Manuscript: 0060
Y:
Y0:
Y0.1: yaϑā. ahī. vairiiō. agar yašt-e ašavān bāšad hašt ḫāndan agar yašt-e soruš bāšad panč ḫāndan agar yašt-e ruz bāšad haft ḫāndan agar yašt-e nānobar bāšad haft ḫāndan agar yašt-e siruze bāšad do ḫāndan agar yašt-e rafetven davāzdah tā ḫāndan agar yašt-e humahe bāšad haft tā ḫāndan tā sar ḫāndan xšnōϑra. ahurahe. mazdā̊. aṣ̌əm. vo hī. yek goftan mand ḫorumand beḫošnudi-ye urmazd avā gāh-e se nudi-ye din-e pāk-e urmazd beḫošnudi-ye vahman va māh va m beḫošnudi-ye ordibehešt va boland va ādor va soruš va varahrām firuzgar beḫošnudi-ye šahrivar va ḫir va mehr āseman anārām aʿnaqri-ye rošan gāh-e ḫodā beḫošnudi-ye sefandārmazd ābān va din va ard va māntrasfand beḫošnudi-ye ḫordād va tištar va bād va farvardin beḫošnudi-ye amordād va rašn va aštād beḫošnudi-ye ruzi ke bid māh ke bid beḫošnudi-ye hamāh amšāsfandān-e firuzgar xšnōϑra. ahurahe. māzdā̊. aṣ̌əm. vohī. yek ḫāndan nəma sətē. ātarš. mazdā̊. ahura⸳xšn ϑra. ahurahe. mazdā̊.
Y0.2: aṣ̌əm vohī. ḫāndan
Y0.3: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑū štrəš. vīdīuuō. ahura.dkīšō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. v. x. f. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra tauua. ātarš. puϑra. xsnōϑra. yas nāica. vahmāica. xšnōϑrāica. fras taiiaēca. agar ātaš bāšad tauua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnōϑra. yasnāʿča vahmāʿča ḫešnotrāʿča frasastayeyča yaϑā. ahī vairiiō. yō. zaōtā. frāmə̄. mrītə̄a ϑā. ratuš. ašādčid hačā frā ašavah vidavā mruti tē.
Y0.4: aṣ̌əm. vohī. se ḫāndan bedasturi-ye dādār urmazd bedastur-e soruš ašui-ye firuzgar bedasturi-ye zarātošt mahrasfantmān bedasturi-ye ādorbād-e zarātošt mahrasfantmān bedasturi-ye četremān-e vištā sfān bedasturi-ye dasturi-ye zamāne bedehmubedi-ye šāh goštāsb bedehmubedi-ye šāh keyḫosro bedehmubedi-ye šāh yazdgerd bedehmubedi-ye dehmubedi-ye zamāne bedasturi-ye dasturi-ye zamāne beḫošnudi-ye dādār urmazd-e rāyumand-e ḫorumand beḫošnudi-ye urmazd o avā gāh-e sedey visfišām beḫošnudi-ye din-e pāk-e urmazd beḫošnudi-ye vahman māh va guš rām beḫošnudi-ye ordibehešt va boland va ādor soruš va varahrām izad-e firuzgar beḫošnudi-ye šahrivar va ḫir va mehr va āsmān va anārām anaqr-e rošan va gāh-e ḫodā beḫošnudi-ye sefandārmazd ābān din ard māntrasfand beḫošnud-e ḫordād teštar bād farvardin beḫošnudi-ye amordād va rašn va aštād ḏāmyād beḫošnudi-ye ru har če bid ḫāndan māh har če bid ḫāndan beḫošnudi-ye hamāh amšāsfandān-e firuzgar
Y0.5: yaϑā. ahī. vairiiō. 2
Y0.6: frastuii ē. humatōibiiascā. hīxtōibiiascā. huuarəštōibiiascā. mąϑβōibiiascā vaxəδβōibiiascā. varəštβōibiias cā. aibī⸳gairiiā. daide. daite. daide. daite. vīsp ā̊. humatācā. hīxtācā. huu arəštācā. paitī⸳riciiā. dait e. vīspā̊. duṣ̌matācā. dužīx tācā. dužuuarəštācā.
Y0.7: frā. v īrāhī. aməṣ̌ā̊. spəṇtā. yas nəmcā. vahməmcā. frā. manaŋhā. frā. vacaŋhā. frā. š́iiaōϑanā̊. fr ā. aŋhā̊iiā. frā. tanuuascīt̰. xᵛ ax́iiā. uštanəm.
Y0.8: staōmī. aṣ̌əm.
Y0.9: aṣ̌ əm. vohī. se
Y0.10: frauuarāne. mazda iiasnō. zaraϑuštrəš. vīdaēuuō. ahura t̰kaēšō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōnə ahe. raϑβe. yasnāica. vahmāica. xš nōϑrāica. frasastaiiaēca. sā̊uuaŋhə̄ e. vīsaiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. yasnāica. vahmāica. xšnōϑrā ica. frasastaiiaēca. raϑβąm. aiiara nąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca. yasnāi ca. vahmāica. xšnōϑrāica. frasas taiiaēca. agar yašt-e soruš bāšad sraōšahe. aṣ̌ iiehe. tā sar ḫāndan agar yašt-e nānobar bāšad ahurahe. m azdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməša nąm. spəṇtanąm. miϑrahe. vouru⸳gaō iiaōitōiš. rāmanasca. xᵛāstrahe. huuarəxšaētahe. aməṣ̌ahe. raēuuah e. auruuat̰⸳aspahe. vaiiaōiš. uparaō. karəiiehe. taraδātō. ańiiāiš. d āmąn. aētatē. vaiiō. yat̰. tē. yat̰. tē. asti. maińiiąm. razištaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδāta iiā̊. aṣ̌aōnaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuii ā̊. māzdaiiasnōiš. mąϑrahe. spə ṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəzaiiaŋhahe. dātahe. vīdīuuahe. dātahe. zaraϑ štraōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. dae naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. zarazdāϑōiš. mąϑrahe. spəṇtahe. uš́i⸳darəϑrəm. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš vīdīm. mąϑrahe. spəṇtahe. āsnahe. x raϑβō. mazdaδātahe. gaōšō⸳srītahe xraϑβō. mazdātahe. ātaraō. ahurahe. mazdā̊. puϑra⸳ahurahe. mazdā̊. tauua. āϑrš tauua. āϑrš vīs peibiiō. ātarəbiiō. garaōiš. uš́i⸳darə nahe. mazdaδātahe. aṣ̌a⸳xᵛāϑrah e. vīspaēšąm. yazatanąm. aṣ̌aō nąm. maińiiauuanąm. gaēϑiianąm. aṣ̌ aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑī ranąm. paōiriiō⸳t̰kaēšanąm. nabānazd ištanąm. frauuašanąm. xšnōϑra. yas nāica. vahmāica. xšnōϑrāica. frasa staiiaēca. zwt' YDE QDM blswm HNHTWN-tn' yaϑā. ahī. vairiiō. zaōta. frāmē. mrīte. rāsfi rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zōta. frāmē. mrīte. zud ḫāndan zud aϑā. ra tuš. aṣ̌āt̰⸳cīt̰. hacā. frā. aṣ̌auu a. vīδīuuā̊. mraōtē.
Y0.11: aṣ̌əm. vohī. se ḫāndan 3 bʾl
Y0.12: xšnōϑra. ahurahe. mazdā̊. taraō⸳dītī. aŋrahe. maińiiə̄uš. h aiiat̰. h aiϑiiā. uuarəštąm. hiiat̰. haiϑiiā. uuarəštąm. hiiat̰. va snā. frašōtəməm. barsam māruy negāh dāštan
Y0.13: aṣ̌ əm. vohī. se ḫāndan 3 bʾl
Y0.14: yaϑā. ahī. vairiiō 4 čahār ḫāndan
Y1:
Y1.1: ńiuuaēδaiiemi. həṇkāraiiemi. daϑuš ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋ hatō. mazištaheca. vahištahe ca. sraēštaheca. xraōždištahe ca. xraϑβištaheca. hukərəptəmah eca. aṣ̌āt̰. apnōtəmaheca. huδā manō. vouru⸳rafnaŋhō. yō. nō. daδa. yō. tataša. yō. tuϑruiie. yō. maińiiuš. spəṇtōtəmō.⁛
Y1.2: ńiuuaēδii emi. həṇkāraiiemi. vaŋhuue. m anaŋhe. aṣ̌āi. vahištāi. xšaϑr āi. vairiiāi. spəṇtaiiāi. ārma tə̄e. hauruuat̰biia. amərətat̰biia. gə̄ uš. tašne. gə̄uš. urune. āϑre. ahu rahe. mazdā̊. yaētuštəmāi. amə ṣ̌anąm. spəṇtanąm.⁛
Y1.3: ńiuuaēδaiiemi. həṇkāraiiemi. asniiaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. sāuuaŋ hə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ńi. haṇ. miϑrahe. vouru gaōiiaōitōiš. hazaŋgraō⸳gaōš ahe. bīuuarə⸳cašmanō. aōxtō⸳namanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y1.4: ńi. haṇ. rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. haṇ. frādat̰⸳fšuue. zaṇ tāmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑra sca. ahurahe. mazdā̊.⁛
Y1.5: ń. haṇ. uzaii eirənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. frādat̰⸳vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. birə zatō. ahurahe. napəδraō. apąm. apas ca. mazdaδātaiiā̊.
Y1.6: ńi. haṇ. aiβi srə̄ϑrimāi. aibi⸳gaiiāi. aṣ̌aōn e. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. frādat̰. vīspąm⸳hujiiātə̄e. zaraϑuštraō təmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe⁛ ńi. haṇ. aṣ̌āunąm. frauuašanąm. γə̄n ąnąmca. və̄raō⸳vąϑβanąm. yāiriia iiāsca. huštōiš. amaheca. hušə tuštahe. hu tuštahe. hušətuštahe. hutuštahe. huraōδahe. vərəϑraγnahe ca. ahuraδātahe. vanaṇtiiā̊sca. uparatātō.⁛
Y1.7: ńi. haṇ. ušahināi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe.⁛ ń. haṇ. bərəjiiāi. nimāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. sraōšahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌ auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰⸳gaēϑa he. rašnōiš. razištahe. arəštāt asca. frādat̰⸳gaēϑaiiā̊. varədat̰⸳g aēϑaiiā̊.⁛
Y1.8: ń. haṇ. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə⸳mā̊ŋh āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. haṇ. pərənō⸳mā̊ŋhāi. vīšaptatāica.# aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.⁛
Y1.9: ńi. haṇ. y āiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. mai δiiōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. haṇ. maiδiiōišəmāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. paiti šahiiāi aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrə māi. varəšni⸳harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ńi. haṇ. maiδiiāirii āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ń. haṇ. hamaspasmaēidiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ń. haṇ. sarəδaēibiiō. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ratubiiō.
Y1.10: ń. haṇ. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ah e. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrəsąsca. naz dišta. pairiš⸳hāuuanaiiō. yōi. h əṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. maz daō⸳frasāsta. zaraϑuštraō⸳fraōx ta.
Y1.11: ń. haṇ. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərə zaṇbiia. aiϑiiejaŋhēibiia. aṣ̌auuan aēibiia. stārąmca. spəṇtō⸳maińii auuanąm. dāmanąmca. dāmanąm. dāmanąmca. dāmanąm. tištriiehe ca. stārō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huuarəca . xšaētahe. auruuat̰⸳aspahe. daōiϑ rahe. ahurahe. miϑrahe. dax́iiāunąm. daŋhāpatōiš.
Y1.12: ń. haṇ. ruz va māh ḫāndan YWM W BYRH ZK-š' ḆYN YKOKMN-yt'
Y1.13: tauua. āϑraō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. ń. haṇ. aiβiiō. vaŋhaēibiiō. vīspanąm ca. apąm. mazdaδātanąm. vīspaną mca. uruuaranąm. mazdaδātanam.
Y1.14: ńi. haṇ. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. varəziiaŋhahe. dātahe. vīdaēuua he. dātahe. zaraϑuštraōiš. darəγaii ā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y1.15: ńi. hiṇ. garaōiš. uš́i .darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a⸳xᵛāϑrah e. vīspaēšąmca. gairinąm. aṣ̌a⸳xᵛāϑ ranąm. pōuru⸳xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaheca. xᵛanaŋhō. mazdaδātah e. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδāta he. ńi. hiṇ. aṣ̌aōiš. vaŋhuiiā̊. cist ōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. ras ąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sa uuaŋhō. mazdaδātahe.
Y1.16: ńi. haṇ. dahm aiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. dahma heca⁛ narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. tax mahedā. tax mahe. taxmahedā. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yaz atahe.
Y1.17: ńi. hiṇ. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca šōiϑranąmca. gaōiiaōitanąmca. maē ϑananąmca. auuō⸳axᵛarənanąmca. auuōxᵛarənanąmca. auuō⸳axᵛarənanąmca. auuōxᵛarənanąmca. apąm ca. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sc a. zəmō. auuaŋ́heca. aṣ̌nō. vātah eca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hū raō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātaną m. vīspanąmca. spəṇtanąm. spəṇtahe. spəṇtanąm. spəṇtahe. m aińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aō nənąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y1.18: ńi. haṇ. raϑ βō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aii aranąmca. asniianąmca. māhiianąmca.※ ※yāiriianąmca sarəδanąmca. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ra tuuō. hāuuanōiš. raϑβō.
Y1.19: ńi. haṇ. aṣ̌ aōnąm. frauuašanąm. uγranąm. aiβiϑīra nąm. pōiriiō⸳t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌aną m. nabānazdištanąm. frauuašanąm. h auuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y1.20: ńi. haṇ. v īspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ńi. h aṇ. vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. ya zataēibiiō. maińiiaōibiiascā. gaē ϑaēibiiascā. yōi. həṇti. yasniiāc a. vahmāica. aṣ̌āt̰. hacā. yat̰. vahištāt̰.
Y1.21: hāuuanə̄e. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ratauuō. sāuuaŋhe. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ratauuō. rapiϑβina. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ratuuō. uzaiieirəna. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ratauuō. aiβišrūϑrima. aibi⸳g aiia. aṣ̌aūm. aṣ̌ahe. ratauuō.
Y1.22: yezi. ϑβā. diδuuaēša. yezi. manaŋha. y ezi. vacaŋha. yezi. š́iiaōϑana. ye zi. zaōša. yezi. azaōša. ā⸳tē. aŋhe. fraca. stuiiaē. nī⸳tē. vaiδaii emi. yezi. tē. aŋ́he. auuā⸳urīraōta. y at̰. yasnaheca. vahmaheca.
Y1.23: ratauuō. v īspe. mazišta. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. rat auuō. yezi. vō. didauuaēša. yezi. mana ŋhe. yezi. vacaŋha. yezi. š́iiaōϑana yezi. zaōša. yezi. azaōša. āuuō. aŋ he. fraca. stuiiē. nī⸳vō. vaēδaiiemi. yezi. vō. aŋhe. auuā⸳urīraōta. yat̰. y ezi. vō. aŋhē. auuā⸳urūraōta. yat̰. yezi. vō. aŋhē. auuā⸳urūraōta. yat̰. y asnaheca. vahmaheca.
Y2:
Y2.0: frauuarāne. mazdayasnā zarātoštreš vidayvo ahuradkišo hāuuanə̄e. ašaone ašahe ratve yasnāʿča vahmāʿča ḫešnotrāʿča frasastayeyča sāuuaŋhə̄e. vīsiiā ica. ašaone ašahe ratve yasnāʿča vahmāʿča ḫešnotrāʿča frasastayeyča raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδa nąmca. yasnāʿča vahmāʿča ḫešnotrāʿča frasastayeyča
Y2Header: blswm dʾm
Y2.1: čašm barsam kardan inǰāh nešastan nešastan zaōϑra. āiiesi. yišti. barəs ma. āiiese. yašti. zaōϑra. barəsma. ā. yišti. zaōϑra. haδa⸳barəsma. ā. yi. barəsma. haδa⸳zaōϑrəm. āiie. yi. ahmiia. zaōϑre. imat̰. barəsma. āii. yi. ana⸳barəsmana. imat̰. zaōϑrəm. ā. y. haδa⸳zaōϑrəm. imat̰. barəsma. āii. yi. ẔNM gywʾk blswm OL Y mʾhlwk' HNHTWN-šn' imat̰. barəsma. haδa⸳zaōϑrəm. haδa⸳aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frasta rətəm. āii. yi.
Y2.2: ahmiia. zaōϑre. barəsmanaē ca. ahurəm. mazdā̊. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. āiiese. yešte. aməṣ̌ ā̊. spəṇtā̊. huδā̊. huxšaϑrā. huδā̊. huxšaϑrā. huδā̊ ŋhō. āii. ye.
Y2.3: ahiia. zaōϑre. barə snaēca. asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe ratauuō. āii. ye. hāuuanīm. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. sāuu aŋhīm. vīsūmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ah e. ratīm. āii. yi. ahmiia. zaōϑre. barə smanaēca. miϑrəm. vouru⸳gaōiiaōitū m. hazaŋra⸳gaōšəm. baēuuarə⸳cašma nəm. aōxtō⸳nāmanəm. yazatəm. āii ye.rāma. xᵛāstrəm. āii. ye.
Y2.4: ahmii a. zaōϑre. barəsmanaēca. rapiϑβənəm aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye frādat̰⸳fšaōm. zaṇtuməmca. aṣ̌a uuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.āii. ye. ahmii a. zaōϑre. barəsnaēca. aṣ̌əm. vahišt əm. ātrəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrə āii. ye.
Y2.5: ahmiia. zaōϑre. barəmanaē a. uzaiieirinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. yi. frādat̰⸳vīrəm. dax́ iiuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm āii. ye. ah. z. ba. bərəzaṇtəm. ahur əm. xšaϑrəm. xšaētəm. aṣ̌ąm. napā təm. auruuat̰⸳aspəm.āii. ye. apəm ca. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm.āii. ye.
Y2.6: aɱ. z. b. aiβisrūϑrəməm. aibi. gāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. frādat̰⸳vīspąm⸳hujii āitīm. zaraϑuštrəməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. aɱ. z. b. aṣ̌ aōnīš. aṣ̌ aōnąm. aṣ̌aōnīš. aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā. spəṇ tā̊ frauuaṣ̌aiiō. āii. ye. γanāsc a. vīraō⸳vąϑβā. āii. ye.iriiąmca. hušitąm. āii. ye. aməm ca. hutuštəm. huraōδəm. āii. ye. vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm. āii. y e. vanaṇtīmca. uparatātəm. āii. ye.
Y2.7: aɱ. z. b. ušahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.āii. ye. bərəjīm. nm ānə̄mca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. āii. ye. aɱ. z. b. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰. gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. y. rašnīm. razištəm. āii. ye. arə štātəmca. frādat̰. gaēϑąm. vərədat̰. gaēϑąm. āii. ye.
Y2.8: aɱ. z. b. aɱ. z. b. māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āii. ye. aṇta mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm āii. ye. pərənō⸳mā̊ŋhəm. vīšapt atəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. ā. y.
Y2.9: aɱ. z. b. yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. āii. ye. aɱ. z. b. ma iδiiaōizarəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. aɱ. z. b. maiδiiōi šəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. aɱ. z. b. paitišahīm. a ṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. aɱ. z. b. aiiāϑriməm. fraōuruuīštriməm. varəšni⸳harəštəməm. varəšni⸳harəštəm. varəšni⸳harəštəməm. varəšni⸳harəštəm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. aɱ. z. b. mai δiiāirīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. āii. ye. aɱ. z. b. hamaspasmaē daēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii ye. aɱ. z. b. sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. āii. ye.
Y2.10: aɱ. z. b. v īspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āii. ye. hiṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. saraiiasc a. srəsąsca. nazdišta. pairiš⸳h āuuanaiiō. yōi. hiṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō⸳frasāsta. z araϑuštraō⸳fraōxta.
Y2.11: aɱ. z. b. ahura miϑra. bərəzaṇta. aiϑiiejaŋha. a ṣ̌auuana. āii. ye. strə̄ušca. mā̊ ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhā. pairi pai ti. pairi paiti. barəsmańiiāhu. miϑrəm. vīspan ąm. dax́iiunąm. daŋhu⸳paitīm. ā. ye.
Y2.12: aɱ. z. b. ruz māh ḫāndan YWM W BYRH ZK-š ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋᵛhaṇtəm. yazamaide.
Y2.13: ϑβąm. āt rəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. āii. ye. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. aɱ. z. b. ā paō. vaŋhīš. vahištā. mazdaδ ātā. aṣ̌aōnīš. āii. ye. vīspā. āpō. mazdaδātā. aṣ̌aōnīš. āii. ye. vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. āii. ye.
Y2.14: aɱ. z. b. mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌a⸳xᵛarənaŋhəm. āii. ye. dātəm. vīdaōiiūm. āii. ye. dātəm. zaraϑuštrəm. āii. ye. darəγąm. upa iianąm. āii. ye. daēnąm. vaŋhīm. mā zdaiiasnąm. āii. ye.
Y2.15: aɱ. z. b. gairīm. uš́i⸳darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a⸳xᵛāϑrə m. yazatəm. āii. ye. vīspā̊ gara iiō. aṣ̌a⸳xᵛāϑrā̊. pouru⸳xᵛāϑrā. maz daδātā. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauu ō. āii. ye. uγrəm. kauuaēm. xᵛarənō. ma zdaδəm. āii. ye. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδātəm. āii. ye. aɱ. z. b. aṣ̌īm. vaŋhīm.āii. y. aōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuatīm. huraōδąm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδ ātəm. āii. ye. sauuō. mazdaδā təm. āii. ye.
Y2.16: aɱ. z. b. dahmąm. va ŋhīm. āfritīm. āii. ye. dahməm ca. narəm. aṣ̌auuanəm. āii. ye. uγrə m. taxməm. dāmōiš. upamanəm. yaz atəm. āii. ye.
Y2.17: aɱ. z. b. imā̊. apas ca. zəmasca. uruuarāsca. āii. ye. imā̊. asāsca. šōiϑrāsca. gaō iiaōitīšca. maēiϑnaiiāsca. auuō. xᵛarənā̊sca. āii. ye. imąmca. šō iϑrahe. paitīm. āii. ye. yəm. ahu rəm. mazdąm.
Y2.18: aɱ. z. b. ratauuō. vīsp e. mazišta. āii. ye. aiiara. as niia. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y2.19: aɱ. z. b. aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. sp əṇtā̊. frauuaiiō. āii. ye.
Y2.20: v v aɱ. z. b. vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. āii. ye. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āii. ye. hāuuanīm. paiti. ratīm. sāuu aŋhə̄m. vīsə̄mca. paiti. ratīm. ra tauuō. vīspe. mazišta. paiti. rat īm.
Y3:
Y3.1: čašm barsam kardan. barəsmana. paiti.bə rəta. haδa.zaōϑra. hāuuanōiš. raϑβ ō. xᵛarəϑəm. miiazdəm. āii. ye. hauruua ta. amərətāta. gāuš. hudā̊. xšnə̄ maini. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. s pəṇtanąm. xšnə̄maine. sraōšahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrāja nō. frādat̰.gaēϑahe.
Y3.2: haōməmca. para. haōməmca. āii. ye. xšnə̄maine. za raϑuštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aōnō. frauuašə̄e. aēsmąmca. āii. ye. baō iδi. xšnə̄maine. tauua. āϑraō. ahur ahe. mazdā̊. puϑra.
Y3.3: haōmąn. āii. ye xšnə̄maine. aiβiiō. vaŋhībiiō. ap ąm. vaŋhīnąm. mazdaδātanąm. āpəm. haōmiiąm. āii. ye. gąm. jīuuaiiąm. āii. ye. uruuarąm. haδā.naēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. āii. ye. xšnə̄ maini. apąm. mazdaδātanąm.
Y3.4: imat̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. haδa.aiβ iiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm. āii. ye. xšnə̄maine. aməṣ̌anąm. spə ṇtanąm. vāca. humata. hīxta. huuarəšta. āii. ye. gāϑanąm. ca. sraōϑrəm. āii. ye. huuarəštā̊. mąϑrā̊. āii. ye. imąm. aŋhuiiąmc a. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufri tīmca. āii. ye. xšnə̄maini. yaz atanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauuanąm. gaēϑaiianąm. xšnə̄maine. huuahe ca. urunō.
Y3.5: āii. ye. asniiaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. āii. ye. sāuuaŋh ə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. miϑrahe. vouru.gaōii ōitōiš. hazaŋhraō.gaōšahe. baēuuarə. cašmanō. aōxtō.namanō. yazatah e. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y3.6: ā. y. rapiϑβi nāi. aṣ̌aōni. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frā dat̰.fšauue. zaṇtumā̊ica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌ahe. vahišt ahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
Y3.7: ā. y. uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. ā. y. frādat̰.vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. frādat̰.vīrāi. dax́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. ā. y. bərəzatō. ahurahe. nafiδraō. ap ąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
Y3.8: ā. y. aiβisrīϑrəmāi. aibi.gaiiāi. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. frādat̰. vīspąm.hujiiāhitə̄e. vīspąm.hujiiāitə̄e. vīspąm.hujiiāhitə̄e. vīspąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštraō təmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aṣ̌āunąm. frauuašanąm. γə̄ną nąmca. vīraō.vąϑβanąm. yāiriiaii āsca. hušitōiš. amaheca. hut āštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. vanaṇtaiiā̊sca. up aratātō.
Y3.9: ā. y. ušahināi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. bərəjiiāi. nəmāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. ā. y. sraōšahe. aṣ̌aiiehe. a ṣ̌auuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaē ϑahe. rašnōiš. razištahe. arəštāt asca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. vərədat̰.g aēϑiiā̊.
Y3.10: ā. y. mā̊hiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. pərənō.mā̊ŋhā i. vīšaptaϑāica. aṣ̌aōne. aṣ̌aōne aṣ̌ahe. raϑβe.
Y3.11: ā. y. yāiriiaēibii ō. aṣ̌ahe. raϑubiiō. maiδiiaōizarəm aiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. maiδiiaōišəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. ā. y. paitišahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. aiiā srəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varəš ne.harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. hamaspas maēdiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. y. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. raϑubiiō.
Y3.12: ā. y. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraii asca. srisąsca. nazdišta. pairi š.hāuuaniiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdā̊.frasās ta. zaraϑuštraō.fraōxta.
Y3.13: āii. ye. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. ai ϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stā rąmca. spəṇtō.maińiiauuanąm. dāmaną m. tištriieheca. stāraō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑr ahe. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.a spahe. daōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. m iϑrahe. dax́iiunąm. daŋhu.patōiš.
Y3.14: ā. y. ruz va māh YWM W B ZK-š ḆYN YK
Y3.15: tauua. āϑraō. ahu rahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēib iiō. ātərəbiiō. ā. y. aiβiiō. vaŋhə̄ biiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδā tanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. ma zdaδātanąm.
Y3.16: ā. y. mąϑrahe. spəṇta he. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātah e. vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑušt raōiš. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daē naiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y3.17: ā. y. garaōiš. uši.darənahe. mazdaδāta he. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaēšąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. pouru.xᵛāϑ ranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətahe ca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. ā. y. aṣ̌aōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋh uiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. ma zdaδātahe.
Y3.18: ā. y. dahmaiiā̊. vaŋh uiiā̊. āfritōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōi š. upamanahe. yazatahe.
Y3.19: ā. y. ā̊ ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. g aōiiaōitanąmca. maēϑanąmca. auuō .xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruua ranąmca. aŋhā̊sca. zəmō. auuaŋhec a. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strą m. mā̊ŋhō. hīraō. anaγranąm. raōcaŋh ąm. xᵛaδātanąm. vīspanąmca. maiń iiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōniną mca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y3.20: ā. y. raϑβō. bərəz atō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąm ca. asniianąmca. māhiianąmca. y āiriianąmca. sarəδanąmca. yōi. h əṇti. aṣ̌ahe. raϑβō. hāuuanōiš. ra ϑβō.
Y3.21: xᵛarəϑəm. miiazdəm. ā. y. hauruua ta. amərətāta. gāuš. huδā̊. xšnə̄ maini. sraōšahe. aṣ̌aiiehe. taxmah e. tanu.mąϑrahe. darši.draōš. āhūirii ehe. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y3.22: haōməmca. fra.haōməmca. ā. y.nūmaine. zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxtō.nāmanō. y azatahe. aēsmąn. ā. y. bōiδi. xšnə̄ maine. tauua. āϑraō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāmanō. yazatahe. 2 do MN xᵛarəϑəm. maiiazdəm. OD aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y3.23: ā. y. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. uγra nąm. aiβiϑīranąm. pōiriiō.t̰kaēšaną m. frauuašanąm. nabānazdištanąm. frauu aṣ̌anąm.
Y3.24: ā. y. vīspaēibiiō. aṣ̌ah e. ratubiiō. ā. y. vīspaēibiiō. vaŋh āδā̊biiō. yazataēibiiō. maińiiōibii ascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇt i. yasniiāica. vahmiiāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y4:
Y4.0: frauuarāne.. mazdayasno zarātoštreš vidayvo ahuradkišo hāuuanə̄e. ašaone ašahe ratve yasnāʿča vahmāʿča ḫešnotrāʿča frasastayeyča sāuuaŋhə̄e. v īsiiāica. ašaone ašahe ratve yasnāʿča vahmāʿča ḫešnotrāʿča frasastayeyča raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. mā hiianąmca. yāiriianąm. sarəδanąmca. yasnāʿča vahmāʿča ḫešnotrāʿča frasastayeyča. yaϑā. ahū. vairiiō. zō ta. frāmē. mrītē. rāsfi yatā ahi vayryo zaotā frā sar ḫāndan tā sar ḫānadan aϑā. ratuš.
Y4.1: LWTM ʾywk' dtykl BRA gwbšn' zōt̰ zwt' ima. humatāca. hīxtāca. huuarə štāca. imąn. haōmąsca. miiazdąsc a. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. haur uuata. amərətāta. gąmca. huδā̊ŋhəm. haōməmca. para.haōməmca. aēsmąsca. baōiδīmca. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiią mca. raϑβąmca. ratufritīmca. gāϑ anąmca. sraōϑrəm. huuarəštā. mąϑrā̊. pairica. dadəmahe. āca. vaēδaiia mahe.
Y4.2: ādīš. āuuaēδaiiamahe. ah urāica. mazdāi. sraōšāica. aṣ̌ aiiāi. aməṣ̌aēibiiasca. spəṇtaēib iiō. aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌ibiiō. aṣ̌āu nąmca. uruuōibiiō. āϑraēca. ahurahe. m azdā̊. raϑβaēca. bərəzaite. vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aōnō. staōiš. yasnāica. vah māica. xšnōϑrāica. frasastaiiaēca.
Y4.3: āat̰. d īš. āuuaēδaiiamahe.. ima. hu.matā ca. hīxtāca. huuarəštāca. imąn. haōmąs ca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barəsmaca. aṣ̌aii a. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. hauruuata. a mərətāta. gąmca. hāδā̊ŋhəm. haōməmca. para.h aōməmca. aēsmąsca. baōiδimca. imąm. aŋhuiiąmca. aṣ̌aiiąmca. raϑβąmca. ratufritīmca. mąϑrā̊. pairi ca. dadəmahe. āca. vaēδaiiamah e.
Y4.4: āat̰. dīš. āuuaē. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδā̊ biiō. yauuaējibiiō. yauuaēsubiiō. yōi. vaŋhə̄uš. ā. manaŋhō. š́iieiṇti. yā̊sca. uiti.
Y4.5: āat̰. dīš. frāiieh īš. ahe. nmānahe. fradaϑāi. ahe. nmānahe. pasuuąmca. narąmca. zā tanąmca. ząhiiamnanąmca. aṣ̌aōną m. yeŋ́he. aēm. həṇti.
Y4.6: āat̰. dīš. aṣ̌āunąm. vaŋhə̄biiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβi.ϑīrā̊sca. a ṣ̌āunąm. auuaŋhe.
Y4.7: āat̰. dīš. daϑuš ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋha tō. maińiiə̄uš. maińiiaōiiehe. aməṣ̌ anąm. spəṇtanąm. yas. v. x. f.
Y4.8: āat̰. dīš. asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuua nə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. miϑrahe. vouru.gaōiiaōitōiš. hazaŋraō.gaōšahe. baēuuarə.cašma nō. aōxtō.nāmanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe. y. v. x. f.
Y4.9: āat̰. dīš. rap iϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā. ā. y. v. x. f. v. x. f. āat̰ dīš. āat̰dīš. frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.y. v. x. f. y. v. x. f. āat̰. dīš. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊. y. v. x. f.
Y4.10: āat̰. dīš. uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. y. v. x. f. āat̰. dīš. uzaiieirinā i. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. frādat̰.vīrāi. dax́iiu māica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. bərəzatō. ahurahe. nafəδ raō. apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊. y. v. x. f.
Y4.11: āat̰. dīš. aiβi.srīϑrəmā i. aibi.gaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. y. v. x. f. āat̰. dīš. frādat̰.vū spąm.hujiiāitə̄e. zaraϑuštraōtə māica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. aṣ̌āunąm. frauuašanąm. γənąnąmca. və̄raō.vąϑβanąm. yāirii aiiā̊sca. hāšitōiš. amaheca. hut āštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ah uraδātahe. vanaṇtaiiā̊sca. upara tātō. y. v. x. f.
Y4.12: āat̰. d. >ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. bərəjiiāi. nəmāniiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. sraōšahe. aṣ̌ahiiehe. aṣ̌iiehe. aṣ̌ahiiehe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auua tō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. rašn ōiš. razištahe. arəštātasca. frādat̰. gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊. y. v. x. f.
Y4.13: āat̰. dīš. māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ra tubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. pərə nō.mā̊ŋhāi. vīṣ̌aϑatāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f.
Y4.14: āat̰. dīš. yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδ iiaōizarəmiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. y. v. x. f. āat̰. dīš. maiδiiaōi šəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. paitišahiiāi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. ā at̰dīš. aiiāsrəmāi. fraōuruuaēšt rəmāi. varəšni.harəštāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. y. v. x. f. āat̰. dīš. hamaspasmaē diiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y. v. x. f. āat̰. dīš. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō y. v. x. f.
Y4.15: āat̰. dīš. vīspaēibiiō. aēibiiō ratubiiō. yōi. hiṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. s raiiasca. srisąsca. nazdišta. pairiš. hāuuanaiiō. yōi. hiṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdā̊.frasāsta. zaraϑ uštraō.fraōxta. y. v. x. f.
Y4.16: āat̰. dīš. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. aiϑ iia.jaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia. stārą mca. spəṇtō.maińiiauuanąm. dāmanąm. tištriieheca. stāraō. raēuuatō. xᵛa rənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaētahe. auruuat̰.aspa he. daōiϑrahe. dax́iiunąm. daŋhu.pat ōiš. y. v. x. f.
Y4.17: āat̰. dīš. ruz māh ḫāndan YWM W BYRH
Y4.18: tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātarəbiiō. y. v. x. f. āat̰. dīš. aiiβiiō. vaŋhə̄biiō. vū spanąmca. apąm. mazdaδātanąm. v īspanamca. uruuaranąm. mazdaδātaną m. y. v. x. f.
Y4.19: āat̰. dīš. mąϑrahe. spəṇ tahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vīdīuuahe. dātahe. zaraϑuštraōiš. d arəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. va ŋhā̊iiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y4.20: ā. y. garaō iš. uši.darənahe. mazdā̊ mazdaδātahe. mazdā̊ mazdaδātahe. aṣ̌ a.xᵛāϑrahe. vīspaēšąmca. gairiną m. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. pōuru.xᵛāϑranąm. mazda δātanąm. kāuuaheca. xᵛarənaŋhō. mazda δātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazda δātahe. y. v. x. f. āat̰. dīš. aṣ̌aō iš. vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərətə̄e. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātah e. y. v. x. f.
Y4.21: āat̰dīš. dahmaiiā̊. va ŋhuiiā̊. āfritōiš. dahmaheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yazatahe. y. v. x. f.
Y4.22: ā at̰. dīš. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑr anąmca. gaōiiaōitinąmca. maēϑananąmc a. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąm ca. uruuaranąmca. aŋhā̊sca. zəmō. auu aŋheca. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aō nō. strąm. mā̊ŋhō. hīraō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛāδātanam. vīspanąm ca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβ ąm. y. v. x. f.
Y4.23: āat̰. dīš. raϑβō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. a sniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąm ca. sarəδanąmca. yaōi. həṇti. aṣ̌ahe. raϑβō. hāuuanōiš. raϑβō. xᵛarəϑəm. mii azdəm. xᵛarəϑəm. miiazdəm. y. v. x. f.
Y4.24: āat̰. dīš. sraōšahe. ašiịahe. taxmahe. tanu.mąϑrahe. darši. draōš. āhīiriiehe. xšnaōϑra. y. v. x. f. āat̰. dīš. āat̰. dīš. zaraϑuštrahe. spəṇtāmahe. aṣ̌aō nō. frauuaṣ̌ə̄e. xšnōϑra. y. v. x. f. āat̰. dīš. tauua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xšnōϑra. y. v. x. f.
Y4.25: āat̰. dīš. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβ iϑīranąm. pōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌ ąm. nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm. y. v. x. f.
Y4.26: āat̰. dīš. vīspaēibiiō. aṣ̌a he. ratubiiō. y. v. x. f. āat̰. dīš. vīs paēibiiō. vaŋhuδā̊biiō. yazataēibiiō. maińiiaōibiiasca. gaēiϑiiaēibiiasc a. yōi. həṇti. yasnāica. vahmāi ca. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰. aməṣ̌ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā̊. huδā̊ ŋhō. y.
Y4.27: yeŋ́hē. hutąm.. tā sar ḫāndan
Y5:
Y5.1: iϑā. āt̰. y. ahurəm. mazdąm. yaēgąmcā. aṣ̌əmc ā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruuarā̊scā. vaŋhīš. raōcāscā. dāt̰. bīmīmc ā̊. vīspācā. vohī. ahiiā. xšaϑrā cā. mazaēnācā. hauuapaŋhāiš.
Y5.2: tūm. at̰. yasnanąm. pōuruuatātā. y. yōi. g ə̄uš. haca. š́iiaṇtī.
Y5.3: tə̄m. at̰. āhīi riiā. nāmə̄mī. mazdā̊.uuarā. spəṇt ōtəma. y. tə̄m. ahmā.kāiš. az dibīšcā. uštānāišcā. y. tīm. a a hmā ahmā aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌īš. narąmca. n āirinąmcā. y.
Y5.4: aṣ̌əm. at̰. vahištəm. y. hiiat̰. sraēštəm. hiiat̰. spəṇtəm. a məṣ̌əm. hiiat̰. raōcōṇŋhauuat̰. hiiat̰. vīspā. vohī.
Y5.5: vohuca. manō. y. v ohucā̊. xšaϑrəm. vaŋhūmca. daēnąm. vaŋhūmca. vaŋhūmca. fəsiratīm. vaŋhūmca. ārmaitīm.
Y5.6: yeŋ́hē. hātąm. tā sar ḫāndan tā sar ḫāndan
Y6:
Y6.1: .daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y. aməṣ̌ ā̊. spəṇtā̊. huxšaϑrā̊. huδā̊ŋhō. y.
Y6.2: asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rata uuō. y. hāuuanūm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratīm. y. sāuuaŋhūm. vūsūm ca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. mi ϑrəm. vouru.gaōiiaōitīm. hazaŋra gaōšəm. baēuuarə.cašmanəm. aōxtō. nāmanəm. yazatəm. y. rāma. xᵛāϑrəm. y.
Y6.3: rapiϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. frādat̰.fšōm. zaṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌əm. v ahištəm. ātrəmca. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y.
Y6.4: uzaiieirinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y. frādat̰.vīrəm. dax́ii uməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəzaṇtəm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaētəm. apąm. napātəm. auruuat̰.aspəm. y. ap əmca. mazdaδātąm. aṣ̌aōnīm. y.
Y6.5: aiβ isrīϑrəm. aibi.gāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y. frādat̰.vīspąm.huj iiāitīm. zaraϑuštraōtəmaəmca. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aṣ̌āunąm. v aŋᵛhə̄š. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaša iiā̊. y. γnā̊sca. vīraō.vąϑβā̊. y. yāiriiąmca. hušitīm. y. aməm ca. hutaštəm. huraōδəm. y. vərəϑra γnəmca. ahuraδātəm. y. vanəṇtūmca. uparatātəm. y.
Y6.6: ušahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frā dat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y. rašnīm. razištəm. y. arəštā təmca. frādat̰.gaēϑąm. vərədat̰.g aēϑąm. yazamaide.
Y6.7: māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ah e. ratauuō. y. aṇtarə.mā̊ŋhəm. ašauuanəm. ašahe aṇtarə.mā̊ŋhəm. ašauuanəm. ašahe pərənō.mā̊ŋhəm. vīša ptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. y.
Y6.8: yāiriia. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuana. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. rat auuō. y. maiδiiaōizarəmaēm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. maiδiiaōišəməm . aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. paitišah ahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. aiiāsrəməm. fraōuruuaēštrəməm. varəš ni.harəštəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. maiδiiāirīm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y. hamaspasmaēdīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y.
Y6.9: vīs pe. aṣ̌ahe. ratauuō. y. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. sraiiasca. srəsą sca. nazdišta. pairiš.hāuuanaii ō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahi štahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuš traō.fraōxta.
Y6.10: ahura. miϑra. bərəzaṇ ta. aiϑiiajaŋha. aṣ̌auuana. y. st rə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca. uruuar āhā̊. paiti. bərəsmańiiāhu. miϑr əm. vīspanąm. dax́iiunąm. daŋhu.paitīm.
Y6.11: ruz va māh ḫāndan YWM W BYRH ZK-š.
Y6.12: ϑβąm. āϑrəm. ahura he. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y. mat̰. vīspaēibiiō. āϑrəbiiō. ā pō. vaŋhīš vahištā̊. mazdaδā tā̊. aṣ̌aōnīš. y. vīspā̊. āpō. maz daδātā̊. aṣ̌aōnūš. y. vīspā̊. uruu arā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnūš. y.
Y6.13: mąϑ rəm. spəṇtəm. aṣ̌a.xᵛarənaŋhəm. y. təm. vīdōiiūm. y. dātəm. zaraϑuštrə m. y. darəγąm. upaiianąm. y. daēnąm. vaŋ hīm. māzdaiiasnīm. y.
Y6.14: gairīm. uši darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. ya zatəm. y. vīspā. gairiiō. aṣ̌a. xᵛāϑrā. pōuru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāt ā̊. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y. rəm. kauuaēm. xᵛarənō. mazdaδātā̊. mazdaδātəm. mazdaδātā̊. mazdaδātəm. y. uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdaδāt əm. y. aṣ̌īm. vaŋhīm. y. xšōiϑinīm. bərəzaitīm. amauuaitīm. huraōδəm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazdaδātəm. y. sauuō. mazdaδātəm. y.
Y6.15: dahmąm. vaŋh īm. āfritīm. y. dahməmca. narəm. aṣ̌ auuanəm. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upa manəm. y. y. yazatəm. y.
Y6.16: imā̊. apasc a. zəmasca. uruuarā̊sca. y. imā. asāsca. ṣ̌ōiϑrāscā. y. imā. asāsca. ṣ̌ōiϑrāscā. gaōiiaō itīšca. maēϑanaiiā̊sca. auuō.xᵛa rənā̊sca. y. aməmca. šōiϑrahe. paitī m. y. yəm. ahurəm. mazdąm.
Y6.17: ratauuō. vī spe. mazišta. y. aiiara. asniia. mā hiia. yāiriia. sarəδa.
Y6.18: hauruuata. a mərətāta. y. gāuš. huδā̊. y. y. sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰. gaēϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.19: haōməmca. para.haōməmca. y. zaraϑuštrahe. s pətāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. frauu aṣ̌īmca. y. aēsmąmca. baōiδīmca. y. ϑβąm. āϑrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y6.20: aṣ̌āun ąm. vaŋhə̄š. sīrā̊. spəṇtā̊. frauu aṣ̌iiō. y.
Y6.21: vīspe. aṣ̌auuanō. yazat a. y. vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. y. uuanīm. paiti. ratīm. ra ra sāuuaŋhə̄m vīsəmca. paiti. ratīm. ratauuō. v īspe. mazišta. paiti. ratīm.
Y6.22: yeŋ́ hē. hutąm. tā sar goftan
Y7:
Y7.0: yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zōtā. frāmē. mriti zwt zud aϑā. ratuš. ḫāndan tā sar ḫāndan
Y7.1: aṣ̌əm. vohī. se ḫāndan
Y7.2: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛ arəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərətāta. gāuš. huδā̊. xšnə̄maine. ahurahe. ma zdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. xšnīmai ne. sraōšahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑ rājanō. frādat̰.gaēϑahe.
Y7.3: aṣ̌aiia. daδ ąmi. haōməmca. para.haōməmca. xšnīm aine. zaraϑuštrahe. spətāmahe. aṣ̌ aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aṣ̌aiia. daδąmi. aē sma. baōiδi. xšnə̄maine. tauua. āϑraō ahurahe. mazdā̊. puϑra.
Y7.4: aṣ̌aiia. daδą mi. haōmi. xšnə̄maine. aiβiiō. vaŋh ə̄biiō. apąm. vaŋhə̄nąm. mazdaδātaną m. aṣ̌aiia. daδąmi. āpəm. haōmiiąm. a ṣ̌aiia. daδąmi. gąm. jīuuaiiąm. aṣ̌ iia. daδąmi. uruuararąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. xšnə̄maine. apąm. mazdaδātanąm.
Y7.5: aṣ̌aiia. daδąmi. im at̰. barəsma. haδa.zaōϑrəm. haδa. aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətə m. xšnə̄maine. aməṣ̌anąm. spəṇta nąm. aṣ̌aiia. daδąmi. vāca. humat a. hīxta. huuarəštā̊. aṣ̌aiia. daδ ąmi. gāϑanąmca. sraōsrəm. sraōϑrəm. sraōsrəm. sraōϑrəm. aṣ̌aiią m. aṣ̌aiia. aṣ̌aiią. aṣ̌aiia. daδąmi. huuarəštā. mąϑrā̊. aṣ̌aiia. daδąmi. imąm. aŋhuiiąmca. ašaiịąmc a. raϑβąmca. ratufrətīmca. xšnīmai ne. yazatanąm. aṣ̌aōnąm. maińiiauu anąm. gaēϑaiianąm. xšnə̄maine. hauu aheca. urunō.
Y7.6: aṣ̌aiia. daδąmi. asńiiaēi biiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hāuuanə̄e. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. dąδąmi. daδąmi. dądąmi. daδąmi. sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aōne. a ṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. miϑr ahe. vouru.gaōiiaōitōiš. hazaŋ raō.gaōšahe. bīuuarə.cašmanō. aōx tō.namanō. yazatahe. rāmanō. xᵛ āϑrahe.
Y7.7: aṣ̌aiia. daδąmi. rapiϑβin āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.fšuue. zaṇtumāic a. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑra sca. ahurahe. mazdā̊.
Y7.8: aṣ̌aiia. daδąmi. uzaiieirənāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.vīrāi. dax́ii umāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌a iia. daδąmi. aiβi aiβi bərəzatō. ahurahe. na fiδraō. apąm. apasca. mazdaδātiiā̊.
Y7.9: aṣ̌aiia. daδąmi. aiβi.srīϑrəmāi. ai βigaiiāi. ai bigaiiāi. aiβigaiiāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. a ṣ̌aiia. daδąmi. frādat̰.vīspąm.hu jiiāitə̄e. zaraϑuštraōtəmāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌ āunąm. frauuaṣ̌anąm. γənąnąmca. vīraō. vąϑβanąm. yāiriiā̊sca. hušətōiš. amaheca. hutuštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe. vana iṇatiiā̊sca. uparatātō.
Y7.10: aṣ̌aiia. da δąmi. ušahināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. ra ϑβe. bərəjiiāi. nəmā̊naiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. sraōš ahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌auuatō. vərəϑrā janō. frādat̰.gaēϑahe. rašnōiš. razi štahe. arəštātasca. frādat̰.gaē ϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊.
Y7.11: aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aiia. daδąmi. mā̊hiiaēib iiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋh āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. da δąmi. pərənō.mā̊ŋhāi. vīšaaptaϑāic a. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe.
Y7.12: aṣ̌aiia. daδ ąmi. yāiriiēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. m aiδiiaō.zarəmaē m aiδiiaō.zarəmaiiāi. maiδiiaō.zarəmaē maiδiiaō.zarəmaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiaōišəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. aṣ̌aiia. daδąmi. paitišahiiāi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. aiiāsrəmāi. fraōuruuīštrəmāi. varəš ne.harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. aṣ̌aiia. daδąmi. maiδiiāiriiāi. a ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. aṣ̌aiia. daδąmi. h amaspasmaēdaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑ βe. aṣ̌aiia. daδąmi. sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yōi. həṇti. aṣ̌ahe.
Y7.13: aṣ̌aiia. d aδąmi. vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. sris ąsca. nazdišta. pairiš.hāuuanaiiō. yaōi. hiṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštraō.fraōxta.
Y7.14: aṣ̌aiia. daδąmi. ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. aiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌auua naēibiia. stārąmca. spəṇtąm.maińii auuanąm. dāmanąm. tištriieheca. st āraō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋha heca. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaēt ahe. auruuat̰.aspahe. daōiϑrahe. ahura he. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋhu. patōiš.
Y7.15: aṣ̌aiia. daδąmi. ruz māh ḫāndan YWM W
Y7.16: tauua. āϑraō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. ma t̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. aṣ̌aiia. daδ ąmi. aiβiiaō. vaŋhə̄biiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm. vīsp vīsp
Y7.17: aṣ̌aii a. daδąmi. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aō nō. vərəzaŋhahe. dātahe. vīdūuuahe. dātahe. zaraϑuštrōiš. dərəγaiiā̊. up aiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māz daiiasnōiš.
Y7.18: aṣ̌aiia. daδąmi. garaōiš. uši.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑ rahe. vīspaēšąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛ āϑranąm. paōuru.xᵛāϑraṇam. mazdaδāt anąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδā tahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδā tahe. aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌aōiš. vaŋhu iiā̊. cistaōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄e. vaŋ huiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarəna ŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.
Y7.19: aṣ̌aiia. daδąmi. dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōi š. dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. dahmaheca. dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. dahmaheca. narš. aṣ̌aōniš. aṣ̌aōnō. aṣ̌aōniš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dā mōiš. upamanahe. yazatahe.
Y7.20: aṣ̌aiia. daδąmi. ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑra nąmca. gaōiiaōtanąmca. maēϑananąmca. auuō.xᵛarənanąmca. apąmca. zəmąmca. uruuarənąmca. aŋhā̊sca. zəmō. auuaŋhi ca. aṣ̌nō. vātaheca. aṣ̌aōnō. strą m. mā̊ŋhō. hīraō. anaγranąm. raōcaŋhą m. xᵛāδātanąm. vīspanąmca. spəṇta he. maińiiuš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌ aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβąm.
Y7.21: aṣ̌aiia. daδą mi. raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe. raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. mā̊ŋhiianąm ca. yāiriinąmca. sarəδanąmca. yōi. həṇ ti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβ ō.
Y7.22: aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarəϑəm. maiiazdəm. hauruuata. amərətāta. gāuš. hudā̊. x šnə̄maine. sraōšahe. aṣ̌aiiehe. taxma he. tanu.mąϑrahe. darši.draōš. āhī iriiehe. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y7.23: aṣ̌aiia. daδąmi. haōməmca. para.haō məmca. xšnə̄maine. zaraϑuštrahe. sp ətāmahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ə̄e. aōxt ō.nāmanō. yazatahe. aṣ̌aiia. daδąmi. aēsma. baōiδi. xšnīmaine. tauua. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. aōxtō.nāma nō. yazatahe.
Y7.24: 2 do bār ḫundan aṣ̌aiia. daδąmi. xᵛarətəm. xᵛarətəm. tā sar yazatahe.
Y7.25: aṣ̌aiia. daδąmi. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌anąm. uγranąm. aiβiϑ īranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌ anąm. nabānizdištanąm. frauuaṣ̌anąm.
Y7.26: aṣ̌ aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ra tubiiō. aṣ̌aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. v aŋhuδābiiō. yazataēibiiō. maińiiaōib iiascā. gaēϑaēibiiascā. yōi. həṇti. yasnāica. vahmāica. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y7.27: aṣ̌aiia.nō. paiti. jamiiāt̰. yehiiā. sauuā̊. išạ̄tē. rādaŋhō. s ϑβōi. staōtarascā. m ąϑranascā. ahura.mazdā̊. aōgəmadaēca. āsmahecā. vīsāmadaēcā. hiiat̰. mīi ždəm. mauuaēϑəm. fradaδāϑā. daēnābiiō. mazdā̊. ahurā̊. 2 do bār ϑβōi. tā sar. ḫāndan ahurā.
Y7.28: ahiiā. huuō. nə̄. dāit̰ī. ahmāicā. ahuiiī. m anax́iiāca. tat̰. ahiiā. yātat̰. up ā. jamiiāmā. tauuācā. sarəm. aṣ̌ax́ iiācā. vīspāi. yaōuuaē.
Y7.29: yaϑā. ah ī. vairiiō. do ḫāndando ḫāndan
Y7.30: ahunəm. vairīm. y. aršuxδəm. vācəm. y. dahmąm. vaŋhū m. āfrətīm. y. uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. y. hauruuata. amərətāta. y. gāuš. huδā̊. y. haō məmca. fra.haōməmca. aēsmąsca. baō iδīmca. y. frasasta. dahmiiā̊. vaŋ huiiā̊. āfritōiš.
Y7.31: yeŋ́hē. hātąm. tā sar ḫāndan tā tāsca. y.
Y8:
Y8.0: rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mriti zud aϑāratuš. ḫāndan tā sar ḫāndan
Y8.1: aṣ̌əm. vohī. se ḫāndan se ḫāndan
Y8.2: aṣ̌aiia. da δąmi. xᵛarətəm. miiazdəm. hauruuata. a mərətāta. gāuš. huδu. haōməmca. pa ra.haōməmca. aēsmąsca. baōiδīmca. frasasti. ahurahe. mazdā̊. ahunah e. vairiiehe. aršuxδahe. vāxš. dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritaōiš. rahe. rāi. uγrahe. uγrāi. dāmōiš. upamanāi. haōmahe ca. mąϑraheca. aṣ̌aōnūca. zaraϑuštra he. aṣ̌aiianō. paiti. jamiiāt̰.
Y8.3: rāsfi lʾspyk xᵛarəta. naraō. aētəm. miiazdəm. yōi. dəm. hā̊hāna. aṣ̌āica. fraērica.
Y8.4: zwt' aməṣ̌a. spəṇta. daēne. māzdaiia sne. vaŋhauuasca. vaŋhīšca. zaō ϑrā̊sca. yō. aēšuua. mazdaiiasnaēš uua. mazdaiiasnō. aōjanō. aṣ̌ahe. rāϑma. jīštaiiamnō. yāϑuua. gaē ϑā. aṣ̌ahe. mərəγiṇti. aōi. tē. dəm. disiiata. yō. apasca. uruuarā̊sc a. zaōϑrā̊sca.
Y8.5: yasca. aētaēšąm. ma zdaiiasnanąm. pərənāiiunąm. aiβi.zī zuiianąm. imąm. vacaō. nōit̰. vīspaiti framrīiti. aētąm. āiiātumnahe. ja saiti.
Y8.6: aṣ̌əm. vohī. se ḫāndan ašem residan sakāle bardāštan zudān nahādan dahān pāk kardan rāsfi āb-e pāke pādyāveh yaoždātre digar āb-e pāke pādyāve ešāye se kart goftan bevāǰ ḫāndan beḫošnudi-ye dādār urmazd-e rāyumand-e ḫorumand sl digar čahār aṣ̌əm. vohī. čahār
Y8.7: ahī. vairiiō do
Y8.8: vasascətī. ahurahe. mazdā̊. uštācā̊. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vīspa. vohī. aṣ̌a.ciϑra. aiiamnəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. axšaii amnəm. druuaṇtəm.
Y8.9: vasō.xšaϑraō. hiiāt̰. aṣ̌auua. auuasō.xšaϑraō. hiiāt̰. druuā̊. gatō. hamistō. nižbərətō. haca. sp əṇtahe. maińiiuš. dāmabiiō. varatō. auuasō.xšaϑraō.
Y8.10: haxšaiia. azəmcit̰. yō. zaraϑuštraō. frātəmō. nmānanąm ca. vūsąmca. zaṇtunąmca. dax́iiunąm ca. aŋhā̊. daēnaiiā̊. anumataiiaēca. anuxtaiiaēca. anu.varəštaiiaēca. yā. āhīiriš. zaraϑuštriš.
Y8.11: rauuasca. xᵛ āϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aṣ̌ aōnō. staōiš. ązasca. dužāϑrəmca. āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō. staō iš.
Y8.12: aṣ̌əm. vohī. se ḫāndan
Y8.13: haōmahe. aṣ̌auuazaŋhō. xšnōϑra. y. v. x. f.
Y9:
Y9.0: yaϑā. ahī. vairiiō. zaōta. frāmē. mrə̄ tē. rāsfi goftan yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zōt tāfrāmə̄ mrītē. zud goftan aϑāratuš.
Y9Header: hwmst' bwn
Y9.1: hāuuanūm. ā. ratīm. ā. haōmō. upāit̰. zaraϑuštrəm. ātrəm. pairi.yaōždaϑəṇtəm. gāϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm. ādəm. pərəs at̰. zaraϑuštraō. kō. narə. ahe. yəm. azəm. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō. sraēš təm. dādarəsa. xᵛahe. gaiiehe. xᵛanuu atō. aməṣ̌ahe.
Y9.2: āat̰. mē. aēm. paiti.aō xtō. paiti.aō xta. paiti.aōxtō. paiti.aōxta. xta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. azəm. ahmi. zaraϑuštra. haōmō. aṣ̌auua. dī raōšō. ā.mąm. yāsaŋha. spətam a. frā.mąm. hunuuaŋha. xᵛarəϑə̄e. aōi. mąm. staōmaine. stūiδi. yaϑa. mā. aparacit̰. saōš́iiaṇtō. stauuąn.
Y9.3: āat̰. aōxta. zaraϑuštraō. nəmō. haōmāi. ka sə.ϑβąm. paōiriiō. haōma. maš́iiō. as tuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑaiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. .
Y9.4: āat̰. mē. aēm. pai ti.iaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dīraōšō. və̄uuaŋhā. mąm. paōiriiaō. maš́iiō. ast uuaiϑiiāi. hunīta. gaēϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. puϑraō. us. zaiiata. yō. yəmō. xšaētō. huuąϑβ ō. xᵛarənaŋhastəmō. zātanąmcit̰. zātanąm. zātanąmcit̰. zātanąm. huuarə.da rəsō. maš́iiānąm. yat̰. kərənaōt̰. aiŋ́he. xšaϑrāδa. amərəšaṇta. pasō. vīra. aŋhōšəmne. āpw. uruuaire. xᵛairiiąn. xᵛ arəϑəm. ajaiiamnəm.
Y9.5: yimahe. xšaϑrahe. auruuahe. nōit̰. aōxtəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm. nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. ma rəϑiiuš. nōit̰. araskō. daēuuō.dātō. pa ṇca.dasa. fracaraōiϑi. pita. puϑrasca. raōδaēšuua. katarascit̰. yauuata. xš aiiaōit̰. huuąϑβō. yimō. vīuuaŋha tō. puϑraō.
Y9.6: kasə.ϑβąm. bitiiō. haōma. maš́iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaē ϑaiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.7: āat̰. mē. aēm. paiti.aōxta. haōmō. aṣ̌a uua. dīraōšō. āϑβiiō. mąm. bitiiō. mašiiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑ aiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. ya t̰. hē. puϑrō. us.zaiiata. vūsō. sūra iiā̊. ϑraētaōnō.
Y9.8: yō. janat̰. ažūm. dah ākəm. ϑrəzafanəm. ϑri.kamərəδəm. xša uuaš.aṣ̌īm. hazaŋhra.yaōxštīm. a ṣ̌aōjaŋhəm. daēuuəm. drujəm. aγəm. gaēϑā uuaiiō. druuaṇtəm. yąm. aṣ̌aōjastəmąm drujəm. fraca. kərəṇtat̰. aŋraō. maińiiu š. aōui. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm. m ahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm.
Y9.9: kasə.ϑβ ąm. ϑritiiō. haōma. mašiiō. astuuai ϑiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌iš. ərənāuue. ci t̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.10: āat̰. mē aēm. paiϑiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dī raōšō. ϑritō. sāmanąm. səuuištō. ϑ ritiiō. mąm. maš́iiō. astuuaiϑiiāi. hunūta. gaēϑiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌ əš. ərənāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiia ptəm. yat̰. hē. puϑra. us.zaiiōāiϑe. uruu āxšaiiō. kərəsāspasca. t̰kaēšō. ań iiaō. dātō.rāzō. āat̰. ańiiō. uparaō. kairiiō. yauua. gaēsuš. gaδauuaraō.
Y9.11: yaō. janat̰. ažūm. sruuarəm. yəm. aspō.ga rəm. narw.garəm. yim. vūšauuaṇtəm. za iritəm. yim. upairi. vīš. raōδat̰. urəšt iiō.bərəza. zarətəm. yəm. upairi. kərəsā spō. aiiaŋha. patūm. pacata. ā. ra piϑβanəm. zruuānəm. tafsat̰ca. haō. m airiiō. xᵛūsat̰ca. fraąš. aiiaŋhō. fra sparat̰. yūšiiaṇtīm. āpəm. frā̊ŋh āt̰. parąštarštō. apatacit̰. nairi.m anā̊. kərəsāspō.
Y9.12: kasə.ϑβąm. tūiriiō. haōma. mašiiō. astuuaiϑiiāi. hunū ta. gaēϑaiiāi. kā. ahmāi. aṣ̌əš. ərə nāuue. cit̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm.
Y9.13: āat̰. mē. aēm. paitiiaōxta. haōmō. aṣ̌auua. dūraōšō. paōurušaspō. mąm. t ūiriiō. mašiiō. astuuaiϑiiāi. hunū ta. gaēϑaiiāi. hā. ahmāi. aṣ̌iš. ərə nāuue. tat̰. ahmāi. jasat̰. āiiaptəm. yat̰. hē. tūm. us.zaiiaŋha. tūm. ə rəzuuō. zaraϑuštra. nmānahe. pouruša spahe. vūdaēuuō. ahura.mazda. ahura.t̰k aēšō. ahura.mazda. ahura.t̰kaēšō.
Y9.14: srūtō. airiiane. vūjahe. tūm. paōiriiō. zaraϑuštra. ahunəm. vairū m. frasrāuuaiiō. vū.bərəϑβəṇtəm. āx tūirūm. aparəm. xraōždaiiehiia. f rasrūiti.
Y9.15: tūm. zəmar.gūzaō. ā.kərənuuō. vūspe. daēuua. zaraϑuštra. yōi. para. ahmāt̰. vūraō.raōδa. apataiiən. pai ti. āiiazəmā. yō. aōjištō. yō. ta ṇjištō. yō. ϑβašt ϑβaxšištō. ϑβašt ϑβaxšištō. yō. āsištō. yō. as. vərəϑrająstəmō. a bauuat̰. maińiuuā̊. dāmąn.
Y9.16: āat̰. aōxta. zaraϑuštraō. nəmō. hōmāi. vaŋhuš. haō mō. huδātō. haōmō. arəš.dātō. vaŋh huš. haōmō. hudātō. haōmō. arəš.dā tō. vaŋhuš. haōmō. hudātō. haōmō. arəš.dātō. vaŋhuš. dātō. baēšaziiō. hukərəf š. huuarəš. vərəϑrajā̊. zairi.gaōnō. nąm iiąsuš. yaϑa. xᵛarəṇte. vahištō. uru naēca. puϑmaińiiaōtəmō.
Y9.17: nū.tē. zāiri. maδəm. mruiiē. nū. aməm. nū. vərəϑraγnəm. nū. dasuuarə. nū. baēšazəm. nū. fradaϑəm. nū. varədaϑəm. nū. aōjō. vūspō.tanūm. nū. mastūm. vūspō.paēsaŋhəm. nū. tat̰. yaϑa. gaēϑā.huua. vasō.xšϑraō. fra carāne. t̰baēšō. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.18: nū. tat̰. yaϑa. tauruuaiieni. vīspaną m. t̰bišuuatąm. t̰baēšā̊. daēuuanąm. ma š́iiānąmca. yāϑβąm. pairi.kanąmca. sāϑrąm. kaōiiąm. karafanąmca. mairii anąmca. bəzəṇgranąm. aṣ̌əmōγanąmca. biziṇgranąm. vəhrkanąmca. ciϑβarə. zaŋranąm. haēnaiiā̊sca. pərəϑu.aińik aiiā̊. dauuąiϑiiā̊. paϑąiϑiiā..
Y9.19: iməm. ϑβąm. paōirūm. yānəm. haōma. jaiδii emi. dīraōša. vahištəm. ahūm. aṣ̌aō nąm. raōcaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm. iməm. ϑβąm. bitīm. yānəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. druuatātəm. aŋ́hā̊se.tanuuō. iməm. ϑβąm. ϑritīm. yānəm. haōma. jaiδii emi. dīraōša. darəγō.jītīm. uštānahe.
Y9.20: i məm. ϑβąm. tīirīm. yānəm. haōma. jaiδiie mi. dīraōša. yaϑa. aēšā̊. amauuā̊. ϑrąfδ ō. fraxštāne. zəmā̊. paiti. t̰baēšā̊. taur uuā̊. drujəm. vanō. iməm. ϑβąm. puxδəm. yā nəm. haōma. jaiδiiemi. dīraōša. yaϑā. vərəϑrajā̊. vanat̰.pišnu. fraxštāne. zəm ā̊. paiti. t̰baēšā̊. tauruuā̊. drujəm. vanō.
Y9.21: iməm. ϑβąm. xštīm. yānəm. haōma. jai δiiemi. dīraōša. pauruua. tāiium. pauruua. gaδəm. pauruua. vəhrkəm. bīiδiiōi.maiδ e. māciš. pauruuō. baēδiiaēta. nō. vīspe. pauruua. biδiiōi.maiδe.
Y9.22: haōmō. aēibiš. yōi. auruuaṇtō. hiϑa. taxšəṇti. arə nāum. zāuuarə. aōjāsca. baxšaiti. h aōmō. āzīzanāiti.biš. daδāitw. xšaētō.puϑrīm. uta. aṣ̌auua.fraza iṇtīm. haōmō. taēcit̰. yōi. kataiiō. n askō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhəṇti. spānō. mas tīmca. baxšaiti.
Y9.23: haōmō. tā̊scit̰. y ā̊. kainīnō. ā̊ŋhaire. darəγəm. aγruuō. h aiϑīm. rāδəmca. baxšaiti. mošō. j aiδiiamnō. huxratuš.
Y9.24: haōmō. təmcit̰. y im. kərəsānīm. apa.xšaϑrəm. nišāδaiia t̰. yō. raōsta. xšaϑraō.kāmaiia. yō. da uuata. nōit̰. mē. apąm. āϑrauua. aiβišt iš. vərəδiiī. daiŋ́hauua. carāt̰. hō. v īspə̄. varəiδanąm. vanāt̰. nī. vīspə̄. va rəiδanąm. janāt̰.
Y9.25: ušta.tē. yō. xᵛā. aō jaŋha. vasō.xšaϑraō. ahe. haōma. ta.tī. apa. vasō.xšaϑraō. ahe. haōm a. ušta. tī. apa. vatahe. pōiriiacąm. ərəžuxδanąm. ušta.te. apauuatahe. pouru.vacąm. ərəžuxδanąm. ušta.tī. apa. vasō.xšaϑraō. ahe. haōma. ušta. tī. apa. vatahe. pōiriiacąm. ərəžuxδanąm. ušta.te. apauuatahe. pouru.vacąm. ərəžuxδanąm. ušta.tə̄. nōit̰. pərə.parusa. ərəžuxδəm. ušta.tə̄. nōit̰. pərə.parusa. ərəžuxδəm. ušta.tə̄. nōit̰. pərə.parusa. ərəžuxδəm. pərəsahe. vācəm.
Y9.26: frā.t ē. mazdā̊. barat̰. pauruuanīm. aiβii ā̊ŋhanəm. stəhr.paēsaŋhəm. maińiiu. tāštəm. vaŋhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm. āat̰. aiŋ́he. ahe. aiβiiāstō. barəšnuš paiti. gairinąm. drājaŋhe. aiβiδāi tīšca. garə̄sca. mąϑrahe.
Y9.27: haōmō. n əmānō.paiti. vūs.paiti. zaṇtu.pai ti. daiŋ́hu.paiti. spanaŋha. vaēiδiiā. paite. ahmāica. ϑβā. vərəϑraγnāi. mā uuōiia. upa.mruiiē. tanuiiē. ϑrəmāica. yat̰. paōuru.baōxšnahe.
Y9.28: vī.nōit̰. bi šuuatąm. t̰baēšə̄bīš. vīmanō. bara. ga ra.miṇtəm. yō. cišca. ahmi. nmāne. yō. aŋ́he. vīse. yahmi. zaṇtauuō. yō. aŋ́he. daŋhuuō. aēnaŋhā̊. asti. maš́iiō. gə̄uruuaiia.hē. pāδauue. zāuua rə. pairi.šē. uši. vərənīiδe. skəṇdəm.š ē. manō. kərənīiδi.
Y9.29: māzbaraϑaēibiia. fratu iiā̊. mā. gauuaēibiia. aiβi.tī.tuiiā̊. mā. ząm. vaēnōit̰. aṣ̌ibiia. mā. gąm. v aēnōit̰. aṣ̌ibiia. yō. aēnaŋhaiti. nō. ma nō. yō. aēnaŋhaiti. nō. kəhrpəm.
Y9.30: paiti. ažōiš. zaraitahe. səmahe. vīšō.vī pahe. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌ōne. haō ma. zāiri. vadarə. jaiδe. paiti. gaδah e. vīuuarəzdauuatō. xrauuīšiiatō. zarā nō. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōm a. zāiri. vadarə. jaiδe.
Y9.31: paiti. mašiie he. druuatō. sāstarəš. aiβi.vōiž daiiaṇtahe. kamərəδəm. kəhrpəm. nāš əmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarə. j aiδw. paiti. aṣ̌əmaōγahe. anaṣ̌aō nō. ahumərəcō. aiŋ́hā̊. daēnaiiā̊. mąs . vacō. daϑānahe. nōit̰. š́iiaōϑanāiš. a paiieṇtahe. kəhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarə. jaiδi.
Y9.32: paiti. jahe kaiiāi. yātumaitiiāi. maōtanō.kairii ā. upaštā.bairiiāi. yeŋ́hē. frafrauu aite. manō. yaϑa. aβrəm. vatō.šə̄təm. k əhrpəm. nāšəmnāi. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarəjaiδi. yat̰. hē. kəhrpəm. nāšəmnā i. aṣ̌aōne. haōma. zāiri. vadarə. jaiδe.
Y10:
Y10.1: ʾsm bwy az buy ātaš dahešn ʾthš YHBWN-šn'. viš. apąm. iδa. pa taṇtō. vīduuā̊ŋhō. vīdaēuuaiiō. vaŋhə̄uš. sraōšō. mataiiatu. aṣ̌iš. vaŋhē. rāmaii rāmaii iδa. miϑanatō. aṣ̌iš. vaŋhē. rāmaiia t̰. iδa. upa. imat̰. nəmānəm. yat̰. ā.hūiri. yat̰. haōmahe. aṣ̌auuazaŋhō.
Y10.2: fratarəmcit̰. tē. hauuanəm. vaca. upa.staōmi. huxraϑ auuō. yō. ąsuš. haṇgə̄uruuaiiaitə̄. upa rəmcit̰. tē. hauuanəm. vaca. upa.staōmii. h uxratauuō. yahmi. niγne. narš. aōjaŋha
Y10.3: sta ōmi. mēγəmca. vārəmca. yātē. kəhrpəm. v axšaiiatō. barəšnuš. paiti. gairinąm s taōmi. garaiiō. bərəzaṇtō. yaϑra. haōma. urə̄ruδuš.
Y10.4: staōmi. ząm. pərəϑβīm. paϑanąm. vərəziiaŋhąm. xᵛāparąm. barəϑrīm. tē. haō ma. aṣ̌āum. staōmi. zəmō. yaϑa. raōδahe. hubaōiδiš. auruuō. carānəm. uta. mazdā̊. huruϑma. haōma. raōse. gara. paiti. u ta. frāδaēša. viš.paϑa. haiϑīmca. a ṣ̌ahe. xā̊. ahi
Y10.5: vərəδiiaŋha. mana. vaca. gwp MN gywʾk pyk bwd OL Y štaš YHBWWN-šn' buy ataš dahešn rāsfi vīspə̄sca. paiti. varəšajūš. vīspə̄s ca. paiti. frasparəγē̄. vīspə̄sca. paiti. frauuāxšə̄. 2 bʾl gwptn'
Y10.6: haōmō. uxšaiieiti. stauuanō. aϑa. nāiiō. dəm. staōiti. vərəϑra jąstarō. bauuaiti. nətəmcit̰. haōma. hīit iš. nətəmacit̰. haōma. stīitiš. nətəma cit̰. xᵛarəitiš. hazaṇŋraγniiāi. asti. daē uuanąm.
Y10.7: nasiieiti. haϑra. frākərəsta. ahmat̰. haca. nmānāt̰. āhitiš. yaϑra. bāδa. δa. bāδa. upāzaiti. yaϑra. bāδa. upa.staōiti. haōmahe. baēšaziiehe. ciϑrəm. dasuuarə. baēšazəm. ahe. vīse. uta. mē.ϑanəm.
Y10.8: v īspe. zī. ańiiē. maδā̊ŋhō. aēšma. hac aṇte. xruuīdruuō. āat̰. haō. yō. haōmah e. maδō. aṣ̌acaiti. uruuāsmana. rəṇjaiti. haōmahe. maδō. yaō. yaϑa. puϑrəm. taur uuānəm. haōməm. vəṇdīta. maš́iiō. frā biiō. ābiiō. ābiiō. tanubiiō. haōma. vīsāiti. baē šazāi.
Y10.9: haōma. dazdē.mē. baēšazanąm. yā biiō. ahe. baēšazāδā̊. haōma. dazdē.mē. vārəϑraγnanąm. yāibiiō. ahe. vərəϑra.ta uruuā̊. frātē. vīsāi. āruuaϑō. staōta uruuatəm. staōtārəm. vaŋhaŋhəm. dδō. aōxta. ahuraō. mazdā̊. yaϑa. aṣ̌əm. ya t̰. vahištəm.
Y10.10: auruuaṇtəm. ϑβā. dāmaδā təm. baγō. tatašāt̰. huuāpā̊. auruuaṇtə ā. dāmaδātəm. baγō. nidaϑat̰. huuā pā̊. harətiiō. paiti. bərəzaiiā̊.
Y10.11: āat̰. ϑβā. aϑra. spə̄ṇta. fradaxšta. mərəγa. vīžuuaṇca. vībarəna. aōi. ṣ̌iiata. upāiri. saēna. aōi. stīra. staēraō.sāra. aōi. kusr āδa. kusrō.patāδa. aōi. paβarāna. viš. paϑa. aōi. spəta.gaōna. gairi.
Y10.12: āat̰. āhuua. pauruua.tāhuua. paōuru.sarəδō. vīraō δahe. haōmō. gaōma. zairi.gaōnō. ātē. baēšaza. irūriϑarə. vaŋhə̄uš. manaŋhō. maii ābiiō. āat̰. mē. ahe. dušsaŋhahe. parā ca. vīpaiiā. manō. āat̰. ahe. nī. manō. m anō. yō. mē. dušsaŋhu. hištaite.
Y10.13: haōmāi. yat̰. kərənōiti. dariγaōš. huuat̰. masō. manō. yaϑa. raēuuastəmahecit̰. nəm ō. haōmāi. yat̰. kərənaōiti. drəγaōiš. hauu at̰.masō. manō. yat̰. usnąm. aēiti. vaēi δiia. paōuru.narəm. tī. kərənūiš. spainiia ŋhəm. cistauuastarəm. yase.tē. bāδa. haōma. zāire. gauua. iristahe. baxša iti.
Y10.14: mā.mē. yaϑa. gāuš. drafšō. āsit ō. vārəma. jairi. fraša. fraiiaṇtu. t ē. madō. vərəzi.hŋhā̊ŋhō. jasaṇ̣tu. pai ri.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌auuāzō. da δąmi. imąm. tanīm. yā. tē. vaēnaiti. huraōδa.
Y10.15: auuaŋharəzāmi. jańiiōiš. nąm. mairiiāiiā̊. əuuītō.xarəδaiiā̊. yā. maińiieiṇte. dauuaiieiṇte. āϑrauuanəmca. haōməmca. hā. yā. dapta. apa.nasiieit i. yā. tat̰. yat̰. haōmahe. draōnō. nigaōŋ həṇti. nišhaδaite. nōit̰. tąm. āϑrauu u.puϑrīm. naēδa. dasti. hupuϑrūm.
Y10.16: paṇ canąm. ahmi. paṇcanąm. nōit̰. ahmi. huma tahe. ahmi. dušmatahe. nōit̰. ahmi. hīx tahe. ahmi. dužīxtahe. nōit̰. ahmi. huua rəštahe. ahmi. dužuuarəštahe. nōit̰. aɱi. sraōšahe. ahmi. asruštōiš. nōit̰. ahmi. aṣ̌aōnō. ahmi. druuatō. nōit̰. ahmi. at̰cit̰. ahmāt̰. yaϑa. apəməm. mańiuuā̊. aŋhat̰. niuuāitiš.
Y10.17: āat̰. aōxta. zaraϑuštraō. nəm ō. haōmāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. h aōmō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi. vs pe. haōma. upa.staōmi. yat̰.cit̰. barə šnušuua. gairinąm. yat̰.cit̰. jąfnušuua. raōnąm. yaēcit̰. ązahe. darətā̊ŋhō. jain inąm. upa.darəzāhā. ərəzataēna. hac a. tašta. zaranaēnəm. aōuue. taxše. mā.tē. nəre. zəme. paiti. iϑe. raēuua ṇtō. arəjahe.
Y10.18: imā̊.sətē. haōma. gāϑ ā̊. imā. həṇti. staōmaōiiō. imā̊. h əṇti. cīcašanā̊. imā̊. həṇti. arəšux δa. vācō. dāsmainiš. vārəϑraγniš. pai ti.bišiš. baēšaziia.
Y10.19: imā̊. sətīmcit̰. māuuōiia. fraša. fraiiaṇtu. tē. maδō. raōxšna. fraiiaṇtu. tē. maδō. riṇajiiō. vazaite. maδō. vārəϑraγniš. həṇtəm. ā staōiti. haϑra. ana. gāϑβiia. vaca.
Y10.20: g auue. nəmō. gauue. nəmō. gauue. uxδəm. ga uue. vərəϑrəm. gauue. xᵛarəϑəm. gauue. vas ϑrəm. gauue. vərəziiātąm. tąm. nə̄. xᵛarəϑ āi. fšiiō.
Y10.21: haōməm. zāirīm. bərəzaṇtə m. y. haōməm. frāšmīm. frādat̰.gaēϑ əm. y. haōməm. dūraōšəm. y. vīspe. haō ma. y. zaraϑuštrahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌ aōnō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. y.
Y10.22: y eŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'
Y11:
Y11.1: ϑrāiiō. buy ātaš YHBWN-šn' ϑraiiō. haiϑīm. aṣ̌auuanō. ā fri.vacaŋhō. zauuaịti. gāušca. asp asca. haōmasca. gāuš. zaōtārəm. zauu aite. uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš. uta. d ə̄uš.srauuā̊. hacəmnō. yō. mąm. xᵛāst ąm. nōit̰. baxšahe. āat̰. mąm. tūm. f šōnaiiehe. nāiriiā. vā. puϑrahe. vā. haōmiiā. vā. maršuiiā̊.
Y11.2: aspō. bāšā rəm. zauuaiti. mā. buiiā̊. auruuatąm. y īxta. mā. auruuatąm. aiβišasta. mā. auruuatąm. niϑaxta. yaō. mąm. zāuua rə. nōit̰. jaiδiiehe. pouru.maiti. haṇ jamaine. paouru.naraiiā̊. karašaiiā̊.
Y11.3: h aōmō. xᵛāṣ̌ārəm. zauuaiti. uta. buiiā̊. afrazaiṇtīš. uta. də̄uš.srauuā̊. ha cimnō. yō. mąm. aiβiš.hutəm. dāraiieh i. yaϑa. tāiiīm. pəšō.sārəm. nauua. ah e. pəšō.sāraō. azəm. yō. haōma. aṣ̌a uua. dīraōšō.
Y11.4: us.mē. paiti. haōmāi. dr aōnō. frə̄rənaōt̰. ahuraō. mazdā̊. aṣ̌auu a. haŋharəne. mat̰.hizuuō. haōiiumca. dōiϑrəm.
Y11.5: yō. mąm. tat̰. draōnō. zanāt̰. vā. trəfiiāt̰. vā. apa. vā. yāsā ite. yat̰. mē. daϑat̰. ahuraō. mazdā̊. aṣ̌auua. haŋharəne. mat̰.hizuuō. haō iiumca. dōiϑrəm.
Y11.6: nōit̰. ahmi. nmāne. zā nāiti. āϑrauuā̊. naēδa. raϑaēštā̊. naē δa. vāstriiō. fšuiiąs. āat̰. ahmi. nm āne. zaiiā̊ṇte. dahakāca. mīrakā ca. pouru.sarəδa. varəšnāca.
Y11.7: ϑβā šəm. ā. gə̄uš. frāϑβərəsō. taṇjišt āi. haōmāi. draōnō. mā.ϑβā. haōm ō. baṇdaiiāt̰. yaϑa. mairīm. baṇdaii at̰. yim. tīirīm. fraŋharəsiiānəm. maδəme. ϑrišuue. aŋhā̊. zəmō. pai riš.xᵛaxtəm. aiiaŋhahe.
Y11.8: ẔNE gywʾk' lʾspyk LWTE zwt' BRA gwbšn' āat̰. aōxta. zaraϑuštrō. nəmō. haōmāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. haōmō. mazdaδātō. nəmō. haōmāi.
Y11.9: lʾspyk plʾhwm PWN YDDE hwy QDM OHDWN PWN gʾs-Y plybltʾlʾn' blyšyn' ḆYN 4 hm ʾngst blysm dʾlyšn BRA gwšn' yō. nō. aēuuō. at̰. tē. uiiē. srāiiō idiiāi. tīrahe. maṇdāidiiāi. xšuuīdəm. haptāždiiāi. nauua. dasəmē. yōi. və̄. y aēϑma.
Y11.10: plʾhwm LA OL Y YDE dšn' zwt' HNHTWNšn' zwt' BRA gbyt' pairi.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌a uuāzō. daδąmi. imąm. tanīm. yā. mē. va inaiti. huraōδa. ϑβaxštāi. haōmāi. ma δāi. hauuaŋhāi. aṣ̌auuastāi. pairi.mē. tə̄mcit̰. daiiā̊. haōmō. aṣ̌auua. dīraō šaō. vahištəm. ahīm. aṣ̌aōnąm. raōcaŋh əm. vīspō.xᵛāϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl gwptn'. zud dast āb farāyān karde se angošt be āb bordan aval abru mālidan doyom čašm mālidan seyom zabān mālidan digar rāsfi dast zud yekbār ašəm vāhi ḫāndand har do hamčenān gofte šod se kard ḫoradan šeš ḫāndand zud rāsfi har do goftan farāyun manešn farāyun govešn farāyun konešn digar rāsfi āb-e pāk-e pādyāve goftan beḫošnudi-ye dādār urmazd-e rāyumand-e ḫorumand tā sar ḫāndan kardan dahān be āb kardan humat hiḫt ašem čašm ātaš kardan
Y11.13: riiō. do ḫundan
Y11.14: vasasca. tē. ahura.mazda. ušt āca. xšaēša. hauuanąm. dāmanąm. cygwn PWN slc pʾdlwn' npšt' gwptn' OD OL Y dast šostan hāvan zadan āb-e daste riḫtan ā hāvan kardan bedast-e čap riḫtan nahādan hāvan rā digar bāre zud dur bordan sakāle āb inǰā sakāle kardan
Y11.17: vīspai iā̊. druuatō. staōiš.
Y12:
Y12.0: AHL aṣ̌əm. vohī. 3 se ḫāndan
Y12.1: fravarāne ḫundan tā sar raϑβąm. aiiarananąmca. tā sar ḫāndan yaϑā. ahī. vairiiō. zaōta. frāmi mrītē lʾspyk goftan yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōta. zwt'' aϑā. ratuš. ḫāndan krtn'
Y12.2: MN gyw ʾk' MYA ḆYN LOYŠE blswm kwnšn' āb-e sakāle bardāštan goftan frastuiiē. humatōi biiasca āb bar sakāle riḫtan hīxtōibiiasca. āb bar māhruy riḫtan huuarəštōibiia sca. āb bar hāvan riḫtan mąϑβōibiiasca āb zamin riḫtan sakāle nikāne inǧā nahādan tā sar ḫāndan tanāvasčid xᵛax́iiā uštanəm. stōmī. dast va hāvan kardan dast be māruy nahādan aṣ̌ əm. ašem vāhi yek ḫāndan nāsmī daēuuō goftan tanggol zadan ke div farib dādan frastu iiē. humatōibiiascā. hīxtōibiiascā. huuar štōibiiascā. mąϑβōibiiascā. huuarəštō.biiasca. huuarəštō.biiasca. vaxiδβōibiiascā. varəštβōibiias cā. aibi.gairiiā. daiϑī. vīspā̊. huma tācā. hīxtācā. huuarəštācā. paitīri ciiā. daiϑī. vīspā. dušmatācā. duž īxtācā. dužuuarəštācā.
Y12.3: frā. verāhē. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā. fərā. manaŋhā. fərā. vacaŋhā. fərā. š́iiaō ϑənā. frā. aŋhuiiā. fərā. tanauuascīt̰. tanuuascīt̰. tanauuascīt̰. tanuuascīt̰. xᵛa xᵛiiā̊. uštanəm.
Y12.4: staōmē. aṣ̌əm
Y12.5: šem vohī. yek ʾywk gwptn
Y12.6: nā.sīmī. daēuuō. frauu arāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaē uuī ahura.t̰kaēšō. statā. aməṣ̌āspə aməṣ̌anąm. ṇtanąm. yaštā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ahurāi. mazdāi. vaŋhuue. vaŋhauue. vaŋhuue. vaŋhauue. vohā.maiδe. v īspā. vōhī. vohī. vōhī. vohī. canahmē. aṣ̌āunē. raēuuai tē. xᵛarənaŋhaiti. yāzī. cīcā. vahištā. yeŋ́hē. gāuš. yeŋ́hē. aṣ̌əm. yeŋ́hē. r aōcā̊. yeŋ́hē. raōcubīš. rōiϑβən. xᵛāϑrā.
Y12.7: spəṇtąm. vī. ārmaitīm. vaŋhīm. vərə ne. hāmōi. as.tī. us. gāuš. stuiiaē. t āiiā.at̰cā. hazaŋhat̰cā. us. mazda iiasnanąm. vīsąm. ziiānaiiaēcā. vīuuā pat̰cā.
Y12.8: frā. manaēibiiō. rāŋhē. vasī.y aitīm. vasə̄.šə̄itīm. yāiš. upairī. āiia.zəmā. gaōbīš. š́iieṇtī. nəmaŋhā aṣ̌āi. uzdātā̊. paitī. auuat̰. stuiiē. nōi t̰. ahmāt̰. āziiāiānīm. nōit̰. vīuuāpəm xštā. māzdaiiasnīš. aōi. vīsō. nōit̰. astī. nōit̰. uštānahe. cinahmānē.
Y12.9: vīdaē uuāiš. aγāiš. auuaŋhīš. anarətāiš. a kō.dābīš. sarəm. mruiiē. hātąm. draō jištāiš. hātąm. paōšištāiš. hā tąm. auuaŋhutəmāiš. vīdaēuuāiš. vīd aēuuauuatbīš. vī. yātuš. və̄. yātumi t̰.bīš. vā. kahiiācīt̰. hātąm. āt arāiš. vī. manībīš. və̄. vacə̄bīš. vī. š́ iiaōtāiš. vī. citrāiš. vī. zī. anā. sarəm. mruiiē. yaϑənā. drəguuātā. rąxṣ̌ aiiaṇtā.
Y12.10: aϑā. aϑā. cōit̰. ahuraō. mazdā̊. zaraϑuštrəm. aδa.xšaiiaētā. vīspaē šē. fraṣ̌naēṣ̌ī. vīspaēṣ̌ī. haṇja manaēṣ̌ī. yāiš. apərəsiiatəm. mazdā̊s cā. zaraϑuštrasnōcā. zaraϑuštrascā. zaraϑuštrasnōcā. zaraϑuštrascā.
Y12.11: aϑā. azə̄mcīt̰. yō. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. daēuuāiš. srə m. və̄.mruiiē. yaϑā. anāiš. viiā.mruuī tā. yə̄. aṣ̌auuā. zaraϑuštraō.
Y12.12: yāuuarənā. āpō. yāuuarənā. uruuarā. yāuuarənā. gā uš. huϑā. yāuuarənā. ahuraō. mazdā̊. y ə̄. gąm. daδā. yə̄. narəm. aṣ̌auuanəm. uuarənō. as. zaraϑuštrō. yāuuarənō. kauuā. vištāspo. yāuuarənā. fraš aōštrā. jāmāspā. yāuuarənō. kascīt̰. saōṣ̌iiaṇtąm. haiϑiiā.uuarəpząm. haiϑiiā.uuarəząm. haiϑiiā.uuarəopząm. haiϑiiā.uuarəząm. a ṣ̌āōunąm. tāuuarənācā. t̰kaēšācā.
Y12.13: maz daiiasnō. ahmī. tā sar ḫāndan
Y12.14: āstīitiš
Y13:
Y13.1: ahurəm. mazdąm. āmruiiaē. nmānahe. nmānō.pa tōiš. ratīm. ā. vīsō. vīsnpa.tōiš. ratīm. ā. zaṇtə̄uš. zaṇtu.patōiš. ā daŋ́h ə̄uš. daŋhu.patōiš. ratīm. ā γə̄ nąnąm. ratīm. āmruiiē. daēnąm. māzdaiia snīm. aṣ̌īm. vaŋhīm. prīṇdīm. yąm cā. bipaitištanąm. aṣ̌aōnm. imąmcā. z ąm. yānā̊. biiraiti.
Y13.2: fraiiehe. vāzištahe astōiš. ratīm. āmruiiē. ātrəm. ahurah e. mazdā̊. aṣ̌iϑβōzgatəmą. gauuāstr iiāvarštəmą. narąm. aṣ̌āōnąm. vāst riiehe. fšuiiaṇtō. ratīm. āmruiiē. has təmąm. aṣ̌ahe. imą. raϑīštā̊. ratīm. āmruiiē.
Y13.3: mazdaiiasnōiš. vaēδiiāi š. daēniiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑa.urunō. ratīm. āmruiiē. caṣ̌ānąscā. aēšąm cīt̰. ratīš. āmruiiē. ratīš. āstāii ā. amə.ṣ̌ąscā. spəṇtą. saōš́iia ṇtascā. dąhištą. aršvacistəmą. a iβiiāmatəmą. ašaxᵛarāxᵛanutəmą. m azišt. mą. āmą. amruiiē. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. aϑa.urunąscā. raϑaēšt ascā. vāstriiąsca. fṣ̌uiiaṇtō.
Y13.4: pai rī. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́ii ā̊. uštanəm. pairi. vīspā̊. hujīta ii ϑā. maińii. mamanāitē. aϑā vōcātarə̄. aϑā. vuvržāturīā.
Y13.5: ad MN yaϑā. t ahura.mazd. mə̄ŋh ācā. vaōcascā. dāscā. varəšcā. yā. vohī. iϑā. tōi. dadimah. aϑā. cīšmahe. aϑā. ϑβā. āiš. y⁛ aϑā. nəmax́iiāmahi. aϑā. šidiiāmah. ϑβā. mazda. ahurā. 2 bʾl gwptn' ẔNE AYT'
Y13.6: vaŋhə̄uš. xᵛaētə̄uš. xᵛaētātā. vaŋ hə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairi.jasām aide. vaŋhuiiā̊. fsəratuuō. vaŋhuii ā̊. ārmatōiš.
Y13.7: gə̄ušcā. huδā̊ŋhō. gāiiaxᵛiiācā. marϑnō. aṣ̌īm f rauuaṣ̌īm. y⁛
Y13.8: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE tā sar ḫāndan
Y13.9: yaϑā. ahī. vairiiō. 4 čahār ḫundan har bār ḫāndan čahār angošt bar barsam kardan š́iiaōϑananąm
Y13.10: aṣ̌əm. vohī. 3 se bār ḫāndan
Y13.11: ahu nəm. vairim. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. sraē štəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. y⁛ fraōrətīm. hāitīm. y⁛ fraōrəitīmca. āstaōϑβa nəmcā. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. y⁛
Y13.12: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE tā sar
Y14:
Y14.1: vīsāi. və̄. aṣ̌ā. spəṇtā. staōtā. zaōtā. zbātā. yaštā. framərətā. aibī.jarə tā. yašt yašt yīṣ̌əm. yasnāica. vah māica. yat̰. aməš aną̣m. spəṇtanąm. ah mākəm. hauuaŋhāica. aṣ̌auuastāica. yat̰. saōšiiaṇtąm. aṣ̌aōnąm.
Y14.2: pairi. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ ŋhō. daδąmi. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uš tanəm. pairī. vīspā̊. hujītaiiā̊.
Y14.3: ah maiia. zaōϑre. barəsmanaēca. vīspe. aṣ̌auuanō. yazata. āiiese. yešti. vī spe. aṣ̌auuanō. yazata. aṣ̌ahe. ratauuō. aṣ̌aauuanō. yazata. aṣ̌ahe. ratauuō. ā⁛ ye⁛ uuanīm. paiti. ratīm. sāuuaŋhīm. v īsīmca. paiti. ratīm. ratauuō. vī spe. mazišta. paiti. ratīm.
Y15:
Y15.0: frauua rāne. mazdayasno tā sar hāuuanə̄e. ḫāndan sāuuaŋhə̄e. ḫāndan raϑβ ąm. yaϑā. ahī. vairiiō. zaōta tā sar ḫundan rāsfi yaϑā. ahī. vairiiō yō. zōtā tā sar ḫāndan aϑā. ratuš. krtn' sar
Y15.1: sastica. zud rāsfi har do goftan W KRA 2 BRA gwbšn' blswm mʾymn' ferāyon manešn ferāyon govisn ferāyon konešn beḫošnudi-ye dādār urmazd tā sar ḫāndan māhruy barsam bardāštan šemordan miyāne barsam yek tāk ǧodā vādāštan šemordn goftan yazdān vehān homat hiḫt hovaršt miyān kardan digar hamčenān gofte šod barsam māruy nahādan vaṇtāca. goftan vaṇtāca. raf naŋhāca. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. vaŋhə̄uš. srīrāiš. nāmą. āzi.biia. frāiiezi. bərəja. vaŋhə̄uš. azībiia. frāiieze. bərəca. vaŋhə̄uš. azībiia. frāiieze. bərəca. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe. bərəja. daēnaii ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Y15.2: yeŋ́h ē. mē. aṣ̌āt̰. hacā. vahištəm. y esnē. paitī. vīδdā. mazdā. ahurō vī vī yōi. ā̊ŋharətacā. ā̊ŋharəcā. ā̊ŋhartaəcā. ā̊ŋharəcā. hiṇtecā. tąm. yazāi. xᵛāiš. nāmə̄nīš. pairicā. pairica. pairicā. pairica. ja sāi. vaṇtā. rāst nahādan vohī. xšaϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī.bairištəm.
Y15.3: sraōšō. iδā. astī. ahurahe. mazdā̊. yasnāi. siuuištahe. aṣ̌aōnō. yə̄.nā. ištō. h iiat̰. pōuruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰. a uuaϑāt̰. iδā. srōšō. astī. ahurahe. mazdā̊. yasnāi. səuu.štahe. aṣ̌aō nō. yə̄.nā̊. ištō.
Y16:
Y16.0: yaϑā. ahī. vair iiō. yō. āϑrauuaxṣ̌ō. frāmē. mrīt ē. aϑā. ratuš. aṣ̌āt.cit̰. hacā. f ra. aṣ̌auuā. vīδuuā. mraōtī ※ do tāk barsam barštan āb zadan barsam zadan
Y16.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. a ṣ̌ahe. ratīm. y⁛ huδā̊ŋhəm. maziš təm. yazatəm. yim. siuuištəm. frādat̰.gaēϑąm. frādat̰.gaēϑəm. frādat̰.gaēϑąm. frādat̰.gaēϑəm. dātārəm. vohunąm. d āmanąm.ābiiō. rātābiiō. zaōϑrābiiō. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō. vīs pəmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaōm. yazatəm. y⁛
Y16.2: zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ra tīm. y⁛ ābiiō. rātābiiō. zaōϑrābiiō. aršδaēibiiasca. vāγžibiiō. vīsp əmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑīm. yazatəm. y⁛ zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. fraṣ̌ahe. raṭī m. y⁛ zaraϑuštrahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌ī š. y⁛ zaraϑuštrahe. srauuā̊. y⁛ zaraϑu štrahe. daēnąm. y⁛ zaraϑuštrahe. varə nəmca. t̰kaēšəmca. y⁛
Y16.3: aŋhuiiaōiš. aṣ̌ acanaŋhō. pōuruuā̊. dātā̊. dāmąn. aṣ̌aōnīš. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. y⁛ vohu. man ō. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. y⁛ xšaϑrəm. va irīm. y⁛ spəṇtąm. vaŋhīm. ārmai tīm. y⁛ hauruuatātəm. y⁛ amərətatā təm. y⁛
Y16.4: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ā pō. vaŋhīš. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnī š. y⁛ huuarəxšaētəm. auruuat̰.aspə m. y⁛ tištrə̄m. tištrə̄m. mā̊ŋhəm. gaōciϑrəm. y⁛ tištrə̄m. stārəm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋ həṇtəm. y⁛ gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuānə m. y⁛
Y16.5: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ miϑrəm. vouru.gaōiiaōitīm. y⁛ sraō šəm. aṣ̌īm. y⁛ rašnīm. razištəm. y⁛ aṣ̌aōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌iiō. y⁛ vərəϑraγnəm. ahura.dātəm. y⁛ vərəϑraγnəm. ahuraϑātəm vərəϑraγnəm. ahuraϑātəm . y⁛ rāma. xᵛās strəm. y⁛ vātəm. spəṇtəm. huδā̊ŋ həm. y⁛
Y16.6: daδuuā̊ŋhəm. ahurəm. mazdąm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛ aṣ̌īm. vaŋhīm. y⁛ arəštātəm. arštātəm. arəštātəm. arštātəm. y⁛ asmanəm. y⁛ ząm. huδā̊ŋh əm. y⁛ mąϑrəm. spəṇtəm. y⁛ anaγra. raō cā̊. xᵛaδātā̊. y⁛
Y16.7: xᵛanauuaitīš. aṣ̌ ahe. vərəzō. y⁛ yāhu. iristanąm. ur uuąnō. šāiiaiṇte. šāiiaṇte. šāiiaiṇte. šāiiaṇte. yā. aṣ̌aōnąm. f rāuuašaiiō. vahištəm. ahīm. aṣ̌aōn ąm. y⁛ raōcaŋhəm. vīspō.xᵛāϑrəm.
Y16.8: āzīiti. āzīita. āzīta. āzīita. āzīta. y⁛ tacat̰.āpo. uxš aiiat̰.uruuara. āzōiš. daēuuō.dā tahe. humōistra. auuaŋhā.mīš. auuaŋhā. pairikaiiāi. paitištā taiiaēca. paiti.sicaptaiiaēca. paitišttarətaiiaēca. paititarətaiiaēca. paitišttarətaiiaēca. paititarətaiiaēca. paitiiaōgət̰. t̰baēšahiiāica. aṣ̌əmōγaheca. ana ṣ̌aōnō. sāstraheca. pouru.mahrka he.
Y16.9: y⁛ vīspā̊. āpō. y⁛ vīspā̊. u ruuarā̊. y⁛ vīspā̊. vaŋhuuō. y⁛ vīs pā̊. vaŋhīš. y⁛ vīspā̊. maińiiauua ca. yazata. gaēϑiiāica. yōi. vaŋhu δā̊ŋhō. aṣ̌auuanō.
Y16.10: y⁛ ϑβąm. maēϑ anəm. yąm. ārmaitīm. spəṇtąm. y⁛ ϑβąm. mēϑnahe. paiti. aṣ̌āum. ahu ra. mazda. daruuōafšōiš. druuō.vīrahe. druuō.aṣ̌aciϑrahe. yahmi. zīkāicit̰. tanunąm. drājištəm. hā.mē. maēϑai ne. miϑnāt̰. at̰. hama. zaiiene. ※
Y17:
Y17.1: ah urəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y⁛ aməṣ̌ā. spəṇta. huxšaϑrā. h uδā̊ŋhō. y⁛
Y17.2: asńiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ ahe. ratauuō. y⁛ hāuuanīm. aṣ̌auua nəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sā̊uuaŋhaēm. vī sīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ miϑrəm. vouru.gaōiiaōitīm. hazaŋra gaōšəm. baēuuarə.cašmanəm. aōxtō. nāmanəm. yazatəm. y⁛ rāma. xᵛāϑ rəm. y⁛
Y17.3: rapiϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ ahe. ratīm. y⁛ frādat̰.fšōm. za ṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. āϑrəmca. ah urahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛
Y17.4: uzaiieirənə m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ frā dat̰.vīrəm. dāx́iiāməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ bərəzaṇtəm. ahurəm. xšaϑrəm. xšaētəm. apąmca. mazdaδā tąm. aṣ̌aōnīm. y⁛
Y17.5: aiβisrīϑrəmə. aibi. gāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ fr ādat̰.vīspąm.hujiiāitīm. zaraϑuš traōtəməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. rat īm. y⁛ aṣ̌āōnąm. vaŋhīš. sīrā̊. sp əṇtā̊. frauuašaiiā̊. y⁛ γināsca. vīr ō.vąϑβā̊. y⁛ yāiriiąmca. hušitąīmca. hušitīmca. hušitąīmca. hušitīmca. y⁛ aməmca. hutuštəm. huraō δəm. y⁛ vərəϑraγnəmca. ahurδātəm. y⁛ v anaitīmca. uparatātəm. y⁛
Y17.6: ušhinəm aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y⁛ bərəjə̄m. nmānəmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sraōšəm. aṣ̌īm. huraōδəm. vərəϑ rājanəm. frādat̰.gaēϑəm. aṣ̌auuanə m. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ rašnīm. razištə m. y⁛ arštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. varədat̰.gaēϑąm. y⁛
Y17.7: māhiia. aṣ̌auua na. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ aṇtarə.mā̊ŋh əm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ rənō.mā̊ŋhəm. vīšaptatəm. aṣ̌auu anəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛
Y17.8: yāiriia. aš auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ maiδiiōiz arəmaēm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ maiδiiōišəmərm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ paitišhahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ aiiāsrəməm. fraō uruuīštrəməm. varəšnī.harəštəməm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ mai δiiāirə̄m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratī m. y⁛ hamaspasmaēdīm. aṣ̌auuanəm aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ sarəδa. aṣ̌auu ana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛
Y17.9: vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. saraiiasca. srəs ąsca. nazdišta. pairišhāuuana iiō. yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. v ahištahe. mazdaō.frasāsta. zaraϑuštraō.fraōxta.
Y17.10: ahura. miϑ ra. bərəziṇta. aiϑiiajaŋha. aṣ̌auua na. y⁛ ⁛ strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. h uuarəca. uruuarāhā̊. paiti. bərəs mańiiāhu. miϑrəm. vīspanąm. dax́ iiunąm. daŋhu.paitīm.
Y17.11: YWM W BYRH K-š ruz māh
Y17.12: ϑβąm. āϑrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ātrəm. bərəzisauu aŋhəm. y⁛ ātrəm. vohu.fraiiānəm. y ātrəm. uruuāzištəm. y⁛ ātrəm. vā zištəm. y⁛ ātrəm. spaēništəm. y⁛ aϑrəm. nafəδrəm. nairiiō.saŋhəm. yaza təm. y⁛ ātrəm. vīspanąm. nmānanąm. n mānō.paitīm. mazdaδātəm. ahurah e. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm.y⁛ mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō.
Y17.13: āpō. vaŋhīš. vahištā̊. mazdaδātā aṣ̌aōnīš. y⁛ vīspā̊. āpō. mazdaδā tā. aṣ̌aōnīš. y⁛ vīspā̊. apōma zdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛ vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aōnīš. y⁛
Y17.14: mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌a.xᵛarənaŋhəm. y⁛ dātəm. vdōiium. y⁛ dātəm. zaraϑušt rəm. y⁛ darəγąm. upaiianąm. y⁛ daēnąm vaŋhīm. māzdaiiasnīm. y⁛
Y17.15: gairīm. uši.darənəm. mazdaδātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazatəm. y⁛ vīspā̊. garaiiō. aṣ̌a. xᵛāϑrā̊. pouru.xᵛāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌ auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ uγrəm. kauuaē m. xᵛarənō. mazdatəm. y⁛ uγrəm. axᵛarətəm. xᵛarənō. mazdatəm. y⁛ aṣ̌īm. vaŋhīm. y⁛ xšōiϑnīm. bərəzaitīm. amauuait īm. huraōδəm. xᵛāparąm. xᵛarənō. mazda δəm. y⁛ sauuō. mazdaδātəm. y⁛
Y17.16: dahmąn. vaŋhīm. āfritīm. y⁛ dahməmca. narəm. a ṣ̌auuanəm. y⁛ uγrəm. taxməm. dāmōiš. upa manəm. yazatəm. y⁛
Y17.17: imā̊. apasca. zəm asca. uruuarāsca. y⁛ imā̊. asāsca.šōi ϑrā̊sca. gaōiiaōitīšca. maēϑanaiiā̊s ca. auuō.xᵛarənā̊sca. y⁛ iməmca. šōiϑra he. paitīm. y⁛ yəm. ahurəm. mazdąm.
Y17.18: rat auuō. vīspe. mazišta. y⁛ aiiara. as niia. māhiia. yāiriia. sarəδa.
Y17.19: aṣ̌aō nąm. vaŋhə̄š. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaš iiō. staōme. zbaiieme. ufaiiemi. y⁛ nmānaiiā̊. vīsiiā̊. zaṇtumā̊. dax́ iiamā̊. zaraϑuštraō.təmā̊.
Y17.20: vīspa. aṣ̌auuanō. yazata. y⁛ vīspe. aṣ̌auuan. aṣ̌ahe. aṣ̌auuan. aṣ̌ahe. ratauuō. y⁛ hāuuanīm. p aiti. ratīm. sāuuaŋhem. vīsīm ca. paiti. ratīm. y⁛ y⁛ ratauuō. vīspe. mazišta. paiti. ratīm.
Y17.21: yeŋ́hē. hā tąm. OD LOYŠE
Y18:
Y18.1: aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'
Y18.2: dā̊ iδə̄. mōi. yə̄. gąm. tašō. apasca. uruua rā̊sca. amərətātā. hauruuātā. ap ə̄ništā. maińiiə̄. mazdā. təuuīšə̄. utaiiīitī. manaŋhā. vohī. sə̄ŋhē.
Y18.3: spəṇtā. maińiiə̄. vahištācā. manaŋhā. hacā. aṣ̌āt̰. š́iiaōϑa nācā. vacaŋhācā. aɱāi. dąn. ha uruuātā. amərətātā. mazdā̊. xšaϑr ā. ārmaiti. ahuraō. spəṇtā. maińii ə̄. OD MN ārmaiti. ahuraō. 2 bʾl gwptn'⁛
Y18.4: ahiiā. ma ińiiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahištəm. hi zauuō. uxδāiš. vaŋhə̄uš. ə̄əānə̄. manaŋ hō. ārmatōiš. zastōibiiā. š́iiaōϑ anā. vərəziiat̰. aōiiā. cistī. huuō. patā. aṣ̌ahiiā. mazdā̊.
Y18.5: ahiiā. ma ińiiə̄uš. pə̄ništahiia tuuə̄m. ahī tā. spəṇtō. yə̄. ahmāi. gąm. rāniiō. skərəitīm. hə̄m.tašat̰. at̰. hōi. vā strāi. rāmā.dā. ārmaitīm. hiiat̰. hə̄m. vohī. mazdā. hə̄mi.fraštā. manaŋhā.
Y18.6: ahmāt̰. maińiiə̄uš. rārəš iieiṇtī. drəgauuaṇtō. mazdā. spə ṇtāt̰. nōit̰. aϑā. aṣ̌āōnō. kasə̄u šcīt̰. nā. aṣ̌aōnē. kāϑə̄. aŋhat̰. isuuācīt̰. hąs. paraōiš. akō. dərəg auuāiti.
Y18.7: tācā. spəṇtā. maińiiə̄. mazdā. ahurā. aṣ̌āōne. caōiš. yāzə̄. cīcā. vahištā. hanarə̄. ϑβahmāt̰. zaōšāt̰. darəgauuōā. hanarə̄. ϑβahmāt̰. zaōšāt̰. darəgauuōā. hanarə̄. ϑβ ahmāt̰. zaōšāt̰. darəgauūā̊. baxša itī. ahiiā. šiiōϑanāiš. akāt̰. āš́iiąs. manaŋhō.
Y18.8: tā. dā̊. spəṇt ā. maińiiī. mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhāu. vīdāitīm. rānōibiiā. ārnōibiimatōiš. ārmatōiš. ārnōibiimatōiš. ārmatōiš. dibązaŋhā. aṣ̌ahxᵛii ācā. hāzī. pōurīš. aṣ̌əṇtō. vā urāitē.
Y18.9: spəṇtā. maińiiē. ta sar ḫāndan OD MN ahuraō. 2 bʾl gwptn'
Y18.10: aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn'
Y18.11: s pəṇtā.maińiiə̄m. hāitīm. y⁛
Y18.12: yeŋ́ hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' zwhl prʾc YNSḆWN-yt
Y18.13: y aϑā. ahī. vairiiō. 4 gwptn' PWN bwlnd KALA gwptn' dast farāgun bardāštan barsam zadan
Y18.14: aṣ̌əm. vohī. 3 gwptn
Y18.15: ahunəm. vairīm. y⁛ aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. y.
Y18.16: yeŋ́ hē. hutąm. OD LOYŠE gwptn'
Y19:
Y19Header: bkʾm
Y19.1: pərəsat̰. zaraϑuštraō. ahurəm. mazdąm. ahura. maińiiī. spə̄ništa. dātarə. gaē ϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum. cit̰. auu at̰. vacō. ās. ahura.mazda. yat̰. mē. frāuuōcō.
Y19.2: para. asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruuar ąm. para. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. p uϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. para. daēuuāišca. xrafsrāiš. mašiiā išca. para. vīspəm. ahstuua ṇtəm. para. vīspa. vohuō mazdaδ āta. aṣ̌a.ciϑra.
Y19.3: āat̰. mraōt̰. ahuraō. ma zdā̊. baγa. aēša. ās. ahurahe. vairiiehe. ma. zaraϑuštra. yat̰. tē. frāvō cəm.
Y19.4: para. asməm. para. āpəm. para. ząm. para. gąm. para. uruuarąm. para. āϑrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. para. narəm. aṣ̌auuanəm. p ara. daēuuāišca. xrastrāiš. mašiiā išca. xrastrāiš. mašiiāišca. xrastrāiš. mašiiāišca. pa ra. vīspəm. ahīm. astuuaṇtəm. para. vīspəm. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑ ra.
Y19.5: hā.mē. baγa. ahunahe. vairiieh e. spəṇṇtama. zaraϑuštra. ana.pa iiīxδa. ana.pašīta. srāuuammna. satəm. paiti. aińiiaēšąm. raϑβąm. gāϑanąm. ana.piiīxδanąm. ana.piš ītanąm. srāuuaiiamnanąm. āat̰. aipii īxδa. aipišīta. srāuuaiiamna. dasa. paiti. aińiiē. ratauuō.
Y19.6: yasca. mē. aēta hme. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti. spəta ma. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. vairii ehe. marāt̰. frā.vā. marō. draiṇjiiā t̰. frā.vā. drəaṇžaiiō. srāuuaiiāt̰. fr ā.vā. srāuuaiiō. yazāite. ϑrīš cit̰. taraō. pərətīmcit̰. h. uruuānəm. v ahištəm. ahīm. frapāraiiene. azəm. yō. ahuraō. mazdā̊. ā. vahištāt̰. aŋ haōit̰. ā. vahištāt̰. aṣ̌āt̰. ā. va hištaēibiiō. raōcaeībiiō.
Y19.7: yasca. mē. aē tahmi. aŋhuuō. yat̰. astauuaṇti. spə tama. zaraϑuštra. baγąm. ahunahe. vair iiehe. drəṇjiiō. aparaō.δaiiete. yat̰. vā. naēməm. yat̰. vā. ϑrušąm. yat̰. v a. ciϑrušąm. yat̰. vā. paŋtaŋhąm. pa iri.dəm. tanauua. azəm. yō. ahuraō. maz dā̊. uruuānəm. haca. vahištāt̰. aŋhōi t̰. auuauuaitiia. bązasca. fraϑasca. p airi.tainaiia. yaϑa. īmzā̊. astica. īmzā̊. auuaiti. bązō. yauuaiti. fraϑas cit̰.
Y19.8: fraca. aētat̰. vacō. voci. yat̰. ahumat̰. yat̰. ratumat̰. para. āpō. pa ra. zimō. para. uruuaraiiā̊. para. gə̄uš caϑβarə.paitištanaiiā̊. dā̊ŋhōit̰. para. narš. aṣ̌aōnō. bipaitištānahe ząβāt̰. para. auuaŋhe. hīϑβarəšt ō. kihrpaiia. aipi. aməṣ̌anąm. spəṇ tanąm. dāhīm.
Y19.9: frā.mē. spańiiā̊. ma ińiuuā̊. vauuaca. vīspąm. aṣ̌aōnąm. stīm. piϑīmca. bauuaṇtīmca. bīš́ii eiṇtīmca. š́iiaōϑənanąm. aəhə̄uš. m zdā.
Y19.10: aētat̰ca. aēšąm. uxδaōtəməm. y āiš. yauua. fraca. vōci. fraca. mr uiiē. fraca. vaxšiieiti. asti. zī. a na. anauuaduuat̰. uxδata. yaϑa. yat̰. dim v īspō. aŋhuš. astuuā̊. āsaxšat̰. s ašąm. dadrānō. nī. pairi. iriϑiiąst̰ ā. tat̰. hariϑe.
Y19.11: aētat̰ca. nō v acō. frā.vōaci. sixšaēmca. hiš māirīmca. yaϑanā. kahmāicit̰. hā tąm. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y19.12: yaϑa. frā.iδa. āmraōt̰. yat̰. dim. ah īmca. ratīmca. ādaδat̰. iϑa. dim. p ara.cinasti. yim. ahurəm. mazdąm. manas.paōiriiaēibiiō. dāmabiiō. yaϑ a. īm. vīspanąm. mazištəm. cinasti. aϑa. ahmāi. dāmąm. cinasti.
Y19.13: yaϑa. m azdā̊. hujə̄tīš. vaŋhə̄uš. iδa. ϑri tīm. t̰kaēšəm. ādrəṇjaiieiti. daz da. manaŋhō. para. īm. iδā. manaŋhe. cinasti. yaϑa. fradaxštārəm. manaŋh e. manaŋhō. aētuuaitiia. īm. kāraiie iti. š́iiaōϑənanąm. iδa. ahīm. kāraiie iti.
Y19.14: yat̰. dəm. dāmabiiō. cinasti. mazda iϑa. dim. yat̰. ahurāi. dāmąm. xšaϑrəm. ahurāi. cinasti. tat̰. mazda. tauua. xšaϑrəm. drəgubiiō. vāstārəm. cinasti. yaϑa. uruuaϑəm. spətamāi. paṇca. t̰kaē ša. vīspəm. vacō. frauuākəm. ahurə m. vacō. ahurahe. mazdā̊.
Y19.15: vahištō. ahu raō. mazdā̊. ahunəm. vairīm. frāmraōt̰. vahištō. hāmō. kāraiiat̰. hiϑβat̰. a kō. abauuat̰. aṇtarəca. druuaṇtəm. āmrī ta. aiia. aṇtarə.uxti. nōit̰. nāmanā̊. nōit̰. sə̄ŋha. nōit̰. xratauuō. naēδa. va rəna.nōit̰. uxδa. naēδa. š́iiaōϑana. nōit̰. daēnā̊. nōit̰. uruuąnō. haciṇti.
Y19.16: aētat̰ ca. vacō. mazdāuxδəm. ϑrə.aβasməm. c iϑrā̊.pištrəm. paṇca.ratu. rāite. ēṇ kərətəm. kāiš. hē. aβasmąn. humatəm. hīxtəm. huuarštəm.
Y19.17: kāiš. pištrā iš. āϑrəuua. raϑaēštā̊. vāstriiō. f šuiiąs. hīitiš. vīspaiie. irinē. hacimna. naire. aṣ̌aōne. arš.manaŋh a. arš.vacaŋha. arš.š́iiaōϑana. ra tuš. mərəta. daēnō.sāca. yeŋ́he. š́iiaōϑanāiš. gaēϑā. aṣ̌ā. frādəṇ ta.
Y19.18: kaiia. ratauuō. nmāniiō. vīsiiō. zaṇtumō. dax́iiumō. zaraϑuštraōtəmō puxδō. ā̊ŋhąm. dax́iiunąm. yā̊. ańii ā̊. rajōit̰. zaraϑuštraōit̰. caϑru.ra tuš. raγa. zaraϑuštarš. kaiia. aŋhā̊. ratauuō. nmāniiasca. vīsiiasca. z aṇtumasca. zaraϑuštraō. tīiriiō.
Y19.19: kat̰. humatəm. aṣ̌auuanəm. manas.p ōiriiō. kat̰. hīxtəm. mąϑraō. spəṇ tō. kat̰. huuarəštəm. staōtāišca. aṣ̌a.paōiriiāišca. dāmə̄bīš.
Y19.20: maz dā̊. frāmraōt̰. cīm. frāmraōt̰. aṣ̌auu anəm. maińiiaōmca. gaēϑīmca. cauuą s. frāmraōt̰. frauuākəm. vahištō. x šaiiamnō. cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. va hištəmca. auuasō.xšaϑrəmca.
Y19.21: baγ ąm. ahunahe. vairiiehe. y⁛ ahunah e. vairiiehe. y⁛ frasraōϑrəmca. f ramərəϑrəmca. fragāϑrəmca. frāiiaš tīmca.
Y19.22: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE
Y20:
Y20Header: dtykl
Y20.1: tā sar ḫāndan frāmraōt̰. ahuraō. ahurō. ahuraō. ahurō. mazdā̊. aṣ̌əm. vohī. vahištəm. astī. para. ahmā i. vohī. vahištəm. cinasti. yaϑa. xᵛaētuuaē. xᵛaētauuaē. xᵛaētuuaē. xᵛaētauuaē. xᵛaētātəm. vohī. vahiš təm. asti. aϑa. t̰kaēšəm. karaiie iti.
Y20.2: ušta. uštā. ušta. uštā. astī. asta. astī. asta. uštā. ahmāi. uš tatāitiia. vīspəm. aṣ̌auuanəm. vīspāi. aṣ̌aōne. para.cinasti. yaϑanā. stāitiia. vīspəm. aṣ̌auu anəm. vīspāi. aṣ̌aōne. para.cinas ti.
Y20.3: yat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. para.cinasti. vīspəm. mąϑrəm. vī spəm. mąϑrāi. yaϑa. aṣ̌āī. xšaϑrəmca. xšaϑrəm. xšaϑrəmca. xšaϑrəm. cinasti. vī. vī. yaϑaca. zbaiie ṇti. aṣ̌əm. cinasti. yaϑaca. zbaiie zbaiie xšmāuuōiia. aṣ̌əm. cinasti. yat̰. saōšiiaṇtaibiiō. ϑrāiiō. t̰kaēša. vīspəm. vacō. frauuākəm. ahurəm. haurəą. ahurəm. haurəą. vacō. ahurahe. mazdā̊.
Y20.4: mazdā̊. fraōāmraōt̰. frāmraōt̰. fraōāmraōt̰. frāmraōt̰. cīm. cəm. cīm. cəm. frāmraōt̰. aṣ̌auuanə m. maińiiaōmca. gaēϑīmca. cuuąs. f mraōt̰. frauuākəm. vahištō. xša iiamnō. cuuaṇtəm. aṣ̌auuanəm. vahištəm. vahištəmca. vahištəm. vahištəmca. auuasō.xšaϑrəmca.
Y20.5: baγəm. aṣ̌ahe. vahištahe. y⁛ aṣ̌ahe. vahištahe. y⁛ y⁛ frasraōϑrəmca. framərəϑrəmca. framarəϑrəmca. framərəϑrəmca. framarəϑrəmca. fragaϑ rəmca. fraiiaštə̄mca⁛
Y20.6: yeŋ́hē. hātąɱ⁛
Y21:
Y21.1: yesnīm. vacō. yesnīmva yesnīmva aṣ̌aōnō. zaraϑuštra he. yeŋ́he. hātąm. āat̰. yesn e⁛ paiti. yeŋ́he. iδa. mazdā̊. yasnəm. cinasti. yaϑa. dāta. ah ura. hātąm. yasnəm. cinasti.
Y21.2: y aϑa. hat̰bīš. cīcišąm. yāŋhąm. iδa. aṣ̌aōninąm. ārmaiti.paōirii anąm. yasnəm. para.cinasti. yaϑa. vahməm. aməšaēibiiō. ϑrāiiō. t̰k aēša. vīspəm. vacō. yesnīm. c īm. aōi. auui. aōi. auui. yasnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. paiti. yasnahe.
Y21.3: āat̰. mraōt̰. ahu raō. mazdā̊. ušta. ahmāi. yahmāi. ušta. uštā. ušta. uštā. kahmāicīt̰. vasa.xšaiią s. mazdā̊. dāiiāt̰. ahuraō. ahurō. ahuraō. ahurō.
Y21.4: cīm. cəm. cīm. cəm. taiia. paiti.vaca. paitiiāi uštat ātəm. paitiiā.mraōt̰. uštatāitiia ca. vīspəm. aṣ̌auuanəm. hiṇtəmca. ba uuaṇtəmca. bīšiiaṇtimca. vahišt əm. vahištō. paitiiāmraōt̰ vahišt ō. mazdā̊. paitiiā.mraōt̰. vahištə m. aṣ̌auuanəm. vahištāi. aṣ̌aōne.
Y21.5: ba γąm. yeŋ́hē.hātąm. hufraiiaštąm. hufrāiiaštąm. hufraiiaštąm. hufrāiiaštąm. aṣ̌aōnīm. y⁛
Y21.6: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE
Y22:
Y22Header: mʾst bwn
Y22.1: aṣ̌əm. vohī. se goftan
Y22.2: barəsmana. paiti.bərəta. haδa.zaōϑ ra. daϑušō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm. uā iiese. yešti. imąmcā. gąm. jīuuaii ąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. āiiese. ye šti. imąmca. uruuarąm. haδā.naēpatą m. aṣ̌aiia. uzdātąm. ā⁛ y⁛
Y22.3: aiβiiō. vaŋhə̄biiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuait īm. gaōmauuaitīš. haδānaēpatauu aitīm. aṣ̌aiia. uzdātā̊. āiiese. yešti. aiβiiō. vaŋhə̄biiō. apəmca. haōmiią m. ā⁛ y⁛ asmanaca. huuuana. ā⁛ y⁛ aii aŋhēnaca. hāuuana. ā⁛ y⁛
Y22.4: imąmcā. uruu arąm. barəsmanīmca.jaγmīšīmca. rat ufrətīm. marəϑrəmca. varəzəmca. daēnaii ā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑa nąmca. sraōϑrəm. jaγmīšūmca. aṣ̌aō. nō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufrətīm. imą. aē smąsca. bōiδīmca. ā⁛ y⁛ tauua. āϑr ō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. ā⁛ y⁛
Y22.5: xšnūmaine. ahurahe. mazdā̊. aməšaną m. spəṇtanąm. sraōšahe. aṣ̌aiiehe. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑβō. barəzat ō. yō. aṣ̌ahe.
Y22.6: ā⁛ y⁛ asniiaēibiiō. ̣ahe aōne. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe aōne. aṣ̌ahe. aṣ̌ahe. ratubiiōhāuuanə̄e. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ hāuuaŋhəe. sāuuaŋhəe. hāuuaŋhəe. sāuuaŋhəe. vūsiiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. hazaŋhraō miϑrahe. vouru.gaōiiaō itōiš. harzaŋhraō. hazaŋhrō. harzaŋhraō. hazaŋhrō. gaōšahe. baēuuarə. cašmanō. aōxtō.namanō. yazatahe. rāmanō. xᵛāstrahe.
Y22.7: ā⁛ y⁛ rapiϑβin āi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ fr ādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ aṣ̌ahe. vahi štahe. āϑrasca. ahurahe. mazdā̊※
Y22.8: ā⁛ y⁛ uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ frādat̰.vīrāi. dāx́iiā māica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ bərəzatō. ahurahe. nafiδraō. nafiδrō. nafiδraō. nafiδrō. apąm. apa sca. mazdaδātaiiā̊.
Y22.9: ā⁛ y⁛aiβi.ϑ rə̄ϑrəmāi. aibigaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. ā⁛ y⁛ frādat̰.vīspąm.hā jiiāhitə̄e. zaraϑuštraōtəmāicaṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ aṣ̌āunąm. frauua ṣ̌anąm. γūnąnąmca. voūraō. vąϑβanąm ya. ya. yāiriiaiiā̊sca. hušitōiš. ama aheca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑ raγnaheca. ahuraδātahe. vanaṇtaiiā̊s ca. uparatātō.
Y22.10: ā⁛ y⁛ ušahināi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ bərəjiiāi. nəmā niiāica. aṣ̌ahe. ašahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ sraōšahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌əauuatō. v ərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. rašnōiš. razištahe. arəštātasca. frādat̰.gaēϑaheaiiā̊. frādat̰.gaēϑaiiā̊. frādat̰.gaēϑaheaiiā̊. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑiiā̊.
Y22.11: ā⁛ y⁛ māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. aṇtarə mā̊ŋhāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ pərənō.mā̊ŋhāi. vīšaptaϑāica. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe •
Y22.12: ā⁛ y⁛ yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. maiδiiōizarəmaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe ā⁛ y⁛ maiδiiō išəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ paitišahiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ aiiāϑrəmāi. fraōuruuaēštrəmāi. varənš.harəštāica aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ maiδiiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ hamasmaēδaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. ā⁛ y⁛ sarəδaēiūibii ō. aṣ̌ahe. raϑubiiō.
Y22.13: ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. ibiiō. raϑubiiō. yi. hiṇ0te. aṣ̌ahe. ratauu aō. sraiiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairi š.hāuuanaiiō. yōi. hiṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdā̊. mazdō. mazdā̊. mazdō. frasāsta. zaraϑušt raō.fraōta.
Y22.14: ā⁛ y⁛ ahuraēibiia. miϑraēibii a. bərəzaṇbiia. aiϑiiajaŋhaēibiia. aṣ̌auua naēibiia. stārąmca. spəṇtō.maińiiauuan ąm. dāmanąm. tištriieheca. stāraō. raēuu atō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋhaheca. gaōciϑra he. huuarəca. xštaētahe. auruuat̰.aspa he. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋhupatōiš.
Y22.15: ā⁛ y⁛ YWM W BYRH ruz māh ḫāndan
Y22.16: tauua. āϑraō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ārəbiiō. vīspanąmca. vīspanąmca. ā⁛ y⁛ aiβiiō. vaŋhə̄ibiiō. vīspanąmca. apąm. mazdaδātanąm. vīspanąmca. uruuaraną m. mazdaδātanąm.
Y22.17: ā⁛ ⁛ mąϑrahe. spəṇt ahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātahe. vī daēuuahe. dātahe. zaraϑuštraōiš. darəγaii ā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. m āzdaiiasnōiš.
Y22.18: ā⁛ y⁛ garaōiš uṣ̌ədrənahh e. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrahe. vīspaē šąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛāϑranąm. pouru xᵛāϑranąm. mazdaδātanąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazdaδātahe. axᵛarətahe. xᵛa rənaŋhō. mazdaδātah e ā⁛ y⁛aṣ̌aōiš. va ŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄. v aŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhuiiā̊. xᵛarəna ŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.
Y22.19: ā⁛ y⁛ dam dam dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. dah maheca. narš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmah e. dāmōiš. upa.manahe. yazatahe.
Y22.20: ā⁛ y⁛ ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaōii ōitanąmca. maēϑananąmca. auuōxᵛarənanąmca.c apąmca. zəmąmca. uruuaranąmc a. aŋhā̊sca. zəmō. auuaŋheca. aṣ̌nō. v ātaheca. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋho. hīr ō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanąm. vī spanąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāman ąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ahe. raϑβ ąm.
Y22.21: ā⁛ y⁛ raϑβō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. raϑβ ąm. aiiaranąm. asniianąmca. māhiianąm. y āiriianąmca. sarəδanąmca. yōi. hiṇti. a ṣ̌ahe. raϑβōau raϑ̄au raϑβōauuō raϑ̄auuō hāuuanōiš. raϑβō.
Y22.22: MN' imim. haōməm aṣ̌aiia. uzdātąm. uzdātəm. uzdātąm. uzdātəm. ā⁛ y⁛ imąmcā. gąm. jīuuaiiąm. aṣ̌aiia. uzdā tąm. ā⁛ y⁛ imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌iia uzdātąm. ā⁛ y⁛
Y22.23: aiβiiō. vaŋhjibiiōimā̊. zōϑrā imāzōϑrā. hōmauuaitīš. gōmauuaitə̄š hadānī.patauuaitīš. aš́iia. azdātā ā⁛ y⁛ aiiuiiō. aiuuiiō. aiiuiiō. aiuuiiō. vaŋuhīibiiō. apəmca. hōmaiim haōmaiim hōmaiim haōmaiim ā⁛ y⁛ asmanaca. hāuuana. ā⁛ y⁛ aiiaŋhīnaca. hāuuana. y y ā⁛ y⁛
Y22.24: imąmcā. uruuarąm. barəsmanaēm. jaγm īšīmca. ratufrətīm. marəϑrəmca. varəzī mca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnō iš. gāϑanąm. sraōϑrəm. jaγmīšīmca. a ṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. imąm. aēsmąsca. baōiδīmca. ā⁛ y⁛ tauua. āϑraō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. ā⁛ y⁛ agar yašt nānobar bāšad xšnīmaine. xšnīmaine. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. amə ṣ̌anąm. spəṇtanąm. AMT' hšnmn nnʾp̄l miϑrahe. v ouru.gaōiiaōitōiš. rāmanasna. rāmanasca. rāmanasna. rāmanasca. xᵛāϑtrahe. auuarəxšaētahe. aməṣ̌ahe. raēuuahe. auruu at̰.aspahe. vaiiaōiš. uparaō.kairiiehš. uparō.kairiiehe. uparaō.kairiiehe. uparō.kairiiehš. t arəδātō. ańiiāiš. dāmąn. aētat̰. tē. vaiiōiš. vaiiō. vaiiōiš. vaiiō. yat̰. tē. asti. spəṇtō.maińiium. razi štaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aōnaiiā̊. aṣ̌aōniiā̊. aṣ̌aōnaiiā̊. aṣ̌aōniiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaδiiasnōiš. māzdaiiasnōiš. māzdaδiiasnōiš. māzdaiiasnōiš. mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhah e. ašaōnō. vərəziiaahe. d z dātahe. vū də̄uuahhe. dātahe. zaraϑuštraōiš. darəγa iiā̊. upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhāuuā. vaŋhāiiā̊. vaŋhāuuā. vaŋhāiiā̊. zdaiiasnōiš. zarazdātōiš. mąϑrahe. spəṇt ahe. uš́i.darəϑrəm. daēnaiiā māzdaiiasnōiš vaēdīm. mąϑrahe. spəṇtahe. āsnahe. xraϑβ ō. mazdaδātahe. gōšō. sarītahe. xruϑβō. ma zdaδā̊tahe āϑrō ahurahe. mazdaδātaheā̊. mazdā̊. mazdaδātaheā̊. mazdā̊. puϑra. t auua ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaēibiiō. ātarəbiiō. ātərəbiiō. ātarəbiiō. ātərəbiiō. garaōiš. uši.darənahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛ āϑrahe. vīspaēšąm. yazatanąm. aṣ̌aō nąm. frauuaṣ̌ənąm. uγranąm. aiβi.ϑīranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌inąm. frauuaṣ̌ənąm. frauuaṣ̌inąm. frauuašənąm. nabāna zdištanąm. frauuaṣ̌anąm. aōxtō.nāmanō. yazatahe.
Y22.25: imim. hōmim. 2 bʾl aōxtō. āmaōyaz tahe.
Y22.26: auuaŋhā̊. frauuaṣ̌iiō. yā. pōir iia. ā̊ŋharə. nmānanąmca. vīspąmca. za ṇtunąmca. dax́iiānąmca. yā̊. asmanəm. və̄δāraiiən. yā̊. āpəm. vīδaraiiən. yā̊. ząm. vīδāraiiən. yā̊. gąm. vīδāraiiən. yā̊. barəϑrišuua. puϑrə̄. vīδāraiiən. pai ti.varətē. apara.ərəϑəṇtō.
Y22.27: ā⁛ y⁛ āf rauuaši. ahurahe. mazdā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. mat̰. vīspaēibiiō. aṣ̌aōn ibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. maińiiauuanąm. yazatanąm. ā⁛ y⁛ āfrauuṣ̌e. āfrauuaṣ̌e. āfrauuṣ̌e. āfrauuaṣ̌e. gaiieh e. marəϑnō. zaraϑuštrahe. spəŋtāmahe kauuōiš. vīkštāspahe. isat̰.vās trahe. ziraϑuštrōiš. mat̰. vīspīi baiia. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā. pō iriianąm. t̰kšanąm.
Y22.28: ā⁛ y⁛ vīspaiia aṣ̌auuana. frauuaṣ̌e. ki. asti. kauuascit̰. kauuacit̰. kauuascit̰. kauuacit̰. aŋhā̊. zəmō. para.irista. dahmi. nāirike. apərənāiiīke. kainike. vāst riiā̊uuarəze. upa.šaēta. haca. ahmā t̰. nmānāt̰. iziiieiṇti. yā̊. pairtiš marəṇti. yā. aiβi.nāsiṇte. vaŋhī š. yasnąsca. vahmąsca.
Y22.29: ā⁛ y⁛ aṣ̌ā unąm. frauuaṣ̌anąm. uγranąm. aiβi.ϑīranąm. paōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuaṣ̌anąm. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e.
Y22.30: ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. ā⁛ y⁛ vīspaēibiiō. vaŋhuδā̊ biiō. yakataēibiiō. maińiiaōibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā. yōi. hiṇti. yasnaiiāica. yasniiāica. yasnaiiāica. yasniiāica. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
Y23:
Y23.0: frauuarāne. ⁛hāuuanə̄e. ḫāndan raϑβąm. tā sar yaϑā. ahī. vairiiō. zaōtā̊. lʾspyk yaϑā. ahī. vairiiō. yō. zaōtā. frāmi tā sar ḫāndan aϑāratuš. krtn' tā sar
Y24:
Y24.1: ahurāi. mazdā̊i. haō mąn. āuuaēδiiamahe. imąn. haōmąs ca. miiazdąsca. zaōϑrā̊sca. barəs maca. aṣ̌aiia. frastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. imąmca. gąm. jīuuaiiąm gąm. jīuuaiiąm. gąm. jīuuaiiąm. aṣ̌iia. uzdātąm. imąmcā. uruuarąm. hadānīpatąm. hadānaēpatąm. hadānīpatąm. hadānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdāztąm uzdātąm uzdāztąm uzdātąm
Y24.2: aiβiiō. vaŋhə̄biiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauuaitə̄š. haδānaēpatauuai tīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋ hā̊biiō. apəmca. haōmaiiąm. asmanaca hāuuana. aiiaŋhə̄naca. hāuuana.
Y24.3: im ąmca. uruuarąm. barəsmanīm. jaγmīš īmca. ratufratə̄m. marəϑrəmca. varəzi mca. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaii asnōiš. gāϑanąmca. sraōϑrəm. jaγ mīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. imą. aēsmąsca. baōiδīm ca. tauua. āϑraō. ahurahe. mazdā̊. p uϑra. vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. pairica. dadəmahe. āc a. vaiδaiiamahe.
Y24.4: āat̰. dīš. āuu aēδaiiamahe• ahurāica. mazdāi . sraōšica. aṣ̌aiiāi. aməṣ̌aēibiia sca. spəṇtaēibiiō. aṣ̌aōnąm. frauua ṣ̌əbiiō. aṣ̌aōnąmca. uruuōibiiō. āϑr aēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβaēca. bərəzaiti. vīspaiiā̊. sąscat̰ca. aṣ̌aōnō. staōiš. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.5: āat̰. d īš. āuuaēδaiiemahe. zaraϑuštr he. spətāmahe. aṣ̌aōnō. frauua ṣ̌ə̄e. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ aŋhiiōiš. aŋhuiiaōš. aŋhiiōiš. aŋhuiiaōš. aṣ̌a.cinaŋhō. aṣ̌a.cənaŋhō. aṣ̌a.cinaŋhō. aṣ̌a.cənaŋhō. mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aōnibiiō. frauuaṣ̌ibiiō. yā̊. irīriϑšąm. irīriϑušąm. irīriϑšąm. irīriϑušąm. aṣ̌aō nąm. yā̊sca. jauuaṇtąm. aṣ̌aōnąm. y ā̊sca. narąm. azātanąm. frašōca rəϑrąm. saōš́iiaṇ saōš́iiaṇtąm• saōš́iiaṇ saōš́iiaṇtąm•
Y24.6: əimą. hōmąsca. haōmąsca. hōmąsca. haōmąsca. maiiazdąsca miiazdąsca maiiazdąsca miiazdąsca dąsca. zaōϑrā̊s ca. bərəsmaca. miiazdąd miiazdąd. aṣ̌aiia. f rastarətəm. gąmca. huδā̊ŋhəm. imąmcš. imąmcā. imąmcš. imąmcā. gąm. jīuuaiiąm. aṣ̌aiia. uzdā tąm. imąmcš. imąmcā. imąmcš. imąmcā. uruuarąm. haδānaēpa tąm. aṣ̌aiia. uzdātąm•
Y24.7: aiβiiaō. vaŋhə̄ibiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōmauu aitīš. gaōāmauuaitīš. gaōmauuaitīš. gaōāmauuaitīš. gaōmauuaitīš. gaōm aiuuaitīš haδānaēpatauuaitī š. aṣ̌aiia. uzdātā̊. aiβiiō. vaŋu haēibiiō. apəmca. haōmaiiąm. as manaca. hāuuana. aiiaŋhaēnaca. h āuuana •
Y24.8: imąmci. imąmcā. imąmci. imąmcā. uruuarąm. barəsmanīm jaγmīšīmca. ratufritə̄m. marəϑr əmca. varəzimca. daēnaiiā̊. vaŋhuii ā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑanąm. sr ōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌a he. raϑβō. ratufritīm•. imą. aē smąsca. baōiδīmca. baōδīmca. baōiδīmca. baōδīmca. tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vohū. mazdaδāta. aṣ̌a.ciϑra. pai rica. dadəmahe. āca. vaiδaiiamahe.•
Y24.9: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahe. ahurai. mazdāi. sraōš ahurai. mazdāi. sraōš aməṣ̌ə̄ibiiō. spəṇ taēibiiō. huxšaϑraēibiiō. huδā̊biiō. yauuaēibiiō. yauuaējibiiō. yauuaēibiiō. yauuaējibiiō. yauuaēsubiiō. yōi. vaŋh ə̄uš. ā.manaŋhō. š́iiaṇti. yā̊s ca. uiti.
Y24.10: āat̰. dīš. āuuaēδaiiamah e. fraiiehīš. ahe. nmānahe. frad aϑāi. ahe. nmānahe. pasuuąmca. narąmca. zātanąmca. ząhiiamnanąm ca. aṣ̌aōnąm. yeŋ́he. aēm. hiṇti•
Y24.11: āat̰⁛ ā⁛ aṣ̌aōnąm. vaŋhə̄ibiiō. frauuašaēibiiō. yā̊. uγrā̊sca. aiβ i.tīrā̊sca. aṣ̌aōnąm. auuaŋhe.•
Y24.12: ā at̰. dīš. ā⁛ daϑušō. ahurahe. mazd ā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. maińiiaōiš. maińiiə̄uš. maińiiaōiš. maińiiə̄uš. maińiiaōiiehe. aməṣ̌anąm. s pəṇtanąm. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.13: āat̰. dīš. ā⁛ asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. hā uuanə̄e. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. ā⁛ sāuuaŋhə̄e. vī siiāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. ā⁛ miϑrahe. vohuru. vouru. vohuru. vouru. gaōiiaōitaōiš. hazaŋrō.gaōšahe. bīuuarə.cašmanō. aōxtō.namanō. yaza tahe. rāmanō. xᵛāstrahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.14: āat̰. dīš. ā⁛ rapiϑβināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ t̰āat̰. āat̰. t̰āat̰. āat̰. dīš. ā⁛ frādat̰.fšauue. zaṇtumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. aṣ̌ahe. vahištahe. āϑrasca. ahura he. mazdā̊. puϑra • puϑra • y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.15: āat̰. dīš. ā⁛ uzaiieirināi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβ e. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. ā⁛ frādat̰. vīrāi. dāx́iiumāica. aṣ̌aōne. aṣ̌a he. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. ā⁛rəzatō. ahurahe. nafiδraō. apąm. ap asca. mazdaδātaiiā̊. x́⁛ y⁛ x́⁛ y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.16: ā⁛ aiβiϑrīϑrəmāi. aibi.gaiiāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš⁛ frādat̰.vīspąm. hājiiāhitə̄e. z araϑuštraōtəmāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. ā⁛ aṣ̌ āunąm. frauuašanąm. γīnąnąmca. vī rō.vąϑβanąm. yāiriiaiiā̊sca. hā hā̊tōiš. amaheca. hutāštahe. huraōδahe. vərəϑraγnaheca. ahuraδā tahe. vanaiṇtaiiā̊sca. uparatā tō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.17: āat̰. dīš. ā⁛ ušahi nāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. ā⁛ bərəjiiāi. nəmāniiāica. ṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰ ⁛ sraōšahe. aṣ̌aiiehe. aṣ̌auuatō. v ərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe. rašnō iš. razištahe. arəštātasca. frā dat̰.gaēϑaiiā̊. vərədat̰.gaēϑaiiā̊. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.18: āat̰. dīš. ā⁛ mā̊hiiaēibiiō. aṣ̌ ahe. ratubiiō. aṇtarə.mā̊ŋhrāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš⁛ ā⁛ pərənō.mā̊ŋhāi. vīšaptaϑāica. aṣ̌ aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.19: āat̰. dīš. ā⁛ yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. raϑu biiō. maiδiiaōizarəmaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰⁛ maiδ iiaōišəmāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ādīš⁛ paitišhahiiāi. aṣ̌aō ne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ādīš⁛ aiiāϑrəmāi. fraōuruuīštrətāi. fraōuruuīštrəmāi. fraōuruuīštrətāi. fraōuruuīštrəmāi. var əšne.harəštāica. aṣ̌aōne. aṣ̌ah e. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰dīš⁛ maiδ iiāiriiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ āat̰. dīš. ā⁛ hamaspasmēdaiiāi. hamaspaϑmaēdaiiāi. hamaspasmēdaiiāi. hamaspaϑmaēdaiiāi. aṣ̌aōne. aṣ̌ahe. raϑβe. y⁛ v⁛ f⁛ āat̰dīš⁛ sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ra tubiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.20: āat̰dīš⁛ vīspaēib ō. aēibiiō. ratubiiō. yōi. hiṇti. aṣ̌ahe ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisā̊sca. nazdiš ta. pairiš.hāuuanaiiō. yōi. həṇti. a ṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdaō.fra sāsta. zaraϑuštraō.fraōxta. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.21: ādīš⁛ ahuraēibiia. miϑraēibiia. b ərəzaṇbiia. haiϑiiejaŋhaēibiia. aiϑiiejaŋhaēibiia. haiϑiiejaŋhaēibiia. aiϑiiejaŋhaēibiia. aṣ̌ auuanaēibiia. stārąmca. spəṇtō.maiń iiauuanąm. dāmanąm. tištriieheca. s tāraō. raēuuatō. xᵛarənaŋhatō. mā̊ŋh aheca. gaōciϑrahe. huuarəca. xšaē tahe. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊. miϑrahe. dax́iiunąm. daŋhu.patōiš. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.22: āat̰. dīš⁛ ruz māh YWM W BYRH gwptn'
Y24.23: tauua. āϑraō. ahura he. mazdā. mazdā̊. mazdā . mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibii ō. ātərəbiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ādī⁛ aiβiiō. vaŋhībiiō. vīspanąmca. apąm. mazd aδātanąm. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ādīš⁛ y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ādīš⁛ vīspa namca. uruuaranąm. mazdaδātanąm. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.24: ādīš⁛ mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aōnō. vərəziiaŋhahe. dātahe. v īdaēuuahe. dātahe. zaraϑuštrōi š. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊. daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.25: āat̰. dīš⁛ garaōiš. uši.darə nahe. mazdaδātahe. aṣ̌a.xᵛāϑrah e. vīspaēššąmca. vīspaēšąmca. vīspaēššąmca. vīspaēšąmca. gairinąm. aṣ̌a.xᵛ āϑranąm. pouru.xᵛāϑranąm. mazdaδāta nąm. kāuuaiieheca. xᵛarənaŋhō. mazda δātahe. axᵛarətaheca. xᵛarənaŋhō. m azdaδātahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ādī⁛ aṣ̌aō vaŋhuiiā̊. cistōiš. vaŋhiiā̊. ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊. rasąstātō. vaŋhu iiā̊. xᵛarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδā tahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.26: ādīš⁛ dahmiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš. dahmaheca. n arš. aṣ̌aōnō. uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upa.manahe. yazatahe. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.27: ādīš⁛ ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. šōiϑranąmca. gaōiiaōitinąmca. maē ϑananąmca. auuō.xᵛarananąmca. apąmc a. zəmąmca. uruuaranąmca. aŋ́hā̊sc a. zəmō. auuaŋheca. ašnō. vātah e. aṣ̌aōnō. strąm. mā̊ŋhō. hīraō. anaγranąm. raōcaŋhąm. xᵛaδātanam. vīspanąmca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. aṣ̌ ahe. raϑβąm. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.28: ādīš⁛ raϑβ ō. bərəzatō. yōi. aṣ̌ahe. raϑβąm. aii aranąmca. asniianąmca. māhiianąm. y āiriianąmca. sarəiδanąmca. yō. hiṇt aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.29: ādīš⁛ agar yašt-e soruš bāšad sraōšahe agar yašt ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xᵛarənaŋh atō. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌anąm. frauuaṣ̌ənąm. frauuaṣ̌anąm. frauuaṣ̌əanąm. uγranąm. aiβi.ϑīranąm. pōiriiō.t̰kaēšanąm. frauuašanąm. na bānazdištanąm. frauuaṣ̌anąm. xšnōϑ ra. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.30: ādīš⁛ aṣ̌āunąm. frauua ṣ̌inąm. tā sar ḫāndan frauuaṣ̌inąm. hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛
Y24.31: dīš⁛ ādīš⁛ dīš⁛ ādīš⁛ v •īspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō. y⁛ v⁛ x⁛ f⁛ ādīš⁛ vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. yazataēibiiō. maińiiaōibiiascā. g aēϑaēibiiascā. yōi. hiṇti. yasn āica. vahmāica. aṣ̌āt̰. haca. y at̰. vahištāt̰.
Y25:
Y25.1: hāvan rāst kardan aməṣ̌ā̊. spəṇtā. huxšaϑrā. huδā̊ŋhō. yaz⁛ MN iməm. haōməm. aṣ̌aiia. uzdātəm uzdātem uzdātəm uzdātem y⁛ im ąm⁛gąm.⁛⁛⁛⁛⁛ . jīuuaiiąm. aṣ̌aiia. uzd tąm. y⁛ imąmcā. uruuarąm. hδānaē patąm. aṣ̌aiia. uzdātąm. y⁛
Y25.2: aiβii ō. vaŋhaēibiiō. imā̊. zaōϑrā̊. haōma uuaitīš. gaōmauuaitīš. haδānaēp atauuaitīš. aṣ̌aiia. uzdātā̊. y⁛ iβiiō. vaŋhībiiō. apəmca. haōmiiąm. y⁛ asmanaca. hāuuana. y⁛ aiiaŋhaēna ca. hāuuana. y⁛
Y25.3: imąmca. imąmcā. imąmca. imąmcā. uruuarąm. barəs manīm. jaγmīšīmca. ratufritīm. ma rəϑrəmca. varəzīmca. varəzəmca. varəzīmca. varəzəmca. daēnaiiā̊. vaŋhu iiā̊. māzdaiiasnōiš. gāϑanąmca. sr ōϑrəm. jaγmīšīmca. aṣ̌aōnō. aṣ̌ah e. raϑβō. ratufrətīm. imąm. aēsmąs ca. bōiδīmca. y⁛ tauua. āϑraō. ahur ahe. mazdā̊. puϑra. vīspaca. vo hu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra. y⁛
Y25.4: ahur əm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xᵛarənaŋhiṇ təm. y⁛ ašəṣ̌ā. aməṣ̌ā. ašəṣ̌ā. aməṣ̌ā. spəṇtā̊. huxša rā̊. huδā̊ŋhō. y⁛ agar yašt-e nānobar bāšad miϑrəm. vouru.gaōiiaōitīm. y⁛ rāma. xᵛāstrəm. y⁛ huuarəxšaētəm. aməṣ̌əm. raēm. auruu at̰.aspəm. y⁛ vaēm. aṣ̌auuanəm. y⁛ vaē m. uparō.kairīm. y⁛ taraδātąm. ańii āiš. dāmąm dāmąn. dāmąm dāmąn. aētat̰. tē. vaiiō. y⁛ yat̰ tē. asti. sp tō. maińiiaōumarazištąm. maińiiaōumirazištąm. maińiiaōumarazištąm. maińiiaōumirazištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aōn īm. y⁛ daēnąm. vaŋhīm. māzdaiiasnī m. y⁛ mąϑrəm. spəṇtəm. aṣ̌axᵛarənaŋ həm. y⁛ dātəm. vīdōiium. y⁛ dātəm. zaraϑuštrəm. zaraϑuštrə. zaraϑuštrəm. zaraϑuštrə. y⁛ darəγąm. upiianąm. y⁛ daēnąm. vaŋuhə̄m⁛⁛ māzdiiasnə̄m. y⁛ zarazdāitīm. mąϑrəm. spəṇtəm. y⁛ uši.darəϑrəm. daēnąm. māzdaiiasnīm y⁛ vaēiδīm. mąϑrəm. spəṇtəm. y⁛ ā snəm. xratīm. xratəm. xratīm. xratəm. mazdaδātəm. y⁛ gaōš ō.srītīm. xratīm. mazdaδātəm.• y⁛ ātrīm. ātarəm. ātrīm. ātarəm. ahura mazdā̊. puϑrəm. y⁛ ϑβ ąm. ātrəm. ātrə̄m. ātrəm. ātrə̄m. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌ auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y⁛ vīspe. ā taraō.y⁛ gairīm. uši.darənəm. mazda δātəm. aṣ̌a.xᵛāϑrəm. yazatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. maińiiaōum. ya zatəm. y⁛ vīspəmca. aṣ̌auuanəm. gaēϑ īm. yazatəm. y⁛ aṣ̌āunąm. vaŋhūš. sūrā̊. spəntā̊. frauuašaiiō. staō mi. zbaiiemi. ufaiiemi. y⁛ nmānaiiā̊. vīsiiā̊. zaṇtumā̊. dax́iiumā̊. zaraϑrauštrōtəmā̊. zaraϑuštrōtəmā̊. zaraϑrauštrōtəmā̊. zaraϑuštrōtəmā̊.
Y26:
Y26.1: vīspanąmca. ā̊ŋhą m. paōiriianąm. frauuaṣ̌anąmca. frauuaṣ̌anąm. frauuaṣ̌anąmca. frauuaṣ̌anąm. iδa. y⁛ frauuaṣ̌īm. auuąm. yąm. ahurahe. mazdā̊. mazištąmca. vahištąmca. s rštąmca. xraōiždištąmca. xrasϑβištąmca. xraϑβištąmca. xrasϑβištąmca. xraϑβištąmca. hukərəpatąmąmca. aṣ̌āt̰. a panōtəməmca.
Y26.2: aṣ̌āunąm. vaŋhīš. sīr āstā⁛ frauuaṣ̌iiō . y⁛ yā̊. amə ṣ̌anąm. spəṇtanąm. xšaētanąm. va rəzadaōiϑranąm. bərəzaṇtąm. aiβiiām anąm. taxmanąm. āhīiriianąm. yōi. aiϑiiajaŋhō. aṣ̌auuanō.
Y26.3: paōiriianąm. t̰kaēšnąm. paōiriianąm. sāsnō.gə̄šą m. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ahīm ca. daēnąmca. baōδasca. uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ yōi. aṣ̌āi. vaō narə. gə̄uš. huδā̊ŋhō. uruuanəm. y⁛
Y26.4: yōi. aṣ̌āi. vōnarə. gaiiehe. marəϑnō. maraϑnō. marəϑnō. maraϑnō. a ṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ zaraϑuštrahe. spətāmahe. iδa. aṣ̌aōnō. aṣ̌əmca. aṣ̌īmca. aṣ̌əmca. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. y⁛ kauuōiš. vīš tā̊spahe. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛ isat̰.vāstrahe. zaraϑuštraōiš. aṣ̌aōnō. frauuaṣ̌īm. y⁛
Y26.5: nabānazdišta nąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąmca. ahīm ca. daēnąmca. baōiδasca. uruuānəmca. f rauuaṣ̌īmca. y⁛ yōi. aṣ̌āi. vōnarə. vaōnarə. vōnarə. vaōnarə. mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aōnibiiō. fra uuaṣ̌ibiiō. yā̊. irīrəϑəšąm. aṣ̌aō nąm. yā̊sca. juuaṇtąm. aṣ̌aōnąm. yā̊sca. narąm. azātanąm. frašō.c arəϑranam. saōš́iiaṇtąm.
Y26.6: iδa. irist anąm. uruuąnō. y⁛ yā̊. aṣ̌aōnąm. frauua iiō. vīspanąm. ahmiia. nmāne. nabānaz dištanąm. para.iristanąm. aēϑrapai tinąm. aēϑraiianąm. narąm. nāirinąm. iδa. aṣ̌aōnąm. aṣ̌aōninąm. frauuaṣ̌iiō. y⁛
Y26.7: vīspanąm. aēϑrapaitinąm. aṣ̌aōną m. frauuaṣ̌iiō. y⁛ vīspanąm. aēϑra iianąm. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. y⁛ vīs panąm. narąm. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. y⁛ vīspanąm. nāirinąm. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌aiiō. y⁛
Y26.8: vīspanąm. apərənāi kanąm. dahmō.kərətanąm. aṣ̌aōnąm. f rauuaṣ̌aiiō. y⁛ ādax́iiunąmca. aṣ̌aō nąm. frauuaṣ̌aiiō. y⁛ uzdax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌ uzdax́iiunąmca. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌
Y26.9: narąmca. aṣ̌aōn ąm. frauuaṣ̌aiiō. y⁛ nāirinąmca. aṣ̌aōn inąm. frauuaṣ̌iiō. y⁛ vīspā̊. aṣ̌aōn ąm. frauuaṣ̌iiō. y⁛ vīspā̊. aṣ̌aōnnąm. vaŋhīš. sīrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌ iiō. y⁛ yā̊. haca. gaiiāt̰. marəϑnāt̰. ā.sōš́iiaṇtāt̰. vərəϑraγnāt̰.
Y26.10: vīs pā̊. frauuaṣ̌aiiō. aṣ̌aōnąm. y⁛ irista nąm. uruuąnō. y⁛ yā̊. aṣ̌aōnąm. frauua ṣ̌iiō.
Y26.11: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE.
Y27:
Y27.1: ⁛aēt at̰. dəm. ʾp̄lʾdyn'š daste az ruy-e orwis bardāštan spanąm. mazištəm. dazdiiāi. ahīmca. ratīmca. yəm. ahurəm. mazdąm. čašm ḫtar afšānidan sanaϑā. aŋrahe. maińiiə̄uš. druua tō. sanāϑāi. čašm ruy-e andar av aēšmahe. x ruuīdraōš. snaϑāi. māzainiianąm. daēuuanąm. avāḫtar afšānidan druuatąm.
Y27.2: frada ϑāi. ahurahe. mazdāi. raēuuatō. xᵛa rənaŋhatō. bolā bordan fradaϑāi. aməṣ̌an ąm. spəṇtanąm. fradaϑāi. tištrii ehe. stāraō. raēuuatō. xᵛarənaŋhat ō. fradaϑāi. narš. aṣ̌aōnō. dfradaϑāi. fradaϑāi. dfradaϑāi. fradaϑāi. vīspanam. spəṇtahe. maińii ə̄uš. dāmanąm. PWN KR fe har fradatāʿe daste čahār angošt bolā bordan daste forud bordan beruy nahādan va gardānidan mes̱ali ke ḫoršid migardad LK-c ʾn hwst
Y27.3: yaϑā. ahī. vairiiō. 4 čahār ḫāndan fe š́iiaōϑnanąm yekbār hum orvarām kuftan va fe ʿanghiʿoš yekbār mazdā yekbār OL Y dyšn'
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. vahi štā. srauuāscā. š́iiaōϑanācā. cā. tātē. tātī. tātē. tātī. vohī. manaŋhā. a ṣ̌āicā. išudəm. stītō. xšmākā. xšaϑrā̊. ahurā̊. frašə̄m. vasnā. haiϑiiīm. dā̊. ahīm. 4 bʾl gwptn' orvarām kuftan va hāvan šekāftan
Y27.5: ā. airiiə̄mā. išiiō. rafiδrāi. jaiṇtī. nairə biiā. nāiribiiascā. zaraϑuṣ̌trahē. ahe. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō. yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm. aṣ̌ahii āi. yāsā. aṣ̌īm. yąm. iš́iiąm. ahur ō. mastā. mazdā. 4 bʾl gwptn' ā. airiiə̄mā. ḫāndan hwm W ʾwlwlʾm kwptn' hʾwn škʾp̄tn' hāvan zadan
Y27.6: aṣ̌əm. vo hī. 3 bʾl gwptn' W PWN KRA ʾywk' zwhl ʾndk-1 PWN hʾwn t har bār ašem vāhi vaheštem ḫundan āb zud hāvan āhiḫtan
Y27.7: haōma. pairi.harəšii enti. mazdā̊.xšaϑra. aṣ̌ahe.ratauuō. aṣ̌a.ratauuō. aṣ̌ahe.ratauuō. aṣ̌a.ratauuō. vaŋhə̄uš. sraōšō. yō. aṣ̌ahe. haca iti. mązaraiia. mązāraiia. mązaraiia. mązāraiia. hī̄ca. iδa. yōi. ϑβ ā. astu.
Y27.8: humiia. upaŋhā̊. cīšmaide. ahunahe. vairiiehe. aṣ̌aiia. frasr ītahe. hāuuanaiiā̊sca. aṣ̌aiia. frašūiiā. aršuxδanąmcā. vacąm. ā.zī. nā̊.aršux nā̊.aršux nə̄. hāmāiiōtarā. aŋhən.
Y27.9: yaϑā. ahī. vairiiō. 4 bʾl
Y27.8F: tara. aŋhən hāvan daste čap pas āvārdan hum orvarām sari daste āb riḫtan
Y27.9F: yaϑā. ḫāndan š́iiaōϑa nąm daste hāvan nahādan hum dast gereftan
Y27.10: yə̄siuuištō afšārnidan yē. siuuištō. ahuraō. mazdāscā. ārmaitišcā. aṣ̌əmcā. frādat̰.gaēϑ əm. manascā. vohī. xšaϑrəmca. sraō tā.mōi. mərəžδātā.i. ādāi. kah iiāicīt̰. paiti 3 ḫāndan andāḫtan afšārnidan hum
Y27.11: usmoi. uzārəšuuā⁛ ahurā. ur maite. təuuīšūm. dasuuā. spə̄nəštā. maińiiī. mazdā̊. vaŋhuiiā. zauuō. h ādā. aṣ̌ā. hazō. ə̄mauuat̰. vohī. ma naŋhā. fsəratīm.
Y27.12: rafəδrāi. vouru.ca šānə̄.dōišə̄.mōi. yā.və̄. aibifrā t ā. xšaϑrahiiā. ahurā. yā. vaŋhə̄u š. aṣ̌iš. manaŋhō. fraō. spəṇtā. ā rmaitə̄. aṣ̌ā. daēnā. fradaxšaiiā̊.
Y27.13: a t̰. rātąm. zaraϑuštraō. tanuuascīt̰. xᵛax́iiā̊. uštanəm. daδāitī. pauruu atātəm. manaŋhascā. vaŋhə̄uš. ma zdā. š́iiaōϑanahiiā. aṣ̌ā. yācā. uxδax́iiācā. sraōšəm. xšaϑrəmcā. ǧāmdān bardāštan sar-e māruy rā aṣ̌ā. yācā maruy zadan uxδaxᵛii ācā. zadan sraōšəm. xšaϑrəmcā. gardānidan
Y28:
Y28.0: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl gwptn'
Y28.1: frauuarāne. tā sar ḫāndan hāuuanə̄e. OD tā sāuuaŋhə̄e. OD raϑβąm. OD yaϑā. ahī vairiiō. zaōta. frāmi mriti rāsfi lʾspyk yaϑā. ahī. va iriiō. yō. zaōta. frā.mī. mrītē. ḫāndan zud aϑā ratuš. gwptn' hwmʾst' LOYŠE
Y28Header: gʾsʾn' bwn yʾnymn bwn gʾsʾn-c bwn ZK Y hm.
Y28.2: farā kardan bardāštan bar barsam zadan. yānīm. goftan hāvan zadan tā uruuānəm yānīm. manō. yā vacō. yānīm. š́iiōϑanəm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌aōnō. aṣ̌aōnīm. aṣ̌aōnō. zaraϑuštrahe. frāaməšṣ̌ā. spəṇ tā. gāϑā̊. gə̄uruuānə. gə̄uruuānəm. gə̄uruuānə. gə̄uruuānəm. nəmō. və̄. gāϑā. gāϑā̊. gāϑā. gāϑā̊. aṣ̌ ōnīš.
Y28.3: ahiiā. yāsā. nəmaŋhā. us tā.nazastō. rafiδrahiiā. mańiiə̄u š. mazdā. pōuruuīm. paōuruuīm. pōuruuīm. paōuruuīm. spəṇtahiiā̊. aṣ̌ā. vīspīṇg. š́iiaōϑanā. š́iiaōϑnā. š́iiaōϑanā. š́iiaōϑnā. vaŋh ə̄uš. xratīm. manaŋhō. yā. xšnuuīṣ̌ ā. gə̄ušcā. uruuānəm. 2 ʾp̄yyt 2 bʾl gwptn'.
Y28.4: yə̄. vā. mazdā. ahurā. pairi.vjasāi. pairi.jasāi. pairi.vjasāi. pairi.jasāi. vohī. manaŋhā. maibiiō. dā uuōi. ahuuā. astuuatascā. hiiat̰c ā. manaŋhā. āiiaptā. aṣ̌āt̰. ha cā. yāiš. rapaṇtō. daiδīt̰. xᵛāϑ rā.
Y28.5: yə̄. vā. aṣ̌ā. ufiiānī. manascā. vohī. apaōuruuīm. mazdąmca. ahurəm. yə̄.biiō. xšaϑrəmcā. aγžōnauuamnəm. agžōnauuamnəm. aγžōnauuamnəm. agžōnauuamnəm. v arədaitū. ārmaitiš. ā.mōi. rafəδr āi. zauuə̄ṇg. jasatā.
Y28.6: yə̄. uruuąnəm. mīąn. gairə̄. vohī. daidī. haϑrā. ma naŋhā. aṣ̌īšcā. š́iiaōϑananąm. v īduš. mazdā̊. ahurahiiā. yauuat̰. isāi. tauuācā. auuat̰. xsāi. aē šaē. aṣ̌ahiiā.
Y28.7: aṣ̌ā. kat̰. ϑβā rəsānē. manascā. vohī. vaēdəmnō. gāϑīmcā. ahurahiiā. siuuəšta sərōšəm. mazdā. anā. mąϑrā. mazə̄štəm. zištəm.vāurōi.maidaē. xrafstrāi. hizuuā.
Y28.8: vohī. gaidī. manaŋhā. dāi dī. aṣ̌ā.dā. dərəgiiū. dərəgāiiū. dərəgiiū. dərəgāiiū. irəšuuāiš. tū. uxδāiš. mazdā. zaraϑuštrāi. aō jō.aŋhuuat̰. rafənō. ahmaibiiācā. ahurahiiāma. ahurā. ahurahiiāma. ahurā. yā. tdaibišuuatō. daibišuuatō. tdaibišuuatō. daibišuuatō. duuaēšā̊. dbaēšā̊. duuaēšā̊. dbaēšā̊. tauruuaiiāmā.
Y28.9: dāidī. a ṣ̌ā. tąm. aṣ̌īm. vaŋhə̄uš. āiiapt ā. manaŋhō. dāidī. tē. ārmaitē. vaēštāspāi. štāspāi. vaēštāspāi. vīštāspāi. aešəm. īšəm. aešəm. īšəm. maibiiācā. dā̊st ī. mazdā̊. xšiiācā. xšaiiācā. xšiiācā. xšaiiācā. yā. və̄. mąϑ rā. srauuī. mārādā̊.
Y28.10: vahištəm. ϑ βā. vahištā. yə̄m. aṣ̌ā. vahiš tā. hazaōšəm. ahurəmā. ahurəm. ahurəmā. ahurəm. ahu. ahu. yās ā. vāunuš. naraōi. fərašōštrāi. maibiiācā. yaēibiiascā. īt̰. rā̊ ŋhaŋhōi. vīspāi. yaōuuaē. yauuaē. yaōuuaē. yauuaē. vaŋhə̄ uš. manaŋhō.
Y28.11: anāiš. vā. nōit̰. ahu rā. mazdā. aṣ̌ə̄mcā. aṣ̌əmcā. aṣ̌ə̄mcā. aṣ̌əmcā. yānāiš. za ranaēmā. manascā. āiiat̰. hiiat̰. āiiat̰. hiiat̰. vahi štəm. yōi. və̄. yaōiϑəmā. yōiϑmā. yaōiϑəmā. yōiϑmā. dasəmū. stūtąm. īžəm. yīžəm. īžəm. yīžəm. zuuīštiiā̊ŋhō. īšō. xštrəmcā. sauuaŋhąm.
Y28.12: at̰. y ə̄ṇg. aṣ̌ā.at̰cā. vōistā. vaŋhə̄u šcā. dāϑə̄ṇg. manaŋhō. ərəϑβə̄ṇg. maz dā̊. ahurā. aēibiiō. pərənā. āpanāiš. kāməm. at̰. və̄. xšmaibiiā. asə̄nā. v aēdā. xᵛarətaiiā. xᵛarətiiā. xᵛarətaiiā. xᵛarətiiā. vanṇtaiiā̊. vaiṇtiiā̊. vanṇtaiiā̊. vaiṇtiiā̊. sra uuā.
Y28.13: yə̄. āiš. aṣ̌əm. nipā̊ŋhē. mana scā. vohī. yauuaētāitē. təuuīm. mazdā. ahurā. fraōmā. sīfšā. ϑβ ahmāt̰. vaōcaŋhā. maińiiə̄uš. hac ā. ϑβā. ə̄əā̊ŋhō. yāiš. ā. aŋhə̄ uš. poiruiiō. bauuat̰.
Y28.14: MN ahiiā. yāsā yāsā yāsā. 2 bʾl uruuānəm.
Y28.15: yaϑā. ahī. vai riiō. 4 bʾl
Y28.16: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl
Y28.17: ahiiā. yāsąm. hāitīm. y.
Y28.18: yeŋ́hē. hātą m. tā sar tāsca. y.
Y29:
Y29.1: xšmaibiiā. gə̄uš. uruu ā. gərəždāi. gərəždā. gərəždāi. gərəždā. kahmāi. mā. ϑβaraōž dīm. kə̄mā.tašat̰. āmā. aēšəmō. hā zascā. rəmō. āhišiiā. dərəšcā. təuuišcā. nōit̰. mōi. vāstrā. xšma t̰. aniiō. aϑā. mōi. sąstā. vohī. v āstrā.
Y29.2: adā. tašā. gə̄uš. pərəs at̰. aṣ̌əm. kaϑā. tōi. gauu ratuš. hii haēm. dātā. xušaṇ haδā. vāstrā. gaō.dāiiō. ϑβax šō. kə̄m. hōi. uštā. ahurīm. ahurəm. ahurīm. ahurəm. yə̄. dirə guuō.dibīš. aēšəməm. vā.dāiiōit̰.
Y29.3: ahmāi. aṣ̌āi. nōit̰. sarəcā. aduuaē šō. gauuōi. paiti.maruuat̰. paiti.mrauuat̰. paiti.maruuat̰. paiti.mrauuat̰. auuaēš ąm. nōit̰. vīduiiē. yā.šauuaiti. ādarə̄ṇg. ərəšuuā̊ŋhō. hātąm. huu ō. aōjištō. yahmāi. zauuə̄ṇg. jimā. kərədušā.
Y29.4: mazdā. saxᵛārə̄. mairištō. yāzī. vā.vərəzōi. pairə̄.ciϑīt̰. daē uuāišcā. maš́iiāišcā. yācā. vai rišaitē. aipī.ciϑīt̰. aipə.ciϑīt̰. aipī.ciϑīt̰. aipə.ciϑīt̰. huuō. vīcirō. ahuraō. aϑā.nə̄. aŋhat̰. yaϑā. huuō. vasat̰ vasat̰ī vasat̰ vasat̰ī
Y29.5: at̰. vā̊. ustānāiš. ahuu ā. zastāiš. frə̄nimnāi. ahurā.ā. mə̄. uruuā. gə̄ušcā. haziiā̊. hiiat̰. mazdąm. dauuaidū. frasōibiiō. nōit̰. irəžijiiō. frajiiāitiš. nōit̰. fš šuiiaṇtē. drəguuasə̄. pairə̄.
Y29.6: at̰. aə̄ vaōcat̰. ahuraō. mazdā̊. vīduuā̊. va fīš. vaiiā.naiiā. nōit̰. aēuuā. ah ī. vistō. naēdā. ratuš. aṣ̌āt̰cī t̰. hacā. at̰. zə̄. ϑβā. fšuiiaṇ taēcā. vāstriiāicā. ϑβōrirəštā. tatašā.
Y29.7: tīm. āzītōiš. ahurō. mąϑrəm. tašat̰. aṣ̌ā. hazaōšō. mazdā̊. gauuōi. xšuuīdəmcā. huuō. uru šaēibiiō. spəṇtaēo. spəṇtō. spəṇtaēo. spəṇtō. sāsnaiiā. kastī. vohī. manaŋhā. yə̄.īdāiiāt̰. ə̄iāuuā. marəϑaēibiiō.
Y29.8: aēm. mōi. idā. vistō. yə̄.nə̄. aēuuō. sāsnā̊. gīštā. zaraϑuštrō. spə tāmō. huuō. nə̄. mazdā. vaštī. aṣ̌āicā. carəkrəϑrā. srāuuaiieŋ́hē. hiiat̰. hōi. hudəmūm. diiāi. vaxəδrahiiāi.
Y29.9: at̰cā. gīuš. uruuā. rō stā. yə̄. anaēšəm. xšąnmə̄nē. rādəm. vācəm. nərəš. asīrahiiā. yə̄mā. vasəmē. īšā. xšaϑrūm. kaδā. kadā. kaδā. kadā. yauuā. huuō. aŋhat̰. yə̄. hōi. dadat̰. zastauuat̰. auuō.
Y29.10: yə̄žə̄m. aē ibiiō. ahurā. aōgō. dāϑā. aṣ̌ā. xšaϑrəm cā. auuat̰. vohī. manaŋhā. yā. hušitī š. rāmąmcā. dāt̰. azūmcīt̰. ahiiā. mazd˛m. mazdā. mazdąm. mazdā. ϑβąm. mə̄ŋ́hē. pōuruuīm. vaēdəm.
Y29.11: kādā. aṣ̌əm. vohūcā. manō. xšaϑrəm cā. at̰mā. mašā. yə̄jīm. miazdā. frāxš ninē. mazōi. magāi. āpūtī.zānaϑā. āpaitī.zānaϑā. āpaūtī.zānaϑɤā. āpaitī.zānaϑā. ahurā. nīnā̊. auuarə̄. ə̄hmā. rātōiš. yīšmā uuatąm.
Y29.12: ahiiā yāsā. 2 bʾl tā uruuānəm
Y29.13: yaϑā. ahī. vairiiō. 4 bʾl
Y29.14: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl
Y29.15: xšmāuuiia.gə̄uš.uruuąm. hāitīm. y.
Y29.16: yeŋ́hē. hātąm tā sar tā̊sca. y.
Y30:
Y30.1: at̰. tā. vaxṣ̌iiā. iṣ̌əṇtō. yā. mazdā tā. hiiat̰.cīt̰. vī.dušaē. staōtā cā. ahurā. yesniiāicā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. humązdrā. aṣ̌ā. yecā. yā. raōcaēbīš. darəsatā. uruuāz ā.
Y30.2: sraōtā. gə̄uš.āiš. vahištā. iš. auuaēnatā. sīcā. manaŋhā. ā uuarənā̊. vīciϑahiiā. narə̄m. narəm. xᵛax́iiāi. tanuiie. parā. mazī. yā ŋhō. ahmāi. nə̄. sazdaiiāi. baōδaṇ tō. paitī.
Y30.3: at̰. tā. maińiiū. pou ruiiē. yā. yə̄mā. xᵛafənā. asruuā təm. manahecā. vahacahec. vacahec. vahacahec. vacahec. š́ iiaōtanōi. hē. vahiiō. akəmcā. ā̊ scā. huδā̊ŋhō. ərəš. vīšiiātā. nōit̰. duždāŋhō.
Y30.4: at̰cā. hiiat̰. tā. hīm. mīmaińiiī. maińiiī. mīmaińiiī. maińiiī. jastēəm. paōur īm. dizdi. gaə̄mcā. aiiāitīmcā. yaϑācā. aŋhat̰. apə̄məm. hə̄uš. a cištō. drəguuaōtąm. at̰. aṣ̌āunē. v ahištəm. manō.
Y30.5: aiiā̊. maniuuā̊. vərə tā. yə̄. drəguuā̊. acištā. vərəziiō. aṣ̌əm. maińiiuš. spə̄ništō. yə̄. xr aōždištə̄ṇg. asə̄nō. vastē. yastū.yaēc ā. xšnaōšən. ahurəm. haiϑiiāiš. š́iiaōϑanāiš. fraōrət̰. mazdąm.
Y30.6: aii ā. nōit̰. ərəš. vaēš́iiātā. daēuu ā.cinā. hiiat̰. īš. ā.dibōmā. pərəsmanə̄ṇg. upā.jasat̰. hiiat̰. vərənātā. acištəm. vərənātā. acištəm. manō. hiiat̰. vərənātā. acištəm. vərənātā. acištəm. manō. aēšəm əm. hə̄ṇduuārəṇtā̊. yā. bąnaiiən. ahīm. marətānō.
Y30.7: ahmāicā. xša ϑrā. jasat̰. manaŋhā. vohī. aṣ̌ ācā. at̰. kəhrpə̄m. utaiiūitīš dadāt̰. ārmaitiš. ṇnmā. aēšą m. tōi. ā. aŋhat̰. yaϑā. aiiaŋh ā. ādānāiš. pouruiiō.
Y30.8: at̰cā. yadā. aēšąm. kaēnā. jamaitē. aēnaŋhąm. at̰. mazdā. taibiiō. xš aϑrəm. vohī. manaŋhē. manaŋhā. manaŋhē. manaŋhā. vōi.vōd āitī. aēibiiō. sastē. ahurā. yōi. aṣ̌āi. dadən. zastaiiō. drujəm. kāhen damīdan barābar-e ḫod češm andāzad.
Y30.9: at̰ā. tōi. vaēm. x́ii āmā. yōi. īm. frašīəm. kərənāun. kərənaun. kərənāun. kərənaun. ah mazdā̊scā. ahu rā̊ŋhō. āmō.astrā. baranā. aṣ̌ācā. hiiat̰. astrā. baranā. aṣ̌ācā. aŋhat̰. aŋhat̰. hiiat̰. haϑrā. manā̊. bauuat̰. yaϑrā. cistiš. aŋhat̰. maēϑā.
Y30.10: adā.zī. a uuā. drījō. auuō. bauuaitē. skəṇd ō. spaiiaϑrahiiā. at̰. asištā. yaōjaiṇte. āhišitōiš. vaŋh ə̄uš. manaŋhō. mazdā̊. aṣ̌ax́iiāc ā. yōi. zazəṇtī. vaŋhāē. srauu ahe.
Y30.11: hiiat̰. tā. uruuātā. sašaϑ ā. yā. mazdā̊. daδāt̰. maš́iiā̊ ŋhō. xᵛə̄ticā. ə̄nəitī. hiiat̰cā. d rəgə̄m. drəguuō.dibiiō. rašō. sauu aca. aṣ̌uuabiiō. at̰. aipī. tāiš. a ŋhaitī. uštā.
Y30.12: MN ahiiā. yāsā. 2 bʾl gwptn'
Y30.13: yaϑā. ahī. vairiiō. 4 bʾl
Y30.14: aṣ̌əm. vo hī. 3 bʾl gwptn'
Y30.15: at̰.tā.vaxšiiąm. hā itīm. y.
Y30.16: yeŋ́hē. hātąm. tā sar ḫāndan tās cā. y.
Y31:
Y31.1: tā. və̄. uruuātā. marəṇtō. agāštā. vacā. sə̄ŋhā.mahū. ibiiō. yōi. uruuātāiš. drīžō. aṣ̌ah iiā. gaēϑā̊. vīmaərəṇcaitē. at̰. cīt̰. aēibiiō. vahtā. yōi. zaraz əaŋhən. mazdā̊.
Y31.2: yezī. āiš. nōit̰. ur uuānē. aduuā̊. aibī.dərəštā. vaxiiā. at̰. vā̊. vīspə̄ṇg. āiiōi. yaϑā. ra tum. ahuraō. vaēdā̊. mazdā̊. aiiā̊ ąsaiiā̊. yā. aṣ̌āt̰. hacā. juuā mahē.
Y31.3: yąm. dā. maińiiī. āϑrācā aṣ̌ācā. cōiš. rānōibiiā. xšnīt əm. haiiat̰. uruuatəm. cazdōṇŋhuuō cazdōṇŋhuuao. cazdōṇŋhuuō cazdōṇŋhuuaō tat̰. nə̄. mazdā. vīduuanō. vōcā vaōcā vōcā vaōcā hizuuā. ϑβahiiā. ā̊ŋhō. yā. jauu aṇtō. vīspə̄ṇg. vāuraiiā.
Y31.4: yad ā. aṣ̌əm. zauuīm. aŋhən. mazdā̊sc ā. ahurā̊ŋhō. aṣ̌icā. ārmaitī. vah ištā. aṣ̌asā. manaŋhā. mēibiiō. xšaϑrəm. aōjaŋhuuat̰. yehiiā. və rədā. vanaēmā. drujim. hāvan zadan hum orvarām k hāvan andāḫtan
Y31.5: tat̰. mōi. vīcidiiāi. cā. vaōcā. vō cā. vaō cā. hiiat̰. mōi. aṣ̌ā. dātā. vahiiō. v īduiiē. vohī. manaŋhā. mə̄ṇcā. daidiiāi. yehiiāmā. ərəšəš. cīt̰. mazdā̊i. ahurā. yā. nōit̰ aŋhat̰. aŋhaitē. vā.
Y31.6: ahmāi. aŋh at̰. vahištəm. yə̄. mōi. vīduuā̊. vaōcāt̰ haitīm. mąϑrəm. yəm. hauruuaϑāϑō. aṣ̌ahiiā amamərətātascā. mazdāi. auuat̰ at̰. xšaϑrəm. hiiat̰. hōi. vohī. vaxšat̰. manaŋhā.
Y31.7: yastā. maṇt ā̊. paōuruiiō. raōcə̄būš. raōiϑβən. xᵛāϑrā. huuō. xraϑβā. dąmiš. aṣ̌əm. yā. dāraiiat̰. vahištəm. manō. tā. mazdā. maińiiə̄. uxšiiō. yə̄. ā. nīrə̄mc ahurā. haōmō.
Y31.8: at̰. ϑβā. mə̄ṇŋ́hū. aōuruuīm. mazdā̊. yazīm. stōi. m naŋhā. vaŋhə̄uš. patarəīm. manaŋ hō. hiiat̰. ϑβā. hīm. cišmainī. hə̄ṇgrabəm. haitīm. aṣ̌ahiiā. dąm m. aŋhə̄uš. ahurəm. š́iiaōϑanaēšaē.
Y31.9: t βōi. asārmaitiš. ϑβōi. ā. gə̄uš. tašā. as. xratuš. maińiiuš. mazd . ahurā. hiiat̰. ax́āiiāi. ax́iiāi. ax́āiiāi. ax́iiāi. dadā̊. paϑā. paϑąm. paϑā. paϑąm. vāstriiāt̰. vā. āitē. yə̄. vā. vāstriiāt̰. vā. āitē. yə̄. vā. nōit̰. aŋhat̰. vāstriiō.
Y31.10: at̰. hīahiiā. frauuarətā. vāstrə̄m. a xiiāi. fšuiiaṇtəm. ahurəm. aṣ̌auu nəm. vaŋhə̄uš. fšə̄ŋhə̄m. manaŋhō. ōit̰. mzdā. auuāstriiō. dauuąsci nā. humərət iš. baxštō.
Y31.11: hiiat̰. nə̄. mazdā. paōuruuīm. gaēϑā̊scā. taš ō. daēnā̊scā. ϑβā. manaŋhā. xra. tīšcā. hiiat̰. astuuaṇtəm. δa. dā̊. uštanəm. hiiat̰. š́iiaōtanācā sə̄ṇghąscā. yaϑrā. varənə̄ṇg. va sō. dāiietē.
Y31.12: aϑrā. vācim. baraitē. miϑā.huuacā̊vā. ərəš.vacā̊. vā vīduuā̊. vā. iuuīduuā̊. vā. ahiiā zərəzdācā. manaŋhācā. ānuš.haxu š. ārmaitiš. maińiiə̄. pərəsāitē. y aϑrā. maēϑā.
Y31.13: yā. frasā. āuuīšiiā yāuuā. mazdā. pərəsāētē. taiiā yə̄. vā. kasūuš. aēnaŋhō. ā. mazi štąm. aiia.maitē. būjim. tā. ciš mə̄ṇg. ϑβisrā. hāraō. aibī. aṣ̌ ā. aibī. vīnahē. vīspā.
Y31.14: tā.ϑβ ā. pərəsā. ahurā. yā.zī. āitū. jaēṇg.haiticā. yā̊. išudō. da dəṇtē. dāϑranąm. hacā. aṣ̌aōnō. yā̊scā. mazdā. driguuō.dəbiiō. ya ϑā. tā̊. aŋhən. hə̄ṇkərətā. hiiat̰.
Y31.15: pərəsā. huuat̰. yā. maēniš. yə̄ d rəguuaītē. xšaϑrəm. hānāitē. du š.šiiaōϑanāi. ahurā. yə̄ nōit̰. j iiō.tm. hanarə. vīnastū. vās striiehiiā. aēnaŋhō. pasīuš. v rā.at̰cā. adrujiiaṇtō.
Y31.16: pərəsā. auua . yaϑā. huuō. yə̄. hudānōiš. dəmana ahiiā. xšaϑrəm. šōiϑrahiiā. vā. d ax́iiə̄uš. vā. aṣ̌ā. fradaϑāi. as pərəzatā. ϑβāuuąs. mazdā̊. ahurā yadā. huuō. aŋhat̰. yā.š́iiaōϑa nascā.
Y31.17: kaϑārūm. aṣ̌auuā. vā. dr əguuā̊. vā. vərənauuaitē. maziiō. v īduuā̊. vīdušə̄. mraōtū. mā. əuuū duuā̊. aipī.dibāuuaiiat̰. zdīnə̄. mazd ā. ahurā. vaŋhə̄uš. fradaxštā. manaŋhā.
Y31.18: māciš. at̰. və̄. drəguuatō. mąϑrąscā. gə̄štā. sāsnā̊scā. zī. dəmānəm. vīsəm. šōiϑrəmā. vā. dax́iiūm. vā. ādāt̰. dušitā cā. marəkaēcā. aϑā. īš. sāzdīm. snaiϑišā.
Y31.19: gīštā. yə̄. maiṇtā. aṣ̌əm. ahīm.biš. vīduuā̊. ahurā. ə žuxδāi. vacaŋhąm. xšiiamnō. h zuuō. vasō. ϑβā. āϑrā. suxrā. māzdā. vaŋhāu. vīdātā. rąnaii .
Y31.20: yə̄. āiiat̰. aṣ̌auuamnəm. dauuamnəm. hōi. aparəm. xšiiō. darəgaēm. āiiə̄. təmaŋhō. duš.xᵛarətīm. auuaētā̊ s. vacō. tə̄m. vā. ahīm. drəguuat ō. š́iiaōϑanāiš. xᵛāiš. daēnā. na šat̰.
Y31.21: mazdā̊. dadāt̰. ahuraō. hauruu atō. amərətātasx́ā. amərətātascā. amərətātasx́ā. amərətātascā. bīraōiš. ā. aṣ̌ax́iiācā. xᵛā.paitiiāt̰. x šaϑrahiiā. saraō. vaŋhə̄uš. vaz. duuarə̄. manaŋhō. yə̄. hōi. maińiiū. š́iiaōϑanāišcā. uruuaϑō.
Y31.22: ciϑrā. ə̄. hudā̊ŋhē. yaϑinā. vaēdimnāi. manaŋhā. vohī. huuō. xšaϑrāi. aṣ̌əm. vacaŋhā. š́iiaōϑanāicā haptə̄. huuō. tōi. mazdā. ahurā. vāzištō. aŋhaitū. astiš.
Y31.23: ahii ā. yāsā. 2 bʾl gwptn'
Y31.24: yaϑā. ahū vaəriiō. 4 bʾl gwptn'
Y31.25: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl
Y31.26: t ā.və̄.uruuātąm. hāitīm
Y31.27: ẏeŋ́hē. hātąm. tā sar ḫāndan tāscā
Y32:
Y32.1: ax́iiācā. xᵛaētuš. yāsat̰. a hiiā. vərəzə̄nəm. mat̰. airiiamnā. ahiiā. daēuuā. mahmī. manō. ahura hiiā. uruuāzimā. mazdā̊. ϑβōi dūtā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā. tə̄ṇg . dāraiiō. ōyōi. vā. daibišətū
Y32.2: aēibiiō. mazdā. ahuraō. sārəm.nō. vohī. manaŋhā. xšaϑrəmāt̰. xšaϑrāt̰. xšaϑrəmāt̰. xšaϑrāt̰. hacā. pa itū.mraōt̰. aṣ̌ā. huš.haxā. xᵛə̄nuuā tā. spəṇtąm. və̄. ha. ārmaitīm. va ŋhīm. varəmaidū. hā.nə̄. aŋhat̰.
Y32.3: at̰. y ūš. daēuuā. vīspā̊ŋhō. akāt̰. ma naŋhō. stā. ciϑrəm. yascā. vā. maš yazaitē. drə̄jascā. pairi.matōiš cā. š́ōmąm. aipū. daibitānā. yā iš. asrīdūm. bīmiiā̊. haptaiϑə̄.
Y32.4: t̰. yīštā. framīm.aϑā. yā. maṣ̌ iiā. acištā. daṇtō. vaxšəṇtē. d ēuuō.zuštā. vaŋhə̄uš. sūždiiamn nā. manaŋhō. mazdā̊. ahurahiiā. xr atə̄uš. nasiiaṇtō. aṣ̌āat̰cā
Y32.5: t tā. dəbinōtā. maṣ̌īm. hujiiātōiš amərətātascā. hiiat̰ vā̊akā. ūmanaŋhō. ūmanaŋhā. ūmanaŋhō. ūmanaŋhā. yə̄ṇg daēuuə̄ṇg akāscā. ma iniiuṣ̌āš akā. š́iiaōϑanəm. vacaŋhā yāpracəncinas. dərəguuaṇtəm. xšaiiō.
Y32.6: p pōurā.ūnā. ūnā. ēnāxštā. yāiš. sa rāuua.yə ətə. yaezī.šaϑā. hāt hāt hātā.marānē. ahurā. vahištā. vōistā. manaŋhā. ϑβahmū. və̄. ma zdā̊. xšaϑraōi. aṣ̌aēcā. sə̄ṇghō. vīdąm.
Y32.7: aēšąm. aēnaŋhąm. naēcūt. naēcūə. naēcūt. naēcūə. vīduuō. aōjōi. hā.draōiiā. yā. jō iiā̊. sə̄ṇghaitē. yāiš. srāuuē. xᵛaēnā. aiiaŋhā. yaēšąm. tē. ahur ā. ərəxtəm. mazdā. vūdištō. ahū.
Y32.8: šąm. aēnaŋhąm. vī.vaŋhušō. srā uuī. yim.ascūt̰. yə̄. mašiiə̄ṇg. c ixᵛnušō. ahmākə̄ṇg. gāuš. bagā. xᵛārəmnō. aēšąmcūt̰. ā. ahmū. ϑβa hmū. mazdā. vīciϑōi. aipū.
Y32.9: duš. sastiš. srauuā̊. mōrəṇdat̰. huuō. jiiātə̄uš. sə̄ṇghanāiš. xratīm. apō. mā. ūštīm. apaiiaṇtā. bərə xtąm. hāitūm. vaŋhə̄uš. manaŋhō. tā. uxδā. maińiiə̄uš. mahiiā. mazdā̊ aṣ̌āicā. yūšmaibiiā. gərəzdū. gərəzē. gərəzdū. gərəzē.
Y32.10: huuō. mā āō. mānā. srauuā̊. mōrəṇdat̰. yə̄a cištəm. vūnaŋhū. ōgədā. gąm. aṣ̌əbiiā. huuarəcā. yascā. dāϑə̄ṇg. drəguuatō. dadād. yascā. vāstrā. vīuuāpat̰. yascā. vadarə̄. v ōiždat̰. aṣ̌āunə̄.
Y32.11: taēcīt̰. mā. mōrəṇ dṇ. jiiaō.tīm. yōi. driguuaṇtō. m azbīš. cikōitərəš. aŋhə̄ušcā. a ŋhuuascā. apaiieitē. raēxšnā̊ ŋhō. vaēdəm. yōi. vahištāt̰. a ṣ̌āunē. mazdā̊. rārəšiiąm. manaŋ hō.
Y32.12: yā rā̊ŋhaiiən. srəuuaŋhā. v ahištāt̰. š́iiaōϑanāt̰. marətā nō. aēibiiō. mazdā̊. akā. mraōt̰. yō. i. gə̄uš. mōrəṇdṇ. uruuāxš.uxδtī. uruuāxš.uxtī. uruuāxš.uxδtī. uruuāxš.uxtī. jiiaōtīm. yāiš. grəhmō. aṣ̌āt̰. varətā. karapā. xšaϑrə mcā. aēšanąm. drujəm. hāvan zadan
Y32.13: yā. xšaϑrā. gərə̄hmō. hīšasat̰. ac ištahiiā. dəmānē. manaŋhō. a ŋhə̄uš. marəxtāraō. ahii. yaē cā. mazdā̊. jīgərəzat̰. kāmū. ϑβahiiā. mąϑrānō. dītūm. yə̄. īš. pād.darəsāt̰. aṣ̌ahiiā.
Y32.14: ahiiā. grūmō. ā.h.āhōi.tōi. nūkāuuaiiascūt̰. x. xratūš. nə̄. daδāt̰. varəcā. hūcā. fraidiuuā hiiat̰. vīsə̄ṇtā. drəguuaṇtəm. auuō. hiiat̰cā. gāuš. jaiδiiāi. mraōmī yə̄. dīraōšəm. saōcaiiat̰. auuō.
Y32.15: an āiš. āuuū.nə̄.nāsā. yā. karapōtā̊ scā. kiuuə̄tā̊scā. auuāiš. aibū. yə̄ṇg. daiṇtī. nōit̰. jiiātə̄uš. x šaiiamnə̄ṇg. vasō. tōi. ābiiā. bai riiā̊ṇtē. vaŋhə̄uš. ādimānē. mana ŋhō.
Y32.16: hamə̄m. tat̰. vahištācīt̰. yə̄. uš.uruaiiaē. siiascūt̰. dahmahiiā̊. xšaiiąm. d. d. mazdā. ahurā. ye hiiāmā. aiϑūšcūt̰. duuaēϑā. hii at̰. aēnaŋhē. driguuatō. ə̄ənānū. iš́i ə̄ṇg. aŋhaiiā.
Y32.17: ahiiā. yāsā 2 bʾl tā uruuānəm. ḫāndan
Y32.18: yaϑā. ahū. vairiiō. 4 bʾl gwptn'
Y32.19: aṣ̌əm. vohū. 3 bʾl gwptn'
Y32.20: xᵛa tumaitīm. hāitīm. a y.
Y32.21: yeŋ́hē. hātąm. tā sar tāsca y.
Y33:
Y33.1: yaϑ.āiš iϑā. varəšaitē. yā. dātā. aŋ hə̄uš. pōuruiiehiiā. ratūš š́ii aōϑanā. razištā. drəguuataēcā. hiiat̰cā. aṣ̌auunē. yex́iiācā. hə̄məiiasaitē. miϑahiiā. yācā. hōi. ārəzuuā.
Y33.2: at̰. yə̄. akəm. dərəguuāitē. v acaŋhā. vā. at̰. vā. manaŋhā. zas taōibiiā. vā. varəšaitē. vaŋh ā̊. vācōiϑaitē. astūm. tōi. vā rāi. rādiṇtē. ahurahiiā. zaōšəm. mazdā̊.
Y33.3: yə̄. aṣ̌āunē. vahištəmō. vahištō. vahištəmō. vahištō. xᵛū tū. vā. at̰. vā. vərəzə̄niiō. airiiam nā. vā. ahurā. vūdąs. vā. ϑβax šaŋhā. gauuōi. at̰. huuō. aṣ̌ahii ā. aŋhat̰. vaŋhə̄uš. vāstrə̄. ma naŋhō.
Y33.4: yə̄. ϑβat̰. mazdā̊. asruštū m. akəmcā. ya ya manō. yazāi. apā. xᵛaētə̄ušcā. tarə̄.maitīm. vərəz ə̄nax́iiācā. nazdištąm. drujim. hāvan airiiamnascā. nadəṇtō. gə̄ušcā. vāstrāt̰. acištəm. maṇtūm.
Y33.5: y astē. vūspē.mazištəm. sūraō šəm. zbaiiā. auuaŋhānē. apānō. darəgō.jiiāitə̄m. āxšaϑrəm. v aŋhə̄uš. manaŋhō. aṣ̌āt̰. āirəzī š. paϑō. yaēšī. mazdā̊. ahurō. šūətē.
Y33.6: yə̄. zaōtā. aṣ̌ā. ərəzu š. huuō. maińiiə̄uš. ā. vahištāt̰. kaiiā. ahmāt̰. auuā. manaŋhā. yā. vərəziiə̄idiiāi. maṇtā. vāstriiā. tātōi. iziiā. ahurā. mazdā. daršt ōišcā. hīm.parštōišcā.
Y33.7: āmā. āidūm. vahištā. āxᵛaiϑiiōišcā. mazdā. darəšat̰cā. aṣ̌ā. vohū. manaŋhā. yā. sruiiē. parə̄. magō nō. āuuiš.nā̊. aṇtarə. hiṇtū. nəm axᵛaitīš. ciϑrā. rātaiiō.
Y33.8: fraō mōi. frauuōizdūm. arəϑā. tāiiā. vohī. šauuāi. manaŋhā. yasnəm. mazdā. xšmāuuatō. at̰. vā. aṣ̌ā. staōmiiā. vacā. δātā. və̄. amərət ā̊scā. utaiiūitū. hauruuatās. dr aōnō.
Y33.9: at̰. tōi. mazdā̊. tūm. maińiiūm aṣ̌aō.xšaiiaṇtā̊. sarəidiiaiiā̊. xᵛ āϑrā. maēϑā. maiiā. vahištā. bar ətū. manaŋhā. aiiā̊. araōi. hā.ku rənəm. yaiiā̊. chaciṇ. haciṇtē. chaciṇ. haciṇtē. uruuąnō.
Y33.10: vīs pā̊.stōi. hujītaiiō. zū. ā̊ ŋharə̄. yā̊scā. həṇtē. yā̊scā. m azdā̊. bauuaiṇtē. ϑβahmū. hūš. zšə̄. ā.baxšō.huuā. vohū. uxšii manaŋhā. xšaϑrā. aṣ̌āi. uštā tanūm
Y33.11: MN yə̄. sinəuuištō. ahuraō. mazdā scā. ārmaitišcā. aṣ̌əmcā. frād at̰.gaēϑəm. manascā. vohū. xša ϑrəmcā. sraōtā.mōi. amərəždātā. mōi. ādāi. kahiiācūt̰. paitū. wytʾ yt 3 bʾl gwptn' yə̄. siuuištō. paitū 3
Y33.12: usmōi. uzārəšuuā. ahurāi. ārmaitū. tə uuūšūm. dasuua. spə̄ništā. maiń iiō. mazdā. vaŋhuiiā. zauuō. ād ā. aṣ̌ā. hazō. ə̄mauuat̰. vohū. ma naŋhā. fəsəratūm.
Y33.13: rafəδrāi. vouru. caṣ̌ānē. dōišū.mōi. yā.və̄. aibi frā tā. tā. xšaϑrahiiā. ahurā. yā. vaŋhə̄uš. aṣ̌iš. manaŋhō. fraō. spəṇtā. ārmaitē. aṣ̌ā. daēnā̊. fradaxšiiā.
Y33.14: adrā̊. rātąm. zaraϑuštraō. tanauuascūt̰. xᵛax́ii ā̊. uštanəm. dadāitū. pauruuatātə m. manaŋhascā. vaŋhə̄uš. mazdā̊. š́iiaōϑanahiiā. aṣ̌āi. yācā. ux daxx́iiācā. sraōšəm. xšaϑrəmcā.
Y33.15: hiiā. yāsā. 2 bʾl.
Y33.16: yaϑā. ahū. vair ō. 4 bʾl
Y33.17: aṣ̌əm. vohū. 3 bʾl gwptn'
Y33.18: yaϑā. ušitąm. hāitąm. y.
Y33.19: yeŋ́hē. hā tąm. OD LOYŠE
Y34:
Y34Header: 14 wycʾst Y 4
Y34.1: ẔNE gywʾk' ḆYN hwm pʾlk' H-šn' OL hʾwn' lʾspyk dhšn' OL YDE hwy zwt' YḆLWN-yt' zwt'' hʾwn' KON OHDWN-yt' zwhl ḆYN Q̱DM YḆLWN-šn' yā. š́iiaōϑanā. yā. vacaŋhā. yā. yasnā. amərətatātəm. aṣ̌əmc ā. taibiiō. dā̊ŋhā. mazdā. xšaϑ rəmcā. hauruuatātō. aēšąm. tōi. ahurā. əhmā. pōuru.təmāiš. das tē.
Y34.2: at̰.cā. aētōi. manaŋhā. ma ińiiušcā. vaŋhuš. vūspā. dātā. spəṇtax́iiācā. nərəš. š́iiaōϑanā. yehiiā. uruuā. aṣ̌ā. hacaitē. p airi.gaitē. xšmāuuatō. vahmū. mazdā̊. garaōibūš. garaōibīš. garaōibūš. garaōibiš. stə̄tąm.
Y34.3: at̰. tōi. miiazdəm. ahurā. nəmaŋhā. aṣ̌āic ā. dāmā. gaēϑā̊. vūspā̊. āxš aϑrəōi. yā. vohū. ϑraōštā. manaŋ hā. āraōi.zū. hudā̊ŋhō. vūspāi š. mazdā. xšmāuuasū. sauuōi.
Y34.4: at̰. tōi. āϑrūm. ahurāi. aōjōṇghauua ṇtəm. āaṣ̌ā. usūmahē. astīšt əm ə̄mauuaṇtəm. stōi rapaṇtē. ciϑrā.auuaŋhəm at̰. mazd ā. daibšiṇtē. zastāiš.tāiš. dərəštā.aēnaŋhəm.
Y34.5: kat̰. və̄. xšaϑ rəm. kā. īštiš. š́iiaōϑanāiš. ma zdā. yaϑā. vā. hahmē. aṣ̌ā. voh ī. manaŋhā. ϑrāiiaōidiiāi. drigə̄m. yīšmākəm. parə̄.vā. vīspāiš. parə̄uuaōxəmā. daēuuāišcā. xrafsptrāiš. xrafstrāiš. xrafsptrāiš. xrafstrāiš. maš́iiāišcā.
Y34.6: yezī. aϑā. stā. haitīm. mazdā. aṣ̌ā. vohī. manaŋhā. at̰. tat̰. mōi. dax štəm. dātā. ahiiā. vaŋhə̄uš. vū spā. maēϑā. yaϑā. vā. yazimnas cā. uruuidiiāi. stauuas. aiienū. paitū.
Y34.7: kuϑrā. tōi. arəδrā. mazdā. yōi. vaŋhə̄uš. vaēdəmnāi. manaŋh ō. sə̄ṇghūš. raēxnā̊əhō. raēxnā̊. raēxnā̊əhō. raēxnā̊. aspə̄ṇ cīt̰. sāδrācūt̰. ciϑnā̊ŋhō. aspə̄ ciϑnā̊ŋhō. aspə̄ cixraiiō. ušəurə̄. naēcūt. naēcūt̰. naēcūt. naēcūt̰. tə̄m. aiń iiə̄m. yīšmat̰. vaēdā. aṣ̌ā. aϑā ā.nā̊. ϑrāzdīm.
Y34.8: tāiš. zū.nā. š́ii š́iiaōϑanāiš. biieṇtē. y y yə̄šū as. pairi. pourubiiō. ϑiiejō. hiia t̰. asaōjiiō. nāidiiā̊ŋhəm. ϑβahiiā mazdā. ąstā. uruuātahiiā. yōi. nōit̰. aṣ̌əm. maińiiaṇtā. aēibiiō. dūirē. vohū. asmanō.
Y34.9: yōi. spəṇtą m. ārmaitūm. ϑβahiiā. mazdā̊. bərə xδąm. vūdušō. duš.š́iiaōϑanā. auu azazat̰. vaŋhə̄uš. əuuistū. manaŋh ō. aēibiiō. maš. aṣ̌ā. siiazdat̰. yauuat̰. ahmat̰. aurunā. xrafstrā.
Y34.10: ahiiā. vaŋhə̄uš. manaŋhō. š́iiaō ϑanā. vaōcat̰. garəbąm. huxratuš. spəṇtąmcā. ārmaitūm. dąmūm. vūduuā̊. haiϑąm. aṣ̌ahiiā. cā. vīspā. ahurā. ϑβahmū. ma zdā. xšaϑraōi. āuuaōiiaϑrā.
Y34.11: at̰. t ōi. ubaē. hauruuā̊scā. xᵛarəϑāi. at̰. tōi. at̰. tōi. ā. amərətatā̊scā. vaŋhə̄ uš. xšaϑrā. manaŋhō. aṣ̌ā. mat̰. ārmaitiš. vaxštā. uaiiūitū. t̰əuuūšī. təuuūšī. t̰əuuūšī. təuuūšī. tāiš. ā. mazdā. vūda uuaēšąm. ϑβōi. ahū.
Y34.12: kat̰. tōi. rā zaraē. kat̰. vašə̄. kat̰. vā. stūt ō. kat̰. vā. yasnahiiā. srūiδiiāi mazdā. frāuuaōcā. yā. vūdāiiāt̰. a ṣ̌īš. rāšnąm. sə̄šānā̊. aṣ̌ā. paϑō. vaŋhə̄uš. xᵛaētə̄ṇg. manaŋhō.
Y34.13: tə̄m. a duuānəm. ahurā yə̄m. mōi. maraōiš. vaŋhə̄uš. manaŋhō. daēnā̊. saōšii aṇtąm. yā. hū.karətā. aṣ̌ācū t̰. uruuāxšat̰. hiiat̰. cuuāštā. hudā̊biiō. mūždəm. mazdā. yeh iiātū. daϑrəm.
Y34.14: tat̰. zū. mazdā. vairūm. astuuaitē. uštanāi. dāt ā. vaŋhə̄uš. š́iiaōϑanā. manaŋhō. yōi. zū. gə̄uš. vərəzə̄nē. aziiā̊. mākąm. hucistūm. ahurā. xratə̄ uš. aṣ̌ā. frādō. vərəzə̄nā. MN
Y34.15: mazd ā. at̰. mōi. vahištā. srarauuā̊s cā. š́iiaōϑanācā. vaōcā. tātū. vohū. manaŋhā. aṣ̌āicā. išudi m. stūtō. xšmākā. xšaϑrā. ahurā. frašə̄m. vasnā. haiϑii ə̄m. dā̊. ahūm. 4 bʾl gwptn' mazdā. at. ahūm ḫāndan
Y34.16: ahiiā. yāsā. 2 bʾl tā uru nəm.
Y34.17: yaϑā. ahū. vairiiō 4 bʾl
Y34.18: aṣ̌əm. vohū. 3 bʾl
Y34.19: yā.š́iiaōϑ nąm. hāitūm. y. ahunuuaitūm. gāϑąm. aṣ̌aōnūm. y. ahunuuait iiā̊. gāϑaiiā̊. hiṇdātā. y.
Y34.20: yeŋ́hē. hātąm OD LOYŠE
Y35:
Y35Header: 15' wycʾst Y 3 gʾs.
Y35.1: ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌a he. ratūm. y. y. amərətā. aməṣ̌ā. amərətā. aməṣ̌ā. spəṇtā. hu xšaϑrā. huδā̊ŋhhō. y. vūspąm. aṣ̌aōnō. aṣ̌aōnūm. aṣ̌aōnō. aṣ̌aōnūm. sm. y. maińiiauuīm cā. gaēϑaiiūmcā. gaēϑaiiąmcā. gaēϑaiiūmcā. gaēϑaiiąmcā. birəj. vaŋhə̄ iš. aṣ̌ahe. bərəjō. daēnaiiā̊. va ŋhāiiā. zdaiiasnōi. māzdaiiasnōiš. zdaiiasnōi. māzdaiiasnōiš.
Y35.2: humanąm. OD vohunąm. 2 bʾl gwptn'
Y35.3: tat̰. a at̰. vairmaide. ahur. mazdā. aṣ̌ā. srūrā. hiiat̰. aē. mainimādicā. mainimadicā. mainimādicā. mainimadicā. vōcōimācā. vərəzimā cā. yā. hātąm. š́iiaōϑananąm. vahəištā. x́iiāt̰. ubaōibiiā ahubiiā.
Y35.4: gauuōii. adāiš. tāš š́iiaōϑanāiš. yāiš. vahištā iš. fraēšiimah . rāmācā v astrəmcā. dazdii.yāi. sārāānauuaϑascā sāruānuuaϑascā sārāānauuaϑascā sāruānuuaϑascā t̰ca. asurunuuatascā. xšaϑiie ṇtat̰ca. axšaiieṇtasca.
Y35.5: MN huxšaϑraōtəmāi. bāat̰. xšaϑrəm ahmat̰. hiiat̰. aibū. dadimahecā cūšmahecā. huuąn.mahecā̊. hiiat̰. mazdā. ahurāi. aṣ̌āicā. vahištāi. 4 bʾl gwptn'
Y35.6: yaϑā. āt̰. utā. nā.vā. nāiri.vā. vūdā̊. haiϑūm. aϑā. hat̰. vohū. tat̰. ə̄əādū. vərəziiātūcā. ūt̰. ahm āi. fracā. vātōiiaōtū. ūt̰. ibiiō. yōi. ūt̰. aϑā. vərəziiąn. y aϑā. ūt̰. astū.
Y35.7: ahurahiiā.zū. a t̰. və̄. mazdā. yasnəmcā. vahməmc ā. vahištəm. amə̄hmaidū. gə̄uš cā. vāstrəm. tat̰. at̰. və.rəziiā mahū. fracā. vātə̄iiāmahē. y ātə̄. isāmaidī
Y35.8: MN. aṣ̌ahiiā. āat̰. sairū. aṣ̌ahiiā. vərəzə̄ne. ka hmāicūt̰. hātąm. jūjišąm. v ahištąm. ādā. ubaōubiiō. ahubiiā. 2 bʾl gwptn'. aṣ̌ahiiā. 2 ḫāndan
Y35.9: imā. ā t̰. uxδā. vacō. ahurō. mazdā. a ṣ̌əm. maińiiā. vahiiā. frauuaōcā mā. ϑβąm. at̰. aēšąm. paitiiās tārəmcā. fraxštārəmcā. daδəmai de
Y35.10: aṣ̌ā.at̰cā. hacā. vaŋhə̄u šcā. manaŋhō. vaŋhə̄ušcā. xš aϑrāt̰. staōtāiš. ϑβāt̰. ahurā. staōtōibiiō. aibū. uxδā. ϑβāt̰. uxδōibiiō. yasnā. ϑβāt̰. yasnōi biiō.
Y35.11: yeŋ́hē. hātąm. 2 2 bār OD LOYŠE gwptn'
Y36:
Y36.1: ahiiā. ϑβā. āϑraō. vərəzaēnā. paōuruiiē. pairi.jasāmaide. m azdā̊. ahurā. ϑβā. ϑβā. maiń iiū. spə̄ništā. yə̄. ā. axtiš. ah māi. yə̄m. axtōiiōi. dā̊ŋhe.
Y36.2: uruu āzištō. huuō. nā̊. yātāiiā. paiti.jamiiā̊. ātari. mazdā. ah urahiiā. uruuāzištahiiā. uruuāz iiā. nąmištahiiā. nəmaŋhā.nā. mazištāi. yā̊ŋhąm. paitjam iiā.
Y36.3: ātarš. vō. v. vō. vōi. mazdā̊. ahura hiiā. ahū. maińiiuš. vōi. ahiiā. spə̄ništō. ahū. hiiat̰. vātōi. ahnąm. nāmanąm. nāahnąm. nāmanąm. vāzištəm. ātari. mazdā̊ ahurahiiā. tā.ϑβā. mānaəhā ja mānaəhā ja pairi. jasāmaiδe.
Y36.4: vohū. ϑβā. manaŋhā. v ohū. ϑβā. aṣ̌ā. vaŋhuiiā̊. ϑβā. ciϑ tōiš. š́iiaōϑanāišcā. vacībīš. cā. pairi.jasāmaide.
Y36.5: nəməmax́iimahē. nəməmax́iiāmahē. nəməmax́iimahē. nəməmax́iiāmahē. išūidiiā.mahū. ϑβā. mazdā. ahuriiā. ahurā. ahuriiā. ahurā. vūspāiš. ϑβā. huma tāiš. vūspāiš. hūxtāiš. vūs pāiš. huuarəštāiš. pairi.jasām aide.
Y36.6: sraētąm. at̰. tōi. kəhrpə̄m. kəhrpąm. āuuaēδaiiamahē. mazdā. ahurā. imā̊. raōcā. barəzištəm. barə zimanąm. auuat̰. yā.at̰. huuarə̄. a uuācū.
Y36.7: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'
Y37:
Y37.1: iδā. āt̰. y. ahurəm. mazdām. mazdąm. mazdām. mazdąm. yə̄ gąmcā. aṣ̌əmcā. dāt̰. apascā. dāt̰. uruuarā̊scā. vaŋhə̄uš. raōc ā̊scā. dāt̰. būmə̄mcā. vīspācā. vohū.
Y37.2: ahiiā. xšaϑrācā. mazə̄ nācā. hauuapaŋhāišcā. tə̄m. at̰. yasnanąm. pauruuatātā. y. yōi. gə̄uš. hacā. š́iiaṇtə̄.
Y37.3: ttūm. at̰. āhūiriiā. nāmə̄nū. mazdā. ahuarā. spəṇtō.tə̄mā. y. tūm. ah mākāiš. azdidīšcā. uštānāiš. cā. y. tūm. aṣ̌aōnąm. frauuaṣ̌ūšš. frauuaṣ̌uš. frauuaṣ̌ušš. frauuaṣ̌uš. narąmci. nāirinąmcā. y.
Y37.4: aṣ̌əm. a t̰. vahištəm. y. hiiat̰. sraēštə m. hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌əm. hii at̰. raōcōŋhuuat̰. hiiat̰. vūspā. vohū.
Y37.5: vohucā. manō. y. vohucā. xšaϑrəmca. vaŋhūmcā. daēnąm. vaŋhūmcā. fsəratūm. vaŋh īmcā. ārmaitə̄m.
Y37.6: yeŋ́hē. hā tąm. OD LOYŠE gwptn'
Y38:
Y38.1: imąm. āat̰. ząm. gə̄nābūš. haϑrā. y. yānā̊. ba raitū. yāscā. tōi. gə̄nā. ahu rā. mazdā. aṣ̌āt̰. hacā. vairii ā̊. tā̊. y.
Y38.2: īžā̊. yaōštaiiā. f əraštaiiā̊. ārmataiiō. vaŋhū m. ā.bīš. ā.būš. ā.biš. ā.būš. aṣ̌īm. vaŋhūm. ūṣ̌ īm. vaŋhūm. āzūitūm. vaŋh ūm. frasastūm. vaŋhūm. azūitūm. vaŋhūm. fra. azūitūm. vaŋhūm. fra. parīṇdūm y.
Y38.3: āpō. at̰. y. maēkaṇtūš.hē. bauuaṇtūšcā. frauuazaŋhō. ah urahānūš. ahurahiiā. hauua paŋhā̊. hupərəϑβā̊scā. vā̊. huuō γžaϑā̊scā. hūšnāϑrā̊scā. ubō ibiiā. ahubiiā. cagəmā.
Y38.4: ūitū. y ā. və̄. vaŋhūš. hauraō. mazdā̊. nāməm. daδāt̰. vāiš. vāiš. tāiš. tāiš. vaŋhudā̊. hiiat̰. vā. dadāt̰. tāiš. vaŋhudā̊. hiiat̰. vā. dadāt̰. tāiš. vā̊. y. t āiš. fraiiąmahū. tāiš. nəmax́ii āmahū. tāiš. išə̄idiiāmahē.
Y38.5: apascā. vā̊. ūzūšcā. vā. mā tərąšcā. vā. agəniiā̊. drəgā. dāiiaŋhō. vūspō.paitiš. ā uuaōcāmā. vahištā̊. sraēšt auuā. və̄. vaŋhūš. rātōiš. dar əgō.bāzuš. nā.šə̄. paitū.viiā dā̊. paitū.sə̄ṇdā̊. mātaraō. jū taiiō.
Y38.6: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gw ptn' .
Y39:
Y39.1: iϑā. āt̰. y. gə̄uš. uruuā nəmcā. tašānəmcā. ahmākə̄ṇ g. āat̰. urunō. pasukanąmcā. yōi. nā. jūjišəṇti. yaēibiiascā. tō i. āiiaēcā. aēibiiō. ā. aŋhən.
Y39.2: daitikanąmcā. aidiiūnąmcā. hii at̰. urunō. y. aṣ̌āunąm. āat̰. urunō. aṣ̌āunąm. āat̰. urunō. kudō.zātanąmcūt̰. narąmcā. nāirinąmcā. yaēšąm. vahišūš. daēnā̊. vanaiṇtūm. v ā. və̄ŋhən. vā. vōnarə. vā.
Y39.3: āat̰ iϑā. y. vaŋhūšcā. ūt̰. vaŋhūš cā. ūt̰. spəṇtə̄ṇg. aməṣ̌ə̄ṇg. y auuaējaiiō. yauuaēsiiō. yōi. va ŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iiaṇtū. y ā̊scā. u uitū.
Y39.4: . MN. yaϑā. tē. ū. ahurā. mazdā̊. mə̄ŋhācā. vaō cascā. dā̊scā. varəšcā. yā. vohū. aϑā. tōi. dadəmahē. aϑā. cūšmahē. aϑā. ϑβā. āiš. y. a ϑā. nəmax́iiāmahē. aϑā. išə̄ idāiiāmahē. ϑβā. mazdā. ah urā. 2 bʾl gwptn yaϑā. tē.ū. ahurā.
Y39.5: va ŋhə̄uš. xᵛaētə̄uš. xᵛaētātā. va ŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairi.j asāmaide. vaŋhə̄uš̊. vaŋhušiiā̊. vaŋhə̄uš. vaŋhušiiā̊. fsəratuuō. vaŋhuiiā̊. ārmaitōiš.
Y39.6: yeŋ́hē. hātąm. OD 2 bʾl OD LOYŠE tā sar do bār
Y40:
Y40.1: ū ā.hū at̰. paiti. nadāhē. mazdā̊. ahur ā. mazdąmcā. būuuaricā. karəšuu ā. rāitū. tōi. xra.paitū. ahma t̰. ahiiat̰. aibū. hiiat̰. mūždəm. mauuaē ϑəm. mauuaēϑəm. mauuaēϑəm. fradadātā. daēnāb iiō. mazdā. ahurā.
Y40.2: ahiiā. huuōnū. dāitū. ahmāica. ahuiiē. manax́ii āica. tat̰. ahiiā. yā. tat̰. up ā.jamiiāmā. tauuacā. haxəmā. aṣ̌ax́iiācā. vūspā̊. yaōuuē.
Y40.3: it̰ū. at̰. narąš. mazdā. ahurā. aṣ̌ aōnō. aṣ̌a.cinaŋhō. aidiiūš. vā striiə̄ṇg. darəgā. ūžiiāi. bizuu aitē. haxmaine. ahmaibiiā. ahmāi. rafənaŋhō.
Y40.4: aϑā. xᵛaētūš. aϑā. v ərəzə̄nā. aϑā. hixə̄mą. x́iiāt̰. y āiš. hišcimaide. aϑā. və̄. ut ā. x́iiāmā. mazdā. ahurā. aṣ̌auu anō. irəš́iiā. ištūm. rāitū.
Y40.5: yeŋ hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'
Y41:
Y41.1: stūtō. ga rō. vahmə̄ṇg. ahurāi. mazdāi. aṣ̌āicā. vahištāi. dadimahe.vocā. dadimahe.cā. dadimahe.cā. dadimahe.vocā. cīšmahecā. ācā. āuu aēδaiiamahe.
Y41.2: vohū. xšaϑrəm. tōi. mazdāi. ahurā. apaēmā vūspāi. yaōuuē. huxšaϑrastū.nə̄. nā.vā. nā irē.vā. xšētā. ubōiiō. aŋhuuō. h ātąm. hudāstəmā.
Y41.3: MN humāiiū m. ϑβā. ūžəm. yazatəm. aṣ̌aŋhāc əm. dadimahaide. dadmaide. dadmahaide. dadmaide. aϑā. tə̄.nə̄. gaiia scā. astəṇtā̊scā. x́iiā̊. ubaōii ō. aŋhuuō. hātąm. hudāstəmā. 2 bʾl gwptn'.
Y41.4: hanaēmācā. zaēmācā. ma zdā. ahurā. ϑβahmū. rafnahū. da rəgāiiu. aēšāiiācā. ϑβāə̄mauuatāscā. ϑβāə̄mauuatascā. ϑβāə̄mauuatāscā. ϑβāə̄mauuatascā. buiiamā. rapōišc ā. tū.nə̄. dərəgəmcā. uštācā. h ātąm. hudāstəmā.
Y41.5: ZNE gʾsʾ. ϑβ ōi. staōtarascā. mąϑranascā ahurā. mazdā. aōgəmadaēcā. usm ahecā. vūsāmadaēcā. hiiat̰. mūždəm. mauuϑəm. mauuaēϑəm. mauu ϑəm. mauuaēϑəm. fradatā. fradadātā. fradatā. fradadātā. daēn ābiiō. mazdā. ahurā. 2 bʾl gwptn'
Y41.6: ahii ā. huuō.nə̄. dāiδū. ahmāicā. ahuii ē. manax́iiāicā. tat̰. at̰. ahiiā yā. tat̰. upā.jamiiāmā. tauuā cā. sarəm. aṣ̌ax́iiācā. vūsp āi. yaōuuē.
Y41.7: yeŋ́hē. hātąm. do bār
Y41.8: humatanąm. 2 bʾl gwptn'
Y41.9: yaϑā. ahu. vairiiō. 4 bʾl
Y41.10: aṣ̌əm. vohū. 3 tn'
Y41.11: yasnəm. sūrəm. hanutaŋ tīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratīm. y.
Y41.12: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' tāsca y.
Y42:
Y42.1: yazamaide. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnahe. haptaŋhātōiš. hiṇ dātā. apąmcā. xᵛā. y. apąmcā. pərətūš. y. paϑąmcā. vūcarənā̊. y. paϑąmcā. hiṇjamanā̊. y.
Y42.2: gairūš cā. afštacinō. y. vairūšcā. ai βiždānā̊ŋhō. y. aspənāca. yiuuūnō. yūuuūnō. yiuuūnō. yūuuūnō. y. pāiiūmcā. ϑβōirəštārā. y. mazdąmcā. zaraϑuštrəmcā. y.
Y42.3: mcā. asmanəmcā. y. vātəmcā dazdąmcā. zzaraϑuštrəmcā. y.ząmcā. asmanəmcā. y. vātəmcā dazdąmcā. zzaraϑuštrəmcā. y.ząmcā. asmanəmcā. y. vātəmcā. dar əšə̄m. mazdaδātəm. y. taērə̄mcā. harašə̄mimizdiϑiiā̊. haraiϑiiā̊. harašə̄mimizdiϑiiā̊. haraiϑiiā̊. bərəzō. y. būmūmcā. vūspācā. aṣ̌aōnąm. y aṣ̌aōnąm. y vohū. y.
Y42.4: manō. vohū. urunascā. aṣ̌aōnąm. y. vāsūmcā. yąm. pa ṇcā.saδuuarəmcā̊. y. xarəmcā. y əm. aṣ̌auuanəm. y. yō. hištaiti. m aiδim. zraii ŋhō. vouru.kašah . zraiiaō. vurukaṣ̌əm. y.
Y42.5: haō . zāirūm. bərəzaṇtəm. y. haō məm. frāmīm. frādat̰.gaēϑəm. y. h aōməm. dīraōšəm. y.
Y42.6: apąmcā. fraxšpōstrəm. fraxšaōstrəm. fraxšpōstrəm. fraxšaōstrəm. y. vaiiąmca. fra.fraō ϑrəm. y. aϑā.urunąmcā. paiti.ająϑ rəm. y. yōi. iieiiṇn. dūrāt̰. aṣ̌aō īšō. dax́iiunąm. vīspąscā. am əṣ̌ąn. spəṇtąn. y.
Y42.7: yeŋ́hē. hāt ąm. OD LOYŠE gwptn'
Y43:
Y43.1: nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnūš.
Y43.2: MN. uštā. ahmāi. y ahmāi. yahmāi. uštā. kahm āicūt̰. vasə̄.xšaiiąs. mazd ā̊. dāiiāt̰. ahuraō. utaiiūitū. təuuūšə̄m. gat̰. tōi. vasəmū. aṣ̌əmiš. aṣ̌əm. aṣ̌əmiš. aṣ̌əm. dərəūidiiāi. tat̰. mōi dā̊. ārmaiti. rāiiō. aṣ̌ūš. vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō. 2 bʾl.
Y43.3: at̰cā. ahmāi. vūspanąm. vūspanąm. vūspanąm. vahištəm. xᵛāϑraōiiā nā. xᵛāϑrəm. daidūtā. ϑβā. cūcū ϑβā. spə̄ništā. maińiiū. mazd ā̊. yā. dā̊. aṣ̌ā. aṣ̌ā. vaŋhə̄uš. māiiā manaŋhō. vūspā̊. aiiārə̄. darəg ō.jiiātōiš. uruuā.daŋhā.
Y43.4: at̰. h uuō. vaŋhə̄uš. vahiiō. nā. aibū.j amiiāt̰. yə̄. nā. ərəzūš. sauuaŋhō. paϑō. sūšōit̰. ahiiā. aŋhə̄uš. astuuatō. manaŋhascā. haiϑiiə̄ṇ g. āstūš. yə̄ṇg. ā.šaētē. ah uraō. arəδraō. ϑβāuuąs. huzaṇt uš. spəṇtō. mazdā.
Y43.5: at̰. ϑβā. mūŋhāi. taxməmcā. spəṇtəm. mazdā. hiiat̰. tā. zastā. yā. tē. hafšū. huuā̊. yā̊. dā̊. a ṣ̌ūš. darəguuāitū. aṣ̌āunū cā. ϑβahiiā. agarə̄mā. āϑraō. aṣ̌ā.aōjaŋhō. hiiat̰. mōi. va ŋhə̄uš. hazə̄. jimat̰. manaŋhō.
Y43.6: spəṇtəm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ iŋhū. ahurā. hiiat̰. ϑβā. aŋ hə̄uš. ząϑāi. darəsəm. paōuruuū m. hiiat̰. kā̊. š́iiaōϑanā. mūž dauuąn. yācā. uxδā. akə̄m. ak āi. vaŋhūm. aṣ̌ūm. vaŋhōuue. ϑβā. hunarā. dāmōiš. uruuūs ū. apə̄mə̄.
Y43.7: yahmū. spəṇtā. ϑβ ā. maińiiū. uruuaēsū. jasō. maz dā̊. xšaϑrā. ahmū. vohū. manaŋh ā. yehiiā. š́iiaōϑanāiš. gaēϑ ā. aṣ̌ā. f f frādaṇte. aēibiiō. ra tə̄uš. sə̄ŋhaitū. ārmaitiš. ϑβ ā.ahiiā. xratə̄uš. yūm. naēciš. dābaiieitū.
Y43.8: spəṇtəm. at̰. ϑβ ā. mazdā. məaŋ́hē. ahurā. hii at̰. mā. vohū. pairi.jasat̰. ma naŋhā. pərəsat̰cā. māciš. ahū. kahiiā. ahū. kaϑā. aiiārū. dax šārə̄m. ahū. kaϑā. aiiārə̄. daϑšārəmā. ahū. kaϑā. aiiārə̄. daϑšārəmā. frasaiiāi. dūšā. aibū. ϑβāhū. gaēϑāhə̄. tanušicā.
Y43.9: at̰. hōi. aōjō. zaraϑuštraō. paōuruu ūm. haiϑiiō. duuaēšāō. hiiat̰. is ōiiā. drəguuāiti. at̰. aṣ̌āunē. rafənō. x́iiə̄m. aōjaōŋhuuat̰. hiiat̰. ā.būštūš. vasasē. xšaϑrah iiā. diiāi. yauuat̰. ā. ϑβā. mazd ā. stāmū. ufiiācā.
Y43.10: spəṇtəm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ŋhū. ahurā. ahiiāt̰. mā. vohū. pairū.jasa t̰. manaŋhā. ahiiā. fərasə̄m. kah māi. vūuuaēduiiē. vašə̄. at̰. ā. ϑβahmāi. āϑraē. rātąm. nəmaŋh ō. aṣ̌ahiiā.mā. yauuat̰. isāi. ma ińiiāi.
Y43.11: at̰. tī. mōi. dāiš. aṣ̌əm. h iiat̰. mā. zō.zōmē. ārmaitū. ha cūmnā. ūt̰. ārūm. āpərəsācā. nā̊. yā. tōi. ə̄hmā. pərištā. pa rštūm. zū. ϑβā. yaϑənā. tat̰. aē mauuaṇtąm. hiiat̰. ϑβā. xšaiią s. aēšəm. daiiāt̰. ə̄mauuaṇtąm.
Y43.12: spəṇtəm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄ŋh ū. ahurā. hiiat̰. mā. vohū. pai ri.jasat̰. manaŋhā. hiiat̰. xš mā. uxδāiš. dūdaŋhē. paōuruuū m. sādrā.mōi. sąs. maṣ̌iiaēš ə̄. zarazdāitiš. tat̰. vərəziiei diiāi. hiiat̰. mōi. mraōtā. vah ištəm.
Y43.13: hiiat̰cā. mōi. mraōš. aṣ̌ əm. jasō. frāxšnənē. at̰. tū.maōi nōit̰. asruštā. pairiiaōγžā. uzi rəidiiāi. parā. hiiat̰. mōi. ā.ji mat̰. sə̄raōšō. ašūm. mązā.raii ā. hacimnō. yōā. və̄. aṣ̌ūm. rā nōibiiō. sauuōi. və̄dāiiāt̰.
Y43.14: spə ṇtəm. at̰. ϑβā. mazdā. mə̄aŋhē ahurā. hiiat̰. mā. vohū. pairi.ja sat̰. manaŋhā. arəϑā. vaōizdiiāi. k āmahiiā. tīm. mōi. dātā. darəga hiiā. yōiš. yə̄m. vā. naēcūš. dār štaiti. vairiiā. staōiš. yā. ϑβ ahmū. xšaϑraōi. vācū.
Y43.15: hiiat̰. nā. fraiiāi. vaēdimnō. isuuā. daidūt̰. m aibiiō. mazdā. tauuā. rafənō. frāx šnənəm. hiiat̰. ϑβā. xšaϑrā. aṣ̌ āt̰. hacā. frąštā. uzirəidiiāi. mat̰. mat̰. azə̄. sarədanō. sə̄aŋahiiā. mat̰. tā. vūspāiš. yōi.tōimą rā. mąϑrā. marəṇtē.
Y43.16: spəṇtəm. a t̰. ϑβā. mazdā. mə̄aŋhū. ahurā. hiiat̰. mā. vohū. pairi.jasat̰. ma naŋhā. daxštat̰. uš́iiāi. tušnā. maitiš. vahištā. nōit̰. nā. paōur ūš. darəguuatō. x́iiāt̰. cixšnuš ō. at̰. tō. vūspə̄ṇg. aṇgrə̄gṇg. aṇgrə̄ṇg. aṇgrə̄gṇg. aṇgrə̄ṇg. aṣ̌āunē. ādarə̄.
Y43.17: at̰. ahurā. huuō. mazdā̊. mazdā̊. maińiiūm. zaraϑuštrō. v ərəṇtē. mazdā. yastū. cišcā. sp ə̄ništō. astuuat̰. aṣ̌əm. x́iiāt̰. uštānā. aōjōŋhuuat̰. xᵛə̄ṇg. darəsōi. xšaϑraōi. x́iiāt̰. ārmaitiš. aṣ̌əm. š́iiaōϑanāiš. vohū. daidūt̰. manaŋ hā.
Y43.18: uštā. ahmāi. 2 bʾl gwptn'
Y43.19: aṣ̌əm. vohū. 3 bʾl gwptn'
Y43.20: uštauuaitīm. hāi tūm. y.
Y43.21: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' .
Y44:
Y44.1: tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. v aōcā. ahurā. nəmaŋhō. ā. yaϑā. nə mə̄. xšmāuuatō. mazdā. friiāi. ϑβāuuąs. sax́iiāt̰. maiuuaite. at̰. nə̄. aṣ̌ā. friiāi. dazdiiāi. hākurə nā. yaϑā.nə̄. ā. vohū. jimat̰. man aŋhā.
Y44.2: tat̰. ϑβā. pərəsā. irəš. mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. aŋhə̄uš. vahištahiiā. pōuruuūm. kāϑə̄. s ūidiiāi. yə̄.ū. dāiiāt̰. dāiiāt̰. paitišā t̰. huuō. zū. aṣ̌ā. spəṇtō. irix təm. vūspoibiiō. hāraōi. maińiiū. ahūm.biš. uruuaϑō. hārō. maińiiū. a hārō. maińiiū. a mazdā.
Y44.3: tat̰. ϑβā. pərəsā. ə rəš.mōi. vaōcā. ahurā. kasnā. z ąϑā. patā. aṣ̌ahiiā. pouruuiiō. kasnā. xᵛə̄ṇg. stārə̄mcā. dāt̰. a duuānəm. kə̄. yā. mā. uxšiieitū nərəs.paitū. ϑβāt̰. tācūt̰. mazd ā. vasəmū. ańiiācā. vūduiiē.
Y44.4: ta t̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. a hurā. kasnā. dərətā. ząmcā. adə̄n abā̊scā. auuapastōiš. kə̄. apō. uruuarā̊scā. kə̄. vātāi. duuąn.mai biiascā. yōi.gət̰. āsū. kasnā. v aŋhə̄uš. mazdā. dąmiš. manaŋhō.
Y44.5: . tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōc ā. ahurā. kə̄. huuāpā̊. raōcā̊s cā. dāt̰. tə̄mā̊scā. kə̄. huuāp ā. xᵛafnəmcā. dāt̰. zaēmācā. kə̄ yā. mušā̊. arə̄m.piϑβā. xšaϑpācā. xšapācā. xšaϑpācā. xšapācā. yā. manā̊ϑrūš. cazdōŋhuuaṇ təm. arəϑahiiā.
Y44.6: tat̰. ϑβā. rəšuuāsā. rəsā. pərəšuuāsā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. . yā. frauuaxšaiiā. yezū. tā. aϑā. haiϑiiā. aṣ̌əm. š́iiaōϑanā iš. dibązaitū. ārmaitiš. taibiiō. xšaϑrəm. vohū. cinas. manaŋhō. k aēibiiō. azūm. rāńiiō.skərəitūm. gąm. tašō.
Y44.7: tat̰. ϑβā. pərəsā. ə rəš.mōi. vaōcā. ahurā. kə̄. birəxδą m. tāšt. xšaϑrā. mat̰. ārmaitūm. kə̄. uzəmə̄m. caōrət̰. viiā.naiiā. puϑrə̄ m. puϑrə̄. azə̄m. tāiš. ϑβā. fraxš ninū. auuāmū. mazdā̊. spəṇtā. mai ńiiū. vūspanąm. dātārəm.
Y44.8: tat̰. ϑ βā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcńā. ah urā. məṇdāidiiāi. yā.tōi. ma zdā. ādištiš. yācā. vohū. uxδ ā. frašə̄. manaŋhā. yācā. aṣ̌ā. aŋhə̄uš. arə̄m. vaēiδiiāi. kā.m ə̄. uruuā. vohū. uruuāxšat̰. āg əmat̰. tā.
Y44.9: tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā.mōi. yąm. yaōš. daēnąm. yaōždānē. y ąm. hudānōiš. paitišaē. sax́ii āt̰. xšaϑrahiiā. ərəšuuā. xšaϑ rā. ϑβāuuąs. asūštīš. asūštūš. asūštīš. asūštūš. mazd ā. hadə̄mōi. aṣ̌ā. vohucā. š́ iiąs. manaŋhā.
Y44.10: tat̰. ϑβā. pərəs ā. ərəš.mōi. ahurā. yā. yā. tąm. daēnąm. yā. hātąm. vahištā. y ā.mōi. gaēϑā̊. aṣ̌ā. dfrādōit̰. frādōit̰. dfrādōit̰. frādōit̰. hacə̄mnā. ārmaitōiš. uxδāi š. š́iiaōϑanā. irəš. daidiiat̰. ma ax́iiā̊. ciϑtōiš. ϑβā. ūštiš. us ūn. mazdā.
Y44.11: tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. tə̄ṇg. ā. vūjamāt̰. ārmatōiš. yaēibii ō. mazdā. ϑβōi. vaštə̄. daēnā. az ūm. taōi. āiš. paōuruiiē. frauuōi. vūdū. vīspə̄ṇg. ańgrə̄ṇg. maiń iiə̄uš. spasiiā. duuaēšaŋhā.
Y44.12: t at̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā ahurā. kə̄. aṣ̌auuā. yāiš. pərəs iiāi. drəguuā̊. vā. katārə̄m. ā. aṇgraō. vā. huuō. vā. iiṇgraō. yə̄.mā. drəguuō. ϑβā. sauuā. pai tū.ərətē. ciiaēṇŋhit̰. huuō. nōit̰. aiiə̄m. aṇgraō. maińiietē.
Y44.13: tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. drujəm. nūš. ahmā t̰. ā. nūš. nāšāmā. tə̄ṇg.ā. auuā. yōi. asruštōiš. pərə̄nā̊ŋhō. nōit̰. aṣ̌ahiiā. ā.dūuuaiieiṇt ū. hacūnā. nōit̰. frasiiā. vaŋhə̄uš. cāxnarə̄. manaŋhō.
Y44.14: tat̰. ϑβā. p ərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. kaϑā. aṣ̌āi. drujə̄m. δiiąm. zast aiiō. nū. hūm. mrąždiiāi. ϑβahii ā. mąϑrāiš. sə̄ŋahiiā. ə̄mauuait ūm. sinąm. dāuuōi. drəguuasū. āū š. duuafšə̄ṇg. mazdā. anāṣ̌i. duuafšə̄ṇg. mazdā. anāṣ̌i. ąstąscā.
Y44.15: tat̰. ϑβā. pərəs ā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. ye zū. ahiiā. aṣ̌ā. pōi. mat̰. xšaii ehtū. hiiat̰. hə̄m. spāδā. anō caŋhā. jamaitē. auuāiš. uruuā tāiš. yā.tū. mazdā̊. dūdərəcō. ku ϑrā. aiiā̊. kahmāi. vananąm. da dā̊.
Y44.16: tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.m ōi. vōcā. ahurā. kə̄. vərəϑrəm.j āϑuuā. pōi. sə̄ŋhā. yōi. hiṇtū. ciϑrā. mōi. dąm. ahūm.biš. ratūm. cūždī. at̰. hōi. vohū. sraōšō. jiṇtī. manaŋhā. mazdā. ahmāi. yahmāi. vaš́ū. kahmāi.cūt̰.
Y44.17: t at̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaō cā. ahurā. kaϑā. mazdā. za rəm. carānē. hacā. xšmat̰. ās kə̄itūm. xšmākąm. hiiatcā. mōi. x́iiāt̰. va.xšaēšō. sa raōi. būždāi. ahauruuātā. amərə tātā. auuā. mąϑrā. yə̄. rāϑəmō. aṣ̌āt̰. hacā.
Y44.18: tat̰. ϑβā. pə rəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. k aϑā. aṣ̌āt̰. tat̰. mūždəm. hanā nū. dasā. aspā̊. aršnauuaitū š. uštrəmcā. hiiat̰. mōi. mazdā. apauuaitū. hauruuātā. amərətāt ā. yaϑā. hū. taibiiō. dā̊ŋhā.
Y44.19: tat̰. ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi. vaōcā. ahurā. yastat̰. mūždəm. hanəṇtē. nōit̰. dāitū. yə̄.ūt̰. ahmāi. ərəžāxδāi. nā. dāitē. kā.tə̄m. ahiiā. mainiš. aŋhat̰. pōuruiiē. vūduuā. auuąm. yā.ūm. aŋhat̰. apə̄mā.
Y44.20: ciϑənā. mazdā̊. aur aur auxšϑrā. huxšaϑrā. auxšϑrā. huxšaϑrā. daēuuā. āŋharə. at̰. ūt̰. pərəsā. yōi. piš́iieṇ tū. aēibiiō. kąm. yāiš. gąm. k arapā. usixšcā. aēšəmāi. d ātā. yācā. kauuā. ąmūnū. ur ə̄dōiiatā. nōit̰. hə̄m. mazə̄n. aṣ̌ ā. vāstrə̄m. frādaŋ́hē.
Y44.21: uštā. ahmāi.
Y44.23: tat̰.ϑβā.pərəsąm. hāitūm. y.
Y44.24: yeŋ́hē. hātąm. OD ŠE gwptn'.
Y45:
Y45.1: āt̰. frauuaxšiiā. nə̄. gūšōdūm. nə̄. s raōtā. yaγcā. yaecā. yaγcā. yaecā. asnāt̰. yaēcā. dūrāt̰. išaϑā. nə̄. ūm. vīspāi. c iϑrē. zə̄. mazdā̊ŋhōdūm. nōit̰. dai bitūm. duš.sastiš. ahūm. mər ąšiiāt̰. akā. varənā. drəguuā. c hzuuā. ā.vrətō. drəguuā. c hzuuā. ā.vrətō.
Y45.2: at̰. f rauuaxšiiā̊. aŋhə̄uš. maińiiū. pōuruiiē. yaiiā̊. spańiiā. ūit ū. mrauuat̰. yə̄m. aṇgrəm. nōit̰. nā manā̊. nōit̰. sə̄ŋhā. nōit̰. xrata uuō. naēdā. varanā. nōit̰. sə̄ŋhō. sə̄ŋhō. uxδā. naēδā. š́iiaōϑanā. daē nā. nōit̰. uruuąnō. hacaiṇtē.
Y45.3: ????a t̰. frauuaxšaiiā. frauuaxšaiiā. frauuaxšaiiā. frauuaxšaiiā. aŋhə̄uš. ahiiā. pouruuūm. yąm. mōi. vūduuā̊. mazd ā̊. vaōcat̰. ahuraō. yōi. ūm. və̄. nōit̰. iϑā. mąϑrəm. varəšəṇtū. yaϑā. ūm. mə̄nāicā. vaōcacā. biiō. aŋhə̄uš. auuōi. aŋhat̰. ap ə̄məm.
Y45.4: at̰. frauuaxšaiiā. aŋh ə̄uš. aiiā. vahištəm. aṣ̌āt̰. m azdā. vaēdā. yə̄. ūm. dāt̰. pat arə̄m. vaŋhə̄uš. varəzaiiaṇtō. man aŋhō. at̰. hō. dāgədā. huš́iiaōϑ anā. ārmaitiš. nōit̰. diβžaidii āi. vīspā.hišas. ahuraō.
Y45.5: at̰. frauuaxšaiiā. hiiat̰. mōi. mraō t̰. spəṇtōtəmō. vacə̄. srūiδii āi. hiiat̰. marətaēibiiō. vahi štəm. yōi. mōi. ahmāi. səraōš əm. dącaiiascā. upa.jimən. upā.jimən. upa.jimən. upā.jimən. h auruuātā. amərətātā. vaŋh ə̄uš. maińiiə̄uš. š́iiaōϑanāiš . mazdā. ahuraō.
Y45.6: at̰. frauuax šaiiā. vūspanąm. mazišt əm. stauuat̰s. aṣ̌ā. yə̄. dhudā̊. hudā̊. dhudā̊. hudā̊. yōi. həṇtū. spəṇtāi. maińii ə̄. sraōtū. mazdā̊. ahuraō. yeh iiā. vahmū. vohū. frašū. ma aŋhō. aiiā. xratū. fraōmā. sā stū. vahištā.
Y45.7: yehiiā. sauu ā. išā̊ṇtū. rādaŋhō. yōi.zə̄. juuā. ā̊ŋharəcā. bauuaṇticā. a mərətāitī. aṣ̌āunō. uruuā. aēšō utaiiūitā. yā. narąš. sādr ā. drəguuatō. tācā. xšaϑrā. mazdā. dąmiš. ahuraō.
Y45.8: tə̄m. nə̄. st aōtāiš. nəmaŋhō. ā. və̄.varəšō. nə̄.zū. cašmainə̄. viiā.darəsəm. v aŋhə̄uš. maińiiə̄uš. š́iiaōϑanah iiā. uxδax́iiācā. vūduš. a ṣ̌ā. yə̄m. mazdąm. ahurəm. at̰. h ōi. vahmə̄ṇg. dəmānē. garaō. nədāmā.
Y45.9: tə̄m. nə̄. vohū. mat̰. ma naŋ. cixšnušō. yə̄.nə̄. usə̄n. caō rəṇt̰. spə̄ncā. aspə̄ncā. mazdā̊. xšaϑrā. vərəzaēnaiiōā. diiāt̰. ahuraō. pasūš. və̄rə̄ṇg. ahkā kə̄ṇg. fradaϑāi. ā. vaŋhə̄uš. a ṣ̌ā. hāząϑβāt̰. ā. manaŋhō.
Y45.10: tə̄m. nə̄. yasnāiš. ārmaitōiš. mimaγžō. yə̄. ąnmə̄nū. mazdā. s rauuū. ahuraō. hiiat̰. hōi. aṣ̌ā. vohucā. caōišt. manaŋhā. xša ϑraōi. hōi. hauruuātā. amərətāt ā. ahmāi. staōi. daṇtəuuūšə̄. utaiiūitū.
Y45.11: yastā. daēuuaēṇg aparaō. maš́iiąscā. trə̄m.mąs tā. yōi. ə̄m. tarə̄m.maińiiaṇtā ańiiə̄ṇg. ahmāt̰. yə̄. hōi. arə̄m. maińiiaṇtā. saōš́iiaṇtō. də̄ṇ gptōiš. spəṇtā. daēnā. uruu aϑō. barātā. patā. vā. mazdā. ahurā.
Y45.12: uštā. ahmāi. OD LOYŠE 2 bʾl gwptn'.
Y45.13: aṣ̌əm. vohū. 3 bʾl gwptn'
Y45.14: at̰.frauuaxšiiąm. hāitūm. y.
Y45.15: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn' .
Y46:
Y46.1: kum. nəmō. ząm. kuϑrā. nəmōi. aiiēnū. aiienū. aiiēnū. aiienū. pairə̄. xᵛaētə̄uš. airiia manascā. dadaitū. nōit̰. māx šnāiš. yā. vərəzə̄nā. hə̄cā. naē δā. dax́iiə̄uš. yōi. sāstāraō. drəguuatō. kaϑā. ϑβā. mazdā. xšnōši. ahurāi.
Y46.2: və̄dā. tat̰. yā. ahmū. mazdā. anaēšō. mā. kamnafšuuā. hiiat̰cā. kamnā. nā. ahmū. gərəzaōi. tōi. ā.ūt̰. a uuūnā. aurrā. rafiδrəm. caguuā hiiat̰. friioō. fraiiāi. daidūt̰. āxsaō. aŋhə̄uš. aṣ̌ā. ūštū m. manaŋhō.
Y46.3: kadā. mazdā. yōi. ur ānō. asnąm. aŋhə̄uš. darəϑrāi. frō aṣ̌ahiiā. frārəṇtē. vərəzdāiš. sə̄ŋhāiš. saōš́iiaṇtąm. xrat auuō. kaēibiiō. aēϑāi. vohū. jima t̰. manaŋhā. maibiiō. ϑβā. są srāi. vərənū. ahurā.
Y46.4: at̰. tə̄ṇg. drəguuā̊. yə̄ṇg. aṣ̌ahiiā. vā ždarəṇg. pāt̰. gā̊. fraōrətōiš. šōiϑrahiiā. vā. dax́iiə̄uš. vā. dužizōbā̊. hąs. xᵛāiš. š́iiaō ϑanāiš. ahūm.ustō. yastūm. xšaϑrāt̰. mazdā. mōi.tat̰. jii ātə̄uš. vā. huuō. tə̄ṇg. fraōg ā̊. paϑmūṇg. hacistōiš. cirā t̰.
Y46.5: yə̄. vā. xšaiiąs. adąs. drū tā. aiiaṇtąm. uruuātōiš. vā. huzə̄ṇtuš. miϑraōbiiaō. vā. raš nā. juuąs. yə. aša auuā. drəguu aṇtəm. və̄ciraō. hąstat̰. fraō. xᵛaētauuū. mruiiāt̰. uzūiϑiiō. ūm. mazdā̊. xrūniiāt ahuhurā.
Y46.6: a t̰. yastūm. nōit̰. nā. isimnōnō. āiiāt̰. drə̄jō. huuō. dāmąn. haē ϑahiiā. gāt̰. huuō. zū. driguuā̊. yə̄. drəguuāitū. vahištō. huuō. a ṣ̌auuā. yahmāi. aṣ̌auuā. friiō. hiiat̰. daēnā̊. pōiriio. dā̊. ahur ā.
Y46.7: kə̄mnā. mazdā. mauuaitē. p āiiə̄m. daδāt̰. hiiat̰. mā. drəg uuā̊. dūdarəšatā. aēnaŋhē. aiń iiūm. ϑβahmāt̰. āϑrascā. m anaŋhascā. yaiiā̊. š́iiaōϑanā iš. aṣ̌əm. sraōštā. ahurā. m. mō. dąstuuąm. daēnaiiāi. frā uuōcā.
Y46.8: yə̄. vā. mōi. yā̊. gaēϑā. dazdū. aēnaŋhē. nōit̰. ahiiā.m ā. ātarəš. š́iiaōϑanāiš. fr ōsiiāt̰. paitiiōgət̰. tā. ah māi. jasōit̰. duuaēšaŋhā. t anuuīm. āiiā. ūm. hujiiātō iš. pāiiāt̰. nōit̰. dužjiiātōi š. kācūt̰. mazdā. duuaēšaŋhā.
Y46.9: kə̄. huuaō. yə̄.mā. arədraō. cōi.ta t̰. pōuruiiō. yaϑā. ϑβā. zəuuūšt ūm. uzə̄mōhī. š́iiaōϑanōi. spəṇt təm. ahurəm. aṣ̌auuanəm. yā.tōi. aṣ̌ā. yā. aṣ̌āi. gə̄uš. tašai. tašā. tašai. tašā. mraōt̰. išəṇtū. mā. tā. tōi. vohū. manaŋhā.
Y46.10: yə̄. vā. mōi. n ā̊. gənā. vā. mazdā. ahurā. dāiiāt̰. aŋhə̄uš. yā. yā.tī. yā. yā.tī. vōist ā. vahištā. aṣ̌ūm. aṣ̌āi. v ohū. xšaϑrəm. manaŋhā. yąs cā. haxšāi. xšmāuuatąmṇ xšmāuuatąm. xšmāuuatąmṇ xšmāuuatąm. vahmāi. ā fraōtāiš. vūsp āiš. cinuuatō. frā.frā pərətū m.
Y46.11: xšaϑraiiāiš. xšaϑrāiš. xšaϑraiiāiš. xšaϑrāiš. yə̄.jə̄n. kara panō. kāuuaiiascā. akāiš. š́iiaōϑanāiš. ahūm. mərəṇgid iiāi. mašə̄m. yə̄ṇg. xᵛə̄. uruuā. xᵛaēcā. xraōdat̰. daēnā. hiia t̰. aibūgəmən. yaϑrā. cinuuatō. pərətuš. yauuōi. vūspāi. drūj ō. dəmānāi. astaiiō.
Y46.12: hiiat̰. u s. aṣ̌ā. naptiiaēšū. nafšu cā. tūrahiiā. uzjīn. friiā nahiiā. aōjiiaēšū. ārmait ōiš. gaēϑā̊. frādō. ϑβaxša ŋho. at̰. ūš. vohū. hə̄m. aibū. mąistā. manaŋhā. aēibiiō. rafəδ rāi. mazdā̊. sastē. ahuraō.
Y46.13: yə̄. spətāməm. zaraϑuštrəm. rādaŋh ā. mərətaēšū. xšnāuš. huuō.nā. frasrūidiiāi. ərəδō. at̰. hōi. ma zdā. ahūm. daδāt̰. ahuraō. ahmāi. gaēϑā̊. vohū. frādat̰. manaŋhā. tə̄m. və̄. aṣ̌ā. mə̄hmāiδū. huš. haxāim.
Y46.14: zaraϑuštrāi. kastū. ē aṣ̌auuā. uruuaϑō. mazōi. magāi. kə̄. vā. fərasrūidiiāi. vaštū. at̰. h uuō. kauuā. vūštaspō. yā.hū. yə̄ṇg.stū. mazdā. hadə̄mōi. man aš. ahurā. tə̄ṇg. zbaiiā. vaŋh ə̄uš. uxδāiš. manaŋhō.
Y46.15: haēcat̰. haspā. vaxšaiiā. və̄. spə təmā̊ŋhō. hiiat̰. dātə̄ṇg. vū caiiatā. adāϑąscā. tāiš. y ūš. š́iiaōϑanāiš. aṣ̌əm. xṣ̌maibiiā xṣ̌maibiiā dadā iiē. yāiš. dātāiš. pōiriiā iš. ahurahiiā.
Y46.16: frašōštrāi. aϑrā.tū. arədrāiš. idū. huuō.g uuā. tāiš. yə̄ṇg. usuuahē. uštā stōi. yaϑā. usu usu aṣ̌ā. hacaitē. ārmaitiš. yaϑrā. vaŋhə̄uš. manaŋ hō. ūštā. xšaϑrəm. yaϑrā. maz dā̊. varədimąnmā.šaētū. varədimąnm.šaētū. varədimąnmā.šaētū. varədimąnm.šaētū. ahur ō.
Y46.17: yaϑā. və̄. afšmānū. sə̄ŋhānū. nōit̰. anafšmąm. də̄jāmāspā. huuō.guuā. haδā. və̄stā. vah mə̄ṇg. saēraōšā. rāδaŋhō. y ə̄. vūcinōit̰. dāϑəmcā. adātəm cā. daṇgrā. maṇtū. aṣ̌ā. m azdā̊. ahuraō.
Y46.18: yə̄. maibiiō. yaōš . ahmāi. ascūt̰. vahištā. ma x́iiā̊. ištōiš. vohū. caōištə m. manaŋhā. ąstə̄ṇg. ahumāi. ahmāi. ahumāi. ahmāi. yə̄. nā ą stāi. daidūtā. mazdā. a ṣ̌ā. xšmākəm. vārəm. xšnaōš əm.nō. tat̰. mōi. xratə̄uš. manaŋ hascā. vūciϑəm.
Y46.19: yə̄.mōi. aṣ̌ā t̰. haiϑūm. hacā. varəšaitū. z araϑuštrāi. hiiat̰. vasnā. fəra šōtəməm. ahmāi. mūždəm. ha nəṇtē. parāhūm. manə̄.vistā mat̰. vurāhūm. manə̄. vist mat̰. vurāhūm. manə̄. vis iš. mat̰. vūspā iš. guuā. azū. tācūt̰. mōi. s ąs. tuuə̄m. mazdā. və̄dimštō. və̄dištō. və̄dimštō. və̄dištō.
Y46.20: uštā. ahmāi. 2 bʾl. gwptn'
Y46.21: aṣ̌əm. v ohū. 3 bʾl. gwptn'
Y46.22: kamnamaēząm. hā itūm. y. uštauuaitūm. gāϑą m. aṣ̌aōnūm. aṣ̌ahe. ratūm. y. tauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. hiṇdā tā. y.
Y46.23: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE. gwptn'.
Y47:
Y47.1: nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aō nīš.
Y47.2: spəṇtā. maińiiə̄. vahišt ācā. manaŋhā. hacā. aṣ̌ā š́iiaōϑanācā. vacaŋhāc ahmāi. dṇn. ahuruuātā. amrə tātā. mazdā̊. xšaϑrā. ārm maitū. ahuraō. 2 bʾl gwptn' spəṇt ū. tā sar ahuraō.
Y47.3: ahiiā. maiń iiə̄uš. spə̄ništahiiā. vahištə m. hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš ə̄əānə̄. manaŋhō. ārmatōiš. zas tōibiiā. š́iiaōϑanā. vərəziiat̰. aōiiā. cistī. huuō. patā. aṣ̌ hiiā. mazdā̊.
Y47.4: ahiiā. mainiiə̄uš təuuīm. ahīm. tā. spəṇtō. yə̄. ahm āi. gąm. rāńiiō.skərətīm. hīm.ta šat̰. at̰. hōi. vāstrāi. rāmā.dā. urmaitīm. hiiat̰. hīm. vohī. mazdā. hə̄mə.fraštā. manaŋhā.
Y47.5: ahmāt̰. mań iiə̄uš. rārəš́iieiṇtē. drəguuaṇtō. m azdā. spəṇtāt̰. nōit̰. aϑā. aṣ̌āu nē. kasə̄ušcīt̰. nā. aṣ̌āunē. kāϑə̄. aŋ hat̰. isuuācīt̰. hąs. paraōš. akō. drə guuāitē.
Y47.6: tācā. spəṇtā. maińii . mz dā. ahurā. aṣ̌āunē. cōiš. yāzī. cə̄c vahəštā. harə̄. hanarə̄. harə̄. hanarə̄. ϑβahmāt̰. zaōšāt̰. drəguuā̊. baxšaitū. ahiiā. ϑanāiš. akāt̰. ā.š́iiąs. manaŋh ō.
Y47.7: tā. dā. spəṇtā. maińiiə̄. ma dā̊. ahurā. āϑrā. vaŋh. vūdā. itə̄. rānōibiiā. ārmaiš. dibą zaŋhā. aṣ̌āiiācā. hu.zū. po urīš. aṣ̌ā̊əṇttō. aṣ̌ā̊əṇtō. aṣ̌ā̊əṇttō. aṣ̌ā̊əṇtō. v rāitē.
Y47.8: spəṇtā. maińii 2 bʾl gwptn'
Y47.9: aṣ̌əm. vohī 3 bʾl gwptn'
Y47.10: spəṇtā.maińiiū. hāi tūm. y.
Y47.11: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'
Y48:
Y48.1: yezū. adāiš. aṣ̌ā. drujəm. və̄ŋhait ī. hiiat̰. ąsašutā. yā. daibitā nā. fraōxtā. amərətāitū. daēuuāiš ca. maṣ̌iiāišcā. at̰. tōi. sauuāiš ca. vahməm. vaxšat̰. ahurā.
Y48.2: cā.mōi. yā. tuuīm. vīduuā. ahu rā. parā. hiiat̰. mā. yā. mə̄ṇg. pərətā. jaimaitū. kat̰. aṣ̌āuuā aṣ̌auuā aṣ̌āuuā aṣ̌auuā mazdā. səŋhat̰. drəguuaṇtəm. hā. zī. aŋhə̄uš. vaŋhī. vistā. ā kərəitōiš.
Y48.3: at̰. vaēdəmnāi. vahišt ā. sāsnanąm. yąm. hudā̊. sāst ī. aṣ̌ā. ahuraō. spəṇtō. vīduuā. yaēcīt̰. gə̄zrā. sə̄ŋhā̊ŋhō. ϑβā uuąs. mazdā. vaŋhə̄uš. xraϑβā. manaŋhō.
Y48.4: yə̄. dāt̰. manō. vahiiō m azdā. aṣ̌iiascā. huuō. daēnąm. š́ iiaōϑanācā. vacaŋhācā. ahiiā. . zaōšə̄ṇg. uštəm. varənə̄ṇg. haca aitē. ϑβahmī. xratā. apə̄məm. na nā. aŋhat̰.
Y48.5: huxšaϑrā. xšə̄ṇtąm. mā.nə̄. dušəxšaϑrā. xšə̄ṇtā. vaŋhuiiā. cistōiš. š́iiaōϑanāi š. ārmait. yōždā. ā̊ maš́iiāi. aipī. ząϑəm. vahištā. gauuōi. vərə ziiātąm. tąm. nə̄. xᵛarəϑāi. fšuiiō.???
Y48.6: hāzī.nə̄. ušōiϑəmā. hā.nī. uta iiīitīm. dāt̰. təuuīšīt̰. vaŋhə̄u š. manaŋhō. bərəxδi. at̰. haxᵛiiāi aṣ̌ā. mazdā̊. uruuarā̊. vaxšat̰. a huraō. aŋhə̄uš. ząϑōi. paōuruiih iiā.
Y48.7: nī. aēšəmō. nī. δiiātąm. pai tī. ərəməm. paitī. siiaōzdīm. yōi. ā vaŋhə̄uš. manaŋhō. didraγžō.duiiē. aṣ̌ā. viiąm. yehiiā. hiϑāiš. nā. spəṇtō. at̰. hōi. dāmąm. ϑβah mī. ādąm. ahurā.
Y48.8: kā.tōi. vaŋhə̄ uš. mazdā. xšaϑrahiiā. ūštiš. kā.tōi. aṣ̌aōiš. ϑββahiiā. ma ibiiō. ahurā. kā.ϑβōi. aṣ̌ā. ākā̊. arədrəṇg. iš́iiā. vaŋhə̄uš. maińii ə̄uš. š́iiaōϑinanąm. jauuaraō.
Y48.9: kadā̊ və̄dā. yezī. cahiiā. xšaiiaϑā. ma zdā. aṣ̌ā. yehiiā.mā. āitiš duuaēϑā. ərəš.mōi. ərəžūcąm. vaŋh ə̄uš. vafuš. manŋhō. vīdiiāt̰. s aōiš́iiąs. yaϑā. hōi. aṣ̌əš. a ŋhat̰.
Y48.10: kadā. mazdā. mąnaraōiš. nar ō vūsiṇtē. kaϑā. ajīn. mīϑrəm. ah iiā. magahiiā. yā. aṇgraiiā. karapanō. urīpaiieiṇtī. yācā. xratī. duš.xšaϑrā. dax́iiunąm.
Y48.11: ka dā. mazdā. aṣ̌ā. mat̰. ārmaiti š. jimat̰. xšaϑrā. hušəitəš. v āstrauuaitī. kōi. drəguuō.dəbīš. xrīrāiš. rāmąm. dā̊ṇtī. kə̄ṇg. ā. vaŋhə̄uš. jimat̰. manaŋhō. cis tiš.
Y48.12: at̰. tōi. aŋhən. saōš́iiaṇ tō. dax́iiunąm. yōi. xšnūm. vohī. manaŋhā. hacā̊ṇtē. š́iiaōϑan āiš. aṣ̌ā. ϑβahiiā. mazdā. s ə̄ŋhahiiā. tōi.zī. dātā. hamaē stāraō. aēmašəm. aēšəm. aēmašəm. aēšəm. mahiiā.
Y48.13: spəṇ tā. maińiiə̄. 2 bʾl gwptn' tā ahuraō ḫundan
Y48.14: aṣ̌ əm. vohī. 3 bʾl gwptn'
Y48.15: yeziδąm. itcīm. itīm. hāitcīm. hāitīm. y.
Y48.16: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwpt n'.
Y49:
Y49.1: at̰. mā. yauuā. bə̄ṇduuō. pafraē. m azištō. yə̄. duš.ərəϑrīš. cixšnušu. aṣ̌ā. mazdā. vaŋhē. ādā. gaidū. mōi. ā.mōi. arapā. ahiiā. vohū. aōšō. vīdā. manaŋhā.
Y49.2: at̰. ahiiā. mā. bə̄ṇduuahiiā. manaiieitī. kaēšō. drəguuā̊. daibitā. aṣ̌āt̰. rārəšō. nōit̰. spəṇtąm. dōrəšt. ah māi. stōi. ārmaitīm. naēδā. vohī. mazdā̊. fraštā. manaŋhā.
Y49.3: at̰cā. ahm āi. varənā. varənāi. varənā. varənāi. manaŋhā. at̰ā. ahmāi. manaŋhā. at̰ā. ahmāi. mazdā. nidātąm. nidātəm. nidātąm. nidātəm. aṣ̌əm. sə̄idiiāi. t̰kaēšāi. rāšaiieiaŋhē. rāšaiieŋhē. rāšaiieiaŋhē. rāšaiieŋhē. druxš. tā. vaŋhə̄uš. sarə̄. iziiā. manaŋhō. aṇt arə. vīspə̄ṇg. drəguuātō. drəguuatō. drəguuātō. drəguuatō. haxmīṇg aṇtarə. vīsp. mruiiē.t vīsp. mruiiē.t
Y49.4: yōi. duš.xraϑβā. aēšəməm. varədən. rāməmcā. xᵛāiš. hizābīš. fšiiasī. afšuiiaṇtō. yaēšąm. nōit̰. huuarəštāiš. vąs. dužuuarəštā. tō. daēuuə̄ṇg. dąniiā. drəguuatō. daēnā̊.
Y49.5: at̰. huuō. mazdā̊. īžācā. āzītišcā. yə̄. daēnąm. v ohī. sārəštā. sārštā. sārəštā. sārštā. manaŋhā. ārmait ōiš. kascīt̰. aṣ̌ā. huzə̄ṇtuš. tāišcā. vīspāi. ϑβahmī. xšaϑ raōi. ahurā.
Y49.6: fraō. vā. fraēš́iiā. maz dā. aṣ̌əmcā. mrūitē. yā. və̄. xrat ə̄uš. xšmākahiiā. ā.manaŋhā. ərəš. vīcidiiāi. yaϑā.ī. srāuua iiaēmā. tąm. daēnąm. yā. xšmā uuatō. ahurā.
Y49.7: tat̰cā. vohī. mazd ā. sraōtāī. sraōtī. sraōtāī. sraōtī. manaŋhā. sraōtī. aṣ̌ā. gə̄š.ahuuā.tī. ahurā. kə̄. airiiāmnā. airiiamā. airiiāmnā. airiiamā. kə̄. xᵛaētuš. dātāiš. aŋhat̰. yə̄. vərəzə̄nāi. vaŋhīm. dā t̰. frasatīm.
Y49.8: frašōštrāi. uruuā zištąm. aṣ̌ahiiā. dā̊. sarə̄m. tat̰. ϑβā. mazdā. yāsā. ahurā. maibiiā cā. yąm. vaŋhā̊. ϑβahmī. ā.xšaϑ raōi. yauuōi. vīspāi. fraēštā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā.
Y49.9: sraōtī. sāsnā̊. fš ə̄ŋhiiō. suiie. taštō. nōit̰. ərəš. vacō. sarīm. dadąąs. drəguuātā̊. hiiat̰. daēnā̊. vahištē. yījə̄n. m īždī. aṣ̌ā. yuxtā. yā.hē. də̄j āmāspā.
Y49.10: tat̰cā. mazdā. ϑβa hmī. ā.dąm. nipā̊ŋhē. manō. vo ī. urunascā. aṣ̌āunąm. nəmasc ā. yā. ārmaitiš. īžācā. mąz ā. xšaϑrā. vazdaŋ́hā. auuamī rā̊.
Y49.11: at̰. dušaxšaϑrəm. duš.š́ii aōϑanə̄ṇg. dužuuacaŋhō. dužd nə̄ṇg. dužmanaŋhō. drəguuatō. aki iš. xraϑāiš. paitī. uruuąnō paitiieiṇtī. drījō. dəmānə̄. ha iϑiiā. aŋhən. astaiidō.
Y49.12: tōi. aṣ̌ā. zbaiieiṇtē. auuaŋhō. zaraϑ uštrāi. kat̰. tōi. vohī. manaŋhā. yə̄.vā. staōtāiš. mazdā. frə̄nā i. ahurā. auuat̰. yā.sąs. hiiat̰. v ə̄. ištā. vahištəm.
Y49.13: spəṇtā. ma ińiiī. 2 bʾl gwptn'
Y49.14: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl gwptn'
Y49.15: at̰.mā.yauuąm. hāitīm. y.
Y49.16: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'
Y50:
Y50.1: kat̰. mōi. uruuā̊. isē. cahiiā. auuaŋhō. kə̄.mōi. pasmə̄uš. pasə̄uš. pasmə̄uš. pasə̄uš. kə̄. mē. nāϑrā tā. vistō. ańiiō. aṣ̌āt̰. ϑβat̰mcā. ϑβat̰cā. ϑβat̰mcā. ϑβat̰cā. mazdā. ahurā. azdā. zə̄tā. vahištā.at̰cā. ā. manaŋhō.
Y50.2: ka ϑā. mazdā. rāziiō.skərəitīm. g ąm. išasaōit̰. yə̄.hīm. ahmāi. āstrāuuaitīm. vāstrauuaitīm. āstrāuuaitīm. vāstrauuaitīm. stōi. usiiā t̰. ərəžjīš. aṣ̌ā. pourušū. huu arə̄. pišaiiasə̄. ākā.stə̄ṇg. mā. nišąsiiā. dāϑə̄m. dā̊.huuo ā.
Y50.3: at̰cīt̰. ahmāi. mazdā. aṣ̌ā. aŋhaitī. yąm. hōi. xšaϑrā. anŋhaitī. yąm. hōi. xšaϑrā. anaŋhaitī. yąm. hōi. xšaϑrā. vohu cucā. caōišt. manaŋhā. yə̄.nā. aṣ̌aōiš. aōjaŋhā. varədaiiaētā. yąm. nazdištąm. gaēϑąąm. driguu ā̊. baxšaitī.
Y50.4: at̰. vā. yazāi. st auuas. mazdā. ahurā. hadā. aṣ̌ā. v ahištācā. manaŋhā. xšaϑrācā. y ā. išō. stāŋhat̰. ā.paiϑə̄. ākā̊ arədrə̄ṇg. dəmānē. garaō. səraōšānē.
Y50.5: āraōi.zə̄. xšmā. mazdā̊. aṣ̌ā. ahu rā. hiiat̰. yīšmākāi. mąϑrānē vōrāzatā. aibī.drəštā. āuuūš́ iiā. auuaŋhā. zastāištā. āušiiā. āušiiā. yā.nā̊. xᵛāϑrē. dāiiāt̰.
Y50.6: yə̄. mąϑrā. vācəm. mazdā. baraitē. uruuāϑō. aṣ̌ā. nəmaŋhā. zaraϑuštr ō. dātā. xratə̄uš. hizuuō. raitū m. stōi. mahiiā. rāzə̄ṇg. voh sāhīt̰. manaŋhā.
Y50.7: at̰. və̄. yaōjā. zuuīštiiə̄ṇg. auruuaϑō. jiiāiš. pərətūš. vahmahiiā. yūšm kahiiā. mazdā. aṣ̌ā. ugrə̄ṇg vo hī. manaŋhā. yāiš. azātā ma māi. x́iiātā. auuaŋ́hē.
Y50.8: mat̰. vā̊. padāiš. yā. frasrītā. īžaiiā̊. pairi.jasāi. mazdā. ustā.naza stō. at̰. vā̊. aṣ̌ā. arədrax́ii iiācā. nəmaŋhā. at̰uuā̊. vaŋhāūuš. vaŋhūuš. vaŋhāūuš. vaŋhūuš. manaŋhō. aŋhō. aŋhō. hunarətātā.
Y50.9: tāiš. vā. yasn uāiš. paitī. stauuas. aiienū. mazd ??ā̊. aṣ̌ā. vaŋhə̄uš. š́iiaōϑanāiš. manaŋhō. yadā. aṣ̌aōiš. max́iiā̊. v asū. xšaiiāt̰. at̰. hudānoiš. iša iiąs. gərəzdā. x́iiə̄m.
Y50.10: at̰. yā. varəšā. yācā. pairū. āiš. š́iiaōϑanā. cā. varəšā. yā varəšā. yā vohī. cašmąm arəjat̰. manaŋhā. raōcā̊. xᵛə̄ṇg. as m. uxšā. aēuruš. xšmākāi. aṣ̌ ā. vahmāi. mazdā. ahurā.
Y50.11: at̰. və̄. staōtā. aōjāi. mazdā. aŋhācā. yauuat̰. aṣ̌ā. tauuācā. isāicā. tā. aŋhə̄uš. arədat̰. vohū. man hā. haiϑiiā.varəštąm. hiiat̰. vasnā. frašōtəməm.
Y50.12: spəṇtā. mai ńiiī. 2 bʾl gwptn'
Y50.13: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl tn
Y50.14: kat̰.mōi.uruuąm. hāitīm. y. spṇtā.maińiiīm. gāϑąm. aṣ̌aōnī m. aṣ̌ahe. ratīm. y. spəṇtā.maiń ə̄uš. gāϑāiiā̊. gāϑaiiā̊. gāϑāiiā̊. gāϑaiiā̊. həṇdātā. y.
Y50.15: yaŋhē. hātąm. OD LOYŠE gwptn'.
Y51:
Y51.1: nəm ō. və̄. gāϑā. aṣ̌aōnīš. MN
Y51.2: voh o xxšaϑrəm. vaərīm. bāgəm. aibī. baərəšt baərəštəm. baərəšt baərəštəm. vīdūšəmnāiš. ūžācūt̰ aṣ̌ā. aṇtarə.caraitī. š́iiaōϑa nāiš. mazdā. vahištəm. tat̰. nə̄. nə̄ cīt̰. vərəšānē. 2 bʾl gwptn' vohī. xša tā varəšānē.
Y51.3: tā.və̄. mazdā. paōuruu īm. ahurā. aṣ̌ā. yecā. taibi cā. ārmaitū. daōišā.mōi. išt ōiš. xšaϑrəm. xšmākəm. vohū. m anaŋhā. vahmāi. dāidī. sauuaŋh ō.
Y51.4: āuuə̄. gə̄uš. hə̄maiiaṇtū. yōi və̄. š́iiaōϑanāiš. sārəṇtē. ahur ō. aṣ̌ā.hizuuā̊. uxδāiš. vaŋhə̄uš manaŋhō. yaēšąm. tē. paōiriiō. m azdā. fradaxštā. ahū.
Y51.5: kuϑrā. raōiš. āfsratuš. kuϑrā. mərəždikāi. axštat̰. kuϑrā. yasō. x́iiə̄n. aṣ̌əm kə̄. spəṇtā. ārmaitiš. kuϑrā. manō. vahištəm. kuϑrā. ϑβā. xšaϑrəm. xšaϑrxā xšaϑrəm. xšaϑrxā mazdā.
Y51.6: vīspā.tā. pərəsąs. yaϑt ā. aṣ̌āt̰. hacā. gąm. vūdat̰. v striiō. š́iiaōϑanāi. ərəšuuō. hąs huxratuš. nəmaŋhō. nəmaŋhā. nəmaŋhō. nəmaŋhā. yə̄. ṇiibiiō. toaēibiiō. dāṇiibiiō. dātoaēibiiō. ərəš.ratūm. xšaiiąs aṣ̌iuuā. cisstā. cistā. cisstā. cistā.
Y51.7: yə̄. vahiiō v aŋhə̄uš. dazdaē. yiascā. hōi. vā rāi. rādat̰. ahuraō. xšaϑrā. mazdā. at̰. ahmāi. akāt̰. aṣ̌iiō. yə̄. hōi. nō at̰. vīdāitī. apaēmə̄. aŋhə̄uš. uruu aēsē.
Y51.8: dāidī.mōi. yə̄. gąm. tašō. apascā. uruuarā̊scā. amərətātā. hauruuātā. spə̄ništā. maińiiū. m azdā. təuuūšū. utaiiūitū. manaŋ nhā. vohū. sə̄ŋ́hē.
Y51.9: at̰. zī. tōi. vaxšiiā. mazdā. vūdušə̄. zū.nā. mruiiāt̰. hiiat̰. akōiiā. driguuā itē. uštā. yə̄. aṣ̌əm. dādrū. huu . zə̄. mąϑrā. š́iiātō. yē. vūd šaē. mrauuaitē.
Y51.10: yąm. xšnə̄təm. rānōibiiā. dā. ϑβā. āϑrā. sux . mazdā. aiiaŋhā. xšustā. aibī. ahuuāhū. daxštəm. dāuuōi. rāšiieŋ́hē. driguuatəm. driguuaṇtəm. driguuatəm. driguuaṇtəm. sauuaiiō. aṣ̌auuanəm.
Y51.11: at̰. yə̄. mā.nu. marəxšai t . ańiiātā. ahmāt̰. mazdā. auu dāmōiš. drūjō. hunuštā. duž dā̊. yōi. həṇtū. maibiiō. zbaiia. aṣ̌əm. vaŋhuiiā. aṣ̌ū. gat̰. tū.
Y51.12: kə̄. uruuaϑō. spətimāi. zaraϑuštrāi. nā. mazdā. kə̄. vā. āŋarə. āŋarə. aṣ̌ā. ufraštā. kā spəṇtā. ārmaitiš. kə̄. vā. vaŋ hə̄uš. manaŋhō. acistā. magā i. ərəšuuō.
Y51.13: nōit̰. tā.īm. xšnāuš vaēpaiiō. kə̄uuaēnō. pərətā. zəmō. zaraϑuštrəm. spətāməm. hiiat̰. ahmū. urūraōst. spaštō. aštō. spaštō. aštō. hii at̰. hōi. caratascā. aōdərəšcā. zaōišənə̄. vāzā.
Y51.14: tā. drəguuatō. marədaitū. daēnā. ərəzāuš. hai ϑūm. yehiiā. uruuā. xraōdaitū cinauuatō. pərətō. ākā. xᵛāiš š́iiōϑanāiš. hizuuascā. aṣ̌ iiā. nąsuuā. paϑō.
Y51.15: nōit̰. uruu tā. dātōibiiascā. karapanō. vāstrāt̰. arəm. gauuōi. āraōiš ā.sə̄ṇdā. xᵛāiš. š́iiaōϑanā išcā. sə̄ṇŋhō. āišcā. āišcā. yə̄.īš. sə̄ŋhō. yə̄.īš. sə̄ŋhō. apə̄məm. drūjō. də mānē. ādāt̰.
Y51.16: hiiat̰. mūždəm. zara ϑuštraō. magauuabiiō. caōišt. f arā. garaō. dəmānē. ahuraō. mazdā. jasat̰. pōuruiiō. tā. və̄. vohī manaŋhā. aṣ̌ācā. sauuāiš. ci uuūšī.
Y51.17: tąm. kauuā. vīštāspō magahiiā. xššatrā. nąsad. vaŋhə̄uš vaŋhə̄uš. padibīš. manaŋhō. yą m. cistīm. aṣ̌ā. maṇtā. spəṇ tō. mazdā̊. ahuraō. aϑā.nə̄. sazdii āi. uštā.
Y51.18: bərəxδąm. mōi. frašaō štraō. huuō.dīdōišt. kəhrpə̄m. daēnaiiāi. vaŋhuiiāi. yąm. h ōi. iš́iiąm. dātū. xšaiiąs. ma zdā̊. ahuraō. aṣ̌ahiiā. āždiiā i. gəzdūm.
Y51.19: tąm. cistūm. də̄jā māspō. huuō.guuō. ištōiš. xᵛa rənā. aṣ̌ā. varəṇtē. tat̰. xštrəm. rəm. manaŋhō. vaŋhə̄uš. vīdō. t at̰. mōi. dāidī. ahurā. hiiat̰ mazdā. rapə̄n. tauuā.
Y51.20: huuō. at̰ tat̰. nā. maidiiōi.mā̊ŋhā. sp ətimāi. ahmāi. dazdaē. daēnaii āi. vaēdimnō. yə̄. ahūm. iš́iią s. aibū. mazdā. dātā. mraōt̰. g aiiehiiā. š́iiaōϑanāiš. vahiiō.
Y51.21: tat̰. və̄.nə̄. hazaōšā̊ŋhō. vūs spā̊ŋhō. daidiiāi. sauuō. aṣ̌ əm. vohū. manaŋhā. uxδā. yā iš. urmaaitiš. yazəmnā̊ŋhō. nəm aŋhō. nəmaŋhā. mazdā̊. rafəδrəm. cigədō.
Y51.22: ārmatōiš. nā. spəṇtō. ghuuō. huuō. ghuuō. huuō. cistūm. uxδāiš. sš́iiaōϑanā. š́iiaōϑanā. sš́iiaōϑanā. š́iiaōϑanā. daēnā. aṣ̌əm. spə̄nuuat̰. v ōhū. xšaϑrəm. manaŋh. mazdā̊. daδāt̰. ahuraō. tūm. vaŋhūm. yā sā. aṣ̌ūm.
Y51.23: yehiiā. mōi. aṣ̌āt̰. hacā. vahištəm. yesne. paiti. vīdā. mazdā̊. ahuraō. yōi. ā̊ŋ harəcā. həṇticā. tąn. yazizā i. xᵛāiš. nāmə̄nūš. pairicā. aϑrəm. vairūm. xšaϑrəm. vairūm. OD jasāi. va.ṇtā. OD
Y51.24: vohū. xšaϑrəm. vairūm. bāgəm. aibū.bairəštəm. OD varəšānē. 2 bʾl gwptn'.
Y51.25: aṣ̌əm. vohū. 3 bʾl gwptn'
Y51.26: voiu.x šaϑrąm. gāϑąm. aṣ̌ao gāϑąm. aṣ̌ao hāətūm. y. vohuxšaϑrąm. gāϑąm šaōnąmūm. ašaōnūm. šaōnąmūm. ašaōnūm. aṣ̌ahe. ratūm. y. vohux šaϑraiiā̊. gāϑaiiā̊. hiṇtā. y.
Y51.27: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE gwptn ḫāndan OD YŠE.
Y52:
Y52Header: 22 wyc'yst.
Y52.1: farārun manešn farārun govešn farārun konešn yaϑā. ahū. vairiiō. 2 bʾl gwptn' vāj ḫundan
Y52.2: vaŋhuca. vaŋhāiiāsca. āfrūnāmə mi. vūspaiiā̊ aṣ̌aōnō. stōiš. sthaiϑiiāica. haiϑiiāica. sthaiϑiiāica. haiϑiiāica. bauuąiϑiiāica. biš́iiąiϑiiāica. aṣ̌ūm. rāsaiṇ tūm. darəγō.vāriϑmanąm. mašā cim. huuō.aiβišāciim. mišācim. āfrasā̊ŋhaitūm.
Y52.3: barəṇtūm. vūs pā̊. baēšazā̊. apąmca. gauuąmca. uruuaranąmca. tauruuaiieiṇtūm. vūspanąm. t̰baēšāuuatąm. vūspā. vūspanąm. t̰baēšāuuatąm. vūspā. t̰baēšā̊. daēuuanąm. maṣ̌iiānąmca. arəš iiaṇtąm. ahmāica. nmānāi. ahm āica. nmānahe. nmānō.patə̄e.
Y52.4: va ŋhūšca. aδā̊. vaŋhūca. aṣ̌aii ō. hupauruuā̊. vahihūš. aparā̊. rāsaiṇtūš. darəγō.vārəϑmanō. yaϑanō. mazištā̊sca. vahiš tā̊sca. sraēštā̊sca. aṣ̌aiiō. ərənauuaṇte.
Y52.5: aməṣ̌anąm. spəṇta nąm. yasnāica. vahmāica. xš naōϑrāica. frasastaiiaēca. fradaϑ āi. ahe. nmānahe. fradaϑāi. vūs paiiā̊. aṣ̌aōnō. staōiš. himist ə̄e. vūspaiiā̊. druuatō. staoiš. s tauuas. aṣ̌ā. yə̄. hudā̊. yōi. həṇt e.
Y52.6: vasasvasascatū. ahura.mazda. uštāca. xašaēša. huuanąm. dāman ąm. vasō. āpō. vasō. uruuarā̊. vasō. vūspi. vohu. aṣ̌a.ciϑra. xšaiiam nəm. aṣ̌auuanəm. dāiiata. axšiiamnəm. druuatṇtəm. druuaṇtəm. druuatṇtəm. druuaṇtəm.
Y52.7: vasō.xšaϑraō. hiiā t̰. aṣ̌auuanəm. auuaasō.xšaϑrō. hiiā t̰. druuā̊. gatō. hamistō. nižbərətō. haca. spəṇtahe. maińiiə̄uš. dāma biiō. varatō. auuuasō.xšaϑrō. auuasō.xšaϑrō. auuuasō.xšaϑrō. auuasō.xšaϑrō.
Y52.8: hax šaiia. azəmcit̰. yō. zaraϑuštraō. fr atəmō. nməāąmca. nmā.nanąmca. nməā ąmca. nmā.nanąmca. vūsąmca. zaṇtunąmca.dax́iiunąmca. aŋhā. daēnaiiā̊. anu.mataiiaēca. anu.x taiiaēca. an.varəštaiiaēca. yā. āhə̄irəš. zaraϑuštrəš.
Y52.9: rauuasca. xᵛāϑrəmca. frūnāmi. vūspaiiā̊. aṣ̌aōnō. staōiš. ązasca. dužāϑ rəmca. āfrnāmi. vūspaiiā̊. druua tō. stōi.š. lʾdynyt'
Y53:
Y53.1: nəmō. və̄. gā̊. aṣ̌aōnīš.
Y53.2: MN. vahištā. ūšti š. srāuuū. zaraϑuštrahe. spət āmahiiā. yezū. hōē. dāt̰. āiiaptā. aṣ̌ād. hacā. ahurō. mazdā̊. yauuōi. vīspāi. ā. huuaŋhəuuīm. yauuōi. vūspāi. ā. hauuaŋhiuu ūm. yaēcā. hōi. dabən. saš́iṇc ā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. uxδā. š́iiaōϑanācā. OD MN 2 bʾl vahištā. īštiš. tā š́iiaōϑanācā.
Y53.3: at̰cā. h ōi. sacaṇtī. manaŋhā. uxδāi š. š́iiaōϑanāicā. xšnə̄m. mazd ā̊. vahmāi. āfraōrit̰. yasną scā. kauuacā. vīštāspō. z araϑuštriš. spətāmō. firaš štrascā. dā̊ŋhō. ərəaūš. ərəzūš. ərəaūš. ərəzūš. paϑō. yąm. daēnąm. ahurō. s aōš́iiaṇtōi. daδāt̰.
Y53.4: tə̄mcā. tə̄. paōurucistā. haēcit̰.asp ānā. spətāmə̄. yezuuū. dūg ədrąm. zaraϑuštrahe. vaŋhə̄uš. paiϑiiāstūm. tāibiōdāt. tāibiōdāt. ma naŋhō. aṣ̌aiiā. mazdā̊scā. t aibiiō. dāt̰. sarəm. aϑā. hə̄m. rəšuuā. rašuuā. fərəšuuā. fərašuuā. ϑβā. xraϑβā. spə̄niš tā. ārmaitōiš. hudānuuarəš uuā.
Y53.5: tə̄m. zə̄. və̄. spərədāni. varānū. yāpədrō. vūdād. paiϑiiaēc. vāstriiaēibiiō. at̰c ā. xᵛaētuue. aṣ̌aōne. aṣ̌auuabiiō manaŋhō. vaŋ.hə̄uš. xᵛə̄nuuat̰. haŋ huš. mə̄ąn. bīiδāš. mazdā̊. dadāt̰. ahuraō. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. ya uuōi. vīspāi.ā.
Y53.6: sāxᵛə̄nū. vaziia mnābiiō. kainibiiō. mraōmi. xšmaib iiācā. vaidəm..nō. mə̄ṇcā.ū. mą zdazdīm. vaēdδīm. daēnābiš. aib iiascā. ahīm. yōi. vaŋhə̄uš. ma naŋhō. aṣ̌ā. və̄. ańiiōi. ainīm. və̄.və̄ṇhatō. və̄.və̄ṇhatī. və̄.və̄ṇhatō . və̄.və̄ṇhatī. tat̰. zə̄. hōi. huš ə̄nəm. aŋhat̰.
Y53.7: aϑā.ī. haiϑiiā. n araō. aϑā. jū.naiiō. drūjō. hacā. rāϑəmō. yə̄mə̄. spašuϑā. frāidī m. drə̄jō. āiiese. hōiš. paϑā. pəϑā. paϑā. pəϑā. tīm. tīm. tanuu. parā. vaiiī.bərədu biiō. duš.xᵛarəϑīm.nąsat̰. xᵛāϑrəm. drəguuō.dibiiō. də̄jə̄t̰.arətaēibiiō. a nāiš. ā. manahīm. ahīm. mərəṇg duiiē.
Y53.8: at̰cā. və̄. mīždəm. aŋhat̰. ahiiā. magahiiā. yauuat̰. āž aš. zarazdištō. bīnōi. haxtaiiā̊. parācā. mraōcąs. aōrāicā. yaϑ rā. maińiiuš. drəguuatō. anąsat̰. parā. iβəzaiiaϑā. magə̄m. tīm. at̰. və̄. vaiiōi. aŋhaiti. apə̄məm. vacō.
Y53.9: anāiš. ā. dužuuarəšnaŋh ō. dafšnaiiā̊. hiṇtī. həṇtī. hiṇtī. həṇtī. zaxᵛiiā cā. vīspā̊ŋhō. xraōsə̄ṇtąm. upā. huxšaϑrāiš. jə̄nərąm. xrī nərąmcā. rāmąmcā. āiš. dadā tī. š́iieitibiiō. vīžibiiō. ū. ratīš. īš. duuafšō. huuō. dərəz rā. maraiϑiiāuš. mazištō. mō šucā. astī.
Y53.10: MN. dužuuarənāiš. və̄šō. rāstī. tōi. nərəpīš. arəj īš. aēšasā. daējīt̰.arətā. pə šōtanuuō. kə̄. aṣ̌auuā. ahuraō. yə̄. īš. jiiātə̄uš. hə̄miϑiiāt̰. vasə̄ itōišcā. tat̰. mazdā̊. tauuā. x šaϑrəm. yā. ərəžijōi. ərəžijiiōi. ərəžij ōi. ərəžijiiōi. dāhū. d rəgaōuue. vahiiō. 3 bʾl gwptn'
Y53.11: vahi štā. īštiš. srāuuī zaraϑuštrahe. spəṇ tāmahiiā. yezə. hōi. dāt̰. āiiaptā. 2 bʾl
Y53.12: aṣ̌əm. vohī. 3 ḫāndan
Y53.13: vahištōiš tīm. hāitīm. y. vahištōištīm. g āϑąm. aṣ̌aōnīm. aṣ̌ahe. ratīm. y. v ahištōištōiš. gāϑaiiā̊. haṇdā tā. y.
Y53.14: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE
Y54:
Y54.1: ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rapəδrāi. rafəδrāi. rapəδrāi. rafəδrāi. jaṇ tī. nərəbiiasccā. nāiribiiascā. za raϑuštrahe. vaŋhə̄uš. rafəδrāi. man aŋhō. yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm. aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌ūm. yąm. iš́iiąm. ahurō. masatā. maz dā̊. 4 bʾl. gwptn'
Y54.2: aṣ̌əm. vohī. 3 bʾl ḫāndan
Y54.3: airiiamanəm. iṣ̌īm. y. amauuaṇt əm. vərəϑrānəm. vit̰baēšaŋhəm. mazi štəm. aṣ̌ahe. saraŋhąm. gāϑā. spəṇtā̊. ratuxxšaϑrā̊. aṣ̌aōn īš. y. stōta. yesniia. y. yā. dātā. aŋhə̄uš. paōuruiiehiiā.
Y54.4: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE