβąm. āϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō ā. y. ā. y. aɱ. z. b. āpō. vaŋhīš. vahə̄ štā̊. mazdaδātā. aṣ̌aōnīš. ā. y. vīspā. āpō. mazdaδātā̊. a ṣ̌aōnīš. ā. y. vīspā̊. uruuarā. mazdaδātā. aṣ̌aōnīš. ā. y.
Y2.14: aɱ. z. b. mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌a⸳xᵛ arənaŋhəm. ā. y. dātəm. vīdōiią m. ā. y. dātəm. zaraϑuštrəm. ā. y. drəγąm. apaiianąm. ā. y. dīną m. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. ā. y.
Y2.15: aɱ. z. b. gairīm. ušədrənəm. mazdaδ ātəm. aṣ̌a⸳xᵛāϑrəm. yazatəm. ⁛ā. y. vīspā ⁛ garaiiō. aṣ̌a⸳xᵛāϑrā pōuru⸳xᵛāϑrā. mazdaδātā. aṣ̌auua na. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. uγrəm. kuuaēm. kauuaēm. kuuaēm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. uɤrəm. axᵛarətəm. xᵛaranō. mazdaδātəm ā. y. aɱ. z. b. uɤrəm. axᵛarətəm. xᵛaranō. mazdaδātəm ā. y. aɱ. z. b. aɱ. z. b. aṣ̌īm. vaŋhīm. ā. y. xšōiϑnī m. bərəzaitīm. amauuaitīm. huraōδą m. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm.ā. y. sauuō. mazdaδātəm. ā. y.
Y2.16: aɱ. z. b. dahmąm. vaŋhīm. āfri tīm. ā. y. dahmimca. narəm. aṣ̌a uuanəm. ā. y. uγrəm. taxməm. dā mōiš. upamanəm. yazatəm. ā. y.
Y2.17: a ɱ. z. b. imā. apasca. zimasca. uruu arāsca. ā. y. imā. asāsca. šō iϑrāsca. gaōiiōitīšca. maēϑnii āsca. auuō⸳xᵛarənā̊sca. ā. y. i məmca. šōiϑrahe. paitīm. ā. y. yəm. ahurəm. mazdąm.
Y2.18: aɱ. z. b. ratauuō. vīspe. mazišta. ā. y. aiiara. asniia. māhiia. yāiriia sarəδa.
Y2.19: aɱ. z. b. aṣ̌ōnąm. vaŋh īš. sīrā. spəṇtā. frauuaš́iiō ā. y.
Y2.20: aɱ. z. b. vīspe. aṣ̌a he. ratauuō he. ratauuō uuanō. yazata. ā. y. vīspahe. vīspe. vīspahe. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. hāuuanīm. paiti. ratīm sāuuaŋhə̄m. vīsīmca. paiti. ra tīm. ratauuō. vīspe. mazišta paiti. ratīm.
Y3:
Y3.1: barəsmana. paiti.bərəta. haδa.za ōϑre. hāuuanōiš. rāβō. raϑβō. rāβō. raϑβō. xᵛarə ϑəm. maiiazdəm. ā. y. hauruuata amərətāta. gāuš. huϑā. xšnī maine. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌a nąm. spəṇtanąm. xšnīmaine. sraō šahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. və rəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y3.2: h aōməmca. para.haōməmca. ā. y. xšnīmaine. zaraϑuštrahe. spət āmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aēsm ą. ā. y. bōiδi. xšnīmaine. tauua. āϑrō ahurahe. mazdā. puϑra.
Y3.3: hōmąn. ā. y. x šnaēmaini. aiβiiō. vaŋhaēibiiō. apąm vaŋhaēnąm. mazdaδātanąm. āpəm. hōmii ąm. ā. y. gąm. jīuuaiiąm. ā. y. uruuarąm haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā. y. xšnīmaini. apąm. mazdaδātanąm.
Y3.4: imat̰. barə sma. haδa.zōϑrąm. haδa. aiβiiā̊ŋhanəm aṣ̌aiia. frastarətəm. ā. y. xšnīmaini. a məṣ̌anąm. spəṇtanąm. vāca. humata. h īxta. huuarəšta. ā. gāϑanąmca. sraōϑrəm ā. y. huuarəštā. mąϑrā. ā. y. imąm. aŋhu iiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufirət īmca. ā. y. xšnaēmaini. yazatanąm. aṣ̌ōną m. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. xšnīmaini. h uuahēca. urunō.
Y3.5: ā. y. asńiiaēibiiō. aṣ̌ahe. raϑubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ā. y. miϑrahe. vouru. ga ōitiaōitōiš. ga ōiiaōitōiš. gaōitiaōitōiš. gaōiiaōitōiš. hazaŋrō. gaōšahe. baēuua rə.cašmanō. aōxtō. namanō. yazatahe rāmanō. xᵛāstrahe.
Y3.6: ā. y. rapəϑβinā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰. fšuue. zaṇtumāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. maz dā̊. puϑra puϑra
Y3.7: ā. y. uzaiieirināi. aṣ̌aōne aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰. vī rāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. vraϑβe. raϑβe. vraϑβe. raϑβe. ā. y. bərəzatō. ahurahe nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātahe. iiā. mazdaδāta iiā. mazdaδātahe. mazdaδātaiiā.
Y3.8: ā. y. aiβiϑrīϑrəmāi. aibi. ga iiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰. vīspąm. hujiiātə̄e zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ā. y. aṣ̌āunąm. fra uuašanąm. γə̄nąnąmca. vīrō. vąϑβ anąm. yāiriiaiiā̊sca. hušitōiš amaheca. hutāštahe. huraōδ ahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδu tahe. vaiaiṇtiiā̊sca. vanaiṇtiiā̊sca. vaiaiṇtiiā̊sca. vanaiṇtiiā̊sca. uparatā tō.
Y3.9: ā. y. ušahənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ā. y. bərəjiiāi. nmāń iiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe ā. y. sraōšahe. aṣ̌iiahe. aṣ̌a uuatō. vərəϑrājanō. frādat̰. gaēϑ ahe. rašnōiš. razištahe. arəštāta sca. frādat̰. gaēϑiiā̊. gaēϑaiiā̊. gaēϑiiā̊. gaēϑaiiā̊. vərədat̰. gaē ϑiiā̊. gaē ϑaiiā̊. gaēϑiiā̊. gaēϑaiiā̊.
Y3.10: ā. y. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe raϑubiiō. aṇtarə. mā̊ŋhāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. pərənō. m ā̊ŋhāi. vīṣ̌aptatāica. vīṣ̌aptatāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e.
Y3.11: ā. y. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ah e. raϑße.ā. y. ubiiō. raϑubiiō. raϑße.ā. y. ubiiō. raϑubiiō. maiδiiō zarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ā. y. maiδiiōšəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. paitiša hiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəšne. harištāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ā. y. maiδiiāiriiāi. aṣ̌ōne aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. srəδ srəδ hamaspasmaēdiiā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. e. raϑβe. ā. y. srəδaēi biiō. aṣ̌ahe. raϑubiiō.
Y3.12: ā. y. vaēibiiō. vīspaēibiiō. vaēibiiō. vīspaēibiiō. aēibii ō. raϑubiiō. yōi. hiṇte. aṣ̌ahe. raϑauuō. ϑrə iiasca. ϑrəsąsca. nazdišta. pairie. hāuuanii ō. yōi. həṇte. aṣ̌ahe. yat̰. vahəštahe mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y3.13: ā. y. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. aiϑiiajaŋhī ibiia. aṣ̌auuanīibiia. stārąmca. spəṇtō.mai ńiiauuanąm. dāmanąm. tištriiaheca. stārō. r aēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gōciϑra he. huuarəca. xšētahe. auruuat̰.aspah e. daōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. daē iiunąm. daŋ́hupatōiš.
Y3.14: ā. y. YWM W BYRH gwptn'.
Y3.15: ā. y. tauua. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. ā. y. aiβiiō. vaŋhībiiō. ā. y. ā. y. v īspanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīs panąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm.
Y3.16: ā. y. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. va rəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuuahe. dāt ahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiian aiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasn ōiš.
Y3.17: ā. y. garōiš. uši.darənahe. m azdaδātahe. aṣ̌a. xᵛāϑrahe. vīspaē šąmca. gairinąm. aṣ̌a. xᵛāϑranąm. pou ru. xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiieh eca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarə taheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. ā. y. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstā tō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. m azdaδātahe.
Y3.18: ā. y. dahmaiiā̊. vaŋhuii ā̊. āfritōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aō nō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upa manahe. yazatahe.
Y3.19: ā. y. ā̊ŋhąm. as aŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca. gaōiiaōitinąm ca. maēϑananąmca. auuō. xᵛarənanąmca. aa. a pąmca. zimąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊ sca. zimō. auuaŋ́hica. ašnō. vātahe ca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīrō. a naγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanąm. vī spanąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāma nąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ah e. raϑβe.
Y3.20: ā. y. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. a sńiianąmca. māhiianąmca. yāiriianąm ca. sarəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ah e. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y3.21: MN xᵛarəϑəm. miiazdəm. ā. y. hauruuata. a mərətāta. gāuš. hudā̊. xšnīmaine. sraōšahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanu. mąϑrahe. darši.draōš. āhīriiehe. āhīiriiehe. āhīriiehe. āhīiriiehe. aōxtō. nāmanō. yazatahe.
Y3.22: haōməmc a. para.haōməmca. ā. y. xšnīmaine. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aōnō. f rauuaṣ̌ə̄e. aōxtō. nāmanō. yazatahe. aēsmąn. ā. y. baōiδi. xšnīmaine. t auua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. a ōxtō. nāmanō. yazatahe. . 2 bʾl gwptn'
Y3.23: ā. y. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌anąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriiō. t̰kaēšanąm. fra uuaṣ̌inąm. nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.
Y3.24: ā. y. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ā. y. vīspaēibiiō. vaŋhaδā̊biiō. yazat aēibiiō. maińiiōibiiascā. gaēiϑiiaēibiia scā. yōi. həṇti. yasniiāica. vahm iiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰..
Y4:
Y4.0: frauuarāne.‖ hāuuanə̄e. sāuuaŋhə̄e. raϑβąm. OD gywʾk'. zwt' yaϑā. ahī. vair iiō. zaōta. frā. mē. mrītē. lʾspyk yaϑ ā. ahī. vairiiō. yō. zaōta. frā. mē. mrīte.. zwt' aϑā. ratuš.. krtn'.
Y4.1: ima. humatāca. hīxtāca. huuarəštāca. imą. haōmąsca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sc a. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gą mca. huδā̊ŋhəm. hauruuata. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm. haōməmca. para. haōməmca. aēsmąsca. baōiδīmca. imą m. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufritīmca. gāϑanąmca. sraōϑrəm. h uuarəštā̊. mąϑrā̊. pairica. dadəmahe. ā ca. vaēδaiiamahe. .
Y4.2: āat̰. dīš. āuuaēδ aiiamahe. ahurāica. mazdāi. sraōšāi ca. aṣ̌aiiāi. aməṣ̌aēibiiasca. spəṇt aēibiiō. aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌ibiiō. aṣ̌ āunąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurah e. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzaiti. vīspa iiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aōnō. stōiš. yas āica. v. x. f.
Y4.3: āat̰. dīš. āuuaēδaiia mahe. ima. humatāca. hīxtāca. huuarəštāca. imą. haōmąsca. miiazdąs ca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. fra starətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. hauruua ta. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm. h aōməmca. para. haōməmca. aēsmąsca baōiδīmca. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌iią mca. raϑβąmca. ratufritīmca. gāϑan ąmca. sraōϑrəm. huuarəštā̊. mąϑrā̊.. p airica. dadəmahe. āca. vaēδaiiamah e.
Y4.4: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aməṣ̌ aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑraēibii ō. huδā̊biiō. yauuaējibiiō. yauuaēsu biiō. yōi. vaŋhə̄uš. ā. manaŋhō. š́ii eiṇti. yā̊sca. uiti.
Y4.5: āat̰. dīš. āuuaē. frāiiehīš. ahe. nmānahe. fradaϑāi. ahe. nmānahe. pasuuąmca. narąmca. zātanąmca. ząhiiamnanąmca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́hē. aēm. həṇti.
Y4.6: ā at̰. dīš. āuuaē. aṣ̌āunąm. vaŋhī biiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑīrā̊sca. aṣ̌aunąm. auuaŋ́he.
Y4.7: āat̰. dīš. āuuaē. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mai ńiiə̄uš. maińiiōiiehe. aməṣ̌anąm. s pəṇtanąm. yasnāica. v. x. f.
Y4.8: āat̰. dīš. āuuaē. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. miϑrahe. vouru. gaōiiaōitōiš. hazaŋrō. gaōšahe. baēuuarə. cašmanō. aōxtō. namanō. y azatahe. rāmanō. xᵛāstrahe. yas. v. x. f.
Y4.9: āat̰. dīš. āuuaē. rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. frādat̰. fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē.. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahura he. mazdā̊. yas. v. x. f.
Y4.10: āat̰. dīš. āuuaē. uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. frādat̰. vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. bərəzatō. ahurahe. nafəδ rō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊. yas. v. x. f.
Y4.11: āat̰. dīš. āuuaē. aiβisrīϑ rimāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. frādat̰. vīspąm. hujiiāt ə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. γə̄nąnąmca. vīrō. vąϑβanąm. yāirii aiiā̊sca. hušitōiš. amaheca. h utāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnah eca. ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sc a. uparatātō. yas. v. x. f.
Y4.12: āat̰. dīš. āuuaē. ušahināi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āa t̰. dīš. āuuaē. bərəjiiāi. nmāniiāic a. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. sraōšahe. aṣ̌ii ehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑrājanō. frā dat̰. gaēϑahe. rašnaōš. razištah e. arštātasca. frādat̰. gaēϑaiiā̊. varədat̰. gaēϑaiiā̊. yas. v. x. f.
Y4.13: ā at̰. dīš. . māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. pərənō.mā̊ŋhāi. vīṣ̌aptaϑāica. vīṣ̌aptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f.
Y4.14: āat̰. dīš. y āiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδii ōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. maiδ iiōišəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. pai tišahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. yas. v. x. f. āat̰. dīš.āuuaē. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varšni. harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. ā uuaē. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. hamaspaϑmaidaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. yas. v. x. f.
Y4.15: āat̰. dīš. āuuaē. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisā̊sca. nazdišta. pairəš. hāuuanaii ō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahi ištahe. mazdō. frasāsta. zaraϑuštrō. fraōxta. yas. v. x. f.
Y4.16: āat̰. dīš. āuu aē. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbii a. aiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō. maińiiauuanąm. dā manąm. tištriieheca. stārō. raēuu atō. xᵛarənaŋᵛhatō. xᵛarənaŋᵛhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huu arəca. xšaētahe. auruuat̰. aspahe. dō iϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. da x́iiunąm. daŋ́hupatōiš. yas. v. x. f.
Y4.17: āat̰. dīš. āuuaē. YWM W BYRH gwptn'.
Y4.18: āat̰. dīš. āuuaē. tauua. āϑrō. ahurahe. ma zdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbii ō. yasnāica. v. x. f. āat̰. dīš. ā uuaē. aiβiiō. vaŋhībiiō. cygwn npšt' OD OL Y
Y4.22: aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβ ąm. yas. v. x. f.
Y4.23: āat̰. dīš. āuuaē. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. OD sarəδanąmca. yōi. heṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβ ō. yas. v. x. f.
Y4.24: āat̰. dīš. āuuaē. s raōšahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. ta nu. mąϑrahe. darši. draōš. āhīriieh e. xšnaōϑra. yasnāica. v. x. f. āa t̰. dīš. āuuaē. zaraϑuštrahe. spitā mahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. xšnaōϑra. yas. v. x. f. āat̰. dīš. āuuaē. tauu a. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnaōϑra. yas. v. x. f.
Y4.25: āat̰. dīš. āuuaē. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. OD nabān azdištanąm. frauuaṣ̌inąm. yas. v. x. f.
Y4.26: āat̰. dīš. āuuaē. vīspaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. yas. v. x. f. āat̰. dī š. āuuaē. vīspaēibiiō. vaŋhaδābiiō. yazataēibiiō. maińiiaōibiiascā. gaēi ϑaēibiiascā. yōi. həṇti. yesńiiā ica. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. y t̰. vahištāt̰. . aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. y.
Y4.27: yeŋ́hē. h ātąm.. OD LOYŠE gwptn'
Y5:
Y5.1: iϑā. āt̰. yazam aidē. ahurəm. mazdąm. yə̄. gąmcā. aṣ̌ əmcā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruuarā̊scā. vaŋᵛhīš. raōcā̊scā. dāt̰. bīmīmcā. vīspācā. vohī. . ahiiā. xšaϑrāc ā. mazə̄nācā. huuapaŋhāišcā.
Y5.2: tə̄m. a t̰. yasnanąm. pauruuatātā.y. yōi. gə̄uš. hacā. š́iieiṇte.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhīiriiā. nāmə̄nī. mazdā. varā. spəṇ tō. tə̄m. ā. y. tə̄m. ahmākāiš. azdi bīšcā. uštānāišcā. y. tə̄m. aṣ̌āu nąm. frauuaṣ̌īš. narąmcā. nāiriną mcā. y.
Y5.4: aṣ̌əm. at̰. vahištəm. y. h iiat̰. sraeštəm. hiiat̰. spəṇtəm. am əṣ̌əm. hiiat̰. raōcaōanhuuat̰. hiiat̰. vīspā. vohī. .
Y5.5: vohucā. manō. y. vo hucā. xšaϑrəm. vaŋhīmcā. daēnąm. vaŋhīmcā. fsəratīm. vaŋhīmcā. ā rmaitīm. .
Y5.6: yeŋ́hē. hātąm.. OD LOYŠE gwptn'
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋ hō. y.
Y6.2: asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rat auuō. y. hāuuanīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sāuuaŋhaēm. vīsīmca. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. miϑrəm. vouru. gaōiiaōitīm. hazaŋra. gaōšəm. baēuu arə . cašmanəm. aōxtō. nāmanə̄m. yazatəm. y. rāma. xᵛāstrəm. y.
Y6.3: rapiϑβənəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰. fšaō m. zaṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y. aṣ̌əm. vahištəm. ātrəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y.
Y6.4: uzaiiei rənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratm., y. frādat̰. vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəzaṇtəm. a hurəm. xšaϑrəm. xšaēϑəm. apąm. na pātəm. auruuat̰. aspəm. y. apəmca. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. y.
Y6.5: aiβisrī ϑrəməm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. y. frādat̰. vīspąm. h ujiiāitīm. zaraϑuštrōtəməmca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌āunąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aii ō. y. γnā̊sca. vīrō. vąϑβā̊. y. yāiriiąmca. hušitīm. y. aməmca. hutaštəm. huraōδəm. y. vərəϑraγnəm ca. ahuraδātəm. y. vanaiṇtīmca. uparatātəm. y.
Y6.6: ušahinəm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəjīm. nmānī mca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑr ājanəm. frādat̰. gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. rašnīm. razištə m.y. arəštātəmca. frādat̰. gaēϑą m. varədat̰. gaēϑąm. y.
Y6.7: māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. aṇt arəmā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y. pərənō. mā̊ŋhəm. vīṣ̌aptaϑə m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.8: yāirii. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rata uuō. y. maiδiiōizarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. maiδiiōšəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. paiti šhahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y. aiiāϑrəməm. fraōuruuaēštrəməm. v arəšni. harəštəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y. maiδiiāirīm. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. hamaspaϑmaē dīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y.
Y6.9: vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y. y ōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiia sca. ϑrisąsca. nazdišta. pairəš. hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō. frasās ta. zaraϑuštrō. fraōxta.
Y6.10: ahura. mi ϑra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋha. aṣ̌a uuana. y. strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. h uuarəca. uruuarāhu. paiti. barəsma ńiiāhu. miϑrəm. vīspanąm. dax́iiuną m. daŋ́hupaitīm. y.
Y6.11: YWM W BYRH gwptn'
Y6.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. p uϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. āpō. vaŋhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y. vīspā̊. āpō. mazd aδātā̊. aṣ̌aōnīš. y. vīspā̊. u ruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y.
Y6.13: mąϑrəm. spəṇtəm. aš. xᵛarənaŋhəm. y. dātəm. vīdōiium. y. dātəm. za raϑuštri. y. darəγąm. upaiianąm. y. daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiesnīm. y.
Y6.14: gairīm. uši. darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a. xᵛāϑrəm. yazatəm. y. vīsp ā̊. garaiiō. aṣ̌a. xᵛāϑrā̊. pouru. xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌a he. ratauuō. y. uγrəm. kauuaēm. xᵛarən ō. mazdaδātəm. y. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarə nō. mazdaδātəm. y. y. aṣ̌īm. vaŋhīm. y.x šōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuaitīm. huraōδ ąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. sauuō. mazdaδātəm. y.
Y6.15: dahmąm. vaŋh īm. āfritīm. y. dahməmca. narəm. aṣ̌ auuanəm. y. uγrəm. taxməm. damōš. upa manəm. yazatəm. y.
Y6.16: imā̊. apasca. zəma sca. uruuarā̊sca. y. imā̊. asā̊sca. šōiϑrā̊sca. gaōiiaōitīšca. maēϑa naiiā̊sca. auuō. xᵛarənā̊sca. y. iməmc a. šōiϑrahe. paitīm. y. yim. ahurəm. mazdąm.
Y6.17: ratauuō. vīspe. mazišta. y. aiiara. asniia. māhiia. yāiriia. sarəδa. .
Y6.18: hauruuata. amərətāta. y. gāuš. hudā̊. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰. gaē ϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.19: haōməmca. para. haōməmca. y. zaraϑuš trahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y. aēsmąsca. baōiδīmca. y. ϑβąm. ātrəm. ahura he. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y.
Y6.20: aṣ̌āunąm. vaŋᵛhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. y.
Y6.21: spe. aṣ̌auuanō. yazata. y. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y. hāuuanīm. pait i. ratīm. sauuaŋhaēm. vīsīmca.paiti. ratīm. ratauuō. vīspe. mazišta. pai ti. ratīm.
Y6.22: yeŋ́hē. hātąm.. OD LOYŠE
Y7:
Y7.0: lʾspyk yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā. mē. mrītē.. zwt' aϑā. ratuš. krtn'.
Y7.1: aṣ̌əm. vohī.. 3 gwptn'
Y7.2: aṣ̌aiia. daδąm i. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərə tāta. gāuš. hudā̊. xšnīmaine. ah urahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. xšnīmaine. sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌i uuatō. vərəϑrājanō. frādat̰. gaēϑahe.
Y7.3: aṣ̌aiia. daδąmi. haōməmca. para. haōm əmca. xšnīmaini. zaraϑuštrahe. spitā mahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aṣ̌aiia. daδ ąmi. aēsmi. baōiδe. xšnīmaini. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
Y7.4: aṣ̌aiia. daδąmi. haōmi. xšnīmaini. aiβiiō. vaŋᵛ hībiiō. apąm. vaŋhīnąm. mazdaδātanąm. aṣ̌aiia. daδąmi. āpəm. haōmiiąm. aṣ̌ aiia. daδąmi. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. daδąmi. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌ aiia. uzdātąm. xšnīmaini. apąm. maz daδātanąm.
Y7.5: aṣ̌aiia. daδąmi. imat̰. barə sma. haδa. zaōϑrəm. haδa. aiβiiā̊ ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. xšnīmain i. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. aṣ̌aiia. daδ ąmi. vāca. humata. hīxta. huuarə šta. aṣ̌aiia. daδąmi. gāϑanąmca. sraōϑrəm. aṣ̌aiia. daδąmi. huuarəštā̊. mąϑrā̊. aṣ̌aiia. daδąmi. imąm. aŋh ´ uiiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratu fritīmca. xšnīmaini. yazatanąm. aṣ̌ aunąm. maińiiauuanąm. gaēiϑiianąm. xšnīm aini. huuaheca. urunō.
Y7.6: aṣ̌aiia. daδąmi. a sniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuu anə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌a iia. daδąmi. sāuuaŋhə̄e. cygwn npšt' OD OL Y
Y7.14: daŋ́hupatōiš. .
Y7.15: aṣ̌aiia. daδąmi. . YWM W BYRH gwptn'
Y7.16: aṣ̌aiia. daδąmi. tauua. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīs paēibiiō. ātərəbiiō. aṣ̌aiia. daδąmi. ai βiiō. vaŋhībiiō. OD OL Y
Y7.20: aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm..
Y7.21: aṣ̌aiia. daδąmi. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβą m. aiiaranąmca. OD sarəδanąmca. yōi. h əṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑ βō..
Y7.22: MN aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miia zdəm. hauruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnīmaini. sraōšahe. aṣ̌iiehe. taxm ahe. tanu. mąϑrahe. darši. draōš. āhīir iiehe. aōxtō. nāmanō. yazatahe.
Y7.23: ̣aiia. daδąmi. haōməmca. para. haōmə mca. xšnīmaini. zaraϑuštrahe. spit āmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxtō. nāmanō. yazatahe. aṣ̌aiia. daδąmi. aēsmi. baōiδe. xšnīmaini. tauua. ā ϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō. nāmanō. yazatahe. .
Y7.24: 2 bʾl gwptn'
Y7.25: aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. OD nabā nazdištanąm. frauuaṣ̌inąm..
Y7.26: aṣ̌aiia. daδąm i. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. vaŋhaδābiiō. OD OL Y yat̰. vahištāt̰. .
Y7.27: aṣ̌aiianō. paitī. jamiiāt̰. yehiiā. sauuā. išā̊ṇtī. rādaŋhō. MN ϑβōi. staōtarascā. mą ϑranascā. ahura.mazdā. aōgəmadaēcā usmahecā. vīsāmadaēcā. hiiat̰. m īždəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. daēnā. biiō. mazdā. ahurā. 2 bʾl gwptn'
Y7.28: ahiiā. huuō. nə̄. dāidī. ahmāicā. ahuiiē. mana x́iiāica. tat̰. ahiiā. yā. tat̰. up ājamiiāmā. tauuācā. sarəm. aṣ̌ax́ii ācā. vīspāi. yaōē. .
Y7.29: yaϑā. ahī vairiiō. 2 gwptn' W PWN KRA š́iiaōϑananąm. ʾsm W bwd tʾk-1 prʾc OL ʾthš YḆLWN-šn'
Y7.30: ahunəm. vai rīm. y. aršuϑγəm. vacim. y. dahmąm. vaŋᵛhīm. āfritīm. y. uγrəm. taxməm. dā mōiš. upamanəm. yazatəm. y. hauruuata. amərətāta. y. gāuš. hudā̊. y. haōm əmca. para. haōməmca. y. aēsmąsca. baō iδīmca. y. frasasti. dahmaiiā̊. vaŋhuii ā̊. āfritōiš.
Y7.31: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE
Y8:
Y8.0: yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōt frā. mē. mrīte.. zwt' aϑā. ratuš. krtn'.
Y8.1: aṣ̌əm. vohī.. 3 gwptn'
Y8.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuata. a mərətāta. gāuš. hudā̊. haōməmca. p ara. haōməmca. aēsmąsca. ʾsm W bwd OL ʾthš YBL baōiδīmca. frasasti. ahurahe. mazdā̊. ahunahe. vairiiehe. arəšux δahe. vāxš. dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. uγrāi. dāmōiš. upamanāi. haōmaheca. mąϑraheca. aṣ̌aōnaēca. zaraϑuštrahe. aṣ̌aiianō. paitī. jam iiāt̰..
Y8.3: lʾspyk PWN gʾs Y hʾwnʾn. xᵛarata. n arō. aētəm. miiazdəm. yōi. dim. haŋh āne. aṣ̌āica. frə̄rətica..
Y8.4: zwt'. aməṣ̌a. spəṇta. daēna. māzdaiiasne. vaŋhuuas ca. vaŋᵛhīšca. zaōϑrā̊sca. y uua. mazdaiiasnaēšuua. mazdaiiasnō. janō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštaiiamnō. . y āϑβa. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγəṇte. aōui. tī. dim. disiiata. yā̊. apasca. uruuarā̊sca. zaōϑrā̊sca.
Y8.5: yasca. aētaē šąm. mazdaiiasnanąm. pərənāiiunąm. aiβi. zīzuiianąm. imą. vacō. nōit̰. vīsaiti. framrīite. aētąm. āiiā. tumnahe. jas aiti..
Y8.6: aṣ̌əm. vohī.. 3 ANWLTA-l gwptn' W YDE MN blswm LALA ŠḆKWN-tn' LOYŠE zwhl nhwptn' PWN HNA wyn' YHYTYWN-šn' MDDYNA W slwšdlwn' OŠTEN-tn' W PWME DKYA krtn' YDE PWN pʾtyʾp̄' krtn' W YDE QDM blswm HNHTWN-tn'. aṣ̌əm. vohī. 4 gwptn'
Y8.7: yaϑā. ahī. vair iiō. . 2 gwptn'
Y8.8: vasasca. tī. ahura. mazda. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmaną vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vas ō. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a. ciϑra. x ō.v šaiiəmnəm. x xšaiiəmnəm. xō.všaiiəmnəm. xšaiiəmnəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. axša iiəmnəm. druuaṇtəm.
Y8.9: vasō. xšaϑrō. hii āt̰. aṣ̌auua. auuasō. xšaϑrō. hiiāt̰. druuā̊. gatō. hamistō. nižbərətō. h aca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmabii ō. varatō. avasō. xšaϑrō.
Y8.10: haxša iia. azəmcit̰. yō. zaraϑuštrō. fratə mąn. nmānanąmca. vīsąmca. zaṇtunąmca. dax́iiunąmca. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. anu. m ataiiaēca. anu. uxtaiiaēca. anu. varəš taiiaēca. yā. āhīirəš. zaraϑuštrə ,
Y8.11: ẔNE gywʾk' zwt W lʾspyk LWTE hm BRA gwbšn' rauuasca. xᵛāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaii ā̊. aṣ̌aōnō. stōiš. ązasca. dukpāϑrə mca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōiš.
Y8Header: hwmst' b
Y8.12: aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'
Y8.13: ha mahe. aṣ̌auua zaŋhō. xšnaōϑra. yasnāic v. x. f.
Y9:
Y9.0: zwt' yaϑā. ahī. vairiiō. zaōta. frā. mē. mrītē. lʾspyk yaϑā. ahī. vairii ō. yō. zaōta. frā. mē. mrītē. zwt' aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā. frā. a ṣ̌auua. vīδuuā̊. mraōtē. .
Y9.1: hāuuanīm. ā. ratīm. ā. haōmō. upāit̰. zaraϑuš trəm. ātrəm. pairi. yaōždaϑəṇtəm. gāϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm. ādəm. p ərəsat̰. zaraϑuštrō. kō. narə. ahe. əm. azəm. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuat ō. sraēštəm. dādarəsa. xᵛahe. ga iiehe. xᵛanauuatō. aməṣ̌ahe.
Y9.2: āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌ auua. dīraōšō. azəm. ahmi. zaraϑuštra. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. ā. mąm. yāsaŋha. spətama. frāmąm. hunauu aŋha. xᵛarətə̄e. aōui. mąm. staōmaińi. stīiδe. yaϑa. mā. afracit̰. afaracit̰. afracit̰. afaracit̰. saōš́ iiaṇtō. stauuąn.
Y9.3: āat̰. aōxta. za raϑuštrō. nəmō. haōmāi. kasə. ϑβąm. paōiriiō. haōma. maṣ̌iiō. astuuaiϑii āi. hunīta. gaēϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuui. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.4: āat̰. mē. aēm. paitiiaōx ta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. uuaŋhā̊. mąm. paōiriiō. maṣ̌iiō. a stuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑaiiāi. h ā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. a hmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑrō. us. zaiiata. yō. yimō. xš aētō. huuąϑβō. xᵛarənaŋhastəmō. zā tanąm. huuarə. darəsō. maš́iiānąm. ya t̰. kərənaōt̰. aŋ́he. xšaϑrāδa. amarṣ̌ aṇta. pasu. vīra. aŋhaōšəmne. āp a. uruuaire. xᵛairiiąn. xᵛarəϑəm. ajaiiam nəm.
Y9.5: yəmahe. xšaϑre. auruuahe. nōit̰. aōtəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zauruua. nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. mərəϑiiuš. nōit̰. araskō. daēuuō. dātō. paṇca. dasa. fracaraōiϑe. pita. puϑrasca. raōdī šuua. katarascit̰. yauuata. xšaiiōi t̰. huuąϑβō. yimō. vīuuaŋhatō. p uϑrō.
Y9.6: kasi. ϑβąm. bitiiō. haōma. maṣ̌iiō. astuuaitiiāi. hunīta. gaē ϑaiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənā uui. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiapt əm.
Y9.7: āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. h aōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. āϑβiiō. m ąm. bitiiō. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. h unīta. gaēϑaiiāi. hā. ahmāi. y. y. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasa t̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑrō. us. zaiiata. vīsō. sīraiiā̊. ϑraētaō nō.
Y9.8: yō. janat̰. ažīm. dahākəm. ϑrə zafanəm. ϑrə. kamərəδəm. xšauuaš. aṣ̌ ̣īm. hazaŋrā. yaōxštīm. aṣ̌aō jaŋhəm. daēīuuim. drujim. aγəm. gaē ϑāuuaiiō. druuaṇtəm. yąm. aṣ̌. aō jastəmąm. drujəm. fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. maińiiuš. aōi. yąm. astuuait īm. gaēϑąm. mahrkāi. aṣ̌ahe. g aēϑanąm.
Y9.9: kasə. ϑβąm. ϑrətiiō. haōm a. maṣ̌iiō. astuuaitiiāi. hunīta. g aēϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuu e. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.10: ā at̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. ϑrətō. sāmanąm. səuuištō. ϑrətiiō. mąm. maṣ̌iiō. a stuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑra. us. zaiiōiϑe. uruuāxšaiiō. kərəsāspasca. t̰kaēšō. ańiiō. dāt ō. rāzō. āat̰. ańiiō. uparō. kairii ō. yauua. gaēsuš. gaδauuarō.
Y9.11: y ō. janat̰. ažīm. sruuarəm. yim. aspō. garəm. nəri. garəm. yim. vīṣ̌auuaṇ təm. zairitəm. yəm. upairi. vīš. raō δat̰. ārəštiiō. barəza. zairətəm. y əm. upairi. kərəsāspō. aiiaŋha. p itīm. pacata. ā. rapiϑβainəm. za uruuānəm. tafsat̰ca. hō. mairiiō. xᵛ īsat̰ca. frąš. aiiaŋhō. frasparat̰. yaēš́iiaṇtīm. āpəm. parā̊ŋhāt̰. parąš. tarštō. apatacat̰. nairəm anā̊. kərəsāspō.
Y9.12: kasə. ϑβąm. tī iriiō. haōma. maṣ̌iiō. astuuaiϑii āi. hunīta. gaēϑiiāi. kā. ah māi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.13: āat̰. mē. aēm. p aitiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dīraō šō. paōurušaspō. mąm. tīiriiō. m aṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaē ϑiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuu e. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. tīm. us. zaiiaŋha. tī m. ərəzauuō. zaraϑuštra. nəmānahe. paourušaspahe. vīdaēuuō. ahura. t̰kaēšō.
Y9.14: srītō. airiiane. vījahe. tīm. paōiriiō. zaraϑuštra. ahunəm. v airīm. frasrāuuaiiō. vī. bərəϑβaṇtəm. āxtīirīm. aparəm. xraōždaiiehii a. frasrīite.
Y9.15: tīm. zəmarəgīzō. ā kərənauuō. vīspe. daēuua. zaraϑuštra. yōi. para. ahmāt̰. vīrō. raōδa. a pataiiən. paiti. āiiazəmā. yō. aō jištō. yō. taṇcištō. yō. ϑβa xšəštō. yō. āsəštō. yō. as. və rəϑrająstəmō. abauuat̰. mańiuuā̊. dāmąn.
Y9.16: āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmāi. vaŋhuš. haōmō. huδātō. haōmō. arš. dātō. va ŋhuš. dātō. baēšaziiō. hukərəfš. huuarəš. vərəϑrajā̊. zairi. gaōnō. nąmiiąsuš. yaϑa. xᵛarəṇte. vah ištō. urunaēca. pāϑmaińiiōtəmō.
Y9.17: nī. tē. zāiri. maδəm. mruiiē. nī. aməm. nī. vərəϑraγnəm. nī. dasuuarəm. nī. baē šazəm. nī. fradaϑəm. nī. varədaϑəm. nī. aōjō. vīspō. tanīm. nī. mas tīm. vīspō. paēsaŋhəm. nī. ta t̰. yaϑa. gaēϑāhuua. vasō. xš aϑrō. fracarāne. t̰baēšō. tauruuā̊. drujim. vanō.
Y9.18: nī. tat̰. yaϑa. ta uruuaiieni. vīspanąm. t̰bišuuatą m. t̰baēšā̊. daēuuanąm. maṣ̌iiānąm ca. yāϑβąm. pairəkanąmca. sāϑrą m. kaōiiąm. karafnąmca. mairiianąmc a. bəzaṇgaranąm. aṣ̌əmaōγanąmca. bəz aṇgaranąm. vihrkanąmca. caϑβarə. zaṇgaranąm. haēnaiiā̊sca. pərəϑu. aińikaiiā̊. dauuąniϑiiā̊. patąiϑiiā̊
Y9.19: iməm. ϑβąm. paōirīm. yānəm. haō ma. jaiδiiemi. dīraōša. vahištəm. ahīm. aṣ̌aunąm. raōcaŋhəm. vīspō. xᵛāϑrəm. iməm. ϑβąm. bitīm. yānəm. h aōma. jaiϑiiemi. dīraōša. druuatātəm. aŋ́hā̊se. tanuuō. iməm. ϑβąm. ϑrətī m. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōš a. darə̄γō. jītīm. uštānahe.
Y9.20: iməm. ϑβąm. tīirīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. yaϑa. aēšō. amauuā̊. ϑrąfəδō. fraxštāne. zə mā. paiti. t̰baēšō. tauruuā̊. druj əm. vanō. iməm. ϑβąm. puxδəm. yā nəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. y aϑa. vərəϑrajā̊. vanat̰. pəṣ̌anō. fra xštāne. zəmā. paiti. t̰baēšō. t auruuā̊. drujim. vanō.
Y9.21: iməm. ϑβąm. xštīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. pauruuatāiium. pauruua. gaδəm. pauruua. vəhrkəm. bīiδiiō i. maiδe. māciš. paōuruuō. baēiδii aēta. nō. vīspē. pauruua. bīiδii ōimaiδe.
Y9.22: haōmō. aēibiš. yōi. au ruuaṇtō. hita. taxšəṇti. arənā um. zāuuarə. aōjā̊sca. baxšaiti. haōmō. āzīzanāite. biš daδāiti. xšaētō. puϑrīm. uta. aṣ̌auua. fra zaiṇtīm. haōmō. taēcit̰. yōi. ka taiiō. naskō. frasā̊ŋhō. ā̊ŋhiṇ te. spānō. mastīmca. baxšaiti.
Y9.23: haōmō. tā̊scit̰. yā. kainīnō. ā̊ ŋhairi. darəγəm. aγrauuō. haiϑəm. rā δəmca. baxšaēti. mušō. jaiδiia mnō. huxratuš.
Y9.24: haōmō. təmcit̰. y əm. kərəsānīm. apa.xšaϑrəm. nišāδ aiiat̰. yō. raōsta. xšaϑrō. kāma iia. yō. dauuata. nōit̰. mē. apąm. āϑrauua. aiβištiš. vərəiδiiē. daŋ́ hauua. carāt̰. hō. vīspə̄. vərəiδin ąm. vanāt̰. nī. vīspə̄. vərəiδinąm. janāt̰.
Y9.25: ušta. tə̄. yō. xᵛā. aōj aŋha. vasō. xšaϑrō. ahe. haō ma. ušta. tə̄. apiuuatahe. pouru. vacąm. ərəžuxδanąm. ušta. tə̄. nōi t̰. pairi. frāsa. ərəžuxδəm. pərəs ahe. vācəm.
Y9.26: frātə̄. mazdā̊. barat̰. pauruuanīm. aiβiiā̊ŋhanəm. stəhrp aēsaŋhəm. maińiiu. tāštəm. vaŋᵛh īm. daēnąm. māzdaiiasnīm. āat̰. aŋ́he. ahe. aiβiiāstō. barəšnu š. paiti. gairinąm. drājaŋha. ai βidāitīšca. garaīsca. mąϑrah e.
Y9.27: haōma. nmānō. paite. vīsupai ti. zaṇtupaiti. daŋ́hu. paiti. s panaŋha. vaiδiiā. paiti. amāica. ϑβā. vərəϑraγnāica. māuuōiia. upa. m ruiiē. tanuiie. ϑrimāica. yat̰. paōuru. baōxšnahe.
Y9.28: vī. nō. t̰bišuu atąm. t̰baēšə̄bīš. vī. manō. bara. g ara. maṇtąm. yō. cišca. ahmi. nmā ne. yō. aŋ́he. vīse. yō. ahmi. z aṇtauuō. yō. aŋ́he. daŋ́hauuō. aē naŋhā̊. asti. maṣ̌iiō. gəuruuaiia. gə̄uruuaiia. gəuruuaiia. gə̄uruuaiia. h ə̄. pāδauua. zāuuarə. pairišə̄. uši. v ərənīiδe. skaṇdəm. šə̄. manō. kərənīi δe.
Y9.29: mā. zbaraϑaēibiia. fratuiiā̊. mā. gauuaēibiia. aiβi. tī. tuiiā̊. mā. ząm. vaēnōit̰. aṣ̌ibiia. mā. gąm. vaēnōit̰. aṣ̌ibiia. yō. aēnaŋhəite. nō. manō. yō. aēnaŋ́həiti. nō. kəhrp əm.
Y9.30: paiti. ažōiš. zairitahe. sə mahe. vīšō. vaēpahe. kəhrpəm. n āšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe. paiti. gaδahe. vīuu ərəzdauuatō. xruuīšiiatō. zazrānō. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe.
Y9.31: paiti. maṣ̌iie he. druuatō. sāstarəš. aiβiuuaōiž daiiaṇtahe. kamərəδəm. kəhrpəm. nāš əmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. va darəjaiδe. paiti. aṣ̌əmaōγahe. an aṣ̌aōnō. ahīmərəcō. aŋ́hā̊. daēna iiā̊. mąs. vaca. daϑānahe. nōit̰. š́iiaōϑanāiš. apaiieṇtahe. kəhr pəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāi ri. vadarəjaiδe.
Y9.32: paiti. jahe. kaii āi. yātumaitiiāi. maōδanō. kairii āi. upaštā. bairiiāi. yeŋ́he. fraf rauuaiti. manō. yaϑa. aβrəm. vā tō.šītəm. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjai δe. yat̰. hē. kəhrpəm. nāšəmnāi. a ṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδe.
Y10:
Y10.1: bwd OL Y ʾthš YHBWN-šn'. višapąm. iδa. p atəṇtu. vī. daēuuā̊ŋhō. vī. daēuuaiiō. vaŋhuš. sraōšō. mitaiiatu. aṣ̌əš. v aŋ́he. iδa. miϑanatu. ašəš. vaŋᵛhi. rā maiiat̰. iδa. upa. imat̰. nəmānəm. ya t̰. āhīiri. yat̰. haōmahe. aṣ̌auu azaŋhō.
Y10.2: fratarəmcit̰. tē. hauuanəm. v aca. upa. staōmi. huxratuuō. yō. ąsuš. haṇgə̄uruuaiieiti. uparəmcit̰. tē. hauuanəm. vaca. upa. staōm. staōmi. staōm. staōmi. hu xratauuō. yahmi. niγne. narš. aōjaŋha.
Y10.3: staōmi. maēγəmca. vārəmca. yā. tē. kəhrpəm. vaxšaiiatō. barəšnuš. paiti. paiti. gairinąm. staōmi. garaiiō. bərəzaṇ tō. yaϑra. haōma. urīruδuša.
Y10.4: staō mi. ząm. pərəϑβīm. paϑanąmca. paϑanąm. paϑanąmca. paϑanąm. vərəz i. aŋ́huuąm. xᵛāparąm. barəϑrīm. tē. haōma. aṣ̌āum. staōmi. zəmō. y aϑa. raōδahe. hubaōiδiš. auruuō. carānəm. uta. mazdā̊. huruϑma. haō ma. raōse. gara. paiti. uta. frā frāδaēša. frā frāδaēša. viš. paϑa. haiϑīmca. aṣ̌ ahe. xā̊. ahe.
Y10.5: varəδiiaŋᵛha. mana. v aca. vīspə̄sca. paiti. varšacī š. vīžpə̄sca. paiti. frasparəγə̄. v īspīə̄sca. paiti. paiti. frauuāxšə̄. vīspə̄sca. p aiti. varšacīš. vīspə̄sca. paiti. fraspərəγə̄. vīspə̄sca. paiti. frauu āxšə̄. KRA 2 bʾl lʾspyk-c LWTE zwt' BRA gwbšn bwd OL Y ʾthš YHBWN-šn'
Y10.6: haōmō. uxšiiei te. stauuanō. aϑa. nā. yō. dim. staō iti. vərəϑrająstarō. bauuaiti. nətəma cit̰. haōma. hīitiš. nətəmacit̰. haō ma. stīitiš. nətəmacit̰. haōma. xᵛ arəitiš. hazaŋraγńāi. hazaŋraγńiiāi. hazaŋraγńāi. hazaŋraγńiiāi. asti. daēuua nąm.
Y10.7: nasiieiti. haϑra. frā. kərəst a. ahmat̰. haca. nmānāt̰. āhitiš. yaϑra. bāδa. upāzaiti. yaϑra. bā δa. upastaōiti. haōmahe. baēšaziiehe. ciϑrəm. dasuuarə. baēšazəm. a he. vīse. uta. maēϑanəm.
Y10.8: vīspe zī. ańiiē. maδā̊ŋhō. aēšma. haci ṇti. xruuīdruuō. āat̰. hō. yō. h aōmahe. maδō. aṣ̌a. hacaiti. uruuāsmana. rəṇjaiti. haōmahe. maδō. yō. yaϑa. puϑrəm. taurunəm. haōməm. vaṇdaēta. maṣ̌iiō. frā ābiiō. tanubiiō. haōmō. vīsāiti. baēšazāi.
Y10.9: haōma. dazde.mē. baēš azanąm. yābiiō. ahe. baēšazaδā̊. haōma. dazde. mē. vārəϑraγnanąm. yābiiō. ahe. vərəϑra.tauruuā̊. frā. tē. vīsāi. uruuatō. staōta. ur uuaϑəm. staōtārəm. vaŋhaŋhəm. daδ ō. aōxta. ahurō. mazdā̊. yaϑa. a ṣ̌əm. yat̰. vahištəm.
Y10.10: auruuaṇtəm. ϑ βā. dāmiδātəm. baγō. tatašat̰. huuāpā̊. auruuaṇtəm. ϑβā. dāmi δātəm. baγō. baγō. nidaδat̰. huuāpā̊. haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.
Y10.11: āat̰. ϑβā. aϑ ra. spə̄ṇta. fradaxšta. mərəγa. vī žuuaṇca. vī. barən. aōui. iš́ata. iš́iiata. iš́ata. iš́iiata. up āirisaēna. aōi. staēra. staērō. s āra. aōi. kusrāδa. kusrō. patāδa. aōi. paβrāna. viš. paϑa. aōi. spi ta. gaōna. gairi.
Y10.12: āat̰. āhuua. paur uuatāhuua. pouru. sarəδō. vīraōδah e. haōmō. gaōma. zaire. gaōnō. ā. tē. baēšaza. irīraϑarə. vaŋhə̄uš. manaŋhō. maiiābiiō. āat̰. mē. ahe. dušsaŋhahe. parāca. vaēpaiia. m anō. āat̰. ahe. nī. manō. manō. yō. mē. dušsaŋhō. hištaiti.
Y10.13: nəmō. h aōmāi. yat̰. kərənaōiti. drəγōš. h auuat̰. masō. manō. yaϑa. raēuuastəm. ahecit̰. nəmō. haōmāi. yat̰. kərə naōiti. driγaōš. hauuat̰. masō. ma nō. yat̰. usnąm. aēiti. vaēδiia. pouru. narəm. tīm. kərənīši. spaēńii aŋhəm. cistiuuastarəm. yasə. tē. bāδa. haōma. zāire. gauua. irə stahe. baxšaēti.
Y10.14: māmē. yaϑa. gāuš. drafšō. āsitō. vārəm.c airi. fraṣ̌a. fraiiaṇtu. tē. maδō. vərəziiaŋᵛhā̊ŋhō. jasəṇtu. pairi. t ē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌auuāzō. da δąmi. imąm. tanīm. yā. mē. vaēn aiti. huraōδa.
Y10.15: auuaŋharə. zāme. j ańiiaōš. īnąm. mairiiaiiā̊. əuuīt ō. xarəδaiiā̊. yā. mańiieiṇti. dauuaiieiṇti. āϑrauuanəmca. haō məmca. hā. yā. dapta. apanasiie iti. yā. tat̰. yat̰. haōmahe. dr aōnō. nigā̊ŋhəṇti. nišhaδaiti. n ōit̰. tąm. āϑrauuō. puϑrīm. naēδa. dasti. hupuϑrīm.
Y10.16: paṇcanąm. ahmi. paṇcanąm. nōit̰. ahmi. humatahe. ahmi. dušmatahe. nōit̰. ahmi. hīx tahe. ahmi. dužīxtahe. nōit̰. ahm i. huuarəštahe. ahmi. dužuuarəštah e. nōit̰. ahmi. sraōšahe. ahmi. asruštōiš. nōit̰. ahmi. aṣ̌aōnō. ahmi. druuatō. nōit̰. ahmi. at̰cit̰. ahmāt̰. yaϑa. apəməm. mańiuuā̊. āŋ hat̰. niuuāitiš.
Y10.17: āat̰. aōxta. zara ϑuštrō. nəmō. haōmāi. mazdaδātā i. vaŋhuš. haōmō. mazdaδātō. nə mō. haōmāi. vīspe. haōma. up a. staōmi. yat̰cit̰. barəšnušuua. gairinąm. yat̰cit̰. jąfnušuua. raōną m. yaēcit̰. ązahu. dərətā̊ŋhō. jaini nąm. upa. dərəzāhu. ərəzataēna. hac a. tašta. zaranaēnəm. aōi. taxš e. mā. mē. nərə. zimi. paiti. iϑa. raēuuaṇtō. arəjahe.
Y10.18: imā̊. si.tē haōma. gāϑā̊. imā̊. həṇti. st aōmāōiiō. imā̊. həṇti. cīcašānā̊ imi. həṇti. aršuxδa. vācō. dāsm aińiš. vārəϑraγniš. paiti. bišəš. baēšaziia.
Y10.19: imā̊si. tīmcit̰. māuuōii a. fraṣ̌a. fraiiaṇtu. tē. maδō. ahurō. raōxšna. fraiiaṇtu. tē. maδō. ṇjiiō. vazaiti. maδō. vārəϑraγni š. həṇtəm. āstaōiti. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20: gauue. nəmō. gauue. nəmō. gauue. uxδəm. gauue. gauue. vərəϑrə m. gauue. xᵛarəϑəm. gauue. vastrə m. gauuē. vərəziiātąm. tąm. nə̄. xᵛ arəϑāi. fšuiiō.
Y10.21: haōməm. zāirīm. bə rəzaṇtəm.y. haōməm. frāšmīm. frādat̰. gaēϑəm. y. haōməm. dīraō šəm. y. vīspe. haōma. y. zaraϑuš trahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y.
Y10.22: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'
Y11:
Y11.1: bwd OL Y ʾthš YHBWN-tn' ϑrāiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanō. āfri. vacaŋhō. zauuaiṇti. gāušca. aspa sca. haōmasca. gāuš. zaōtārəm. z auuaiti. uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš. uta. də̄uš. srauuā̊. hacəmnō. yō. mąm. xᵛāstąm. nōit̰. baxšahe. āat̰. mąm. tīm. fšaōnaiiehe. n āiriiā̊. vā. puϑrahe. vā. haō iiā̊. vā. maršuiiā̊.
Y11.2: aspō. bāš ārəm. zauuaiti. mā. buiiā̊. auruuat ąm. yīxta. mā. auruuatąm. aiβi šasta. mā. auruuatąm. niϑaxta. yō. mąm. zāuuarə. nōit̰. jaiδiie he. paōuru. maite. haṇjamaini. p ouru. naraiiā̊. karšiiā̊.
Y11.3: haōmō. xᵛ āṣ̌ārəm. zauuaiti. uta. buiiā̊. afr azaiṇtiš. uta. də̄uš. srauuā̊. h acimnō. yō. mąm. aiβiš. hutəm. dā raiiehe. yaϑa. tāiiīm. piṣ̌ōsā rəm. nauua. ahmi. piṣ̌ōsārō. azə m. yō. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō.
Y11.4: us. mē. paiti. haōmāi. draōnō. frə̄rənaōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋᵛharəne. mat̰. hizauuō. hōiiumca. dōiϑrəm.
Y11.5: yō. mąm. tat̰. draōnō. zin āt̰. vātrə. fiiāt̰. vā. apa. vā. yāsāiti. yat̰. mē. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋᵛharəne. mat̰. h izuuō. hōiiumca. dōiϑrəm.
Y11.6: nōit̰. ah mi. nmāni. zānāite. āϑrauua. naēδ a. raϑaēštā̊. naēδa. vāstriiō. fšuiiąs. āat̰. ahmi. nmāne. za iiā̊ṇti. dahakāca. mīrakāca. p ouru. sarəδa. varšnāca.
Y11.7: ϑβāṣ̌əm. ā. gə̄uš. frāϑβərəsō. taṇcištā i. haōmāi. draōnō. mā.ϑβā. h aōmō. bəṇdaiiāt̰. yaϑa. mairīm. bəṇdaiiat̰. yim. tīirīm. fraŋhari siiānəm. maδəme. ϑrəšuue. aŋ́h ā̊. zəmō. pairiš. xᵛaxtəm. aii aŋhahe.
Y11.8: ẔNE gywʾk' lʾspyk LWTE zwt' BRA YMRRWN-šn' āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. h aōmāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. h aōmō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi.
Y11.9: lʾspyk plʾhwm PWN YDE hwy QDM OHDWN-tn' PWN gʾs Y plbltʾlʾn' YḆLWN-šn' BRA OL gʾs Y NPŠE W PWN wl Y zwhlk' ḆYN 4 ʾngwst' blswm YHSNN-šn' BRA gwbšn' yō. nō. aēuuō. at̰. tē. uiie. ϑrāii ōidiiāi. tīrahe. məṇdāidiiāi. xš uuīdəm. haptāždiiāi. nauua. dasəm ē. yōi. və̄. yaēϑma.
Y11.10: plʾhwm' plʾhwm' zwt' YDE PWN bwn Y blswm prʾc YHSNN-šn pl ltʾl plʾhwm LALA OL YDE Y dšn' zwt' HNHTWN-šn'. zw pairi.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌auuā zō. daδąmi. imąm. tanīm. yā. mē. vaēnaiti. huraōδa. ϑβaxšāi. haō māi. maδāi. hauuaŋhāi. aṣ̌auuast āi. pairi. mə̄. tīmcit̰. daiiā̊. haō ma. aṣ̌auua. dīraōša. vahištəm. ah īm. aṣ̌aōnąm. raōcaŋhəm. vīspō. xᵛāϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn' plʾhwm PWN 5 TLYN' LAWHL hwlšn' PWME DKYA krtn' PWN LOYŠE nmʾyšn' lʾspyk aṣ̌əm. vohī. 2 gwptn' zwt' plʾhwm PWN 5 TLTA OŠTEN-tn' PWME pʾk' krtn' lʾspyk aṣ̌əm. vohī. 2 gwptn' W zwt' plʾhwm hmʾk' OŠTEN-tn' PWME pʾk' krtn' W YDE PWN LOYŠE ʾp̄ldʾh myn krtn' lʾspyk ʾšmwhwk' 2 gwptn' ʾytwn' MNW pltwm nymk-HD LWTE OŠTEN-šn' W bʾl Y TWḆ MN ZK Y LWTE PRG HD LWTE hwlšn' bʾl Y stygl hmʾk LWTE OŠTEN-šn' AMT' 4 bʾl OŠTEN-tn' ʾ-š dl YHWWN-yt'
Y11.12: aṣ̌ əm. vohū. 4 gwptn'
Y11.13: yaϑā. ahī. vai riiō. 2 gwptn'
Y11.14: vasasca. tī. ahura. ma zda. OD OL Y
Y11.17: druuatō. stōiš.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. voh ī ⁛ 3 gwptn'
Y12.1: frauuarāne ⁛‖ hāuuanə̄e ⁛‖ s āuuaŋhə̄e ⁛‖ raϑβąm ⁛ OD gywʾk' zwt' yaϑā. ahī. vairiiō. zaōta. frā.mē. mrītē. lʾspyk yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōta. frā.mē. mrītē ⁛ zwt' aϑā. ratuš. krtn'⁛
Y12.2: frastuiiē. humatōibiiascā. OD OL Y
Y12.4: staō mī. aṣ̌əm ⁛
Y12.5: aṣ̌əm. vohī ⁛ ʾywk' gwptn'⁛ ※⁛
Y12.6: nāismī. daēuuō. frauuarānē. ma zdaiiasnō. zaraϑuštrəš. vīdaēuuō. ahura. t̰kaēšō. staōtā. aməṣ̌anąm. spəṇt anąm. yaštā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ahurāi. mazdāi. vaŋhauuē. vohumai tē. vīspā. vohī. cinahmī ⁛ aṣ̌ā unē. raēuuaitī. xᵛarənaŋhaitē. yā.z ī. cīcā. vahištā. yeŋ́hē. gāu š. yeŋ́hē. aṣ̌əm. yeŋ́hē. raōc ā̊. yeŋ́hē. raōcə̄bīš. raōiϑβən. xᵛāϑrā ⁛
Y12.7: spəṇtąm. və̄. və̄. ārmaitīm. vaŋhīm. vərənē. hā.mōi. ast ⁛ us. gə̄uš. stuiiē. tāiiā.at̰cā. hazaŋhat̰cā. us. mazdaiiasnanąm. vī sąm. ziiā.naiiaēcā. vīuuāpat̰cā.
Y12.8: fərā. manaēibiiō. rā̊ŋhē. vasə̄.y aitīm. vasə̄.šaēitīm. yāiš. u pairī. āiia.zəmā. gaōbīš. š́iie ṇtī ⁛ nəmaŋhā. aṣ̌āi. uzdātā̊. p aitī. auuat̰. stuiiē ⁛ nōit̰. ahmāt̰. āziiā. yenīm. nōit̰. vīuuāpəm. x štā. māzdaiiasnīš. aōui. vīsō. nōit̰. astō. nōit̰. uštānahē. cin mānī.
Y12.9: vī. daēuuāiš. aγāiš. auuaŋh īš. anarətāiš. akō.dābīš. sarəm. mruiiē ⁛ hātąm. draōjištāiš. hā tąm. paōšištāiš. hātąm. auuaŋ hutəmāiš. vīdaēuuāiš. vī. daēuuauu at̰bīš. vī. yātuš. vī. yātumat̰ bīš. vī. kahiiācīt̰. hātąm. āta rāiš ⁛ vī. manə̄bīš. vī. vacə̄bīš. vī. š́iiaōϑanāiš. vī. ciϑrāiš. vī. zī. anā. sarəm. mruiiē. yaϑan ā. drəgauuātā. rąxš́iiaṇtā ⁛
Y12.10: aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaraϑuš trəm. aδaxšaiiaētā. vīspaēšī fərašnaēšī. vīspaēšī. haṇjama naēšī. yāiš. apərəsaiiatəm. mazdā̊ scā. zaraϑuštrascā ⁛
Y12.11: aϑā. aϑā. cō it̰. zaraϑuštrō. daēuuāiš. sarəm. v iiāmruuītā. vīspaēšū. fərašnaēš ī. vīspaēšī. haṇjamanaēšī. y āiš. apərəsaiiatəm. mazdā̊scā. za raϑuštrascā ⁛ zdaiiasnō. zaraϑuštrəš. daēuuāiš. s arəm. vīmruiiē. yaϑā. anāiš. viiā mruuītā. yə̄. aṣ̌auuā. zaraϑuštrō ⁛
Y12.12: y āuuaranā. āpō. yāuuaranā. uruuarā̊. yāuuaranā. gāuš. hudā̊. yāuuara nō. ahurō. mazdā̊. yə̄. gąm. daδā. yə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. yāuuaranō. as. zaraϑuštrō. yāuuaranō. kauuā. višt āspō. yā.varənā. frašōštrā. jām āspā. yāuuaranō. kascīt̰. saōš́ iiaṇtąm. haiϑiiāuuarəząm. aṣ̌aōnąm. tāuuarənācā. t̰kaēšācā ⁛
Y12.13: mazda iiasnō. ahmī. mazdaiiasnō. OD OL Y
Y12.14: daēnaii ā̊. māzdaiiasnōiš. āstīitiš ⁛ ⁛
Y13:
Y13.1: ahurəm. mazdąm. āmruiiē. nmānahē. nm ānō.patōiš. ratīm. ā. vīsō. vī spatōiš. ratīm. ā. zaṇtə̄uš. zaṇ tupatōiš. ratīm. ā. daŋhə̄uš. daŋ́ hupatōiš. ratīm. ā ⁛ γə̄nąnąm. ratī m. āmruiiē. daēnąm. māzdaiiasnīm. a ṣ̌īm. vaŋᵛhīm. parə̄ṇdīm ⁛ yąmcā. bipaitištanąm. aṣ̌aōnīm. imąmcā. ząm. yā.nā̊. baraitī ⁛
Y13.2: friiehē. vāzištahē. astōiš. ratīm. ā mruiiē. ātrə̄m. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌əϑβō.zigatəmą. gauuāstriiā uuarəštəmą. narąm. aṣ̌āōnąm. vōohī. vāstriiē. vāstriie. vāstriiē. vāstriie. fšuiiaṇtō. ratīm. ā.mruiiē. hastəmą. aṣ̌ahe. amą. raϑaēštā̊. ratīm. ā.mruiiē.
Y13.3: mazištāiš. vaē δiiāiš. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš aϑaurunō. ratīm. ā.mruiiē. cašān ąscā. aēšąm.cīt̰ ⁛ ratīš. ā.m ruiiē. ratīš. ā.stāōiiā. aməš ąscā. spəṇtą. saōš́iiaṇtascā dąhištą. arš.vacastəmą. aiβiiā matəmą. aṣ̌.xrāxᵛanutəmą ⁛ mazišt ą. amą. ā.mruiiē. daēnaiiā̊. māz daiiasnōiš. aϑaurunąscā. raϑaēšt scā. vāstriiąscā. fšuiiaṇtō
Y13.4: pairi. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. hu xšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuu ascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm ⁛ pairī. vīspā̊. hujītaiiō. iϑā. maińii ī. mamanāitē. iϑā. vaōcā.tarə̄. iϑā. vāuuarə.zātarə̄.
Y13.5: āat̰ ⁛ MN yaϑ ā. tī.ī. ahura.mazdā. mə̄ṇŋhācā. vaōcascā. dā̊scā. varəšcā. yā. vo hī ⁛ aϑā. tōi. dadimahī. aϑā. cīšm ahī. aϑā. ϑβā. āiš. y⁛ aϑā. nəmax́ iiāmahī. aϑā. išīidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā ⁛ 2 bʾl gwptn'
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛ aētə̄uš. xᵛaētātā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ah iiā. ϑβā. pairi.jasāmaidē. vaŋhu iiā̊. fsəratauuō. vaŋhuiiā̊. ārmatōi š ⁛
Y13.7: gə̄ušcā. huδā̊ŋhō. gāiiax́iiā ā. maraϑnō. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštrahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌ aōnō. aṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛
Y13.8: yeŋ́h ē. hātąm. OD gywʾk'
Y13.9: yaϑā. ahī. vairii ō ⁛ 4 gwptn' PWN KRA š́iiaōϑananąm. glyh blswm ywmbynytn' ⁛
Y13.10: aṣ̌əm. vohī ⁛ 3 gwptn'
Y13.11: ahunəm. vai rīm. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. a məṣ̌əm. spəṇtəm. y⁛ fraōritīm. hāitī m. y⁛ fraōrəitīmcā. āstaōϑβanəmcā. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. y⁛
Y13.12: yeŋ́hē. hātąm ⁛ OD LOYŠE gwptn'
Y14:
Y14.1: vīsāi. və̄. aməṣ̌ ā. spəṇtā. staōtā. zaōtā. zbātā. yaštā. framərətā. aibī.jarətā. yī šmākəm. yasnāica. vahmāica. yat̰ aməšanąm. spəṇtanąm. ahmākəm. hauuaŋ hāica. aṣ̌auuastāica. yat̰. saōšii ṇtąm. aṣ̌aōnąm ⁛
Y14.2: pairī. və̄. aməṣ̌ā spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδ ąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm ⁛ p airī. vīspā̊. hujītaiiō.
Y14.3: ahmiia. z aōϑre. barəsmanaēca. vīspe. aṣ̌auuan ō. yazata. āiiese. yešti. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā⁛ y⁛ hāuuanīm. p aiti. ratīm. sāuuaŋhə̄m. vīsīmca. p aiti. ratīm. ratauuō. vīspe. mazišt a. paiti. ratīm ⁛
Y15:
Y15.0: frauuarāne ⁛‖ hāuuanə̄ e ⁛‖ sāuuaŋhə̄e ⁛‖ raϑβąm ⁛OD gywʾk' zwt' y aϑā. ahī. vairiiō. zaōta. frā. mrīte. lʾspyk yaϑā. ahī. vairiiō. y aōta. frā.mē. mrīte ⁛ zwt' aϑā. ratuš krtn'
Y15.1: sastica⁛ zwt W lʾspyk KRA 2 BRA gwbšn' bwd ʾthš HNHTWN-tn' W blswm LALA YNSḆWN-šn' blswm Y d pytʾk' BRA kwnšn' dtwš kwnšn' BRA ʾp̄lʾdynšn' MN YDE Y lʾstl lʾsttl lʾstl lʾsttl AMT' MN lʾst' stpltl ʾywk' ʾst' ZK Y lʾst'tl BRA dtwš kwnšn' PWN mʾhlwk bstn' tn' W YDE Q̱DM blswm HNHTWN-tn'⁛ vaṇtāca. rafnaŋhāca. aməṣ̌ə̄. spə ṇtə̄. vaŋhīš. srīrāiš. nāmąn. āzbaii a. frāiieze. bərəja. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəja. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš ⁛ swkwʾlk' LAW yyw LAWHL HLKWN-šn'
Y15.2: yeŋ́hē. maē aṣ̌āt̰. hacā. vahištə m. yenē. yesnē. yenē. yesnē. paitī. vaēdā. mazdā̊. ahurō yōi.ā̊ŋharəcā. həṇticā ⁛ tą. yazāi. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pairicā. jasāi. va tā. vohī. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm aibī.bairištəm ⁛ plʾgʾm W yʾm OL wl Y glyh Y bls
Y15.3: sraōšō. iδā. astī. ahurahe mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌ō nō. yə̄.nā̊. ištō ⁛ hiiat̰. paōuruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰ ⁛ auuaϑāt̰. iδā. səraō šō. astī. ahurahe. mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌aōnō. yə̄.nā̊. ištō.
Y16:
Y16.0: yaϑā. ahī. vairiiō. ātrauuaxšō. frā. mē. mrīte. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cit̰. h acā. frā. aṣ̌auuā. viδuuā̊. mraōtī ⁛
Y16.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y⁛ huδā̊ŋhəm. mazištəm. yazatəm. yə m. səuuištəm. frādat̰.gaēϑəm. dātā rəm. vohunąm. dāmanąm.ābiiō. rātā biiō. zaōϑrābiiō. aršuxδaēibiiasca. v āγžibiiō ⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. maiń iiaōm. yazatəm. y⁛
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌auuan əm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ ābiiō. rāϑubii ō. zaōϑrābiiō. aršuxδaēibiiasca. vāγji ibiiō ⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. yazatəm. y⁛zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y⁛ zaraϑuštrahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄m. y⁛ zaraϑuštrahe. srauuā̊. y⁛ zaraϑuštrahe. daēnąm. y⁛ zaraϑuštra he. varənəmca. t̰kaēšəmca. y⁛
Y16.3: aŋhuiiaō š. aṣ̌acinaŋhō. pauruuā̊. dātā̊. dām ąn. aṣ̌aōnīš ⁛ daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. y⁛ vohu. manō. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. y⁛ xšaϑrəm. vairīm. y⁛ spəṇtąm. vaŋhīm. ārmaitīm. y⁛ hauruuatātəm. y⁛ amərətatātəm. y⁛
Y16.4: daδ uuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ ātrəm. ahu rahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ āpō. vaŋhī š mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ huuarəx šaētəm. auruuat̰.aspəm. y⁛ mā̊ŋhəm. gaōciϑrəm. y⁛ tištarīm. stārəm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋhaṇtəm. y⁛ gə̄u š. huδā̊ŋhō. uruuānəm. y⁛
Y16.5: daδuuā̊ŋh əm. ahurəm. mazdąm. y⁛ miϑrəm. vouru.g aōiiaōitīm. y⁛ sraōšəm. aṣ̌īm. y⁛ . rašnīm. razištəm. y⁛ aṣ̌aōnąm. vaŋh īš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. y⁛ vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. y⁛ rāma. xᵛā strəm. y⁛ vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋh əm. y⁛
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ aṣ̌ īm. vaŋhīm. y⁛ arštātəm. y⁛ asman əm. y⁛ ząm. huδā̊ŋhəm. y⁛ mąϑrəm. s pəṇtəm. y⁛ anaγra. raōcā̊. xᵛaδāt ā̊. y⁛
Y16.7: xᵛanuuaitīš. aṣ̌ahe. vərəzō. y⁛yāhu. iristanąm. uruuąnō. šāii eṇti. yā̊. aṣ̌aōnąm. frāuuaṣ̌aii ō ⁛ vahištəm. ahīm. aṣ̌aōnąm. y⁛ raōcaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm ⁛
Y16.8: xšuuīδa. āzīiti. y⁛ tacat̰.āpa. uxšaiiat̰.uruu ara ⁛ āzōiš. daēuuō.dātahe. hamōis tri. auuaŋhā̊.mīš. auuaŋhā̊. pairikaiiā̊. paitištātaiiaēca ⁛ paiti.sacaptaii aēca. paiti.tarətaiiaēca ⁛ paitiiōgət̰. t̰baēšahiiaēca. aṣ̌əmaōγaheca. ana ṣ̌aōnō. sāstraheca. pouru.mahrkah e ⁛
Y16.9: yazamaide. vīspā̊. āpō ⁛ yaz⁛ v īspā̊. uruuarā̊ ⁛ yaz⁛ vīspā̊. vaŋhauu ō. yaz⁛ vīspā̊. vaŋhīš ⁛ yaz⁛ vīs pā̊. maińiiauuaca. yazata. gaēϑiiāi ca. yōi. vaŋ́huδā̊ŋhō. aṣ̌auuanō ⁛
Y16.10: yaz⁛ ϑβąm. maēϑanəm. yąm. ārmaitīm. sp əṇtąm ⁛ yaz⁛ ϑβąm. maēϑnahe. p aiti. aṣ̌āum. ahura. mazda ⁛ druuafš aōš. druuō.vīrahe. druua.aṣ̌a.ciϑra he ⁛ yahmi. zī. kācit̰. tanunąm. drā jištəm. hāmī. maēϑaine. miϑnāt̰. at̰. hama. at̰. zaiiene ⁛
Y17:
Y17.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aməṣ̌ā. spəṇta. huxšaϑrā. huδā̊ŋh ō. y⁛
Y17.2: asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rata uuō. y⁛ hāuuanīm. aṣ̌auuanam. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanam. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sāuuaŋhīm.cygwn npšt' OD OL Y
Y17.10: dax́iiunąm. daŋ́hupaitīm. y⁛
Y17.11: YWM W BYRH gwptn'
Y17.12: ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ātrəm. bərəzisauuaŋhəm. y⁛ ā trəm. vohufraiiānəm.y⁛ ātrəm. uruuā zištəm. y⁛ ātrəm. vāzištəm. y⁛ āt rəm. spə̄ništəm. y⁛ xšaϑrəm. nafəδrəm. nairiiō.saŋhəm. yazatəm. y⁛ ātrəm. vīspanąm. nmānanąm. nmānō.paitīm. mazdaδātəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ mat̰. v īspaēibiiō. ātərəbiiō.
Y17.13: āpō. vaŋhīš vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnī š. y⁛ vīspā̊. uruuarā̊. OD OL Y
Y17.17: iməmca šōiϑrahe. paitīm. y⁛ yim. ahurəm mazdąm ⁛
Y17.18: ratauuō. vīspe. mazišta. y⁛ aiiara. asniia. māhiia. yāiriia. s arəδa.
Y17.19: aṣ̌āunąm. vaŋᵛhīš. sīrā̊. əṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. staōmi ⁛ zbaiiem i. ufiiemi. y⁛ nəmāniiā̊. vīsaiiā̊ zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrō.t ā̊.
Y17.20: vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. y⁛ vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ hāuua nīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhə̄m. vīs īmca. paiti. ratīm. ratauuō. vīsp e. mazišta. paiti. ratīm ⁛
Y17.21: yeŋ́hē. hātąm ⁛ OD LOYŠE
Y18:
Y18.1: aṣ̌əm. vohī ⁛ 3 gwptn'
Y18.2: dāidī. mōi. yə̄. gąm. tašō. apasc ā. uruuarā̊scā. amərətātā. hauruuā tā. spə̄ništā. maińiiī. mazdā. təuu īšī. utaiiūitī. manaŋhā. vohī. s ə̄ŋhē ⁛
Y18.3: MN spəṇtā. maińiiī. vahišt ācā. manaŋhā. hacā. aṣ̌āt̰. š́ii aōϑanācā. vacaŋhācā ⁛ ahmāi. dṇ n. hauruuātā. amərətātā. mazdā̊. x šaϑrā. ārmaitī. ahurō ⁛ 2 bʾl gwptn'
Y18.4: ahiiā. maińiiə̄uš. spə̄ništahiiā. v ahištəm. hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄u š. ə̄əānī. manaŋhō ⁛ ārmatōiš. zas tōibiiā. š́iiaōϑanā. vərəziiat̰. ōii ā. cistī. huuō. patā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊ ⁛
Y18.5: ahiiā. maińiiə̄uš. tuuə̄m. ahī. tā. spəṇtō. yə̄. ahmāi. gąm. rāń iiō. skərətīm. hə̄m.tašat̰. at̰. hōi. vāstrāi. rāmā̊.dā̊. ārmaitīm. hiiat̰. hə̄m. vohī. mazdā. hə̄mi.fra štā. manaŋhā ⁛
Y18.6: ahmāt̰. maińiiə̄uš. rā rəš́iieiṇtī. drəguuaṇtō. mazdā. sp ṇtāt̰. nōit̰. aϑā. aṣ̌āōnō. kasə̄u šcīt̰. nā. aṣ̌aōnē. kāϑē. aŋhat̰ ⁛ isuuācīt̰. hąs. parōiš. akō. drəguuā itī ⁛
Y18.7: tācā. spəṇtā. maińiiī. maz dā. ahurā. aṣ̌āunē. cōiš. yāzī. c īcā. vahištā. hanaə. ϑβahmā t̰. zaōšāt̰. drəguuā̊. baxšaitī ⁛ ah iiā. š́iiaōϑanāiš. akāt̰. ā.š́ii ąs. manaŋhō.
Y18.8: tā. dā̊. spəṇtā. m aińiiī. mazdā. ahurā ⁛ āϑrā. vaŋh ā̊. vīdāitīm. rānōibiiā. ārmatōi š. dibązaŋhā. aṣ̌ax́iiācā. hāzī. paōurīš. išəṇtō. vāurāitē ⁛
Y18.9: sp əṇtā. maińiiī ⁛ 2 bʾl gwptn'
Y18.10: aṣ̌əm. voh ī. 3 gwptn'
Y18.11: spəṇtā.maińiiīm. hāit īm. y⁛
Y18.12: yeŋ́hē. hātąm ⁛ OD LOYŠE LOYŠE zwhl YNSḆWN-šn'
Y18.13: yaϑā. ahī. vairiiō ⁛ 4 PWN bwlnd KALA zwt W lʾspyk BRA hm gwptn' plʾgʾm ʾp̄lʾstn'
Y18.14: aṣ̌əm. vohī ⁛ 3 gwptn'
Y18.15: ahunəm. v airīm. yaz⁛ aṣ̌əm. voahištəm. vahištəm. voahištəm. vahištəm. sraē štəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yaz⁛
Y18.16: yeŋ́h ē. hātąm⁛ OD LOYSE gwptn' ⁛⁛
Y19:
Y19Header: ⁛⁛bkʾn' ʾhnwl bwn⁛⁛⁛
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm. a hura.mazda. maińiiō. spə̄ništa. dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āuąm. aṣ̌āum. aṣ̌āuąm. aṣ̌āum. ci t̰. auuat̰. vacō. ās. ahura.mazda. yat̰. mē. frāuuaōcō.
Y19.2: para. asməm. para. āpə m. para. ząm. para. gąm. para. uruuarąm. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. p ara. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišc a. xrafstrāiš. maṣ̌iiāišca. para. vīspəm. ahīm. astuuaṇtəm. para. vī spa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra
Y19.3: āat̰. mraōt̰. ahurō. mazdā̊. baγa. aēš a. ās. ahurahe. vairiiehe. spitama zaraϑuštra ⁛ yat̰. tē. frāuuaōcəm.
Y19.4: par asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruuarąm. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. a ṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xrafstrā iš. maš́iiāišca. para. vīspəm. ah īm. astuuaṇtəm. para. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra ⁛
Y19.5: hā.mē. baγa. ahunahe. vairiiehe. spitama. zaraϑu štra. ana.piiīxδa. ana.pišīta. srā uuaiiamna ⁛ satəm. paiti. ańiiaēšąm. ra ϑβąm. gāϑanąm. ana.piiīxδanąm. ana. pišītanąm. srāuuaiiamnanąm ⁛ āat̰. ai piiīxδa. aipišīta. srāuuaiiamna. das a. paiti. ańiiē. ratauuō ⁛
Y19.6: yasca. mē. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaṇta. s pitama. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. v airiiehe. marāt̰. frā.vā. mraō. dra ṇjaiiāt̰. frā.vā. drəṇjaiiō. srāuu aiiāt̰. frā.vā. srāuuaiiō. yazāit i ⁛ ϑrīšcit̰. tarō. pərətīmcit̰. hē. uruuānəm. vahištəm. ahīm. frapāraii eni. azəm. yō. ahurō. mazdā̊ ⁛ ā. vah ištāt̰. aŋhaōt̰. ā. vahištāt̰. aṣ̌ āt̰. ā. vahištaēibiiō. raōcaēibiiō ⁛
Y19.7: yasca. mē. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. a stuuaiṇti. spətama. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. vairiiehe. drəṇjaiiō. apa. raōδaiiete ⁛ yat̰. vā. naēməm. yat̰. vā. ϑrəšum. yat̰. vā. ciϑrušum. yat̰. vā. paṇgtaŋhum ⁛ pairi.dəm. tanuua. azəm. yō. ahurō. mazdā̊. uruuānəm. h aca. vahištāt̰. aŋhaōt̰ ⁛ auuauuaitiia. bązasca. fraϑasca. pairi.taṇuiia. y aϑa. īm. zā̊. astica. īm. zā̊. auuai ti. bązō. yauuaiti. fraϑascit̰ ⁛
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. vaōce. yat̰. ahumat̰. yat̰. ratumat̰ ⁛ para. auuaŋ́he. ašnō. dā̊ŋhōit̰ ⁛ para. āpō. para. zəmō. p ara. uruuaraiiā̊. para. gə̄uš. caϑβuuarə. paitištāniiā̊. dā̊ŋhōit̰ ⁛ para. narš. aṣ̌aōnō. bipaitištānahe. ząϑāt̰ ⁛ p ara. auuaŋ́he. hēϑβarəštō. kəhrpaiia. apa. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. dāhīm ⁛
Y19.9: frā.mē. spańiiā̊. maniuuā̊. vauuaca ⁛ vīspąm. aṣ̌aōnō. stīm. paitīmc a. bauuaiṇtīmca. bīš́iieiṇtīmca ⁛ š́iiaōϑanō.tāitiia. š́iiaōϑənanąm. aŋhə̄uš. mazdāi ⁛
Y19.10: aētat̰ca. aēšąm. uxδanąm. uxδōtəməm. yāiš. yauua. fraca. vaōce. fraca. mruiiē. fraca. vaxšiieiti ⁛ asti. zī. ana. auuauuat̰ uxδata. yaϑa. yat̰. dit̰. vīspō. aŋ huš. astuuā̊ ⁛ ā.saxšat̰. sašąs. dadrānō. nī. pairi. irəϑiiąs.tāta t̰. haraite ⁛
Y19.11: aētat̰ca. nō. vacō. frā uuaōce. sixšīmca. hišmāirīmca. y aϑna. kahmāicit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. h aca. yat̰. vahištāt̰ ⁛
Y19.12: yaϑa. frāiδa ā.mraōt̰. yat̰. dəm. ahīmca. ratīmca ādadat̰. iϑa. dəm. para.cinasti. yim. ahurəm. mazdąm. manas.paōiriiaēibiiō. dā mabiiō ⁛ yaϑa. īm. vīspanąm. mazištə m. cinasti. aϑa. ahmāi. dāmąn. cina sti.
Y19.13: yaϑa. mazdā̊. hujītīš. vaŋh ə̄uš. iδa. ϑrətīm. t̰kaēšəm. ā.drəṇ jaiieite. dazda. manaŋhō. para. ī m. iδa. manaŋhe. cinasti ⁛ yaϑa. fra daxštarəm. manaŋhe. manaŋhō. aētauu aitiia. īm. kāraiieiti. š́iiaōϑənanąm ⁛ iδa. ahīm. kāraiieiti ⁛
Y19.14: yat̰. dəm. dā mabiiō. cinasti ⁛ mazda. iϑa. təm. ya t̰. ahmāi. dāmąn ⁛ xšaϑrəm. ahurāi. cinasti. tat̰. mazda. tauua. xšaϑrəm. drigubiiō. vāstārəm. cinasti ⁛ yaϑa. uruuaϑəm. spitamāi. paṇca. t̰kaēša ⁛ vīspəm. vacō. frauuākəm. haurəm. va cō. ahurahe. mazdā̊ ⁛
Y19.15: vahištō. ahurō. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frāmraōt̰. va hištō. hāmō. kāraiiat̰ ⁛ hiϑβat̰. ak ō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtō. ā. mrīta ⁛ aiia. aṇtarə.uxti ⁛ nōit̰ nāmanā̊. nōit̰. sə̄ŋha. nōit̰. xrat auuō ⁛ naēdā. varanā. nōit̰. uxδa. n aēda. š́iiaōϑna ⁛ nōit̰. daēnā̊. nō it̰. uruuąnō. haciṇte ⁛
Y19.16: aētat̰ca. va cō. mazdō.uxδəm. ϑri.afsməm. ϑri.aβsməm. ϑri.afsməm. ϑri.aβsməm. caϑru. pištrəm. paṇca.ratu. rāiti. haṇk ərəiϑəm ⁛ kāiš. hē. afsmąn. humat əm. hīxtəm. huuarəštəm ⁛
Y19.17: kāiš. pi štrāiš. āϑrauua. raϑaēštā̊. vā striiō. fšuiiąs. hīitiš ⁛ vīsp aiie. irəna. hacimna. nairi. aṣ̌aōn e. arš.manaŋha. arš.vacaŋha. arš.š́iiaōϑna ⁛ ratuš. mərəta. daēnō. sāca ⁛ yeŋ́he. š́iiaōϑanāiš. gaē ϑā̊. aṣ̌a. frādəṇti ⁛
Y19.18: kaiia. ratauuō. nmāniiō. vīsiiō. zaṇtumō. dax́iiu mō. zaraϑuštrō. puxδō ⁛ ā̊ŋhąm. dax́ iiunąm. yā̊. ańiiā̊. rajōit̰. zaraϑuš trōit̰. caϑru.ratuš. raγa. zaraϑuštrəš ⁛ kaiia. aŋ́hā̊. ratauuō. nmāńiiasca. v īsiiasca. zaṇtumasca. zaraϑuštrō. t īiriiō ⁛
Y19.19: kat̰. humatəm. aṣ̌auuanəm. man as.paōiriiō ⁛ kat̰. hīxtəm. mąϑrō. s pəṇtō ⁛ kat̰. huuarəštəm. staōtāiš ca. aṣ̌a.paōiriiāišca. dāmə̄bīš.
Y19.20: mazdā̊. frāmraōt̰. cīm. frāmraōt̰. a ṣ̌auuanəm. maińiiaōmca. gaēϑīmca ⁛ cuu ąs. frāmraōt̰. frauuākəm. vahištō. xšaiiamnō ⁛ cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. v ahištəmca. auuasō.xšaϑrəmca ⁛
Y19.21: baγą m. ahunahe. vairiiehe. y⁛ ahunahe. vairiiehe. y⁛ frasraōϑrəmca. framə rəϑrəmca. fragāϑrəmca. frāiiaštīmca.
Y19.22: yeŋ́hē. hātąm ⁛ OD LOYŠE gwptn'⁛
Y20:
Y20.1: frāmraōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. vo hī. vahištəm. astī. para. ahmā i. vohī. vahištəm. cinasti. yaϑa. xᵛaētauue. xᵛaētātəm. vohī. vahiš təm. asti ⁛ aϑa. t̰kaēšəm. kāraiieiti.
Y20.2: uštā. astī. uštā. ahmāi. uštatā itiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌aōne. para.cinasti. yaϑa. nā. stā itiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌aōne. para.cinasti ⁛
Y20.3: yat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. para.cinasti. v īspəm. mąϑrəm. vīspəm. mąϑrāi. y aϑa. aṣ̌āī. xšaϑrəm. cinasti ⁛ yaϑa ca. zbaiieṇte. aṣ̌aōne. aṣ̌əm. cina sti ⁛ yaϑaca. xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinasti. yat̰. saōš́iiaṇtibiiō ⁛ ϑr āiiō. t̰kaēša. vīspəm. vacō. frauu ākəm. haurum. vacō. ahurahe. mazdā̊ ⁛
Y20.4: mazdā̊. frāmraōt̰. cīm. frāmraōt̰. aṣ̌auuanəm. maińiiaōmca. gaēϑīmca ⁛ cauuąs. frā.mraōt̰. frauuākəm. vahi štō. xšaiiamnō ⁛ cuuaṇtəm. aṣ̌auuan əm. vahištəmca. auuasō.xšaϑrəmca.
Y20.5: baγąm. aṣ̌ahe. vahištahe. y⁛ a ṣ̌ahe. vahištahe. y⁛ frasraōϑrəm ca. framarəϑrəmca. fragāϑrəmca. frāiia štīmca ⁛
Y20.6: yeŋ́hē. hātąm ⁛ OD LOYŠE gwptn'⁛
Y21:
Y21.1: yesnīm. vacō. aṣ̌aō nō. zaraϑuštrahe. yeŋ́he. hātąm. āat̰. yesne. paitī. yeŋ́he. iδa. mazdāi. yasnəm. cinasti. ya ϑa. dāta. ahurai. hātąm. yasnə m. cinasti. yaϑa. dāta. ahurai. hātąm. yasnəm. cinasti. yaϑa. dāta. ahurai. hātąm. yasnəm. cinasti.
Y21.2: yaϑa. haδ bīš. cīcišąm. yā̊ŋhąm. iδa. a ṣ̌aōninąm. ārmaiti.paōiriianąm. y asnəm. para.cinasti ⁛ yaϑa. vahməm. aməṣ̌aēibiiō. ϑrāiiō. t̰kaēša. vī spəm. vacō. yesnīm. cīm. aōi. y asnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. paiti. ya snahe ⁛
Y21.3: āat̰. mraōt̰. ahurō. mazdā̊. uštā. ahmāi. yahmāi. ušta. k ahmāicīt̰. vasa.xšaiiąs. maz dā̊. dāiiāt̰. ahurō ⁛
Y21.4: cīm. aētaiia. paiti.vaca ⁛ paitiiāmraōt̰. paitiiāmraōt̰. uštatātəm⁛ uštatātəm⁛ paitiiāmraōt̰⁛ ušta tāitiiaca. vīspəm. aṣ̌auuanəm. hə ṇtəmca. bauuaṇtəmca. bīš́iiaṇtəmca. vahištəm. vahištō. paitiiāmraō t̰. vahištō. mazdā̊. paitiiāmraōt̰. vahištəm. aṣ̌auuanəm. vahištāi. aṣ̌aōne ⁛
Y21.5: baγąm. yeŋ́hē.hātąm. hufrāiiaštąm. aṣ̌aōnīm. y⁛
Y21.6: yeŋ́h ē. hātąm ⁛ OD LOYŠE gwptn'
Y22:
Y22Header: hwmʾst' bwn
Y22.1: aṣ̌əm. vohū.⁛ 3 gwptn'
Y22.2: ʾsm W bwd HD tʾk' MN dšn' BRA HNHTWN-šn' hwm kʾmstyh 3 tʾk' ʾwlwlʾm pʾl HNHTWN-tn' barəsmana. paiti.bərəta. ha δa.zaōϑra. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməšanąm. spəṇ tanąm※ iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm※ ā⁛ ā⁛ y⁛ imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. āiiese. yešti. imąmcā. ur uuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uz dātąm. ā⁛ y⁛
Y22.3: aiβiiō. vaŋhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōm auuaitīš. haδānaēpatauuaitīš. a ṣ̌aiia. uzdātā̊. ā⁛ y⁛ aiβiiō. va ŋhībiiō. apəmca. haōmiiąm. ā⁛ y⁛ asmanaca. hāuuana. ā⁛ y⁛ aiiaŋhaē naca. hāuuana. ā⁛ y⁛
Y22.4: imąmcā. uruuar ąm. barəsmaińīm.jaγmīšīmca. ratu fritīm. marəϑrəmca. varəzīmca. daēnaii ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑa nąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aō nō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. imą. aēsmąsca. baōiδīmca. ā⁛ y⁛ tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīs paca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑ ra. ā⁛ y⁛
Y22.5: xšnīmaini. ahurahe. m azdā̊. aməšanąm. spəṇtanąm. sraō šahe. aṣ̌iiehe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ah e.
Y22.6: ā⁛ y⁛ asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ sāuuaŋhə̄e⁛ cygwn npšt' OD OL Y
Y22.14: dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš⁛
Y22.15: ā⁛ y⁛ ā⁛ y⁛ YWM W BYRH gwptn'
Y22.16: ā⁛ y⁛ tauua. āϑrō. ahur ahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibii ō. ātərəbiiō. ā⁛ y⁛ aiβiiō. vaŋhī biiō. OD OL Y
Y22.20: aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑ βąm.
Y22.21: ā⁛ y⁛ raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. OD sarəδaną mca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. h āuuanōiš. raϑβō⁛
Y22.22: MN iməm. haōməm əməm əməm . aṣ̌aiia. uzdātəm. ā⁛ y⁛ imąm cā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātą m. ā⁛ y⁛ imąmcā. uruuarąm. haδānaē patąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā⁛ y⁛
Y22.23: aiβ iiō. vaŋhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōm auuaitīš. gaōmauuaitīš. haδānaēpa tauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. ā⁛ y⁛ aiβiiō. vaŋhībiiō. apəmca. haō miiąm. ā⁛ y⁛ asmana. asmanaca. asmana. asmanaca. hāuuana. ā⁛ y⁛ aiiaŋhaēnaca. hāuuana. ā⁛ y⁛
Y22.24: im ąmcā. uruuarąm. barəsmainīm. jaγmīš īmca. ratufritīm. marəϑrəmca. varəzī mca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīm ca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrət īmą. imą. aēsmąsca. baōiδīmca. ā⁛ y tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.c iϑra. ā⁛ y⁛ HT' hšnwmn Y nwk'ʾp̄l YHWWN-yt' xšn īmaine. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛa rənaŋhatō. aməšanąm. spəṇtanąm. miϑra he. vouru.gaōiiaōitōiš. rāmanasca. xᵛāstrahe. huuarəxšaētahe⁛ OD OL Y aṣ̌ a.xᵛāϑrahe⁛ vīspaēšąm. OD frauuašanąm aōxtō.nāmanō. yazatahe⁛ ʾywp ZK hňwmn Y AMT' YHWWN-yt' 2 bʾl gwptn' W sʾcšn' hmʾk' hwp BRA nkylšn' bwd OL Y ʾthš YHBWN-šn'⁛
Y22.26: ā⁛ y⁛ auuaŋ́ hā̊. frauuašaiiō. yā̊. paōiriia. ā̊ŋh arə. nəmānanąmca. vīspąmca. zaṇtunąm ca. dax́iiunąmca. yā̊. asmanəm. vīδā raiiən. yā̊. āpəm. vīδāraiiən. yā̊. z ąm. vīδāraiiən. yā̊. gąm. v īδāraiiə n. yā̊. barəϑrišuua. puϑrē. vīδāraiiən. paiti.vərətē. apara.ərəϑəṇtō.
Y22.27: ā⁛ y⁛ āfrauuaši. ahurahe. mazdā̊. amə šanąm. spəṇtanąm. mat̰. vīspāibiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuašibiiō. yā̊. maińiia uuanąm. yazatanąm. ā⁛ y⁛ āfrauuašie. gaiiahe. maraϑnō. zaraϑuštrahe. spə ṇtāmahe. kauuōiš. vīštāspahe. isat̰.vāstrahe. zaraϑuštrōiš. mat̰. vīspaēibiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌ibii ō. yā̊. paōiriianąm. t̰kaēšanąm.
Y22.28: ā⁛ y⁛ vīspaiia. aṣ̌auuane. frauuaše. ke. asti. kauuacit̰. aŋ́hā̊. zəmō. para. ərəsta. dahmi. nāirike. apərənāiiīke. kai nike. vāstriiāuuarəzi. upašaēta. hac a. ahmāt̰. nmānāt̰. iziieiṇti. yā̊. paitiš.marəṇti. yā̊. aiβi.nāsəṇ ti. vaŋhīš. yasnąsca. vahmąsca.
Y22.29: ā⁛ y⁛ aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. OD nabā nazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. hauuahe. ur unō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y22.30: ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō. ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. vaŋhaδā̊biiō. yazataēibiiō. maińiiaō ibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. hə ṇti. yasńiiāica. vahmiiāica. aṣ̌ āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰⁛
Y23:
Y23.0: fra uuarāne⁛ ‖ hāuuanə̄e⁛ ‖ sāuuaŋhə̄e⁛ ‖ raϑ βąm⁛ OD gywʾk' ⁛ zwt' yaϑā. ahī. vairii ō. zaōta. frā.mē. mrīte⁛ lʾspyk yaϑ ā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mr īte⁛ zwt' aϑā. ratuš⁛ krtn'⁛
Y24:
Y24.1: PWN ahurāi. m azdāi. tštk' MNW-š hwm W ʾwlwlʾm ḆYN LWTE ʾp̄stʾk' LALA YHSNN-šn' haōmą. āuuaēδ aiiamahe. imą. haōmąsca. miiazdą sca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm⁛ imąmcā gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. imą mcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aii a. uzdātąm.
Y24.2: aiβiiō. vaŋhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuait īš. haδānaēpatauuaitīš. aṣ̌aiia uzdātā̊⁛ aiβiiō. vaŋhīibiiō. apəmc a. haōmiiąm. asmanaca. hāuuana. aii aŋhaēnaca. hāuuana⁛
Y24.3: imąmcā. uruuarą m. barəsmainīm. jaγmīšīmca. ratuf ritīm. marəϑrəmca. varəzīmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš⁛ gāϑanąmc a. srōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ ahe. raϑβō. ratufrəitīm⁛ imą. aēs mąsca. baōiδīmca. tauua. āϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazda δāta. aṣ̌a.ciϑra. pairica. dadəmahe. āca. vaēδaiiamahe⁛
Y24.4: āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahe. ahurāica. mazdāi. sraōšā ica. aṣ̌āi. aməṣ̌aēibiiasca. spəṇtaē ibiiō. aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌ibiiō. aṣ̌ āunąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzaiti. vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aōnō. staōiš. yasnāic a. v⁛ x⁛ f⁛
Y24.5: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamah e. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aō nō. frauuaṣ̌ə̄e. yasnāica. v⁛ x⁛ f⁛ huiiaōš. aṣ̌acənaŋhō. mat̰. vīspaē ibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā. ərərīϑušąm. a ṣ̌aōnąm. yā̊sca. juuaṇtąm. aṣ̌aō nąm. yā̊sca. narąm. azātanąm. fraš ōcariϑrąm. saōš́iiaṇtąm※※
Y24.6: imą. haōmąsca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barə smaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. imąmcā. gąm. jīuuiiąm. a ṣ̌aiia. uzdātąm. imąmcā. uruuarąm. h aδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm.
Y24.7: ai βiiō. vaŋhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōm auuaitīš. gaōmauuaitīš. haδānaēpa tauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβii ō. vaŋhībiiō. apəmca. haōmiiąm. asm anaca. hāuuana. aiiaŋhaēnaca. hāuuana.
Y24.8: imąmcā. uruuarąm. barəsmainīm.jaγmīš īmca. ratufritīm. marəϑrəmca. varəzīm ca. daēnaiiā. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšī mca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufri tīm. imą. aēsmąsca. baōiδīmca. tauu a. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vī spaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑr a⁛ pairəca. dadəmahe. āca. vaēδaiia mahe⁛
Y24.9: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑraēi biiō. huδā̊biiō. yauuaējibiiō. yauuaēs ubiiō. yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iieṇtī. yā̊sca. uiti.
Y24.10: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. frāiiehīš. ahe. nmānahe. fradaϑāi. ahe. nmānahe. p asuuąmca. narąmca. zātanąmca. ząh iiamnanąmca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́he. aēm. həṇti ⁛
Y24.11: āat̰. dīš. āuuaēδa iiamahe. aṣ̌aōnąm. vaŋhībiiō. fra uuašibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑīrā̊ sca. aṣ̌āunąm. auuaŋhe.
Y24.12: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. daϑušō. ahurahe. m azdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. maińiiə̄uš maińiiaōiiehe. aməšanąm. spəṇtanąm yasnāica. v ⁛ x⁛ f⁛ ẔNE gywʾk' tštk' MNW-š hwm W ʾwlwlʾm ḆYN PWN dtwš LAWHL HNHTWN-šn' PWN ʾwlwys BRA HNHTWN-šn' hʾwn' MN kwstk' hwy OL kwstk' Y dšn' YHYTYWN-šn' PWN lwy prʾc nkwn kwnšn'⁛
Y24.13: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe. yasniiuca. yasniiuica. yasniiuca. yasniiuica. v ⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. āuuaē ⁛ sāuuaŋhə̄e. cygwn npšt OD OL Y
Y24.21: dax́ii unąm. daŋ́hupatōiš. yasnāica. v ⁛ x⁛ f
Y24.22: āat̰. dīš. āuuaē ⁛ YWM W BYRH gwptn'
Y24.23: āat̰. dīš āuuaēδaiiamahe. tauua. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ā tərəbiiō. yas⁛ v⁛ x ⁛ f⁛ āat̰. dīš. uuaē ⁛ aiβiiō. vaŋhībiiō. OD OL Y
Y24.27: aṣ̌aō ninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm. yasnāica. v⁛ x ⁛ f⁛
Y24.28: āat̰. dīš. āuuaē ⁛ raϑβō. bərəza tō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. OD sarəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. yas⁛ v⁛ x ⁛ f⁛
Y24.29: āat̰. dīš. āuuaē ⁛ AMT' hšnwmn Y nwk'ʾbl YHWWN-yt' ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməšanąm. spəṇtanąm. miϑrahe. vouru. gaōiiaōitōiš. rāmanasca. xᵛāstrahe. huuarəxšaētahe. OD nabānazdištanąm. fra uuaṣ̌inąm. ʾywp' ZK ZK hňwmn AMT YHWWN-yt xšn aōϑra. yasnāica. v⁛ x ⁛ f⁛
Y24.30: āat̰. daēš āuuaēδaiiamahe⁛ aṣ̌āunąm. frauuaša nąm. OD OL nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. h auuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e. yasnāica. v⁛ x ⁛ f⁛
Y24.31: āat̰. dīš. āuuaē ⁛ vīspaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. yas⁛ v ⁛ x ⁛ f ⁛ āat̰. dīš. āuuaē ⁛ vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. OD y at̰. vahištāt̰⁛
Y25:
Y25.1: aməšā̊. spəṇtā⁛ hʾwn' LAWHL wltynšn' huxšaϑrā̊. huδā̊ŋhō. y⁛ iməm. haōməm. hwm W ʾwlwlʾm ḆYN hʾwn' LMYTWN-šn' aṣ̌aiia. uzdātəm. y⁛ imąmcā. gąm. j īuuaiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. y⁛ imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzd ātąm. y⁛
Y25.2: aiβiiō. vaŋhəbiiō. vaŋhə̄biiō. vaŋhəbiiō. vaŋhə̄biiō. imā̊. z aōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuaitīš haδānaēpatauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdāϑ ā. y⁛ aiβiiō. vaŋhībiiō. apəmca. h aōmaiiąm. y⁛ asmanaca. hāuuana. y⁛ aii aŋhaēnaca. hāuuana. y⁛
Y25.3: imąmcā. uruua rąm. barəsmainīm. jaγmīšīmca. ratufr itīm. marəϑrəmca. varəzīmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑanąm ca. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm⁛ imą. aēs mąsca. baōiδīmca. yaz⁛ tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vo hu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. yaza⁛
Y25.4: AMT' hšnwmn Y nwk'ʾbl YHWWN-yt' ahurəm. mazdąm. raēuua ṇtəm. xᵛarənaŋhaṇtəm. y⁛ aməšā̊. spəṇt ā̊. huxšaϑrā̊. huδā̊ŋhō. y⁛ miϑrəm. v ouru.gaōiiaōitīm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y⁛ huuarəxšaētəm. aməṣ̌əm. raēm. aurt̰.a spəm. y⁛ vaēm. aṣ̌auuanəm. y⁛ vaēm. upar ō.kairīm. y⁛ tarəδātō. ańiiāiš. dā mąn⁛ aētat̰. tē. vaiiō. y⁛ yat̰. t ē. asti. spəṇtō.maińiiaōm⁛ raziš tąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. y⁛ daēnąm. vaŋᵛhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ mąϑ rəm. spəṇtəm. aṣ̌.xᵛarənaŋᵛhəm. y⁛ dātə m. vīdōiium. y⁛ dātəm. zaraϑuštri. y⁛ darəγąm. upaiianąm. y⁛ daēnąm. va ŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ zarazdāitīm. mąϑrəm. spəṇtəm. y⁛ uši.darəϑrəm. daēnąm. māzdaiiesnīm. y⁛ vaēδīm. m ąϑrəm. spəṇtəm. y⁛ āsnəm. xratīm. mazdaδātəm. y⁛ gaōšō.srītəm. xra tīm. mazdaδātəm. y⁛ ātrə̄m. ahurah e. mazdaδātəmā̊. mazdā̊. mazdaδātəmā̊. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌ auuanəm. ašahe. ratīm. y⁛ vīspe. ātarō. y⁛ gairīm. iš́i. daranəm. ma zdaδātəm.aṣ̌a. xᵛāϑrəm. yazatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaōm. ya zatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaē ϑīm. yazatəm. y⁛ aṣ̌āunąm. vaŋhī š. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. s tāumi⁛ zbaiiemi. ufaiiemi. y⁛ nəmāna iiā̊. vīsaiiā̊. zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā⁛
Y26:
Y26.1: vīspanąmca. ā̊ŋhą m. paōiriianąm. frauuaṣ̌inąm. iδa. y⁛ frauuaṣ̌īm. auuąm. yąm. ahurahe. m azdā̊. mazištąmca. vahištąmca. s raēštąmca. xraōždištąmca. xraϑβ ištąmca. hukərəptəmąmca. aṣ̌āt̰. apanōtəmąmca.
Y26.2: aṣ̌āunąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y⁛ aməšanąm. spəṇtanąm. xšaētanąm. v arərzidōiϑranąm. bərəzatąm. aiβiiāmanąm. taxmanąm. āhīiriianąm. yōi. aiϑii ejaŋhō. aṣ̌auuanō⁛
Y26.3: paōiriianąm. t̰k aēšanąm. paōiriianąm. sāsnō.gīšą m. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ah īmca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ yōi. aṣ̌āi. vaōna rə⁛ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. y⁛
Y26.4: i. aṣ̌āi. vaōnarə. gaiiehe. maraϑnō. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštrah e. spitāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. a ṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ kauuōiš. vīštāspahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ isat̰uuāstrahe. zaraϑuštrōiš. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛
Y26.5: nabānazdi štanąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ahīmca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ yōi. aṣ̌āi. vaōnarə. mat̰. vīspaēibiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauua šibiiō. yā̊. irīrəϑušąm. aṣ̌aōnąm. y ā̊sca. juuaṇtąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. narąm. azātanąm. frašōcarəϑram. saōš́ iiaṇtąm.
Y26.6: iδa. iristanąm. uruuanō. y⁛ yā̊. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō⁛ vīspaną m. ahmiia. nmāne. nabānazdištanąm. pa ra.iristanąm. aēϑrapaitinąm. aēϑraii anąm. narąm. nāirinąm. iδa. aṣ̌aōnąm. a ṣ̌aōninąm. frauuašaiiō. y⁛
Y26.7: vīspanąm. aēϑrapaitanąm. aṣ̌aōnąm. frauuašaii ō. y⁛ vīspanąm. aēϑraiianąm. aṣ̌aō nąm. frauuašaiiō. y⁛ vīspanąm. narą m. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ vīspan ąm. nāirinąm. aṣ̌aōninąm. frauuašaiiō. y⁛
Y26.8: vīspanąm. apərənāiiīkanąm. dahmō. kərətanąm. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ ā.dax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y⁛ uzdax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauuaša iiō. y⁛
Y26.9: narąmca. aṣ̌aōnąm. frauuašaii ō. y⁛ nāirənąmca. aṣ̌aōninąm. frauuaša iiō. y⁛ vīspā̊. aṣ̌āunąm. vaŋᵛhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y⁛ yā̊. haca. gaiiāt̰. maraϑnat̰. ā.saōš́ii aṇtāt̰. vərəϑraγnat̰⁛
Y26.10: vīspā̊. frauua šaiiō. aṣ̌aōnąm. y⁛ iristanąm. uruuą nō. y⁛ yā̊. aṣ̌āunąm. frauuašaiiō⁛
Y26.11: yeŋ́hē. hātąm⁛ OD LOYŠE gwptn' ʾsm W bwd HNHTWN-t YKOYMWN-yt' OL Y ʾthš YḆLWN-šn'
Y27:
Y27.0: lʾspyk' yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. f rā.mē. mrītē⁛ zwt' aϑā. ratuš. krtn'
Y27.1: aētaδa. dəm. ʾp̄lhʾwn' BRA ʾp̄lʾcynšn'⁛ vīspa nąm. mazištəm. dazdiiāi. ahīmca. ra tīmca. yəm. ahurəm. mazdąm⁛ ʾp̄lhʾwn PWN ʾwlwys BRA HNHTWN-šn'⁛ snaϑāi. aŋharahe. maiń iiə̄uš. druuatō. snaϑāi. aēšmahe. xra uuī.draōš. sanaϑāi. māzaińiianąm. daē uuanąm. sanaϑāi. vīspanąm. daēuuanąm. varəniianąmca. druuatąm.
Y27.2: fradaϑāi. ahura he. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. fra daϑāi. aməšanąm. spəṇtanąm. fradaϑā i. tištriiehe. stārō. raēuuatō. xᵛarən aŋhatō. fradaϑāi. narš. aṣ̌aōnō. fra daϑāi. vīspanam. spəṇtahe. maińii ə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm⁛ PWN KRA fradaϑ āi. ʾp̄lhʾwn' 4 ʾngwst' BRA ʾp̄lʾcynšn' ʾytwn' AYḴ PWN pnc fradaϑāi gwš bʾlʾ Y YDE Q̱̱DM YHSNN-yt' PWN dāmanąm. aṣ̌aōnąm ʾp̄lhʾwn' OL BBA Y hʾwn' HNHTWN-šn'⁛
Y27.3: yaϑā. ahī. vairiiō⁛ 4 gwptn' PWN ytʾhwkwylywk' pltwm ʾp̄lhʾwn PWN BBA Y hʾwn' cygwn hwlšyt' gltyt' BRA gltynšn'⁛ PWN ytʾhwkwylywk' pltwm PWN š́iiaōϑananąm 1 W PWN aŋhə̄uš. 1 bʾl PWN ma zdāi ʾywk bʾl kwptn' W PWN dtygl hm PWN ẔNE wʾck' KRA ʾywk' 2 bʾl W PWN stygl yaϑā. ahī. vairiiō hm PWN ẔNE wʾckyhʾ KRA ʾywk' 3 bʾl kwptn' ʾytwn' MNW pltwm YHWWN-yt' 3 bʾl W PWN dtygl 6 bʾl W PWN stygl 9 bʾl W PWN xšaϑrəmcā stygl ʾp̄lhʾwn gwš bʾlʾ BRA ʾp̄lʾcynšn' PWN ytʾhwwylywk' chʾlwm hwm W ʾwlwlʾm hmʾy kwpšn'⁛
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. vahištā. srauuā̊scā. š́iiaōϑanācā. vaōcā⁛ tātī. vohī. manaŋhā. aṣ̌āicā. išudəm. stītō. xšmākā. xšaϑrā. ahurā. fərašə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahīm⁛ 4 bʾl gwptn' hwm W ʾwlwlʾm kwptn' hʾwn' škʾp̄tn'⁛
Y27.5: ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrā i. jaṇtī. nərəbiiascā. nāiribiiascā. z araϑuštrahe. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. mana ŋhō. yā. daēnā̊. vairīm. hanāt̰. mī ždəm. aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm. yąm. iš́iiąm. ahurō. masatā. mazdā. 4 bʾl gwptn' hwm W ʾwlwlʾm kwptn' hʾwn' škʾp̄tn'
Y27.6: aṣ̌əm. vohī⁛ 3 gwptn' W PWN KRA ʾywk-1 zwl ʾndk-1 PWN vohī. ḆYN hʾwn' kwnšn'⁛
Y27.7: haōma. pairi. ⁛ ʾp̄lhʾ cygwn hwlšt' gltyt' ḆYN hʾwn' 3 bʾl gltynytn harəš́iieṇte. mazda.xšaϑra. aṣ̌ahe ratauuō. vaŋhuš. sraōšō. yō. aṣ̌a he. hacaite. mązaraiia. hə̄ca. iδ a. yōi. ϑβā. astu⁛
Y27.8: humaiia. upaŋᵛhā̊. cīšmaiδe. ahunahe. vairiiehe. aṣ̌a iia. frasrītahe. hāuuanaiiā̊sca. aṣ̌aii a. frašītaiiā̊. aršuxδanąmcā. vacąm⁛ hwm W ʾwlwlʾm PWN ʾplhʾwn YNSḆWN-tn' slyšk-1 ḆYN jīv.dʾn' LMYTWN-šn'⁛ aϑā.zī.nə̄. humāiiō.tarā. aŋ hən⁛ ʾp̄lhʾwn' LWTE hwm W ʾwlwlʾm PWN sl Y blswm HNHTWN-tn' PWN wl Y zwhlk' ḆYN hwy
Y27.9: yaϑā. ahī. vairiiō⁛ 4 gwptn' PWN ZK Y pltwm zwl ḆYN hwm pʾlk kwnšn' PWN aϑrəmcā BRA ʾp̄šʾlšn' PWN ZK Y dtygl W stygl W chʾlwm hm ʾytwn' BRA ʾp̄šʾlšn'⁛
Y27.10: yə̄. siuuištō. ahur ō. mazdā̊scā. ārmaitišcā. aṣ̌əmcā. f rādat̰.gaēϑəm. manascā. vohī. xšaϑ rəmcā⁛ sraōtā.mōi. mərəždātā.mōi. ādāi. kahmāicīt̰. paitī⁛ 3 bʾl gwptn' PWN KRA paitī. hwm W ʾwlwlʾm BRA ʾp̄šʾlšn'⁛
Y27.11: usm ōi. uzārəšuuā⁛ zwhl LALA YHSNN-šn' PWN HNA wycyst' MN dšn' PWN HNA wycyst' MN hwy PWN HNA wycyst' PWN wl Y zwhlk' YHSNN-šn' PWN 4wm wycyst' Q̱DM blswm HNHTWN-šn' PWN LOYŠE Y mʾhlwy YHSNN-šn' ahurā. ā rmaitī. tiuuīšīm. dasuuā̊⁛ spə̄ništā. maińiiī. mazdā. vaŋhuiiā. zauuō. ādā⁛ aṣ̌ā. hazō. ə̄mauuat̰. vohī. manaŋhā. fsəratīm⁛
Y27.12: rafəδrāi. vouru.cašānē. daō išī.mōi. yā.və̄. abifrā⁛ tā. xšaϑ rahiiā. ahurā. yā. vaŋhə̄uš. aṣ̌əš. manaŋhō⁛ frō. spəṇtā. ārmaitē. aṣ̌ ā. daēnā. fradaxšaiiā̊※
Y27.13: at̰. rātąm. z araϑuštrō. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm⁛ dadāitī. pauruuatātəm. manaŋhascā. vaŋhə̄uš. mazdāi⁛ š́iiaōϑanahii. aṣ̌ā i. yācā. uxδax́iiācā. səraōšəm. xš aϑrəmcā⁛ tštk' MNW-š zwhl ḆYN PWN LOYŠE Y blswm W dtwš YHSNN-šn' PWN ʾwlwys BRA HNHTWN-šn'⁛