Manuscript: 0040
Y:
Y0:
Y0Header: PWN ŠM-Y dʾtʾl ʾwhrmẕd PWN ŠM-Y dʾtr' dʾtgl YDE-gyl moḫtaṣar yazešn bā neyrang barus irān
Y0Intro: PWN ŠM-Y nylwg hdybʾlyh dʾtʾl ʾwhrmẕd dʾtʾl ʾwhrmẕd wyh ʾp̄zwnyk lʾdywmnd GDE W ʾmhrsp̄ndʾn' yẕdʾn' mynwḵʾn' gytygʾn' mhst hwmt' hwht' hwlšt' PWN mynšn' gwbšn' kwnšn' plʾlwn' PWN nywk dhšn' hwp mwlwʾk YḴTYBWN-m ʾp̄stʾk yšt' hʾddwht LWTE nylng
Y0.1: blswm 20 W ʾywk tʾk plʾgʾm 2 tʾk blswm bstn' plʾhwm krtn' sʾcšn' hmʾk prʾc HNHTWN-tn' W ZK AYŠ MNW zwtyh YCBEN-yt' krtn aṣ̌əm. vō hū. ʾywk gwptn' YDE PWN pʾtyʾp krtn'
Y0.2: OL gʾs ʾtlwhšʾn' OZLWN-tn' wl OL ʾthšgʾs blswm krtn' aṣ̌əm. v ōhū. 3 gwptn'
Y0.3: frauuarāne. mazdii asnō. zaraϑuštrəš. vīdaeuu ō. ahura⸳t̰kaešō. HT PWN mʾn' ʾthšn' āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. tauua. āϑarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. xsnōϑra. y. v. x. HT zwt NPŠE-tn' yšt sʾhtk YHWWN-yt yaϑā. ahū. vair iiō. zaōtā. frā⸳mē. mrūte. aϑā. ratuš. HT' lʾsp̄yk yšt sʾhtk YHWWN-yt'. zwt' yaθā. ahū. vairiiō. yō. zaotā. frāmē. mrētē. lʾsp̄yk aϑāra tuš. OD gywʾk
Y0.4: W zwt OL kwstk' Y TWḆ OZLWN-tn' mdyʾn ʾtyšt' LAWHL LOYŠE blswmdʾn' krtn PWN aṣ̌əm. vōhū. 3 HT yšt' LAWHL OL kwstk TWḆ šwstn' AMT-š AP̄-š YDE PWN pʾp̄yʾp̄ LAWHL krtn'
Y0.5: AP̄-š yaϑā. ahū. vairiiō 2 ḆYN lʾs gwptn' PWN š́iiaōϑana ną̇̇m LGLE-k' lʾst' ḆYN zwt'gʾs HNHTWN-tn' AP̄-š tlgʾsyhʾ BRA YKOYMWN-tn' yẕdʾn' OL ʾycšn' nywynytn' pʾtyʾp̄dʾn' PWN pʾp̄yʾp̄ LAWHL krtn' YDE PWN pʾp̄yʾp̄ krtn'.
Y0.6: frastuiiē. h umatō⸳biiascā. OD.
Y0.7: x́ax́iiā. uštanəm.
Y0.8: zwt' YDE LWTE blswm HNHTWN-tn' stōmi. aṣ̌əm.
Y0.9: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn'
Y0.10: frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštrəš. OD LOYŠE raϑβą̇m. aiiaraną̇m. OD frasastaiiaē ca. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. x́arənaŋhatō. aməṣ̌aną̇m. spəṇtan ą̇m. miϑrahe. vouru⸳gaōiiaōitōi š. rāmanasca. x́āstrahe. OD nabānazdištaną̇m. frauuaṣ̌iną̇m. naōϑra. y. v. x. f. zwt W lʾsp̄yk cšm PWN ʾthš W blswm dʾlšn' . zwt' yaϑā. ahū. vairiiō. zaōta. frā. mē. mrūte. lʾsp̄yk yaϑā. ahū. vai riiō. yō. zaōta. frā⸳mē. mrūtē. zwt' aϑā. ratuš. krtn'
Y0.11: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn'
Y0.12: plwt' YTYBWN-šn' blswm OL blswmdʾn' HNHTWN-tn' AMT LA HNHTWN-yt ʾ-LA šʾyt' xšnaōϑra. ahurahe. mazdā̊. tarō idīti. aŋhrahe. mainiiə̄uš. haiϑii ā. varəštą̇m. hiiat̰. vasnā. fra šōtəməm.
Y0.13: AHL blswm MN mʾhlwk' ŁAŁA YNSḆWN-šn' aṣ̌əm. vōhū. 3 gwptn'
Y0.14: ya ϑā. ahū. vairiiō. 4 gwptn' W PWN š́iiaōϑənaną̇m. sʾcšn' zwhl hmʾk' hwp BRA nkylšn'
Y1:
Y1.1: Y PWN niuuaēδaiiemi. bwd OL ʾthš YHBWN-šn' hšnwmn PWN mynšn' prʾc OḆYDWN-šn yẕdʾn' OL ycšn' KLYTWN-šn'. niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi. OD
Y1.11: miϑrahe. dax́iiuną̇m. daŋ́hupatōiš.
Y1.12: n. h. YWM W BYRH ZK-š ḆYN YKOYMWN-yt' gwptn'
Y1.13: tauua. āϑrō. OD.
Y2:
Y2Header: blsmʾn yštn' bwn.
Y2.1: zaōϑra. āiiese. yešti. imat̰. barəsma. blswm QDM mʾhlwk' HNHTWN-tn' haδa⸳zaōϑrəm. OD
Y2.11: miϑrəm. vīspaną̇ m. dax́iiuną̇m. daŋ́hupaitīm. ā. y.
Y2.12: aɱ. z. b. YWM W BYRH gwptn'.
Y2.13: aɱ. z. b. ϑβ ą̇m. ātarəm. OD LOYŠE
Y2.20: ratauuō. vīsp e. mazišta. paiti. ratūm.
Y3:
Y3Header: slwš dlwn' bwn.
Y3.1: dlwn W gʾwšdʾk' ʾsm W bwd 3 tʾk HNHTWN-tn' AP̄-š PWN slwšdlwn' hmʾk gywʾk' sʾcšn' KRA MNDOM-1 hwp BRA nkylšn' OD slwšdlwn' OŠTEN-tn' ʾš hwm W wls W ʾwlwlʾm MN blswm OL pʾhlycšn' AMT-š LA PWN nkylšn' QDM YHMTWN-yt' ʾšʾyt'. barəsmana. paiti.barə ta. OD.
Y4:
Y4.1: ima. humatāca. OD LOYŠE.
Y5:
Y5.1: iϑā. āt̰. yazamaid e. OD LOYŠE.
Y6:
Y6.1: daδuuā̊ŋhəm. ahur əm. mazdą̇m. yaz. OD
Y6.22: yeŋ́hē. hātą̇m. OD gywʾk'.
Y7:
Y7.0: lʾsp̄yk yaϑā. ahū. vair iiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrūtē. zwt' aϑā. ratuš. OD mraōtē..
Y7.1: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn'
Y7.2: aṣ̌aiia. daδą̇mi. OD LOYŠE.
Y7.28: yaϑā. ahū. vairiiō. 2 gwptn' PWN KRA š́iiaōϑananą̇m. ʾsm W bwd tʾk-1 prʾc OL ʾthš YḆLWN-šn'
Y7.29: ahunəm. vairīm. yaz. OD
Y7.30: yeŋ́hē. hāt ą̇m. OD gywʾk'.
Y8:
Y8.0: lʾsp̄yk yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaōtā. frā.mē. mrūt ē. zwt' aϑā. ratuš. krtn'
Y8.1: aṣ̌əm. vō hū. 3 gwptn'
Y8.2: aṣ̌aiia. daδą̇mi. x ́arəϑəm. miiazdəm. hauruuata. amərə tāta. gāuš. hudā̊. haōməmca. para.haōməmca. aēsmą̇sca. ʾsm W bwd OL ʾthš blšn' baōiδīm ca. OD aṣ̌aiianō. paitī. jamiiāt̰.
Y8.3: lʾsp̄yk PWN gʾs hʾwnʾn' x́arata. nar ō. aētəm. miiazdəm. yō. dəm. haŋhān e. aṣ̌iāca. frərətica.
Y8.4: zwt'. be āhestegi aməša. spəṇta. OD
Y8.5: jas aite.
Y8.6: aṣ̌əm. vōhū. 3 ANWTA-l gwptn' W YDE MN blswm LALA ŠḆKWN-tn' W hwm pʾłk MN LOYŠE Y skwlk bl OHDWN-tn' bl LOYŠE Y skwlk zwhl HNHTWN-tn' W LOYŠE zwhl nhwptn' PWN HNA wyn' YHYTYWN-šn' MDDYNA W slwšdlwn' hwltn' W PWME DKYA krtn' W YDE PWN pʾtyʾp̄ krtn' W YDE QDM blswm HNHTWN-tn' aṣ̌əm. vōhū. 4 gwptn'
Y8.7: yaϑā. ahū. vairiiō. 2 gwptn'
Y8.8: va sasca. tū. ahura.mazda. OD
Y8.10: yā̊. āhūirəš. zaraϑuštrəš.
Y8.11: zwt' W lʾsp̄yk LWTE hm BRA gwbšn' rauuasc a. x́āϑrəmca. vīspaiiā̊. dr uuatō. stōiš.
Y8Header: hwmst' bwn
Y8.12: aṣ̌əm. vōhū. 3 gwptn'
Y8.13: W haōmahe. aṣ̌a uuazaŋhō. xšnaōϑra. y. v. x. f.
Y9:
Y9.0: zwt' yaϑā. ahū. vairiiō. zaōta. lʾsp̄yk yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaōta. zwt' aϑā. ratuš.
Y9.1: hāuuanīm. ā. ratūm. OD LOYŠE.
Y10:
Y10.1: bwd OL ʾthš YHBWN-šn' višapą̇m. i δa. patəṇtu. OD
Y10.5: varəδiiaŋha. m ana. vaca. vīspə̄sca. paiti. varšajīš. vīspə̄sca. pait i. frasparəγə̄. vīspə̄sca. pai ti. frauuāxšə̄.. vīspə̄sca. p aiti. varšajīš. vīspə̄sca. paiti. fraspərəγə̄. vīspə̄sca. paiti. frauuāxšə̄. KRA 2 bʾl lʾspyk-c LWTE zwt' BRA gwbšn' bwd OL NGLYA YHBWN-šn'
Y10.6: haōmō. uxšaiiei ti. OD
Y10.22: yeŋ́hē. hātą̇m.
Y11:
Y11.1: bwd OL ʾthš YHBWN-šn' ϑrāiiō. ha iϑim. OD
Y11.7: pairiš.x́axtəm. aiiaŋ hahe.
Y11.8: ẔNE gywʾk lʾsp̄yk LWTE zwt' BRA gwbšn' āat̰. aōxta. zaraϑušt rō. nəmō. haōmāi. mazdaδātāi. vaŋhuš. haōmō. mazdaδātō. nəm ō. haōmāi.
Y11.9: lʾsp̄yk plʾhwm PWN YDE hwy QDM OHDWN-tn' PWN gʾs plbltʾlʾn' YḆLWN-šn' BRA OL gʾs NPŠE PWN OL zwhlk' ḆYN 4 ʾngwst' blswm YHSNN-šn' yō. nō. aēuuō. at̰. tē. uiie. ϑrāiiōidiiā i. tūrahe. məṇdāidiiāi. xšuuīdəm. haptāždiiāi. nauua. dasəmē. yōi. və̄. yaēϑma.
Y11.10: zwt' YDE PWN bwn Y blswm prʾc YHSNN-šn' W plbltʾl plʾhwm ŁAŁA OL YDE dšn' Y zwt' HNHTWN-šn' zwt' YMRRWN-yt' pairi.tē. haōma. aṣ̌āum. aṣ̌auu āzō. OD vīspō.x́āϑrəm.
Y11.11: aṣ̌əm. vōhū 3 gwptn' va čašm va andām penhān kardan W plʾhwm PWN 5 W 2 LAWHL OŠTEN-tn' W KRA bʾl lʾsp̄yk ʾšmwhwk' 2 gwptn' zwt' PWME pʾk krtn' W YDE KRA 2 PWN pʾtyʾp̄ krtn' QDM blswm HNHTWN-tn'. AYT' MNW pltwm nymk HD LWTE OŠTEN-šn' bʾl TWḆ MN ZK Y LWTE PRG HD LWTE OŠTEN-šn' bʾl stygl hmʾk LWTE OŠTEN-šn'.
Y11.12: aṣ̌əm. vōhū. 4 gwptn'
Y11.13: yaϑā. ahū. vairiiō. 2 gwptn'
Y11.14: vasasca. tū. ahura.mazda. OD
Y11.17: spaiiā̊. druuatō. stōiš.
Y12:
Y12.0: aṣ̌əm. vōhū. 3 gwptn'
Y12.1: frauuarāne. OD uuanə̄e. OD sāuuaŋhəe. OD raϑβąm. OD gywʾk zwt' yaϑā. ahū. vairiiō. zaō ta. lʾsp̄yk yaϑā. ahū. vairiiō. y ō. zaōta. zwt' aϑā. ratuš. krtn'.
Y12.2: frastuiiē. OD OL Y
Y12.4: staōmī. aṣ̌əm.
Y12.5: aṣ̌əm. vōhū. ʾywk' gwptn'.
Y12.6: nāismī. daēuuō. OD OL Y
Y12.14: māzdaiiasnōiš. ā stūitiš.※
Y13:
Y13.1: ahurəm. mazdą̇m. ā.m ruiiē. OD
Y13.5: yaϑā. tū.ī. ahura.mazda. II bʾl gwptn'
Y13.6: vaŋhəuš. xᵛaētəuš. xᵛaētātā. OD
Y13.8: yeŋ́hē. hātą̇m. OD LOYŠE
Y13.9: yaϑā. ahū. vairiiō. IV gwptn' W PWN KRA š́iiaōϑananą̇m. glyh blswm ywmbynytn' W
Y13.10: aṣ̌əm. vōhū. III gwptn'
Y13.11: ahunəm. vairīm. y• OD
Y13.12: yeŋ́hē. hāt ąm. OD LOYŠE.
Y14:
Y14.1: vīsāi. və. aməṣ̌ā. spəṇtā. OD
Y14.3: ratauuō. vīspe. mazi šta. paiti. ratūm.
Y15:
Y15.0: frauuarāne. OD hāuuanə̄e. OD sāuuaŋhəe. OD raϑβą̇m. OD zwt' yaϑā. ahū. vairiiō. zaōta. lʾsp̄yk yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaōta. zwt' aϑā. ratuš. krtn'.
Y15.1: sastica. zwt' W lʾsp̄yk KRA TLYN' BRA YMRWN-šn' bwd OL ʾthš HNHTWN-tn' blswm LALA YNSḆWN-šn' blswm dšn' hwd pytʾk' BRA kwnšn' AP̄-š tʾk' Y stpltl W lʾsttl PWN dtwš kwnšn' PWN ʾp̄lʾdynšn' MN YDE Y lʾsttl W ylyš AYT' cygwn hwpyhʾ LAWHL krtn' blswm OL mʾhlwd ASLWN-šn' YDE Q̱DM blswm HNHTWN-tn'. AMT dtwš BRA škyhyt AMT blswm dlhnʾ BRA KTLWN-yt AP̄-š ZK Y PWN pʾsšn' HD tʾk MN kwstk' TWḆ LAWHL ʾp̄lʾdšn' AYT MNW ZK Y hwd YMRWN-yt' AMT blswm dlhnʾ BRA KTLWN-yt' AP̄-š ZK BRA HNHTWN-šn' AP̄-š TWḆ BRA ASLWN-šn' AP̄-š HD tʾk MN kwstk' Y dšn' LAWHL ʾp̄lʾdšn'. vaṇtāca. OD daēna iiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. swkwʾlk' LAWHL lʾst' OḆYDWN-šn' ǰīv BRA HLKWN-šn'
Y15.2: yeŋ́hē. mē. aṣ̌āt̰. ha cā. OD bāgəm. aibī.bairištəm. plʾgʾm W yʾm OL wl Y glyyh Y blswm YḆLWN-tn'
Y15.3: səraō šō. iδā. astū. OD LOYŠE.
Y16:
Y16.1: ahurəm. mazdą̇m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yaz• hūδā̊ŋhəm. OD LOYŠE.
Y17:
Y17.1: ahurəm. mazdą̇m. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. y aməšā. spəṇta. OD LOYŠE.
Y18:
Y18.1: aṣ̌əm. vōhū. 3 gwptn'
Y18.2: dāidī. mōi. OD
Y18.3: spəṇtā. mainiiū. vahištāc ā. 2 bʾl gwptn'
Y18.4: ahiiā. mainiiəuš. OD
Y18.8: spəṇtā. mainiiū. 2 bʾl gwptn'
Y18.10: ̣əm. vohū. 3 gwptn'
Y18.11: spəṇtā.maińiiūm. hāitīm. y•
Y18.12: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE W LOYŠE zwhl YNSḆWN-šn
Y18.13: yaϑā. ahū. vair iiō. 4 PWN bwlnd KALA gwptn' plʾgʾm ʾp̄lʾstn'
Y18.14: aṣ̌əm. vōhū. 3 gwptn'
Y18.15: ahunəm. vairīm. y• OD LOYŠE gwptn'.
Y19:
Y19Header: bkʾn ʾhnwl bwn
Y19.1: pərəsat̰. OD gywʾk gwptn' .
Y20:
Y20.1: frāmraōt̰. OD LOYŠE.
Y21:
Y21.1: yesnīm. vacō. OD LOYŠE.
Y22:
Y22.1: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn'
Y22.2: ʾsm W bwd-1 tʾk HNHTWN-tn' hwm PWN kʾmstyh 3 tʾk W ʾwlwlʾm pʾlk-1 HNHTWN-tn' barəsmana. paiti.bərəta. OD LOYŠE
Y22.6: aōxtō.nāmanō. yazatahe. 2 bʾl gwptn' ※
Y22.26: auuaŋ́hā̊. frauuašaiiō. OD
Y22.30: yat̰. vahištāt̰.
Y23:
Y23.0: frauuarāne. OD hāuuanəe. OD sāuuaŋhəe. OD raϑ βąm. OD W zwt' yaϑā. ahū. vairiiō. za ōta. lʾspyk yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaōtā. zwt' aϑā. ratuš. krtn' ⁛
Y24:
Y24.1: tštk' MNW-š hwm W ʾwlwlʾm ḆYN ZK-c ZY-š yʾm ḆYN YDE YNSḆWN-šn' LWTE ʾp̄stʾk LALA YHSNN-šn' ⁛ ẔNE AYḴ cygwn cnd YHSNN-šn' ʾ-m LA lwšnk dʾtwyh gwpt HNE-t gwš bʾlʾ YHSNN-šn' prʾc OL pyš YHSNN-šn' AP̄-š PWN BRA nkylšn' ahurāi. mazdāi. OD LOYŠE
Y24.12: daϑušō. ahurahe. mazdā̊. hwm pʾlʾ PWN dtwš LWTE HNHTWN-šn' PWN ʾwlwys BRA HNHTWN-šn' hʾwn MN kwstk' hwy BRA YDE dšn' YHYTYWN-šn' PWN lwy prʾc nkwn kwnšn' raēuuatō. x́arənaŋhatō. maniiəuš. m ainiiaōiiehe. OD LOYŠE
Y24.31: yat̰. vah ištāt̰.※
Y25:
Y25.1: aməšā̊. spəṇtā. hʾwn LAWHL wltynšn' huxšaϑrā. hu δā̊ŋhō. y• iməm. haōməm. hwm W ʾwlwlʾm ḆYN hʾwn' LMYTWN-šn' aṣ̌aiia. uzdātəm. y• OD LOYŠE※
Y25.4: staōmi. zbaiiemi. ufaiiemi. y• OD
Y26:
Y26.10: vīspā̊. frauuaša iiō. aṣ̌aonąm. y• irəstanąm. uruuąnō. y• yā̊. aṣ̌āunąm. frauuašaiiō.
Y26.11: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYSE⁛ ʾsm W bwd HNHTWN-t YKOYMWN-yt' OL NKLYA YḆLWN-šn'
Y27:
Y27.0: lʾsp̄yk yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaōtā. fr ā.mē. mrūtē. zwt' aϑā. ratuš. krtn'
Y27.1: zud va rāsfi bā ham aētat̰a. dəm. vīspanąm. ʾp̄lhʾwn BRA ʾp̄lʾdynšn' mazištəm. dazdii āi. ahūmca. ratūmca. yəm. ahurəm. ma zdąm. PWN ʾwlwys BRA HNHTWN-šn' snaϑā i. aŋrahe. mainiiəuš. druuatō. OD
Y27.2: spə ṇtahe. mainiiəuš. dāmanąm. aṣ̌aō nąm. ʾp̄lhʾwn OL BBA Y hʾwn HNHTWN-šn' PWN KRA fradaϑāi. ʾp̄lhʾwn 4 ʾngwst' BRA ʾp̄lʾcynšn' ʾytwn' AYḴ PWN pnc frada ϑāi. gwš bʾlʾ Y YDE Q̱DM YHSNN-yt'
Y27.3: ya ϑā. ahū. vairiiō. 4 gwptn' ʾp̄lhʾwn PWN ytʾhwwylywk' pltwm ʾp̄lhʾwn PWN BBA Y hʾwn' cygwn hwlšyt' gltyt' BRA gltynšn' PWN yaϑā. ahū. vairiiō. pltwm PWN š́iiaōϑananąm. 1 W PWN aŋhə̄uš 1 bʾl W PWN mazdā. 1 bʾl kwptn' W PWN dtygl hm PWN ẔNE wʾck' KRA ʾywk 2 bʾl W PWN stygl ytʾhwwylywk' hm PWN ẔNE wʾckyhʾ KRA ʾywk' 3 bʾl kwptn' ʾytwn' MNW pltwm YHWWN-yt' 3 bʾl W PWN dtygl 6 bʾl W PWN stygl 9 bʾl PWN xšaϑrəmcā. stygl ʾp̄lhʾwn gwš bʾlʾ BRA ʾp̄lʾcynšn' PWN ytʾhwwylywk' chʾlwm hwm W ʾwlwlʾm hmʾ kwpšn'
Y27.4: mazdā. at̰. mōi. OD LOYŠE 4 bʾl gwptn' hwm W ʾwlwlʾm kwptn' hʾwn' škʾp̄tn' AMT ʾw' škʾp̄yt' ZK Y NPŠE blswm W zwt' ʾthš škʾp̄šn' ʾ-š ʾytwn' kwnšn' AYḴ Q̱DM KRA 3 KN YHMTWN-yt' OL hwm W ʾwlwlʾm ʾywk'
Y27.5: ā. airiiə̄mā. išiiō. rafəδrāi. OD LOYŠE 4 bʾl gwptn' hwm W ʾwlwlʾm kwptn' hʾwn škʾp̄tn'
Y27.6: aṣ̌ əm. vohū. 3 gwptn' PWN KRA ʾywk‑1 zwl ʾndk‑1 PWN vōhū. ḆYN hʾwn kwnšn' ⁛ ⁛
Y27.7: haōma. pairi. ʾp̄lhʾwn cygwn hwlšyt' gltyt' ḆYN hʾwn' 3 bʾl gltynytn' ha rəš́iieṇte. OD
Y27.8: aršuxδanąmcā. vacąm. hwm W ʾwlwlʾm PWN ʾp̄lhʾwn YNSḆWN-tn' W slyšk-1 ḆYN yywdʾn' LMYTWN-šn' aϑā. zī.nə̄. humāiiō.tara. aŋhən. ʾp̄lhʾwn LWTE hwm W ʾwlwlʾm PWN kwstk' Y hwy W YDE hwy PWN sl Y blswm HNHTWN-tn' PWN wl Y zwhl ḆYN hwd
Y27.9: yaϑā. ahū. vair iiō. 4 gwptn' PWN ZK Y pltwm zwl ḆYN hwm pʾlk kwnšn' PWN xšaϑrəmcā. BRA ʾp̄šʾlšn' PWN ZK Y dtygl W stygl W chʾlwm hm ʾytwn' BRA ʾp̄šʾlšn'
Y27.10: yə̄. s əuuištō. OD ādāi. kahiiāicīt̰. paitī. 3 gwptn' W PWN KRA paitī BRA ʾp̄šʾlšn'
Y27.11: usmōi. uzārəšuuā. zwhl bʾlʾ YHSNN-šn' PWN HNA wycyst' MN dšn' PWN HNA wycyst' MN hwy PWN HNA wycyst' PWN wl Y zwhlk' YHSNN-šn' PWN 4-wm wycyst' Q̱DM blswm HNHTWN-šn' PWN LOYŠE mʾhlwy ahurā. ārmaitī. OD
Y27.13: sraōšəm. xšaϑrəmcā. tštk' MNW-š zwhl ḆYN PWN LOYŠE Y blswm dtwš YHSNN-šn' PWN ʾwlwys BRA HNHTWNšn' ⁛
Y28:
Y28.0: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn'
Y28.1: frauuarāne. OD hāuuanəe. OD sāuuaŋhəe. OD raϑβąm. OD zwt' yaϑā. ahū. vai riiō. zaōta. lʾsp̄yk yaϑā. ahū. v airiiō. yō. zaotā. zwt' aϑā. ra tuš.
Y28.2: plʾhwgʾm PWN yʾm prʾc HNHTWN-šn' OL Y blswm blšn' PWN-c ʾp̄ʾryk hmgwnk' kwnšn'. hʾwn' škʾp̄tn'.
Y28Header: gʾsʾn' bwn.
Y28.2F: yānīm. manō. OD
Y28.3: ahiiā. yāsā. 2 bʾl gwptn'.
Y29:
Y29.1: xšmaib iiā.
Y30:
Y30.1: at̰. tā. vaxšiiā. išəṇtō. OD
Y30.8: zastaiiō. drujim. hwm W ʾwlwlʾm ḆYN hʾwn LMYTWN-šn'
Y30.9: at̰cā. tōi. vaēm. x́iiāmā. OD LOYŠE.
Y31:
Y31.1: tā. və̄. uruuātā. marəṇtō.
Y31.4: va naēmā. drujəm. hwm W ʾlwlʾm kwptn' hʾwn' škʾp̄tn' OD wycyst' LOYŠE YHWWN-yt' ʾp̄ ḆYN krtn' ʾp̄šʾltn'
Y31.5: tat̰. mōi. vī cidiiāi. OD LOYŠE.
Y32:
Y32.1: ax́iiācā. xᵛaētuš. OD
Y32.12: īšanąm. drujim. hwm W ʾwlwlʾm kwptn' hʾwn' škʾp̄tn' zwl ḆYN krtn' PWN hwm pʾłk krtn' MNW Q̱DM LOYŠE yywdʾn YKOYMWN-yt'
Y32.13: yā. xšaϑrā. grəhm ō. OD LOYŠE.
Y33:
Y33.1: yaϑā.āiš. iϑā. varəšaitē. OD
Y33.4: nazdištąm. druji m. hwm W ʾwlwlʾm kwptn' hʾwn' škʾp̄tn' OD wycyst sl
Y33.10: vohū. uxšiiā. ma naŋhā. xšaϑrā. aṣ̌ācā. uš tātanūm.
Y33.11: yə̄. səuuištō OD pai tī. 3 bʾl gwptn' hwm W ʾwlwlʾm ʾp̄šʾltn'
Y33.12: usmōi. uzārəšuuā. OD OL Y
Y33.14: sraōš əm. xšaϑrəmcā.
Y33.15: ahiiā. yās ā. 2 bʾl gwptn'
Y33.16: yaϑā. ahū. vairiiō. 3 gwptn'
Y33.17: aṣ̌əm. vōhū. 3 gwptn'
Y33.18: yaϑ āiš.iϑąm. hāitīm. y.
Y33.19: yeŋ́hē. hātąm. OD LOYŠE. skwlk' ḆYN mdyʾn' hwm pʾłʾy HNHTWN-šn' lʾsp̄yk PWN sl Y 4 ʾngwst' Q̱DM OHDWN-šn' BRA YDE Y hwy zwt' YḆLWN-šn' yywdʾn Q̱DM LOYŠE zwhl HNHTWN-šn'
Y34:
Y34.1: yā. š́iiaōϑanā. OD
Y34.14: aṣ̌ā. fr ādō. vərəzənā.
Y34.15: mazdā. at̰. mōi. 4 bʾl gwptn'
Y34.16: ahiiā. yāsā. 2 bʾl gwptn'
Y34.17: yaϑā. ahū. vairiiō. 4 gwptn'
Y34.18: aṣ̌ əm. vohū. 3 gwptn'
Y34.19: yā.š́iiaoϑan ąm. OD
Y34.20: yeŋ́he. hātąm. OD LOYŠE gwptn' ẔNE gywʾk' plhlšn' lwbʾn' HYA krtn' W ptytykyh hngʾltn'
Y35Header: ysn hp̄t hʾt' bwn.
Y35:
Y35.1: ahurəm. mazdąm.
Y36:
Y36.1: ahii ā. ϑβā. āϑrō.
Y37:
Y37.1: iδā. āt̰. y az.
Y38:
Y38.1: imąm. āat̰. ząm.
Y39:
Y39.1: iϑā. āt̰. yaz.
Y40:
Y40.1: āhū. at̰. paitī.
Y41:
Y41.1: stūt ō. garō.
Y42:
Y42.1: yazamaidē. və̄.
Y43:
Y43.1: nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.
Y43.2: ušt ā. ahmāi.
Y44:
Y44.1: tat̰. ϑβā. pərəs ā.
Y45:
Y45.1: āt̰. frauuaxšiiā.
Y47:
Y47.1: nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.
Y47.2: spəṇtā. mainiiū.
Y48:
Y48.1: yezī. adāiš.
Y49:
Y49.1: at̰. mā. yauuā .
Y50:
Y50.1: kat̰. mōi. uruuā.
Y51:
Y51.1: nəmō. və̄. gā ϑā̊. aṣ̌aōnīš.
Y51.2: vohū. xšaϑrəm .
Y52:
Y52.1: yaϑā. ahū. vairiiō. 2 gwptn' W bwd OL Y ʾthš YHBWN-tn' plhlšn' lwbʾn' HYA krtn'
Y52.2: vaŋhuca. OD OL Y
Y52.9: druuatō. stōiš.
Y53:
Y53Header: whštwyšt' gʾs bwn
Y53.1: bwd OL ʾthš YHBWN-šn' nəmō. və̄. gāϑā̊. aṣ̌aōnīš.
Y53.2: vahištā. īštiš .
Y54:
Y54.1: ā. airiiə̄mā. iš́iiō. 4 bʾl gwptn'
Y54.2: aṣ̌əm. vohū. 3 gwptn'
Y54.3: airii amnəm. išīm. yaz. OD