Manuscript: 0083
Y:
Y0:
Y0Header: PWN ŠM dʾtʾl ʾwhrmẕd
Y0Intro: fe nām va niruy hayāre-ye dādār ormazd va hame afzuni rāyumand ḫaruhmand va amšāsfandān yazdān minuān gitiān-e mahast humat va hiḫt va huvaršt fe manešn va govešn va konešn farārun fe nike dahešne ḫub va morvāhe bād nev isam avestāy yašt avā neyrang
Y0.1: barsam bist o yek tāg va farāgām do tāg va barsam bastan va farāhom kardan sāǧešn hamā ḫub farāǧ nahādan va ān kas ke zud kāmid kardan aṣ̌əm. vohī. yek goftan va dast fe pādyāb kardan
Y0.2: oʿe ātrawaḫšān šodan ruy oʿe ātašgāh barsam kardan aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y0.3: frauu arāne. tā sar goftan fe mān-e ātašān āϑrō ahurah e. mazdā̊. puϑra. tauua. āϑarš . puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnōϑra yasnāica. v. x. f. fe mān-e vehān ta uua. ātraš. puϑra. ahurahe. maz dā̊. xšnaōϑra. yasnāica. v. x. f. agar ham zud ḫištan yašt sāḫte bid yaϑā . ahī. vairiiō. zaōtā. frā⸳mē. mrītē. aϑā ratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. hcā. frā. aṣ̌auua. vīδ uuā. mrotē. agar rāsfi yašt sāḫte bid zud ya ϑā. ahī. vaariiō. yō. zōtā. frā⸳mē. mrītē. rāsfi aϑā. ratu š. tā sar goftan
Y0.4: zud oʿe koste-ye dodigar šodan miyān-e ādašt avāǧ sar-e barsam andar gereftan va fe aṣ̌əm. vohī. se goftan ādašt avāǧ o koste-ye dodigar šostan kaš šost oš dast fe pādyāb avāǧ kardan
Y0.5: va pas yaϑā. ahī. vairii ō. do andar rāh goftan va fe š́iiaōϑənanąm. pāy-e rāst andar zudgāh nahādan va oš tarsgāhe be istādan va yazdān o yazešn ḫāndan va pādyābdān fe pādyāb avāǧ kardan
Y0.6: frastuiie. humatōibiiasca. hīxtōibiiascā . huuarətōibiiascā. huuarəštōibiiascā. huuarətōibiiascā. huuarəštōibiiascā. mąϑβōibiiascā. vaxaδβōibiiascā. varə̄štβōibii ascā. aibī. gairiiā. daiϑe. vī spā. humatācā. hīxtācā. h uuarəštācā. ⁛ paitī⸳rəciiā. daiϑē . vīspā. dušmatācā. dužīxtā cā. dužuuarəštācā.
Y0.7: fərā. vī. rāh ī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā. fərā. manaŋhā. fərā. vacaŋhā. fərā. š́iiaōϑanā. fər ā. aŋhuiiā. fərā. tanuuascīt̰. xᵛ ax́iiā̊. uštanəm.
Y0.8: zud dast avar barsam nahādan staōmī. aṣ̌əm. barsam az māhruy ol estānešn
Y0.9: aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y0.10: frauuarāne. ma zdaiiasnō. zaraϑuštrəš. vīdaēuuō. a hura. t̰kaēšō. hāuuanə̄e. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f.sāuuaŋhə̄e. OD frasasta iiaēca. raϑβąm. aiiaranąmca. asnii anąmca. māhiianąmca. yāiriian ąmca. sraδanąmca. yasnāica. v. x. f. agar yašt-e nonābar bid ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌anąm . spəṇtanąm. miϑrahe. vouru⸳ga ōiiaōitōiš. rāmanasca. xᵛāst rahe. huuarəxšaētahe. aməṣ̌a he. raēuuahe. auruuat̰⸳aspahe. vaiiōə̄š. vaiiaōə̄š. vaiiōə̄š. vaiiaōə̄š. uparō⸳kairiiēhe. ta raδātō. ańiiāiš. dāmąn. aēta t̰. tē. vaiiō. yat̰. tē. asti. spəṇtō⸳maińiiaōm. razištaiiā̊. citaiiā̊. cistaiiā̊. citaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā. aṣ̌ aōniiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. mā zdaiias zdaiias zdaiiasnōiš. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhe. dātahe. v īdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštra zaraϑuštrō iš. zaraϑuštra zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianiiā̊. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. zarazdātōiš. mąϑrahe. spəṇta he. uši. darəϑrəm. daēnaiiā̊. māz daiiasnōiš. vaēδīm. mąϑrahe. s pəṇtahe. āsnahe. xraϑβō. maz daδātahe. gaōšō⸳srītahe. xraϑβō. mazdaδātahe. āϑrō. ah urahe. mazdā̊. puϑra. tauua. āϑa rš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. garōiš. uši⸳daranahe. mazdaδātahe. a ša⸳xᵛāϑrahe. vīspaēšąm. ya zatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuaną m. gaēϑiianąm. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌ anąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. paōiriia nąm⸳t̰kaēšanąm. frauuašanąm. nabā nazdištanąm. frauuaṣ̌anąm. xšnaō ϑra. yas. v. x. f. zud va rāsfi cašm fe ātaš va barsam dārešn zud yaϑā. ahī. va iriiō. zaōtā. frā⸳mē. mrītē. sfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. za ōtā. frā⸳mē. mrītē. zud aϑā. ra tuš. tā sar
Y0.11: aṣ̌əm. vohī. 3 goftan
Y0.12: foru nešastan va barsam o barsamdān nahādan xšnaōϑra. ah urahe. mazdā̊. tarōi⸳dīti. aŋhrah e. maińiiə̄uš. haiϑiiāuuā. varəštąm . hiiat̰. vasnā. frašōtəməm.
Y0.13: barsam aǧ māhruy ol estānešn aṣ̌əm. vohī. 3 goftan
Y0.14: yaϑā. ahī. vairiiō. čahār goftan fe š́iia ōϑananąm. sāǧešn va zur hamā be negarešn
Y1:
Y1.1: ńiuuaēδa iiemi. esm va buy o ātaš dahešn ńiuuaēδaiie mi. haṇkāraiiemi. daϑušō. ahura he. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhat ō. mazištaheca. vahištahec a. sraēštaheca. xraōždištah eca. xraϑβištahe. xraϑβištaheca. xraϑβištahe. xraϑβištaheca. hukərəptəmah eca. aṣ̌āt̰. apanōtəmaheca. h uδā̊. manō. vouru. rafnaŋhō. yō. nō. daδa. yō. tataša. yō. tuϑruii ē. yō. maińiiuš. spəṇtōtəmō.
Y1.2: ńiuu aēδaiiemi. haṇkāraiiemi. vaŋhuu e. manaŋhe. aṣ̌āi. vahištāi. x šaϑrāi. vairiiāi. spəṇtaiiāi. ārmatə̄e. hauruuat̰biia. amərətat̰ biia. gə̄uš. tašne. gə̄uš. urune. āϑre. ahurahe. mazdā̊. yaētu štəmāi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
Y1.3: ń. h. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ń. h. sāuuaŋhə̄e. vī siiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. ń. h. miϑrahe. vouru⸳gaōiiaō itōiš. hazaŋrō. gaōšahe. baē uuarə. cašmanō. aōxtō. nāmanō. y azatahe. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y1.4: ń. h. rapiϑβənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. frādat̰⸳fšuue⸳zaṇ tumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ń. h. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
Y1.5: ń. h. uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ń. h. frādat̰⸳vīrāi. dax́iiā māica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. ń. h. bərəzatō. ahurahe. nafə δrō. nafə δrōə. nafəδrō. nafəδrōə. apąm. apasca. mazdaδātaii ā̊.
Y1.6: ń. h. aiβisrīϑrəimāi. aibiga iiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. frādat̰⸳vīspąm. hujiiāi tə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne . aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. aṣ̌aōną m. frauuašanąm. γənąnąmca. vīrō⸳v ąϑβanąmca. vīrō⸳v ąϑβanąm. vīrō⸳vąϑβanąmca. vīrō⸳vąϑβanąm. yāiriiaiiā̊sca. hu ṣ̌itōiš. amaheca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδ ahe. vanaṇtaiiā̊sca. uparatā tō.
Y1.7: ń. h. ušahināi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. bərəjiiāi. māńiiāica. n māńiiāica. nəmāńiiāica. nmāńiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe. ń. h. sraōṣ̌ahe. aṣ̌aiie he. aṣ̌iuuatō. vərəϑrājanō. frā dat̰⸳gaēϑahe. rašnaōiš. razišta he. arəštātasca. frādat̰⸳gaēϑ aiiā̊. vərədat̰⸳gaēϑaiiā̊.
Y1.8: ń. h. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə. mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. ń. h. pərənō⸳mā̊ŋhāi . vīṣ̌aptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe.
Y1.9: ń. h. yāiriiaēibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōizarəmaii āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. maiδiiōmāi. maiδiiōṣ̌əmāi. maiδiiōmāi. maiδiiōṣ̌əmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ń. h. paitišahahiiāi paitišhahiiāi paitišahahiiāi paitišhahiiāi aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. a iiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəš ni .harəštāica. varṣ̌ ni. harštāica. varəšni. harəštāica. varṣ̌ni. harštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ń. h. maiδiiāiriiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. hama spaϑmaēδiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. h. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y1.10: ń. h. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. naz dišta. pairiš. hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahišta he. mazdō. frasasta. zaraϑuštrō. fraōxta.
Y1.11: ń. h. ahuraēibiia. miϑraē ibiia. bərəzəṇbiia. aiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇt ō. maińiiauuanąm. dāmanąm. tištrii eheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋh atō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huu arəca. xšaētahe. auruuat̰. aspahe . dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrah e. dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš.
Y1.12: ń. h. ruz va māh goftan
Y1.13: ń. h. tauua. āϑrō. ahura he. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibii ō. ātərəbiiō. ń. h. aiβiiō. vaŋhī biiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδā tanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. ma zdaδātanam.
Y1.14: ń. h. mąϑrahe. spəṇt ahe. aṣ̌aōnō. varəziiaŋhahe⸳dāt ahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑ uštrōiš. darəγaiiā̊. upaiianiiā̊. daē naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y1.15: ń. h. garōiš. uši. darənahe. maz daδātahe. aṣ̌a⸳xᵛāϑrahe. vī spaēšąmca. gairinąm. aṣ̌axᵛā ϑranąm. pōuru⸳xᵛāϑranąm. mazdaδāt anąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛa rənaŋhō. mazdaδātahe. ń. h. aṣ̌ aōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. v aŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąst ātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauua ŋhō. mazdaδātahe.
Y1.16: ń. h. dahmaii ā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. dahmah eca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. ta xmahe. dāmōiš. upamanahe. ya zatahe.
Y1.17: ń. h. ā̊ŋhąm. asaŋhąmc a. šōiϑranąmca. gaōiiōiϑanąmca. maēϑananąmca. auuō⸳xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́ hā̊sca. zəmō. auuaŋ́hica. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛ aδātanąm. vīspanąmca. spəṇ tahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌a ōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβ ąm.
Y1.18: ń. h. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianą mca. māhiianąmca. yāiriianąmc a. sarəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. ⁛
Y1.19: ń. h. aṣ̌āunąm. frauuašanąm. OD na bānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. hauu ahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y1.20: ń. h. vīs paēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ń. h. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yaza taēibiiō. maińiiōibiiascā. gaēϑībii ascā. yō. həṇti. yasniiāica. v ahmiiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y1.21: hāuuanə̄e. ašāum. a ṣ̌ahe. ratauuō. sāuuaŋhə̄e. aṣ̌ā um. aṣ̌ahe. ratauuō. rapiϑβine. a ṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. uzaiie irine. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratauuō. a iβisrīϑrəma. aibigaiia. aṣ̌āum. a ṣ̌ahe. ratauuō. ušahina. aṣ̌āum . aṣ̌ahe. ratauuō.
Y1.22: yezi. ϑβā. dəduuaēša. yezi. manaŋha. yezi vacaŋha. yezi. š́iiaōϑana. ye zi. zaōša. yezi. azaōša. ā.tē. aŋhe. fraca. stuiiē. nī⸳tē. vaēδa iiemi. yezi. tē. aŋ́he. auuā⸳urīra ōϑa. yat̰. yasnaheca. vahmahe ca. ‖
Y1.23: ratauuō. vīspe. mazišta. aṣ̌ āum. aṣ̌ahe. ratauuō. yezi. vō. dədəuuaēša. yezi. manaŋhe. yezi. vacaŋhe. yezi. š́iiaōϑana. yez i. zaōša. yezi. azaōša. ā. vō. aŋ́he. fraca. stuiiē. nī. vō. vaē δaiiemi. yezi. vō. aŋ́he. auuā. urīraōϑa. yat̰. yasnaheca. vahm aheca.
Y2:
Y2.0: frauuarāne.‖ hāuuanə̄e.‖ sāuuaŋhə̄e.‖ raϑβąm. aiiaranąmca. OD sarəδanąmca. yasnāica. v. x. f.
Y2.1: zaōϑra. āiiese. yešti. barəs ma. ā. y. barəsma. ā. y. zaōϑra. ā. y. zaōϑra. haδa. barəsmana. ā. y. barəsma. haδa. zaōϑrim. haδa. zaōϑra. haδa. zaōϑrim. haδa. zaōϑra. ā. y. ah miia. zaōϑra. imat̰. barəsma. ā. y. ana. barəsmana. imąm. zaōϑrąm. ā. y. haδa. zaōϑrəm. imat̰. barəsma. ā. y. imat̰. barəsma. nešastan va barsam az māhruy nahādan haδa⸳zaōϑrəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. ā. y.
Y2.2: ah miia. zaōϑre. barəsmanaēca. ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. ā. y. aməṣ̌ā. spəṇtā. h uxšaϑrā. huδā̊ŋhō. ā. y.
Y2.3: aɱ. z. b. asńiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ah e. ratauuō. ā. y. hāuuanīm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. sāuuaŋhə̄m. vīsīmca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b.miϑrəm. vōuru⸳gaōiiaōitīm. hazaŋra⸳gaōšəm. baēuuarə⸳cašma nəm. aōxtō⸳nāmanəm. yazatəm. ā. y. rāma. xᵛāsrəm.ā. y.
Y2.4: aɱ. z. b. rapiϑβənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. ā. y. frādat̰⸳fšōm. frādat̰⸳fšaōm. frādat̰⸳fšōm. frādat̰⸳fšaōm. zaṇt uməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. ā. y. aɱ. z. b. aṣ̌əm. vah ištəm. āϑrəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. ā. y.
Y2.5: aɱ. z. b. uzaiieiri nəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. frādat̰⸳vīrəm. dax́iiuməmca. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. bərəzaṇtəm. ahurəm. x šaϑrəm. xšaētəm. apąm. napātəm. auruuat̰⸳aspəm. ā. y. apąmca. apəmca. apąmca. apəmca. ma zdaδātəm. ma zdaδātąm. mazdaδātəm. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. ā. y.
Y2.6: aɱ. z. b. aiβisraϑrəməm. aibgāim. aibigāim. aibgāim. aibigāim. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. aɱ. z. b. frādat̰⸳vīspąm⸳h ujiiāitīm. zaraϑuštrōtəməmca. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b.aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊ spəṇtā̊ frauuaṣ̌aiiō. ā . y. aɱ. z. b. aɱ. z. b. γnā̊sca. vīrō⸳v ąϑβā̊. ā. y. yāiriiąmca. huṣ̌ itīm. ā. y. aməmca. hutāštəm. huraōδəm. ā. y. vərəϑraγnəmca. ahu raδātəm. ā. y. vanaiṇtīmca. u paraδātəm. u paratātəm. uparaδātəm. uparatātəm. ā. y.
Y2.7: aɱ. z. b. uṣ̌a hinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b.sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰⸳gaēϑəm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. rašnīm. razištəm. ā. y. arəštā təmca. arštā təmca. arəštātəmca. arštātəmca. frādat̰⸳gaēϑąm. vərədat̰⸳g aēϑąm. varədat̰⸳g aēϑąm. vərədat̰⸳gaēϑąm. varədat̰⸳gaēϑąm. ā. y.
Y2.8: aɱ. z. b. māhiia. aṣ̌auua. aṣ̌auuana. aṣ̌auua. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. aṇtarə. māŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. ā. y. pərənō⸳mā̊ŋhəm. vīṣ̌aptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. ā. y.
Y2.9: aɱ. z. b. yāi riia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. maiδiiōzarə⸳maēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. maiδiiōšməm. maiδiiōṣ̌əməm. maiδiiōšməm. maiδiiōṣ̌əməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. paitišah īm. paitišhahīm. paitišahīm. paitišhahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. aiiāϑrəməm. fraōur uuaēštrəməm. varəšni⸳harštəməm. varṣ̌ni⸳harštəm. varəšni⸳harštəməm. varṣ̌ni⸳harštəm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. hamaspaϑmaēdam. hamaspaϑmaēδaēm. hamaspaϑmaēdam. hamaspaϑmaēδaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. sarəδ a. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y.
Y2.10: aɱ. z. b. vīspa. aṣ̌ahe. ra tauuō. ā. y. yōi. həṇti. aṣ̌a he. ratauuō. ϑriiasca. ϑrisąsca. nazišta. nazdišta. nazišta. nazdišta. pairiš⸳hāuuanaiiō. yōi . həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahišta he. mazdō⸳frasāsta. zaraϑuštr ō⸳fraōxta.
Y2.11: aɱ. z. b. ahura. miϑ ra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋha. aṣ̌ auuana. ā. y. strə̄ušca. mā̊ŋhə mca. huuarəca. uruuarāhu. paiti. ba rəsmańiiāhu. miϑrəm. vīspanąm. da x́iiunąm. daŋ́hupaitīm. ā. y.
Y2.12: . z. b. ruz va māh goftan
Y2.13: aɱ. z. b. ϑβąm. ā trəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌ auuanə̄m. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y. aɱ. z. b. aɱ. z. b. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. aɱ. z. b. āpō. vaŋhīš. vahi štā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā . y. vīspā̊. āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā. y. vīspā̊. uruuarā̊ . mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. ā. y.
Y2.14: aɱ. z. b. mąϑrəm. spəṇtəm. aš⸳xᵛ arənaŋhəm. ā. y. dātəm. vīdōiium. vīdōiiīm. vīdōiium. vīdōiiīm. ā. y. dātəm. zaraϑuštri. ā. y. darəγąm. upaiianąm. ā. y. daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. ā. y.
Y2.15: . z. b. gairīm. uṣ̌ui. darənəm. mazda δātəm. aṣ̌a. xᵛāϑrəm⸳yazatəm. ā. y. vīspā̊. gairiiō. aṣ̌aixᵛāϑrā̊. pōuru⸳xᵛāϑrā̊. mazdaδātmə. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. uγrəm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. ā. y. aɱ. z. b. aṣ̌īm. vaŋhīm. ā. y. xšōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuaitī m. huraōδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazda δātəm. ā. y. sauuō. mazdaδātəm. ā. y.
Y2.16: aɱ. z. b. dahmąm. vaŋhī m. āfritīm. ā. y. dahməmca. narə m. aṣ̌auuanəm. ā. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. ā. y.
Y2.17: aɱ. z. b. imā̊. apasca. zəmas ca. uruuarā̊sca. ā. y. imā̊. as ā̊sca. šōiϑrā̊sca. gaōiiaōitə īšca. maēϑanaiiā̊sca. auuō. xᵛa rənā̊sca. ā. y. iməmca. šōiϑrah e. paitīm. ā. y. yəm yim. yəm. yim. ahurəm. ma zdąm.
Y2.18: aɱ. z. b. ritauuō. vīspe. mazišta. ā. y. aiiara. asniia. māh iia. yāiriia. sarəδa.
Y2.19: aɱ. z. b. a ṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇt ā̊. frauuašaiiō. ā. y.
Y2.20: aɱ. z. b. vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. ā. y. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. ā. y. hāuuanīm. paiti. ratīm. sāuuaŋh βm. sāuuaŋhaē m. sāuuaŋhm. sāuuaŋhaēm. vīsīmca. paiti. ratīm. rat auuō. vīspe. mazišta. paiti. rat īm.
Y3:
Y3.1: darun va gušdā va esm va buy se tāg nahādan va ferasast va mey va sarim kāri nist va fe soruš darun hamā ǧāy sāǧešn har češi be negarešn tā soruš darun ḫordan oš him vars va orvarām az barsam be pahrizešn barəsmana. paiti.barəta. haδ a.zaōϑra. hāuuanōiš. raϑβō. xᵛarəϑ əm. miiazdəm. āiiese. yešti. ha uruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. xšnīmaine. ahurahe. mazdā̊. aməš anąm. spəṇtanąm. xšnīmaine. sra ōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō. v ərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y3.2: haō məmca. para.haōməmca. āiiese. y ešti. xšnīmaine. zaraϑuštrahe. spətāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄ e. aēsmąn. aēsmąm. aēsmąn. aēsmąm. āiiese. yešti. ba ōiδi. xšnīmaine. tauua. āϑrō. ahu rahe. mazdā̊. puϑra
Y3.3: haōmą. haōmąm. haōmą. haōmąm. ā. y. . xšnīmaine. aiβiiō. vaŋhbiiō . vaŋuhibiiō . vaŋhaəbiiō. vaŋuhibiiō. apąm. vaŋᵛhīnąm. vaŋᵛuhinąm. vaŋᵛhīnąm. vaŋᵛuhinąm. mazdaδātaną m āpəm. haōmiiąm. ā. y.. gąm. j īuuiiąm. ā. y.. uruuarąm. haδānaē patąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā. y.. xšnīmaine. apąm. mazdaδām. mazdaδātanąm. mazdaδām. mazdaδātanąm.
Y3.4: imat̰. barəsma. haδa. zaōϑrəm. haδa. aiβ iiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. ā. y. xšnīmaine. aməṣ̌anąm. sp əṇtanąm. vāca. humata. hūxt a. huuarəšta. ā. y. . gāϑanąmca. sraōϑrəm. ā. y. . huuarəštā̊. mąϑrā̊. ā. y. . imąm. aŋᵛhuiiąmca. aṣ̌iiąm ca. raϑβąmca. ratufritīmca. ā. y . . xšnīmaine. yazatanąm. aṣ̌aō nąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. xš nīmaine. hauuahēca. urunō.
Y3.5: ā. y. asńiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hā uuanə̄e. aṣ̌aōn. aṣ̌aōne. aṣ̌aōn. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. . ā. y. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. miϑrahe. vōuru.gaōiiaōitōiš. h azaŋhrō.gaōšahe. h azaŋhrō.gaōṣ̌ahe. hazaŋhrō.gaōšahe. hazaŋhrō.gaōṣ̌ahe. baēuuarə.caš manō. aōxtō.nāmanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y3.6: ā. y. rapiϑβ ināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. fradat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. a ṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ah urahe. mazdā̊.
Y3.7: ā. y. uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰.vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. bərəza tō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y3.8: ā. y. aiβisrīϑ rəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ā. y. frādat̰.vīsp ąm.hujiiāitə̄e. zarϑuštrōtəmāic a. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌nąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌nąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γə̄nąną mca. vīrō.vąϑβanąm. yāiriiaiiā̊ sca. hušitōiš. amaheca. hutā štahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sc a. uparatātō.
Y3.9: ā. y. ušahinā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌a ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. sr aōšahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌iuuat ō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. raṣ̌naōš. razištahe. arštātasca. raṣ̌naōš. razištahe. arštātasca. iiā̊. vrədat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. vrədat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y3.10: ā. y. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe ā. y. pərənō.mā̊ŋh āi. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne . aṣ̌ahe. raϑβe
Y3.11: ā. y. yāir iiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδ iiōzarəmiiāi. maiδ iiōizarəmaiiāi. maiδiiōzarəmiiāi. maiδiiōizarəmaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe ā. y. maiδiiōšəmāi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe ā. y. paitišhahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe ā. y. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrmāi. varṣ̌ni.harəš tāica. varṣ̌ni.harš tāica. varṣ̌ni.harəštāica. varṣ̌ni.harštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e ā. y. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe ā. y. ham aspaϑmaēdaii. ham aspaϑmaēdaiiāi. hamaspaϑmaēdaii. hamaspaϑmaēdaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe ā. y. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y3.12: ā. y. vīsp aēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. hə ṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑriiasca ϑrisąsca. nazdišta. pairiš.hā uuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. y at̰. vahištahe. mazdō.frassta. mazdō.frasāsta. mazdō.frassta. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y3.13: ā. y. ahur
Y3.18: upamanahe. yazatahe.
Y3.19: ā. y. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca. gaōiiaōitainąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auu aŋ́heca. aṣ̌nō. vātaheca. a ṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīrō. anaγ ranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanąm. v īspanąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmc a. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y3.20: ā. y. raϑβ ō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asńiianąmca. māhii anąmca. yāiriianąmca. sarəδanąm ca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y3.21: MN xᵛarəϑəm. miia zdəm. ā. y. hauruuata. amərətāt a. gāuš. hudā̊. xšnīmaine. sraō šahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tan u.mąϑrahe. darši.draōš. āhīirii ehe. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y3.22: haōməmca. para.haōməmca. ā. y. xšnīmaine. zaraϑuštrahe. spəṇtahe. spəṇtahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. fra uuaṣ̌ə̄e. aōxtō.nāmanō. yazatah e. aēsmąn. aēsmąm aēsmąn. aēsmąm. .ā. y. baōiδi. xšnīma ine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatahe. do bār goftan va har bār buy o ātaš dādan
Y3.23: ā. y. aṣ̌ aunąm. aṣ̌ aonąm aṣ̌aunąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑ īranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauua ṣ̌inąm. nabānazdištanąm. frauuaṣ̌in ąm.
Y3.24: ā. y. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ā. y. vīspaēibiiō. va ŋhuδā̊biiō. va ŋhuδābiiō. vaŋhuδā̊biiō. vaŋhuδābiiō. yazataēibiiō. maiń iiaōibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. ysńiiāca. va yasńiiāca. yasńiiāca. yasńiiāca. vahm iiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. v ahištāt̰.
Y4:
Y4.0: frauuarāne. mazdaii asnō. zaraϑuštrəš. va zaraϑuštriš. zaraϑuštrəš. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ah ura.t̰kaēšō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. v. x. f. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. OD frasastaiiaēca. raϑβąm. aiiara nąmca. OD saraδanąmca. y. v. x. f. zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. mrīte. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrīte. zud aϑā. ratuš. tā sar
Y4.1: buy be ātaš dādan ima. humatāca. hīxtāca. huuarə štāca. huuar štāca. huuarəštāca. huuarštāca. imą. haōmąsca. miiazdąs ca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aii a. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. h auruuata. amərətāta. gąmca. huδ ā̊ŋhəm. haōməmca. para.haōməmc a. aēsmąsca. baōiδīmca. imąm. aŋ huiiąmca. aṣ̌iiąmca. raϑβąmca. ra tufritīmca. gāϑanąmca. sraōϑrəm. huuarəštā. huuarštā̊. huuarəštā. huuarštā̊. mąϑrā̊. pairəca. dadəm ahe. daδəm ahi. dadəmahe. daδəmahi. āca. vaēδaiiamahe.
Y4.2: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ahurāica. mazdāi. sraōšāica. aṣ̌iiāi. amə ṣ̌aēibiiasca. spəṇtaēibiiō. aṣ̌ aōnąmca. frašibiiō. aṣ̌āunąmca. aṣ̌aonąmca. aṣ̌āunąmca. aṣ̌aonąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. mazd ā̊. raϑβaēca. bərəzaite. vīspaii ā̊. sącat̰ca. aṣ̌aōnō. sōš. . sōš. . stōiš. yasnāica. vahmāica. x. f.
Y4.3: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamah e. ima. humatāca. hīxtāca.h uuarəštāca. imą. haōmąsca. miia zdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδ ā̊ŋhəm. hauruuata. amərətāta. mc huδ haōməmca. para.haōməmc a. aēsmąsca. baōiδīmca. imąm. a ŋhuiiąmca. aṣ̌iiąmca. raϑβąmca. ratufritīmca. gāϑanąmca. sraōϑrə m. huuarəštā. huuarštā̊. huuarəštā. huuarštā̊. mąϑrā̊. pairəa. pairica. pairəca. pairica. daδə mahe. daδə mahi. daδəmahe. daδəmahi. āca. vaēδaiiamahe.
Y4.4: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aməṣ̌aēibii ō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδā̊biiō. huδābiiō. huδā̊biiō. huδābiiō. yauuaējibiiō. yauuaēs ubiiō. yōi. həṇtvaŋhə̄uš. ā. ma naŋhō. š́iieiṇtī. yā̊sca. uit ī.
Y4.5: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. frāiiehīš. frāiieahīš. frāiiehīš. frāiieahīš. ahe. nmānahe. fra daϑāi. ahe. nmānahe. pasuuąmc a. narąmca. zātanąm. ząhiiamna nąmca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́hē. aēm. həṇti.
Y4.6: āat̰. dīš. āuuaēδaiiam ahe. aṣ̌aōnąm. vaŋᵛhībiiō. vaŋᵛuhibiiō. vaŋᵛhībiiō. vaŋᵛuhibiiō. frauua ṣ̌ibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑīrā̊ sca. aṣ̌aōnąm. auuaŋhe.
Y4.7: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. daϑušō. ah urahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. maińiiə̄uš. maińiiehe. aməšanąm. spəṇtanąm. yasnāica. v. x. f.
Y4.8: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. as ńiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuua nə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ya snāica. v. x. f. . āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. sāuuaŋhə̄e. v īsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe.yas. v. x. f. .āat̰. dīš. ā uuaēδaiiāmahe. miϑrahe. vouru.gaō iiaōitōiš. hazaŋrō.gaōšahe. b aēuuarə.cašmanō. aōxtō.nāmanō. y azatahe. rāmanō. xᵛāϑrahe. xᵛāsϑrahe. xᵛāϑrahe. xᵛāsϑrahe. yas nāica. OD
Y4.9: āuuaēδaiiamahe. rapiϑβi nāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.y asnāica. OD āuuaēδaiiamahe. frād at̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. OD āuu aēδaiiamahe. aṣ̌ahe. vahišt ahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. y asnāica. OD
Y4.10: āuuaē. uzaiieirināi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnā ica. OD āuuaē. frādat̰.vīrāi. dax́ iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe . yasnāica. OD āuuaē. bərəzatō. ahu rahe. nafəδrō. apąm. apasca. maz daδātaiiā̊. yasnāica. OD
Y4.11: āuuaē . aiβisrīϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. OD āuuaē. frādat̰.vīspąm.hujiiāt ə̄e. zaraϑuštrō.təmāica. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. yasnāica. OD āuuaē. aṣ̌āunąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌āunąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γə̄nąnąmca. v īrō.vąϑβanąm. yāiriiaiiā̊sca. hušitōiš. amaheca. hutāšta he. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ah uraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca. upa ratātō. yasnāica. OD
Y4.12: āuuaē. u šahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. yasnāica. OD āuuaē. bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe. yasnāica. OD āuuaē. sraōš ahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌iiehe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō. v ərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. raš naōš. razištahe. arštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaē ϑaiiā̊. vərədat̰.gaē ϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊. yas. OD
Y4.13: āuuaē. māhiiaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarəmā̊ ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. . OD āuuaē. pərənō.mā̊ŋhāi. vī šaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. a šahe. raϑe. yas. . OD
Y4.14: āuuaē. yāir iiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōi zarəmaiiāi. maiδiiō zarəmaiiāi. maiδiiōizarəmaiiāi. maiδiiōzarəmaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe .yas. . OD āuuaē. maiδiiōišmāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. . OD āuuaē .paitišahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. . OD āuuaē. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varšni.harəštā ica. varəšni.harəštā ica. varšni.harəštāica. varəšni.harəštāica. aṣ̌aō. aṣ̌aōne. aṣ̌aō. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas. . OD āuuaē. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. yas. . OD āuuaē. hamasp aϑmaēdiiāi. hamasp aϑmaēδaiiāi. hamaspaϑmaēdiiāi. hamaspaϑmaēδaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. yas. . OD āuuaē. sarəδaēibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō.yas. . OD
Y4.15: āuuaē. vīspa ēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrsā̊sca. ϑrisā̊sca. ϑrsā̊sca. ϑrisā̊sca. n azdišta. pairəš.hāuuanaiiō. yōi. həṇ ti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. maz dō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta. yas. OD
Y4.16: āuuaē. ahuraēibiia. miϑraēibia. bərəzaṇbiia. aiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auu anaēibiia. stārąmca. spəṇtō.maińii auuanąm. dāmanąm. tištriieheca. s tārō. raēuuatō. xᵛarənaŋᵛhatō. mā̊ŋhe ca. mā̊ŋhahe ca. mā̊ŋheca. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaētahe . auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hupa tōiš. yas. OD
Y4.17: āuuaē. ruz va māh goftan
Y4.18: ā at̰. dīš. āuuaē. tauua. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. yas.. OD āuuaē. aiβiiō. v abiiō. v aŋuhaibiiō. vabiiō. vaŋuhaibiiō. vīspanąmca. apąm. mazda δātanąm. vīspanamca. uruuaranąm. m azdaδātanąm.yas.. OD
Y4.19: āuuaē. mąϑr ahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. varəziiaŋ hahe. dātahe. vīdaēuuahe. dāt ahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upaii aaiiā̊. upaii anaiiā̊. upaiiaaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzd aiiasnōiš.yas.. OD
Y4.20: āuuaē. garōiš. uš́i.darahe. uš́i.darənahe. uš́i.darahe. uš́i.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a. xᵛāϑrahe. vīspaēšąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. puru.xᵛāϑranąm. pōuru.xᵛāϑranąm. puru.xᵛāϑranąm. pōuru.xᵛāϑranąm. maz daδātanąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋ hō. mazdaδātahe. axᵛarətaheca. xᵛa rənaŋhō. mazdaδātahe.yas. OD āuuaē . aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋ huiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstō. v aŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδ ātahe.yas. OD
Y4.21: āuuaē. dahmaiiā̊. v aŋhuiiā̊. āfratōš. āfritōiš. āfratōš. āfritōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yazataheyas. OD
Y4.22: āuua ē. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiranąmca. gaōiiaōitinąmca. maēϑananąmca. auuō. xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaraną mca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋheca. a šnō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strąm. m ā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛa δātanąmca. vīspanąmca. spəṇtah e. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌ aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.yas. OD
Y4.23: ā uuaē. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. ra ϑβąm. aiiaranąmca. OD srəδanąmca. yō. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. yas. OD
Y4.24: āuuaē. sraōšahe. aṣ̌ iiehe. taxmahe. tanu.mąϑrahe. dar ši.draōš. āhīiriiehe. xšnaōϑra. yas. OD .āuuaē. zaraϑuštrahe. spəṇ tāmahe. spi tāmahe. sptāmahe. spitāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. xš naōϑra. yas. OD āuuaē. tauua. ātar š. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnaōϑr a. yas. OD
Y4.25: āuuaē. fe bar ḫešnutare esm va buy o ātaš dahešn aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. OD nabā nazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. yas. OD
Y4.26: āuuaē. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ra tubiiō. yas. . OD āuuaē. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataēibiiō. mai ńiiōibiiascā. gaēϑaēibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. gaēϑaēibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yesńiiāica. vahmiiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰. . aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā. huδ ā̊ŋhō. yazamaide.
Y4.27: yeŋ́hē. hā tąm. tā sar goftan
Y5:
Y5.1: va sāǧešn hamā ḫub be negareš iϑā. ā t̰. yazamaide. ahurəm. mazdąm. yə̄. gąmcā̊. aṣ̌əmcā. dāt̰. apascā. d āt̰. uruuarā̊scā. vaŋᵛhīš. raōcā̊s cādāt̰. bīmīmcā. vīspācā. voh ī. ahiiā. xšaϑrācā. mazə̄nācā. huuapaŋhāišcā.
Y5.2: tə̄m. at̰. yasnaną m. pauruuatātā. y. yōi. gə̄uš. hac ā. š́iieiṇtī.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhīiriiā. nāmə̄nī. mazdā.varā. spəṇtō.tə̄m. ā. y. tə̄m. ahmākāiš. azdibīšc ā. uštānāišcā. y. tə̄m. aṣ̌āuną m. frauuaṣ̌īš. narąmcā. nāirinąmcā. y. y.
Y5.4: aṣ̌əm. at̰. vahištām. y. hiiat̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌ əm. hiiat̰. raōcōaŋᵛhauuat̰. hiiat̰. v īspā. vohī.
Y5.5: vohucā. manō. y. v ohicā. v ohīcā. vohicā. vohīcā. xšaϑrəm. vaŋhīmcā. daēną m. vaŋhīmcā. fsarətīm. fsəratīm. fsarətīm. fsəratīm. vaŋhimc . ārmaitīm.
Y5.6: yeŋ́hē. hātąm. tā sar
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ŋᵛhəm. ahurəm. mazdąm. y. . aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. hu δā̊ŋhō. y. .
Y6.2: asniia. aṣ̌auuana. a ṣ̌ahe. ratauuō. y. hāuuanīm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.by. . sāuuaŋ hīm. sāuuaŋ haēm. sāuuaŋhīm. sāuuaŋhaēm. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y. . miϑrəm. vouru.gaōiiaō itīm. hazaŋra.gaōšəm. baēuuarə.ca šmanəm. aōxtō.nāmanəm. yazatəm. y. . rāma. xᵛāstrəm.y. .
Y6.3: rapiϑβənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y. . fr ādat̰.fšōm. zaṇtuməmca. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm.y. . aṣ̌əm. v ahištəm. ātərəmca. ahurahe. mazd ā̊. puϑrəm.y.
Y6.4: uzaiieirinəm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm.y. . frādat̰.v īrəm. dax́iiāməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm.y. . bərəzaṇtəm. ahurəm. x xšaϑrīm.šaētəm. apąm. nipātəm. auruuat̰.a spəm. y. . apəmca. mazdaδātəm. aṣ̌a ōnīm.y. .
Y6.5: aiβisrīϑrəməm. aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y. . fr ādat̰.vīspąm.hujiiāitīm. zar aϑuštrō.təməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm.y. . aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y. . γanā̊sca. vīrō.vąϑβā̊. y. . yā iriiąmca. hušitīm. y. . aməmca. hu tāštəm. huraōδəm. y. . vərəϑraγnəmca. ahuraδāitəm. y. . vanaiṇtīmca. up aratātəm. y.
Y6.6: ušahinəm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm.y. . bərəjīm. nmān īmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sraōṣ̌əm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑ rājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. . rašnīm. razištə m. y. arəštətəmca. frādat̰.gaēϑą m. vərədat̰.gaēϑąmy.
Y6.7: māhiia. a ṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauu. ratauuō. ratauu. ratauuō. y. . aṇt arə.mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tīm. y. . pərənō.mā̊ŋhəm. vīṣ̌aptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. .
Y6.8: yāi riia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y . . maiδiiōizarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. y. maiδiiōšəməm. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. . paitišha hīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. . aiiāϑrəməm. fraōuruuaēštrəməm. varəšni. harəštəməm. varšni. harštəm. varəšni.harəštəməm. varšni.harštəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y. . maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y. . hamaspaϑmaēd m. hamaspaϑmaēδ m. hamaspaϑmaēdm. hamaspaϑmaēδaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. . sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauu ō. y.
Y6.9: vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y. . yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. nazdišta. p airiš.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vištahe. mazdō.f rasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y6.10: ah ura. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋha. aṣ̌auuana. y. . strə̄ušca. mā̊ŋhəmc a. huuarəca. uruuarāhu. paiti. barəsmań iiāhu. miϑrəm. vīspanąm. dax́iiunąm. daŋ́hupaitīm. y.
Y6.11: ruz va māh goftan
Y6.12: ϑβąm. ā trəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. mat̰. vī spaēibiiō. ātərəbiiō. āpō. vaŋhī š. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌a ōnīš. y. vīspā̊. āpō. mazdaδā tā̊. aṣ̌aōnīš. y. vīspā̊. uruua rā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y.
Y6.13: mą ϑrəm. spəṇtəm. aš.xᵛarənaŋhəm. y. . təm. vīdōiium. y. . dātəm. zaraϑuštra. y. . darəγąm. upaiianąm. y. daēnąm. vaŋh īm. māzdaiiasnīm. y.
Y6.14: gairīm. uuši. darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛāϑm. y azatəm. y. vīspā̊. garaiiō. aṣ̌a. xᵛāϑrā̊. pouru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. a ṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. . uγrəm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. . aṣ̌ īm. vaŋhīm. y. xšōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuaitīm. huraōδąm. xᵛāparąm. xᵛa rənō. mazdaδātəm. y. sauuō. mazdaδ ātəm. y.
Y6.15: dahmąm. vaŋhīm. āfritī m. y. dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. yaza təm. y.
Y6.16: imā̊. apasca. zəmasca. uruuar ā̊sca. y. imā̊. asāsca. asā̊sca. asāsca. asā̊sca. šōiϑrā̊ sca. gaōiiaōitīšc. gaōiiaōitīšca. gaōiiaōitīšc. gaōiiaōitīšca. maēϑanaiiā̊sc a. auuō.xᵛarənā̊sca. y. iməmca. šōiϑ rahe. paitīm. y. yəm. ahurəm. mazdąm.
Y6.17: ratauuō. vīspe. mazišta. y. aiiara . asniia. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y6.18: h auruuata. amərətāta. y. gāuš. hud ā̊. huδ ā̊. hudā̊. hudā̊. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərə ϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.19: haōməmca. pa ra.haōməmca. y. zaraϑuštrahe. spə ṇtāmahe. spi tāmahe. spəṇtāmahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. y. . aēsmąsca. baōiδī mca. y. ϑβąm. ātrəm. ātarəm. ātrəm. ātarəm. ahurahe. maz dā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y.
Y6.20: aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. sp əṇtā̊. frauuašaiiō. y.
Y6.21: vīspe. a ṣ̌auuanō. yazata. y. vīspe. aṣ̌ ahe. ratauuō. y. . hāuuanīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhīm. sāuuaŋhaēm. sāuuaŋhīm. sāuuaŋhaēm. vīsīmca. pai ti. ratīm. ratauuō. vīspe. mazišt a. paiti. ratīm.
Y6.22: yeŋ́hē. hātąm. tā sar
Y7:
Y7.0: rāsfi negāh be barsam konad yaϑā. ahī. vai riiō. yō. zaōtā. frā.maē. frā.mē. frā.maē. frā.mē. mrīte . zud aϑā. ratuš. mraōtē.
Y7.1: aṣ̌əm. vohī. se goftan buy be ātaš dādan
Y7.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuat a. amərəttā. amərətāta. amərəttā. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšn īmaine. ahurahe. mazdā̊. aməšaną m. spəṇtanąm. xšnīmaine. sraōša he. aṣ̌hehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑr ājanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y7.3: aṣ̌aii a. daδąmi. haōməmca. para.haōməmca. xšnīmaine. zaraϑuštrahe. spitām ahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aṣ̌aii a. daδąmi. aēsma. baōiδe. baōiδi. baōiδe. baōiδi. xšnīmai ni. xšnīmai ne. xšnīmaini. xšnīmaine. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. pu ϑra.
Y7.4: aṣ̌. haōma. xšnīmaie. xšnīmaine. xšnīmaie. xšnīmaine. aiβiiō. vaŋᵛhībiiō. apąm. vaŋhīnąm. mazda δātanąm. aṣ̌. āpəm. haōmiiąm. a ṣ̌. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌. uruuarąm. haδ ānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. x šnīmaine. apąm. mazdaδātanąm.
Y7.5: aṣ̌. imat̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. fras tarətəm. xšnīmaine. aməṣ̌anąm. spəṇ tanąm. aṣ̌. vāca. humata. hīx ta. huuarəšta. aṣ̌. gāϑanąmca. s raōϑrəm. aṣ̌. huuarəštā̊. mąϑrā̊. . aṣ̌. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiiąmca. ašiịąmca. aṣ̌aiiąmca. aṣ̌iiąmca. raϑβ ąmca. ratufritīmca. xšnīmaine. ya zatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuanąm. g aēϑiianąm. xšnīmaine. hauuaheca. urunō.
Y7.6: aṣ̌. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ra tubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. aṣ̌. sāuuaŋhə̄e. vīsii āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌.miϑrahe. vōuru.gaōiiaōitōi š. hazaŋhrō.gaōšahe. baēuuarə.ca šmanō. aōxtō.nāmanō. yazatah e. rāmanō. xᵛāϑrahe. xᵛāstrahe. xᵛāϑrahe. xᵛāstrahe.
Y7.7: aṣ̌. rapiϑβi nāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌. frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌.aṣ̌a he. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
Y7.8: aṣ̌.uzaiieirināi. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌.frādat̰. vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌.bərəzatō. ahura he. nafəδrō. apąm. apasca. mazdaδā taiiā̊.
Y7.9: aṣ̌. aiβisrīϑrmāi. aiβisrīϑrəmāi. aiβisrīϑrmāi. aiβisrīϑrəmāi. aibi gaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌.frādat̰.vīspąm.hujiiāit ə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌. aṣ̌nąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌nąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γənąnąmca. vīrō.vąϑ βanąm. yāiriiaiiā̊sca. huiṣ̌ huṣ̌itō iš. hutōiš. huṣ̌itōiš. amaheca. hutāšta . hura ōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδ tah e. vanaiṇtaiiā̊sca. uparatāt ō.
Y7.10: aṣ̌.ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. aṣ̌.bərəjiiāi. nmā niiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌.sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌ iuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑa he. rašš. raṣ̌naōš. rašš. raṣ̌naōš. razištahe. aršt ātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varə dat̰.gaēϑaiiā̊.
Y7.11: aṣ̌. māhiiaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarəm ā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. aṣ̌. pərənō.mā̊ŋhāi. vīšapt aϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e
Y7.12: aṣ̌. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōzarəmaiiāi. aṣ̌a ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌. maiδii ōšəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe . aṣ̌. paitišhahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌. aiiāϑrəm āi. fraōuruuaēštrəmāi. varšni. harštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe aṣ̌. maiδiiāiriiāi. aṣ̌a ōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌. hama spaϑmaēdaiiāi. hama spaϑmaēδaiiāi. hamaspaϑmaēdaiiāi. hamaspaϑmaēδaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. aṣ̌. sarəδaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō.
Y7.13: aṣ̌. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. a ṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑris ąsca. nazdišta. pairiš.hāuuan aiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰ . vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraōxta.
Y7.14: aṣ̌. ahura ē. ahura ēibiia. ahuraēibiia. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. bərəzənbiia. bərəzaṇbiia. bərəzənbiia. aiϑii ejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. s
Y7.20: aṣ̌. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑ ranąmca. gaōiiaōitanąmca. gaōiiaōitinąmca. gaōiiaōitanąmca. gaōiiaōitinąmca. maēϑana nąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋ́heca. ašnō. vātahe ca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y7.21: aṣ̌. raϑβō. bərəza tō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiara nąmca. asniianąmca. māhiianąmca yāiriianąmca. sarəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanō iš. raϑβō.
Y7.22: MN aṣ̌. xᵛarəϑəm. miiazdəm . hauruuata. amrtatāta. amərətāta. amrtatāta. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnīmaine. sraōšahe. a ṣ̌iiehe. taxmahe. tanu.mąϑra he. darši.draōš. āhīiriiehe. a ōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.23: aṣ̌ . haōməmca. para.haōməmca. xšnī maine. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxtō.nām anō. yazatahe. aṣ̌. aēsma. baō iδa. baō iδi. baōiδa. baōiδi. xšnīmaine. tauua. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.24: 2 bʾl har bār buy be ātaš dādan dādan
Y7.25: aṣ̌. aṣ̌ aōnąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑ īranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauu aṣ̌inąm. nabānazdištanąm. frauua šanąm.
Y7.26: aṣ̌. vīspaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. aṣ̌. vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. vaŋhuδānbiiō. yazataēibiiō. maiń iiaōibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. y ōi. hə̄ṇti. yesnaiiāica. yasnaiiāica. yesnaiiāica. yasnaiiāica. vahm iiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. v ahištāt̰.
Y7.27: aṣ̌aiia.nō. paitī.ja miiāt̰. yehiiā. sauuā. išā̊ṇ tī. rādaŋhō. MN ϑβōi. stōtarasc ā. mąϑranascā. ahura.mazdā̊. gəmadaēcā. usmahecā. vīsāma daēcā. hiiat̰. mīždəm. mauuaēϑəm. fradadāϑā. daēnābiiō. mazdā. ah urā. 2 bʾl
Y7.28: ahiiā. huuō. nə̄. dāidī. ah māicā. ahuiiē. manax́iiāca. tat̰. ahiiā. yā. tat̰. upājamiiā. upājamiiāmā. upājamiiā. upājamiiāmā. t auuacā. sarəm. aṣ̌ax́iiācā. vī spāi. yaōē. yauuē. yaōē. yauuē.
Y7.29: yaϑā. ahī. vai riiō. 2 gwptn' fe har šiyutanenām esm va buy tāgi farāǧ o ātaš barešn
Y7.30: ahunəm. vairīm. y. arəšuxδ əm. vācəm. y. . dahmąm. vaŋhīm. ā fritīm. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. y.. hauruuata. amərətāta. y. gāuš. hudā̊. y.. haōməmca. para.haōməmca. y. aēs mąsca. baōiδīmca. y.. frasasta. dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš. āfritōiš. āfrətōiš. āfritōiš.
Y7.31: yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan va rāsfi negāh be barsam kardan
Y8:
Y8.0: yaϑā. ahī. vairiiō. yō. z aōtā. frā.mē. mrīte. zud aϑā. rat uš. goftan
Y8.1: aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y8.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. miiazdəm. hauruuata . amərətāta. gāuš. hudā̊. hōmə mca. haōmə mca. hōməmca. haōməmca. para.haōməmca. aēsmąsca. esm va buy be ātaš dādan baōδīmca. frasasti. ahurahe. mazdā̊. ahunahe. vairiie he. aršuxδahe. vāxš. dahma iiā̊. vaŋhuiiā̊. āfrətōiš. uγrāi. dāmōiš. upamanāi. haōmaheca. mąϑraheca. aṣ̌aōnaēca. zaraϑušt rahe. aṣ̌aiianō. paitī.jamiiāt̰.
Y8.3: rāsfi begāh-e hāvanān istādan hastām bedast gereftan aǧ pāy xᵛarə ta. narō. aētəm. miiazdəm. yōi. dəm. ąghān aŋhān ąghān aŋhāna aṣ̌āca. frə̄rətica.
Y8.4: zud beāhestegi aməṣ̌a. spəṇta. daēne. mā zdaiiasne. vaŋhuuasca. vaŋhauuasca. vaŋhuuasca. vaŋhauuasca. vaŋhīšc a. zaōϑrā̊sca. i. aēšuua. maz daiiasnaēšuua. mazdaiiasna. aē šuua mazdaiiasna. aēšuua mazdaiiasnō. aōjanō. aṣ̌a he. rāϑma. jīštaiiamnō. yāϑβ a. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. mərəγəṇte. aōui. auui. aōui. auui. tī. dəm. disiiata. yā̊. apasca. uruuarā̊sca. zaōϑrā̊sca.
Y8.5: yasca. a ētaēšąm. mazdaiiasnanąm. pərənāii unąm. aiβi.zīzuiianąm. imą. vacō. n ōit̰. viēsaiti. framrīite. aētąm. āiiātīmanahe. ā.ẏātumanahe. āiiātīmanahe. ā.ẏātumanahe. jasaite.
Y8.6: aṣ̌ əm. vohī. se goftan va dast az barsam ol heštan va sar-e zur nahoftan va hom pālā az sar-e sakre zur nahādan va soruš darun ḫordan va dahān pāk kardan va dast fe pādyāv kardan va az barsam nahādan a ṣ̌əm. vohī. čahār goftan
Y8.7: yaϑā. ahī. va iriiō. do goftan
Y8.8: vasasca. tī. ahura.maz da. uštāca. xšaēša. hauuanąm . dāmanąm. vasō. āpō. vasō. uruua r. uruua rā̊. uruuar. uruuarā̊. vasō. vīspa. vohī. aṣ̌aici ϑra. xšaiiamnəm. aṣ̌auuanəm. dāiia dāiiata dāiia dāiiata axšiiamnəm. axšaiiamnəm. axšiiamnəm. axšaiiamnəm. druuaṇtəm.
Y8.9: vasō.xšaϑ rō. hiiat̰. x́iiāt̰. hiiat̰. x́iiāt̰. aṣ̌auua. auuasō.xšaϑ rō. hiiāt̰. x́iiāt̰. hiiāt̰. x́iiāt̰. druuā̊. gatō. hamistō. nəžbərətō. haca. spəṇtahe. maińiiə̄u š. dāmabiiō. varatō. avasō.xš aϑrō.
Y8.10: haxṣ̌iia. azəmcit̰. yōi. zara ϑuštrō. fratəm. fratəmą. fratəmə. fratəmą. nmānanąmca. vīs ąmca. zaṇtunąmca. dax́iiunąmca. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. anu.mataiiaēca . anuxtaiiaēca. anvarštaiiaēc a. anuuarəštaiiaēc a. anvarštaiiaēca. anuuarəštaiiaēca. yā̊. āhīirəš. zaraϑuštrəš.
Y8.11: ra uuasca. xᵛāϑrəmca. āfrīnāmi. vī spaiiā̊. aṣ̌aōnō. stōiš. ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaii ā̊. druuatō. stōiš.
Y8.12: aṣ̌əm. voh ī. 3 gwptn'
Y8.13: haōmahe. aṣ̌auuazaŋh ō. xšnaōϑra. yasnāica. vahmāic a. xšnaōϑrāica. frasastaiiaēca.
Y9:
Y9.0: zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā .mē. mrītē. rāsfi yaϑā. ahī. vairii ō. yō. zaōtā. frā.mē. mrītē. zud aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰. cit̰. hacā. frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraōtē.
Y9Header: . hwmʾst' bwn .
Y9.1: hāuuanīm. ā. ratīm. ā. haōmō. u pāit̰. zaraϑuštrəm. ātərəm. ātarəm. ātərəm. ātarəm. pairi. yaōždaϑəṇtəm. gāϑā̊sca. srā uuaiiaṇtəm. ā. dəm. pərəsat̰. zaraϑ uštrō. kō. narə. ahī. yəm. azəm. v īspahe. aŋhə̄uš. astuuatō. sra ēštəm. dādarəsa. xᵛahe. gaiieh e. xᵛanauuatō. aməṣ̌ahe.
Y9.2: āat̰. mē. mē. aē. aē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. a ṣ̌auua. dīraōšō. azəm. ahmi. zara ϑuštra. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. ā. mąm. yāsaŋhī. yāsaŋuha. yāsaŋhī. yāsaŋuha. spitama. frā. mąm. hunauuaŋha. xᵛarətə̄e. aōi. m ąm. stōmaine. stīiδa. yaϑa. mā .aparacit̰. saōš́iiaṇtō. sta uuąn.
Y9.3: āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. n əmō. haōmāi. kasəϑβąm. kasə.ϑβąm. kasəϑβąm. kasə.ϑβąm. paōiriiō. haōma. maṣ̌iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. kā. ahmāi. a ṣ̌əš. ərənāuui. cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiatəm. āiiaptəm. āiiatəm. āiiaptəm.
Y9.4: āat̰. mē. aēm. paitiia ōxta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. . vīuuaŋhā̊. mąm. paōiriiō. maš́ii ō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑa iiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuui. . tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiapt əm. yat̰. hē. puϑrō. us.zaiiata. yō. yəmō. xšaētō. huuąϑβō. xᵛ arənaŋhastəmō. zātanąm. huuarə.da rəsō. maš́iiānąm. yat̰. kərənaōt̰. aŋ́he. xšaϑrā. xšaϑrāt. xšaϑrā. xšaϑrāt. amaršaṇta. amarəšiṇta. amaršaṇta. amarəšiṇta. . pasu.vīra. aŋhaōšmne. āpa. ur uuaire. xᵛairiiąn. xᵛarəϑəm. ajiiamnəm.
Y9.5: yəmahe. xšaϑra. xšaϑrahe. xšaϑra. xšaϑrahe. auruuahe. nōit̰. aōϑəm. aōtəm. aōϑəm. aōtəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. marəϑiiuš. n ōit̰. araskō. daēuuō . . dātō. paṇ ca.dasa. fracaraōiϑe. pita. pu ϑrasca. raōδaēšuua. katarascit̰. . yauuata. xšaiiaōit̰. huuąϑβō. yəmō. vīuuaŋhatō. puϑrō.
Y9.6: kasə.ϑ βąm. bitiiō. haōma. maš́iiō. as tuuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. kā . ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ah māi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.7: āat̰. m ē. aēm. paiϑiiaōxta. paitiiaōxta. paiϑiiaōxta. paitiiaōxta. haōmō. a ṣ̌auua. dīraōšō. āϑβiiō. mąm. bi tiiō. maš́iiō. astuuaiϑiiāi. hunī ta. gaēϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌ əš. ərənāuue. tat̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑrō. us.z aiiata. vīsō. sīraiiā̊. ϑraēt aōnō.
Y9.8: yō. janat̰. ažīm. dahā kəm. ϑrə.zafnəm. ϑrə.zafanəm. ϑrə.zafnəm. ϑrə.zafanəm. ϑrəkamərəδəm. xš uu aš.aṣ̌īm. hazaŋra.yōxštī m. hazaŋra.yaōxštī m. hazaŋra.yōxštīm. hazaŋra.yaōxštīm. aš.aōjaŋhəm. daēuuəm. drujəm. aγəm. gaēϑāuuaiiō. druuaṇtəm. m. ašaōjastəmąm. drujəm. fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. maińiiuš. aōui. y ąm. astuuaitīm. gaēϑąm. mahrkā i. aṣ̌ahe. gaēϑanąm.
Y9.9: kasə.ϑβąm. ϑrətiiō. haōma. maš́iiō. astuuaiϑ iiāi. hunīta. gaēϑaiiāi. kā. a ɱāi. ašəš. ərənāuue. cit̰. ahmā i. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.10: āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌ auua. dīraōšō. ϑrətō. sāmanąm. səuuištō. ϑrətiiō. mąm. maš́iiō. astuuaitiiāi. hunīta. gaēϑiiā i. hā. aɱāi. ašəš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑra. us.zaiiōiϑe. ur uuāxšaiiō. kərəsāspasca. t̰ka ēšō. ańiiō. dātō.rāzō. āat̰. ańiiō. uparō.kairiiō. yauua. ga ēsuš. gaδauuarō.
Y9.11: yō. janat̰. ažə̄m. sruuarəm. yə̄m. aspō.garəm . nərə.garəm. nəarə.garəm. nrə.garəm. narə.garəm. yəm. vīšauuaṇtəm. zairitəm. yəm. upairi. vīš. raōra at̰. raō δat̰. raōat̰. raōδat̰. ārəštiiō.barəza. zairitəm. y əm. upairi. kərəsāspō. aiiaŋha. pitīm. pacata. ā. rapiϑβanəm. zaruuānəm. tafsat̰ca. hō. mair iiō. xᵛīsat̰ca. frąš. aiiaŋhō. f rasparat̰. yaeš́iiaṇtīm. yaeeṣ̌iiaṇtīm. yš́iiaṇtīm. yeṣ̌iiaṇtīm. .āp əm. parā̊ŋhāt̰. parąš. tarštō. apatacit̰. nairəmanā̊. kərəsāspō.
Y9.12: kasə.ϑβąm. tīiriiō. haōma. ma š́iiō. astuuaiϑiiāi. hunīta. gaē ϑiiāi. kā. ahmāi. ašəš. ərənāuue . cit̰. aɱāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.13: āa t̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōm ō. aṣ̌auua. dīraōšō. paōurušasp ō. mąm. tīiriiō. maš́iiō. astuuai ϑiiāi. hunīta. gaēϑiiāi. hi. ahmā i. ašəš. ərənāuue. tat̰. aɱāi. ja sat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. tə̄m. us.zaiiaŋha. tīm. ərəzauuō. ərəzuuō. ərəzauuō. ərəzuuō. zaraϑ uštra. nəmānahe. nmānahe. nəmānahe. nmānahe. paōurušaspahe . vīdaēuuō. ahura.t̰kaēšō.
Y9.14: srītō. airiiene. vījahe. tīm. paōiriiō. zaraϑuštra. ahunəm. vairīm. frasrā uuaiiō. vī.bərəϑβaṇtəm. āxtīirī m. aparəm. xraōždaiiehiia. xraōždiiehiia. xraōždaiiehiia. xraōždiiehiia. frasrīitie. frasrīiti. frasrīitie. frasrīiti.
Y9.15: tīm. zəmarəgīzō. ākərənauuō. vīsp e. daēuua. zaraϑuštra. yōi. para. ahmāt̰. vīraō.raōδa. apataiiən. paiti. āiia.zəmā. yō. aōjištō. yō. taṇcištō. tancištō. taṇcištō. tancištō. yō. ϑβaxšəšt ō yō. āsəštō. yō. as.vərəϑraj ąstəmō. abauuat̰. mańiuuā̊. dāmą n.
Y9.16: āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmāi. vaŋhuš. haōmō. huδ ātō. haōmō. arš.dātō. vaŋ huš. dātō. baēšaziiō. hukərəfš. huuarəš. vərəϑrajā̊. zairi.gaōnō. nąmiiąsuš. yaϑa. xᵛarəṇte. va hištō. urunaēca. pāϑmaińiiōtəmō.
Y9.17: nī. tē. zāre.mδəm. mruiiē. nī. a məm. nī. vərəϑraγnəm. nī. dasuuarə. nī. baēšazəm. nī. fradaϑəm. nī. varədaϑəm. nī. aōjō. vīspō.tanīm. nī. mast īm. vīspō.paēsaŋhəm. nī. tat̰. y . y aϑa. yaϑ. yaϑa. gaēϑāhuua. vasō.xšaϑrō. fracarāne. t̰baēšō. tauruuā̊. druj əm. vanō.
Y9.18: nī. tat̰. yaϑa. tauruua iieni. vīspanąm. t̰bišuuatąm. t̰ baēšā̊. daēuuanąm. maš́iiānąmca. yāϑβąm. pairəkanąmca. sāϑrąm. kōii ąm. kaōii ąm. kōiiąm. kaōiiąm. karafnąmca. mairiianąmca. bnzaṇ garanąm. binzaṇ granąm. bnzaṇgaranąm. binzaṇgranąm. ašəmaōγanąmca. bnzaṇga ranąm. binzaṇg̣ ranąm. bnzaṇgaranąm. binzaṇgranąm. . vəhrkanąmca. ciϑβarə.zaṇga ranąm. caϑβarə.zaṇg ranąm. ciϑβarə.zaṇgaranąm. caϑβarə.zaṇgranąm. . haēnaiiā̊sca. pərəϑu.aińikaiiā̊ . dauuąniϑiiā̊. dauuąiϑiiā̊. dauuąniϑiiā̊. dauuąiϑiiā̊. patąniϑiiā̊. patąiϑiiā̊. patąniϑiiā̊. patąiϑiiā̊.
Y9.19: əməm. iməm. məm. iməm. ϑβą m. pōirīm. yānəm. haōməm. jaiδiiem i. dīraōša. vahištəm. ahīm. aṣ̌aō nąm. raōcaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm. əməm. ϑβąm. bitīm. yānəm. haōma. jaiδiie mi. dīraōša. druuatātəm. aŋ́hā̊se .tanuuō. iməm. ϑβąm. ϑritīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. darəγō. jītīm. uštānahe.
Y9.20: əməm. ϑβąm. tī irīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dī raōša. yaϑa. aēšō. amauuā̊. ϑrąfə δō. fraxštāne. zəmō. zəmā. zəmō. zəmā. paiti. t̰baē šō.tauruuā̊. drujəm.vanō. əməm. ϑβ ąm. puxδəm. yānəm. haōma. jaiδiie mi. dīraōša. yaϑa. vərəϑrajā̊. va nat̰.pəšanō. fraxštāne. zəmā. pai ti. t̰baēšō. tauruuā̊. drujəm.vanō.
Y9.21: iəməm. ϑβąm. xštīm. yānəm. haōm a. jaiδiiemi. dīraōša. pauruuatāiiīm. pauruua. gəδəm. pauruua. vəhrkəm. bīiδii ōi.maiδe. māciš. paōuruuō. bīiδii aēta. nō. vīspe. pauruua. bīiδiiōi. maiδe.
Y9.22: haōmō. aēibiš. yōi. auruua ṇtō. hitā. taxšəṇti. arənāum. zāuuarə. aōjā̊sca. baxšaeti. ha ōmō. āzīzanāite.biš. daδāiti. x šaētō.puϑrīm. uta. aṣ̌auua.fra zaṇtīm. haōmō. taēcit̰. yōi. k ataiiō. naskō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhəṇ te. spānō. mastīmca. baxšaēti.
Y9.23: haōmō. tā̊scit̰. yā̊. kainīnō. ā̊ ŋhaire. darəγəm. aγrauuō. haiϑəm. haiϑīm. haiϑəm. haiϑīm. rāδəmc a. baxšēiti. m mōṣ̌u. m mōṣ̌u. jaiδiiamnō. huxra tuš.
Y9.24: haōmō. təmcit̰. yəm. kərəsānō m. kərəsānī m. kərəsānōm. kərəsānīm. apa.xšaϑrəm. nišāδaiiat̰. yō. ra ōsta. xšaϑrō.kāmaiia. yō. dauua ta. nōit̰. m. me. m. me. apąm. āϑrauua. aiβiš tiš. vərəiδiiē. daŋhauua. carāt̰. h ō. vīspə. varəiδinąm. varəiδanąm. varəiδinąm. varəiaδnąm. vanāt̰. nī. v īspə. vərəiδinąm. varəδanąm. vərəiδinąm. varəδanąm. janāt̰.
Y9.25: ušta.tə̄. yō. xᵛā.aōjaŋha. vasō.xšaϑr ō. ahe. haōma. ušta.tə̄. apuuat ahe. puōuru.vacąm. pōuru.vacąm. puōuru.vacąm. pōuru.vacąm. ərəžuxδəm. pərəs ahe. vācəm.
Y9.26: frātə̄. mazdā̊. barat̰. pauruuanīm. aiβiiā̊ŋhanəm. stəhrpaē saŋhəm. maińiiu.tāštəm. vaŋhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm. āat̰. aŋ́he. ahe. aiβiiāstō. barəšnuš. paiti. gairinąm. drajaŋhe. aiβiδāitīšc a. garīsca. mąϑrahe.
Y9.27: haōma. nmā nō.paiti. vīspaiti. zaṇtupaiti. daŋ́hupaiti. spanaŋha. vaiδiiā. p aiti. ahmāica. ϑβā. vərəϑraγnāic a. māuuōiia. upa. mruiiē. tanuiie. ϑrəmāica. yat̰. paōuru.baōxšnahe. .
Y9.28: vī. nōit̰. bišuuatąm. t̰baēšaēbī š. vī. manō. bara. gərəa.maṇtąm. yō. cišca. ahmi. nmāne. yō. aŋ́ he. vīse. yō. aɱi. zaṇtuuō. yō. aŋ́he. daŋ́huuō. aēnaŋhā̊. asti. maš́iiō. gə̄uruuaiia. hə̄. pā δauue. zāuuarə. pairišə. uši. vərənīiδ .i. skṇdəm.šə̄. skəṇdəm.šē. skṇdəm.š. skəṇdəm.šē. manō. kərənīiδe.
Y9.29: mā. zbarəϑaēibiia. fratuiiā̊. mā. gauuaē ibiia. aiβi.tī.tuiiā̊. mā. ząm. v nōit̰. v īnōit̰. vaēnōit̰. vīnōit̰. aṣ̌ibiia. mā. gąm. vnōit̰ v īnōit̰ vaēnōit̰ vīnōit̰ . aṣ̌aibiia. yō. aēnaŋhəite. nō. manō. yō. aēnaŋ́haiti. nō. kəhrpəm.
Y9.30: pait i. ažōiš. zairitahe. səmahe. vīṣ̌ ō.vaēpahe. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāirevadarəjai δe. paiti. gaδahe. vīuuərəzdauuat ō. xruuīš́iiatō. zazrānō. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāire . vadarəjaiδe.
Y9.31: paiti. maš́iiehe. druuatō. sāstarəš. aiβiuuōižda iiaṇtahe. kamərəδəm. kəhrpəm. nāšəm nāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarə jaiδe. paiti. aṣ̌əmōγahe. anaṣ̌a ōnō. ahīmərəcō. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. m ąs.vaca. daϑānahe. nōit̰. š́iiaō ϑanāiš. apaiiīṇtahe. apaiiaṇtahe. apaiiṇtahe. apaiiaṇtahe. . kəhrpəm. n āšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāire. vadarəjaiδe.
Y9.32: paiti. jahe. kaiiāi. yātumaitiiāi. maōδanō.kairiiāi. upaštā.bairiiāi. yeŋ́he. fra frauuaiti. manō. yaϑa. aβrəm. vā tō. šītəm. kəhrpəm. nāšəmnāi. a ṣ̌aōne. haōma. zāirevadarejaiδe. .yat̰. hē. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌ aōne. haōma. zāire vadarəjaiδe.
Y10:
Y10.1: buy az ātaš dādan viš. apąm. iδa. patəṇ tu. vīdaēuuā̊ŋhō. vīdaēuuaiiō. v aŋhuš. sraōšō. mitaiiatu. aṣ̌əš . vaŋhe. iδa. miϑanatu. aṣ̌əš. v aŋhi. rāmaiiat̰. iδa. pa. upa. pa. upa. imat̰. nəm ānəm. yat̰. āhīiri. yat̰. āhīir i. yat̰. āhīiri. yat̰. haōmahe. aṣ̌auuazaŋhō.
Y10.2: fratarəmcit̰. tē. hauuanəm. vaca. upa. staōmi. huxratauuō. yō. ąsiš. haṇgə̄uruuaiieiti. uparəmcit̰. tē. h auuanəm. vaca. upa. staōmi. huxrat auuō. yahmi. niγne. narš. aōjaŋha .
Y10.3: staōmi. maēγəmca. vārəmca. yā. tē. kəhrpəm. vaxšaiiatō. barəšnuš . paiti. gairinąm. staōmi. garaiiō. bərəzaṇtō. yaϑra. haōma. urīruδuša .
Y10.4: staōmi. ząm. pərəϑβīm. paϑanąm. varəziiaŋ́huuąm. xᵛāparąm. barəϑrīm. tē. haōma. aṣ̌āum. staōmi. zəmō. yaϑa. raōδahe. hubaōiδiš. auruuō. c arānəm. uta. mazā̊.huruϑma. haōma raōsa. gara. paiti. uta. frāδaēš a. viš.paϑa. haiϑīmca. aṣ̌ahe. xā̊. ahe.
Y10.5: varəδiiaŋha. mana. vaca. vīspə̄sca. paiti. varəšajīš. v īspə̄sca. paiti. frasparəγə̄. vīspə̄ sca. paiti. frauuāxšə̄. vīspə̄sc a. paiti. varšajīš. vīspə̄sca. p aiti. frasparəγə̄. vīspə̄sca. paiti. frauuāxšə̄. har do bār rāsfi bā zud be govešn buy be ātaš dādan
Y10.6: haōmō. uxšiieiti. stauuan ō. aϑa. nā. yō. dəm. staōiti. vərə ϑrająstarō. bauuaiti. nətəmacit̰. h aōma. hīitiš. nətəmacit̰. haōma. stīitiš. nətəmacit̰. haōma. xᵛarə itiš. hazaŋraγniiāi. asti. daēuuan ąm.
Y10.7: nasiieiti. haϑra. frā.kərəsta. aɱat̰. haca. nmānāt̰. āhitiš. yaϑra. bāδa. upāzaiti. yaϑra. bā δa. upastaōiti. haōmahe. baēša ziiehe. ciϑrəm. dasuuarə. baēšazəm. ahe. vīse. uta. maēϑanəm.
Y10.8: vīspe. zī. ańiiē. maδā̊ŋhō. aēšma. haciṇ t haciṇ te haciṇt haciṇ te xruuīdruuō. āat̰. hō. yō. haō mahe. maδō. aṣ̌a. hacaiti. uruuās mana. rəṇjaiti. haōmahe. maδō. yō. yaϑa. puϑrəm. taurunəm. haōməm. vəṇ daēta. maš́iiō. frā. ābiiō. tanu. biiō. haōmō. vīsāiti. baēšazāi. .
Y10.9: haōma. dazde. mē. baēšazanąm. yābiiō. ahe. baēšazaδā̊. haōm a. dazde. mē. vārəϑraγnanąm. yā biiō. ahe. vərəϑra.tauruuā̊. frā.t ē. vīsāi. uruuatō. staōta. uruuaϑ əm. staōtārəm. vaŋhaŋhəm. vaŋ́haŋhəm. vahaŋhəm. vaŋ́haŋhəm. daδō. aōxta. ahurō. mazdō. yaϑa. aṣ̌əm. yat̰. vahištəm.
Y10.10: auruuaṇtəm. ϑβā . dāmiδātəm. baγō. tatašat̰. huuā pā̊. auruuaṇtəm. ϑβā.dāmiδā təm. baγō. nidaϑat̰. huuāpā̊. harai ϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.
Y10.11: āat̰. ϑβā. aϑra. spə̄ṇta. fradaxšta. mərəγa. vīžuuaṇca. vī.barən. aōui. iš́a ta. upairi.saēna. aō. staēra. st aērō.sāra. aōi. kusrāδa. kusrō. pa āδa patāδa paāδa patāδa aōi. pβrāna. vīš.paϑa. aōi. spəta. gaōna. gairi.
Y10.12: āat̰. ā huua. pauruuatāhuua. pōuru.sarəδ ō. vīraōδahe. haōmō. gaōma. za iri.gāōnō. ātē. baēšaza. irīrəϑr o. vaŋhə̄uš. manaŋhō. maiiābiiō. ā at̰. mē. ahe. dušsaŋhahe. parāa. vaēpaiia. manō. āat̰. ahe. nī. manō. manō. yō. mē. dušsaŋhō. haštaiti.
Y10.13: nəmō. haōmāi. ya t̰. kərənaōiti. drəγaōš. darəγaōš. drəγaōš. darəγaōš. huuat̰.mas ō. manō. yaϑa. raēuuastəm.ahe cit̰. nəmō. haōmāi. yat̰. kərənaō iti. darəγaōš. hauuat̰. masō.man ō. yat̰. usnąm. aēiti. vaēδiia. paōuru. narəm. tīm. kərənīši. spaiń iiaŋhəm. cistiuuastarəm. yasə.t ē. bāδa. haōma. zāir zāire zāir zāire gauua. stahe. irəi stahe. rəstahe. irəistahe. baxšaēti.
Y10.14: mā. mē. y aϑa. gāuš. drafšō. āsitō. vārə ma.cairi. fraša. fraiiaṇtu. tē. m aδō. varəziiaŋᵛhā̊ŋhō. jasəṇtu. p airi.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌a uuāzō. daδąmi. imąm. tanīm. yā . mē. vaēnaite. haraōδa.
Y10.15: auuaŋha rəazāme. jańiiaōiš. īnąm. mairiia iiā̊. əuuītō.xarəδaiiā̊. yā. ma ińiieiṇti. dauuaiieiṇti. āϑrauu anəmca. haōməmca. hā. yā. da pta. apa. nasiieiti. yā. tat̰. yat̰. haōmahe. draōnō. nigā̊ŋhəṇ ti. nišhaδaiδi. nōit̰. tąm. āϑrauu ō.puϑrīm. naēδa. dasti. hupuϑrīm.
Y10.16: paṇcanąm. ahmi. paṇcanąm. nōit̰. ahmi. humatahe. ahmi. dušmatahe . nōit̰. ahmi. hīxtahe. ahmi. dužīx tahe. nōit̰. ahmi. huuarəštahe. a ɱi. dužuuarəštahe. nōit̰. aɱi. sraō šahe. ahmi. asruštōiš. nōit̰. aɱi. aɱi. aṣ̌aōnō. ahmi. druuatō. nōit̰. ahmi. at̰cit̰. ahmāt̰. yaϑa. apəməm. ma ńiuuā̊. aŋhat̰. niuuāitiš.
Y10.17: āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmā i. mazdaδātāi. vaŋhuš. haōm ō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi. v īspe. haōma. upa. staōmi. ya t̰cit̰. barəšnušuua. gairinąm. yat̰ cit̰. jąfnušuua. raōnąm. yaēcit̰. ązahu. dərətā̊ŋhō. jaininąm. upa. dərəzāhu. ərəzataēna. h aca. tašta. zaranaēnəm. aōi. t axše. mā. tē. nərəezəmi. paiti. iϑ a. raēuuaṇtō. arəjahe.
Y10.18: imā̊. imā̊.sə. imā̊. imā̊.sə. tē. haōma. gāϑā̊. imā̊. h əṇti. staōmaōiiō. staōmāiiō. staōmaōiiō. staōmāiiō. . imā̊. həṇ ti. cīcašānā̊. ime. həṇti. arəšu xδa. vācō. dāsmaińiš. vārəϑraγni š. paiti.bišəš. baēšaziia.
Y10.19: imā̊ s. imā̊ səə. imā̊s. imā̊səə. tīmcit̰. māuuaōiia. fraša. fraiiaṇtu. tē. maδō. raōxšna. f raiiaṇtu. tē. maδō. rəṇjiiō. va zaite. maδō. vārəϑraγniš. həṇtəm. āstaōite. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20: gauue. gauua. gauua. nəmō. gauue. uxδəm. gauue. vərəϑrəm. gauue. xᵛarəϑəm. gauue. vastrəm. ga uuē. vərəziiātąm. tąm. nə̄. xᵛarəϑāi. fšuiiō.
Y10.21: haōməm. zāirīm. bərəzaṇt əm. y.. haōməm. frāšmīm. frāda t̰.gaēϑəm. y.. haōməm. dīraōšəm. y.. vīspe. haōma. y.. zaraϑušt zaraϑuštrahe. zaraϑušt zaraϑuštrahe. sptāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌īmc a. frauuaṣ̌īmca. y.
Y10.22: yeŋ́hē. hāt ąm. tā sar goftan
Y11:
Y11.1: buy az ātaš dādan ϑrāiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanō aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanō āfrauuacaŋhō. zauuaṇti. gāušca. aspasca. haōmasca. uš. zaōtārəm. zauuaiti. uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš. uta. də̄uš.srauuā̊. h acəmnō. yō. mąm. xᵛāstąm. nōit̰. ba xšahe. āat̰. mąm. tīm. fšaōna iiehe. nāiriiā̊. vā. puϑrahe. vā. haōiiā̊. vā. maršuiiā̊.
Y11.2: aspō. bā šārəm. zauuaiti. mā. buiiā̊. auruuat ąm. yīxta. mā. uruuatąm. aiβišas ta. mā. uruuatąm. aiβišasta. mā. uruuatąm. aiβišasta. mā. auruuatąm. niϑaxtąm. yō. mąm. zāuu arə. nōit̰. jaiδiiehe. paouru.maiti. haṇjamaini. pōuru.naraiiā̊. karša iiā̊.
Y11.3: haōmō. xᵛāšārəm. zauuati. u ta. buiiā̊. afrazaṇtīš. uta. də̄uš. srauuā̊. hacaimanō. yō. mąm. aiβiš hutəm. dāraiiehe. yaϑa. tāiiīm. pəṣ̌ō.sārəm. nauua. aɱi. pəṣ̌ō.sārō. azəm. yō. haōmō. aṣ̌ auua. dīraōšō.
Y11.4: us.mē. pta pita pta pita haō māi. draōnō. frə̄rənaōt̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋharəne. mat̰.hizuuō. pta pita pta pita iimca. iiīmca. hōiimca. hōiiīmca. dōiϑrəm.
Y11.5: yō. mąm. tat̰. draō nō. zināt̰. vātərəfaiiāt̰. vā. apa . vā. yāsāiti. yat̰. mē. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋharəni. mat̰.hizuuō. hōiiumca. dōiϑrəm.
Y11.6: nōit̰. ami. nmāne. zānite zānaite zānite zānaite āϑrauua. naēδa. raϑaēštā̊. naēδa. vāstriiō. fšuiią. fšuiiąs. fšuiią fšuiiąs. āat̰. ahmi. nmāne. zaiiā̊ṇti. daha kāca. mīrakāca. pōuru.sarəδa. var šnāca.
Y11.7: ϑβāṣ̌əm. ā. gə̄uš. frāϑβə rəsō. taṇjištāi. haōmāi. draōn ō. mā.ϑβā. haōmō. bəṇdaiiāt̰. y aϑa. mairīm. baṇdaiiat̰. yəm. tīirīm. fraŋhrasiiānəm. maδəme. ϑrəšuue. aŋ́ hā̊. zəmō. pairiš.xᵛaxtəm. aiiaŋh ahe.
Y11.8: rāsfi bā zud begovešn āat̰. aōxta. zara ϑuštrō. nəmō. hōmāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. haōmō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi.
Y11.9: rāsfi farāhom az dast-e čap gereftan va fe gāh-e fera baretārān šodan va čahār angošt barsam dāštan yō. nō. aēuuō. begovešn at̰. tē. uiiē. ϑrāiiōidii ai. tīirahe. məṇdāidiiāi. xšuuaē dəm. xšuuī dəm. xšuuaēdəm. xšuuīdəm. haptāždiiāi. nauua. dsəme. yōi. və̄. yaēϑma.
Y11.10: farāhom az dast-e rāst-e zud nahādan va zud goftan zōtpairi.tē. haōma. aṣ̌ āum. aṣ̌auuāzō. daδąmi. imąm. tan īm. yā. mē. vaēnaite huraōδa. ϑβaxšāi. haōmāi. maδāi. hauu aŋhāi. aṣ̌auuastāi. pairi.mē. t īmcit̰. daiiā̊. haōma. aṣ̌auua. dī raōša. vahištəm. ahīm. aṣ̌aōn ąm. raōcŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm.
Y11.11: aṣ̌ə m. vohī. 3 gwptn' darun va dahān pāk kardan va fe sar namāyešn va rāsfi ašem vohi do goftan zud farāhom fe panǰ be ḫordan va dahān pāk kardan rāsfi ašem vohi do goftan va zud har do dast fe pādyāv kardan avar barsam nahādan
Y11.12: aṣ̌əm. voh ī. čahār goftan
Y11.13: yaϑā. ahī. vairiiō. do goftan
Y11.14: vasasca. tī. ahura.mazda. uštāca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vīspa. vohī. a ṣ̌a.ciϑra. xšaiiamnəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. axšiiamnəm. druuaṇtəm.
Y11.15: v asō.xšaϑrō. hiiāt̰. aṣ̌auua. auua sō.xšaϑrō. hiiāt̰. druuā̊. gatō. h amistō. nəžbərətō. haca. spəṇtah e. maińiiə̄uš. dāmabiiō. varatō. ava sō.xšaϑrō.
Y11.16: haxšaiia. azəmcit̰. y ōi. zaraϑuštrō. fratəmąm. nmānanąmc a. vīsąmca. zaṇtunąmca. dax́iiun ąmca. aŋ́hā̊. daēnaiiā̊. anu.mata iiaēca. anuxtaiiaēca. anu.varəšta iiaēca. yā̊. āhīirəš. zaraϑuštrəš.
Y11.17: rauuasca. xᵛāϑrəmca. āfrīnāmi. vīs paiiā̊. aṣ̌aōnō. stōiš. ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. stōiš.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y12.1: frauuarāne. ※ hāuuanə̄e. ‖ sā uuaŋhə̄e. ‖ raϑβąm. tā sar goftan zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. mrīte. rāsfi rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōt ā. frā.mē. mrītē. zud aϑā. ratuš. tā sar
Y12.2: frastuiiē. humatōibiiascā. ḫāndan tā
Y12.4: staōmī. aṣ̌əm.
Y12.5: aṣ̌əm. vohī. yek goftan
Y12.6: nāismī. nāisīmī. nāismī. nāisīmī. daēuuō. frauuarānē. mazda iiasnō. zaraϑuštrəš. zaraϑuštrəiš. zaraϑuštrəš. zaraϑuštrəiš. vīdaēuuō. ah ura.t̰kaēṣ̌ō.⁛ staōtā. aməšanąm. spəṇtanąm. yaštā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ahurāi. mazdāi. vaŋ hauuē. vohumaitē. vīspā. vo hī. cinahmī.⁛ aṣ̌aōnē. raēuuait. xᵛarənaŋhaitī.⁛ yā.zī. cīcā. vah ištā. yeŋ́hē. gāuš. yeŋ́hē. aṣ̌əm. yeŋ́hē. raōcā̊. yeŋ́hē. raōcə̄bīš. raōiϑβən. xᵛāϑrā⁛
Y12.7: spəṇt ąm. vəārmaitīm. ārmaitīm. vəārmaitīm. ārmaitīm. vaŋhīm. vərənē. h ā.mōi. astī. us. gə̄uš. stuiiē. tāiiā.at̰cā. hazaŋhat̰cā⁛ u s. mazdaiiasnanąm. vīsąm. ziiā. naiiaēcā. vīuuā.pat̰cā⁛
Y12.8: fərā. m anaēibiiō. rā̊ŋhē. vasə̄.yaitīm. vasə̄.šaitīm vasə̄.ṣ̌əitīm vasə̄.šaitīm vasə̄.ṣ̣̌əitīm yāiš. upairī. ā iiazəmā. gaōbīš. š́iieiṇtī. nəmaŋ hā. aṣ̌āi. uzdātā̊. paitī. auua t̰. stuiiē⁛ nōit̰. ahmāt̰. āziiā̊.yanīm. āziiā̊.nīm. āziiā̊.yanīm. āziiā̊.nīm. nōit̰. vīuuāpəm. xštā. mā daiiasnīš. aōui. vīsō⁛ nōit̰. ast ō. nōit̰. uštānahī. cinmānī.
Y12.9: vīdaē uuāiš. aγāiš. auuaŋhīš. anarətā iš. akō.dābīš. sarəm. mruiiē⁛ hāt ąm. ąm. draōjištāiš. paōšištāiš. hātąm. auuaŋ hutəmāiš ⁛ vīdaēuuāiš. vīdaēuua uuat̰bīš. vī. yātuš. vī. yātu mat̰bīš. vī. kahiiāicīt̰. hātą m. ātarāiš⁛ vī. manə̄bīš. vī. v acə̄bīš. vī. š́iiaōϑanāiš. vī. ci ϑrāiš. vī. zī. anā. sarəm. mruiiē. y aϑanā. drəguuātā. rąxšaiiaṇtā.
Y12.10: aϑā. āϑā. aϑā. āϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. z araϑuštrəm. aδā.xšaētā⁛ vīsp aēšī. frašnaēšī. vīspaēšī. ha ṇjamanaēšī. yāiš. apərəsiiatəm. mazdā̊scā. zaraϑuštrascā ⁛
Y12.11: aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daēuuāiš. s arəm. viiāmruuītā⁛ vīspaēšī. fra šnaēšī. vīspaēšī. haṇjamana ēšī. yāiš. apərəsiiatəm. mazdā̊ scā. zaraϑuštrascā⁛ aϑā. azə̄mcī t̰. yōi. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. zaraϑuštriš. zaraϑuštrəš. zaraϑuštriš. d aēuuāiš. sarəm. vīmruiiē. yaϑā. anā iš. viiāmruuītā. yə̄. aṣ̌auuā. z araϑuštrō.
Y12.12: yāuuaranā. āpō. yā uuaranaā. uruuarā̊. yāuuaranā. gāuš. hudā. yāuuaranō. ahurō. mazdā̊. yə̄. gąm. daδā. yə̄. narəm. aṣ̌auuanə m⁛ yāuuaranō. as. zaraϑuštrō. yā uuaranō. kauuā. vištāspō. yāuuara nā. frašaōštrā. jāmāspā. yā uuaranō. kascīt̰. saōš́iiaṇtąm. h aiϑiiāuuarəząm. aṣ̌āōnąm. tāuuarənā cā. t̰kaēšācā.
Y12.13: mazdaiiasnō. ahm ī. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. frauuarā nē⁛ āstītascā. frauuarətascā. ās tuiiē. humatəm. manō. āstuiiē. hīx təm. vacō. āstuiiē. huuarəštəm. š́ii ōϑanəm.
Y12.14: āstuiiē. daēnąm. māzdaiias nīm. fraspāiiōxəδrąm. niδā.snaiϑišə m⁛ xᵛaētuuadaϑąm. aṣ̌aōnīm. yā. hā itinąmcā. bīš́iieiṇtinąmcā. maziš tācā. vahištācā. sraēštācā . yā. āhīiriš. zaraϑuštrəš. ahurā i. mazdāi. vīspā. vohī. cinahmī. aēšā. astī. daēnaiiā̊. māzdaiias nōiš. āstīitiš⁛
Y13:
Y13.1: ahurəm. mazdąm. ā mruiiē. nəmānahī. nmānō.patōiš. rat īm. ā. vīsō. vīspatōiš. ratīm. ā . zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš. ratī. ā. γə̄n ąnąm. ratīm. ā.mruiiē. daēnąm. māzda iiasnīm. aṣ̌īm. vaŋhīm. parə̄ṇdīm⁛ yąmcā. bipatištanąm. bipaitištanąm. bipatištanąm. bipaitištanąm. aṣ̌aōnīm. im ąmcā. ząm. yā.nā̊. baraitī⁛
Y13.2: fraii ehē. vāzištahē. astōiš. ratīm. ā.mruiiē. ātrə̄m. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌əϑβō.zigatəmąm. gauuāstriiā uuarəštəmąm. narąm. aṣ̌āōnąm. vāst riiehē. fšuiiaṇtō. ratīm. ā.mruii ē⁛ hastəmąm. aṣ̌ahe. amą. raϑaē štā̊. ratīm. ā.mruiiē.
Y13.3: mazištāiš. vaēδiiāiš. vaēδaiiāiš. vaēδiiāiš. vaēδaiiāiš. daēnaiiā̊. māzdaiiasnō iš. aϑaurunō. ratīm. ā.mruiiē. cašā nąscā. aēšąmcīt̰ ⁛ ratīš. ā.mruii ē. ratīš. āstōiiā. aməšąscā. spəṇtō. saōš́iiaṇtascā. dąh ištą. arš.vacastəmą. aiβiiāmatə mą. aš.xrāxᵛanutəmą ⁛ mazištą. a mą. ā.mruiiē. daēnaiiā̊. māzdaiias nōiš. aϑa.urunąscā. raϑaēštąsc ā. vāstriiąscā. fšuiiṇtō. fšuiiaṇtō. fšuiiṇtō. fšuiiaṇtō.
Y13.4: pa irī. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxš aϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuuascī t̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm ⁛ pairī. vīs pā̊. hujītaiiō ⁛ aϑā. iϑā. aϑā. iϑā. maińiiī. ma manāitē. iϑā. vaōcā.tarə̄. iϑā. vāuuarə.zātarə̄.
Y13.5: āat̰. MN yaϑā. tī. ī. ahura.mazdā mə̄ṇəhācā. vaōc ascā. dā̊scā. varəšcā. yā. vo hū ⁛ aϑā. tōi. dadəmahī. aϑā. cī šmahī. aϑā. ϑβā. āiš. y⁛ ā. nəmax́iiāmahī. aϑā. išīidiiā mahī. ϑβā. mazdā. ahurā. do bār goftan
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛaētə̄uš. xᵛaētātā ⁛ v aŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairi.ja sāmaidē ⁛ vaŋhuiiā̊. fsəratauuō. fsəratauuō. fsəratauuō. fsəratauuō. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš ⁛
Y13.7: gə̄ušcā. h uδā̊ŋhō. gāiiax́iiācā. maraϑnō. a ṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštr ahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. a ṣ̌əmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛
Y13.8: yeŋ́hē. hātąm. tā sar
Y13.9: yaϑā. ahī. vairiiō. čahār goftan fe har šihotnanām gereh-e barsam ǧonbānidan
Y13.10: aṣ̌əm. v ohī. se goftan
Y13.11: ahunəm. vairīm. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇ təm. y⁛ fraōiritīm. hāitīm. y⁛ fr aōirəitīmcā. āstaōϑβanəmcā. daē naiiā̊. māzdaiiasnōiš. y⁛
Y13.12: yeŋ́h ē. hātąm. tā sar
Y14:
Y14.1: vīsāi. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. staōtā. zaōtā. zbā tā. yaštā. framərətā. aibī.ja rətā. yīšmākəm. yasnāica. va hmāica. yat̰. aməṣ̌anąm. spəṇt anąm ⁛ ahmākəm. hauuaŋhāica. aṣ̌ auuastāica. yat̰. saōš́iiaṇt ąm. aṣ̌aōnąm ⁛
Y14.2: pairī. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. ušt anəm ⁛ pairī. vīspā̊. hujītaiiō ⁛
Y14.3: a hmiia. zaōϑre. barəsmanaēca. vīsp vīspe. vīsp vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. āiiese. yeš ti. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āii ese. yešti. hāuuanīm. paiti. ra tīm. sāuuaŋhīm. vīsīmca. paiti. ratīm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratīm ⁛
Y15:
Y15.0: frauuarāne. ※ hāuu anə̄e.※ sāuuaŋhə̄e ⁛‖ tā sar zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaōta. frā. mē. mrītē. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōta. frā.mē. mrītē. zud ā. ratuš. goftan
Y15.1: sastica. zud va rāsfi har do be-goftan va buy be ātaš dādan va barsam az barsamdān bardāštan va be do nim kardan panǧ va dogune az rāst šemordan va yek tāk barsam rāstar va seṭabrtar be datoš kardan va gereh hast čun ḫubhā avāǧ kardan va barsam az māhruy bastan va dast avar barsam nahādan vaṇtāca. rafnaŋhāca. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. vaŋhīš. srīrāiš. nāmąn. āzbiia ⁛ frāiieze. bərəja. v aŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəja ⁛ daēnaiiā̊. v aŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš ⁛
Y15.2: yeŋ́hē . mē. aṣ̌āt̰. hacā. vahištəm. y esnē. paitī. vaēdā. mazdā̊. ah urō. yōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā ⁛ . yazāi. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pairicā. jasāi. vaṇtā ⁛ vohī. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī.bairištəm. farāgām az ǧām nahādan va begereh-e barsam bordan
Y15.3: səraōšō. iδā. as tī. ahurahe. mazda. yasnāi. sə uuīštahe. aṣ̌aōnō. yə̄.nā̊. iš tō. haiiat̰. paōuruuīm. tat̰. ust əməmcat̰ ⁛ auuaϑāt̰. iδā. səraōšō. astī. ahurahe. mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe. aṣ̌aōnō. yə̄.nā. ištō ⁛
Y16:
Y16.0: yaϑā. ahī. vairiiō. yō. ā trauuaxšō. frā.mē. mrīte. aϑā. ra tuš. aṣ̌āt̰cit̰. hacā. frā. aṣ̌ auua. viδuuā̊. mraōte ⁛.
Y16.1: ahurəm. maz dąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī. y hūδā̊ŋhəm. mazištəm. yazatəm. yəm. səuuištəm. frādat̰.gaēϑəm. tārəm. vohunąm. dāmanąm⁛ ābiiō. rā tābiiō. zaōϑrābiiō. aršuxδaēibiias ca. vāγžaēibiiō ⁛ vīspəmca. aṣ̌ auuanəm. maińiiaōm. yazatəm. y⁛
Y16.2: za raϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tīm. y⁛ ābiiō. rātābiiō. zaōϑrā biiō. aršuxδaēibiiasca. vāγžaēbii ō⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. y azatəm. y⁛ zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ zaraϑuštrahe. a ṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštrah e. srauuā̊. y⁛ zaraϑuštrahe. daēn ąm. y⁛ zaraϑuštrahe. varənəmca. t̰ kaēšəmca. y⁛
Y16.3: aŋhuiiaōiš. a ṣ̌aōnīš⁛ daϑušō. ahurahe. maz dā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. y⁛ v ohu. manō. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. y xšaϑrəm. vairīm. y⁛ spəṇtąm. v aŋhīm. ārmaitīm. y⁛ hauruuatā təm. y⁛ amərətatātəm. y⁛
Y16.4: daδuuā̊ ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ ātrəm. a hurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ āpō. v aŋhīš. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ huuarəxšaētəm. auruuat̰.aspəm. y⁛ mā̊ŋhəm. gaōciϑrəm. y⁛ tištarə̄ m. stārəm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋhaṇ təm. y⁛ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. y⁛
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ miϑrəm. vouru.gaōiiaōitīm. y⁛ sraōšəm. a ṣ̌īm. y⁛ rašnīm. razištəm. y⁛ a ṣ̌āōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇ tā̊. frauuaṣ̌aiiō. y⁛ vərəϑraγnəm. a huraδātəm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋhəm. y
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ daē nąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ a ṣ̌īm. vaŋhīm. y⁛ arəštātəm. y asmanəm. y⁛ ząm. huδā̊ŋhəm. y⁛ mąϑrəm. spəṇtəm. y⁛ anaγra. raōcā̊. xᵛaδātā̊. y⁛
Y16.7: xᵛanauuaitīš. aṣ̌ ahe. vərəzō. y⁛ yāhu. ərəstanąm. uruuąnō. ṣ̌āiieṇti. ṣ̌āiieiṇti. ṣ̌āiieṇti. ṣ̌āiieiṇti. yā̊. aṣ̌āōn ąm. frāuuaṣ̌aiiō ⁛ vahištəm. ahīm. aṣ̌aōnąm. y⁛ raōcaŋhəm. vīspō. xᵛāϑrəm⁛
Y16.8: xšuuīδa. āzīiti. y⁛ ta cat̰.āpa. uxšaiiat̰.uruuara ⁛ āzō iš. daēuuō.dātahe. hamōistri. a uuaŋhā̊.mīš. auuaŋhā̊. pairi.ka iiāi. paitištātaiiaēca. pait i.sacaptaiiaēca. paiti.tarəta iiaēca ⁛ paitiiōgət̰. t̰baēšaiiā ica ⁛ aṣ̌əmaōγaheca. anaṣ̌aōn ō. sāstraheca. paōuru.mahrkah e.
Y16.9: y⁛ vīspō. āpō. y⁛ vīsp ā. uruuarā̊. y⁛ vīspā̊. vaŋha uuō. y⁛ vīspā̊. vaŋhąš. vaŋhīš. vaŋhąš. vaŋhīš. y⁛ vīspā̊. maińiiauuaca. yazata. gaēϑiiāica. yō. vaŋhuδā̊ŋhō. a ṣ̌auuanō.
Y16.10: y⁛ ϑβąm. maēϑanəm. yąm. ārmaitīm. spəṇtąm. y⁛ ϑβąm. maē ϑahe. paiti. aṣ̌āum. ahura. maz da⁛ druuafšōiš. druuō.vīrahe. dr uua.aṣ̌a.ciϑrahe. yahmi. zī. kā cit̰. tanunąm⁛ drājištəm. hāme. maēϑaine. miϑnāt̰. at̰. hama. at̰. zaiiene⁛
Y17:
Y17.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aməṣ̌ā. sp əṇta. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. y
Y17.2: asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ra tauuō. y⁛ hāuuanīm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm.y⁛ sāuuaŋ hīm. vīsīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. y⁛ miϑrəm. vouru.gaōii aōitīm. hazaŋhra.gaōšəm. baēuuarə. cašmanəm. aōxtō.nāmanəm. yaza təm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y⁛
Y17.3: rap iϑβənəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y⁛ frādat̰.fšōm. zaṇtuməmc a. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. ātərəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛
Y17.4: uzii eirinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y⁛ frādat̰.vīrəm. dāx́iiuməmc a. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y bərəzaṇtəm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaē təm. apąm. napātəm. auruuat̰.aspəm. y⁛ apəmca. mazdaδātąm. aṣ̌aōn īm. y⁛
Y17.5: aiβisrīϑrəməm. aibigāum. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ frā dat̰.vīspąm.hujiiāitīm. zaraϑu štrōtəməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ y⁛ y⁛ aṣ̌āōnąm. vaŋh īš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aii ō. y⁛ γanā̊sca. vīrō.vąϑβā̊ . y⁛ yāiriiąmca. hušitīm. y⁛ aməmca. hutaštəm. huraōδəm. y⁛ vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm. y⁛ van aiṇtīmca. uparatātəm. y⁛
Y17.6: uša hinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuan əm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sraōšəm. a ṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frā dat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ raṣ̌nīm. razištəm. y⁛ arəštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. və rədat̰.gaēϑąm. y⁛
Y17.7: māhiia. aṣ̌a uuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ aṇ tarə.mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ pərənō.mā̊ŋhəm. vī šataϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. r atīm. y⁛
Y17.8: yāiriia. aṣ̌auuana. a ṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ maiδiiōizarəm aēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ maiδiiōšəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y⁛ paitišhahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ a iiāϑrəməm. fraōuruuaēštrəməm. varə šni.harəštəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y⁛ maiδiiāirīm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ h amaspaϑmaēdaīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. y⁛ sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. y⁛
Y17.9: vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. naz dišta. pairiš hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahišta he. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō .fraōxta.
Y17.10: ahura. miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋha. aṣ̌auuana. y⁛ st rə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarā hu. paiti. barəsmańiiāhu. miϑrəm. v īspanąm. dax́iiunąm. daŋ́hupaitī m. y⁛
Y17.11: ruz va māh goftan
Y17.12: ϑβąm. āϑrəm. ahur ahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ātrəm. bərə zasauuaŋhəm. y⁛ ātrəm. vohu.fra iiānəm. y⁛ ātrəm. uruuāzištəm. y⁛ ātrəm. vāzištəm. y⁛ ātrəm. spə̄ništəm. y⁛ xšaϑrəm. nafəδrəm. na iriiō.saŋhəm. yazatəm. y⁛ ātrəm. vīspanąm. nmānanąm. nmānō.pait īm. mazdaδātəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm ⁛ y⁛ mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō.
Y17.13: ā pō. vaŋhīš. vahištā̊. mazdaδā tā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ vīspā̊. āp ō. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ v īspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛
Y17.14: mąϑrəm. spəṇtəm. aš. xᵛarənaŋhəm. y⁛ dātəm. vīdōiium. y⁛ dātəm. zaraϑuštrə. y⁛ darəγąm. upaiia nąm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiia snīm. y⁛
Y17.15: gairīm. uši.darənəm. mazdaδ ātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazatəm. y⁛ vīspā̊. garaiiō. aṣ̌a.xᵛāϑrā̊. po uru.xᵛāϑrā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌auua na. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ uγrəm. kauu aēm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y⁛ uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y⁛ aṣ̌īm. vaŋhīm. y⁛ xšōiϑnīm. bərəz aitīm. amauuaitīm. huraōδąm. xᵛā parąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y⁛ sa uuō. mazdaδātəm. y⁛
Y17.16: dahmąm. va ŋhīm. āfritīm. y⁛ dahməmca. narəm . aṣ̌auuanəm. y⁛ uγrəm. taxməm. dā mōiš. upamanəm. yazatəm. y⁛
Y17.17: im ā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. y⁛ imā̊. asā̊sca.šōiϑrā̊sca. gaōiiaōitīšca. maēϑanaiiā̊sca . auuō.xᵛarənā̊sca. y⁛ iməmca. šōiϑ rahe. paitīm. y⁛ yəm. ahurəm. ma zdąm.
Y17.18: ratauuō. vīspa. mazišta. y⁛ aiiara. asniia. māhiia. yāi riia. sarəδa⁛
Y17.19: aṣ̌āōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. s taōmi ⁛ zbaiiemi. ufiiemi. ⁛ nə mānaiiā̊. vīsaiiā̊. zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā ⁛
Y17.20: spe. aṣ̌auuanō. yazata. y⁛ v īspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ uuanīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhīm. vīsīmca. paiti. ratīm. ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratīm
Y17.21: yeŋ́hē. hātąm. tā sar
Y18:
Y18.1: aṣ̌əm. vohī se goftan
Y18.2: dāidī. mōi. yə̄. gąm. tašō. apas cā. uruuarā̊scā. amərətātā. hauruuātā. hauruuātā. spə̄niš tā. maińiiī. mazdā. təuuīšī. uta iiīitī. manaŋhā. vohī. sə̄ŋhē.
Y18.3: MN spəṇtā. maińiiī. vahištācā. manaŋhā ⁛ hacā. aṣ̌āt̰. š́iia ōϑanācā. vacaŋhācā ⁛ ahmāi. dṇn. hauruuātā. amərətātā ⁛ ma zdā̊. xšaϑrā. ārmaitī. ahurō. 2
Y18.4: ahiiā. mańiiə̄uš. spə̄ništahii ā. vahištəm. hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānə̄. ə̄əānī. ə̄əānə̄. ə̄əānī. manaŋhō ⁛ ārmat ōiš. zastōibiiā. š́iiaōϑanā. və rəziiat̰. aōiiā. cistī. huuō. pt ā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊ ⁛
Y18.5: ahiiā. m aińiiə̄uš. tuuə̄m. ahī. tā. spəṇtō ⁛ yə̄. aɱāi. gąm. rāńiiō. skərətīm. h īm.tašat̰ ⁛ at̰. hōi. vāstrā i. rāmā.dā̊. ārmaitīm ⁛ hiiat̰. hīm. vohī. mazdā. hə̄mi.fraš tā. manaŋhā.
Y18.6: ahmāt̰. maińiiə̄uš. rārəš́iieiṇtī. drəguuaṇtō ⁛ maz dā. spəṇtāt̰. nōit̰. aϑā. aṣ̌ āōnō ⁛ kasə̄ušcīt̰. nā. aṣ̌āunē. kāϑē. aŋhat̰ ⁛ isuuācīt̰. hąs. p arōiš. akō. drəguuāitī ⁛
Y18.7: tācā. s pəṇtā. maińiiī. mazdā. ahurā ⁛ aṣ̌āōnē. cōiš. yāzī. cīcā. v ahištā ⁛ hanarə̄. ϑβahmāt̰. zaō šāt̰. drəguuā̊. baxšaitī ⁛ ahiiā . š́iiaōϑanāiš. akāt̰. ā.š́iiąs . manaŋhā̊ ⁛
Y18.8: tā̊. dā̊. spəṇtā. maińiiī. mazdā. ahurā ⁛ āϑrā. va ŋhāu. vīdāitīm. rānōibiiā ⁛ ārm atōiš. dəbązaŋhā. aṣ̌ax́iiācā ⁛ hāzī. paourīš. išṇtō. vāurāit ē.
Y18.9: MN spəṇtā. maińiiī. do bār
Y18.10: aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y18.11: spəṇtā.maińiiīm. hā itīm. y⁛
Y18.12: yeŋ́hē. hātąm. tā sar rāsfi esm va buy bar ātaš nahādan va zud sar-e zur estānand
Y18.13: y aϑā. ahī. vairiiō. čahār goftan be boland bāng
Y18.14: aṣ̌ əm. vohī. se goftan
Y18.15: ahunəm. vairīm. y⁛ a ṣ̌əm. vahštəm. vahištəm. vahštəm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌ə m. spəṇtəm. y⁛
Y18.16: yeŋ́hē. hātąm. tā sar goftan
Y19:
Y19Header: bkʾn wl bwn
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm. ahura.mazda. maińiiī. spə̄ništa. dā tarə. gaēϑanąm. astuuaitanąm. aṣ̌ āum ⁛ cit̰. auuat̰. vacō. ās. ahu ra.mazda. yat̰. mē. frāuuaōcō.
Y19.2: p ara. asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruuarąm. para. āt rəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xrafstarāiš. maṣ̌iiāišca. pa ra. vīspəm. ahīm. astuuaṇtəm. pa ra. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌ a.ciϑra ⁛
Y19.3: āat̰. mraōt̰. ahurō. mazd ā̊. baγa. aēša. ās. ahurahe. va iriiehe. spitama. zaraϑuštra ⁛ ya t̰. tē. frāuuaōcəm.
Y19.4: para. asməm. para . āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruuarąm. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daē uuāišca. xrafstrāiš. maṣ̌iiāiš ca. para. vīspəm. ahīm. astuuaṇtəm. para. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌ a.ciϑra ⁛
Y19.5: hā.mē. baγa. ahunahe. va iriiehe. spatama. spitama. spatama. spitama. zaraϑuštra. ana. paiiīxδa. ana.pišīta. srāuuaiiam na ⁛ satəm. paiti. ańiiaēšąm. raϑβą m. gāϑanąm. ana.piiīxδanąm. ana.p išītanąm. srāuuaiiamnanąm ⁛ āat̰. aipiiīxδa. ana.pišīta. srāuuaiiam na. dasa. paiti. ańiiaē. ratauuō ⁛
Y19.6: ya sca. mē. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇta. astuuaiṇti. astuuaiṇta. astuuaiṇti. spitama. zaraϑuštra. baγ ąm. ahunahe. vairiiehe. mrāt̰. frā. vā. mraō. drəṇjaiiāt̰. frā.vā. draṇjaiiō. srāuuaiiāt̰. frā.vā. srāuuaiiō. yazāiti ⁛ ϑrīšcit̰. ta rō. pərətīmcit̰. hē. uruuānəm. vahiš təm. ahīm. frapāraiieni. azəm. yō. ahurō. mazdā̊ ⁛ ā. vahištāt̰. aŋ haōt̰. ā. vahištāt̰. aṣ̌āt̰. ā . vahištaēibiiō. raōcaēibiiō ⁛
Y19.7: yas ca. mē. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. ast uuaiṇta. spitama. zaraϑuštra. baγ ąm. ahunahe. vairiiehe. draṇjaii ō. apa.raōδaiieiti ⁛ yat̰. vā. naē məm. yat̰. ϑrəšum. yat̰. vā. ciϑrušum. yat̰. vā. paṇtaŋhum. pairi.dəm. tanauua. azəm. yō. ahurō. mazdā̊. uruu ānəm. haca. vahištāt̰. aŋhaōt̰ ⁛ auuauuaitiia. bązasca. fraϑasca. pairi. taṇuiia. yaϑa. īm. zā̊. astica. īm. zā̊. auuaiti. bązō. yauuaiti. fraϑascit̰ ⁛
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. vaōae. yat̰. ahumat̰. yat̰. ratu mat̰ ⁛ para. auuaŋ́he. aṣ̌nō. dā̊ŋ hōit̰ ⁛ para. āpō. para. zəmō. para . uruuaraiiā̊ ⁛ para. gə̄uš. ciϑβarə. paitištānaiiā̊. dā̊ŋhōit̰ ⁛ para. narš. aṣ̌aōnō. bipaitištānahe. ząϑāt̰ ⁛ para. auuaŋ́he. hēϑβ arəštō. kəhrpaiia. apa. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. dāhīm ⁛
Y19.9: frā.mē. sp ańiiā̊. maniuuā̊. vauuaca ⁛ vīspą m. aṣ̌aōnō. stīm. paitīmca. ba uuaiṇtīmca. bīš́iieiṇtīmca ⁛ š́ iiaōϑanō.tāitiia. š́iiaōϑinanąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Y19.10: aētat̰ca. aēšąm. uxδanąm. uxδōtəməm. yāiš. yauua. fraca. vaōce. fraca. mruiiē. fraca. vaxšiieiti ⁛ asti. zī. ana. auua uuat̰. uxδata. yaϑa. yat̰. dit̰. vī spō. aŋhuš. astuuā̊ ⁛ ā.saxša t̰. sašąs dadrānō. dadarānō. dadrānō. dadarānō. nī. pairi. irəaϑ iiąs.tātat̰. haraite ⁛
Y19.11: aētat̰c a. nō. vacō. frāuuaōca. sixšīmc a. hiṣ̌māirīmca. yaϑna. kahmā icit̰. hātąm. aṣ̌āt̰. haca. ya t̰. vahištāt̰ ⁛
Y19.12: yaϑa. frā.iδa. āmraōt̰ ⁛ yat̰. dəm. ahīmca. ratī mca. ā.dadat̰. iϑa. dəm. para.cinas ti. yəm. ahurəm. mazdąm. manas.paō iriiaēibiiō. dāmabiiō ⁛ yaϑa. īm. v īspanąm. mazištəm. cinisti. aϑa. ah māi. dāmąm cinasti ⁛
Y19.13: yaϑa. mazdā̊ . hujītīš. vaŋhə̄uš. iδa. ϑritīm. t̰kaēšəm. ādrəṇjaiieita. dazda. manaŋhō. para. īm. iδa. manaŋhe. c inasti⁛ yaϑa. fradaxštārəm. mana ŋhe. manaŋhō. aētauuaitiia. īm. k āraiieiti. š́iiaōϑananąm ⁛ iδa. a hīm. kāraiieiti.
Y19.14: yat̰. dim. dāma biiō. cinasti. mazda. iϑa. təm. yat̰ . ahmai. dāmąm ⁛ xšaϑrəm. ahurāi. c inasti. tat̰. mazda. tauua. xšaϑ rəm. drəgubiiō. vāstārəm. cinasti ⁛ yaϑa. uruuaϑəm. spəṇtamāi. spəitamāi. spəṇtamāi. spəitamāi. paṇ ca. t̰kaēša ⁛ vīspəm. vacō. fra uuākəm. haurəm. haurm. haurəm. haurm. vacō. ahurahe. maz dā ⁛
Y19.15: vahištō. ahurō. mazdā̊. ah unəm. vairīm. frā.mraōt̰. vahištō. hāmō. kāraiiat̰. hiϑβat̰. akō. aba uuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. ā.mr īta ⁛ aiia. aṇtarə.uxδa ⁛ nōit̰. nāmanā̊. nōit̰. sə̄ŋha. nōit̰. xra tauuō. naēda. varanā. nōit̰. uxδa. naēda. š́iiaōϑana. nōit̰. daēnā̊. n ōit̰. uruuąnō. haciṇti ⁛
Y19.16: aētat̰ca. vacō. mazdō.uxδəm. ϑrə.aβnsməm. c aϑru.pištarəm. paṇca.ratu. rāit i. haṇkərəiϑəm ⁛ kāiš. hē. aβasmąn. afsmąn. aβasmąn. afsmąn. humatəm. hīxtəm. huuarəštəm ⁛
Y19.17: kāiš. paštrāiš. āϑrauua. raϑaē štā̊. vāstriiō. fšuiiąs. hīiti š⁛ vīspaiia. irəna. hacəmna. naire. aṣ̌aōne. arəšamanaŋha. arəš.vaca ŋha. arəšš́iiaōϑana⁛ ratuš. mərəta. daēnō.sāca ⁛ yeŋ́he. š́iiaōϑanā iš. gaēϑā̊. aṣ̌a. frādaṇta.
Y19.18: ka iia. ratauuō. nmāńiiō. vīsiiō. zaṇ tumō. dax́iiumō. zaraϑuštrō. puxδō ⁛ ā̊ŋhąm. dax́iiunąm. yā̊. ańiiā̊. ra jōit̰. zaraϑuštrōit̰. caϑru.ratuš. ra γa. zaraϑuštrəš. ⁛ kaiia. aŋ́hā̊. ra tauuō. nmāniiasca. vīsiiasca. za ṇtumasca. zaraϑuštrō. tīiriiō ⁛
Y19.19: ka t̰. humatəm. aṣ̌auuanəm. manas.pa ōiriiō ⁛ kat̰. hīxtəm. mąϑrō. spə ṇtō. kat̰. huuarəštəm. staōtā išca. aṣ̌a.paōiriiāišca. dā mə̄bīš.
Y19.20: mazdā̊. frāmraōt̰. cīm. frāmraōt̰. aṣ̌auuanəm. maińiiōmca. maińiiaōmca. maińiiōmca. maińiiaōmca. gaēϑīmca ⁛ cuuąs. frāmraōt̰. frauuā kəm. vahištō. xšaiiamnō ⁛ cauuaṇ təm. aṣ̌auuanəm. vahištəmca. auua sō.xšaϑrəmca ⁛
Y19.21: baγam. ahunahe. v airiiehe. y⁛ ahunahe. vairiiehe . y⁛ frasraōϑrəmca. framrəϑrəmca. fra gāϑrəmca. frāiiaštīmca ⁛
Y19.22: yeŋ́h ē. hātąm. tā sar
Y20:
Y20.1: frā.mraōt̰. ahurō. m azdā̊. aṣ̌əm. vohī. vahištəm. a stī. para. ahmi. vohī. vahišt əm. cinasti. yaϑa. aētauuē. xᵛaētauuē. aētauuē. xᵛaētauuē. xᵛaētā təm. vohī. vahištəm. asti ⁛ aϑa. t̰kaēšəm. kāraiieiti.
Y20.2: ušta. as tī. ušta. ahmāi. uštatātaiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌ aōne. para.cinasti. yaϑa. nā. stā itiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspā i. aṣ̌aōne. para.cinaste. para.cinasti. para.cinaste. para.cinasti.
Y20.3: yat̰. a ṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. para.cin asti. vīspəm. mąϑrəm. vīspəm. mąϑ rāi. yaϑa. aṣ̌āī. xšaϑrəm. cinas ti. yaϑaca. zbaiieṇte. aṣ̌aōn e. aṣ̌əm. cinasti ⁛ yaϑaca. xšmā uuōiia. aṣ̌əm. cinasti. yat̰. saōš́iiaṇtibiiō. ⁛ ϑrāiiō. t̰kaēša. spəm. vacō. frauuākəm. haurum. vac ō. ahurahe. mazdā̊.
Y20.4: mazdā̊. mazdā̊. frā.mraōt̰. cīm. frāmraōt̰. aṣ̌auuanəm. maińiiaōmca. gaēϑīmca ⁛ cauuąs. frāmraōt̰. fra uuākəm. vahištō. xšaiiamnō ⁛ ca uuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahištəmca. auuasō.xšaϑrəmca ⁛
Y20.5: baγəm. aṣ̌ahe. v ahištahe. y⁛ aṣ̌ahe. vahišt ahe. y⁛ frasraōϑrəmca. framrəϑramca . fragāϑrəmca. frāiiaštīmca.
Y20.6: ye ŋ́hē. hātąm. tā sar
Y21:
Y21.1: yesnīm. vac ō. aṣ̌aōnō. zaraϑuštrahe. yeŋ́ hē. hātąm. āat̰. yesne. pai ti. yeŋ́he. hātąm. hātąm. iδa. mazdā̊ . yasnəm. cinasti ⁛ yaϑa. dāta. ah urā. hātąm. yasnəm. cinasti⁛
Y21.2: ya ϑa. haδbīš. cīcišąm. yā̊ŋhąm. iδa. aṣ̌aōninąm. ārmaitim.paōirii anąm. yasnəm. para.cinasti ⁛ yaϑa. vahməm. aməṣ̌ə̄ibiiō. ϑrāiiō. t̰kaēš a. vīspəm. vacō. yesnīm. cīm. a ōi. yasnō. aməṣ̌ə̄e. spəṇtə̄e. pai ti. yesnahe yasnahe yesnahe yasnahe
Y21.3: āat̰. mraōt̰.ahurō. m azdā̊. uštā. ahmāi. yahmāi. ušta. kahmāicit̰ ⁛ vasa.xšaii ąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō ⁛
Y21.4: caem. aētaiia. paiti.vaca. paitiiām raōt̰. uštatātəm. paitiiāmraō t̰. uštatātəm. uštatātiia.ca. uštatātəm. uštatātiia.ca. vīspəm. aṣ̌ auuanəm. həṇtəmca. bauuaṇtəmca. bīš́iiaṇtəmca ⁛ vahištəm. vahi štō. paitiiāmraōt̰. vahištō. mazdā̊. paitiiāmraōt̰. vahištə m. aṣ̌auuanəm. vahištāi. aṣ̌aō ne.
Y21.5: baγąm. yeŋ́hē.hātąm. hufr āiiaštąm. aṣ̌aōnīm.
Y21.6: yeŋ́hē. hātąm. tā sar
Y22:
Y22Header: hwmʾst bwn
Y22.1: aṣ̌əm. vo hī. 3 gwptn' va esm va buy yek tāk nahādan va hum fe kameste se tāk va orvarām pare nahādan
Y22.2: barəsmana. paiti. bərəta. haδa.zaōϑra. daϑušō. ahurah e. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. a məšanąm. spəṇtanąm※ iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. āiiese. yeš ti※ imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia . uzdātąm※ ā※ y※ imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātą m※ ā※ y※
Y22.3: aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauua itīš. haδānaēpatauuaitīš. aṣ̌ aiia. uzdātā̊※ ā※ y※ aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. apəmca. haōmiiąm※ ā※ y※ asmanaca. hāuuana※ ā※ y※ aiiaŋhaēnaca. hāuuana※ ā※ y※
Y22.4: im ąmcā. uruuarąm. barəsmainīm.jaγmīṣ̌ īmca. ratufritīm. marəϑrəmca. varəzīmca. varəzəmca. varəzīmca. varəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiia iiasnōiš※ gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγ mīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβ ō. ratufritīm※ imą. aēmąsca. aēsmąsca. aēmąsca. aēsmąsca. baōiδ īmca※ ā※ y※ tauua. āϑrō. ahurah e. mazdā̊. puϑra. vīspaca※ vohu. ī mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra※ ā※ y※
Y22.5: xšnīmainc. xšnīmainm. xšnīmainc. xšnīmainm. ahurahe. mazdā̊. aməša nąm. spəṇtanąm. sraōšahe. aṣ̌ii ehe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑβō . bərəzatō. yōi. yō. yōi. yō. aṣ̌ahe.• hamā čiz ḫub be negarešn
Y22.6: ā※ y※ asńiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubii ō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe.• ā※ y※ sāuuaŋhə̄e. vīsiiāi ca. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y※ miϑrahe. vouru.gaōiiaōitōiš. h azŋrō.gaōšahe. baēuuarə̄.cašmanō. aōxtō.namanō. aōxtōnamanō. aōxtō.namanō. aōxtōnamanō. yazatahe. rāman ō. xᵛāstrahe.
Y22.7: ā※ y※ rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. • ā※ y※ frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y※ a ṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. a hurahe. mazdā̊.
Y22.8: ā※ y※ uzaiieirinā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y※ frādat̰.vīrāi. dāx́iiumāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. • ā※ y※ bərəz atō. ahurahe. nafəδrō. apąm. apasc a. mazdaδātaiiā̊.
Y22.9: ā※ y※ aiβis rīϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y※ frādat̰.v īspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštrōtəmāca. zaraϑuštrōtəmāica. zaraϑuštrōtəmāca. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe . ā※ y※ aṣ̌āunąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌āunąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm. γə̄nąnąmca. vīrō.vąϑβanąm. yāiriiaiiāsca. yāiriiaiiā̊sca. yāiriiaiiāsca. yāiriiaiiā̊sca. huš́itōiš. amah eca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. hauraδātahe. ahuraδātahe. hauraδātahe. ahuraδātahe. vana.ṇtiiā̊sca. uparatātō.
Y22.10: ā y※ ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe.• ā※ y※ bərəjiiāi. nm āniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe.• ā※ y※ sraōšahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌iiehe. ašạiiehe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. fr ādat̰.gaēϑahe. rašnaōš. raziš tahe. arštātasca. frādat̰.g aēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y22.11: ā※ y※ māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubii ō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y※ pərənō.mā̊ ŋhāi. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne . aṣ̌ahe. raϑβe.
Y22.12: ā※ y※ yāir iiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδ iiōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe . raϑβe.• ā※ y※ maiδiiōišəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y paitišhaiiāi. paitišhahiiāi. paitišhaiiāi. paitišhahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe.• ā※ y※ aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəšni.harəštāica. varəšni.harštāica. varəšni.harəštāica. varəšni.harštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.• ā y※ maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y※ hamaspaϑmaēdaiiāi. hamaspaϑmaēδaiiāi. hamaspaϑmaēdaiiāi. hamaspaϑmaēδaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.• ā※ y※ sarəδaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō.
Y22.13: ā※ y※ vīspaēibiiō. aē ibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ah e. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. naz dišta. pairiš.hāuuanaiiō. yōi. h əṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištah e. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō. fraōxta.
Y22.14: ā※ y※ ahuraēibiia. miϑra ēibiia. bərəzaṇbiia. bərəzəṇbiia. bərəzaṇbiia. bərəzəṇbiia. aiϑiiajaŋhaēi biia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō.maińiiauuanąm. dāmanąm. tištriieica. tištriieheca. tištriieica. tištriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛa rənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑra he. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰. aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš.
Y22.15: ā※ y※ ruz va māh goftan
Y22.16: ā※ y※ tauua. ā ϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. ā※ y※ aiβiiō. vaŋᵛhībiiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspaną mca. uruuaranąm. mazdaδātanąm.
Y22.17: ā y※ mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌a ōnō. varəziiaŋhahe. vərəziiaŋhahe. varəziiaŋhahe. vərəziiaŋhahe. dātahe. vī daēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš . darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y22.18: ā※ y garōiš. uš́i.daranahe. mazdaδā tahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēš ąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. p ouru.xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kā uuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδāt ahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. maz daδātahe. ā※ y※ aṣ̌aōiš. aṣ̌ōiš. aṣ̌aōiš. aṣ̌ōiš. va ŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑϑə̄. ərəϑə̄. ərəϑϑə̄. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhu iiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδ ātahe.
Y22.19: ā※ y※ dahmaiiā̊. vaŋ huiiā̊. āfrətōiš. dahmaheca.‖ narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxma he. dāmōiš. upamanahe. yaza tahe.
Y22.20: ā※ y※ ā̊ŋhąm. asaŋᵛhąm ca. šōiϑranąmca. gaōiiaōitaną mca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənaną mca. apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca . aŋ́hā̊sca. zəm. auuaŋ́heca. a ṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strą m. mā̊ŋhō. hīrō. anaγranąm. raōcaŋh ąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. sp əṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌ aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. ra ϑβąm.
Y22.21: ā※ y※ raϑβō. bərəzatō. y ō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asńiianąmca. māhiianąmca. yā iriianąmca. sarəδanąmca. yōi. həṇ ti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y22.22: MN iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. ā※ y※ imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā※ y※ imąmcā. uruuarąm. haδānaēp atąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā※ y
Y22.23: aiβiiō. vaŋhaēibiiō. imā̊. zaō ϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuai tīš. haδānaēptauuaitīš. aṣ̌ aiia. uzdātā̊. ā※ y※ aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. apəmca. haōmaiiąm. haōmiiąm. haōmaiiąm. haōmiiąm. ā y※ asmanaca. hāuuana. ā※ y※ aiiaŋhaēnaca. hāuuana. ā※ y※
Y22.24: imąmcā. uruuarąm. barəsmainīm. jaγm īšīmca. ratufrətīm. ratufritīm. ratufrətīm. ratufritīm. marəϑrəmca. varəzīmca. varəzəmca. varəzīmca. varəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiasnōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. ra ϑβō. ratufritīm. imą. aēsmąsca. ba ōiδīmca. ā※ y※ tauua. āϑrō. ahu rahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vo hu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. ā※ y xšnīmaine. ahurahe. mazdā̊. raē uuatō. xᵛarənaŋhatō. aməšanąm. spə ṇtanąm. miϑrahe. vouru.gaōiiaōi tōiš. rāmanasca. rāmanasca. rāmanasca. rāmanasca. xᵛāstrahe. huu arəxšaētahe. aməšahe. ḫāndan tā oʿe aṣ̌a.xᵛāϑrahe※ vīspaēšąm. ya zatanąm. tā nabānazdištanąm. frauua ṣ̌inąm※ aōxtō.nāmanō. yazatah e. do bār goftan va esm buy be ātaš dādan
Y22.26: ā※ y auuaŋhā̊. frauuašiiō. yā̊. paōiriianąm. paōiriia. paōiriianąm. paōiriia. ā̊ŋharə. nmānanąmca. vī spąmca. zaṇtunąmca. dax́iiunąmca. yā̊. asmanəm. vīδāraiiən. yā̊. ā pəm. vīδaraiiən. yā̊. ząm. vīδāra iiən. yā̊. gąm. vīδāraiiən. yā̊. barəϑrəšuua. barəϑrišuua. barəϑrəšuua. barəϑrišuua puϑrə̄. vīδāraiiən. pait ī. vərəϑī vərəte. vərəϑī vərəte. apara.ərəϑəṇtō.
Y22.27: ā※ y※ āfrauuaši. ahurahe. mazdā̊. amə šanąm. spəṇtanąm. mat̰. vīspa ēibiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌aibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. frauuaṣ̌aibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. y ā̊. maińiiauuanąm. yazatanąm※ ā※ y āfrauuaṣ̌i. gaiiehe. maraϑnō. zara ϑuštrahe. spəṇtāmahe. spitāmahe. spəṇtāmahe. spitāmahe. kauuōiš . vīštāspahe. isat̰.vāstrah e. zaraϑuštrōiš. mat̰. vīspaēuibiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. paō iriianąm. t̰kaēšanąm.
Y22.28: ā※ y※ vīsp aiia. aṣ̌auuana. aṣ̌auuane. aṣ̌auuana. aṣ̌auuane. frauuaše. kəasti. akuuacit̰. kuuacit̰. kauuacit̰. kuuacit̰. aŋhā̊. zəmō. para.ərəsti. para.ərəste. para.ərəsti. para.ərəste. dahmi. nāirike. apərənāiiīke. kainike. vāstriiā.varəze. vāstriiā.uuarəzi. vāstriiā.varəze. vāstriiā.uuarəzi. upašaēta. h aca. ahmāt̰. nmānāt̰. iziieiṇti. iziieṇti. iziieiṇti. iziieṇti. yā̊. paitiš.marəṇtc. paitiš.marəṇti. paitiš.marəṇtc. paitiš.marəṇti. yā̊. aiβi.nāsəṇti. aiβi.nāsəṇte. aiβi.nāsəṇti. aiβi.nāsəṇte. vaŋhīš. yasnąsca. va hmąsca.
Y22.29: ā※ y※ aṣ̌aōnąm. MN nabā nazdištanąm. frauuašanąm. frauuašinąm. frauuašanąm. frauuašinąm. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y22.30: ā※ y※ vīspaēibii ō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ā※ y※ vīsp aēibiiō. vaŋhuδābiiō. yazataēibiiō. maińiiaōibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yasńiiāica. vahmii āica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahiš tāt̰※
Y23:
Y23.0: frauuarāne※‖ hāuuanə̄e※‖ sāuuaŋhə̄e※‖ raϑβąm. tā sar zud yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā. frā.mē. mrī tē. rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. za ōtā. frā.mē. mrūte. zud aϑā. ratu š. tā sar goftan
Y24:
Y24.1: tašte kaš hum va orvarām andar ānǧ ǧām andar av avestā ol dārešn※ ahurāi. mazdāi. haōmą. ā uuaēδaiiamahe. imą. haōmąsca. mii azdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ ŋhəm※ imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌ aiia. uzdātąm. imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm
Y24.2: aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuaitīš. h aδānaēpatauuaitīš. aṣ̌aiia. uz dātā※ aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. apəmca. haōmiiąm※ asmanaca. hāuuana. a iiaŋhaēnaca. hāuuana※
Y24.3: imąmcā. uruu arąm. barəsmaińīm. jaγmijšīmca. rat ufratīm. marəϑrəmca. varəzīmca. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. g āϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. a ṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrətīm※ ratufritīm※ ratufrətīm※ ratufritīm※ imą. aēsmąsca. baōiδīmca. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīsp aca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. ※ pairica. dadəmahe. daδəmahi. dadəmahe. daδəmahi. āca. vaēδaiiam ahe.
Y24.4: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ahurāica. mazdāi. sraōšāica. aṣ̌ iiāi. aməṣ̌ə̄ibiiasca. spəṇtaēibiiō. aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌ibiiō. aṣ̌āuną mca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. m azdā̊. raϑβaēca. bərəzaite. bərəzaiti. bərəzaite. bərəzaiti. vīspaii ā̊. sącit̰ca. sącat̰ca. sącit̰ca. sącat̰ca. aṣ̌aōnō. stōiš. y asnāica. v※ x※ f※
Y24.5: āat̰. dīš. āuuaē δaiiamahe. zaraϑuštrahe. spitām ahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. yas※ v※ x※ f※ aŋhuiiaō. aŋhuiiō. aŋhuiiaō. aŋhuiiō. ṣ̌a. cknaŋhō. cinaŋhō. cknaŋhō. cinaŋhō. m at̰. vīspaēibii aṣ̌aōnibiiō. frauua ṣ̌ibiiō. y. irīriϑušąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. jauuaṇtąm. juuaṇtąm. jauuaṇtąm. juuaṇtąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. narąm. azātanąm. frašōcarəϑrąm. fraṣ̌ōcarəϑrąm. frašōcarəϑrąm. fraṣ̌'ōcarəϑrąm. saōš́iiaṇtąm※
Y24.6: imą. ha ōmąsca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarət. gą mca. huδā̊ŋhəm※ imąmcā. gąm. uuiiąm※ uuiiąγm※ jīuuiiąm※ jīuuiiąγm※ aṣ̌aiia. uzdātąm. imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm.
Y24.7: aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitīš. gaōmauua itīš. haδānaēpatauuaitīš. a ṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. apəmca. haōmiiąm. asmanaca. h āuuana. aiiaŋhaēnaca. hāuuana.
Y24.8: im ąmcā. uruuarąm. barəsmaińīm.jaγmūš īmca. ratufrətīm. ratufritīm. ratufritīm. ratufrətīm. marəϑrəmca. varəzīm ca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiia snōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmī īmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ra ratufratīm. ratufritīm. ratufratīm. ratufritīm. imą. aēsmąsca. bōimca. tauua. āϑrō. ahurahe. m zdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazda āta. aṣ̌a.ciϑra. pairəca. pairica. pairəca. pairica. dadəmahṣ̌. daδəmahi. dadəmahṣ̌. daδəmahi. āca. vaēδaiiamahe.
Y24.9: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aməṣ̌ə̄ibiiō. aməṣ̌aēibiiō. aməṣ̌ə̄ibiiō. aməṣ̌aēibiiō. spəṇ taēibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδā̊biiō. yauuaējibiiō. yauuaēsubiiō. yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iieiṇti. yā̊sca. uiti※
Y24.10: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. āuuaēδaiiamahi. āuuaēδaiiamahe. āuuaēδaiiamahi. frāiiehīš. frāiihīš. frāiiehīš. frāiihīš. ahe. nmānahe. fradaϑāi. ahe. nmānahe. pasuuąmca. arąmca. zātunąmca. ząhiiamnanąmca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́he. aēm. həṇti.
Y24.11: ā at̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. aṣ̌aōn ąm. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. frauuašibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑīrā̊sca. aṣ̌aōnąm. auuaŋ́hē※
Y24.12: āat̰. dīš. āuuaēδaiiam ahe. daϑušō. daϑuṣ̌ō. daϑušō. daϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. raē uuatō. xᵛarənaŋhatō. maińiiə̄uš. maińiiaōiiahe. maińiiaōiiehe. maińiiaōiiahe. maińiiaōiiehe. aməšanąm. spəṇtanąm. y as※ v※ x※ f※ tašte kaš hum va orvarām andar fe datoš avāǧ nehešn va fe orwis be nehešn hāvan az koste-ye čab o rāst āvarešn
Y24.13: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. asniiaē ibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβō. raϑβe. raϑβō. raϑβe. yasnāi ca. tā frasastaiiaēca※ āat̰. dīš. āuuaēδamahe. sāuuaŋhə̄e. vīsii āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe※ yas※ v※ x※ f※ āat̰. dīš※ āuuaēδa iiamahe. miϑrahe. vouru.gaōiiaōit ōiš. hazaŋrō.gaōšahe. hazaŋrō.gaōšahe. hazaŋrō.gaōšahe. hazaŋrō.gaōšahe. baēuuarə.c ašmanō. aōxtō.namanō. yazatah e. rāmanō. xᵛāstrahe. yas. tā
Y24.14: āuu aēδaiiamahe. rapiϑβināi. aṣ̌aōne . aṣ̌ahe. raϑβe. yas. tā āuuaēδaii amahe. frādat̰.fšauue. zaṇtumā ica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas.āica. yasnāica. yas.āica. yasnāica. tā āuuaēδaiiamahe. aṣ̌a he. vahištahe. āϑrasca. ahurah e. mazdā̊. yas※ tā
Y24.15: auuaē※ uzaiieirin āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas tā auuaē※ frādat̰.vīrāi. dāx́iium āica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y as※ tā auuaē※ bərəzatō. ahurahe. nafə δrō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊. y as※ tā
Y24.16: auuaē※ aiβisrīϑrəmāi. aibigaii āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā auuaē※ frādat̰.vīspąm.hujiiāi tə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā auuaē※ aṣ̌ āunąm. frauuaṣ̌inąm. γə̄nąnąmca. γənąnąmca. γə̄nąnąmca. γənąnąmca. vīr ō.vąϑβanąm. yāiriiaiiā̊sca. hu š́itōiš. amaheca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδā tahe. vanaiṇtiiā̊sca. uparatā tō. yas※ tā
Y24.17: auuaē※ ušahināi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā a uuaē※bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā auuaē※ sraōšahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌iiehe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuua tō. vərəϑrājanō. frādat̰. gītahe. gaētahe. gītahe. gaētahe. rašaōiš. razištahe. arštātasca. frādat̰. gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. ya s※ tā
Y24.18: āuuaē※ māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe . ratubiiō. aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā āuuaē※ pərənō.mā̊ŋhāi. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā
Y24.19: āuuaē※ yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. maiδiiōizarəmaiiāi. maiδiiō.zarəmaiiāi. maiδiiōizarəmaiiāi. maiδiiō.zarəmaiiāi. aṣ̌aōne※ aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā āuuaē※ mai δiiōišəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. yas※ tā āuuaē※ paitišahiiāi. paitiṣ̌hahiiāi. paitišahiiāi. paitiṣ̌hahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas※ tā āuuaē※ aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəm āi. varšniiharštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe※yas※ tā āuuaē※ mai δiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e※yas※ tā āuuaē※ hamaspaϑmaēdiiāi. hamaspaϑmaēδiiāi. hamaspaϑmaēdiiāi. hamaspaϑmaēδiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. yas tā āuuaē※ sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. rat ubiiō. yas※ tā
Y24.20: āuuaē※ vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ ahe. ratauuō. ϑrəiiasca. ϑrniiasca. ϑrəiiasca. ϑrniiasca. ϑrəsā̊sca. ϑrisā̊sca. ϑrəsā̊sca. ϑrisā̊sca. nazdišta. pairəš.hāuuanaiiō. pairiš.hāuuanaiiō. pairəš.hāuuanaiiō. pairiš.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištah e. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.f raōxta. yas※ tā
Y24.21: āuuaē※ ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. aiϑiejaŋh aēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārąmc a. spəṇtō.maińiiauuanąm. dāmanąm. tištriieheca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑraheca. gaōciϑrahe. gaōciϑraheca. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaētahe. auruu at̰.aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. miϑr ahe. dax́iiunąm. daŋ́hupatōiš. yas tā
Y24.22: āuuaē※ ruz va māh goftan
Y24.23: āat̰. dīš※ āuu aē※ tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. p uϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. y as※ tā āuuaē※ aiβiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vaŋhībiiō. vaŋuhībiiō. vīs panąmca. apąm. mazdaδātanąm. v īspanamca. uruuaranąm. mazdaδātanu m. yas※ tā
Y24.24: āuuaē※ mąϑrahe. spəṇta he. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋahe. varəziiaŋahe. vərəziiaŋahe. varəziiaŋahe. dātahe. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊. upiianaiiā̊. daēnaiiā̊. v aŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. yas※ tā
Y24.25: uuaē※ garōiš. ušidaranahe. mazdaδ ātahe. aṣ̌axᵛāϑrahe. vīspaēš ąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. aṣ̌axᵛāϑranąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. aṣ̌axᵛāϑranąm. pouru. xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiie heca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. a xᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδāt ahe. yas※ tā āuuaē※ aṣ̌aōiš. aṣ̌ōiš. aṣ̌aōiš. aṣ̌ōiš. vaŋh uiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. va ā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛ arənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātah yas※ tā
Y24.26: āuuaē※ dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊ . āfratōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌ aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš . upamanahe. yas※ tā
Y24.27: uuaē※ ā̊ŋhąm. asaŋhąmca.šōiϑraną mca. gaōiiaōitinąmca. maēϑananąm ca. auuō.xᵛarənanąca. apąmca. zəmąm ca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sca. zəmō. auuaŋheca. aṣ̌nō. vātaheca. a ṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīrō. ana γranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanam. v īspanąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš . dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmc a. aṣ̌ahe. raϑβąm. yas※ tā
Y24.28: āuuaē※ raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβ m. aiiaranąmca. tā sarəδanąmca. y ōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuu anōiš. raϑβō. yas※ tā
Y24.29: āuuaē※ ahu rahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. aməšanąm. spəṇtanąm. miϑrah e. vouru.gaōiiaōitōiš. rāmanasc a. xᵛāstrahe.huuarəxšaētahe. ḫāndan nabānazdištaną. frauuaṣ̌inąm. x※ yas※ tā
Y24.30: āuuaē※ aṣ̌aōnąm. frauuašanąm. frauuašinąm. frauuašanąm. frauuašinąm. uγranąm. aiβiϑīranąm. p aōiriiō. t̰kaēšanąm. frauuašnąm. frauuašinąm. frauuašnąm. frauuašinąm. nabānazdištanąm. frauuašnąm. frauuašinąm. frauuašnąm. frauuašinąm. hauuahe. uruną. urunō. uruną. urunō. frauuaṣ̌ə̄e. yas※ tā
Y24.31: āuuaē※ vīspaēibiiō. a ṣ̌ahe. ratubiiō. yas※ tā āuuaē※ vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. vaŋhuδā̊biiō. vaŋhuδābiiō. vaŋhuδā̊biiō. ya zataēibiiō. maińiiōibiiascā. gaē ϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti. yesniiāica. yesńiiāica. yesniiāica. yesńiiāica. vahmiiāica. aṣ̌ā t̰. haca. yat̰. vahištāt̰.※
Y25:
Y25.1: aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhəu. huδā̊ŋhō. huδā̊ŋhəu. huδā̊ŋhō. yazamaide.※ iməm. haō məm. aṣ̌aiia. uzdātəm. y※ imąm cā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdā tąm. y※ imąmcā. uruuarąm. haδā naēpaϑąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. y※
Y25.2: aiβiiō. vaŋhīibiiō. vaŋuhaēbiiō. vaŋhīibiiō. vaŋuhaēbiiō. imā̊. zaōϑ rā̊. haōmauuaitīš. gaōmauuai tīš. haδānaēpatauuaitīš. aṣ̌ aiia. uzdātā̊. y※ aiβiiō. vaŋhaēibiiō. vaŋuhībiiō. vaŋuhaēibiiō. vaŋhībiiō. apəmca. haōmiiąm. y※ a smanaca. hāuuana. y※ aiiaŋhaē naca. hāuuana. y※
Y25.3: imąmcā. uruuarą m. barəsmanīm. barəsmaneīm. barəsmanīm. barəsmaneīm. jaγmšīmca. ratufrai īm. marəϑrəmca. varəzīmca. daēna ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγmīšīmc a. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrətīm. ratufritīm. ratufrətīm. ratufritīm. imąm. aēsmąsca. baōiδīm ca. y※ tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazdaδā ta. aṣ̌a.ciϑra. y※
Y25.4: ḫešnimine ān bid veǧārdan ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋ haṇtəm. y※ aməšā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. y※ miϑrəm. v ouru.gaōiiaōitīm. y※ rāma. xᵛās trəm. y※ huuarəxšaētəm. huuarəxṣ̌aētəm. huuarəxšaētəm. huuarəxṣ̌aētəm. aməṣ̌əm. raēm. auruuat̰.aspəm. y※ vaēm. a ṣ̌auuanəm. y※ vaēm. uparō.kairīm. y※ taraδātąm. ańiiāiš. dāmą n. aētat̰. tē. vaiiō. y※ yat̰. tē. asti. spəṇtō.maińiiaōm. ra zištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. y※ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y※ mąϑrəm. spəṇ təm. aṣ̌aicarənaŋᵛhəm. aṣ̌axᵛarənaŋᵛhəm. aṣ̌aicarənaŋᵛhəm. aṣ̌axᵛarənaŋᵛhəm. y※ dātəm. vīdōiium. y※ dātəm. zaraϑuštra. zaraϑuštri. zaraϑuštra. zaraϑuštri. y※ darəγąm. upaiianąm. y※ daēnąm. vaŋhīm. vaŋuhīm. vaŋhīm. vaŋuhīm. māzdaiiesnīm. y※ zaraz dāitīm. mąϑrəm. spəṇtəm. y※ uš́i. darəϑrəm. daēnąm. māzdaiiasnīm. y vaēiδīm. vaēδīm. vaēiδīm. vaēδīm. mąϑrəm. spəṇtəm. y※ ā snəm. xratīm. mazdaδātəm. y※ g aōšō.srītəm. xrat̄m. mazdaδā təm. y※ ātrə̄m. ātarəm. ātrə̄m. ātarəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y※ vīspe. ātrō. ātarō. ātrō. ātarō. y※ gairīm. uš́i.darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a. xᵛāϑrəm. yazatəm. y※ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaōm. yazatəm. y※ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaē ϑīm. yazatəm. y※ aṣ̌āunąm. vaŋu hīš. sūrā̊. spə̄ntā̊. frauuaša iiō. staōmi.※※※ zbaiiemi. ufiie mi. y※ nmāniiā̊. vīsiiā̊. zaṇt umā̊. dax́iiumā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y26:
Y26.1: vīspanąmca. ā̊ŋhąm. paōiriianąm. frauuaš́inąm. iδa. y※ frauuaṣ̌īm. auuąm. yąm. ahurahe. mazdā̊. ma zištąmca. vahištąmca. sraēš tąmca. xraōždištąmca. xraϑβiš tąmca. hukərəptəmąmca. aṣ̌āt̰. apanōtəmąmca.
Y26.2: aṣ̌āunąm. ̣ōnąm. aṣ̌āunąm. aṣ̌ōnąm. vaŋhīš. vaŋuhīš. vaŋhīš. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y※ yā̊. aməšanąm. spəṇtanąm. xšaētanąm. varəzidōiϑranąm. bərəzat ąm. aiβiiamanąm. taxmanąm. āh īiriianąm. yōi. aiϑiie.jaŋhō. aṣ̌ auuanō.
Y26.3: paōiriianąm. t̰kaēšanąm. p aōiriianąm. sāsnō.gīšąm. iδa. a ṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ahīmca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. fra uuaṣ̌īmca. y※ yōi. aṣ̌āi. vaō narə. gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm. y※
Y26.4: yō. yōi. yō. yōi. aṣ̌āi. vaōnarə. gaiiehe. marəϑnō. maraϑnō. marəϑnō. maraϑnō. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y※ zara ϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌ aōnō. aṣ̌əmca. aṣ̌imca. aṣ̌əmca. aṣ̌imca. frauuaṣ̌īmca. y※ kauuōiš. vīštā̊spahe. aṣ̌aō nō. frauuaṣ̌īmca. frauuaṣ̌īm. frauuaṣ̌īmca. frauuaṣ̌īm. y※ isat̰uuāstr ahe. zaraϑuštrōiš. aṣ̌aōnō. frauu ašīm. y※
Y26.5: nabānazdištanąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ahīmca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. y※ yōi. aṣ̌āi. va ōnarə. mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aōnibii ō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. irīrəϑəšąm. irīriϑūšąm. irīrəϑəšąm. irīriϑūšąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. narąm. azāt anąm. frašōcarəϑrąm. saōš́iiaṇt ąm.
Y26.6: iδa. iristanąm. uruuąnō. y※ y ā̊. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. vīsp anąm. ahmiia. nmāne. nabānazdiš tanąm. para.iristanąm. aēϑrapai tinąm. aēϑraiianąm. narąm. nāirinąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌aōninąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌aōninąm. frauu ašaiiō. y※
Y26.7: vīspanąm. aēϑrapa tanąm. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. y※ vīspanąm. aēϑraiianąm. aṣ̌a ōnąm. frauuašaiiō. y※ vīspanąm. narąm. aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y※ vīspanąm. nāirinąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąm. frauu ašaiiō. y※
Y26.8: vīspanąm. apərənāiiīka nąm. dahmō.kərətanąm. aṣ̌aōnąm. frauu ašaiiō. y※ ā.dax́iiunąmca. aṣ̌a ōnąm. frauuašaiiō. y※ uzdax́iiunąmca . aṣ̌aōnąm. frauuašaiiō. y※
Y26.9: nāiri nąmca. aṣ̌aōninąm. frauuašaiiō.y vīspā. aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuašaiiō. y yā̊. haca. gaiiāt̰. marəϑnat̰. ā.saōš́iiaṇtāt̰. vərəϑraγnat̰※
Y26.10: vīspā̊. frauuašaiiō. aṣ̌aōnąm. y※ irəstanąm. iristanąm. irəstanąm. iristanąm. uruuąnō. y※ yā̊. aṣ̌ aōnąm. frauuašaiiō※
Y26.11: yeŋ́hē. hā tąm. tā sar goftan esm va buy ātaš dahešn
Y27:
Y27.0: rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrīte. zud aϑā. ratuš. goftan
Y27.1: zud bā rāsfi aētat̰. dəm. dim. dəm. dim. daste be afrāhiteš vīspanąm. mazištəm. dazdiiāi. a hīmca. ratīmca. yəm. yim. yəm. yim. ahurəm. maz dąm. be orwis be nehešn snaϑāi. aŋrahe. ma ińiiə̄uš. druuatō. snaϑāi. aēšmahe . xrauuī.drōš. xruuī.draōš. xrauuī.drōš. xruuī.draōš. snaϑāi. māzaińiianą m. daēuuanąm. snaϑāi. vīspanąm. d aēuuanąm. varəniianąmca. druuatąm※
Y27.2: f radaϑāi. ahurahe. mazdā̊i. mazdā̊. mazdā̊i. mazdā̊. raēuua tō. xᵛarənaŋhatō. fradaϑāi. aməša nąm. spəṇtanąm. fradaϑāi. tištr iiehe. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋh atō. fradaϑāi. narš. aṣ̌aōnō. fra daϑāi. vīspanam. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. daste az dar-e hāvan nahādan va fe har fradatāʿe fradaϑāi. daste čahār angošt be afrāzinešn idun ke fe panč fradatāʿe dast bālā-ye guš avar dārid
Y27.3: yaϑā. ahū. vairiiō. čahār goftan va daste fe yatā ahi vayrio fradom daste fe dar-e hāvan čin ḫoršid gardid be gardānešn va fe yatā ahi vayrio fradom fe šiotnanām yek va fe ʿanghiʿeš yekbār va fe mazdāʿe yekbār kuftan fe dodigar ham fe in vaǧe har yek do bār sedigar yatā ahi vayrio ham fe in vaǧhā har yek se bār kuftan idun ke fradom bid se bār va fe dodigar šeš bār va fe sedigar noh bār fe ḫešasremi sedigar daste guš bālā be afrāzinešn fe yatā ahi vayrio čaharom hum va orvarām hami kuftan
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. vahiš tā. srauuā̊scā. š́iiaōϑanācā. vaōcā.※ tātī. tā.tī. tātī. tā.tī. vohū. manaŋhā . aṣ̌ācā. išudəm. stītō※ mākā. xšaϑrā. ahurā. fərašə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahīm. čahār bār goftan va hum va orvarām kuftan va hāvan šekāftan
Y27.5: āairiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. jaṇtī. nərəbiiascā. nāiribiiascā. zaraϑuštrahe. vaŋhə̄ uš. rafəδrāi. manaŋhō. yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm. aṣ̌ahii ā. yāsā. aṣ̌īm. yąm. aš́iią m. ahurō. masatā. mazdā̊. čahār bār goftan va hum va orvarām kuftan va hāvan šekāftan
Y27.6: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn' fe har yeki zur andaki fe vohi andar hāvan kardan
Y27.7: haō ma. pairi. daste čin ḫoršid gardid andar hāvan gardānidan harəš́iiaṇti. mazda.xšaϑra. a ṣ̌a.ratauuō. vaŋhuš. sraōšō. y ōi. aṣ̌ahe. hacaiti. mązraiia. hə̄ca. iδa. yōi. ϑβā. astu※.
Y27.8: hu maiia. upaŋhā̊. cīšmaiδe. ahuna he. vairiiehe. aṣ̌aiia. frasrī tahe. hāuuanaiiā̊sca. aṣ̌aiia. frašītaiiā̊. arəšuxδanąmcā. va cąm. hum va orvarām fe daste estāndan va qaṭre andar ǧivdān afkanešn aϑā.zī.nə̄. humāiiō.tarā. humāiiōtarā. humāiiō.tarā. humāiiōtarā. hən. daste bā hum va orvarām fe sar-e barsam nahādan
Y27.9: yaϑā . ahī. vairiiō. čahār goftan fe āne fradom zur andar hum pālā konešn va fe ḫešatremi be afšārinešn va fe āne dodigar va sedigar va čahārom ham idun be afšārešn
Y27.10: yə̄. səuuištō. a hurō. mazdā̊scā. ārmaitišcā⁛ aṣ̌əmcā. frādat̰.gaēϑəm. manasc ā. vohī. xšaϑrəmcā⁛ sraōtā.m ōi. mərəždātā.mōi. ādāi. kahii āicīt̰. piitī. paitī. piitī. paitī. se bār goftan va fe har fiti be afšare šn
Y27.11: us.moi. uzārəšuuā. zur bālā dārešn fe i vijast az rāst fe eyvijast az rāst fe eyvijast az čap viǧast az rāst fe i viǧast az rāst fe i viǧast az čap fe i viǧast fe dar-e zur dārešn va fe čahārom viǧast az barsam nahādan va māhruy dārešn ahurā. ārmaitī. t əuuīšīm. dasuuā⁛ spə̄ništā. ma ińiiī. mazdā̊. vaŋhuiiā̊. zauuōi. mazdā. vaŋhuiiā. zauuōi. mazdā̊. vaŋhuiiā̊. zauuōi. mazdā. vaŋhuiiā. zauuōi. āδā⁛ aṣ̌ā. hazō. ə̄mauuat̰. vohī. manaŋhā. fsəratīm⁛
Y27.12: raf əδrāi. vōuruicašāne. vaōuruicašānē. vōuruicašāne. daōišī.mōi. dōišī.mōi. daōišī.mōi. dōišī.mōi. yā.vī. yā.və̄. yā.vī. yā.və̄. abifrā⁛ tā. xšaϑ rahiiā. ahurā. yā. vaŋhə̄uš. ašəš. manaŋhā. ašiš. manaŋhō. ašəš. manaŋhā. ašiš. manaŋhō. frō. spəṇtā. ā rmaitē. aṣ̌ā. daēnā̊. fradaxš aiiā̊.
Y27.13: at̰. rātąm. zaraϑuštrō. tanauuascīt̰. tanuuascīt̰. tanauuascīt̰. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm. da dāitī. pauruuatātəm. manaŋhas cā. vaŋhə̄uš. mazdā⁛ š́iiaōϑ anahiiā. aṣ̌āi. aṣ̌ā. aṣ̌āi. aṣ̌ā. yācā. uxδax́ iiācā. səraōšəm. xšaϑrəmcā. tašte keš zur andar fe datoš dārešn be ovis be nahādan